Zjevení v Galileji (Mt 28,16 20) Několik poznámek ke znění textu v českých překladech *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjevení v Galileji (Mt 28,16 20) Několik poznámek ke znění textu v českých překladech *"

Transkript

1 38 Zjevení v Galileji (Mt 28,16 20) Několik poznámek ke znění textu v českých překladech * Text Mt 28,16 20 je závěrečnou perikopou Matoušova evangelia. Matouš je jediným evangelistou, který ukončuje své evangelium Ježíšovými slovy. Jedná se o skutečnou a opravdovou závěť adresovanou jeho učedníkům a rovněž všem těm, kteří budou usilovat o život ve spojení s ním. Ježíšova závěrečná slova jsou předložena jako model k jednání pro všechny čtenáře tohoto evangelia. Text Mt 28,16 20 je považován již od padesátých let 20. století za interpretační klíč celého Matoušova evangelia. 1 Významnost této perikopy se stala motivem její volby k tomuto pojednání. Je možné si pouze přát, aby těchto několik poznámek k překladu Mt 28,16 20 s ohledem na jeho znění v českých překladech napomohlo k většímu chápání tohoto textu a zároveň aby podnítilo k četbě Písma svatého v originále, ve kterém je možné nejlépe zakusit bohatství a hloubku Božího slova. 2 * Tento příspěvek byl přednesen na konferenci o překladateli Nového zákona ThDr. Pavlu Škrabalovi OP ( ), která se konala 27. dubna 2005 na CMTF UP v Olomouci. 1 Srov. O. MICHEL, Der Abschluss des Matthäusevangelium, Evangelische Theologie 10 (1950): V této práci jsou použity následující české překlady: Biblí svatá, podle původního vydání kralického z let , Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, podle vydání kralického z roku 1593, Kutná Hora: Česká biblická práce, 1942, s. 39 (= Bible kralická); Bible svatováclavská: Evangelia, k vydání připravil, doslov napsal a sestavil Milan Kopecký, Brno: Blok, 1991, s. 38 (= Bible svatováclavská); Biblí česká, to jest celé Svaté písmo Starého a Nového zákona: Díl druhý, Praha: Císařský královský školní knihosklad, 1804, s. 899 (= Biblí česká); Evangelium svatého Matouše, přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila, profesora teologie, Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1864, s. 350 (= Sušil); Písmo svaté, vydání dle vulgaty, přehlížel Dr. Th. P. Ant. Lenz, díl druhý, Praha: J. Otto, 1892, s. 682 (= Lenz); Bible česká, díl 2, Knihy Nového zákona, sv. 1, Evangelia a Skutky apoštolské, podle Vulgáty se stálým zřetelem na text původní (řecký) přeložil a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora, redigoval Dr. Antonín Podlaha, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1922, s. 174n. (= Sýkora-Podlaha); Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista, podle Vulgáty se stálým zřetelem na text původní (řecký) přeložil a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora, část prvá, Evangelia, k tisku znovu připravil Dr. Jan Hejčl, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1934, s. 120 (= Sýkora-Hejčl); Nový zákon, z řečtiny přeložil F. Žilka, 4. vyd., Praha: Jan Laichter, 1946 (1. vyd. 1933), s. 53 (= Žilka); Nový zákon, z původního řeckého znění přeložil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil Dr. Rudolf Col, Praha: Česká katolická charita, 1961, s. 104 (= Col); Evangelium podle sv. Matouše, přeložil Pavel Škrabal, Olomouc: Česká katolická Charita, 1969 (1. vyd.: Nový zákon, z původního textu přeložil a vyložil Dr. Pavel Škrabal, licenciát Písma svatého, Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1948), s. 45 (= Škrabal); Nový zákon, z původního řeckého znění přeložil Dr. Ondřej M. Petrů, OP, Vídeň Řím: Křesťanská akademie, 1970, s. 80 (= Petrů); Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, Nový zákon, ekumenický překlad, 8. vyd., Praha: Česká biblická společnost, 1993 (6. přepr. vyd.; 1. vyd. 1979), s. 40 (= ČEP); Nový zákon, text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě, 2. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998 (1. vyd. 1988), s. 114 (= ČLP); Slovo na cestu: Parafrázovaný text Nového zákona, podle původního řeckého textu vytvořila skupina překladatelů, 2. vyd., Praha: Luxpress, 1990 (1. vyd. 1989), s. 64 (= Slovo na cestu); Nová smlouva: Překlad KMS, 2. vyd., Praha: Nakladatelství KMS-Křesťanská misijní společnost, 2000, s. 72 (= KMS).

2 STUDIA THEOLOGICA 7, č. 4 [22], zima MT 28,16 S prvním problematickým místem v této perikopě se setkáváme hned v jejím prvním verši. Ve vedlejší větě ou- evta,xato auvtoi/j o` VIhsou/j (Mt 28,16b), která tvoří druhou část verše, se objevuje příslovce ou- a sloveso ta,ssw s dativem. Slovesný tvar evta,xato je mediálním aoristem s významem aktivním. 3 Příslovce ou- se může vztahovat k místu (ubi) 4 nebo ke směru (quo). 5 Když se ou- používá ve spojení se slovesy pohybu, vztahuje se ke směru (Lk 10,1 [e;rcesqai]; 24,28; 1 Kor 16,6 [poreu,esqai]). V případě, že se sloveso ta,ssw objevuje ve spojení s dativem, pak běžně znamená,určit, přikázat. 6 Předmět příkazu je obvykle vyjádřen pomocí infinitivu (srov. Sk 15,2; 22,10). V našem textu vedlejší věta neobsahuje infinitiv. Ten však může být doplněn výrazem poreu,esqai 7 s ohledem na předcházející část věty, kde se objevuje evporeu,qhsan (Mt 28,16a). Je tedy vhodné upřednostnit překlad, který příslovce ou- vztahuje ke směru a překládá ho výrazem kam. 8 MT 28,17 Ve formulaci kai. ivdo,ntej auvto.n proseku,nhsan( oi` de. evdi,stasan (Mt 28,17) se objevují dvě problematická místa. Nejprve je třeba si všimnout syntaktického spojení ve vyjádření. Slovesné formy určité proseku,nhsan a evdi,stasan obsahují hlavní narativní výpověď, zatímco participiální forma ivdo,ntej náleží do vedlejší narativní roviny. Z tohoto důvodu je třeba překládat formulaci kai. ivdo,ntej auvto.n pomocí vedlejší věty: když ho uviděli 9 a nespojovat ji pomocí parataxe s následující výpovědí: uviděli ho a klaněli se mu. 10 Klanění a pochybnosti jsou totiž reakcemi učedníků na spatření Ježíše. Ještě je možné si všimnout, že ne všechny překlady berou ohled na skutečnost, že slovesné tvary ivdo,ntej a proseku,nhsan jsou aoristy a že je třeba je překládat v minulém čase s videm dokonavým když ho uviděli, poklonili se U některých sloves se střídají libovolně tvary mediální s aktivními. Srov. F. BLASS A. DEBRUNNER F. REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 17. vyd., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, 316,2. 4 Bible kralická a Biblí česká: kdežto (zast. kde); Bible svatováclavská a Sušil: kdež ; Lenz: kdež. Všechny tyto překlady jsou pod vlivem Vulgáty, ve které se objevuje výraz ubi. 5 Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl, Žilka, Col, Škrabal, Petrů, ČLP: kam. ČEP překládá příslovce ouvztažným zájmenem který (takto rovněž překlad KMS a Slovo na cestu). 6 Určil uvádí Petrů, ČEP, ČLP, Slovo na cestu, KMS; přikázal uvádí Col (podobně Žilka: rozkázal ). Všechny ostatní starší překlady (včetně Škrabala) používají výraz uložil. 7 W. BAUER, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. vyd., Berlin: Walter de Gruyter, 1988, sl W. HAUBECK H. VON SIEBENTHAL, Neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament: Matthäus Apostelgeschichte, Giessen: Brunnen, 1997, s Takto Col a starší české překlady (vycházející z Vulgáty: videntes eum ), které používají přechodníku (Bible kralická, Bible svatováclavská, Biblí česká, Sušil, Lenz, Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl). 10 Takto Petrů; ČLP. Srov. též Žilka: uviděli jej a poklonili se mu ; Škrabal: i viděli ho a poklonili se mu ; ČEP: spatřili ho a klaněli se mu. U těchto překladů je možné si všimnout, že uvádí dvě osobní zájmena, zatímco v řeckém textu se objevuje pouze jedno. 11 Při překladu berou na vědomí otázku vidu: Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl; KMS; Žilka (používá ale parataxi), Col; Škrabal (pouze u druhého slovesa; používá ale parataxi); Petrů, ČEP, ČLP, Slovo na cestu (u prvního slovesa; používá ale parataxi).

3 40 V druhé řadě si v Mt 28,17 zaslouží pozornost formulace oi` de. evdi,stasan, která není zcela jednoznačným vyjádřením. Někteří biblisté přeložili tuto formulaci s významem plusquamperfekta ti, kteří (dříve) pochybovali a vztáhli ji na dřívější pochybnost apoštolů. 12 Takový překlad nenachází dostatečné gramatické odůvodnění. Jelikož všechny hlavní slovesné tvary tohoto verše jsou aoristy, musí být stejným způsobem interpretovány. Sotva je možné se domnívat, že někteří z Jedenácti se Vzkříšenému poklonili a někteří pochybovali. 13 Takovéto chápání by bylo možné pouze tehdy, kdyby oi` me,n předcházelo proseku,nhsan. Někteří exegeté navrhují překlad jiní ale pochybovali. 14 Podle tohoto chápání, které se objevuje již v raném křesťanství, na hoře v Galileji byli ještě další (Lk 10,1: sedmdesát; 1 Kor 15,6: pět set) kromě Jedenácti, mezi nimiž byli ti, kteří pochybovali. 15 Taková interpretace není možná, protože v textu kromě Jedenácti není nikdo jiný zmíněn, na koho by bylo možné formulaci oi` de, vztahovat. Další skupina biblistů se domnívá, že oi` de, se vztahuje k samotným jedenácti učedníkům, kteří se Ježíšovi poklonili. 16 Většina exegetů se snaží chápat formulaci oi` de, ve smyslu partitivním. (Všech) jedenáct učedníků se Vzkříšenému poklonilo, někteří ale pochybovali. 17 To pojetí poskytuje rovněž drtivá většina českých překladů Matoušova evangelia. 18 Z gramatického hlediska je obtížné stanovit, zda se oi` de. evdi,stasan vztahuje pouze na některé z jedenácti učedníků nebo na všechny. 19 Buď celá skupina učedníků nebo pouze její část, což je pravděpodobnější, se chová dvojznačným způsobem: klaněním uznávají Ježíše a na druhou stranu pochybují. Jejich vztah se vzkříšeným Ježíšem není ještě dokonalý. S podobným postojem se setkáváme rovněž v dalších velikonočních vyprávěních (srov. Lk 24,38.41; Jan 20,24 27; Mk 16,14). Tato skutečnost nicméně nenarušuje výpovědní hodnotu textu. 12 Takto již ORIGENES, fr 570 (GCS, XII, 234). V novodobé exegezi např. M.-J. LAGRANGE, Évangile selon Saint Matthieu, EtB, 8. vyd., Paris: Gabalda, 1948, s A. Lenz k Mt 28,17 připojuje výklad tj. před tím, než jej spatřili. 13 Takto např. J. SCHNIEWIND, Das Evangelium nach Matthäus, NTD 2, 13. vyd., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984, s. 279; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, II, HThK I/2, 2. vyd., Freiburg: Herder, 1992, s Srov. např. W. C. ALLEN, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew, ICC, 3. vyd., Edinburgh: T. & T. Clark, 2000, s. 305; BLASS DEBRUNNER REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 250,1. Takto rovněž Škrabal, který uvádí překlad: jiní zase pochybovali. 15 Např. THEOPHYLAKT, 484. Cit. z U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus, IV, EKK I/4, Zürich: Benziger; Neukirchen: Neukirchener, 2002, s. 438, pozn Takto navrhuje W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach Matthäus, ThHK 1, 7. vyd., Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1990, s. 576; A. SAND, Das Evangelium nach Matthäus, RNT 1, Regensburg: Pustet, 1986, s. 595 (špatně ale informuje o pozici Grundmanna); D. A. HAGNER, Matthew 14 28, WBC 33B, Dallas: Word Books, 1995, s. 884; P. STUHLMACHER, Biblische Theologie und Evangelium: Gesammelte Aufsätze, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2002, s Takto např. R. H. GUNDRY, A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution, 2. vyd., Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994, s. 594; W. WIEFEL, Das Evangelium nach Matthäus, ThHK 1, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1998, s. 496; W. D. DAVIES D. C. ALLISON, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew, III, ICC, Edinburgh: T. & T. Clark, 2000, s. 681n. Nejlepší odůvodnění této interpretace poskytuje P. VAN DER HORST, Once More: the Translation of oi` de, in Matthew 28.17, Journal for the Study of the New Testament 27 (1986): Takto Bible kralická; Biblí česká; Sušil; Lenz; ČEP; Slovo na cestu; KMS. Překlad někteří však pochybovali dokládají Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl; Žilka; Col; a překlad někteří však měli pochybnosti Petrů a ČLP. Bible svatováclavská uvádí někteří pak pochybovali. 19 Srov. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus, s. 439.

4 STUDIA THEOLOGICA 7, č. 4 [22], zima MT 28,18 Formulace evdo,qh moi v Mt 28,18 bývá většinou překládána pomocí vyjádření je mi dána. 20 P. Škrabal zde má byla mi dána (rovněž Žilka). 21 Výraz evdo,qh je slovesným tvarem indikativu pasivního aoristu (tzv. passivum divinum 22 ), který vypovídá o události, která již nastala v minulosti. Ježíš mluví o moci, která mu byla dána. Toto předání moci se již uskutečnilo a je možné je dát do souvislosti se vzkříšením. 23 Nenastává tedy nyní. Sdělení o udělení moci je výchozím bodem pro pověření učedníků (Mt 28,19 20a). 24 Podle svědectví Matoušova evangelia výraz evxousi,a z hlediska obsahu zahrnuje všechno to, co bylo možné zakoušet skrze moc pozemského Ježíše. Jedná se o jeho moc vyučování (Mt 7,29), odpouštění hříchů (Mt 9,6), uzdravování (Mt 9,8; 10,1). V Mt 28,18 evxousi,a je vše zahrnující v intenzivním (pa/sa) i extenzivním smyslu (evn ouvranw/ kai. evpi. Îth/jÐ gh/j). V každém případě není možné událost na hoře v Galileji chápat ve smyslu intronizace. 25 Sdělení o udělení moci se váže na minulost, jak je zřejmé z vyjádření aoristu evdo,qh. Formulace byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 28,18b) je tedy přesnějším překladem. Skutečnost, že toto udělení moci má stálou platnost, se snaží zdůraznit překlad výrazu v přítomném čase: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Slovesný tvar v Mt 28,18b by bylo možné snad i označit jako tzv. bezčasový aorist. 26 MT 28,19 Verš 28,19 tvoří začátek příkazu (pověření) k misijní činnosti, který má své pokračování ještě v Mt 28,20a. V tomto předposledním verši Matoušova evangelia je možné si všimnout dvou problematických textových míst, která bývají různým způsobem překládána. První se týká syntaxe. Formulace poreuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh (Mt 28,19a), která je spojením participia s imperativem, poukazuje na trvale platný příkaz. 27 Jak však tento příkaz zní? Většina překladů správně spojuje slovesný tvar maqhteu,sate s výrazem pa,nta ta. e;qnh, 28 některé překlady ale mylně přidružují pa,nta ta. e;qnh k participiu poreuqe,ntej. U českých překladů se s tímto se- 20 Petrů; ČEP; ČLP. Podobně starší překlady: dána jest mi Bible kralická; Bible svatováclavská; Biblí česká; Sušil; Lenz; Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl; dána je mi Col. 21 Takto rovněž český překlad KMS. 22 HAGNER, Matthew 14 28, s. 886; LUZ, Das Evangelium nach Matthäus, s. 441, pozn. 66. O problematice termínu passivum divinum pojednává L. TICHÝ, Tzv. passivum divinum v Novém zákoně, Studia theologica 7, č. 3 [21] (2005): GNILKA, Das Matthäusevangelium, s Na tuto skutečnost poukazuje výraz ou=n v Mt 28, Viz dále G. STRECKER, Der Weg der Gerechtigkeit: Untersuchung zur Theologie des Matthäus, FRLANT 82, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962, s. 210, pozn Takto A. T. ROBERTSON, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1934, s. 842, označuje evdo,qh za timeless aorist. J. JEREMIAS, Neutestamentliche Theologie, sv. 1, Die Verkündigung Jesu, Gütersloh: Gütersloher, 1971, s. 294, ho pojmenovává jako der ingressive Aorist a překládá formulaci v Mt 28,18: soeben ist mir übergeben worden. 27 G. STEYER, Satzlehre des neutestamentlichen Griechisch, Gütersloh: Mohn, 1972, s Takto většina českých překladů (Bible kralická; Bible svatováclavská; Biblí česká; Sušil; Lenz; Sýkora- -Podlaha, Sýkora-Hejčl; Žilka; Col; Škrabal; Petrů; ČLP; Slovo na cestu; KMS).

5 42 tkáváme v ekumenickém překladu, kde je možné číst jděte ke všem národům. 29 Zde je možné ještě dodat, že spojení participia s určitým slovesným tvarem slouží k tomu, aby se vyvarovalo jednotvárnému řazení hlavních vět pomocí spojky a, které v řečtině působí těžkopádným a monotónním způsobem. 30 Tato skutečnost nicméně neopravňuje k žádné jiné interpretaci textu. V Mt 28,19 je třeba jednoznačně vztahovat maqhteu,sate k pa,nta ta. e;qnh. 31 Druhý problém verše Mt 28,19 je dán růzností překladu řídícího slovesa misijního příkazu, kterým je maqhteu,w. Příkaz maqhteu,sate v Mt 28,19 je v mnoha českých překladech uveden se zněním učte, a to pod vlivem Vulgáty, která maqhteu,w i dida,skw překládá pomocí doceo, tj. učím, vyučuji. 32 Sloveso učit je nejen nepřesným překladem maqhteu,ein, ale rovněž jeho užití na tomto místě nechává vymizet rozdíl oproti výrazu dida,skontej, který se objevuje v následujícím textu a který skutečně znamená,učit. Se slovesem maqhteu,w se setkáváme v NZ pouze 4krát. Tři výskyty jsou v Matoušově evangeliu (Mt 13,52; 27,57; 28,19). Poslední použití tohoto slovesa se vyskytuje v Sk 14, Toto sloveso je v našem textu použito ve významu,získat za učedníka, učinit učedníkem 34 a lze je dát do souvislosti s odpovídajícím podstatným jménem maqhth,j (Mt 72krát; Mk 46krát; Lk 37krát). 35 Jedná se o významné lexikální znamení, protože vyjevuje paradigmatický charakter učednictví. I když přilnutí k Ježíšovi se vším, co to obnáší, je prvkem, kterým se vyznačuje misijní příkaz (pověření), nezdá se velmi vhodné překládat maqhteu,sate pomocí formulace získávejte mi učedníky, která obsahuje zájmeno 1. osoby, jak to činí ČEP. 36 Misijní příkaz maqhteu,sate je dále specifikován dvěma výpověďmi, které jsou uvedeny participii a které se týkají křtu (Mt 28,19a: bapti,zontej) a vyučování (Mt 28,20a: dida,skontej). 37 Je tedy možné shrnout, že začátek misijního příkazu by bylo zřejmě vhodné překládat do češtiny takto: jděte tedy, (a) získejte za učedníky všechny národy ČEP. 30 STEYER, Satzlehre des neutestamentlichen Griechisch, s HAUBECK VON SIEBENTHAL, Neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament: Matthäus Apostelgeschichte, s. 207, uvádí obě dvě varianty jako rovnocenné. 32 Bible kralická; Bible svatováclavská; Biblí česká; Lenz; Sýkora-Podlaha, Sýkora-Hejčl; Col; Škrabal. Sušil má ve svém překladu: vyučte. 33 Mt 28,19 je jediné místo, kde se toto sloveso objevuje v imperativu aktiva. 34 L. TICHÝ, Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Jiří Burget 2001, s Takto české překlady: Žilka; Petrů; ČLP. 35 Srov. dále U. LUZ, Die Jünger im Matthäusevangelium, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 62 (1971): Podobně Slovo na cestu: získávejte mi následovníky ; KMS: učiňte mými učedníky. 37 Srov. M. ZERWICK, Biblical Greek, Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1990, 66; LUZ, Das Evangelium nach Matthäus, s Takto ČLP.

6 STUDIA THEOLOGICA 7, č. 4 [22], zima MT 28,20 Vyjádření e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj (Mt 28,20) bývá v českých překladech uváděno formulací až do skonání světa 39 nebo až do konce světa 40 nebo až do skonání tohoto věku. 41 Slovo aivw,n znamená,doba světa, svět, věk 42 a společně s sunte,leia (,dokončení, dovršení, konec ) vyjadřuje,dovršení, konec věku/ světa. 43 Na základě významové škály obou výrazů je možné tvrdit, že všechny tři typy českého překladu řeckého vyjádření e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj (Mt 28,20) jsou možnými variantami. Za pozornost však stojí porovnání překladu e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj v Mt 28,20 se zněními překladu této formulace na zbylých 4 místech Matoušova evangelia. 44 Například v překladu P. Škrabala je 5krát se objevující formulace suntelei,aj (tou/) aivw/noj v Matoušově evangeliu přeložena pomocí tří vyjádření: skonání věků (Mt 13, ); konec věku (Mt 24,3) a skonání světa (Mt 28,20). F. Sušilovi stačí dvě vyjádření k přeložení dané formulace: skonání světa (Mt 13, ; 28,20) a dokonání světa (Mt 24,3). ČLP si vystačí rovněž se dvěma vyjádřeními k přeložení této formulace, avšak aplikuje je trochu odlišným způsobem: skonání věku (Mt 13, ) a konec světa (Mt 24,3; 28,20). Dvě vyjádření nalezneme rovněž u Jana Lad. Sýkory (1934) 45 a R. Cola. 46 O. Petrů pro přeložení suntelei,aj (tou/) aivw/noj používá pouze jednu formuli konec světa (Mt 13, ; 24,3; 28,20). Podobnou situaci nalezneme v Kralické bibli, kde všechny výskyty suntelei,aj (tou/) aivw/noj jsou přeloženy vždy pomocí vyjádření skonání světa. V ČEP je suntelei,aj (tou/) aivw/noj stále přeloženo pomocí formulace skonání věku (Mt 13, ; 24,3; 28,20), která je pouze v posledním případě doplněna o ukazovací zájmeno (v Mt 28,20 čteme skonání tohoto věku ). Rozličnost vyjádření použitých k překladu suntelei,aj (tou/) aivw/noj by mohla poukazovat na odlišný význam této formulace v jednotlivých místech Matoušova evangelia nebo na snahu umocnit bohatost slovního vyjádření v překladu. Na druhé straně by však odlišný způsob překladu stejné formulace mohl dávat najevo jeho nedůslednost a s tím spojenou i nepřesnost. ZÁVĚR Těchto několik poznámek k překladu závěrečné perikopy Matoušova evangelia (Mt 28,16 20) se zřetelem na její znění v českých překladech neposkytuje zajisté vyčerpávající pojednání dané problematiky. Zároveň je nutno dodat, že tyto poznámky rovněž nepředkládají definitivní a jednoznačné řešení překladu tohoto textu. Jejich 39 Bible kralická; Sušil; Lenz; Sýkora-Podlaha; Škrabal. 40 Sýkora-Hejčl; Col; Petrů; ČEP. 41 Žilka; ČEP. 42 TICHÝ, Slovník novozákonní řečtiny, s Tamtéž, s Formulace suntelei,aj (tou/) aivw/noj je vyjádřením, které se vyskytuje v Novém zákoně 5krát v Matoušově evangeliu (Mt 13, ; 24,3; 28,20) a pak již pouze v Žid 9,26. Evangelista Matouš používá tuto formulaci k označení konečné eschatologické doby (Mt 24,3) a okamžiku konečného soudu (Mt 13, ). 45 konec světa (Mt 13,39; 24,3; 28,20); skonání světa (Mt 13,40.49). 46 konec světa (Mt 13,39.49; 24,3; 28,20); skonání světa (Mt 13,40).

7 Powered by TCPDF ( 44 záměrem však především bylo upozornit na mnohotvárné bohatství překladů Nového zákona do českého jazyka na příkladu závěrečných veršů Matoušova evangelia a zároveň poukázat na neustálou aktuálnost zabývat se problematikou překladu Písma svatého do našeho rodného jazyka. Keywords: Matthew; Gospel; Exegesis The Appearance in Galilee (Mt 28:16 20): Some Observations on the Wording of the Text in Czech Translations Abstract: The article presents some observations on the problems of translating Mt 28:16 20 with referen ce to its wording in Czech translations. Fifteen different Czech translations of the New Testament were consulted. The choice of Mt 28:16 20, which is a concluding passage of the Matthew s gospel, was determined, not only by personal interest, but also by its relevance. This text is regarded as an interpretative key to the whole Matthew gospel. In each verse, attention is paid to the main problematical words or phrases that are explained from morphological and syntactical points of view and with reference to the wording in various Czech translations. This article does not present a definitive and unambiguous resolution of the translation of Mt 28: Its purpose is, above all, to point out the variety of translations of the New Testament into the Czech language and, at the same time, to show that the problems of translating the Holy Scripture into our native language has a constant relevance.

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa,.,. Jan 1,29.36

Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa,.,. Jan 1,29.36 24 Petr Mareček Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa,.,. Jan 1,29.36 Petr Mareček V biblických textech se stále objevují slova, metafory a obrazy, jež mají předem daný, charakteristický a zvláštní

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Biblická teologie Předpokládá se prostudovaná látka Starého a Nového zákona, schopnost dobře se v Bibli orientovat,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu Markéta Pytlíková Lingvistika Praha 2014 11. 4. 2014 ÚJČ AV ČR pytlikova@ujc.cas.cz Atribuce překladového textu Atribuce

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

K vážnému studiu řeckého Nového zákona je třeba mít nejrůznější

K vážnému studiu řeckého Nového zákona je třeba mít nejrůznější AUC THEOLOGICA 2014 roč. 4, č. 2 Pag. 209 217 NOVÁ ZÁKLADNÍ POMŮCKA KE STUDIU ŘECKÉHO NOVÉHO ZÁKONA: 28. VYDÁNÍ NESTLE-ALAND* LADISLAV TICHÝ ABSTRAKT Článek se snaží uvést charakteristické rysy 28. vydání

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Týden od 9. do 15. srpna 7 Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Základní verš Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (J 20,21) Podle

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Textus Receptus a moderní biblické překlady

Textus Receptus a moderní biblické překlady Textus Receptus a moderní biblické překlady Johannes Kovar, Teologický seminář Bogenhofen Mezi adventisty se znovu objevuje debata o spolehlivosti biblických překladů, zvláště o tom, který překlad si vybrat.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Č. j. 50/2015 Stanovisko k návrhu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných

Více

Morfologie odborných textů

Morfologie odborných textů Morfologie odborných textů Yvona Řepová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace žáků ke studiu technických předmětů OP

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

prlrastkové číslo J ) 0 1 tj

prlrastkové číslo J ) 0 1 tj Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Gabriela Ivana Vlková Slovo Boží a slovo lidské Všeobecný úvod do Písma svatého Olomouc 2007 Oponenti: dr. Stanislav Pacner (I. vyd.)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zázraky uzdravení v Markově evangeliu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zázraky uzdravení v Markově evangeliu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra biblických věd Vladimíra Peňázová Zázraky uzdravení v Markově evangeliu Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Dr. Petr Mareček,

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Jan Krása Katedra psychologie, PdF MU, Brno. XXV. ročník konference ČAPV, Hradec králové

Jan Krása Katedra psychologie, PdF MU, Brno. XXV. ročník konference ČAPV, Hradec králové Jan Krása Katedra psychologie, PdF MU, Brno XXV. ročník konference ČAPV, Hradec králové Většina popisů vývoje jazykových schopností se zastavuje u fáze věty, nicméně teprve až si dítě osvojí schopnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

, DO NOVEHO ZÁKONA TRINITAS

, DO NOVEHO ZÁKONA TRINITAS LADISLAV TICHÝ, DO NOVEHO ZÁKONA TRINITAS PŘEDMLUVA S církevním schválením brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, čj. EP/249/03 ze dne 17. 3. 2003. KŇAZSI

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz 1

LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz 1 LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz 1 Belo Horizonte Florianopolis Recife Santos Joinville Stát: Brazil Město: Joinville Název organizace: Hospital infantil Dr Jeser Amarante Faria Obor, ročník: General medicine,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le

OBSAH. První část. L id sk á str á n k a b ib le OBSAH PŘED M LU V A Ú V O D 1. Co je bible? 2. Členení bible 3. Židovské členění Písm a 4. Jak Bůh v bibli mluví? 4.1 Informace 4.2 Sebevyjádření 4.3 Výzva 5. D ei verbum o Boží řeči к člověku 6. Struktura

Více

logomanuál literární akademie 2009

logomanuál literární akademie 2009 obsah 1.01. logo instituce, základní barevná provedení 1.02. monochromní barevné provedení 1.03. rozměrové řady základního provedení 1.04. speciální varianty 1.05. rozměrové řady speciálních variant 1.06.

Více

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Bakalářská práce Jindřich Ryšavý Brno, podzim 2016 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna In: Pothecary, S.: The European provinces: Strabo as evidence. In: Dueck,D. Lindsay,H. Pothecary,S.(ed.): Strabo s cultural Geography. The making of

Více

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH

ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH ŠIKANÓZNÍ INSOLVENČNÍ NÁVRH JAKUB JUŘENA Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek se věnuje aktuálnímu problému českého insolvenčního právašikanózním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka?

Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Gramatika zastaralý pøe itek, nebo nedílná souèást výuky anglického jazyka? Pavlína Janáèková* 1. Úvod Jazyková výuka starších teenagerù a dospìlých má svá specifika. Mimo jiné i proto, e èasto mají u

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně. Lukáš Vavrečka Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Franz Kafka: Pojetí systému v Proměně Lukáš Vavrečka Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Arts and Philosophy Franz Kafka: The Conception of

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ladislav Heryán Praha, únor

Ladislav Heryán Praha, únor VOŠ sociálně pedagogická a teologická Jabok Seminární práce do předmětu Sociálně zaměřené biblické texty Ježíšova podobenství o zasetém semenu (Mk 4,26-29) a o hořčičném zrnu (Mk 4,30-32) Ladislav Heryán

Více

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Abstract in original language Oddlužení se v českém prostředí velice dobře ujalo,

Více