Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský. Zástupcem statutárního orgánu je PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy je Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický a personální úsek školy. Poradním orgánem vedení školy jsou předsedové předmětových komisí. V zájmu zkvalitnění komunikace mezi vedením školy a učiteli a se záměrem posílit vedoucí předmětových komisí coby poradní orgán byl ve školním roce 202/3 snížen počet předmětových komisí ze 3 na 7. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Věra Pohořalá, hospodářka školy, vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k , zařazena do sítě S účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/4 Gymnázium všeobecné maximálně 300 žáků 79-4-K/8 Gymnázium - maximálně 330 žáků. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. Školská rada pracovala v loňském školním roce v nezměněném složení. Uskutečnila se dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo Na tomto jednání byla zvolena místopředsedkyní školské rady paní Lenka Makovcová. Ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 20/2, která byla po drobných úpravách schválena. Školská rada také na svém prvním jednání schválila drobné změny ve školním řádu. Druhé jednání se uskutečnilo Na této schůzce členové školské rady projednali rozpočet školy na rok 203, dále projednali navrhované změny ve školním řádu, které se týkají omlouvání 2

3 zletilých žáků a budou platit od školního roku 203/4, a seznámili se s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 203/4. Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály. V souvislosti s ukončením studia žáků maturitního ročníku došlo k ukončení činnosti dvou členů výboru UR a od příštího školního roku bude složení tohoto orgánu obměněno. Je třeba konstatovat, že spolupráce s představiteli UR je na velmi dobré úrovni, zástupci rodičů vyvíjejí řadu aktivit spojených se získáváním dalších finančních prostředků, již čtvrtým rokem společnost Constellium Děčín poskytla finanční odměnu za mimořádné aktivity pro žáky školy. Škola podala žádost a získala finanční prostředky z rozvojového programu Excelence středních škol. Jeho prostřednictvím lze získat finanční podporu pro učitele, jejichž žáci se umístí na. 2. místě v krajských a v celostátních kolech soutěží spadajících do tohoto programu (soutěže vyhlašované MŠMT). Při škole funguje Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, Klub mladého diváka, Divadelní klub Gymnázia Děčín, Klub přátel hudby při Gymnáziu Děčín a dva pěvecké sbory Přípravný sbor a Pěvecký sbor Gymnázia Děčín. Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již v nabídce není. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů. Žáci si mohou volit v sekundě, v tercii a v kvartě ze dvou volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na výpočetní techniku, na kulturu a umění, na slohovou výchovu a na praktické činnosti v přírodovědných předmětech. Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit předměty od třetího ročníku (septimy), a tím se profilovat ve svém dalším studiu. Po několika letech přípravy a prověřování jsme u studentů vyššího i nižšího gymnázia přistoupili ke sdělování klasifikace žáků v jednotlivých předmětech elektronickou cestou. Žákům 3

4 i rodičům jsou předávána přístupová hesla, čímž byl hlavně rodičovské veřejnosti umožněn pravidelný přístup do přehledu klasifikace v průběhu školního roku. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (více než 90% z celkového počtu hlásících se žáků), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Po dvou letech, kdy jsme část žáků přijímali po přijímacích zkouškách, jsme v rámci přijímacího řízení brali v úvahu výsledky studia v 8. a 9. ročníku základních škol. O osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení na školní rok 203/4 podrobila všechny zájemce o studium přijímacím zkouškám a naplnila kvalitně obsazený první ročník nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Do příštích let je ve spolupráci se zřizovatelem připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k současnému stavu je možné přechodně využívat školní dvůr pouze jako parkoviště pro osobní auta zaměstnanců školy. Z tohoto důvodu také hojně využíváme pěkný sportovní areál při ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického ul. 4

5 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků 2. pololetí 202/3 Průměrný počet žáků na třídu ve 2. pololetí 202/3 Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté 79-4-K/8 Gymnázium čtyřleté 79-4-K/ ,7 3, ,6 7,5 3,5 V evidenci jsme měli ještě jednu žákyni, která plnila povinnou školní docházku na Gymnáziu Fr. Schillera v Pirně, ale je naší kmenovou žákyní. Celkem jsme tedy v osmiletém studiu evidovali 27 žáků. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 202/203 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/ Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 38 94,7% ,9% 5

6 Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Ve škole pracovalo 38 učitelů (přepočteno na plný úvazek 37,2), z nichž 95 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. V příštím školním roce předpokládáme 00% kvalifikovanost, oba učitelé dokončují studia k plné kvalifikaci. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní 0 2 Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku je pět pedagogických pracovníků, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pedagogů patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na plné i částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace. Jedna pedagogická pracovnice v důchodu pracuje na částečný úvazek, zbylí dva pracovníci pokračují bez ukončení pracovního poměru. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 20/202 pro šk. rok 202/203 Název a kód oboru Celkem. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem 58 0 Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 20/202 od

7 Název a kód oboru Celkem po. kolo odevzdání ZL 79-4-K/ K/ Celkem 6 93 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Podle zveřejněných kritérií ředitel školy rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky do čtyřletého oboru. Uchazeči byli seřazeni a přijati podle prospěchu na základní škole, a to v osmém ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Do osmiletého studia všichni uchazeči skládali přijímací zkoušky. Po dobrých zkušenostech v předchozích školních letech jsme se rozhodli opět objednat přijímací testy SCIO ze všeobecných studijních předpokladů. S rychlostí a způsobem vyhodnocení testů jsme byli spokojeni. V průběhu testování nevznikly žádné problémy. Z našeho pohledu jsou testy SCIO objektivní. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Všichni uchazeči pracovali pod čísly, která jim byla přidělena, výsledky byly také uveřejněny pod těmito čísly. Podle pořadí uchazečů (bylo sestaveno podle absolutního skóre úspěšnosti) bylo přijato prvních 30 uchazečů. Celkem byla podána 3 odvolání ke čtyřletému studiu. Všem odvoláním bylo vyhověno autoremedurou. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany. K osmiletému studiu se odvolalo 7 uchazečů, 2 byli přijati autoremedurou, ostatní odvolání byla odeslána KÚ. V žádném odvolání nebylo napadeno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek a KÚ všechna zamítl a potvrdil rozhodnutí ředitele školy. Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonají rozřazovací testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina bývá pravidelně velmi malá. V posledních dvou letech je problém německého jazyka jako pokračujícího i u čtyřletého studia. Ve školním 7

8 roce 202/3 se opět nepodařilo otevřít skupinu s prvním jazykem němčinou. Ruský jazyk se pro nezájem již potřetí neotevřel. Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 202/203: Škola Počet žáků Prospělo Prospělo. pololetí s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem Celkem 4 žáci nebyli v řádném termínu klasifikováni, jednalo se o individuální vzdělávací plány (sportovní a zdravotní důvody) a nedostatečnou docházku do hodin TV (omluvenou). Všichni včas klasifikaci dokončili a prospěli. Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 202/203: Škola *Počet žáků Prospělo Prospělo 2. pololetí s vyznamenáním Neprospělo Nehodnocen Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem Zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí. Z deseti žáků vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 5, 4 žáci po neúspěšné opravné zkoušce přestoupili na jinou školu a jeden opakuje šestý ročník víceletého studia. Čtyři žáci byli nehodnoceni ze zdravotních důvodů, jedna žákyně z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí (modeling) a jeden žák ze sportovních důvodů. Dva posledně jmenovaní žáci úspěšně dokončili ročník, dvě žákyně opakují ročník ze zdravotních důvodů a jedna žákyně přestoupila na jinou školu. Velký počet vyznamenaných na víceletém studiu je ovlivněn 6 vyznamenanými na NG. I přesto je procento vyznamenaných u víceletého studia o polovinu větší oproti studiu čtyřletému. Jeden žák (sportovec na vrcholové úrovni příprava na OH) měl studium 2. pololetí 4. ročníku rozloženo na celý rok a úspěšně odmaturoval. I. pol. 2. stupeň chování Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 202/203 I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení II. pol. vyloučení

9 Docházka žáků do školy ve školním roce 202/203 Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. celkem. pol. hodiny. pol. počtu celkem 2. pol. hodiny 2. pol. počtu , ,4 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium U maturitních zkoušek neuspěli 4 žáci, jedna žákyně z ústní zkoušky z českého jazyka a tři žáci v profilové části. Všichni vykonali úspěšně opravnou zkoušku v září 203. Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky v září 203 Maturitní zkoušky náhradní termín -září Ve školním roce 202/203 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,88 na,905), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Lze konstatovat, že žáci vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (29,6% vyznamenaných, průměrný prospěch,790) ve srovnání se čtyřletým studiem (9,7% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných 40% a průměrný prospěch,69 (mírné zhoršení oproti,66). Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala sekunda V2.A (,57), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V8.A (,69). Nejslabší třídou byla třída C3. A (2,24). Ve druhém pololetí neprospělo 8 žáků, 4 vykonali úspěšně opravnou zkoušku a 3 neuspěli a ukončili studium, jednomu bylo povoleno opakování ročníku). Čtyři žáci z kvarty přestoupili na jinou střední školu, kde pokračují ve studiu. Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika (2,46, 2,47). Došlo také k poklesu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09, v r. 2008/09 57,77, v r. 2009/0-58,83, v r. 200/ - 58,25, v r. 20/ , v r. 202/3 50,2 hodin 9

10 na žáka). Naše práce se musí nadále soustředit na zlepšení práce třídních učitelů v tomto směru. Způsob omlouvání zletilých žáků jsme po zkušenostech opět upřesnili ve školním řádu. U maturitních zkoušek žáci předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet žáků maturujících s vyznamenáním (celkem 28), ale i celkový průměr,93. Odměnou žákům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Zámku Děčín, jehož se zúčastnili i představitelé města, Unie rodičů a společnosti Constellium Extrusions, která každoročně uděluje stipendium nejlepšímu studentovi z maturitního ročníku. Proti tomu ale 4 studenti neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu. Všichni úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku v září 203. Dvě žákyně konaly zkoušku v náhradním termínu, jedna z nich neuspěla. Při srovnání výsledků z minulého školního roku došlo k poklesu počtu žáků maturujících s vyznamenáním na 33%, což je oproti předchozímu výjimečnému roku pokles o 6%, ale ve srovnání s dřívějšími lety je to průměrný výsledek (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%, %, ,5%, %, 20 48%, %). 0

11 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. ROCE 203/204 VYSOKÁ ŠKOLA UK PRAHA MU BRNO UJEP ÚSTÍ NAD LABEM UP OLOMOUC TU LIBEREC FAKULTA F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F. SOCIÁLNÍCH VĚD F. PRÁVNICKÁ F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ 2.LÉKAŘSKÁ FAKULTA F. LÉKAŘSKÁ V PLZNI 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA F. PEDAGOGICKÁ F. SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. PEDAGOGICKÁ F. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ F. PRÁVNICKÁ F. ZDRAVOTNICKÝCH VĚD F. FILOZOFICKÁ F. PEDAGOGICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. EKONOMICKÁ POČET STUD F. UMĚNÍ A ARCHITEKTURY F. PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ 2 F. STROJNÍ F. MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOR.S. 2 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ VŠE PRAHA ČVUT PRAHA F. MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. STAVEBNÍ F. ARCHITEKTURY F. JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ DĚČÍN F. DOPRAVNÍ DĚČÍN 2 UNIVERZITA PARDUBICE F. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ČESKÁ ZEM. UNIVERZITA PRAHAF. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ F. AGROBIOLOGIE, POTR. A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VŠCHT PRAHA F. CHEMICKÉ TECHONOLOGIE F. POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEM. TECHNOLOGIE 2 2 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ F. ZAHRADNICKÁ UNIVERZITA J.A.KOMENSKÉHO

12 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 202/203 V8A C4A C4B CELKEM Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ Zaměstnání Nultý ročník VŠ Jednoletý pomaturitní kurz V8A C4A C4B CELKEM Celkem žáků Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu žáků, kteří podali přihlášku) 9,3% 93,5% 86,2% 90,4% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu žáků) 87,5% 90,6% 86,2% 88,2% 2

13 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 20/202. pololetí 2. pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 7 Třídního učitele Ředitele školy 5 2 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už šestým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace žáků (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již šestým rokem je vyhlašován tzv. Lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR) určená tomu žákovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. V loňském roce tuto cenu získala Michaela Marková za vzorné studijní výsledky a mimoškolní aktivity v oblasti kultury a výtvarného umění. Dále již čtvrtým rokem ve spolupráci s Unií rodičů udělujeme Cenu Constellia, která je udělena nejlepšímu studentovi v maturitním ročníku. Cena je spojena s finanční odměnou, kterou věnuje společnost Constellium Extrisions Děčín. V loňském roce tuto cenu obdržel Martin Přibyl z V8. A. 3

14 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V loňském školním roce proběhly na Gymnáziu Děčín dvě inspekční kontroly. 6. a 7. října 202 s předmětem kontrolní činnosti Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období školní roky 20/2 a 202/3 do data kontroly. V žádném z deseti bodů kontroly nebylo zjištěno porušení ustanovení právního předpisu a Předmětem inspekční činnosti byla kontrola zajištění podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky organizované podle 78 a 78a školského zákona. Inspekce skončila závěrem: Škola zajistila podmínky pro úspěšnou realizaci společné části maturitní zkoušky. Průběh sledovaných dílčích zkoušek společné části maturitních zkoušek byl v souladu s právními předpisy. Žáci školy, zejména v osmiletém vzdělávacím programu, dosáhli v maturitních zkouškách vynikajících výsledků. 4

15 Výchova a vzdělávání Gymnázium Děčín se aktivně zapojilo do projektu EU peníze středním školám. Projektová žádost byla přijata a od projekt běží. V současné době máme již schváleny dvě monitorovací zprávy a obdrželi jsme celou dotaci. Do projektu se zapojilo 20 pedagogických pracovníků. Všichni k plnění úkolů projektu přistupují velmi zodpovědně a jejich výstupy jsou přínosem pro zkvalitnění výuky. Z dotace jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a několik tříd didaktickou technikou. V rámci projektu se 0 učitelů zúčastnilo dalšího vzdělávání a absolvovali jednodenní jazykové školení a školení finanční gramotnosti. Získané poznatky potom uplatňovali ve výuce. Projekt bude ukončen Během školního roku bylo nutné zajistit státní maturitu proškolením pedagogů - češtinářů pro opravu písemných prací z českého jazyka. Ve výuce bylo sledováno naplňování ŠVP, na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v tematických plánech. Koncepcí našeho ŠVP vycházíme vstříc požadavku profilace žáků - prostřednictvím volitelných a povinně volitelných předmětů - dvou dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (studenti vybírají z 20 nabízených seminářů), v posledním ročníku je nabídka rozšířena jednak o další dvouhodinový volitelný předmět, dále si žáci vyberou ze Z, D, B, CH, F 2 předměty, v jejichž studiu budou pokračovat, a zvolí si mezi povinně volitelnými předměty matematika/základy společenských věd. Velkému zájmu se těší seminář připravující žáky k získání mezinárodně uznávaného First certificate všichni uchazeči o tento certifikát zkoušku úspěšně složili. Na nižším gymnáziu si studenti volí od sekundy vždy mezi dvěma předměty: programování/užitá tvorba, výchova k hudebnosti/ekologie očima výtvarníka, cvičení z ČJ/praktika z fyziky a biologie. V souvislosti s naplňováním kompetencí ŠVP vedeme žáky při práci ve vyučovací hodině nebo v různých dlouhodobějších projektových zadáních k plánované samostatné a systematické práci. I v letošním školním roce jsme se snažili zapojovat žáky do života školy ať už prostřednictvím Studentské rady, či formou projektové práce, jejíž výchovně-vzdělávací efekt je nepopiratelný. V režii Studentské rady a potažmo žáků proběhl například předvánoční den. Každá třída připravila pro spolužáky z jiných tříd interaktivní program s tématikou Vánoc v různých zemích světa. Návštěvníci byli lákáni formou výtvarně i textově zajímavých upoutávek. Třídy nižšího gymnázia si připravily do auly vánoční program se scénkami a soutěžemi. Sportovně založení žáci se účastnili sportovního Vánočního turnaje. Tradičně zaznamenal úspěch projektový den pro žáky maturitních ročníků. Je pořádán ve spolupráci s Člověkem v tísni, v pozimních až zimních měsících podle možností hostů. Tento školní rok jsme zvolili téma Velký bratr tě sleduje - viz kapitola Projekty. 5

16 Iniciativně a naprosto samostatně uchopili žáci téma Mnichova. M. Přibyl, člen Klubu vojenské historie, připravil interaktivní program pro spolužáky z nižších ročníků. Nechyběly v něm autentické uniformy, zbraně, zajímavá fakta. Gymnázium Děčín, coby partnerská škola Gymnázia Globe v Brně, vyslalo žáky prvního a třetího ročníku do Brna na konferenci Komunikačních dovedností viz kap. Projekty. Naši žáci se úspěšně zapojili do dvoudenního programu a z Brna si odvezli mnohé zkušenosti, nové kontakty a hezké vzpomínky. Kromě toho, že škola nabízí žákům projekty mezipředmětové, projekty jiných subjektů, mnohé koncipují jednotlivé předmětové komise. Například v biologii žáci soutěží každý měsíc školního roku na jiné téma v tomto šk. roce sledovali živočichy a rostliny podle vůně, barvy apod., výsledky jsou prezentovány na nástěnkách. Problematiku životního prostředí vyjadřují žáci výtvarně rovněž jde o školní projekt a formu soutěže; v anglickém jazyku je takto podporováno aktivní čtenářství v cizím jazyce. Pevnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi pamětníky, umělci - viz přehled akcí. Pro žáky 4. ročníků každoročně využíváme spolupráce s Úřadem práce v Děčíně; žáci se zúčastnili přednášky Trh práce, kam po škole. Zprostředkovali jsme, rovněž žákům 4. ročníků, informace o možnostech vzdělávání v zahraničí i prezentace některých vysokých škol. Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, jako každý rok využívali žáci služeb výchovného poradce a školního psychologa. Environmentální problematika je ve škole začleněna především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, občanské výchovy, zeměpisu včetně seminářů. Žáci využívají nádob pro tříděný odpad. Za přínosnou pro naše žáky považujeme dlouhodobou spolupráci s Divadlem Děčín. Nejde pouze o školní představení, v tomto školním roce po jednáních s představiteli Unie rodičů při GD vznikl Divadelní klub Gymnázia Děčín, jehož členové jsou výrazně zvýhodňováni při pravidelných návštěvách divadla. Ti studenti, kteří během divadelní sezóny navštíví alespoň čtyři mimoškolní představení v děčínském divadle, mohou počítat nejen s tradiční finanční podporou MDD, ale nově i s příspěvkem od Unie rodičů. Podobně je podporován rovněž nově vzniklý Klub přátel hudby při Gymnáziu v Děčíně. Žákům zprostředkováváme také návštěvu pražských divadel, v tomto případě díky Klubu mladého diváka, jehož členy bylo přes 40 žáků školy. K image Gymnázia Děčín bezesporu patří pěvecké sbory Přípravný sbor a Pěvecký sbor Gymnázia Děčín oba sbory s úspěchem organizují vlastní koncerty, doprovázejí kulturní a společenské akce ve městě. V rámci našich vazeb s Gymnáziem Friedricha Schillera hostoval Pěvecký sbor ve vánočním programu v Pirně. 6

17 Učitelé gymnázia nabídli své zkušenosti a znalosti žákům i v mimoškolních aktivitách. Během celého školního roku fungoval kroužek fotografování, programování, turistický a sportovní kroužek, výuka italštiny a meteorologický kroužek, který pracuje v rámci projektu Globe, k němuž se Gymnázium Děčín přihlásilo. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp. na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Užší spolupráce již několik let probíhá s katedrou hudební výchovy PF UJEP. Gymnázium Děčín poskytuje studentům hudební výchovy náslechové hodiny, naši vyučující hudební výchovy spolupracují na tvorbě výukových materiálů. 7

18 AUTOEVALUCE Pro měření znalostí a schopností našich žáků jsme pokračovali již pátým rokem v projektu Vektor, který nabízí měření tzv. přidané hodnoty žáci projdou testováním na začátku a na konci středoškolského studia. V letošním školním roce jsme vzhledem k omezeným finančním prostředkům i vzhledem ke snižujícímu se počtu škol účastnících se šetření již neobjednávali testy pro. ročníky a kvintu, testováním prošly pouze maturitní ročníky, které projekt dokončují. Termín testování: říjen 202 Počet testovaných žáků: 9 07 Počet škol: 60 Porovnání úspěšnosti žáků oktávy se 4. ročníky Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Předmět Obecné studijní předpoklady Úspěšnost žáků oktáv (22%) Úspěšnost žáků 4.ročníku čtyřletého studia (32%) Úspěšnost žáků 4.ročníku obchodních akademií (%) Úspěšnost žáků 4.ročníku středních odb. škol (33%) Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika Dějepis ZSV IVT Biologie

19 Porovnání úspěšnosti žáků oktávy a 4. ročníků Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Termín testování: říjen 202 Předmět Úspěšnost žáků V8.A Úspěšnost žáků C4.A,B Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk 7 62 Anglický jazyk 8 60 Německý jazyk 46 - Zeměpis Chemie 33 9 Fyzika 9 8 Biologie 22 9 Dějepis ZSV IVT Porovnání maturitních ročníků Gymnázia Děčín (Čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů.) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika Dějepis ZSV IVT Biologie

20 Porovnání maturitních ročníků Gymnázia Děčín se školami stejného typu (čísla v závorce vyjadřují průměr měřených gymnázií). (Čísla vyjadřují percentil = pořadí třídy na stupnici 0 00.) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady 74 (73) 6 (59) 50 (59) Matematika 59 (69) 70 (57) 4 (57) Český jazyk 77 (73) 79 (59) 45 (59) Anglický jazyk 76 (73) 63 (57) 44 (57) Německý jazyk 7 (7) - - Zeměpis 43 (5) 43 (46) 32 (46) Chemie 55 (54) 46 (46) 32 (46) Fyzika 55 (55) 42 (45) 40 (45) Dějepis 53 (52) 46 (47) 30 (47) ZSV 58 (54) 44 (46) 27 (46) IVT 58 (57) 39 (42) 22 (42) Biologie 48 (53) 45 (46) 47 (46) Relativní posun maturitních tříd Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují průměrný relativní posun - vychází ze srovnání vstupního a výstupního testování roku 2009 a 202, dosažené výsledky se vztahují k maximálnímu možnému zlepšení či zhoršení 0-00 ) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady 5,8 8 5 Matematika -,5 40,6-9,9 Český jazyk 7,7 40,9-8,6 Anglický jazyk 8,5 6,3 2,9 Německý jazyk 4,3 - - Zeměpis -24,4-20,7-6, Chemie -6,6 6,2-7,4 Fyzika -4,7 -,3,3 Dějepis -7,9-5, -26,2 ZSV 7,4-3, -8,4 IVT -7,4-8,5-5,6 Biologie -35,6 3 9, 20

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I. Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Děčíně 15. 10. 2015 1 Základní údaje o škole Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 203/204 V Děčíně 0. 0. 204 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více