Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, , Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně

2 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4, , DĚČÍN I Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem. Ředitelem školy byl od začátku školního roku Mgr. Václav Lešanovský. Zástupcem statutárního orgánu je PaedDr. Hana Brádková, která má na starosti veškeré záležitosti pedagogické, tedy výchovu, vzdělávání, dále pak styk s veřejností. Druhou zástupkyní ředitele školy je Mgr. Zdeňka Soukupová, zajišťující provozně ekonomický a personální úsek školy. Poradním orgánem vedení školy jsou předsedové předmětových komisí. V zájmu zkvalitnění komunikace mezi vedením školy a učiteli a se záměrem posílit vedoucí předmětových komisí coby poradní orgán byl ve školním roce 202/3 snížen počet předmětových komisí ze 3 na 7. Kontakt na zařízení: tel , tel. ředitel školy , web Informace lze získat u pověřených pracovníků: Věra Pohořalá, hospodářka školy, vedení školy. Škola byla v současné podobě zřízena k , zařazena do sítě S účinností od škola užívá názvu Gymnázium Děčín, příspěvková organizace. Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena ke dni , podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol má instituce jednu součást GYMNÁZIUM s celkovou kapacitou 550 žáků. Byla však upravena kapacita oborů: 79-4-K/4 Gymnázium všeobecné maximálně 300 žáků 79-4-K/8 Gymnázium - maximálně 330 žáků. Škola nemá vlastní školní jídelnu ani domov mládeže. Žáci mohou využívat kapacity školní jídelny ve Sládkově ulici, se kterou máme uzavřenu smlouvu o dodávce obědů pro žáky i zaměstnance školy. Školská rada pracovala v loňském školním roce v nezměněném složení. Uskutečnila se dvě jednání školské rady. První jednání proběhlo Na tomto jednání byla zvolena místopředsedkyní školské rady paní Lenka Makovcová. Ředitel školy předložil ke schválení výroční zprávu za školní rok 20/2, která byla po drobných úpravách schválena. Školská rada také na svém prvním jednání schválila drobné změny ve školním řádu. Druhé jednání se uskutečnilo Na této schůzce členové školské rady projednali rozpočet školy na rok 203, dále projednali navrhované změny ve školním řádu, které se týkají omlouvání 2

3 zletilých žáků a budou platit od školního roku 203/4, a seznámili se s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 203/4. Pro zajištění svého působení využíváme následujících mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: S financováním řady akcí škole výrazně pomáhá Unie rodičů, která je místní organizací pražské centrály. V souvislosti s ukončením studia žáků maturitního ročníku došlo k ukončení činnosti dvou členů výboru UR a od příštího školního roku bude složení tohoto orgánu obměněno. Je třeba konstatovat, že spolupráce s představiteli UR je na velmi dobré úrovni, zástupci rodičů vyvíjejí řadu aktivit spojených se získáváním dalších finančních prostředků, již čtvrtým rokem společnost Constellium Děčín poskytla finanční odměnu za mimořádné aktivity pro žáky školy. Škola podala žádost a získala finanční prostředky z rozvojového programu Excelence středních škol. Jeho prostřednictvím lze získat finanční podporu pro učitele, jejichž žáci se umístí na. 2. místě v krajských a v celostátních kolech soutěží spadajících do tohoto programu (soutěže vyhlašované MŠMT). Při škole funguje Školní sportovní klub, na gymnáziu pracuje předseda okresní rady AŠSK, Klub mladého diváka, Divadelní klub Gymnázia Děčín, Klub přátel hudby při Gymnáziu Děčín a dva pěvecké sbory Přípravný sbor a Pěvecký sbor Gymnázia Děčín. Charakteristika školy Gymnázium v Děčíně je školou s více jak stoletou tradicí. Reálné gymnázium zde bylo založeno již v r. 899, dnešní podobu škola dostala v r. 990/99, kdy poprvé otevřela víceleté studium (sedmileté), které od r. 995/996 probíhá nadále jako osmileté. Přibližně od této doby škola v rámci osmiletého studia nabízela výuku rozšířené hudební výchovy, která již v nabídce není. Ve statistikách Úřadu práce v Děčíně se absolventi školy objevují velice sporadicky, proto Úřad práce považuje existenci školy jako výraznou pomoc místnímu trhu práce. S výukou podle školního vzdělávacího programu jsme rozšířili nabídku volitelných předmětů. Žáci si mohou volit v sekundě, v tercii a v kvartě ze dvou volitelných předmětů, které jsou zaměřeny na výpočetní techniku, na kulturu a umění, na slohovou výchovu a na praktické činnosti v přírodovědných předmětech. Na vyšším stupni vzdělávání si žáci mohou i nadále volit předměty od třetího ročníku (septimy), a tím se profilovat ve svém dalším studiu. Po několika letech přípravy a prověřování jsme u studentů vyššího i nižšího gymnázia přistoupili ke sdělování klasifikace žáků v jednotlivých předmětech elektronickou cestou. Žákům 3

4 i rodičům jsou předávána přístupová hesla, čímž byl hlavně rodičovské veřejnosti umožněn pravidelný přístup do přehledu klasifikace v průběhu školního roku. Přehledy úspěšnosti přijetí na vysoké školy (viz níže), příp. uplatnění žáků vykazují tradičně dlouhodobě skvělá čísla (více než 90% z celkového počtu hlásících se žáků), stejně tak se snad podařilo pozastavit klesající trend zájmu o školu, dotýkající se především čtyřletého studia. Po dvou letech, kdy jsme část žáků přijímali po přijímacích zkouškách, jsme v rámci přijímacího řízení brali v úvahu výsledky studia v 8. a 9. ročníku základních škol. O osmileté studium je tradičně zájem veliký, škola v přijímacím řízení na školní rok 203/4 podrobila všechny zájemce o studium přijímacím zkouškám a naplnila kvalitně obsazený první ročník nižšího stupně osmiletého studia. Základní představa vedení školy o profilu absolventa je zveřejněna v našem školním vzdělávacím programu. Vzhledem k dlouhodobosti vytčených představ jsme společně s učiteli podnikali dílčí kroky k naplňování tohoto dlouhodobého cíle. Do příštích let je ve spolupráci se zřizovatelem připravována i úprava areálu školního dvora, kde by mělo být vybudováno multifunkční sportoviště pro míčové hry. Zatím má škola k dispozici pouze jedinou vlastní malou tělocvičnu, ostatní prostory pro výuku TV škola musí najímat. Vzhledem k současnému stavu je možné přechodně využívat školní dvůr pouze jako parkoviště pro osobní auta zaměstnanců školy. Z tohoto důvodu také hojně využíváme pěkný sportovní areál při ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického ul. 4

5 Přehled oborů vzdělání Níže uvedená tabulka přehledně zachycuje obsazení v jednotlivých oborech studia ve školním roce Denní studium Typ školy Počet tříd Počet žáků 2. pololetí 202/3 Průměrný počet žáků na třídu ve 2. pololetí 202/3 Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped. pracovníka Gymnázium osmileté 79-4-K/8 Gymnázium čtyřleté 79-4-K/ ,7 3, ,6 7,5 3,5 V evidenci jsme měli ještě jednu žákyni, která plnila povinnou školní docházku na Gymnáziu Fr. Schillera v Pirně, ale je naší kmenovou žákyní. Celkem jsme tedy v osmiletém studiu evidovali 27 žáků. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 202/203 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Gymnázium 79-4-K/ Gymnázium 79-4-K/ Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % 38 94,7% ,9% 5

6 Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok Celkový počet odborně i pedagogicky způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Ve škole pracovalo 38 učitelů (přepočteno na plný úvazek 37,2), z nichž 95 % bylo odborně i pedagogicky způsobilých. V příštím školním roce předpokládáme 00% kvalifikovanost, oba učitelé dokončují studia k plné kvalifikaci. Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku (včetně) Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy úplná pouze odborná pouze pedagogická nekvalifikovaní 0 2 Celkem Výuku zajišťuje stabilní, zkušený a kvalitní pedagogický sbor. V tabulce uvedená věková skladba dokládá postupné, ale nijak dramatické stárnutí sboru, v předdůchodovém věku je pět pedagogických pracovníků, průměr vyrovnávají mladší učitelé do 35 let. Nejvíce pedagogů patří do skupiny zkušených učitelů s více jak desetiletou praxí. Zaměstnaní důchodci pracují na plné i částečné úvazky a pomáhají obsadit jednotlivé aprobace. Jedna pedagogická pracovnice v důchodu pracuje na částečný úvazek, zbylí dva pracovníci pokračují bez ukončení pracovního poměru. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 20/202 pro šk. rok 202/203 Název a kód oboru Celkem. kolo 2. kolo 79-4-K/ K/ Celkem 58 0 Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 20/202 od

7 Název a kód oboru Celkem po. kolo odevzdání ZL 79-4-K/ K/ Celkem 6 93 Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Před samotnými přijímacími zkouškami a podáváním přihlášek škola tradičně připravila Den otevřených dveří. Návštěvníci byli aktivně vtaženi do prezentace jednotlivých předmětových komisí. Podle zveřejněných kritérií ředitel školy rozhodl, že se nebudou konat přijímací zkoušky do čtyřletého oboru. Uchazeči byli seřazeni a přijati podle prospěchu na základní škole, a to v osmém ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Do osmiletého studia všichni uchazeči skládali přijímací zkoušky. Po dobrých zkušenostech v předchozích školních letech jsme se rozhodli opět objednat přijímací testy SCIO ze všeobecných studijních předpokladů. S rychlostí a způsobem vyhodnocení testů jsme byli spokojeni. V průběhu testování nevznikly žádné problémy. Z našeho pohledu jsou testy SCIO objektivní. Vzhledem k nastaveným parametrům ochrany testů před zneužitím se neobjevily výtky ze strany rodičů zpochybňující objektivnost přijímacího řízení. Všichni uchazeči pracovali pod čísly, která jim byla přidělena, výsledky byly také uveřejněny pod těmito čísly. Podle pořadí uchazečů (bylo sestaveno podle absolutního skóre úspěšnosti) bylo přijato prvních 30 uchazečů. Celkem byla podána 3 odvolání ke čtyřletému studiu. Všem odvoláním bylo vyhověno autoremedurou. Ani v jednom případě nebylo shledáno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek z naší strany. K osmiletému studiu se odvolalo 7 uchazečů, 2 byli přijati autoremedurou, ostatní odvolání byla odeslána KÚ. V žádném odvolání nebylo napadeno pochybení v proceduře přijímacích zkoušek a KÚ všechna zamítl a potvrdil rozhodnutí ředitele školy. Při následném zařazování do tříd se vedení školy snaží rozmístit budoucí studenty do skupin s odpovídající úrovní jazykové přípravy. Na konci června všichni přijatí žáci vykonají rozřazovací testy do jazykových skupin. Jako druhý jazyk nabízíme studium N, FR, R. Problém vzniká u žáků primy, kteří se učili německý jazyk na ZŠ, tato skupina bývá pravidelně velmi malá. V posledních dvou letech je problém německého jazyka jako pokračujícího i u čtyřletého studia. Ve školním 7

8 roce 202/3 se opět nepodařilo otevřít skupinu s prvním jazykem němčinou. Ruský jazyk se pro nezájem již potřetí neotevřel. Celkový prospěch žáků ve škole za I. pololetí školního roku 202/203: Škola Počet žáků Prospělo Prospělo. pololetí s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Gymnázium osmileté Gymnázium čtyřleté Celkem Celkem 4 žáci nebyli v řádném termínu klasifikováni, jednalo se o individuální vzdělávací plány (sportovní a zdravotní důvody) a nedostatečnou docházku do hodin TV (omluvenou). Všichni včas klasifikaci dokončili a prospěli. Celkový prospěch žáků ve škole za II. pololetí školního roku 202/203: Škola *Počet žáků Prospělo Prospělo 2. pololetí s vyznamenáním Neprospělo Nehodnocen Gymnázium víceleté Gymnázium čtyřleté Celkem Zde jsou uvedeni všichni žáci od prvních do posledních ročníků studia cílem tabulky je zmapovat hodnocení všech žáků za druhé pololetí. Z deseti žáků vykonalo úspěšně opravnou zkoušku 5, 4 žáci po neúspěšné opravné zkoušce přestoupili na jinou školu a jeden opakuje šestý ročník víceletého studia. Čtyři žáci byli nehodnoceni ze zdravotních důvodů, jedna žákyně z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí (modeling) a jeden žák ze sportovních důvodů. Dva posledně jmenovaní žáci úspěšně dokončili ročník, dvě žákyně opakují ročník ze zdravotních důvodů a jedna žákyně přestoupila na jinou školu. Velký počet vyznamenaných na víceletém studiu je ovlivněn 6 vyznamenanými na NG. I přesto je procento vyznamenaných u víceletého studia o polovinu větší oproti studiu čtyřletému. Jeden žák (sportovec na vrcholové úrovni příprava na OH) měl studium 2. pololetí 4. ročníku rozloženo na celý rok a úspěšně odmaturoval. I. pol. 2. stupeň chování Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 202/203 I. pol. 3. stupeň chování I. pol. podm. vyloučení I. pol. vyloučení II. pol. 2. stupeň chování II. pol. 3. stupeň chování II. pol. podm. vyloučení II. pol. vyloučení

9 Docházka žáků do školy ve školním roce 202/203 Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. Zameškané hodiny Z toho neomluv. % z celk. celkem. pol. hodiny. pol. počtu celkem 2. pol. hodiny 2. pol. počtu , ,4 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Gymnázium U maturitních zkoušek neuspěli 4 žáci, jedna žákyně z ústní zkoušky z českého jazyka a tři žáci v profilové části. Všichni vykonali úspěšně opravnou zkoušku v září 203. Počty žáků, kteří konali opravné maturitní zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu Opravné maturitní zkoušky v září 203 Maturitní zkoušky náhradní termín -září Ve školním roce 202/203 došlo k mírnému zhoršení ve srovnání s rokem předchozím (z,88 na,905), což vnímáme jako nevelkou statistickou odchylku, nepoukazující na vývojový směr. Lze konstatovat, že žáci vyššího stupně víceletého studia dosahují lepších výsledků (29,6% vyznamenaných, průměrný prospěch,790) ve srovnání se čtyřletým studiem (9,7% vyznamenaných, průměrný prospěch 2,). Na nižším stupni víceletého studia je počet vyznamenaných 40% a průměrný prospěch,69 (mírné zhoršení oproti,66). Nejlepší průměr na nižším stupni osmiletého studia vykázala sekunda V2.A (,57), na úrovni vyššího stupně a čtyřletého gymnázia V8.A (,69). Nejslabší třídou byla třída C3. A (2,24). Ve druhém pololetí neprospělo 8 žáků, 4 vykonali úspěšně opravnou zkoušku a 3 neuspěli a ukončili studium, jednomu bylo povoleno opakování ročníku). Čtyři žáci z kvarty přestoupili na jinou střední školu, kde pokračují ve studiu. Žádný předmět nevykazuje výrazně nepříznivé výsledky, nejvyššího průměru tradičně dosahují český jazyk (povinně maturitní předmět) a matematika (2,46, 2,47). Došlo také k poklesu absence na žáka (v r. 2006/07-52,8, v r. 2007/08-52,09, v r. 2008/09 57,77, v r. 2009/0-58,83, v r. 200/ - 58,25, v r. 20/ , v r. 202/3 50,2 hodin 9

10 na žáka). Naše práce se musí nadále soustředit na zlepšení práce třídních učitelů v tomto směru. Způsob omlouvání zletilých žáků jsme po zkušenostech opět upřesnili ve školním řádu. U maturitních zkoušek žáci předvedli pěkné výkony, o čemž svědčí nejen počet žáků maturujících s vyznamenáním (celkem 28), ale i celkový průměr,93. Odměnou žákům i oceněním přístupu rodičů se stalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v reprezentačních prostorách Zámku Děčín, jehož se zúčastnili i představitelé města, Unie rodičů a společnosti Constellium Extrusions, která každoročně uděluje stipendium nejlepšímu studentovi z maturitního ročníku. Proti tomu ale 4 studenti neprospěli u maturitní zkoušky v řádném termínu. Všichni úspěšně vykonali opravnou maturitní zkoušku v září 203. Dvě žákyně konaly zkoušku v náhradním termínu, jedna z nich neuspěla. Při srovnání výsledků z minulého školního roku došlo k poklesu počtu žáků maturujících s vyznamenáním na 33%, což je oproti předchozímu výjimečnému roku pokles o 6%, ale ve srovnání s dřívějšími lety je to průměrný výsledek (2003 to bylo 34,9%, 2004 to bylo 37,%, 2005 pak 35,8%, ,8%, ,7%, %, ,5%, %, 20 48%, %). 0

11 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. ROCE 203/204 VYSOKÁ ŠKOLA UK PRAHA MU BRNO UJEP ÚSTÍ NAD LABEM UP OLOMOUC TU LIBEREC FAKULTA F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ F. SOCIÁLNÍCH VĚD F. PRÁVNICKÁ F. HUMANITNÍCH STUDIÍ F. FARMACEUTICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ 2.LÉKAŘSKÁ FAKULTA F. LÉKAŘSKÁ V PLZNI 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA F. PEDAGOGICKÁ F. SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. PEDAGOGICKÁ F. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ F. PRÁVNICKÁ F. ZDRAVOTNICKÝCH VĚD F. FILOZOFICKÁ F. PEDAGOGICKÁ F. PŘÍRODOVĚDECKÁ F. EKONOMICKÁ POČET STUD F. UMĚNÍ A ARCHITEKTURY F. PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ 2 F. STROJNÍ F. MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOR.S. 2 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ VŠE PRAHA ČVUT PRAHA F. MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ F. NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ F. STAVEBNÍ F. ARCHITEKTURY F. JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ DĚČÍN F. DOPRAVNÍ DĚČÍN 2 UNIVERZITA PARDUBICE F. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ČESKÁ ZEM. UNIVERZITA PRAHAF. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ F. AGROBIOLOGIE, POTR. A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VŠCHT PRAHA F. CHEMICKÉ TECHONOLOGIE F. POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEM. TECHNOLOGIE 2 2 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ F. ZAHRADNICKÁ UNIVERZITA J.A.KOMENSKÉHO

12 UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ GYMNÁZIA V DĚČÍNĚ MATURUJÍCÍCH VE ŠK. R. 202/203 V8A C4A C4B CELKEM Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci Celkem VŠ Zaměstnání Nultý ročník VŠ Jednoletý pomaturitní kurz V8A C4A C4B CELKEM Celkem žáků Podalo přihlášku na VŠ Přijato na VŠ Přijato na VŠ v % (z počtu žáků, kteří podali přihlášku) 9,3% 93,5% 86,2% 90,4% Přijato na VŠ v % (z celkového počtu žáků) 87,5% 90,6% 86,2% 88,2% 2

13 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ ROK 20/202. pololetí 2. pololetí POCHVALY Třídního učitele Ředitele školy DŮTKY Napomenutí třídního učitele 7 Třídního učitele Ředitele školy 5 2 PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ 0 0 Z uvedeného přehledu vyplývá, že se výrazně soustředíme na kladnou motivaci. Pochvaly byly uděleny hlavně za: úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (olympiádách, sportovních a jiných), pomoc při charitativních akcích, za organizaci školní akademie a maturitního plesu. Důtky byly uděleny za opakovaná nebo výrazná porušování školního řádu hlavně za neomluvenou absenci, neukázněné či nevhodné chování, poškozování majetku, pozdní příchody na vyučování. Vedle tradičního pojetí výchovných opatření (pochval) už šestým rokem praktikujeme další dva způsoby kladné motivace žáků (koncem školního roku slavnostně za přítomnosti vedoucích předmětových komisí vyhlašujeme žáky, kteří se aktivně zapojovali do většího množství olympiád, odměnu za reprezentaci školy dostávají v podobě tištěného poděkování a dárku od Unie rodičů při Gymnáziu Děčín. Již šestým rokem je vyhlašován tzv. Lumen, zvláštní cena (symbolicky žárovička, ale především finanční dar od UR) určená tomu žákovi, který se nejvíce zasloužil o zviditelnění školy v daném školním roce. V loňském roce tuto cenu získala Michaela Marková za vzorné studijní výsledky a mimoškolní aktivity v oblasti kultury a výtvarného umění. Dále již čtvrtým rokem ve spolupráci s Unií rodičů udělujeme Cenu Constellia, která je udělena nejlepšímu studentovi v maturitním ročníku. Cena je spojena s finanční odměnou, kterou věnuje společnost Constellium Extrisions Děčín. V loňském roce tuto cenu obdržel Martin Přibyl z V8. A. 3

14 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V loňském školním roce proběhly na Gymnáziu Děčín dvě inspekční kontroly. 6. a 7. října 202 s předmětem kontrolní činnosti Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období školní roky 20/2 a 202/3 do data kontroly. V žádném z deseti bodů kontroly nebylo zjištěno porušení ustanovení právního předpisu a Předmětem inspekční činnosti byla kontrola zajištění podmínek a průběhu společné části maturitní zkoušky organizované podle 78 a 78a školského zákona. Inspekce skončila závěrem: Škola zajistila podmínky pro úspěšnou realizaci společné části maturitní zkoušky. Průběh sledovaných dílčích zkoušek společné části maturitních zkoušek byl v souladu s právními předpisy. Žáci školy, zejména v osmiletém vzdělávacím programu, dosáhli v maturitních zkouškách vynikajících výsledků. 4

15 Výchova a vzdělávání Gymnázium Děčín se aktivně zapojilo do projektu EU peníze středním školám. Projektová žádost byla přijata a od projekt běží. V současné době máme již schváleny dvě monitorovací zprávy a obdrželi jsme celou dotaci. Do projektu se zapojilo 20 pedagogických pracovníků. Všichni k plnění úkolů projektu přistupují velmi zodpovědně a jejich výstupy jsou přínosem pro zkvalitnění výuky. Z dotace jsme vybavili jednu počítačovou učebnu a několik tříd didaktickou technikou. V rámci projektu se 0 učitelů zúčastnilo dalšího vzdělávání a absolvovali jednodenní jazykové školení a školení finanční gramotnosti. Získané poznatky potom uplatňovali ve výuce. Projekt bude ukončen Během školního roku bylo nutné zajistit státní maturitu proškolením pedagogů - češtinářů pro opravu písemných prací z českého jazyka. Ve výuce bylo sledováno naplňování ŠVP, na základě zkušeností došlo k menším úpravám, především v tematických plánech. Koncepcí našeho ŠVP vycházíme vstříc požadavku profilace žáků - prostřednictvím volitelných a povinně volitelných předmětů - dvou dvouhodinových předmětů na úrovni předposledního ročníku studia (studenti vybírají z 20 nabízených seminářů), v posledním ročníku je nabídka rozšířena jednak o další dvouhodinový volitelný předmět, dále si žáci vyberou ze Z, D, B, CH, F 2 předměty, v jejichž studiu budou pokračovat, a zvolí si mezi povinně volitelnými předměty matematika/základy společenských věd. Velkému zájmu se těší seminář připravující žáky k získání mezinárodně uznávaného First certificate všichni uchazeči o tento certifikát zkoušku úspěšně složili. Na nižším gymnáziu si studenti volí od sekundy vždy mezi dvěma předměty: programování/užitá tvorba, výchova k hudebnosti/ekologie očima výtvarníka, cvičení z ČJ/praktika z fyziky a biologie. V souvislosti s naplňováním kompetencí ŠVP vedeme žáky při práci ve vyučovací hodině nebo v různých dlouhodobějších projektových zadáních k plánované samostatné a systematické práci. I v letošním školním roce jsme se snažili zapojovat žáky do života školy ať už prostřednictvím Studentské rady, či formou projektové práce, jejíž výchovně-vzdělávací efekt je nepopiratelný. V režii Studentské rady a potažmo žáků proběhl například předvánoční den. Každá třída připravila pro spolužáky z jiných tříd interaktivní program s tématikou Vánoc v různých zemích světa. Návštěvníci byli lákáni formou výtvarně i textově zajímavých upoutávek. Třídy nižšího gymnázia si připravily do auly vánoční program se scénkami a soutěžemi. Sportovně založení žáci se účastnili sportovního Vánočního turnaje. Tradičně zaznamenal úspěch projektový den pro žáky maturitních ročníků. Je pořádán ve spolupráci s Člověkem v tísni, v pozimních až zimních měsících podle možností hostů. Tento školní rok jsme zvolili téma Velký bratr tě sleduje - viz kapitola Projekty. 5

16 Iniciativně a naprosto samostatně uchopili žáci téma Mnichova. M. Přibyl, člen Klubu vojenské historie, připravil interaktivní program pro spolužáky z nižších ročníků. Nechyběly v něm autentické uniformy, zbraně, zajímavá fakta. Gymnázium Děčín, coby partnerská škola Gymnázia Globe v Brně, vyslalo žáky prvního a třetího ročníku do Brna na konferenci Komunikačních dovedností viz kap. Projekty. Naši žáci se úspěšně zapojili do dvoudenního programu a z Brna si odvezli mnohé zkušenosti, nové kontakty a hezké vzpomínky. Kromě toho, že škola nabízí žákům projekty mezipředmětové, projekty jiných subjektů, mnohé koncipují jednotlivé předmětové komise. Například v biologii žáci soutěží každý měsíc školního roku na jiné téma v tomto šk. roce sledovali živočichy a rostliny podle vůně, barvy apod., výsledky jsou prezentovány na nástěnkách. Problematiku životního prostředí vyjadřují žáci výtvarně rovněž jde o školní projekt a formu soutěže; v anglickém jazyku je takto podporováno aktivní čtenářství v cizím jazyce. Pevnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou předmětové exkurze, besedy s odborníky či se zajímavými lidmi pamětníky, umělci - viz přehled akcí. Pro žáky 4. ročníků každoročně využíváme spolupráce s Úřadem práce v Děčíně; žáci se zúčastnili přednášky Trh práce, kam po škole. Zprostředkovali jsme, rovněž žákům 4. ročníků, informace o možnostech vzdělávání v zahraničí i prezentace některých vysokých škol. Na gymnáziu byl plněn program primární prevence, jako každý rok využívali žáci služeb výchovného poradce a školního psychologa. Environmentální problematika je ve škole začleněna především do tematických plánů biologie (ekologický přírodopis na nižším stupni víceletého gymnázia), chemie, občanské výchovy, zeměpisu včetně seminářů. Žáci využívají nádob pro tříděný odpad. Za přínosnou pro naše žáky považujeme dlouhodobou spolupráci s Divadlem Děčín. Nejde pouze o školní představení, v tomto školním roce po jednáních s představiteli Unie rodičů při GD vznikl Divadelní klub Gymnázia Děčín, jehož členové jsou výrazně zvýhodňováni při pravidelných návštěvách divadla. Ti studenti, kteří během divadelní sezóny navštíví alespoň čtyři mimoškolní představení v děčínském divadle, mohou počítat nejen s tradiční finanční podporou MDD, ale nově i s příspěvkem od Unie rodičů. Podobně je podporován rovněž nově vzniklý Klub přátel hudby při Gymnáziu v Děčíně. Žákům zprostředkováváme také návštěvu pražských divadel, v tomto případě díky Klubu mladého diváka, jehož členy bylo přes 40 žáků školy. K image Gymnázia Děčín bezesporu patří pěvecké sbory Přípravný sbor a Pěvecký sbor Gymnázia Děčín oba sbory s úspěchem organizují vlastní koncerty, doprovázejí kulturní a společenské akce ve městě. V rámci našich vazeb s Gymnáziem Friedricha Schillera hostoval Pěvecký sbor ve vánočním programu v Pirně. 6

17 Učitelé gymnázia nabídli své zkušenosti a znalosti žákům i v mimoškolních aktivitách. Během celého školního roku fungoval kroužek fotografování, programování, turistický a sportovní kroužek, výuka italštiny a meteorologický kroužek, který pracuje v rámci projektu Globe, k němuž se Gymnázium Děčín přihlásilo. Vedení školy pokračovalo v pravidelných výměnách zkušeností s ostatními gymnázii díky Asociaci ředitelů gymnázií a CZESHe, dobře komunikuje s ostatními středními školami v regionu, spolupracuje s Gymnáziem v Pirně. Někteří zaměstnanci pracují na PF UJEP, příp. na ČVUT, což nám pomáhá udržovat kontakt s VŠ. Užší spolupráce již několik let probíhá s katedrou hudební výchovy PF UJEP. Gymnázium Děčín poskytuje studentům hudební výchovy náslechové hodiny, naši vyučující hudební výchovy spolupracují na tvorbě výukových materiálů. 7

18 AUTOEVALUCE Pro měření znalostí a schopností našich žáků jsme pokračovali již pátým rokem v projektu Vektor, který nabízí měření tzv. přidané hodnoty žáci projdou testováním na začátku a na konci středoškolského studia. V letošním školním roce jsme vzhledem k omezeným finančním prostředkům i vzhledem ke snižujícímu se počtu škol účastnících se šetření již neobjednávali testy pro. ročníky a kvintu, testováním prošly pouze maturitní ročníky, které projekt dokončují. Termín testování: říjen 202 Počet testovaných žáků: 9 07 Počet škol: 60 Porovnání úspěšnosti žáků oktávy se 4. ročníky Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Předmět Obecné studijní předpoklady Úspěšnost žáků oktáv (22%) Úspěšnost žáků 4.ročníku čtyřletého studia (32%) Úspěšnost žáků 4.ročníku obchodních akademií (%) Úspěšnost žáků 4.ročníku středních odb. škol (33%) Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika Dějepis ZSV IVT Biologie

19 Porovnání úspěšnosti žáků oktávy a 4. ročníků Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů) Termín testování: říjen 202 Předmět Úspěšnost žáků V8.A Úspěšnost žáků C4.A,B Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk 7 62 Anglický jazyk 8 60 Německý jazyk 46 - Zeměpis Chemie 33 9 Fyzika 9 8 Biologie 22 9 Dějepis ZSV IVT Porovnání maturitních ročníků Gymnázia Děčín (Čísla vyjadřují čistou úspěšnost v % = poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů.) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Chemie Fyzika Dějepis ZSV IVT Biologie

20 Porovnání maturitních ročníků Gymnázia Děčín se školami stejného typu (čísla v závorce vyjadřují průměr měřených gymnázií). (Čísla vyjadřují percentil = pořadí třídy na stupnici 0 00.) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady 74 (73) 6 (59) 50 (59) Matematika 59 (69) 70 (57) 4 (57) Český jazyk 77 (73) 79 (59) 45 (59) Anglický jazyk 76 (73) 63 (57) 44 (57) Německý jazyk 7 (7) - - Zeměpis 43 (5) 43 (46) 32 (46) Chemie 55 (54) 46 (46) 32 (46) Fyzika 55 (55) 42 (45) 40 (45) Dějepis 53 (52) 46 (47) 30 (47) ZSV 58 (54) 44 (46) 27 (46) IVT 58 (57) 39 (42) 22 (42) Biologie 48 (53) 45 (46) 47 (46) Relativní posun maturitních tříd Gymnázia Děčín (čísla vyjadřují průměrný relativní posun - vychází ze srovnání vstupního a výstupního testování roku 2009 a 202, dosažené výsledky se vztahují k maximálnímu možnému zlepšení či zhoršení 0-00 ) Předmět V8.A C4.A C4.B Obecné studijní předpoklady 5,8 8 5 Matematika -,5 40,6-9,9 Český jazyk 7,7 40,9-8,6 Anglický jazyk 8,5 6,3 2,9 Německý jazyk 4,3 - - Zeměpis -24,4-20,7-6, Chemie -6,6 6,2-7,4 Fyzika -4,7 -,3,3 Dějepis -7,9-5, -26,2 ZSV 7,4-3, -8,4 IVT -7,4-8,5-5,6 Biologie -35,6 3 9, 20

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více