Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol"

Transkript

1 Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

2

3 Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Seminář byl věnován prezentacím úspěšných příkladů spolupráce podnikatelských subjektů a škol, a to především v oblasti vzdělávací činnosti (zajišťování praxe studentů, účasti odborníků z praxe na tvorbě a realizaci studijních programů, vzdělávání zaměstnanců) a v oblasti inovačních a vývojových aktivit. Záštitu nad seminářem převzali: Ing. Martin Jahn místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu Organizátoři: Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů 3. listopadu 2005 Praha

4 Vážené dámy, vážení pánové, důležitým předpokladem úspěšnosti ekonomiky České republiky je konkurenceschopnost naší pracovní síly. Strategie hospodářského růstu zdůrazňuje tři hlavní aspekty její konkurenceschopnosti: kvalifikaci (vzdělanost a odbornou způsobilost) mobilitu (územní a profesní) adaptabilitu (přizpůsobení se novým podmínkám). Charakter pracovní síly je ovlivňován na jedné straně nabídkou vzdělávacích institucí a na druhé straně poptávkou trhu práce reprezentovaného zaměstnavateli. Pro zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky má efektivní přizpůsobování vzdělávací nabídky potřebám trhu práce zásadní význam. Jednou z možných cest je spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Jejich spolupráci je proto třeba vnímat jako pozitivní aspekt zejména pro zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a pozitivní vývoj míry zaměstnanosti. Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů si je tohoto významu vědoma, a také proto jej podporuje aktivní participací na tomto semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol. Prezentování a propagace úspěšných příkladů spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů jsou nedílnou součástí podpory této oblasti. A protože věřím, že příklady táhnou, doufám, že podobné aktivity jako je tato budou úspěšně následovat. Ing. Martin Jahn místopředseda vlády pro ekonomiku předseda Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

5 Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává sborník, který vznikl jako jeden z mnoha výstupů činností Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Tato rada usiluje o postupné zvyšování kvality podmínek pro podnikání v České republice, a to pomocí jasně formulovaných a všeobecně přijatelných kroků. Intenzivní propojení podnikatelské sféry se vzdělávacími institucemi na poli inovací a vývojových aktivit nebo zajišťování odborných praxí studentů či vzdělávání zaměstnanců je základní podmínkou pro udržitelný rozvoj ekonomiky v 21. století. Ačkoliv je stále zapotřebí kultivovat legislativní a daňové předpisy tak, aby byly odstraněny veškeré bariéry spolupráce podniků a škol, již nyní funguje celá řada způsobů úzké a vzájemně prospěšné kooperace mezi podnikatelskou a vzdělávací sférou. Věřím, že jejich prezentace a propagace prostřednictvím tohoto sborníku přispěje nebo inspiruje k navázání nových kontaktů mezi firmami a školami, jehož důsledkem budou růst kvalifikace zaměstnanců, inovačního potenciálu domácích firem a v neposlední řadě zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu předseda Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí

6

7 Obsah ZKUŠENOSTI STUDENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY S REALIZACÍ PRAXE Ing. František Barták, předseda Vysokoškolského odborového svazu DUÁLNÍ FORMA STUDIA Ing. Milan Bojanovský, personální ředitel Siemens s.r.o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI VŠECH STUPŇŮ Ing. Boguslaw Heczko, ředitel pro personalistiku a administrativu PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Mgr. Jana Hrčková, ředitelka Centra odborné přípravy, Tachov, Světce ODBORNÍCI Z PRAXE A VYSOKÉ ŠKOLY Doc. RNDr. František Ježek, CSc., předseda Rady vysokých škol SPOLUPRÁCE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI S PODNIKY Prof. Ing.Vojtěch Konopa, CSc. - rektor Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.- prorektor, Technická univerzita v Liberci SPOLUPRÁCE S PODNIKY V OBLASTI VÝVOJE A INOVACÍ. TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR VUT. Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. rektor Vysokého učení technického v Brně KREATIVNÍ SYSTÉM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AUTOMOBILNÍ PRŮMYSL Ing. Jaroslav Ponec, ředitel Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice ÚČAST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ing. Dana Kočková, PhDr. Věra Vašáková Zpracováno v Národním ústavu odborného vzdělávání JAK TO VIDÍ (A DĚLAJÍ) V PETROFU PhDr. Yvonna Ronzová ředitelka úseku lidských zdrojů a představitelka vedení pro jakost a environment PETROF, spol. s r. o SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ Mgr. Aleš Vlk, poradce generálního ředitele Agentura na podporu podnikání a investice CzechInvest

8

9 ZKUŠENOSTI STUDENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY S REALIZACÍ PRAXE Ing. František Barták předseda Vysokoškolského odborového svazu Výchova budoucích lékařů má mezi jinými univerzitními obory poněkud zvláštní postavení. Je tomu tak z příčin historických, medicína je jedním z nejstarších univerzitních oborů, především ale proto, že povolání lékaře, pro které jsou na lékařských fakultách studenti připravováni, je spjato s obrovskou mírou odpovědnosti. Budoucí lékař musí nejen zvládnout velké množství teoretických poznatků, získat mnoho praktických dovedností ale především musí být schopen nabytých znalostí a dovedností správně použít. Za tímto jednoduchým výrokem se ovšem skrývá zcela mimořádná zátěž diagnostického a terapeutického rozhodování, často za stresujících podmínek a v časové tísni, fyzická zátěž technicky náročných výkonů v chirurgických oborech, zkrátka požadavek bezchybného výkonu profese za téměř všech myslitelných podmínek, neboť každé pochybení zde může mít pro pacienta fatální následky. Vedle těchto, řekněme technických kompetencí musí být lékař schopen se svým pacientem navázat kontakt, získat jeho důvěru, komunikovat s ním a být schopen účinné pomoci při překonávání strachu a bolesti. Je zřejmé, že výuka medicíny je vedle akademického studia také svého druhu výcvikem, neboť zvládání uvedených zátěží je nutno nacvičit v praxi, která je proto nedílnou součástí výuky. Praktická výuka budoucího zdravotnického personálu (lékařské fakulty dnes vedle tradiční výchovy lékařů připravují v bakalářských studijních programech i adepty ošetřovatelství) představuje proto dlouhodobě ověřený funkční model mimořádně úzké spolupráce školy a zaměstnavatele (nemocnice). Toto propojení jde v medicíně tak daleko, že vedlo ke vzniku zvláštních typů zdravotnických zařízení fakultních (v zahraničí univerzitních) nemocnic, které mají vedle léčebné péče ve své hlavní činnosti také výuku a jsou pro tyto účely také příslušně prostorově, instrumentálně a personálně vybaveny. Vedle této integrální praxe, která je přímo součástí výuky absolvují posluchači medicíny ještě povinnou prázdninovou praxi, která se realizuje i mimo fakultní nemocnice. Je pochopitelné, že zkušenosti s praktickou výukou v medicínských oborech jsou v ostatních oborech využitelné v omezené míře těžko zde budeme hledat podnik, který by tak velkou část své produkční kapacity věnoval výuce jako tomu je ve fakultních nemocnicích. Také podniky, které zaměstnávají absolventy např. v technických oborech se charakterem své produkce i vnitřní strukturou navzájem podobají mnohem méně než zdravotnická zařízení, kam směřují absolventi lékařských fakult. Nicméně vzdor těmto odlišnostem lze nemálo zkušeností využít obecněji. Význam praktické výuky Praxe v oblasti medicíny má zásadní význam pro studenta a jeho budoucí působení v ambulantní či klinické medicíně. Proto některé studijní programy (např. francouzský studijní program, či nemusíme chodit daleko, 3. Lékařské fakulty UK v Praze) do jisté míry kombinují preklinické a klinické obory zároveň s teoretickou výukou a posouvají praxi do nižších ročníků medicíny než je běžné, kdy praxe pro studenty medicíny začíná od 4. ročníku všeobecné- 3

10 ho studia. Student získává další empirické i teoretické znalosti při praktické výchově a dále je cvičen v diferenciálně diagnostické úvaze. V chirurgických oborech má příležitost ověřit si míru své zručnosti a schopnost daný obor dělat. I prázdninová praxe je nedílnou součástí akreditovaného studijního programu i když může být realizována v nemocnicích, které se jinak přímo na výuce nepodílejí. V této souvislosti je nezbytné vědět, že nově akreditované studijní programy zubního lékařství počítají se schopností absolventa zahájit samostatnou činnost ihned po promoci, což zásadně zvyšuje rozsah i náročnost praktické výuky. Přínos praxe pro zaměstnavatele (nemocnice) Přínosem pro fakultní nemocnici, resp. nemocnici, která praxi provozuje, je na jedné straně jistá úspora kapacity středně zdravotnického personálu, který studenti zejména vyšších ročníků mohou plně při své praxi nahradit, ve využití invence studentů pro zlepšení praktické činnosti především středně zdravotnického personálu. Studenti nižších ročníků, kteří dělají především prázdninovou praxi, platí to zejména pro 3. ročník studia, mohou přinést nemocnici úspory nákladů na pomocný personál přeprava pacientů na různá vyšetření, operační sály atd. Studenti se tak seznamují s prostředím nemocnice, organizací péče a zejména se učí komunikovat s pacienty. Chování studentů, resp. jejich reakce na různé situace jsou pro fakultu důležitým zdrojem informací vedoucích k modifikaci výuky. Organizační zajištění praxe studentů Praktická výuka v rámci studijního programu je zajištěna ve fakultních nemocnicích, jejichž odborné kliniky plní funkce výukových pracovišť lékařských fakult. Praxe realizovaná mimo fakultní nemocnice a prázdninová praxe je zajištěna smluvně mezi fakultou a příslušnou nemocnicí. Pro příklad uveďme příklad nejdůležitějších ustanovení smlouvy, která je uzavírána mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a Fakultní nemocnicí: Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je zabezpečení odborné praxe (dále jen praxe) studenta magisterského studia - všeobecné lékařství Místem konáni praxe je pracoviště: Fakultní nemocnice Plzeň Klinika: Termín konání: Kontaktní osoba: vedoucí SZP Praxe je realizována podle náplně práce při prázdninovém praktikování studentů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat při realizaci praxe a umožní studentům vykonávat praxi, která je podmínkou získání kvalifikace v daném oboru. Při realizaci praxe musí být dodržena ochrana osobních dat pacientů a zdravotnické dokumentace, respektována mlčenlivost v souladu se zákonem č. 20/66 Sb., a 101/2000 Sb., oba zákony v platném znění. Praxe bude probíhat pod vedením kontaktní osobou pověřeného zaměstnance Fakultní nemoc- 4

11 nice Plzeň: staniční sestra Řízeni praxe a přímý styk se zdravotnickým zařízením zajišťuje Bc. Nina Müllerová, hlavní sestra FN Plzeň, telefon: , Práva a povinnosti školy Škola zajistí, aby studenti používali určený pracovní ochranný oděv. Škola prohlašuje, že studenti jsou očkováni proti přenosným nemocem v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Škola zajistí proškolení studentů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škola poučí studenty o tom, že musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se během praxe seznámí a to v souladu se zákonem č. 20/66 Sb., v platném znění a zákonem č. 101/ 2000 Sb. v platném znění. Práva a povinnosti zdravotnického zařízení Zdravotnické zařízení se zavazuje vytvořit s ohledem na provoz příslušného pracoviště odpovídající podmínky pro průběh praxe a udržovat její potřebnou úroveň tak, aby byl naplněn cíl praxe vymezený v článku II. této smlouvy. Zdravotnické zařízení se zavazuje v době výkonu praxe umožnit studentovi přistup do všech prostor na pracovišti nezbytných pro výkon praxe. Dále mu je povinen umožnit užívat hygienická zařízení a odkládání osobních věcí na bezpečném místě. Zdravotnické zařízení se zavazuje seznámit studenta se všemi zdravotnickými, hygienickými, požárními a jinými předpisy jakož i vnitřními předpisy pracoviště, jimiž student bude povinen se řídit, a to před započetím vlastního výkonu praxe. Zdravotnické zařízení se zavazuje na žádost vystavit studentovi potvrzení o vykonané praxi včetně zhodnocení obsahu praxe a dosažených výsledků. Náklady praxe Smluvní strany se dohodly, že praxe bude probíhat oboustranně bez nároku na odměnu. Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu, která vznikne během praxe studentů, tedy odpovědnost za škodu způsobenou na majetku a zařízení zdravotnického zařízení, odpovědnost za škodu způsobenou třetímu subjektu nebo odpovědnost za škodu, která vznikne studentovi, se řídí 27 nařízení vlády č. 108/94 Sb. Platnost smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu trvání praxe, uvedené v článku I. této smlouvy. Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo její výpovědí v případě, že škola nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy, praktikující závažným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy či vnitřní předpisy zdravotnického zařízení, nebo tehdy, pokud ze strany zdravotnického zařízení nebudou splněny podmínky vyplývající z této smlouvy. V takových případech činí výpovědní lhůta 1 den a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 5

12 Z uvedeného textu je zřejmé, co musí organizační příprava praxe především zajistit: bezpečnost studentů při výkonu praxe, jejich vybavení potřebnými pomůckami, odbornou náplň a úroveň realizace praxe odpovídající studijnímu programu. Musí rovněž ošetřit otázku odpovědnosti za možné škody a rozsah příslušných odpovědností obou smluvních stran školy i nemocnice. Prázdninovou praxi si může student dohodnout i individuálně, nemocnice však i v tomto případě uzavírá s fakultou písemnou smlouvu upravující podmínky práce studentů v zásadě stejným způsobem jako v předchozím případě praxe ve fakultní nemocnici. Je tak zajištěno, že odborná úroveň nemocnice je na potřebné odborné úrovni a studenti mají zaručeno při výkonu praxe odborné vedení. Praxe musí být zajištěna v souladu s klinickým provozem. Nemá smysl provozovat praxi v době, kdy se neprovádí diagnostické nebo léčebné metody, kdy tedy student se potuluje po klinikách nebo odděleních bez jasné náplně jeho práce. Náklady praktické výuky Náklady spojené s výkonem praxe studentů nejsou zanedbatelné a zahrnují ochranné prostředky, pracovní oděv. zdravotnický materiál použitý k výuce a konečně i pracovní čas zaměstnanců nemocnice, lékařů i středního personálu pověřeného vedením studentů. Práce studentů není honorována a nemocnice si se školou navzájem neposkytují úhrady. Nemalá část těchto nákladů zůstává skryta v nákladech na poskytovanou péči a věci by nesporně prospěla legislativní úprava, která by nemocnicím, které praxi studentů realizují, umožnila náklady s tím spojené daňově uplatnit. Praxe studentů - motivace nemocnic a podpora státu Výkon praxe studentů lékařských fakult přináší nemocnicím nejen náklady ale také zvyšuje jejich prestiž jako zdravotnických zařízení, která mají potřebnou odbornou úroveň. V zahraničí je běžné, že nemocnice výkon praxe univerzitních studentů uvádějí veřejně jako prestižní parametr a naopak, studijní praxe v prestižní nemocnici může být výhodou při hledání pracovního uplatnění. Jelikož fakulty připravující lékaře jsou u nás prozatím výhradně součástí veřejných vysokých škol, může být podpora státu jen nepřímá. Spočívá v úpravě daňové legislativy a dotační politice. Naléhavým a dlouhodobě neřešeným problémem je, zejména ve vztahu k praktické výuce ve fakultních nemocnicích, transformace těchto stále příspěvkových organizací do podoby univerzitních nemocnic s právním režimem veřejných institucí. Odstranil by se tak problém spočívající v existenci dvou typů zaměstnanců (školských a zdravotnických) s odlišným právním postavením i systémem odměňování. Řešení je otázkou, kterou v tomto příspěvku nelze ani naznačit. Příspěvek byl připraven s odbornou pomocí prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc, proděkana LF UK v Plzni a doc. MUDr. Václava Fessla, CSc. z ARK FN v Plzni. 6

13 1. Co to je Duální studium? 2. Duální studium v Německu 3. Siemens a Duální studium v Německu 3. Duální studium v ČR 4. Siemens a Duální studium v ČR 5. Proč ANO Duálnímu studiu v ČR Duální forma studia Ing. Milan Bojanovský, personální ředitel Siemens s.r.o. Co to je Duální studium? poměr teorie a praxe 1:1 v Německu hlavní směr odborného vzdělávacího systému - cca 70% v ČR typ odborného vzdělávání na okraji vzdělávacího systému Duální studium v Německu formy Duálního studia: - pro absolventy základních škol (bez maturity) - pro absolventy středních škol (s maturitou) ročně cca 50 tisíc uchazečů (výběr na základě písemných a ústních testů) úspěšné propojení podnikové praxe a akademického vzdělání, ukončeno titulem Bc. nebo Mgr. studijní obory mají akreditaci od Ministerstva školství, náklady daňově uznatelné pro společnost obory duálního studia: - technické, IT, ekonomické konkrétní příklady: - Ekonom pro podnikovou komunikaci - Průmyslový technolog - Bakalář BA Siemens a Duální studium v Německu Siemens - jedna z nejvýznamnějších společností podporující tento typ vzdělávání v Německu vzdělává 5 % ze všech studentů duálního studia ročně cca nových studentů duálního studia vlastní Siemens školy zúčastňuje se cca 50 společností Siemens nejlepší studenti jsou vysíláni na praxi též do společností Siemens v zahraničí zabezpečení studia od shromažďování uchazečů, přes výběrové řízení až po ukončení studia ve společnosti měsíční stipendium ve výši Euro 7

14 Duální studium v České republice v ČR od roku 1995 odvozeno z německého duálního vzdělávání 50 % teorie + 50 % praxe (desetitýdenní cykly střídání teorie a praxe) nemá akreditaci od Ministerstva školství, náklady pro společnost nejsou daňově uznatelné ČNOPK - koordinátor studia mezi školou (teoretická část výuky) a firmami (praktická část výuky) pomaturitní studium firma hradí náklady spojené se studiem - 24 tis. Kč školné + 18 tis.kč poplatek ČNOPK (1x za rok za 1 studenta) - měsíční stipendium ve výši cca 500 Kč jednomu studentovi Podmínky přijetí ke studiu: úplné středoškolské vzdělání dobrá znalost němčiny složení testů (NJ nebo AJ + všeobecný přehled) úspěšné absolvování výběrového řízení ve firmě uzavření smlouvy Ukončení studia dvěma zkouškami: absolutorium - závěrečná zkouška vyššího odborného studia uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (titul DiS.) německá závěrečná zkouška před ČNOPK - diplom platný v zemích EU Studijní obory: Bankovnictví Partnerské firmy pro obor Bankovnictví: Commerzbank AG Česká spořitelna, a.s. BAWAG Bank CZ a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. 8 Firemní management - Ekonom v průmyslu - Ekonom v zahraničním obchodě - Ekonom v maloobchodě Partnerské firmy pro obor Firemní management: - Christ Car Wash s.r.o. Plzeň - Hettich ČR k.s. Žďár nad Sázavou - Hornbach-Baumarkt CS spol. s r.o. - Kaufland Česká republika v.o.s. - K + B Expert spol. s r.o. Klíčany - KOSTAL ČR spol. s r.o. Zdice

15 - Robert Bosch odbytová spol. s.r.o. Praha - Siemens s.r.o. Praha - THIMM Obaly k.s. Všetaty - Vacuumschmelze s.r.o. Horná Streda - Züblin spol. s r.o. Siemens inicioval vznik DS v ČR účastní se od počátku - r období : 64 absolventů celkem, z toho Siemens 33 absolventů Siemens s.r.o. obor Firemní management - specializace Ekonom v zahraničním obchodě Proč ANO Duálnímu studiu v ČR skloubení teorie a praxe - vzdělávání na míru přidaná hodnota pro firmy skloubení teorie a praxe - vzdělávání na míru přidaná hodnota pro studenty potenciál rozvoje studentů je rozpoznán již během studia získání kvalifikovaného odborného personálu již za 2,5 roku smlouvou zajištěná spolupráce i po ukončení studia na 3-5 let studenti na praxi - pracovní síla - nízké náklady snadnější možnost mezinárodního uplatnění díky zkoušce uznané v EU - podíl na rozšíření přeshraničního trhu práce Co je nutné udělat? změna v daňových předpisech, aby byly náklady daňově uznatelné podpořit ze strany MŠ Pozn.: Převzato a upraveno z prezentace v PowerPointu. 9

16 10 Třinecké železárny - spolupráce se školami všech stupňů Ing. Boguslaw Heczko ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny, a.s. jsou moderním hutním podnikem a rozsahem své podnikatelské činnosti náleží k největším průmyslovým podnikům v regionu i České republice. Společně s dceřinými společnostmi tvoří rozhodujícího zaměstnavatele regionu. Z pohledu našeho regionu a jeho průmyslových tradic je zcela nezbytné se problematikou dalšího rozvoje vzdělávání zabývat, zejména pak technickými obory, které jsou pro tento region předpokladem jeho dalšího rozvoje. Pro udržení konkurenceschopnosti musí mít podniky dostatek kvalitně připravených zaměstnanců jak po teoretické tak i praktické stránce. V souladu s principy partnerství v oblasti vzdělávání spolupracují Třinecké železárny s ostatními společnostmi, firmami, institucemi regionu a v neposlední řadě i s odborem školství hejtmanství Moravskoslezského kraje. Specializace v oboru, kterou firma nastoupila, vyžaduje intenzivnější vtažení většího počtu zaměstnanců do řešení problémů souvisejících s výzkumem a vývojem, s větším využíváním nových poznatků vědy v praxi, se zaváděním progresivních technologií, s rostoucími nároky na kvalitu obsluhy technologických zařízení a dalšími požadavky. To se samozřejmě neobejde bez potřeby dalšího rozvoje intelektuálního kapitálu celého zaměstnaneckého osazenstva firmy a také bez přílivu nové krve, především se specializovaným vzděláním nejen v oboru hutnictví, ale také strojírenství a elektrotechniky. Nedílnou součástí personální strategie je projekt Spolupráce se školami všech stupňů. Řešení tohoto projektu se týká jak již zmiňovaného strategického cíle rozvoje intelektuálního kapitálu, tak personálního zajištění potřeb firmy kvalifikovanými zaměstnanci hlavně technických oborů. Třinecké železárny v rámci spolupráce se školami realizují zejména tyto aktivity: Základní školy Spolupráce s řediteli škol a výchovnými poradci Besedy s rodiči nábor pro SŠ technického směru Dny otevřených dveří Ocenění škol Sponzorství Střední školy Spolupráce s řediteli středních škol Teoretická příprava žáků hutních oborů a jejich proškolení v systému jakosti Sponzorství Finanční podpora žáků hutních oborů - příspěvek na školní pomůcky - příspěvek na školní aktivity - příspěvek na dopravu Vývoj počtu žáků a studentů oborů hutník-operátor, hutník tváření kovů a oboru hutnictví znázorňuje níže uvedený graf:

17 Počet studentů / / / / / /2006 Školní rok hutník-operátor hutník tváření kovů hutnictví Spolupráce s VŠ Poskytování podnikového stipendia studentům technických oborů Pomoc odborníků z TŽ při teoretické přípravě studentů Stáže, praxe, exkurze Zadávání témat a vedení diplomových prací Prezentace TŽ, a.s. v rámci přednášek pro usnadnění volby specializace Prezentace na veletrhu pracovních příležitostí - SYMBIÓZA Finanční podpora hutních oborů ze strany Třineckých železáren, a.s. pomohla překonat bariéry a zvýšit zájem žáků a studentů o tyto obory. Současný vývoj a probíhající restrukturalizace ocelářského průmyslu však ukazuje na další nedostatkové profese a specifikuje potřebu pro budoucnost. Pro zajištění rozvoje hutní druhovýroby v TŽ, a.s. to budou další technické obory, zejména strojní a elektrotechnické. Z tohoto důvodu iniciovaly Třinecké železárny zorganizování konference na téma Perspektivy studia technických oborů v regionu, která se konala 16. června 2005 v Třinci. Záštitu nad konferencí převzal Moravskoslezský kraj. Účastníci konference se shodli na potřebě jednotného a cíleného postupu při působení školy, rodiny i budoucích zaměstnavatelů a nasměrování cesty mladého člověka tak, aby nalezl své uplatnění na trhu práce. Účastníci konference se zároveň dohodli na úzké spolupráci významných firem regionu, Moravskoslezského kraje a státních vzdělávacích institucí. Při realizaci závěrů konference půjde zejména o zvýšení vzájemné informovanosti a o přípravu podpůrných programů. Mnohem víc pro to musí udělat média tisk, televize, ale i různé společenské a zábavné pořady a instituce, a o učitelích ani nemluvě. 11

18 S cílem podchytit talentované žáky v přírodovědných předmětech a technických oborech a motivovat je ještě k lepším výkonům iniciují Třinecké železárny, a.s. každoročně konání akce Talent regionu Pro žáky základních škol a studenty středních škol Zapojení významných firem regionu a Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. Umístění v olympiádách a soutěžích technického směru Slavnostní předání ocenění sponzory akce Na akci Talent regionu se finančně podílejí významné firmy regionu. Finanční prostředky sponzorů jsou věnovány výhradně na odměny talentovaným žákům. Pro další období je potřebné nastartování projektu Regionální systém práce s talentovanou mládeží. Třinecké železárny, a.s. nenacházejí na trhu práce vždy adekvátně vyškolené a pro výkon povolání připravené lidi. Proto budou TŽ, a.s. působit v rámci projektu Program spolupráce se školami všech stupňů na školy tak, aby přiblížily výuku potřebám firmy a zajistily dostatek kvalitně vzdělaných absolventů žádaných oborů pro generační obměnu v regionu. Pro zkvalitnění výuky technických oborů v regionu iniciovaly Třinecké železárny podání projektu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou, který je zaměřen na modernizaci odborných učeben a dílen. Jedním z dalších záměrů Třineckých železáren, a.s. v oblasti spolupráce se školami je zpracování projektu doškolování pedagogických pracovníků středních škol. Cílem je zvýšení kvality výuky a šíření nových vzdělávacích programů, které vycházejí z nejaktuálnějších požadavků průmyslových podniků na odborné znalosti absolventů. Tento projekt ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezským krajem bychom rádi připravili. 12

19 Praktické vyučování ve středních školách Mgr. Jana Hrčková ředitelka Centra odborné přípravy, Tachov, Světce 1 Příspěvek je koncipován jako nástin dosavadních zkušeností se zajišťováním praktického vyučování ve střední škole, která sdružuje střední odbornou školu, střední odborné učiliště a učiliště. Profilujícími obory vzdělání jsou: 1. strojírenství střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. obráběč kovů, zámečník, truhlář, elektrikář a zedník střední vzdělání s výučním listem. Ve školním roce 2005/2006 zde studuje 250 žáků denního studia a 78 studentů dálkového nástavbového studia. Realizace praktického vyučování v provozech firem je jednou z forem úspěšné spolupráce podniků a školy. 1. Teoretická východiska Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování Praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Učební dokumenty středních odborných škol také znají pojem praxe. Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání tzv. smluvní pracoviště. Praktické vyučování je zařazováno buď jako jeden z odborných předmětů učebního plánu odborný výcvik, praxe, cvičení. Nebo se plánuje v souvislých celcích, cca 14 dnů odborná praxe. Liší se od sebe např. délkou vyučovací hodiny a formami zajišťování. V souvislosti s možností zapojit do praktického vyučování zaměstnavatele, budeme především hovořit o odborném výcviku, praxi (později učební praxi) a odborné praxi Odborný výcvik a praxe spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Žáci si ověřují teoretické znalosti získané v odborných předmětech. Odborný výcvik a praxi uskutečňované ve škole vyučují učitel odborného výcviku, učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů. Na smluvních pracovištích se provádí za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců smluvního partnera instruktorů. 13

20 Výchovnou funkcí vyučovacích předmětů je odpovědnost za kvalitu, vztah k vlastnictví a hospodaření s časem a s materiálem. Odborná praxe je zařazena do učebního plánu 3. ročníku střední odborné školy v délce 2 týdnů. Žák ji absolvuje v reálném pracovním prostředí dohodnuté firmy. 2. Možnosti zajišťování praktického vyučování 2.1. Vývoj Ještě v 80. létech praktické vyučování zajišťovaly podniky ve svých střediscích praktického vyučování a ve 3. ročníku z velké části předávaly žáky přímo do jednotlivých provozů pod dohled instruktorů. Učební obory byly prodlouženy až na 40 měsíců, z toho poslední 4 měsíce byl žák zařazen do pracovního kolektivu. Po roce 1990 došlo k oddělení škol od podniků. Školy získaly právní subjektivitu; většinou jako příspěvkové organizace. Praktické vyučování se stalo prostřednictvím tzv. produktivní práce žáků zdrojem příjmů školy. Výhodou produktivních činností je zapojení žáků do konkrétních pracovních úkolů, ať už v dílně, nebo na pracovišti zákazníka. Výrobek nebo činnost lze prodat, tím pro žáka vzniká výrazný motivátor finanční odměna. 2. polovina 90. let přinesla stále častější požadavky zaměstnavatelů na zapojení žáků odborných škol do reálného pracovního prostředí a respektování podmínek a nabídky trhu práce. Změna se promítla také do učebních dokumentů osnovu odborného výcviku ve 3. ročníku vytváří škola s ohledem na uplatnění absolventů. Za stejným účelem škola také profiluje svou vzdělávací nabídku. Současné učební dokumenty oborů s výučním listem doporučují organizovat praktické vyučování buď v dílnách nebo na smluvních pracovištích. V průběhu 2. a nebo 3. ročníku by měl žák alespoň 10 týdnů získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem a dalších institucí. Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, celkové firemní kultury, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních i sociálních zkušeností. Obdobnou funkci plní i odborná praxe žáků 3. ročníků oborů s maturitní zkouškou Formy praktického vyučování (PV) 1. Dílenská výuka 2. Dílenská výuka kombinovaná s produktivní činností řízená školou 3. Smluvní pracoviště (právnické nebo fyzické osoby) 4. Kombinace praktického vyučování organizovaného školou a smluvních pracovišť. Praktikování některé z forem PV závisí například na ročníku, na oboru vzdělání a samozřejmě na možnostech školy a zaměstnavatelů (technických i personálních). Jiné zkušenosti mají obory služeb, jiné obory stavební nebo strojírenské. Není také vhodné umisťovat výhradně na smluvní pracoviště žáky 1., popř. ještě 2. ročníků. 14

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více