Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol"

Transkript

1 Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

2

3 Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Seminář byl věnován prezentacím úspěšných příkladů spolupráce podnikatelských subjektů a škol, a to především v oblasti vzdělávací činnosti (zajišťování praxe studentů, účasti odborníků z praxe na tvorbě a realizaci studijních programů, vzdělávání zaměstnanců) a v oblasti inovačních a vývojových aktivit. Záštitu nad seminářem převzali: Ing. Martin Jahn místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu Organizátoři: Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů 3. listopadu 2005 Praha

4 Vážené dámy, vážení pánové, důležitým předpokladem úspěšnosti ekonomiky České republiky je konkurenceschopnost naší pracovní síly. Strategie hospodářského růstu zdůrazňuje tři hlavní aspekty její konkurenceschopnosti: kvalifikaci (vzdělanost a odbornou způsobilost) mobilitu (územní a profesní) adaptabilitu (přizpůsobení se novým podmínkám). Charakter pracovní síly je ovlivňován na jedné straně nabídkou vzdělávacích institucí a na druhé straně poptávkou trhu práce reprezentovaného zaměstnavateli. Pro zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky má efektivní přizpůsobování vzdělávací nabídky potřebám trhu práce zásadní význam. Jednou z možných cest je spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Jejich spolupráci je proto třeba vnímat jako pozitivní aspekt zejména pro zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a pozitivní vývoj míry zaměstnanosti. Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů si je tohoto významu vědoma, a také proto jej podporuje aktivní participací na tomto semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol. Prezentování a propagace úspěšných příkladů spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů jsou nedílnou součástí podpory této oblasti. A protože věřím, že příklady táhnou, doufám, že podobné aktivity jako je tato budou úspěšně následovat. Ing. Martin Jahn místopředseda vlády pro ekonomiku předseda Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

5 Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává sborník, který vznikl jako jeden z mnoha výstupů činností Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Tato rada usiluje o postupné zvyšování kvality podmínek pro podnikání v České republice, a to pomocí jasně formulovaných a všeobecně přijatelných kroků. Intenzivní propojení podnikatelské sféry se vzdělávacími institucemi na poli inovací a vývojových aktivit nebo zajišťování odborných praxí studentů či vzdělávání zaměstnanců je základní podmínkou pro udržitelný rozvoj ekonomiky v 21. století. Ačkoliv je stále zapotřebí kultivovat legislativní a daňové předpisy tak, aby byly odstraněny veškeré bariéry spolupráce podniků a škol, již nyní funguje celá řada způsobů úzké a vzájemně prospěšné kooperace mezi podnikatelskou a vzdělávací sférou. Věřím, že jejich prezentace a propagace prostřednictvím tohoto sborníku přispěje nebo inspiruje k navázání nových kontaktů mezi firmami a školami, jehož důsledkem budou růst kvalifikace zaměstnanců, inovačního potenciálu domácích firem a v neposlední řadě zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ing. Milan Urban ministr průmyslu a obchodu předseda Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí

6

7 Obsah ZKUŠENOSTI STUDENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY S REALIZACÍ PRAXE Ing. František Barták, předseda Vysokoškolského odborového svazu DUÁLNÍ FORMA STUDIA Ing. Milan Bojanovský, personální ředitel Siemens s.r.o TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI VŠECH STUPŇŮ Ing. Boguslaw Heczko, ředitel pro personalistiku a administrativu PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Mgr. Jana Hrčková, ředitelka Centra odborné přípravy, Tachov, Světce ODBORNÍCI Z PRAXE A VYSOKÉ ŠKOLY Doc. RNDr. František Ježek, CSc., předseda Rady vysokých škol SPOLUPRÁCE TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI S PODNIKY Prof. Ing.Vojtěch Konopa, CSc. - rektor Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.- prorektor, Technická univerzita v Liberci SPOLUPRÁCE S PODNIKY V OBLASTI VÝVOJE A INOVACÍ. TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR VUT. Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. rektor Vysokého učení technického v Brně KREATIVNÍ SYSTÉM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AUTOMOBILNÍ PRŮMYSL Ing. Jaroslav Ponec, ředitel Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice ÚČAST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ing. Dana Kočková, PhDr. Věra Vašáková Zpracováno v Národním ústavu odborného vzdělávání JAK TO VIDÍ (A DĚLAJÍ) V PETROFU PhDr. Yvonna Ronzová ředitelka úseku lidských zdrojů a představitelka vedení pro jakost a environment PETROF, spol. s r. o SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ Mgr. Aleš Vlk, poradce generálního ředitele Agentura na podporu podnikání a investice CzechInvest

8

9 ZKUŠENOSTI STUDENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY S REALIZACÍ PRAXE Ing. František Barták předseda Vysokoškolského odborového svazu Výchova budoucích lékařů má mezi jinými univerzitními obory poněkud zvláštní postavení. Je tomu tak z příčin historických, medicína je jedním z nejstarších univerzitních oborů, především ale proto, že povolání lékaře, pro které jsou na lékařských fakultách studenti připravováni, je spjato s obrovskou mírou odpovědnosti. Budoucí lékař musí nejen zvládnout velké množství teoretických poznatků, získat mnoho praktických dovedností ale především musí být schopen nabytých znalostí a dovedností správně použít. Za tímto jednoduchým výrokem se ovšem skrývá zcela mimořádná zátěž diagnostického a terapeutického rozhodování, často za stresujících podmínek a v časové tísni, fyzická zátěž technicky náročných výkonů v chirurgických oborech, zkrátka požadavek bezchybného výkonu profese za téměř všech myslitelných podmínek, neboť každé pochybení zde může mít pro pacienta fatální následky. Vedle těchto, řekněme technických kompetencí musí být lékař schopen se svým pacientem navázat kontakt, získat jeho důvěru, komunikovat s ním a být schopen účinné pomoci při překonávání strachu a bolesti. Je zřejmé, že výuka medicíny je vedle akademického studia také svého druhu výcvikem, neboť zvládání uvedených zátěží je nutno nacvičit v praxi, která je proto nedílnou součástí výuky. Praktická výuka budoucího zdravotnického personálu (lékařské fakulty dnes vedle tradiční výchovy lékařů připravují v bakalářských studijních programech i adepty ošetřovatelství) představuje proto dlouhodobě ověřený funkční model mimořádně úzké spolupráce školy a zaměstnavatele (nemocnice). Toto propojení jde v medicíně tak daleko, že vedlo ke vzniku zvláštních typů zdravotnických zařízení fakultních (v zahraničí univerzitních) nemocnic, které mají vedle léčebné péče ve své hlavní činnosti také výuku a jsou pro tyto účely také příslušně prostorově, instrumentálně a personálně vybaveny. Vedle této integrální praxe, která je přímo součástí výuky absolvují posluchači medicíny ještě povinnou prázdninovou praxi, která se realizuje i mimo fakultní nemocnice. Je pochopitelné, že zkušenosti s praktickou výukou v medicínských oborech jsou v ostatních oborech využitelné v omezené míře těžko zde budeme hledat podnik, který by tak velkou část své produkční kapacity věnoval výuce jako tomu je ve fakultních nemocnicích. Také podniky, které zaměstnávají absolventy např. v technických oborech se charakterem své produkce i vnitřní strukturou navzájem podobají mnohem méně než zdravotnická zařízení, kam směřují absolventi lékařských fakult. Nicméně vzdor těmto odlišnostem lze nemálo zkušeností využít obecněji. Význam praktické výuky Praxe v oblasti medicíny má zásadní význam pro studenta a jeho budoucí působení v ambulantní či klinické medicíně. Proto některé studijní programy (např. francouzský studijní program, či nemusíme chodit daleko, 3. Lékařské fakulty UK v Praze) do jisté míry kombinují preklinické a klinické obory zároveň s teoretickou výukou a posouvají praxi do nižších ročníků medicíny než je běžné, kdy praxe pro studenty medicíny začíná od 4. ročníku všeobecné- 3

10 ho studia. Student získává další empirické i teoretické znalosti při praktické výchově a dále je cvičen v diferenciálně diagnostické úvaze. V chirurgických oborech má příležitost ověřit si míru své zručnosti a schopnost daný obor dělat. I prázdninová praxe je nedílnou součástí akreditovaného studijního programu i když může být realizována v nemocnicích, které se jinak přímo na výuce nepodílejí. V této souvislosti je nezbytné vědět, že nově akreditované studijní programy zubního lékařství počítají se schopností absolventa zahájit samostatnou činnost ihned po promoci, což zásadně zvyšuje rozsah i náročnost praktické výuky. Přínos praxe pro zaměstnavatele (nemocnice) Přínosem pro fakultní nemocnici, resp. nemocnici, která praxi provozuje, je na jedné straně jistá úspora kapacity středně zdravotnického personálu, který studenti zejména vyšších ročníků mohou plně při své praxi nahradit, ve využití invence studentů pro zlepšení praktické činnosti především středně zdravotnického personálu. Studenti nižších ročníků, kteří dělají především prázdninovou praxi, platí to zejména pro 3. ročník studia, mohou přinést nemocnici úspory nákladů na pomocný personál přeprava pacientů na různá vyšetření, operační sály atd. Studenti se tak seznamují s prostředím nemocnice, organizací péče a zejména se učí komunikovat s pacienty. Chování studentů, resp. jejich reakce na různé situace jsou pro fakultu důležitým zdrojem informací vedoucích k modifikaci výuky. Organizační zajištění praxe studentů Praktická výuka v rámci studijního programu je zajištěna ve fakultních nemocnicích, jejichž odborné kliniky plní funkce výukových pracovišť lékařských fakult. Praxe realizovaná mimo fakultní nemocnice a prázdninová praxe je zajištěna smluvně mezi fakultou a příslušnou nemocnicí. Pro příklad uveďme příklad nejdůležitějších ustanovení smlouvy, která je uzavírána mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a Fakultní nemocnicí: Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je zabezpečení odborné praxe (dále jen praxe) studenta magisterského studia - všeobecné lékařství Místem konáni praxe je pracoviště: Fakultní nemocnice Plzeň Klinika: Termín konání: Kontaktní osoba: vedoucí SZP Praxe je realizována podle náplně práce při prázdninovém praktikování studentů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat při realizaci praxe a umožní studentům vykonávat praxi, která je podmínkou získání kvalifikace v daném oboru. Při realizaci praxe musí být dodržena ochrana osobních dat pacientů a zdravotnické dokumentace, respektována mlčenlivost v souladu se zákonem č. 20/66 Sb., a 101/2000 Sb., oba zákony v platném znění. Praxe bude probíhat pod vedením kontaktní osobou pověřeného zaměstnance Fakultní nemoc- 4

11 nice Plzeň: staniční sestra Řízeni praxe a přímý styk se zdravotnickým zařízením zajišťuje Bc. Nina Müllerová, hlavní sestra FN Plzeň, telefon: , Práva a povinnosti školy Škola zajistí, aby studenti používali určený pracovní ochranný oděv. Škola prohlašuje, že studenti jsou očkováni proti přenosným nemocem v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Škola zajistí proškolení studentů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škola poučí studenty o tom, že musí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se během praxe seznámí a to v souladu se zákonem č. 20/66 Sb., v platném znění a zákonem č. 101/ 2000 Sb. v platném znění. Práva a povinnosti zdravotnického zařízení Zdravotnické zařízení se zavazuje vytvořit s ohledem na provoz příslušného pracoviště odpovídající podmínky pro průběh praxe a udržovat její potřebnou úroveň tak, aby byl naplněn cíl praxe vymezený v článku II. této smlouvy. Zdravotnické zařízení se zavazuje v době výkonu praxe umožnit studentovi přistup do všech prostor na pracovišti nezbytných pro výkon praxe. Dále mu je povinen umožnit užívat hygienická zařízení a odkládání osobních věcí na bezpečném místě. Zdravotnické zařízení se zavazuje seznámit studenta se všemi zdravotnickými, hygienickými, požárními a jinými předpisy jakož i vnitřními předpisy pracoviště, jimiž student bude povinen se řídit, a to před započetím vlastního výkonu praxe. Zdravotnické zařízení se zavazuje na žádost vystavit studentovi potvrzení o vykonané praxi včetně zhodnocení obsahu praxe a dosažených výsledků. Náklady praxe Smluvní strany se dohodly, že praxe bude probíhat oboustranně bez nároku na odměnu. Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu, která vznikne během praxe studentů, tedy odpovědnost za škodu způsobenou na majetku a zařízení zdravotnického zařízení, odpovědnost za škodu způsobenou třetímu subjektu nebo odpovědnost za škodu, která vznikne studentovi, se řídí 27 nařízení vlády č. 108/94 Sb. Platnost smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu trvání praxe, uvedené v článku I. této smlouvy. Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo její výpovědí v případě, že škola nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy, praktikující závažným způsobem poruší obecně závazné právní předpisy či vnitřní předpisy zdravotnického zařízení, nebo tehdy, pokud ze strany zdravotnického zařízení nebudou splněny podmínky vyplývající z této smlouvy. V takových případech činí výpovědní lhůta 1 den a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 5

12 Z uvedeného textu je zřejmé, co musí organizační příprava praxe především zajistit: bezpečnost studentů při výkonu praxe, jejich vybavení potřebnými pomůckami, odbornou náplň a úroveň realizace praxe odpovídající studijnímu programu. Musí rovněž ošetřit otázku odpovědnosti za možné škody a rozsah příslušných odpovědností obou smluvních stran školy i nemocnice. Prázdninovou praxi si může student dohodnout i individuálně, nemocnice však i v tomto případě uzavírá s fakultou písemnou smlouvu upravující podmínky práce studentů v zásadě stejným způsobem jako v předchozím případě praxe ve fakultní nemocnici. Je tak zajištěno, že odborná úroveň nemocnice je na potřebné odborné úrovni a studenti mají zaručeno při výkonu praxe odborné vedení. Praxe musí být zajištěna v souladu s klinickým provozem. Nemá smysl provozovat praxi v době, kdy se neprovádí diagnostické nebo léčebné metody, kdy tedy student se potuluje po klinikách nebo odděleních bez jasné náplně jeho práce. Náklady praktické výuky Náklady spojené s výkonem praxe studentů nejsou zanedbatelné a zahrnují ochranné prostředky, pracovní oděv. zdravotnický materiál použitý k výuce a konečně i pracovní čas zaměstnanců nemocnice, lékařů i středního personálu pověřeného vedením studentů. Práce studentů není honorována a nemocnice si se školou navzájem neposkytují úhrady. Nemalá část těchto nákladů zůstává skryta v nákladech na poskytovanou péči a věci by nesporně prospěla legislativní úprava, která by nemocnicím, které praxi studentů realizují, umožnila náklady s tím spojené daňově uplatnit. Praxe studentů - motivace nemocnic a podpora státu Výkon praxe studentů lékařských fakult přináší nemocnicím nejen náklady ale také zvyšuje jejich prestiž jako zdravotnických zařízení, která mají potřebnou odbornou úroveň. V zahraničí je běžné, že nemocnice výkon praxe univerzitních studentů uvádějí veřejně jako prestižní parametr a naopak, studijní praxe v prestižní nemocnici může být výhodou při hledání pracovního uplatnění. Jelikož fakulty připravující lékaře jsou u nás prozatím výhradně součástí veřejných vysokých škol, může být podpora státu jen nepřímá. Spočívá v úpravě daňové legislativy a dotační politice. Naléhavým a dlouhodobě neřešeným problémem je, zejména ve vztahu k praktické výuce ve fakultních nemocnicích, transformace těchto stále příspěvkových organizací do podoby univerzitních nemocnic s právním režimem veřejných institucí. Odstranil by se tak problém spočívající v existenci dvou typů zaměstnanců (školských a zdravotnických) s odlišným právním postavením i systémem odměňování. Řešení je otázkou, kterou v tomto příspěvku nelze ani naznačit. Příspěvek byl připraven s odbornou pomocí prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc, proděkana LF UK v Plzni a doc. MUDr. Václava Fessla, CSc. z ARK FN v Plzni. 6

13 1. Co to je Duální studium? 2. Duální studium v Německu 3. Siemens a Duální studium v Německu 3. Duální studium v ČR 4. Siemens a Duální studium v ČR 5. Proč ANO Duálnímu studiu v ČR Duální forma studia Ing. Milan Bojanovský, personální ředitel Siemens s.r.o. Co to je Duální studium? poměr teorie a praxe 1:1 v Německu hlavní směr odborného vzdělávacího systému - cca 70% v ČR typ odborného vzdělávání na okraji vzdělávacího systému Duální studium v Německu formy Duálního studia: - pro absolventy základních škol (bez maturity) - pro absolventy středních škol (s maturitou) ročně cca 50 tisíc uchazečů (výběr na základě písemných a ústních testů) úspěšné propojení podnikové praxe a akademického vzdělání, ukončeno titulem Bc. nebo Mgr. studijní obory mají akreditaci od Ministerstva školství, náklady daňově uznatelné pro společnost obory duálního studia: - technické, IT, ekonomické konkrétní příklady: - Ekonom pro podnikovou komunikaci - Průmyslový technolog - Bakalář BA Siemens a Duální studium v Německu Siemens - jedna z nejvýznamnějších společností podporující tento typ vzdělávání v Německu vzdělává 5 % ze všech studentů duálního studia ročně cca nových studentů duálního studia vlastní Siemens školy zúčastňuje se cca 50 společností Siemens nejlepší studenti jsou vysíláni na praxi též do společností Siemens v zahraničí zabezpečení studia od shromažďování uchazečů, přes výběrové řízení až po ukončení studia ve společnosti měsíční stipendium ve výši Euro 7

14 Duální studium v České republice v ČR od roku 1995 odvozeno z německého duálního vzdělávání 50 % teorie + 50 % praxe (desetitýdenní cykly střídání teorie a praxe) nemá akreditaci od Ministerstva školství, náklady pro společnost nejsou daňově uznatelné ČNOPK - koordinátor studia mezi školou (teoretická část výuky) a firmami (praktická část výuky) pomaturitní studium firma hradí náklady spojené se studiem - 24 tis. Kč školné + 18 tis.kč poplatek ČNOPK (1x za rok za 1 studenta) - měsíční stipendium ve výši cca 500 Kč jednomu studentovi Podmínky přijetí ke studiu: úplné středoškolské vzdělání dobrá znalost němčiny složení testů (NJ nebo AJ + všeobecný přehled) úspěšné absolvování výběrového řízení ve firmě uzavření smlouvy Ukončení studia dvěma zkouškami: absolutorium - závěrečná zkouška vyššího odborného studia uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (titul DiS.) německá závěrečná zkouška před ČNOPK - diplom platný v zemích EU Studijní obory: Bankovnictví Partnerské firmy pro obor Bankovnictví: Commerzbank AG Česká spořitelna, a.s. BAWAG Bank CZ a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. 8 Firemní management - Ekonom v průmyslu - Ekonom v zahraničním obchodě - Ekonom v maloobchodě Partnerské firmy pro obor Firemní management: - Christ Car Wash s.r.o. Plzeň - Hettich ČR k.s. Žďár nad Sázavou - Hornbach-Baumarkt CS spol. s r.o. - Kaufland Česká republika v.o.s. - K + B Expert spol. s r.o. Klíčany - KOSTAL ČR spol. s r.o. Zdice

15 - Robert Bosch odbytová spol. s.r.o. Praha - Siemens s.r.o. Praha - THIMM Obaly k.s. Všetaty - Vacuumschmelze s.r.o. Horná Streda - Züblin spol. s r.o. Siemens inicioval vznik DS v ČR účastní se od počátku - r období : 64 absolventů celkem, z toho Siemens 33 absolventů Siemens s.r.o. obor Firemní management - specializace Ekonom v zahraničním obchodě Proč ANO Duálnímu studiu v ČR skloubení teorie a praxe - vzdělávání na míru přidaná hodnota pro firmy skloubení teorie a praxe - vzdělávání na míru přidaná hodnota pro studenty potenciál rozvoje studentů je rozpoznán již během studia získání kvalifikovaného odborného personálu již za 2,5 roku smlouvou zajištěná spolupráce i po ukončení studia na 3-5 let studenti na praxi - pracovní síla - nízké náklady snadnější možnost mezinárodního uplatnění díky zkoušce uznané v EU - podíl na rozšíření přeshraničního trhu práce Co je nutné udělat? změna v daňových předpisech, aby byly náklady daňově uznatelné podpořit ze strany MŠ Pozn.: Převzato a upraveno z prezentace v PowerPointu. 9

16 10 Třinecké železárny - spolupráce se školami všech stupňů Ing. Boguslaw Heczko ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny, a.s. jsou moderním hutním podnikem a rozsahem své podnikatelské činnosti náleží k největším průmyslovým podnikům v regionu i České republice. Společně s dceřinými společnostmi tvoří rozhodujícího zaměstnavatele regionu. Z pohledu našeho regionu a jeho průmyslových tradic je zcela nezbytné se problematikou dalšího rozvoje vzdělávání zabývat, zejména pak technickými obory, které jsou pro tento region předpokladem jeho dalšího rozvoje. Pro udržení konkurenceschopnosti musí mít podniky dostatek kvalitně připravených zaměstnanců jak po teoretické tak i praktické stránce. V souladu s principy partnerství v oblasti vzdělávání spolupracují Třinecké železárny s ostatními společnostmi, firmami, institucemi regionu a v neposlední řadě i s odborem školství hejtmanství Moravskoslezského kraje. Specializace v oboru, kterou firma nastoupila, vyžaduje intenzivnější vtažení většího počtu zaměstnanců do řešení problémů souvisejících s výzkumem a vývojem, s větším využíváním nových poznatků vědy v praxi, se zaváděním progresivních technologií, s rostoucími nároky na kvalitu obsluhy technologických zařízení a dalšími požadavky. To se samozřejmě neobejde bez potřeby dalšího rozvoje intelektuálního kapitálu celého zaměstnaneckého osazenstva firmy a také bez přílivu nové krve, především se specializovaným vzděláním nejen v oboru hutnictví, ale také strojírenství a elektrotechniky. Nedílnou součástí personální strategie je projekt Spolupráce se školami všech stupňů. Řešení tohoto projektu se týká jak již zmiňovaného strategického cíle rozvoje intelektuálního kapitálu, tak personálního zajištění potřeb firmy kvalifikovanými zaměstnanci hlavně technických oborů. Třinecké železárny v rámci spolupráce se školami realizují zejména tyto aktivity: Základní školy Spolupráce s řediteli škol a výchovnými poradci Besedy s rodiči nábor pro SŠ technického směru Dny otevřených dveří Ocenění škol Sponzorství Střední školy Spolupráce s řediteli středních škol Teoretická příprava žáků hutních oborů a jejich proškolení v systému jakosti Sponzorství Finanční podpora žáků hutních oborů - příspěvek na školní pomůcky - příspěvek na školní aktivity - příspěvek na dopravu Vývoj počtu žáků a studentů oborů hutník-operátor, hutník tváření kovů a oboru hutnictví znázorňuje níže uvedený graf:

17 Počet studentů / / / / / /2006 Školní rok hutník-operátor hutník tváření kovů hutnictví Spolupráce s VŠ Poskytování podnikového stipendia studentům technických oborů Pomoc odborníků z TŽ při teoretické přípravě studentů Stáže, praxe, exkurze Zadávání témat a vedení diplomových prací Prezentace TŽ, a.s. v rámci přednášek pro usnadnění volby specializace Prezentace na veletrhu pracovních příležitostí - SYMBIÓZA Finanční podpora hutních oborů ze strany Třineckých železáren, a.s. pomohla překonat bariéry a zvýšit zájem žáků a studentů o tyto obory. Současný vývoj a probíhající restrukturalizace ocelářského průmyslu však ukazuje na další nedostatkové profese a specifikuje potřebu pro budoucnost. Pro zajištění rozvoje hutní druhovýroby v TŽ, a.s. to budou další technické obory, zejména strojní a elektrotechnické. Z tohoto důvodu iniciovaly Třinecké železárny zorganizování konference na téma Perspektivy studia technických oborů v regionu, která se konala 16. června 2005 v Třinci. Záštitu nad konferencí převzal Moravskoslezský kraj. Účastníci konference se shodli na potřebě jednotného a cíleného postupu při působení školy, rodiny i budoucích zaměstnavatelů a nasměrování cesty mladého člověka tak, aby nalezl své uplatnění na trhu práce. Účastníci konference se zároveň dohodli na úzké spolupráci významných firem regionu, Moravskoslezského kraje a státních vzdělávacích institucí. Při realizaci závěrů konference půjde zejména o zvýšení vzájemné informovanosti a o přípravu podpůrných programů. Mnohem víc pro to musí udělat média tisk, televize, ale i různé společenské a zábavné pořady a instituce, a o učitelích ani nemluvě. 11

18 S cílem podchytit talentované žáky v přírodovědných předmětech a technických oborech a motivovat je ještě k lepším výkonům iniciují Třinecké železárny, a.s. každoročně konání akce Talent regionu Pro žáky základních škol a studenty středních škol Zapojení významných firem regionu a Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. Umístění v olympiádách a soutěžích technického směru Slavnostní předání ocenění sponzory akce Na akci Talent regionu se finančně podílejí významné firmy regionu. Finanční prostředky sponzorů jsou věnovány výhradně na odměny talentovaným žákům. Pro další období je potřebné nastartování projektu Regionální systém práce s talentovanou mládeží. Třinecké železárny, a.s. nenacházejí na trhu práce vždy adekvátně vyškolené a pro výkon povolání připravené lidi. Proto budou TŽ, a.s. působit v rámci projektu Program spolupráce se školami všech stupňů na školy tak, aby přiblížily výuku potřebám firmy a zajistily dostatek kvalitně vzdělaných absolventů žádaných oborů pro generační obměnu v regionu. Pro zkvalitnění výuky technických oborů v regionu iniciovaly Třinecké železárny podání projektu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou, který je zaměřen na modernizaci odborných učeben a dílen. Jedním z dalších záměrů Třineckých železáren, a.s. v oblasti spolupráce se školami je zpracování projektu doškolování pedagogických pracovníků středních škol. Cílem je zvýšení kvality výuky a šíření nových vzdělávacích programů, které vycházejí z nejaktuálnějších požadavků průmyslových podniků na odborné znalosti absolventů. Tento projekt ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Moravskoslezským krajem bychom rádi připravili. 12

19 Praktické vyučování ve středních školách Mgr. Jana Hrčková ředitelka Centra odborné přípravy, Tachov, Světce 1 Příspěvek je koncipován jako nástin dosavadních zkušeností se zajišťováním praktického vyučování ve střední škole, která sdružuje střední odbornou školu, střední odborné učiliště a učiliště. Profilujícími obory vzdělání jsou: 1. strojírenství střední vzdělání s maturitní zkouškou 2. obráběč kovů, zámečník, truhlář, elektrikář a zedník střední vzdělání s výučním listem. Ve školním roce 2005/2006 zde studuje 250 žáků denního studia a 78 studentů dálkového nástavbového studia. Realizace praktického vyučování v provozech firem je jednou z forem úspěšné spolupráce podniků a školy. 1. Teoretická východiska Vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování Praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Učební dokumenty středních odborných škol také znají pojem praxe. Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání tzv. smluvní pracoviště. Praktické vyučování je zařazováno buď jako jeden z odborných předmětů učebního plánu odborný výcvik, praxe, cvičení. Nebo se plánuje v souvislých celcích, cca 14 dnů odborná praxe. Liší se od sebe např. délkou vyučovací hodiny a formami zajišťování. V souvislosti s možností zapojit do praktického vyučování zaměstnavatele, budeme především hovořit o odborném výcviku, praxi (později učební praxi) a odborné praxi Odborný výcvik a praxe spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Žáci si ověřují teoretické znalosti získané v odborných předmětech. Odborný výcvik a praxi uskutečňované ve škole vyučují učitel odborného výcviku, učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů. Na smluvních pracovištích se provádí za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců smluvního partnera instruktorů. 13

20 Výchovnou funkcí vyučovacích předmětů je odpovědnost za kvalitu, vztah k vlastnictví a hospodaření s časem a s materiálem. Odborná praxe je zařazena do učebního plánu 3. ročníku střední odborné školy v délce 2 týdnů. Žák ji absolvuje v reálném pracovním prostředí dohodnuté firmy. 2. Možnosti zajišťování praktického vyučování 2.1. Vývoj Ještě v 80. létech praktické vyučování zajišťovaly podniky ve svých střediscích praktického vyučování a ve 3. ročníku z velké části předávaly žáky přímo do jednotlivých provozů pod dohled instruktorů. Učební obory byly prodlouženy až na 40 měsíců, z toho poslední 4 měsíce byl žák zařazen do pracovního kolektivu. Po roce 1990 došlo k oddělení škol od podniků. Školy získaly právní subjektivitu; většinou jako příspěvkové organizace. Praktické vyučování se stalo prostřednictvím tzv. produktivní práce žáků zdrojem příjmů školy. Výhodou produktivních činností je zapojení žáků do konkrétních pracovních úkolů, ať už v dílně, nebo na pracovišti zákazníka. Výrobek nebo činnost lze prodat, tím pro žáka vzniká výrazný motivátor finanční odměna. 2. polovina 90. let přinesla stále častější požadavky zaměstnavatelů na zapojení žáků odborných škol do reálného pracovního prostředí a respektování podmínek a nabídky trhu práce. Změna se promítla také do učebních dokumentů osnovu odborného výcviku ve 3. ročníku vytváří škola s ohledem na uplatnění absolventů. Za stejným účelem škola také profiluje svou vzdělávací nabídku. Současné učební dokumenty oborů s výučním listem doporučují organizovat praktické vyučování buď v dílnách nebo na smluvních pracovištích. V průběhu 2. a nebo 3. ročníku by měl žák alespoň 10 týdnů získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem a dalších institucí. Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, celkové firemní kultury, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních i sociálních zkušeností. Obdobnou funkci plní i odborná praxe žáků 3. ročníků oborů s maturitní zkouškou Formy praktického vyučování (PV) 1. Dílenská výuka 2. Dílenská výuka kombinovaná s produktivní činností řízená školou 3. Smluvní pracoviště (právnické nebo fyzické osoby) 4. Kombinace praktického vyučování organizovaného školou a smluvních pracovišť. Praktikování některé z forem PV závisí například na ročníku, na oboru vzdělání a samozřejmě na možnostech školy a zaměstnavatelů (technických i personálních). Jiné zkušenosti mají obory služeb, jiné obory stavební nebo strojírenské. Není také vhodné umisťovat výhradně na smluvní pracoviště žáky 1., popř. ještě 2. ročníků. 14

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti

Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Transformace podnikání a role podnikatelů ve společnosti Rozvoj lidí a znalostí v automobilovém průmyslu Vilemov 15.6.2012 Struktura klastru Klastr byl založen 22 členy na ustanovující Valné Hromadě v

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více