Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy V Rumburku dne 30. září 2008

2 Charakteristika školy Název školy: Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 927/12, Rumburk Odloučené pracoviště školy: Ţitná 1119/12, Rumburk * IČ: Zřizovatel školy, adresa zřizovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Mgr. Ladislav Pokorný Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Martin Hýbl Kontakt na školu: telefon, fax, záznamník , telefon ředitele , http//: Jména pracovníků pro informace: Ing. Jaromír Horák, Květuše Oprchalová Datum zřízení (zaloţení) školy: 1. července 1991 Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1991 Poslední aktualizace ve školském rejstříku: 10. prosince 2007, s účinností od 1. září 2008 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Obchodní akademie, kapacita 406 ţáků, IZO Školská rada: Zřízena, datum zřízení 15. června 2005, počet členů 6 Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole: Unie rodičů (SRPŠ) * ve školním roce 2007/2008 škola odloučené pracoviště nevyuţívala, po dohodě s majitelem objektu Městem Rumburk byla budova pronajímána Speciální základní škole Rumburk a občanskému sdruţení Chytrá horákyně. Zhodnocení současného stavu školy Obchodní akademie Rumburk je v současné době jedinou klasickou ekonomicky zaměřenou školou v regionu. Přestoţe studium na naší škole je poměrně náročné (zvláště co se týče odborných předmětů, ale rovněţ matematiky a jazyků), podařilo se stejně jako loni opět naplnit dvě třídy 1. ročníku (pro školní rok 2008/2009) a vyrovnat se s problémem předchozích let, tedy obecně nízkým počtem dětí vycházejících z devátých tříd a především s existencí řady ekonomicky zaměřených oborů na ostatních středních odborných školách v regionu (Varnsdorf, Šluknov). Z těchto důvodů jsme v posledních letech změnili nejen strategii získávání nových studentů (prezentace na burzách škol, osobní návštěvy základních škol a prezentace naší školy, informační materiály), ale rovněţ úpravu zaměření studentů oboru vzdělávání obchodní akademie (zaměření na marketing sluţeb a cestovní ruch či na management a výpočetní techniku rozvíjíme aţ od čtvrtého ročníku studia). Nejvýznamnější změnou pak bylo zavedení oboru vzdělávání ekonomické lyceum (schválen rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. ledna 2004, ve školním roce 2004/2005 proběhlo poprvé přijímací

3 řízení do tohoto oboru a od školního roku 2005/2006 probíhá vzdělávání studentů v tomto oboru). Obor ekonomické lyceum je nejen zatraktivněním studia na Obchodní akademii Rumburk, ale jeho zavedení odpovídá Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání v Ústeckém kraji a měl by přispět k prohloubení kvality vzdělávání v doposud poněkud zanedbaném regionu Šluknovského výběţku, navíc chceme vyjít vstříc poptávce po všeobecněji zaměřeném absolventovi, kterému však nebudou chybět potřebné odborné znalosti. Škola se soustřeďuje i na vzdělávání dospělých, ustoupili jsme sice od pětiletého dálkového studia oboru obchodní akademie pro absolventy základních škol (pro malý zájem, problémem byla především délka studia), ale ve spolupráci se soukromou VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Litoměřice jsme jako odloučené pracoviště této školy otevřeli ve školním roce 2004/ ročník tříletého nástavbového studia oborů podnikání v technických povoláních a podnikání v oboru obchodu a sluţeb (v současné době uţ jen obor podnikání), které je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů a probíhá na naší škole dálkovou formou. Pro tento záměr jsme získali podporu MŠMT i Krajského úřadu Ústeckého kraje, ve školním roce 2007/2008 byly na naší škole otevřeny dvě třídy studia (pro 1. a 3. ročník). Na Obchodní akademii Rumburk se stejně jako v loňských letech snaţíme o posilování motivačních prvků výuky, pokračujeme ve spolupráci s firmami a podniky v regionu (Schäfer a Sýkora, Uniles Rumburk, Plaston Šluknov aj.), kterým doporučujeme úspěšné absolventy, navíc se v rámci praxe studenti prezentují i na městských a obecních úřadech, kde je stále potřeba získávání kvalifikovaných pracovních sil. Stejně jako v předchozích letech jsme udrţeli trend posilování (případně dělení) hodin odborných předmětů a matematiky, abychom minimalizovali problémy související s připravovanou státní maturitou. Ţákům nabízíme volitelné předměty (marketing, management, cvičení z ekonomiky, cvičení z matematiky, z písemné a elektronické komunikace apod.), navíc je moţno vyučovat nepovinně těsnopis, francouzský a ruský jazyk. Od školního roku 2005/2006 však vyučujeme francouzský jazyk jako jeden z povinně volitelných, všichni studenti mají povinně jazyk anglický, druhý jazyk volí mezi němčinou a francouzštinou). Opustili jsme dočasně spolupráci s cizojazyčnými lektory, nicméně do budoucna se této spolupráce nechceme vzdát definitivně (problém je především v tom, ţe tito lektoři jsou sice rodilí mluvčí a jazyk tedy ovládají perfektně, nicméně drtivá většina z nich nemá pedagogické vzdělání či alespoň dostatečné pedagogické zkušenosti, coţ kvalitu výuky výrazně ovlivňuje). V předchozích letech se podařilo vybavit nově kmenové učebny lavicemi a ţidlemi s nastavitelnou výškou, v dalších letech plánujeme (v závislosti na finančních prostředcích přidělených zřizovatelem) vybavit postupně i další učebny. V současné době spolupracujeme s VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Litoměřice, a to realizací výše zmíněného nástavbového studia, připravujeme spolupráci v rámci vyšší odborné školy, případně sportovních soutěţí a exkurzí do zahraničí, jiţ realizována byla výměna zkušeností mezi vyučujícími odborných předmětů (v rámci spolupráce při výuce v nástavbovém studiu). Nadále jsme realizovali spolupráci se Střední zdravotnickou školou Rumburk (v rámci připravovaného sloučení obou škol k 1. září 2008). Odborná praxe studentů Ţáci 3. ročníku Obchodní akademie Rumburk si odbornou praxi v trvání tří týdnů zajišťují sami, pouze v případě, ţe ţák nemá kam nastoupit, zajišťuje umístění škola na základě dohody s konkrétní firmou, podnikem či úřadem. Škola praxi je zajišťuje smluvně (dohodou), ţáci se seznamují s chodem podniku či vykonávají ve firmě práce administrativního charakteru. Kaţdý ţák si vede deník praxe, který potvrzuje odpovědný pracovník podniku, po skončení odborné praxe jsou navíc ţáci povinni napsat zprávu o průběhu praxe a vykázat se hodnocením ze strany firmy. Vedení školy, učitel pověřený dohledem nad průběhem praxe, případně ostatní vyučující odborných předmětů ţáky namátkově během jejich působení kontrolují. V této souvislosti můţeme konstatovat, ţe jsme se v drtivé většině případů setkali s velmi pozitivními reakcemi na znalosti, dovednosti a pracovní morálku našich ţáků.

4 Přehled pracovišť a počtu umístěných ţáků: Hana Vestfálová, Varnsdorf 1 Biskupské gymnázium Varnsdorf 1 Travel Free, s.r.o., Roţany 2 LE PATIO INT., s.r.o., Praha 1 OK NAVY, s.r.o., Nový Bor 2 Lékárna U Jelena Rumburk 1 TRATEC-CS, s.r.o., Velký Šenov 2 Městský úřad Šluknov 3 SIOPS, s.r.o., Vilémov 1 FORMICA Group, s.r.o., Praha 1 Městský úřad Nový Bor 1 Městský úřad Varnsdorf 1 Plaston, s.r.o., Šluknov 1 Obecní úřad Lipová 1 Městský úřad Rumburk 4 Obch. centrum Prima Varnsdorf 1 Městský úřad Dolní Poustevna 1 Městský úřad Chřibská 2 STI Česko, s.r.o., Rumburk 1 Městský úřad Jiříkov 1 PRECIOSA LUSTRY, a.s., Kamenický Šenov 2 Soutěţe a přehlídky Ve školním roce 2007/2008 se naši ţáci zúčastnili několika soutěţí, především krajské soutěţe v grafických předmětech v Chomutově (školní kolo 50 účastníků, 3 účastnice postoupily do krajského kola). Dále to byla např. účast 25 ţáků v Zátopkově štafetě, kde naší ţáci získali 1. místo, účast 13 ţáků v okresním kole soutěţe v plavání v Rumburku v listopadu 2007 (2. místo týmu dívek, 3. místo týmu chlapců), účast 12 ţáků v okresním kole ve futsalu v Rumburku v říjnu 2007, kde tým naší školy postoupil do krajského kola soutěţe, úspěšná reprezentace naší školy v Okresním kole olympiády v německém jazyce v Děčíně v únoru 2008, kde naše ţákyně získala 4. místo v kategorii III.A, úspěšná reprezentace naší školy v krajském kole soutěţe v cizích jazycích (německý jazyk) v Ústí nad Labem v březnu 2008, kde naše ţákyně získala 3. místo v kategorii III.B, účast 10 ţáků a zisk 1. místa pro ţáky naší školy v 1. ročníku turnaje v malé kopané o pohár primátora statutárního města Děčína v Děčíně v dubnu 2008, účast na Letních sportovních hrách mládeţe ve Varnsdorfu apod. Výchovně vzdělávací aktivity školy Jako kaţdoročně naše škola uspořádala lyţařský výchovně vzdělávací kurz (LVVZ) pro ţáky 1. ročníku (Horská chata Luţ, Horní Světlá pod Luţí), a to v termínu od 6. do 11. ledna 2008, počet účastníků 29, a tělovýchovně sportovní výcvikový kurz (TSVK) pro ţáky 2. ročníku (Autocamp Sedmihorky, Turnov, Český ráj), a to v termínech května a Června 2008, počet účastníků 53. Stejně jako v předchozích letech pokračujeme i ve spolupráci s Městem Rumburk, červnu 2008 se zúčastnilo 6 ţákyň průzkumu veřejného mínění pořádaného městem. V tomto školním roce jsme zaznamenali i jednu mimořádnou událost, a to návštěvu prezidenta republiky Václava Klause v Rumburku v říjnu Naši ţáci se zúčastnili besedy s prezidentem, akce se konala za účasti hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce a starosty města Rumburk Jaroslava Sykáčka. Ve školním roce 2007/2008 proběhla i řada kulturních akcí, přednášek a především exkurzí studentů v rámci jednotlivých předmětů, a to: 1. ročník ICT PF UJEP Ústí nad Labem 18 účastníků říjen 2007 Katedra informatiky, muzeum historických počítačů 2. ročník DĚ hora Říp, Roudnice nad Labem 37 účastníků říjen 2007 prohlídka rotundy a města 4. ročník ON Gaudeamus Brno 5 účastníků říjen 2007 veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání 3. ročník DĚ, ON Výstava 60, léta v Liberci 29 účastníků listopad 2007 ţivotní styl, výrobky doby, zvyklosti doby 2. ročník NJ Vánoční trhy v Bautzenu (SRN) 49 účastníků prosinec 2007 místní památky, speciality a krajová jídla, trţnice a zvyky 1. ročník FYZ Sluneční elektrárna Habuš, Úštěk u Litoměřic 15 ţáků duben 2008 přeměna druhů energií, fotovoltaické panely 3. ročník ICT SŠ med. grafiky Rumburk 31 účastníků duben 2008

5 pojem DTP, vybavení grafického studia, tiskařské stroje 1. ročník FYZ podniky Holtex, EWM a JST Jiříkov 15 ţáků květen 2008 Výroba koberců, sváření, obrábění, vyuţití ICT ve výrobě 2. a 3. ročník EKO Auto Škoda Mladá Boleslav 40 účastníků červen 2008 muzeum, výrobna, organizace, obchodní činnost, zaměstnanecké výhody Tradičně proběhly na naší škole státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici (květen 2007), kterou naše škola pořádá ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem (NÚOV), z 16 účastníků z řad ţáků Obchodní akademie Rumburk uspělo 14, pouze 2 neuspěli. Mimoškolní aktivity Řada pedagogů vyvíjela a vyvíjí i aktivity mimoškolní, např. členové regionálních ochotnických sdruţení či pěveckých a hudebních souborů v rámci Šluknovského výběţku. Totéţ se týká i několika ţáků naší školy, zvláště z vyšších ročníků. Škola kaţdoročně pořádá kulturní a sportovní dny (konec prosince, konec června), tradicí se stala i Vánoční akademie, kulturní vystoupení ţáků školy, při kterém uplatňují zvláště dovednosti získané mimo školní výuku (zpěv, hra na hudební nástroje, ochotnické divadlo), kromě toho se ţáci zúčastnili řady akcí charitativního rázu (prodej předmětů na podporu handicapovaných jedinců, např. Světluška, Píšťalka, Červenobílé dny). Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2007/2008 neproběhly ţádné kontroly ze strany ČŠI.

6 Tabulková část Identifikace Název subjektu podle rozhodnutí Adresa Okres Jméno ředitele Jméno osoby odpovědné za vyplnění Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927, příspěvková organizace Komenského 927/12, , Rumburk Děčín Mgr. Ladislav Pokorný Mgr. Ladislav Pokorný Fyzický počet pedagogických pracovníků za právní subjekt jako celek celkový počet pedagogických pracovníků fyzicky 21 celkový počet nepedagogických pracovníků fyzicky 5 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za právní subjekt jako celek celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků 14,08 celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků 4,79 Ţáci a třídy na střední škole denní studium počet tříd denního studia 6 počet žáků denního studia 191 z toho žáků se středním vzděláním s maturitou 191 počet žáků ve třídách s upraveným vzdělávacím programem 0 Ţáci a třídy na střední škole počty počet žáků celkem 191 z toho tříd dívek 145 počet žáků ostatního studia 46 Přihlášení ve školním roce 2007/ kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 další kola středního vzdělání s maturitní zkouškou 0 Přijatí ve školním roce 2007/ kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 další kola středního vzdělání s maturitní zkouškou 0 skutečně nastoupilo do středního vzdělání s maturitní zkouškou 50

7 Počet odvolání ve školním roce 2007/ kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí v rámci autoremedury 0 2. kolo přijatí v rámci autoremedury 0 další kola přijatí v rámci autoremedury 0 1. kolo přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 2. kolo přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 další kola přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 Prospěch v 1. pololetí 2007/2008 (denní studium) počet žáků v denním studiu 189 z toho prospělo s vyznamenáním 16 z toho prospělo 168 z toho neprospělo 5 z toho ostatní 0 Prospěch v 2. pololetí 2007/2008 (denní studium) počet žáků v denním studiu 191 z toho prospělo s vyznamenáním 19 z toho prospělo 167 z toho neprospělo 4 z toho ostatní 1 Komentář analyzující prospěch ţáků, včetně problematiky neprospěchu Výsledky ţáků jsou spíše průměrné, příčinou je nejen poměrně náročné studium na naší škole, ale také malý zájem řady ţáků o lepší neţ průměrné výsledky, chybějící motivace ovšem uţ z rodinného prostředí, navíc k tomuto jevu přispívá i celková atmosféra ve společnosti (vzdělání stále ještě nemá potřebný kredit...) Skladba ţáků u maturitní zkoušky počet žáků konajících poprvé maturitní zkoušku 29 z toho žáci z daného školního roku 29 z toho žáci z minulého školního roku 0 z toho žáci z předchozích let 0 počet žáků konajících opravnou maturitní zkoušku 3 Prospěch ţáků u poprvé skládané maturitní zkoušky počet žáků konajících poprvé maturitní zkoušku 29 z toho u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 9 z toho u maturitní zkoušky prospělo 16 z toho u maturitní zkoušky neprospělo 4

8 Prospěch ţáků u opravné maturitní zkoušky počet žáků konajících opravnou maturitní zkoušku 4 z toho u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 0 z toho u maturitní zkoušky prospělo 3 z toho u maturitní zkoušky neprospělo 1 Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek Úroveň (v návaznosti na předchozí) je v zásadě průměrná, výsledky povaţujeme za uspokojivé, v tomto školním roce dokonce za výborné (9 vyznamenání). Hodnocení chování ţáků na střední škole počet žáků na škole v 1. pololetí stupeň z chování v 1. pololetí 1 3. stupeň z chování v 1. pololetí 0 podmíněné vyloučení v 1. pololetí 0 vyloučení v 1. Pololetí 0 počet žáků na škole ve 2. pololetí stupeň z chování ve 2. pololetí 0 3. stupeň z chování ve 2. pololetí 0 podmíněné vyloučení ve 2. pololetí 0 vyloučení ve 2. Pololetí 0 Problematika prevence sociálně patologických jevů Z hlediska této problematiky jsme ve školním roce 2007/2008 nezaznamenali ţádný problém závaţnějšího charakteru. Docházka ţáků denní formy studia střední školy počet žáků na škole v 1. pololetí 189 zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 9040 z toho neomluvené hodiny v 1. pololetí 19 počet žáků na škole ve 2. pololetí 191 zameškané hodiny celkem ve 2. pololetí z toho neomluvené hodiny ve 2. pololetí 0 Účast ţáků střední školy v přehlídkách a soutěţích počet žáků na škole celkem 191 účastníci školní kolo 58 účastníci okresní kolo 59 účastníci oblastní kolo 3 účastníci ústřední kolo 0

9 Pedagogičtí pracovníci na střední škole fyzicky celkový počet pedagogických pracovníků fyzicky 21 z toho asistentů pedagoga pro zdravotně postižené 0 z toho asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné 0 celkový počet nepedagogických pracovníků fyzicky 5 Pedagogičtí pracovníci na střední škole přepočteno celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků 14,08 z toho asistentů pedagoga pro zdravotně postižené 0 z toho asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné 0 celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků 4,79 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků na střední škole počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací do 35 let celkem 5 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací do 35 let ženy 4 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace do 35 let celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let celkem 6 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let ženy 3 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace let celkem 1 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let celkem 6 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let ženy 4 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace let celkem 1 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 55 let - důchodový věk celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 55 let - důchodový věk ženy 2 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace 55 let - důchodový věk celkem 0 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací důchodci celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací důchodci ženy 0 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace důchodci celkem 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků jednodenní akce 2 počet účastníků vícedenní akce 4 počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 16 V loňském školním roce absolvovali naši pedagogové např. školení pro vedoucí zaměstnance BOZP a PO, seminář Komunikace s rodiči, zejména v extrémních situacích (PPP ÚK Teplice), aj. Jedna vyučující studovala třísemestrální rozšiřující studium oboru písemné a elektronické komunikace a sekretářské práce na Soukromé VŠE Znojmo, s.r.o., jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ ekonomie a managementu Praha (ve školním roce 2007/ ročník), ředitel školy studuje na PF UJEP Ústí nad Labem obor školský management (ve školním roce 2007/ ročník), rovněţ zástupce ředitele studuje na PF UJEP Ústí nad Labem obor školský management (ve školním roce 2007/ ročník). Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí k dalšímu studiu Absolventi se v drtivé většině na trhu práce bez problému úspěšně uplatňují, a to i mimo region, mimo jiné i díky spolupráci školy s řadou firem a podniků. V podstatě jen jednotlivci končí na úřadech práce, naopak v posledních dvou letech řada absolventů zvládla úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu (je ovšem nutno připomenout, ţe absolvent

10 oboru obchodní akademie je určen spíše pro praktický ţivot, v ţádném případě nemůţeme konkurovat gymnáziím), ještě lepší je situace v přijímání našich absolventů na vyšší odborné školy. Závěr výroční zprávy V uplynulém období neměla škola zásadnější problémy, fungovala naprosto standardně. Větší opravy se neprováděly (omítka a fasáda byly opraveny ve školním roce 2004/2005, rovněţ tak malování celé budovy. Z hlediska materiálového vybavení je škola vybavena dobře (učebna výpočetní techniky, počítačová písárna, audiovizuální učebna, velká tělocvična). Rovněţ z hlediska personálního se zatím daří udrţovat vysokou pedagogickou i odbornou způsobilost vyučujících, na škole učili vesměs pedagogové s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, případně absolventi jiných vysokých škol s DPS. Věkové sloţení pedagogů je příznivé, většina je do věku 50 let, zastoupeny jsou více ţeny. Škola nadále vychovává absolventy, kteří se na trhu práce uplatňují. V dalším období (i s přihlédnutím k tomu, zda se podaří postupně srovnat vzdělávací nabídku ekonomických oborů na ostatních středních odborných školách v regionu) má škola i nadále předpoklady vychovávat středoškolsky vzdělané mladé lidi, plně kvalifikované po odborné ekonomické stránce, kteří budou přínosem ve Šluknovském výběţku i přilehlých regionech. Vzhledem k současnosti probíhajícímu sloučení se Střední zdravotnickou školou Rumburk (k 1. září 2008) nemáme do ukončení tohoto procesu směrem ke zřizovateli ţádné podněty a připomínky. Zpráva bude projednána na pedagogické radě školy a na zasedání nově vzniklé Školské rady Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk (termín vzhledem ke sloučení pravděpodobně v listopadu 2008). V Rumburku 30. září 2008 Mgr. Ladislav Pokorný ředitel školy

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. Identifikátor zařízení: 600 011 399 Adresa: Velká hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem Právní forma: společnost s ručením omezeným Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace. Františka Nohy 959/6

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace. Františka Nohy 959/6 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Rumburku dne 9. října 2015 Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a O b ch o d n í a k a d e m i e, R u m b u r k, příspěvková organizace F r a n t i š k a N o h y 959/6 www.szds-oa.cz info@szds-oa.cz Výroční zpráva za

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace. Adresa: Školní 50/1060, Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Adresa: Školní 50/1060, 430 11 Chomutov Identifikátor:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více