Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy V Rumburku dne 30. září 2008

2 Charakteristika školy Název školy: Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 927/12, Rumburk Odloučené pracoviště školy: Ţitná 1119/12, Rumburk * IČ: Zřizovatel školy, adresa zřizovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Mgr. Ladislav Pokorný Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Martin Hýbl Kontakt na školu: telefon, fax, záznamník , telefon ředitele , http//: Jména pracovníků pro informace: Ing. Jaromír Horák, Květuše Oprchalová Datum zřízení (zaloţení) školy: 1. července 1991 Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1991 Poslední aktualizace ve školském rejstříku: 10. prosince 2007, s účinností od 1. září 2008 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: Obchodní akademie, kapacita 406 ţáků, IZO Školská rada: Zřízena, datum zřízení 15. června 2005, počet členů 6 Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole: Unie rodičů (SRPŠ) * ve školním roce 2007/2008 škola odloučené pracoviště nevyuţívala, po dohodě s majitelem objektu Městem Rumburk byla budova pronajímána Speciální základní škole Rumburk a občanskému sdruţení Chytrá horákyně. Zhodnocení současného stavu školy Obchodní akademie Rumburk je v současné době jedinou klasickou ekonomicky zaměřenou školou v regionu. Přestoţe studium na naší škole je poměrně náročné (zvláště co se týče odborných předmětů, ale rovněţ matematiky a jazyků), podařilo se stejně jako loni opět naplnit dvě třídy 1. ročníku (pro školní rok 2008/2009) a vyrovnat se s problémem předchozích let, tedy obecně nízkým počtem dětí vycházejících z devátých tříd a především s existencí řady ekonomicky zaměřených oborů na ostatních středních odborných školách v regionu (Varnsdorf, Šluknov). Z těchto důvodů jsme v posledních letech změnili nejen strategii získávání nových studentů (prezentace na burzách škol, osobní návštěvy základních škol a prezentace naší školy, informační materiály), ale rovněţ úpravu zaměření studentů oboru vzdělávání obchodní akademie (zaměření na marketing sluţeb a cestovní ruch či na management a výpočetní techniku rozvíjíme aţ od čtvrtého ročníku studia). Nejvýznamnější změnou pak bylo zavedení oboru vzdělávání ekonomické lyceum (schválen rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 28. ledna 2004, ve školním roce 2004/2005 proběhlo poprvé přijímací

3 řízení do tohoto oboru a od školního roku 2005/2006 probíhá vzdělávání studentů v tomto oboru). Obor ekonomické lyceum je nejen zatraktivněním studia na Obchodní akademii Rumburk, ale jeho zavedení odpovídá Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání v Ústeckém kraji a měl by přispět k prohloubení kvality vzdělávání v doposud poněkud zanedbaném regionu Šluknovského výběţku, navíc chceme vyjít vstříc poptávce po všeobecněji zaměřeném absolventovi, kterému však nebudou chybět potřebné odborné znalosti. Škola se soustřeďuje i na vzdělávání dospělých, ustoupili jsme sice od pětiletého dálkového studia oboru obchodní akademie pro absolventy základních škol (pro malý zájem, problémem byla především délka studia), ale ve spolupráci se soukromou VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Litoměřice jsme jako odloučené pracoviště této školy otevřeli ve školním roce 2004/ ročník tříletého nástavbového studia oborů podnikání v technických povoláních a podnikání v oboru obchodu a sluţeb (v současné době uţ jen obor podnikání), které je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů a probíhá na naší škole dálkovou formou. Pro tento záměr jsme získali podporu MŠMT i Krajského úřadu Ústeckého kraje, ve školním roce 2007/2008 byly na naší škole otevřeny dvě třídy studia (pro 1. a 3. ročník). Na Obchodní akademii Rumburk se stejně jako v loňských letech snaţíme o posilování motivačních prvků výuky, pokračujeme ve spolupráci s firmami a podniky v regionu (Schäfer a Sýkora, Uniles Rumburk, Plaston Šluknov aj.), kterým doporučujeme úspěšné absolventy, navíc se v rámci praxe studenti prezentují i na městských a obecních úřadech, kde je stále potřeba získávání kvalifikovaných pracovních sil. Stejně jako v předchozích letech jsme udrţeli trend posilování (případně dělení) hodin odborných předmětů a matematiky, abychom minimalizovali problémy související s připravovanou státní maturitou. Ţákům nabízíme volitelné předměty (marketing, management, cvičení z ekonomiky, cvičení z matematiky, z písemné a elektronické komunikace apod.), navíc je moţno vyučovat nepovinně těsnopis, francouzský a ruský jazyk. Od školního roku 2005/2006 však vyučujeme francouzský jazyk jako jeden z povinně volitelných, všichni studenti mají povinně jazyk anglický, druhý jazyk volí mezi němčinou a francouzštinou). Opustili jsme dočasně spolupráci s cizojazyčnými lektory, nicméně do budoucna se této spolupráce nechceme vzdát definitivně (problém je především v tom, ţe tito lektoři jsou sice rodilí mluvčí a jazyk tedy ovládají perfektně, nicméně drtivá většina z nich nemá pedagogické vzdělání či alespoň dostatečné pedagogické zkušenosti, coţ kvalitu výuky výrazně ovlivňuje). V předchozích letech se podařilo vybavit nově kmenové učebny lavicemi a ţidlemi s nastavitelnou výškou, v dalších letech plánujeme (v závislosti na finančních prostředcích přidělených zřizovatelem) vybavit postupně i další učebny. V současné době spolupracujeme s VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, o.p.s., Litoměřice, a to realizací výše zmíněného nástavbového studia, připravujeme spolupráci v rámci vyšší odborné školy, případně sportovních soutěţí a exkurzí do zahraničí, jiţ realizována byla výměna zkušeností mezi vyučujícími odborných předmětů (v rámci spolupráce při výuce v nástavbovém studiu). Nadále jsme realizovali spolupráci se Střední zdravotnickou školou Rumburk (v rámci připravovaného sloučení obou škol k 1. září 2008). Odborná praxe studentů Ţáci 3. ročníku Obchodní akademie Rumburk si odbornou praxi v trvání tří týdnů zajišťují sami, pouze v případě, ţe ţák nemá kam nastoupit, zajišťuje umístění škola na základě dohody s konkrétní firmou, podnikem či úřadem. Škola praxi je zajišťuje smluvně (dohodou), ţáci se seznamují s chodem podniku či vykonávají ve firmě práce administrativního charakteru. Kaţdý ţák si vede deník praxe, který potvrzuje odpovědný pracovník podniku, po skončení odborné praxe jsou navíc ţáci povinni napsat zprávu o průběhu praxe a vykázat se hodnocením ze strany firmy. Vedení školy, učitel pověřený dohledem nad průběhem praxe, případně ostatní vyučující odborných předmětů ţáky namátkově během jejich působení kontrolují. V této souvislosti můţeme konstatovat, ţe jsme se v drtivé většině případů setkali s velmi pozitivními reakcemi na znalosti, dovednosti a pracovní morálku našich ţáků.

4 Přehled pracovišť a počtu umístěných ţáků: Hana Vestfálová, Varnsdorf 1 Biskupské gymnázium Varnsdorf 1 Travel Free, s.r.o., Roţany 2 LE PATIO INT., s.r.o., Praha 1 OK NAVY, s.r.o., Nový Bor 2 Lékárna U Jelena Rumburk 1 TRATEC-CS, s.r.o., Velký Šenov 2 Městský úřad Šluknov 3 SIOPS, s.r.o., Vilémov 1 FORMICA Group, s.r.o., Praha 1 Městský úřad Nový Bor 1 Městský úřad Varnsdorf 1 Plaston, s.r.o., Šluknov 1 Obecní úřad Lipová 1 Městský úřad Rumburk 4 Obch. centrum Prima Varnsdorf 1 Městský úřad Dolní Poustevna 1 Městský úřad Chřibská 2 STI Česko, s.r.o., Rumburk 1 Městský úřad Jiříkov 1 PRECIOSA LUSTRY, a.s., Kamenický Šenov 2 Soutěţe a přehlídky Ve školním roce 2007/2008 se naši ţáci zúčastnili několika soutěţí, především krajské soutěţe v grafických předmětech v Chomutově (školní kolo 50 účastníků, 3 účastnice postoupily do krajského kola). Dále to byla např. účast 25 ţáků v Zátopkově štafetě, kde naší ţáci získali 1. místo, účast 13 ţáků v okresním kole soutěţe v plavání v Rumburku v listopadu 2007 (2. místo týmu dívek, 3. místo týmu chlapců), účast 12 ţáků v okresním kole ve futsalu v Rumburku v říjnu 2007, kde tým naší školy postoupil do krajského kola soutěţe, úspěšná reprezentace naší školy v Okresním kole olympiády v německém jazyce v Děčíně v únoru 2008, kde naše ţákyně získala 4. místo v kategorii III.A, úspěšná reprezentace naší školy v krajském kole soutěţe v cizích jazycích (německý jazyk) v Ústí nad Labem v březnu 2008, kde naše ţákyně získala 3. místo v kategorii III.B, účast 10 ţáků a zisk 1. místa pro ţáky naší školy v 1. ročníku turnaje v malé kopané o pohár primátora statutárního města Děčína v Děčíně v dubnu 2008, účast na Letních sportovních hrách mládeţe ve Varnsdorfu apod. Výchovně vzdělávací aktivity školy Jako kaţdoročně naše škola uspořádala lyţařský výchovně vzdělávací kurz (LVVZ) pro ţáky 1. ročníku (Horská chata Luţ, Horní Světlá pod Luţí), a to v termínu od 6. do 11. ledna 2008, počet účastníků 29, a tělovýchovně sportovní výcvikový kurz (TSVK) pro ţáky 2. ročníku (Autocamp Sedmihorky, Turnov, Český ráj), a to v termínech května a Června 2008, počet účastníků 53. Stejně jako v předchozích letech pokračujeme i ve spolupráci s Městem Rumburk, červnu 2008 se zúčastnilo 6 ţákyň průzkumu veřejného mínění pořádaného městem. V tomto školním roce jsme zaznamenali i jednu mimořádnou událost, a to návštěvu prezidenta republiky Václava Klause v Rumburku v říjnu Naši ţáci se zúčastnili besedy s prezidentem, akce se konala za účasti hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce a starosty města Rumburk Jaroslava Sykáčka. Ve školním roce 2007/2008 proběhla i řada kulturních akcí, přednášek a především exkurzí studentů v rámci jednotlivých předmětů, a to: 1. ročník ICT PF UJEP Ústí nad Labem 18 účastníků říjen 2007 Katedra informatiky, muzeum historických počítačů 2. ročník DĚ hora Říp, Roudnice nad Labem 37 účastníků říjen 2007 prohlídka rotundy a města 4. ročník ON Gaudeamus Brno 5 účastníků říjen 2007 veletrh pomaturitního a celoţivotního vzdělávání 3. ročník DĚ, ON Výstava 60, léta v Liberci 29 účastníků listopad 2007 ţivotní styl, výrobky doby, zvyklosti doby 2. ročník NJ Vánoční trhy v Bautzenu (SRN) 49 účastníků prosinec 2007 místní památky, speciality a krajová jídla, trţnice a zvyky 1. ročník FYZ Sluneční elektrárna Habuš, Úštěk u Litoměřic 15 ţáků duben 2008 přeměna druhů energií, fotovoltaické panely 3. ročník ICT SŠ med. grafiky Rumburk 31 účastníků duben 2008

5 pojem DTP, vybavení grafického studia, tiskařské stroje 1. ročník FYZ podniky Holtex, EWM a JST Jiříkov 15 ţáků květen 2008 Výroba koberců, sváření, obrábění, vyuţití ICT ve výrobě 2. a 3. ročník EKO Auto Škoda Mladá Boleslav 40 účastníků červen 2008 muzeum, výrobna, organizace, obchodní činnost, zaměstnanecké výhody Tradičně proběhly na naší škole státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici (květen 2007), kterou naše škola pořádá ve spolupráci se Státním těsnopisným ústavem (NÚOV), z 16 účastníků z řad ţáků Obchodní akademie Rumburk uspělo 14, pouze 2 neuspěli. Mimoškolní aktivity Řada pedagogů vyvíjela a vyvíjí i aktivity mimoškolní, např. členové regionálních ochotnických sdruţení či pěveckých a hudebních souborů v rámci Šluknovského výběţku. Totéţ se týká i několika ţáků naší školy, zvláště z vyšších ročníků. Škola kaţdoročně pořádá kulturní a sportovní dny (konec prosince, konec června), tradicí se stala i Vánoční akademie, kulturní vystoupení ţáků školy, při kterém uplatňují zvláště dovednosti získané mimo školní výuku (zpěv, hra na hudební nástroje, ochotnické divadlo), kromě toho se ţáci zúčastnili řady akcí charitativního rázu (prodej předmětů na podporu handicapovaných jedinců, např. Světluška, Píšťalka, Červenobílé dny). Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2007/2008 neproběhly ţádné kontroly ze strany ČŠI.

6 Tabulková část Identifikace Název subjektu podle rozhodnutí Adresa Okres Jméno ředitele Jméno osoby odpovědné za vyplnění Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927, příspěvková organizace Komenského 927/12, , Rumburk Děčín Mgr. Ladislav Pokorný Mgr. Ladislav Pokorný Fyzický počet pedagogických pracovníků za právní subjekt jako celek celkový počet pedagogických pracovníků fyzicky 21 celkový počet nepedagogických pracovníků fyzicky 5 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za právní subjekt jako celek celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků 14,08 celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků 4,79 Ţáci a třídy na střední škole denní studium počet tříd denního studia 6 počet žáků denního studia 191 z toho žáků se středním vzděláním s maturitou 191 počet žáků ve třídách s upraveným vzdělávacím programem 0 Ţáci a třídy na střední škole počty počet žáků celkem 191 z toho tříd dívek 145 počet žáků ostatního studia 46 Přihlášení ve školním roce 2007/ kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 další kola středního vzdělání s maturitní zkouškou 0 Přijatí ve školním roce 2007/ kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou kolo středního vzdělání s maturitní zkouškou 2 další kola středního vzdělání s maturitní zkouškou 0 skutečně nastoupilo do středního vzdělání s maturitní zkouškou 50

7 Počet odvolání ve školním roce 2007/ kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí v rámci autoremedury 0 2. kolo přijatí v rámci autoremedury 0 další kola přijatí v rámci autoremedury 0 1. kolo přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 2. kolo přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 další kola přijatí na odvolání ke krajskému úřadu 0 Prospěch v 1. pololetí 2007/2008 (denní studium) počet žáků v denním studiu 189 z toho prospělo s vyznamenáním 16 z toho prospělo 168 z toho neprospělo 5 z toho ostatní 0 Prospěch v 2. pololetí 2007/2008 (denní studium) počet žáků v denním studiu 191 z toho prospělo s vyznamenáním 19 z toho prospělo 167 z toho neprospělo 4 z toho ostatní 1 Komentář analyzující prospěch ţáků, včetně problematiky neprospěchu Výsledky ţáků jsou spíše průměrné, příčinou je nejen poměrně náročné studium na naší škole, ale také malý zájem řady ţáků o lepší neţ průměrné výsledky, chybějící motivace ovšem uţ z rodinného prostředí, navíc k tomuto jevu přispívá i celková atmosféra ve společnosti (vzdělání stále ještě nemá potřebný kredit...) Skladba ţáků u maturitní zkoušky počet žáků konajících poprvé maturitní zkoušku 29 z toho žáci z daného školního roku 29 z toho žáci z minulého školního roku 0 z toho žáci z předchozích let 0 počet žáků konajících opravnou maturitní zkoušku 3 Prospěch ţáků u poprvé skládané maturitní zkoušky počet žáků konajících poprvé maturitní zkoušku 29 z toho u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 9 z toho u maturitní zkoušky prospělo 16 z toho u maturitní zkoušky neprospělo 4

8 Prospěch ţáků u opravné maturitní zkoušky počet žáků konajících opravnou maturitní zkoušku 4 z toho u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 0 z toho u maturitní zkoušky prospělo 3 z toho u maturitní zkoušky neprospělo 1 Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek Úroveň (v návaznosti na předchozí) je v zásadě průměrná, výsledky povaţujeme za uspokojivé, v tomto školním roce dokonce za výborné (9 vyznamenání). Hodnocení chování ţáků na střední škole počet žáků na škole v 1. pololetí stupeň z chování v 1. pololetí 1 3. stupeň z chování v 1. pololetí 0 podmíněné vyloučení v 1. pololetí 0 vyloučení v 1. Pololetí 0 počet žáků na škole ve 2. pololetí stupeň z chování ve 2. pololetí 0 3. stupeň z chování ve 2. pololetí 0 podmíněné vyloučení ve 2. pololetí 0 vyloučení ve 2. Pololetí 0 Problematika prevence sociálně patologických jevů Z hlediska této problematiky jsme ve školním roce 2007/2008 nezaznamenali ţádný problém závaţnějšího charakteru. Docházka ţáků denní formy studia střední školy počet žáků na škole v 1. pololetí 189 zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 9040 z toho neomluvené hodiny v 1. pololetí 19 počet žáků na škole ve 2. pololetí 191 zameškané hodiny celkem ve 2. pololetí z toho neomluvené hodiny ve 2. pololetí 0 Účast ţáků střední školy v přehlídkách a soutěţích počet žáků na škole celkem 191 účastníci školní kolo 58 účastníci okresní kolo 59 účastníci oblastní kolo 3 účastníci ústřední kolo 0

9 Pedagogičtí pracovníci na střední škole fyzicky celkový počet pedagogických pracovníků fyzicky 21 z toho asistentů pedagoga pro zdravotně postižené 0 z toho asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné 0 celkový počet nepedagogických pracovníků fyzicky 5 Pedagogičtí pracovníci na střední škole přepočteno celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků 14,08 z toho asistentů pedagoga pro zdravotně postižené 0 z toho asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné 0 celkový přepočtený počet nepedagogických pracovníků 4,79 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků na střední škole počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací do 35 let celkem 5 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací do 35 let ženy 4 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace do 35 let celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let celkem 6 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let ženy 3 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace let celkem 1 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let celkem 6 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací let ženy 4 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace let celkem 1 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 55 let - důchodový věk celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací 55 let - důchodový věk ženy 2 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace 55 let - důchodový věk celkem 0 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací důchodci celkem 2 počet pedagogických pracovníků s odbornou kvalifikací důchodci ženy 0 počet pedagogických pracovníků bez odborné kvalifikace důchodci celkem 0 Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků jednodenní akce 2 počet účastníků vícedenní akce 4 počet pedagogických pracovníků, kteří se nezúčastnili žádné vzdělávací akce 16 V loňském školním roce absolvovali naši pedagogové např. školení pro vedoucí zaměstnance BOZP a PO, seminář Komunikace s rodiči, zejména v extrémních situacích (PPP ÚK Teplice), aj. Jedna vyučující studovala třísemestrální rozšiřující studium oboru písemné a elektronické komunikace a sekretářské práce na Soukromé VŠE Znojmo, s.r.o., jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ ekonomie a managementu Praha (ve školním roce 2007/ ročník), ředitel školy studuje na PF UJEP Ústí nad Labem obor školský management (ve školním roce 2007/ ročník), rovněţ zástupce ředitele studuje na PF UJEP Ústí nad Labem obor školský management (ve školním roce 2007/ ročník). Poznatky z uplatnění absolventů na trhu práce, úspěšnost přijetí k dalšímu studiu Absolventi se v drtivé většině na trhu práce bez problému úspěšně uplatňují, a to i mimo region, mimo jiné i díky spolupráci školy s řadou firem a podniků. V podstatě jen jednotlivci končí na úřadech práce, naopak v posledních dvou letech řada absolventů zvládla úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu (je ovšem nutno připomenout, ţe absolvent

10 oboru obchodní akademie je určen spíše pro praktický ţivot, v ţádném případě nemůţeme konkurovat gymnáziím), ještě lepší je situace v přijímání našich absolventů na vyšší odborné školy. Závěr výroční zprávy V uplynulém období neměla škola zásadnější problémy, fungovala naprosto standardně. Větší opravy se neprováděly (omítka a fasáda byly opraveny ve školním roce 2004/2005, rovněţ tak malování celé budovy. Z hlediska materiálového vybavení je škola vybavena dobře (učebna výpočetní techniky, počítačová písárna, audiovizuální učebna, velká tělocvična). Rovněţ z hlediska personálního se zatím daří udrţovat vysokou pedagogickou i odbornou způsobilost vyučujících, na škole učili vesměs pedagogové s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, případně absolventi jiných vysokých škol s DPS. Věkové sloţení pedagogů je příznivé, většina je do věku 50 let, zastoupeny jsou více ţeny. Škola nadále vychovává absolventy, kteří se na trhu práce uplatňují. V dalším období (i s přihlédnutím k tomu, zda se podaří postupně srovnat vzdělávací nabídku ekonomických oborů na ostatních středních odborných školách v regionu) má škola i nadále předpoklady vychovávat středoškolsky vzdělané mladé lidi, plně kvalifikované po odborné ekonomické stránce, kteří budou přínosem ve Šluknovském výběţku i přilehlých regionech. Vzhledem k současnosti probíhajícímu sloučení se Střední zdravotnickou školou Rumburk (k 1. září 2008) nemáme do ukončení tohoto procesu směrem ke zřizovateli ţádné podněty a připomínky. Zpráva bude projednána na pedagogické radě školy a na zasedání nově vzniklé Školské rady Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk (termín vzhledem ke sloučení pravděpodobně v listopadu 2008). V Rumburku 30. září 2008 Mgr. Ladislav Pokorný ředitel školy

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

za školní rok 2003/2004

za školní rok 2003/2004 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 dle 17 e) odst. 2,3 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Střední odborné učiliště,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více