1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014."

Transkript

1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitel Ing. Milan Chmelař statutární zástupce ředitele Mgr. Václav Krámek Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Vyšší odborná škola Střední škola Školní jídelna kapacita: 80 studentů kapacita: 850 žáků kapacita: nestanovena

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola škola kód název oboru / vzdělávacího programu M/0 RVP: Analýza potravin ŠVP: Analýza potravin RVP: Ekologie a životního 6-0-M/0 prostředí ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí Technologie potravin M/00 - kvasná technologie 29-4-M/ M/ M/ M/ M/ M/0 RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů RVP: Technologie potravin ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků cílová kapacita oboru / programu Přírodovědné lyceum 80 Přírodovědné lyceum ŠVP: Přírodovědné lyceum RVP: Veterinářství ŠVP: Veterinářství Vyšší odborná škola N/07 Účetnictví a finance Vyšší odborná škola N/0 Personální řízení Vyšší odborná škola N/09 Veřejná správa (regionální) Vyšší odborná škola N/05 Veřejná správa Vyšší odborná škola 29-4-N/0 Potravinářská technologie a biotechnologie poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Denní forma Denní forma Dálková forma 5. ročník Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma 4. ročník Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma. 2. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma Denní forma a dálková forma Denní forma ročník a dálková forma ročník Denní forma. ročník a dálková forma. ročník Denní forma a dálková forma 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 203/204: a) nové obory/programy ve školním roce 203/204 - pro vyšší odbornou školu byly nově akreditovány a schváleny MŠMT studijní programy oborů Účetnictví a finance, Veřejná správa a Personální řízení, které se realizovaly v. ročníku a které obsahují kreditní a modulový systém; dálková forma studia těchto oborů byla zkrácena na stejnou dobu jako denní studium, což jsou 3 roky; tato skutečnost umožňuje studentům lepší prostupnost mezi jednotlivými formami studia, 2

3 b) zrušené obory/programy ve školním roce 203/204 - nebyl žádný obor zrušen. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. dle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Podskalská 0, Praha 2 (vlastníkem budovy je HMP) Navrátilova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) Pštrossova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) b. jiná místa poskytovaného vzdělávání, než uvádí školský rejstřík, nejsou používána s výjimkou praktické výuky oboru Technologie potravin, ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, kde na základě smluvního vztahu jsou k části výuky předmětu Dílenská cvičení využívány prostory a zařízení minipivovaru v České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Veškerá výuka vyšší odborné školy a střední průmyslové školy se realizuje v prostorách budov v Podskalské ulici, Navrátilově ulici a Pštrossově ulici jedná se o školní objekty, které se nacházejí v centru Prahy. Budova v Podskalské ulici má k dispozici 4 velké posluchárny vybavené potřebnou audiovizuální technikou včetně pevně zabudovaných dataprojektorů (v jedné z nich je interaktivní tabule), 4 učebny výpočetní techniky (ve dvou jsou interaktivní tabule), kde je zajištěna možnost samostatné práce každého studenta, 6 jazykových učeben s interaktivními tabulemi, 6 velkých kmenových učeben s kapacitou míst, menší učebna s 5-20 místy, 6 laboratoří (2x analytická chemie, 2x mikrobiologie, x fyzikální chemie, x anorganická chemie), školní pivovar, školní pekárnu, společenskou aulu, studovnu spojenou s učitelskou a studentskou knihovnou, tělocvičnu, posilovnu, venkovní víceúčelové hřiště, školní jídelnu a školní bufet. Ve školním roce 203/204 byla dokončena sanace a hydroizolace sklepních prostor budovy a v několika kabinetech byl obměněn nábytek. Laboratoře ve škole jsou průběžně doplňovány laboratorními přístroji, laboratorním sklem i chemikáliemi. Průběžně je také doplňována učitelská a žákovská knihovna odbornou literaturou. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a je v nich pevně nainstalován dataprojektor. Další dataprojektor je mobilní pro využití v laboratořích a na mimoškolních akcích (lyžařský kurz, sportovně-aklimatizační kurz). Učitelé mají k dispozici dostatečné množství PC a notebooků, jejichž prostřednictvím účinně využívají audiovizuální techniku v učebnách, zejména při přípravě PowerPointových prezentací a dalších materiálů pro výuku. Všechny PC v učebnách, notebooky i PC ve studovně a v kabinetech učitelů jsou síťově propojeny a trvale připojeny k internetu, na SŠ i VOŠ jsou zavedeny elektronické třídní knihy a třídní výkazy. V průběhu školního roku byl na všechny PC nainstalován nový operační systém Windows 8. Vyučujícím se v průběhu školního roku k zefektivnění výuky dokoupily prezentátory. Také veškeré učebny a kabinety v Navrátilově ulici jsou zasíťovány. Softwarové vybavení odpovídá moderním kancelářským, ekonomickým, účetním i technologickým standardům, které se využívají v partnerských organizacích. K závěru školního roku bylo dojednáno výrazné několikanásobné navýšení kapacit internetového připojení, které by mělo zvýšit komfort při práci s internetem, a to jak při práci žáků a studentů, tak i při práci pracovníků školy. Navíc žáci a studenti školy mohou v prostorách budovy v Podskalské ulici využít WI-FI připojení k internetu. V budově v Navrátilově ulici je k dispozici 7 kmenových učeben, 2 jazykové učebny (v jedné je interaktivní tabule), laboratoře pro analytickou chemii, biologii a mikrobiologii a učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí. Ve školním roce 203/204 byly stavebně 3

4 rekonstruovány prostory bývalých šaten žáků (mají nové v jiných prostorách odpovídající hygienickým normám) na veterinární kliniku s potřebným zázemím, kde byl instalován nový nábytek a veterinární přístroje. Tyto prostory budou pronajaty Veterinární nemocnici v Českém Brodě, která v nich bude v následujícím roce realizovat veterinární činnost, a žáci 3. ročníku oboru Veterinářství zde budou absolvovat praktickou výuku. Dále v budově v Navrátilově ulici proběhly rekonstrukce vzduchotechnického zařízení, výměna kotlů a komínových cest, dále rekonstrukce sociálních zařízení vedoucí ke zvýšení kapacity dámských toalet. V budově v Pštrossově ulici jsou k dispozici 3 učebny a laboratoře pro mikrobiologii, technologii a analytickou chemii a posilovnu. 9. Školská rada Do školské rady VOŠ i SŠ po nových volbách od. října 20 byli zvoleni 2 zástupci za pedagogické pracovníky, 2 zástupci za zletilé žáky resp. studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků a 3 zástupci jmenováni zřizovatelem. Školské rady VOŠ a SŠ se rozhodly v souladu se školským zákonem požádat zřizovatele o sloučení do jedné školské rady, aby volby v následném školním roce mohly proběhnout do jedné školské rady. Složení školské rady: Ing. Ludvika Jakešová - pedagog VOŠ Mgr. Martin Beňo - pedagog VOŠ Antonín Arnold Mgr. Václav Krámek Ing. Ladislav Kolář Rudolf Jung Jiří Šotek - student denního studia VOŠ - pedagog SŠ (předseda) - pedagog SŠ - zástupce za rodiče - žák denního studia Mgr. Ludmila Štvánová - za zřizovatele (od ) Mgr. Albert Kubišta - za zřizovatele (od ) Ing. Martin Plášil, Ph.D. - za zřizovatele (od ) 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob: SŠ ,8 2 0, , VOŠ 37 30, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků: SŠ VOŠ škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 45 9,8 % nekvalifikovaných 4 8,2 % kvalifikovaných 37 97,4 % nekvalifikovaných 2,6 % c) věková struktura pedagogických pracovníků: počet celkem ve fyzických osobách v tom podle věkových kategorií do 20 let 2 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let SŠ VOŠ c) další vzdělávání pedagogických pracovníků: semináře počet zaměření Výuka gramatiky zábavnou formou Nový občanský zákoník Účetní a daňové novinky Finanční analýza Daň z příjmů PO Výuka jazyků s využitím IT Výuka NJ na úrovni B Moderní výuka NJ Klasifikace chyb ve výuce NJ Práce s učebnicí NJ Lidská práva Holocaust počet účastníků vzdělávací instituce Studio W Studio W Studio W AV Media HUEBER FRAUS NDIV HEUBER Amnesty International Národní památník v Terezíně 5

6 kurzy Občanský zákoník Jak psát AP Matematika ve světle výsledků MZ 203 Funkční myšlení v MAT Výuka s interaktivní tabulí Letní škola chemiků Trendy ve výživě Výuka snowboardingu Kurz první pomoci Finanční gramotnost Etická výchova Studium k nové maturitě VOX Ingenio et arti CERMAT Descartes AV MEDIA VŠCHT Praha VŠCHT Praha Akreditovaný kurz MŠMT Akreditovaný kurz MŠMT UK Etické fórum ČR CERMAT rozšiřování aprobace Rozšiřující studium NJ PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora: počet učitelů cizích jazyků Konference Evropský den jazyků Konference Den učitelů NJ Konference Živý jazyk Spolupráce zemí v Evropě se zaměřením na výuku Den učitelů NJ Práce se studenty na úrovni B Cukrovarnicko-lihovarnická konference, Plzeň Školení zadavatelů k MZ Výzkumné metody (chemie) Konference na Země živitelka Nové trendy v pekařství Pražské drogové forum Školení míchačů MŠMT Goethe Institut Oxford University Press Goethe institut CERMAT VŠCHT Praha F. Kubát MHMP Fa. RAPS celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 25 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob: fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 26 24,8 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků: počet semináře 3 zaměření PAM, dlouhodobý hmotný majetek, roční závěrka, spisová služba, účetnictví počet účastníků 6 vzdělávací instituce GORDIC, VEMA, INSTITUT TRANSFERO, ANAG, ODBORCONSULT-D, VERLAG DASHOFER,SCIENS kurzy školení řidičů 3 AUTOSPECTRUM 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd/skupin počet žáků/studentů SŠ VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 27 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 23 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání: škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ 5 24 VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 4 nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 sami ukončili vzdělávání: 38 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 9 nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 sami ukončili vzdělávání: 8 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8, VOŠ 25,3 6,4 b) vzdělávání při zaměstnání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8 95,4 VOŠ 7,9 54,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji: škola SŠ VOŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním 5 38 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 75 3 opakovalo ročník 9 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 75% 93,75 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 68 - z toho neomluvených 3,7 - b) vzdělávání při zaměstnání: Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 89% 92,5 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 8,75 - z toho neomluvených 3,4-5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií: škola SŠ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 62 7 z toho konali zkoušku opakovaně 7 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 4 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 46 8 neprospěl 2 2 9

10 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Analýza potravin Veterinářství Technologie potravin Ekologie a životní prostředí Přírodovědné lyceum škola VOŠ ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 0 36 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 3 prospěl s vyznamenáním 55 7 počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 54 8 neprospěl 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 204/205 a) SŠ skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Analýza potravin Veterinářství 0 Technologie potravin 0 Ekologie a životní prostředí 0 Přírodovědné lyceum 2 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/

11 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Účetnictví a finance Personální řízení Veřejná správa Potravinářská technologie a biotechnologie b) VOŠ: skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Účetnictví a finance 0 Personální řízení 0 Veřejná správa 0 Potravinářská technologie a biotechnologie 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ: denní dálkové Ukrajina 3 0 Slovensko 2 Makedonie 0 VOŠ: Slovensko 0 2 Ukrajina 2 Kazachstán 0 Rusko 0 Všichni žáci a studenti hovoří dobře česky, nevznikají žádné komunikační bariéry ani problémy s jejich začleňováním do studijní skupiny.

12 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve škole nebyly vytvořeny speciální třídy, integrovaní žáci ve škole nebyli. Specifika žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jsou průběžně řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a s rodiči žáků. Jejich začleňování do výuky probíhá bez komplikací. Případná výjimečná nedorozumění aktivně řeší výchovné poradkyně. Ve školním roce 203/204 aktivně spolupracovaly s azylovým domem a zapojily se do řešení sociálních, vztahových životních problémů žáků s potřebou aktivní pomoci. Problémy s integrací cizinců na škole nejsou. K žákům s poruchou učení je přistupováno přiměřeně k jejich diagnostice, učitelé jsou informováni prostřednictvím výchovné poradkyně a zástupce SŠ. Veškeré problémy žáků s poruchou učení se vždy aktivně řeší v kooperaci mezi výchovnou poradkyní, rodiči, třídními učiteli, vyučujícími a PPP, mj. i s perspektivou potřeb k MZ. Učitelé jsou průběžně informováni o poruchách učení konkrétních žáků příslušným dokumentem z PPP. Výchovné poradkyně v roce 203/204 řešily několik závažných poruch učení přímou spoluprácí s PPP. Všichni žáci maturitních ročníků požadující zvýhodnění u MZ, musí aktivně spolupracovat s výchovnou poradkyní a doložit požadovaný posudek k datu stanoveným CERMATem. Žákům s poruchou učení související s výukou cizích jazyků vychází škola vstříc při volbě rozvrhové skupiny. Případné změny a posuny v poruše učení řeší opět výchovné poradkyně společně s učiteli. Studenti VOŠ jsou již dospělí a stává se, že někteří z nich nemají dostatečné rodinné zázemí a do značné míry si musí samostatně zajišťovat financování svých životních potřeb. Při respektování podmínek denního studia vyučující s těmito studenty jejich situaci individuálně řeší a snaží se najít přijatelné východisko např. v přesunutí určitého podílu prezenční docházky na samostudium doplněné samozřejmě ověřením jeho výsledků (formou seminární práce, eseje, překladu atd.) nebo změnou formy vzdělávání. Problémy s integrací nebo začleňováním studentů VOŠ do studijních skupin dosud nevnikly. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem, a vyučující všech předmětů jsou motivováni k vyhledávání nadaných žáků. Žákům, kteří jsou aktivní nadaní sportovci, škola neumožňuje individuální studijní plán, ale respektuje potřeby případných reprezentací s podmínkou, že žáci plní veškeré své povinnosti, včas informují o případných akcích a nahradí případnou výuku v praktických předmětech podle předem domluveného harmonogramu. Žákům dálkové formy studia je uznáváno předchozí vzdělávání a na základě předložených dokladů a žádosti jsou po vykonání rozdílových zkoušek přijímáni ke studiu do vyšších ročníků. Řada těchto žáků pracuje v potravinářských závodech a vyučující odborných předmětů mohou vhodně aplikovat propojení teoretických poznatků s praxí. VOŠ dlouhodobě spolupracuje s několika soukromými VŠ (např. MUP, UJAK, Cevroinstitut, Akademie managementu a komunikace a nově také Bankovní institut), v nichž mají nadaní studenti po absolvování VOŠ možnost dostudovat ve zkráceném termínu (zpravidla rok) bakalářské studium. Představitelé těchto VŠ se již v průběhu studia VOŠ setkávají se zájemci o toto další studium a informují je o jeho průběhu. Vyučující VOŠ tuto skutečnost zohledňují např. při konzultaci zaměření absolventské práce tak, aby ji tito studenti mohli následně použít jako východisko pro zpracování práce bakalářské. Na školu se obracejí i firmy, které na základě dobrých zkušeností mají zájem o žáky SŠ i studenty VOŠ (odborná praxe, případně další spolupráce během studia) nebo její absolventy (pracovní poměr). Podle konkrétních potřeb dané organizace škola doporučuje studenty nebo absolventy s potřebnými předpoklady. V této spolupráci sledujeme v posledních letech vzestupný trend, kdy dobří studenti nacházejí velmi zajímavá pracovní místa a příležitosti. Řada firem působících 2

13 v oblastech, kde není dostatek absolventů, zkvalitňuje spolupráci se školou a podporuje tyto obory. 0. Ověřování výsledků vzdělávání Žáci školy se ve školním roce 203/204 účastnili testování (příprava k MZ) organizovaného firmou SCIO. Škola na základě dobrovolné přihlášky umožnila žákům aktivně se do testování zapojit. Učitelé měli opět možnost výsledky žáků vyhodnotit a případně reagovat na zjištěné skutečnosti na základě podkladů dodaných firmou SCIO. Tyto výsledky jsou se žáky konzultovány, žáci mají možnost odstranit případné nedostatky ve spolupráci s vyučujícími. Vyučující se mohou zaměřit na problematiku, ve které žáci nevykázali potřebné znalosti. Výhodou je rychlost a efektivnost takového postupu. Výsledky hodnocení žáků u maturitní zkoušky a studentů u absolutorií jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Vzhledem k celostátním výsledkům žáků v jarním termínu u maturitní zkoušky 204, lze hodnotit výsledky žáků naší školy jako průměrné. Všichni vyučující SŠ i VOŠ mají konzultační hodiny, ve kterých jsou ochotni s žáky spolupracovat na odstranění jejich případných nedostatků v učivu. Bohužel žáci SŠ tyto hodiny nad rámec výuky nevyužívají v dostatečné míře. Ve společné části neuspěli: a) ze třídy 4.B (Analýza potravin 7 žáků + Ekologie a ochrana životního prostředí 0 žáků) - 2 žákyně z didaktického testu z Ma (z uvedeného počtu 3 žáci nebyli k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěni), b) ze třídy 4.C (Technologie potravin 8 žáků) - žák z písemné práce z ČJ a žákyně z ústního zkoušení z AJ, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum 25 žáků) - 2 žáci z didaktického testu z ČJ, žák z ústního zkoušení z AJ, 4 žáci z didaktického testu z AJ a 2 žáci z písemné práce z AJ (z uvedeného počtu 4 žáci nebyli k maturitní zkoušce připuštěni), d) ze třídy D5 (dálková forma Technologie potravin) 2 žáci z AJ písemná práce (z uvedeného počtu žák nebyl k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěn). V profilové části neuspěli: a) ze třídy 4.B v oboru Analýza potravin neprospěli 2 žáci z Fyzikální a instrumentální chemie písemný test, b) ve třídě 4.C v oboru Technologie potravin neprospěla u ústního zkoušení žákyně jak Technologie, tak Biologie a mikrobiologie, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum) neprospěl žák při ústní zkoušce z Biologie, d) ve třídě D5 (dálková forma Technologie potravin) všichni v profilové části maturitní zkoušky byli úspěšní. V jarním termínu maturitních zkoušek 204 konalo z předchozích let maturitní zkoušku 9 žáků, z toho 7 jako druhý opravný termín, jako první opravný termín a jako řádný termín. Z uvedených počtů žáků druhý termín maturitní zkoušky úspěšně zvládli pouze 2 žáci, žákyně v. opravném termínu nebyla úspěšná z písemné práce z Analytické chemie a žákyně, která konala maturitní zkoušky v řádném termínu, nebyla úspěšná při obhajobě maturitní práce v předmětu Člověk a prostředí. Při maturitních zkouškách v jarním termínu 204 složili maturitní zkoušky s vyznamenáním 2 žáci z třídy 4.C, 2 žáci z třídy 4.L a 7 žáků z třídy D5. 3

14 V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenány výsledky žáků v jarním kole společné části maturitní zkoušky v porovnání s výsledky žáků škol se stejným zaměřením i s žáky všech škol ČR. Z uvedených hodnot je patrné, že výsledky se nijak výrazně neliší v rámci srovnání škol se stejným zaměřením, v některých předmětech dochází k dílčím odlišnostem v důsledku nízkého počtu našich maturujících žáků nelze statisticky porovnat s vypovídající hodnotou. Při porovnání s předcházejícím školním rokem je počet žáků, kteří nevykonali v jarním termínu maturitní zkoušku úspěšně, téměř stejný. Oproti loňskému roku je menší počet neúspěšných žáků v písemné práci z českého jazyka, naopak došlo ke zhoršení v písemné práci i v didaktickém testu z anglického jazyka, především u žáků oboru Přírodovědného lycea. 4

15 VOLBA PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŽÁCI KONAJÍCÍ ZKOUŠKY POČET PŘIHLÁ ŠENÝCH MATEM ATIKA VOLBA PŘEDMĚTU 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (V % Z PŘIHLÁŠEK) CIZÍ (V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K CIZÍM JAZYK AJ NJ FJ ŠJ RJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 64,0 86,4 9,9 0,4 0,4 2,9 GYMNÁZIUM ,2 6,8 90,8 4,8,3,2,9 z toho: 8leté gymnázium ,4 58,6 9,8 5,0,5 0,3,4 6leté gymnázium ,3 60,7 8,7 3,7 2,5 0,8,3 4leté gymnázium , 63,9 9,4 4,8, 0,4 2,3 LYCEUM ,6 63,4 90,7 7,4 0,0 0,,9 SOŠ - technické ,7 40,3 95,2 4,7 0,0 0,0 0,2 SOŠ - technické ,0 60,0 89,6 9,7 0,0 0,0 0,8 SOŠ - ekonomické ,3 74,7 87,2 9,2 0, 0,2 3,3 ČESKÁ REPUBLIKA DLE SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 82, 86,,2 0,3 0,2 2,2 SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,0 83,0 84,2 2,4 0,0 0, 3,3 SOŠ - zemědělské ,0 62,0 84,3 5,6 0,0 0,0 0, SOŠ - zdravotnické ,6 80,4 80, 7,8 0,0 0,0 2, SOŠ - umělecké ,9 93, 92,5 7,3 0,0 0,0 0, SOU - technické ,2 4,8 92,2 7,4 0,0 0,0 0,4 SOU - ostatní , 74,9 85,8 3,6 0,0 0,0 0,6 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 64,6 35,4 82,7 2, 0,0 0,0 5,2 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 63,2 66,2 20,9 0,0 0,0 2,9 ŠKOLA CELKEM 68 23,5 76,5 98,,9 0,0 0,0 0,0 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 34,6 65,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST2 8, 88,9 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 0,0 90,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 56/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

16 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY, JEJÍCH ČÁSTÍ A PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) POČET MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,5 87,5 9,6 67,9 2,4 87,6 6,3 7,3 2,3 87,7 6, 8,6 GYMNÁZIUM ,4 96,6 5,8 90,8 3,4 96,6 3, 93,5 3,3 96,7 3,4 93,2 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6 3,4 94,2 2,4 97,6,7 95,9 2,3 97,7 2, 95,6 6leté gymnázium ,5 97,5 5, 92,4 2,3 97,7 2,2 95,5 2,3 97,7 3,6 94,0 4leté gymnázium ,2 95,8 7,5 88,3 4,2 95,8 4,2 9,6 4,2 95,8 4,2 9,6 LYCEUM ,2 93,8 2,8 8, 6, 93,9 8,8 85, 6, 93,9 5,7 88,3 SOŠ - technické ,9 86, 9,6 66,4 3,9 86, 3,7 72,4 3,8 86,2 9,2 77, SOŠ - technické ,2 82,8 23,8 59,0 7, 82,9 9,0 63,9 6,9 83, 8,5 74,6 SOŠ - ekonomické ,5 86,5 6,9 69,6 3,4 86,6 3,3 73,3 3,3 86,7 6,4 80,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 83, 22,2 60,8 6,8 83,2 8,7 64,5 6,5 83,5 7,0 76,4 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické , 86,9 26,0 60,9 2,9 87, 23,3 63,8 2,8 87,2 5,9 8,3 SOŠ - zemědělské , 84,9 29,5 55,4 4,8 85,2 27,7 57,6 4,8 85,2 5,4 79,8 SOŠ - zdravotnické 3 24,2 88,8 29,8 59, 0,9 89, 27,4 6,7,0 89,0 6,9 82,0 SOŠ - umělecké ,3 86,7 2,4 65,2 2,9 87, 6,6 70,5 3, 86,9 9,0 77,9 SOU - technické ,4 80,6 30,3 50,3 9,4 80,6 26,5 54,2 9,3 80,7 8,0 72,7 SOU - ostatní ,8 79,2 35,9 43,3 20,7 79,3 33,6 45,7 20,0 80,0 6,6 73,5 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24,5 75,5 32,0 43,5 24, 75,9 30,6 45,3 24, 75,9 5,2 70,7 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,0 75,0 35,6 39,4 24,8 75,2 34,2 4,0 24,6 75,4 6,6 68,8 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 7,6 70,6,8 88,2 6,2 72,,8 88,2 5,9 82,4 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 3,8 80,8 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 4,3 7,4 4,3 85,7 28,6 57, 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0 5,6 94,4 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 0,0 85,7 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 80,0 6

17 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PŘEDMĚTŮ 2. POVINÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK 2. POVINNÁ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K 2. POVINNÉ ZKOUŠCE MATEMATIKA CIZÍ JAZYK PŘIHLÁŠENI NEKONALI KONAL I NEUSPĚLI USPĚLI PŘIHLÁŠENI NEKONALI - USPĚLI - NEUSPĚLI - NEUSPĚLI - USPĚLI - NEKONALI - MA MA MA CZJ CZJ CZJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,4 87,6 6,3 7, ,5 23,9 7,6 5,9 50,4 7,8 GYMNÁZIUM ,4 96,6 3, 93,5 286,0 36,0,2 0,7 58,8 2,3 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6,7 95, ,8 39,9 0,7 0,3 56,8,5 6leté gymnázium ,3 97,7 2,2 95, ,7 38, 0,5 0,4 58,9,4 4leté gymnázium ,2 95,8 4,2 9,6 2255,3 33,2,7,0 60,0 2,9 LYCEUM , 93,9 8,8 85, ,0 30,2 4,4 2,4 56,9 4, SOŠ - technické ,9 86, 3,7 72, ,9 42,9 8,9,7 32,7 5,8 SOŠ - technické , 82,9 9,0 63, ,9 22,0 0, 5,5 45,7 8,8 SOŠ - ekonomické 549 3,4 86,6 3,3 73, ,0 6,3 6,0 4,4 60,0 0,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 83,2 8,7 64, , 7,3 6,5 7,6 6,9 2,5 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 87, 23,3 63, ,0 6,5 8,5 0,9 6,4 0,7 SOŠ - zemědělské 266 4,8 85,2 27,7 57, , 9,2 3,6 0,3 42, 9,6 SOŠ - zdravotnické 324 0,9 89, 27,4 6, ,7 7, 9,8 3,3 59, 8, SOŠ - umělecké 296 2,9 87, 6,6 70,5 296, 3,3 2,6 0,4 70,9,7 SOU - technické ,4 80,6 26,5 54,2 3479,7 28,6 8,0 4,6 29,5 7,7 SOU - ostatní ,7 79,3 33,6 45, ,9 5,3 2,9 6,3 44,8 3,7 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24, 75,9 30,6 45,3 52 5,6 29,7 9,4 6,8 20,2 8,3 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 75,2 34,2 4, ,0,7 6,0 4,6 33,2 5,4 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 6,2 72, 68 2,9 7,6 2,9,8 55,9 8,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 26 3,8 30,8 0,0 9,2 34,6,5 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 4,3 7,4 7 0,0 4,3 4,3 0,0 57, 4,3 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 8 0,0, 0,0 5,6 83,3 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 7 4,3 4,3 0,0 28,6 42,9 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 20,0 7

18 ČESKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,2 4,5 3,5 5,2 GYMNÁZIUM ,8 3,4 3,5 4,5 z toho: 8leté gymnázium ,2 2,4 2,4 3, 6leté gymnázium ,9 2,3 2,3 3,7 4leté gymnázium ,0 4,2 4,4 5,5 LYCEUM ,2 6,6 6,8 8,0 SOŠ - technické ,5 4,9 4,9 6,4 SOŠ - technické ,5 8,9 7,8 20,8 SOŠ - ekonomické ,3 4,3 4,3 6,5 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 9,2 8,2 2,3 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,2 6,3 4, 6,9 SOŠ - zemědělské ,8 8,5 6,5 9,2 SOŠ - zdravotnické ,5 6, 2,4 4,5 SOŠ - umělecké ,5 5,7 3,6 6,4 SOU - technické ,2 23,5 2,8 22,6 SOU - ostatní ,7 27,0 22,9 25,8 NÁSTAVBOVÉ - technické ,3 28,5 27,5 27,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 30,5 27,0 28,4 ŠKOLA CELKEM ,2 4,7 3,2,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 23, 5,4 5,4 4.B - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.C - Tech. potr. ST ,6 0,0 5,6 0,0 D5 - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.B - Ekologie SZE ,0 20,0 20,0 20,0 8

19 HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST MATEMATIKA POČET PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,6 24, GYMNÁZIUM ,9 3,3 z toho: 8leté gymnázium ,5,6 6leté gymnázium ,0,3 4leté gymnázium ,2 4,8 LYCEUM ,5 2,7 SOŠ - technické , 7, SOŠ - technické , 3,5 SOŠ - ekonomické ,4 26,8 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,0 47,0 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 56,7 SOŠ - zemědělské ,3 4,5 SOŠ - zdravotnické ,9 58,0 SOŠ - umělecké ,6 43,8 SOU - technické ,9 38,6 SOU - ostatní ,0 70,9 NÁSTAVBOVÉ - technické , 39,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní , 57,7 ŠKOLA CELKEM ,0 4,3 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 9 8, 0,0 4.B - Tech. potr. ST ,0 50,0 4.C - Tech. potr. ST ,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 2 50,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 00,0 00,0 9

20 ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST ANGLICKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 5,5 5,3 5, 9,4 GYMNÁZIUM ,8 3,7 3,7 4,4, z toho: 8leté gymnázium ,9 2,5 2,4 2,7 0,5 6leté gymnázium ,6 2,7 2,6 3,3 0,9 4leté gymnázium ,0 4,6 4,6 5,5,6 LYCEUM ,9 7,8 7,2 7,8 3,9 SOŠ - technické ,3 5,7 5,8 6,4 4,5 SOŠ - technické ,7 6,7 9,0 8, 9,7 SOŠ - ekonomické ,0 5,5 4,9 6,5 6,4 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,2 8,3 7,8 8,2 9,9 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,4 8,9 7,6 8,3 4,5 SOŠ - zemědělské , 22,4 23,4 8,6 8,2 SOŠ - zdravotnické ,4 8,3 5,2 5,0 7,6 SOŠ - umělecké ,2 7,7 7,2 7,2 2,3 SOU - technické ,9 2,4 22,9 2,4 2,4 SOU - ostatní ,6 29,6 28,0 24,3 25,3 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 3,0 34,6 3,0 23,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,7 39,3 39,9 36,0 32,8 ŠKOLA CELKEM ,5 9,6 9,6 5,7 7,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 4,2 29,4 23,5 35,7 4.B - Tech. potr. ST ,0 25,0 25,0 25,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST ,3 0,0 0,0 6,3 6,3 D5 - Tech. potr. ST ,0 0,0 40,0 0,0 40,0 4.B - Ekologie SZE ,2 22,2 22,2 22,2 0,0 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015 Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0, za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Charakteristika školy Škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více