1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014."

Transkript

1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitel Ing. Milan Chmelař statutární zástupce ředitele Mgr. Václav Krámek Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku): Vyšší odborná škola Střední škola Školní jídelna kapacita: 80 studentů kapacita: 850 žáků kapacita: nestanovena

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola Střední škola škola kód název oboru / vzdělávacího programu M/0 RVP: Analýza potravin ŠVP: Analýza potravin RVP: Ekologie a životního 6-0-M/0 prostředí ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí Technologie potravin M/00 - kvasná technologie 29-4-M/ M/ M/ M/ M/ M/0 RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů RVP: Technologie potravin ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků RVP: Technologie potravin ŠVP: Technologie zpracování masa a masných výrobků cílová kapacita oboru / programu Přírodovědné lyceum 80 Přírodovědné lyceum ŠVP: Přírodovědné lyceum RVP: Veterinářství ŠVP: Veterinářství Vyšší odborná škola N/07 Účetnictví a finance Vyšší odborná škola N/0 Personální řízení Vyšší odborná škola N/09 Veřejná správa (regionální) Vyšší odborná škola N/05 Veřejná správa Vyšší odborná škola 29-4-N/0 Potravinářská technologie a biotechnologie poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Denní forma Denní forma Dálková forma 5. ročník Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma. 4. ročník dle ŠVP Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma 4. ročník Denní forma. 3. ročník dle ŠVP Denní forma. 2. ročník dle ŠVP Denní forma a dálková forma Denní forma a dálková forma Denní forma ročník a dálková forma ročník Denní forma. ročník a dálková forma. ročník Denní forma a dálková forma 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 203/204: a) nové obory/programy ve školním roce 203/204 - pro vyšší odbornou školu byly nově akreditovány a schváleny MŠMT studijní programy oborů Účetnictví a finance, Veřejná správa a Personální řízení, které se realizovaly v. ročníku a které obsahují kreditní a modulový systém; dálková forma studia těchto oborů byla zkrácena na stejnou dobu jako denní studium, což jsou 3 roky; tato skutečnost umožňuje studentům lepší prostupnost mezi jednotlivými formami studia, 2

3 b) zrušené obory/programy ve školním roce 203/204 - nebyl žádný obor zrušen. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. dle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Podskalská 0, Praha 2 (vlastníkem budovy je HMP) Navrátilova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) Pštrossova 5, Praha (vlastníkem budovy je HMP) b. jiná místa poskytovaného vzdělávání, než uvádí školský rejstřík, nejsou používána s výjimkou praktické výuky oboru Technologie potravin, ŠVP: Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů, kde na základě smluvního vztahu jsou k části výuky předmětu Dílenská cvičení využívány prostory a zařízení minipivovaru v České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Veškerá výuka vyšší odborné školy a střední průmyslové školy se realizuje v prostorách budov v Podskalské ulici, Navrátilově ulici a Pštrossově ulici jedná se o školní objekty, které se nacházejí v centru Prahy. Budova v Podskalské ulici má k dispozici 4 velké posluchárny vybavené potřebnou audiovizuální technikou včetně pevně zabudovaných dataprojektorů (v jedné z nich je interaktivní tabule), 4 učebny výpočetní techniky (ve dvou jsou interaktivní tabule), kde je zajištěna možnost samostatné práce každého studenta, 6 jazykových učeben s interaktivními tabulemi, 6 velkých kmenových učeben s kapacitou míst, menší učebna s 5-20 místy, 6 laboratoří (2x analytická chemie, 2x mikrobiologie, x fyzikální chemie, x anorganická chemie), školní pivovar, školní pekárnu, společenskou aulu, studovnu spojenou s učitelskou a studentskou knihovnou, tělocvičnu, posilovnu, venkovní víceúčelové hřiště, školní jídelnu a školní bufet. Ve školním roce 203/204 byla dokončena sanace a hydroizolace sklepních prostor budovy a v několika kabinetech byl obměněn nábytek. Laboratoře ve škole jsou průběžně doplňovány laboratorními přístroji, laboratorním sklem i chemikáliemi. Průběžně je také doplňována učitelská a žákovská knihovna odbornou literaturou. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a je v nich pevně nainstalován dataprojektor. Další dataprojektor je mobilní pro využití v laboratořích a na mimoškolních akcích (lyžařský kurz, sportovně-aklimatizační kurz). Učitelé mají k dispozici dostatečné množství PC a notebooků, jejichž prostřednictvím účinně využívají audiovizuální techniku v učebnách, zejména při přípravě PowerPointových prezentací a dalších materiálů pro výuku. Všechny PC v učebnách, notebooky i PC ve studovně a v kabinetech učitelů jsou síťově propojeny a trvale připojeny k internetu, na SŠ i VOŠ jsou zavedeny elektronické třídní knihy a třídní výkazy. V průběhu školního roku byl na všechny PC nainstalován nový operační systém Windows 8. Vyučujícím se v průběhu školního roku k zefektivnění výuky dokoupily prezentátory. Také veškeré učebny a kabinety v Navrátilově ulici jsou zasíťovány. Softwarové vybavení odpovídá moderním kancelářským, ekonomickým, účetním i technologickým standardům, které se využívají v partnerských organizacích. K závěru školního roku bylo dojednáno výrazné několikanásobné navýšení kapacit internetového připojení, které by mělo zvýšit komfort při práci s internetem, a to jak při práci žáků a studentů, tak i při práci pracovníků školy. Navíc žáci a studenti školy mohou v prostorách budovy v Podskalské ulici využít WI-FI připojení k internetu. V budově v Navrátilově ulici je k dispozici 7 kmenových učeben, 2 jazykové učebny (v jedné je interaktivní tabule), laboratoře pro analytickou chemii, biologii a mikrobiologii a učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí. Ve školním roce 203/204 byly stavebně 3

4 rekonstruovány prostory bývalých šaten žáků (mají nové v jiných prostorách odpovídající hygienickým normám) na veterinární kliniku s potřebným zázemím, kde byl instalován nový nábytek a veterinární přístroje. Tyto prostory budou pronajaty Veterinární nemocnici v Českém Brodě, která v nich bude v následujícím roce realizovat veterinární činnost, a žáci 3. ročníku oboru Veterinářství zde budou absolvovat praktickou výuku. Dále v budově v Navrátilově ulici proběhly rekonstrukce vzduchotechnického zařízení, výměna kotlů a komínových cest, dále rekonstrukce sociálních zařízení vedoucí ke zvýšení kapacity dámských toalet. V budově v Pštrossově ulici jsou k dispozici 3 učebny a laboratoře pro mikrobiologii, technologii a analytickou chemii a posilovnu. 9. Školská rada Do školské rady VOŠ i SŠ po nových volbách od. října 20 byli zvoleni 2 zástupci za pedagogické pracovníky, 2 zástupci za zletilé žáky resp. studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků a 3 zástupci jmenováni zřizovatelem. Školské rady VOŠ a SŠ se rozhodly v souladu se školským zákonem požádat zřizovatele o sloučení do jedné školské rady, aby volby v následném školním roce mohly proběhnout do jedné školské rady. Složení školské rady: Ing. Ludvika Jakešová - pedagog VOŠ Mgr. Martin Beňo - pedagog VOŠ Antonín Arnold Mgr. Václav Krámek Ing. Ladislav Kolář Rudolf Jung Jiří Šotek - student denního studia VOŠ - pedagog SŠ (předseda) - pedagog SŠ - zástupce za rodiče - žák denního studia Mgr. Ludmila Štvánová - za zřizovatele (od ) Mgr. Albert Kubišta - za zřizovatele (od ) Ing. Martin Plášil, Ph.D. - za zřizovatele (od ) 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob: SŠ ,8 2 0, , VOŠ 37 30, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků: SŠ VOŠ škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 45 9,8 % nekvalifikovaných 4 8,2 % kvalifikovaných 37 97,4 % nekvalifikovaných 2,6 % c) věková struktura pedagogických pracovníků: počet celkem ve fyzických osobách v tom podle věkových kategorií do 20 let 2 30 let 3 40 let 4 50 let 5 60 let 6 a více let SŠ VOŠ c) další vzdělávání pedagogických pracovníků: semináře počet zaměření Výuka gramatiky zábavnou formou Nový občanský zákoník Účetní a daňové novinky Finanční analýza Daň z příjmů PO Výuka jazyků s využitím IT Výuka NJ na úrovni B Moderní výuka NJ Klasifikace chyb ve výuce NJ Práce s učebnicí NJ Lidská práva Holocaust počet účastníků vzdělávací instituce Studio W Studio W Studio W AV Media HUEBER FRAUS NDIV HEUBER Amnesty International Národní památník v Terezíně 5

6 kurzy Občanský zákoník Jak psát AP Matematika ve světle výsledků MZ 203 Funkční myšlení v MAT Výuka s interaktivní tabulí Letní škola chemiků Trendy ve výživě Výuka snowboardingu Kurz první pomoci Finanční gramotnost Etická výchova Studium k nové maturitě VOX Ingenio et arti CERMAT Descartes AV MEDIA VŠCHT Praha VŠCHT Praha Akreditovaný kurz MŠMT Akreditovaný kurz MŠMT UK Etické fórum ČR CERMAT rozšiřování aprobace Rozšiřující studium NJ PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora: počet učitelů cizích jazyků Konference Evropský den jazyků Konference Den učitelů NJ Konference Živý jazyk Spolupráce zemí v Evropě se zaměřením na výuku Den učitelů NJ Práce se studenty na úrovni B Cukrovarnicko-lihovarnická konference, Plzeň Školení zadavatelů k MZ Výzkumné metody (chemie) Konference na Země živitelka Nové trendy v pekařství Pražské drogové forum Školení míchačů MŠMT Goethe Institut Oxford University Press Goethe institut CERMAT VŠCHT Praha F. Kubát MHMP Fa. RAPS celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 25 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob: fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 26 24,8 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků: počet semináře 3 zaměření PAM, dlouhodobý hmotný majetek, roční závěrka, spisová služba, účetnictví počet účastníků 6 vzdělávací instituce GORDIC, VEMA, INSTITUT TRANSFERO, ANAG, ODBORCONSULT-D, VERLAG DASHOFER,SCIENS kurzy školení řidičů 3 AUTOSPECTRUM 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a) denní vzdělávání škola počet tříd/skupin počet žáků/studentů SŠ VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 27 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 23 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání: škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠ 5 24 VOŠ Změny v počtech žáků SŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 4 nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 sami ukončili vzdělávání: 38 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 7

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Změny v počtech studentů VOŠ v průběhu školního roku: přerušili vzdělávání: 9 nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 sami ukončili vzdělávání: 8 vyloučeni ze školy: 0 nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 přestoupili z jiné školy: 0 přestoupili na jinou školu: 0 jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8, VOŠ 25,3 6,4 b) vzdělávání při zaměstnání: škola průměrný počet žáků/studentů na třídu/skupinu průměrný počet žáků/studentů na učitele SŠ 24,8 95,4 VOŠ 7,9 54,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji: škola SŠ VOŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

9 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním 5 38 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 75 3 opakovalo ročník 9 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 75% 93,75 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 68 - z toho neomluvených 3,7 - b) vzdělávání při zaměstnání: Škola: SŠ VOŠ prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 2 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 89% 92,5 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 8,75 - z toho neomluvených 3,4-5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií: škola SŠ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 62 7 z toho konali zkoušku opakovaně 7 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 4 7 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 46 8 neprospěl 2 2 9

10 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Analýza potravin Veterinářství Technologie potravin Ekologie a životní prostředí Přírodovědné lyceum škola VOŠ ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 0 36 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 3 prospěl s vyznamenáním 55 7 počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 54 8 neprospěl 6. Přijímací řízení do. ročníků školního roku 204/205 a) SŠ skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Analýza potravin Veterinářství 0 Technologie potravin 0 Ekologie a životní prostředí 0 Přírodovědné lyceum 2 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/

11 Přijímací řízení pro školní rok 204/205 (denní vzdělávání) Účetnictví a finance Personální řízení Veřejná správa Potravinářská technologie a biotechnologie b) VOŠ: skupina oborů vzdělání, kód, název počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Účetnictví a finance 0 Personální řízení 0 Veřejná správa 0 Potravinářská technologie a biotechnologie 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do. ročníků pro školní rok 204/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin SŠ: denní dálkové Ukrajina 3 0 Slovensko 2 Makedonie 0 VOŠ: Slovensko 0 2 Ukrajina 2 Kazachstán 0 Rusko 0 Všichni žáci a studenti hovoří dobře česky, nevznikají žádné komunikační bariéry ani problémy s jejich začleňováním do studijní skupiny.

12 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve škole nebyly vytvořeny speciální třídy, integrovaní žáci ve škole nebyli. Specifika žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí jsou průběžně řešena ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a s rodiči žáků. Jejich začleňování do výuky probíhá bez komplikací. Případná výjimečná nedorozumění aktivně řeší výchovné poradkyně. Ve školním roce 203/204 aktivně spolupracovaly s azylovým domem a zapojily se do řešení sociálních, vztahových životních problémů žáků s potřebou aktivní pomoci. Problémy s integrací cizinců na škole nejsou. K žákům s poruchou učení je přistupováno přiměřeně k jejich diagnostice, učitelé jsou informováni prostřednictvím výchovné poradkyně a zástupce SŠ. Veškeré problémy žáků s poruchou učení se vždy aktivně řeší v kooperaci mezi výchovnou poradkyní, rodiči, třídními učiteli, vyučujícími a PPP, mj. i s perspektivou potřeb k MZ. Učitelé jsou průběžně informováni o poruchách učení konkrétních žáků příslušným dokumentem z PPP. Výchovné poradkyně v roce 203/204 řešily několik závažných poruch učení přímou spoluprácí s PPP. Všichni žáci maturitních ročníků požadující zvýhodnění u MZ, musí aktivně spolupracovat s výchovnou poradkyní a doložit požadovaný posudek k datu stanoveným CERMATem. Žákům s poruchou učení související s výukou cizích jazyků vychází škola vstříc při volbě rozvrhové skupiny. Případné změny a posuny v poruše učení řeší opět výchovné poradkyně společně s učiteli. Studenti VOŠ jsou již dospělí a stává se, že někteří z nich nemají dostatečné rodinné zázemí a do značné míry si musí samostatně zajišťovat financování svých životních potřeb. Při respektování podmínek denního studia vyučující s těmito studenty jejich situaci individuálně řeší a snaží se najít přijatelné východisko např. v přesunutí určitého podílu prezenční docházky na samostudium doplněné samozřejmě ověřením jeho výsledků (formou seminární práce, eseje, překladu atd.) nebo změnou formy vzdělávání. Problémy s integrací nebo začleňováním studentů VOŠ do studijních skupin dosud nevnikly. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Ve škole nejsou žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem, a vyučující všech předmětů jsou motivováni k vyhledávání nadaných žáků. Žákům, kteří jsou aktivní nadaní sportovci, škola neumožňuje individuální studijní plán, ale respektuje potřeby případných reprezentací s podmínkou, že žáci plní veškeré své povinnosti, včas informují o případných akcích a nahradí případnou výuku v praktických předmětech podle předem domluveného harmonogramu. Žákům dálkové formy studia je uznáváno předchozí vzdělávání a na základě předložených dokladů a žádosti jsou po vykonání rozdílových zkoušek přijímáni ke studiu do vyšších ročníků. Řada těchto žáků pracuje v potravinářských závodech a vyučující odborných předmětů mohou vhodně aplikovat propojení teoretických poznatků s praxí. VOŠ dlouhodobě spolupracuje s několika soukromými VŠ (např. MUP, UJAK, Cevroinstitut, Akademie managementu a komunikace a nově také Bankovní institut), v nichž mají nadaní studenti po absolvování VOŠ možnost dostudovat ve zkráceném termínu (zpravidla rok) bakalářské studium. Představitelé těchto VŠ se již v průběhu studia VOŠ setkávají se zájemci o toto další studium a informují je o jeho průběhu. Vyučující VOŠ tuto skutečnost zohledňují např. při konzultaci zaměření absolventské práce tak, aby ji tito studenti mohli následně použít jako východisko pro zpracování práce bakalářské. Na školu se obracejí i firmy, které na základě dobrých zkušeností mají zájem o žáky SŠ i studenty VOŠ (odborná praxe, případně další spolupráce během studia) nebo její absolventy (pracovní poměr). Podle konkrétních potřeb dané organizace škola doporučuje studenty nebo absolventy s potřebnými předpoklady. V této spolupráci sledujeme v posledních letech vzestupný trend, kdy dobří studenti nacházejí velmi zajímavá pracovní místa a příležitosti. Řada firem působících 2

13 v oblastech, kde není dostatek absolventů, zkvalitňuje spolupráci se školou a podporuje tyto obory. 0. Ověřování výsledků vzdělávání Žáci školy se ve školním roce 203/204 účastnili testování (příprava k MZ) organizovaného firmou SCIO. Škola na základě dobrovolné přihlášky umožnila žákům aktivně se do testování zapojit. Učitelé měli opět možnost výsledky žáků vyhodnotit a případně reagovat na zjištěné skutečnosti na základě podkladů dodaných firmou SCIO. Tyto výsledky jsou se žáky konzultovány, žáci mají možnost odstranit případné nedostatky ve spolupráci s vyučujícími. Vyučující se mohou zaměřit na problematiku, ve které žáci nevykázali potřebné znalosti. Výhodou je rychlost a efektivnost takového postupu. Výsledky hodnocení žáků u maturitní zkoušky a studentů u absolutorií jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Vzhledem k celostátním výsledkům žáků v jarním termínu u maturitní zkoušky 204, lze hodnotit výsledky žáků naší školy jako průměrné. Všichni vyučující SŠ i VOŠ mají konzultační hodiny, ve kterých jsou ochotni s žáky spolupracovat na odstranění jejich případných nedostatků v učivu. Bohužel žáci SŠ tyto hodiny nad rámec výuky nevyužívají v dostatečné míře. Ve společné části neuspěli: a) ze třídy 4.B (Analýza potravin 7 žáků + Ekologie a ochrana životního prostředí 0 žáků) - 2 žákyně z didaktického testu z Ma (z uvedeného počtu 3 žáci nebyli k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěni), b) ze třídy 4.C (Technologie potravin 8 žáků) - žák z písemné práce z ČJ a žákyně z ústního zkoušení z AJ, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum 25 žáků) - 2 žáci z didaktického testu z ČJ, žák z ústního zkoušení z AJ, 4 žáci z didaktického testu z AJ a 2 žáci z písemné práce z AJ (z uvedeného počtu 4 žáci nebyli k maturitní zkoušce připuštěni), d) ze třídy D5 (dálková forma Technologie potravin) 2 žáci z AJ písemná práce (z uvedeného počtu žák nebyl k maturitní zkoušce v jarním termínu připuštěn). V profilové části neuspěli: a) ze třídy 4.B v oboru Analýza potravin neprospěli 2 žáci z Fyzikální a instrumentální chemie písemný test, b) ve třídě 4.C v oboru Technologie potravin neprospěla u ústního zkoušení žákyně jak Technologie, tak Biologie a mikrobiologie, c) ze třídy 4.L (Přírodovědné lyceum) neprospěl žák při ústní zkoušce z Biologie, d) ve třídě D5 (dálková forma Technologie potravin) všichni v profilové části maturitní zkoušky byli úspěšní. V jarním termínu maturitních zkoušek 204 konalo z předchozích let maturitní zkoušku 9 žáků, z toho 7 jako druhý opravný termín, jako první opravný termín a jako řádný termín. Z uvedených počtů žáků druhý termín maturitní zkoušky úspěšně zvládli pouze 2 žáci, žákyně v. opravném termínu nebyla úspěšná z písemné práce z Analytické chemie a žákyně, která konala maturitní zkoušky v řádném termínu, nebyla úspěšná při obhajobě maturitní práce v předmětu Člověk a prostředí. Při maturitních zkouškách v jarním termínu 204 složili maturitní zkoušky s vyznamenáním 2 žáci z třídy 4.C, 2 žáci z třídy 4.L a 7 žáků z třídy D5. 3

14 V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenány výsledky žáků v jarním kole společné části maturitní zkoušky v porovnání s výsledky žáků škol se stejným zaměřením i s žáky všech škol ČR. Z uvedených hodnot je patrné, že výsledky se nijak výrazně neliší v rámci srovnání škol se stejným zaměřením, v některých předmětech dochází k dílčím odlišnostem v důsledku nízkého počtu našich maturujících žáků nelze statisticky porovnat s vypovídající hodnotou. Při porovnání s předcházejícím školním rokem je počet žáků, kteří nevykonali v jarním termínu maturitní zkoušku úspěšně, téměř stejný. Oproti loňskému roku je menší počet neúspěšných žáků v písemné práci z českého jazyka, naopak došlo ke zhoršení v písemné práci i v didaktickém testu z anglického jazyka, především u žáků oboru Přírodovědného lycea. 4

15 VOLBA PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŽÁCI KONAJÍCÍ ZKOUŠKY POČET PŘIHLÁ ŠENÝCH MATEM ATIKA VOLBA PŘEDMĚTU 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (V % Z PŘIHLÁŠEK) CIZÍ (V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K CIZÍM JAZYK AJ NJ FJ ŠJ RJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 64,0 86,4 9,9 0,4 0,4 2,9 GYMNÁZIUM ,2 6,8 90,8 4,8,3,2,9 z toho: 8leté gymnázium ,4 58,6 9,8 5,0,5 0,3,4 6leté gymnázium ,3 60,7 8,7 3,7 2,5 0,8,3 4leté gymnázium , 63,9 9,4 4,8, 0,4 2,3 LYCEUM ,6 63,4 90,7 7,4 0,0 0,,9 SOŠ - technické ,7 40,3 95,2 4,7 0,0 0,0 0,2 SOŠ - technické ,0 60,0 89,6 9,7 0,0 0,0 0,8 SOŠ - ekonomické ,3 74,7 87,2 9,2 0, 0,2 3,3 ČESKÁ REPUBLIKA DLE SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 82, 86,,2 0,3 0,2 2,2 SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,0 83,0 84,2 2,4 0,0 0, 3,3 SOŠ - zemědělské ,0 62,0 84,3 5,6 0,0 0,0 0, SOŠ - zdravotnické ,6 80,4 80, 7,8 0,0 0,0 2, SOŠ - umělecké ,9 93, 92,5 7,3 0,0 0,0 0, SOU - technické ,2 4,8 92,2 7,4 0,0 0,0 0,4 SOU - ostatní , 74,9 85,8 3,6 0,0 0,0 0,6 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 64,6 35,4 82,7 2, 0,0 0,0 5,2 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 63,2 66,2 20,9 0,0 0,0 2,9 ŠKOLA CELKEM 68 23,5 76,5 98,,9 0,0 0,0 0,0 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 34,6 65,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST2 8, 88,9 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 28,6 7,4 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 0,0 90,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 56/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

16 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY, JEJÍCH ČÁSTÍ A PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) POČET MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENÝCH NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,5 87,5 9,6 67,9 2,4 87,6 6,3 7,3 2,3 87,7 6, 8,6 GYMNÁZIUM ,4 96,6 5,8 90,8 3,4 96,6 3, 93,5 3,3 96,7 3,4 93,2 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6 3,4 94,2 2,4 97,6,7 95,9 2,3 97,7 2, 95,6 6leté gymnázium ,5 97,5 5, 92,4 2,3 97,7 2,2 95,5 2,3 97,7 3,6 94,0 4leté gymnázium ,2 95,8 7,5 88,3 4,2 95,8 4,2 9,6 4,2 95,8 4,2 9,6 LYCEUM ,2 93,8 2,8 8, 6, 93,9 8,8 85, 6, 93,9 5,7 88,3 SOŠ - technické ,9 86, 9,6 66,4 3,9 86, 3,7 72,4 3,8 86,2 9,2 77, SOŠ - technické ,2 82,8 23,8 59,0 7, 82,9 9,0 63,9 6,9 83, 8,5 74,6 SOŠ - ekonomické ,5 86,5 6,9 69,6 3,4 86,6 3,3 73,3 3,3 86,7 6,4 80,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,9 83, 22,2 60,8 6,8 83,2 8,7 64,5 6,5 83,5 7,0 76,4 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické , 86,9 26,0 60,9 2,9 87, 23,3 63,8 2,8 87,2 5,9 8,3 SOŠ - zemědělské , 84,9 29,5 55,4 4,8 85,2 27,7 57,6 4,8 85,2 5,4 79,8 SOŠ - zdravotnické 3 24,2 88,8 29,8 59, 0,9 89, 27,4 6,7,0 89,0 6,9 82,0 SOŠ - umělecké ,3 86,7 2,4 65,2 2,9 87, 6,6 70,5 3, 86,9 9,0 77,9 SOU - technické ,4 80,6 30,3 50,3 9,4 80,6 26,5 54,2 9,3 80,7 8,0 72,7 SOU - ostatní ,8 79,2 35,9 43,3 20,7 79,3 33,6 45,7 20,0 80,0 6,6 73,5 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24,5 75,5 32,0 43,5 24, 75,9 30,6 45,3 24, 75,9 5,2 70,7 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,0 75,0 35,6 39,4 24,8 75,2 34,2 4,0 24,6 75,4 6,6 68,8 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 7,6 70,6,8 88,2 6,2 72,,8 88,2 5,9 82,4 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 9,2 65,4 5,4 84,6 3,8 80,8 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 4,3 7,4 4,3 85,7 28,6 57, 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0, 88,9 0,0 00,0 5,6 94,4 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 28,6 57, 4,3 85,7 0,0 85,7 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 70,0 20,0 80,0 0,0 80,0 6

17 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A PŘEDMĚTŮ 2. POVINÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK 2. POVINNÁ ZKOUŠKA CELKEM PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK K 2. POVINNÉ ZKOUŠCE MATEMATIKA CIZÍ JAZYK PŘIHLÁŠENI NEKONALI KONAL I NEUSPĚLI USPĚLI PŘIHLÁŠENI NEKONALI - USPĚLI - NEUSPĚLI - NEUSPĚLI - USPĚLI - NEKONALI - MA MA MA CZJ CZJ CZJ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,4 87,6 6,3 7, ,5 23,9 7,6 5,9 50,4 7,8 GYMNÁZIUM ,4 96,6 3, 93,5 286,0 36,0,2 0,7 58,8 2,3 z toho: 8leté gymnázium ,4 97,6,7 95, ,8 39,9 0,7 0,3 56,8,5 6leté gymnázium ,3 97,7 2,2 95, ,7 38, 0,5 0,4 58,9,4 4leté gymnázium ,2 95,8 4,2 9,6 2255,3 33,2,7,0 60,0 2,9 LYCEUM , 93,9 8,8 85, ,0 30,2 4,4 2,4 56,9 4, SOŠ - technické ,9 86, 3,7 72, ,9 42,9 8,9,7 32,7 5,8 SOŠ - technické , 82,9 9,0 63, ,9 22,0 0, 5,5 45,7 8,8 SOŠ - ekonomické 549 3,4 86,6 3,3 73, ,0 6,3 6,0 4,4 60,0 0,3 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 83,2 8,7 64, , 7,3 6,5 7,6 6,9 2,5 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 87, 23,3 63, ,0 6,5 8,5 0,9 6,4 0,7 SOŠ - zemědělské 266 4,8 85,2 27,7 57, , 9,2 3,6 0,3 42, 9,6 SOŠ - zdravotnické 324 0,9 89, 27,4 6, ,7 7, 9,8 3,3 59, 8, SOŠ - umělecké 296 2,9 87, 6,6 70,5 296, 3,3 2,6 0,4 70,9,7 SOU - technické ,4 80,6 26,5 54,2 3479,7 28,6 8,0 4,6 29,5 7,7 SOU - ostatní ,7 79,3 33,6 45, ,9 5,3 2,9 6,3 44,8 3,7 NÁSTAVBOVÉ - technické 52 24, 75,9 30,6 45,3 52 5,6 29,7 9,4 6,8 20,2 8,3 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 75,2 34,2 4, ,0,7 6,0 4,6 33,2 5,4 ŠKOLA CELKEM 68,8 88,2 6,2 72, 68 2,9 7,6 2,9,8 55,9 8,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 26 5,4 84,6 9,2 65,4 26 3,8 30,8 0,0 9,2 34,6,5 4.B - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 4,3 7,4 7 0,0 4,3 4,3 0,0 57, 4,3 4.C - Tech. potr. ST2 8 0,0 00,0, 88,9 8 0,0, 0,0 5,6 83,3 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 7 4,3 85,7 28,6 57, 7 4,3 4,3 0,0 28,6 42,9 0,0 4.B - Ekologie SZE 0 20,0 80,0 0,0 70,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 20,0 7

18 ČESKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,2 4,5 3,5 5,2 GYMNÁZIUM ,8 3,4 3,5 4,5 z toho: 8leté gymnázium ,2 2,4 2,4 3, 6leté gymnázium ,9 2,3 2,3 3,7 4leté gymnázium ,0 4,2 4,4 5,5 LYCEUM ,2 6,6 6,8 8,0 SOŠ - technické ,5 4,9 4,9 6,4 SOŠ - technické ,5 8,9 7,8 20,8 SOŠ - ekonomické ,3 4,3 4,3 6,5 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,8 9,2 8,2 2,3 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,2 6,3 4, 6,9 SOŠ - zemědělské ,8 8,5 6,5 9,2 SOŠ - zdravotnické ,5 6, 2,4 4,5 SOŠ - umělecké ,5 5,7 3,6 6,4 SOU - technické ,2 23,5 2,8 22,6 SOU - ostatní ,7 27,0 22,9 25,8 NÁSTAVBOVÉ - technické ,3 28,5 27,5 27,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,8 30,5 27,0 28,4 ŠKOLA CELKEM ,2 4,7 3,2,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 23, 5,4 5,4 4.B - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.C - Tech. potr. ST ,6 0,0 5,6 0,0 D5 - Tech. potr. ST ,3 4,3 4,3 4,3 4.B - Ekologie SZE ,0 20,0 20,0 20,0 8

19 HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST MATEMATIKA POČET PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,6 24, GYMNÁZIUM ,9 3,3 z toho: 8leté gymnázium ,5,6 6leté gymnázium ,0,3 4leté gymnázium ,2 4,8 LYCEUM ,5 2,7 SOŠ - technické , 7, SOŠ - technické , 3,5 SOŠ - ekonomické ,4 26,8 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,0 47,0 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,9 56,7 SOŠ - zemědělské ,3 4,5 SOŠ - zdravotnické ,9 58,0 SOŠ - umělecké ,6 43,8 SOU - technické ,9 38,6 SOU - ostatní ,0 70,9 NÁSTAVBOVÉ - technické , 39,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní , 57,7 ŠKOLA CELKEM ,0 4,3 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC 9 8, 0,0 4.B - Tech. potr. ST ,0 50,0 4.C - Tech. potr. ST ,0 0,0 D5 - Tech. potr. ST2 2 50,0 0,0 4.B - Ekologie SZE 00,0 00,0 9

20 ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST ANGLICKÝ JAZYK POČET HRUBÁ NEÚSPĚŠNOST (POČET TĚCH, KTEŘÍ ZKOUŠKU NEKONALI NEBO JI NEVYKONALI ÚSPĚŠNĚ KU POČTU PŘIHLÁŠEK) PŘIHLÁŠENÝCH KONAJÍCÍCH KOMPLEX DT PP ÚZ ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,0 5,5 5,3 5, 9,4 GYMNÁZIUM ,8 3,7 3,7 4,4, z toho: 8leté gymnázium ,9 2,5 2,4 2,7 0,5 6leté gymnázium ,6 2,7 2,6 3,3 0,9 4leté gymnázium ,0 4,6 4,6 5,5,6 LYCEUM ,9 7,8 7,2 7,8 3,9 SOŠ - technické ,3 5,7 5,8 6,4 4,5 SOŠ - technické ,7 6,7 9,0 8, 9,7 SOŠ - ekonomické ,0 5,5 4,9 6,5 6,4 ČESKÁ REPUBLIKA SOŠ - hotelové a podnikatelské ,2 8,3 7,8 8,2 9,9 DLE SKUPIN OBORŮ SOŠ - humanitní a pedagogické ,4 8,9 7,6 8,3 4,5 SOŠ - zemědělské , 22,4 23,4 8,6 8,2 SOŠ - zdravotnické ,4 8,3 5,2 5,0 7,6 SOŠ - umělecké ,2 7,7 7,2 7,2 2,3 SOU - technické ,9 2,4 22,9 2,4 2,4 SOU - ostatní ,6 29,6 28,0 24,3 25,3 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 3,0 34,6 3,0 23,5 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,7 39,3 39,9 36,0 32,8 ŠKOLA CELKEM ,5 9,6 9,6 5,7 7,8 TŘÍDA SKUPINA OBORŮ 4L - Lyceum LYC , 4,2 29,4 23,5 35,7 4.B - Tech. potr. ST ,0 25,0 25,0 25,0 0,0 4.C - Tech. potr. ST ,3 0,0 0,0 6,3 6,3 D5 - Tech. potr. ST ,0 0,0 40,0 0,0 40,0 4.B - Ekologie SZE ,2 22,2 22,2 22,2 0,0 20

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více