Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI, ADRESA ŠKOLY Vedení školy ZŘIZOVATEL ŠKOLY SOUČÁSTI ŠKOLY Seznam tříd na pracovišti gymnázia a na pracovišti SOŠ INFORMACE O SLOUČENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost a umístění školy Organizační schéma školy Vymezení doplňkové činnosti školy ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ KAPACITA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MZDOVÉ PODMÍNKY PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2014/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO ČTYŘLETÝCH OBORŮ V MSK GRAF VÝVOJE POČTU ŽÁKŮ V OBORECH GYMNÁZIA VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NA PRACOVIŠTI GYMNÁZIA Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NA PRACOVIŠTI SOŠ MATURITNÍ OBORY Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NA PRACOVIŠTI SOŠ UČEBNÍ OBORY Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/ UDĚLENÁ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V OBORECH STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V UČEBNÍCH OBORECH HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE NA DOMOVĚ MLÁDEŽE VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Výsledky maturitních zkoušek obory gymnázia Výsledky maturitních zkoušek obory SOŠ VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK UČEBNÍCH OBORŮ ZÁJEM STUDENTŮ O VYSOKÉ ŠKOLY A PŘEHLED ÚSPĚŠNOSTI EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDKŮ Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/ VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ Mezinárodní soutěže Celostátní soutěže Zemská, krajská a okresní kola Sportovní soutěže, střelba ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

3 6.2 ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI PREZENTACE ŠKOLY V TELEVIZI POLAR PREZENTACE V ČASOPISECH PROGRAM PODPORY ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V RÝMAŘOVĚ CELOROČNÍ VÝSTAVY VE DVOU GALERIÍCH ŠKOLY KONCERT PRO MICHALKU BĚH NA PRADĚD O POHÁR STAROSTY MĚSTA RÝMAŘOVA AKCE PRO VEŘEJNOST POŘÁDANÉ STUDENTY KAVÁRNA PRO SENIORY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROZPOČET ŠKOLY NA ROK HOSPODAŘENÍ V ROCE STAV MAJETKU K FINANČNĚ ZABEZPEČENÉ PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ČINNOST ŠKOLY TABULKA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE REKAPITULACE ZŮSTATKŮ INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ OPRAVA A ÚDRŽBA MAJETKU, INVESTIČNÍ AKCE ZPRÁVA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC ČESKO-POLSKÁ SPORTOVNÍ INTEGRACE PODPORA VÝUKY VZDĚLÁVACÍHO OBORU DALŠÍ CIZÍ JAZYK MŠMT ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ MŠMT ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ DVPP V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VEČERNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM JAKO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NABÍDKA KURZŮ V KOMUNITNÍ ŠKOLE PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ OP VK VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ NA GYMNÁZIU (ŠABLONY) OP VK ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH METOD VÝUKY (ŠABLONY) OP VK PROJEKT EUROGYMNÁZIA UDRŽITELNOST OP VK PROJEKT PŘÍRODNÍ UČEBNÍ AREÁL EVVO UDRŽITELNOST ROP SPOLEČNÝ KRAJSKÝ PROJEKT PODPORA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ OP ŽP DVA PROJEKTY ZA ZATEPLOVÁNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV OP VK PARTNERSTVÍ V SPOLEČNÉM PROJEKTU OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OP VK HEURÉKA! (PARTNER NÁRODNÍ MUZEUM PODPORUJE PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY) ROP NUTS II MORAVSKOSLEZSKO KRAJSKÝ PROJEKT JAZYKOVÉ UČEBNY STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY STUDENTSKÁ RADA SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY DIAKONIE ČCE STŘEDISKO V RÝMAŘOVĚ ZÁVĚR

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Název, sídlo, součásti, adresa školy Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace IČO: Identifikační číslo organizace DIČ: CZ Zařízení: Identifikátor zařízení Sídlo organizace: Sokolovská 466/34, Rýmařov Adresa pro dálkový přístup: mail: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: ZL/236/2001 vydaná radou kraje dne 20. dubna 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne se na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/162/1 ze dne mění a doplňuje o dodatek č. 2, na základě usnesení č. 6/373/1 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 3, na základě usnesení č. 7/728/1 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 4, na základě usnesení č. 15/1327/1 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 5, na základě usnesení č. 22/1907 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 6, na základě usnesení č. 24/2100 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 7, na základě usnesení č. 3/143 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 8, na základě usnesení č. 4/243 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 9, na základě usnesení č. 7/617 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 10, na základě usnesení č. 25/2444 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 11, na základě usnesení č. 3/235 ze dne se mění a doplňuje o dodatek č. 12. Vymezení hlavního účelu: Vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti: Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, poskytuje střední vzdělání s výučním listem, poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, zajišťuje těmto žákům školní stravování, vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Zabezpečuje stravování žáků, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Zařazení do sítě škol: , den zahájení činnosti: Zápis do školského rejstříku: Datum zápisu školy do rejstříku: Úprava s účinností od dle rozhodnutí MŠMT čj /05-21 o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 4

5 Poslední Rozhodnutí MŠMT bylo vydáno dne pod čj. MSMT-20554/2013, obsahuje změnu názvu organizace, místa poskytovaného vzdělání a obory vzdělání sloučené organizace. Vykonávání činnosti školského zařízení: Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne obsahuje zápis o činnosti školského zařízení. Domov mládeže. Školní jídelna. Místo poskytovaného vzdělávání: Rýmařov, Sokolovská 466/34, Sokolovská 1199/39, Julia Sedláka 16/471, Julia Sedláka 18/708, Divadelní 14/360, Jamartice Vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Zdena Kovaříková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Kroutil Zástupce ředitelky školy: Ing. Jiří Lisický Zástupkyně pro praktické vyučování: Ing. Soňa Kováříková 1.2 Zřizovatel školy Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČO: V souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni Součásti školy Škola má pět součástí, kterými je gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště, domov mládeže a školní jídelna. Gymnázium denní forma vzdělávání Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu ,11 Tři třídy byly vedeny jako víceoborové (kvinta + první, septima + třetí, oktáva + čtvrtá). Střední odborná škola denní forma vzdělávání Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu ,00 5

6 Střední odborné učiliště denní forma vzdělávání Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu ,8 Dvě třídy byly vedeny jako víceoborové (1 KČ + 1 OZS, 3 OZS + 3 Hutník) Večerní a dálková forma vzdělávání Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu ,33 Jedna třída patřila k oboru Gymnázium (večerní studium), dvě třídy k oboru Podnikání (dálková forma). Domov mládeže Počet oddělení Celkový počet ubytovaných 1 30 Školní jídelna Počet strávníků žáků Celodenní stravování

7 Vyšší gymnázium + čtyřleté 5 tříd 127 Osmileté Gymnázium 180 Nižší gymnázium 4 třídy Seznam tříd na pracovišti gymnázia a na pracovišti SOŠ Třída Obor Počet žáků Nižší gymnázium A K/ A K/ A K/ A K/81 30 Vyšší gymnázium A K/ A K/ A K/ A K/81 22 Čtyřleté gymnázium B víceoborová třída s 5. A K/ B K/ B víceoborová třída s 7. A K/ B víceoborová třída s 8. A K/41 10 Večerní studium C K/41 12 Součet denních a večerních studentů = 238 7

8 Učební obory Maturitní obor 4 třídy Údaje jsou uvedeny dle výkazu o školní matrice M8 k Třída Obor Počet žáků Hotelnictví 63 1 HOT M/ HOT M/ HOT M/ HOT M/01 20 Kuchař-číšník 57 1 KČ víceoborová s 1 OZS H/ KČ H/ KČ H/01 20 Opravář zemědělských strojů (+ Hutník) 1 OZS H/ OZS H/ OZS + 3 HUTNÍK (víceoborová) H/ Nástavba 52 1 POD L/ POD L/51 22 Součet denních a večerních studentů = 239 Celkem žáků školy 413 denní studium + 64 jiná forma = 477 8

9 1.4 Informace o sloučení příspěvkových organizací v roce 2013 Zastupitelstvo kraje dle usnesení 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne rozhodlo o sloučení organizací Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ , a Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ , s účinností od Přejímající organizací se stalo Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace. Organizace Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, IČ zanikla s účinností od Všechen majetek, práva a závazky organizace Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace přešly na přejímací organizaci. 1.5 Charakteristika školy Velikost a umístění školy Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, poskytuje vzdělávání obyvatelům rýmařovského regionu již více než 120 let. V uplynulém školním roce měla škola 477 žáků ve 20 třídách a výuka probíhala v 6 budovách. Výchovu a vzdělávání zajišťovalo 40 pedagogických pracovníků a o provoz školy se staralo 18 ostatních zaměstnanců. V současnosti škola nabízí vzdělávání ve třech maturitních a třech učebních oborech, přičemž výuka oborů maturitních probíhá v jiné budově než výuka oborů nematuritních. Škola poskytuje výhodu rodinného prostředí a jemu odpovídajících vzájemných vztahů, výchovu založenou na pozitivních hodnotách, úctě a toleranci. Škola disponuje moderní sportovní halou, vlastní jídelnou a domovem mládeže s celkovou kapacitou 36 lůžek. Výuka maturitních oborů má k dispozici nejmodernější informační technologie, přírodovědné předměty jsou vyučovány v zrekonstruované učebně a laboratoři, v nichž je samozřejmostí propojení měřících přístrojů s osobními počítači, obor hotelnictví má k dispozici vlastní cvičnou kuchyňku s jídelnou. Učební obor Opravář zemědělských strojů využívá nově vybavené dílny s CNC obráběcími stroji a vybavením na opravy motorových vozidel a svařování. Obor Hutník spolupracuje s firmou Al Invest Břidličná, kde probíhá výuka odborného výcviku a nabízí pracovní perspektivu právě u tohoto zaměstnavatele. Obor Kuchař-číšník využívá pro svou praxi nově zrekonstruovanou školní kuchyň a jídelnu a smluvní pracoviště. Součástí výuky jsou zimní lyžařské kurzy s výcvikem v klasickém a sjezdovém lyžování, stejně jako ve snowboardingu, a letní kurzy vodácké podle vyspělosti účastníků probíhají buď na českých řekách, nebo v Rakousku na řece Salze. Žáci se účastní odborných exkurzí, soutěží, divadelních a filmových představení i koncertů. Škola připravuje žáky pro složení mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů (angličtina, němčina, francouzština), žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů získají řidičské průkazy skupiny B, C, T a průkazy svářečské pro jednotlivé metody svařování v ochranné atmosféře CO, obalenou elektrodou a řezání kyslíkem. V gastronomických oborech vzdělání Kuchař-číšník a Hotelnictví mohou žáci v rámci kurzů získat certifikáty barmana, sommeliera, baristy, odborníka na studenou a teplou kuchyni. Při škole působí střelecký kroužek, jehož někteří členové jsou mistry ČR ve střelbě vzduchovou pistolí a reprezentanti ČR. Absolventi maturitních oborů jsou úspěšně přijímáni ke studiu na všechny typy vysokých a vyšších odborných škol, nacházejí uplatnění ve státní správě, samosprávě a různých firmách, absolventi učebních oborů nalézají uplatnění v praktickém životě jako zaměstnanci a živnostníci. Studium na této škole nabízí nezapomenutelná středoškolská léta a perspektivu solidního uplatnění v dalším životě. 9

10 Budova gymnázia s přístavbou specializovaných učeben Sokolovská 466/34 Budovy, počty učeben, odborná pracoviště hlavní školní budova Sokolovská 466/34, hlavní budova má 10 učeben, parcela č. 574, přístavba specializovaných učeben Sokolovská 466/34, nová budova má 6 odborných učeben a laboratoří, součástí komunitního centra jsou dvě učebny studovna a počítačová učebna, parcela č. 574, budova Julia Sedláka 16/471, budova pro SOU s 3 učebnami a 1 učebnou PC, kanceláře, parcela č. 557, školní budova ve výpůjčce Julia Sedláka18, budova je majetkem města Rýmařova, má 6 kmenových učeben a 2 odborné učebny, budova domova mládeže a školní jídelny Divadelní 14/630, parcela č. 637, tělocvična Sokolovská 1199/39, jedna odborná učebna výtvarné výchovy, parcela č. 3526, budova dílen v Jamarticích 125 pro odborný výcvik, velká hala, 6 malých dílniček, parcela č. 356/2, 356/25. Pozemky, garáž zastavěná plocha a nádvoří k hlavní budově a přístavbě školy Sokolovská 466/34, parcela č. 571/1, č. 571/5, č. 575/1, č.575/3, zahrada přilehlá k budově J. Sedláka, parcela č. 558, zahrada kolem tělocvičny Sokolovská 1199/39 o rozloze 5334, parcela č. 3526, ostatní plocha kolem domova mládeže Divadelní 14, parcela č. 637 a č. 638, pozemky v okolí dílen v Jamarticích o rozloze 9269 m 2, parcela č. 356/18, dvě garáže na pozemku u budovy J. Sedláka 16, parcela č Budova domova mládeže a školní jídelna Divadelní 14; Budova školy pro výuku učebních oborů na ulici J. Sedláka 16 10

11 1.5.2 Organizační schéma školy Ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky školy Zástupce ředitelky školy Zástupkyně pro praktické vyučování Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelé odborných předmětů Učitelé odborného výcviku Vychovatelé Školní poradenství Vedoucí předmětových týmů o Učitelé v PT Pracovníci ICT Metodik prevence Koordinátor ŠVP, EVVO a ICT Hlavní účetní - personální účetní Technický pracovník Vedoucí školní jídelny Samospráva Školská rada Odborová organizace Studentská rada Kuchařky Pomocná kuchařka Vedoucí provozního úseku Účetní pokladní Účetní Školník údržbář Skladnice Topič Uklízečky Oddělení vnitřní kontroly Výchovná poradkyně Vymezení doplňkové činnosti školy Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny v příloze č. 2 (dodatek č. 12) ke zřizovací listině příspěvkové organizace a dále živnostenskými listy, certifikáty a akreditacemi. Poslední úprava nabyla účinnosti dnem 28. března Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace: Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. Pronájem majetku. Mimoškolní výchova výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. Hostinská činnost. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. Provozování autoškoly. 11

12 Opravy silničních vozidel. Ubytovací služby. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. Doplňková činnost probíhá ve školním stravování pořádáním rautů, výrobky studené kuchyně a zakázkami v hostinské činnosti. V komunitní škole organizováním jazykových a odborných kurzů. V tělocvičně školy pronájmem haly pro sportovní aktivity rýmařovské veřejnosti. Dále pronájmy ubytovacího zařízení, bytových a nebytových prostor pro školní bufet, automaty na pití, kotelny, včetně poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. Živnostenské oprávnění Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. Obor činností: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. Služby pro uživatele výpočetní techniky. Mimoškolní výchova a vzdělávání. Vyučování v oboru cizích jazyků. Živnostenské oprávnění Provozování autoškoly. Živnostenské oprávnění Hostinská činnost. Živnostenské oprávnění Opravy silničních vozidel. Živnostenské oprávnění Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 1.6 Údaje o školské radě Školská rada pracovala naposledy ve stejném složení jako ve školním roce 2012/2013 (Ladislav Velebný, prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.; Petra Komůrková, Milena Šolcová; Mgr. Petr Kroutil, Mgr. Vladimír Stanzel školním rokem 2013/2014 končí její funkční období) a v souladu se svým jednacím řádem se dvakrát sešla k řádnému zasedání. První schůze proběhla a na programu měla projednání Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Rada tento dokument jednohlasně schválila. Druhá schůze se konala 26. února 2014 a projednávala se na ní Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012, drobné změny ve školním řádu, zajištění voleb nové školské rady a nutnost nové registrace Sdružení rodičů a přátel školy. Školská rada vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2012, stejně změny ve ŠŘ. Členové školské rady souhlasí se zveřejněním jmen ve výroční zprávě. 12

13 2 Přehled oborů vzdělání 2.1 Obory vzdělání Zápis do školského rejstříku: Datum zápisu školy do rejstříku: Úprava s účinností od dle rozhodnutí MŠMT čj /05-21 o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Poslední Rozhodnutí MŠMT bylo vydáno dne pod čj. MSMT-20554/2013, obsahuje změnu názvu organizace, místa poskytovaného vzdělání a obory vzdělání sloučené organizace. Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání K/81 Gymnázium denní 8 roků K/41 Gymnázium denní 4 roky K/41 Gymnázium večerní 4 roky M/01 Hotelnictví denní 4 roky L/51 Podnikání dálková, nástavba 3 roky H/01 Opravář zemědělských strojů denní 3 roky H/01 Kuchař-číšník denní 3 roky H/01 Hutník denní 3 roky 2.2 Kapacita školy Kapacita školy je 360 žáků, cílová kapacita je 760 žáků. Druh školy: střední škola Vyučovací jazyk: český Kapacita jednotlivých oborů denní formy vzdělávání: obor Hutník kapacita 36 obor Opravář zemědělských strojů kapacita 90 obor Podnikání kapacita 90 obor Hotelnictví kapacita 120 obor Kuchař číšník kapacita 90 obor Gymnázium čtyřleté kapacita 160 obor Gymnázium večerní kapacita 70 obor Gymnázium osmileté kapacita 240 Kapacita domova mládeže je 50, cílová 60 lůžek Na domově mládeže je 36 lůžek pro ubytování žáků, pro účely doplňkové činnosti je možné ubytovat 45 osob. 13

14 Kapacita školní jídelny dle Výpisu z rejstříku škol je 150, cílová 350. Ve školní jídelně je možné nabízet stravování až pro 350 žáků a kuchyň může uvařit až 450 jídel. 2.3 Školní vzdělávací programy Studijní obor K/81 Gymnázium Ve třídě prima až kvarta probíhala výuka podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: čj / , ve znění úpravy čj / Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM 543/6/2006 má motivační název Glóbus znalostí a dovedností. Ve třídě kvinta až oktáva probíhala výuka podle RVP G. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM s motivačním názvem Per aspera ad astra. Studijní obor K/41 Gymnázium Ve třídě první až čtvrtá (denního i večerního studia) probíhala výuka podle RVP G. Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia čj. GYM má motivační název Per aspera ad astra. Tematické plány v daných ročnících jsou zpracované podle ŠVP v návaznosti na ročníkové výstupy a učivo uvedené v dokumentu. Studijní obor M/01 Hotelnictví Ve třídě první, třetí a čtvrté probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu s názvem Hotelnictví a turismus s platností od ČŠI hodnotila náplň ŠVP v srpnu Druhý ročník nebyl otevřen z důvodu malého počtu žáků. RVP čj / MŠMT ČR Studijní obor L/01 Podnikání Výuka v tříletém studijním oboru dálkovou formou byla organizována pravidelně jedenkrát týdně dle školního vzdělávacího programu s názvem Podnikání s platností od RVP čj. 9325/ MŠMT ČR Učební obor H/01 Hutník Výuka probíhala pouze ve třetím ročníku dle ŠVP s názvem Hutník. Platnost tohoto dokumentu je od 1. září Praktická část výuky probíhala ve firmě Al Invest v Břidličné. RVP čj. 6907/ MŠMT ČR

15 Učební obor H/01 Opravář zemědělských strojů Výuka probíhala v prvním, druhém a třetím ročníku. Druhý ročník byl tvořen víceoborovou třídou s druhým ročníkem oboru KČ. Rámcový vzdělávací program čj / MŠMT ČR ze dne Školní vzdělávací program má název Opravář zemědělských strojů s platností od počínaje 1. ročníkem. Učební obor H/01 Kuchař-číšník Výuka probíhala v prvním druhém a třetím ročníku dle ŠVP s názvem Kuchař-číšník a s platností od počínaje 1. ročníkem. RVP čj / MŠMT ČR Domov mládeže Koncepce rozvoje domova mládeže je stanovena na roky Školní vzdělávací program s názvem Portam scientiam (Brána vědění) má platnost od 2. září Je sestaven dle požadavků na další vzdělávací programy dle školského zákona. Dne 8. listopadu byl jeho obsah hodnocen ČŠI. Semináře pro 3. a 4. ročník vyššího gymnázia konverzace v anglickém jazyce, seminář z českého jazyka a literatury, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář z algebry a analýzy, seminář z matematiky, seminář z biologie, seminář z chemie. Volitelné předměty pro 2. až 4. ročník nižšího gymnázia konverzace v anglickém jazyce, laboratorní cvičení z biologie, laboratorní cvičení z fyziky, informační a digitální technologie. Volitelné předměty pro 3. a 4. ročník oboru Hotelnictví matematický seminář, konverzace z anglického jazyka. Volitelné zaměření pro maturitní ročníky oktávy a třídy čtvrté přírodovědná profilace, humanitní profilace. 15

16 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor měl v uplynulém školním roce 42 členů, z toho 24 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, 8 učitelů odborných předmětů, 7 učitelů odborného výcviku a 3 vychovatelky. Personální oblast přestála období sloučení bez významnějších změn, poznamenal ji jen přirozený pohyb (jeden odchod do důchodu, odchody na mateřskou dovolenou). V důsledku organizačních změn nové sloučené organizace byl snížen počet vedoucích pracovníků. Pedagogický sbor pro teoretické vyučování je plně aprobovaný, tvořený odborníky ve svém oboru, mnozí z nich jsou nositelé pedagogických ocenění krajských i celostátních, spolupracující s celostátními pedagogickými institucemi a vysokými školami. Podmínky odborné kvalifikace nesplňovali 4 učitelé odborného výcviku, dva z nich si během školního roku doplnili pedagogickou složku vzdělání, jeden ještě studuje. Jeden učitel cizího jazyka získal jen středoškolské vzdělání. V průběhu roku si začal doplňovat vzdělání vysokoškolské. Jeden učitel odborného výcviku bez příslušného vzdělání odešel koncem roku do důchodu. Na mateřské dovolené jsou celkem čtyři pracovnice, z toho 3 učitelky. Pedagogický sbor má dostatečný počet proškolených pedagogů pro zajištění hodnocení společné části maturitní zkoušky. Specializační studium vystudovali dva koordinátoři ICT, preventista sociálně patologických jevů a jedna ze dvou výchovných poradkyň. V důsledku poklesu počtu žáků školy od září nového školního roku se snížil počet pedagogických pracovníků o 4,8 pracovníků (výpovědi pro nadbytečnost, odchod do důchodu, nesplnění kvalifikace, odchod na mateřskou dovolenou). 3.2 Údaje o pracovnících Počty pracovníků celkem fyzických osob/přepočtených pracovníků 2012/ /2014 Zaměstnanců celkem: 26/24,639 58/57,842 Pedagogů celkem: 21/20,050 42/40,523 Z toho: - učitelé 21/20,050 32/31,708 - učitelé odborného výcviku 0/0 7/6,465 - vychovatelé 0/0 3/2,35 Nepedagogů celkem: 5/4,589 18/17,319 Z toho: - THP 2/2 5/5 - ostatní zaměstnanci 3/2,589 8/7,319 - pracovníci ŠJ 0/0 5/5 Údaje jsou uvedeny dle výkazu P

17 Věková struktura pedagogických pracovníků na škole Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem let let let nad 50 let PP celkem Odborná kvalifikace dle zahajovacího výkazu, dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. pracoviště týdenní počet vyučovacích hodin z toho odučeno s odbornou kvalifikací vyjádřena počtem % gymnázium % SOŠ teoretické vyučování % SOŠ odborný výcvik Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 0 0 Odešli na jinou školu mimo školství/sd na jinou školu mimo školství/sd Mzdové podmínky pracovníků 45,8% dva pracovníci zahájili studium Mzdové podmínky na škole v roce 2013 dle výkazu P1-04 období 1-12/2013 Škola Přepočtený počet pracovníků Přepočtený počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov 40,709 30, Kč Kč Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 17

18 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Počty přihlášených a přijatých uchazečů V přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 byly vyhlášeny tyto obory: Gymnázium čtyřleté 10 žáků Gymnázium osmileté 26 žáků Hotelnictví 25 žáků Kuchař-číšník 24 žáků Opravář zemědělských strojů 24 žáků Protokol o přijímacím řízení v prvním kole pro školní rok Počet přihlášených žáků Přijímací zkoušky konalo počet žáků Přijato Nepřijato Zápisový lístek odevzdalo obor vzdělávání: H/01 Opravář zem. strojů H/01 Kuchař-číšník M/01 Hotelnictví K/41 Gymnázium Obor Gymnázium osmileté nebyl otevřen pro nezájem uchazečů. Nebyly konány přijímací zkoušky. Obor Hotelnictví byly konány přijímací zkoušky, obor nebyl otevřen pro neodevzdání zápisových lístků. Po prvním kole přijímacího řízení byly vyhlášené obory naplněny na 43%. Obory pro žáky z 9. tříd byly po prvním kole naplněny na 57 %. Výsledek přijímání žáků do prvních ročníků byl tak velmi slabý, přesto se podařilo do učebních oborů nabrat podstatně více žáků než v minulém roce. V dalších kolech přijímacího řízení byly doplněny požadované počty žáků z 9. tříd a na 100% byly naplněny obory gymnázium čtyřleté a dva učební obory. 18

19 4.2 Přijímací řízení v dalších kolech Třída 1. GYM 4leté 1. HOT 1. OZS 1. KČ Přihlášení žáci 1. kolo Přijatí žáci 1. kolo Přihlášení žáci 2. kolo Přijatí žáci 2. kolo Přihlášení žáci 3. kolo Přijatí žáci 3. kolo Přihlášení žáci 4. kolo Přijatí žáci 4. kolo Přihlášení žáci 5. kolo Přijatí žáci 5. kolo Přihlášení žáci 6. kolo Přijatí žáci 6. kolo Celokrajské přijímací zkoušky do maturitních oborů v MSK Škola se zapojila do celokrajských přijímacích zkoušek pro maturitní obory, které se konaly a formou písemných testů z matematiky a českého jazyka. Písemné přijímací zkoušky konali žáci oboru Gymnázium čtyřleté a obor Hotelnictví. ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE STUDIU NA SŠ MSK. Testy připravovala splečnost Matt a Hurry s.r.o. 19

20 20

21 Počet žáků 4.4 Graf vývoje počtu žáků školy Počty žáků gymnaziálního vzdělávání Počty žáků denního a večerního studia k 1. září školního roku Školní rok Studenti večerní formy vzdělávání oboru gymnázium jsou v grafu započteni plně. Počty žáků střední odborné školy, dřívější Střední školy Rýmařov obor 2010/ / / /2014 Opravář zemědělských strojů Hutník Kuchař-číšník Hotelnictví Podnikání (dálkové studium)

22 5 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1 Hodnocení výsledků na pracovišti gymnázia Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 gymnázium třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 1.A B A B A B A (1+0) B C A A A A Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen zpracováno dne:

23 Přehled prospěchu školy - Gymnázium 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.A Předmět Počty známek Počet Průměr Chv Chování Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk Nj Německý jazyk Fj Francouzský jazyk Rj Ruský jazyk Ov Občanská výchova Zv Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika Mp Matematika pro život Fy Fyzika Ch Chemie Bi Biologie Iv Informatika a výp. technika Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Ev Estetická výchova Tv Tělesná výchova La Latina SČj Seminář z českého jazyka KA Konverzace v anglickém jazyce KF Konverzace ve francouzském jazyce SZv Společenskovědní seminář SDě Seminář z dějepisu SM Seminář z matematiky SBi Seminář z biologie SFy Seminář z fyziky LBi Laboratorní cvičení z biologie IDT Informační a digitální technologie LFy Laboratorní cvičení z fyziky Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 82 celkem hodnocení prospěl 157 z toho neomluvených prospěchu neprospěl 0 nehodnocen U klasif. žáků 23

24 5.2 Hodnocení výsledků na pracovišti SOŠ maturitní obory Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Souhrnná statistika tříd SOŠ 2. pololetí školního roku 2013/14 SOŠ - maturitní o obory třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třídní učitel P 5 známka Ch prospěch celkem neomluv. 1HOT POD HOT POD HOT Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N nehodnocen zpracováno dne: Přehled prospěchu školy SOŠ maturitní obory 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1HOT 1POD 3HOT 3POD 4HOT Předmět Počty známek Počet Průměr Chv Chování IKT Informační a komunikační INF Informatika ČJ Český jazyk a literatura D Dějepis NJ Německý jazyk NJS Konverzace z německého jazyka AJ Anglický jazyk AJS Konverzace z anglického jazyka CER Cestovní ruch ZE Základy ekologie TEA Technika administrativy EK Ekonomika EP Ekonomika podniku RJ Ruský jazyk TOS Technika obsluhy a služeb TPP Technologie přípravy pokrmů MA Matematika MAM Management a marketing MSE Matematický seminář ZSV Základy společenských věd UPX Učební praxe HOP Hotelový provoz CH Chemie CHP Chod podniku TV Tělesná výchova NAV Nauka o výživě PEK Písemná a elektronická komunikace PR Právo ÚČE Účetnictví Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 celkem hodnocení prospěl 87 z toho neomluvených prospěchu neprospěl 10 nehodnocen U Z klasif. žáků 24

25 5.3 Hodnocení výsledků na pracovišti SOŠ učební obory Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Souhrnná statistika tříd SOŠ 2. pololetí školního roku 2013/14 SOŠ - učební o obory třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka P 5 známka Ch prospěch celkem neomluv. 1KČ (1+0) OZS (1+1) KČ (1+5) OZS (5+5) HUT (1+2) KČ (4+0) OZS (0+5) Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen zpracováno dne: Přehled prospěchu školy SOŠ učební obory 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1KČ 1OZS 2KČ 2OZS 3HUT 3KČ 3OZS Předmět Počty známek Počet Průměr U Z klasif. žáků Chv Chování INF Informatika ČJ Český jazyk a literatura NJ Německý jazyk AJ Anglický jazyk ZE Základy ekologie ZHV Základy hutní výroby SV Společenská výchova TEA Technika administrativy TD Technická dokumentace HV Hospodářské výpočty EK Ekonomika EO Ekonomika a organizace PV Potraviny a výživa TCH Technologie TO Technologie oprav S Stolničení M Matematika MA Matematika ST Strojírenská technologie STR Strojnictví ZPO Základy podnikání ZSZ Zemědělské stroje a zařízení ZZV Základy zemědělské výroby FY Fyzika HCH Hutnická chemie CH Chemie TV Tělesná výchova MV Motorová vozidla ON Občanská nauka OV Odborný výcvik Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 4 teorie celkem hodnocení prospěl 86 z toho neomluvených neprospěl 19 odborné celkem prospěchu nehodnocen 0 z toho neomluvených celkem z toho neomluvených

26 5.4 Udělená výchovná opatření Školní rok: 2013/14 Udělená výchovná opatření 1.pol Gymnázium Školní rok: 2013/14 zpracováno dne: Počty ptu přš ntu dtu dřš PVy A B A B A B A B C A A A A CELKEM Udělená výchovná opatření 2.pol Gymnázium Školní rok: 2013/14 zpracováno dne: Počty ptu přš ntu dtu dřš PVy A B A B A B A B C A A A A CELKEM Udělená výchovná opatření SOŠ 1. pololetí Školní rok: 2013/14 zpracováno dne: Počty ptu přš ntu dtu dřš PVy 2 3 1HOT KČ OZS POD KČ OZS HOT HUT KČ OZS POD HOT CELKEM

27 Udělená výchovná opatření SOŠ 2. pololetí Školní rok: 2013/14 zpracováno dne: Počty ptu přš ntu dtu dřš PVy 2 3 1HOT KČ OZS POD KČ OZS HOT HUT KČ OZS POD HOT CELKEM Hodnocení výsledků v obor Hotelnictví Odborná praxe oboru Hotelnictví Odborná praxe je na škole organizována na základě platného ŠVP pro obor vzdělání M/01 Hotelnictví. Ve školním roce 2013/2014 jsme odbornou praxi řešili u I. ročníku formou recepční činnosti a gastronomických činností v odborné učebně střední školy a na smluvních pracovištích, u III. ročníku formou recepční činnosti, hotelového provozu a gastronomických činností na smluvním pracovišti, u IV. ročníku formou odborné stáže, recepční činnosti a hotelového provozu na stanoveném smluvním pracovišti. Mimoškolní aktivity Ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolní Moravici absolvovali žáci oboru Kuchař-číšník a oboru Hotelnictví různá setkání se seniory Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Žáci pod odborným vedením předváděli seniorům tvorbu a úpravu studené kuchyně, prezentaci míšených nápojů a několika druhů káv, zásady správného stolování včetně ukázky tabulí a flambování. Tato akce sklidila velký úspěch a poděkování ze strany seniorů s přáním další spolupráce. 5.6 Hodnocení výsledků v učebních oborech Na Gymnáziu a Střední odborné škole v Rýmařově se ve školním roce vyučoval odborný výcvik dle aktuálního ŠVP u oboru vzdělání H/01 Kuchař-číšník, H/01 Opravář zemědělských strojů a oboru H/01 Hutník. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin následovně: I. KČ - 1 skupina, II. KČ- 2 skupiny, III. KČ- 2 skupiny, I. OZS- 2 skupiny, II. OZS- 2 skupiny, III. OZS- 1 skupina, III. HUT-1 skupina. K zajištění výuky odborného výcviku jednotlivých skupin byly sestaveny úvazky 5,5 učitelům odborného výcviku pro přímou skupinovou výuku a úvazek 0,9 učiteli autoškoly skupiny T, B. Svářečské kurzy V rámci odborného výcviku oboru vzdělání opravář zemědělských strojů se uskutečnily i kurzy svařování metodou ZK u žáků druhého ročníku. Z celkového počtu 24 žáků závěrečnou zkoušku vykonalo 23 žáků. Žáci třetího ročníku absolvovali kurz svařování metodou ZK a řezání kyslíkem ZP Z celkového počtu 12 žáků uspělo 9 žáků. Dva žáci opakují třetí ročník a jeden žák nebyl ke zkouškám připuštěn. 27

28 Autoškola Autoškola byla zahájena ve dvou kurzech T a B, C. Pro skupinu T bylo přihlášeno celkem 22 žáků, zkoušku úspěšně složili 3 žáci. Pro skupinu B, C bylo přihlášeno celkem 13 žáků, z toho zkoušky skládalo 10 žáků, z nichž 7 prospělo a získalo řidičský průkaz skupiny B. Žádný z žáků nezískal k datu řidičské oprávnění skupiny C kurz tedy není dokončen, lhůta pro vykonání opravné zkoušky činí 6 měsíců od data první zkoušky. Smluvní pracoviště a odborný výcvik Stálá skupinová pracoviště pro kuchaře-číšníky byla zajištěna na cvičné kuchyni Domova mládeže a kuchyně s jídelnou na ulici Divadelní 14. Na základě smluvního ujednání probíhal odborný výcvik individuální výukou na smluvních pracovištích v Penzionu Ztracenka v Klepáčově, v hotelu Neptun v Malé Morávce, ve Sporthotelu Kurzovní, v restauraci u Johna v Dlouhé Loučce, v restauraci Pod Věží v Karlově Studánce, v Pizzerii v Karlově, v restauraci a kavárně Gurmán v Uničově. Pracoviště jsou vybírána zejména podle trvalého pobytu žáků, což bylo rodičům přislíbeno při náborování žáků na střední školu. Odborný výcvik Odborný výcvik pro strojnické obory opravář zemědělských strojů probíhá v Jamarticích ve výcvikové hale, která je po první etapě rekonstrukce v roce 2012 (výměna oken, vrat, světlíku, zateplení podhledu a po celkové rekonstrukci kotelny), druhá etapa zateplení objektu a výměna střechy bude realizována ve školním roce V rámci projektu Centra technického vzdělávání Bruntálsko byly dílny v roce 2011 vybaveny špičkovým zařízením pro obrábění, svařování, přesné měření a autodiagnostiku. Ve školním roce byla sjednána smluvní pracoviště u soukromých zemědělců pana Beránka a Skotnici. Žáci třetího ročníku opravář zemědělských strojů se prostřídali během školního roku u pana Juřeny na autodopravě a pneuservisu a ve strojírně STELON Břidličná s.r.o. Pro žáky třetího ročníku oboru vzdělání Hutník byl zajištěn odborný výcvik na smluvním pracovišti v AL INVESTU Břidličná a.s., kde se žáci během praxe seznámili s pracovišti pro další uplatnění jako: vysoko-pecař, hutník-ocelář, tavič, hutník neželezných kovů, valcíř, hutní lisař, provozní zámečník nebo strojník hutní výroby. Tak jako každoročně, tak se i letos škola účastnila mnohých soutěží: v oboru barmanství a míchání nápojů se žákyně druhého ročníku oboru vzdělání kuchař-číšník zúčastnily 12. února 2014 juniorské koktejlové soutěže v Kroměříži a dne 26. února 2014 XVI. ročníku AHOL CUPu 2014 v Ostravě. Barmanský kurz Pro žáky gastronomických oborů byl na škole zorganizován intenzivní týdenní barmanský kurz pod vedením pana Mayera mistra z ostravské asociace barmanů. Ostatní aktivity Učitelé odborného výcviku spolu s žáky všech ročníků gastronomických oborů absolvovali nespočet akcí a rautů v rámci doplňkové činnosti jak pro fyzické osoby, firmy, Městský úřad v Rýmařově a společnost AL INVEST Břidličná a.s. Jednalo se o různá společenská i pracovní setkání, životní jubilea apod. Žáci strojnických oborů se v letošním roce zúčastnili veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO v Brně. V rámci celodenní odborné exkurze na veletrhu TECHAGRO v Brně se žáci i učitelé seznámili s novými trendy využívání strojů a zemědělské a lesnické technologie. Mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol Zlatý pohár Linde, která se konala ve dnech 15. a 16. dubna 2014 ve Frýdku-Místku, se zúčastnili i dva žáci naší školy, kteří školu velmi dobře reprezentovali. Soutěžilo se v praktickém svařování metodou svařování elektrickým 28

29 obloukem obalenou elektrodou, metodou svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou, metodou svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu a metodou svařování plamenem. Do soutěže se přihlásili žáci ze středních škol nejen z celé ČR, ale i žáci z Německa, Slovenska a Ukrajiny. 5.7 Hodnocení výsledků vzdělávací práce na domově mládeže Školní rok začal na domově mládeže se 30 ubytovanými a to jak děvčaty, tak i chlapci. Ubytované tvořili žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov a Soukromé střední odborné školy Prima. V průběhu školního roku docházelo k pohybům (žáci začali dojíždět nebo naopak na zimu přicházeli). Činnost na DM se odvíjela od celoročního plánu, který byl rozpracován do měsíčních a týdenních plánů, podle nichž jednotlivé skupiny pracovaly. Vychovatelky tyto plány vytvořily na základě vzdělávacích požadavků, které klademe na žáky podle věku a délky ubytování na DM. U mladších věkových skupin se zaměřujeme na adaptaci na nové prostředí, navazování nových vztahů a podřízení osobních zájmů zásadám života na DM. U starších jsme se zabývali kvalitní přípravou k úspěšnému absolvování studia a převzetí zodpovědnosti za vlastní život. I v letošním roce byly pro žáky připraveny sportovní a kulturní akce, které se uskutečnily v prostorách domova mládeže. Podle potřeb a zájmu žáků byl plán upřesňován a doplňován. V rámci využívání volného času žáků se celoročně zaměřujeme na: podporu veškerých aktivit, týkajících se smysluplného trávení volného času (účast na kulturním i společenském dění na DM, začlenění se do života v obci, kde studují), umět si vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic žáka, rozvoj zájmů v organizovaných i individuálních činnostech, rozvoj schopnosti aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, relaxace, zdravý životní styl, motivaci k estetickému cítění. Proběhnuvší aktivity: Soutěže, kvízy, testy: Kdo to ví, odpoví. Jedna věc ve třech názvech. Skryté pohádkové postavy. Slavné dvojice. Kdo je to? Znáte slavné? Filmové hlášky. Tajemství inteligence. Pálí ti to? A-Z kvíz. Milionář. Velikonoční spojovačka. Výzdoba pokoje Podzim. Výzdoba pokoje Vánoce. Výzdoba pokoje, nejhezčí kraslice a velikonoční pokrm. Hrátky se zeměpisem světadíl. Hrátky se zeměpisem hlavní města. Hrátky s matematikou. 29

30 Hrátky s češtinou. Skládání puzzle 80 dílů. Skládání minipuzzle 54 dílů. Nejhezčí obložený chléb. Známe svou vlast? Páka hoši. Kliky za 60 s. Přeskok přes švihadlo hoši, dívky. Posilovač prstů hoši, dívky. Posilovač prstů výdrž hoši, dívky. Stolní tenis. Udržení pingpongového míčku na pálce. Nejlepší moučník. Bludiště Besedy: Hygiena hoši, dívky. Učíme se číst v jízdních řádech. Luštění a hlavylámání. Dopis do budoucnosti. Drogy a co o nich vím. Zdravý životní styl. Co vás zajímá. Vesnice, města, kde žijeme. Kázeňská opatření: Pohovor s vychovatelem Ústní napomenutí vychovatele Písemné napomenutí vychovatele Podmíněné vyloučení Pochvala vychovatele (měsíční) Pochvala vychovatele písemná 1 x 4 x 9 x 2 x 59 x 8 x 30

31 5.8 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky maturitních zkoušek obory gymnázia Bi Biologie ústní zkouška příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 4.B maturitní zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Sedláčková Kateřina Počet žáků celkem: 10 z toho dívek: 8 chlapců: 2 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk profilová část Zv Základy společenských věd ústní zkouška D Dějepis ústní zkouška M Matematika ústní zkouška Fy Fyzika ústní zkouška Ch Chemie ústní zkouška Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 hodnocení prospěl 7 prospěchu neprospěl 0 nehodnocen 0 Bi Biologie ústní zkouška příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 4.B maturitní zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Sedláčková Kateřina Počet žáků celkem: 10 z toho dívek: 8 chlapců: 2 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk profilová část Zv Základy společenských věd ústní zkouška D Dějepis ústní zkouška M Matematika ústní zkouška Fy Fyzika ústní zkouška Ch Chemie ústní zkouška Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 hodnocení prospěl 7 prospěchu neprospěl 0 nehodnocen 0 31

32 Bi Biologie ústní zkouška příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 4.C maturitní zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Hofírková Ivana Počet žáků celkem: 12 z toho dívek: 10 chlapců: 2 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Čj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk M Matematika profilová část Aj Anglický jazyk ústní zkouška Zv Základy společenských věd ústní zkouška Z Zeměpis ústní zkouška Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 2 hodnocení prospěl 9 prospěchu neprospěl 1 nehodnocen 0 32

33 Profilová Společná Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět ČJ AJ Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch K/41 več ,500 K/ ,600 K/ ,048 K/41 več ,909 K/ ,700 K/ ,583 FJ K/ ,333 M K/ ,000 K/41 več ,000 AJ K/ ,000 FJ K/ ,250 Aj nep K/ ,000 K/41 več ,818 ZSV D K/ ,571 K/ ,846 K/ ,000 K/ ,500 Z K/41 več ,500 K/ ,000 M K/ ,000 K/ ,500 Fy K/ ,714 Ch Bi K/ ,000 K/ ,000 K/41 več ,000 K/ ,000 K/ ,500 33

34 Profilová Společná Profilová Společná Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět ČJ AJ Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch K/ K/ ,000 K/ ,000 K/ ,000 D K/ ,500 Z K/ ,000 Přehled výsledků MZ v termínu jarním + podzimním Část Předmět ČJ AJ Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch K/41 več ,500 K/ ,600 K/ ,091 K/41 več ,818 K/ ,700 K/ ,583 FJ K/ ,333 M K/ ,000 K/41 več ,000 AJ K/ ,000 FJ K/ ,250 Aj nep K/ ,000 K/41 več ,818 ZSV D K/ ,571 K/ ,846 K/ ,000 K/ ,833 Z K/41 več ,500 K/ ,500 M K/ ,000 K/ ,500 Fy K/ ,714 Ch Bi K/ ,000 K/ ,000 K/41 več ,000 K/ ,000 K/ ,500 34

35 Obor Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Termín prospěl Jarní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch jaro+ podzim K/41 řádný , ,025 opravný K/81 řádný , ,068 opravný K/41 več. řádný , ,479 opravný Výsledky maturitních zkoušek obory SOŠ příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 4HOT maturitní zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Bartesková Monika, MSc. Počet žáků celkem: 19 z toho dívek: 10 chlapců: 9 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita ČJ Český jazyk a literatura NJ Německý jazyk AJ Anglický jazyk M Matematika profilová část EM Ekonomika a management ústní zkouška PXC Praktická zkouška z cestovního ruchu obhajoba práce PXG Praktická zkouška z gastronomie praktická zkouška G Gastronomie ústní zkouška Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 0 hodnocení prospěl 10 prospěchu neprospěl 9 nehodnocen 0 35

36 Profilová Společná příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 3POD maturitní zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Koňařík Bronislav Počet žáků celkem: 17 z toho dívek: 12 chlapců: 5 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita ČJ Český jazyk a literatura NJ Německý jazyk AJ Anglický jazyk RJ Ruský jazyk M Matematika profilová část EK Ekonomika ústní zkouška CHP Chod podniku obhajoba práce Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 hodnocení prospěl 9 prospěchu neprospěl 5 nehodnocen 0 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor ČJ AJ Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ M/ ,750 L/ ,938 M/ ,300 L/ ,833 NJ M/ ,000 RJ L/ ,833 M/ ,000 M L/ ,000 EM M/ ,945 L/ ,000 PXC M/ ,625 PXG M/ ,364 G M/ ,000 CHP L/ ,412 36

37 Profilová Společná Profilová Společná Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor ČJ AJ Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ M/ ,000 L/ ,000 M/ ,429 L/51 2,833 RJ L/ ,000 M/ ,750 M L/ ,667 EM M/ ,000 L/ ,000 PXC M/ ,000 PXG M/ ,000 G M/ ,333 CHP L/ ,000 Přehled výsledků MZ v termínu jarním + podzimním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ M/ ,842 L/ ,824 AJ M/ ,250 L/ ,833 NJ M/ ,000 RJ L/ ,286 M M/ ,750 L/51 EM M/ ,895 L/ ,000 PXC M/ ,625 PXG M/ ,364 G M/ ,000 CHP L/ ,412 Obor Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl 37 prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch jaro+ podzim M/01 řádný , ,463 opravný L/51 řádný , ,559 opravný

38 5.9 Výsledky závěrečných zkoušek učebních oborů příloha č. 1 Přehled prospěchu třídy 3OZS závěrečná zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Ing. Lisický Jiří Počet žáků celkem: 12 z toho dívek: 0 chlapců: 12 Předmět Počty známek Průměr PIS písemná PRA praktická UST ústní Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 1 hodnocení prospěl 10 prospěchu neprospěl 1 nehodnocen 0 Přehled prospěchu třídy 3HUT závěrečná zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Ing. Lisický Jiří Počet žáků celkem: z toho dívek: 4 0 chlapců: 4 Předmět Počty známek Průměr PIS písemná PRA praktická UST ústní Celkový průměrný prospěch Stupeň prospěl s vyznamenáním 3 hodnocení prospěl 1 prospěchu neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu třídy 3KČ závěrečná zkouška 2013/14 po opravných a náhradních zkouškách zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Skopalová Věra Počet žáků celkem: 15 z toho dívek: 15 chlapců: 0 Předmět Počty známek Průměr PIS písemná PRA praktická UST ústní Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen

39 5.10 Zájem studentů o vysoké školy a přehled úspěšnosti VYSOKÁ ŠKOLA Počet přijatých studentů oktáva 2014 Počet přijatých studentů 4. ročník 2014 UP Olomouc 10 2 F. filozofická 1 1 F. zdravotních věd 1 - F. cyrilometodějská teologická 2 - F. přírodovědecká 3 - F. pedagogická 3 1 UK Praha - 2 F. lékařská - 1 F. farmaceutická - 1 UHK Hradec Králové 1 - F. pedagogická 1 - VŠB-TU Ostrava 2 - F. strojní 1 - F. metalurgie a materiálového inženýrství 1 - VUT Brno 3 - F. elektrotechniky a komunikačních technologií 1 - F. strojního inženýrství 2 - Univerzita obrany Brno - 1 F. vojenských technologií - 1 Mendelova univerzita Brno 1 - F. lesnická a dřevařská 1 - SU Opava - 1 F. obchodně podnikatelská - 1 Ostravská univerzita Ostrava - 1 F. přírodovědecká - 1 UTB Zlín 1 - F. logistiky a krizového řízení 1 - Celkem 18 7 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A POMATURITNÍ STUDIUM Odchod do zaměstnání: 8. A 2 4. B 1 Celkem maturantů gymnaziálních oborů: 8. A B 10 Počet přijatých studentů oktáva 2014 Počet přijatých studentů 4. ročník 2014 Jazyková škola Bruntál 1 1 Jazyková škola Olomouc 1 - VOŠ zdravotnická Brno - 1 Celkem

40 Zájem žáků SOŠ o další studium Vysoká škola počet přijatých studentů 4. HOT UTB Zlín, Fakulta multimediální komunikace 4 SU Opava, Fakulta veřejnosprávní 1 VOŠ Opava 1 40

41 Graf úspěšnosti studentů při přijímacích zkouškách na vysokých školách Školní rok 2007/ / / / / / /2014 Celkem studentů Z toho přijati na VŠ Úspěšnost % 69,77 80, ,44 75,68 78,05 83,87 Z toho přijati na VŠ a PS Úspěšnost % 81,4 92, ,07 89,19 85,37 93, úspěšnost přijetí na VŠ a PS Celkem studentů Z toho přijati na VŠ Úspěšnost % 69,77 80, ,44 75,68 78,05 83,87 Z toho přijati na VŠ a PS 20 Úspěšnost % 0 41

42 5.11 Evaluace vzdělávacích výsledků Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Gymnázium Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(01) Gymnázia úspěšnost Percentil percentil Jazyk český 71, Matematika 61, Jazyk anglický 82, Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(05) úspěšnost Percentil percentil Jazyk český 55,6 4 9 Matematika Jazyk anglický 58, Jazyk německý 30, Rok 2014 Předmět Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou GYMNÁZIUM Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Čistá úspěšnost Percentil percentil Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(01) Gymnázia přidaná hodnota Jazyk český % Matematika % Jazyk anglický % 42

43 43

44 Rok 2014 Předmět Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou HOTELNICTVÍ Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Čistá úspěšnost Percentil percentil Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání P(05) Služby přidaná hodnota Jazyk český % Matematika % Jazyk anglický % 44

45 45

46 5.12 Ročníkové práce Studenti septimy a třídy třetí oboru gymnázium v souladu s hlavními úkoly školy a ŠVP vypracovávali ročníkové práce z předmětů, které jsou vyučovány v těchto ročnících. Každý student zpracovával jedno z témat, vypsaných vyučujícími. Práce byly hodnoceny z hlediska odborného a typografického. Známky byly započítány do předmětů, ze kterých bylo zvolené téma a do informatiky. Pravidla pro zpracování ročníkových prací jsou zveřejněna na školním webu Výsledky soutěží Mezinárodní soutěže Mezinárodní výtvarná soutěž Inštalácia Do soutěže jsme se zapojili s videem, ve kterém jsme vytvářeli asambláže z odpadového materiálu, z trubek, kovových součástek, starých bot, konví a dalších předmětů, ty jsme kombinovali se skutečnými lidmi, kteří se na chvíli také stali součástí obrazu. S příspěvkem The Museum jsme postoupili na výtvarnou dílnu v Považské Bystrici. Mezinárodní svářečská soutěž žáků středních škol Zlatý pohár Linde 10. a 14. místo Osmnáctý ročník mezinárodní svářečské soutěže žáků středních škol Zlatý pohár Linde se konal ve dnech 15. a 16. dubna 2014 ve Frýdku-Místku. Soutěžilo se v praktickém svařování metodou 111 svařování el. obloukem obalenou elektrodou, metodou 135 svařování el. obloukem tavící se elektrodou, metodou 141 svařování el. obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu a metodou 311 svařování plamenem. Do soutěže se přihlásili žáci ze středních škol nejen z celé ČR, ale i žáci z Německa, Slovenska a Ukrajiny. Z naší střední školy se soutěže účastnili žáci třetího ročníku oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů (metoda svařování 135) a z oboru vzdělání Hutník (metoda svařování 111). Žáci pod vedením zkušeného učitele odborného výcviku se z celkového počtu 50 soutěžících umístili na pěkném 14. místě a v druhé soutěži z celkového počtu 30 soutěžících na 10 místě. 46

47 Soutěž probíhá s odbornou garancí české svářečské společnosti ANB a generálního partnera Linde Gas a. s Celostátní soutěže Náboj 2014 účast v matematické soutěži družstev kategorie junioři 93. místo kategorie senioři 84. místo Rozvojový program MŠMT Excelence středních škol Škola se zapojila do soutěží registrovaných v programu vyhlášeném MŠMT. Pro přiznání finančních prostředků z tohoto programu nesplnila kritéria. TAKTIK účast v mezinárodním matematickém semináři týmové korespondenční soutěže TOP 20 z 293 škol v SR a ČR kategorie ročník ZŠ 1. místo v celostátním kole (72 bodů) Koktejlová juniorská soutěž s originálními nápoji "Carrot night, Secret booble" V barmanské soutěži prezentovali své dovednosti žáci oborů číšník, kuchař a barman. Dne 12. února 2014 se žáci zúčastnili Kroměřížské juniorské koktejlové soutěže, která se uskutečnila na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži za účasti České barmanské asociace. Jednalo se o juniorskou klasickou koktejlovou soutěž pro studenty gastronomických škol, která je zařazena mezi soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výborného úspěchu dosáhly dvě naše žákyně s přípravou nápoje Queen Bee. Namíchaný nápoj byl ohodnocen porotou komisařů jako velmi moderní a jeden z nejlepších. Barmanská soutěž - XVI. ročník AHOL CUP 2014 Dne 26. února 2014 se konal XVI. ročník AHOL CUP Tentokrát měl každý ze 42 účastníků vymyslet a předvést koktejl s použitím vodky Finlandia a Bohemia sekt nealkoholický. Obě účastnice soutěže z naší školy měly za úkol namíchat 2 nápoje After Dinner Cocktail a Sparkling Cocktail. V ostré konkurenci získaly skvělé bronzové pásmo. 47

48 Zemská, krajská a okresní kola Oblastní kolo soutěže Rizikové chování literární část 2. místo výtvarná část 1. místo 2. místo 3. místo Krajské kolo olympiády v českém jazyce kategorie II. 10. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády kategorie B kategorie C Krajské kolo dějepisné olympiády kategorie A Krajský turnaji v Pišqworkách soutěž družstev 4. místo 6. místo 10. místo 3. místo Okresní kolo olympiády v českém jazyce kategorie I. (ZŠ) 3. místo 12. místo kategorie II. (SŠ) 3. místo místo Okresní kolo soutěže v cizích jazycích jazyk anglický kategorie I. B 2. místo 5. místo kategorie II. B 2. místo místo kategorie III. A 6. místo 12. místo Okresní kolo dějepisné olympiády 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií 1. místo 8. místo Okresní kolo zeměpisné olympiády kategorie A místo 48

49 kategorie B kategorie C kategorie D Okresní kolo chemické olympiády kategorie D 1. místo 1. místo 3. místo 6. místo 11. místo Okresní kolo Archimediáda soutěž družstev místo soutěž jednotliv místo 7. místo Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 kategorie Z7 11. místo 12. místo 1. místo místo místo Okresní kolo Pythagoriády 6. třídy úspěšný řešitel 7. třídy 1. místo 2. místo 3. místo Okresní kolo výtvarné soutěže dětí Mé toulky za zvěří kategorie 9 12 let 3. místo Sportovní soutěže, střelba Mezinárodní soutěž 12. ročník mezinárodního turnaje v košíkové chlapci v Rýmařově 3. místo Oblastní soutěž 9. ročník soutěže Běh na Praděd o pohár starosty města Rýmařov 1. místo 2. místo 3. místo Krajské kolo Juniorského maratonu v Olomouci družstvo A 4. místo družstvo B 12. místo Okresní kolo Odznak všestrannosti olympijských vítězů soutěž družstev žáků ZŠ 4. místo soutěž jednotlivců žáků ZŠ 49

50 Okresní kolo SŠ futsal Okresní kolo ZŠ florbal Přespolní běh dívky 2000 chlapci 1999 chlapci 2001 chlapci SŠ dívky SŠ dívky ZŠ Okresní přebor v odbíjené chlapci 4. místo, postup do kraje 2. místo, postup do kraje 1. místo, postup do kraje 2. místo 2. místo 2. místo 2. místo 2. místo 2. místo Střelba Mezinárodní soutěže ve střelbě 19th IC OF OLYMPIC HOPES Nitra Cena města Martin SVK Mistrovství České republiky Ostrava otočné terče Plzeň vzduchové mistrovství Plzeň malorážné zbraně Finále českého poháru mládeže 4. místo 9. místo 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 2x 3. místo 5. místo 6. místo 2x 8. místo 10. místo 1. místo 2. místo 10. místo 1. místo 2. místo Nejsou započítány výsledky členů kroužku, kteří již nejsou studenty gymnázia. 50

51 5.14 Údaje o mimoškolních aktivitách Environmentální výchova školní projekt EVVO a Heureka Školní projekt EVVO 2013/2014 Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili studenty Gymnázia a Střední odborné školy zapojit do aktivit, které se týkají EVVO. Každý rok je celoroční aktivita věnována některému z mezinárodních dnů, zaměřených na ochranu přírody. Ve školním roce 2013/2014 jsme si vybrali mezinárodní Den ptactva, který připadá na 1. duben. V rámci projektu byl kladen důraz hlavně na výzkumnou a badatelskou činnost. Po celý rok studenti monitorovali budky, které v minulých letech sami vyrobili a rozvěsili v areálu kolem tělocvičny. Výsledky byly zpracovány ve formě prezentací a prezentovány ve třídách v rámci výuky přírodovědných předmětů. Prezentace byly doplněny fotografiemi. Kromě toho někteří studenti prováděli svoje vlastní pozorování ptáků např. v místě bydliště. Po celý rok studenti připravovali materiály na celoškolní projektový den Den ptactva. Studenti vyššího gymnázia si pro studenty z nižšího gymnázia připravili spoustu zábavných i naučných soutěží, kvízů a jiných aktivit na téma ptáci, ochrana přírody, určování organismů apod. 4. dubna 2014 proběhl projektový den, úspěšní studenti, kteří se umístili na prvních místech, byli odměněni diplomy a ptáčky (z keramiky, dřeva, plechu), které ve výtvarné výchově a v rámci dílen vyráběli studenti a učni naší školy. Projekt Den ptactva v rámci projetu jsme vytvořili výtvarnou instalaci na chodbách školy na téma PTÁCI. Vznikly závěsné objekty z PET lahví a igelitu, papírové koláže s využitím obalů z čajových sáčků, ptačí klece z částí starých židlí a keramické objekty. Vše dohromady vytvořilo komplexní výtvarný celek doplňující celý projekt. Do tvorby se zapojili všichni studenti, kteří mají výtvarnou výchovu. Soutěž Rizikové jevy ve školách třídy 5. A, 1. B, 2. B a 6. A vytvářely práce pro soutěž, která byla zaměřena na rizikové jevy ve společnosti. Převážná část soutěžních příspěvků vznikala z odřezků sádrového obvazu, starých novin, cigaretových krabiček, nedopalků; bylo tak vytvořeno mnoho krásných objektů. Adam Komůrka z 5. A se umístil na 1. místě se svou sochou Kuřák. Sochy členů orchestru zapojili jsme se do projektu Hudba a tanec, který pořádalo Městské muzeum Rýmařov, a vytvořili jsme 10 soch v životní velikosti z odpadového materiálu. Základem pro sochy byly staré židle, sochy hudebníků byly vytvořeny z papírového odpadu a sádrového obvazu. Sochy byly vystaveny v janovickém zámku, poté použity pro ozvláštnění pouti mezi Břidličnou a Albrechticemi u Rýmařova, kde se staly doplňkem divadelní hry a výzdoby kostela. Během léta sloužily k ozvláštnění akcí v janovickém zámku, staly se součástí koncertu světoznámého jazzového trumpetisty Laca Decziho, promítání filmů, v září budou vystaveny na rýmařovském náměstí. Do jejich tvorby se zapojily všechny třídy školy, které mají výtvarnou výchovu. 51

52 Tvorba ve výtvarné výchově často používáme odpadový materiál, staré PET lahve, skleněné lahve, noviny, časopisy, kovové součástky, obaly z čajových sáčků, kelímky, kachličky, CD apod., to vše využíváme při vytváření prací, často reagujících na konkrétní výtvarné směry. Týž materiál je také zpracováván při tvorbě dárkových předmětů, přání, při výzdobě školy, anebo při tvorbě soutěžních prací. HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech Projekt probíhá v letech Byl podán v únoru 2011, jeho nositelem je Národní Muzeum ČR a partnery Pedagogická fakulta UK, Centre for Modern Education a pilotní školy. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V projektu je kladen důraz na to, aby žáci byli co nejvíce vtaženi do děje, aby si věci vyzkoušeli a zamysleli se nad nimi. Projekt pracuje s metodami badatelsky orientovaného vyučování a kritického myšlení. Využívané metody umožňují žákům nejen osvojit si nové poznatky, ale i pochopit základní povahu vědy a rozvíjí jejich kritické myšlení a kreativitu. Projekt je určen pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřen na výuku přírodovědných předmětů (zejména biologie, geologie a příbuzných oborů). V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity: věda ve škole tvorba materiálů do výuky - metodik, pracovních listů, interaktivních e-learningových lekcí, animací a videí (celkem bylo zpracováno 30 výukových celků), věda online tvorba vzdělávacího portálu pilotáž při reálné výuce s vyhodnocením úspěšnosti testování na pilotních školách, věda nás baví celoroční vzdělávací hra zaměřená na praktické vyzkoušení badatelských metod pro školní týmy, školení pro pedagogy. Projektu se účastnily v rámci biologie a cvičení z biologie třídy: 2. A, 3. A, 4. A. V průběhu projektu každý měsíc třídy vypracovaly nějakou praktickou práci a zároveň používaly pracovní listy. Školní projekty: v průběhu roku studenti monitorovali pohyb ptáků v okolí školy a tělocvičny, byly kontrolovány ptačí budky, ročníky vyššího i nižšího ročníku se zapojily do celoročního projektu Ptáci, v hodinách biologie a chemie byla začleněna environmentální výchova, studenti se učili pochopit environmentální problémy v širších souvislostech, k tomu sloužily také krátkodobé projekty, je kladen důraz na zdravotní nezávadnost pomůcek např. netoxická lepidla, barvy aj. materiály používané hlavně ve výtvarné výchově, do VV je zapojena ekologická výchova práce s odpadními materiály (např. starý papír ), exkurze naučná stezka Litovelské Pomoraví se zaměřením na ekosystémy. Estetická výchova výtvarná Návštěva muzeí, přednášek, animací během roku jsme opakovaně se všemi třídami navštěvovali rýmařovské muzeum, kde jsme shlédli několik výstav současného i starého umění, některé byly doplněny o tematickou přednášku (např. přednáška o grafice nebo asambláži), každá prohlídka výstavy byla doplněna vhodným výtvarným programem. 52

53 Navštívili jsme také Muzeum umění v Olomouci s třídami 6. A a 2. B, prohlédli jsme si olomoucké památky, zhlédli výstavu Káji Saudka a stálou expozici Arcidiecézního muzea. K té jsme měli i doprovodný animační program. Výzdoba školy na chodbách školy jsou pravidelně vystavovány práce jednotlivých tříd, často jde o ucelené soubory prací reagujících na konkrétní výtvarný směr. Ostatní žáci se tak můžou z výstavy dozvědět nové informace z dějin umění. Divadla a koncerty O školním roce 2013/2014 je možné říci, že byl opět nabitý kulturními akcemi. Do Slezského divadla v Opavě se v prosinci vypravili žáci tercie a kvinty, aby zhlédli slíbené představení Sluha dvou pánů. V červnu to byly třídy septima, první a třetí ročník, které se v tomtéž divadle nechaly unést příběhem Tří mušketýrů. Nezapomenutelným zážitkem se pro maturitní třídy a druhý ročník stalo představení na motivy knihy Josteina Gaardera Sofiin svět v Divadle loutek v Ostravě, kam jsme zavítali v únoru. Objednaná představení Liška Bystrouška pro primu a sekundu v Divadle loutek Ostrava, pro kvartu a sextu Ženitba v Moravském divadle v Olomouci se z důvodu velkého zájmu škol a nedostatku vhodných termínů nepodařilo zrealizovat. Kulturní zážitky nám však nabídlo i Středisko volného času Rýmařov, kde nás během školního roku pobavilo nejdříve rýmařovské Pradivadlo hrou Den, kdy unesli papeže, následně pak místní divadelní spolek Mahen Dokonalou svatbou. Žáci naší školy měli také možnost vychutnat si atmosféru koncertů vážné hudby. V listopadu do Rýmařova zavítalo české trio Musica Dolce Vita (harfa, flétna, zpěv) s programem Klenoty české hudby. V květnu žáci vyslechli Hudební pozdrav z Vietnamu japonské sopranistky Nao Higano a vietnamské skladatelky a klavírní virtuózky Kieu Anh. Nechyběli jsme ani na koncertech oblíbeného Zuškabandu, orchestru ZUŠ Rýmařov, mezi jehož hráči je mnoho našich žáků. Sportovní kurzy Plavání je organizováno pro třídy nižšího gymnázia prima, sekunda, tercie v 8 lekcích plaveckého výcviku na krytém bazéně Břidličná. Lyžařské kurzy jsou týdenní pro třídy sekunda, kvinta a první ročník čtyřletého studia. Jsou využívány sjezdovky v blízkém okolí Karlov pod Pradědem, Malá Morávka. Výcvik všech skupin probíhá v jednom 5denním kurzu. Vodácké kurzy jsou zařazeny pro třídy tercie, sexta a druhý ročník čtyřletého studia ve 4-6denních turnusech v Soběslavi a na Litovelském Pomoraví. V doplňkové činnosti byly kurzy nabídnuty zájemcům z řad studentů a veřejnosti. Kurz se uskutečnil v Rakousku na řece Salza, místem pobytu byl Wildalpen. Škola má vlastní vybavení lodí a příslušenství. Metodická centra v kraji a na úrovni republiky Člen expertního týmu CERMAT pro maturitu z českého jazyka. 53

54 Dva lektoři NIDV hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka ve státní části maturitní zkoušky. Předseda okresní komise pro Olympiádu v českém jazyce. Člen výboru Asociace středoškolských češtinářů. Vstupní kurzy prvních ročníků a matematické soustředění Pro studenty prvních ročníků osmiletého i čtyřletého studia je organizován vstupní kurz. Matematické soustředění bylo organizováno ve dvou dnech pro třídu prima v Nové Vsi a pro třídu sekunda na chatě Barborka pod vrcholem Pradědu. Exkurze a vzdělávací akce Školní výlety vycházka naučnou stezkou Bílá Opava, vyhlídková věž v Nové Vsi, Skály a Rešovské vodopády, volnočasové aktivity v Dolním Bušínově, Zámek Šternberk a návštěva Expozice času, Slezská Harta a poznání Roudna, turistika v okolí Malé Štáhle. Mezinárodní výtvarná dílna v Považské Bystřici 5denní pobyt. Zájezd do Londýna Ve dnech června 2014 se uskutečnil již tradiční poznávací zájezd do Londýna, Cambridge a Paříže. Více než 40 studentů naší školy tak mělo příležitost ověřit si své jazykové znalosti a dovednosti v praxi, porovnat atmosféru těchto důležitých velkoměst a na vlastní oči spatřit pamětihodnosti světového významu. Buckingham Palace, the Tower of London, the London Eye, Madame Tussauds a mnoho dalších tak přestaly být jen prázdnými pojmy z učebnic, ale staly se reálnými obrazy a zážitky, které už v paměti zůstanou navždy. Veletrh TECHAGRO v Brně Žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů a odborní učitelé střední školy se účastnili největšího zemědělského veletrhu ve střední Evropě, kde mohli shlédnout téměř na 70 tisících čtverečních metrech špičkovou zemědělskou techniku. V rámci celodenní odborné exkurze na veletrhu TECHAGRO v Brně se žáci i učitelé seznámili s novými trendy využívání strojů a zemědělské a lesnické technologie. Zajímavostí veletrhu byla prezentace většiny značek zemědělské techniky působící v České republice a vysoká zahraniční účast vystavovatelů z téměř 40 zemí. Brněnská přehlídka zemědělské, chovatelské a lesnické techniky se v Brně poprvé uskutečnila před 20 lety a dnes je třetí největší svého druhu v Evropě. Toto postavení potvrzuje i vysoká návštěvnost. Žáci i učitelé střední školy získali velké množství informací a propagačních materiálů nových strojů pro přípravu půdy, setí, sázení, postřiky a sklizeň zemědělských plodin, jež mohou využít při výuce odborných předmětů a žáci třetího ročníku i u závěrečné zkoušky, která je čekala v měsíci červnu. 54

55 6 Prevence rizikových projevů chování 6.1 Školní metodik prevence Mnozí mohou mít dojem, že užívání drog, kouření cigaret, alkohol, násilí nebo jiné takzvané negativní jevy ve společnosti jsou dnešní mládeži lhostejné. Mohlo by se snad i zdát, že některé z těchto jevů jsou mladými lidmi považovány za trend hodný následování. Důkazem toho, že to naštěstí není úplná pravda, může být soutěž Rizikové chování pořádaná každoročně Gymnáziem a Střední odbornou školou v Rýmařově. Letošní ročník soutěže se konal poslední březnový pátek, zúčastnili se žáci pořádající školy, ze SSOŠ Prima a SOŠ Bruntál. Celkem 25 žáků, kteří dostali možnost vyjádřit svůj postoj k některému z patologických projevů chování ve společnosti ve dvou kategoriích literární a výtvarné. Vítězné povídky se týkaly domácího násilí, týrání žen a šikany. Výtvarnou soutěž vyhrála práce se skulpturou kuřáka varující před škodlivostí tabakismu. Další oceněnou prácí byla malba vyobrazující následky domácího násilí a obrázek na téma prostituce. V oblasti prevence rizikových projevů chování proběhly dvě akce ve spolupráci s Policií ČR. Byly uskutečněny dvě preventivní prohlídky prostor školy za účelem zjištění případného přechovávání návykových látek. Preventivní prohlídky byly provedeny policií ČR v budově Julia Sedláka 18 dvakrát, jednou v budově Sokolovská 34. Závěry první prohlídky byly řešeny v pěti případech pokutou. Cílem těchto prohlídek bylo předcházení rizikovým projevům chování a pomoci ve vytváření zdravého a bezpečného školního prostředí. 6.2 Zájmové kroužky příprava na certifikát z AJ a FJ, biologický kroužek, přírodovědný kroužek, střelecký kroužek, kurz první pomoci, florbal pro mladší žáky, pro starší žáky, volejbal pro chlapce, pro dívky, basketbal, badminton, vodácké kurzy. 55

56 6.3 Školní výchovné poradenství Agenda a práce s žáky s SPU, pracoviště gymnázium, Sokolovská 34: kontrola vykazování stávajících integrovaných žáků, předání aktuálních evidence těchto žáků ředitelce školy, zaevidování nově příchozích žáků s SPU, informování kolegů o aktuálních žácích s SPU a o materiálech, sloužících jako podklad pro práci s těmito žáky, aktualizace konzultačních hodin a kontaktů výchovného poradce, seznámení žáků gymnázia s prací výchovného poradce a jejich možností využít jeho pomoci, dvoje setkání s pracovnicí Speciálního pedagogického centra v Olomouci předání nového IVP plánu pro sluchově postiženou žákyni (7. A), informování o jejích studijních výsledcích, chování ve škole a plánech do budoucna; konzultace nového žáka (1. A) se sluchovým postižením je také klientem SPC Olomouc, kontrola platnosti posudků žáků s SPU, zajištění nových žádostí o kontrolní vyšetření, zajištění posudků z PPP Bruntál pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky pro žáky s SPU a zároveň vyřízení nových žádostí pro žáky maturující v příštím školním roce. Poradenství v rámci vzdělávacích, výchovných a osobních problémů: osobní jednání se studenty se zhoršeným prospěchem, pomoc žákyni v 1. A kvůli nevhodnému chování jejích spolužáků k ní, o výsledku jednání informován zákonný zástupce nezletilé, předání informací nadaným studentům o různých typech soutěží, kterých se mohou zúčastnit. Kariérní poradenství: zorganizování přednášky zástupce Institutu vzdělání SOKRATES pro žáky 7. A a 3. B informace o možnostech studia na různých typech vysokých škol, poradenství pro studenty vyššího stupně gymnázia ohledně výběru seminářů a dalšího směřování v rámci studia, na školním webu zveřejnění odkazů na servery poskytující užitečné informace pro uchazeče o studium na VŠ, průběžné předávání aktuálních informací maturantům poskytnutými vysokými školami (dny otevřených dveří, přípravné kurzy, nabídky studia), zajištění speciálního čísla Učitelských novin s přehledem VŠ pro zájemce z řad studentů, informování o konání dalšího ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, osobní jednání a pomoc při výběru vhodné VŠ, zapůjčení publikací obsahující vzorové přijímací testy na VŠ, kontrola a zajištění potvrzení přihlášek maturantů na VŠ, sběr dat ohledně úspěšného přijetí absolventů gymnázia na VŠ. Plnění plánu práce výchovného poradce pracoviště SOŠ, J. Sedláka 18 Ve školním roce bylo výchovné poradenství na našem pracovišti rozděleno na oblast poradenství pro učně a studenty s SPU a SPCH a oblast profesního poradenství. žáci byli seznámeni s konzultačními hodinami výchovné poradkyně a s možnostmi spolupráce s ní, 56

57 učitelé byli seznámeni s problémovými žáky; byli proškoleni, jak s žáky s SPU a SPCH pracovat, na co se zaměřit, jak jim pomoci, na úseku SOŠ jsme měli v evidenci 19 žáků s SPU, nikdo nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, průběžně byly doplňovány informace o problémových žácích + dle potřeby a zájmu učitelů a MOV byli tito seznamováni s jejich obtížemi; materiály o žácích u VP, dle potřeb TU + dle informací z pedagogických porad projednávány problémy jednotlivých žáků; byly svolávány schůzky, na nichž jsme se zabývali řešením absence či nedostatků při plnění povinností ve škole, odborném výcviku, příp. na domově mládeže; zápisy z jednání s návrhy na výchovná opatření byly předány zákonnému zástupci (u zletilých žáků přímo jim), třídnímu učiteli, ve druhém ročníku učebního oboru došlo k výraznému navýšení absence žáků, značně se zvýšila jejich neomluvená absence. Situaci jsme průběžně sledovali a řešili s třídními učiteli (opakovaně jsme jednali se zákonnými zástupci a jejich dětmi, také se zletilými učni; byla přislíbena náprava), průběžně byla kontrolována platnost posudků z PPP a byly připravovány podklady pro jejich kontrolní vyšetření; dle potřeby byly s pracovníky PPP individuálně konzultovány nově vzniklé problémy, v září jsme podali žádosti o kontrolní vyšetření studentů s PUP k maturitním zkouškám (2 studenti), dle zájmu našich žáků i zájemců o nástavbové studium byla poskytována poradenská činnost pro rodiče a žáky při volbě dalšího studia (a povolání) pro žáky třetího ročníku učebních oborů; studentům maturitního ročníku byly poskytnuty informace o možnostech dalšího studia na VŠ a VOŠ. 57

58 6.4 Minimální preventivní program Zpráva o plnění MPP v roce 2013 / 2014 škola název Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace počet žáků / studentů ZŠ úplná neúplná SŠ s maturitou 289 bez maturity 124 školní metodik prevence jméno Ondřej Brujevič telefon mobil kumulovaná funkce (s výchovným poradcem, vychovatelem) ano ne 1 finanční ohodnocení ano ne 1 kabinet vlastní společný s výchovným poradcem společný s jinými pedagogy 1 specializační studium pro ŠMP (250 hodin) studuji, nebo již mám ukončeno ano ne 1 školní psycholog plánuji studovat 1 ano interní ano externí výše úvazku výše úvazku speciální pedagog ano interní ano externí výše úvazku výše úvazku financování specifických preventivních programů formou grantů, dotací, ap. jsme žádali celkem celková získaná částka výskyt řešených rizikových forem chování v uplynulém roce počet omluvených hodin snížené známky z chování neomluvené hodiny zneužití alkoholu zneužití drog agresivita, šikana, kyberšikana krádeže podezření na skryté záškoláctví počet 2 14 počet 3 18 počet hodin 1909 počet osob 34 počet případů 9 počet osob 8 počet případů 0 počet osob 0 počet případů 2 počet osob 3 počet případů 0 počet osob 0 počet osob 0 výskyt jiných forem rizikového chování, které jste řešili: V průběhu školního roku proběhla dvakrát ve spolupráci s PČR preventivní prohlídka prostor školy za účelem zjištění výskytu návykových látek. Vysoký počet neomluvených hodin se nejvíce vyskytoval u chlapců v učebních oborech, kde na jednoho žáka připadlo až 100 hodin. návrhy, připomínky, přání: Vypracoval(-a) Ondřej Brujevič Dne: 27.červen

59 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pracovníků je řízeno Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků, souboru školení a vzdělávání zaměstnanců školy. Pedagogičtí pracovníci se dále účastnili školení a seminářů k problematice BOZP, PO, směrnic organizace a nových právních dokumentů. Vzdělávací agentura Vzdělávací akce Počet zúčastněných Cizí jazyky, český jazyk NIDV-centrální pracoviště Aktualizační odborná příprava oponentů hodnocení PP ČJL prezenční část 1 NIDV Hodnotitel ústní maturitní zkoušky ČjL, Aj, Aj PUP, Nj PUP, Rj-PUP 4 Oxford University Press Oxford Professional Development for Primary Teachers-Moravia Učení Aj pro 2 ZŠ a nižší stupeň gymnázia Oxford University Press Oxford Professional Development for Secondary Teachers Jak se poučit z chyb 2 výuky Aj Oxford University Press Christmas seminář 2 NIDV Kurz odborné angličtiny pro strojaře I. strojírenská technologie 1 Descartes vzdělávací agentura Rolové hry v hodinách němčiny 1 Mgr. Dagmar Samsonová Tvorba textu aneb jak na slohová cvičení 1 Dějepis, Zeměpis, pedagogika PřF Ostravské univerzity Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Interaktivní učebnice ve výuce 1 PřF Ostravské univerzity Den učitelů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost 1 Ústav pro studium totalitních režimů Využití médií ve výuce dějepisu 2 Mgr. Dagmar Samsonová Přednáška pro pedagogický sbor Psychohygiena učitele jak předejít 21 vyčerpání a stresům Geografický ústav PřF MU Letní geografická škola 1 Řízení, právo, evaluace PhDr. Monika Puškinová Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy 1 Mgr. D. Samsonová Setkání výchovných poradců Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků 1 NIDV, krajské pracoviště Ostrava Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře 1 KÚ MSK Pracovně-lékařské služby z hlediska nové legislativy 1 KÚ MSK Pedagog mezi paragrafy 1 KÚ MSK Seminář Kolektivní vyjednávání 1 KÚ MSK Seminář Stres, řešení konfliktů při propouštění KHS MSK Hygienické školení kolektivů školních jídelen hygienické minimum 1 59

60 Gymnázium nad Štolou, Praha Národní ústav pro vzdělávání Podpora spolupráce škol a firem Pospolu Matematika, chemie Celostátní konference ředitelů gymnázií ČR Ředitel gymnázia a jeho zřizovatel Ředitel ve spárech evropských projektů Školu dělá ředitel, učitel a žáci Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe Mgr. Dagmar Samsonová, Bruntál Kurz výuky finanční gramotnosti 6 EDUKO,Právník a ekonom Ekonomika semináře Aktuality ve výuce JUDr. Ing. J. Staněk ekonomiky 1 PřF UK Praha Chemie pro školy 21. století 12hod. kurz 1 Odborné kurzy Barmanská škola Barmanský kurz 1 Celoživotní vzdělávání Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín KVIC Nový Jičín Slezská univerzita Opava Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. V rozsahu 128 hodin. Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zahájení studia: Základy pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie pro pedagogy Bakalářské studium Angličtina pro školskou praxi

61 8 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 8.1 Prezentace školy v televizi Polar Škola se zapojila do výzvy MSK o propagaci škol v médiích. V listopadu 2013 natočila a v regionálních zprávách odvysílala televize Polar dvě reportáže o škole první se týkala studia na Gymnáziu a SOŠ v Rýmařově a má název Sloučením se Rýmařovu podařilo zachovat střední školy (http://bit.ly/1yklwn7). Druhá pojednávala o významné vernisáži fotografií Jindřicha Štreita z cyklu Vítkovice v galerii Gymnázia a SOŠ v Rýmařově (http://bit.ly/1onzn1j). Studenti sami natočili propagační videoklip o studiu gymnaziálního oboru (http://bit.ly/1sa1cje). 8.2 Prezentace v časopisech Rýmařovský Horizont je čtrnáctideník regionu Rýmařovska, do kterého škola pravidelně zasílá příspěvky o činnosti, aktivitách, informace o nabídkách vzdělávání. Články: Japonská sopranistka přivezla Pozdrav z Asie, Indiáni, kovbojové a banditi uchvátili klíč od města, Škola pro vědu i praktický život, Reklamní letáky, Dny otevřených dveří, Pozvánky na vernisáže a další. Webový magazín Aktuálně.cz na třech článcích o současné češtině mladých participoval Vladimír Stanzel: Mladá fronta DNES inzerce o vzdělávací nabídce. Moravskoslezský deník inzerce o vzdělávací nabídce. Info Bruntálsko inzerce o vzdělávací nabídce. 8.3 Program podpory zájmových aktivit v Rýmařově Rada města Rýmařova každoročně schvaluje dotace z rozpočtu města. Dotační program podporuje zájemce o uspořádání aktivit, které podporují kulturu, sport a zájmové aktivity ve městě. Naší škole byly usnesením č. 3945/67/14 schváleny dotace na podporu sedmi projektů školy. Šlo o tyto aktivity: celoroční činnost střeleckého kroužku, sportovní činnost studenta M. R. ve střelbě, Velikonoční turnaj v košíkové hochů, Běh na Praděd o pohár starosty města Rýmařova, školní a regionální kolo soutěže Rizikové chování 2014, vernisáže umělecké výstavy, mezinárodní projekt Přátelství bez hranic. 8.4 Celoroční výstavy ve dvou galeriích školy V měsíci listopadu a v měsíci únoru proběhly dvě vernisáže k významným výstavám, které jsou umístěny v budově gymnázia ve stálých galeriích Jindřicha Štreita a v galerii Bořka Zemana v komunitním centru. První byla výstava fotografií J. Štreita z cyklu Vítkovice, druhá výstava kreseb Dany Puchnarové inspirované verši Rabíndranátha Thákura s názvem Dar radosti. 61

62 8.5 Koncert pro Michalku V sále SVČ uspořádali žáci rýmařovských škol koncert na podporu dívky se zdravotním handicapem. Koncert byl součástí projektu Michalka a přinesl výtěžek rovných devíti tisíc korun. Na programu se podíleli studenti Gymnázia a SOŠ Rýmařov, ZUŠ Rýmařov, Kouzelné Buřinky Rýmařov a ZŠ Rýmařov (bývalé ZvŠ). Plný sál diváků tak pomyslně vytvořil most mezi lidmi zdravými a lidmi s handicapem. 8.6 Běh na Praděd o pohár starosty města Rýmařova Dne 25. června 2014 se uskutečnil již IX. ročník běhu na Praděd. I přesto, že počasí zrovna nepřálo, běhu se zúčastnilo 12 chlapců a 6 děvčat z Gymnázia a SOŠ Rýmařov a SSOŠ Prima. Vybíhalo se od Kurzovní chaty a cíl byl na vrcholu hory Praděd. Kategorii děvčat vyhrála závodnice s časem 14 minut a 55 sekund a kategorii chlapců závodník s časem 11 minut a 11 sekund. Oba vítězové svými časy překonali dosavadní rekordy. Ceny byly předány starostou města Rýmařov. 8.7 Akce pro veřejnost pořádané studenty Obnovenou tradicí oslav Majáles, která každoročně rozvíří poklid malého města, naplnili letos studenti naší sloučené školy a jejich kolegové ze SSOŠ Prima ve westernovém duchu. Studentská akademie byla vynikající přehlídkou tanečních, hudebních a divadelních vystoupení. Plný sál studentů, rodičů a také účastníků veřejnosti byli svědky vyhlášení vítěze o nové logo školy. Ples maturitních ročníků proběhl v sále nově zrekonstruovaného Střediska volného času. Slavnostní stužkování pěti tříd proběhlo v odpoledních hodinách před zahájením maturitního plesu. Byl uspořádán ukázkový raut 4. ročníku oboru Hotelnictví před ukončením studia maturitní zkouškou. Charitativní činnost se zaměřila na Tříkrálovou sbírku. 62

63 8.8 Kavárna pro seniory Ve školním roce 2013/2014 se projektu účastnili žáci 4. ročníku oboru Hotelnictví. Setkání proběhla třikrát v říjnu, prosinci a březnu. V říjnu přijeli senioři do školy v Rýmařově, kde se o ně žáci svědomitě starali. Připravili jim bohaté občerstvení, učili je skládat ubrousky na slavnostní tabule a setkání zakončili vědomostním kvízem, při kterém se všichni dobře bavili. Prosincové setkání se neslo v duchu přicházejících Vánoc. Příprava tohoto setkání je vždy nejsložitější, protože ho žáci musí promyslet s velkým předstihem. Kromě občerstvení je nutné zajistit i doprovodný program, který každoročně obstarávají žáci ZUŠ Rýmařov. Setkání se opět zdařilo a všechny úkoly se podařilo splnit. Poslední setkání letošního školního roku proběhlo v březnu a tentokrát přímo v Domě odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Zde studenti nepředváděli jen kulinářské umění, ale také znalosti z cestovního ruchu, jako je příprava a prezentace cestovních zájezdů. 63

64 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát Ve dnech listopadu 2013 proběhla na škole inspekční činnost dle 174 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného gymnáziem a střední odbornou školou a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů. V inspekční zprávě ze dne jsou hodnoceny pozitivní trendy: - spojení obou škol bez výrazného vlivu na vzdělávání, - velmi dobré materiální zázemí, - realizace efektivních programů v oblasti prevence rizikového chování, - zapojení školy do projektové činnosti, - zajištění praktického vyučování ve spolupráci se zaměstnavateli. Negativním trendem byl shledán vysoký podíl neúspěšných žáků střední odborné školy v posledním ročníku studia. Nebyly shledány nedostatky, ani závažná pochybení. Druhou částí inspekční činnosti bylo kontrolováno dodržování vybraných ustanovení školského zákona. V protokolu o kontrole ze dne jsou stanoveny tyto závěry: nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona. Ve dnech května 2014 proběhla na škole inspekční činnost ke kontrole dodržování ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku V protokolu o kontrole ze dne je tento závěr: nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě Kontrola školního bufetu a recepce ze dne Nebyly shledány nedostatky. Kontrola pracoviště gymnázia ze dne Byly kontrolovány dvě budovy gymnázia a tělocvična z pohledu hygienických požadavků. Nebyla uložena žádná opatření. Dále byla kontrolována budova pro výuku SOŠ na ulici J. Sedláka 18. Uložená opatření úprava suterénních šaten malbou a sanační omítkou. Závady odstraněny. Posledním kontrolovaným objektem byly školní dílny v Jamarticích. Přetrvával nedostatek vymalování haly. Závada byla odstraněna v červenci 2014, a bylo tak splněno povolení výjimky. Kontrola kategorizace prací a schválení návrhu na zařazení zaměstnanců ze dne Kontrola ze dne na plnění povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Opatřením bylo uloženo upravit a nechat si schválit písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Nedostatek je odstraněn. Hasičský záchranný sbor MSK Tematická požární kontrola ze dne Nebyly shledány závažné nedostatky. 64

65 10 Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Rozpočet školy na rok 2013 Údaje uvedené v kapitole souhlasí s rozpisem závazných ukazatelů pro rok 2013, který byl schválen usnesením Rady MSK dne Závazné ukazatele gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště a učiliště Ostatní školní stravování domovy mládeže ostatní záležitosti vzdělávání organizace 1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle 160, 163 a 171 zákona č. 561/2004 Sb.) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání , , , , ,00 0, ,00 celkem ÚZ v tom: prostředky na platy (PNP) , , , , , ,00 ostatní osobní náklady (OON) , , ,00 0,00 0, ,00 zákonné odvody , , , , , ,00 FKSP , , , , , ,00 ONIV , , , , , ,00 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 v tom: prostředky na platy (PNP) 1 419, ,00 zákonné odvody 483,00 483,00 FKSP 14,00 14,00 ÚZ Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období 9-12/ , ,00 MŠMT - CELKEM , , , , , ,00 2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady , , , , , ,00 ÚZ 131 Účelově určeno na úhradů nákladů souvisejících se sloučením škol , ,00 ÚZ 132 Prostředky na ICT , ,00 ÚZ 203 dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel 0, , ,00 ÚZ 203 na obnovu vybavení domova mládeže , ,00 ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM , , ,00 MSK - CELKEM , , , ,00 0, ,00 3. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) ÚZ EU peníze školám , ,40 PROJEKTY - CELKEM ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM , , , , , , ,40 Závazné ukazatele - investiční dotace do investičního fondu gymnázium střední odborná škola střední odborné učiliště a učiliště Ostatní školní stravování domovy mládeže ostatní záležitosti vzdělávání organizace ÚZ 206 Rekonstrukce podhledů a umělého osvětlení v tělocvičně , ,00 ÚZ 206 Účelově určeno na výdaje spojené s optimalizací škol , ,00 ÚZ 259 ÚZ 259 Zateplení vybraných objektů Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově Zateplení budovy dílen Gymnázia a Střední odborné školy v Rýmařově-Jamarticích , , , ,00 ZÁVAZNÝ UKAZATEL INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 0,00 0, , ,00 65

66 10.2 Hospodaření v roce 2013 PŘÍJMY CELKEM:... VÝDAJE CELKEM:... HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: ,55 Kč ,30 Kč ,25 Kč Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Hospodářský výsledek celkem ,96 Kč ,71 Kč ,25 Kč Limit pracovníků dle závazných ukazatelů: v hlavní činnosti... 42,35 Limit pracovníků dle skutečnosti v hlavní činnosti... 40,71 v doplňkové činnosti... 0, Stav majetku k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Budovy, haly, stavby ,74 Kč Stroje a zařízení ,87 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,65 Kč Pozemky ,47 Kč Pořízení hmotných investic ,00 Kč Celkem ,64 Kč Majetek v podrozvahové evidenci: Drobný nehmotný majetek ,57 Kč Drobný majetek Kč ,56 Kč Učební pomůcky Kč ,26 Kč Učebnice ,32 Kč Knihy ve školní knihovně ,00 Kč Maturitní vysvědčení. 870,26 Kč Bianko vysvědčení s vodoznakem ,00 Kč Majetek ve výpůjčce projekt Heuréka ,40 Kč Drobný majetek projektu Bruntálsko ,00 Kč Celkem ,03 Kč Ceniny poštovní známky ,00 Kč Rezervní fond ze zlepšeného HV zůstatek k ,26 Kč Rezervní fond z ostatních titulů zůstatek k Kč 66

67 Fond odměn zůstatek k ,00 Kč Fond FKSP zůstatek k ,57 Kč Fond reprodukce majetku (investiční fond) zůstatek k ,88 Kč z toho finančně kryto k ,53 Kč z toho nekryté odpisy k ,35 Kč V průběhu prvního pololetí roku 2014 byly zdroje investičního fondu použity na rekonstrukci a modernizaci školních budov, kterých má škola šest. K činí krytý zůstatek investičního fondu ,5 Kč. finančně krytý zůstatek k ,53 Kč 10.4 Finančně zabezpečené projekty podporující činnost školy Dotace města Rýmařov Příspěvek na účast na mistrovství ČR ve sportovní střelbě ,00 Kč Příspěvek na závodní činnost výkonnostních střelců 6 000,00 Kč Příspěvek na pořádání vernisáže výstavy v galerii Jindřicha Štreita ,00 Kč Celkem ,00 Kč Finanční dary Na úhradu přepravy studentů na soutěže ,00 Kč Na úhradu přepravy studentů do Krompach ,00 Kč Celkem ,00 Kč Čerpání finančních prostředků projektu EU peníze středním školám DKP Kč (k výpočetní technice) 2 420,00 Kč Cestovné na školení a vzdělávání ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč Školení a vzdělávání ,00 Kč OON ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč DDHM Kč (výpočetní technika) ,00 Kč Čerpání celkem ,00 Kč Celkem získané finance z jiných zdrojů ,00 Kč 67

68 10.5 Tabulka čerpání finančních prostředků v roce 2013 Čerpání finančních prostředků provozní náklady v Kč Čerpání Spotřeba materiálu V tom: - oděv, obuv (OOPP) materiál pro výuku pohonné hmoty, maziva majetek Kč čisticí, hygienické a zdravotnické prostředky materiál na drobné opravy a údržbu tonery Spotřeba energie Z toho: - vodné, stočné, srážková voda teplo elektřina Oprava a údržba Z toho: - stavební stroje a zařízení ostatní Ostatní služby V tom: - poštovné internet telefonické poplatky programy, upgrade stravné žáci (1-6/2013) revize bankovní poplatky prezentace školy vývoz odpadu, jímky Jiné sociální pojištění 114 Zákonné sociální náklady 987 Dálniční známky 310 Odpisy majetku Náklady DDHM (majetek Kč) Ostatní náklady z činnosti

69 Čerpání finančních prostředků přímé náklady v Kč Závazný ukazatel Skutečné čerpání Rozdíl Zdůvodnění rozdílu Prostředky na platy OON Zákonné odvody V tom: - sociální X X - zdravotní X X FKSP V tom: - z platů X X - z DPN X 394 X Přímý ONIV V tom: - učebnice X X - učební pomůcky X X - cestovné X X - školení X X - náhrada za DPN X X - stravování zaměstnanců X 717 X - ochranné pracovní pomůcky X X - zákonné pojištění 4,2 X X - odměny pro maturitní komisaře X X Prostředky se poskytují zaokrouhleně. Nevyčerpané prostředky se přesunují do přímých ONIV. Přesun nevyčerpaných prostředků uvedených výše. Celkem:

70 10.6 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inv. rozdílů k Číslo účtu Účetní stav Stav zjištěný Invenarizační roz. SÚ AÚ Název účtu k inventarizací ( manko -, přeb.+) DDNM Kč , , , , Budovy,haly,stavby , , Budovy,haly,stavby-SŠ , , , , DHM tř.4 nad Kč , , DHM "C" nad Kč , , DHM nad Kč - SŠ , , DHM KC nad Kč , , , , DHM Kč , , DDHM "B" Kč , , DDHM UP Kč , , DDHM SŠ , , , , Pozemky , , Pozemky-SŠ , , , , Pořízení hmotných investic , , Pořízení hmotných investic-sš , , , , Oprávky k DDNM Kč , , , , Oprávky k budovám,halám,stavbám , , Oprávky - dooprávkování , , Oprávky k budovám,halám,stavbám - SŠ , , , , Oprávky -DHM tř.4 nad Kč , , Oprávky -DHM dooprávkování , , Oprávky -DHM "C" nad Kč , , Oprávky -DHM nad Kč - SŠ , , Oprávky -DHM KC nad Kč , , Oprávky -DHM KC-dooprávkování , , , , Oprávky -DDHM Kč , , Oprávky -DDHM "B" Kč , , Oprávky -DDHM UP Kč , , Oprávky -DDHM SŠ , , , , Sklad OPP , , Sklad potrviny , , Sklad dílny , , , , Běžný účet , , Běžný účet - FRM , , Běžný účet - RF z HV , , Běžný účet - FO , , Běžný účet EU peníze školám , , Běžný účet EU peníze školám SŠ , , Běžný účet - stravování , , Běžný účet , , Běžný účet - FKSP , , , , Pokladna - hlavní 5 501, , , , Ceniny-poštovní známky 325,00 325, ,00 325, Odběratelé tuzemští , , , , PHM - benzín 5 852, , PHM - nafta 3 489, , Ost.pohledávky zdrav.poj , , , , Dodavatelé tuzemští , , Dodavatelé dlouhodobého majetku , , , ,

71 Zálohy-stravné, ubytování , , Zálohy-školní akce-žáci 3 833, , Zálohy-OPP-vesty 410,00 410, , , Zaměstnanci - mzdy , , Odměny - PP žáků , , Zaměstnanci - penzijní poj. FKSP 6 780, , , , Zúčt.s ISZ - Všeobecná ZP-zam , , Zúčt.s ISZ - ZP MV -zam , , Zúčt.s ISZ - Vojenská ZP-zam , , Zúčt.s ISZ - Oborová ZP-zam , , Zúčt.s ISZ - ČP ZP-zam , , Zúčt.s ISZ - Všeobecná ZP-ÚJ , , Zúčt.s ISZ - ZP MV - ÚJ , , Zúčt.s ISZ - Vojenská ZP-ÚJ , , Zúčt.s ISZ - Oborová ZP-ÚJ 6 847, , Zúčt.s ISZ - ČP ZP-ÚJ , , Zúčt.s ISZ - OSSZ-zam , , Zúčt.s ISZ - OSSZ-ÚJ , , , , Jiné přímé daně-zálohové , , Jiné přímé daně-srážkové 335,00 335, , , Zúčtování DPH s FÚ , , , , Jiné daně a popl.-ii.pilíř 1 268, , , , Jiné pohl. Žáci - lyžařský k , , Jiné pohl. - zálohy žáci tiskoviny 3 058, , Jiné pohledávky - čipy (stravenky) 4 900, , , , Ost.záv.-srážky ostatní 4 798, , , , Náklady příštích období , , , , Výnosy příštích období , , , , Dohad.účty aktivní z EU , , DÚA z EU SŠ , , DÚA - DPH 7 217, , , , Fond inv.majetku-sloučení škol , , Fond inv.majetku , , Fond oběžných aktiv , , , , IT - Bruntálsko , , IT - Podpora přírod.oborů , , IT - odpis Bruntálsko , , IT - odpis Podp.přírod.oborů , , , , Oceňov.rozdíly-dooprávkování , , Oceňov.rozdíly-dooprávkování-SŠ , , , , Fond odměn-počát.stav , , Fond odměn - příděl z HV , , , , FKSP-počáteční stav , , FKSP-základní příděl , , FKSP-převod při sloučení , , FKSP-stravování , , FKSP-rekreace , , FKSP-kultura,tělov.,sport , , FKSP-dary peněžní , , FKSP-penzijní pojištění , , FKSP-zlepšení prac. prostředí , , , ,

72 Rezervní fond-počáteční stav , , Rezervní fond-příděl výsledku hosp , , Rezervní fond-ostatní tvorba , , Rezervní fond- úhrada sankcí -669,00-669, , , Frezervní ost.-pen.dary účelové , , Frezervní ost.-čerpání darů , , ,00 0, FRM-počáteční stav , , FRM-tvorba odpisů HČ , , FRM-tvorba odpisů DČ 8 135, , FRM-invest.dotace od zřizovatele , , FRM-rekonstrukce a moderniz , , FRM-rekonst.+moder.-inv.dotace , , FRM-nákupy strojů,zaříz.,ost , , FRM-oprava a údržba majetku , , , , DPZ z EU Gym , , DPZ z EU SŠ , , , , Podroz.účet-DNM do Kč , , , , Podroz.účet-DM Kč , , Podroz.účet-UP Kč , , , , Podr.účet-sklad učebnic , , Podr.účet-školní knihovna , , Podr.účet-maturtní vysvědčení 870,26 870, Podr.účet-bianco s vodoznak 1 050, , Podr.účet-Heuréka -výpůjčka , , Podr.účet-projekt Bruntálsko , , , , DPZ-výpůjčka budova J.S , , DPZ-výpůjčka pozemek J.S , , , , Vyrov.podroz.účet k , , Vyrov.podroz.účet k , , Vyrov.podroz.účet k , , Vyrov.podroz.účet k , , , , Oprava a údržba majetku, investiční akce Od nového školního roku jsme sloučenou školou, která má celkem 6 samostatných budov. Údržba majetku byla prováděna po celý rok, velké rekonstrukce prostor proběhly také o vánočních a jarních prázdninách, o hlavních prázdninách byly provedeny stavební úpravy a modernizace ve výši 800 tisíc Kč. Investiční fond byl využit k technickému zhodnocení budov, tělocvičny a školních dílen. Informační technologie V měsíci září lednu proběhly nutné změny prostřednictvím informačních technologií. Budovy byly opticky propojeny do jedné sítě, do provozu byla uvedena nová telefonní ústředna, sjednotilo se předávání informací mezi pracovišti. Bylo upraveno prostředí správy programu Bakaláři, ekonomický software byl rozšířen o další moduly. V průběhu roku byly nakoupeny 4 tiskárny, 1 skener, 6 notebooků, 2 stolní počítače a 2 dataprojektory. Šatny pro žáky, zaměstnance Byly zrekonstruovány šatny ve školních dílnách pro 60 učňů. V šatnách byly zhotoveny nové podlahy, prostory byly vymalovány, vybaveny plechovými skříněmi a lavicemi do šaten. Nové botníky byly pořízeny na domově mládeže. Pro odborný výcvik oboru Kuchař-číšník byly zakoupeny šatní skříně. V jarních měsících byly odstraněny nedostatky šatních prostor a prostor pro praktickou výuku žáků z pohledu hygieny. Byla provedena úprava sanačními omítkami a malbou v šatnách pro učební obory. 72

73 Ve školní jídelně byl zbudován nový vchod pro žáky s šatnovým prostorem a terminálem na stravenky. Pro kuchařky byla vytvořena nová šatna dle hygienických požadavků. Na hlavní budově školy byla zrekonstruována šatna a úklidové místnosti pro zaměstnance. Šatny v tělocvičně byly vybaveny věšáky s lavečkami, které vyrobili žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů. O jarních prázdninách byla provedena celková rekonstrukce tří sprch a šaten v tělocvičně v celkové výši 350 tis. Kč. Vybavení domova mládeže Škola obdržela mimořádný příspěvek na provoz za účelem vybavení domova mládeže novým nábytkem. Ve dvou fázích byl zakoupen nábytek do pokojů 42 postelí s úložným prostorem, zdravotní matrace, lůžkoviny, skříně do 25 pokojů. Zateplování budov školy projektová dokumentace V měsíci březnu byly dokončeny projektové dokumentace pro Zateplení vybraných objektů Gymnázia a SOŠ Rýmařov a Zateplení budovy dílen Gymnázia a SOŠ Rýmařovy v Jamarticích. V měsíci srpnu byla zahájena stavba pro zateplení a výměnu střechy v Jamarticích. Financování dvou projektových dokumentací bylo hrazeno z dotace posílení investičního fondu. První fáze investiční akce probíhá v rámci 50. výzvy OP ŽP. Vybavení učeben novým nábytkem Učebna biologie a jazykové učebny byly vybaveny novým školním nábytkem. Oprava rozvodů vody a nová WC O vánočních prázdninách bylo zrekonstruováno jedno oddělení dívčích a chlapeckých WC na budově gymnázia v celkové výši 190 tis. Kč. Byla zbudována jedna nová úklidová místnost a jedna byla rekonstruována. Pro zaměstnance školy se na dvou budovách zrekonstruovala tři oddělení WC. Oprava rozvodů vody v hlavní (nejstarší) budově školy se prováděla o hlavních prázdninách. Škola tak dokončuje celkovou rekonstrukci nových WC pro žáky i zaměstnance. Vše je hrazeno z fondu reprodukce majetku. 73

74 Hygienické požadavky Velká hala školních dílen v Jamarticích byla v měsíci červenci vymalována, byly provedeny úpravy omítek na stěnách a výmalba stropu haly. Byly tak splněny hygienické požadavky na prostředí učebních prostor pro žáky. Náklady akce činily 78 tis. Kč Zpráva o svobodném přístupu k informacím Údaje jsou uvedeny dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Počet podaných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 Výsledky řízení o sankcích Další informace vztahující se k zákonu Výkon státní správy Rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 165 odst. 2 písm. a), d), f), g), h), j) a k), a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Rozhodnutí ředitelky školy Počet Počet odvolání dle 165 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a/ přeřazení do vyššího ročníku a povolení 0 0 indicie vzdělávacího plánu podle 18 d/ o převedení žáka do odpovídajícího 0 0 ročníku základní školy f/ přijetí ke vzdělávání ve střední škole g/ o přestupu, změně oboru a přerušení 19 0 vzdělávání h/ opakování ročníku po splnění povinné 9 0 školní docházky j/podmíněné vyloučení a vyloučení žáka 7 0 k/ uznání dosaženého vzdělání

75 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11.1 Mezinárodní výměnný pobyt studentů Přátelství bez hranic Ve dnech září hostilo naše gymnázium 40 studentů z gymnázia Krompachy na Slovensku, aby druhým rokem pokračovali ve společném projektu Přátelství bez hranic. Naše gymnázium hostilo studenty po dobu čtyř dnů. Program byl zaměřen na poznání regionu, zvyků a tradic. Na rýmařovských Dřevařských, lesnických a mysliveckých dnech studenti společně prezentovali bohatou projektovou činnost. Mezinárodní projekt slavil úspěch na slovenské straně, kde se svojí tematikou vyhrál celostátní soutěž Česko-polská sportovní integrace Spolupráce s polským partnerským městem Ozimek na sportovním projektu pro žáky škol z Ozimku a Rýmařova byla ukončena poslední fází v září Ze sportovních disciplin se žáci zúčastnili cvičení na posilovacích strojích v parku, přetahování lanem a závodů desetičlenných družstev. V závěru spolupráce a přátelství žáci navštívili Jurapark Krasiejów Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk MŠMT Škola se zapojila do rozvojového programu MŠMT s názvem Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce Cílem programu bylo podpořit zavedení výuky druhého cizího jazyka ve víceletém gymnáziu. Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu byly využity na nákup učebních pomůcek a učebnic pro žáky učící se francouzský a ruský jazyk Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání MŠMT vyhlásilo 3. března 2014 program s názvem Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 na podporu těch oborů vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. Do přehledu vybraných oborů vzdělání byly také zařazeny obory Hutník a Opravář zemědělských strojů. Finanční prostředky byly poskytnuté na platy pedagogických pracovníků 11.5 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků MŠMT Poskytovatelem dotace je MŠMT, které vyhlašuje dvakrát do roka období podpory. Na září až prosinec 2013 byla podána žádost č. 127/p12/2013, ve které byl podpořeno celkem devět žáků školy v celkové výši dotace ,- Kč. Dotace ovšem nebyla romskými žáky plně využita pro nesplnění kritérií, především docházky do školy. 75

76 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12.1 DVPP v rámci celoživotního vzdělávání Programu celoživotního vzdělávání se v tomto školním roce zúčastnili 4 pedagogičtí pracovníci. Studiem si doplňovali odbornou kvalifikaci. Dva učitelé odborného výcviku studium úspěšně ukončili. Další program celoživotního vzdělávání je zaměřen na účetní a vedoucí školní jídelny. Vzdělávací instituce Vzdělávací akce Počet zúčastněných Krajské zařízení pro další Studium pedagogiky podle vzdělávání pedagogických 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 pracovníků a informační Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 2 centrum, Nový Jičín V rozsahu 128 hodin. KVIC Nový Jičín Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zahájení studia: 1 Základy pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie pro pedagogy Slezská univerzita Opava Bakalářské studium Angličtina pro školskou praxi 1 MSK KÚ Digitální a spisová služba 1 Seminář vedoucích školních jídelen Večerní a dálkové studium jako celoživotní vzdělávání Další forma vzdělávání, kterou škola poskytuje, jsou jiné formy vzdělávání. Ve večerní formě vzdělávání studovalo obor Gymnázium 12 žáků, v dálkové formě vzdělávání studovalo obor Podnikání 52 žáků ve dvou třídách. Výuka probíhá v odpoledních hodinách, ve večerním studiu třikrát týdně, v dálkovém studiu jedenkrát týdně. Délka studia je 4 roky ve večerní formě, 3 roky v dálkové formě. Ve školním roce probíhala výuka celkem ve třech třídách, z nichž dvě byly v posledním maturitním ročníku Nabídka kurzů v komunitní škole Ve školním roce 2013/2014 komunitní škola vzdělala a proškolila celkem 50 účastníků v 6 kurzech. Úspěšní absolventi kurzů získávají osvědčení. V prostorách komunitního centra probíhala školení a individuální poradenství pro úřad práce. Proběhly jazykové kurzy s 20 hodinovou dotací: Jazykový kurz angličtiny mírně pokročilé a pokročilé. Jazykový kurz francouzštiny. Jazykový kurz němčiny. Součástí nabídky vzdělávání pro obory Kuchař-číšník a Hotelnictví je nabídka barmanského kurzu. 76

77 13 Projekty financované z cizích zdrojů 13.1 OP VK Využívání ICT technologií na gymnáziu (šablony) EU peníze středním školám, zkrácený název projektu tzv. Šablony SŠ má název Využívání ICT technologií na gymnáziu č. CZ.1.07/1.5.00/ Klíčové aktivity projektu řešily inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky cizích jazyků. Nejobsáhlejší klíčová aktivita řeší zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, dále DVPP směřující k rozvoji finanční gramotnosti a DVPP v mentoringu. Realizace projektu byla zahájena Celková výše rozpočtu dosáhla ,- Kč, v jeho rámci vzniklo 24 sad výukových materiálů. Na základě výběrového řízení byla zakoupena nová počítačová učebna, interaktivní dataprojektor a pedagogičtí pracovníci byli vybaveni notebooky. Část realizace byla úspěšně ukončena v dubnu 2014, dotace byla schválena v plné výši OP VK Zavádění moderních metod výuky (šablony) V měsíci červnu byl úspěšně ukončen projekt z OP VK tzv. EU peníze středním školám (Šablony SŠ) s názvem Zavádění moderních metod výuky č. CZ.1.07/1.5.00/ v hodnotě ,- Kč. Byly odeslány závěrečné monitorovací zprávy, licenční smlouvy a splněny všechny požadavky na odevzdání zpracovaných DUMů na MŠMT. K dnešnímu dni máme vyjádření o schválení 100% poskytnuté dotace OP VK Projekt EUROgymnázia udržitelnost Tříletý projekt Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání byl v listopadu 2011 úspěšně ukončen. Spolupráce devíti gymnázií MSK i nadále pokračuje, využívají se metodické a pracovní materiály pro gymnaziální vzdělávání v předmětech ČJ, M, Fy, Ch, Bi, AJ, NJ, Dě, VV, IVT. Je zajištěna udržitelnost projektu OP VK projekt Přírodní učební areál EVVO udržitelnost Z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola vytvořila projekt Prožitkové vnímání environmentálních vzdělávacích aktivit v přírodním 77

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více