Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1

2 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014 stalo skutečností. Výuka odborných předmětů střední odborné školy se přemístila z budovy Pražská 104 do budovy gymnázia. Přestěhování předcházela důkladná příprava, za kterou zaslouží poděkování především Mgr. Dubský a Ing. Dohnálek, kteří posléze koordinovali veškeré přesuny materiálu. Slavnostní zakončení školního roku již proběhlo společně se všemi studenty i vyučujícími před budovou gymnázia. Výuka všech oborů v jedné budově s sebou přinese především pozitivní prvky. Nejenom úsporu energií, ale rozšíření nabídky pomůcek, didaktické techniky a její další doplňování, společnou nabídku mimoškolní činnosti a především zjednodušení organizace činností z pozice vedení školy. Prioritním úkolem školy bylo kvalitní vzdělávání ve vyučovaných oborech. Tomuto úsilí napomáhá realizace projektů, prostřednictvím nichž jsme mohli doplnit učební pomůcky a oslovovat i žáky okolních ZŠ s nabídkou vzdělávání na naší škole. Dokončili jsme projekt Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání, ze kterého jsme získali prostředky na obměnu všech žákovských a části učitelských počítačů ve škole. Dále jsme vybavili 3 učebny audiovizuální technikou (kombinace PC, dataprojektor, plátno). Naším záměrem je mít takto vybavené všechny třídy. Projekt Technické a přírodní vzdělávání výzva pro budoucnost směřoval v prvním roce realizace k nakoupení učebních pomůcek právě pro přírodovědné vzdělávání a jejich následné využití ve výuce, ale také v rámci kroužků pro naše studenty i žáky okolních základních škol. Za zvláštní zmínění by stálo zahájení činnosti kroužku robotiky, který ke své činnosti využíval stavebnice LEGO MINDSTORMS a v krátké době vytvořil různé naprogramované roboty. Svoji činnost pak úspěšně prezentovali T. Chytka a O. Bulička na krajské přehlídce projektových aktivit, kde obsadili 1. místo. Přes všechnu snahu a propagaci školy na veletrzích vzdělávání v Třebíči, Znojmě i Jihlavě, publikováním činností školy v regionálním tisku, návštěvou rodičovských schůzek na ZŠ, realizací řady přednášek pro veřejnost se nepodařilo naplnit záměr, otevřít dvě třídy čtyřletého oboru gymnázia. Důvodem byl setrvalý pokles žáků na ZŠ, ale především tohoroční úbytek schopnějších žáků s předpokladem tento náročnější obor studovat. Tato skutečnost se projevila nutností opět snížit počet pedagogických pracovníků. Škola i nadále plnila svoji komunitní úlohu. Oslovovala s nadstandardní nabídkou nejen studenty školy, ale spolupracovala a podílela se na organizování akcí pro veřejnost či v organizacích. Tradičně velmi dobrá spolupráce byla s ústavy zajišťujícími služby pro hendikepované spoluobčany, především Stacionář Úsměv, Denní rehabilitační stacionář a Domov pro seniory Koutkova, vše v Třebíči. Studenti školy byli rovněž zapojeni v charitativních sbírkách Srdíčkový den, Bílá pastelka nebo Cihla pro stacionář. Tyto aktivity rozvíjely u studentů osobnostní vlastnosti nezbytné pro toleranci, vstřícnost, pochopení, vlastnosti tolik potřebné pro vytváření sociálních vazeb ve společnosti. Škola se tedy opět snažila naplňovat svoji vizi Budujme školu jako prostředí, ve kterém se efektivním způsobem utvářejí společným přispěním všech zúčastněných subjektů úspěšní absolventi nacházející uplatnění ve svém budoucím životě. Za uplynulý rok je třeba zvláště zmínit postoj zřizovatele ke škole. Šlo o rok velmi obtížný, ve kterém jsme se potýkali se zajištěním výuky a jejím financováním, zvládnutím procesu přestěhování a vytvoření nových organizačních mechanismů vedoucích k bezproblémovému fungování školy. Zřizovatel byl vůči škole velmi vstřícný, ochotný řešit případné problémy a především finančně pokrýt navýšené výdaje. Poděkování patří také všem zaměstnancům školy, kteří se svým přístupem a činnostmi snaží o velmi dobrý zvuk naší školy. Nesmím však zapomenout na studenty, bez jejichž aktivního přístupu a přijímání nabídek školy by bylo každé snažení marné. Pojďme tedy s optimismem a odhodláním do dalšího školního roku, tentokrát již ve společných prostorách. Ing. Stanislav Šťáva, ředitel školy 2

3 OBSAH 1 Základní údaje o škole Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení Gymnázium Střední odborná škola Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Gymnázium Střední odborná škola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vnější evaluace Uplatnění absolventů Gymnázium Střední odborná škola Rozvoj materiálně technických podmínek školy Gymnázium Střední odborná škola Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Příloha č. 1. Učební plány Příloha č. 2: studenti Gymnázia Příloha č. 2: studenti Střední odborné školy Příloha č. 3: Tabulka DVPP Příloha č. 4: Přehled realizovaných projektů

4 1 Základní údaje o škole Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Sídlo: Tyršova 365, Moravské Budějovice, Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupci ředitele: pro Gymnázium Ing. Karel Dohnálek (zástupce statutárního orgánu) pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Výchovní poradci: pro Gymnázium RNDr. Věra Pánková pro Střední odbornou školu Mgr. František Dubský Školní metodici prevence: pro Gymnázium Ing. Věra Radová pro Střední odbornou školu Mgr. Ilona Beranovská Identifikační a kontaktní údaje: IČ: REDIZO: IZO: Tel.: Fax : Č. ú.: /0100, K. B. a.s., pobočka Moravské Budějovice Adresa pro dálkový přístup: dále pro zaměstnance Internetové stránky: Charakteristika školy: Škola má právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací zřízenou Krajem Vysočina. Hlavní činností je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem další činnosti je také zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení. Škola byla rozhodnutím MŠMT zapsána dne do školského rejstříku jako střední škola. Školská rada pracovala ve složení: Předseda: Mgr. Karel Kabelka (zástupce školy) Členové: Mgr. Leona Štáblová (zástupce školy), Magda Kračmarová, Ing. František Večeřa (zástupci zák. zástupců a zletilých studentů), Ing. Jan Nekula, Ing. Jaroslav Soukup, MBA (zástupci zřizovatele) Zřizovatel: Kraj Vysočina 4

5 2 Obory vzdělávání, materiální zabezpečení Gymnaziální vzdělání zahrnuje obory vzdělání: K/61 Gymnázium K/41 Gymnázium a dobíhající obor K/601 Gymnázium všeobecné šestileté Oba obory vybavují absolventy znalostmi, vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro studium na vysokých školách různého typu. Přípravě na daný typ vysoké školy žák napomáhá volbou skladby volitelných předmětů. Stávající nabídka volitelných předmětů umožňuje kvalitní výběr profilace budoucího absolventa. Střední odborná škola zahrnuje obory vzdělání: M/01 Veřejnosprávní činnost Absolventi jsou připravováni pro výkon správních a administrativních činností na městských a krajských úřadech nebo v orgánech státní správy M/01 Sociální činnost Absolventi se uplatní jako specializační pracovníci úřadů státní sociální podpory, odborů sociální péče a sociálněprávní ochrany městských a krajských úřadů. Absolventi obou zaměření mohou rovněž pokračovat ve studiu na VŠ v oborech, které navazují na dané zaměření. Oba obory jsou též vyučovány dálkovou formou studia pro ty zájemce, kteří si při zaměstnání chtějí doplnit střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je bezplatné. Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou v příloze 1. Počty žáků v jednotlivých ročnících 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. Gymnaziální obory K/ K/ K/ Obory SOŠ M/01 denní M/ M/01 dálkové M/01 dálkové Základní cíl vzdělávání: Hlavním úkolem bylo vybavit absolventy daných oborů vzdělání potřebnými kompetencemi vytvářením motivujícího studijního prostředí, využíváním způsobu diferencované výuky, uplatňováním přístupů a metod podporujících tvořivé a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost studenta. Vést žáky k přesvědčení o nutnosti dalšího vzdělávání, sebevzdělávání se. Výuka studijních oborů probíhala dle ŠVP již čtvrtý rok a učitelé posuzovali, zda v nich učinit úpravy. Ke změnám jistě dojde u ŠVP Sociální činnost tak, aby se výuka všeobecně vzdělávacích předmětů sladila s oborem VSČ, neboť se tyto předměty budou vyučovat vzhledem k nižšímu počtu žáků v ročníku společně, v jedné třídě. 5

6 K naplnění cílů se smysluplně využívalo materiální vybavení školy, včetně audiovizuální techniky. Materiální podmínky: Škola disponuje zázemím zajišťujícím kvalitní výuku, které se neustále vylepšuje. Pro výuku tělesné výchovy využívá vlastní tělocvičnu a přilehlé hřiště. Venkovní hřiště využívají i žáci nedaleké ZŠ TGM Moravské Budějovice. Dlouhodobě je připomínkována špatná kvalita povrchu venkovního hřiště. Zřizovatel však jeho opravu nevidí jako prioritu. Výuka přírodovědných předmětů na gymnáziu byla podpořena dovybavenými laboratořemi chemie a biologie. Obě sbírky byly opět doplněny pomůckami z projektu Partnerská škola ve spolupráci s Nadací ČEZ a projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. Vhodně jsou využívány dataprojektory umístěné v učebnách informatiky. Plně využívány byly všechny multimediální učebny s interaktivní tabulí. I nadále jsou maximálně využívána multifunkční kopírovací zařízení (umožňují i barevný tisk a scanování), která jsou k dispozici žákům i zaměstnancům školy. Je však třeba využívat tato zařízení efektivně, hospodárně. Proto byli žáci i zaměstnanci vybídnuti k zvážení nutnosti tisku dokumentů a dále řádné přípravě k tisku z webových stránek (např. úpravou v programu Word). Kromě jedné učebny (zde probíhá výuka volitelného předmětu deskriptivní geometrie) je ve všech učebnách keramická tabule pro popis fixy. K výuce studentů SOŠ v odborných předmětech zdravotní nauka a péče o staré občany byla používána specializovaná učebna vybavená polohovacím lůžkem s ležící figurínou. Ostatní učebny jsou vybaveny standardním školním nábytkem. K výuce IT byly využívány 4 učebny. Rozsah didaktické techniky současné potřeby výuky plně pokrývá. Obě školy jsou propojeny optickým vláknem a stejným způsobem připojeny k internetu. Připojení je sice rychlé (20Mbps), avšak při připojení více počítačů může být práce zpomalena. Škola postupně umožňuje dálkový přístup prostřednictvím wifi sítě ve svých prostorách, a tím počet uživatelů v jednom okamžiku narůstá. Na podporu výuky byla k dispozici celá řada pomůcek, včetně audiovizuální techniky a odborné literatury. Na podněty učitelů byly sbírky smysluplně doplňovány. Výuka probíhala ve dvou budovách: Gymnázium, budova Tyršova 365 Střední odborná škola, budova Pražská 104 Stravování bylo řešeno: jídelnou výdejnou, budova Tyršova 365 pro Gymnázium (jídlo dovážené v termoportech ze SŠ řemesel a služeb, Moravské Budějovice automobilem) jídelnou Střední školy řemesel a služeb Mor. Budějovice pro Střední odbornou školu Cena obědu byla 58 Kč, příspěvek žáků činil 26 Kč, příspěvek zaměstnanců 20 Kč (+ příspěvek z FKSP 11 Kč). Zbytek hradila škola z provozních prostředků. Ubytování: Domov mládeže při Střední škole řemesel a služeb, Moravské Budějovice za cenu 800 Kč za měsíc. Celodenní strava přišla na 70 Kč. 6

7 3 Přehled pracovníků školy Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro součást Gymnázium: Ing. Karel Dohnálek Zástupce ředitele pro součást Střední odborná škola: Mgr. František Dubský Ekonomický úsek: Ing. Cihlářová Dáša vedoucí úseku Valová Marie vedoucí školní jídelny-výdejny, sekretářka Učitelé součásti Gymnázium: 1. Mgr. Květa Bretšnajdrová, Čj-D, praxe 10 roků 2. Ing. Karel Dohnálek, IVT, praxe 34 roků 3. Mgr. Petr Dohnálek, IVT-M, praxe 6 roků 4. Mgr. Marie Dupalová, Čj-HV, praxe 39 roků 5. Mgr. Olga Honsová, Aj, RJ, praxe 12 roků 6. Mgr. Martina Chalupová, M-N, praxe 8 roků 7. PhDr. Alena Zina Janáčková, D-Rj-Nj-Fj, praxe 27 roků 8. Mgr. Karel Kabelka, M Bi, praxe 13 roků 9. Mgr. Ilona Lovicarová, Čj-ZSV, praxe 23 roků 10. Mgr. Helena Moltašová, Bi-M, Nj praxe 7 roků 11. Mgr. Libor Nečesal, M-F, praxe 13 roků 12. RNDr. Věra Pánková, M-F, praxe 31 roků 13. Mgr. Štěpánka Pokorná, TV, praxe 13 roků 14. Ing. Věra Radová, CH, praxe 18 roků 15. Mgr. Blanka Roupcová, Čj Fj, praxe 20 roků 16. Mgr. Lucie Škodová, Z-Bi, praxe 2 roky 17. Ing. Stanislav Šťáva, CH, praxe 32 roků 18. PhDr. Karel Varhaník, Aj-Nj, praxe 28 roků 19. Mgr. Vladimíra Zemanová, Č-Aj, praxe 34 roků Učitelé součásti Střední odborná škola: 1. Mgr. Ilona Beranovská, odb. sociál. předměty, praxe 8 roků 2. Mgr. Jitka Pospíšilová D-Čj, praxe 4 roky (od Mgr. Jitka Urbánková, Čj-Nj, praxe 12 roků) 3. Ing. Hana Doležalová, odb. ekonom. předměty, praxe 17 roků 4. Mgr. Iva Doležalová Šabatová, Nj, Rj, praxe 12 roků 5. Mgr. František Dubský, ON-M, praxe 20 roků 6. Mgr. Jana Jakoubková, M-CH, praxe 30 (od Ing. Romana Šumpichová, bez kvalifikace, abs. VŠ ) 7. Mgr. Magda Klusáčková, odb. sociál. předměty, praxe 8 roků 8. Mgr. Anna Kočová, Aj, praxe 11 roků 7

8 9. Ing. Ivo Krejčí, odb. ekonom. předměty, praxe 5 roků 10. Mgr. Ivana Mottlová, Aj, praxe 4 roky 11. Mgr. Martina Slabá, Nj, odborné sociál. předměty, praxe 13 roků 12. Mgr. Leona Štáblová, odb. sociál. předměty, praxe 20 roků 13. Ing. Lenka Šprinclová, odb. ekonom. předměty, praxe 19 roků 14. Martin Vydra, DiS., bez kvalifikace, praxe 12 roků Mateřská, rodičovská dovolená: Mgr. Jitka Urbánková (do ) Mgr. Hana Soustružníková Školník, údržbář, topič: Josef Sedlák (G) Jaroslav Hotař (SOŠ) Uklízečky: Jarmila Poláková (od zástup Pavla Šálková) Ivana Vondráková Věra Urbánková Sabina Vaníčková Jitka Šálková Marta Hotařová Anna Slatinská V důsledku přestěhování výuky z budovy SOŠ skončil pracovní poměr M. Hotařové a J. Hotařovi. V důsledku úbytku žáků a tedy i úvazků dostal výpověď PhDr. Karel Varhaník. Výpověď z vlastní vůle podali Mgr. Lucie Škodová a Mgr. Magda Klusáčková. 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Gymnázium Pro všechny uchazeče byly připraveny písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zkoušky v 1. kole se konaly 22. a Do šestiletého oboru gymnázia jsme uchazeče nenabírali z důvodu malého zájmu v předchozích letech. Snaha byla otevřít dvě třídy čtyřletého studia. Uchazečů však nakonec bylo pouze 32. Další kola byla vyhlášena na , , Čtyřleté studium Kolo Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , 3., Střední odborná škola Pro všechny uchazeče byly připraveny písemné zkoušky z českého jazyka a všeobecného přehledu. Zkoušky v 1. kole se konaly 22. a Pro přijímání byla vyhlášena ještě další kola na , , Vzhledem k celkovému počtu přijatých žáků vznikla kombinovaná třída se společnou výukou všeobecně vzdělávacích předmětů. 8

9 Čtyřleté studium VSČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , 3., Čtyřleté studium SČ Termín Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupí ke studiu , 3., V rámci propagace oborů jsme se zúčastnili veletrhů vzdělávání v Třebíči, Jihlavě i Znojmě. Dále se dne uskutečnil den otevřených dveří. Navštívili jsme ZŠ, které nás pozvaly na setkání s rodiči žáků 9. roč. Pro uchazeče byl již tradičně v měsících únoru a březnu uskutečněn Krok k přijímacím zkouškám, což byl sled přípravných hodin pro přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nejen na naši školu. Tato akce byla opět pozitivně hodnocena. Do kurzu pro čtyřleté studium docházelo kolem 30 zájemců. Bohužel ne všichni se záměrem studovat na gymnáziu. Nejen naše škola se potýká v důsledku poklesu absolutního počtu žáků vycházejících ze ZŠ se snižováním počtu uchazečů o studium. Když k tomu přičteme ještě sníženou ochotu žáků učit se, studovat náročnější obory vzdělání, je pokles zájemců o studium pochopitelný. 9

10 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Gymnázium Ve školním roce 2013/14 absolvovalo výuku v gymnaziálních oborech celkem 193 žáků. Z toho ve čtyřletém studiu 103 ve čtyřech třídách (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) a v šestiletém studiu 90 ve čtyřech třídách (2.C, 3.C, 5.C, 6.C ). K přestoupila Hoangová Phi Yen do 3. A. Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 4 0 Neklasifikováno 1 0 Konalo opravnou zkoušku 0 0 Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 0 0 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,16 2,15 Maturitní zkoušky se nakonec konaly podle stejného schématu jako minule. Parlamentu ČR toto rozhodnutí sice trvalo, ale nakonec přišla daná informace relativně včas a maturanti se mohli ke zkoušce do přihlásit. Maturitní zkouška se dělila na část společnou (z Čj, M nebo cizího jazyka zajišťovanou státem) a část profilovou (s tradiční nabídkou předmětů zajišťovanou školou). Didaktické testy opět předcházely ústní část a probíhaly pro všechny třídy ve dnech 2., Ve dnech maturovala třída 4.A, ve dnech třída 6.C. Ve společné části neuspěli 3 maturující v ústní části českého jazyka (1 z 4.A, 2 ze 6.C), v profilové části neuspěla jedna žákyně 6.C ze ZSV a B. Všichni úspěšně vykonali opravnou zkoušku dne Přehled hodnocení u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo 4.A RNDr. Pánková C Mgr. Dohnálek Celkem Úspěšná opravná zkouška Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo v 15 hod. v kinosále v Moravských Budějovicích. Absolventi obdrželi darem od SRPŠ DVD z předávání vysvědčení.. 10

11 5.2 Střední odborná škola Ve školním roce 2013/2014 studovalo celkem 172 žáků (opět úbytek oproti 201 loni). Výuka probíhala celkem v 11 třídách. Z toho 148 v osmi třídách denního studia (1.D, 2.D, 3.D, 4.D, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E) a 24 ve třech třídách dálkového studia (2.G, 4.F, 4.G). Během školního roku odešli z důvodu přestupu Eva Kováčová a Klára Böhmová z 2.E ( ), Jan Šalamoun ( ), Růžena Křivánková oba z 3.E( ), Gabriela Dobešová ( ) a Kristýna Bučková ( ), obě ze 4.D, Anna Dvořáková 1.E ( ), přerušila studium Natálie Strnadová ze 4.D ( ). Dále ukončily dálkové studium z různých důvodů Hana Doležalová, Tereza Doležalová, Eva Hráčková, Jana Charciarková, Jana Jackovičová, Hana Novotná, Ludmila Novotná, Marie Stehlíková a Daniela Šoukalová. Do školy přestoupily do 2.E Veronika Volfová a Jana Klapilová ( ), do 2.D Ludmila Makišová ( ). Přehled hodnocení žáků 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 9 1 Neklasifikováno 26 9 Konalo opravnou zkoušku 1 Konalo zkoušku v náhradním 8 termínu Úspěšně vykonalo opr. zkoušku, 7 hodnocení v náhradním termínu Průměrná známka na škole 2,08 2,00 Dvě žákyně, z nichž jedna neuspěla u opravné zkoušky a druhá nebyla klasifikována z mnoha předmětů, požádaly o opakování ročníku. Žádostem bylo vyhověno. Maturitní zkoušky se konaly ve dnech pro 4.D (praktická, v učebně VT), pro 4.E (praktická v DD sv. Antonína M. Budějovice, Domov pro seniory Třebíč, Kubešova, učebna VT v budově Pražská), (ústní společná + profilová) u třídy 4.D, (praktická ve třídě IT), (ústní společná + profilová) třídy 4.E. Didaktické testy probíhaly pro obě třídy ve dnech Přehled hodnocení žáků u maturitní zkoušky Třída Třídní učitel Maturovalo Počet vyznamenání Prospělo Neprospělo Úspěšná opravná zkouška 4.D Mgr. Kočová E Mgr. Urbánková Celkem U zkoušek neuspělo 15 žáků. V profilové části neuspěla jedna studentka z psychologie. Svůj neúspěch napravila v opravném termínu Ve společné části 14 z DT (11xM, 3xAj, 1xČj), 2 PP (2xAj), 4x ústní Čj. V podzimním termínu pak úspěšně ukončilo 5. Neuspělo 7 11

12 z DT M, 2 z DT AJ, 1 z PP (Aj). Všem neúspěšným byla sdělena možnost opakování zkoušky v jarním termínu Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo ve hod. pro obě třídy v obřadní síni MěÚ v Moravských Budějovicích. Vysvědčení předávala tajemnice města Mor. Budějovice, Ing. Jana Špačková. 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo v souladu s plánem DVPP pro školní rok 2013/14. Jako každoročně bylo vzdělávání dle plánu naplňováno ve dvou rovinách (vzdělávání organizováno vedením školy a individuální vzdělávání). Na popud vedení školy absolvovali vybraní učitelé školení na doplnění potřebných počty zadavatelů a hodnotitelů pro zdárné zvládnutí organizace nové formy maturitní zkoušky, včetně žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání zkoušky. Dále si 3 učitelé obnovili instruktorský kurz pro výuku lyžování. Učitelé pak volili vhodné semináře pro svůj individuální rozvoj, které byly realizovány dle finančních možností školy. Konkrétní údaje jsou v příloze 3 tohoto dokumentu. Společná školení nebyla v uplynulém školním roce realizována. 7 Vnější evaluace Maturantům byla jako v minulých letech nabídnuta účast v maturitním tréninku pro přípravu k MZ (z Čj, M, Cj) od společnosti Scio. Této možnosti využila jen část žáků. Výsledky byly sděleny pouze žákům, škola získala jen výsledky za třídu v porovnání s ostatními školami. V případě gymnaziálních oborů se studenti umístili v polovině (M, AJ) a v horní čtvrtině (Čj). U studentů SOŠ v polovině úspěšných (Aj) a v dolní pětině (Čj, M, Nj). Dne byli testováni zájemci - žáci 2.C, 1.A, 3.C, 2.A v rámci přírodovědného klokana. Svými výsledky však nedosáhli velkého úspěchu. Dne se dva školní týmy zúčastnily internetové matematické olympiády pořádané fakultou strojní VÚT Brno. Ze 212 soutěžících škol obsadili 154. a 184. místo. Dne se po předchozích velmi dobrých výsledcích zúčastnilo 24 žáků školy soutěže Angličtinář roku. Zadání se však zobrazilo až půl hodiny po zpřístupnění testu on-line. Výsledky byly samozřejmě touto skutečností zkresleny, a tudíž jsme požádali organizátory o jejich nezveřejnění. Po této nedobré zkušenosti nebudeme pro příští školní rok již tuto soutěž žákům nabízet. Ve dnech proběhla Jaderná maturita v areálu JE Dukovany. Z naší školy ji zdárně absolvovali Denisa Himmerová, Jiří Bartoš, Kateřina Filipská a Radka Klinerová. Dále se naši studenti účastnili olympiád v Čj, M, Aj, Nj, F, Ch, B, Z a soutěže SOČ. Největším úspěchem bylo vítězství Radky Klinerové v krajském kole SOČ v kategorii zdravotnictví. Radka Klinerová dále obsadila 2. místo ve vědomostní soutěži S Vysočinou do Evropy. 8 Uplatnění absolventů Za uplynulý rok bohužel nezaslali návratku žáci 6. C. Celkové výsledky jsou proto neúplné. 8.1 Gymnázium Třída Přihlášeno/přijato na VŠ Přijato VŠ (%) Jazykové školy Prac. poměr 4.A 27/

13 6.C 23/??? 1 Celkem 50/ 8.2 Střední odborná škola Třída Přijato na VŠ Přijato na VOŠ Mateřská dovolená Jazykové školy Zaměstnání Zahraničí Úřad práce 4.D E Celkem Rozvoj materiálně technických podmínek školy 9.1 Gymnázium Realizované akce: pokračování rekonstrukce datových a silových sítí v budovách A, C (ve všech třídách jsou datové zásuvky, elektrické hodiny, rozhlas, učebny jsou připraveny pro osazení kompletem dataprojektor+plátno+pc stanice). V historické budově na druhém poschodí byla umístěna multifunkční kopírka se stanicí PC. úprava učebny 115 na učebnu VT (použity počítače z učebny VT ze SOŠ) instalace wifi sítě v historické budově úprava prostor pro kabinet VSČ úprava prostor pro uložení sbírky Z montáž klimatizace do kanceláře ekonomického úseku (přestěhování z budovy SOŠ, Pražská 104) přestěhování materiálu (školní a ostatní nábytek, výpočetní technika, didaktické pomůcky ) z budovy Pražská 104 podle požadavků správců sbírek, finančních možností a v souladu s koncepcí rozvoje školy doplňování učebních pomůcek z prostředků projetu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost byly pořízeny do sbírek chemie, biologie, fyziky a výpočetní techniky pomůcky za Kč (např. 6 studentských mikroskopů, videomikroskop, 2 tonometry, 3 stavebnice robota LEGOMindstorm, sada měřících sond PASCO, digitální teploměry, mikrometry, osciloskop a 3 notebooky na propojení s jednotlivými přístroji) 9.2 Střední odborná škola Vzhledem k zrealizovanému přesunu výuky z budovy Pražská do budovy Tyršova v měsíci červnu 2014 se žádné větší opravy ani nákupy pomůcek neuskutečnily. 10 Spolupráce s veřejností, komunitní funkce školy Škola se opírá o tradiční formy spolupráce, z nichž nejdůležitější je součinnost se sdružením rodičů na obou součástech školy. Sdružení napomáhá při organizaci maturitního plesu a 13

14 finančním příspěvkem hradí mimoškolní aktivity žáků, odměny žáků, přispívá na odborné exkurze a sportovně turistické kurzy. Spolupráce vedení školy se Školskou radou při Gymnáziu a Střední odborné škole je korektní a obapolně prospěšná. Školská rada pracovala v nezměněném složení. Spolupráce s DDM Moravské Budějovice ve vedení kroužků a pořádání kulturních a sportovních aktivit (Moravskobudějovický triatlon ) je neměnná. Spolupráce se ZŠ se orientovala do oblasti poradenství pro volbu SŠ. Dále jsme obě moravskobudějovické školy oslovili s projektem na podporu výuky cizích jazyků. ZŠ TGM využívala venkovní školní hřiště. Nově jsme oslovili sedm regionálních škol (ZŠ TGM, ZŠ Havlíčkova Mor. Budějovice, ZŠ Želetava, ZŠ Budkov, ZŠ Domamil, ZŠ Jemnice a ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou) v rámci projektu Přírodní a technické vzdělávání výzva pro budoucnost. Náplní je propagace technického vzdělávání a samozřejmě jsme setkání využili i k propagaci oborů naší školy. Spolupráce s Městem Moravské Budějovice se projevila při projektu na úpravu Heřmanských kopců, kdy OŽP zorganizoval činnost pro studenty gymnázia a ZŠ TGM. Dále představitelé města již tradičně předávají vysvědčení o maturitní zkoušce absolventům oborů SOŠ a jsou účastni předávání tohoto dokumentu absolventům G. Spolupráce s MKS Beseda se projevovala opět ve spoluorganizování přednášek, vzdělávacích a kulturních akcí. Stěžejní byl Majáles Spolupráce se SŠ byla zaměřena především na oblast sportovní (turnaje, olympiády). Spolupráce s VOŠ, VŠ spočívala ve vedení pedagogických praxí studentů na obou součástech, dále v komunikaci výchovných poradců se zástupci škol ohledně nabídky dalšího studia. Také se uskutečnila návštěva pravidelné nabídky pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně. Dále se promítla v zajištění přednášek vysokoškolských profesorů a návštěvou kampusů vysokých škol. Za zmínku stojí i spolupráce s GTS Alive s.r.o. v zajišťování ISIC karet zájemcům z řad studentů, ITIC pro učitele. Službu zprostředkoval PhDr. Karel Varhaník. V rámci projektu OPVK pokračovala spolupráce s OS Hodina H. Aktivity klubu byly založeny na principech neformálního, zájmového a zážitkového vzdělávání s cílem rozvíjet osobnost jedince. Klub zaštiťovala za školu opět Michaela Langová. Samozřejmě je nutné zmínit spolupráci s řadou úřadů státní správy a samosprávy a ÚSP našeho regionu při realizaci odborné praxe žáků SOŠ, pomoc při realizaci akcí (ples, sportovní dny...) Účastnili jsme se veletrhu vzdělávání Didacta Třebíč 2013, veletrhů vzdělávání v Jihlavě a Znojmě. Prezentace naší školy na těchto akcích se stala důležitou součástí informovanosti veřejnosti a zájemců o studium. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali v charitativních aktivitách Bílá pastelka, Darovaná cihla, Srdíčkový den. Pro tělesně a mentálně postižené občany připravoval akce Socio klub. Nejvíce navštívená byla opět Mikulášská besídka. V Sokolovně TJ Sokol Mor. Budějovice a na MěÚ Mor. Budějovice se uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za přítomnosti místostarosty města. Nadále pokračovala spolupráce s Nadací ČEZ, především v propagaci studia VŠ vedoucího k pracovním pozicím v ČEZ a projektu Jaderná maturita. Nadace ČEZ je významným finančním sponzorem. Opět přispěla na rozvoj technického vzdělávání částkou Kč. Škola se prezentovala veřejnosti na Dnu otevřených dveří , kdy byly prostory zpřístupněny nejen zájemcům o studium. Uskutečnila se řada setkání našich bývalých absolventů s vedením školy v rámci abiturientských srazů. Zápisy o setkání jsou v kronice G. 14

15 Stále větší důležitost při prezentaci školy na veřejnosti měly informace zveřejňované na vlastních webových stránkách na adrese Nejčastěji jsou stránky navštěvované stávajícími studenty v rubrikách suplování, ISAS (informace o průběžném hodnocení, přehled akcí školy, evidenční údaje). Potřebné informace našli rozhodně i další návštěvníci. jako velmi dobrým rozhodnutím se ukázalo zřízení facebooku školy, který je velmi sledovám. 11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce proběhla ve dnech 22., 26., kontrola ČŠI. Předmětem inspekční a kontrolní činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tým vedl PhDr. Matějů, členy byli Mgr. Dobalová, Mgr. Pospíšil a Mgr. Pulkrab. Kontrola neshledala žádné nedostatky. Dne proběhla kontrola KHS pracovnicemi Ing. Špinarovou a L. Denemarkovou. Drobné nedostatky (prasklé linoleum na chodbě, vybavení zbývajících WC dávkovači mýdla) byly v plánovaném termínu odstraněny. Měřením intenzity osvětlení některých učeben přístavby A byla skutečně zjištěna nižší intenzita, než ukládá vyhláška. O této skutečnosti byl informován zřizovatel. Po dohodě bude situace řešena rekonstrukcí osvětlení pravděpodobně v roce Kromě externích kontrol probíhají pravidelné interní kontroly zaměřené především na dodržování hospodárného a účelného využívání finančních prostředků, dodržování BOZP, PO a kvality výuky dle ŠVP. 12 Základní údaje o hospodaření školy Výnosy hlavní činnosti činily ,91 Kč. Procentuálně je v celkových výnosech zastoupena přímá dotace 72,7 % ( tis. Kč), provozní dotace 20 % (4 468,9 tis. Kč), ostatní účelové dotace a mimorozpočtové zdroje 4 % (867,8 tis. Kč), vlastní zdroje 3 % (667 tis. Kč) a finanční fondy 0,3 % ( 56 tis. Kč). Fond odměn byl čerpán ve výši 40 tis. na dokrytí výplat mimořádných odměn. Z rezervního fondu byl částkou ,34 Kč posílen rozpočet provozních prostředků na konci účetního období, aby tak bylo dosaženo vyrovnaného hospodaření hlavní činnosti. Dále byla vyčerpána částka účelově určeného daru ve výši 2 tis. Kč na organizaci školního Majálesu. Fond rozvoje majetku nebyl ve sledovaném období čerpán se záměrem vytvoření rezervy pro zvýšené náklady spojené se sestěhováním žáků a veškerého majetku do budovy gymnázia (úpravy zázemí školy) v následujícím období. Celkové náklady hlavní činnosti činily ,91 Kč. Z toho tvoří 72 % mzdové prostředky a související odvody, podíl ostatních neinvestičních výdajů činí 28 %. Ve srovnání s předchozím rokem se rozložení prostředků na platy včetně souvisejících odvodů a ONIV změnilo 2 % ve prospěch ONIV. V plné výši se ve sledovaném roce projevila skutečnost, že objem poskytnutých prostředků na platy vychází z počtu žáků bez ohledu na počet tříd. Struktura čerpání ostatních nákladů zůstává zachována. Nedošlo k výrazným změnám ve srovnání s rokem Náklady na materiál, energie, služby a ostatní náklady jsou srovnatelné. K mírnému poklesu došlo u nákladů na cestovné a výrazně, téměř o 80% klesly náklady na opravy a udržování majetku. To bylo způsobeno tím, že některé opravy byly 15

16 uskutečněny v rámci plánované rekonstrukce budovy gymnázia realizované majetkovým odborem zřizovatele. Celkově organizace vykazuje jen mírný pokles nákladů (3,6 %). Učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků a další výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů (cestovné, ochranné pomůcky, závodní stravování) nejsou plně pokryty prostředky přímé dotace a jsou proto dotovány prostředky provozní dotace a ostatními mimorozpočtovými zdroji. Ostatní přímé NIV tvoří 1,4 % celkových nákladů. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k mírnému poklesu ostatních přímých neinvestičních výdajů, ale výrazně se změnil procentuální podíl krytí těchto nákladů. Z celkové výše je 70 % hrazeno z dotace MŠMT na přímé výdaje (v roce 2012 to bylo 39 %) a zbývajících 30 % z provozních prostředků (v roce 2012 to bylo 61 %). Z uvedeného vyplývá, že prostředky na přímé ONIV jsou citelně posilovány. Poskytnuté účelové prostředky na platy zaměstnanců ve výši Kč byly v plné výši vyčerpány. Celkově bylo vyplaceno Kč. Limit mzdových prostředků byl překročen o prostředky vyplacené z ostatních účelových zdrojů ( Kč), z fondu odměn ( Kč) a z doplňkové činnosti (881 Kč). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2012 snížil o 4,98 osob a činil 43,3 zaměstnanců celkem, z toho 32,2 pedagogických a 10,1 nepedagogických. Dvěma zaměstnancům nebyla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou a pro nadbytečnost byl rozvázán pracovní poměr se třemi zaměstnanci. To vše jako důsledek výrazného snížení počtu žáků (nebyla otevřena třída šestiletého gymnázia, místo dvou tříd odborných oborů SOŠ byla otevřena jedna kombinovaná třída). Celková průměrná mzda dosáhla výše Kč, ve srovnání s rokem 2012 zaznamenala mírný nárůst o 818 Kč. V rámci nenárokových složek platu byly v průběhu roku vypláceny pouze přespočetné hodiny a ostatní příplatky. Nevyčerpané prostředky na platy byly na konci roku vyplaceny zaměstnancům formou mimořádných odměn a byly posíleny o prostředky z fondu odměn. Struktura ostatních složek platů zůstává zachována. Podíl mimotarifních složek tvoří 4 % celkového objemu platů a ve srovnání s rokem 2012 se tento podíl snížil o 1 %. Veškerá úsporná opatření vycházejí ze skutečnosti, že přidělený objem prostředků se odvíjí od počtu žáků, a ten se každým rokem snižuje. V rámci doplňkové činnosti byl realizován pronájem tělocvičny gymnázia, pronájem školního hřiště a pronájmy ostatní plochy pro umístění telekomunikačních zařízení a nápojových automatů. Příjmy doplňkové činnosti jsou podle pravidel hospodaření využívány pro potřeby hlavní činnosti. Výsledek hospodaření ve výši ,52 Kč byl navržen k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu. Škola využívá možnosti nabízených dotačních titulů k rozšíření různých aktivit pro žáky a materiálního vybavení z prostředků projektu ESF Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 672,5 tis. Kč, z projektu ESF Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost byly realizovány kroužky pro žáky školy a navázána spolupráce s okolními základními školami. Materiální vybavení bylo pořízeno po výběrových řízeních v roce Projekt si klade za cíl propagovat studium přírodovědných předmětů nejen na SŠ, ale i na ZŠ. V neposlední řadě jsme jeho prostřednictvím také oslovovali potenciální uchazeče o studium na naší škole. V oblasti mimorozpočtových zdrojů obdržela škola následující účelové prostředky: Finanční podpora z ESF v rámci projektu Cesty ke zvýšení kvality vzdělávání, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/ na období let v celkové výši Kč, ve sledovaném období realizována částka ,45 Kč. Účelová dotace z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol ve výši Kč. 16

17 Příspěvek Střediska společných činností AV ČR Praha v rámci projektu Otevřená věda III popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti na refundaci mezd a cestovních výloh pedagogů účastníků vzdělávacích aktivit ve výši Kč. Finanční podpora z ESF v rámci projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období od do v celkové výši ,40 Kč. V roce 2013 realizováno Kč. Finanční příspěvek Spolku germanistů a učitelů němčiny na projekt Šprechtíme, určený na slavnostní ocenění učitelů německého jazyka v rámci vyhlášené soutěže ve výši Kč. Veškeré účelové prostředky byly čerpány v souladu s pravidly jejich užití, v rámci účetnictví jsou sledovány odděleně tak, aby bylo možné jejich prokazatelné vyúčtování. Přílohy 1. Učební plány 2. Seznamy studentů školy 3. Tabulka DVPP 4. Přehled realizovaných projektů Příloha č. 1. Učební plány Učební plán oboru vzdělání K/61 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie a ekologie 1 1 Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Profesní informatika 1 1 Psaní na klávesnici 1 1 Volitelný předmět

18 Volitelný předmět Volitelný předmět Adaptační pobyt 2 dny Kurzy LVK 5 dní STK 5 dní Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu ŠVP pro Gymnázium (šestileté), zpracovaný dle RVP ZV a RVP G, SM 201/2009 s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídy 2. C, 3. C, 5. C. Učební plán oboru vzdělání K/601 Gymnázium všeobecné - šestileté Ročník Předmět Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Latina 0 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie 0 Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výpočetní tech Estetická výchova Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět 4 0 Adaptační pobyt 2 dny 0 Kurzy LVK 5 dní STK 5 dní 0 Komplexní exkurze 3 dny 0 Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu č.j /99-22, který schválilo MŠMT ČR dne s platností od počínaje 1. ročníkem. Tento učební plán platil pro třídu 6. C. 18

19 Učební plán oboru vzdělání K/41 Gymnázium Předmět Ročník Součet Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova 2 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Geologie a ekologie 1 1 Informatika a výpočetní tech Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Profesní informatika 1 1 Psaní na klávesnici 1 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Adaptační pobyt 2 dny Kurzy LVK 5 dní STK5 dní Komplexní exkurz 3 dny Celkem Výuka probíhala dle učebního dokumentu ŠVP pro Gymnázium (čtyřleté), zpracovaný dle RVP G, SM 200/2009 od počínaje 1. ročníkem. 19

20 Učební plán oboru vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost Denní studium Předmět Ročník Povinné vyučovací předměty a) základní Český jazyk a literatura Literární výchova První cizí jazyk Druhý cizí jazyk Dějepis 2 2 * 1 Občanská nauka * * 2 2 Matematika Chemie 1 * * * Biologie a ekologie 1 * * * Fyzika 1 2 * * Aplikovaná psychologie * 2 1 * Společenská kultura 2 1 * * Tělesná výchova Zeměpis 1 1 * * Právo Veřejná správa Ekonomika * * 2 2 Účetnictví * * 1 2 Veřejné finance * * * 3 Technika administrativy 2 2 * * Písemná a elektronická komunikace * * 2 2 Výpočetní technika b) výběrové vyučovací předměty Správní řízení * * 2 * Evropská integrace * * 2 * Administrativa správních činností * 2 * * Jazykové praktikum * Počet týdenních vyučovacích hodin Nepovinné vyučovací předměty Konverzace v cizím jazyce * * * 1 Seminář z matematiky * * * 1 Adaptační kurz Lyžařský výcvikový kurz 5 dní * * * Odborná praxe * * 15 dní 15 dní Učební plán je sestaven pro obor M/01 Veřejnosprávní činnost dle ŠVP, zpracovaného dle RVP pro obor vzdělání M/01 Veřejnosprávní činnost, vydaný školou dne počínaje 1. ročníkem, č.j. SM 202/ dny 20

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2014/2015 1 Úvod První školní rok společně v jedné budově. Tak by se dalo charakterizovat

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 1 Úvod Letošní rok byl ve znamení optimalizace škol a školských zařízení.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2015/2016 1 Úvod Letošní školní rok byl pro školu obtížný z hlediska zajištění

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více