Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz h ovor y s. P. M ichale m Š á lk e m, no v ý m p ře r o v s k ý m k ap lane m D vou dě ka ná t ní s e t ká ní H r a ni c e - P ř e r ov J u b i l e j ní p ou ť s e ni or ů B ož í t ě l o v K ř e novi c íc h D u c h ovní c vi č e ní na V e l e h r a dě Úvodník P. Oldřich Ulman N a dě j e s e z novu vr a c í do s r dc e J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pav e l H o f í r e k L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na č e r v e ne c a s r p e n H u s ů v p r oc e s z h l e di s ka p r á va c ír ke vníh o I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005

2 Červenec a srpen v liturgii Přednášet Boží slovo 11. června skončil kurz pro lekt ory naš eh o d ě kaná t u. S klá d al se ze čt y ř sob ot ní c h set ká ní. Ú vod ní př ed ná š ku př ed nesl ot ec b iskup J osef H rd lička, kt erý b y l inic iá t o- rem c elé h o kurzu. C h t ě l prob ud it zá j em o B ož í slovo. Z d ů raznil ú c t u k B ož í m u slovu, kt eré m u j e t ř eb a vě novat velkou pozornost, a kt erou př irovnal k ú c t ě E uc h arist ii. Ř ekl: K d y ž se ně kd y st ane př i pod á vá ní svat é h o př ij í m á ní, ž e svat á h ost ie pro nepozornost spad ne na zem, c elý kost el st rne - c o se t o st alo za znesvě c ení? a pokračoval, kd y ž pad á na zem B ož í slovo, a ne d o srd c e lid í pro naš i nepozornost, není t o st ej né znesvě c ení? B ož í slovo m ů ž e b ý t znesvě - c eno ned ost at ečnou př í pravou lekt orů, kt eř í t ot o B ož í slovo př ed ná š ej í, neb o ned ost at ečnou pozornost í posluc h ačů. P rot o b y l klad en velký d ů raz na t ut o př í pravu, na t o, ab y lekt oř i sam i porozum ě li B ož í m u slovu ( kaž d ý lekt or b y m ě l m í t alespoň ned ě lní m isá lek s t ex t y a t aké vy svě t livky k t ě m t o t ex t ů m ). Velic e už it ečné b y ly prakt ic ké rad y M g r. P avlí čkové, kt erá ved la d ruh ý a t ř et í kurz. Z á klad em sprá vné h o př ed nesu j e sprá vné d ý c h á ní, pod ob ně j ako u zpě vu, sprá vné členě ní t ex t u, t o j e m ož né ovš em j en př i sprá vné m poc h opení c elé h o ú ry vku, a sam ozř ej m ě sprá vná vý slovnost. D ů lež it é j e S v. P rokop, opat S lavnost S v.c y rila, m nic h a a M et od ě j e, b iskupa, h lavní c h pat ronů M oravy a spolupat ronů E vropy S v. B ened ikt, opat a pat ron E vropy S v. B onavent ura, b iskup a učit el c í rkve S v. M arie M ag d alé na S v. B rig it a, ř eh olnic e, pat ronka E vropy S v. J akub, apoš t ol S v. J á c h y m a A nna, rod iče P anny M arie S v. M art a S v. A lf ons M aria z L ig uori, b iskup a učit el c í rkve S v. J an M aria Vianney, kně z S vá t ek P rom ě ně ní P á ně Z m í nka o prom ě ně ní P á ně na h oř e T ab or se ob j evuj e v naš em lit urg ic ké m roc e d vakrá t. D ruh ou ned ě li post ní čt em e ve vš ec h t ř ec h c y klec h o t é t o ud á lost i, ale zvlá š t ní svá t ek slaví m e 6. srpna. N ě kt eré st arob y lé vý c h od ní kalend á ř e uvá d ě j í př í m o: S lavnost h ory T ab or. V ob last i ř í m ské lit urg ie se š í ř il v 11. st olet í, d o ř í m ské h o kalend á ř e vst oupil roku , kd y b y l zaved en na pam á t ku ví t ě zst ví J ana H uny ad ih o nad T urky S v. T erezie B ened ikt a od K ř í ž e, panna a m učed nic e, pat ronka E vropy S v. Vavř inec, j á h en a m učed ní k S v. K lá ra, panna S lavnost N aneb evzet í P anny M arie S v. B ernard, opat a učit el c í rkve P anna M aria K rá lovna S v. B art olom ě j, apoš t ol S v. A ug ust in, b iskup a učit el c í rkve U m učení sv. J ana K ř t it ele t aké, ab y lekt or se nest avě l nad B ož í slovo, nesnaž il se h o d ram at izovat j ako v d ivad le, ale j ako pokorný služ eb ní k h o j en srozum it elně př ed nesl. J d e o pouh é sd ě lení B ož í h o poselst ví. D ů lež it ou roli h raj e rozh lasové zař í zení v kost ele, na kt eré m b y f arnost nem ě la š et ř it, a t o j ak s ní m lekt or um í zac h á zet, j ak se s ní m um í sž í t. C í rkev na 2. vat iká nské m konc ilu ná m v lit urg ii b oh at ě prost ř ela st ů l B ož í h o slova. Č et b a z P í sm a svat é h o d oprová zí ud í lení vš ec h svá t ost í i svá t ost in i rů zná ž eh ná ní. J sm e j ist ě vd ě čni za t ut o lit urg ic - B ě h em prá zd nin prož í vá m e lit urg ic ké m ezid ob í. O ned ě lí c h naslouc h á m e b ib lic - ký m čt ení m roční h o c y klu A. Ve vš ed ní c h d nec h se čt ou čt ení z první h o c y klu, prot ož e j e lic h ý let opočet. L it urg ic ké m ezid ob í začí ná pond ě lí m po S vá t ku K ř t u P á ně, j e př eruš eno velikonoční m svá t eční m okruh em ( d ob a post ní a velikonoční ) a končí sob ot ou př ed první ned ě lí ad vent ní. P ř ipom í ná m e si t aké svat é. S vá t ky apoš t olů a sv. Vavř inc e a m noh o pam á t ek. N a počá t ku m ě sí c e červenc e slaví m e slavnost sv. C y rila a M et od ě j e. M ož ná j e d ob ré př ipom enout, ž e v c eloc í rkevní m kalend á ř i se j ej ic h svá t ek slaví 14.ú nora. V naš ic h zem í c h, z d ů vod u pout í, se slaví t rad ičně 5.červenc e. M noh o svá t ků a pam á t ek P anny M arie j e vý razem m iluj í c í h o a vd ě čné h o oc eně ní, kt eré c í rkev prokazuj e S pasit elově M at c e. J ej í vy volení za panenskou M at ku S pasit ele, plnost m ilost i, kt erá j í b y la s oh led em na j ej í b ož ské m at eř st ví d arová na, j ej í souh las s B ož í vý zvou a př ipravenost ke služ b ě a ob ě t i j i pod le m í ry om i- lost ně ní a spoluprá c e na d í le spá sy vy zd vih uj í vy soko nad vš ec h ny ost at ní svat é. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

3 kou reformu. Ale je třeba stále bdít n ad z ásadou kon c i lu: li d má roz umě t v š emu, c o se v kostele č te a kon á. B y li jsme p roto rádi, ž e se uskuteč n i l ten to p rv n í kurz p ro lektory, který by l ukon č en p ředn áš kou doc. T h D r. P etra C h alup y o P ísmu sv até m. T i, kteří sp ln i li p ož adav ek ú č asti alesp oň tří sobotn íc h setkán í, dostan ou ješ tě osv ě dč en í o absolv ov án í kurz u. P ro z ájemc e budou p okrač ov at dalš í kurz y, které moh ou p ři n é st dalš í z lep š en í p ředn esu B ož íh o slov a. T o je ji stě ž ádouc í. P. O l d ř i c h U l m a n S v átek N an ebev z etí P an n y M ari e je n ejstarš ím sv átkem P an n y M ari e, z av eden by l sn ad už v e č tv rté m století. J eh o obsah em v n ejstarš í době v š ak n eby lo n an ebev z etí.b y l to p rostě den B oh orodi č ky M ari e, n ebo z esn utí P an n y M ari e. J eden římský p ramen z e sedmé h o století jej n az ý v á z roz en ím sv até M ari e. P rv n í č ten í z kn i h y Z jev en í sv.ap oš tola J an a ( 1 1. a 1 2. kap i tola) p ři n áš í v i z i z áp asu draka se ž en ou a jejím sy n em, ap okaly p ti c ký obraz střetu mez i B ož ím li dem a satan ov ou říš í, kon č íc í v ítě z stv ím B ož íh o králov stv í: N y n í p ři š lo sp asen í, moc a králov stv í n aš eh o B oh a i v láda jeh o M esi áš e. L i turg i e v i dí sp olu s mn oh a O tc i v té to ž en ě rov n ě ž M ari i s jejím dítě tem, n eboť je h luboc e sp ojen a s tajemstv ím a osudem c írkv e. D ruh é č ten í z p rv n íh o li stu K ori n ť an ů m ukaz uje n a K ri sta jako p rv n íh o v z kříš en é h o z mrtv ý c h a z áruku n aš eh o v lastn íh o v z kříš en í, které se n a M ari i ji ž stalo skuteč n ostí. C h v aloz p ě v M ag n i fi c at, který z n í v ev an g eli u, z ískáv á v dn eš n í den obz v láš tn í n ádec h, jako c h v aloz p ě v k oslav ě v y v ý š en é M atky B ož í. J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý Č as p ly n e jako v oda a dn y mé h o kap lan ské - h o p ů soben í v p řerov ské farn osti jsou ji ž Rok v P ř e r ově mi n ulostí. J ak asi v š i c h n i v íte, otec arc i bi skup mě p osílá n a č esko-slov en ské p omez í, do farn osti B řez ov á u U h erské h o B rodu, kde budu p ů sobi t jako admi n i strátor. N a p řán í p an a faráře v ám n abíz ím krati č ké oh lé dn utí z a up ly n ulý m rokem mé h o p ů soben í u v ás. M n oz í kn ě ž í mn ě ji ž řekli, ž e p rv n í místo jeji c h p ů soben í v n ímají jako sv oji p rv n í lásku. K dy ž jsem p ři c h áz el do P řerov a, by la mn ě tato slov a p ov z buz en ím a z árov eň mě n a- p lň ov ala oč ekáv án ím, z da i já budu moc i říc i n ě c o p odobn é h o n a kon c i sv é h o p ů soben í. Ač jsem P řerov em č asto p rojíž dě l v lakem n ebo autem, z ů stáv al p ro mě n ep op san ý m místem p ln ý m komín ů, p rac h u - ale tato p ředstav a se z ač ala v elmi ry c h le mě n i t - z ji sti l jsem, ž e P řerov je p ln ý n ejen z ajímav ý c h míst, ale z v láš tě dobrý c h li dí. Z až i l jsem z de mn oh o v z ác n ý c h c h v i l p ři n aš em sp oleč n é m slav en í li turg i e. K dy by c h mě l bý t kon kré tn í, tak v eli c e si ln ý m z áž i tkem p ro mě by ly v eli kon oč n í obřady, které jsem v edl v P ředmostí - p op rv é jako kn ě z. R adost jsem p oc i ť ov al také p ři slav en í sv átosti smířen í, kdy jsem si uv ě domov al doteky B ož íh o mi losrden stv í a také up římn ou touh u mn oh a farn íků p o duc h ov n ím ž i v otě. V elmi rád také v z p omín ám n a setkán í s n emoc n ý mi, které jsem n av š tě v ov al v by tec h a v n emoc n i c i. N a druh ou stran u mě p řekv ap i lo, ž e tak málo mladý c h li dí má odv ah u v stoup i t do man ž elstv í p řed B oh em a p řed c írkv í ( z a c elý rok jsem asi stov al p ouz e p ři dv ou sv atbác h v kostele). V elký m v y stříz li v ě n ím p ro mě by lo také setkán í s n ě který mi rodi č i ž ádajíc ími o křest dítě te V z h ledem k z dejš í tradi c i, kdy kap lan a jáh en mají n a starost akti v i ty mládež e, jsem sp oleč n ě s jáh n em J an em mě l n a starosti mi n i stran ty, mládež a v ý uku n ábož en stv í ž áků 5. a 6. třídy a středoš koláků. M ez i v elmi radostn é c h v íle p atří sp oleč n ě p rož i tý v íken d s mi n i stran ty n a D oln í B eč v ě a den stráv en ý v e V i dč i n a akc i S tebou mě bav í sv ě t. R ov n ě ž v elmi ori g i n áln í my š len kou je kaž doroč n í setkán í mami n ek v e F ry š táku. J sem n esmírn ě rád, ž e p řerov ská farn ost má z drav é jádro v křesť an ský c h rodi n ác h. R oste z de si ln á g en erac e dě tí, které mají skv ě lé z áz emí v e sv ý c h rodi n ác h a ž i - v ot z v íry p ro n ě n en í p ouz e teori í v y uč o- v an ou v h odi - n ác h n ábož en stv í č i té maty n edě ln íc h p romluv. T o mě n ap l- ň uje n adě jí, ž e p řerov ské farn osti mají budouc n ost. D raz í p řerov š tí a p ředmostš tí farn íc i, dě kuji V ám z a to, ž e jste mě p ři jali mez i sebe a dov oli li mn ě, aby c h v ám slouž i l. M oh u V ás uji sti t, ž e P řerov z ů stan e v ž dy v mé m srdc i, n eboť by l mý m p rv n ím místem a p o tom v š em, c o jsem z de s V ámi p rož i l, také mojí p rv n í kn ě ž skou láskou. P řeji V ám stále n eutuc h ajíc í touh u p oz n áv at a ž ít J ež íš ov o ev an g eli um, k jeh ož h lásán í P án p otřebuje n ejen kn ě z e, ale V ás v š ec h n y. V á š P. A n t o n í n P e c h a l Slovo pro k a ž d é h o Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 3

4 Čí só hode? Naše hode! Na Moravě máme hody, kermes ( Kirchmesse ) nebo krmáš, v Č echách maj í p osví cení p ro naš e p ř edky svát ek, srovnat el ný domácí mi p ř í p ravami s t roj icí H o- dů B ož í ch. O sl ava p at rocinia svát ku nebeské ho p at rona kost el a u nás sahá do rané ho st ř edověku, nej st arš í zmí nka j e ve S vat ovácl avské l eg endě B ol esl av p ozval své ho brat ra Václ ava na sl avnost p osw iecenie st arobol esl avské ho kost el a sv. Kosmy a D amiána 2 7. zář í. P ř erovská t radice svat ovavř inecký ch hodů sahá nej mé ně do 1 4. st ol et í - z t é t o doby j sou známa král ovská p rivil eg ia p oř ádání vý roč ní ch t rhů ( J ahrmarkt j armark) p rávě p ř ed t í mt o svát kem. L ist inou dat o- vanou na P ř erově 1 5. květ na dal brat r Karl a I V., moravský markrabí J an J indř ich (l é p e ř eč eno: p ot vrdil a vymezil ) měst u P ř erovu j armark, aby t rval č t yř i dny p ř ed svat ý m Vavř incem a č t yř i dny p o svat é m Vavř inci. S amot né hody t rval y nej mé ně dva dny v den svát ku byl a č asně ráno vzt yč ena na věž i svát eč ně vyzdobené - ho kost el a korou hev p ro nap omenu - t í, aby l idé nej dř í ve do kost el a š l i a t e- p rva p ot om se s p ř át el i set kával i. R áno byl o krát ké kázání a p o něm ranní t ichá mš e svat á, na kt erou š l y p ř e- dál e G eorg S kl u na, J. M. arcibisku p a ol omou cké ho a bisku p a brněnské ho t it u l ární rada a f arář v Moravič anech, a P et r O bdrž al ek, f arář v U rč icí ch. (Mš i svat ou sl ou ž il mí st ní děkan F rant iš ek Navrát il, č erst vě j menovaný p a- p ež ský m komoř í m. T it u l p ap ež ské ho komoř í ho neměl t ehdá ž ádný f arář na Moravě a ve S l ezsku a hl avně ne když byl z obecné ho l idu zap sal F rant i- š ek S t ru schka.) O rok p ozděj i 1 2. srp - na p osvět il p ř i hodech Msg re Navrát il nový ol t ář ní obraz U mu č ení mí st ní mi ř emesl ní ky, t ř eba kl obásy nebo p ár bot. P od ozdobený m st romem se seš l a ml ádež, t ancoval o se, zp í val o se, odváž l ivci l ezl i na máj u, aby si u t rhl i někt erou z darovaný ch věcí. Vesel í p okrač oval o v hosp odě zp ravidl a až do rána. B ez ohl edu na ú navu se dru hý den devš í m hosp odyně, kt eré č ekal a p ř í - svat é ho Vavř ince. ráno op ět vš ichni seš l i v kost el e. Mš e p rava svát eč ní ho oběda. P ak se rozezněl y vš echny zvony, aby u p ozornil y na bl í ž í cí se hodovó. T a mu sel a bý t sl avná nebo dokonce f ig u rál ní, t j. s hu dbou a zp ěvem. P. A nt oní n S ehnal ve svý ch Vzp omí nkách p í š e, ž e p od vedení m J osef a Č ap ky-d rahl ovské ho zdej š í kost el ní hu dba byl a na vý š i doby, t aké j sem st ával u al t u a za námi sedával u bu bnů s p al ič kami v ru kou st arost a a p ozděj i zemský p osl anec Š t ěp ka a bu š il do bu bnů p ř i int rádách z cel é sí l y. Nyněj š í p an st arost a p ř e- rovský u ž asi na ků ru nebu bnu j e! P ř ed t ou t o mš í byl o sl avnost ní kázání, na kt eré byl zp ravidl a p ozván cizí kazat el, č í m vyhl áš eněj š í, t í m l é p e. T ak v roce a kázal v P ř erově p ř i ochranst ví svat é ho Vavř ince T hd r. A nt oní n C yril S t oj an f arář draž ovský a p osl anec ř í š ský. P odobně byl t aké zváván cizí cel e- brant, j emu ž asist oval i mí st ní kněž í. Z ej mé na za f arář e a děkana Navrát il a sem j ezdí val i ol omou č t í kanovní ci, p ro kru hy vl ast enské byl a p ř erovská f ara mí st em mil ý ch set kání. B ý val t u kanovní k T hd r. P et r baron Mat t encl oit, z P avl ovic p ř ij í ž dí val t amní f arář G u st av hrabě B el ru p t -T yssac, met rop ol it ní kanovní k a p ozděj š í svět í cí bisku p ol omou cký. V roce p ř ij el dó mský vikář F rant iš ek Š ebest í k. H odová byl a sl ou ž ena vž dy za p oct ivó obec, t j. za ž ivé f arní ky. V kost el e bý val a hl ava na hl avě a j eš t ě se l idé t l ač il i venku. V p resbyt ář i st á- val y až do ú p ravy ve 2 0. st ol et í č t yř i ozdobné l avice s dví ř ky: kní ž ecí (p ro maj it el e P ř erova), p rot i ní l avice p ro st arost u a radní, ozdobená měst ský m znakem, dál e dů chodenská (p ro sp rávce p anst ví ) a f arní (p ro vzácné host y). B isku p ské sedes byl o p oku d se dá sp ol ehnou t na ú p l nost záp isů v P amět - ní knize obsazeno p ř i hodech p ou ze j ednou, 1 2. srp na , kdy ol omou c- ký arcibisku p T hd r. F rant iš ek Vaň ák p osvět il nový obět ní st ů l. P ř i hodech nesměl a chybět sl avnost ní st ř el ba. Když hodová skonč il a a p rů vod kněž í vycházel z kost el a, rozhl ahol il y se zvony a na t ot o znamení se zač al o u B eč vy Na Marku st ř í l et z hmož dí ř ů. Někdy se p ř ip oj il a sal vami t aké č est ná rot a mí st ní p osádky, nast ou p ená p ř ed kost el em, nebo mí st ní š orf š ici (ost rost ř el ecký sp ol.). Z hru ba za dvě hodiny se zvony rozezněl y znovu svol ával y na p ož ehnání. P o roce zavedl f arář F rant i- š ek P ř idál ek č eské neš p ory, p o nichž u dí l eno sl avné svát ost né p ož ehnání a l í bání ost at ků svat é ho Vavř ince. P o p ož ehnání násl edoval y hodové mu ziky - v P ř erově se p rý nest aví val a t ž é f p p u í ž l é P u j t l u l t ř í t P ř p p ř p í J t p ř l p í ú t í í Z ř t B t p ř ř l ď l í č š D p p ř p u č p š l š p p l H u p t ř u P l p p ř t ž / j u ž p ó ň u / f f t / J t í / j t t p ř í / f f t P ř t š svat á byl a ent okrát sl ou ena za vš echny zemř el arní ky, o ní násl edoval rů vod na mí st ní hř bit ov a hř bit ovní ho kř e modl it ba L ibera a it anie za zemř el. o návrat eš ě hu dba obeš a obec a kaž dé ho st avení zahrá- a š andrl e, kal o se omu zl at á hodinka. V erově bý val krát ký romenádní koncert ed ol ednem na náměst. eš ě ed st o et y bý val o v hodové onděl nebo erý obl benou zábavou chasy st nání barana nebo ml ácení kač era. ví e daroval obvykl e st aros- a. eran nebo kač er (st ač il i kohou ) byl ivázán emeny k avici, ověš en bu bí ou vyš vanou š at kou nebo ervený m l ip ský m át kem, ozdoben rozmarý nem a květ inami. věma chl ap ci byl v rů vodu sl avnost ně inesen od hodovou máj. V el e rů vodu i st árci se vzt yč ený mi avl emi, obě st árky o st ranách s ent emi v ru kou. dební ci hrál i marš a rů vod ikrát obeš el máj. ak byl a avice s beranem ost avena ed hu dební ky a chasa zanot oval a: J eš ě ku a na beranu, chasní ci ij na, ik sem, ik am! á se ě, baránko, neboj m, á i vó hl avenku ist roj m, ik sem, ik am! it om v anci zvané m O bcházení st árci bró sil i abl e a st árky obt áč al y o ochranst ví svat é ho Va- hodová máj a, al e v okol ní ch obcí ch berana p ent l emi. vř ince asist oval i Monsig norovi p ř i sl avné mš i sv. vikář i F rant iš ek H ei- ano. P ř ed p rvní m dnem hodů j i st aví - val i u p rost ř ed návsi; aby byl a hodně P í seň skonč il a, st árky odst ou p il y. C hl ap ci zanot oval i: B odeš mět, ba- denreich a J osef Koř al ka z O l omou ce, vysoká, sp oj oval y se na ni dva kmeny. ránko, smrt nevinnó, u t nó t i hl avěnku Z at í mco květ nové máj e zdobil y p ř e- devš í m p ap í rové st u hy a květ iny, hodová máj a byl a koru nována p rap orcem ze š át ku nebo kš t icó ze st u h. Z dobí val y j i t aké t rof ij e, darované p ěknó, bí l ó! P rvní st árek vyskoč il s t asenou š avl í na l eg át nebo na l avici, a zač al odp roš ovať B oha aj l edi, aby mu odp u st il i, ž e oběť nevinnó mosí sť at. Když dop ověděl, chasa Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

5 znovu spustila: Bodeš mět, baránk o, bubení k zarac h otil na buben lermo a stárek jedinou ranou musel utnout beranovi h lavu. Toh o posměc h u, k dy ž se mu to nepovedlo! Z a h luk u a h udby pak odnesli mrtvé zví ř e do př í by tk u stárk y, k de se pak vy strojila z jeh o masa h ostina pro všec h ny. V I vanovic í c h si vž dy př ed h ody c h asa vy prošovala u vrc h ní h o ze zámk u dva berany. C h lapc i jim vy prali k ož ic h y a v h odové pondělí odpoledne je př ivedli opentlené a ověnč ené př ed h ospodu. Tam se k olem nic h tanč ilo, pak by li berani př ivázání na lavic i tak, aby měli h lavy na opač ný c h k onc í c h prk na. D va obratní c h asní c i př i h udbě jední m rázem k osou usek li beranů m h lavy. H ospodsk á z nic h pak př ipravila c h ase k več eř i peč eni. M lác ení k ač era nebo k oh outa doprovázela c h asa ž ertovný m soudem zví ř ete za všec h na jeh o mož ná provinění, za k teré zaslouž í smrt. N eboh é zví ř e, př ivázané provazem za noh u k májc e, pak opravdu utlouk la mašk ara k ata nebo č erta. V c h umlu k olem májk y se však č asto našel něk do z př espolní c h, k do provaz př eř í zl a pták a pustil nebo c h y til a uk radl. P ak už zálež elo na jeh o ry c h lý c h noh ou a k amarádec h, podař í -li se mu k ač era odné st. M ezi pití m a tanc em rozk uráž enou mládež í se ovšem moh lo stát ledac os. P od májou až do poloviny 1 9. století č asto radostně pálili do vzduc h u mladí c i, vy zbrojení bambitk ami, než to by lo zak ázáno, protož e doc h ázelo k e rvač k ám a neštěstí m. P ř edmostsk á matrik a uvádí, ž e zemř el z D luh onic J an, sy n Vác lava Vodič k y, postř elen dvěma k oulemi od pac h olk ů z R ok etnic e, na svátek svaté h o Vavř inc e, k dy ž šli z h odů, č ty ř i zabiti a mnozí zranění by li dok onala další oběť té to rvač k y J iř í, v D luh onic í c h služ ebný, narozen k o- lem Těší na, k oulí postř elen na svátek sv. Vavř inc e, měl něk olik ran, by l zaopatř en sv. svátostmi. " Z mat e r i á l ů P. J an a V y h l í d al a a P. V l ad i mí r a G i b al y s e s t a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á Rok v P ř e r ově M ilovaní bratř i a sestry, ž ivě si vzpomí nám na ten ok amž ik př i slavnostní m obědě po jáh ensk é m svěc ení, k dy ž jsem se dozvěděl, ž e mám jí t slouž it jak o jáh en do P ř erova. M usí m př iznat, ž e jsem z toh o měl velk é obavy. P ř erov jsem vů bec neznal, ba c o ví c, neměl jsem mezi vámi ještě ž ádné př átele, a to jsem nesl opravdu těž c e. A ž sama pastorac e mě nauč ila snáze se seznamovat s lidmi. V tom první m ještě prázdninové m období jsem velmi oc enil, ž e spolu se mnou nastoupil do P ř erova i otec A ntoní n. O n sk věle př ispí val př i tvorbě př í jemné h o f arní h o prostř edí, s ní m jsem moh l navští vit h odně primic í i rů zný c h c í rk evní c h slavností a c elk ově mi pomáh al vplout do duc h ovní služ by. S př í c h odem šk olní h o rok u mi př iby la vý uk a nábož enství, biblic k é h odiny, sc h ů zk y s ministranty a s mládež í po biř mování. Teď k dy ž se zpětně dí vám na ty to č innosti, musí m ř í c t, ž e to by ly spí še radosti, ale jak se ř í k á zač átk y jsou těž k é, a já jsem se opravdu snaž il na vše k valitně př ipravit a př í padné neú spěc h y jsem nesl těž c e. Tak é jsem si všec h no h odně př ipouštěl a nedok ázal jsem se správný m způ sobem odreag ovat, c ož vedlo k př e- tí ž ení mý c h psy c h ic k ý c h sc h opností. Z a pomoc i mí stní c h odborní k ů jsem však tuto poč áteč ní k rizi poměrně dobř e př ek onal a moh u ř í c i, ž e jsem Boh u za to vděč ný, protož e lé pe rozumí m sám sobě, svý m potř ebám a tak é snáze c h ápu lidsk ou k ř eh k ost a slabost jak po stránc e duc h ovní, tak i psy c h ic k é. Vý sledk em toh oto období by lo upuštění od perf ek c ionizmu, k terý m jsem sám sebe a mož ná i jiné zby teč ně zatěž oval. V h odinác h nábož enství, alespoň u těc h menší c h dětí, jsem zač al k lást dů raz už ani ne tak na sk vělou př í pravu, ale spí še na postoj lásk y a porozumění k e svý m ž ák ů m. M y slí m, ž e v tom jsem objevil podstatu nábož ensk é vý c h ovy. Z měnu jste zač ali pozorovat mož ná i vy sami, tř eba př i boh osluž bác h a nebo i jindy. Ú směvem se projevoval mů j vnitř ní postoj k vám, neboť jsem si vás opravdu zamiloval. K dy ž jsem př ic h ází val k oltář i, v duc h u jsem si ř í k ával: Tak toto jsou moje oveč k y! i k dy ž jsem by l teh dy ještě jáh nem. R ád by c h vás osobně poznal všec h ny, ale neby lo to mož né. Ty, k teré jsem poznal, jsem se snaž il př ijmout tak ové, jac í jsou a právě té osobitosti si na k až dé m č lověk u váž í m. A ni Bů h z nás nec h c e mí t sádrové trpaslí k y jednoh o jak o druh é h o, a proto i my by c h om měli jiné respek tovat a tř eba i ve věc ec h, k teré nejsou podle našeh o g usta, po č ase poc h opí me, ž e právě tí m nás druh ý č lověk jak si zvláštně oboh ac uje. Velmi se mi v P ř erově lí bí ta vitalita mladý c h věř í c í c h rodin, k teré př ivádějí své děti od ú tlé h o věk u do c h rámu P áně. Tiše obdivuji s jak ou c h utí se ty starší děti zapojují do f arní c h ak tivit. N ik do je k tomu nemusí nutit, protož e tu zdravou h ouž evnatost vidí na svý c h rodič í c h. A tak jsem velk ý optimista c o se tý k á budouc nosti P ř erovsk é f arnosti. P evně věř í m, ž e z dnešní c h ministrantů vy jde urč itě alespoň jeden k něz. Velkou radost mám z v ás, mladé p ř erov ské rodi n y. N a druh ou stranu jsou i věc i, k teré mě spí še zarmuc ují. N elí bilo se mi, i k dy ž to boh už el bý vá č astý jev, ž e se mě lidé snaž ili př ivlastnit. D ouf ám, ž e rozumí te, c o tí m c h c i ř í c t. ( Ty jsi jak o mů j sy n. ) J á nemoh u něk omu patř it, jedině Boh u, k teré mu jsem se oddal a O n se mnou mů ž e zac h ázet jak je libo. P roto c h ápejte i to, ž e pok ud mě dobrotivý Bů h propů jč il vám P ř erovák ů m, má právo mě opět odvolat a poslat, k am se mu zamane. P o mně př ic h ází jiný, mějte h o rádi a nesrovnávejte. ( P ok ud je něk teré mu služ ební k u ví c e dáno, ví c e se od něj i oč ek ává. ) D ěk uji vám za c elý k rásný rok. By l to pro mě dar stejně jak o pro vás. Teď, k dy ž odc h ází m, c h c i ještě př ipomenout, ž e není to vzdálenost, c o rozděluje lidi, ale spí še h ř í c h. Ten dok áž e uč init i z př í buzný c h c izinc e. Ž ijte č istě bez h ř í c h u. Z ů stáváme navzájem spojeni jak o ú dy v těle c í rk ve, jsme si vzác ní jeden druh é mu jak o bratř i a sestry v K ristu. Z ávěrem snad c h c i jen ř í c t, ž e z těc h mnoh a mí st, k am mně P án pošle, aby c h pů sobil, P ř erov bude vž dy první, je to prostě mů j zač átek, na k terý se nedá zapomenout. P. J a n F r a n t a Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 5

6 P V t o m t o p r á z d n i n o v é m d v o j č í s l e b y c h o m v á m r á d i Rozhovory p ř e d s t a v i l i n o v é h o p ř e r o v s k é h o k a p l a n a o t c e M i c h a l a Š á l k a, k t e r ý n a s t o u p i l v č e r v e n c i p o t é, c o j s m e s e r o z l o u č i l i s P. A n t o n í n e m. Otče, můžete se nám krátce představit? hokej, f ot b al, st olní Rád. Jmenuji se Michal Šálek a pochází m z f ar nost i P t ení, lež í cí mezi P r ost ě jov em a K onicí. K onč í zde H aná a zač í nají kopce D r ahanské v r chov iny, t akž e zde máme ú r odnou pů du i kopce a lesy. P o Z Š jsem dě lal elekt r ot echnickou pr ů my slov ku a pot é dv oulet é sociálně pr áv ní pomat ur it ní st udium. P ak už jsem odeš el do L it omě ř ic a zač al t K r t r í r r y enis, plav u a dě lám cy klist iku. omě oho mám ád př odu, ád cest uji a poznáv ám zv ky š est ilet ou př í pr av u ke kně ž st v í. T a pr ob í hala ob v y klý m způ sob em jiný ch zemí. S lidmi s v ý jimkou r oč ní ho př er uš ení a odslouž ení v ojenské základní služ b y. si r ád zazpí v V y sv ě cen na kně ze jsem b y l minulý r ok spolu s P. A nt oní nem echalem. ám a zahr aji na ky t ar u. N a co kl adete v pasto raci důraz? P řero v j e po K ro mě ří ži a Š u mperku vaš e třetí půso b iš tě. S j aký mi po city přich áz í te? S kr ásný mi pocit y z r oku st r áv ené ho s mladý mi na kr omě ř í ž ské m g y mnáziu a st ejně pě kný mi z r oku s lidmi ze Šumper ku, ob klopené ho hor skou kr ajinou Jesení ků. V ž dy se mi v š ak př ed odchodem v kr ádala my š lenka, zda jsem udě lal max imum. A t o mě v ede k př edsev zet í zač í t s plný m nasazení m. A pr ot ož e má P ř er ov asi t olik, co K r omě ř í ž a Šumper k dohr omady, př ichází m s oč ekáv ání m dnů zaplně ný ch od r ána do v eč er a r ů zný mi ú koly. P ř est o v š ak s r adost ný m oč ekáv ání m poznání nov ý ch lidí, r odin a mládež ní ků a v y t v oř ení nov ý ch v zt ahů. J aké j so u vaš e ko ní čky a z ál ib y? S past or ací jako t akov ou mám zkuš enost jeden r ok. Jako jáhen jsem t r áv il v eš ker ý č as v e š kole neb o na int er nát ě, kde b y dlí jáhen a spir it uál spolu s mladý mi. A ž jako nov okně z jsem pokř t il sv é pr v ní dí t ě a pohř b il pr v ní ho zemř elé ho. Mám-li v š ak př ece odpov ě dě t, dů r az kladu na pr v ní m mí st ě na sv ů j v last ní v zt ah ke K r ist u a sv é v last ní posv ě cení. V past or aci se nejv í ce soust ř edí m na mš i sv. a sv át ost smí ř ení. Skor o si dov oluji ř í ct, ž e dokud b udou mladí lidé př ijí mat Jež í š e v euchar ist ii a pr av idelné ob nov ov at sr dce v e sv át ost i smí ř ení, neb ojí m se o ně. N a pr v ní m mí st ě v dě č í m B ohu za dar spor t u. T o je mů j hlav ní koní č ek. N ejr adě ji jezdí m na sjezdov é ly ž ov ání, hr aji t enis, lední Za rozhovor děkuje Al en a Naděje se znovu vrací do srdce K dy ž mě P. P av el pož ádal, ab y ch na základě zkuš enost í nab y t ý ch b ě hem mé ho dv oulet é ho pob y t u v I zr aeli napsal č lánek o izr aelsko-palest inské m konf likt u, hodnou chv í li jsem nev ě dě l, z kt er é ho konce zač í t. Jedná se b ezespor u o jeden z nejslož it ě jš í ch a mediálně nejsledov aně jš í ch konf likt ů souč asnost i. A v š ak př es záplav u inf or mací se t oho nedov í dáme mnoho o skut eč né pov aze v š eho dě ní a hlav ně nev í me skor o nic o t om, co pr ož í v ají lidé, jež se napr ost o nahodile dost áv ají do kr izov ý ch sit uací. P ř ev y pr áv í m v ám t edy př í b ě h dv ou lidí, jenž se st al v r oce Jak asi mož ná v í t e, v ojenská služ b a je v I zr aeli pov inná i pr o nepr ov dané ž eny. V 1 8 let ech t edy nast upují na dv a r oky do zb r aně. Jedna z nich, Reb eka, jela na v í kend domů a st opov ala v e v ojenské unif or mě na nef r ekv ent ov ané silnici pob lí ž mě st a U m-alf ahd, na r ozhr aní Samař ska a G alileje. Jedná se o ob last, kt er á je souč ást i st át u I zr ael, ale nachází se v t ě sné b lí zkost i palest inské ho ú zemí a je ob y dlena v ý hr adně ar ab skou populací. K dy ž v t om t ř eskl v ý st ř el a Reb eka se t ě ž ce zr aně ná sesula k zemi. K olem pr ojí ž dě l H asan - ar ab ský mladí k st ejné ho v ě ku, jenž t ě ž ce zr aně nou dí v ku nalož il a odv ezl do nemocnice. Jelikož b y l v š oku a nikdy neab solv ov al aut oš kolu, poně v adž nemě l pení ze na její zaplacení, podař ilo se mu po cest ě způ sob it 5 dopr av ní ch nehod, ze kt er ý ch se mu ale pokaž dé podař ilo ujet př ed zr aky r ozzlob ený ch poš kozený ch. N ě kt eř í z nich ho za mohut né ho t r oub ení pr onásledov ali až k b r anám nemocnice. T am koneč ně pochopili dů v ody jeho zb ě silé jí zdy. Reb eku se podař ilo zachr ánit a zr aně ní nezanechalo v áž né následky. Její r odič e zaplat ili v eš ker ou š kodu způ sob enou H asanem, st ejně jako ab solv ov ání aut oš koly. A policie upust ila od t r est ní ho post ihu za ř í zení b ez opr áv ně ní. St ř elec i H asan pocházejí z jednoho kr aje. P r v ní se nechal v é st zlob ou a chladnokr ev ně v y už il náhodné př í lež it ost i k pokusu o zmař ení ž iv ot a. D r uhé mu se nemé ně náhodou dost alo př í lež it ost i k záchr aně ž iv ot a a b ez v áhání t o udě lal. My slí m, ž e snaha o por ozumě ní př í č in a hist or ie dané ho konf likt u je nezb y t ná, ale mám za t o, ž e ješ t ě dů lež it ě jš í je pě st ov at v sr dci v í r u a př esv ě dč ení, ž e ž iv ot dr uhé ho je st ejně t ak nedot knut elný jako t en mů j. A t ohle H asan sv ý m skut kem dokázal v dob ě, kdy se mnoho jeho soukmenov ců r adov alo z kaž dé ho zab it é ho ž idov ské kr v e. N edov olil, ab y konf likt v ládl jeho sr dci. N adpis je ú r y v kem st ejnojmenné ž idov ské pí sně a v ý r azem post oje, kt er ý jsem si snaž il uchov at t v ář í v t v ář pocit u b ezv ý chodnost i z let it é ho kr v av é ho konf likt u. A onen mladý muž mi v t om sv ý m č inem v elmi pomohl. K é ž pomů ž e i v ám! P avel M i kš ů Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

7 Husův proc e s z h l e d i sk a prá va c í rk e vn í h o Z a 1 0 l e t up l y n e š e s t s t o l e t í o d s m r t i m i s t r a J an a H us a a d o s ud k až d á d o b a s i o n ě m p ř i zp ů s o b i l a vý k l ad. U k azuj e s e al e, ž e p o s - t ava J an a H us a, j e ž b y l a v m i n ul o s t i ve l k ý m b o d e m s vá r u, s e m ů ž e s t á t p ř e d m ě t e m d i al o g u, a ž e i k d y ž H us o va p o s t ava m ů ž e b ý t n ad á l e r ů zn ě i n t e r p r e t o vá n a, n e m us í a n e s m í b ý t p ř e d m ě t e m n ap ad á n í a r o zd ě l e n í. V e d n e c h p r o s i n c e p r o b ě h l o n a p ů d ě p ap e ž s k é L at e r á n s k é un i ve r zi t y v Ř í m ě m e zi n á r o d n í vě d e c k é s y m p o zi um o M. J. H us o vi. U s p o ř á d al y h o s p o l e č n ě C e n t r á l n í vý b o r ve l k é h o j ub i l e a r o k u a Č e s k á b i s k up s k á k o n - f e r e n c e, ve s p o l up r á c i s A k ad e m i í vě d Č e s k é r e p ub l i k y a U n i ve r zi t o u K ar l o vo u. S y m p o zi a s e zú č as t n i l i p ř e d n í b ad at e l é č e š t í, p o l š t í, n ě m e č t í a i t al š t í a p ř e d - s t avi t e l é c í r k ví n ě k o l i k a e vr o p s k ý c h ze m í, zá s t up c i S vat é h o s t o l c e a n ě k t e r ý c h s t á t ů, m n o h o n o vi n á ř ů, p r ac o vn í k ů r o zh l as u a t e l e vi ze. N a m e zi n á r o d n í r o vi n u b y l a t ak p ř e n e s e n a n ě k o l i k al e t á p r á c e t e o l o g ů a h i s t o r i k ů e k um e n i c k é k o m i s e p r o s i n c e p ř i j al ú č as t n í k y ve V at i k á n u t e h d e j š í p ap e ž J an Pave l I I. a ve s vé m p r o j e vu o c e n i l m r avn í ve l i k o s t M. J an a H us a a o zn ač i l j e j za j e d n o h o z n e j s l avn ě j š í c h m e zi m n o h a vy n i k aj í c í m i m i s t r y (profesory), k t e ř í vy š l i z Pr až - s k é un i ve r zi t y. Ř e k l d o s l o va: H us o va m o r á l n í o d vah a t vá ř í v t vá ř p r o t i ve n - s t ví m a s m r t i uč i n i l a z n ě j p o s t avu zvl á š t n í h o vý zn am u p r o c e l ý n á r o d d n e s c í t í m p o vi n n o s t vy j á d ř i t h l ub o k o u l í t o s t n ad k r ut o u s m r t í, n a k t e r o u b y l J an H us vy d á n a n ad n á s l e d n o u r an o u, zd r o j e m k o n f l i k t ů a r o zd ě l e n í, k t e r á s e t í m t o zp ů s o b e m r o ze vř e l a v m y s l í c h a s r d c í c h č e s k ý c h l i d í. (Spol eč n é proh l á š en í k Ř í m ské m u sym poz i u o M. J. H u sov i ) J an H us a j e h o d o b a n e b y l a j e d n o d uc h á. O j e h o m l á d í n e n í m n o h o p o zn at - k ů. D o k o n c e i r o k j e h o n ar o ze n í k o l í s á m e zi l e t y / N ar o d i l s e zř e j m ě ze zb o ž n é m at k y a j ak o 1 6 l e t ý o d c h á zí d o Pr ah y. O s vý c h s t ud e n t s k ý c h l e t e c h p í š e : J á j s e m b y l z t é r ub r i k y b l á zn i vé, r á d j s e m s e ú č as t n i l vzp o ur s t ud e n t ů. B l í ž e n e o b j as ň uj e, o c o š l o. Z p í val v c h ó r u, zh r ub a za 1 0 l e t vy s t ud o val m ag i s t r a s vo b o d n ý c h um ě n í a s t ud o val d á l e t e o l o g i c k o u f ak ul t u. (T eh d ej š í st u d i a n a u n i v erz i t á c h t rv a l a b ě ž n ě i 1 5 l et ) Př i p o m e ň m e j e n, ž e v d o b ě k o l e m H us o va n ar o ze n í s e o d e h r á l y n ap ř í k l ad t y t o ud á l o s t i. V r o c e j e J an M i l í č z K r o m ě ř í ž e p o h n á n p r o p o d e zř e n í z h e r e ze d o A vi g n o n u k p ap e ž i a t am h o zas t i h n e s m r t. Pr až s k ý un i ve r zi t n í m i s t r V o j t ě c h R aň k ů v z J e ž o va j e vy p o vě ze n z p r až s k é ar c i d i e c é ze. O d c h á zí d o Pař í ž e n a S o r b o n n u, n a n í ž s e s t al i r e k t o r e m. (V. R a ň ků v m ě l poh ř eb n í ř eč n a d c í sa ř em K a rl em I V. v roc e a j e t o on, kt erý j ej j a ko prv n í n a z v a l O t c em v l a st i ) R o vn ě ž v t é m ž e r o c e zač í n á p ap e ž s k é s c h i zm a. Č á s t k ar d i n á l ů vo l í vzd o r o p a- p e ž e K l e m e n t a V I I. (n eoprá v n ě n ě z v ol en ý pa pež ) a vzá j e m n ě s e p ak o b a p a- p e ž o vé - ř á d n ě zvo l e n ý U r b an V I. a o n e n K l e m e n t V I I. - e x k o m un i k uj í. Š e s t vzb o uř e n ý c h k ar d i n á l ů j e p o p r ave n o. S c h i zm a p ř i n e s l o d va p ap e ž s k é d vo r y, d vo j í p r o d á vá n í b e n e f i c í (d ů c h od y spoj en é s ú ř a d em ) zvý š i l o s vat o k up e c t ví proc esu, ž á d n ý aut o r p ub l i k ac í o H u- s o vi j e t e d y n e m ě l v r uc e (A t eď č t ě t e J i rá ska, poz n. a u t. ). N e l ze s e t e d y o d - vo l á vat, ž e n a zá k l ad ě p r am e n ů s e s t al o t o a o n o. B y l o n ut n o zk o um at z p r am e n ů j i n ý c h i p am ě t n i c k ý c h, avš ak n e s t e j n é ú r o vn ě. M y Č e š i, M o - r avan é a S l e zan é, m n o zí m y s l í m e a p ř e c e ň uj e m e, ž e k o n c i l b y l s vo l á n k vů l i m i s t r u J an u H us o vi. A l e t o j e o m y l. K o s t n i c k ý k o n c i l t r val c e l k e m 4 r o k y a j e h o h l avn í m c í l e m b y l o o b - n o vi t j e d n o t u c í r k ve, o d s t r an i t t r o j p a- p e ž s t ví a p ř i vš í p o k o ř e, m i s t r J an H us b y l s o uze n v j e h o ú vo d u, p o ř á d e k v c í r k vi b y l o b n o ve n až v r o c e Pr o t o i o n a m o ž n á zt r á t a p r o c e s n í c h ak t. Př e d ví c e n e ž l e t y b y l a vy - s l o ve n a p o c h y b n o s t, zd a n e b y l n a H u- s o vi s p á c h á n j us t i č n í zl o č i n. Z k o u- m e j m e t e d y p r o p r avd i vo s t n ě k t e r é zá važ n é s k ut e č n o s t i. Z k o um á m e -l i s am o t n ý K o s t n i c k ý vš e o b e c n ý s n ě m (kon c i l ), t r val o d l i s - t o p ad u d o k vě t n a r o k u Z á r o ve ň p r o b í h al v K o s t n i c i n a p o p ud ř í m s k é h o k r á l e Z i k m un d a (c í sa ř em a ž od roku poz n. a u t. ) ř í š s k ý s n ě m. N a k o n c i l u b y l o p ř í t o m n o 2 9 k ar - d i n á l ů, 3 p at r i ar c h o vé, ar c i b i s - k up ů a b i s k up ů, o p at ů a p ř e vo r ů, d o k t o r ů t e o l o g i e, c í r k e vn í h o p r á - va a zá s t up c ů un i ve r zi t. N a k o n c i l u, k t e r ý zah aj o val p ap e ž J an X X I I I., b y l o h l as o vac í p r á vo r o z- d ě l e n o d o 4, p o zd ě j i d o 5 n á r o d n í c h s k up i n n a n á vr h k ar d i n á l a Pe t r a d A i l l y, m i s t r a S o r b o n n y, k an c l é ř e Pař í ž s k é un i ve r zi t y G e r s o n a, a k ar d i - n á l ů F i l as t r a a Z ab ar e l l y. V n á r o d - n o s t n í c h s k up i n á c h : 1. I t al ů, 2. F r an - c o uzů, 3. N ě m c ů s e S l o van y a M aď a- r y, 4. A n g l i č an ů a p o zd ě j i 5. Š p an ě l ů, a r o zš i ř o val s e n e m r avn ý ž i vo t. R o k u j e ar c i b i s k up J an z J an š t e j n a v k l at b ě U r b an a V I. R o k u p r až s k á s y n o d a o d s uzuj e s p i s y m i s t r a M at ě j e z J an o va a j e p r o t i n ě m u ve d e n i n k vi zi č n í s o ud j e n a Pr ah u uval e n i n t e r d i k t k vů l i um uč e n í g e n e r á l n í h o vi k á ř e J o h á n k a z Po m uk u ( s v. J an a N e p o m uc k é h o ). N e d i vm e s e t e d y t o m u, ž e J an H us p r an ý ř o val z k azat e l n y B e t l é m s k é k ap l e o d r o k u t y t o zl o ř á d y a t ak é p r o t i n i m p s al. V 3 1 l e t e c h b y l vy s vě c e n n a k n ě ze, ve 3 2 l e t e c h s e s t al d ě k an e m f ak ul t y a v r o c e r e k t o r e m Pr až s k é un i ve r zi t y. N a p o d zi m j e H us p o vo l á n d o K o s t n i c e, ab y s e n a k o n c i l u o s p r ave d l - n i l ř í j n a s e vy d al z K r ak o vc e n a c e s t u a 3. l i s t o p ad u p ř i š e l d o K o s t n i c e n a b ř e h u B o d am s k é h o j e ze r a. U b y t o val s e v ul i c i s v. Pavl a u vd o vy ř e č e n é F i d a (Dů m b yl v roc e opra v en a j e v n ě m H u sov a ex poz i c e) Pap e ž J an X X I I I. h o zb avi l k l at b y, m o h l s e t e d y vo l n ě p o h y b o vat l i s t o p ad u zač al p r vn í vý s l e c h. Pak b y l H us zat č e n a 6. p r o s i n c e d o p r ave n d o k l á š t e r n í h o vě ze n í u d o m i n i k á n ů. Po s e s aze n í a ú t ě k u J an a X X I I I. z K o s t n i c e k o n c i l vy t vo ř i l d e k r e t H ae c s an c t a a uj al s e v d ub n u až č e r vn u H us o va p r o b l é m u. A zd e s e n as k ý t á o t á zk a, c o l ze ř í c i o H us o vě p r o c e s u z h l e d i s k a p r á va k a- n o n i c k é h o ( c í r k e vn í h o ). Př e d n ě j e n ut n o ř í c i, ž e n ej sou z a c h ov á n a a kt a H u sov a K ost n i c e H u sov a ex poz i c e Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 7

8 hlasovali n e j e n bi sku p ové, ale i n i ž š í klé r u s. P ř i hlasová n í t e d y by ly od e - vzd á n y vž d y 4, p ozd ě j i 5 hlasů p od le p oč t u n á r od n í c h sku p i n. Z a u sn e se n í kon c i lu by la p oklá d á n a p ř e d loha, sc hvá le n á vš e m i n á r od y. T akt o by l od sou ze n i M. Jan H u s. Je d n í m z vý sle d ků kon c i lu by lo od st r an ě n í p ap e ž ské ho sc hi zm at u t e ď j i ž t r oj p ap e ž st ví. Ř í m s k o u ř a d u i n k r i - m i n o v a n é h o o b d o b í t v o ř i l i p a p e ž o v é : U r b a n V I. ( ), B o n i f á c I X. ( ), I n o c e n c V I I. ( ) a Ř e h o ř X I I. ( ). A v i g n o n š t í p a p e ž o v é b y l i : K l e m e n t V I I. ( ) a B e n e d i k t X I I I. ( ). V P i s e b y l zv o l e n A l e - x a n d e r V. ( ) a J a n X X I I I. ( ). V zd or op ap e ž Jan X X I I I., n a n ě m ž vy m ohl kr á l Z i km u n d sou hlas se svolá n í kon c i lu, by l se saze n a u vě zn ě n, le g i t i m n í ř í m ský p ap e ž Ř e hoř X I I., p ot é, c o sc hvá li l v bu le ze 4. č e r ve n c e kon á n í kon c i lu, r e - zi g n oval n a ú ř ad p ap e ž e a vzd or op a- p e ž B e n e d i kt X I I I. by l se saze n v p r o- c e su 2 6. č e r ve n c e a ze m ř e l n a své m hr ad ě P e n n i skole, op u š t ě n m oc - n ý m p ř í zn i vc e m kr á le m F e r d i n an d e m A r ag on ský m. C í r ke vn í sn ě m v kon - klá ve ( 2 3 k a r d i n á l ů a p o 6 zá s t u p c í c h z k a ž d é h o n á r o d a t e d y 3 0 zá s t u p c ů n á r o d ů ) zvoli l j e d i n ý m p r á vop lat n ý m p ap e ž e m 8. li st op ad u v kost - n i c ké t r ž n i c i p r o t e n t o ú č e l p ř i zp ů - sobe n é kar d i n á la O d d o C olon n a. P ř i j al j m é n o M ar t i n V. p od le svě t c e, kt e r ý m ě l v t e n d e n svá t e k. L e č p od í ve j m e se n a H u sů v p r o- c e s. S p í š e j ako vý m y sl se j e ví zá važ n á vý t ka, kt e r á p r ý by la vy slove n a sam ot n ý m H u se m v p r ů bě hu vý sle c hu, ž e sou d c i d ali d ů vě r u f ale š n ý m svě d - ků m. S p í š e p r avd i vé j e j i n é j e ho ohr a- ze n í, ž e by ly p r on e se n y n e sp r á vn é c i t ac e z j e ho d í la a ká zá n í a i n ě kt e r é n e sp r á vn é vý p ově d i svě d ků. H lavn í H u sů v od p ů r c e a p r oku r á - t or p r až ské kap i t u ly M i c hal z N ě m e c - ké ho B r od u ( d n e s H a v l í č k o v a B r o d u ), zvan ý d e C au si s, p od al j i ž v r oc e p r ot i n ě m u zč á st i vy m y š le n á a n e p od - lož e n á obvi n ě n í, kt e r á H u s svý m vý klad e m od m í t l j ako lž i. D alš í vý m y sl t é hož au t or a j e z r oku , t ot i ž, ž e H u s u č i l a ká zal, ž e m á bý t ve č e ř e P á n ě p od á vá n a p od oboj í. P od n ě t by l zaslá n p ap e ž i Jan u X X I I I. j e š t ě p ř e d p r oc e se m. H u s si c e u zn al sp r á vn ost p od á vá n í p od oboj í zp ů sobou, var oval vš ak p ř e d u kvap e n ý m u vá d ě n í m d o p r ax e a n i kd y o t om n e u č i l. N aví c svů j sp i s O kali c hu vy t voř i l až v K ost n i c i, n e m ohl t e d y o t om u č i t. Č e c hy op u st i l p ř e d vš e obe c n ý m p r ová - d ě n í m p od oboj í v kost e lí c h, n e n í p ů vod c e m e u c har i st i e su b u t r aq u e sp e c i e, by l t e d y n ař č e n n e p r á ve m. C o svě d č í p r o H u sa? C hová n í a vý m y sly p r ot i n ě m u. Je zn á m o, ž e H u s se p ohy boval voln ě v K ost n i c i až d o 6. p r osi n c e T oho d n e by l zat č e n p r o p ově st i, ž e c hc e z K ost n i c e od e j í t, a by l u vě zn ě n. T ot o n ař č e n í by lo vý m y sle m, st e j n ě t ak by l n ař č e n z bohat st ví. M i c hal d e C au si s: C o u d ě lal s p y t li p e n ě z, bi sku p H u s m á f lor e n ů. S t e j n ý m vý m y sle m by lo i t o, ž e H u s ozn á m i l Z i km u n d ovi svů j ú m y sl há j i t 3-4 V i kle f ovy č lá n ky, j akož i sku t e č n ost, ž e p r ý H u s p o od sou ze n í V i kle f ový c h sp i sů v Ř í m ě u č i l a d i sp u t oval s m i st r y a st u - d e n t y o č lá n c í c h n a u n i ve r zi t ě. T am n e, v B e t lé m ské kap li o n i c h ká zal, ale ká zá n í n e n í d i sp u t ac e. D alš í f ale š n ou vý p ově d í, kt e r ou p ou ž i l bi sku p G e r ar d d u P u y, by lo t o, ž e H u s p r ý kr á lů v g le j t ( l i s t i n a za r u č u j í c í b e zp e č n o s t ) d ost al až 1 4 d n ů p o své m zat č e n í, c ož p ozd ě j i vy vr á t i l sá m kr á l Z i km u n d. G le j t t ot i ž n e sl d at u m 1 8. ř í j n a D alš í H u sů v op on e n t, an g li c ký m i st r S t oke s u vá d ě l n e - p r avd u, ž e v P r aze vi d ě l H u sů v t r akt á t há j í c í r e m an e n c i k V i kle f ový m sp i sů m, kt e r ý ž t o H u s n i kd y n e n ap sal. Jak t o s V i kle f ový m i sp i sy v P r aze vlast n ě by lo? P r až ský ar c i bi sku p Z by - n ě k Z aj í c z H azm bu r ka by l bu lou p ap e ž e A le x an d r a V. j m e n ová n au d i t or e m k p ost u p u p r ot i V i kle f ový m sp i sů m. K n i hy by ly sp á le n y, ač p r ot i ar c i bi sku p ově p ost u p u by la p od á n a st í ž n ost, n e boť m an d á t or ( za d a v a t e l ) A le x an d r V. ze m ř e l j e š t ě p ř e d j e j i c h zn i č e n í m. O d volá n í H u sovo a d alš í c h p ě t i st u d e n t ů p r ot i p ost u p u p r až ské ho ar c i bi sku p a by lo v ku r i i bi sku p ů v K ost n i c i svě ř e n o kar d i n á lu O d d o C olon n ovi. P r ot i t om u H u sovi obhá j c i, j m e n ovi t ě Jan z Je se n i c e, p od ali n á m i t ku. K ar d i n á l F r an c e sc o Z abar e lla, kt e r ý by l p ř i p r ave n on o od volá n í zle h- č i t, by l z p ř í p ad u od volá n. P r oku r á t or M i c hal d e C au si s n a t o n avr hl d á t Jan a z Je se n i c e d o klat by, a t í m H u s zt r at i l obhá j c e. A t ad y j e t ř e ba si u vě d om i t a zd ů - r azn i t, ž e H u s se vlast n ě d o K ost n i c e d ost avi l vy svě t li t on o od volá n í p r ot i p ap e ž ovu a ar c i bi sku p ovu n ař í ze n í. Jaký c h c hy b se d op u st i l m i st r Jan H u s p ř i p r oc e su? N ě kd y se v K ost n i c i c hoval n e t akt i c ky. N e p oc hop i l, n e bo n e c ht ě l c há p at, ž e n e j d e o d i sp u t ac i ( s t ř e - d o v ě k o u f i l o zo f i c k o u m e t o d u ), ale o sou d. P or u š i l t ot i ž c í r ke vn í zá kon zá kaz. N e d bal zá kazu ká zá n í v kap lí c h a ká zal - p od n e be m. N e r e sp e kt oval klat bu, kon al bohoslu ž bu d á l, j i n d e N e d ost avi l se p ř e d p ap e ž ský sou d, ač by l d o Ř í m a vy zvá n O p r ot i d i sp u t ac i č e t li p ř e d sou d e m vy br an é č lá n ky z j e ho kn i h, p ot é č e t li zá vad n é č lá n ky p ř e, kt e r é p r ý z j e ho ú st zazn ě ly a by ly vý p ově ď m i svě d ků d oká - zá n y. N ap ř í klad ž e u č i l, ž e p o p osvě c e n í host i e n a olt á ř i zů st á vá c hlé b hm ot n ý, n e bo p od st at a c hle ba. H u s od m í t l, ž e t ohle n e u č i l: P r osí m p r o B oha, sly š t e m ů j ú m y sl a p r o t y t o, kt e ř í st oj í okolo, aby se n e d om n í vali, ž e j se m d r ž e l t y hle blu d y. P r ot o t vr d í m, ž e j se m n i kd y n e d r ž e l, an i n e u č i l, an i n e ká zal, ž e v svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p o svě c e n í c hlé b hm ot n ý. L ž i vě t ot i ž u d ali a u d á vaj í j ako by c h by l u č i l li d, ž e ze svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p od st at a hm ot n é ho c hle ba. L ž i vě, ž e kd y ž se p ozd vi hu j e host i e, t e hd y j e st t o t ě lo K r i st ovo, a kd y ž se p olož í, t e hd y t o n e n í. L ž i vě, ž e kn ě z v sm r t e ln é m hř í c hu n e p r om ě ň u j e. L ž i vě, aby p á n i od n í m ali d u - c hove n st vu č asn é st at ky, aby n e p lat i li d e sá t ky. L ž i vě, ž e od p u st ky n i c n e j sou. L ž i vě, j ako by c h by l p ř í č i n ou, ž e by li n ě kt e ř í n ě m e č t í m i st ř i vy hn á n i z P r ahy. P r ot i klat bě se H u s od volal k sou d u K r i st ovu t u t o i n st i t u c i kan on i c ké p r á - vo n e zn á. A p ř í č i n a, p r oč t ak j e d n al? R ozhod u j í c í p ř í č i n ou H u sova kon á n í by la vů le ř í d i t se K r i st ový m zá kon e m, se kt e r ý m p od le n ě j n e by lo kan on i c ké p r á vo ve shod ě. P ř e s t o vš e, i d n e s se n e j e d n ou zkou m alo, zd a se H u s od c hý li l od d og m at i c ký c h p r i n c i p ů c í r kve. O d p ově ď H u s zů st al vě r n ý m sy n e m c í r kve. O d sou ze n by l ale j ako vi kle f i st a, i kd y ž vě t š i n u j e ho he r e zí ( blu d ů ), j e ho kac í ř st ví n e p ř e vzal. N a hr an i c i skon al t e d y i za he r e zi j i n é ho. D ů kaz 3 9 č lá n ků p ř e d lož i l kon c i l H u sovi k od volá n í. D á le m u vy t kli 3 0 he r e t i c ký c h vě t z j e ho sp i sů. N e p op í r al, ž e j e n ap sal, ale p op í r al j e j i c h he r e t i c ký sm y sl. Z d r á hal se j e od volat, ž e n e m ů ž e od volat, č e m u n e u č i l n e bo c o n e m ě l n a m y sli. P ř i t í ž i l m u t aké li st, z n ě hož by la d o lat i n y n e sp r á vn ě p ř e lož e n a f or m u lac e, v n í ž se p salo: Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

9 Kdyby se přihodilo, že jsem odvolal, vě zt e, že t o u č in í m ú st y a sr dc em n ebu du sou hlasit i. (Ve z n ě n í P e t r a z M a l d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i ) P r o c í r kev byl n epřija-t eln ý t aké č lá n ek (p ů v o d n ě Vi k l e f ů v ) : N u llu s est D omin u s, n u llu s est P r elat u s, n u llu s est E pisc opu s, du m est in P esc at o M or t ali. T en t o č lá n ek byl odmí t n u t, pr ot ože podvr ac el veš ker ou vyš š í pr avomoc. V zr u š en í při kost n ic ké m vý slec hu, kdy byla t í mt o i dalš í mi vý r oky dot č en a i hodn ost kr á le Z ikmu n da, dala před-sedají c í mu kar din á lu P ier r e d A illymu pří ležit ost k obvin ě n í, že H u s n epodvr ac í jen c í r kevn í, ale i svě t ský řá d, když u č í o poslu š n ost i: ve vě c ec h pří č í c í c h se Kr ist ovu pří kazu n en í dovolen o poslec hn ou t pří kazu předst aven ý c h. D alš í n et akt ic ká c hyba? P ři vý pově dí c h v pr osin c i připu st il H u s, že svě t š t í pá n i mohou odn í mat kn ě ží m, t edy c í r kvi, svě t ský majet ek za pr ohřeš ek kn ě ží. T ak n a jedn é st r an ě zt r á t a c í r kevn í ho majet ku n a dr u hé n eposlu š n ost svě t ský m pá n ů m při jejic h pr ohřeš c í c h, t o byly dva balvan y, mezi n imiž byl semlet. C hybn é bylo H u sovo u č en í o předu r č en í ke spá se - o pr edest in ac i - on je vymezoval c í r kvi, i moc i papežské. D á le jeho předst ava, že st ač í jen B oží zá kon a jin é zá kon y n ejsou n ezbyt n é, t o vš e a mn ohé dalš í vedlo k n elí t ost n é mu vě z- n ě n í, k for mě jeho odsvě c en í ve shodě s pr avidly t ehdejš í ho sou dn í ho ří zen í. J ak t akové odsvě c en í vypadalo? Z pří kazu sedmi bisku pů oblé kl si M. J H u s meš n í r ou c ho, jakoby mě l slou žit mš i, pot é vyst ou pil n a zvý š en ou st olic i a byl odsvě - c en. O dň ali mu z r u kou kalic h a n á sledn ě š t olu, or n á t aj., pr ost řihli mu t on zu r u n a č t yři st r an y. N a hlavu vložili r ou havou, papí r ovou, okr ou hlou, bezmá la loket vysokou kor u n u se t řemi n amalovan ý mi ďá bly se slovy: S vě řu jeme du š i t vou ďá blu. A on sepjav r u c e a pozdvihn u v oč i k n ebi řekl: A já ji svě řu ji n ejlaskavě jš í mu P á n u J eží š i Kr ist u. Z opaku jme, že H u s se ke kon c ilu dost avil pr o své odvolá n í pr ot i r ozhodn u t í pr ažské ho ar c ibisku pa Z byň ka Z ají c e z H azmbu r ka o odevzdá n í a spá len í V iklefový c h kn ih. P řipomeň me, že t r ag é die je dovr š en a n epoc hopen í m, že do Kost n i- c e jde n a sou d a n e ke sc holast ic ké dispu t ac i. V ý bě r faleš n ý c h svě dec t ví, vý mysly a poc hybn ost i o vě c n é spr á vn ost i jeho u č en í i t o, že vě t š in u žalob podali č eš t í odpů r c i H u sovi, t o přesvě dč ilo kon c il. M ist r J an H u s n a kon c ilu há jil pr avdu. U č il, že pr avda se dří ve n ebo pozdě ji pr osadí. P odle n ě j spoč í vá L ex D ei, jen ž v r oc e defin u je jako n ejpřir ozen ě jš í, n ejsn azš í, n ejkr at š í a n eju žit eč n ě jš í zá kon, jen ž B ů h u st an ovil a jen ž bu diž požehn á n n avě ky. V esc hat olog ic ké m momen t u pr avdy, jen ž vyjá dřil svobodn ě přijat á, v E zdr á š ovské lin ii. V í t ě zí t en, kdo pr o pr avdu u mí r á. P osledn í 4 t ý dn y H u sova život a n ejsou zac hyc en y an i v M ladoň ovic o- vě dí le t zn. v R elac i o mist r u J an ovi v Kost n ic i (d í l o j e v e d v o u r u k o p i s e c h v e v í d e ň s k é N á r o d n í k n i h o v n ě s e s i g - n a t u r o u a d r u h ý r u k o p i s s č e - s k ý m z n ě n í m P a š i j e - s i g A n i j e d n o d í l o n e n í v s o u v i s l é m t e x t u, v z n i k l o m e z i l e t y ) V í me jen, že H u s v Kost n ic i n apsal ješ t ě 2 6. č er vn a v L ist u vě r n ý m Č e- c hů m: Ž á dá m pou č en í ; psal-li jsem n ě c o š pat n ě, c hc i bý t i pou č en. V zá - vě r u pr oc esu n ejvyš š í kar din á l řekl: P on ě vadž c hc eš bý t i pou č en, t u jest pou č en í : má š odvolat, jak r ozhodlo 5 0 mist r ů svat é ho pí sma. T o slyš eli i pan V á c lav z D u bé a pan J an z C hlu mu, n eboť t y připu st il ke kon c ilu sá m kr á l Z ikmu n d. M ist r J an H u s n eodvolal. J in dřic h de P ir o, pr oku r á t or kon c ilu, předal pot om H u sa moc i svě t ské se slovy: J iž c í r kev odň ala od n ě ho vš e- c hn a c í r kevn í pr á va a n emá ví c e s n í m c o č in it i, t edy ho odevzdá vá me moc i svě t ské. T ehdy pr avil kr á l ( Z ikmu n d) vé vodovi L u dví kovi, syn u R u pr ec ht a F alc ké ho: J di, vezmi ho. T en vzav mist r a, dal ho do r u kou biřic ů a dovedl n a smr t. Kr á č el pak v sobot u 6. č er ven c e ve svý c h 4 5 let ec h n a smr t s vě domí m, že je B oží m vyvolen c em, kt er ý u mí r á v pr avdě. slovy pr avda ví t ě zí, je pr avda pr o H u sa živý Kr ist u s. P r avda má mr avn í c har akt er. Z de leží i odpově ď, jaký má n á hled H u s n a pr avdu. H u s by pr ot iřeč il hlu boké mu n ahlé dn u t í dů st ojn ost i, svobody (s v o b o d n á v o l b a j e m r a v n ě n a v ý š i ) a svě domí, k n í mž dospě l, kdyby přijal milost, jež by jeho ( přesvě dč en í ) svobodu a pr avdu v posledn í in st an c i popřela. J de dokon c e t ak daleko, že ří ká : B ů h, jen ž je zc ela svobodn ý a přeje si bý t svobodn ě milová n, by v pří padě jin é ho r ozhodn u t í (k d y b y H u s n e p ř i j a l p r o s e b e t r e s t s m r t i ) popřel sá m sebe. C o vedlo H u sa k t omu t o sebeobě t ová n í? S í lí c í předst ava N ovissima t empor a n eboť H u s je přesvě dč en, že je zde A n t ikr ist : 1. ar c ibisku p pr ažský, 2. papežské sc hizma, 3. Z ikmu n d (n a h r u d i n o s í ř á d d r a k a, s y m b o l ď á b l a ). J eho přesvě dč en í vyc há zí z dí la M ilí č e z Kr omě ří že, kt er ý v T r akt á t u o A n t ikr ist u ří ká, že A n t ikr ist přijde z kat olí ků. J e t edy blí zko A n t ikr ist, blí zko je i Kr ist u s, přic há zí a obn oví po-řá dek. J á bu du (H u s ) t í m zá paln ý m plamen em, kt e-r ý změ n í on u n emysli-t eln ou lin ii c í r kve od A be-la až k c í r kvi ví t ě zí c í v n ebi, (s v. J a n v A p o -r k y f u ) n esu vizi T ě la Kr is-t ova. P ak u važu je, t aké mí t ři poslu c hač i M ar t in, S t aš ek a J an byli sť at i, zabit i, jaké by mohlo bý t jin é mé r ozhodn u t í? H u sova smr t je t edy - z jeho pohledu su bjekt ivn ě n ahlí žen o dobr ovoln á, jí m Z á vě r, kt er ý zazn ě l za ú č ast i svat é ho O t c e J an a P avly I I. n a kon fer en c i v Ř í mě : pří padn é sou dy ohledn ě osoby mist r a J an a H u sa, předevš í m vš e- c hn u zlobu a kr u t ost, jež n a n ě m byla bě hem pr oc esu spá c há n a, je t řeba vzí t zpá t ky. V š ec hn o, c o je v dí le M. J. H u sa pr avdivé, je t řeba s ot evřen ost í du c ha přijmou t. N á zor ové odliš n ost i je t řeba přizn at. P řit om by mě l ovš em pan ovat sku t eč n ý eku men ismu s. N e- boť jen n epodmí n ě n é hledá n í pr avdy, jež n á m H u s st aví před oč i, oddá me-li se mu s č ist ý m a c elý m sr dc em, je st o n á s vš ec hn y s B oží pomoc í sjedn ot it v pr avdě, a spln it t ak pr osbu n aš eho P á n a: at omn es u n u m sin t. P o u ž i t o : P e t r z M l a d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i Ze z p r á v a k r o n i k d o b y h u s i t s k é Z m a t e r i á l ů P. T h L i c. F r. J. H o l e č k a, c í r k e v n í h o h i s t o r i k a, p r e z i d e n t a m e z i n á r o d n í k o m i s e. Připravil Rostislav Dočkal Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 9

10 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, jak n á d h e r n ý je č as p r á z d n i n! V e č e r p o z o r u je te d l o u h o d o n o c i o b l o h u p l n o u h v ě z d, n e b o ť r á n o n e mu sí te v stá v at a u tí k at d o š k o l y. P ř e s d e n se se tk á v á te s k amar á d y, h r aje te si a v y mý š l í te p l n o h e r, n e b o se b ě ž í te k o u p at. V ž d y ť h o r k o b ý v á tak v e l k é, ž e d o ma to n e n í mo ž n é v y d r ž e t. V ý l e ty d o h o r n e b o c e sta n a k r á sn é z á mk y, h r ad y a p amá tn á mí sta v l asti v á s u r č i tě mn o h o o b o h atí. V y v r c h o l e n í m tě c h k r á sn ý c h z á ž i tk ů b ý v á se tk á n í n a mš i sv até v k o ste l e, k d e z a v š e c h n o p o d ě k u je te B o h u Otc i v š e mo h o u c í mu a J e ž í š i K r i stu, S y n u B o ž í mu. je p atr o n e m f ar n í h o k o ste l a v P ř e r o v ě. B y l Svatý V avř i n e c u mu č e n n a p ah o r k u V i mi n al e v Ř í mě (nedaleko hlavního nádraží). B y l já h n e m a p o má h al p ap e ž i S i x to v i I I., mě l p r á v o k ř tu a star al se o v ě ř í c í. K d y ž z a c í sař e N e r o n a z ač al o p r o n á sl e d o v á n í k ř e sť an ů, b y l v r o c e p ap e ž sť at a V av ř i n e c v y z v á n, ab y o d e v z d al v š e c h e n p o k l ad c í r k v e. J e l i k o ž je h o n e jv ě tš í m p o k l ad e m b y l k ř e sť an sk ý l i d, sh r o má ž d i l je j p ř e d c í sař sk ý m p al á c e m. C í sař V al e r i á n, k d y ž v i d ě l ž e b r á k y, n e mo c n é a mr z á k y, n e c h al V av ř i n c e z b i č o v at a n a r o ž n i u p á l i t. S v atý V av ř i n e c je p atr o n e m k n i h o v n í k ů, ar c h i v á ř ů, k u c h ař ů, p i v o v ar n í k ů, h o sti n - sk ý c h, sp r á v c ů, p r ad l e n, ž e h l í ř e k, c u k r á ř ů, sk l e n á ř ů, sk l á ř ů, h asi č ů, ž á k ů a stu d e n - tů. Oc h r aň u je p ř e d n e b e z p e č í m o h n ě, p ř i h o r e č k á c h, p ř i v e l k é c h u d o b ě a je o c h r á n c e m p r o ti mo r u. V P ř e r o v ě u k o ste l a je mo r o v ý sl o u p a n a n ě m je u p al o v á n í sv até h o V av ř i n c e. J e stl i ž e p o je d e te o p r á z d n i n á c h d o Ř í ma, z astav te se v k o ste l e sv até h o V av ř i n c e z a h r ad b ami, k te r ý se n ac h á z í v e v ý c h o d n í č á sti Ř í ma p ř i v ý p ad o v c e n a T i v o l i. T am jso u u l o ž e n y je h o o statk y z a h l av n í m o l tá ř e m. V e č e r p ř e d sv á tk e m sv até h o V av ř i n c e se r o z d ě l á v á o h e ň a p o h l í ž í se d o n e b e n a p ad ají c í h v ě z d y, n e b o tak é sl z y sv ě tc o v y. Oh e ň se sv ě tí d o č ty ř str an : vý c hodní: S v i ť n á m o h n i - z n ak u D u c h a S v até h o - d o te mn o t a je ji c h stí n y z ap l aš, ab y i n aš e my š l e n k y b y l y č i sté. s everní: H ř e j n á s v š e c h n y sv ý m ž á r e m, sp al v š e š p atn é a n í z k é. z áp adní: S p o j n á s sv o u z á ř í v n e r o z b o r n ý b r atr sk ý k r u h, k te r ý p ř e k o n á v š e c h n y n á p o r y. j i žní: V z p o mí n k a n a v e č e r u te b e str á v e n ý, ať n á s p o v z b u z u je k d o b r é mu. B o ž e, p o ž e h n e j te n to o h e ň. A ť n á m p ř i p o mí n á l á sk u T v é h o S y n a, v e k te r é m n á m z az á ř i l a tv á sl á v a. Oč i sti n aš e sr d c e a d e j, ať se v n á s r o z h o ř í v e l i k á to u h a p o T o b ě, ab y to to sv ě tl o b y l o p ř e d o b r az e m T v é sl á v y, k te r o u n á m p ř i p r av u je š v e sv é m k r á l o v stv í. D e j n á m, p r o sí me, ať se s p o mo c í T v é mi l o sti v š i c h n i, c o z d e se d í me, v n ě m sh l e d á me. S k r z e K r i sta n aš e h o P á n a. A me n. A ž b u deš c es t ovat p o naš í krás né z em i, u rč i t ě s e z as t av a p om odli na ně kt eré m z p ou t níc h m ís t. J s ou j i c h na s t ovky, nab íz ím e j en ně koli k. Ú daj e j s ou b ez z áru ky. N aj di s i p ř i c es t ování m ap u. Stra n a 1 0 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

11 Bible OSEL Osel je v bibli dobře známé a velmi oblíbené zvíře. Byl silnější než oslové v našich zemích. V ydr žel jít celý den s jezdcem na hřbet ě, k lu sal celé hodiny. N a svazích a šp at ný ch cest ách byl sp olehlivější než k ů ň : měl bezp eč ný k r ok. P ost r oj se sk ládá z něk olik r át p řeložené p ok r ý vk y a dobře vycp aného sedla s k ober cem živý ch bar ev. U zda byla ozdobená st řap ci, něk dy i zvoneč k y. Osel k onal velk ou slu žbu. J ezdili na něm všichni: chu dí, bohat í, neznámí i vý znamní lidé. P ou žíval se i v zemědělst ví: p ři or bě, p ři vý mlat u zr ní. P řep r avoval zboží. P odle nák ladu, k t er ý u nesl, byla p ojmenována jednot k a du t é mír y chomér. Práva osla ( E x 2 3,4-5 ) K dyž nar azíš na bý k a svého nep řít ele nebo na jeho zat ou laného osla, mu síš mu ho vr át it. K dyž u vidíš, že osel t oho, k do t ě nenávidí, k lesá p od svý m břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyp r ost íš? S p olu s ním ho mu síš vyp r ost it. Hvězdičky Z vlášť velk ou odměnou na t áboře bý vá, k dyž za t ep lé noci mů žet e sp át na lou ce. P odívejt e se na oblohu a mů žet e si p ředst avit, jak naše Z emě let í mr azivý m vesmír em a t y, malič k ý č lovíč ek, se t é Z emě zu by neht y dr žíš... Celý vesmír, všechny světy, jsou jen dílem Tvým, to jsi všechno dal ná m, k dy to p ochop ím J eden mou dr ý, u č ený p án, řek l: D vě věci na světě mě nap lň ují ú ž asem: hvěz dné neb e nade mnou a mravní z á k on ve mně. Z říš t isíce p lanet p lou t i t am, všechny řídí sp olehlivě jeden Bů h, náš P án. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 11

12 Stránka p ro m l ád e ž V sobotu LP 2005 se v Li p n í k u n a d B eč vou uskutečnilo setká ní m lá d ež e d vo u d ě kaná tů ; j ak j ste j iž z nad p isu j istě p o c h o p ili, j ed nalo se o m lá d ež ní ky z H r anic a P ř er o va. V š e p r o p uklo v d evě t h o d in r á no na f ař e v L ip ní ku, kter o u ná m o c h o tně svě ř il o tec J o sef P elc, z a c o ž j sm e m u nesm í r ně vd ě ční. D o z ačá tku kaž d ý o b d r ž el j m eno vku a c o s na p ití a už j sm e vš ic h ni m o h li vy r az it sm ě r H elf š tý n. S vatý P etr p o slal kr á sné p o časí, a p r o to b y l kaž d ý skvě le nalad ě n a p lný o čeká vá ní, c o si na ně j anim á to ř i p ř ip r avili. J iž p o kr á tké m ú seku c esty p ř iš la h r a, kter á c elo u b and u m lad ý c h kř esť anů r o z d ě lila d o p ě ti skup in. T o vš ak b y l tep r ve z ačá tek! V tě c h to skup iná c h j sm e se vy d ali d á le, ale ne j en tak. P o c estě j sm e p o tká vali p o stavičku O S U D, kter á kaž d é m u ur čila, c o h o na c estě p o tkalo ( ně kd o p ř iš el o no h u, j iný o r uku, ně kteř í i o slep li! -sam o z ř ej m ě j en j ako! ) to vš e se stalo ná h le a naj ed no u p o té, c o si o sud vy b r al ně ko h o z e skup inky. A tu se uká z alo, j ak j so u si vlastně sko r o nez ná m í m lad í lid é sc h o p ni p o m o c i. Z m é h o p o h led u usp ě li o p r avd u skvě le. P o té to h ř e ná sled o val o str ý p o c h o d na h r ad. J eliko ž naš im i p r ů vo d c i b y li d o m á c í o b y vatelé, d o stali j sm e se na h r ad z kr atko u, kter á p ř ed stavo vala m p ř evý š ení p o ská le z a p o už ití vš ec h čty ř ko nčetin, kter é ná m P á n B ů h stvo ř il. P o o né f y z ic ky ná r o čné c estě j sm e na H elf š tý ně s c h utí p o o b ě d vali a vy d ali se na o b h lí d ku h r ad u s p r ů vo d ky ní. T o to p o z ná ní h r ad u se vš ak anim á to r ů m nez d á lo j eš tě ú p lné, p r o to kaž d á skup inka o b d r ž ela p r aktic ké o tá z ky na p ap í r u, kter é m ě la z a ú ko l vy p lnit. P r o p ř ed stavu p á r sp r á vný c h o d p o vě d í na z ad ané o tá z ky : N ej levně j š í p á r ek v r o h lí ku j e na p r vní m ná d vo ř í a sto j í 1 5,-K č. Zá c h o d ky j so u na 2.ná d vo ř í a j so u o p r avd u lux usní a b ez p o p latku. T ako vý c h to o tá z ek b y lo ně ko lik a m usí m ř í c i, ž e se té to h r y z ú častnili vš ic h ni s o b r o vský m nasaz ení m. D í ky! N a c estě z p ě t j sm e p r o h lo ub ili své sez nam o vá ní a naj ed no u j sm e stá li o p ě t na d vo ř e f ar y. K velké p o tě š e p ř er o vské h o d ě kaná tu d o r az il také j eh o kap lan p r o m lá d ež o tec M ar iusz. T ento kr á t b y lo na p r o g r am u ně c o d uc h o vně j š í h o a to A D O R A C E, kter o u p r o ná s p ř ip r avil o tec J o sef. P o c h ví lí c h str á vený c h s P á nem J ež í š em j eš tě p ř iš la nez b y tná p ř í p r ava z ně m činy na c elo svě to vé setká ní m lá d ež e v K o lí ně nad R ý nem, a d o ko nc e p ř iš la i nečekaná ná vš tě va v p o d o b ě M o ns. kar d iná la M eisner a a j eh o tlum o čnic e. J eš tě p ř ed tí m, než se vš ic h ni r o z j eli d o svý c h d o m o vů, j sm e si o p ekli b uř tí ky, z ah r á li na ky tar y + z ah lah o lili a z á j em c i si vy savo vali tr ička na p am á tku. Vš em, k teř í p ř i j el i, m oc d ě k uj i z a ú č a st a vš em, k teř í toto setk á n í p ř i p r a vova l i, p a tř í obr ovsk é Pá n B ů h z a p l a ť. a n i m á t o ř i c e Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

13 Sekty a jejich vliv Shrnutí V á ž e n í a m il í č t e n á ř i, j a k o v š e c h n o j e d n o u k o n č í, t a k i n á š se r iá l o se k t á c h d o š e l k sv é m u z á v ě r u. J á d o u f á m, ž e j se m v á m a l e sp o ň v e z k r a t c e p o sk y t l a p á r u ž it e č n ý c h a z á r o v e ň z a j í m a v ý c h in f o r m a c í o se k t á c h a j e j ic h p ů so b e n í. S v ý m i č l á n k y j se m se sn a ž il a o o b j e k t iv n í, a l e z á r o v e ň v y z ý v a j í c í p o h l e d n a n o v é n á b o ž e n sk é sp o l e č n o st i. C h t ě l a j se m, a b y c h o m si u v ě d o m il i, ž e se m u sí m e n a u č it k r it ic k y h o d n o t it a u v a ž o v a t. T a k é p ř ip o m e n o u t, ž e i k d y ž m n o h é t a k o v é sp o l e č n o st i j so u n e b e z p e č n é, n e m u sí j í t v ž d y o se k t u. Z á k l a d e m j e se h n a t si c o n e j v í c e in f o r m a c í o d a n é sp o l e č n o st i a t e p r v e p o z d ě j š í h o d n o c e n í. I k d y ž m á se m in á r n í p r á c e m ě l a v t e o r e t ic k é r o v in ě st a t u s p r á c e o d b o r n é, z p r a k t ic k é h o h l e d isk a š l o sp í š e o k o m p il a c i. P r o t o b y b y l o f é r u v é st m a t e r iá l y, s k t e r ý m i j se m p r a c o v a l a, a k t e r é m i p o m o h l y se z o r ie n t o v a t v t é t o p r o b l e m a t ic e. Z á r o v e ň si t í m t o d o v o l í m o d k á z a t v á s, v p ř í p a d ě z á j m u, n a o d b o r n o u l it e r a t u r u, k t e r á u r č it ě st o j í z a t o si p ř e č í st : Vojt í š e k, Z d ěn ěk : Netradiční náboženství u nás. P r a h a, D I N G I R K ol. a u t or ů : M al ý sl ovník sek t. K os t e l n í Vy d ř í, K a r m e l i t á n s k é n a k l a d a t e l s t v í K ö n i g, F r a n z a k ol.: L ex ik on náboženství. P r a h a, VI C T O R I A P U B L I S H I N G E n r ot h, R on a l d : P rů vodc e sek tam i a nový m i náboženstvím i. P r a h a, N á v r a t d om ů B ü c h n e r ov á, B a r b a r a : C o m ám e vě dě t o sek tác h. P r a h a, A m u l e t D a c í k, T om á š : S ek ty a j ej ic h nebez p ečí. B r n o, A k a d e m i c k é n a k l a d a t e l s t v í C E R M Š v a n c a r, R a d m i l : S trac h em a l ásk ou. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 8 Vojt í š e k, Z d ěn ěk : O brana p ř ed sek tam i. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 9. T a k é b y c h v á m j e š t ě c h t ě l a z p r o st ř e d k o v a t č l á n e k z D e n n í h o t e l e g r a f u, k d e a u t o r J iř í K a r b a n u k a z u j e, j a k v y p a d á t y p ic k é n á b o r á ř st v í : K d o se n ě k d y se t k a l s n á b o r á ř i se k t á ř sk ý c h o r g a n iz a c í, m u se l j ist ě o c e n it, s j a k o u t r p ě l iv o st í h o v o ř í se sv ý m k l ie n t e m. V y sv ě t l e n í j e p r o st é. Z a c í l e n í l o v c i o v e č e k z a se b o u v ě t š in o u m a j í sp e c iá l n í š k o l e n í, j a k v é st sp r á v n ě r o z h o v o r. T a d y j e m a l ý p ř í k l a d, k t e r ý j ist ě n e p o t ř e b u j e d a l š í k o m e n t á ř e. Ob ě ť : N e m á m z á j e m. L o v e c : J e s t l i t í m m y s l í t e, ž e n e m á t e z á j e m n ě c o k u p o v a t, m ů ž e t e b ý t k l i d n ý. N i c n e p r o d á v á m. A l e z a j í m a l a b y v á s p ř í l e ž i t o s t ž í t v r a j s k é z e m i b e z z l o č i n c ů a n e m o c í s e s o u s e d y, k t e ř í v á s m a j í o p r a v d u r á d i? Ob ě ť : N e. L o v e c : J e t o t í m, ž e u ž m á t e n ě j a k é n á b o ž e n s t v í? C o m y s l í t e, d o č k á m e s e n ě k d y d o b y, k d y b u d o u v š i c h n i p a t ř i t k e s t e j n é m u n á b o ž e n s t v í? C o t o m u b r á n í? Ob ě ť : O r g a n i z a c e m ě v ů b e c n e z a j í m á. L o v e c : T o c h á p u, k d y s i j s e m s i t o t a k y m y s l e l. A l e a b y c h j í n e k ř i v d i l, r o z h o d l j s e m s e, ž e s i v y s l e c h n u n á z o r y j e j í c h č l e n ů, a z j i s t i l j s e m, ž e m i l i d é o n í n e ř e k l i p r a v d u. Ob ě ť : U ž n e m á m č a s v á s p o s l o u c h a t. L o v e c : D o b ř e, p ř i j d u, a ž s e v á m t o b u d e h o d i t. A l e n e ž o d e j d u, p ř e č t u v á m t e x t T a k a t o j e o d e m ě u ž v š e. A c o ř í c i n a ú p l n ý z á v ě r? S n a d j e n, ž e n ik d y n e sm í m e z t r á c e t n a d ě j i. T a j e v n a š e m ž iv o t ě n e j d ů - l e ž it ě j š í. I k d y ž si n e j sm e j ist i sm y sl e m sv é h o ž iv o t a, v ž d y m ů ž e m e h l e d a t p o m o c u B o h a. N ě k d y t o h l e d á n í m ů ž e b ý t t ě ž k é, a l e B ů h j e t u p r o n á s p o ř á d. N e b o ť O n j e n a š e N a d ě j e. Kateři n a V o n d r o v á Slovo pro každého Číslo 7, R oč n ík 1 1, Če r v e n e c a S r p e n S t r a n a 1 3

14 Drexlerhauer Gemeinschaft v P ř ero vě J so u u d á l o st i, o ni c h ž j e n ne r ad i a t ě žk o h o vo ř í m e, a p ř e c e j e p o t ř e ba si j e č as o d č asu p ř i p o m e no u t. T ak o vo u u d á l o st í, j e ž p r o š l a naš í m ne j bl i žš í m o k o l í m j e g e no c i d a k ar p at sk ý c h N ě m c ů na Š vé d sk ý c h š anc í c h. K t r ag é d i i na k o p c i m e zi o bc e m i L o vě š i c e, Ú j e zd e c a H o r ní M o š t ě ni c e d o š l o p ř e d 6 0. l e t y, š e st t ý d nů p o sk o nč e ní d r u h é svě t o vé vá l k y v E vr o p ě, v no c i z 1 8. na 1 9. č e r vna a by l o p ř i ní zabi t o o bč anů ze S l o ve nsk a, vě t š i no u st ar c ů, že n a d ě t í, j e j i c h ž r o d i ny t am ži l y p r ak t i c k y o d 1 3. st o l e t í. O bě t i by l y ze j m é na ze t ř í o bc í : J ano va L e h o t a, H o r ný S p i š a D o bš i ná. C o se vl ast ně t e nk r á t st al o? Vl ak s r o d i nam i k ar p at - k ý c h N ě m c ů, vr ac e j í c í c h se p o e vak u ac i d o svý c h d o m o vů na S l o ve nsk o, se zast avi l na p ř e r o vsk é m ná d r aží u L o - vě š i c. T am j i ž st á l vo j e nsk ý t r ansp o r t ní vl ak 1 7. p ě š í h o p l u k u z P e t r žal k y. N ě k t e ř í vo j á c i z t r ansp o r t u, p o c h á - ze j í c í z D o bš i né, p o znal i své t am ě j š í st ar o u se d l í k y k ar - p at sk é N ě m c e, r o vně ž z D o b- š i né. N ař k l i j e ze sp o l u p r á c e s nac i st y. K ar o l P azú r, p o r u č í k z O br anné h o zp r avo - d aj st ví ze š t á bu 4. d i vi ze, p o žá d al p ř e r o vsk ý O k r e sní ná r o d ní vý bo r o vy d á ní k o l abo r ant ů ně m e c k é ná r o d no st i, al e ne u sp ě l. I p ř e st o s d al š í m vo j á k e m, č e t ař e m asp i r ant e m B e d ř i c h e m S m e t ano u, p ř i p r avi l i se znam c i vi l ní c h o so b, k t e r é p ak vy vo l á val i z j e d no t l i vý c h vag ó nů. T i t o m u se l i vy st o u p i t. K ar o l P azú r ne p r avd i vě t vr d i l ve l i t e l i p l u k u, že v t r ansp o r t u vr ac e j í c í c h se r o d i n j so u p ř í sl u š ní c i S S, a že j e m á t e d y p r á vo zast ř e l i t. N a M í st ní m ná r o d ní m vý bo r u v L o vě š i c í c h si vy žá d al m u žů k vy k o p á ní h r o bu na k o p c i Š vé d sk é š anc e s t í m, že d o st al r o zk az zast ř e l i t 5 6 e se sm anů. D o ve č e r a by l h r o b o r o zm ě r e c h 1 7 x 2 x 2 m vy k o p á n. P o d l e si t u ač ní h o ná č r t k u z t e h d e j š í d o by j e m í st o sp o l e č né h o h r o bu v k at ast r u o bc e H o r ní M o š t ě ni c e. D e se t i č l e nná p o p r avč í č e t a zač al a p o t o m o d vá d ě t c i vi l i st y na m í st o p o p r avy. Vš e c h ny o bě t i se m u se l y svl é c t, vš e o d e vzd at, p e ní ze, š p e r k y, o so bní d o k l ad y, k t e r é by l y na m í st ě p á l e ny. S p o l u s d o sp ě l ý m i by l y zd e v no c i p ř e vá žně r ano u d o t ý l a u sm r c e ny i d ě t i v p o č t u 7 8. P o p r avč í č e t a sk o nč i l a svo u p r á c i až nad r á ne m 1 9. č e r vna H r o m ad ný h r o b by l m ě l c e zasy p á n. P ř e d st avi t e l é L o vě š i c i h ne d r á no p o d al i h l á š e ní d o P ř e r o va j e h o so vě t sk é m u ve l i t e l i p p l k. F. A. P o p o vo vi, k t e r ý nař í d i l vy š e t ř o vá ní. P azú r o d m í t l j ak é k o l i v o bvi ně ní s t í m, že j d e o vo j e nsk o u vě c, a o d j e l na S l o ve nsk o. Vy š e t ř o vá ní h r ů zné u d á l o st i p o k r ač o val o až v r o c e V ř í j nu t é h o ž r o k u by l a p r o ve d e na na Š vé d sk ý c h š anc í c h e x h u m ac e o bě t í. N at o ně k t e r é by l y t aj ně zp o p e l ně ny v o l o m o u c k é m k r e m at o r i u, 7 1 m u žů by l o p o h ř be no na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě. K ar o l P azú r by l o d so u ze n vo j e nsk ý m so u d e m v B r at i sl avě k se d m i a p ů l l e t ů m vě ze ní, o d vo l al se a t r e st m u by l zvý š e n na 2 0 l e t. N a svo bo d u vy š e l z vě ze ní al e j i ž p o d vo u l e t e c h, v r o c e D r u h ý i ni c i á t o r p o p r av, B e d ř i c h S m e t ana al i as F r i e d r i c h S c h m i t ze r, se p o vá l c e d o st al p ř e s M aď ar sk o d o I zr ae l e a t am j e h o st o p y k o nč í l i st o p ad u by l o bě t e m g e no c i d y o d h al e n p r o st ý p o m ní č e k na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě d u bo vý k ř í ž s t r no vo u k o r u no u a žu l o vá d e sk a s ná p i sy v č e š t i ně a ně m č i ně : Na tomto místě jsou po exhumaci v r oce ul ož en y těl esn é pozů statk y k ar patsk ý ch Němců ze S l oven sk a, k teř í b y l i spol u s ž en ami a d ětmi zavr až d ěn i n a Š vé d sk ý ch š an cích v n oci z 1 8. n a 1 9. č er vn a př ísl uš n ík y 1 7. pěš ího pl uk u z P etr ž al k y. D á l e j e zd e c i t á t J. J. R o u sse a: V id íme-l i n espr aved l n ost a ml č íme-l i k n í, pá š eme ji sami. T ak é l e t o s p ř i j e l i u c t í t p am á t k u o bě t í zá st u p c i sp o l e č no st i D r e x l e r h au e r G e m e i nsc h af t a p o zů st al í p o o bě t e c h ze S p o l k o vé r e p u bl i k y N ě m e c k o a ze S l o ve nsk é r e p u bl i k y. M e zi ni m i t ak é d ne s š e d e sá t i se d m i l e t ý S l o vá k P avo l M o l ná r p ř i j e l i s r o d i no u. J e d i ný ži j í c í ze č t y ř, k t e ř í p ř e ži l i t r ansp o r t sm r t i. T e nk r á t se d m i l e t ý h o c h, p am ě t ní k o ně c h u d á l o st í. P ř i j e l i s m anže l nk o u a p o t o m k y p o k l o ni t se p am á t c e vš e c h, k t e ř í na Š vé d sk ý c h š anc í c h zah y nu l i. O n sá m zd e p ř i š e l o t at í nk a, d ě d e č k a a t e t u. A t ak vš i c h ni p o l o ži l i k h r o bu vě ne c, zap á l i l i sví č k y a zavzp o m í nal i. Z ú č ast ni l i se i e k u m e ni c k é bo h o sl u žby, k t e r á se l e t o s k o nal a v k o st e l e svat é h o M i c h ae l a v P ř e r o vě, na Š í ř avě, a ve d l j i e vang e l i c k ý f ar á ř. N á vš t ě vu p o zů st al ý c h p ř i j í m á m e s p o r o zu m ě ní m, ne bo ť p ř i j í žd ě j í v m í r u a ne c í t í ne ná vi st. N e l ze bý t d o ne k o ne č na ne p ř á t e l i. V r o c e vy d al o M u ze u m J. A. K o m e nsk é h o s M ě st sk ý m ú ř ad e m v P ř e r o vě č t y ř i c e t i st r á nk o vo u p u bl i k ac i o u d á l o st i a v r o c e r e al i zo val a Č e sk á t e l e vi ze P r ah a zh r u ba p ů l h o d i no vý d o k u m e nt á r ní f i l m M asak r na Š vé d sk ý c h š anc í c h. Připravil Rostislav Dočkal Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

15 Jubilejní pouť seniorů Stalo se již pravidlem, že koncem května se vydávají přerovští senioři na pouť. T a letošní 3 1. května , b yla již desátá, jub ilejní. J ejím cílem b yla dvě mariánská poutní místa, Vranov u Brna a Sloup. P o dvou parný ch, tropický ch dnech a deštivé, b ouřlivé noci přišlo citelné och lazení a příjemné poč así pro cestování jako stvořené. A tak v dob ré poh odě s prosb ou o B oží och ranu jsme vyjeli směrem na B rno. P ěkný m autob usem jsme b ez překážky dojeli na Vranov u B rna, ležící uprostřed krásné přírody severně od B rna, v místech, který m se dříve říkalo M oravské Š vý carsko. P o krátké m orientač ním seznámení s prostředím jsme vstoupili do poutníh o ch rámu N arození P anny M arie, který zde spolu s pů vodním paulánský m klášterem vyb udovala knížata z L ich tenštejnu. N a h lavním oltáři stojí pů vab ná milostná soška P anny M arie Vranovské v podob ě pokorné dívky se sepnutý ma rukama. Z de jsme se zú č astnili poutní mše svaté, kterou pro nás a na naše ú mysly sloužil místí řeh olník. Ř ádová sestra f rantiškánka nás po mši svaté seznámila s leg endou o vzniku a s h istorií zdejšíh o poutníh o místa, které vzniklo v roce na panství L ich tenštejnů. M ísto pů vodní kaplič ky b yl později pro zájem poutníků vyb udován rozsáh lý b arokní ch rám a později klášter. P ro neb ý valé množství vran místo pojmenováno Vranov. D o kláštera b yl povolán z F rancie přísný kající řád svaté h o F rantiška z P auly, pauláni. Z a J osef a I I. b yl zde řád zrušen, klášter rozb ořen a teprve po letech v roce se sem vrátili pauláni. Z darů poutníků a s vydatnou pomocí dob rodinců z I tálie b yl znovu vyb udován klášter a zároveň nové D uch ovní centrum, které slouží ke vzdělávání ú č astníků zde pořádný ch kurzů a přednášek převážně s duch ovní tematikou. K e spolupráci b yly přizvány řádové sestry svaté h o Informace z P as t orač ní rad y T řetí letošní zasedání P astorač ní rady přerovské f arnosti se konalo ve středu 8. č ervna. P řítomno b ylo 9 č lenů P R. P ředseda P R otec P avel H of írek inf ormoval o staveb ních akcích a opravách, které projednala Ekonomická rada ( ER). I nf ormoval rovněž o pozemcích f arnosti P řerov. P odrob nější vysvětlení je v samostatné m č lánku otce P avla. H lavním b odem jednání b ylo pokrač ování v konkretizaci představ a materiálů otce arcib iskupa J ana k Roku f arnosti. Z amý šleli jsme se nad statí: Společ enství majetku. J e nutno vych ázet z víry a lásky: k b ližním a odkazu předků, je třeb a starat se o ú držb u a opravu kostelů, církevních b udov a památek. N ejde jen o to peníze získat, ale také s nimi dob ře h ospodařit. T o je h lavní ú kol ER, ale i celé h o f arníh o společ enství. N utno pamatovat i na to, že je potřeb a pomoci i arcidiecé zi, jiný m f arnostem, semináři, misiím, církevním školám i ostatním potřeb ný m. V připomínkách zazněly názory, že zač íná b ý t prob lé m se zajištěním dostatku peněz na všech ny potřeb né opravy. J e ob tížné udržovat všech ny církevní stavb y při poklesu poč tu f arníků. V naší f arnosti se, díky B oh u, podařilo s f yzickou a f inanč ní pomocí f arníků potřeb né práce uskuteč nit. F r. M e n c F rantiška z A ssisi. Se zájmem jsme si proh lé dli celý ch rám i s b oč ními kaplemi a zvláště zajímavé Vranovské jeslič ky, které zob razují nejen narození, ale i život K ristů v. C h rámu je věnoval b ý valý zdejší kaplan. V poledne jsme se rozlouč ili s Vranovem a pokrač ovali k druh é mu cíli naší pouti, do Sloupu. T am nás velmi srdeč ně přivítal místí pan f arář P. F rantišek K ozár, který si získal naši přízeň od prvníh o okamžiku zejmé na svý m smyslem pro h umor. Spolu s námi se pomodlil, zazpíval a seznámil nás s h istorií poutníh o ch rámu P anny M arie B olestné, jejíž moh utná soch a, vyřezaná z topolové h o dřeva, je umístěna na h lavním oltáři nad svatostánkem a je uctívána zb ožný mi poutníky. U pozornil nás také na vý znamné soch ařské a malířské skvosty toh oto nádh erné h o b arokníh o ch rámu přech ázejícíh o do rokoka. P lni dojmů a vděč nosti za b oh até zážitky jsme se vraceli domů. C estou jsme ob divovali krásu jarní přírody a pů vab krajiny ozářené sluncem. D r. B o ž e n a M a c k ů Duchovní obnova pro zdravotníky a chari tní pracovníky Duchovní centrum sv. Františka z P aul y ve V ranově u B rna p oř á d á od do d uchovní ob novu, kterou ved e P. L ud ol f K azd a. P ř ihl á šky : S. M. Z d isl ava N osková, tel , DC -V katol ik.cz Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen St rana 15

16 Církevní svátek v K ř eno vi c íc h Každý lidský život je stezkou vedoucí k B oh u. Edm u n d H u s s e r Křesťané a občané farní obce Křenovice děkují svým p ředst avit el ů m kat ol ické církve, p anu fará ři P avl u R y š avému a já h novi J arosl avu Š p arg l ovi z a obnovení sl avnost i T ěl a a Krve P á ně ( B ož í T ěl o). S l avnost s p rů vodem p o ná vsi kol em čt y ř ol t á řů vy st avených p řed rodinnými domky se konal a p o 3 5 l et ech. J á h en J arosl av Š p arg l p řed svým vy svěcením s ú ct ou a dů st ojnost í jemu vl ast ní vy koná val B ož í p ož eh ná ní u jednot l ivých ol t á řů z a dop rovodu míst ních z p ěvá ků, kt eří odp ovídal i p řísl uš nými z p ívanými ž al my. C h ceme t aké p oděkovat muz ikant ů m, kt eří z darma t ent o p řekrá sný p rů vod p o ná vsi dop rová z el i h udbou. L idé v obci by l i vel mi nadš eni, p ot ěš eni a p rož íval i t o s ú ct ou a dojet ím. P řejeme i dal š ím obcím, aby t ot o krá sné nap l nění duš e p o- kojem a p osíl ení S vat ým D uch em moh l i p rož ívat t aké. A ť B ů h svým p ož eh ná ním p rová z í vš ech ny z á st up ce církve a vš ech ny, kt eří obět oval i svů j čas a síl y p ři p říp ravě t ét o p osvá t né sl avnost i! Občané farnosti Křenovice V m ě s í c i č e r v n u k a ž d o r o č n ě p r o ž í - v á m e n ě k o l i k r ů z n ý c h l o u č e n í. N ě - k t e r á j s o u m i l á, j i n á m é n ě. A t a k j s m e i l e t o s p r o ž í v a l i l o u č e n í s n a š i - m i d u c h o v n í m i a d ě t i z a s e s e š k o l o u, r e s p e k t i v e s v ý u k o u n á b o ž e n s t v í. A b y j i m n e b y l o l í t o, ž e t e n š k o l n í r o k t a k r y c h l e u p l y n u l a z a s e j s o u t u p r á z d n i n y, b y l p r o n ě u s p o ř á d á n v P ř e r o v ě a P ř e d m o s t í t á b o r o v ý o h e ň n a r o z l o u č e n o u. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

17 Jen tak v e s tr u č no s ti Oprava kaple Panny Marie Bolestné Tuto kapličku před kostelem sv. Vavřince opravujeme ve spolupráci s mě stem a vz h ledem k tomu, ž e se jedná o památku, také dí ky dotaci od státu. C elkem b y mě lo b ý t letos proinvestováno , - K č ( z toh o je , - K č státní dotace, , - K č pří spě vek mě sta a , - K č podí l f arnosti). K olik se podaří z a ty to pení z e letos udě lat, se ukáž e až po z ah ájení prací, kdy se z jistí skutečný roz sah potřeb ný ch oprav střech y apod. P ředpokládáme, ž e b y se letos moh lo podařit udě lat vš ech ny staveb ní práce tj. oprava statiky, oprava střech y, f asáda a vnitřní vý malb a. N a pří š tí rok b y pak z ů stalo osvě tlení a restaurátorské práce: vitráž e, soch y, dveře apod. M ož ná jste si vš imli, ž e statické z ajiš tě ní kaple už je h otovo a h lavní práce b y mě ly z ačí t v z áří. K dy ž se vš e podaří, tak v pří š tí m roce b y moh la b ý t tato g enerální oprava kaple P anny M arie B olestné dokončena. Oprava stř ech y na f ař e L etos udě láme první část opravy f arní střech y. J edná se o pří pravné práce: statické z pevně ní a vy b etonování nové podlah y pů dy a ú prava sch odiš tě na pů du. Č ást prací b y la udě lána b rig ádně a dále už po přerovský ch h odech nastoupí staveb ní f irma. D oh odnutá celková cena je , - K č. Z atí m máme vy b ráno na tuto akci ve sb í rkách, darech a pů jčkách , - K č. P rosí me tedy o dalš í dary či pů jčky. S amotná nová střech a se b ude dě lat nejdří ve v pří š tí m roce, pokud b y ch om mě li aspoň část potřeb ný ch f inanční ch prostředků. N áklady odh adujeme kolem dvou milionů korun. Tato částka je pro f arnost pří liš veliká a tak pož ádáme o dotaci mě sto P řerov. F arní b udova je pří mo v centru a nová střech a b y z ase o kus vy lepš ila vz h led té to části mě sta. N aví c vedle opravené poš ty teď f arní b udova pří mo volá také po nové m kab átě. N u V P h h Ž b y ž b z f b y ž b y C h b z h Z b í , K H z y b í N z f ž b y z b y b z R b y ( f ), í ž ž ú b ové topení sv. avř ince rojekt nové o vy tápě ní do kostela sv. Vavřince je otov. ádost o sch válení projektu již la podána a vě ří me, e do konce práz dnin udeme mí t staveb ní povolení a ačneme jednání s topenářský mi irmami. V rámci jednání s památkáři lo na ukáz ku instalováno topení do první lavice u křtitelnice, kde se mů ete podí vat, jak mě lo nové topení vy padat. ena nové o vy tápě ní ude rub a pů l milionu korun. atí m máme vy ráno na tuto akci ve sb rkách a darech.0 - č. odně peně nám tedy ch. ové topení ch ceme udě lat ješ tě tento rok, ale a stávají cí inanční situace to vy padá tak, e se udě lala letos jen část a tek, až udou pení e. adě ji ch om udě lali vš e naráz a tak opě t prosí me o dary a pokud ví te o ně jaké m och otné m sponz orovi ať už soukromní ku či irmě tak mu nab dně te, e mů e přispě t na topení do kostela, což je vě c, kterou nejen častní ci oh osluž eb ale i třeb a návš tě vní ci vánoční ch koncertů jistě velmi ocení. Od vlh č ení kostela sv. Mag d alény B oh už el ani letos jsme neuspě li a nez í skali dotaci z O lomoucké h o kraje na sanaci vlh ké h o z diva kostela v P ředmostí. P roto jsme se teď ob rátili s prosb ou o dotaci na mě sto P řerov. D ouf áme v pomoc mě sta, protož e uh radit i jen polovinu nákladů na odvlh čení, která má celkem stát , - K č b ude pro naš i f arnost tě ž ké. Teď máme vy b ráno ve sb í rkách, darech a pů jčkách na tuto akci , - K č. P rosí me o dalš í pomoc. Vě ří me, ž e k reg eneraci P ředmostí b y se sluš elo také přidat novou f asádu naš emu kostelu. F arnost pro to jistě udě lá, co je v naš ich silách, ale b ez dotací či sponz orský ch darů si u tak velký ch akcí sami neporadí me. N á h rad a z a z vony P řed delš í dob ou prob ě h la tiskem z práva, ž e je mož né ž ádat o f inanční náh radu z a z vony, které b y ly z kostelů a kaplí z ab aveny z a druh é svě tové války. Také z a naš e f arnosti jsme o toto odš kodně ní pož ádali. L etos jsme sy mb olickou náh radu dostali. F arnosti P řerov i P ředmostí dostaly kaž dá , - K č. V porovnání s cenou z vonů je to sice velmi málo, ale jako sy mb olické g esto z ně mecká strany si toh o cení me a naví c v naš í f inanční situaci jsme vdě ční opravdu z a kaž dý dar. Také jsem rád, ž e ob ě tavá práce paní Z deň ky M ollinové neb y la z b y tečná, protož e b ez její pomoci b y ch om asi neb y li sch opni ž ádosti doklady doplnit a odeslat. D ě kuji. N ový b oh oslovec N aš e f arnost P řerov má opě t po ně jaké m čase b oh oslovce. D o konviktu ( pří pravné h o roční ku před seminářem) b y l přijat I ng. R ich ard Vy slouž il, které h o my slí m z kostela sv. Vavřince z náte. J e to sice z atí m jen z ačátek dlouh é cesty ke kně ž ství, ale jistě už v té to ch ví li si z aslouž í naš i pomoc a podporu. P roto Vás vš ech ny prosí m o modlitb u z a ně j a pokud h o ně kdo ch cete podpořit i f inančně ( protož e studium také ně co stojí ), tak mu mů ž ete přispě t pří mo neb o prostřednictví m f arnosti. Vě ří m, ž e nám b rz y do časopisu napí š e, jak se mu v olomoucké m konviktu daří. H led á m e kostelní ka a pom oc př i h od ech S tále h ledáme och otné h o kostelní ka pro kostel sv. Vavřince neb o ješ tě lé pe ně kolik, kteří b y si jednotlivé mš e roz dě lili. Také prosí m o pomoc s org aniz ací přerovský ch h odů. C o b ude potřeb a? Ž eny och otné pomoci s vaření m kávy, čaje a ob sluh ou dopoledne na f aře po deváté mš i svaté a odpoledne na S onusu. L idi och otné pomoci s g rilování m a ob sluh ou odpoledne na f arní z ah radě. L idi och otné vz í t si služ b y v kostele sv. Vavřince, ab y moh l b ý t otevřený celou nedě li. D ále jsme již předb ě ž ně domluveni s křesť anský mi ž enami na pečení koláčků a dalš í mi ž enami na pří pravě ob ě da pro poz vané kně z e. Vš em z a pomoc předem dě kuji. S vatovavřinecké h ody jsou jednou z nejvě tš í ch akcí b ě h em roku a z vláš tě letos, kdy přislí b ila přijet řada kně ž í, kteří z de dří ve pů sob ili, b y to moh l b ý t krásný svátek f arní h o společenství. Pavel Hofírek Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 17

18 Duchovní cvičení na Velehradě D u c h o vn í c vi č en í p r o p eda g o g y a vy c h o va t el e P. P. Š u s t á č e k D u c h o vn í c vi č en í p r o m u ž e a ž en y ( f r a n t i š k á n sk á sp i r i t u a l i t a ) P. A. D a b r o w s k i, O F M D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o k a t ec h et y P. V. Š í m a Výběrové řízení na místo ředitele A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é vy h l a š u j e vý b ě - r o vé ř í z en í n a m í st o ř edi t el e C í r k evn í h o dě t sk é h o do m o va E m a n u el ve S t a r é V si s n á st u p em do f u n k c e n ej p o z dě j i o d 1. l edn a Po dm í n k y : p r a k t i k u j í c í k a t o l í k, V Š vz dě l á n í v o b o r u sp ec i á l n í p eda g o g i k a + p ě t i l et á p r a x e v o b o r u. Př i h l á š k y z a sí l ej t e n a a dr esu C en t r u m p r o š k o l y, A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é, B i sk u p sk é n á m. 2, O l o m o u c. Po dr o b n ě j š í p o dm í n k y n a j det e n a p l a k á t c í c h a O l di n u č.7-8 / D u c h. c vi č en í p r o svo b o dn é ž en y ( 2 5 a ž 4 0 l et ) P. F. P t á č e k, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. M. A l t r i c h t e r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o va r h a n í k y a c h r á m o vé z p ě vá k y P. M. J a v o r a D u c h o vn í c vi č en í p r o l é k a ř e a z dr a vo t n í k y M o n s. A. O p a t r n ý E x er c i c i e p r o ř eh o l n i c e E c c l esi a de E u c h a r i st i a M o n s. J. H r d l i č k a D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. V. S l a m e č k a K n ě ž sk é ex er c i c i e P. P e t r V a c u l í k, S D B D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p D u c h o vn í c vi č en í s Pa n n o u M a r i í P. J. H l a d i š, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o dů c h o dc e, n em o c n é a o sa m ě l é P. J. Č u p r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o t r va l é j á h n y a j ej i c h m a n ž el k y K. L a c h m a n o v á a P. V. Ko d e t O.C a r m D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o sn o u b en c e P. J. B e r k a, O P r a e m I g n a c i á n sk é ex er c i c i e p r o vš ec h n y P.S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. F. P e t r í k A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. A. D a b r o w s k i, O F M A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p, O P B l i ž š í i n f o r m a c e n a l ez n et e n a i n t er n et o vé a dr ese: w w w.st o j a n o v.c z Př i h l á š k y p o sí l ej t e n a a dr esu : Po u t n í a ex er c i č n í dů m S t o j a n o v, V el eh r a d 6 2 T el.: , , e-m a i l : vel eh r a st o j a n o v.c z Pouť r od i n n a S v a t ý H os t ý n C en t r u m p r o r o di n n ý ž i vo t v O l o m o u c i p o ř á dá v n e d ě l i 2 8. s r p n a p o u ť r o di n. M š i s va t o u v 1 0 : 1 5 h o d i n s l o u ž í b r n ě n s k ý b i s k u p V o j t ě c h C i k r l e. O d 13 do 15 h o di n j e p ř i p r a ven p r o g r a m p r o dě t i, vy st o u p í t a k é k o u z el n í k v p o ř a du Ka m z m i z e l i k r á l í c i. Pr o do sp ě l é j e p ř i p r a ven r o z h o vo r s o t c em b i sk u p em V o j t ě c h em J a k v y r ů s t á b i s k u p. Stra n a 1 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

19 Svatý Benedikt, opat, patr on E v r opy č e r v e n c e Narodil se kolem roku 480 v Nursii ve střední I tá lii. P o studiíc h v Ř ímě odeš el do h or, kde ž il j ako p oustevník. V okolí z alož il 1 2 malý c h klá š terů. R oku z alož il klá š ter na M onte C asino, kam p řesídlil a sep sal tam řeh olní p ravidla. J eh o řeh ole se stala z á kladem z á p adníh o mniš ství. S vatý B enedikt z emřel p ravdě p odob ně roku V roc o h o P ap ež P avel V I. p roh lá sil z a p atrona E vrop y. J eh o odkaz z ní: A b solutně nič emu nesmíme dá vat p řednost p řed Kristem. Svatý Ber nar d, opat a u č i te l c í r k v e s r pe n Narodil se roku ve Franc ii. V roc e op ustil rodné š lec h tic ké sídlo a se svý mi č ty řmi b ratry vstoup il do c isterc iá c ké h o klá š tera. P ro dob ro c írkve nej ednou op ustil klá š terní samotu. V y stoup il p roti vz dorop ap ež i A nakletovi I I. a teh dej š ím b ludařů m. P ro své h o ž á ka p ap ež e E vž ena I I I. nap sal p ě tisvaz kové dílo o p ovinnostec h p ap ež e a z á sadá c h h lub oké h o duc h ovníh o ž ivota. Z anec h al mnoh o sp isů o duc h ovním ž ivotě a vy nikal velkou lá skou k P anně M arii. J e autorem modlitb y P amatuj lá sky p lná P anno M aria..., naz ý vané M emorare. J eh o ká z á ní o P ísni p ísní p atří k p okladů m křesť anské my stic ké literatury. S vatý B ernard z emřel roku Jaroslav Branžovský Ve službě Slova - P. T om á š Š p i d lí k Kardiná l P. T omá š Š p idlík j e ná m j istě dob ře z ná m. J eh o p romluvy ve vatiká nské m roz h lase a p ři c eloná rodníc h p outíc h na V eleh radě a na S vaté H oře u P říb rami j sou velmi insp iruj íc í a h lub oké. Knih a, kterou vá m c h c i p ředstavit, ná m p ředklá dá p romluvy na vš ec h ny nedě le liturg ic ké h o roku v j ednotlivý c h roč níc h c y klec h a také p ro vý z namné svá tky. O tec kardiná l ve svý c h p romluvá c h vy c h á z í z roz manitosti a b oh atosti lidské h o ž ivota, f iloz of ie a umě ní. Knih a V e služ b ě slova má tři svaz ky A, B a C p odle j ednotlivý c h roč níc h c y klů a vy š la p op rvé r v nakladatelství M atic e C y rilometodě j ské. M ů ž e ná m b ý t p řínosem p ři roz j ímá ní nad evang eliem p řísluš né nedě le a p ři p říp ravě na mš i svatou. Jaroslav Branžovský SVATOVAVŘINECKÉ HODY V PŘEROVĚ Sobota 6. srpna Adorace a příležitost ke svátosti smíření - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 00 M š e svatá v předveč er slavnosti - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 K oncert b arokní du ch ovní h u db y - Kostel sv. V avřinc e ve 2 0: 00 S kladb y autorů : G. F. H ä ndel, G. P. T elemann, A. M az á k, A. C orelli Ú č inkuj í: M artina M ic h ailidisová - z ob c ová f lé tna, A neta S z ukalská - sp inet, z p ě v, J ana R adostová - h ousle, z p ě v N e d ě l e 7. srpna H lavní h odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 9 : 00 - M š i svatou b ude slouž it P. J osef L amb or Of iciální z ah áj ení přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M v 1 0: S tarosta mě sta J indřic h V alouc h a f ará ř P avel H of írek S etkání po mš i svaté na f aře u kávy a č aj e - Fara v P řerově od 1 0: 00 H odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 0: 3 0 S vátostné požeh nání a novokně žské požeh nání - Kostel sv. V avřinc e od 1 4: 00 - P. J an Franta S lovo o sv. V avřinci a tradici přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M ve 1 4: Fará ř P. P avel H of írek N ef ormální setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě - O d 1 5 : 00 P roh lídka kostela sv. V avřince s vý kladem - Kostel sv. V avřinc e v 1 5 : 00 B eseda s kně žími, kteří pů sob ili v P řerově - C entrum S onus v 1 6 : 00 M ož nost doz vě dě t se, c o dě laj í dnes, j ak vz p omínaj í na P řerov. P řílež itost k osob nímu setká ní Ú č ast p řislíb ili: J osef L amb or, Františ ek J anh ub a, M iloslav M ic h na, Karel Krump olc, M iroslav R eif, J an L arisc h, V ladimír J ah n, J an Kulíš ek, J aroslav Kníc h al, J an P lodr, M artin Kub eš, J osef P elc, P etr B eneš, O ndřej J irout P okrač ování nef ormálníh o setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě V eč erní mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 Všechny srdečně zveme Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 19

20 Ł Informace V n e d ě l i 7. s r p n a s l a v í m e v P ř e r o v ě SVATOVAVŘINECKÉ HODY P r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t r a n ě 1 9 a v š e c h n y v á s s r d e č n ě z v e m e. Čtvrtek : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v Tichá adorace bude od 14:00 do 18: : 3 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v S p ol eč n á adorace a s v át os t n é p ož ehn án í N ed ě l e : 4 5 Př ed m o s tí, ko s tel H o d o vá m š e s va tá v Př ed m o s tí S l av n os t s v. M arie M ag dal é n y M š i bude s l ouž it n ov ok n ě z P. J an F ran t a 14:30 P ř edm os t í, k os t el S p ol eč n á m odl it ba rů ž en ce 15 : 0 0 Př ed m o s tí, ko s tel N o vo kn ě ž s ké p o ž eh n á n í v Př ed m o s tí Bude udě l ov at P. J an F ran t a S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a ak ol y t ů S o b o ta : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá z e s vá tku Pro m ě n ě n í Pá n ě 17 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y 18 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra c e a p ř í l ež i to s t ke s vá to s ti s m í ř en í 20 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec K o n c ert b a ro kn í d u c h o vn í h u d b y N ed ě l e 7.8. PŘ E R O V S V A T O V A V Ř I N E C K É H O D Y 9 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec H l av n í hodov á m š e s v at á 10:15 P ř erov, n ám ě s t í TG M O f iciál n í z aháj en í hodů 15:00 P ř erov, s v. V av ř in ec P rohl í dk a k os t el a s v ý k l adem 16 :00 C en t rum S on us Bes eda s k n ě ž í m i, k t eř í v P ř erov ě p ů s obil i ce l ý p r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t. 1 9 Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S obot a :30 P ř erov, s v. V av ř in ec M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u Po n d ě l í : 0 0 C en tru m S o n u s Z a č á tek p ř í p ra vy ro d i č ů n a kř ty d ě tí S l a vn o s t N a n eb evz etí Pa n n y M a ri e M š e s va té : Př ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 Př ed m o s tí 18 : 0 0 S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě R edak č n í rada č as op is u Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a l ek t orů a ak ol y t ů Čtvrtek 1.9. Př ero v, Př ed m o s tí Z a č á tek vy u č o vá n í n á b o ž en s tví Rozvrh náboženství bude v p ř íš tím č ísl e 2 0:00 C en t rum S on us M odl it by m at ek S obot a :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a v edoucí ch dě t í a m l ádež e N ed ě l e : 3 0 D l u h o n i c e Po u tn í m š e s va tá v ka p l i v D l u h o n i c í c h S l av n os t P ov ý š en í s v at é ho k ř í ž e Ú t erý :00 P ř erov, s v. J iř í M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u N ed ě l e : 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a ri e v Př ero vě p o d n em o c n i c í d o k o n č e n í n a s t r. 1 5 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. M ich al Š álek, j áh en T omáš S trog an, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka prázdninového čísla je 17. srpna N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 20 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n 2005

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více