Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz h ovor y s. P. M ichale m Š á lk e m, no v ý m p ře r o v s k ý m k ap lane m D vou dě ka ná t ní s e t ká ní H r a ni c e - P ř e r ov J u b i l e j ní p ou ť s e ni or ů B ož í t ě l o v K ř e novi c íc h D u c h ovní c vi č e ní na V e l e h r a dě Úvodník P. Oldřich Ulman N a dě j e s e z novu vr a c í do s r dc e J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pav e l H o f í r e k L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na č e r v e ne c a s r p e n H u s ů v p r oc e s z h l e di s ka p r á va c ír ke vníh o I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005

2 Červenec a srpen v liturgii Přednášet Boží slovo 11. června skončil kurz pro lekt ory naš eh o d ě kaná t u. S klá d al se ze čt y ř sob ot ní c h set ká ní. Ú vod ní př ed ná š ku př ed nesl ot ec b iskup J osef H rd lička, kt erý b y l inic iá t o- rem c elé h o kurzu. C h t ě l prob ud it zá j em o B ož í slovo. Z d ů raznil ú c t u k B ož í m u slovu, kt eré m u j e t ř eb a vě novat velkou pozornost, a kt erou př irovnal k ú c t ě E uc h arist ii. Ř ekl: K d y ž se ně kd y st ane př i pod á vá ní svat é h o př ij í m á ní, ž e svat á h ost ie pro nepozornost spad ne na zem, c elý kost el st rne - c o se t o st alo za znesvě c ení? a pokračoval, kd y ž pad á na zem B ož í slovo, a ne d o srd c e lid í pro naš i nepozornost, není t o st ej né znesvě c ení? B ož í slovo m ů ž e b ý t znesvě - c eno ned ost at ečnou př í pravou lekt orů, kt eř í t ot o B ož í slovo př ed ná š ej í, neb o ned ost at ečnou pozornost í posluc h ačů. P rot o b y l klad en velký d ů raz na t ut o př í pravu, na t o, ab y lekt oř i sam i porozum ě li B ož í m u slovu ( kaž d ý lekt or b y m ě l m í t alespoň ned ě lní m isá lek s t ex t y a t aké vy svě t livky k t ě m t o t ex t ů m ). Velic e už it ečné b y ly prakt ic ké rad y M g r. P avlí čkové, kt erá ved la d ruh ý a t ř et í kurz. Z á klad em sprá vné h o př ed nesu j e sprá vné d ý c h á ní, pod ob ně j ako u zpě vu, sprá vné členě ní t ex t u, t o j e m ož né ovš em j en př i sprá vné m poc h opení c elé h o ú ry vku, a sam ozř ej m ě sprá vná vý slovnost. D ů lež it é j e S v. P rokop, opat S lavnost S v.c y rila, m nic h a a M et od ě j e, b iskupa, h lavní c h pat ronů M oravy a spolupat ronů E vropy S v. B ened ikt, opat a pat ron E vropy S v. B onavent ura, b iskup a učit el c í rkve S v. M arie M ag d alé na S v. B rig it a, ř eh olnic e, pat ronka E vropy S v. J akub, apoš t ol S v. J á c h y m a A nna, rod iče P anny M arie S v. M art a S v. A lf ons M aria z L ig uori, b iskup a učit el c í rkve S v. J an M aria Vianney, kně z S vá t ek P rom ě ně ní P á ně Z m í nka o prom ě ně ní P á ně na h oř e T ab or se ob j evuj e v naš em lit urg ic ké m roc e d vakrá t. D ruh ou ned ě li post ní čt em e ve vš ec h t ř ec h c y klec h o t é t o ud á lost i, ale zvlá š t ní svá t ek slaví m e 6. srpna. N ě kt eré st arob y lé vý c h od ní kalend á ř e uvá d ě j í př í m o: S lavnost h ory T ab or. V ob last i ř í m ské lit urg ie se š í ř il v 11. st olet í, d o ř í m ské h o kalend á ř e vst oupil roku , kd y b y l zaved en na pam á t ku ví t ě zst ví J ana H uny ad ih o nad T urky S v. T erezie B ened ikt a od K ř í ž e, panna a m učed nic e, pat ronka E vropy S v. Vavř inec, j á h en a m učed ní k S v. K lá ra, panna S lavnost N aneb evzet í P anny M arie S v. B ernard, opat a učit el c í rkve P anna M aria K rá lovna S v. B art olom ě j, apoš t ol S v. A ug ust in, b iskup a učit el c í rkve U m učení sv. J ana K ř t it ele t aké, ab y lekt or se nest avě l nad B ož í slovo, nesnaž il se h o d ram at izovat j ako v d ivad le, ale j ako pokorný služ eb ní k h o j en srozum it elně př ed nesl. J d e o pouh é sd ě lení B ož í h o poselst ví. D ů lež it ou roli h raj e rozh lasové zař í zení v kost ele, na kt eré m b y f arnost nem ě la š et ř it, a t o j ak s ní m lekt or um í zac h á zet, j ak se s ní m um í sž í t. C í rkev na 2. vat iká nské m konc ilu ná m v lit urg ii b oh at ě prost ř ela st ů l B ož í h o slova. Č et b a z P í sm a svat é h o d oprová zí ud í lení vš ec h svá t ost í i svá t ost in i rů zná ž eh ná ní. J sm e j ist ě vd ě čni za t ut o lit urg ic - B ě h em prá zd nin prož í vá m e lit urg ic ké m ezid ob í. O ned ě lí c h naslouc h á m e b ib lic - ký m čt ení m roční h o c y klu A. Ve vš ed ní c h d nec h se čt ou čt ení z první h o c y klu, prot ož e j e lic h ý let opočet. L it urg ic ké m ezid ob í začí ná pond ě lí m po S vá t ku K ř t u P á ně, j e př eruš eno velikonoční m svá t eční m okruh em ( d ob a post ní a velikonoční ) a končí sob ot ou př ed první ned ě lí ad vent ní. P ř ipom í ná m e si t aké svat é. S vá t ky apoš t olů a sv. Vavř inc e a m noh o pam á t ek. N a počá t ku m ě sí c e červenc e slaví m e slavnost sv. C y rila a M et od ě j e. M ož ná j e d ob ré př ipom enout, ž e v c eloc í rkevní m kalend á ř i se j ej ic h svá t ek slaví 14.ú nora. V naš ic h zem í c h, z d ů vod u pout í, se slaví t rad ičně 5.červenc e. M noh o svá t ků a pam á t ek P anny M arie j e vý razem m iluj í c í h o a vd ě čné h o oc eně ní, kt eré c í rkev prokazuj e S pasit elově M at c e. J ej í vy volení za panenskou M at ku S pasit ele, plnost m ilost i, kt erá j í b y la s oh led em na j ej í b ož ské m at eř st ví d arová na, j ej í souh las s B ož í vý zvou a př ipravenost ke služ b ě a ob ě t i j i pod le m í ry om i- lost ně ní a spoluprá c e na d í le spá sy vy zd vih uj í vy soko nad vš ec h ny ost at ní svat é. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

3 kou reformu. Ale je třeba stále bdít n ad z ásadou kon c i lu: li d má roz umě t v š emu, c o se v kostele č te a kon á. B y li jsme p roto rádi, ž e se uskuteč n i l ten to p rv n í kurz p ro lektory, který by l ukon č en p ředn áš kou doc. T h D r. P etra C h alup y o P ísmu sv até m. T i, kteří sp ln i li p ož adav ek ú č asti alesp oň tří sobotn íc h setkán í, dostan ou ješ tě osv ě dč en í o absolv ov án í kurz u. P ro z ájemc e budou p okrač ov at dalš í kurz y, které moh ou p ři n é st dalš í z lep š en í p ředn esu B ož íh o slov a. T o je ji stě ž ádouc í. P. O l d ř i c h U l m a n S v átek N an ebev z etí P an n y M ari e je n ejstarš ím sv átkem P an n y M ari e, z av eden by l sn ad už v e č tv rté m století. J eh o obsah em v n ejstarš í době v š ak n eby lo n an ebev z etí.b y l to p rostě den B oh orodi č ky M ari e, n ebo z esn utí P an n y M ari e. J eden římský p ramen z e sedmé h o století jej n az ý v á z roz en ím sv até M ari e. P rv n í č ten í z kn i h y Z jev en í sv.ap oš tola J an a ( 1 1. a 1 2. kap i tola) p ři n áš í v i z i z áp asu draka se ž en ou a jejím sy n em, ap okaly p ti c ký obraz střetu mez i B ož ím li dem a satan ov ou říš í, kon č íc í v ítě z stv ím B ož íh o králov stv í: N y n í p ři š lo sp asen í, moc a králov stv í n aš eh o B oh a i v láda jeh o M esi áš e. L i turg i e v i dí sp olu s mn oh a O tc i v té to ž en ě rov n ě ž M ari i s jejím dítě tem, n eboť je h luboc e sp ojen a s tajemstv ím a osudem c írkv e. D ruh é č ten í z p rv n íh o li stu K ori n ť an ů m ukaz uje n a K ri sta jako p rv n íh o v z kříš en é h o z mrtv ý c h a z áruku n aš eh o v lastn íh o v z kříš en í, které se n a M ari i ji ž stalo skuteč n ostí. C h v aloz p ě v M ag n i fi c at, který z n í v ev an g eli u, z ískáv á v dn eš n í den obz v láš tn í n ádec h, jako c h v aloz p ě v k oslav ě v y v ý š en é M atky B ož í. J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý Č as p ly n e jako v oda a dn y mé h o kap lan ské - h o p ů soben í v p řerov ské farn osti jsou ji ž Rok v P ř e r ově mi n ulostí. J ak asi v š i c h n i v íte, otec arc i bi skup mě p osílá n a č esko-slov en ské p omez í, do farn osti B řez ov á u U h erské h o B rodu, kde budu p ů sobi t jako admi n i strátor. N a p řán í p an a faráře v ám n abíz ím krati č ké oh lé dn utí z a up ly n ulý m rokem mé h o p ů soben í u v ás. M n oz í kn ě ž í mn ě ji ž řekli, ž e p rv n í místo jeji c h p ů soben í v n ímají jako sv oji p rv n í lásku. K dy ž jsem p ři c h áz el do P řerov a, by la mn ě tato slov a p ov z buz en ím a z árov eň mě n a- p lň ov ala oč ekáv án ím, z da i já budu moc i říc i n ě c o p odobn é h o n a kon c i sv é h o p ů soben í. Ač jsem P řerov em č asto p rojíž dě l v lakem n ebo autem, z ů stáv al p ro mě n ep op san ý m místem p ln ý m komín ů, p rac h u - ale tato p ředstav a se z ač ala v elmi ry c h le mě n i t - z ji sti l jsem, ž e P řerov je p ln ý n ejen z ajímav ý c h míst, ale z v láš tě dobrý c h li dí. Z až i l jsem z de mn oh o v z ác n ý c h c h v i l p ři n aš em sp oleč n é m slav en í li turg i e. K dy by c h mě l bý t kon kré tn í, tak v eli c e si ln ý m z áž i tkem p ro mě by ly v eli kon oč n í obřady, které jsem v edl v P ředmostí - p op rv é jako kn ě z. R adost jsem p oc i ť ov al také p ři slav en í sv átosti smířen í, kdy jsem si uv ě domov al doteky B ož íh o mi losrden stv í a také up římn ou touh u mn oh a farn íků p o duc h ov n ím ž i v otě. V elmi rád také v z p omín ám n a setkán í s n emoc n ý mi, které jsem n av š tě v ov al v by tec h a v n emoc n i c i. N a druh ou stran u mě p řekv ap i lo, ž e tak málo mladý c h li dí má odv ah u v stoup i t do man ž elstv í p řed B oh em a p řed c írkv í ( z a c elý rok jsem asi stov al p ouz e p ři dv ou sv atbác h v kostele). V elký m v y stříz li v ě n ím p ro mě by lo také setkán í s n ě který mi rodi č i ž ádajíc ími o křest dítě te V z h ledem k z dejš í tradi c i, kdy kap lan a jáh en mají n a starost akti v i ty mládež e, jsem sp oleč n ě s jáh n em J an em mě l n a starosti mi n i stran ty, mládež a v ý uku n ábož en stv í ž áků 5. a 6. třídy a středoš koláků. M ez i v elmi radostn é c h v íle p atří sp oleč n ě p rož i tý v íken d s mi n i stran ty n a D oln í B eč v ě a den stráv en ý v e V i dč i n a akc i S tebou mě bav í sv ě t. R ov n ě ž v elmi ori g i n áln í my š len kou je kaž doroč n í setkán í mami n ek v e F ry š táku. J sem n esmírn ě rád, ž e p řerov ská farn ost má z drav é jádro v křesť an ský c h rodi n ác h. R oste z de si ln á g en erac e dě tí, které mají skv ě lé z áz emí v e sv ý c h rodi n ác h a ž i - v ot z v íry p ro n ě n en í p ouz e teori í v y uč o- v an ou v h odi - n ác h n ábož en stv í č i té maty n edě ln íc h p romluv. T o mě n ap l- ň uje n adě jí, ž e p řerov ské farn osti mají budouc n ost. D raz í p řerov š tí a p ředmostš tí farn íc i, dě kuji V ám z a to, ž e jste mě p ři jali mez i sebe a dov oli li mn ě, aby c h v ám slouž i l. M oh u V ás uji sti t, ž e P řerov z ů stan e v ž dy v mé m srdc i, n eboť by l mý m p rv n ím místem a p o tom v š em, c o jsem z de s V ámi p rož i l, také mojí p rv n í kn ě ž skou láskou. P řeji V ám stále n eutuc h ajíc í touh u p oz n áv at a ž ít J ež íš ov o ev an g eli um, k jeh ož h lásán í P án p otřebuje n ejen kn ě z e, ale V ás v š ec h n y. V á š P. A n t o n í n P e c h a l Slovo pro k a ž d é h o Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 3

4 Čí só hode? Naše hode! Na Moravě máme hody, kermes ( Kirchmesse ) nebo krmáš, v Č echách maj í p osví cení p ro naš e p ř edky svát ek, srovnat el ný domácí mi p ř í p ravami s t roj icí H o- dů B ož í ch. O sl ava p at rocinia svát ku nebeské ho p at rona kost el a u nás sahá do rané ho st ř edověku, nej st arš í zmí nka j e ve S vat ovácl avské l eg endě B ol esl av p ozval své ho brat ra Václ ava na sl avnost p osw iecenie st arobol esl avské ho kost el a sv. Kosmy a D amiána 2 7. zář í. P ř erovská t radice svat ovavř inecký ch hodů sahá nej mé ně do 1 4. st ol et í - z t é t o doby j sou známa král ovská p rivil eg ia p oř ádání vý roč ní ch t rhů ( J ahrmarkt j armark) p rávě p ř ed t í mt o svát kem. L ist inou dat o- vanou na P ř erově 1 5. květ na dal brat r Karl a I V., moravský markrabí J an J indř ich (l é p e ř eč eno: p ot vrdil a vymezil ) měst u P ř erovu j armark, aby t rval č t yř i dny p ř ed svat ý m Vavř incem a č t yř i dny p o svat é m Vavř inci. S amot né hody t rval y nej mé ně dva dny v den svát ku byl a č asně ráno vzt yč ena na věž i svát eč ně vyzdobené - ho kost el a korou hev p ro nap omenu - t í, aby l idé nej dř í ve do kost el a š l i a t e- p rva p ot om se s p ř át el i set kával i. R áno byl o krát ké kázání a p o něm ranní t ichá mš e svat á, na kt erou š l y p ř e- dál e G eorg S kl u na, J. M. arcibisku p a ol omou cké ho a bisku p a brněnské ho t it u l ární rada a f arář v Moravič anech, a P et r O bdrž al ek, f arář v U rč icí ch. (Mš i svat ou sl ou ž il mí st ní děkan F rant iš ek Navrát il, č erst vě j menovaný p a- p ež ský m komoř í m. T it u l p ap ež ské ho komoř í ho neměl t ehdá ž ádný f arář na Moravě a ve S l ezsku a hl avně ne když byl z obecné ho l idu zap sal F rant i- š ek S t ru schka.) O rok p ozděj i 1 2. srp - na p osvět il p ř i hodech Msg re Navrát il nový ol t ář ní obraz U mu č ení mí st ní mi ř emesl ní ky, t ř eba kl obásy nebo p ár bot. P od ozdobený m st romem se seš l a ml ádež, t ancoval o se, zp í val o se, odváž l ivci l ezl i na máj u, aby si u t rhl i někt erou z darovaný ch věcí. Vesel í p okrač oval o v hosp odě zp ravidl a až do rána. B ez ohl edu na ú navu se dru hý den devš í m hosp odyně, kt eré č ekal a p ř í - svat é ho Vavř ince. ráno op ět vš ichni seš l i v kost el e. Mš e p rava svát eč ní ho oběda. P ak se rozezněl y vš echny zvony, aby u p ozornil y na bl í ž í cí se hodovó. T a mu sel a bý t sl avná nebo dokonce f ig u rál ní, t j. s hu dbou a zp ěvem. P. A nt oní n S ehnal ve svý ch Vzp omí nkách p í š e, ž e p od vedení m J osef a Č ap ky-d rahl ovské ho zdej š í kost el ní hu dba byl a na vý š i doby, t aké j sem st ával u al t u a za námi sedával u bu bnů s p al ič kami v ru kou st arost a a p ozděj i zemský p osl anec Š t ěp ka a bu š il do bu bnů p ř i int rádách z cel é sí l y. Nyněj š í p an st arost a p ř e- rovský u ž asi na ků ru nebu bnu j e! P ř ed t ou t o mš í byl o sl avnost ní kázání, na kt eré byl zp ravidl a p ozván cizí kazat el, č í m vyhl áš eněj š í, t í m l é p e. T ak v roce a kázal v P ř erově p ř i ochranst ví svat é ho Vavř ince T hd r. A nt oní n C yril S t oj an f arář draž ovský a p osl anec ř í š ský. P odobně byl t aké zváván cizí cel e- brant, j emu ž asist oval i mí st ní kněž í. Z ej mé na za f arář e a děkana Navrát il a sem j ezdí val i ol omou č t í kanovní ci, p ro kru hy vl ast enské byl a p ř erovská f ara mí st em mil ý ch set kání. B ý val t u kanovní k T hd r. P et r baron Mat t encl oit, z P avl ovic p ř ij í ž dí val t amní f arář G u st av hrabě B el ru p t -T yssac, met rop ol it ní kanovní k a p ozděj š í svět í cí bisku p ol omou cký. V roce p ř ij el dó mský vikář F rant iš ek Š ebest í k. H odová byl a sl ou ž ena vž dy za p oct ivó obec, t j. za ž ivé f arní ky. V kost el e bý val a hl ava na hl avě a j eš t ě se l idé t l ač il i venku. V p resbyt ář i st á- val y až do ú p ravy ve 2 0. st ol et í č t yř i ozdobné l avice s dví ř ky: kní ž ecí (p ro maj it el e P ř erova), p rot i ní l avice p ro st arost u a radní, ozdobená měst ský m znakem, dál e dů chodenská (p ro sp rávce p anst ví ) a f arní (p ro vzácné host y). B isku p ské sedes byl o p oku d se dá sp ol ehnou t na ú p l nost záp isů v P amět - ní knize obsazeno p ř i hodech p ou ze j ednou, 1 2. srp na , kdy ol omou c- ký arcibisku p T hd r. F rant iš ek Vaň ák p osvět il nový obět ní st ů l. P ř i hodech nesměl a chybět sl avnost ní st ř el ba. Když hodová skonč il a a p rů vod kněž í vycházel z kost el a, rozhl ahol il y se zvony a na t ot o znamení se zač al o u B eč vy Na Marku st ř í l et z hmož dí ř ů. Někdy se p ř ip oj il a sal vami t aké č est ná rot a mí st ní p osádky, nast ou p ená p ř ed kost el em, nebo mí st ní š orf š ici (ost rost ř el ecký sp ol.). Z hru ba za dvě hodiny se zvony rozezněl y znovu svol ával y na p ož ehnání. P o roce zavedl f arář F rant i- š ek P ř idál ek č eské neš p ory, p o nichž u dí l eno sl avné svát ost né p ož ehnání a l í bání ost at ků svat é ho Vavř ince. P o p ož ehnání násl edoval y hodové mu ziky - v P ř erově se p rý nest aví val a t ž é f p p u í ž l é P u j t l u l t ř í t P ř p p ř p í J t p ř l p í ú t í í Z ř t B t p ř ř l ď l í č š D p p ř p u č p š l š p p l H u p t ř u P l p p ř t ž / j u ž p ó ň u / f f t / J t í / j t t p ř í / f f t P ř t š svat á byl a ent okrát sl ou ena za vš echny zemř el arní ky, o ní násl edoval rů vod na mí st ní hř bit ov a hř bit ovní ho kř e modl it ba L ibera a it anie za zemř el. o návrat eš ě hu dba obeš a obec a kaž dé ho st avení zahrá- a š andrl e, kal o se omu zl at á hodinka. V erově bý val krát ký romenádní koncert ed ol ednem na náměst. eš ě ed st o et y bý val o v hodové onděl nebo erý obl benou zábavou chasy st nání barana nebo ml ácení kač era. ví e daroval obvykl e st aros- a. eran nebo kač er (st ač il i kohou ) byl ivázán emeny k avici, ověš en bu bí ou vyš vanou š at kou nebo ervený m l ip ský m át kem, ozdoben rozmarý nem a květ inami. věma chl ap ci byl v rů vodu sl avnost ně inesen od hodovou máj. V el e rů vodu i st árci se vzt yč ený mi avl emi, obě st árky o st ranách s ent emi v ru kou. dební ci hrál i marš a rů vod ikrát obeš el máj. ak byl a avice s beranem ost avena ed hu dební ky a chasa zanot oval a: J eš ě ku a na beranu, chasní ci ij na, ik sem, ik am! á se ě, baránko, neboj m, á i vó hl avenku ist roj m, ik sem, ik am! it om v anci zvané m O bcházení st árci bró sil i abl e a st árky obt áč al y o ochranst ví svat é ho Va- hodová máj a, al e v okol ní ch obcí ch berana p ent l emi. vř ince asist oval i Monsig norovi p ř i sl avné mš i sv. vikář i F rant iš ek H ei- ano. P ř ed p rvní m dnem hodů j i st aví - val i u p rost ř ed návsi; aby byl a hodně P í seň skonč il a, st árky odst ou p il y. C hl ap ci zanot oval i: B odeš mět, ba- denreich a J osef Koř al ka z O l omou ce, vysoká, sp oj oval y se na ni dva kmeny. ránko, smrt nevinnó, u t nó t i hl avěnku Z at í mco květ nové máj e zdobil y p ř e- devš í m p ap í rové st u hy a květ iny, hodová máj a byl a koru nována p rap orcem ze š át ku nebo kš t icó ze st u h. Z dobí val y j i t aké t rof ij e, darované p ěknó, bí l ó! P rvní st árek vyskoč il s t asenou š avl í na l eg át nebo na l avici, a zač al odp roš ovať B oha aj l edi, aby mu odp u st il i, ž e oběť nevinnó mosí sť at. Když dop ověděl, chasa Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

5 znovu spustila: Bodeš mět, baránk o, bubení k zarac h otil na buben lermo a stárek jedinou ranou musel utnout beranovi h lavu. Toh o posměc h u, k dy ž se mu to nepovedlo! Z a h luk u a h udby pak odnesli mrtvé zví ř e do př í by tk u stárk y, k de se pak vy strojila z jeh o masa h ostina pro všec h ny. V I vanovic í c h si vž dy př ed h ody c h asa vy prošovala u vrc h ní h o ze zámk u dva berany. C h lapc i jim vy prali k ož ic h y a v h odové pondělí odpoledne je př ivedli opentlené a ověnč ené př ed h ospodu. Tam se k olem nic h tanč ilo, pak by li berani př ivázání na lavic i tak, aby měli h lavy na opač ný c h k onc í c h prk na. D va obratní c h asní c i př i h udbě jední m rázem k osou usek li beranů m h lavy. H ospodsk á z nic h pak př ipravila c h ase k več eř i peč eni. M lác ení k ač era nebo k oh outa doprovázela c h asa ž ertovný m soudem zví ř ete za všec h na jeh o mož ná provinění, za k teré zaslouž í smrt. N eboh é zví ř e, př ivázané provazem za noh u k májc e, pak opravdu utlouk la mašk ara k ata nebo č erta. V c h umlu k olem májk y se však č asto našel něk do z př espolní c h, k do provaz př eř í zl a pták a pustil nebo c h y til a uk radl. P ak už zálež elo na jeh o ry c h lý c h noh ou a k amarádec h, podař í -li se mu k ač era odné st. M ezi pití m a tanc em rozk uráž enou mládež í se ovšem moh lo stát ledac os. P od májou až do poloviny 1 9. století č asto radostně pálili do vzduc h u mladí c i, vy zbrojení bambitk ami, než to by lo zak ázáno, protož e doc h ázelo k e rvač k ám a neštěstí m. P ř edmostsk á matrik a uvádí, ž e zemř el z D luh onic J an, sy n Vác lava Vodič k y, postř elen dvěma k oulemi od pac h olk ů z R ok etnic e, na svátek svaté h o Vavř inc e, k dy ž šli z h odů, č ty ř i zabiti a mnozí zranění by li dok onala další oběť té to rvač k y J iř í, v D luh onic í c h služ ebný, narozen k o- lem Těší na, k oulí postř elen na svátek sv. Vavř inc e, měl něk olik ran, by l zaopatř en sv. svátostmi. " Z mat e r i á l ů P. J an a V y h l í d al a a P. V l ad i mí r a G i b al y s e s t a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á Rok v P ř e r ově M ilovaní bratř i a sestry, ž ivě si vzpomí nám na ten ok amž ik př i slavnostní m obědě po jáh ensk é m svěc ení, k dy ž jsem se dozvěděl, ž e mám jí t slouž it jak o jáh en do P ř erova. M usí m př iznat, ž e jsem z toh o měl velk é obavy. P ř erov jsem vů bec neznal, ba c o ví c, neměl jsem mezi vámi ještě ž ádné př átele, a to jsem nesl opravdu těž c e. A ž sama pastorac e mě nauč ila snáze se seznamovat s lidmi. V tom první m ještě prázdninové m období jsem velmi oc enil, ž e spolu se mnou nastoupil do P ř erova i otec A ntoní n. O n sk věle př ispí val př i tvorbě př í jemné h o f arní h o prostř edí, s ní m jsem moh l navští vit h odně primic í i rů zný c h c í rk evní c h slavností a c elk ově mi pomáh al vplout do duc h ovní služ by. S př í c h odem šk olní h o rok u mi př iby la vý uk a nábož enství, biblic k é h odiny, sc h ů zk y s ministranty a s mládež í po biř mování. Teď k dy ž se zpětně dí vám na ty to č innosti, musí m ř í c t, ž e to by ly spí še radosti, ale jak se ř í k á zač átk y jsou těž k é, a já jsem se opravdu snaž il na vše k valitně př ipravit a př í padné neú spěc h y jsem nesl těž c e. Tak é jsem si všec h no h odně př ipouštěl a nedok ázal jsem se správný m způ sobem odreag ovat, c ož vedlo k př e- tí ž ení mý c h psy c h ic k ý c h sc h opností. Z a pomoc i mí stní c h odborní k ů jsem však tuto poč áteč ní k rizi poměrně dobř e př ek onal a moh u ř í c i, ž e jsem Boh u za to vděč ný, protož e lé pe rozumí m sám sobě, svý m potř ebám a tak é snáze c h ápu lidsk ou k ř eh k ost a slabost jak po stránc e duc h ovní, tak i psy c h ic k é. Vý sledk em toh oto období by lo upuštění od perf ek c ionizmu, k terý m jsem sám sebe a mož ná i jiné zby teč ně zatěž oval. V h odinác h nábož enství, alespoň u těc h menší c h dětí, jsem zač al k lást dů raz už ani ne tak na sk vělou př í pravu, ale spí še na postoj lásk y a porozumění k e svý m ž ák ů m. M y slí m, ž e v tom jsem objevil podstatu nábož ensk é vý c h ovy. Z měnu jste zač ali pozorovat mož ná i vy sami, tř eba př i boh osluž bác h a nebo i jindy. Ú směvem se projevoval mů j vnitř ní postoj k vám, neboť jsem si vás opravdu zamiloval. K dy ž jsem př ic h ází val k oltář i, v duc h u jsem si ř í k ával: Tak toto jsou moje oveč k y! i k dy ž jsem by l teh dy ještě jáh nem. R ád by c h vás osobně poznal všec h ny, ale neby lo to mož né. Ty, k teré jsem poznal, jsem se snaž il př ijmout tak ové, jac í jsou a právě té osobitosti si na k až dé m č lověk u váž í m. A ni Bů h z nás nec h c e mí t sádrové trpaslí k y jednoh o jak o druh é h o, a proto i my by c h om měli jiné respek tovat a tř eba i ve věc ec h, k teré nejsou podle našeh o g usta, po č ase poc h opí me, ž e právě tí m nás druh ý č lověk jak si zvláštně oboh ac uje. Velmi se mi v P ř erově lí bí ta vitalita mladý c h věř í c í c h rodin, k teré př ivádějí své děti od ú tlé h o věk u do c h rámu P áně. Tiše obdivuji s jak ou c h utí se ty starší děti zapojují do f arní c h ak tivit. N ik do je k tomu nemusí nutit, protož e tu zdravou h ouž evnatost vidí na svý c h rodič í c h. A tak jsem velk ý optimista c o se tý k á budouc nosti P ř erovsk é f arnosti. P evně věř í m, ž e z dnešní c h ministrantů vy jde urč itě alespoň jeden k něz. Velkou radost mám z v ás, mladé p ř erov ské rodi n y. N a druh ou stranu jsou i věc i, k teré mě spí še zarmuc ují. N elí bilo se mi, i k dy ž to boh už el bý vá č astý jev, ž e se mě lidé snaž ili př ivlastnit. D ouf ám, ž e rozumí te, c o tí m c h c i ř í c t. ( Ty jsi jak o mů j sy n. ) J á nemoh u něk omu patř it, jedině Boh u, k teré mu jsem se oddal a O n se mnou mů ž e zac h ázet jak je libo. P roto c h ápejte i to, ž e pok ud mě dobrotivý Bů h propů jč il vám P ř erovák ů m, má právo mě opět odvolat a poslat, k am se mu zamane. P o mně př ic h ází jiný, mějte h o rádi a nesrovnávejte. ( P ok ud je něk teré mu služ ební k u ví c e dáno, ví c e se od něj i oč ek ává. ) D ěk uji vám za c elý k rásný rok. By l to pro mě dar stejně jak o pro vás. Teď, k dy ž odc h ází m, c h c i ještě př ipomenout, ž e není to vzdálenost, c o rozděluje lidi, ale spí še h ř í c h. Ten dok áž e uč init i z př í buzný c h c izinc e. Ž ijte č istě bez h ř í c h u. Z ů stáváme navzájem spojeni jak o ú dy v těle c í rk ve, jsme si vzác ní jeden druh é mu jak o bratř i a sestry v K ristu. Z ávěrem snad c h c i jen ř í c t, ž e z těc h mnoh a mí st, k am mně P án pošle, aby c h pů sobil, P ř erov bude vž dy první, je to prostě mů j zač átek, na k terý se nedá zapomenout. P. J a n F r a n t a Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 5

6 P V t o m t o p r á z d n i n o v é m d v o j č í s l e b y c h o m v á m r á d i Rozhovory p ř e d s t a v i l i n o v é h o p ř e r o v s k é h o k a p l a n a o t c e M i c h a l a Š á l k a, k t e r ý n a s t o u p i l v č e r v e n c i p o t é, c o j s m e s e r o z l o u č i l i s P. A n t o n í n e m. Otče, můžete se nám krátce představit? hokej, f ot b al, st olní Rád. Jmenuji se Michal Šálek a pochází m z f ar nost i P t ení, lež í cí mezi P r ost ě jov em a K onicí. K onč í zde H aná a zač í nají kopce D r ahanské v r chov iny, t akž e zde máme ú r odnou pů du i kopce a lesy. P o Z Š jsem dě lal elekt r ot echnickou pr ů my slov ku a pot é dv oulet é sociálně pr áv ní pomat ur it ní st udium. P ak už jsem odeš el do L it omě ř ic a zač al t K r t r í r r y enis, plav u a dě lám cy klist iku. omě oho mám ád př odu, ád cest uji a poznáv ám zv ky š est ilet ou př í pr av u ke kně ž st v í. T a pr ob í hala ob v y klý m způ sob em jiný ch zemí. S lidmi s v ý jimkou r oč ní ho př er uš ení a odslouž ení v ojenské základní služ b y. si r ád zazpí v V y sv ě cen na kně ze jsem b y l minulý r ok spolu s P. A nt oní nem echalem. ám a zahr aji na ky t ar u. N a co kl adete v pasto raci důraz? P řero v j e po K ro mě ří ži a Š u mperku vaš e třetí půso b iš tě. S j aký mi po city přich áz í te? S kr ásný mi pocit y z r oku st r áv ené ho s mladý mi na kr omě ř í ž ské m g y mnáziu a st ejně pě kný mi z r oku s lidmi ze Šumper ku, ob klopené ho hor skou kr ajinou Jesení ků. V ž dy se mi v š ak př ed odchodem v kr ádala my š lenka, zda jsem udě lal max imum. A t o mě v ede k př edsev zet í zač í t s plný m nasazení m. A pr ot ož e má P ř er ov asi t olik, co K r omě ř í ž a Šumper k dohr omady, př ichází m s oč ekáv ání m dnů zaplně ný ch od r ána do v eč er a r ů zný mi ú koly. P ř est o v š ak s r adost ný m oč ekáv ání m poznání nov ý ch lidí, r odin a mládež ní ků a v y t v oř ení nov ý ch v zt ahů. J aké j so u vaš e ko ní čky a z ál ib y? S past or ací jako t akov ou mám zkuš enost jeden r ok. Jako jáhen jsem t r áv il v eš ker ý č as v e š kole neb o na int er nát ě, kde b y dlí jáhen a spir it uál spolu s mladý mi. A ž jako nov okně z jsem pokř t il sv é pr v ní dí t ě a pohř b il pr v ní ho zemř elé ho. Mám-li v š ak př ece odpov ě dě t, dů r az kladu na pr v ní m mí st ě na sv ů j v last ní v zt ah ke K r ist u a sv é v last ní posv ě cení. V past or aci se nejv í ce soust ř edí m na mš i sv. a sv át ost smí ř ení. Skor o si dov oluji ř í ct, ž e dokud b udou mladí lidé př ijí mat Jež í š e v euchar ist ii a pr av idelné ob nov ov at sr dce v e sv át ost i smí ř ení, neb ojí m se o ně. N a pr v ní m mí st ě v dě č í m B ohu za dar spor t u. T o je mů j hlav ní koní č ek. N ejr adě ji jezdí m na sjezdov é ly ž ov ání, hr aji t enis, lední Za rozhovor děkuje Al en a Naděje se znovu vrací do srdce K dy ž mě P. P av el pož ádal, ab y ch na základě zkuš enost í nab y t ý ch b ě hem mé ho dv oulet é ho pob y t u v I zr aeli napsal č lánek o izr aelsko-palest inské m konf likt u, hodnou chv í li jsem nev ě dě l, z kt er é ho konce zač í t. Jedná se b ezespor u o jeden z nejslož it ě jš í ch a mediálně nejsledov aně jš í ch konf likt ů souč asnost i. A v š ak př es záplav u inf or mací se t oho nedov í dáme mnoho o skut eč né pov aze v š eho dě ní a hlav ně nev í me skor o nic o t om, co pr ož í v ají lidé, jež se napr ost o nahodile dost áv ají do kr izov ý ch sit uací. P ř ev y pr áv í m v ám t edy př í b ě h dv ou lidí, jenž se st al v r oce Jak asi mož ná v í t e, v ojenská služ b a je v I zr aeli pov inná i pr o nepr ov dané ž eny. V 1 8 let ech t edy nast upují na dv a r oky do zb r aně. Jedna z nich, Reb eka, jela na v í kend domů a st opov ala v e v ojenské unif or mě na nef r ekv ent ov ané silnici pob lí ž mě st a U m-alf ahd, na r ozhr aní Samař ska a G alileje. Jedná se o ob last, kt er á je souč ást i st át u I zr ael, ale nachází se v t ě sné b lí zkost i palest inské ho ú zemí a je ob y dlena v ý hr adně ar ab skou populací. K dy ž v t om t ř eskl v ý st ř el a Reb eka se t ě ž ce zr aně ná sesula k zemi. K olem pr ojí ž dě l H asan - ar ab ský mladí k st ejné ho v ě ku, jenž t ě ž ce zr aně nou dí v ku nalož il a odv ezl do nemocnice. Jelikož b y l v š oku a nikdy neab solv ov al aut oš kolu, poně v adž nemě l pení ze na její zaplacení, podař ilo se mu po cest ě způ sob it 5 dopr av ní ch nehod, ze kt er ý ch se mu ale pokaž dé podař ilo ujet př ed zr aky r ozzlob ený ch poš kozený ch. N ě kt eř í z nich ho za mohut né ho t r oub ení pr onásledov ali až k b r anám nemocnice. T am koneč ně pochopili dů v ody jeho zb ě silé jí zdy. Reb eku se podař ilo zachr ánit a zr aně ní nezanechalo v áž né následky. Její r odič e zaplat ili v eš ker ou š kodu způ sob enou H asanem, st ejně jako ab solv ov ání aut oš koly. A policie upust ila od t r est ní ho post ihu za ř í zení b ez opr áv ně ní. St ř elec i H asan pocházejí z jednoho kr aje. P r v ní se nechal v é st zlob ou a chladnokr ev ně v y už il náhodné př í lež it ost i k pokusu o zmař ení ž iv ot a. D r uhé mu se nemé ně náhodou dost alo př í lež it ost i k záchr aně ž iv ot a a b ez v áhání t o udě lal. My slí m, ž e snaha o por ozumě ní př í č in a hist or ie dané ho konf likt u je nezb y t ná, ale mám za t o, ž e ješ t ě dů lež it ě jš í je pě st ov at v sr dci v í r u a př esv ě dč ení, ž e ž iv ot dr uhé ho je st ejně t ak nedot knut elný jako t en mů j. A t ohle H asan sv ý m skut kem dokázal v dob ě, kdy se mnoho jeho soukmenov ců r adov alo z kaž dé ho zab it é ho ž idov ské kr v e. N edov olil, ab y konf likt v ládl jeho sr dci. N adpis je ú r y v kem st ejnojmenné ž idov ské pí sně a v ý r azem post oje, kt er ý jsem si snaž il uchov at t v ář í v t v ář pocit u b ezv ý chodnost i z let it é ho kr v av é ho konf likt u. A onen mladý muž mi v t om sv ý m č inem v elmi pomohl. K é ž pomů ž e i v ám! P avel M i kš ů Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

7 Husův proc e s z h l e d i sk a prá va c í rk e vn í h o Z a 1 0 l e t up l y n e š e s t s t o l e t í o d s m r t i m i s t r a J an a H us a a d o s ud k až d á d o b a s i o n ě m p ř i zp ů s o b i l a vý k l ad. U k azuj e s e al e, ž e p o s - t ava J an a H us a, j e ž b y l a v m i n ul o s t i ve l k ý m b o d e m s vá r u, s e m ů ž e s t á t p ř e d m ě t e m d i al o g u, a ž e i k d y ž H us o va p o s t ava m ů ž e b ý t n ad á l e r ů zn ě i n t e r p r e t o vá n a, n e m us í a n e s m í b ý t p ř e d m ě t e m n ap ad á n í a r o zd ě l e n í. V e d n e c h p r o s i n c e p r o b ě h l o n a p ů d ě p ap e ž s k é L at e r á n s k é un i ve r zi t y v Ř í m ě m e zi n á r o d n í vě d e c k é s y m p o zi um o M. J. H us o vi. U s p o ř á d al y h o s p o l e č n ě C e n t r á l n í vý b o r ve l k é h o j ub i l e a r o k u a Č e s k á b i s k up s k á k o n - f e r e n c e, ve s p o l up r á c i s A k ad e m i í vě d Č e s k é r e p ub l i k y a U n i ve r zi t o u K ar l o vo u. S y m p o zi a s e zú č as t n i l i p ř e d n í b ad at e l é č e š t í, p o l š t í, n ě m e č t í a i t al š t í a p ř e d - s t avi t e l é c í r k ví n ě k o l i k a e vr o p s k ý c h ze m í, zá s t up c i S vat é h o s t o l c e a n ě k t e r ý c h s t á t ů, m n o h o n o vi n á ř ů, p r ac o vn í k ů r o zh l as u a t e l e vi ze. N a m e zi n á r o d n í r o vi n u b y l a t ak p ř e n e s e n a n ě k o l i k al e t á p r á c e t e o l o g ů a h i s t o r i k ů e k um e n i c k é k o m i s e p r o s i n c e p ř i j al ú č as t n í k y ve V at i k á n u t e h d e j š í p ap e ž J an Pave l I I. a ve s vé m p r o j e vu o c e n i l m r avn í ve l i k o s t M. J an a H us a a o zn ač i l j e j za j e d n o h o z n e j s l avn ě j š í c h m e zi m n o h a vy n i k aj í c í m i m i s t r y (profesory), k t e ř í vy š l i z Pr až - s k é un i ve r zi t y. Ř e k l d o s l o va: H us o va m o r á l n í o d vah a t vá ř í v t vá ř p r o t i ve n - s t ví m a s m r t i uč i n i l a z n ě j p o s t avu zvl á š t n í h o vý zn am u p r o c e l ý n á r o d d n e s c í t í m p o vi n n o s t vy j á d ř i t h l ub o k o u l í t o s t n ad k r ut o u s m r t í, n a k t e r o u b y l J an H us vy d á n a n ad n á s l e d n o u r an o u, zd r o j e m k o n f l i k t ů a r o zd ě l e n í, k t e r á s e t í m t o zp ů s o b e m r o ze vř e l a v m y s l í c h a s r d c í c h č e s k ý c h l i d í. (Spol eč n é proh l á š en í k Ř í m ské m u sym poz i u o M. J. H u sov i ) J an H us a j e h o d o b a n e b y l a j e d n o d uc h á. O j e h o m l á d í n e n í m n o h o p o zn at - k ů. D o k o n c e i r o k j e h o n ar o ze n í k o l í s á m e zi l e t y / N ar o d i l s e zř e j m ě ze zb o ž n é m at k y a j ak o 1 6 l e t ý o d c h á zí d o Pr ah y. O s vý c h s t ud e n t s k ý c h l e t e c h p í š e : J á j s e m b y l z t é r ub r i k y b l á zn i vé, r á d j s e m s e ú č as t n i l vzp o ur s t ud e n t ů. B l í ž e n e o b j as ň uj e, o c o š l o. Z p í val v c h ó r u, zh r ub a za 1 0 l e t vy s t ud o val m ag i s t r a s vo b o d n ý c h um ě n í a s t ud o val d á l e t e o l o g i c k o u f ak ul t u. (T eh d ej š í st u d i a n a u n i v erz i t á c h t rv a l a b ě ž n ě i 1 5 l et ) Př i p o m e ň m e j e n, ž e v d o b ě k o l e m H us o va n ar o ze n í s e o d e h r á l y n ap ř í k l ad t y t o ud á l o s t i. V r o c e j e J an M i l í č z K r o m ě ř í ž e p o h n á n p r o p o d e zř e n í z h e r e ze d o A vi g n o n u k p ap e ž i a t am h o zas t i h n e s m r t. Pr až s k ý un i ve r zi t n í m i s t r V o j t ě c h R aň k ů v z J e ž o va j e vy p o vě ze n z p r až s k é ar c i d i e c é ze. O d c h á zí d o Pař í ž e n a S o r b o n n u, n a n í ž s e s t al i r e k t o r e m. (V. R a ň ků v m ě l poh ř eb n í ř eč n a d c í sa ř em K a rl em I V. v roc e a j e t o on, kt erý j ej j a ko prv n í n a z v a l O t c em v l a st i ) R o vn ě ž v t é m ž e r o c e zač í n á p ap e ž s k é s c h i zm a. Č á s t k ar d i n á l ů vo l í vzd o r o p a- p e ž e K l e m e n t a V I I. (n eoprá v n ě n ě z v ol en ý pa pež ) a vzá j e m n ě s e p ak o b a p a- p e ž o vé - ř á d n ě zvo l e n ý U r b an V I. a o n e n K l e m e n t V I I. - e x k o m un i k uj í. Š e s t vzb o uř e n ý c h k ar d i n á l ů j e p o p r ave n o. S c h i zm a p ř i n e s l o d va p ap e ž s k é d vo r y, d vo j í p r o d á vá n í b e n e f i c í (d ů c h od y spoj en é s ú ř a d em ) zvý š i l o s vat o k up e c t ví proc esu, ž á d n ý aut o r p ub l i k ac í o H u- s o vi j e t e d y n e m ě l v r uc e (A t eď č t ě t e J i rá ska, poz n. a u t. ). N e l ze s e t e d y o d - vo l á vat, ž e n a zá k l ad ě p r am e n ů s e s t al o t o a o n o. B y l o n ut n o zk o um at z p r am e n ů j i n ý c h i p am ě t n i c k ý c h, avš ak n e s t e j n é ú r o vn ě. M y Č e š i, M o - r avan é a S l e zan é, m n o zí m y s l í m e a p ř e c e ň uj e m e, ž e k o n c i l b y l s vo l á n k vů l i m i s t r u J an u H us o vi. A l e t o j e o m y l. K o s t n i c k ý k o n c i l t r val c e l k e m 4 r o k y a j e h o h l avn í m c í l e m b y l o o b - n o vi t j e d n o t u c í r k ve, o d s t r an i t t r o j p a- p e ž s t ví a p ř i vš í p o k o ř e, m i s t r J an H us b y l s o uze n v j e h o ú vo d u, p o ř á d e k v c í r k vi b y l o b n o ve n až v r o c e Pr o t o i o n a m o ž n á zt r á t a p r o c e s n í c h ak t. Př e d ví c e n e ž l e t y b y l a vy - s l o ve n a p o c h y b n o s t, zd a n e b y l n a H u- s o vi s p á c h á n j us t i č n í zl o č i n. Z k o u- m e j m e t e d y p r o p r avd i vo s t n ě k t e r é zá važ n é s k ut e č n o s t i. Z k o um á m e -l i s am o t n ý K o s t n i c k ý vš e o b e c n ý s n ě m (kon c i l ), t r val o d l i s - t o p ad u d o k vě t n a r o k u Z á r o ve ň p r o b í h al v K o s t n i c i n a p o p ud ř í m s k é h o k r á l e Z i k m un d a (c í sa ř em a ž od roku poz n. a u t. ) ř í š s k ý s n ě m. N a k o n c i l u b y l o p ř í t o m n o 2 9 k ar - d i n á l ů, 3 p at r i ar c h o vé, ar c i b i s - k up ů a b i s k up ů, o p at ů a p ř e vo r ů, d o k t o r ů t e o l o g i e, c í r k e vn í h o p r á - va a zá s t up c ů un i ve r zi t. N a k o n c i l u, k t e r ý zah aj o val p ap e ž J an X X I I I., b y l o h l as o vac í p r á vo r o z- d ě l e n o d o 4, p o zd ě j i d o 5 n á r o d n í c h s k up i n n a n á vr h k ar d i n á l a Pe t r a d A i l l y, m i s t r a S o r b o n n y, k an c l é ř e Pař í ž s k é un i ve r zi t y G e r s o n a, a k ar d i - n á l ů F i l as t r a a Z ab ar e l l y. V n á r o d - n o s t n í c h s k up i n á c h : 1. I t al ů, 2. F r an - c o uzů, 3. N ě m c ů s e S l o van y a M aď a- r y, 4. A n g l i č an ů a p o zd ě j i 5. Š p an ě l ů, a r o zš i ř o val s e n e m r avn ý ž i vo t. R o k u j e ar c i b i s k up J an z J an š t e j n a v k l at b ě U r b an a V I. R o k u p r až s k á s y n o d a o d s uzuj e s p i s y m i s t r a M at ě j e z J an o va a j e p r o t i n ě m u ve d e n i n k vi zi č n í s o ud j e n a Pr ah u uval e n i n t e r d i k t k vů l i um uč e n í g e n e r á l n í h o vi k á ř e J o h á n k a z Po m uk u ( s v. J an a N e p o m uc k é h o ). N e d i vm e s e t e d y t o m u, ž e J an H us p r an ý ř o val z k azat e l n y B e t l é m s k é k ap l e o d r o k u t y t o zl o ř á d y a t ak é p r o t i n i m p s al. V 3 1 l e t e c h b y l vy s vě c e n n a k n ě ze, ve 3 2 l e t e c h s e s t al d ě k an e m f ak ul t y a v r o c e r e k t o r e m Pr až s k é un i ve r zi t y. N a p o d zi m j e H us p o vo l á n d o K o s t n i c e, ab y s e n a k o n c i l u o s p r ave d l - n i l ř í j n a s e vy d al z K r ak o vc e n a c e s t u a 3. l i s t o p ad u p ř i š e l d o K o s t n i c e n a b ř e h u B o d am s k é h o j e ze r a. U b y t o val s e v ul i c i s v. Pavl a u vd o vy ř e č e n é F i d a (Dů m b yl v roc e opra v en a j e v n ě m H u sov a ex poz i c e) Pap e ž J an X X I I I. h o zb avi l k l at b y, m o h l s e t e d y vo l n ě p o h y b o vat l i s t o p ad u zač al p r vn í vý s l e c h. Pak b y l H us zat č e n a 6. p r o s i n c e d o p r ave n d o k l á š t e r n í h o vě ze n í u d o m i n i k á n ů. Po s e s aze n í a ú t ě k u J an a X X I I I. z K o s t n i c e k o n c i l vy t vo ř i l d e k r e t H ae c s an c t a a uj al s e v d ub n u až č e r vn u H us o va p r o b l é m u. A zd e s e n as k ý t á o t á zk a, c o l ze ř í c i o H us o vě p r o c e s u z h l e d i s k a p r á va k a- n o n i c k é h o ( c í r k e vn í h o ). Př e d n ě j e n ut n o ř í c i, ž e n ej sou z a c h ov á n a a kt a H u sov a K ost n i c e H u sov a ex poz i c e Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 7

8 hlasovali n e j e n bi sku p ové, ale i n i ž š í klé r u s. P ř i hlasová n í t e d y by ly od e - vzd á n y vž d y 4, p ozd ě j i 5 hlasů p od le p oč t u n á r od n í c h sku p i n. Z a u sn e se n í kon c i lu by la p oklá d á n a p ř e d loha, sc hvá le n á vš e m i n á r od y. T akt o by l od sou ze n i M. Jan H u s. Je d n í m z vý sle d ků kon c i lu by lo od st r an ě n í p ap e ž ské ho sc hi zm at u t e ď j i ž t r oj p ap e ž st ví. Ř í m s k o u ř a d u i n k r i - m i n o v a n é h o o b d o b í t v o ř i l i p a p e ž o v é : U r b a n V I. ( ), B o n i f á c I X. ( ), I n o c e n c V I I. ( ) a Ř e h o ř X I I. ( ). A v i g n o n š t í p a p e ž o v é b y l i : K l e m e n t V I I. ( ) a B e n e d i k t X I I I. ( ). V P i s e b y l zv o l e n A l e - x a n d e r V. ( ) a J a n X X I I I. ( ). V zd or op ap e ž Jan X X I I I., n a n ě m ž vy m ohl kr á l Z i km u n d sou hlas se svolá n í kon c i lu, by l se saze n a u vě zn ě n, le g i t i m n í ř í m ský p ap e ž Ř e hoř X I I., p ot é, c o sc hvá li l v bu le ze 4. č e r ve n c e kon á n í kon c i lu, r e - zi g n oval n a ú ř ad p ap e ž e a vzd or op a- p e ž B e n e d i kt X I I I. by l se saze n v p r o- c e su 2 6. č e r ve n c e a ze m ř e l n a své m hr ad ě P e n n i skole, op u š t ě n m oc - n ý m p ř í zn i vc e m kr á le m F e r d i n an d e m A r ag on ský m. C í r ke vn í sn ě m v kon - klá ve ( 2 3 k a r d i n á l ů a p o 6 zá s t u p c í c h z k a ž d é h o n á r o d a t e d y 3 0 zá s t u p c ů n á r o d ů ) zvoli l j e d i n ý m p r á vop lat n ý m p ap e ž e m 8. li st op ad u v kost - n i c ké t r ž n i c i p r o t e n t o ú č e l p ř i zp ů - sobe n é kar d i n á la O d d o C olon n a. P ř i j al j m é n o M ar t i n V. p od le svě t c e, kt e r ý m ě l v t e n d e n svá t e k. L e č p od í ve j m e se n a H u sů v p r o- c e s. S p í š e j ako vý m y sl se j e ví zá važ n á vý t ka, kt e r á p r ý by la vy slove n a sam ot n ý m H u se m v p r ů bě hu vý sle c hu, ž e sou d c i d ali d ů vě r u f ale š n ý m svě d - ků m. S p í š e p r avd i vé j e j i n é j e ho ohr a- ze n í, ž e by ly p r on e se n y n e sp r á vn é c i t ac e z j e ho d í la a ká zá n í a i n ě kt e r é n e sp r á vn é vý p ově d i svě d ků. H lavn í H u sů v od p ů r c e a p r oku r á - t or p r až ské kap i t u ly M i c hal z N ě m e c - ké ho B r od u ( d n e s H a v l í č k o v a B r o d u ), zvan ý d e C au si s, p od al j i ž v r oc e p r ot i n ě m u zč á st i vy m y š le n á a n e p od - lož e n á obvi n ě n í, kt e r á H u s svý m vý klad e m od m í t l j ako lž i. D alš í vý m y sl t é hož au t or a j e z r oku , t ot i ž, ž e H u s u č i l a ká zal, ž e m á bý t ve č e ř e P á n ě p od á vá n a p od oboj í. P od n ě t by l zaslá n p ap e ž i Jan u X X I I I. j e š t ě p ř e d p r oc e se m. H u s si c e u zn al sp r á vn ost p od á vá n í p od oboj í zp ů sobou, var oval vš ak p ř e d u kvap e n ý m u vá d ě n í m d o p r ax e a n i kd y o t om n e u č i l. N aví c svů j sp i s O kali c hu vy t voř i l až v K ost n i c i, n e m ohl t e d y o t om u č i t. Č e c hy op u st i l p ř e d vš e obe c n ý m p r ová - d ě n í m p od oboj í v kost e lí c h, n e n í p ů vod c e m e u c har i st i e su b u t r aq u e sp e c i e, by l t e d y n ař č e n n e p r á ve m. C o svě d č í p r o H u sa? C hová n í a vý m y sly p r ot i n ě m u. Je zn á m o, ž e H u s se p ohy boval voln ě v K ost n i c i až d o 6. p r osi n c e T oho d n e by l zat č e n p r o p ově st i, ž e c hc e z K ost n i c e od e j í t, a by l u vě zn ě n. T ot o n ař č e n í by lo vý m y sle m, st e j n ě t ak by l n ař č e n z bohat st ví. M i c hal d e C au si s: C o u d ě lal s p y t li p e n ě z, bi sku p H u s m á f lor e n ů. S t e j n ý m vý m y sle m by lo i t o, ž e H u s ozn á m i l Z i km u n d ovi svů j ú m y sl há j i t 3-4 V i kle f ovy č lá n ky, j akož i sku t e č n ost, ž e p r ý H u s p o od sou ze n í V i kle f ový c h sp i sů v Ř í m ě u č i l a d i sp u t oval s m i st r y a st u - d e n t y o č lá n c í c h n a u n i ve r zi t ě. T am n e, v B e t lé m ské kap li o n i c h ká zal, ale ká zá n í n e n í d i sp u t ac e. D alš í f ale š n ou vý p ově d í, kt e r ou p ou ž i l bi sku p G e r ar d d u P u y, by lo t o, ž e H u s p r ý kr á lů v g le j t ( l i s t i n a za r u č u j í c í b e zp e č n o s t ) d ost al až 1 4 d n ů p o své m zat č e n í, c ož p ozd ě j i vy vr á t i l sá m kr á l Z i km u n d. G le j t t ot i ž n e sl d at u m 1 8. ř í j n a D alš í H u sů v op on e n t, an g li c ký m i st r S t oke s u vá d ě l n e - p r avd u, ž e v P r aze vi d ě l H u sů v t r akt á t há j í c í r e m an e n c i k V i kle f ový m sp i sů m, kt e r ý ž t o H u s n i kd y n e n ap sal. Jak t o s V i kle f ový m i sp i sy v P r aze vlast n ě by lo? P r až ský ar c i bi sku p Z by - n ě k Z aj í c z H azm bu r ka by l bu lou p ap e ž e A le x an d r a V. j m e n ová n au d i t or e m k p ost u p u p r ot i V i kle f ový m sp i sů m. K n i hy by ly sp á le n y, ač p r ot i ar c i bi sku p ově p ost u p u by la p od á n a st í ž n ost, n e boť m an d á t or ( za d a v a t e l ) A le x an d r V. ze m ř e l j e š t ě p ř e d j e j i c h zn i č e n í m. O d volá n í H u sovo a d alš í c h p ě t i st u d e n t ů p r ot i p ost u p u p r až ské ho ar c i bi sku p a by lo v ku r i i bi sku p ů v K ost n i c i svě ř e n o kar d i n á lu O d d o C olon n ovi. P r ot i t om u H u sovi obhá j c i, j m e n ovi t ě Jan z Je se n i c e, p od ali n á m i t ku. K ar d i n á l F r an c e sc o Z abar e lla, kt e r ý by l p ř i p r ave n on o od volá n í zle h- č i t, by l z p ř í p ad u od volá n. P r oku r á t or M i c hal d e C au si s n a t o n avr hl d á t Jan a z Je se n i c e d o klat by, a t í m H u s zt r at i l obhá j c e. A t ad y j e t ř e ba si u vě d om i t a zd ů - r azn i t, ž e H u s se vlast n ě d o K ost n i c e d ost avi l vy svě t li t on o od volá n í p r ot i p ap e ž ovu a ar c i bi sku p ovu n ař í ze n í. Jaký c h c hy b se d op u st i l m i st r Jan H u s p ř i p r oc e su? N ě kd y se v K ost n i c i c hoval n e t akt i c ky. N e p oc hop i l, n e bo n e c ht ě l c há p at, ž e n e j d e o d i sp u t ac i ( s t ř e - d o v ě k o u f i l o zo f i c k o u m e t o d u ), ale o sou d. P or u š i l t ot i ž c í r ke vn í zá kon zá kaz. N e d bal zá kazu ká zá n í v kap lí c h a ká zal - p od n e be m. N e r e sp e kt oval klat bu, kon al bohoslu ž bu d á l, j i n d e N e d ost avi l se p ř e d p ap e ž ský sou d, ač by l d o Ř í m a vy zvá n O p r ot i d i sp u t ac i č e t li p ř e d sou d e m vy br an é č lá n ky z j e ho kn i h, p ot é č e t li zá vad n é č lá n ky p ř e, kt e r é p r ý z j e ho ú st zazn ě ly a by ly vý p ově ď m i svě d ků d oká - zá n y. N ap ř í klad ž e u č i l, ž e p o p osvě c e n í host i e n a olt á ř i zů st á vá c hlé b hm ot n ý, n e bo p od st at a c hle ba. H u s od m í t l, ž e t ohle n e u č i l: P r osí m p r o B oha, sly š t e m ů j ú m y sl a p r o t y t o, kt e ř í st oj í okolo, aby se n e d om n í vali, ž e j se m d r ž e l t y hle blu d y. P r ot o t vr d í m, ž e j se m n i kd y n e d r ž e l, an i n e u č i l, an i n e ká zal, ž e v svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p o svě c e n í c hlé b hm ot n ý. L ž i vě t ot i ž u d ali a u d á vaj í j ako by c h by l u č i l li d, ž e ze svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p od st at a hm ot n é ho c hle ba. L ž i vě, ž e kd y ž se p ozd vi hu j e host i e, t e hd y j e st t o t ě lo K r i st ovo, a kd y ž se p olož í, t e hd y t o n e n í. L ž i vě, ž e kn ě z v sm r t e ln é m hř í c hu n e p r om ě ň u j e. L ž i vě, aby p á n i od n í m ali d u - c hove n st vu č asn é st at ky, aby n e p lat i li d e sá t ky. L ž i vě, ž e od p u st ky n i c n e j sou. L ž i vě, j ako by c h by l p ř í č i n ou, ž e by li n ě kt e ř í n ě m e č t í m i st ř i vy hn á n i z P r ahy. P r ot i klat bě se H u s od volal k sou d u K r i st ovu t u t o i n st i t u c i kan on i c ké p r á - vo n e zn á. A p ř í č i n a, p r oč t ak j e d n al? R ozhod u j í c í p ř í č i n ou H u sova kon á n í by la vů le ř í d i t se K r i st ový m zá kon e m, se kt e r ý m p od le n ě j n e by lo kan on i c ké p r á vo ve shod ě. P ř e s t o vš e, i d n e s se n e j e d n ou zkou m alo, zd a se H u s od c hý li l od d og m at i c ký c h p r i n c i p ů c í r kve. O d p ově ď H u s zů st al vě r n ý m sy n e m c í r kve. O d sou ze n by l ale j ako vi kle f i st a, i kd y ž vě t š i n u j e ho he r e zí ( blu d ů ), j e ho kac í ř st ví n e p ř e vzal. N a hr an i c i skon al t e d y i za he r e zi j i n é ho. D ů kaz 3 9 č lá n ků p ř e d lož i l kon c i l H u sovi k od volá n í. D á le m u vy t kli 3 0 he r e t i c ký c h vě t z j e ho sp i sů. N e p op í r al, ž e j e n ap sal, ale p op í r al j e j i c h he r e t i c ký sm y sl. Z d r á hal se j e od volat, ž e n e m ů ž e od volat, č e m u n e u č i l n e bo c o n e m ě l n a m y sli. P ř i t í ž i l m u t aké li st, z n ě hož by la d o lat i n y n e sp r á vn ě p ř e lož e n a f or m u lac e, v n í ž se p salo: Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

9 Kdyby se přihodilo, že jsem odvolal, vě zt e, že t o u č in í m ú st y a sr dc em n ebu du sou hlasit i. (Ve z n ě n í P e t r a z M a l d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i ) P r o c í r kev byl n epřija-t eln ý t aké č lá n ek (p ů v o d n ě Vi k l e f ů v ) : N u llu s est D omin u s, n u llu s est P r elat u s, n u llu s est E pisc opu s, du m est in P esc at o M or t ali. T en t o č lá n ek byl odmí t n u t, pr ot ože podvr ac el veš ker ou vyš š í pr avomoc. V zr u š en í při kost n ic ké m vý slec hu, kdy byla t í mt o i dalš í mi vý r oky dot č en a i hodn ost kr á le Z ikmu n da, dala před-sedají c í mu kar din á lu P ier r e d A illymu pří ležit ost k obvin ě n í, že H u s n epodvr ac í jen c í r kevn í, ale i svě t ský řá d, když u č í o poslu š n ost i: ve vě c ec h pří č í c í c h se Kr ist ovu pří kazu n en í dovolen o poslec hn ou t pří kazu předst aven ý c h. D alš í n et akt ic ká c hyba? P ři vý pově dí c h v pr osin c i připu st il H u s, že svě t š t í pá n i mohou odn í mat kn ě ží m, t edy c í r kvi, svě t ský majet ek za pr ohřeš ek kn ě ží. T ak n a jedn é st r an ě zt r á t a c í r kevn í ho majet ku n a dr u hé n eposlu š n ost svě t ský m pá n ů m při jejic h pr ohřeš c í c h, t o byly dva balvan y, mezi n imiž byl semlet. C hybn é bylo H u sovo u č en í o předu r č en í ke spá se - o pr edest in ac i - on je vymezoval c í r kvi, i moc i papežské. D á le jeho předst ava, že st ač í jen B oží zá kon a jin é zá kon y n ejsou n ezbyt n é, t o vš e a mn ohé dalš í vedlo k n elí t ost n é mu vě z- n ě n í, k for mě jeho odsvě c en í ve shodě s pr avidly t ehdejš í ho sou dn í ho ří zen í. J ak t akové odsvě c en í vypadalo? Z pří kazu sedmi bisku pů oblé kl si M. J H u s meš n í r ou c ho, jakoby mě l slou žit mš i, pot é vyst ou pil n a zvý š en ou st olic i a byl odsvě - c en. O dň ali mu z r u kou kalic h a n á sledn ě š t olu, or n á t aj., pr ost řihli mu t on zu r u n a č t yři st r an y. N a hlavu vložili r ou havou, papí r ovou, okr ou hlou, bezmá la loket vysokou kor u n u se t řemi n amalovan ý mi ďá bly se slovy: S vě řu jeme du š i t vou ďá blu. A on sepjav r u c e a pozdvihn u v oč i k n ebi řekl: A já ji svě řu ji n ejlaskavě jš í mu P á n u J eží š i Kr ist u. Z opaku jme, že H u s se ke kon c ilu dost avil pr o své odvolá n í pr ot i r ozhodn u t í pr ažské ho ar c ibisku pa Z byň ka Z ají c e z H azmbu r ka o odevzdá n í a spá len í V iklefový c h kn ih. P řipomeň me, že t r ag é die je dovr š en a n epoc hopen í m, že do Kost n i- c e jde n a sou d a n e ke sc holast ic ké dispu t ac i. V ý bě r faleš n ý c h svě dec t ví, vý mysly a poc hybn ost i o vě c n é spr á vn ost i jeho u č en í i t o, že vě t š in u žalob podali č eš t í odpů r c i H u sovi, t o přesvě dč ilo kon c il. M ist r J an H u s n a kon c ilu há jil pr avdu. U č il, že pr avda se dří ve n ebo pozdě ji pr osadí. P odle n ě j spoč í vá L ex D ei, jen ž v r oc e defin u je jako n ejpřir ozen ě jš í, n ejsn azš í, n ejkr at š í a n eju žit eč n ě jš í zá kon, jen ž B ů h u st an ovil a jen ž bu diž požehn á n n avě ky. V esc hat olog ic ké m momen t u pr avdy, jen ž vyjá dřil svobodn ě přijat á, v E zdr á š ovské lin ii. V í t ě zí t en, kdo pr o pr avdu u mí r á. P osledn í 4 t ý dn y H u sova život a n ejsou zac hyc en y an i v M ladoň ovic o- vě dí le t zn. v R elac i o mist r u J an ovi v Kost n ic i (d í l o j e v e d v o u r u k o p i s e c h v e v í d e ň s k é N á r o d n í k n i h o v n ě s e s i g - n a t u r o u a d r u h ý r u k o p i s s č e - s k ý m z n ě n í m P a š i j e - s i g A n i j e d n o d í l o n e n í v s o u v i s l é m t e x t u, v z n i k l o m e z i l e t y ) V í me jen, že H u s v Kost n ic i n apsal ješ t ě 2 6. č er vn a v L ist u vě r n ý m Č e- c hů m: Ž á dá m pou č en í ; psal-li jsem n ě c o š pat n ě, c hc i bý t i pou č en. V zá - vě r u pr oc esu n ejvyš š í kar din á l řekl: P on ě vadž c hc eš bý t i pou č en, t u jest pou č en í : má š odvolat, jak r ozhodlo 5 0 mist r ů svat é ho pí sma. T o slyš eli i pan V á c lav z D u bé a pan J an z C hlu mu, n eboť t y připu st il ke kon c ilu sá m kr á l Z ikmu n d. M ist r J an H u s n eodvolal. J in dřic h de P ir o, pr oku r á t or kon c ilu, předal pot om H u sa moc i svě t ské se slovy: J iž c í r kev odň ala od n ě ho vš e- c hn a c í r kevn í pr á va a n emá ví c e s n í m c o č in it i, t edy ho odevzdá vá me moc i svě t ské. T ehdy pr avil kr á l ( Z ikmu n d) vé vodovi L u dví kovi, syn u R u pr ec ht a F alc ké ho: J di, vezmi ho. T en vzav mist r a, dal ho do r u kou biřic ů a dovedl n a smr t. Kr á č el pak v sobot u 6. č er ven c e ve svý c h 4 5 let ec h n a smr t s vě domí m, že je B oží m vyvolen c em, kt er ý u mí r á v pr avdě. slovy pr avda ví t ě zí, je pr avda pr o H u sa živý Kr ist u s. P r avda má mr avn í c har akt er. Z de leží i odpově ď, jaký má n á hled H u s n a pr avdu. H u s by pr ot iřeč il hlu boké mu n ahlé dn u t í dů st ojn ost i, svobody (s v o b o d n á v o l b a j e m r a v n ě n a v ý š i ) a svě domí, k n í mž dospě l, kdyby přijal milost, jež by jeho ( přesvě dč en í ) svobodu a pr avdu v posledn í in st an c i popřela. J de dokon c e t ak daleko, že ří ká : B ů h, jen ž je zc ela svobodn ý a přeje si bý t svobodn ě milová n, by v pří padě jin é ho r ozhodn u t í (k d y b y H u s n e p ř i j a l p r o s e b e t r e s t s m r t i ) popřel sá m sebe. C o vedlo H u sa k t omu t o sebeobě t ová n í? S í lí c í předst ava N ovissima t empor a n eboť H u s je přesvě dč en, že je zde A n t ikr ist : 1. ar c ibisku p pr ažský, 2. papežské sc hizma, 3. Z ikmu n d (n a h r u d i n o s í ř á d d r a k a, s y m b o l ď á b l a ). J eho přesvě dč en í vyc há zí z dí la M ilí č e z Kr omě ří že, kt er ý v T r akt á t u o A n t ikr ist u ří ká, že A n t ikr ist přijde z kat olí ků. J e t edy blí zko A n t ikr ist, blí zko je i Kr ist u s, přic há zí a obn oví po-řá dek. J á bu du (H u s ) t í m zá paln ý m plamen em, kt e-r ý změ n í on u n emysli-t eln ou lin ii c í r kve od A be-la až k c í r kvi ví t ě zí c í v n ebi, (s v. J a n v A p o -r k y f u ) n esu vizi T ě la Kr is-t ova. P ak u važu je, t aké mí t ři poslu c hač i M ar t in, S t aš ek a J an byli sť at i, zabit i, jaké by mohlo bý t jin é mé r ozhodn u t í? H u sova smr t je t edy - z jeho pohledu su bjekt ivn ě n ahlí žen o dobr ovoln á, jí m Z á vě r, kt er ý zazn ě l za ú č ast i svat é ho O t c e J an a P avly I I. n a kon fer en c i v Ř í mě : pří padn é sou dy ohledn ě osoby mist r a J an a H u sa, předevš í m vš e- c hn u zlobu a kr u t ost, jež n a n ě m byla bě hem pr oc esu spá c há n a, je t řeba vzí t zpá t ky. V š ec hn o, c o je v dí le M. J. H u sa pr avdivé, je t řeba s ot evřen ost í du c ha přijmou t. N á zor ové odliš n ost i je t řeba přizn at. P řit om by mě l ovš em pan ovat sku t eč n ý eku men ismu s. N e- boť jen n epodmí n ě n é hledá n í pr avdy, jež n á m H u s st aví před oč i, oddá me-li se mu s č ist ý m a c elý m sr dc em, je st o n á s vš ec hn y s B oží pomoc í sjedn ot it v pr avdě, a spln it t ak pr osbu n aš eho P á n a: at omn es u n u m sin t. P o u ž i t o : P e t r z M l a d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i Ze z p r á v a k r o n i k d o b y h u s i t s k é Z m a t e r i á l ů P. T h L i c. F r. J. H o l e č k a, c í r k e v n í h o h i s t o r i k a, p r e z i d e n t a m e z i n á r o d n í k o m i s e. Připravil Rostislav Dočkal Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 9

10 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, jak n á d h e r n ý je č as p r á z d n i n! V e č e r p o z o r u je te d l o u h o d o n o c i o b l o h u p l n o u h v ě z d, n e b o ť r á n o n e mu sí te v stá v at a u tí k at d o š k o l y. P ř e s d e n se se tk á v á te s k amar á d y, h r aje te si a v y mý š l í te p l n o h e r, n e b o se b ě ž í te k o u p at. V ž d y ť h o r k o b ý v á tak v e l k é, ž e d o ma to n e n í mo ž n é v y d r ž e t. V ý l e ty d o h o r n e b o c e sta n a k r á sn é z á mk y, h r ad y a p amá tn á mí sta v l asti v á s u r č i tě mn o h o o b o h atí. V y v r c h o l e n í m tě c h k r á sn ý c h z á ž i tk ů b ý v á se tk á n í n a mš i sv até v k o ste l e, k d e z a v š e c h n o p o d ě k u je te B o h u Otc i v š e mo h o u c í mu a J e ž í š i K r i stu, S y n u B o ž í mu. je p atr o n e m f ar n í h o k o ste l a v P ř e r o v ě. B y l Svatý V avř i n e c u mu č e n n a p ah o r k u V i mi n al e v Ř í mě (nedaleko hlavního nádraží). B y l já h n e m a p o má h al p ap e ž i S i x to v i I I., mě l p r á v o k ř tu a star al se o v ě ř í c í. K d y ž z a c í sař e N e r o n a z ač al o p r o n á sl e d o v á n í k ř e sť an ů, b y l v r o c e p ap e ž sť at a V av ř i n e c v y z v á n, ab y o d e v z d al v š e c h e n p o k l ad c í r k v e. J e l i k o ž je h o n e jv ě tš í m p o k l ad e m b y l k ř e sť an sk ý l i d, sh r o má ž d i l je j p ř e d c í sař sk ý m p al á c e m. C í sař V al e r i á n, k d y ž v i d ě l ž e b r á k y, n e mo c n é a mr z á k y, n e c h al V av ř i n c e z b i č o v at a n a r o ž n i u p á l i t. S v atý V av ř i n e c je p atr o n e m k n i h o v n í k ů, ar c h i v á ř ů, k u c h ař ů, p i v o v ar n í k ů, h o sti n - sk ý c h, sp r á v c ů, p r ad l e n, ž e h l í ř e k, c u k r á ř ů, sk l e n á ř ů, sk l á ř ů, h asi č ů, ž á k ů a stu d e n - tů. Oc h r aň u je p ř e d n e b e z p e č í m o h n ě, p ř i h o r e č k á c h, p ř i v e l k é c h u d o b ě a je o c h r á n c e m p r o ti mo r u. V P ř e r o v ě u k o ste l a je mo r o v ý sl o u p a n a n ě m je u p al o v á n í sv até h o V av ř i n c e. J e stl i ž e p o je d e te o p r á z d n i n á c h d o Ř í ma, z astav te se v k o ste l e sv até h o V av ř i n c e z a h r ad b ami, k te r ý se n ac h á z í v e v ý c h o d n í č á sti Ř í ma p ř i v ý p ad o v c e n a T i v o l i. T am jso u u l o ž e n y je h o o statk y z a h l av n í m o l tá ř e m. V e č e r p ř e d sv á tk e m sv até h o V av ř i n c e se r o z d ě l á v á o h e ň a p o h l í ž í se d o n e b e n a p ad ají c í h v ě z d y, n e b o tak é sl z y sv ě tc o v y. Oh e ň se sv ě tí d o č ty ř str an : vý c hodní: S v i ť n á m o h n i - z n ak u D u c h a S v até h o - d o te mn o t a je ji c h stí n y z ap l aš, ab y i n aš e my š l e n k y b y l y č i sté. s everní: H ř e j n á s v š e c h n y sv ý m ž á r e m, sp al v š e š p atn é a n í z k é. z áp adní: S p o j n á s sv o u z á ř í v n e r o z b o r n ý b r atr sk ý k r u h, k te r ý p ř e k o n á v š e c h n y n á p o r y. j i žní: V z p o mí n k a n a v e č e r u te b e str á v e n ý, ať n á s p o v z b u z u je k d o b r é mu. B o ž e, p o ž e h n e j te n to o h e ň. A ť n á m p ř i p o mí n á l á sk u T v é h o S y n a, v e k te r é m n á m z az á ř i l a tv á sl á v a. Oč i sti n aš e sr d c e a d e j, ať se v n á s r o z h o ř í v e l i k á to u h a p o T o b ě, ab y to to sv ě tl o b y l o p ř e d o b r az e m T v é sl á v y, k te r o u n á m p ř i p r av u je š v e sv é m k r á l o v stv í. D e j n á m, p r o sí me, ať se s p o mo c í T v é mi l o sti v š i c h n i, c o z d e se d í me, v n ě m sh l e d á me. S k r z e K r i sta n aš e h o P á n a. A me n. A ž b u deš c es t ovat p o naš í krás né z em i, u rč i t ě s e z as t av a p om odli na ně kt eré m z p ou t níc h m ís t. J s ou j i c h na s t ovky, nab íz ím e j en ně koli k. Ú daj e j s ou b ez z áru ky. N aj di s i p ř i c es t ování m ap u. Stra n a 1 0 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

11 Bible OSEL Osel je v bibli dobře známé a velmi oblíbené zvíře. Byl silnější než oslové v našich zemích. V ydr žel jít celý den s jezdcem na hřbet ě, k lu sal celé hodiny. N a svazích a šp at ný ch cest ách byl sp olehlivější než k ů ň : měl bezp eč ný k r ok. P ost r oj se sk ládá z něk olik r át p řeložené p ok r ý vk y a dobře vycp aného sedla s k ober cem živý ch bar ev. U zda byla ozdobená st řap ci, něk dy i zvoneč k y. Osel k onal velk ou slu žbu. J ezdili na něm všichni: chu dí, bohat í, neznámí i vý znamní lidé. P ou žíval se i v zemědělst ví: p ři or bě, p ři vý mlat u zr ní. P řep r avoval zboží. P odle nák ladu, k t er ý u nesl, byla p ojmenována jednot k a du t é mír y chomér. Práva osla ( E x 2 3,4-5 ) K dyž nar azíš na bý k a svého nep řít ele nebo na jeho zat ou laného osla, mu síš mu ho vr át it. K dyž u vidíš, že osel t oho, k do t ě nenávidí, k lesá p od svý m břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyp r ost íš? S p olu s ním ho mu síš vyp r ost it. Hvězdičky Z vlášť velk ou odměnou na t áboře bý vá, k dyž za t ep lé noci mů žet e sp át na lou ce. P odívejt e se na oblohu a mů žet e si p ředst avit, jak naše Z emě let í mr azivý m vesmír em a t y, malič k ý č lovíč ek, se t é Z emě zu by neht y dr žíš... Celý vesmír, všechny světy, jsou jen dílem Tvým, to jsi všechno dal ná m, k dy to p ochop ím J eden mou dr ý, u č ený p án, řek l: D vě věci na světě mě nap lň ují ú ž asem: hvěz dné neb e nade mnou a mravní z á k on ve mně. Z říš t isíce p lanet p lou t i t am, všechny řídí sp olehlivě jeden Bů h, náš P án. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 11

12 Stránka p ro m l ád e ž V sobotu LP 2005 se v Li p n í k u n a d B eč vou uskutečnilo setká ní m lá d ež e d vo u d ě kaná tů ; j ak j ste j iž z nad p isu j istě p o c h o p ili, j ed nalo se o m lá d ež ní ky z H r anic a P ř er o va. V š e p r o p uklo v d evě t h o d in r á no na f ař e v L ip ní ku, kter o u ná m o c h o tně svě ř il o tec J o sef P elc, z a c o ž j sm e m u nesm í r ně vd ě ční. D o z ačá tku kaž d ý o b d r ž el j m eno vku a c o s na p ití a už j sm e vš ic h ni m o h li vy r az it sm ě r H elf š tý n. S vatý P etr p o slal kr á sné p o časí, a p r o to b y l kaž d ý skvě le nalad ě n a p lný o čeká vá ní, c o si na ně j anim á to ř i p ř ip r avili. J iž p o kr á tké m ú seku c esty p ř iš la h r a, kter á c elo u b and u m lad ý c h kř esť anů r o z d ě lila d o p ě ti skup in. T o vš ak b y l tep r ve z ačá tek! V tě c h to skup iná c h j sm e se vy d ali d á le, ale ne j en tak. P o c estě j sm e p o tká vali p o stavičku O S U D, kter á kaž d é m u ur čila, c o h o na c estě p o tkalo ( ně kd o p ř iš el o no h u, j iný o r uku, ně kteř í i o slep li! -sam o z ř ej m ě j en j ako! ) to vš e se stalo ná h le a naj ed no u p o té, c o si o sud vy b r al ně ko h o z e skup inky. A tu se uká z alo, j ak j so u si vlastně sko r o nez ná m í m lad í lid é sc h o p ni p o m o c i. Z m é h o p o h led u usp ě li o p r avd u skvě le. P o té to h ř e ná sled o val o str ý p o c h o d na h r ad. J eliko ž naš im i p r ů vo d c i b y li d o m á c í o b y vatelé, d o stali j sm e se na h r ad z kr atko u, kter á p ř ed stavo vala m p ř evý š ení p o ská le z a p o už ití vš ec h čty ř ko nčetin, kter é ná m P á n B ů h stvo ř il. P o o né f y z ic ky ná r o čné c estě j sm e na H elf š tý ně s c h utí p o o b ě d vali a vy d ali se na o b h lí d ku h r ad u s p r ů vo d ky ní. T o to p o z ná ní h r ad u se vš ak anim á to r ů m nez d á lo j eš tě ú p lné, p r o to kaž d á skup inka o b d r ž ela p r aktic ké o tá z ky na p ap í r u, kter é m ě la z a ú ko l vy p lnit. P r o p ř ed stavu p á r sp r á vný c h o d p o vě d í na z ad ané o tá z ky : N ej levně j š í p á r ek v r o h lí ku j e na p r vní m ná d vo ř í a sto j í 1 5,-K č. Zá c h o d ky j so u na 2.ná d vo ř í a j so u o p r avd u lux usní a b ez p o p latku. T ako vý c h to o tá z ek b y lo ně ko lik a m usí m ř í c i, ž e se té to h r y z ú častnili vš ic h ni s o b r o vský m nasaz ení m. D í ky! N a c estě z p ě t j sm e p r o h lo ub ili své sez nam o vá ní a naj ed no u j sm e stá li o p ě t na d vo ř e f ar y. K velké p o tě š e p ř er o vské h o d ě kaná tu d o r az il také j eh o kap lan p r o m lá d ež o tec M ar iusz. T ento kr á t b y lo na p r o g r am u ně c o d uc h o vně j š í h o a to A D O R A C E, kter o u p r o ná s p ř ip r avil o tec J o sef. P o c h ví lí c h str á vený c h s P á nem J ež í š em j eš tě p ř iš la nez b y tná p ř í p r ava z ně m činy na c elo svě to vé setká ní m lá d ež e v K o lí ně nad R ý nem, a d o ko nc e p ř iš la i nečekaná ná vš tě va v p o d o b ě M o ns. kar d iná la M eisner a a j eh o tlum o čnic e. J eš tě p ř ed tí m, než se vš ic h ni r o z j eli d o svý c h d o m o vů, j sm e si o p ekli b uř tí ky, z ah r á li na ky tar y + z ah lah o lili a z á j em c i si vy savo vali tr ička na p am á tku. Vš em, k teř í p ř i j el i, m oc d ě k uj i z a ú č a st a vš em, k teř í toto setk á n í p ř i p r a vova l i, p a tř í obr ovsk é Pá n B ů h z a p l a ť. a n i m á t o ř i c e Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

13 Sekty a jejich vliv Shrnutí V á ž e n í a m il í č t e n á ř i, j a k o v š e c h n o j e d n o u k o n č í, t a k i n á š se r iá l o se k t á c h d o š e l k sv é m u z á v ě r u. J á d o u f á m, ž e j se m v á m a l e sp o ň v e z k r a t c e p o sk y t l a p á r u ž it e č n ý c h a z á r o v e ň z a j í m a v ý c h in f o r m a c í o se k t á c h a j e j ic h p ů so b e n í. S v ý m i č l á n k y j se m se sn a ž il a o o b j e k t iv n í, a l e z á r o v e ň v y z ý v a j í c í p o h l e d n a n o v é n á b o ž e n sk é sp o l e č n o st i. C h t ě l a j se m, a b y c h o m si u v ě d o m il i, ž e se m u sí m e n a u č it k r it ic k y h o d n o t it a u v a ž o v a t. T a k é p ř ip o m e n o u t, ž e i k d y ž m n o h é t a k o v é sp o l e č n o st i j so u n e b e z p e č n é, n e m u sí j í t v ž d y o se k t u. Z á k l a d e m j e se h n a t si c o n e j v í c e in f o r m a c í o d a n é sp o l e č n o st i a t e p r v e p o z d ě j š í h o d n o c e n í. I k d y ž m á se m in á r n í p r á c e m ě l a v t e o r e t ic k é r o v in ě st a t u s p r á c e o d b o r n é, z p r a k t ic k é h o h l e d isk a š l o sp í š e o k o m p il a c i. P r o t o b y b y l o f é r u v é st m a t e r iá l y, s k t e r ý m i j se m p r a c o v a l a, a k t e r é m i p o m o h l y se z o r ie n t o v a t v t é t o p r o b l e m a t ic e. Z á r o v e ň si t í m t o d o v o l í m o d k á z a t v á s, v p ř í p a d ě z á j m u, n a o d b o r n o u l it e r a t u r u, k t e r á u r č it ě st o j í z a t o si p ř e č í st : Vojt í š e k, Z d ěn ěk : Netradiční náboženství u nás. P r a h a, D I N G I R K ol. a u t or ů : M al ý sl ovník sek t. K os t e l n í Vy d ř í, K a r m e l i t á n s k é n a k l a d a t e l s t v í K ö n i g, F r a n z a k ol.: L ex ik on náboženství. P r a h a, VI C T O R I A P U B L I S H I N G E n r ot h, R on a l d : P rů vodc e sek tam i a nový m i náboženstvím i. P r a h a, N á v r a t d om ů B ü c h n e r ov á, B a r b a r a : C o m ám e vě dě t o sek tác h. P r a h a, A m u l e t D a c í k, T om á š : S ek ty a j ej ic h nebez p ečí. B r n o, A k a d e m i c k é n a k l a d a t e l s t v í C E R M Š v a n c a r, R a d m i l : S trac h em a l ásk ou. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 8 Vojt í š e k, Z d ěn ěk : O brana p ř ed sek tam i. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 9. T a k é b y c h v á m j e š t ě c h t ě l a z p r o st ř e d k o v a t č l á n e k z D e n n í h o t e l e g r a f u, k d e a u t o r J iř í K a r b a n u k a z u j e, j a k v y p a d á t y p ic k é n á b o r á ř st v í : K d o se n ě k d y se t k a l s n á b o r á ř i se k t á ř sk ý c h o r g a n iz a c í, m u se l j ist ě o c e n it, s j a k o u t r p ě l iv o st í h o v o ř í se sv ý m k l ie n t e m. V y sv ě t l e n í j e p r o st é. Z a c í l e n í l o v c i o v e č e k z a se b o u v ě t š in o u m a j í sp e c iá l n í š k o l e n í, j a k v é st sp r á v n ě r o z h o v o r. T a d y j e m a l ý p ř í k l a d, k t e r ý j ist ě n e p o t ř e b u j e d a l š í k o m e n t á ř e. Ob ě ť : N e m á m z á j e m. L o v e c : J e s t l i t í m m y s l í t e, ž e n e m á t e z á j e m n ě c o k u p o v a t, m ů ž e t e b ý t k l i d n ý. N i c n e p r o d á v á m. A l e z a j í m a l a b y v á s p ř í l e ž i t o s t ž í t v r a j s k é z e m i b e z z l o č i n c ů a n e m o c í s e s o u s e d y, k t e ř í v á s m a j í o p r a v d u r á d i? Ob ě ť : N e. L o v e c : J e t o t í m, ž e u ž m á t e n ě j a k é n á b o ž e n s t v í? C o m y s l í t e, d o č k á m e s e n ě k d y d o b y, k d y b u d o u v š i c h n i p a t ř i t k e s t e j n é m u n á b o ž e n s t v í? C o t o m u b r á n í? Ob ě ť : O r g a n i z a c e m ě v ů b e c n e z a j í m á. L o v e c : T o c h á p u, k d y s i j s e m s i t o t a k y m y s l e l. A l e a b y c h j í n e k ř i v d i l, r o z h o d l j s e m s e, ž e s i v y s l e c h n u n á z o r y j e j í c h č l e n ů, a z j i s t i l j s e m, ž e m i l i d é o n í n e ř e k l i p r a v d u. Ob ě ť : U ž n e m á m č a s v á s p o s l o u c h a t. L o v e c : D o b ř e, p ř i j d u, a ž s e v á m t o b u d e h o d i t. A l e n e ž o d e j d u, p ř e č t u v á m t e x t T a k a t o j e o d e m ě u ž v š e. A c o ř í c i n a ú p l n ý z á v ě r? S n a d j e n, ž e n ik d y n e sm í m e z t r á c e t n a d ě j i. T a j e v n a š e m ž iv o t ě n e j d ů - l e ž it ě j š í. I k d y ž si n e j sm e j ist i sm y sl e m sv é h o ž iv o t a, v ž d y m ů ž e m e h l e d a t p o m o c u B o h a. N ě k d y t o h l e d á n í m ů ž e b ý t t ě ž k é, a l e B ů h j e t u p r o n á s p o ř á d. N e b o ť O n j e n a š e N a d ě j e. Kateři n a V o n d r o v á Slovo pro každého Číslo 7, R oč n ík 1 1, Če r v e n e c a S r p e n S t r a n a 1 3

14 Drexlerhauer Gemeinschaft v P ř ero vě J so u u d á l o st i, o ni c h ž j e n ne r ad i a t ě žk o h o vo ř í m e, a p ř e c e j e p o t ř e ba si j e č as o d č asu p ř i p o m e no u t. T ak o vo u u d á l o st í, j e ž p r o š l a naš í m ne j bl i žš í m o k o l í m j e g e no c i d a k ar p at sk ý c h N ě m c ů na Š vé d sk ý c h š anc í c h. K t r ag é d i i na k o p c i m e zi o bc e m i L o vě š i c e, Ú j e zd e c a H o r ní M o š t ě ni c e d o š l o p ř e d 6 0. l e t y, š e st t ý d nů p o sk o nč e ní d r u h é svě t o vé vá l k y v E vr o p ě, v no c i z 1 8. na 1 9. č e r vna a by l o p ř i ní zabi t o o bč anů ze S l o ve nsk a, vě t š i no u st ar c ů, že n a d ě t í, j e j i c h ž r o d i ny t am ži l y p r ak t i c k y o d 1 3. st o l e t í. O bě t i by l y ze j m é na ze t ř í o bc í : J ano va L e h o t a, H o r ný S p i š a D o bš i ná. C o se vl ast ně t e nk r á t st al o? Vl ak s r o d i nam i k ar p at - k ý c h N ě m c ů, vr ac e j í c í c h se p o e vak u ac i d o svý c h d o m o vů na S l o ve nsk o, se zast avi l na p ř e r o vsk é m ná d r aží u L o - vě š i c. T am j i ž st á l vo j e nsk ý t r ansp o r t ní vl ak 1 7. p ě š í h o p l u k u z P e t r žal k y. N ě k t e ř í vo j á c i z t r ansp o r t u, p o c h á - ze j í c í z D o bš i né, p o znal i své t am ě j š í st ar o u se d l í k y k ar - p at sk é N ě m c e, r o vně ž z D o b- š i né. N ař k l i j e ze sp o l u p r á c e s nac i st y. K ar o l P azú r, p o r u č í k z O br anné h o zp r avo - d aj st ví ze š t á bu 4. d i vi ze, p o žá d al p ř e r o vsk ý O k r e sní ná r o d ní vý bo r o vy d á ní k o l abo r ant ů ně m e c k é ná r o d no st i, al e ne u sp ě l. I p ř e st o s d al š í m vo j á k e m, č e t ař e m asp i r ant e m B e d ř i c h e m S m e t ano u, p ř i p r avi l i se znam c i vi l ní c h o so b, k t e r é p ak vy vo l á val i z j e d no t l i vý c h vag ó nů. T i t o m u se l i vy st o u p i t. K ar o l P azú r ne p r avd i vě t vr d i l ve l i t e l i p l u k u, že v t r ansp o r t u vr ac e j í c í c h se r o d i n j so u p ř í sl u š ní c i S S, a že j e m á t e d y p r á vo zast ř e l i t. N a M í st ní m ná r o d ní m vý bo r u v L o vě š i c í c h si vy žá d al m u žů k vy k o p á ní h r o bu na k o p c i Š vé d sk é š anc e s t í m, že d o st al r o zk az zast ř e l i t 5 6 e se sm anů. D o ve č e r a by l h r o b o r o zm ě r e c h 1 7 x 2 x 2 m vy k o p á n. P o d l e si t u ač ní h o ná č r t k u z t e h d e j š í d o by j e m í st o sp o l e č né h o h r o bu v k at ast r u o bc e H o r ní M o š t ě ni c e. D e se t i č l e nná p o p r avč í č e t a zač al a p o t o m o d vá d ě t c i vi l i st y na m í st o p o p r avy. Vš e c h ny o bě t i se m u se l y svl é c t, vš e o d e vzd at, p e ní ze, š p e r k y, o so bní d o k l ad y, k t e r é by l y na m í st ě p á l e ny. S p o l u s d o sp ě l ý m i by l y zd e v no c i p ř e vá žně r ano u d o t ý l a u sm r c e ny i d ě t i v p o č t u 7 8. P o p r avč í č e t a sk o nč i l a svo u p r á c i až nad r á ne m 1 9. č e r vna H r o m ad ný h r o b by l m ě l c e zasy p á n. P ř e d st avi t e l é L o vě š i c i h ne d r á no p o d al i h l á š e ní d o P ř e r o va j e h o so vě t sk é m u ve l i t e l i p p l k. F. A. P o p o vo vi, k t e r ý nař í d i l vy š e t ř o vá ní. P azú r o d m í t l j ak é k o l i v o bvi ně ní s t í m, že j d e o vo j e nsk o u vě c, a o d j e l na S l o ve nsk o. Vy š e t ř o vá ní h r ů zné u d á l o st i p o k r ač o val o až v r o c e V ř í j nu t é h o ž r o k u by l a p r o ve d e na na Š vé d sk ý c h š anc í c h e x h u m ac e o bě t í. N at o ně k t e r é by l y t aj ně zp o p e l ně ny v o l o m o u c k é m k r e m at o r i u, 7 1 m u žů by l o p o h ř be no na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě. K ar o l P azú r by l o d so u ze n vo j e nsk ý m so u d e m v B r at i sl avě k se d m i a p ů l l e t ů m vě ze ní, o d vo l al se a t r e st m u by l zvý š e n na 2 0 l e t. N a svo bo d u vy š e l z vě ze ní al e j i ž p o d vo u l e t e c h, v r o c e D r u h ý i ni c i á t o r p o p r av, B e d ř i c h S m e t ana al i as F r i e d r i c h S c h m i t ze r, se p o vá l c e d o st al p ř e s M aď ar sk o d o I zr ae l e a t am j e h o st o p y k o nč í l i st o p ad u by l o bě t e m g e no c i d y o d h al e n p r o st ý p o m ní č e k na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě d u bo vý k ř í ž s t r no vo u k o r u no u a žu l o vá d e sk a s ná p i sy v č e š t i ně a ně m č i ně : Na tomto místě jsou po exhumaci v r oce ul ož en y těl esn é pozů statk y k ar patsk ý ch Němců ze S l oven sk a, k teř í b y l i spol u s ž en ami a d ětmi zavr až d ěn i n a Š vé d sk ý ch š an cích v n oci z 1 8. n a 1 9. č er vn a př ísl uš n ík y 1 7. pěš ího pl uk u z P etr ž al k y. D á l e j e zd e c i t á t J. J. R o u sse a: V id íme-l i n espr aved l n ost a ml č íme-l i k n í, pá š eme ji sami. T ak é l e t o s p ř i j e l i u c t í t p am á t k u o bě t í zá st u p c i sp o l e č no st i D r e x l e r h au e r G e m e i nsc h af t a p o zů st al í p o o bě t e c h ze S p o l k o vé r e p u bl i k y N ě m e c k o a ze S l o ve nsk é r e p u bl i k y. M e zi ni m i t ak é d ne s š e d e sá t i se d m i l e t ý S l o vá k P avo l M o l ná r p ř i j e l i s r o d i no u. J e d i ný ži j í c í ze č t y ř, k t e ř í p ř e ži l i t r ansp o r t sm r t i. T e nk r á t se d m i l e t ý h o c h, p am ě t ní k o ně c h u d á l o st í. P ř i j e l i s m anže l nk o u a p o t o m k y p o k l o ni t se p am á t c e vš e c h, k t e ř í na Š vé d sk ý c h š anc í c h zah y nu l i. O n sá m zd e p ř i š e l o t at í nk a, d ě d e č k a a t e t u. A t ak vš i c h ni p o l o ži l i k h r o bu vě ne c, zap á l i l i sví č k y a zavzp o m í nal i. Z ú č ast ni l i se i e k u m e ni c k é bo h o sl u žby, k t e r á se l e t o s k o nal a v k o st e l e svat é h o M i c h ae l a v P ř e r o vě, na Š í ř avě, a ve d l j i e vang e l i c k ý f ar á ř. N á vš t ě vu p o zů st al ý c h p ř i j í m á m e s p o r o zu m ě ní m, ne bo ť p ř i j í žd ě j í v m í r u a ne c í t í ne ná vi st. N e l ze bý t d o ne k o ne č na ne p ř á t e l i. V r o c e vy d al o M u ze u m J. A. K o m e nsk é h o s M ě st sk ý m ú ř ad e m v P ř e r o vě č t y ř i c e t i st r á nk o vo u p u bl i k ac i o u d á l o st i a v r o c e r e al i zo val a Č e sk á t e l e vi ze P r ah a zh r u ba p ů l h o d i no vý d o k u m e nt á r ní f i l m M asak r na Š vé d sk ý c h š anc í c h. Připravil Rostislav Dočkal Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

15 Jubilejní pouť seniorů Stalo se již pravidlem, že koncem května se vydávají přerovští senioři na pouť. T a letošní 3 1. května , b yla již desátá, jub ilejní. J ejím cílem b yla dvě mariánská poutní místa, Vranov u Brna a Sloup. P o dvou parný ch, tropický ch dnech a deštivé, b ouřlivé noci přišlo citelné och lazení a příjemné poč así pro cestování jako stvořené. A tak v dob ré poh odě s prosb ou o B oží och ranu jsme vyjeli směrem na B rno. P ěkný m autob usem jsme b ez překážky dojeli na Vranov u B rna, ležící uprostřed krásné přírody severně od B rna, v místech, který m se dříve říkalo M oravské Š vý carsko. P o krátké m orientač ním seznámení s prostředím jsme vstoupili do poutníh o ch rámu N arození P anny M arie, který zde spolu s pů vodním paulánský m klášterem vyb udovala knížata z L ich tenštejnu. N a h lavním oltáři stojí pů vab ná milostná soška P anny M arie Vranovské v podob ě pokorné dívky se sepnutý ma rukama. Z de jsme se zú č astnili poutní mše svaté, kterou pro nás a na naše ú mysly sloužil místí řeh olník. Ř ádová sestra f rantiškánka nás po mši svaté seznámila s leg endou o vzniku a s h istorií zdejšíh o poutníh o místa, které vzniklo v roce na panství L ich tenštejnů. M ísto pů vodní kaplič ky b yl později pro zájem poutníků vyb udován rozsáh lý b arokní ch rám a později klášter. P ro neb ý valé množství vran místo pojmenováno Vranov. D o kláštera b yl povolán z F rancie přísný kající řád svaté h o F rantiška z P auly, pauláni. Z a J osef a I I. b yl zde řád zrušen, klášter rozb ořen a teprve po letech v roce se sem vrátili pauláni. Z darů poutníků a s vydatnou pomocí dob rodinců z I tálie b yl znovu vyb udován klášter a zároveň nové D uch ovní centrum, které slouží ke vzdělávání ú č astníků zde pořádný ch kurzů a přednášek převážně s duch ovní tematikou. K e spolupráci b yly přizvány řádové sestry svaté h o Informace z P as t orač ní rad y T řetí letošní zasedání P astorač ní rady přerovské f arnosti se konalo ve středu 8. č ervna. P řítomno b ylo 9 č lenů P R. P ředseda P R otec P avel H of írek inf ormoval o staveb ních akcích a opravách, které projednala Ekonomická rada ( ER). I nf ormoval rovněž o pozemcích f arnosti P řerov. P odrob nější vysvětlení je v samostatné m č lánku otce P avla. H lavním b odem jednání b ylo pokrač ování v konkretizaci představ a materiálů otce arcib iskupa J ana k Roku f arnosti. Z amý šleli jsme se nad statí: Společ enství majetku. J e nutno vych ázet z víry a lásky: k b ližním a odkazu předků, je třeb a starat se o ú držb u a opravu kostelů, církevních b udov a památek. N ejde jen o to peníze získat, ale také s nimi dob ře h ospodařit. T o je h lavní ú kol ER, ale i celé h o f arníh o společ enství. N utno pamatovat i na to, že je potřeb a pomoci i arcidiecé zi, jiný m f arnostem, semináři, misiím, církevním školám i ostatním potřeb ný m. V připomínkách zazněly názory, že zač íná b ý t prob lé m se zajištěním dostatku peněz na všech ny potřeb né opravy. J e ob tížné udržovat všech ny církevní stavb y při poklesu poč tu f arníků. V naší f arnosti se, díky B oh u, podařilo s f yzickou a f inanč ní pomocí f arníků potřeb né práce uskuteč nit. F r. M e n c F rantiška z A ssisi. Se zájmem jsme si proh lé dli celý ch rám i s b oč ními kaplemi a zvláště zajímavé Vranovské jeslič ky, které zob razují nejen narození, ale i život K ristů v. C h rámu je věnoval b ý valý zdejší kaplan. V poledne jsme se rozlouč ili s Vranovem a pokrač ovali k druh é mu cíli naší pouti, do Sloupu. T am nás velmi srdeč ně přivítal místí pan f arář P. F rantišek K ozár, který si získal naši přízeň od prvníh o okamžiku zejmé na svý m smyslem pro h umor. Spolu s námi se pomodlil, zazpíval a seznámil nás s h istorií poutníh o ch rámu P anny M arie B olestné, jejíž moh utná soch a, vyřezaná z topolové h o dřeva, je umístěna na h lavním oltáři nad svatostánkem a je uctívána zb ožný mi poutníky. U pozornil nás také na vý znamné soch ařské a malířské skvosty toh oto nádh erné h o b arokníh o ch rámu přech ázejícíh o do rokoka. P lni dojmů a vděč nosti za b oh até zážitky jsme se vraceli domů. C estou jsme ob divovali krásu jarní přírody a pů vab krajiny ozářené sluncem. D r. B o ž e n a M a c k ů Duchovní obnova pro zdravotníky a chari tní pracovníky Duchovní centrum sv. Františka z P aul y ve V ranově u B rna p oř á d á od do d uchovní ob novu, kterou ved e P. L ud ol f K azd a. P ř ihl á šky : S. M. Z d isl ava N osková, tel , DC -V katol ik.cz Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen St rana 15

16 Církevní svátek v K ř eno vi c íc h Každý lidský život je stezkou vedoucí k B oh u. Edm u n d H u s s e r Křesťané a občané farní obce Křenovice děkují svým p ředst avit el ů m kat ol ické církve, p anu fará ři P avl u R y š avému a já h novi J arosl avu Š p arg l ovi z a obnovení sl avnost i T ěl a a Krve P á ně ( B ož í T ěl o). S l avnost s p rů vodem p o ná vsi kol em čt y ř ol t á řů vy st avených p řed rodinnými domky se konal a p o 3 5 l et ech. J á h en J arosl av Š p arg l p řed svým vy svěcením s ú ct ou a dů st ojnost í jemu vl ast ní vy koná val B ož í p ož eh ná ní u jednot l ivých ol t á řů z a dop rovodu míst ních z p ěvá ků, kt eří odp ovídal i p řísl uš nými z p ívanými ž al my. C h ceme t aké p oděkovat muz ikant ů m, kt eří z darma t ent o p řekrá sný p rů vod p o ná vsi dop rová z el i h udbou. L idé v obci by l i vel mi nadš eni, p ot ěš eni a p rož íval i t o s ú ct ou a dojet ím. P řejeme i dal š ím obcím, aby t ot o krá sné nap l nění duš e p o- kojem a p osíl ení S vat ým D uch em moh l i p rož ívat t aké. A ť B ů h svým p ož eh ná ním p rová z í vš ech ny z á st up ce církve a vš ech ny, kt eří obět oval i svů j čas a síl y p ři p říp ravě t ét o p osvá t né sl avnost i! Občané farnosti Křenovice V m ě s í c i č e r v n u k a ž d o r o č n ě p r o ž í - v á m e n ě k o l i k r ů z n ý c h l o u č e n í. N ě - k t e r á j s o u m i l á, j i n á m é n ě. A t a k j s m e i l e t o s p r o ž í v a l i l o u č e n í s n a š i - m i d u c h o v n í m i a d ě t i z a s e s e š k o l o u, r e s p e k t i v e s v ý u k o u n á b o ž e n s t v í. A b y j i m n e b y l o l í t o, ž e t e n š k o l n í r o k t a k r y c h l e u p l y n u l a z a s e j s o u t u p r á z d n i n y, b y l p r o n ě u s p o ř á d á n v P ř e r o v ě a P ř e d m o s t í t á b o r o v ý o h e ň n a r o z l o u č e n o u. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

17 Jen tak v e s tr u č no s ti Oprava kaple Panny Marie Bolestné Tuto kapličku před kostelem sv. Vavřince opravujeme ve spolupráci s mě stem a vz h ledem k tomu, ž e se jedná o památku, také dí ky dotaci od státu. C elkem b y mě lo b ý t letos proinvestováno , - K č ( z toh o je , - K č státní dotace, , - K č pří spě vek mě sta a , - K č podí l f arnosti). K olik se podaří z a ty to pení z e letos udě lat, se ukáž e až po z ah ájení prací, kdy se z jistí skutečný roz sah potřeb ný ch oprav střech y apod. P ředpokládáme, ž e b y se letos moh lo podařit udě lat vš ech ny staveb ní práce tj. oprava statiky, oprava střech y, f asáda a vnitřní vý malb a. N a pří š tí rok b y pak z ů stalo osvě tlení a restaurátorské práce: vitráž e, soch y, dveře apod. M ož ná jste si vš imli, ž e statické z ajiš tě ní kaple už je h otovo a h lavní práce b y mě ly z ačí t v z áří. K dy ž se vš e podaří, tak v pří š tí m roce b y moh la b ý t tato g enerální oprava kaple P anny M arie B olestné dokončena. Oprava stř ech y na f ař e L etos udě láme první část opravy f arní střech y. J edná se o pří pravné práce: statické z pevně ní a vy b etonování nové podlah y pů dy a ú prava sch odiš tě na pů du. Č ást prací b y la udě lána b rig ádně a dále už po přerovský ch h odech nastoupí staveb ní f irma. D oh odnutá celková cena je , - K č. Z atí m máme vy b ráno na tuto akci ve sb í rkách, darech a pů jčkách , - K č. P rosí me tedy o dalš í dary či pů jčky. S amotná nová střech a se b ude dě lat nejdří ve v pří š tí m roce, pokud b y ch om mě li aspoň část potřeb ný ch f inanční ch prostředků. N áklady odh adujeme kolem dvou milionů korun. Tato částka je pro f arnost pří liš veliká a tak pož ádáme o dotaci mě sto P řerov. F arní b udova je pří mo v centru a nová střech a b y z ase o kus vy lepš ila vz h led té to části mě sta. N aví c vedle opravené poš ty teď f arní b udova pří mo volá také po nové m kab átě. N u V P h h Ž b y ž b z f b y ž b y C h b z h Z b í , K H z y b í N z f ž b y z b y b z R b y ( f ), í ž ž ú b ové topení sv. avř ince rojekt nové o vy tápě ní do kostela sv. Vavřince je otov. ádost o sch válení projektu již la podána a vě ří me, e do konce práz dnin udeme mí t staveb ní povolení a ačneme jednání s topenářský mi irmami. V rámci jednání s památkáři lo na ukáz ku instalováno topení do první lavice u křtitelnice, kde se mů ete podí vat, jak mě lo nové topení vy padat. ena nové o vy tápě ní ude rub a pů l milionu korun. atí m máme vy ráno na tuto akci ve sb rkách a darech.0 - č. odně peně nám tedy ch. ové topení ch ceme udě lat ješ tě tento rok, ale a stávají cí inanční situace to vy padá tak, e se udě lala letos jen část a tek, až udou pení e. adě ji ch om udě lali vš e naráz a tak opě t prosí me o dary a pokud ví te o ně jaké m och otné m sponz orovi ať už soukromní ku či irmě tak mu nab dně te, e mů e přispě t na topení do kostela, což je vě c, kterou nejen častní ci oh osluž eb ale i třeb a návš tě vní ci vánoční ch koncertů jistě velmi ocení. Od vlh č ení kostela sv. Mag d alény B oh už el ani letos jsme neuspě li a nez í skali dotaci z O lomoucké h o kraje na sanaci vlh ké h o z diva kostela v P ředmostí. P roto jsme se teď ob rátili s prosb ou o dotaci na mě sto P řerov. D ouf áme v pomoc mě sta, protož e uh radit i jen polovinu nákladů na odvlh čení, která má celkem stát , - K č b ude pro naš i f arnost tě ž ké. Teď máme vy b ráno ve sb í rkách, darech a pů jčkách na tuto akci , - K č. P rosí me o dalš í pomoc. Vě ří me, ž e k reg eneraci P ředmostí b y se sluš elo také přidat novou f asádu naš emu kostelu. F arnost pro to jistě udě lá, co je v naš ich silách, ale b ez dotací či sponz orský ch darů si u tak velký ch akcí sami neporadí me. N á h rad a z a z vony P řed delš í dob ou prob ě h la tiskem z práva, ž e je mož né ž ádat o f inanční náh radu z a z vony, které b y ly z kostelů a kaplí z ab aveny z a druh é svě tové války. Také z a naš e f arnosti jsme o toto odš kodně ní pož ádali. L etos jsme sy mb olickou náh radu dostali. F arnosti P řerov i P ředmostí dostaly kaž dá , - K č. V porovnání s cenou z vonů je to sice velmi málo, ale jako sy mb olické g esto z ně mecká strany si toh o cení me a naví c v naš í f inanční situaci jsme vdě ční opravdu z a kaž dý dar. Také jsem rád, ž e ob ě tavá práce paní Z deň ky M ollinové neb y la z b y tečná, protož e b ez její pomoci b y ch om asi neb y li sch opni ž ádosti doklady doplnit a odeslat. D ě kuji. N ový b oh oslovec N aš e f arnost P řerov má opě t po ně jaké m čase b oh oslovce. D o konviktu ( pří pravné h o roční ku před seminářem) b y l přijat I ng. R ich ard Vy slouž il, které h o my slí m z kostela sv. Vavřince z náte. J e to sice z atí m jen z ačátek dlouh é cesty ke kně ž ství, ale jistě už v té to ch ví li si z aslouž í naš i pomoc a podporu. P roto Vás vš ech ny prosí m o modlitb u z a ně j a pokud h o ně kdo ch cete podpořit i f inančně ( protož e studium také ně co stojí ), tak mu mů ž ete přispě t pří mo neb o prostřednictví m f arnosti. Vě ří m, ž e nám b rz y do časopisu napí š e, jak se mu v olomoucké m konviktu daří. H led á m e kostelní ka a pom oc př i h od ech S tále h ledáme och otné h o kostelní ka pro kostel sv. Vavřince neb o ješ tě lé pe ně kolik, kteří b y si jednotlivé mš e roz dě lili. Také prosí m o pomoc s org aniz ací přerovský ch h odů. C o b ude potřeb a? Ž eny och otné pomoci s vaření m kávy, čaje a ob sluh ou dopoledne na f aře po deváté mš i svaté a odpoledne na S onusu. L idi och otné pomoci s g rilování m a ob sluh ou odpoledne na f arní z ah radě. L idi och otné vz í t si služ b y v kostele sv. Vavřince, ab y moh l b ý t otevřený celou nedě li. D ále jsme již předb ě ž ně domluveni s křesť anský mi ž enami na pečení koláčků a dalš í mi ž enami na pří pravě ob ě da pro poz vané kně z e. Vš em z a pomoc předem dě kuji. S vatovavřinecké h ody jsou jednou z nejvě tš í ch akcí b ě h em roku a z vláš tě letos, kdy přislí b ila přijet řada kně ž í, kteří z de dří ve pů sob ili, b y to moh l b ý t krásný svátek f arní h o společenství. Pavel Hofírek Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 17

18 Duchovní cvičení na Velehradě D u c h o vn í c vi č en í p r o p eda g o g y a vy c h o va t el e P. P. Š u s t á č e k D u c h o vn í c vi č en í p r o m u ž e a ž en y ( f r a n t i š k á n sk á sp i r i t u a l i t a ) P. A. D a b r o w s k i, O F M D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o k a t ec h et y P. V. Š í m a Výběrové řízení na místo ředitele A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é vy h l a š u j e vý b ě - r o vé ř í z en í n a m í st o ř edi t el e C í r k evn í h o dě t sk é h o do m o va E m a n u el ve S t a r é V si s n á st u p em do f u n k c e n ej p o z dě j i o d 1. l edn a Po dm í n k y : p r a k t i k u j í c í k a t o l í k, V Š vz dě l á n í v o b o r u sp ec i á l n í p eda g o g i k a + p ě t i l et á p r a x e v o b o r u. Př i h l á š k y z a sí l ej t e n a a dr esu C en t r u m p r o š k o l y, A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é, B i sk u p sk é n á m. 2, O l o m o u c. Po dr o b n ě j š í p o dm í n k y n a j det e n a p l a k á t c í c h a O l di n u č.7-8 / D u c h. c vi č en í p r o svo b o dn é ž en y ( 2 5 a ž 4 0 l et ) P. F. P t á č e k, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. M. A l t r i c h t e r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o va r h a n í k y a c h r á m o vé z p ě vá k y P. M. J a v o r a D u c h o vn í c vi č en í p r o l é k a ř e a z dr a vo t n í k y M o n s. A. O p a t r n ý E x er c i c i e p r o ř eh o l n i c e E c c l esi a de E u c h a r i st i a M o n s. J. H r d l i č k a D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. V. S l a m e č k a K n ě ž sk é ex er c i c i e P. P e t r V a c u l í k, S D B D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p D u c h o vn í c vi č en í s Pa n n o u M a r i í P. J. H l a d i š, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o dů c h o dc e, n em o c n é a o sa m ě l é P. J. Č u p r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o t r va l é j á h n y a j ej i c h m a n ž el k y K. L a c h m a n o v á a P. V. Ko d e t O.C a r m D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o sn o u b en c e P. J. B e r k a, O P r a e m I g n a c i á n sk é ex er c i c i e p r o vš ec h n y P.S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. F. P e t r í k A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. A. D a b r o w s k i, O F M A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p, O P B l i ž š í i n f o r m a c e n a l ez n et e n a i n t er n et o vé a dr ese: w w w.st o j a n o v.c z Př i h l á š k y p o sí l ej t e n a a dr esu : Po u t n í a ex er c i č n í dů m S t o j a n o v, V el eh r a d 6 2 T el.: , , e-m a i l : vel eh r a st o j a n o v.c z Pouť r od i n n a S v a t ý H os t ý n C en t r u m p r o r o di n n ý ž i vo t v O l o m o u c i p o ř á dá v n e d ě l i 2 8. s r p n a p o u ť r o di n. M š i s va t o u v 1 0 : 1 5 h o d i n s l o u ž í b r n ě n s k ý b i s k u p V o j t ě c h C i k r l e. O d 13 do 15 h o di n j e p ř i p r a ven p r o g r a m p r o dě t i, vy st o u p í t a k é k o u z el n í k v p o ř a du Ka m z m i z e l i k r á l í c i. Pr o do sp ě l é j e p ř i p r a ven r o z h o vo r s o t c em b i sk u p em V o j t ě c h em J a k v y r ů s t á b i s k u p. Stra n a 1 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

19 Svatý Benedikt, opat, patr on E v r opy č e r v e n c e Narodil se kolem roku 480 v Nursii ve střední I tá lii. P o studiíc h v Ř ímě odeš el do h or, kde ž il j ako p oustevník. V okolí z alož il 1 2 malý c h klá š terů. R oku z alož il klá š ter na M onte C asino, kam p řesídlil a sep sal tam řeh olní p ravidla. J eh o řeh ole se stala z á kladem z á p adníh o mniš ství. S vatý B enedikt z emřel p ravdě p odob ně roku V roc o h o P ap ež P avel V I. p roh lá sil z a p atrona E vrop y. J eh o odkaz z ní: A b solutně nič emu nesmíme dá vat p řednost p řed Kristem. Svatý Ber nar d, opat a u č i te l c í r k v e s r pe n Narodil se roku ve Franc ii. V roc e op ustil rodné š lec h tic ké sídlo a se svý mi č ty řmi b ratry vstoup il do c isterc iá c ké h o klá š tera. P ro dob ro c írkve nej ednou op ustil klá š terní samotu. V y stoup il p roti vz dorop ap ež i A nakletovi I I. a teh dej š ím b ludařů m. P ro své h o ž á ka p ap ež e E vž ena I I I. nap sal p ě tisvaz kové dílo o p ovinnostec h p ap ež e a z á sadá c h h lub oké h o duc h ovníh o ž ivota. Z anec h al mnoh o sp isů o duc h ovním ž ivotě a vy nikal velkou lá skou k P anně M arii. J e autorem modlitb y P amatuj lá sky p lná P anno M aria..., naz ý vané M emorare. J eh o ká z á ní o P ísni p ísní p atří k p okladů m křesť anské my stic ké literatury. S vatý B ernard z emřel roku Jaroslav Branžovský Ve službě Slova - P. T om á š Š p i d lí k Kardiná l P. T omá š Š p idlík j e ná m j istě dob ře z ná m. J eh o p romluvy ve vatiká nské m roz h lase a p ři c eloná rodníc h p outíc h na V eleh radě a na S vaté H oře u P říb rami j sou velmi insp iruj íc í a h lub oké. Knih a, kterou vá m c h c i p ředstavit, ná m p ředklá dá p romluvy na vš ec h ny nedě le liturg ic ké h o roku v j ednotlivý c h roč níc h c y klec h a také p ro vý z namné svá tky. O tec kardiná l ve svý c h p romluvá c h vy c h á z í z roz manitosti a b oh atosti lidské h o ž ivota, f iloz of ie a umě ní. Knih a V e služ b ě slova má tři svaz ky A, B a C p odle j ednotlivý c h roč níc h c y klů a vy š la p op rvé r v nakladatelství M atic e C y rilometodě j ské. M ů ž e ná m b ý t p řínosem p ři roz j ímá ní nad evang eliem p řísluš né nedě le a p ři p říp ravě na mš i svatou. Jaroslav Branžovský SVATOVAVŘINECKÉ HODY V PŘEROVĚ Sobota 6. srpna Adorace a příležitost ke svátosti smíření - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 00 M š e svatá v předveč er slavnosti - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 K oncert b arokní du ch ovní h u db y - Kostel sv. V avřinc e ve 2 0: 00 S kladb y autorů : G. F. H ä ndel, G. P. T elemann, A. M az á k, A. C orelli Ú č inkuj í: M artina M ic h ailidisová - z ob c ová f lé tna, A neta S z ukalská - sp inet, z p ě v, J ana R adostová - h ousle, z p ě v N e d ě l e 7. srpna H lavní h odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 9 : 00 - M š i svatou b ude slouž it P. J osef L amb or Of iciální z ah áj ení přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M v 1 0: S tarosta mě sta J indřic h V alouc h a f ará ř P avel H of írek S etkání po mš i svaté na f aře u kávy a č aj e - Fara v P řerově od 1 0: 00 H odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 0: 3 0 S vátostné požeh nání a novokně žské požeh nání - Kostel sv. V avřinc e od 1 4: 00 - P. J an Franta S lovo o sv. V avřinci a tradici přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M ve 1 4: Fará ř P. P avel H of írek N ef ormální setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě - O d 1 5 : 00 P roh lídka kostela sv. V avřince s vý kladem - Kostel sv. V avřinc e v 1 5 : 00 B eseda s kně žími, kteří pů sob ili v P řerově - C entrum S onus v 1 6 : 00 M ož nost doz vě dě t se, c o dě laj í dnes, j ak vz p omínaj í na P řerov. P řílež itost k osob nímu setká ní Ú č ast p řislíb ili: J osef L amb or, Františ ek J anh ub a, M iloslav M ic h na, Karel Krump olc, M iroslav R eif, J an L arisc h, V ladimír J ah n, J an Kulíš ek, J aroslav Kníc h al, J an P lodr, M artin Kub eš, J osef P elc, P etr B eneš, O ndřej J irout P okrač ování nef ormálníh o setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě V eč erní mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 Všechny srdečně zveme Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 19

20 Ł Informace V n e d ě l i 7. s r p n a s l a v í m e v P ř e r o v ě SVATOVAVŘINECKÉ HODY P r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t r a n ě 1 9 a v š e c h n y v á s s r d e č n ě z v e m e. Čtvrtek : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v Tichá adorace bude od 14:00 do 18: : 3 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v S p ol eč n á adorace a s v át os t n é p ož ehn án í N ed ě l e : 4 5 Př ed m o s tí, ko s tel H o d o vá m š e s va tá v Př ed m o s tí S l av n os t s v. M arie M ag dal é n y M š i bude s l ouž it n ov ok n ě z P. J an F ran t a 14:30 P ř edm os t í, k os t el S p ol eč n á m odl it ba rů ž en ce 15 : 0 0 Př ed m o s tí, ko s tel N o vo kn ě ž s ké p o ž eh n á n í v Př ed m o s tí Bude udě l ov at P. J an F ran t a S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a ak ol y t ů S o b o ta : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá z e s vá tku Pro m ě n ě n í Pá n ě 17 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y 18 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra c e a p ř í l ež i to s t ke s vá to s ti s m í ř en í 20 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec K o n c ert b a ro kn í d u c h o vn í h u d b y N ed ě l e 7.8. PŘ E R O V S V A T O V A V Ř I N E C K É H O D Y 9 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec H l av n í hodov á m š e s v at á 10:15 P ř erov, n ám ě s t í TG M O f iciál n í z aháj en í hodů 15:00 P ř erov, s v. V av ř in ec P rohl í dk a k os t el a s v ý k l adem 16 :00 C en t rum S on us Bes eda s k n ě ž í m i, k t eř í v P ř erov ě p ů s obil i ce l ý p r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t. 1 9 Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S obot a :30 P ř erov, s v. V av ř in ec M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u Po n d ě l í : 0 0 C en tru m S o n u s Z a č á tek p ř í p ra vy ro d i č ů n a kř ty d ě tí S l a vn o s t N a n eb evz etí Pa n n y M a ri e M š e s va té : Př ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 Př ed m o s tí 18 : 0 0 S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě R edak č n í rada č as op is u Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a l ek t orů a ak ol y t ů Čtvrtek 1.9. Př ero v, Př ed m o s tí Z a č á tek vy u č o vá n í n á b o ž en s tví Rozvrh náboženství bude v p ř íš tím č ísl e 2 0:00 C en t rum S on us M odl it by m at ek S obot a :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a v edoucí ch dě t í a m l ádež e N ed ě l e : 3 0 D l u h o n i c e Po u tn í m š e s va tá v ka p l i v D l u h o n i c í c h S l av n os t P ov ý š en í s v at é ho k ř í ž e Ú t erý :00 P ř erov, s v. J iř í M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u N ed ě l e : 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a ri e v Př ero vě p o d n em o c n i c í d o k o n č e n í n a s t r. 1 5 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. M ich al Š álek, j áh en T omáš S trog an, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka prázdninového čísla je 17. srpna N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 20 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n 2005

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více