Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz h ovor y s. P. M ichale m Š á lk e m, no v ý m p ře r o v s k ý m k ap lane m D vou dě ka ná t ní s e t ká ní H r a ni c e - P ř e r ov J u b i l e j ní p ou ť s e ni or ů B ož í t ě l o v K ř e novi c íc h D u c h ovní c vi č e ní na V e l e h r a dě Úvodník P. Oldřich Ulman N a dě j e s e z novu vr a c í do s r dc e J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pav e l H o f í r e k L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na č e r v e ne c a s r p e n H u s ů v p r oc e s z h l e di s ka p r á va c ír ke vníh o I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005

2 Červenec a srpen v liturgii Přednášet Boží slovo 11. června skončil kurz pro lekt ory naš eh o d ě kaná t u. S klá d al se ze čt y ř sob ot ní c h set ká ní. Ú vod ní př ed ná š ku př ed nesl ot ec b iskup J osef H rd lička, kt erý b y l inic iá t o- rem c elé h o kurzu. C h t ě l prob ud it zá j em o B ož í slovo. Z d ů raznil ú c t u k B ož í m u slovu, kt eré m u j e t ř eb a vě novat velkou pozornost, a kt erou př irovnal k ú c t ě E uc h arist ii. Ř ekl: K d y ž se ně kd y st ane př i pod á vá ní svat é h o př ij í m á ní, ž e svat á h ost ie pro nepozornost spad ne na zem, c elý kost el st rne - c o se t o st alo za znesvě c ení? a pokračoval, kd y ž pad á na zem B ož í slovo, a ne d o srd c e lid í pro naš i nepozornost, není t o st ej né znesvě c ení? B ož í slovo m ů ž e b ý t znesvě - c eno ned ost at ečnou př í pravou lekt orů, kt eř í t ot o B ož í slovo př ed ná š ej í, neb o ned ost at ečnou pozornost í posluc h ačů. P rot o b y l klad en velký d ů raz na t ut o př í pravu, na t o, ab y lekt oř i sam i porozum ě li B ož í m u slovu ( kaž d ý lekt or b y m ě l m í t alespoň ned ě lní m isá lek s t ex t y a t aké vy svě t livky k t ě m t o t ex t ů m ). Velic e už it ečné b y ly prakt ic ké rad y M g r. P avlí čkové, kt erá ved la d ruh ý a t ř et í kurz. Z á klad em sprá vné h o př ed nesu j e sprá vné d ý c h á ní, pod ob ně j ako u zpě vu, sprá vné členě ní t ex t u, t o j e m ož né ovš em j en př i sprá vné m poc h opení c elé h o ú ry vku, a sam ozř ej m ě sprá vná vý slovnost. D ů lež it é j e S v. P rokop, opat S lavnost S v.c y rila, m nic h a a M et od ě j e, b iskupa, h lavní c h pat ronů M oravy a spolupat ronů E vropy S v. B ened ikt, opat a pat ron E vropy S v. B onavent ura, b iskup a učit el c í rkve S v. M arie M ag d alé na S v. B rig it a, ř eh olnic e, pat ronka E vropy S v. J akub, apoš t ol S v. J á c h y m a A nna, rod iče P anny M arie S v. M art a S v. A lf ons M aria z L ig uori, b iskup a učit el c í rkve S v. J an M aria Vianney, kně z S vá t ek P rom ě ně ní P á ně Z m í nka o prom ě ně ní P á ně na h oř e T ab or se ob j evuj e v naš em lit urg ic ké m roc e d vakrá t. D ruh ou ned ě li post ní čt em e ve vš ec h t ř ec h c y klec h o t é t o ud á lost i, ale zvlá š t ní svá t ek slaví m e 6. srpna. N ě kt eré st arob y lé vý c h od ní kalend á ř e uvá d ě j í př í m o: S lavnost h ory T ab or. V ob last i ř í m ské lit urg ie se š í ř il v 11. st olet í, d o ř í m ské h o kalend á ř e vst oupil roku , kd y b y l zaved en na pam á t ku ví t ě zst ví J ana H uny ad ih o nad T urky S v. T erezie B ened ikt a od K ř í ž e, panna a m učed nic e, pat ronka E vropy S v. Vavř inec, j á h en a m učed ní k S v. K lá ra, panna S lavnost N aneb evzet í P anny M arie S v. B ernard, opat a učit el c í rkve P anna M aria K rá lovna S v. B art olom ě j, apoš t ol S v. A ug ust in, b iskup a učit el c í rkve U m učení sv. J ana K ř t it ele t aké, ab y lekt or se nest avě l nad B ož í slovo, nesnaž il se h o d ram at izovat j ako v d ivad le, ale j ako pokorný služ eb ní k h o j en srozum it elně př ed nesl. J d e o pouh é sd ě lení B ož í h o poselst ví. D ů lež it ou roli h raj e rozh lasové zař í zení v kost ele, na kt eré m b y f arnost nem ě la š et ř it, a t o j ak s ní m lekt or um í zac h á zet, j ak se s ní m um í sž í t. C í rkev na 2. vat iká nské m konc ilu ná m v lit urg ii b oh at ě prost ř ela st ů l B ož í h o slova. Č et b a z P í sm a svat é h o d oprová zí ud í lení vš ec h svá t ost í i svá t ost in i rů zná ž eh ná ní. J sm e j ist ě vd ě čni za t ut o lit urg ic - B ě h em prá zd nin prož í vá m e lit urg ic ké m ezid ob í. O ned ě lí c h naslouc h á m e b ib lic - ký m čt ení m roční h o c y klu A. Ve vš ed ní c h d nec h se čt ou čt ení z první h o c y klu, prot ož e j e lic h ý let opočet. L it urg ic ké m ezid ob í začí ná pond ě lí m po S vá t ku K ř t u P á ně, j e př eruš eno velikonoční m svá t eční m okruh em ( d ob a post ní a velikonoční ) a končí sob ot ou př ed první ned ě lí ad vent ní. P ř ipom í ná m e si t aké svat é. S vá t ky apoš t olů a sv. Vavř inc e a m noh o pam á t ek. N a počá t ku m ě sí c e červenc e slaví m e slavnost sv. C y rila a M et od ě j e. M ož ná j e d ob ré př ipom enout, ž e v c eloc í rkevní m kalend á ř i se j ej ic h svá t ek slaví 14.ú nora. V naš ic h zem í c h, z d ů vod u pout í, se slaví t rad ičně 5.červenc e. M noh o svá t ků a pam á t ek P anny M arie j e vý razem m iluj í c í h o a vd ě čné h o oc eně ní, kt eré c í rkev prokazuj e S pasit elově M at c e. J ej í vy volení za panenskou M at ku S pasit ele, plnost m ilost i, kt erá j í b y la s oh led em na j ej í b ož ské m at eř st ví d arová na, j ej í souh las s B ož í vý zvou a př ipravenost ke služ b ě a ob ě t i j i pod le m í ry om i- lost ně ní a spoluprá c e na d í le spá sy vy zd vih uj í vy soko nad vš ec h ny ost at ní svat é. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

3 kou reformu. Ale je třeba stále bdít n ad z ásadou kon c i lu: li d má roz umě t v š emu, c o se v kostele č te a kon á. B y li jsme p roto rádi, ž e se uskuteč n i l ten to p rv n í kurz p ro lektory, který by l ukon č en p ředn áš kou doc. T h D r. P etra C h alup y o P ísmu sv até m. T i, kteří sp ln i li p ož adav ek ú č asti alesp oň tří sobotn íc h setkán í, dostan ou ješ tě osv ě dč en í o absolv ov án í kurz u. P ro z ájemc e budou p okrač ov at dalš í kurz y, které moh ou p ři n é st dalš í z lep š en í p ředn esu B ož íh o slov a. T o je ji stě ž ádouc í. P. O l d ř i c h U l m a n S v átek N an ebev z etí P an n y M ari e je n ejstarš ím sv átkem P an n y M ari e, z av eden by l sn ad už v e č tv rté m století. J eh o obsah em v n ejstarš í době v š ak n eby lo n an ebev z etí.b y l to p rostě den B oh orodi č ky M ari e, n ebo z esn utí P an n y M ari e. J eden římský p ramen z e sedmé h o století jej n az ý v á z roz en ím sv até M ari e. P rv n í č ten í z kn i h y Z jev en í sv.ap oš tola J an a ( 1 1. a 1 2. kap i tola) p ři n áš í v i z i z áp asu draka se ž en ou a jejím sy n em, ap okaly p ti c ký obraz střetu mez i B ož ím li dem a satan ov ou říš í, kon č íc í v ítě z stv ím B ož íh o králov stv í: N y n í p ři š lo sp asen í, moc a králov stv í n aš eh o B oh a i v láda jeh o M esi áš e. L i turg i e v i dí sp olu s mn oh a O tc i v té to ž en ě rov n ě ž M ari i s jejím dítě tem, n eboť je h luboc e sp ojen a s tajemstv ím a osudem c írkv e. D ruh é č ten í z p rv n íh o li stu K ori n ť an ů m ukaz uje n a K ri sta jako p rv n íh o v z kříš en é h o z mrtv ý c h a z áruku n aš eh o v lastn íh o v z kříš en í, které se n a M ari i ji ž stalo skuteč n ostí. C h v aloz p ě v M ag n i fi c at, který z n í v ev an g eli u, z ískáv á v dn eš n í den obz v láš tn í n ádec h, jako c h v aloz p ě v k oslav ě v y v ý š en é M atky B ož í. J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý Č as p ly n e jako v oda a dn y mé h o kap lan ské - h o p ů soben í v p řerov ské farn osti jsou ji ž Rok v P ř e r ově mi n ulostí. J ak asi v š i c h n i v íte, otec arc i bi skup mě p osílá n a č esko-slov en ské p omez í, do farn osti B řez ov á u U h erské h o B rodu, kde budu p ů sobi t jako admi n i strátor. N a p řán í p an a faráře v ám n abíz ím krati č ké oh lé dn utí z a up ly n ulý m rokem mé h o p ů soben í u v ás. M n oz í kn ě ž í mn ě ji ž řekli, ž e p rv n í místo jeji c h p ů soben í v n ímají jako sv oji p rv n í lásku. K dy ž jsem p ři c h áz el do P řerov a, by la mn ě tato slov a p ov z buz en ím a z árov eň mě n a- p lň ov ala oč ekáv án ím, z da i já budu moc i říc i n ě c o p odobn é h o n a kon c i sv é h o p ů soben í. Ač jsem P řerov em č asto p rojíž dě l v lakem n ebo autem, z ů stáv al p ro mě n ep op san ý m místem p ln ý m komín ů, p rac h u - ale tato p ředstav a se z ač ala v elmi ry c h le mě n i t - z ji sti l jsem, ž e P řerov je p ln ý n ejen z ajímav ý c h míst, ale z v láš tě dobrý c h li dí. Z až i l jsem z de mn oh o v z ác n ý c h c h v i l p ři n aš em sp oleč n é m slav en í li turg i e. K dy by c h mě l bý t kon kré tn í, tak v eli c e si ln ý m z áž i tkem p ro mě by ly v eli kon oč n í obřady, které jsem v edl v P ředmostí - p op rv é jako kn ě z. R adost jsem p oc i ť ov al také p ři slav en í sv átosti smířen í, kdy jsem si uv ě domov al doteky B ož íh o mi losrden stv í a také up římn ou touh u mn oh a farn íků p o duc h ov n ím ž i v otě. V elmi rád také v z p omín ám n a setkán í s n emoc n ý mi, které jsem n av š tě v ov al v by tec h a v n emoc n i c i. N a druh ou stran u mě p řekv ap i lo, ž e tak málo mladý c h li dí má odv ah u v stoup i t do man ž elstv í p řed B oh em a p řed c írkv í ( z a c elý rok jsem asi stov al p ouz e p ři dv ou sv atbác h v kostele). V elký m v y stříz li v ě n ím p ro mě by lo také setkán í s n ě který mi rodi č i ž ádajíc ími o křest dítě te V z h ledem k z dejš í tradi c i, kdy kap lan a jáh en mají n a starost akti v i ty mládež e, jsem sp oleč n ě s jáh n em J an em mě l n a starosti mi n i stran ty, mládež a v ý uku n ábož en stv í ž áků 5. a 6. třídy a středoš koláků. M ez i v elmi radostn é c h v íle p atří sp oleč n ě p rož i tý v íken d s mi n i stran ty n a D oln í B eč v ě a den stráv en ý v e V i dč i n a akc i S tebou mě bav í sv ě t. R ov n ě ž v elmi ori g i n áln í my š len kou je kaž doroč n í setkán í mami n ek v e F ry š táku. J sem n esmírn ě rád, ž e p řerov ská farn ost má z drav é jádro v křesť an ský c h rodi n ác h. R oste z de si ln á g en erac e dě tí, které mají skv ě lé z áz emí v e sv ý c h rodi n ác h a ž i - v ot z v íry p ro n ě n en í p ouz e teori í v y uč o- v an ou v h odi - n ác h n ábož en stv í č i té maty n edě ln íc h p romluv. T o mě n ap l- ň uje n adě jí, ž e p řerov ské farn osti mají budouc n ost. D raz í p řerov š tí a p ředmostš tí farn íc i, dě kuji V ám z a to, ž e jste mě p ři jali mez i sebe a dov oli li mn ě, aby c h v ám slouž i l. M oh u V ás uji sti t, ž e P řerov z ů stan e v ž dy v mé m srdc i, n eboť by l mý m p rv n ím místem a p o tom v š em, c o jsem z de s V ámi p rož i l, také mojí p rv n í kn ě ž skou láskou. P řeji V ám stále n eutuc h ajíc í touh u p oz n áv at a ž ít J ež íš ov o ev an g eli um, k jeh ož h lásán í P án p otřebuje n ejen kn ě z e, ale V ás v š ec h n y. V á š P. A n t o n í n P e c h a l Slovo pro k a ž d é h o Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 3

4 Čí só hode? Naše hode! Na Moravě máme hody, kermes ( Kirchmesse ) nebo krmáš, v Č echách maj í p osví cení p ro naš e p ř edky svát ek, srovnat el ný domácí mi p ř í p ravami s t roj icí H o- dů B ož í ch. O sl ava p at rocinia svát ku nebeské ho p at rona kost el a u nás sahá do rané ho st ř edověku, nej st arš í zmí nka j e ve S vat ovácl avské l eg endě B ol esl av p ozval své ho brat ra Václ ava na sl avnost p osw iecenie st arobol esl avské ho kost el a sv. Kosmy a D amiána 2 7. zář í. P ř erovská t radice svat ovavř inecký ch hodů sahá nej mé ně do 1 4. st ol et í - z t é t o doby j sou známa král ovská p rivil eg ia p oř ádání vý roč ní ch t rhů ( J ahrmarkt j armark) p rávě p ř ed t í mt o svát kem. L ist inou dat o- vanou na P ř erově 1 5. květ na dal brat r Karl a I V., moravský markrabí J an J indř ich (l é p e ř eč eno: p ot vrdil a vymezil ) měst u P ř erovu j armark, aby t rval č t yř i dny p ř ed svat ý m Vavř incem a č t yř i dny p o svat é m Vavř inci. S amot né hody t rval y nej mé ně dva dny v den svát ku byl a č asně ráno vzt yč ena na věž i svát eč ně vyzdobené - ho kost el a korou hev p ro nap omenu - t í, aby l idé nej dř í ve do kost el a š l i a t e- p rva p ot om se s p ř át el i set kával i. R áno byl o krát ké kázání a p o něm ranní t ichá mš e svat á, na kt erou š l y p ř e- dál e G eorg S kl u na, J. M. arcibisku p a ol omou cké ho a bisku p a brněnské ho t it u l ární rada a f arář v Moravič anech, a P et r O bdrž al ek, f arář v U rč icí ch. (Mš i svat ou sl ou ž il mí st ní děkan F rant iš ek Navrát il, č erst vě j menovaný p a- p ež ský m komoř í m. T it u l p ap ež ské ho komoř í ho neměl t ehdá ž ádný f arář na Moravě a ve S l ezsku a hl avně ne když byl z obecné ho l idu zap sal F rant i- š ek S t ru schka.) O rok p ozděj i 1 2. srp - na p osvět il p ř i hodech Msg re Navrát il nový ol t ář ní obraz U mu č ení mí st ní mi ř emesl ní ky, t ř eba kl obásy nebo p ár bot. P od ozdobený m st romem se seš l a ml ádež, t ancoval o se, zp í val o se, odváž l ivci l ezl i na máj u, aby si u t rhl i někt erou z darovaný ch věcí. Vesel í p okrač oval o v hosp odě zp ravidl a až do rána. B ez ohl edu na ú navu se dru hý den devš í m hosp odyně, kt eré č ekal a p ř í - svat é ho Vavř ince. ráno op ět vš ichni seš l i v kost el e. Mš e p rava svát eč ní ho oběda. P ak se rozezněl y vš echny zvony, aby u p ozornil y na bl í ž í cí se hodovó. T a mu sel a bý t sl avná nebo dokonce f ig u rál ní, t j. s hu dbou a zp ěvem. P. A nt oní n S ehnal ve svý ch Vzp omí nkách p í š e, ž e p od vedení m J osef a Č ap ky-d rahl ovské ho zdej š í kost el ní hu dba byl a na vý š i doby, t aké j sem st ával u al t u a za námi sedával u bu bnů s p al ič kami v ru kou st arost a a p ozděj i zemský p osl anec Š t ěp ka a bu š il do bu bnů p ř i int rádách z cel é sí l y. Nyněj š í p an st arost a p ř e- rovský u ž asi na ků ru nebu bnu j e! P ř ed t ou t o mš í byl o sl avnost ní kázání, na kt eré byl zp ravidl a p ozván cizí kazat el, č í m vyhl áš eněj š í, t í m l é p e. T ak v roce a kázal v P ř erově p ř i ochranst ví svat é ho Vavř ince T hd r. A nt oní n C yril S t oj an f arář draž ovský a p osl anec ř í š ský. P odobně byl t aké zváván cizí cel e- brant, j emu ž asist oval i mí st ní kněž í. Z ej mé na za f arář e a děkana Navrát il a sem j ezdí val i ol omou č t í kanovní ci, p ro kru hy vl ast enské byl a p ř erovská f ara mí st em mil ý ch set kání. B ý val t u kanovní k T hd r. P et r baron Mat t encl oit, z P avl ovic p ř ij í ž dí val t amní f arář G u st av hrabě B el ru p t -T yssac, met rop ol it ní kanovní k a p ozděj š í svět í cí bisku p ol omou cký. V roce p ř ij el dó mský vikář F rant iš ek Š ebest í k. H odová byl a sl ou ž ena vž dy za p oct ivó obec, t j. za ž ivé f arní ky. V kost el e bý val a hl ava na hl avě a j eš t ě se l idé t l ač il i venku. V p resbyt ář i st á- val y až do ú p ravy ve 2 0. st ol et í č t yř i ozdobné l avice s dví ř ky: kní ž ecí (p ro maj it el e P ř erova), p rot i ní l avice p ro st arost u a radní, ozdobená měst ský m znakem, dál e dů chodenská (p ro sp rávce p anst ví ) a f arní (p ro vzácné host y). B isku p ské sedes byl o p oku d se dá sp ol ehnou t na ú p l nost záp isů v P amět - ní knize obsazeno p ř i hodech p ou ze j ednou, 1 2. srp na , kdy ol omou c- ký arcibisku p T hd r. F rant iš ek Vaň ák p osvět il nový obět ní st ů l. P ř i hodech nesměl a chybět sl avnost ní st ř el ba. Když hodová skonč il a a p rů vod kněž í vycházel z kost el a, rozhl ahol il y se zvony a na t ot o znamení se zač al o u B eč vy Na Marku st ř í l et z hmož dí ř ů. Někdy se p ř ip oj il a sal vami t aké č est ná rot a mí st ní p osádky, nast ou p ená p ř ed kost el em, nebo mí st ní š orf š ici (ost rost ř el ecký sp ol.). Z hru ba za dvě hodiny se zvony rozezněl y znovu svol ával y na p ož ehnání. P o roce zavedl f arář F rant i- š ek P ř idál ek č eské neš p ory, p o nichž u dí l eno sl avné svát ost né p ož ehnání a l í bání ost at ků svat é ho Vavř ince. P o p ož ehnání násl edoval y hodové mu ziky - v P ř erově se p rý nest aví val a t ž é f p p u í ž l é P u j t l u l t ř í t P ř p p ř p í J t p ř l p í ú t í í Z ř t B t p ř ř l ď l í č š D p p ř p u č p š l š p p l H u p t ř u P l p p ř t ž / j u ž p ó ň u / f f t / J t í / j t t p ř í / f f t P ř t š svat á byl a ent okrát sl ou ena za vš echny zemř el arní ky, o ní násl edoval rů vod na mí st ní hř bit ov a hř bit ovní ho kř e modl it ba L ibera a it anie za zemř el. o návrat eš ě hu dba obeš a obec a kaž dé ho st avení zahrá- a š andrl e, kal o se omu zl at á hodinka. V erově bý val krát ký romenádní koncert ed ol ednem na náměst. eš ě ed st o et y bý val o v hodové onděl nebo erý obl benou zábavou chasy st nání barana nebo ml ácení kač era. ví e daroval obvykl e st aros- a. eran nebo kač er (st ač il i kohou ) byl ivázán emeny k avici, ověš en bu bí ou vyš vanou š at kou nebo ervený m l ip ský m át kem, ozdoben rozmarý nem a květ inami. věma chl ap ci byl v rů vodu sl avnost ně inesen od hodovou máj. V el e rů vodu i st árci se vzt yč ený mi avl emi, obě st árky o st ranách s ent emi v ru kou. dební ci hrál i marš a rů vod ikrát obeš el máj. ak byl a avice s beranem ost avena ed hu dební ky a chasa zanot oval a: J eš ě ku a na beranu, chasní ci ij na, ik sem, ik am! á se ě, baránko, neboj m, á i vó hl avenku ist roj m, ik sem, ik am! it om v anci zvané m O bcházení st árci bró sil i abl e a st árky obt áč al y o ochranst ví svat é ho Va- hodová máj a, al e v okol ní ch obcí ch berana p ent l emi. vř ince asist oval i Monsig norovi p ř i sl avné mš i sv. vikář i F rant iš ek H ei- ano. P ř ed p rvní m dnem hodů j i st aví - val i u p rost ř ed návsi; aby byl a hodně P í seň skonč il a, st árky odst ou p il y. C hl ap ci zanot oval i: B odeš mět, ba- denreich a J osef Koř al ka z O l omou ce, vysoká, sp oj oval y se na ni dva kmeny. ránko, smrt nevinnó, u t nó t i hl avěnku Z at í mco květ nové máj e zdobil y p ř e- devš í m p ap í rové st u hy a květ iny, hodová máj a byl a koru nována p rap orcem ze š át ku nebo kš t icó ze st u h. Z dobí val y j i t aké t rof ij e, darované p ěknó, bí l ó! P rvní st árek vyskoč il s t asenou š avl í na l eg át nebo na l avici, a zač al odp roš ovať B oha aj l edi, aby mu odp u st il i, ž e oběť nevinnó mosí sť at. Když dop ověděl, chasa Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

5 znovu spustila: Bodeš mět, baránk o, bubení k zarac h otil na buben lermo a stárek jedinou ranou musel utnout beranovi h lavu. Toh o posměc h u, k dy ž se mu to nepovedlo! Z a h luk u a h udby pak odnesli mrtvé zví ř e do př í by tk u stárk y, k de se pak vy strojila z jeh o masa h ostina pro všec h ny. V I vanovic í c h si vž dy př ed h ody c h asa vy prošovala u vrc h ní h o ze zámk u dva berany. C h lapc i jim vy prali k ož ic h y a v h odové pondělí odpoledne je př ivedli opentlené a ověnč ené př ed h ospodu. Tam se k olem nic h tanč ilo, pak by li berani př ivázání na lavic i tak, aby měli h lavy na opač ný c h k onc í c h prk na. D va obratní c h asní c i př i h udbě jední m rázem k osou usek li beranů m h lavy. H ospodsk á z nic h pak př ipravila c h ase k več eř i peč eni. M lác ení k ač era nebo k oh outa doprovázela c h asa ž ertovný m soudem zví ř ete za všec h na jeh o mož ná provinění, za k teré zaslouž í smrt. N eboh é zví ř e, př ivázané provazem za noh u k májc e, pak opravdu utlouk la mašk ara k ata nebo č erta. V c h umlu k olem májk y se však č asto našel něk do z př espolní c h, k do provaz př eř í zl a pták a pustil nebo c h y til a uk radl. P ak už zálež elo na jeh o ry c h lý c h noh ou a k amarádec h, podař í -li se mu k ač era odné st. M ezi pití m a tanc em rozk uráž enou mládež í se ovšem moh lo stát ledac os. P od májou až do poloviny 1 9. století č asto radostně pálili do vzduc h u mladí c i, vy zbrojení bambitk ami, než to by lo zak ázáno, protož e doc h ázelo k e rvač k ám a neštěstí m. P ř edmostsk á matrik a uvádí, ž e zemř el z D luh onic J an, sy n Vác lava Vodič k y, postř elen dvěma k oulemi od pac h olk ů z R ok etnic e, na svátek svaté h o Vavř inc e, k dy ž šli z h odů, č ty ř i zabiti a mnozí zranění by li dok onala další oběť té to rvač k y J iř í, v D luh onic í c h služ ebný, narozen k o- lem Těší na, k oulí postř elen na svátek sv. Vavř inc e, měl něk olik ran, by l zaopatř en sv. svátostmi. " Z mat e r i á l ů P. J an a V y h l í d al a a P. V l ad i mí r a G i b al y s e s t a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á Rok v P ř e r ově M ilovaní bratř i a sestry, ž ivě si vzpomí nám na ten ok amž ik př i slavnostní m obědě po jáh ensk é m svěc ení, k dy ž jsem se dozvěděl, ž e mám jí t slouž it jak o jáh en do P ř erova. M usí m př iznat, ž e jsem z toh o měl velk é obavy. P ř erov jsem vů bec neznal, ba c o ví c, neměl jsem mezi vámi ještě ž ádné př átele, a to jsem nesl opravdu těž c e. A ž sama pastorac e mě nauč ila snáze se seznamovat s lidmi. V tom první m ještě prázdninové m období jsem velmi oc enil, ž e spolu se mnou nastoupil do P ř erova i otec A ntoní n. O n sk věle př ispí val př i tvorbě př í jemné h o f arní h o prostř edí, s ní m jsem moh l navští vit h odně primic í i rů zný c h c í rk evní c h slavností a c elk ově mi pomáh al vplout do duc h ovní služ by. S př í c h odem šk olní h o rok u mi př iby la vý uk a nábož enství, biblic k é h odiny, sc h ů zk y s ministranty a s mládež í po biř mování. Teď k dy ž se zpětně dí vám na ty to č innosti, musí m ř í c t, ž e to by ly spí še radosti, ale jak se ř í k á zač átk y jsou těž k é, a já jsem se opravdu snaž il na vše k valitně př ipravit a př í padné neú spěc h y jsem nesl těž c e. Tak é jsem si všec h no h odně př ipouštěl a nedok ázal jsem se správný m způ sobem odreag ovat, c ož vedlo k př e- tí ž ení mý c h psy c h ic k ý c h sc h opností. Z a pomoc i mí stní c h odborní k ů jsem však tuto poč áteč ní k rizi poměrně dobř e př ek onal a moh u ř í c i, ž e jsem Boh u za to vděč ný, protož e lé pe rozumí m sám sobě, svý m potř ebám a tak é snáze c h ápu lidsk ou k ř eh k ost a slabost jak po stránc e duc h ovní, tak i psy c h ic k é. Vý sledk em toh oto období by lo upuštění od perf ek c ionizmu, k terý m jsem sám sebe a mož ná i jiné zby teč ně zatěž oval. V h odinác h nábož enství, alespoň u těc h menší c h dětí, jsem zač al k lást dů raz už ani ne tak na sk vělou př í pravu, ale spí še na postoj lásk y a porozumění k e svý m ž ák ů m. M y slí m, ž e v tom jsem objevil podstatu nábož ensk é vý c h ovy. Z měnu jste zač ali pozorovat mož ná i vy sami, tř eba př i boh osluž bác h a nebo i jindy. Ú směvem se projevoval mů j vnitř ní postoj k vám, neboť jsem si vás opravdu zamiloval. K dy ž jsem př ic h ází val k oltář i, v duc h u jsem si ř í k ával: Tak toto jsou moje oveč k y! i k dy ž jsem by l teh dy ještě jáh nem. R ád by c h vás osobně poznal všec h ny, ale neby lo to mož né. Ty, k teré jsem poznal, jsem se snaž il př ijmout tak ové, jac í jsou a právě té osobitosti si na k až dé m č lověk u váž í m. A ni Bů h z nás nec h c e mí t sádrové trpaslí k y jednoh o jak o druh é h o, a proto i my by c h om měli jiné respek tovat a tř eba i ve věc ec h, k teré nejsou podle našeh o g usta, po č ase poc h opí me, ž e právě tí m nás druh ý č lověk jak si zvláštně oboh ac uje. Velmi se mi v P ř erově lí bí ta vitalita mladý c h věř í c í c h rodin, k teré př ivádějí své děti od ú tlé h o věk u do c h rámu P áně. Tiše obdivuji s jak ou c h utí se ty starší děti zapojují do f arní c h ak tivit. N ik do je k tomu nemusí nutit, protož e tu zdravou h ouž evnatost vidí na svý c h rodič í c h. A tak jsem velk ý optimista c o se tý k á budouc nosti P ř erovsk é f arnosti. P evně věř í m, ž e z dnešní c h ministrantů vy jde urč itě alespoň jeden k něz. Velkou radost mám z v ás, mladé p ř erov ské rodi n y. N a druh ou stranu jsou i věc i, k teré mě spí še zarmuc ují. N elí bilo se mi, i k dy ž to boh už el bý vá č astý jev, ž e se mě lidé snaž ili př ivlastnit. D ouf ám, ž e rozumí te, c o tí m c h c i ř í c t. ( Ty jsi jak o mů j sy n. ) J á nemoh u něk omu patř it, jedině Boh u, k teré mu jsem se oddal a O n se mnou mů ž e zac h ázet jak je libo. P roto c h ápejte i to, ž e pok ud mě dobrotivý Bů h propů jč il vám P ř erovák ů m, má právo mě opět odvolat a poslat, k am se mu zamane. P o mně př ic h ází jiný, mějte h o rádi a nesrovnávejte. ( P ok ud je něk teré mu služ ební k u ví c e dáno, ví c e se od něj i oč ek ává. ) D ěk uji vám za c elý k rásný rok. By l to pro mě dar stejně jak o pro vás. Teď, k dy ž odc h ází m, c h c i ještě př ipomenout, ž e není to vzdálenost, c o rozděluje lidi, ale spí še h ř í c h. Ten dok áž e uč init i z př í buzný c h c izinc e. Ž ijte č istě bez h ř í c h u. Z ů stáváme navzájem spojeni jak o ú dy v těle c í rk ve, jsme si vzác ní jeden druh é mu jak o bratř i a sestry v K ristu. Z ávěrem snad c h c i jen ř í c t, ž e z těc h mnoh a mí st, k am mně P án pošle, aby c h pů sobil, P ř erov bude vž dy první, je to prostě mů j zač átek, na k terý se nedá zapomenout. P. J a n F r a n t a Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 5

6 P V t o m t o p r á z d n i n o v é m d v o j č í s l e b y c h o m v á m r á d i Rozhovory p ř e d s t a v i l i n o v é h o p ř e r o v s k é h o k a p l a n a o t c e M i c h a l a Š á l k a, k t e r ý n a s t o u p i l v č e r v e n c i p o t é, c o j s m e s e r o z l o u č i l i s P. A n t o n í n e m. Otče, můžete se nám krátce představit? hokej, f ot b al, st olní Rád. Jmenuji se Michal Šálek a pochází m z f ar nost i P t ení, lež í cí mezi P r ost ě jov em a K onicí. K onč í zde H aná a zač í nají kopce D r ahanské v r chov iny, t akž e zde máme ú r odnou pů du i kopce a lesy. P o Z Š jsem dě lal elekt r ot echnickou pr ů my slov ku a pot é dv oulet é sociálně pr áv ní pomat ur it ní st udium. P ak už jsem odeš el do L it omě ř ic a zač al t K r t r í r r y enis, plav u a dě lám cy klist iku. omě oho mám ád př odu, ád cest uji a poznáv ám zv ky š est ilet ou př í pr av u ke kně ž st v í. T a pr ob í hala ob v y klý m způ sob em jiný ch zemí. S lidmi s v ý jimkou r oč ní ho př er uš ení a odslouž ení v ojenské základní služ b y. si r ád zazpí v V y sv ě cen na kně ze jsem b y l minulý r ok spolu s P. A nt oní nem echalem. ám a zahr aji na ky t ar u. N a co kl adete v pasto raci důraz? P řero v j e po K ro mě ří ži a Š u mperku vaš e třetí půso b iš tě. S j aký mi po city přich áz í te? S kr ásný mi pocit y z r oku st r áv ené ho s mladý mi na kr omě ř í ž ské m g y mnáziu a st ejně pě kný mi z r oku s lidmi ze Šumper ku, ob klopené ho hor skou kr ajinou Jesení ků. V ž dy se mi v š ak př ed odchodem v kr ádala my š lenka, zda jsem udě lal max imum. A t o mě v ede k př edsev zet í zač í t s plný m nasazení m. A pr ot ož e má P ř er ov asi t olik, co K r omě ř í ž a Šumper k dohr omady, př ichází m s oč ekáv ání m dnů zaplně ný ch od r ána do v eč er a r ů zný mi ú koly. P ř est o v š ak s r adost ný m oč ekáv ání m poznání nov ý ch lidí, r odin a mládež ní ků a v y t v oř ení nov ý ch v zt ahů. J aké j so u vaš e ko ní čky a z ál ib y? S past or ací jako t akov ou mám zkuš enost jeden r ok. Jako jáhen jsem t r áv il v eš ker ý č as v e š kole neb o na int er nát ě, kde b y dlí jáhen a spir it uál spolu s mladý mi. A ž jako nov okně z jsem pokř t il sv é pr v ní dí t ě a pohř b il pr v ní ho zemř elé ho. Mám-li v š ak př ece odpov ě dě t, dů r az kladu na pr v ní m mí st ě na sv ů j v last ní v zt ah ke K r ist u a sv é v last ní posv ě cení. V past or aci se nejv í ce soust ř edí m na mš i sv. a sv át ost smí ř ení. Skor o si dov oluji ř í ct, ž e dokud b udou mladí lidé př ijí mat Jež í š e v euchar ist ii a pr av idelné ob nov ov at sr dce v e sv át ost i smí ř ení, neb ojí m se o ně. N a pr v ní m mí st ě v dě č í m B ohu za dar spor t u. T o je mů j hlav ní koní č ek. N ejr adě ji jezdí m na sjezdov é ly ž ov ání, hr aji t enis, lední Za rozhovor děkuje Al en a Naděje se znovu vrací do srdce K dy ž mě P. P av el pož ádal, ab y ch na základě zkuš enost í nab y t ý ch b ě hem mé ho dv oulet é ho pob y t u v I zr aeli napsal č lánek o izr aelsko-palest inské m konf likt u, hodnou chv í li jsem nev ě dě l, z kt er é ho konce zač í t. Jedná se b ezespor u o jeden z nejslož it ě jš í ch a mediálně nejsledov aně jš í ch konf likt ů souč asnost i. A v š ak př es záplav u inf or mací se t oho nedov í dáme mnoho o skut eč né pov aze v š eho dě ní a hlav ně nev í me skor o nic o t om, co pr ož í v ají lidé, jež se napr ost o nahodile dost áv ají do kr izov ý ch sit uací. P ř ev y pr áv í m v ám t edy př í b ě h dv ou lidí, jenž se st al v r oce Jak asi mož ná v í t e, v ojenská služ b a je v I zr aeli pov inná i pr o nepr ov dané ž eny. V 1 8 let ech t edy nast upují na dv a r oky do zb r aně. Jedna z nich, Reb eka, jela na v í kend domů a st opov ala v e v ojenské unif or mě na nef r ekv ent ov ané silnici pob lí ž mě st a U m-alf ahd, na r ozhr aní Samař ska a G alileje. Jedná se o ob last, kt er á je souč ást i st át u I zr ael, ale nachází se v t ě sné b lí zkost i palest inské ho ú zemí a je ob y dlena v ý hr adně ar ab skou populací. K dy ž v t om t ř eskl v ý st ř el a Reb eka se t ě ž ce zr aně ná sesula k zemi. K olem pr ojí ž dě l H asan - ar ab ský mladí k st ejné ho v ě ku, jenž t ě ž ce zr aně nou dí v ku nalož il a odv ezl do nemocnice. Jelikož b y l v š oku a nikdy neab solv ov al aut oš kolu, poně v adž nemě l pení ze na její zaplacení, podař ilo se mu po cest ě způ sob it 5 dopr av ní ch nehod, ze kt er ý ch se mu ale pokaž dé podař ilo ujet př ed zr aky r ozzlob ený ch poš kozený ch. N ě kt eř í z nich ho za mohut né ho t r oub ení pr onásledov ali až k b r anám nemocnice. T am koneč ně pochopili dů v ody jeho zb ě silé jí zdy. Reb eku se podař ilo zachr ánit a zr aně ní nezanechalo v áž né následky. Její r odič e zaplat ili v eš ker ou š kodu způ sob enou H asanem, st ejně jako ab solv ov ání aut oš koly. A policie upust ila od t r est ní ho post ihu za ř í zení b ez opr áv ně ní. St ř elec i H asan pocházejí z jednoho kr aje. P r v ní se nechal v é st zlob ou a chladnokr ev ně v y už il náhodné př í lež it ost i k pokusu o zmař ení ž iv ot a. D r uhé mu se nemé ně náhodou dost alo př í lež it ost i k záchr aně ž iv ot a a b ez v áhání t o udě lal. My slí m, ž e snaha o por ozumě ní př í č in a hist or ie dané ho konf likt u je nezb y t ná, ale mám za t o, ž e ješ t ě dů lež it ě jš í je pě st ov at v sr dci v í r u a př esv ě dč ení, ž e ž iv ot dr uhé ho je st ejně t ak nedot knut elný jako t en mů j. A t ohle H asan sv ý m skut kem dokázal v dob ě, kdy se mnoho jeho soukmenov ců r adov alo z kaž dé ho zab it é ho ž idov ské kr v e. N edov olil, ab y konf likt v ládl jeho sr dci. N adpis je ú r y v kem st ejnojmenné ž idov ské pí sně a v ý r azem post oje, kt er ý jsem si snaž il uchov at t v ář í v t v ář pocit u b ezv ý chodnost i z let it é ho kr v av é ho konf likt u. A onen mladý muž mi v t om sv ý m č inem v elmi pomohl. K é ž pomů ž e i v ám! P avel M i kš ů Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

7 Husův proc e s z h l e d i sk a prá va c í rk e vn í h o Z a 1 0 l e t up l y n e š e s t s t o l e t í o d s m r t i m i s t r a J an a H us a a d o s ud k až d á d o b a s i o n ě m p ř i zp ů s o b i l a vý k l ad. U k azuj e s e al e, ž e p o s - t ava J an a H us a, j e ž b y l a v m i n ul o s t i ve l k ý m b o d e m s vá r u, s e m ů ž e s t á t p ř e d m ě t e m d i al o g u, a ž e i k d y ž H us o va p o s t ava m ů ž e b ý t n ad á l e r ů zn ě i n t e r p r e t o vá n a, n e m us í a n e s m í b ý t p ř e d m ě t e m n ap ad á n í a r o zd ě l e n í. V e d n e c h p r o s i n c e p r o b ě h l o n a p ů d ě p ap e ž s k é L at e r á n s k é un i ve r zi t y v Ř í m ě m e zi n á r o d n í vě d e c k é s y m p o zi um o M. J. H us o vi. U s p o ř á d al y h o s p o l e č n ě C e n t r á l n í vý b o r ve l k é h o j ub i l e a r o k u a Č e s k á b i s k up s k á k o n - f e r e n c e, ve s p o l up r á c i s A k ad e m i í vě d Č e s k é r e p ub l i k y a U n i ve r zi t o u K ar l o vo u. S y m p o zi a s e zú č as t n i l i p ř e d n í b ad at e l é č e š t í, p o l š t í, n ě m e č t í a i t al š t í a p ř e d - s t avi t e l é c í r k ví n ě k o l i k a e vr o p s k ý c h ze m í, zá s t up c i S vat é h o s t o l c e a n ě k t e r ý c h s t á t ů, m n o h o n o vi n á ř ů, p r ac o vn í k ů r o zh l as u a t e l e vi ze. N a m e zi n á r o d n í r o vi n u b y l a t ak p ř e n e s e n a n ě k o l i k al e t á p r á c e t e o l o g ů a h i s t o r i k ů e k um e n i c k é k o m i s e p r o s i n c e p ř i j al ú č as t n í k y ve V at i k á n u t e h d e j š í p ap e ž J an Pave l I I. a ve s vé m p r o j e vu o c e n i l m r avn í ve l i k o s t M. J an a H us a a o zn ač i l j e j za j e d n o h o z n e j s l avn ě j š í c h m e zi m n o h a vy n i k aj í c í m i m i s t r y (profesory), k t e ř í vy š l i z Pr až - s k é un i ve r zi t y. Ř e k l d o s l o va: H us o va m o r á l n í o d vah a t vá ř í v t vá ř p r o t i ve n - s t ví m a s m r t i uč i n i l a z n ě j p o s t avu zvl á š t n í h o vý zn am u p r o c e l ý n á r o d d n e s c í t í m p o vi n n o s t vy j á d ř i t h l ub o k o u l í t o s t n ad k r ut o u s m r t í, n a k t e r o u b y l J an H us vy d á n a n ad n á s l e d n o u r an o u, zd r o j e m k o n f l i k t ů a r o zd ě l e n í, k t e r á s e t í m t o zp ů s o b e m r o ze vř e l a v m y s l í c h a s r d c í c h č e s k ý c h l i d í. (Spol eč n é proh l á š en í k Ř í m ské m u sym poz i u o M. J. H u sov i ) J an H us a j e h o d o b a n e b y l a j e d n o d uc h á. O j e h o m l á d í n e n í m n o h o p o zn at - k ů. D o k o n c e i r o k j e h o n ar o ze n í k o l í s á m e zi l e t y / N ar o d i l s e zř e j m ě ze zb o ž n é m at k y a j ak o 1 6 l e t ý o d c h á zí d o Pr ah y. O s vý c h s t ud e n t s k ý c h l e t e c h p í š e : J á j s e m b y l z t é r ub r i k y b l á zn i vé, r á d j s e m s e ú č as t n i l vzp o ur s t ud e n t ů. B l í ž e n e o b j as ň uj e, o c o š l o. Z p í val v c h ó r u, zh r ub a za 1 0 l e t vy s t ud o val m ag i s t r a s vo b o d n ý c h um ě n í a s t ud o val d á l e t e o l o g i c k o u f ak ul t u. (T eh d ej š í st u d i a n a u n i v erz i t á c h t rv a l a b ě ž n ě i 1 5 l et ) Př i p o m e ň m e j e n, ž e v d o b ě k o l e m H us o va n ar o ze n í s e o d e h r á l y n ap ř í k l ad t y t o ud á l o s t i. V r o c e j e J an M i l í č z K r o m ě ř í ž e p o h n á n p r o p o d e zř e n í z h e r e ze d o A vi g n o n u k p ap e ž i a t am h o zas t i h n e s m r t. Pr až s k ý un i ve r zi t n í m i s t r V o j t ě c h R aň k ů v z J e ž o va j e vy p o vě ze n z p r až s k é ar c i d i e c é ze. O d c h á zí d o Pař í ž e n a S o r b o n n u, n a n í ž s e s t al i r e k t o r e m. (V. R a ň ků v m ě l poh ř eb n í ř eč n a d c í sa ř em K a rl em I V. v roc e a j e t o on, kt erý j ej j a ko prv n í n a z v a l O t c em v l a st i ) R o vn ě ž v t é m ž e r o c e zač í n á p ap e ž s k é s c h i zm a. Č á s t k ar d i n á l ů vo l í vzd o r o p a- p e ž e K l e m e n t a V I I. (n eoprá v n ě n ě z v ol en ý pa pež ) a vzá j e m n ě s e p ak o b a p a- p e ž o vé - ř á d n ě zvo l e n ý U r b an V I. a o n e n K l e m e n t V I I. - e x k o m un i k uj í. Š e s t vzb o uř e n ý c h k ar d i n á l ů j e p o p r ave n o. S c h i zm a p ř i n e s l o d va p ap e ž s k é d vo r y, d vo j í p r o d á vá n í b e n e f i c í (d ů c h od y spoj en é s ú ř a d em ) zvý š i l o s vat o k up e c t ví proc esu, ž á d n ý aut o r p ub l i k ac í o H u- s o vi j e t e d y n e m ě l v r uc e (A t eď č t ě t e J i rá ska, poz n. a u t. ). N e l ze s e t e d y o d - vo l á vat, ž e n a zá k l ad ě p r am e n ů s e s t al o t o a o n o. B y l o n ut n o zk o um at z p r am e n ů j i n ý c h i p am ě t n i c k ý c h, avš ak n e s t e j n é ú r o vn ě. M y Č e š i, M o - r avan é a S l e zan é, m n o zí m y s l í m e a p ř e c e ň uj e m e, ž e k o n c i l b y l s vo l á n k vů l i m i s t r u J an u H us o vi. A l e t o j e o m y l. K o s t n i c k ý k o n c i l t r val c e l k e m 4 r o k y a j e h o h l avn í m c í l e m b y l o o b - n o vi t j e d n o t u c í r k ve, o d s t r an i t t r o j p a- p e ž s t ví a p ř i vš í p o k o ř e, m i s t r J an H us b y l s o uze n v j e h o ú vo d u, p o ř á d e k v c í r k vi b y l o b n o ve n až v r o c e Pr o t o i o n a m o ž n á zt r á t a p r o c e s n í c h ak t. Př e d ví c e n e ž l e t y b y l a vy - s l o ve n a p o c h y b n o s t, zd a n e b y l n a H u- s o vi s p á c h á n j us t i č n í zl o č i n. Z k o u- m e j m e t e d y p r o p r avd i vo s t n ě k t e r é zá važ n é s k ut e č n o s t i. Z k o um á m e -l i s am o t n ý K o s t n i c k ý vš e o b e c n ý s n ě m (kon c i l ), t r val o d l i s - t o p ad u d o k vě t n a r o k u Z á r o ve ň p r o b í h al v K o s t n i c i n a p o p ud ř í m s k é h o k r á l e Z i k m un d a (c í sa ř em a ž od roku poz n. a u t. ) ř í š s k ý s n ě m. N a k o n c i l u b y l o p ř í t o m n o 2 9 k ar - d i n á l ů, 3 p at r i ar c h o vé, ar c i b i s - k up ů a b i s k up ů, o p at ů a p ř e vo r ů, d o k t o r ů t e o l o g i e, c í r k e vn í h o p r á - va a zá s t up c ů un i ve r zi t. N a k o n c i l u, k t e r ý zah aj o val p ap e ž J an X X I I I., b y l o h l as o vac í p r á vo r o z- d ě l e n o d o 4, p o zd ě j i d o 5 n á r o d n í c h s k up i n n a n á vr h k ar d i n á l a Pe t r a d A i l l y, m i s t r a S o r b o n n y, k an c l é ř e Pař í ž s k é un i ve r zi t y G e r s o n a, a k ar d i - n á l ů F i l as t r a a Z ab ar e l l y. V n á r o d - n o s t n í c h s k up i n á c h : 1. I t al ů, 2. F r an - c o uzů, 3. N ě m c ů s e S l o van y a M aď a- r y, 4. A n g l i č an ů a p o zd ě j i 5. Š p an ě l ů, a r o zš i ř o val s e n e m r avn ý ž i vo t. R o k u j e ar c i b i s k up J an z J an š t e j n a v k l at b ě U r b an a V I. R o k u p r až s k á s y n o d a o d s uzuj e s p i s y m i s t r a M at ě j e z J an o va a j e p r o t i n ě m u ve d e n i n k vi zi č n í s o ud j e n a Pr ah u uval e n i n t e r d i k t k vů l i um uč e n í g e n e r á l n í h o vi k á ř e J o h á n k a z Po m uk u ( s v. J an a N e p o m uc k é h o ). N e d i vm e s e t e d y t o m u, ž e J an H us p r an ý ř o val z k azat e l n y B e t l é m s k é k ap l e o d r o k u t y t o zl o ř á d y a t ak é p r o t i n i m p s al. V 3 1 l e t e c h b y l vy s vě c e n n a k n ě ze, ve 3 2 l e t e c h s e s t al d ě k an e m f ak ul t y a v r o c e r e k t o r e m Pr až s k é un i ve r zi t y. N a p o d zi m j e H us p o vo l á n d o K o s t n i c e, ab y s e n a k o n c i l u o s p r ave d l - n i l ř í j n a s e vy d al z K r ak o vc e n a c e s t u a 3. l i s t o p ad u p ř i š e l d o K o s t n i c e n a b ř e h u B o d am s k é h o j e ze r a. U b y t o val s e v ul i c i s v. Pavl a u vd o vy ř e č e n é F i d a (Dů m b yl v roc e opra v en a j e v n ě m H u sov a ex poz i c e) Pap e ž J an X X I I I. h o zb avi l k l at b y, m o h l s e t e d y vo l n ě p o h y b o vat l i s t o p ad u zač al p r vn í vý s l e c h. Pak b y l H us zat č e n a 6. p r o s i n c e d o p r ave n d o k l á š t e r n í h o vě ze n í u d o m i n i k á n ů. Po s e s aze n í a ú t ě k u J an a X X I I I. z K o s t n i c e k o n c i l vy t vo ř i l d e k r e t H ae c s an c t a a uj al s e v d ub n u až č e r vn u H us o va p r o b l é m u. A zd e s e n as k ý t á o t á zk a, c o l ze ř í c i o H us o vě p r o c e s u z h l e d i s k a p r á va k a- n o n i c k é h o ( c í r k e vn í h o ). Př e d n ě j e n ut n o ř í c i, ž e n ej sou z a c h ov á n a a kt a H u sov a K ost n i c e H u sov a ex poz i c e Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 7

8 hlasovali n e j e n bi sku p ové, ale i n i ž š í klé r u s. P ř i hlasová n í t e d y by ly od e - vzd á n y vž d y 4, p ozd ě j i 5 hlasů p od le p oč t u n á r od n í c h sku p i n. Z a u sn e se n í kon c i lu by la p oklá d á n a p ř e d loha, sc hvá le n á vš e m i n á r od y. T akt o by l od sou ze n i M. Jan H u s. Je d n í m z vý sle d ků kon c i lu by lo od st r an ě n í p ap e ž ské ho sc hi zm at u t e ď j i ž t r oj p ap e ž st ví. Ř í m s k o u ř a d u i n k r i - m i n o v a n é h o o b d o b í t v o ř i l i p a p e ž o v é : U r b a n V I. ( ), B o n i f á c I X. ( ), I n o c e n c V I I. ( ) a Ř e h o ř X I I. ( ). A v i g n o n š t í p a p e ž o v é b y l i : K l e m e n t V I I. ( ) a B e n e d i k t X I I I. ( ). V P i s e b y l zv o l e n A l e - x a n d e r V. ( ) a J a n X X I I I. ( ). V zd or op ap e ž Jan X X I I I., n a n ě m ž vy m ohl kr á l Z i km u n d sou hlas se svolá n í kon c i lu, by l se saze n a u vě zn ě n, le g i t i m n í ř í m ský p ap e ž Ř e hoř X I I., p ot é, c o sc hvá li l v bu le ze 4. č e r ve n c e kon á n í kon c i lu, r e - zi g n oval n a ú ř ad p ap e ž e a vzd or op a- p e ž B e n e d i kt X I I I. by l se saze n v p r o- c e su 2 6. č e r ve n c e a ze m ř e l n a své m hr ad ě P e n n i skole, op u š t ě n m oc - n ý m p ř í zn i vc e m kr á le m F e r d i n an d e m A r ag on ský m. C í r ke vn í sn ě m v kon - klá ve ( 2 3 k a r d i n á l ů a p o 6 zá s t u p c í c h z k a ž d é h o n á r o d a t e d y 3 0 zá s t u p c ů n á r o d ů ) zvoli l j e d i n ý m p r á vop lat n ý m p ap e ž e m 8. li st op ad u v kost - n i c ké t r ž n i c i p r o t e n t o ú č e l p ř i zp ů - sobe n é kar d i n á la O d d o C olon n a. P ř i j al j m é n o M ar t i n V. p od le svě t c e, kt e r ý m ě l v t e n d e n svá t e k. L e č p od í ve j m e se n a H u sů v p r o- c e s. S p í š e j ako vý m y sl se j e ví zá važ n á vý t ka, kt e r á p r ý by la vy slove n a sam ot n ý m H u se m v p r ů bě hu vý sle c hu, ž e sou d c i d ali d ů vě r u f ale š n ý m svě d - ků m. S p í š e p r avd i vé j e j i n é j e ho ohr a- ze n í, ž e by ly p r on e se n y n e sp r á vn é c i t ac e z j e ho d í la a ká zá n í a i n ě kt e r é n e sp r á vn é vý p ově d i svě d ků. H lavn í H u sů v od p ů r c e a p r oku r á - t or p r až ské kap i t u ly M i c hal z N ě m e c - ké ho B r od u ( d n e s H a v l í č k o v a B r o d u ), zvan ý d e C au si s, p od al j i ž v r oc e p r ot i n ě m u zč á st i vy m y š le n á a n e p od - lož e n á obvi n ě n í, kt e r á H u s svý m vý klad e m od m í t l j ako lž i. D alš í vý m y sl t é hož au t or a j e z r oku , t ot i ž, ž e H u s u č i l a ká zal, ž e m á bý t ve č e ř e P á n ě p od á vá n a p od oboj í. P od n ě t by l zaslá n p ap e ž i Jan u X X I I I. j e š t ě p ř e d p r oc e se m. H u s si c e u zn al sp r á vn ost p od á vá n í p od oboj í zp ů sobou, var oval vš ak p ř e d u kvap e n ý m u vá d ě n í m d o p r ax e a n i kd y o t om n e u č i l. N aví c svů j sp i s O kali c hu vy t voř i l až v K ost n i c i, n e m ohl t e d y o t om u č i t. Č e c hy op u st i l p ř e d vš e obe c n ý m p r ová - d ě n í m p od oboj í v kost e lí c h, n e n í p ů vod c e m e u c har i st i e su b u t r aq u e sp e c i e, by l t e d y n ař č e n n e p r á ve m. C o svě d č í p r o H u sa? C hová n í a vý m y sly p r ot i n ě m u. Je zn á m o, ž e H u s se p ohy boval voln ě v K ost n i c i až d o 6. p r osi n c e T oho d n e by l zat č e n p r o p ově st i, ž e c hc e z K ost n i c e od e j í t, a by l u vě zn ě n. T ot o n ař č e n í by lo vý m y sle m, st e j n ě t ak by l n ař č e n z bohat st ví. M i c hal d e C au si s: C o u d ě lal s p y t li p e n ě z, bi sku p H u s m á f lor e n ů. S t e j n ý m vý m y sle m by lo i t o, ž e H u s ozn á m i l Z i km u n d ovi svů j ú m y sl há j i t 3-4 V i kle f ovy č lá n ky, j akož i sku t e č n ost, ž e p r ý H u s p o od sou ze n í V i kle f ový c h sp i sů v Ř í m ě u č i l a d i sp u t oval s m i st r y a st u - d e n t y o č lá n c í c h n a u n i ve r zi t ě. T am n e, v B e t lé m ské kap li o n i c h ká zal, ale ká zá n í n e n í d i sp u t ac e. D alš í f ale š n ou vý p ově d í, kt e r ou p ou ž i l bi sku p G e r ar d d u P u y, by lo t o, ž e H u s p r ý kr á lů v g le j t ( l i s t i n a za r u č u j í c í b e zp e č n o s t ) d ost al až 1 4 d n ů p o své m zat č e n í, c ož p ozd ě j i vy vr á t i l sá m kr á l Z i km u n d. G le j t t ot i ž n e sl d at u m 1 8. ř í j n a D alš í H u sů v op on e n t, an g li c ký m i st r S t oke s u vá d ě l n e - p r avd u, ž e v P r aze vi d ě l H u sů v t r akt á t há j í c í r e m an e n c i k V i kle f ový m sp i sů m, kt e r ý ž t o H u s n i kd y n e n ap sal. Jak t o s V i kle f ový m i sp i sy v P r aze vlast n ě by lo? P r až ský ar c i bi sku p Z by - n ě k Z aj í c z H azm bu r ka by l bu lou p ap e ž e A le x an d r a V. j m e n ová n au d i t or e m k p ost u p u p r ot i V i kle f ový m sp i sů m. K n i hy by ly sp á le n y, ač p r ot i ar c i bi sku p ově p ost u p u by la p od á n a st í ž n ost, n e boť m an d á t or ( za d a v a t e l ) A le x an d r V. ze m ř e l j e š t ě p ř e d j e j i c h zn i č e n í m. O d volá n í H u sovo a d alš í c h p ě t i st u d e n t ů p r ot i p ost u p u p r až ské ho ar c i bi sku p a by lo v ku r i i bi sku p ů v K ost n i c i svě ř e n o kar d i n á lu O d d o C olon n ovi. P r ot i t om u H u sovi obhá j c i, j m e n ovi t ě Jan z Je se n i c e, p od ali n á m i t ku. K ar d i n á l F r an c e sc o Z abar e lla, kt e r ý by l p ř i p r ave n on o od volá n í zle h- č i t, by l z p ř í p ad u od volá n. P r oku r á t or M i c hal d e C au si s n a t o n avr hl d á t Jan a z Je se n i c e d o klat by, a t í m H u s zt r at i l obhá j c e. A t ad y j e t ř e ba si u vě d om i t a zd ů - r azn i t, ž e H u s se vlast n ě d o K ost n i c e d ost avi l vy svě t li t on o od volá n í p r ot i p ap e ž ovu a ar c i bi sku p ovu n ař í ze n í. Jaký c h c hy b se d op u st i l m i st r Jan H u s p ř i p r oc e su? N ě kd y se v K ost n i c i c hoval n e t akt i c ky. N e p oc hop i l, n e bo n e c ht ě l c há p at, ž e n e j d e o d i sp u t ac i ( s t ř e - d o v ě k o u f i l o zo f i c k o u m e t o d u ), ale o sou d. P or u š i l t ot i ž c í r ke vn í zá kon zá kaz. N e d bal zá kazu ká zá n í v kap lí c h a ká zal - p od n e be m. N e r e sp e kt oval klat bu, kon al bohoslu ž bu d á l, j i n d e N e d ost avi l se p ř e d p ap e ž ský sou d, ač by l d o Ř í m a vy zvá n O p r ot i d i sp u t ac i č e t li p ř e d sou d e m vy br an é č lá n ky z j e ho kn i h, p ot é č e t li zá vad n é č lá n ky p ř e, kt e r é p r ý z j e ho ú st zazn ě ly a by ly vý p ově ď m i svě d ků d oká - zá n y. N ap ř í klad ž e u č i l, ž e p o p osvě c e n í host i e n a olt á ř i zů st á vá c hlé b hm ot n ý, n e bo p od st at a c hle ba. H u s od m í t l, ž e t ohle n e u č i l: P r osí m p r o B oha, sly š t e m ů j ú m y sl a p r o t y t o, kt e ř í st oj í okolo, aby se n e d om n í vali, ž e j se m d r ž e l t y hle blu d y. P r ot o t vr d í m, ž e j se m n i kd y n e d r ž e l, an i n e u č i l, an i n e ká zal, ž e v svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p o svě c e n í c hlé b hm ot n ý. L ž i vě t ot i ž u d ali a u d á vaj í j ako by c h by l u č i l li d, ž e ze svá t ost i olt á ř n í zů st á vá p od st at a hm ot n é ho c hle ba. L ž i vě, ž e kd y ž se p ozd vi hu j e host i e, t e hd y j e st t o t ě lo K r i st ovo, a kd y ž se p olož í, t e hd y t o n e n í. L ž i vě, ž e kn ě z v sm r t e ln é m hř í c hu n e p r om ě ň u j e. L ž i vě, aby p á n i od n í m ali d u - c hove n st vu č asn é st at ky, aby n e p lat i li d e sá t ky. L ž i vě, ž e od p u st ky n i c n e j sou. L ž i vě, j ako by c h by l p ř í č i n ou, ž e by li n ě kt e ř í n ě m e č t í m i st ř i vy hn á n i z P r ahy. P r ot i klat bě se H u s od volal k sou d u K r i st ovu t u t o i n st i t u c i kan on i c ké p r á - vo n e zn á. A p ř í č i n a, p r oč t ak j e d n al? R ozhod u j í c í p ř í č i n ou H u sova kon á n í by la vů le ř í d i t se K r i st ový m zá kon e m, se kt e r ý m p od le n ě j n e by lo kan on i c ké p r á vo ve shod ě. P ř e s t o vš e, i d n e s se n e j e d n ou zkou m alo, zd a se H u s od c hý li l od d og m at i c ký c h p r i n c i p ů c í r kve. O d p ově ď H u s zů st al vě r n ý m sy n e m c í r kve. O d sou ze n by l ale j ako vi kle f i st a, i kd y ž vě t š i n u j e ho he r e zí ( blu d ů ), j e ho kac í ř st ví n e p ř e vzal. N a hr an i c i skon al t e d y i za he r e zi j i n é ho. D ů kaz 3 9 č lá n ků p ř e d lož i l kon c i l H u sovi k od volá n í. D á le m u vy t kli 3 0 he r e t i c ký c h vě t z j e ho sp i sů. N e p op í r al, ž e j e n ap sal, ale p op í r al j e j i c h he r e t i c ký sm y sl. Z d r á hal se j e od volat, ž e n e m ů ž e od volat, č e m u n e u č i l n e bo c o n e m ě l n a m y sli. P ř i t í ž i l m u t aké li st, z n ě hož by la d o lat i n y n e sp r á vn ě p ř e lož e n a f or m u lac e, v n í ž se p salo: Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n

9 Kdyby se přihodilo, že jsem odvolal, vě zt e, že t o u č in í m ú st y a sr dc em n ebu du sou hlasit i. (Ve z n ě n í P e t r a z M a l d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i ) P r o c í r kev byl n epřija-t eln ý t aké č lá n ek (p ů v o d n ě Vi k l e f ů v ) : N u llu s est D omin u s, n u llu s est P r elat u s, n u llu s est E pisc opu s, du m est in P esc at o M or t ali. T en t o č lá n ek byl odmí t n u t, pr ot ože podvr ac el veš ker ou vyš š í pr avomoc. V zr u š en í při kost n ic ké m vý slec hu, kdy byla t í mt o i dalš í mi vý r oky dot č en a i hodn ost kr á le Z ikmu n da, dala před-sedají c í mu kar din á lu P ier r e d A illymu pří ležit ost k obvin ě n í, že H u s n epodvr ac í jen c í r kevn í, ale i svě t ský řá d, když u č í o poslu š n ost i: ve vě c ec h pří č í c í c h se Kr ist ovu pří kazu n en í dovolen o poslec hn ou t pří kazu předst aven ý c h. D alš í n et akt ic ká c hyba? P ři vý pově dí c h v pr osin c i připu st il H u s, že svě t š t í pá n i mohou odn í mat kn ě ží m, t edy c í r kvi, svě t ský majet ek za pr ohřeš ek kn ě ží. T ak n a jedn é st r an ě zt r á t a c í r kevn í ho majet ku n a dr u hé n eposlu š n ost svě t ský m pá n ů m při jejic h pr ohřeš c í c h, t o byly dva balvan y, mezi n imiž byl semlet. C hybn é bylo H u sovo u č en í o předu r č en í ke spá se - o pr edest in ac i - on je vymezoval c í r kvi, i moc i papežské. D á le jeho předst ava, že st ač í jen B oží zá kon a jin é zá kon y n ejsou n ezbyt n é, t o vš e a mn ohé dalš í vedlo k n elí t ost n é mu vě z- n ě n í, k for mě jeho odsvě c en í ve shodě s pr avidly t ehdejš í ho sou dn í ho ří zen í. J ak t akové odsvě c en í vypadalo? Z pří kazu sedmi bisku pů oblé kl si M. J H u s meš n í r ou c ho, jakoby mě l slou žit mš i, pot é vyst ou pil n a zvý š en ou st olic i a byl odsvě - c en. O dň ali mu z r u kou kalic h a n á sledn ě š t olu, or n á t aj., pr ost řihli mu t on zu r u n a č t yři st r an y. N a hlavu vložili r ou havou, papí r ovou, okr ou hlou, bezmá la loket vysokou kor u n u se t řemi n amalovan ý mi ďá bly se slovy: S vě řu jeme du š i t vou ďá blu. A on sepjav r u c e a pozdvihn u v oč i k n ebi řekl: A já ji svě řu ji n ejlaskavě jš í mu P á n u J eží š i Kr ist u. Z opaku jme, že H u s se ke kon c ilu dost avil pr o své odvolá n í pr ot i r ozhodn u t í pr ažské ho ar c ibisku pa Z byň ka Z ají c e z H azmbu r ka o odevzdá n í a spá len í V iklefový c h kn ih. P řipomeň me, že t r ag é die je dovr š en a n epoc hopen í m, že do Kost n i- c e jde n a sou d a n e ke sc holast ic ké dispu t ac i. V ý bě r faleš n ý c h svě dec t ví, vý mysly a poc hybn ost i o vě c n é spr á vn ost i jeho u č en í i t o, že vě t š in u žalob podali č eš t í odpů r c i H u sovi, t o přesvě dč ilo kon c il. M ist r J an H u s n a kon c ilu há jil pr avdu. U č il, že pr avda se dří ve n ebo pozdě ji pr osadí. P odle n ě j spoč í vá L ex D ei, jen ž v r oc e defin u je jako n ejpřir ozen ě jš í, n ejsn azš í, n ejkr at š í a n eju žit eč n ě jš í zá kon, jen ž B ů h u st an ovil a jen ž bu diž požehn á n n avě ky. V esc hat olog ic ké m momen t u pr avdy, jen ž vyjá dřil svobodn ě přijat á, v E zdr á š ovské lin ii. V í t ě zí t en, kdo pr o pr avdu u mí r á. P osledn í 4 t ý dn y H u sova život a n ejsou zac hyc en y an i v M ladoň ovic o- vě dí le t zn. v R elac i o mist r u J an ovi v Kost n ic i (d í l o j e v e d v o u r u k o p i s e c h v e v í d e ň s k é N á r o d n í k n i h o v n ě s e s i g - n a t u r o u a d r u h ý r u k o p i s s č e - s k ý m z n ě n í m P a š i j e - s i g A n i j e d n o d í l o n e n í v s o u v i s l é m t e x t u, v z n i k l o m e z i l e t y ) V í me jen, že H u s v Kost n ic i n apsal ješ t ě 2 6. č er vn a v L ist u vě r n ý m Č e- c hů m: Ž á dá m pou č en í ; psal-li jsem n ě c o š pat n ě, c hc i bý t i pou č en. V zá - vě r u pr oc esu n ejvyš š í kar din á l řekl: P on ě vadž c hc eš bý t i pou č en, t u jest pou č en í : má š odvolat, jak r ozhodlo 5 0 mist r ů svat é ho pí sma. T o slyš eli i pan V á c lav z D u bé a pan J an z C hlu mu, n eboť t y připu st il ke kon c ilu sá m kr á l Z ikmu n d. M ist r J an H u s n eodvolal. J in dřic h de P ir o, pr oku r á t or kon c ilu, předal pot om H u sa moc i svě t ské se slovy: J iž c í r kev odň ala od n ě ho vš e- c hn a c í r kevn í pr á va a n emá ví c e s n í m c o č in it i, t edy ho odevzdá vá me moc i svě t ské. T ehdy pr avil kr á l ( Z ikmu n d) vé vodovi L u dví kovi, syn u R u pr ec ht a F alc ké ho: J di, vezmi ho. T en vzav mist r a, dal ho do r u kou biřic ů a dovedl n a smr t. Kr á č el pak v sobot u 6. č er ven c e ve svý c h 4 5 let ec h n a smr t s vě domí m, že je B oží m vyvolen c em, kt er ý u mí r á v pr avdě. slovy pr avda ví t ě zí, je pr avda pr o H u sa živý Kr ist u s. P r avda má mr avn í c har akt er. Z de leží i odpově ď, jaký má n á hled H u s n a pr avdu. H u s by pr ot iřeč il hlu boké mu n ahlé dn u t í dů st ojn ost i, svobody (s v o b o d n á v o l b a j e m r a v n ě n a v ý š i ) a svě domí, k n í mž dospě l, kdyby přijal milost, jež by jeho ( přesvě dč en í ) svobodu a pr avdu v posledn í in st an c i popřela. J de dokon c e t ak daleko, že ří ká : B ů h, jen ž je zc ela svobodn ý a přeje si bý t svobodn ě milová n, by v pří padě jin é ho r ozhodn u t í (k d y b y H u s n e p ř i j a l p r o s e b e t r e s t s m r t i ) popřel sá m sebe. C o vedlo H u sa k t omu t o sebeobě t ová n í? S í lí c í předst ava N ovissima t empor a n eboť H u s je přesvě dč en, že je zde A n t ikr ist : 1. ar c ibisku p pr ažský, 2. papežské sc hizma, 3. Z ikmu n d (n a h r u d i n o s í ř á d d r a k a, s y m b o l ď á b l a ). J eho přesvě dč en í vyc há zí z dí la M ilí č e z Kr omě ří že, kt er ý v T r akt á t u o A n t ikr ist u ří ká, že A n t ikr ist přijde z kat olí ků. J e t edy blí zko A n t ikr ist, blí zko je i Kr ist u s, přic há zí a obn oví po-řá dek. J á bu du (H u s ) t í m zá paln ý m plamen em, kt e-r ý změ n í on u n emysli-t eln ou lin ii c í r kve od A be-la až k c í r kvi ví t ě zí c í v n ebi, (s v. J a n v A p o -r k y f u ) n esu vizi T ě la Kr is-t ova. P ak u važu je, t aké mí t ři poslu c hač i M ar t in, S t aš ek a J an byli sť at i, zabit i, jaké by mohlo bý t jin é mé r ozhodn u t í? H u sova smr t je t edy - z jeho pohledu su bjekt ivn ě n ahlí žen o dobr ovoln á, jí m Z á vě r, kt er ý zazn ě l za ú č ast i svat é ho O t c e J an a P avly I I. n a kon fer en c i v Ř í mě : pří padn é sou dy ohledn ě osoby mist r a J an a H u sa, předevš í m vš e- c hn u zlobu a kr u t ost, jež n a n ě m byla bě hem pr oc esu spá c há n a, je t řeba vzí t zpá t ky. V š ec hn o, c o je v dí le M. J. H u sa pr avdivé, je t řeba s ot evřen ost í du c ha přijmou t. N á zor ové odliš n ost i je t řeba přizn at. P řit om by mě l ovš em pan ovat sku t eč n ý eku men ismu s. N e- boť jen n epodmí n ě n é hledá n í pr avdy, jež n á m H u s st aví před oč i, oddá me-li se mu s č ist ý m a c elý m sr dc em, je st o n á s vš ec hn y s B oží pomoc í sjedn ot it v pr avdě, a spln it t ak pr osbu n aš eho P á n a: at omn es u n u m sin t. P o u ž i t o : P e t r z M l a d o ň o v i c Zp r á v a o M. J. H u s o v i v K o s t n i c i Ze z p r á v a k r o n i k d o b y h u s i t s k é Z m a t e r i á l ů P. T h L i c. F r. J. H o l e č k a, c í r k e v n í h o h i s t o r i k a, p r e z i d e n t a m e z i n á r o d n í k o m i s e. Připravil Rostislav Dočkal Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 9

10 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, jak n á d h e r n ý je č as p r á z d n i n! V e č e r p o z o r u je te d l o u h o d o n o c i o b l o h u p l n o u h v ě z d, n e b o ť r á n o n e mu sí te v stá v at a u tí k at d o š k o l y. P ř e s d e n se se tk á v á te s k amar á d y, h r aje te si a v y mý š l í te p l n o h e r, n e b o se b ě ž í te k o u p at. V ž d y ť h o r k o b ý v á tak v e l k é, ž e d o ma to n e n í mo ž n é v y d r ž e t. V ý l e ty d o h o r n e b o c e sta n a k r á sn é z á mk y, h r ad y a p amá tn á mí sta v l asti v á s u r č i tě mn o h o o b o h atí. V y v r c h o l e n í m tě c h k r á sn ý c h z á ž i tk ů b ý v á se tk á n í n a mš i sv até v k o ste l e, k d e z a v š e c h n o p o d ě k u je te B o h u Otc i v š e mo h o u c í mu a J e ž í š i K r i stu, S y n u B o ž í mu. je p atr o n e m f ar n í h o k o ste l a v P ř e r o v ě. B y l Svatý V avř i n e c u mu č e n n a p ah o r k u V i mi n al e v Ř í mě (nedaleko hlavního nádraží). B y l já h n e m a p o má h al p ap e ž i S i x to v i I I., mě l p r á v o k ř tu a star al se o v ě ř í c í. K d y ž z a c í sař e N e r o n a z ač al o p r o n á sl e d o v á n í k ř e sť an ů, b y l v r o c e p ap e ž sť at a V av ř i n e c v y z v á n, ab y o d e v z d al v š e c h e n p o k l ad c í r k v e. J e l i k o ž je h o n e jv ě tš í m p o k l ad e m b y l k ř e sť an sk ý l i d, sh r o má ž d i l je j p ř e d c í sař sk ý m p al á c e m. C í sař V al e r i á n, k d y ž v i d ě l ž e b r á k y, n e mo c n é a mr z á k y, n e c h al V av ř i n c e z b i č o v at a n a r o ž n i u p á l i t. S v atý V av ř i n e c je p atr o n e m k n i h o v n í k ů, ar c h i v á ř ů, k u c h ař ů, p i v o v ar n í k ů, h o sti n - sk ý c h, sp r á v c ů, p r ad l e n, ž e h l í ř e k, c u k r á ř ů, sk l e n á ř ů, sk l á ř ů, h asi č ů, ž á k ů a stu d e n - tů. Oc h r aň u je p ř e d n e b e z p e č í m o h n ě, p ř i h o r e č k á c h, p ř i v e l k é c h u d o b ě a je o c h r á n c e m p r o ti mo r u. V P ř e r o v ě u k o ste l a je mo r o v ý sl o u p a n a n ě m je u p al o v á n í sv até h o V av ř i n c e. J e stl i ž e p o je d e te o p r á z d n i n á c h d o Ř í ma, z astav te se v k o ste l e sv até h o V av ř i n c e z a h r ad b ami, k te r ý se n ac h á z í v e v ý c h o d n í č á sti Ř í ma p ř i v ý p ad o v c e n a T i v o l i. T am jso u u l o ž e n y je h o o statk y z a h l av n í m o l tá ř e m. V e č e r p ř e d sv á tk e m sv até h o V av ř i n c e se r o z d ě l á v á o h e ň a p o h l í ž í se d o n e b e n a p ad ají c í h v ě z d y, n e b o tak é sl z y sv ě tc o v y. Oh e ň se sv ě tí d o č ty ř str an : vý c hodní: S v i ť n á m o h n i - z n ak u D u c h a S v até h o - d o te mn o t a je ji c h stí n y z ap l aš, ab y i n aš e my š l e n k y b y l y č i sté. s everní: H ř e j n á s v š e c h n y sv ý m ž á r e m, sp al v š e š p atn é a n í z k é. z áp adní: S p o j n á s sv o u z á ř í v n e r o z b o r n ý b r atr sk ý k r u h, k te r ý p ř e k o n á v š e c h n y n á p o r y. j i žní: V z p o mí n k a n a v e č e r u te b e str á v e n ý, ať n á s p o v z b u z u je k d o b r é mu. B o ž e, p o ž e h n e j te n to o h e ň. A ť n á m p ř i p o mí n á l á sk u T v é h o S y n a, v e k te r é m n á m z az á ř i l a tv á sl á v a. Oč i sti n aš e sr d c e a d e j, ať se v n á s r o z h o ř í v e l i k á to u h a p o T o b ě, ab y to to sv ě tl o b y l o p ř e d o b r az e m T v é sl á v y, k te r o u n á m p ř i p r av u je š v e sv é m k r á l o v stv í. D e j n á m, p r o sí me, ať se s p o mo c í T v é mi l o sti v š i c h n i, c o z d e se d í me, v n ě m sh l e d á me. S k r z e K r i sta n aš e h o P á n a. A me n. A ž b u deš c es t ovat p o naš í krás né z em i, u rč i t ě s e z as t av a p om odli na ně kt eré m z p ou t níc h m ís t. J s ou j i c h na s t ovky, nab íz ím e j en ně koli k. Ú daj e j s ou b ez z áru ky. N aj di s i p ř i c es t ování m ap u. Stra n a 1 0 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

11 Bible OSEL Osel je v bibli dobře známé a velmi oblíbené zvíře. Byl silnější než oslové v našich zemích. V ydr žel jít celý den s jezdcem na hřbet ě, k lu sal celé hodiny. N a svazích a šp at ný ch cest ách byl sp olehlivější než k ů ň : měl bezp eč ný k r ok. P ost r oj se sk ládá z něk olik r át p řeložené p ok r ý vk y a dobře vycp aného sedla s k ober cem živý ch bar ev. U zda byla ozdobená st řap ci, něk dy i zvoneč k y. Osel k onal velk ou slu žbu. J ezdili na něm všichni: chu dí, bohat í, neznámí i vý znamní lidé. P ou žíval se i v zemědělst ví: p ři or bě, p ři vý mlat u zr ní. P řep r avoval zboží. P odle nák ladu, k t er ý u nesl, byla p ojmenována jednot k a du t é mír y chomér. Práva osla ( E x 2 3,4-5 ) K dyž nar azíš na bý k a svého nep řít ele nebo na jeho zat ou laného osla, mu síš mu ho vr át it. K dyž u vidíš, že osel t oho, k do t ě nenávidí, k lesá p od svý m břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyp r ost íš? S p olu s ním ho mu síš vyp r ost it. Hvězdičky Z vlášť velk ou odměnou na t áboře bý vá, k dyž za t ep lé noci mů žet e sp át na lou ce. P odívejt e se na oblohu a mů žet e si p ředst avit, jak naše Z emě let í mr azivý m vesmír em a t y, malič k ý č lovíč ek, se t é Z emě zu by neht y dr žíš... Celý vesmír, všechny světy, jsou jen dílem Tvým, to jsi všechno dal ná m, k dy to p ochop ím J eden mou dr ý, u č ený p án, řek l: D vě věci na světě mě nap lň ují ú ž asem: hvěz dné neb e nade mnou a mravní z á k on ve mně. Z říš t isíce p lanet p lou t i t am, všechny řídí sp olehlivě jeden Bů h, náš P án. Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 11

12 Stránka p ro m l ád e ž V sobotu LP 2005 se v Li p n í k u n a d B eč vou uskutečnilo setká ní m lá d ež e d vo u d ě kaná tů ; j ak j ste j iž z nad p isu j istě p o c h o p ili, j ed nalo se o m lá d ež ní ky z H r anic a P ř er o va. V š e p r o p uklo v d evě t h o d in r á no na f ař e v L ip ní ku, kter o u ná m o c h o tně svě ř il o tec J o sef P elc, z a c o ž j sm e m u nesm í r ně vd ě ční. D o z ačá tku kaž d ý o b d r ž el j m eno vku a c o s na p ití a už j sm e vš ic h ni m o h li vy r az it sm ě r H elf š tý n. S vatý P etr p o slal kr á sné p o časí, a p r o to b y l kaž d ý skvě le nalad ě n a p lný o čeká vá ní, c o si na ně j anim á to ř i p ř ip r avili. J iž p o kr á tké m ú seku c esty p ř iš la h r a, kter á c elo u b and u m lad ý c h kř esť anů r o z d ě lila d o p ě ti skup in. T o vš ak b y l tep r ve z ačá tek! V tě c h to skup iná c h j sm e se vy d ali d á le, ale ne j en tak. P o c estě j sm e p o tká vali p o stavičku O S U D, kter á kaž d é m u ur čila, c o h o na c estě p o tkalo ( ně kd o p ř iš el o no h u, j iný o r uku, ně kteř í i o slep li! -sam o z ř ej m ě j en j ako! ) to vš e se stalo ná h le a naj ed no u p o té, c o si o sud vy b r al ně ko h o z e skup inky. A tu se uká z alo, j ak j so u si vlastně sko r o nez ná m í m lad í lid é sc h o p ni p o m o c i. Z m é h o p o h led u usp ě li o p r avd u skvě le. P o té to h ř e ná sled o val o str ý p o c h o d na h r ad. J eliko ž naš im i p r ů vo d c i b y li d o m á c í o b y vatelé, d o stali j sm e se na h r ad z kr atko u, kter á p ř ed stavo vala m p ř evý š ení p o ská le z a p o už ití vš ec h čty ř ko nčetin, kter é ná m P á n B ů h stvo ř il. P o o né f y z ic ky ná r o čné c estě j sm e na H elf š tý ně s c h utí p o o b ě d vali a vy d ali se na o b h lí d ku h r ad u s p r ů vo d ky ní. T o to p o z ná ní h r ad u se vš ak anim á to r ů m nez d á lo j eš tě ú p lné, p r o to kaž d á skup inka o b d r ž ela p r aktic ké o tá z ky na p ap í r u, kter é m ě la z a ú ko l vy p lnit. P r o p ř ed stavu p á r sp r á vný c h o d p o vě d í na z ad ané o tá z ky : N ej levně j š í p á r ek v r o h lí ku j e na p r vní m ná d vo ř í a sto j í 1 5,-K č. Zá c h o d ky j so u na 2.ná d vo ř í a j so u o p r avd u lux usní a b ez p o p latku. T ako vý c h to o tá z ek b y lo ně ko lik a m usí m ř í c i, ž e se té to h r y z ú častnili vš ic h ni s o b r o vský m nasaz ení m. D í ky! N a c estě z p ě t j sm e p r o h lo ub ili své sez nam o vá ní a naj ed no u j sm e stá li o p ě t na d vo ř e f ar y. K velké p o tě š e p ř er o vské h o d ě kaná tu d o r az il také j eh o kap lan p r o m lá d ež o tec M ar iusz. T ento kr á t b y lo na p r o g r am u ně c o d uc h o vně j š í h o a to A D O R A C E, kter o u p r o ná s p ř ip r avil o tec J o sef. P o c h ví lí c h str á vený c h s P á nem J ež í š em j eš tě p ř iš la nez b y tná p ř í p r ava z ně m činy na c elo svě to vé setká ní m lá d ež e v K o lí ně nad R ý nem, a d o ko nc e p ř iš la i nečekaná ná vš tě va v p o d o b ě M o ns. kar d iná la M eisner a a j eh o tlum o čnic e. J eš tě p ř ed tí m, než se vš ic h ni r o z j eli d o svý c h d o m o vů, j sm e si o p ekli b uř tí ky, z ah r á li na ky tar y + z ah lah o lili a z á j em c i si vy savo vali tr ička na p am á tku. Vš em, k teř í p ř i j el i, m oc d ě k uj i z a ú č a st a vš em, k teř í toto setk á n í p ř i p r a vova l i, p a tř í obr ovsk é Pá n B ů h z a p l a ť. a n i m á t o ř i c e Strana 12 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

13 Sekty a jejich vliv Shrnutí V á ž e n í a m il í č t e n á ř i, j a k o v š e c h n o j e d n o u k o n č í, t a k i n á š se r iá l o se k t á c h d o š e l k sv é m u z á v ě r u. J á d o u f á m, ž e j se m v á m a l e sp o ň v e z k r a t c e p o sk y t l a p á r u ž it e č n ý c h a z á r o v e ň z a j í m a v ý c h in f o r m a c í o se k t á c h a j e j ic h p ů so b e n í. S v ý m i č l á n k y j se m se sn a ž il a o o b j e k t iv n í, a l e z á r o v e ň v y z ý v a j í c í p o h l e d n a n o v é n á b o ž e n sk é sp o l e č n o st i. C h t ě l a j se m, a b y c h o m si u v ě d o m il i, ž e se m u sí m e n a u č it k r it ic k y h o d n o t it a u v a ž o v a t. T a k é p ř ip o m e n o u t, ž e i k d y ž m n o h é t a k o v é sp o l e č n o st i j so u n e b e z p e č n é, n e m u sí j í t v ž d y o se k t u. Z á k l a d e m j e se h n a t si c o n e j v í c e in f o r m a c í o d a n é sp o l e č n o st i a t e p r v e p o z d ě j š í h o d n o c e n í. I k d y ž m á se m in á r n í p r á c e m ě l a v t e o r e t ic k é r o v in ě st a t u s p r á c e o d b o r n é, z p r a k t ic k é h o h l e d isk a š l o sp í š e o k o m p il a c i. P r o t o b y b y l o f é r u v é st m a t e r iá l y, s k t e r ý m i j se m p r a c o v a l a, a k t e r é m i p o m o h l y se z o r ie n t o v a t v t é t o p r o b l e m a t ic e. Z á r o v e ň si t í m t o d o v o l í m o d k á z a t v á s, v p ř í p a d ě z á j m u, n a o d b o r n o u l it e r a t u r u, k t e r á u r č it ě st o j í z a t o si p ř e č í st : Vojt í š e k, Z d ěn ěk : Netradiční náboženství u nás. P r a h a, D I N G I R K ol. a u t or ů : M al ý sl ovník sek t. K os t e l n í Vy d ř í, K a r m e l i t á n s k é n a k l a d a t e l s t v í K ö n i g, F r a n z a k ol.: L ex ik on náboženství. P r a h a, VI C T O R I A P U B L I S H I N G E n r ot h, R on a l d : P rů vodc e sek tam i a nový m i náboženstvím i. P r a h a, N á v r a t d om ů B ü c h n e r ov á, B a r b a r a : C o m ám e vě dě t o sek tác h. P r a h a, A m u l e t D a c í k, T om á š : S ek ty a j ej ic h nebez p ečí. B r n o, A k a d e m i c k é n a k l a d a t e l s t v í C E R M Š v a n c a r, R a d m i l : S trac h em a l ásk ou. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 8 Vojt í š e k, Z d ěn ěk : O brana p ř ed sek tam i. U č i t e l s k é n ov i n y, , č. 9. T a k é b y c h v á m j e š t ě c h t ě l a z p r o st ř e d k o v a t č l á n e k z D e n n í h o t e l e g r a f u, k d e a u t o r J iř í K a r b a n u k a z u j e, j a k v y p a d á t y p ic k é n á b o r á ř st v í : K d o se n ě k d y se t k a l s n á b o r á ř i se k t á ř sk ý c h o r g a n iz a c í, m u se l j ist ě o c e n it, s j a k o u t r p ě l iv o st í h o v o ř í se sv ý m k l ie n t e m. V y sv ě t l e n í j e p r o st é. Z a c í l e n í l o v c i o v e č e k z a se b o u v ě t š in o u m a j í sp e c iá l n í š k o l e n í, j a k v é st sp r á v n ě r o z h o v o r. T a d y j e m a l ý p ř í k l a d, k t e r ý j ist ě n e p o t ř e b u j e d a l š í k o m e n t á ř e. Ob ě ť : N e m á m z á j e m. L o v e c : J e s t l i t í m m y s l í t e, ž e n e m á t e z á j e m n ě c o k u p o v a t, m ů ž e t e b ý t k l i d n ý. N i c n e p r o d á v á m. A l e z a j í m a l a b y v á s p ř í l e ž i t o s t ž í t v r a j s k é z e m i b e z z l o č i n c ů a n e m o c í s e s o u s e d y, k t e ř í v á s m a j í o p r a v d u r á d i? Ob ě ť : N e. L o v e c : J e t o t í m, ž e u ž m á t e n ě j a k é n á b o ž e n s t v í? C o m y s l í t e, d o č k á m e s e n ě k d y d o b y, k d y b u d o u v š i c h n i p a t ř i t k e s t e j n é m u n á b o ž e n s t v í? C o t o m u b r á n í? Ob ě ť : O r g a n i z a c e m ě v ů b e c n e z a j í m á. L o v e c : T o c h á p u, k d y s i j s e m s i t o t a k y m y s l e l. A l e a b y c h j í n e k ř i v d i l, r o z h o d l j s e m s e, ž e s i v y s l e c h n u n á z o r y j e j í c h č l e n ů, a z j i s t i l j s e m, ž e m i l i d é o n í n e ř e k l i p r a v d u. Ob ě ť : U ž n e m á m č a s v á s p o s l o u c h a t. L o v e c : D o b ř e, p ř i j d u, a ž s e v á m t o b u d e h o d i t. A l e n e ž o d e j d u, p ř e č t u v á m t e x t T a k a t o j e o d e m ě u ž v š e. A c o ř í c i n a ú p l n ý z á v ě r? S n a d j e n, ž e n ik d y n e sm í m e z t r á c e t n a d ě j i. T a j e v n a š e m ž iv o t ě n e j d ů - l e ž it ě j š í. I k d y ž si n e j sm e j ist i sm y sl e m sv é h o ž iv o t a, v ž d y m ů ž e m e h l e d a t p o m o c u B o h a. N ě k d y t o h l e d á n í m ů ž e b ý t t ě ž k é, a l e B ů h j e t u p r o n á s p o ř á d. N e b o ť O n j e n a š e N a d ě j e. Kateři n a V o n d r o v á Slovo pro každého Číslo 7, R oč n ík 1 1, Če r v e n e c a S r p e n S t r a n a 1 3

14 Drexlerhauer Gemeinschaft v P ř ero vě J so u u d á l o st i, o ni c h ž j e n ne r ad i a t ě žk o h o vo ř í m e, a p ř e c e j e p o t ř e ba si j e č as o d č asu p ř i p o m e no u t. T ak o vo u u d á l o st í, j e ž p r o š l a naš í m ne j bl i žš í m o k o l í m j e g e no c i d a k ar p at sk ý c h N ě m c ů na Š vé d sk ý c h š anc í c h. K t r ag é d i i na k o p c i m e zi o bc e m i L o vě š i c e, Ú j e zd e c a H o r ní M o š t ě ni c e d o š l o p ř e d 6 0. l e t y, š e st t ý d nů p o sk o nč e ní d r u h é svě t o vé vá l k y v E vr o p ě, v no c i z 1 8. na 1 9. č e r vna a by l o p ř i ní zabi t o o bč anů ze S l o ve nsk a, vě t š i no u st ar c ů, že n a d ě t í, j e j i c h ž r o d i ny t am ži l y p r ak t i c k y o d 1 3. st o l e t í. O bě t i by l y ze j m é na ze t ř í o bc í : J ano va L e h o t a, H o r ný S p i š a D o bš i ná. C o se vl ast ně t e nk r á t st al o? Vl ak s r o d i nam i k ar p at - k ý c h N ě m c ů, vr ac e j í c í c h se p o e vak u ac i d o svý c h d o m o vů na S l o ve nsk o, se zast avi l na p ř e r o vsk é m ná d r aží u L o - vě š i c. T am j i ž st á l vo j e nsk ý t r ansp o r t ní vl ak 1 7. p ě š í h o p l u k u z P e t r žal k y. N ě k t e ř í vo j á c i z t r ansp o r t u, p o c h á - ze j í c í z D o bš i né, p o znal i své t am ě j š í st ar o u se d l í k y k ar - p at sk é N ě m c e, r o vně ž z D o b- š i né. N ař k l i j e ze sp o l u p r á c e s nac i st y. K ar o l P azú r, p o r u č í k z O br anné h o zp r avo - d aj st ví ze š t á bu 4. d i vi ze, p o žá d al p ř e r o vsk ý O k r e sní ná r o d ní vý bo r o vy d á ní k o l abo r ant ů ně m e c k é ná r o d no st i, al e ne u sp ě l. I p ř e st o s d al š í m vo j á k e m, č e t ař e m asp i r ant e m B e d ř i c h e m S m e t ano u, p ř i p r avi l i se znam c i vi l ní c h o so b, k t e r é p ak vy vo l á val i z j e d no t l i vý c h vag ó nů. T i t o m u se l i vy st o u p i t. K ar o l P azú r ne p r avd i vě t vr d i l ve l i t e l i p l u k u, že v t r ansp o r t u vr ac e j í c í c h se r o d i n j so u p ř í sl u š ní c i S S, a že j e m á t e d y p r á vo zast ř e l i t. N a M í st ní m ná r o d ní m vý bo r u v L o vě š i c í c h si vy žá d al m u žů k vy k o p á ní h r o bu na k o p c i Š vé d sk é š anc e s t í m, že d o st al r o zk az zast ř e l i t 5 6 e se sm anů. D o ve č e r a by l h r o b o r o zm ě r e c h 1 7 x 2 x 2 m vy k o p á n. P o d l e si t u ač ní h o ná č r t k u z t e h d e j š í d o by j e m í st o sp o l e č né h o h r o bu v k at ast r u o bc e H o r ní M o š t ě ni c e. D e se t i č l e nná p o p r avč í č e t a zač al a p o t o m o d vá d ě t c i vi l i st y na m í st o p o p r avy. Vš e c h ny o bě t i se m u se l y svl é c t, vš e o d e vzd at, p e ní ze, š p e r k y, o so bní d o k l ad y, k t e r é by l y na m í st ě p á l e ny. S p o l u s d o sp ě l ý m i by l y zd e v no c i p ř e vá žně r ano u d o t ý l a u sm r c e ny i d ě t i v p o č t u 7 8. P o p r avč í č e t a sk o nč i l a svo u p r á c i až nad r á ne m 1 9. č e r vna H r o m ad ný h r o b by l m ě l c e zasy p á n. P ř e d st avi t e l é L o vě š i c i h ne d r á no p o d al i h l á š e ní d o P ř e r o va j e h o so vě t sk é m u ve l i t e l i p p l k. F. A. P o p o vo vi, k t e r ý nař í d i l vy š e t ř o vá ní. P azú r o d m í t l j ak é k o l i v o bvi ně ní s t í m, že j d e o vo j e nsk o u vě c, a o d j e l na S l o ve nsk o. Vy š e t ř o vá ní h r ů zné u d á l o st i p o k r ač o val o až v r o c e V ř í j nu t é h o ž r o k u by l a p r o ve d e na na Š vé d sk ý c h š anc í c h e x h u m ac e o bě t í. N at o ně k t e r é by l y t aj ně zp o p e l ně ny v o l o m o u c k é m k r e m at o r i u, 7 1 m u žů by l o p o h ř be no na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě. K ar o l P azú r by l o d so u ze n vo j e nsk ý m so u d e m v B r at i sl avě k se d m i a p ů l l e t ů m vě ze ní, o d vo l al se a t r e st m u by l zvý š e n na 2 0 l e t. N a svo bo d u vy š e l z vě ze ní al e j i ž p o d vo u l e t e c h, v r o c e D r u h ý i ni c i á t o r p o p r av, B e d ř i c h S m e t ana al i as F r i e d r i c h S c h m i t ze r, se p o vá l c e d o st al p ř e s M aď ar sk o d o I zr ae l e a t am j e h o st o p y k o nč í l i st o p ad u by l o bě t e m g e no c i d y o d h al e n p r o st ý p o m ní č e k na p ř e r o vsk é m h ř bi t o vě d u bo vý k ř í ž s t r no vo u k o r u no u a žu l o vá d e sk a s ná p i sy v č e š t i ně a ně m č i ně : Na tomto místě jsou po exhumaci v r oce ul ož en y těl esn é pozů statk y k ar patsk ý ch Němců ze S l oven sk a, k teř í b y l i spol u s ž en ami a d ětmi zavr až d ěn i n a Š vé d sk ý ch š an cích v n oci z 1 8. n a 1 9. č er vn a př ísl uš n ík y 1 7. pěš ího pl uk u z P etr ž al k y. D á l e j e zd e c i t á t J. J. R o u sse a: V id íme-l i n espr aved l n ost a ml č íme-l i k n í, pá š eme ji sami. T ak é l e t o s p ř i j e l i u c t í t p am á t k u o bě t í zá st u p c i sp o l e č no st i D r e x l e r h au e r G e m e i nsc h af t a p o zů st al í p o o bě t e c h ze S p o l k o vé r e p u bl i k y N ě m e c k o a ze S l o ve nsk é r e p u bl i k y. M e zi ni m i t ak é d ne s š e d e sá t i se d m i l e t ý S l o vá k P avo l M o l ná r p ř i j e l i s r o d i no u. J e d i ný ži j í c í ze č t y ř, k t e ř í p ř e ži l i t r ansp o r t sm r t i. T e nk r á t se d m i l e t ý h o c h, p am ě t ní k o ně c h u d á l o st í. P ř i j e l i s m anže l nk o u a p o t o m k y p o k l o ni t se p am á t c e vš e c h, k t e ř í na Š vé d sk ý c h š anc í c h zah y nu l i. O n sá m zd e p ř i š e l o t at í nk a, d ě d e č k a a t e t u. A t ak vš i c h ni p o l o ži l i k h r o bu vě ne c, zap á l i l i sví č k y a zavzp o m í nal i. Z ú č ast ni l i se i e k u m e ni c k é bo h o sl u žby, k t e r á se l e t o s k o nal a v k o st e l e svat é h o M i c h ae l a v P ř e r o vě, na Š í ř avě, a ve d l j i e vang e l i c k ý f ar á ř. N á vš t ě vu p o zů st al ý c h p ř i j í m á m e s p o r o zu m ě ní m, ne bo ť p ř i j í žd ě j í v m í r u a ne c í t í ne ná vi st. N e l ze bý t d o ne k o ne č na ne p ř á t e l i. V r o c e vy d al o M u ze u m J. A. K o m e nsk é h o s M ě st sk ý m ú ř ad e m v P ř e r o vě č t y ř i c e t i st r á nk o vo u p u bl i k ac i o u d á l o st i a v r o c e r e al i zo val a Č e sk á t e l e vi ze P r ah a zh r u ba p ů l h o d i no vý d o k u m e nt á r ní f i l m M asak r na Š vé d sk ý c h š anc í c h. Připravil Rostislav Dočkal Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

15 Jubilejní pouť seniorů Stalo se již pravidlem, že koncem května se vydávají přerovští senioři na pouť. T a letošní 3 1. května , b yla již desátá, jub ilejní. J ejím cílem b yla dvě mariánská poutní místa, Vranov u Brna a Sloup. P o dvou parný ch, tropický ch dnech a deštivé, b ouřlivé noci přišlo citelné och lazení a příjemné poč así pro cestování jako stvořené. A tak v dob ré poh odě s prosb ou o B oží och ranu jsme vyjeli směrem na B rno. P ěkný m autob usem jsme b ez překážky dojeli na Vranov u B rna, ležící uprostřed krásné přírody severně od B rna, v místech, který m se dříve říkalo M oravské Š vý carsko. P o krátké m orientač ním seznámení s prostředím jsme vstoupili do poutníh o ch rámu N arození P anny M arie, který zde spolu s pů vodním paulánský m klášterem vyb udovala knížata z L ich tenštejnu. N a h lavním oltáři stojí pů vab ná milostná soška P anny M arie Vranovské v podob ě pokorné dívky se sepnutý ma rukama. Z de jsme se zú č astnili poutní mše svaté, kterou pro nás a na naše ú mysly sloužil místí řeh olník. Ř ádová sestra f rantiškánka nás po mši svaté seznámila s leg endou o vzniku a s h istorií zdejšíh o poutníh o místa, které vzniklo v roce na panství L ich tenštejnů. M ísto pů vodní kaplič ky b yl později pro zájem poutníků vyb udován rozsáh lý b arokní ch rám a později klášter. P ro neb ý valé množství vran místo pojmenováno Vranov. D o kláštera b yl povolán z F rancie přísný kající řád svaté h o F rantiška z P auly, pauláni. Z a J osef a I I. b yl zde řád zrušen, klášter rozb ořen a teprve po letech v roce se sem vrátili pauláni. Z darů poutníků a s vydatnou pomocí dob rodinců z I tálie b yl znovu vyb udován klášter a zároveň nové D uch ovní centrum, které slouží ke vzdělávání ú č astníků zde pořádný ch kurzů a přednášek převážně s duch ovní tematikou. K e spolupráci b yly přizvány řádové sestry svaté h o Informace z P as t orač ní rad y T řetí letošní zasedání P astorač ní rady přerovské f arnosti se konalo ve středu 8. č ervna. P řítomno b ylo 9 č lenů P R. P ředseda P R otec P avel H of írek inf ormoval o staveb ních akcích a opravách, které projednala Ekonomická rada ( ER). I nf ormoval rovněž o pozemcích f arnosti P řerov. P odrob nější vysvětlení je v samostatné m č lánku otce P avla. H lavním b odem jednání b ylo pokrač ování v konkretizaci představ a materiálů otce arcib iskupa J ana k Roku f arnosti. Z amý šleli jsme se nad statí: Společ enství majetku. J e nutno vych ázet z víry a lásky: k b ližním a odkazu předků, je třeb a starat se o ú držb u a opravu kostelů, církevních b udov a památek. N ejde jen o to peníze získat, ale také s nimi dob ře h ospodařit. T o je h lavní ú kol ER, ale i celé h o f arníh o společ enství. N utno pamatovat i na to, že je potřeb a pomoci i arcidiecé zi, jiný m f arnostem, semináři, misiím, církevním školám i ostatním potřeb ný m. V připomínkách zazněly názory, že zač íná b ý t prob lé m se zajištěním dostatku peněz na všech ny potřeb né opravy. J e ob tížné udržovat všech ny církevní stavb y při poklesu poč tu f arníků. V naší f arnosti se, díky B oh u, podařilo s f yzickou a f inanč ní pomocí f arníků potřeb né práce uskuteč nit. F r. M e n c F rantiška z A ssisi. Se zájmem jsme si proh lé dli celý ch rám i s b oč ními kaplemi a zvláště zajímavé Vranovské jeslič ky, které zob razují nejen narození, ale i život K ristů v. C h rámu je věnoval b ý valý zdejší kaplan. V poledne jsme se rozlouč ili s Vranovem a pokrač ovali k druh é mu cíli naší pouti, do Sloupu. T am nás velmi srdeč ně přivítal místí pan f arář P. F rantišek K ozár, který si získal naši přízeň od prvníh o okamžiku zejmé na svý m smyslem pro h umor. Spolu s námi se pomodlil, zazpíval a seznámil nás s h istorií poutníh o ch rámu P anny M arie B olestné, jejíž moh utná soch a, vyřezaná z topolové h o dřeva, je umístěna na h lavním oltáři nad svatostánkem a je uctívána zb ožný mi poutníky. U pozornil nás také na vý znamné soch ařské a malířské skvosty toh oto nádh erné h o b arokníh o ch rámu přech ázejícíh o do rokoka. P lni dojmů a vděč nosti za b oh até zážitky jsme se vraceli domů. C estou jsme ob divovali krásu jarní přírody a pů vab krajiny ozářené sluncem. D r. B o ž e n a M a c k ů Duchovní obnova pro zdravotníky a chari tní pracovníky Duchovní centrum sv. Františka z P aul y ve V ranově u B rna p oř á d á od do d uchovní ob novu, kterou ved e P. L ud ol f K azd a. P ř ihl á šky : S. M. Z d isl ava N osková, tel , DC -V katol ik.cz Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen St rana 15

16 Církevní svátek v K ř eno vi c íc h Každý lidský život je stezkou vedoucí k B oh u. Edm u n d H u s s e r Křesťané a občané farní obce Křenovice děkují svým p ředst avit el ů m kat ol ické církve, p anu fará ři P avl u R y š avému a já h novi J arosl avu Š p arg l ovi z a obnovení sl avnost i T ěl a a Krve P á ně ( B ož í T ěl o). S l avnost s p rů vodem p o ná vsi kol em čt y ř ol t á řů vy st avených p řed rodinnými domky se konal a p o 3 5 l et ech. J á h en J arosl av Š p arg l p řed svým vy svěcením s ú ct ou a dů st ojnost í jemu vl ast ní vy koná val B ož í p ož eh ná ní u jednot l ivých ol t á řů z a dop rovodu míst ních z p ěvá ků, kt eří odp ovídal i p řísl uš nými z p ívanými ž al my. C h ceme t aké p oděkovat muz ikant ů m, kt eří z darma t ent o p řekrá sný p rů vod p o ná vsi dop rová z el i h udbou. L idé v obci by l i vel mi nadš eni, p ot ěš eni a p rož íval i t o s ú ct ou a dojet ím. P řejeme i dal š ím obcím, aby t ot o krá sné nap l nění duš e p o- kojem a p osíl ení S vat ým D uch em moh l i p rož ívat t aké. A ť B ů h svým p ož eh ná ním p rová z í vš ech ny z á st up ce církve a vš ech ny, kt eří obět oval i svů j čas a síl y p ři p říp ravě t ét o p osvá t né sl avnost i! Občané farnosti Křenovice V m ě s í c i č e r v n u k a ž d o r o č n ě p r o ž í - v á m e n ě k o l i k r ů z n ý c h l o u č e n í. N ě - k t e r á j s o u m i l á, j i n á m é n ě. A t a k j s m e i l e t o s p r o ž í v a l i l o u č e n í s n a š i - m i d u c h o v n í m i a d ě t i z a s e s e š k o l o u, r e s p e k t i v e s v ý u k o u n á b o ž e n s t v í. A b y j i m n e b y l o l í t o, ž e t e n š k o l n í r o k t a k r y c h l e u p l y n u l a z a s e j s o u t u p r á z d n i n y, b y l p r o n ě u s p o ř á d á n v P ř e r o v ě a P ř e d m o s t í t á b o r o v ý o h e ň n a r o z l o u č e n o u. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 11, Č e rv e ne c a Srp e n

17 Jen tak v e s tr u č no s ti Oprava kaple Panny Marie Bolestné Tuto kapličku před kostelem sv. Vavřince opravujeme ve spolupráci s mě stem a vz h ledem k tomu, ž e se jedná o památku, také dí ky dotaci od státu. C elkem b y mě lo b ý t letos proinvestováno , - K č ( z toh o je , - K č státní dotace, , - K č pří spě vek mě sta a , - K č podí l f arnosti). K olik se podaří z a ty to pení z e letos udě lat, se ukáž e až po z ah ájení prací, kdy se z jistí skutečný roz sah potřeb ný ch oprav střech y apod. P ředpokládáme, ž e b y se letos moh lo podařit udě lat vš ech ny staveb ní práce tj. oprava statiky, oprava střech y, f asáda a vnitřní vý malb a. N a pří š tí rok b y pak z ů stalo osvě tlení a restaurátorské práce: vitráž e, soch y, dveře apod. M ož ná jste si vš imli, ž e statické z ajiš tě ní kaple už je h otovo a h lavní práce b y mě ly z ačí t v z áří. K dy ž se vš e podaří, tak v pří š tí m roce b y moh la b ý t tato g enerální oprava kaple P anny M arie B olestné dokončena. Oprava stř ech y na f ař e L etos udě láme první část opravy f arní střech y. J edná se o pří pravné práce: statické z pevně ní a vy b etonování nové podlah y pů dy a ú prava sch odiš tě na pů du. Č ást prací b y la udě lána b rig ádně a dále už po přerovský ch h odech nastoupí staveb ní f irma. D oh odnutá celková cena je , - K č. Z atí m máme vy b ráno na tuto akci ve sb í rkách, darech a pů jčkách , - K č. P rosí me tedy o dalš í dary či pů jčky. S amotná nová střech a se b ude dě lat nejdří ve v pří š tí m roce, pokud b y ch om mě li aspoň část potřeb ný ch f inanční ch prostředků. N áklady odh adujeme kolem dvou milionů korun. Tato částka je pro f arnost pří liš veliká a tak pož ádáme o dotaci mě sto P řerov. F arní b udova je pří mo v centru a nová střech a b y z ase o kus vy lepš ila vz h led té to části mě sta. N aví c vedle opravené poš ty teď f arní b udova pří mo volá také po nové m kab átě. N u V P h h Ž b y ž b z f b y ž b y C h b z h Z b í , K H z y b í N z f ž b y z b y b z R b y ( f ), í ž ž ú b ové topení sv. avř ince rojekt nové o vy tápě ní do kostela sv. Vavřince je otov. ádost o sch válení projektu již la podána a vě ří me, e do konce práz dnin udeme mí t staveb ní povolení a ačneme jednání s topenářský mi irmami. V rámci jednání s památkáři lo na ukáz ku instalováno topení do první lavice u křtitelnice, kde se mů ete podí vat, jak mě lo nové topení vy padat. ena nové o vy tápě ní ude rub a pů l milionu korun. atí m máme vy ráno na tuto akci ve sb rkách a darech.0 - č. odně peně nám tedy ch. ové topení ch ceme udě lat ješ tě tento rok, ale a stávají cí inanční situace to vy padá tak, e se udě lala letos jen část a tek, až udou pení e. adě ji ch om udě lali vš e naráz a tak opě t prosí me o dary a pokud ví te o ně jaké m och otné m sponz orovi ať už soukromní ku či irmě tak mu nab dně te, e mů e přispě t na topení do kostela, což je vě c, kterou nejen častní ci oh osluž eb ale i třeb a návš tě vní ci vánoční ch koncertů jistě velmi ocení. Od vlh č ení kostela sv. Mag d alény B oh už el ani letos jsme neuspě li a nez í skali dotaci z O lomoucké h o kraje na sanaci vlh ké h o z diva kostela v P ředmostí. P roto jsme se teď ob rátili s prosb ou o dotaci na mě sto P řerov. D ouf áme v pomoc mě sta, protož e uh radit i jen polovinu nákladů na odvlh čení, která má celkem stát , - K č b ude pro naš i f arnost tě ž ké. Teď máme vy b ráno ve sb í rkách, darech a pů jčkách na tuto akci , - K č. P rosí me o dalš í pomoc. Vě ří me, ž e k reg eneraci P ředmostí b y se sluš elo také přidat novou f asádu naš emu kostelu. F arnost pro to jistě udě lá, co je v naš ich silách, ale b ez dotací či sponz orský ch darů si u tak velký ch akcí sami neporadí me. N á h rad a z a z vony P řed delš í dob ou prob ě h la tiskem z práva, ž e je mož né ž ádat o f inanční náh radu z a z vony, které b y ly z kostelů a kaplí z ab aveny z a druh é svě tové války. Také z a naš e f arnosti jsme o toto odš kodně ní pož ádali. L etos jsme sy mb olickou náh radu dostali. F arnosti P řerov i P ředmostí dostaly kaž dá , - K č. V porovnání s cenou z vonů je to sice velmi málo, ale jako sy mb olické g esto z ně mecká strany si toh o cení me a naví c v naš í f inanční situaci jsme vdě ční opravdu z a kaž dý dar. Také jsem rád, ž e ob ě tavá práce paní Z deň ky M ollinové neb y la z b y tečná, protož e b ez její pomoci b y ch om asi neb y li sch opni ž ádosti doklady doplnit a odeslat. D ě kuji. N ový b oh oslovec N aš e f arnost P řerov má opě t po ně jaké m čase b oh oslovce. D o konviktu ( pří pravné h o roční ku před seminářem) b y l přijat I ng. R ich ard Vy slouž il, které h o my slí m z kostela sv. Vavřince z náte. J e to sice z atí m jen z ačátek dlouh é cesty ke kně ž ství, ale jistě už v té to ch ví li si z aslouž í naš i pomoc a podporu. P roto Vás vš ech ny prosí m o modlitb u z a ně j a pokud h o ně kdo ch cete podpořit i f inančně ( protož e studium také ně co stojí ), tak mu mů ž ete přispě t pří mo neb o prostřednictví m f arnosti. Vě ří m, ž e nám b rz y do časopisu napí š e, jak se mu v olomoucké m konviktu daří. H led á m e kostelní ka a pom oc př i h od ech S tále h ledáme och otné h o kostelní ka pro kostel sv. Vavřince neb o ješ tě lé pe ně kolik, kteří b y si jednotlivé mš e roz dě lili. Také prosí m o pomoc s org aniz ací přerovský ch h odů. C o b ude potřeb a? Ž eny och otné pomoci s vaření m kávy, čaje a ob sluh ou dopoledne na f aře po deváté mš i svaté a odpoledne na S onusu. L idi och otné pomoci s g rilování m a ob sluh ou odpoledne na f arní z ah radě. L idi och otné vz í t si služ b y v kostele sv. Vavřince, ab y moh l b ý t otevřený celou nedě li. D ále jsme již předb ě ž ně domluveni s křesť anský mi ž enami na pečení koláčků a dalš í mi ž enami na pří pravě ob ě da pro poz vané kně z e. Vš em z a pomoc předem dě kuji. S vatovavřinecké h ody jsou jednou z nejvě tš í ch akcí b ě h em roku a z vláš tě letos, kdy přislí b ila přijet řada kně ž í, kteří z de dří ve pů sob ili, b y to moh l b ý t krásný svátek f arní h o společenství. Pavel Hofírek Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 17

18 Duchovní cvičení na Velehradě D u c h o vn í c vi č en í p r o p eda g o g y a vy c h o va t el e P. P. Š u s t á č e k D u c h o vn í c vi č en í p r o m u ž e a ž en y ( f r a n t i š k á n sk á sp i r i t u a l i t a ) P. A. D a b r o w s k i, O F M D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o k a t ec h et y P. V. Š í m a Výběrové řízení na místo ředitele A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é vy h l a š u j e vý b ě - r o vé ř í z en í n a m í st o ř edi t el e C í r k evn í h o dě t sk é h o do m o va E m a n u el ve S t a r é V si s n á st u p em do f u n k c e n ej p o z dě j i o d 1. l edn a Po dm í n k y : p r a k t i k u j í c í k a t o l í k, V Š vz dě l á n í v o b o r u sp ec i á l n í p eda g o g i k a + p ě t i l et á p r a x e v o b o r u. Př i h l á š k y z a sí l ej t e n a a dr esu C en t r u m p r o š k o l y, A r c i b i sk u p st ví o l o m o u c k é, B i sk u p sk é n á m. 2, O l o m o u c. Po dr o b n ě j š í p o dm í n k y n a j det e n a p l a k á t c í c h a O l di n u č.7-8 / D u c h. c vi č en í p r o svo b o dn é ž en y ( 2 5 a ž 4 0 l et ) P. F. P t á č e k, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. M. A l t r i c h t e r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o va r h a n í k y a c h r á m o vé z p ě vá k y P. M. J a v o r a D u c h o vn í c vi č en í p r o l é k a ř e a z dr a vo t n í k y M o n s. A. O p a t r n ý E x er c i c i e p r o ř eh o l n i c e E c c l esi a de E u c h a r i st i a M o n s. J. H r d l i č k a D u c h o vn í c vi č en í p r o vy so k o š k o l á k y P. V. S l a m e č k a K n ě ž sk é ex er c i c i e P. P e t r V a c u l í k, S D B D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p D u c h o vn í c vi č en í s Pa n n o u M a r i í P. J. H l a d i š, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o dů c h o dc e, n em o c n é a o sa m ě l é P. J. Č u p r, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o t r va l é j á h n y a j ej i c h m a n ž el k y K. L a c h m a n o v á a P. V. Ko d e t O.C a r m D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. M. Ka b r d a, S D B D u c h o vn í c vi č en í p r o sn o u b en c e P. J. B e r k a, O P r a e m I g n a c i á n sk é ex er c i c i e p r o vš ec h n y P.S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í p r o m a n ž el e P. F. P e t r í k A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. A. D a b r o w s k i, O F M A dven t n í du c h o vn í c vi č en í P. S. P e r o u t k a, S J D u c h o vn í c vi č en í f o r m o u več eř a dl a P. M. F i l i p, O P B l i ž š í i n f o r m a c e n a l ez n et e n a i n t er n et o vé a dr ese: w w w.st o j a n o v.c z Př i h l á š k y p o sí l ej t e n a a dr esu : Po u t n í a ex er c i č n í dů m S t o j a n o v, V el eh r a d 6 2 T el.: , , e-m a i l : vel eh r a st o j a n o v.c z Pouť r od i n n a S v a t ý H os t ý n C en t r u m p r o r o di n n ý ž i vo t v O l o m o u c i p o ř á dá v n e d ě l i 2 8. s r p n a p o u ť r o di n. M š i s va t o u v 1 0 : 1 5 h o d i n s l o u ž í b r n ě n s k ý b i s k u p V o j t ě c h C i k r l e. O d 13 do 15 h o di n j e p ř i p r a ven p r o g r a m p r o dě t i, vy st o u p í t a k é k o u z el n í k v p o ř a du Ka m z m i z e l i k r á l í c i. Pr o do sp ě l é j e p ř i p r a ven r o z h o vo r s o t c em b i sk u p em V o j t ě c h em J a k v y r ů s t á b i s k u p. Stra n a 1 8 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č n í k 1 1, Č e rv e n e c a Srp e n

19 Svatý Benedikt, opat, patr on E v r opy č e r v e n c e Narodil se kolem roku 480 v Nursii ve střední I tá lii. P o studiíc h v Ř ímě odeš el do h or, kde ž il j ako p oustevník. V okolí z alož il 1 2 malý c h klá š terů. R oku z alož il klá š ter na M onte C asino, kam p řesídlil a sep sal tam řeh olní p ravidla. J eh o řeh ole se stala z á kladem z á p adníh o mniš ství. S vatý B enedikt z emřel p ravdě p odob ně roku V roc o h o P ap ež P avel V I. p roh lá sil z a p atrona E vrop y. J eh o odkaz z ní: A b solutně nič emu nesmíme dá vat p řednost p řed Kristem. Svatý Ber nar d, opat a u č i te l c í r k v e s r pe n Narodil se roku ve Franc ii. V roc e op ustil rodné š lec h tic ké sídlo a se svý mi č ty řmi b ratry vstoup il do c isterc iá c ké h o klá š tera. P ro dob ro c írkve nej ednou op ustil klá š terní samotu. V y stoup il p roti vz dorop ap ež i A nakletovi I I. a teh dej š ím b ludařů m. P ro své h o ž á ka p ap ež e E vž ena I I I. nap sal p ě tisvaz kové dílo o p ovinnostec h p ap ež e a z á sadá c h h lub oké h o duc h ovníh o ž ivota. Z anec h al mnoh o sp isů o duc h ovním ž ivotě a vy nikal velkou lá skou k P anně M arii. J e autorem modlitb y P amatuj lá sky p lná P anno M aria..., naz ý vané M emorare. J eh o ká z á ní o P ísni p ísní p atří k p okladů m křesť anské my stic ké literatury. S vatý B ernard z emřel roku Jaroslav Branžovský Ve službě Slova - P. T om á š Š p i d lí k Kardiná l P. T omá š Š p idlík j e ná m j istě dob ře z ná m. J eh o p romluvy ve vatiká nské m roz h lase a p ři c eloná rodníc h p outíc h na V eleh radě a na S vaté H oře u P říb rami j sou velmi insp iruj íc í a h lub oké. Knih a, kterou vá m c h c i p ředstavit, ná m p ředklá dá p romluvy na vš ec h ny nedě le liturg ic ké h o roku v j ednotlivý c h roč níc h c y klec h a také p ro vý z namné svá tky. O tec kardiná l ve svý c h p romluvá c h vy c h á z í z roz manitosti a b oh atosti lidské h o ž ivota, f iloz of ie a umě ní. Knih a V e služ b ě slova má tři svaz ky A, B a C p odle j ednotlivý c h roč níc h c y klů a vy š la p op rvé r v nakladatelství M atic e C y rilometodě j ské. M ů ž e ná m b ý t p řínosem p ři roz j ímá ní nad evang eliem p řísluš né nedě le a p ři p říp ravě na mš i svatou. Jaroslav Branžovský SVATOVAVŘINECKÉ HODY V PŘEROVĚ Sobota 6. srpna Adorace a příležitost ke svátosti smíření - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 00 M š e svatá v předveč er slavnosti - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 K oncert b arokní du ch ovní h u db y - Kostel sv. V avřinc e ve 2 0: 00 S kladb y autorů : G. F. H ä ndel, G. P. T elemann, A. M az á k, A. C orelli Ú č inkuj í: M artina M ic h ailidisová - z ob c ová f lé tna, A neta S z ukalská - sp inet, z p ě v, J ana R adostová - h ousle, z p ě v N e d ě l e 7. srpna H lavní h odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 9 : 00 - M š i svatou b ude slouž it P. J osef L amb or Of iciální z ah áj ení přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M v 1 0: S tarosta mě sta J indřic h V alouc h a f ará ř P avel H of írek S etkání po mš i svaté na f aře u kávy a č aj e - Fara v P řerově od 1 0: 00 H odová mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 0: 3 0 S vátostné požeh nání a novokně žské požeh nání - Kostel sv. V avřinc e od 1 4: 00 - P. J an Franta S lovo o sv. V avřinci a tradici přerovský ch h odů - Ná mě stí T G M ve 1 4: Fará ř P. P avel H of írek N ef ormální setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě - O d 1 5 : 00 P roh lídka kostela sv. V avřince s vý kladem - Kostel sv. V avřinc e v 1 5 : 00 B eseda s kně žími, kteří pů sob ili v P řerově - C entrum S onus v 1 6 : 00 M ož nost doz vě dě t se, c o dě laj í dnes, j ak vz p omínaj í na P řerov. P řílež itost k osob nímu setká ní Ú č ast p řislíb ili: J osef L amb or, Františ ek J anh ub a, M iloslav M ic h na, Karel Krump olc, M iroslav R eif, J an L arisc h, V ladimír J ah n, J an Kulíš ek, J aroslav Kníc h al, J an P lodr, M artin Kub eš, J osef P elc, P etr B eneš, O ndřej J irout P okrač ování nef ormálníh o setkání v centru S onu s a na f arní z ah radě V eč erní mš e svatá - Kostel sv. V avřinc e v 1 8: 3 0 Všechny srdečně zveme Slovo pro každého Číslo 7, Ročník 11, Červenec a Srpen 2005 St rana 19

20 Ł Informace V n e d ě l i 7. s r p n a s l a v í m e v P ř e r o v ě SVATOVAVŘINECKÉ HODY P r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t r a n ě 1 9 a v š e c h n y v á s s r d e č n ě z v e m e. Čtvrtek : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v Tichá adorace bude od 14:00 do 18: : 3 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra č n í d en f a rn o s ti Př ero v S p ol eč n á adorace a s v át os t n é p ož ehn án í N ed ě l e : 4 5 Př ed m o s tí, ko s tel H o d o vá m š e s va tá v Př ed m o s tí S l av n os t s v. M arie M ag dal é n y M š i bude s l ouž it n ov ok n ě z P. J an F ran t a 14:30 P ř edm os t í, k os t el S p ol eč n á m odl it ba rů ž en ce 15 : 0 0 Př ed m o s tí, ko s tel N o vo kn ě ž s ké p o ž eh n á n í v Př ed m o s tí Bude udě l ov at P. J an F ran t a S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a ak ol y t ů S o b o ta : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá z e s vá tku Pro m ě n ě n í Pá n ě 17 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y 18 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec A d o ra c e a p ř í l ež i to s t ke s vá to s ti s m í ř en í 20 : 0 0 Př ero v, s v. V a vř i n ec K o n c ert b a ro kn í d u c h o vn í h u d b y N ed ě l e 7.8. PŘ E R O V S V A T O V A V Ř I N E C K É H O D Y 9 :00 P ř erov, s v. V av ř in ec H l av n í hodov á m š e s v at á 10:15 P ř erov, n ám ě s t í TG M O f iciál n í z aháj en í hodů 15:00 P ř erov, s v. V av ř in ec P rohl í dk a k os t el a s v ý k l adem 16 :00 C en t rum S on us Bes eda s k n ě ž í m i, k t eř í v P ř erov ě p ů s obil i ce l ý p r o g r a m h o d ů n a j d e t e n a s t. 1 9 Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S obot a :30 P ř erov, s v. V av ř in ec M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u Po n d ě l í : 0 0 C en tru m S o n u s Z a č á tek p ř í p ra vy ro d i č ů n a kř ty d ě tí S l a vn o s t N a n eb evz etí Pa n n y M a ri e M š e s va té : Př ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 Př ed m o s tí 18 : 0 0 S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě R edak č n í rada č as op is u Č t v rt ek :00 C en t rum S on us K l ub S P O L U : P rog ram p ro s en iory a v n uk y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a l ek t orů a ak ol y t ů Čtvrtek 1.9. Př ero v, Př ed m o s tí Z a č á tek vy u č o vá n í n á b o ž en s tví Rozvrh náboženství bude v p ř íš tím č ísl e 2 0:00 C en t rum S on us M odl it by m at ek S obot a :00 P ř erov, s v. V av ř in ec P obož n os t p rv n í s obot y S t ř eda :30 F ara v P ř erov ě S chů z k a v edoucí ch dě t í a m l ádež e N ed ě l e : 3 0 D l u h o n i c e Po u tn í m š e s va tá v ka p l i v D l u h o n i c í c h S l av n os t P ov ý š en í s v at é ho k ř í ž e Ú t erý :00 P ř erov, s v. J iř í M odl it by F at im s k é ho ap oš t ol át u N ed ě l e : 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a ri e v Př ero vě p o d n em o c n i c í d o k o n č e n í n a s t r. 1 5 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. M ich al Š álek, j áh en T omáš S trog an, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka prázdninového čísla je 17. srpna N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 20 Slovo pro každého Č í s l o 7, R o č ní k 1 1, Č e rv e ne c a Srp e n 2005

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více