INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK ( nebo em na adrese 1. Demografický vývoj na středních školách : krize začne za dva roky [Demographic development in secondary schools : crisis about to start in two years' time] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 38 (2006), s fot., 2 graf., 1 tab. Statistické údaje týkající se očekávaného vývoje a struktury obyvatelstva podle hlavních věkových skupin do r Vliv předpokládaného demografického poklesu počtu žáků na existenci a vývoj základních a středních škol. Rozbor demografických prognóz a výhledů, které na základě údajů Českého statistického úřadu a také cílů vzdělávací politiky vytváří ministerstvo školství. školství ; počet žáků ; úbytek žáků ; základní škola ; střední škola ; populační trend ; populační rozložení ; působení ; školská politika ; prognóza ; budoucnost ; statistická data ; demografie ; 2. Do domácí školy chodí stále více dětí [The number of children attending home school has been growing] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 19, č. 255 (2.XI.) (2006), s. 5. Dětí, které jsou vzdělávány rodiči, stále přibývá. Loni jich bylo 338, letos už 546. Jde jak o děti talentované, tak o děti, které mají problémy se zvládáním učiva. Domácí vzdělávání se prozatím týká jen dětí od 1. do 5. třídy. Asociace pro domácí vzdělávání chce prosadit, aby domácí učení bylo umožněno i na 2. stupni ZŠ. Ministerstvu školství i řadě učitelů se tato myšlenka nelíbí. Pedagogové tvrdí, že doma vzdělávané děti mohou mít později různé problémy, především v kolektivu. domácí vzdělávání ; odškolštění vzdělání ; výuka ; rodičovská účast ; první stupeň ; základní škola ; názor ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ;

2 3. Dvě české školy se umístily v Top 500 [Two Czech schools placed among the Top 500] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 19, č. 245 (20.X.) (2006), s. 1 přílohy Akademie. 1 tab., 1 fot. Každý podzim uveřejňuje vzdělávací příloha listu The Times žebříčky nejlepších světových univerzit, na jejichž vzniku pracují mezinárodní experti zaměření na vzdělávání a kariéru. Letos se v nich poprvé objevily dvě české školy: pražská Karlova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Naše školy nejsou v tradičním žebříčku Top 200, tedy mezi nejlepšími dvěma stovkami univerzit, ale v rozšířené verzi Top 500. vysoká škola ; univerzita ; hodnocení školy ; kvalita ; komparace ; mezinárodní spolupráce ; zahraničí ; svět ; soupis ; České učení technické ; Univerzita Karlova ; Česká republika ; Praha ; Brno 4. Efektivní škola [Effective school] / Jana Straková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2006), s Problematika stanovování kritérií pro posuzování kvality školy. Příspěvek obsahuje pohled odborníků z Nizozemska a Velké Británie, kteří se dlouhodobě zabývají tématem efektivity školy. Procesy podporující efektivitu školy. Faktory, které pozitivně ovlivňují kvalitu výsledků. Stanovení správných cílů. Přidaná hodnota - vztažení výsledků vzdělávání k podmínkám a vstupům. škola ; hodnocení ; hodnocení školy ; efektivnost vzdělávání ; kvalita vzdělání ; hodnotící kritérium ; 5. Jak dál...? [What to do next...?] / Oldřich Botlík, Ondřej Hausenblas, Petr Roupec, Jaroslava Simonová, Jana Straková. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006/2007), s Doporučení Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA uvedená ve druhé části studie Na cestě ke znalostní společnosti, která se týkají správy a financování oblasti vzdělávání, kurikulární reformy a hodnocení výsledků vzdělávací soustavy. Podrobné zdůvodnění navrhovaných opatření je publikováno na webu redakce Učitelských listů.

3 školská správa ; financování ; školství ; vzdělávání ; školská politika ; hodnocení vzdělávacího systému ; znalostní společnost ; návrh ; 6. Jaký bude rozpočet školství v roce 2007? [What will the budget for education in 2007 look like?] / Zdeněk Bernard. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 37 (2006), s tab., 2 graf. Rozhovor Učitelských novin s vrchních ředitelem ekonomické sekce MŠMT o tom, jak je navrhován rozpočet školství pro rok 2007, z čeho návrh vychází, na co se peněz nedostává a jak ze změní platy učitelů. školství ; financování ; rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; náklady na vzdělání ; učitel ; plat ; školská politika ; názor ; Jaký je reálný stav vlastního hodnocení škol? [What's the real situation in schools' self-evaluations?] / Vladimíra Melicharová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 4 (2006/2007), s. 1-2 přílohy Ředitelské listy. Výsledky průzkumu na vybraných základních školách ve Středočeském kraji: školy mají málo zkušeností se systematickým vlastním hodnocením, uvítaly by metodickou podporu, sebehodnocení provádí většinou jen vedení škol, chybí zpětná vazba zainteresovaných hodnotitelů z vnějšku školy. Jak by měla vypadat sebehodnotící zpráva. Vztah mezi ní a výroční zprávou i dalšími dokumenty školy. interní hodnocení ; sebehodnocení ; hodnocení školy ; základní škola ; hodnocení výuky ; zpráva ; výroční zpráva ; výsledek výzkumu ; 8. K některým aktuálním problémům všeobecného vzdělání v kontextu učící se a globalizující se společnosti [Some actual problems of general education in the context of learning and globalizing society] / Jarmila Skalková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 23 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 1 (2006), s

4 Cílem studie je přispět k analýze funkce a pojetí všeobecného vzdělání v globalizující se společnosti. Vztah vzdělávacích cílů a globalizačních tendencí. Změny vzdělávacích obsahů, spjaté s kontextem sociálních nároků na jedince, s otázkou vztahu vědy a vyučovacího předmětu. Upozornění na obtížnost realizace změn, včetně náročnosti na činnost učitele. společnost ; učící se společnost ; všeobecné vzdělání ; globalizace ; 9. Marketingový audit školy [Marketing audit of school] / Hana Weissová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 4 (2006), s graf., 4 tab. Marketingový audit školy jako důkladné zmapování podmínek, ve kterých škola pracuje a východisko pro stanovení cílů a strategie školy. Autorka na příkladu auditu konkrétní školy z r.2003 (ZŠ Prachatice, Vodňanská 287) ilustruje metodiku takového auditu, jeho funkci a využití. Audit vznikl v rámci příprav na tvorbu ŠVP a soustředil se na analýzu prostředí, ve kterém škola pracuje a cílového prostředí. Obsah jednotlivých částí auditu, jejich závěry pro školu. hodnocení školy ; školní prostředí ; řízení školy ; vztah škola-veřejnost ; marketing ; analýza instituce ; audit 10. Multikulturní výchova v mateřské škole [Intercultural education in kindergartens] / Zora Kožíšková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2006), s fot., 1 obr. Výsledky výzkumu zaměřeného na naplňování multikulturní výchovy v mateřských školách a integrace jinojazyčných dětí do českého prostředí mateřských škol ( ). Výzkum proběhl v lokalitě Prahy 6, kde je větší výskyt rodin s jiným než českým mateřským jazykem (ambasády, rezidenční byty). Adaptační a integrační problémy z pohledu rodičů i učitelů. Období sociální a komunikační samoty dítěte - závisí na individuální výbavě dítěte a na míře kulturní a jazykové odlišnosti. Prezentace kultury integrovaného dítěte jako součást integračního procesu. Rozbor integračních problémů. Obrázkový slovník - pomůcka pro zlepšení komunikace. předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; integrace ; multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; školní adaptace ; výzkum ;

5 11. OECD - o vyučovací a pracovní povinnosti učitelů [OECD - teachers' teaching and work duties] / Pavlína Šťastnová. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 33 (2006), s graf. Komparativní údaje o vybraných tématech z oblasti vzdělávání a školství za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 v zemích OECD a v České republice: míra vyučovací povinnosti učitelů v primárním a sekundárním vzdělávání, její časová organizace v průběhu školního roku, pojetí přímé vyučovací povinnosti a celková pracovní doba (aktivity mimo výuku). komparace ; výuka ; povinná práce ; učitel ; základní škola ; střední škola ; organizace času ; statistická data ; pracovní doba ; OECD ; Česká republika ; OECD - platy učitelů za hodinu výuky [OECD - teacher salaries for one teaching lesson] / Pavlína Šťastnová. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 35 (2006), s graf. Srovnávací statistické údaje o výši platů učitelů veřejných základních a středních škol ve školním roce 2003/2004 a kalendářním roce 2004 v zemích OECD. Platy jsou uváděny v absolutní výši v přepočtu na US $ a paritu kupní síly. Faktory, které ovlivňují výši platů. Vliv učitelské praxe na výši platů. komparace ; statistická data ; plat ; učitel ; základní škola ; střední škola ; veřejné vzdělávání ; veřejná škola ; OECD ; Česká republika 13. Organizace tvorby učebních osnov na pilotních školách [Organization of teaching programme formation at pilot schools] -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2006), s schem. Soubor námětů a metodické pomoci školám, který vznikl na základě systematické práce na přípravě učebních osnov ve školních vzdělávacích programech a na základě jednoho roku ověřování v pilotních školách (výuka podle vlastních ŠVP). Příklady z několika základních škol - příprava, složení realizačních týmů, postup (v několika fázích), realizace, hodnocení. Shrnutí nejvhodnějších postupů a nejčastějších problémů při přípravě a zavádění ŠVP.

6 základní škola ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; učební osnovy ; pilotní projekt ; vzorová škola ; metodika ; vývoj kurikula ; 14. Pedagogické fakulty a RVP [Pedagogical faculties and framework educational programme] / Robert Čapek. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2006), s Nedostatky ve vysokoškolské přípravě budoucích pedagogů s ohledem na zavádění Rámcového vzdělávacího programu, respektive školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Nutné změny v přípravě v oblasti cílů, obsahu, metod a hodnocení výuky. Návrhy na úpravu vysokoškolského studia budoucích pedagogů tak, aby odpovídalo pažadavkům praxe (RVP, klíčové kompetence, netradiční metody, zaměření na pedagogické dovednosti). vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; vysokoškolské studium ; obsah výuky ; pedagogická dovednost ; rozvíjení schopností ; nedostatek ; návrh reformy ; 15. Praxe - základ života [Practice - principle of life] / Martin Petříček. -- cze In: Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. -- [CZ] -- Roč. 50, č. 43 (2006), s fot., 1 graf. Průmyslovým podnikům chybí kvalitní absolventi technických vysokých škol. Jedna z příčin současného stavu - začátkem 90. let nebylo technické školství veřejností vnímáno prestižně. Nízký počet osob s vysokoškolským vzděláním technického a přírodovědného směru v ČR. Současní absolventi znají teorii, ale chybí jim projektový přístup, týmové návyky a zkušenost s řešením problémů. absolvent vysoké školy ; technická vysoká škola ; nedostatek pracovních sil ; potřeba pracovní síly ; průmysl ; nedostatek ; technické vzdělání ; 16. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu ( ) [Problems of Czech primary schools in the light of surveys ( )] / Tomáš Janík. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- [CZ] -- Roč. 131, č. 1 (2006/2007), s pozn.

7 Článek se zabývá analýzou různých výzkumů (českých i mezinárodních), které se zabývaly problémy české základní školy. Jako podkladový materiál sloužily výzkumné zprávy publikované v letech Rozpoznané problémy jsou členěny do čtyř tematických okruhů: problémy spojené s vyučováním, problémy spojené s učením, problémy spojené s obsahem vzdělávání a problémy spojené s prostředím obklopujícím vyučování a učení. základní škola ; vzdělávací program ; učební osnovy ; obsah výuky ; výuka ; učení ; klima třídy ; výzkumná zpráva ; analýza ; pedagogický výzkum ; 17. Přehled bakalářských a magisterských studijních programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v České republice, k jejichž studiu budou uchazeči přijímáni pro akademický rok 2007/2008 [List of Bachelor and Master study programmes and disciplines in Czech higher education institutions and their branches for students enrolled in the school year 2007/2008] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č (2006), s přílohy. vysoká škola ; univerzita ; studijní obor ; studijní program ; bakalářské studium ; magisterské studium ; soupis ; Česká republika ; 2007/ Přehled platných právních předpisů v regionálním školství [Review of valid legal regulations in regional school system] / Jiří Valenta. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 3, č. 9 (2006/2007), s Aktuální přehled platných právních norem (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády), které se buď přímo nebo odvozeně uplatňují ve školství. školství ; regionální školství ; zákon ; vyhláška ; nařízení vlády ; školská legislativa ; soupis ; Česká republika

8 19. Přehled studijních programů a studijních oborů v oblasti umění a architektury na vysokých školách v České republice, k jejichž studiu budou uchazeči přijímáni pro akademický rok 2007/2008 [List of study programmes and study disciplines in art and architecture in higher education institutions for school year 2007/2008] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 36 (2006), příl. s Informace o studijních oborech a studijních programech v oblasti umění a architektury na vysokých školách, včetně forem a standardní doby studia. Dále obecné informace o přijímacím řízení, termínech pro podávání přihlášek a další důležitá sdělení vysokých škol a fakult. studijní obor ; studijní program ; umělecké školství ; umělecké vzdělávání ; výtvarné umění ; architektura ; vysoká škola ; umělecká vysoká škola ; vysokoškolské studium ; obsah výuky ; soupis ; 2007/ Při kontrole autoevaluace školy nás budou zajímat jen výstupy [When controlling school's auto-evaluation, we'll be interested only in outcomes] / Lukáš Doubrava. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 37 (2006), s Autoevaluace školy je důležitý prvek v moderním řízení školy. Školský zákon a následná prováděcí vyhláška určují rámec toho, čeho by se mělo sebehodnocení škol týkat. Doposud školy optimální způsob vlastní evaluace hledaly. Od r půjde již o kontrolu zákonné povinnosti. Na její dodržování bude dohlížet Česká školní inspekce. Ta, když pak zjistí, že škola v některé oblasti pokulhává, bude se nejdříve zajímat, zda si tento nedostatek ředitel školy uvědomuje a jestli v rámci autoevaluace již přijal k jeho odstranění nějaká řešení. škola ; sebehodnocení ; hodnocení školy ; ředitel školy ; interní hodnocení ; řízení školy ; kontrola ; inspekce ; školská legislativa ; Česká školní inspekce

9 21. Sociální nerovnosti v českém školním vzdělávání [Social disparity in Czech school education] / Jan Průcha. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 14 In: Pedagogická orientace -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 1 (2006), s V pedagogickém výzkumu je problematika sociálních nerovností ve vzdělávání dosti opomíjena. Stať informuje o některých sociologických přístupech k této problematice v české a zahraniční vědě. Nejvíce pozornosti je věnováno práci brněnského sociologa o vzdělanostní mobilitě v rodinách dělníků a v rodinách vysokoškoláků. Silný vliv vzdělanostní úrovně rodičů na vzdělanostní šance dětí. V současné české populaci vzrůstají autoreprodukční tendence ve vzdělávání (děti dědí stejnou úroveň vzdělání, jakou dosáhli jejich otcové). vzdělávání ; sociální nerovnost ; vzdělávací možnosti ; rodiče ; stupeň vzdělání ; sociální původ ; pedagogický výzkum ; 22. Struktura nové maturitní zkoušky - profilová část [Structure of new secondary school leaving exam - the profiled part] / Iva Kabeláčová. [Část] cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 38 (2006), s. 23. Nová maturitní zkouška sestává ze společné a profilové části. Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Na řediteli záleží, zda stanoví jen tři povinné zkoušky, anebo svou nabídku rozšíří. Pokud si žák zvolí z ředitelské nabídky, vykoná zkoušky v příslušné škole. V případě, že se žák rozhodne pro zkoušky z poměrně pestré nabídky MŠMT (český jazyk a literatura, matematika, chemie, fyzika atd.), může zkoušky konat i v jiné škole, kterou stanoví Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). maturita ; státní maturita ; zkušební systém ; závěrečná zkouška ; střední škola ; ředitel školy ; obsah zkoušky ; koncepce ; návrh ; 23. Struktura nové maturitní zkoušky - společná část [The structure of new secondary school leaving exam - the common part][část] cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 37 (2006), s. 23. Popis struktury státní maturitní zkoušky (společné pro všechny střední školy), která se bude skládat z českého jazyka, cizího jazyka a jednoho volitelného předmětu

10 (matematika 1, občanský základ, přírodovědně technický základ, informačně techniký základ). státní maturita ; maturita ; závěrečná zkouška ; zkušební systém ; střední škola ; volitelný předmět ; obsah zkoušky ; koncepce ; návrh ; 24. Školství může nadělat víc škody než užitku [School system can cause more damage than bring benefits] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 19, č. 256 (3.XI.) (2006), s. 1 přílohy Akademie. 1 obr. Evropská komise (EK) vyzvala členské země (Česko nevyjímaje), aby přehodnotily své vzdělávací systémy, které jsou ve většině případů poznamenány nespravedlivým elitářstvím. V českém školství se to projevuje rozdělováním žáků už na základní škole. Nadané děti odcházejí do víceletých gymnázií, ty ostatní, méně úspěšné, zůstávají. EK má představu, že by škola měla vycházet vstříc všem žákům a maximálně uspokojovat jejich potřeby. V budoucnu by se tedy měla škola přizpůsobovat potřebám žáků a ne, aby to bylo naopak. školství ; diferenciace podle schopností ; diferenciace ; selekce ; rovnost možností ; žák ; základní škola ; přechod ze základní na střední školu ; víceleté gymnázium ; školská politika ; nedostatek ; Evropská komise ; Česká republika ; Evropská unie 25. To, jak žáci jedí, má se zdravou výživou málo společného [What pupils eat has little in common with healthy food] / Zdeňka La Sala, Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 14, č. 37 (2006), s fot. Statistické údaje o stravovacích zvycích žáků 3. a 7. tříd základních škol v České republice zjištěné v říjnu 2006 v průzkumu Fóra zdravé výživy a České kardiologické společnosti. Nevhodná skladba jídelníčku a nápojů způsobuje dětem obezitu, chronickou podvýživu a závažné poruchy metabolismu. Postoj rodičů ke stravování jejich dětí se přes varování lékařů od loňského průzkumu nezměnil. statistická data ; stravovací zvyklosti ; žák ; základní škola ; výzkum ; postoj rodičů ; výživa ; děti školního věku ; Česká republika ; ročník 3 ; ročník 7

11 26. Vzdělávací programy IPPP ČR pro 1. pololetí školního roku 2006/2007 [Educational programmes of Institute for pedagogical - psychological counseling in the fist half-year of the 2006/2007 school year] -- cze In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- [CZ] -- Roč. 2006, č. 46 (2006), s přílohy. Přehled a charakteristika vzdělávacích programů (ve formě kurzů, seminářů, přednášek) organizovaných IPPP ČR pro vychovatele, školní psychology, speciální pedagogy a další zájemce. Okruhy témat: problematika nadaných žáků, kariérové poradenství, multikulturní problematika, vzdělávání a poradenská práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, organizace a řízení školy, pedagogicko - psychologické poradenství atd. poradenství ; poradenská služba ; výchovné poradenství ; profesní poradenství ; psychologická služba ; speciální pedagogika ; etopedie ; řízení školy ; obsah výuky ; vzdělávací program ; další vzdělávání učitelů ; vzdělávání dospělých ; seminář ; kurs ; přednáška ; 2006/ Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková * SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha 16. 2. 2012 PhDr. Stanislava Krčková Zákon umožňuje změnu RVP, nikde však není definováno, podle jakých pravidel by mělo ke změnám docházet. REVIZE není

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Kateřina Vlčková Jak bude vypadat nová struktura hierarchie dokumentů určujících co, kdy, koho, proč, jak, za jakým účelem, za jakých podmínek a s jakými výsledky

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více