9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, jsme na počátku devátého kalendář ního měsíce a přece na prahu nového roku, školního či akademického. Do la vic našich škol usednou další desítky nových prvňáčků, kterým se v tu chvíli otevírá nová etapa jejich života. Bude právě taková, s jakou odpovědností k ní přistoupí. V jejich věku ještě ne ani tak oni samotní, jako spíše Vy, jejich rodiče, také dozajista pedagogové a svůj díl ne smazatelného přičinění k pozitivním oka mžikům nese samotné město. Těší mne, že bez ohledu na politic kou příslušnost se všichni v zastupitel stvu snažíme udělat maximum pro napl nění vize města Kyjova jako města škol. Důkazem toho je minulá investice do základní školy Újezd a právě letošní, nově zbudované víceúčelové hřiště u ŽŠ Dr. Jo klíka včetně zateplení budovy této školy, opravy střechy a výměny oken. Pod drob nohled našeho budoucího rozhodování tak musí padnout i budova Základní školy J.A. Komenského či Mateřská a Zá kladní škola v Bohuslavicích. Nejde však jen o prostředí, které do tváří předpoklady pro kvalitní studium. Vel kou pozornost musíme věnovat i samot ným pedagogům a jejich možnosti se realizovat. Vychovávat a vzdělávat děti na šeho města i regionu. Mít ty nejlepší mož nosti vykonávat své učitelské poslání. I když nejsem materialista, jako realista vím, že mnoho věcí je více či méně odvislé od toku finančních prostředků. Pominu li mzdovou otázku, kterou město neovlivní, je vhodné se zamyslet nad provozními a investičními prostředky, jejich efektivním vynakládáním a budoucím směřováním. Dnešní zastupitelstvo má před sebou po slední rok svého funkčního období a je nepravděpodobné, že by schvalovalo novou koncepci školství. Myslím si ale, že není vůbec od věci již dnes začít seri ózně diskutovat nad otázkou dalšího in stitucionálního směřování základního školství v Kyjově. O to více v době, kdy s našimi zvyšujícími se nároky na kva litu výuky úměrně klesá materiální pod pora i ekonomická záštita státu. Čím dál tím častěji se v médiích setká váme s názorem, že se náš národ odrazil od dna ekonomické krize. Bohužel musím konstatovat, že i kdyby to byla pravda, na rozpočet města teprve začíná doléhat mi zivé inkaso daňových výdajů ekonomických subjektů. Rozpočet pro nadcházející rok, jejž právě sestavujeme, bude možná nej složitější za posledních dvacet let. Děkuji již dnes všem, kteří tuto situaci chápou a jsou shovívaví ve svých nárocích. Milí spoluobčané, ať Vám chvíle ba bího léta přinesou krásné vzpomínky, pů vabné myšlenky i novou inspiraci do dnů budoucích. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Rozdělení odboru MěÚ Kyjov strana 3 / KLS 2009 strana 11 / Kyjovský okruh strana 18 Kyjovské noviny / září 2009 strana 1

2 Radnice Malí Kyjovští mají nové hřiště Podle slibu města vyrostlo během července v městském parku nové hřiště pro děti. Moderní, bezpečné a hygienickým normám odpovídající prolézačky, hou pačky a další herní prvky byly přede vším malým kyjovským občánkům předány do užívání slavnostním pře střižením pásky. Ještě než se tak stalo, neušlo hřiště nežádoucí pozornosti van dalů. Proti nim a jim podobným živ lům bude radnice tvrdě postupovat. Hřiště bude kontrolováno jak měst skou policií, tak kamerovým sys témem a jakékoli nešvary budou nekompromisně trestány v rámci pře stupkového nebo i trestního řízení, varoval starosta František Lukl. Nové hřiště v parku už víc jak měsíc testují děti i jejich rodiče. První akcí, kterou město uspořádalo v prostorách nového cyklozázemí v in formačním centru byla před koncem prázdnin Tour de Kyjov s mistry světa v jízdě na vysokém kole Ivou Zajíčko vou a Josefem Zimovčákem. Při zajímavém a příjemném povídání zavzpomínali oba sportovci na své začát ky, jak se k vysokému kolu vůbec dostali nebo na závody, které v mnoha případech byly korunovány vítězstvími a tituly. Ne zdráhali se ani vysvětlit techniku jízdy na takovém stroji. Že to skutečně není vůbec tak jedno duché, jak to na první pohled vypadá, se osobně přesvědčila moderátorka besedy Veronika Hollerová a z řad diváků Josef Slováček. Rady jim udílela Iva Zajíčková, protože Josef Zimovčák musel ze všech sil odvážlivce i s kolem držet ve verti kální poloze. Jednu chvíli mu vypomohli i kluci z CK Dacom Pharma Kyjov, kteří s sebou přivedli nečekaného hosta, re prezentanta Jana Bártu. Ten je odchovan cem kyjovského klubu a v současné době se silniční cyklistice věnuje v jednom z rakouských klubů. K vysokým kolům patří i jejich mladší nástupci, které najdeme v mnohých ga rážích či kůlnách ještě v pojízdném sta vu, a přesto jsou to už kola historická. Při okružní jízdě kyjovským náměstím se s nimi, pečlivě udržovanými, pochlubili členové Veselského klubu nezávislých cyklistů odění, jak jinak, v dobových ša tech. Nový areál v blízkosti koupaliště a městského centra je tak po hřiš tích U Vodojemu a Za Stadionem další možností vyžití, které město v posledních letech pro děti a mlá dež vybudovalo. V současné době je jim v Kyjově k dispozici více jak dva cet dětských hřišť a třináct sportov ních. Obnova toho zatím posledního si vyžádala náklady bezmála milion dvě stě tisíc korun a výrazně k ní při spěla půlmilionová dotace Morav ských naftových dolů. Dětem, které spolu s mamin kami přišly na slavnostní otevření, se hřiště moc zamlouvalo. Líbilo se i ma minkám, kterým město vyhovělo v požadavku zru šit fontánku, sou část původního vybavení. Pro mytí upatlaných ručiček i k osvě žení bude sloužit v budoucnu pítko, pro které je už připraveno umís tění. Výměny se dočká i zastaralé osvětlení. Tímto krokem byla ukončena Foto Veronika Hollerová Provoz hřiště slavnostně zahájily maminky se zástupci města. první etapa obnovy městského par ku. Park si určitě zaslouží naši po zornost, ať už se to týká zpevněných ploch, možností nové cyklotrasy nebo bruslařského oválu. Ale také ob měny a omlazení dřevin, dodal sta rosta. Jak výrazný bude zásah do měst ského parku, uvidí občané snad už letos na podzim. Pokud se městu podaří získat plánované finanční prostředky na poměrně rozsáhlý projekt obnovy zeleně v této lokalitě, mohou být za několik týdnů káceny první narušené stromy. První Tour de Kyjov na vysokém kole Josef Zimovčák a Iva Zajíčková ochotně odpovídali i na choulostivé otázky. Udržet Josefa Slováčka v sedle a mimo dosah diváků si vyžádalo značné úsilí. Redaktorka TV Slovácko Veronika Hollerová si vedla o poznání lépe. Foto Veronika Hollerová INFORMACE Z RADY MĚSTA Kromě majetkoprávních úkonů schválila rada města při prázdninových jednáních mimo jiné řád veřejného po hřebiště. Ten nově zahrnuje i pohře biště v Bohuslavicích, které na město převedla římskokatolická církev. Součástí bytové problematiky bylo schválení nových nájmů v DPS a sou časně byly vyhlášeny záměry města na prodej dalších bytových jednotek. Rada se věnovala rovněž rozpočto vým opatřením. Zde byla zásadním bodem aktualizace investičních priorit města. Jak uvedl tajemník městského úřadu Milan Jagoš, jsou to zejména projekty na zateplení veřejných budov, kde budou finanční prostředky žádány z investičného programu životní pro středí. Radní současně schválili doda tek dohody s mikroregionem Nový Dvůr o poskytnutí investiční dotace na cyk lostezku Kyjov Skoronice, která byla financována z regionálního operačního programu. Rada města schválila přijetí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 62 ti síce korun. Tyto prostředky jsou ur čeny na zařízení pro údržbu sportovišť na území města. V rámci školských příspěvkových organizací města schválila rada povo lení výjimek počtu dětí v jednotlivých třídách. Vedle nového řádu ubytovny města na Havlíčkově ulici byly schváleny i vý povědi z nájmu bytů z důvodů neuží vání bytu nebo neplacení nájemného. V rámci rozpočtových opatření do šlo na základě schválení radou města ke snížení městského rozpočtu. Sní žily se daňové příjmy, proto byla vytvo řena některá úsporná opatření v pro vozní části rozpočtu tak, aby rozpočet i nadále byl koncipovaný jako vyrov naný. V polovině srpna rada projednávala některé nové majetkoprávní úkony a rozpočtová opatření. Byly vyhlášeny nové záměry na prodej dalších bytů. Jak uvedl tajemník městského úřadu Mi lan Jagoš, k bylo již pro dáno celkem 257 bytových jednotek a město z jejich prodeje získalo 61 mi lionů korun. Rada dále projednávala, jakým způ sobem nastaví město koncepci komu nálního hospodářství. Tato otázka ne byla uzavřena, radní se k ní vrátí na příštím zasedání. Rada schválila výsledky výběrového řízení na zpracování průzkumu energe tické náročnosti budov. Jedná se o pro jekt česko rakouské spolupráce, který je hrazený Evropskou unií. Schváleny byly rovněž smlouvy o uzavření věcného břemene s vlast níky pozemků v Bohuslavicích, kterými vede nová kanalizace, a dohody s vlast níky pozemků, kudy vede cyklostezka Kyjov Skoronice, a to jak už v realizo vané části, tak v připravované. Město uzavřelo novou smlouvu o partnerství a spolupráci s obecně prospěšnou společností Partnerství, která se týká propagace cyklistiky a cyklozázemí v IC města. V souvislosti s připravovanou vý stavbou rodinných domků v lokalitě Pod Lipami v Nětčicích doporučuje rada za stupitelstvu, aby infrastrukturu finan covalo město s tím, že vlastníci po zemků se na sítích budou podílet zhruba 50 % nákladů. Celková inves tice představuje necelých 5 milionů korun. strana 2 Kyjovské noviny / září 2009

3 Odbor stavebního úřadu a územního plánování rozdělen na dva samostatné odbory Městský úřad v Kyjově se roz hodl od 1. července letošního roku rozdělit do té doby společně fungu jící odbor stavebního úřadu a územ ního plánování. Důvodem byl především nárůst agendy odboru a s tím související vyšší požadavky na jeho pracovníky. Přibližně dva roky pracovala tato dvě oddělení společně, nový stavební zákon však místo proklamovaných zjednodušení přinesl spíše kompli kace. Proto se jako vhodnější a vý hodnější jevilo vytvoření dvou samo statných odborů odboru staveb ního úřadu a odboru územního plánování. Některé instituty velmi ztěžují práci úředníků a vyžadují užší specializaci. Úřad územního plánování pořizuje územní plány pro 42 obcí správního obvodu Kyjova jako obce s rozšířenou působností. Stavební úřad zajišťuje povolování staveb a jejich umísťování pro 27 obcí správního obvodu, uvedl ke změně na městském úřadu jeho ta jemník Milan Jagoš. Podle starosty Františka Lukla u agend obou odborů roste výrazně JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KYJOVA se uskuteční v pondělí 14. září 2009 v 17 h v zasedací síni radnice. Jednání je veřejné. NOVÝ INFORMAČNÍ ZDROJ MěÚ KYJOV Pro lepší informovanost kyjov ských občanů rozšířil Městský úřad v Kyjově své služby pro veřejnost. Novou informační službu, která za čala fungovat počátkem srpna, může využívat každý, kdo má přístup k in ternetu. Pokud občan pošle na interneto vou adresu prostý mail bez čehokoli, je zařazen do da tabáze a budou mu zasílány údaje o přerušení dodávek energií, ná sledně i pozvánky na různé akce, které se ve městě konají, uvedl k nové službě tajemník městského úřadu Milan Jagoš. Služba je bez platná a navazuje na dříve používa nou, kdy zájemcům byly podobné zprávy zasílány formou SMS. Ta se nám příliš neosvědčila, protože byla drahá a náročná. V současné době ji využíváme pouze pro zasílání infor mací o vyřízených dokladech na od boru správních a dopravních agend, dodal tajemník Jagoš. V mnoha případech může včasně doručená informace zabránit případ ným komplikacím. I když se občané k informacím z města dostanou na úředních deskách, v Kyjovských no vinách či v textových zprávách a ma gazínech Televize Slovácko v kabe lové televizi, využívá radnice všech možností, aby se nová služba do stala do povědomí co nejširší veřej nosti. Nové odbory zůstávají v budově MěÚ na Masarykově náměstí č. 1. počet klientů, a tím rozhodnutí a od borných stanovisek, která je nutné vydávat v daných termínech. Nově vzniklé odbory budou samostatně ří zeny především kvůli lepší koordi naci. Odbor územního plánování se může více zaměřit na regionální rozvoj celého spádového území Ky jovska a na prohloubení spolupráce s Mendelovou lesnickou a zeměděl skou univerzitou v Brně, která má v Kyjově detašované pracoviště. S nárůstem činnosti roste i význam Kyjova jako obce s rozšířenou působ ností. Oba odbory zůstávají umístěny v budově městského úřadu na Ma sarykově nám. 1 a jejich vytvoření se nepromítne do navýšení počtu za městnanců. Ubyly zbytečné výjezdy sanitek Díky dohodě, kterou uzavřelo město Kyjov Městská policie Ky jov, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Nemoc nice Kyjov se ve městě snížil počet výjezdů sanitek záchranné služby k lidem pod vlivem alkoholu nebo drog. Dohoda totiž umožňuje stráž níkům městské policie snadnější a efektivnější jednání právě s těmito lidmi, kteří jsou nalezeni na ulici. Problémy s nimi byly celkem časté a nemohli jsme je řešit operativně vlastními silami. I při menším pora nění jsme museli přivolat sanitku, což bylo neefektivní, mnohdy ten člo věk ani odbornou pomoc nepotřebo val, takže šlo více méně o zneuží vání záchranné služby, která mohla chybět u závažnějšího případu, uvedl kurátor kyjovského městského úřadu Jaroslav Řihánek. V současné době jsou strážníci MP vyškoleni pro poskytnutí první pomoci, jsou schopni rozpoznat, zda se jedná o lehčí nebo závažnější zra nění. V lehčích případech poskytnou podnapilému ošetření bez přivolání lékaře a převezou ho buď na další ošetření do nemocnice nebo domů. Když je bez přístřeší, může přespat v městské ubytovně. Pokud je nale zená osoba v silně podnapilém stavu a nekomunikuje, policie ji přepraví do nemocnice. Tady rozhodne lékař o případném převozu do záchytné stanice v Brně a nemocnice právě na základě dohody poskytne sanitní vůz s řidičem. Město pak zajistí stráž níka, který jede jako doprovod a do hlíží na to, aby se ten podnapilý nezranil nebo nepoškodil sanitku, dodal Jaroslav Řihánek. To umož ňuje novela zákona o obecní policii, která platí od začátku letošního roku. Ta také stanoví, že převoz na zá chytku ve výši Kč hradí do tyčná osoba. I když se stane, že ne může zaplatit celou částku naráz, řešíme to formou splátek, protože tito lidé většinou dostávají sociální dávky a já jako kurátor jsem s nimi ve styku, doplnil Řihánek. Třístrannou dohodou se dosáhlo toho, že v uvedených případech ne musí zasahovat záchranná služba, ale vše potřebné může vyřídit měst ská policie. Snížil se také počet opi lých v ulicích města. pro vás! STAROSTOVÉ MÍŘÍ DO BRUSELU Polovina starostů obcí na Kyjov sku zamíří v dohledné době na něko likadenní návštěvu do belgického Bruselu. Zde zavítají do některých in stitucí Evropské unie. Zhruba rok připravovaná cesta má přispět k získání většího přehledu o fungování např. Evropského parla mentu či Evropské komise pro roz voj venkova. To je pro naše starosty zajímavé, stejně jako plánované set kání s některými českými úředníky a evropskými poslanci. Je mezi nimi i předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák, tak doufáme v na vázání nových kontaktů, vazeb i zís kání zkušeností. Rádi bychom získali i informace o případných změnách v čerpání dotací, či o nových možnos tech jejich získání, uvedl kyjovský starosta František Lukl, který je hlav ním organizátorem akce. Dvacítku starostů z Kyjovska roz šíří někteří starostové z Uherskohra dišťska. Podle Františka Lukla je i tato volba dobrá, protože si účastníci mo hou vyměnit zkušenosti v rámci dvou fungujících sousedních krajů. VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dne odvysílala re dakce publicistiky Televize Nova re portáž Občanského juda pod názvem Ty, ty, ty. Jednalo se o možnost vý povědi z nájmu bytů dvou rodin, které hrubě narušovaly dobré mravy. Celá reportáž byla velmi ten denční a sestříhaná s cílem najít viníka, tedy město Kyjov. To se sa mozřejmě podařilo, protože bulvární televize potřebuje kauzy, aby sledo vanost byla co nejvyšší. Jelikož jsem byl přítomen celému jednání, rozhodl jsem se bránit, i když jsem považoval boj se sedmou vel mocí za předem prohraný. Obrátil jsem se na Syndikát novinářů ČR i na samotnou TV Nova (ta neodpo věděla a nepředala záznam ani Syn dikátu novinářů). Uvedl jsem své námitky vůči reportérce, která se dopustila naprosto flagrantního po rušení Etického kodexu novinářů, při jatého valnou hromadou Syndikátu novinářů ČR dne Celou kauzou se zabývala ko mise pro etiku Syndikátu novinářů ČR. Měla k dispozici můj více jak ho dinový záznam z jednání. Dne celou záležitost uzavřela s tím, že u TV Nova došlo k pochybení (zá věr je na novinářů.cz). Vážím si stanoviska Syndikátu novinářů ČR a přemýšlím nad tím, čeho jsou někteří novináři schopni. Nezajímá je skutečnost, nedodržují principy objektivity a vyváženosti, jsou schopni pošlapat základní pra vidla novinářské etiky. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásný závěr letošního léta. PaedDr. Miroslav Hula, místostarosta PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY VYJDOU V PÁTEK 2. ŘÍJNA 2009 Kyjovské noviny / září 2009 strana 3

4 Proč se vůbec Kyjovské letní slavnosti pořádají? Nad touto otáz kou jsem dlouho přemýšlela a do nutila mě napsat těchto pár řádků. Letošní ročník byl již po patnácté a mohu říci, že jsem si v průběhu těchto tří dnů načerpala energie a přišla jsem na jiné myšlenky, než na ty, které mě trápí při běžném ži votním shonu. Navštívila jsem v pátek dechovky na přírodním hledišti a mohu prohlá sit, že dechovka z Moravy je přece něco úžasného. Škoda jen, že přišlo tak málo diváků a ti, kteří zůstali doma a bylo jim líto dát 150 Kč za vstupné, udělali velikou chybu. Po řadem provázela paní Slabáková, která vždy dovede pohladit po sr díčku právě nás, dříve narozené. V sobotu jsem se vypravila jako každý rok na jarmark a při vstupu na náměstí u pokladny jsem se setkala s nepříjemným výstupem právě na šich spoluobčanů, kteří řešili, jestli mají dát 30 Kč za vstupné, nebo ošálit pokladní, že jdou do lékárny. Víte, stane se, že je nezbytné navští vit lékárnu, ale v tomto případě tomu bylo trochu jinak. Bylo víc takových pří padů, chvíli jsem dění u pokladen sle dovala. Je to škoda, že spoluobčané se takto chovají. Vím, že půl Kyjova odjíždí na víkend z města ven, právě tyto občany nahrazují návštěvníci, kteří se naopak na tyto dny do Ky jova těší. A právě na jarmarku ve spoustě stánků bylo na co se dívat a taky si ledacos pěkného a užiteč ného koupit. Letošní výběr souborů a různých skupin byl výborný. Líbivé melodie se vznášely nad městem a ten, kdo si tu chviličku vyšetřil a zrovna nevařil nebo neběhal kolem rodiny a vnouč Názory a stanoviska ků, si to plnými doušky užíval buď sám, nebo naopak i s celou rodinou. Vždyť i děti se mohly vyřádit na skákacím hradu, nebo v sobotu od poledne při loutkové pohádce v Domě kultury. Zájem o pohádku O perní kové chaloupce byl takový, že ji or ganizátoři museli ještě jednou opa kovat. A ty děti, které se dostaly na první představení dostaly od ma ňásků perníčky z chaloupky. A protože jsem zůstala na ná městí až do večerních hodin, před radnicí jsem si poslechla koncert dvou zpěváků, kteří svým vystoupe ním a známými písničkami příjemně završili sobotní program. Na Žalmanův folkový Kyjov na pří rodním hledišti, který se pravidelně koná při slavnostech, nechodím, ale podle lidí, kteří směřovali k přírod nímu hledišti, byla návštěvnost určitě pěkná. Samozřejmě i nedělní dožínkový program jsem navštívila, tentokrát s mými přáteli z Čech, kteří jsou kaž doročně přítomni tady na Moravě a obdivují naše překrásné kroje. Vyvr cholením byl samozřejmě krojovaný dožínkový průvod, který byl letos nekonečně dlouhý, plný cifrování, zpěvu a výskotu, tak jak to má být, vždyť Žadovjáci a Cimbálová muzika Jury Petrů, kteří průvod provázeli, jsou opravdu muzikantští mistři. Na závěr jen mohu mým spoluob čanům z Kyjova vzkázat, aby příští rok se šli také podívat, co vůbec se v našem pěkném, upraveném městě po ty tři dny děje. Vždyť i to vstupné, kvůli kterému se někteří dovedou pěkně čertit, není tak vysoké. Poděko vání patří všem, kteří se na průběhu těchto našich slavností podíleli. H.A. Osobnosti Třicet let od úmrtí Karla (Káji) Pokorného, režiséra a absolventa kyjovského gymnázia ( Brno Mladá Vožice) Motto: Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda a smrt je jako moře... Shodou osudových náhod byla první amatérskou režií Karla Pokor ného v Kyjově hra Voskovce, We richa a Ježka Nebe na zemi a také poslední profesionální režií v Divadle S. K. Neumanna v Praze. Kádrové trampoty Karlova tatínka Jaroslava Pokorného Kája se narodil 15. dubna 1934 v Brně v rodině bankovního úředníka Jaroslava Pokorného, který pocházel ze šesti dětí. Maminka, za svobodna Antošová, přivedla pět let po synovi na svět ještě dceru Dobroslavu. Ta tínek byl před rokem 1948 ředitelem kyjovské spořitelny a bydlel s rodi nou v rohovém domě na Husově uli ci. Kája se tedy narodil do buržoazní rodiny, aniž to mohl ovlivnit, a po celý život s tím měl problémy. Ostatně daleko větší trampoty prožíval jeho tatínek, který z ředitelského místa přešel do funkce pomocného traťo vého dělníka na železnici. Teprve po letech objevilo vedení brněnské spo řitelny, že v něm mělo spolehlivého pracovníka, a jmenovalo ho kontro lorem spořitelen brněnského okresu. Ačkoli byl vlastníkem dvou domů v Brně, nebylo mu umožněno, aby se nastěhoval do normálního bytu, ale byl mu přidělen sklepní byt v ulici Vnitřní za Lužánkami, který měl okna na úrovni terénu. Aby si bývalý ředi tel moc nevyskakoval na dělnickou třídu, bylo mu doporučeno, aby se vzdal svých nemovitostí a daroval domy státu. Pominu čtyřicet let tříd ního boje a vrátím se do let po sa metové revoluci, od které se oče kávala náprava křivd způsobených totalitním režimem. Rodině bylo dáno Zamyšlení nad KLS v Kyjově na vědomí, že re stituce nepřipadá v úvahu, protože šlo o dar státu. A poučení: režimy se mění, ale lidé jsou stále stejní. Školák Kája a student Pokorný Vraťme se ale zpět do historie, protože spolužák Kája měl v době trampot svého otce trochu jiné starosti, odpovída jící jeho věku. Káju jsem poznal velmi dobře, protože jsme spolu prošli od první třídy až k maturitě. Byl vždy vůdčí osob ností nejen pro svou mohutnou postavu, která se v průběhu let mě nila na atletickou díky aktivnímu sportování. Jako rozený komediant se smyslem pro situační humor a iro nii dovedl oživit studia na gymnáziu, a to nejen ve své třídě. Měl velké hu dební nadání, hrál dobře na klavír, violoncello a harmoniku. Když bylo při třídních či veřejných vystoupe ních třeba, doprovázel se na kytaru, postavil se k base nebo improvizo val na saxofon. Během studií založil tři hudební tělesa. Nejprve dixieland složený ze studentů několika tříd, který zanikl odchodem starších stu dentů. Druhým byla Tichá sedma v kvintě, která hrála v tanečních, na večírcích a načerno i na hodech v sousedních vesnicích. V oktávě to bylo velké vokální těleso pod jeho taktovkou. Ani svazácké písně skla datele Ludvíka Podéště, také ab solventa kyjovského gymnázia, a do konce ani píseň čínské armády zpívaná v originále (!), bůhvíkde se hnaná, nevylepšily kádrový profil dirigenta Pokorného, protože vý znamná část publika považovala veřejná vystoupení tělesa spíše za skrytou parodii. Píseň čínské lidové armády si nikdo netroufal hodnotit. Začátky budoucího komedianta na prknech, která znamenají svět Kája chodil sportovat na sokolov nu, kterou měl pár kroků od domu. Sokoli měli svůj dramatický odbor a velice brzy objevili jeho komediální talent a improvizační schopnosti. Už jako kluk se uplatnil v pravidelně hra ných pohádkách pro děti. Protože byl na svůj věk vysoké a hřmotné po stavy, hrál role dospělých většinou Honzu a Škrholu. Byla to dobrá škola pro každého začínajícího ochot níka. Hrálo se skoro každý měsíc: Maturitní fotografie Káji Pokorného z roku jedna, dvě čtené zkoušky, pak dvě na jevišti, generálka s kulisami, které byly vybrány z dobře zásobené kulisárny. Kája byl u dětského pub lika oblíbený pro svou improvizační schopnost, kdy si sedl na okraj or chestřiště, klátil nohama a vyprovo koval děti ke spontánním reakcím. Na gymnáziu byli dva profesoři, kteří působili jako režiséři ochotníků a oba Kájovi fandili profesor mate matiky Rudolf Hekš a filolog dr. La dislav Dlouhý. Ten první byl naším třídním a obsadil ho v Řezáčově Ze lené knížce i v třídílné parodii profe sora Antonína Novotného Tři doby školy české. Když hrozila matema tická kompozice nebo se blížila kla sifikační porada, předkládal Kája diplomaticky profesoru Hekšovi nový dramaturgický plán. Někdy zví tězil matematik nad režisérem a Kája vyfasoval napínáka, ale většinou to byla mezi nimi oboustranně zaslou žená plichta. Budoucí režisér hrál se všemi kyjovskými ochotníky, nejen v Sokole či na gymnáziu, ale i v měst ském divadelním spolku nebo se zkušenými skláři s mnohaletou diva delní tradicí. V oktávě, kdy jsme se učili k ma turitě, připravovali jsme stejně hor livě se studenty a ostatními ochot níky hru V+W Nebe na zemi s velkým orchestrem pod taktovkou prof. Oty Dostála, malým baletem a scénou navrhovanou Jiřím Trnkou, kterou od něho vyloudil jeho kamarád, malíř František Kudláč. Kája hrál vele kněze Jupiterova chrámu Horacia Dardu, výborným partnerem mu byl Urban Severín v roli kostelníka. Scény s živým seletem jako obětinou (Kájův nápad) nebo tanec vele strana 4 Kyjovské noviny / září 2009 Foto archiv autora

5 kněze v tranzu byly útokem na brá nice diváků. Obraz studentských let by nebyl úplný, kdybych nevzpomněl jeho vy stoupení na majálesech. Jednou se objevil namaskován za potulného muzikanta u vrat sokolského hřiště s flašinetem, jindy zase k překva pení všech se připojil k slavnost nímu průvodu gymnázia se starou bryčkou taženou koníkem a celým cikánským orchestrem. Maskér ochotníků pan Domanský se zase jednou pořádně vyřádil. Období pomaturitní a (pře)vý chova budoucího režiséra Tatínek si přál mít syna lékařem, ale ten byl už pevně rozhodnut stát se režisérem, uskutečňovat ohňo stroj svých nápadů a uplatňovat svoji fantazii. První pokus o přijetí na DAMU, obor režie byl neúspěšný, a proto chtěl ke druhému pokusu odejít jako dělnický kádr kyjovských skláren, kde měl pár dobrých přátel mezi ochotníky. Žel bohu, mezi mnoha talenty, kterými byl obdařen, nebyl talent technický. Tak se stalo krátce po nástupu do skladiště, když řídil ještěrku, že šlápl na plyn místo na brzdu a vjel do vy rovnaných řad demi žonů. Raději proto odešel ke Slovác kému divadlu v Uher ském Hradišti, kde jako pracovník tech niky mohl denně sle dovat herce a režisé ry při práci a mohl se připravovat ke zkouš kám na DAMU. Slo vácké divadlo bylo zřejmě dobrou ško lou, protože byl na druhý pokus přijat. Studoval ve třídě pro fesora Karla Palouše a jako člověk nabitý aktivitou stačil bě hem studií o letních prázdninách zorgani zovat provedení dal ších her V+W: Těž kou Barboru, Kata a blázna a Baladu z hadrů, kterou reží roval spolu se svým spolužákem z DAMU Františkem Lauri nem. Oba si také ve hře zahráli, Franta básníka Villona a Kája ponocného Jehana. Zatímco Laurin měl připravenou tlustou re žijní knihu se záznamem každého po hybu na jevišti, měl Kája v hlavě vo dopád gagů a špílců i nečekaných improvizací. Jejich cesty životní a re žijní se už tenkrát dost rozcházely. Myslím, že poslední hra, kterou Kája s kyjovskými ochotníky režíroval, byly Plynové lampy. Typické pro něho bylo, že nic neprobíhalo normálně jako u jiných. V Disku absolvoval představením Goldoniho Zpívajících Benátek a di plomovou práci obhajoval až po ně kolika letech. Kdykoli dostal termín, vždycky měl generálkový týden v di vadle, a tak mu to vyšlo, když byl druhým rokem na vojně. Diplomovou práci si musel znovu přečíst, protože si už vůbec nepamatoval, co před lety napsal. S pány profesory si povídal o tom, co režíroval ve Zlíně a o ka baratech na vojně, které si napsal, re žíroval a zahrál i hlavní roli. Kabarety mu přinesly asi deset ocenění v ce lostátních soutěžích. Profesorům se pak svěřil, že diplomku psal ještě jako idealista a nyní má už názory poněkud odlišné. Nakonec nemohl jít ani na vlastní promoci pro momen tálně důležitější činnost, a tak mu di plom vyzvedla v kanceláři DAMU jeho budoucí manželka Libuše Štědrá. Libuše Štědrá aneb jak si vybrat životní partnerku z dvojčat Protože bych se nerad pouštěl do ožehavého tématu seznamování, nechám raději promluvit Kájovu man želku, herečku Libuši Štědrou. Psal se rok 1961 a dvě studentky DAMU, obor herectví, pomáhaly v Divadle Na zábradlí při organizaci Ústředního kola souborů STM. Líba a Lída, dvoj čata k nerozeznání se dala do hovoru se sympatickým vedoucím souboru vojáčků Karlem Pokorným:... O pře stávce se už Karel bavil se všemi v zákulisí, protože se s kostyméry, maskéry a dalšími zaměstnanci Disku samozřejmě znal. A hned, že Olomouc ( ) Trosečníci na Cidlině. Libuše Štědrá (svazačka), Karel Pokorný (kapitán, autor, režisér). Foto archiv autora nás (Lídu a mne) doprovodí domů. Později vyprávěl, jak nevěděl, kterou z nás si má vybrat. Tak tu, která má hezčí nohy a poslal vždy jednu z nás dopředu. Jenže i ty nohy měly obě stejné!?, a protože Lída byla aktiv nější (snad mu tiskla víc ruku), dal si s ní druhý den rande. Pak už odjel do Sušice, kde byl na vojně... Podrobný popis dalšího jednání zkrátím. Rande u Divadla Na Vinohra dech, kde Lída hrála, nevyšlo byl v tom kolega ze souboru. Následo val Karlův dopis Lídě, na který neod pověděla. Uplynul skoro rok a Karel potřeboval záskok za jednu slečnu ze souboru na týdenní zájezd po Če chách. Lída hrála na Vinohradech a Líba měla volno. Poslaly telegram: Prijedu vlakem v xy do Susice stop Lia. Karel později říkal, že se moc těšil na Lídu a byl nešťastný, když Zlín, tenisové kurty ( ). Zleva: Karel Pokorný, Ladislav Odstrčil (muzikant, skladatel), Miloš Vosmanský (herec), Svatopluk Skopal st. (režisér). vystoupila z vlaku Líba.... Ale bě hem večera a dalšího celého týdne, který jsme spolu s jeho amatérským souborem prožili, jsme si už společně naplánovali, kdy se vezmeme, kolik budeme mít dětí, jak se budou jme novat, no jako bychom se znali od jakživa. Pak jsme si psali každý den (!), bylo to víc jak dvě stě obou stranných dopisů (ještě je mám scho vaný). Jak jsem mohla, byla jsem Florbal ml. začátečníci, chlapci i děvčata od 2. tř. Florbal st. soutěžní družstvo od 12 let, účast na soutěžích a tur najích Squash populární hra pro chlapce i děvčata od 12 let Bowling základy techniky, indivi duální soutěže, pro chlapce i děv čata od 10 let Sálová kopaná pro chlapce od 10 let Stolní tenis nový kroužek pro chlapce a děvčata od 10 let Badminton nácvik základních úde rů, hra přes síť podle pravidel, pro chlapce a děvčata od 10 let Basketbal pro zač. pro chlapce a děvčata od 7 12 let, možnost přejít do družstev TJ Jiskra Kyjov Míčové hry základy všech míčových her, pro chlapce i děvčata od 1. do 5. tř. Vodní aerobik léčebně rehabili tační účinky, pro děvčata od 12 let, vhodné i pro neplavce Sportovní aerobik základy sport. aerobiku, vystupování na akcích a soutěžích, pro děvčata i chlapce od r. nar a starší Hip Hop pro děvčata i chlapce od 12 let Břišní tance pro děvčata od 7 let Skupinový tanec pro děvčata i chlapce od 8 let Moderní balet návaznost na mi nulý rok, pro děvčata od 6 let Keramika pro děvčata i chlapce všech věkových kategorií pro velký zájem se přihlaste co nej dříve Keramika pro dospělé ve večerních hodinách Výtvarný kroužek pro děti od 9 let Malíček výtvarné dovednosti, hu debně pohybové a sportovní hry, Děti, mládež a škola v Sušici, nebo Karel v Praze. Bydlel v Sušici v Domě armády v knihovně na nafukovací matraci a do kasáren chodit nemusel. V druhém roce vojny jsme spolu prožili sedmdesát dva dní. 4. září 1962 ho pustili z vojny a jsme se ve Val. Meziříčí brali. A slavili to na chatě na Byst řičce jen v malém rodinném kruhu... (Dokončení v říjnových KN) Jiří Dunděra Dům dětí a mládeže Kyjov Zájmové kroužky ve školním roce Foto archiv autora pro chlapce a děvčata od 3 do 8 let Rybáři základy rybaření v teorii i praxi, možnost získání rybář ského lístku, pro chlapce i děv čata od 9 let Zobcová flétna pro začátečníky od 7 let i pokročilé, individ. výuka Kytara pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka Klavír pro děti jakéhokoli věku, in dividuální výuka pro začátečníky i pokročilé Kroužek cimbálová muzika pro děti, které mají zájem hrát ve vzni kající CM Jóga nový kroužek pro děti od 6 do 10 let, hravě pojaté cvičení s jógovými prvky, vhodné na zlep šení pohybového aparátu, pro děti s častou nemocností Modelářský kroužek základy tech niky zhotovování plastikových modelů, pro děti od 10 let Angličtina pro zač. pro děti od 5 let, skupinová výuka, základní slovní zásoba Angličtina pro mírně pokr. návaz nost na loňský kroužek, skupi nová výuka Angličtina doučování doučování výuky ZŠ a SŠ pro zač. i pokr. Němčina pro zač. pro děti od 5 let, skupinová výuka, základní slovní zásoba Dívčí klub rukodělné práce, zdravý životní styl, besedy, pro děvčata od 12 let Loutkářský kroužek nácvik lout. pohádky, výroba vlastních loutek, pro děti od 10 let Přihlášky do kroužků a bližší info od 1. září osobně v DDM, Husova ul. ( h) nebo na tel , Kroužky zahajují čin nost v říjnu Kyjovské noviny / září 2009 strana 5

6 Ohlédnutí za kyjovskou folklorní soutěží V květnu se do Kyjova sjeli mladí muzikanti z celé České republiky, aby soutěžili ve hře na cimbál, dudy (zároveň v komorní hře s těmito nástroji) a v kategorii folklorních muzik. Byl to již 14. ročník soutěže zá kladních uměleckých škol pořádané v tříletých intervalech od roku Konstatování, že tato soutěž patřila ze všech předcházejících k nejrozsáh lejším a nejzdařilejším, není nadsáz kou. Počet účastníků přesáhl sedm set. Celá soutěž byla perfektně zor ganizována, provázela ji tvůrčí a zá roveň přátelská atmosféra. K tomu je třeba přičíst inspirativní prostředí krásného Kyjova spolu s tradiční vstřícností a pohostinností jeho ob čanů. Hlavní zásluhu na úspěchu této mimořádné akce má její inspirátor a hlavní organizátor, ředitel ZUŠ Petr Petrů, který dokázal sestavit, ale i účinně motivovat pracovitý tým spo lupracovníků nejen z řad učitelů zá kladní umělecké školy. Soutěžilo se ve čtyřech sálech kyjovského Domu kultury. Zaslouže nou pozornost vzbudily výkony mla dých dudáků a cimbalistů hrajících sólově či s doprovodem. Zájem se však, podle očekávání, soustředil na soutěž folklorních muzik. Ta byla rozdělena na část českou s dudác kými a dalšími lidovými soubory a část moravskou s cimbálovými a hudeckými muzikami. Velmi atraktivní byla pro veřejnost moravská část. Soutěžilo v ní ve třech věkových kategoriích 26 mu zik ze všech známých regionů od Slovácka přes Hanou, Valašsko, Laš sko až po Slezsko. A bylo se nač dí vat, bylo co poslouchat. Všechny soubory přinesly něco zajímavého, podnětného, co by určitě stálo za hodnocení či alespoň za zmínku. To by ovšem přesáhlo rámec tohoto článku. Tak alespoň několik po střehů: Všechny složky hudebně pěvec kého projevu většiny soutěžních vy stoupení byly na velmi dobré až vyni kající úrovni. Ukázalo se, že žáci dostali na svých ZUŠ výbornou prů pravu ve hře na hudební nástroje, která následně ovlivnila úspěšnou hru souborů. Je potěšitelné, že tato kvalita nebyla výsadou pouze velkých ZUŠ, ale zdobila i soubory menších škol, jako jsou např. ZUŠ Kopřiv nice, Kyjov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh. Jak tomu bylo při kyjovské sou těži s dramaturgií nebo s výběrem repertoáru? Jak postupovali autoři úprav hudebního materiálu? V odpo vědích na tyto otázky bychom se zřejmě dočkali rozmanitých názorů a stanovisek souhlasných či odmíta vých. Vycházejme však ze současné praxe výuky folklorní souborové hry na ZUŠ. Ta umožňuje vedoucím při výběru materiálu překračovat hra nice regionů či dokonce etnik a upra vovatelům volit míru stylizace podle vlastních hudebních schopností a především citu pro lidovou píseň. Posluchače nadchla vystoupení souborů, které navazují na místní a regionální tradice. U kyjovských mu zik je patrný vliv primášsko pěvecké tradice rodiny Petrů, muzikanti z Uher ského Hradiště navázali na interpre taci Hradišťanu a Čechovců, muzika z Velké nad Veličkou zahrála sed lácké v duchu horňáckých kapel. K nim se svými suverénními výkony připojily muziky z Dubňan, Kopřivnice, Rož nova pod Radhoštěm a Uherského Os trohu. Hluboký dojem zanechala v po sluchačích autentická interpretace písní z Jablunkovska v podání CM Lip ka. Stejný ohlas však měla i vystou pení muzik, které působí mimo region a inspiraci hledají v písňových sbírkách či archivních zvukových nahrávkách. Do této skupiny patří zejména ostrav ské muziky Kordulka, Vrobelci, Skříp ci, Úsměv a Kovalíček, ale také brněn ská muzika ZUŠ Smetanova. Na úvod spíše několik infor mací, co se za posledních pár mě síců v Mateřském centru Kamarád událo. Určitě jsme nezahálely, kromě pravidelných blešáků umožňujících maminkám vyčistit a obnovit šatníky jejich dětí, jsme se také aktivně zapo jily do kulturního ži vota. S dětmi jsme uskutečnily vánoční vystoupení v Domě kultury a také v ky jovském Centru služeb pro seniory. V rámci Týdne pro rodinu proběhla v MC Kamarád be seda s Mgr. Mikul kovou a aktivně jsme se zapojily do doprovodných akcí. V červnu jsme navštívily MC Krteček ve Svatobořicích Mistříně, kde jsme si dohodly společné podzimní ná vštěvy bazénu ve Vřesovicích a další vzájemnou spolupráci. Materiální for mou (toaletní a psací potřeby) jsme se s Krtečkem také připojily k huma nitární pomoci pro Albánii. Na konci školního roku jsme se vydaly na vý let do Haluzic, kde děti v lese strá vily tři dny plné her, dobrodružství a večerního opékání špekáčků. Na závěr malé retrospektivy chceme také vzpomenout možnost vyjád řit názor maminek k rekonstrukci hřiště v parku. Snad i naše podněty přispěly k vybudování účelného zaří zení pro radost a zábavu našich nejmenších. Potěšilo nás pozvání pana starosty na slavnostní ote Klíčovou a nezastupitelnou roli v činnosti folklorních muzik sehrávají jejich vedoucí. Mají hudebně od borné, pedagogické a organizátorské schopnosti. To by však pravděpo dobně nestačilo. Výrazné vůdčí osob nosti z nich dělá především vztah k folklorní hudbě a zaujetí pro práci s mládeží. Dovedou mladé muzi kanty nadchnout a zapálit. Mezi ve doucími je řada těch, kteří se folk lorní hudbě věnují mnoho let a své soubory několikrát přivedli k nejvyš ším metám. Porota se rozhodla některé z nich ocenit zvláštními di plomy. Jsou to Petr Petrů z Kyjova, Jarmila Červenková a Jiří Machač z Ostravy, František Říha z Uher ského Ostrohu obdržel diplom za hu dební úpravy. K těmto jmenovaným však můžeme připojit jména všech ostatních. Mají velký podíl na úspě chu celé této soutěže. Závěrečný koncert byl tečkou za touto mimořádně zdařilou a v celé historii soutěže ojedinělou událostí. Bezprostřední dojmy a ohlasy účin kujících, jejich vedoucích i návštěv níků byly vesměs kladné. Co nového u Kamarádů Kamarádi téměř v plné sestavě. vření, kterého jsme se rády s dětmi zúčastnily. A co je tedy skutečně nového u Kamarádů? Od září jsou v provozu nové internetové stránky marad.webnode.cz. Najdete zde kalendář akcí, kontakty, fotografie z akcí či pohled do historie. Samo zřejmě sem můžete také směřovat vaše náměty a připomínky. Jelikož se nám v červnu v Haluzicích líbilo, chceme se tam koncem léta opět vy pravit na jednodenní výlet vláčkem. Cestu lesem si zpestříme rozmani tými úkoly a výlet zakončíme oblíbe ným opékáním špekáčků. Na podzim plánujeme drakiádu a blešák, o ter mínech budeme včas informovat. A máme i spoustu dalších nápadů, které budeme postupně realizovat. MC Kamarád je pro maminky a děti od září opět otevřeno vždy v pondělí, středu a pátek od 9.30 do h. Přijďte se mezi nás podí vat, nejen maminky, ale i tatínkové, babičky, tetičky... Radka Mikesková, MC Kamarád Známý folklorista a sběratel Franti šek Bartoš se před více než 120 lety obával o další osud lidové písně, když napsal, že mladší generace našeho lidu těch starosvětských písniček už vůbec nezná. Mýlil se. Stejně se mý lili další proroci zániku posledních zbytků folkloru v minulém století. Sou těž ZUŠ, která vyvrcholila v Kyjově, se stala jasným důkazem, že lidová píseň nejen žije, ale má stále schop nost oslovovat lidi všech generací, včetně té nejmladší. Před padesáti lety se několik za pálených pedagogů vydalo na neleh kou cestu s cílem začlenit výuku hry na lidové nástroje a souborovou hru zaměřenou na folklor do systému základního hudebního školství. Poda řilo se. Byl realizován projekt i ve světovém měřítku ojedinělý. V sou časné době vyučuje těmto předmě tům na základních uměleckých ško lách plejáda vynikajících pedagogů, navštěvují je stovky žáků. Neustále roste kvalita výuky. Soutěž v Kyjově byla toho přesvědčivým důkazem. PhDr. Antonín Bařinka, člen ústřední poroty cimbálových a hudeckých muzik Mlýnská ul., Kyjov Nětčice Pondělí, středa, pátek h kromě 4. a Pozor! Nové webové stránky Pátek 4. Výlet do Haluzic (sraz h nádraží ČD) Pondělí 7. Veselé modelování, KLUB MAMINEK KYJOV MŠ Za Stadionem, Pondělí a čtvrtek h Pondělí 7. Tvoření skládané figurky Čtvrtek 10. Hraní, cvičení Pondělí 14. Tvoření rámečky na letní fotky Čtvrtek 17. Den her od 15 h na zahradě, nutno děti přihlásit v KMK. Dopoledne je klub uzavřen. Pondělí 21. Tvoření veselé berušky Čtvrtek 24. Hraní a cvičení Pondělí 28. KMK uzavřen st. svátek strana 6 Kyjovské noviny / září 2009 Foto MC Kamarád Středa 9. Kamarád čte dětem Veselé barvení (pokračování z pondělí) Pondělí 14. Kamarád čte dětem (akce Celé Česko čte dětem) Pátek 18. Blešák (14 18 h), dopoledne zavřeno Sobota 19. Blešák ( h) Pondělí 21. Kamarád čte dětem Středa 23. Tvoření prstové barvy Pátek 25. Babinec bez dětí (restaurace Fly v 19 h) Středa 30. Výroba obrázků decoupage Výběr zboží na Blešák: (bližší na webu)

7 Jak žije národopisný soubor Kyjovánek Dětský národopisný soubor Kyjovánek vedený Hanou a Františkem Vašulkovými a Hanou Nová kovou patří již deset let na folklorní scénu nejen v Kyjově, v republice, ale také v zahraničí. Zatím poslední úspěšná vystou pení absolvovaly bezmála tři desítky chlapců a děvčat v červenci ve Fran cii. Nejprve na festivalu Rencontres Internationales Folkloriques Enfanti nes v Saint Maixent L Ecole. Festi valu se zúčastnilo jedenáct souborů z celého světa. Kyjovské děti zde měly pět vystoupení a byly součástí dvou průvodů. Díky úspěchu, který v Saint Maixent sklidily, dostaly na místě pozvání na festival Gauargi v Espelette na jihu Francie. Ani odsud neodjížděly bez zaslouženého uznání. Festivalům ve Francii předcházela v červnu Celostátní přehlídka dět ských souborů v Jihlavě, která se koná jednou za dva roky za účasti vítězů krajských, popřípadě okres ních kol. Kyjovánek se letos do Jih lavy probojoval již počtvrté a odnesl si zvláštní ocenění za pásmo Pečení chleba. Vidět jej mohli i návštěvníci festivalů v Miloticích a Mistříně či Chodských slavností v Domažlicích. Kyjovští se se souborem pravidelně setkávají na tradičních akcích v prů běhu celého roku, na výchovných a vánočních koncertech, při vystou peních v Domově Horizont, v Centru péče pro seniory. Kyjovánek také pravidelně účinkuje na domácích i zahraničních festivalech, např. ve Strážnici, Zlíně, Znojmě, Brně, Lip tále, Rožnově pod Radhoštěm, v Ně mecku, Itálii, Srbsku, Francii, na Slo vensku, v Rusku. V loňském roce na festivalu Země je náš společný domov v Jekatěrinburgu získal ocenění Za vy sokou profesionalitu při práci s dět ským kolektivem a z Her III. zimní olympiády dětí a mládeže přivezl pro Jihomoravský kraj zlatou medaili. Počátky Kyjovánku se datují zhruba rokem V 80. letech jej tvořilo až šest skupin dětí různého věku. V současné době působí v Ky jově dva na sobě nezávislé soubory se stejným názvem Kyjovánek. Sou bor vedený Hanou Vašulkovou, ně kdy označovaný Kyjovánek I, pracuje od roku Dnes v něm tančí, hraje a zpívá ve dvou věkových sku pinách na šedesát dětí od čtyř do patnácti let. Ty nejmenší se lidovým hrám, písničkám a rytmice učí pře Kyjovánek ve francouzském Espelette na festivalu Gauargi. devším od svých starších kamarádů. Ke Kyjovánku patří i vlastní dětská cimbálová muzika. Většina muzi kantů je zároveň tanečníky souboru. Choreografie pásem, která je dílem Hany Vašulkové, se opírá o lidové zvyky, tance a říkadla převážně z Ky jovského Dolňácka. O hudební úpravy se spolu s choreografkou sta rají Vladimír Sedláček a Radoslav Za pletal. K 10. výročí založení souboru vydal Kyjovánek také CD s názvem Hrajte ně husličky. Foto archiv souboru V září se na vystoupení dětí z Ky jovánku mohou těšit návštěvníci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tan cem v Luhačovicích. V neděli 27. září při příležitosti návštěvy papeže Be nedikta XVI. v ČR vystoupí Kyjovánek v Brně Tuřanech po slavnostní mši svaté. Na podzim se zúčastní Dět ského MFF Tradice Evropy, který se uskuteční v několika městech Pardu bického kraje. (Bližší: Foto František Malík Foto František Malík Finalisté výtvarné soutěže. Uprostřed Michaela Brichtová. Vetropack Moravia Glass uspořádal výtvarnou soutěž pro žáky základních škol v Kyjově Společnost Vetropack Moravia Glass, a.s., přední domácí výrobce skleněných obalů pro nápoje a po travinářský průmysl, uspořádala pro žáky základních škol v Kyjově vý tvarnou soutěž s názvem Recyk lace skla ochrana přírody. Vítěznou cenu na slavnostním setkání v závěru školního roku pře vzala sedmiletá Michaela Brichtová ze ZŠ Újezd. Soutěž, které se účastnili žáci všech kyjovských škol, probíhala v březnu a dubnu. V tomto období mohli žáci ztvárňovat kresbou či malbou své nápady v kategoriích Sklo obal budoucnosti, Sklo u nás doma, Třídíme sklo a Sklo, jak ho vidím já. Touto formou společnost VMG usiluje, aby se používání skla a jeho recyklování dostávalo do po vědomí lidí již v nejútlejším věku. Na odbornou porotu čekal ne lehký úkol. Kvůli velkému zájmu žáků musela vybrat z více než 200 zasla ných výkresů 13 vítězných. Z nich byla následně vybrána absolutní ví tězka soutěže, kterou se stala Mi Vítězný výkres s názvem Sklo jen kvete. chaela Brichtová ze ZŠ Újezd se svým výtvarným dílem Sklo jen kvete. Šťastná autorka vítězné kresby ob držela poukaz v hodnotě Kč a škola, kterou navštěvuje, získala finanční odměnu ve výši Kč. Dalších 12 finalistů soutěže bylo odměněno dárkovými předměty. Ze 13 finálních výkresů vznikne kalen dář na rok 2010 společnosti Vetro pack Moravia Glass. Výsledky výtvarné soutěže: 1. místo Michaela Brichtová (ZŠ Újezd) 12 finalistů (abecedně) Ma rie Adamková (ZŠ Dr. Joklíka), Mi chaela Ingrová (ZŠ Dr. Joklíka), Nikola Machálková (ZŠ Újezd), Michal Ondříšek (ZŠ Dr. Joklíka), Dominik Panáček (ZŠ Dr. Joklíka), Marie Procházková (ZŠ Komen ského), Adam Rotrekl (ZŠ Újezd), Dominika Russo (ZŠ Dr. Joklíka), Jakub Ryba (ZŠ Újezd), Štěpán Strmiska (ZŠ Komenského), Pa trik Vašek (ZŠ Dr. Joklíka), Petra Žáková (ZŠ Dr. Joklíka) Kyjovské noviny / září 2009 strana 7

8 Foto MŠ Střed O svou zahradu se děti s nadšením starají. Děti a zahrada V naší mateřské škole Střed, Mezi Mlaty klademe důraz na to, aby se děti podílely také na rekon strukci školní zahrady. I děti v předškolním věku si do káží říct, co by zde chtěly mít. V loň ském školním roce děti v rámci pro jektu Zahrada pro radost vytvořily společně s učitelkami model své školní zahrady, vybraly si průlezko vou sestavu, tunel a houpadla. Díky příspěvkům rodičů a sponzorů mohla být tato část úspěšně realizována. Vzhledem k umístění areálu školky uprostřed městské zástavby se jeví jako naléhavá potřeba ze leně. V jednotlivých tématech během školního roku jsme s dětmi pozoro vali, co na naší zahradě žije a roste. Bylinková zahrádka je již třetím ro kem nedílnou součástí našeho vzdě lávání i stravování. Všechny tyto poznatky nás vedly ke snaze o vybu dování Živé zahrady vysázením ma lého lesíka s dřevinami typickými pro náš region a s vytvořením květinové louky v prostoru před bílou cihlovou zdí. Toto relativně klidné zákoutí by chom tak využili v environmentální výchově při pobytu venku. Naším zá měrem je také přilákat k nám více drob ných živočichů a ptactva a pozorovat je tak v jejich přirozeném prostředí. Příspěvek, který jsme získali od Nadace Veronica nám pomohl od startovat přípravné práce v terénu a posléze i výsadbu dřevin za po moci rodičů. V tomto smíšeném le síku máme např. modřín, osiku, trn ku, habr, kaštan. Děti se pečlivě starají o to, aby měly rostliny dosta tek vody, nedusil je plevel a s nadše ním sledují nové lístky na větvičkách. Dalším krokem bude výsadba již zmíněné louky, označení rostlin jme novkami s obrázky a popiskem a ur čení pravidel pohybu v tomto pro storu. Přáli bychom si, aby tato část za hrady sloužila jak poznávání, tak re laxaci dětí a dospělých a vytvářela s ostatními prvky na zahradě vyvá žený celek. Marie Galková, MŠ Střed Navštivte Informace, pozvánky a zajímavosti z regionu strana 8 Kyjovské noviny / září 2009

9 Nabízíme od září 2009 vzdělávací kurzy pro veřejnost s akreditací MŠMT jazykové kurzy němčiny a angličtiny, počítačové kurzy a přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Informace a přihlášky jsou k dispozici na a v kanceláři školy. Přízemní sam. stojící RD 5+1 v Moravském Písku po kompletní rekonstrukci, obytné podkroví, sklep, za domem zahrada (1400 m2). Cena: ,-Kč Tel.: Stylový RD 2+1 v Dambořicích v blízkosti lesa přízemní s obytným podkrovím, velká zahrada, zast. průjezd, dvůr, kvelbený vinný sklep. Cena: ,-Kč Tel.: NOVINKA RD 3+1 v Bohuslavicích u Kyjova k bydlení i rekreaci, přízemní, po část. rekonstrukci, krbová a kachlová kamna, před domem terasa, malá zahrádka. Cena: ,-Kč Tel.: NOVINKA RD 4+1 v Kyjově, ul. Urbanova dvoupodlažní, část. podsklepený dům v blízkosti centra, veranda, garáž, zahrada s krásným výhledem, k rekonstrukci. Cena: ,-Kč Tel.: NOVINKA Družstevní byt 4+1 ve Ždánicích 4. NP, výměra 84,6 m2 (vč. sklepa a lodžie), chodba, koupelna, WC, kuchyně, obývací pokoj s lodžií, šatna, 3 pokoje. Cena: ,-Kč + provize Tel.: NOVINKA RD 2+1 Bukovany nepodsklepený, přízemní dům v řadové zástavbě, možnost půdní vestavby, předzahrádka, za domem dvůr s menší zahradou. Cena: ,-Kč Tel.: SLEVA Přízemní, nepodsklepený RD 5+1 ve Vracově krb, pracovna, dvůr a zahrada s rybníkem (30 x 15m) využívaným k chovu ryb. Cena: ,-Kč Tel.: RD 4+1 s hrubou stavbou v Žeravicích - přízemní, částečně podsklepený dům se sedlovou střechou, na který navazuje hrubá stavba domu. Cena: dohodou, dohoda jistá! Tel.: RD 4+1 v Kyjově, ul. Tyršova podsklepený, dvoupodlažní, po část. rekonstrukci, obytné podkroví, ve sklepě prádelna a dílna, menší dvorek. Cena: ,- Tel.: VÝRAZNÁ SLEVA Dvoupodl., část. podskl. RD 6+2 ve Bzenci po část. rek., přízemí k podnikání i k bydlení, garáž, okrasná zahrada. Cena: ,-Kč Tel.: SLEVA Zděný, část. podsklepený RD 5+1 v Sobůlkách - ve tvaru L s jedním nadzemním podlažím, dvůr, zahrada. Cena ,-Kč Volejte: SLEVA RD 6+1 Bzenec dvoupodlažní, podsklepený, terasa, balkon, garáž, dvůr, zahrádka, kvelbený sklep, plastová okna. Cena: ,-Kč Tel.: SLEVA SLEVA RD v Kyjově na ul. Husova u centra, 4 pokoje, koupelna, komora, sklep, možnost půdní vestavby, menší zahrádka. Cena: ,-Kč Tel.: Přízemní RD 4+1 ve Svatobořicích - s obytným podkrovím. Dům je podsklepený, v dobrém technickém stavu. Za domem je dvůr s garáží, hosp. budovami. Cena: ,- Kč Tel.: Řadová garáž v Kyjově, nedaleko centra zděná, s rovnou střechou, plechovými vraty, montážní jáma, elektřina 220/380V + vodovod. Cena: ,-Kč Tel.: Zděná, rekreační chata v Osvětimanech podsklepená s 1 NP a obytným podkrovím, sklep, balkon, pozemek (2517 m2), u rybníka. Cena: ,-Kč Tel.: Přízemní podnikatelský objekt v Šardicích zděný, 3 místnosti, soc. zařízení, chodba a kancelář, dvůr s rampu a skladovým prostorem. Cena: ,-Kč Tel.: NOVINKA RD 5+1 v Kyjově, ul. Urbanova dvoupodlažní, po kompl. rekonstrukci, pracovna, garáž, balkon s terasou a vstupem na zahradu s výhledem do parku, možné vybavení. Cena: ,-Kč Tel.: Pronájem kanceláří v centru Kyjova v 1. patře, výměra: 15m2, 30,8m2 a 18 m2, k dispozici kuchyňka, WC, společné prostory. Cena: 1.300,-Kč/m2/ rok Tel.: NOVINKA RD 2+1 ve Ždánicích po rekonstrukci, 2 pokoje, kuchyně, jídelna, komora, soc. zařízení, malý sklípek, dvorek s bazénem a zahrádkou. Cena: ,-Kč Tel.: Kyjovské noviny / září 2009 strana 9

10 Nejvyšší čas zadat účinnou reklamu! Užitečné informace, pozvánky a zajímavosti z Kyjova a okolí najdete na stránkách strana 10 Kyjovské noviny / září 2009

11 Patnácté Kyjovské letní slavnosti podepřené slunečným počasím přilákaly na řadu pro gramů a pořadů stovky domácích i přespolních návštěvníků. Nejnavštívenějším se stal již tra dičně lidový jarmark na náměstí, kde své výrobky a v některých případech i ukázky jejich zhotovení nabízela bezmála stovka stánkařů. Za víkend náměstím, kde se odehrávaly také některé z programů, prošlo přes šest a půl tisíce platících návštěvníků. Kdo si vybral pořady v letním kině, mohl hned v pátek večer poslouchat dechovku při Poctě Josefu Frýbortovi nebo v sobotu folk na Žalmanově fol kovém Kyjově. Po nedělní Mariánské pouti vyvrcholily slavnosti odpoled ním dožínkovým průvodem a dožín kovým programem před radnicí. Kultura Jubilejní Kyjovské letní slavnosti 2009 Své perníkářské umění představovala Lenka Umlášková až z České u Brna. Na perníková srdíčka kouzlila nápisy podle přání. Poprvé na jednom pódiu a při společném vystoupení se při Poctě Josefu Frýbortovi sešly v Kyjově legendy dechové hudby Mistříňanka a Moravanka. Ke slavnostem patří i atrakce pro děti. Tentokrát si užívaly v oblíbeném skákacím hradu. Foto TVS Na pódiu před radnicí si své věrné posluchače našla kyjovská skupina ŠuFa. Ještě nebylo ani deset hodin v sobotu dopoledne a kyjovské náměstí žilo čilým jarmarečním ruchem. Ženy z Ježova si s čerstvě stlučenou putrou na nezájem nemohly stěžovat. Krajíčky chleba jim mizely pod rukama. Koně s vozem trpělivě čekali, až povezou v dožínkovém průvodu hospodáře s hospodyní. Brněnská šermířská skupina Štvanci letos vystřídala se svým programem Memento Mori z Uherského Ostrohu. Letošní dožínkový věnec převzali od chasy hospodáři Milan a Ludmila Pokorákovi. V nebývale početném dožínkovém průvodu se objevila nejen chasa Slováckého souboru Kyjov... Kyjovské noviny / září 2009 strana 11

12 Žijte zdravě, žijte dlouho Přirozeným přáním člověka ode dávna je prožít dlouhý a naplněný život, pokud možno v plném zdraví. A přece si často neuvědomujeme, že za svůj zdra votní stav jsme si z největší části odpo vědni sami, nikoliv stát, pojišťovny či zdra votníci. Vždyť na našem životním stylu, výživě a ochraně vlastního zdraví nejvíce záleží, v jaké formě a jak dlouho se bu deme těšit z toho, co nám bylo dáno do vínku. Pohled do statistické ročenky nám jasně ukazuje, že nejčastějšími příči nami smrti v ČR jsou na prvním místě cho roby srdce a cév (asi 50,5% všech úmrtí), na druhém místě nádory (cca 25%) a na třetím vnější příčiny, především úrazy a otravy (cca l0%). Infarkt si často způsobíme sami Choroby krevního oběhu vedoucí k úmrtí jsou zastoupeny hlavně srdeč ními infarkty, ischemickou nemocí srdeční a mozkovými příhodami a jsou vyústěním často již roky probíhající aterosklerosy životně důležitých tepen zásobujících srdce a mozek. Rozsáhlá studie, která probíhala před lety ve Framinghamu, poukázala na fak tory, které vznik a rozvoj aterosklerosy podporují. Základní jsou čtyři: kouření, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina LDL cholesterolu a cukrovka. Tyto faktory můžeme do značné míry ovlivnit sami tím, že nebudeme kouřit, zvolíme střídmou, kaloricky nepříliš vydat nou, ale pestrou stravu, budeme řádně kontrolovat, případně léčit, krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Je tedy žádoucí omezit příjem rafino vaných cukrů, živočišných tuků, uzenin, vnitřností, tučných mas a vajec. Nezane dbávejme proti tomu přísun vlákniny a ochranných látek v zelenině a v ovoci (denní doporučená dávka je 400 gramů!), konzumujme více rybího masa (s obsa hem prospěšných omega3 mastných kyselin) a neztužených rostlinných olejů. Vy hýbejme se větším dávkám alkoholu (do poručují se 2 dl přírodního vína denně), střídejme pracovní vytížení s relaxačním po bytem v přírodě a nezapomínejme na pra videlné cvičení a otužování, které posilují náš imunitní systém a fyzickou výkonnost. Důležitá je vhodná strava a pohyb Omezení soli v dietě (max. do 5 6 g za den), čerstvá strava bez konzervačních látek a dostatek pohybu nám pomohou oddálit vznik vysokého krevního tlaku, při měřená váha nás ochrání před vznikem insulinorezistence a cukrovky. Používání ochranných pomůcek při práci a dodržování pravidel silničního provozu snižují stále vysoký počet úmrtí v důsledku úrazů a dopravních nehod. Současně připomínáme, že i když je po hyb v přírodě zdraví prospěšný, neopo meňme se chránit proti nepříznivým účinkům ostrých slunečních paprsků po krývkou hlavy, slunečními brýlemi s účin ným filtrem UV paprsků a kůži celého těla lehkým, vzdušným oblečením nebo ale spoň ochranným krémem s vysokým ochranným faktorem podle typu pleti. Nevyhýbejme se pravidelným preven tivním prohlídkám, které mohou včas odhalit rizi kové faktory a odchylky zdravotního stavu v po čátečním stadiu. Do držování pravidel živo tosprávy a zdravého životního stylu neberme jako pouhý souhrn zá kazů a příkazů, ale jako dobrovolnou účast na svobodném, uvědomělém a cí levědomém úsilí o duševní a tělesný roz voj, vedoucí ke zvýšení kvality života. Budeme li v tom našim dětem příkla dem, pomůžeme jim tak nejlépe osvojit si zásady zdravého a hodnotného ži vota. ZP MV ČR vytýčila heslo Zdraví jako vášeň, kterým nabádá své klienty k ak tivnímu postoji při upevňování vlastního zdraví. Své pojištěnce také podporuje řa dou preventivních programů, novinkou v tomto roce je např. příspěvek na vyšet ření karcinomu prostaty. Každá koruna takto vložená do pre vence, ušetří mnohonásobně vyšší ná klady za léčení a odstraňování následků úrazů a onemocnění. Staňte se i vy kli enty pojišťovny, která myslí na vaše zdraví a na váš klidný a spokojený život. strana 12 Kyjovské noviny / září 2009

13 Kulturní, vzdělávací a společenský servis Pátek 4. v 17 h, IC města atrium, Svatoborská ul. Zábavný podvečer HULUHOPA veselští mažoreťáci Doprovází DH Březovjané z Bře zové, prezentace a košt vína Vinařství ing. Josef Polášek. Akce se uskuteční pouze v případě pěkného počasí. Pondělí 7. v h, přízemí DK Vernisáž výstavy OBRÁZKY MARKÉTY LUSKAČOVÉ a slavnostní otevření nové Čajovny Galerie Výstava potrvá do 28. září. Středa 9. v h, městská knihovna TAO T ŤING, KNIHA PROMĚN, I ŤING JAKO ORÁKULUM UKAZUJÍCÍ CESTU KE SJEDNO CENÍ, HARMONII S TAO Přednáší Zdeněk Zamazal. Čtvrtek 10. v 17 h, Radniční galerie Vernisáž výstavy NADACE KOPRETINA Dětský domov Vřesovice Tradiční výstava prací dětí z DD Vřesovice. Výstava potrvá do 20. září. Pátek 11. v 17 h, IC města atrium, Svatoborská ul. Městská knihovna a město Kyjov POETICKÉ PODVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU BÁSNÍKA PAVLA ČERNÉHO Účinkují: Jura Petrů cimbál, Luboš Málek housle, Tetky z Kyjova, Mužský sbor Slovác kého souboru Kyjov, básník Pavel Černý, Jiří Dunděra, Jarmila Bednaříková. Moderuje Pavel Růžička, dramaturgie Jaromír Nečas. Středa 16. v 17 h, městská knihovna JAK CHUTNÁ MOC (NÁŠ ŽIVOT S POLITIKY) Přednáší ing. Vojtěch Škarecký, CSc. Středa 16. v 17 h, městská knihovna přednáškový sál v suterénu MK a CZ DELIJA CO VÍME A NEVÍME O LEHKÉ MOZKOVÉ DYSFUNKCI Přednáší psycholog Mgr. S. Emmerlingová. Čtvrtek 17. v 18 h, městská knihovna ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ NAŠI KAŽDODENNÍ POMOCNÍCI Esoterická přednáška Přednáší Alenka Bednářová. Čtvrtek 17. v h, divadelní sál DK JAROSLAV HUTKA Koncert písničkáře, spisovatele, skladatele písňových textů, básní. Vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč. Úterý 22. v 10 h, loutkový sál DK O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Repríza klasické loutkové po hádky s písničkami v provedení loutkového souboru Sluníčko. Pro MŠ i veřejnost, kapacita sálu omezena. Vstupné 15 Kč. Úterý 22. v 17 h, Radniční galerie Vernisáž výstavy DĚTI DĚTEM Výtvarné práce žáků. Výstava je součástí projektu speciální školy Vřesovice a ZUŠ Kyjov. Výstava potrvá do 30. září. Středa 23. v 17 h, městská knihovna KŘEST KNIHY Doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, CSc. FRANKOVÉ A EVROPA Prodej knihy a autogramiáda. Středa 23. v 19 h, divadelní sál DK BENÁTKY POD SNĚHEM Lehká konverzační komedie o partnerských vztazích, která získala cenu za inscenaci na Valašském Křoví Hrají herci autorského divadla SemTamFór Slavičín. Vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč. Čtvrtek 24. a pátek 25., 8 16 h Sobota 26., 8 12 h, SOU Urbanova ul. ČZS Kyjov a SOU Havlíčkova Kyjov VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN ČZS Kyjov žádá všechny zahrádkáře o pomoc při zajištění této výstavy. Své výpěstky mohou odevzdat v kanceláři místní organizace 18. nebo 22. září vždy od 8 do 17 h. Pátek 25. v h, Galerie Doma Vernisáž výstavy PAVEL MATYSKA OBRAZY Současné dílo jednoho z nejvý raznějších malířů na brněnské scéně. Kurátoři výstavy Vojtěch Petratur a Barbora Lungová. Výstava potrvá do 8. října. Úterý 29. v 17 h, Galerie ve škole Vernisáž výstavy VLADIMÍR VAŠÍČEK KRESBA, GRAFIKA, KVAŠE při příležitosti nedožitých 90. narozenin autora Výstava potrvá do Otevřeno PO PÁ od 8 do h. Středa 30. v h, městská knihovna CO SE DĚJE NA ZEMI MÁ PŮVOD V ENERGETICKÉ ZMĚNĚ Přednáší Josef A. Zentrich. Středa 30. v 18 h, městská knihovna přednáškový sál v suterénu MK a CZ DELIJA ZDRAVÉ HUBNUTÍ nadváha a její řešení přirozenou cestou Přednáší PharmDr. Jana Cutáková. Plastiky, a to starší i zcela nové, z různých ma teriálů a několik reliéfů tvořily výstavu sochařské tvorby výtvarníka Oldřicha Štěpánka. K vidění byla do konce prázdnin v Rad niční galerii v Kyjově. Od roku 1978, kdy měl svou první výstavu, mu jich na konto přibylo několik de sítek, a to jak samostat ných, tak kolektivních doma i v zahraničí. Tentokrát au tor zcela vyloučil obrazy a ze svého kosteleckého ateliéru přivezl do Kyjova především hlavy některých známých osobností a vol nou tvorbu. Jak s humorem podotkl, chtěl udělat tako vou pořádnou, tak nějak čistou výstavu. Oldřich Štěpánek do káže velmi zručně pracovat s různými materiály, ať je to dřevo, hlína, kámen, mramor či kov. V poslední době se věnuje také je jich vzájemné a zajímavé kombinaci. Sochař a malíř Štěpánek byl řadu let členem kyjovského Klubu výtvar ného umění a je také členem Spolku výtvarných umělců moravských MKS připravuje na říjen: 4. Klubová výstava maltéz ských a boloňských psíků, 6. Zahajovací koncert KPH Jaroslav Svěcený, 13. Koncert DH Straňanka, 13. Hudební pohádka O Balynce, 17. Eště byly štyry týdně do hodů, 28. Na tý louce zelený lidová opereta, 30. Skupina Hop Trop. Kurzy MKS Kyjov KURZ TANCE PRO STUDENTY ZAČÁTEČNÍKY 13 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Zahájení , ukon čení v druhé polovině prosince. Kurzovné 800 Kč. KURZ TANCE PRO POKROČILÉ TANEČNÍKY 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Výuka standardních a latinsko amerických tanců. Zahájení podle počtu zájemců. KURZ GENEALOGIE Jak postupovat, abyste si mohli sami sestavit svůj jednoduchý rodokmen. 5 lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Předplatné Kruhu přátel hudby MKS Kyjov zahajuje 7. září předprodej KPH. Permanentní vstupenka na šest koncertů 590 Kč, důchodci a studenti 490 Kč. Pro prvních 50 před platitelů dárek CD klavírního improvizátora Zdeňka Krále. Info o koncertech: kultury kyjov.cz Oldřich Štěpánek představil své sochařské dílo Hlavy známých lidí tvořily podstatnou část výstavy Oldřicha Štěpánka. (SVUM) jako, jak na vernisáži uvedl Jiří Dunděra, pokračovatel tradic umělců jižní Moravy. Zájem o výstavu projevila i Ho rácká galerie v Novém Městě na Mo ravě, kde by ji návštěvníci mohli zhlédnout v příštím roce. Kyjovské noviny / září 2009 strana 13

14 Program kina Kino Panorama Kyjov /září 2009 Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek 3. až neděle 6. v h PAŘBA VE VEGAS USA. Dva dny před svatbou od jíždí Doug a jeho tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutel nou party. Ráno si nic nepama tují a ženicha nemůže nikdo na jít min, titulky, nevhodný do 15 let. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 3. až neděle 6. ve 20 h POKOJ V DUŠI Slovensko. Tři čtyřicátníci čelí vážným životním výzvám dva z nich se třetímu snaží pomoci v návratu do normálního života pro propuštění z vězení. 97 min, slovensky, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Filmový klub Středa 9. v 19 h 35 PANÁKŮ RUMU Francie, Německo. Lionel bydlí se svou dcerou, kterou po smrti ženy sám vychoval. Ale dcera dospívá a bude chtít žít vlastní život. Čas běží a přichází změna, která může znamenat i rozloučení. 100 min, ti tulky, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 10. až neděle 13. v h KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ Vel. Británie, Francie, Maďarsko. Napínavý osud Marušky, která po smrti rodičů odjíždí žít do Mě síčního zámku ke svému strýci. Odhaluje temnou pravdu o pra staré kletbě min, česky, MP. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 10. až neděle 13. ve 20 h OPERACE DUNAJ ČR, Polsko. Starý tank Beruška se vydává z kasáren jako po slední a hned za hranicí se ztratí. Majorka Gronzlová se žárlivým manželem jede na motorce za ním. Tank nešťastnou náhodou vrazí do zdi hospody min, MP. Vstupné 70 Kč. Bijásek Neděle 13. v h BROUČCI S BROUČKEM JE ZLE Pásmo pohádek pro nejmenší Zasadil dědek řepu, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do nebíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Krtek a lí zátko, Madlenka a komedianti. 64 min, vstupné 25 Kč. Film a škola Středa 16. v 9.30 h na objednávku, v 16 h HANNAH MONTANA USA. Miley Stewart se snaží stí hat školu, přátele a ještě svou taj nou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí ovládnutím celého jejího života, je ochotna to pod stoupit. 102 min, česky, MP. Vstupné 40 Kč. Filmový klub Středa 16. v 19. OBČAN HAVEL PŘIKULUJE ČR. V roce 1974 sháněl dramatik Václav Havel razítko do občanky, aby ho Husákovo StB nemohlo obvinit z příživnictví, protože jeho hry se od začátku normalizace nesměly uvádět. Havel to vyřešil zaměstnáním pomocného dělníka v trutnovském pivovaru. 74 min, MP. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 17. až neděle 20. v h MARY A MAX Austrálie. Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento cool animovaný film pro dospělé. Příběh osmileté hol čičky Mary z Austrálie a osamě lého chlapíka Maxe z New Yorku. 92 min, titulky, nevhodný do 12 let. Vstupné 80 Kč. Čtvrtek 17. až neděle 20. ve 20 h PROROCTVÍ USA. V roce 1959 skupina stu dentů nakreslila obrázky, které byly uschovány pro budoucí ge nerace. Jen jedna dívka zaplnila svůj papír řádky zdánlivě náhod ných čísel. O padesát let později se zjistí, že vzkaz předpovídá s ne uvěřitelnou přesností data a sou řadnice každé významné katast rofy z posledních 50 let. 121 min, titulky, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Film a škola Středa 23. v 9.30 h na objednávku, v 16 h JMÉNEM KRÁLE ČR. Ve 13. stol. vládne v Čechách a na Moravě Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit dva znesvářené rody jede i Ol dřich z Chlumu. Cestou narazí na zavražděného kupce a během slavnosti je zavražděn purkrabí min, nevhodné do 12 let. Vstupné 40 Kč. Filmový klub Středa 23. v 19 h LA BOHEME Rakousko, Německo. Dojemný příběh básníka Rudolfa a něžné Mimi osvěžuje paralelní linie o přátelství čtyř mladých umělců, kteří navzdory chudobě vedou na Montmartru bohatý život. 115 min, titulky, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 24. až neděle 27. v h VDANÁ SNOUBENKA USA, Vel. Británie. Moderátorka v oboru partnerských vztahů a její přítel si mysleli, že získat povo lení k sňatku je velmi jednoduché. Jenže Emma už je vdaná! Když poradila jedné z posluchaček, aby se rozešla se svým přítelem, ten se rozhodl pro pomstu min, titulky, MP. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 24. až neděle 27. ve 20 h HRANICE OVLÁDÁNÍ Španělsko, USA, Japonsko. Osa mělý muž přijíždí do Španělska vykonat práci tak trochu mimo zá kon. Jeho pouť připomíná sen, ale zdání klame. 116 min, ti tulky, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Bijásek Neděle 27. v h BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU Pásmo pohádek pro nejmenší O mistra basy, Lenora, Pohádka o kozlu Kokešovi, Cvrček a basa, Babička vypráví pohádku, Stra šení čmeláků, Krtek malířem, Kr tek fotografem. 62 min. Vstupné 25 Kč. Bijásek Středa 30. v 9.30 a v 16 h S KRTKEM DO POHÁDKY I Pásmo pohádek pro nejmenší Krtek v ZOO, Krtek a paraplíč ko, Krtek zahradníkem, Broučci Jak Skok a Kuk bojovali, Stavi telé pyramid, Kouzelný dědeček, Jak šli spát. 60 min. Vstupné 25 Kč. Lidé přetvářejí prostředí, ve kterém žijí, mnoha způsoby. Jsou tací, kte rým mnohdy šedivý a sterilní kolorit města není po vůli. Tito lidé hledají cesty, jak takovýto stereotyp narušit a pokoušejí se, do stupnými prostředky, své okolí oživit. Jejich prostředníkem, médiem tvorby, se stává sprej. Sprejování (správněji graffi ti) je jistě kontroverzní činnost, na jedné straně se jedná o vý tvarný projev, na stra ně druhé o nezákonný zásah do podoby ve řejných ploch a objek tů. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, kultury protestu. Dnes je na ně nahlíženo spíše z výtvarného, ře meslného, hlediska. Tak jako jiné obo ry vizuálního umění, je i graffiti kumšt. Tedy kumšt je vytvo řit skutečně kvalitní graffiti. V kontra stu s nimi jsou pak díla, s nimiž při cházíme do styku v mnohem větší míře, a to ta nevzhledná, amatérská. Kvan tita vítězí nad kvalitou, což zapříčinilo nelibost a negativní přístup k nim ze strany občanů. Není se co divit, výjevy, s nimiž se setkáváme v ulicích města Kyjova nejsou ničím jiným než pouhými čmáranicemi. Pohnutky vedoucí jejich autory k takovýmto počinům jsou jen těžko pochopitelné. O pokusu o vy Filmový klub Středa 30. v 19 h RICKY Francie, Itálie. Z lásky dvou oby čených lidí se narodí neobyčejné dítě Ricky, kterému rostou křídla. Žánrový mix s prvky sociálního dra matu, tajemna, sci fi, komedie i té měř pohádky. 90 min, titulky, ne vhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Čtvrtek 1. až neděle v a ve 20 h VENI, VIDI, VICI ČR. Sympatický a sportovně na daný student Honza vyroste ve slib ného golfistu a okusí sladký život v záři reflektorů. Jenže málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám sebe. 95 min, nevhodný do 12 let. Vstupné 70 Kč. Na říjen připravujeme: Vánoční pří běh, Muži v říji, Broučkova rodina I, Muž na laně, Vzhůru do oblak, Ha nební parchanti, Vnitřní poušť, G. I. JOE, Hodinu nevíš, Krtek a ho diny, Bronson, G Force, Bruno. Graffiti: umění i brak tvoření jakési vizuální hodnoty snad nemůže být řeč, v těchto případech jde spíše o jakousi rebelii. Pořekadlo šev če, drž se svého kopyta je těmto lidem zdá se cizí. Výsledek jistě nestojí za následné škody a prostředky nutné na jejich nápravu. A tak se lidem z graffiti nezvedá nálada, ale žaludek. Tyto ne gativní postoje jsou pochopitelné, zá roveň ale zkreslené, protože se ne Zdroj internet Porovnejte skutečné graffiti s tím, co můžete vidět na zdech a jiných plochách v Kyjově. jedná o žádné zlo, graffiti může být pro spěšné. Období un dergroundu je pryč, dnes jsou prvky graf fiti využity v architek tuře, módě, designu, v médiích, reklamě apod. Dobrý sprejer ( writer ) dokáže vy tvořit opravdu hod notné umělecké dílo (graffiti se dokonce prosazuje i do výstav ních galerií). Základem jsou stále loka lity měst, kde barevné výtvory spoluutvá řejí jejich podobu (nepůsobí jako pěst na oko jako v případě prostředí malo města či vesnice), dále jsou zřizovány plochy ke graffiti přímo určené, tzv. le gály. Je přirozené, že člověk zazname nává emoce ve vizuální podobě, začal s tím už v jeskyni a dělal to vždy, proč ne i dnes? Co člověk, to názor, ale umělci by měli být chráněni a ne trestáni a sprejer nemusí být vandal, ale právě takový umělec. Milan Masařík strana 14 Kyjovské noviny / září 2009

15 Společenská rubrika NAROZENÍ Anna Čechová Jan Čtvrtníček Pavel Jandora Štěpán Večeřa Sára Muchová Lucie Klíglová JUBILANTI Ludmila Diasová Petr Kořístka Alois Vrbovský Marie Komňacká Jan Kostiha Jan Mrnka Eduard Bužek Helena Gerhardová Jindřich Cigánek Drahomíra Hudcová Anděla Čerňáková Terezie Ondříšková Věra Jorsová Miloš Konečný Markéta Kainarová Anežka Zjevíková Anna Holešínská Anastázie Válková Ludmila Sedláčková Marie Cigánková Vladimír Truschinger Maria Beňáková Dagmar Vavřinová Anežka Adamcová Ludmila Uhlířová Marie Pokorná Marie Výletová Marie Klimešová Nina Turčínová Štěpánka Malíková Filoména Sedláčková Josef Fridrich Bohuslava Grulichová Božena Valušková ÚMRTÍ Stanislav Kratochvila Ludmila Bystřická Eduard Březina, JUDr. Růžena Nevyjelová 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 85 let 90 let 91 let 92 let 97 let 98 let 74 let 84 let 94 let 90 let VZPOMÍNKA Ztichlo srdce i Tvůj hlas, zůstaly vzpomínky v každém z nás. Dne 1. září vzpomínáme první výročí úmrtí pana Miroslava Zlocha. Za vzpomínku děkuje manželka, rodiče a celá rodina. Mnohokrát bylo řečeno, že pohyb je život a život je pohyb. Toto rčení platí jak pro muže, tak i pro ženy, a to ve všech věkových skupinách. S přibývajícím věkem potřeba pra videlného pohybu dokonce stoupá. Nut nost pohybu s sebou nese i současná moderní doba. Lidská společnost v posledních le tech zaznamenala velký nárůst lidí s vyšší tělesnou hmotností. Paralelně s tím vzrostl počet osob s cukrovkou, vysokým krevním tlakem a poruchami metabolismu tuků. Přetechnizovaná společnost přinesla lidem chronické bolesti pohybového aparátu. Každo denně jsme vystaveni působení stresu Foto archiv školy Letošní rehabilitace u moře se školákům vydařila. V červnu uskutečnil Nadační fond Mateřské školy a Základní školy internátní pro sluchově posti žené Kyjov pro žáky školy tradiční rehabilitačně poznávací a spor tovní zájezd k moři. Děti tentokrát zamířily do španěl ské Calelly na pobřeží Costa Brava, Zdraví Sociální věci Zdravotně postižení žáci rehabilitovali u moře asi 50 km od katalánské metropole Barcelony. Zájezd byl primárně určen pro děti a žáky školy a o jejich velkém zájmu svědčí tříčtvrtinová účast. O pobyt projevila zájem také řada rodinných příslušníků dětí, takže se podařilo vypravit celkem čtyři autobusy. Kyjovsko pomohlo lidem v povodňových oblastech Povodně letošního léta a přede vším škody, které napáchaly, ne nechaly lhostejnými ani občany Kyjova a mnoha dalších obcí regi onu. Charita Kyjov uspořádala veřejnou sbírku na pomoc postiženým lidem v povodňových oblastech. Ve více jak dvaceti obcích kyjovského děkanátu byly do 20. července na obecních úřadech umístěny pokladničky, do kterých mohli občané darovat své příspěvky. V Kyjově samotném byly poklad ničky dvě, v budově Charity a v knih kupectví na náměstí. Sbírka vynesla částku koruny. Nejvíce ote vřená srdce a štědré peněženky měli občané Vacenovic ( Kč), Sva tobořic Mistřína ( Kč) a Milo Chvála pohybu v různých podobách, který zhoubně působí na naše psychické i fyzické zdraví. Vhodná pravidelná pohybová akti vita spojená se změnami ve stravova cích návycích a celém životním stylu se uplatňuje jako prevence civilizačních onemocnění (primární prevence) a je zárověň pevnou součástí léčby již pro jevených onemocnění (sekundární pre vence). Rychlejší a náročnější pohy bová aktivita předpokládá zdravé tělo a větší výkony. Co když však musíme brát v úvahu omezené schopnosti svého těla? Nej přirozenějším pohybem pro člověka je chůze, vhodnou pohybovou aktivitou tic ( Kč). Kyjovští věnovali Kč. Ještě než byla sbírka ukončena, nakoupila kyjovská charita hned v první pomocné vlně dezinfekční pro středky, které odvezla do humanitár ních skladů v Olomouci, odkud pu tovaly na postižené Jesenicko. Na povodňové konto jsme také poslali hned po prvních záplavách 135 tisíc z Tříkrálové sbírky a dalších padesát tisíc jsme přímo odvezli do Husto pečí nad Bečvou, kde bylo vytopeno na padesát domů a peníze byly ve spo lupráci s tamním farním a obecním úřadem poskytnuty nejhůře postiže ným, informoval ředitel Charity Kyjov Zdeněk Hochman. Celkově bylo lidem v povodňových oblastech poskytnuto z Kyjovska 356 tisíc korun. může být např. severská chůze s ho lemi. Dobře zvládnutá technika chůze s holemi pomáhá upravit držení těla, je při ní využívána práce 90 % svalů v těle, klouby dolních končetin jsou od lehčeny. Má pozitivní vliv na kardiovas kulární systém, zvyšuje spalování tuků, mění vzhled těla, snižuje riziko osteo porózy, zlepšuje proudění krve, před chází křečovým žílám a ulevuje cévám, zlepšuje dýchání, působí protistresově atd. Tuto aktivitu může vykonávat každý bez ohledu na věk a fyzickou kon dici. Tak neváhejte a udělejte krok pro své zdraví třeba s holemi. PharmDr. Jana Cutáková Hlavní cíl celé akce umožnit zdravotně postiženým žákům reha bilitaci u moře byl i díky vydaře nému počasí vrchovatě naplněn. Kluci a děvčata si dostatečně užili všech možností, které pobyt u moře nabízí. Někteří dokonce navštívili i ne dalekou Barcelonu a většina také Marineland, zábavní park s mořskou ZOO. Ubytování za výhodných podmínek škole zajistila CK Ludor Strážnice a stejně ochotně jí vyšel vstříc i do pravce ČSAD Kyjov, a. s. Letošní zá jezd by se ovšem neuskutečnil bez finanční podpory Moravských nafto vých dolů, a. s. Hodonín, kterou na dační fond obdržel v rámci V. ročníku grantového sponzoringu Energie z pří rody. Na akci škola využila také fi nanční dar ze sbírky Děti dětem, kterou organizoval provozovatel Te levize Slovácko J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Všem jim patří poděkování, stejně jako ostat ním dárcům nadačního fondu, kteří se rovněž zasloužili o vznik této uži tečné akce. RNDr. Pavel Křemeček, zást. ředitele školy Ing. Josef Vozár, předseda správní rady NF PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ OS Moravskoslezský kruh zaha juje 4. září v Hodoníně cyklus odpo ledních kurzů PEČUJ DOMA, určený laickým pečujícím z rodin. Čtyři podpůrná setkání s psycho logem a psychiatrem, čtyři praktické semináře pro osvojení nových zna lostí a dovedností. Kurzy, jejichž kapacita je ome zená, jsou zdarma a konají se v bu dově MěÚ Hodonín, Horní Valy 2. Cyklus je financován Evropským so ciálním fondem prostřednictvím Ope račního programu Lidské zdroje a za městnanost a státním rozpočtem ČR. Bližší info a přihlášky: Poděkování Děkujeme městu Kyjovu v čele se starostou Františkem Luklem za vybudování nového dětského hřiště v městském parku, které roz šířilo možnosti bezpečného vyžití našich dětí. Klub maminek Kyjov Inzerce PRONAJMU byt 1+1 s balkonem v OV v Kyjově, Za Stadionem, nad standardní vybavení. Osobní jed nání nutné. Tel.: PRODÁM byt v OV šatna v Kyjově, 2. patro s výtahem. Dům je zateplený, nové stoupačky a od pady, plastová okna, vlast. mě řiče topení, umakart. jádro. Krásný výhled, MŠ a ZŠ vedle domu, potraviny naproti, zastávka MD 30 m. Tel.: Kyjovské noviny / září 2009 strana 15

16 Společenské události Rulandská vína měla vysokou úroveň Na letošní, v pořadí již třetí roč ník Galerie rulandských vín se po řadatelům z Cechu kyjovských vi nařů podařilo shromáždit více jak tři stovky kvalitních vzorků burgund ských odrůd. Tentokrát se výstava konala v rámci Kyjovských letních slavností a podle ohlasu degustátorů i návštěv níků měla vyšší úroveň než v loňském roce. Jsme rádi, že se zapojily i velké vinařské firmy jak od nás, tak třeba i ze Slovenska. To je směr, kterým se chceme ubírat, ale rozhodně ne vynecháme ani naše vinaře, které tak podporujeme, uvedl Pavel Navrátil z Cechu kyjovských vinařů, který věří ve vznik tradice s vysokým kreditem. Pro pořádání Galerie rulandských vín je pro nás hlavním důvodem, že těmto odrůdám se na Kyjovsku daří a jsou zde hodně zastoupené, do Rulandské šedé slámové víno roč Oldřicha Drápala (druhý zprava) se stalo letošním šampionem. dal Navrátil. Z Moravy, Čech, Slo venska, Maďarska, Moldávie, Itálie a dokonce z Kalifornie se sešla ru landská vína bílá, šedá, modrá a také směs těchto odrůd, tzv. cuveé. Šampionem 3. ročníku GRV se stalo rulandské šedé slámové víno ročník 2005 Oldřicha Drápala z Brna, který si odnesl i Cenu starosty města. Tutéž cenu získalo za nej výše hodnocené rulandské bílé Vinař ství Blanky Ďurinové ze Bzence za výběr z hroznů ročník Cena Cechu kyjovských vinařů putovala do LIVI Dubňany za nejvýše hod nocené rulandské modré, výběr z cibéb klaret ročník Mezi še dými rulandskými víny byl jako nej lepší hodnocen výběr z cibéb ročník 2008 Vinařství Bunža ze Bzence, které si odvezlo Cenu Kyjovské vino téky. V Bohuslavicích odhalili pamětní desku Oldřichu Peclovi Desítky občanů se těsně před prázdni nami sešly v Bohusla vicích při odhalení pa mětní desky Oldřichu Peclovi na budově ta mější základní školy. JUDr. Oldřich Pecl, bohuslavický rodák, byl na den přesně před padesáti devíti lety, 27. června 1950, po praven spolu s JUDr. Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou a Janem Buchalem po odsouzení v nezákon ném komunistickém procesu. O pamětní desku Oldřichu Peclovi se zasloužila především Kulturně historická společnost Bohuslavi ce. Myslíme si, že je potřeba, aby i v tako vých vesnicích, jako jsou Bohuslavice, byly dány dějiny do správ ných souvislostí, aby i tady bylo každému jasné, co se sta lo, zdůraznil Přemysl Máčel z KHS Bohuslavice. Peclovu osobnost a jeho život plný dobrodružných zvratů přiblížil shromážděným Jiří Reichl z ústavu pro studium totalit ních režimů. Pamětní desku, jejímž autorem je akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu, společně odhalili senátorka Alena Venhodová a mís tostarosta Kyjova Antonín Kuchař. Jak dodal Přemysl Máčel, není to jen pamětní deska, ale výtvarné dílo Pamětní desku Oldřichu Peclovi odhalili v Bohuslavicích Antonín Kuchař a Alena Venhodová. s textem telegramu, který Klementu Gottwaldovi před vykonáním roz sudku zaslal světoznámý vědec Al bert Einstein: Prosím vás o nevy konání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalan drou, Oldřichem Peclem a Janem Bu chalem. Byli obětmi nacismu, vězni německých koncentračních táborů. Jsem hluboce přesvědčen, že si za slouží žít. I přes další protesty z ce lého světa nebyla nikomu z odsou zených udělena milost. pro vás! Vzpomínky na Osvětim V červnu letošního roku vydalo Občanské sdružení Kyjovské Slo vácko v pohybu za podpory České rady pro oběti nacismu, Nadačního fondu a grantu města Kyjova knihu pana Františka Hýbla Vzpomínky na Osvětim. Autor knihy, bývalý osvětimský vězeň č , v ní vzpomíná na své zatčení a pobyt ve věznici ge stapa a v koncentračním táboře Auschwitz Osvětim. V úvodu knihy popisuje situaci ve třicátých letech a počátek nástupu moci Hitlera. V dalších kapito lách se podrobně zabývá svým zatčením gestapem a uvězněním ve věznici v Uherském Hradišti. Odtud byl v květnu 1942 převe zen do věznice gestapa do Brna. Autor píše o podrob nostech života a denním režimu v obou věznicích, o popravách a následném transportu do koncentrač ního tábora v Osvětimi. V dalších kapitolách se za bývá popisem tvrdých život ních podmínek v táboře, který dokumentuje také několika konkrétními pří běhy. Dne 5. května 1943 byl společně se dvěma spolu vězni odeslán zpět na ge stapo do Uherského Hradiště, odkud byli všichni tři podmínečně propuš těni. Autor publikace byl první Čech, který měl to štěstí KL Osvětim opus tit. Po návratu domů navázal spojení s Internačním táborem ve Svatoboři cích a napomáhal předávání kore spondence, zasílání potravinových balíčků přes civilní pracovníky. Za jeho odbojovou činnost mu bylo pře dáno prezidentem Edvardem Bene šem nejvyšší státní vyznamenání Československý válečný kříž 1939 a ministrem národní obrany generá lem Svobodou Vojenská medaile za zásluhy v boji proti fašismu. Pan Hýbl se vydání knihy ne dočkal, zemřel týden před tím, než kniha spatřila světlo světa. Jeho od kaz v ní zůstává s námi. Po publikacích Jiřího Dunděry 33 životů, Úsměvy cechu Hippokra tova a sbírce básní a kreseb Věry Kellnerové Naslouchání je to již čtvrtá publikace vypovídající o osob nostech Kyjovska, kterou sdružení Ky jovské Slovácko vydalo. V současné době připravujeme vydání volného po kračování knihy Jiřího Dunděry 33 ži votů, tentokrát s názvem Hrstka osudů. Kniha vyjde po zajištění do statečných finančních prostředků. Všechny publikace dostanete v kan celáři Kyjovského Slovácka na Ma sarykově nám. 39 v Kyjově. Anna Čarková, OS Kyjovské Slovácko v pohybu strana 16 Kyjovské noviny / září 2009

17 Pondělí 28., Dům kultury Kyjov Sokol Kyjov, šachový oddíl ŠK 1923 SVATOVÁCLAVSKÝ PŘEBOR OKRESU KYJOV V RAPID ŠACHU 2009 Prezence: h Slavnostní zahájení: 9 h Tempo hry: 2 x 20 min 7 kol švýcarským systémem Turnaj řídí kvalifikovaný rozhodčí. Přihlášky: nejpozději do e mail: (ve výjimečných případech při prezenci) Slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů cca v h. V rámci přeboru bude uděleno několik titulů: 1. Přebor okresu Kyjov v rapid šachu 1. až 3. místo budou vyhod noceni hráči, kteří jsou by tem, místem narození nebo členy šachového klubu v ně které z obcí okresu Kyjov Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Dražůvky, Hostějov, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Ko ryčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Medlovice, Milotice, Mo ravany, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Osvěti many, Skalka, Skoronice, Sobůl ky, Stavěšice, Strážovice, Stupa va, Svatobořice Mistřín, Syrovín, Šardice, Uhřice, Újezdec, Vaceno vice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vře sovice, Žádovice, Žarošice, Ždá nice, Želetice, Žeravice 2. Svatováclavský turnaj v rapid šachu 1. až 3. místo 3. Nejlepší neregistrovaný hráč 4. Nejlepší dámská účastnice 5. Nejlepší hráč nad 60 let 6. Nejlepší hráč do 15 let 7. Nejlepší hráč pořádajícího oddílu Turnaj je součástí 6. ročníku Bud Chess série, v tomto případě budou vyhodnoceni hráči, kteří se zúčast nili alespoň jednoho předchozího tur naje BudChess série. Sport Kyjovskému fotbalu je devadesát Přesně devadesát let uplyne letos na podzim od založení Sportovního klubu Kyjov, který od svých prvních kroků zaštiťoval i činnost oddílu kopané. Jubileum si kyjovská kopaná pes trými oslavami připomenula hned na začátku prázdnin. Na travnatém hřišti městského stadionu se při mimořádných zápa sech představily žákovské naděje, které podlehly výběru OFS Hodonín 1:4, současní hráči krajského pře boru nestačili na Hanáckou Slávii Svatý Václav Kroměříž a prohráli 4:9 a staří páni, dřívější úspěšní fotbalisté Ky jova, pak jen těsně podlehli interna cionálům ČSSR s Kadlecem, Hruš kou, Příložným, Mičincem, Fialou, Radou a dalšími 3:4. Utkání sledo valo na šest stovek diváků a setkala se zde řada hráčských i trenérských osobností. Tomu všemu předcházelo přijetí zasloužilých hráčů, trenérů a činov níků kyjovské kopané na radnici, kde z rukou předsedy OS ČSTV Hodonín Miroslava Běťáka a předsedy JmKFS a člena VV ČMFS Pavla Blahy pře vzali vysoká ocenění Českého svazu tělesné výchovy za výjimečnou pod poru sportu. Společně si také zavzpo mínali na doby, kdy se v Kyjově hrál fotbal na škvárovém hřišti, bez pat řičného zázemí i odměn. Ocenění na radnici převzali také pánové Kamera, Zavrtálek, Ingr a Slabák (zleva). Za práci pro kyjovskou kopanou poděkoval Jiřímu Vincovi (vpravo) a Rostislavu Řihákovi předseda OS ČSTV Hodonín Miroslav Běťák. Medaile ÚVV ČSTV obdrželi ing. František Slabák, Vítězslav Ingr, Mi lan Zavrtálek a Eduard Kamera. Čestný odznak ÚVV ČSTV si z rad nice odnesli Jiří Vinca a Rostislav Řihák. Čestné uznání ÚVV ČSTV dostali MVDr. Zdeněk Buček, Zdeněk Kreidl, Ladislav Madecký, Josef Selucký, Ol dřich Staněk, Vojtěch Chrástecký, Luděk Šebesta. Čestné uznání VV OFS Hodonín čekalo na Miloslava Bílého, Vladi míra Lupače, Karla Rőssla, Vrati Slavnostní výkop zápasu kyjovské staré gardy s internacionály provedl František Komňacký, který poté utkání sledoval z tribuny. Foto TV Slovácko slava Vavřinu, Jana Sedláčka, Karla Fridricha, Milana Černého, Miro slava Kořínka, Vojtěcha Konečného a Milana Doktora. Součástí oslav byla i výstava v nové budově zázemí stadionu, kde si návštěvníci mohli oživit i vzpo mínky na doby, kdy se v Kyjově hrálo před nabitými ochozy a soupeři ky jovských mužstev se při vstupu na hřiště necítili zrov na nejlépe. Výbor OS 1. FC Kyjov si vysoce cení podpory býva lých i současných sponzorů, kteří vět ší či menší měrou existenci a rozvoj kopané v Kyjově podporovali a na vzdory tíživé ekono mické situaci stále podporují. Není jim lhostejné, jak mlá dež využívá svůj volný čas. Ocenění si zaslouží i město, které zabezpečuje provoz a údržbu ce lého sportovního areálu městského stadionu a hřiště v Nětčicích. Přede vším stadion je nadstandardně vy baven a udržován nejen pro kopanou, ale i další sporty. Oslavy kulatého fotbalového výročí se bezesporu vy dařily. Snad tomu bude stejně i za deset let. Chtějí k tomu přispět ne jen samotní hráči, ale také město, které má ve výhledu rekonstrukci tribuny a v případě zís kání potřebných dotací i umělé za travnění hřiště. V současné době hraje 1. FC Ky jov tyto soutěže: Kyjov A muži kraj ský přebor, dorost starší a dorost mladší oba krajský přebor, žáci starší a žáci mladší obě družstva I. třída krajského přeboru, žákovská základna má tři družstva A, B, C a všechna hrají okresní přebor Ho donínska. FOTBAL Výsledky 1. a 2. kola nové fotbalové sezony Kyjov A Kuřim 1:1 Bavory Kyjov A 2:0 St. Lískovec Kyjov dorost st. 2:0 St. Lískovec Kyjov dorost ml. 1:4 Kyjov dorost st. Brno Kohoutovice 2:3 Kyjov dorost ml. Brno Kohoutovice 0:6 Domácí zápasy 1. FC Kyjov září Čtvrtek 3. v a v h, I. třída žáci Kyjov Velká n. Veličkou Pondělí 7. v 17 h, KP muži Kyjov Ráječko (v SO 5. a v NE motocy klové závody Kyjovský okruh) Sobota 12. ve a v 16 h, KP dorost Kyjov Mutěnice Sobota 19. v 9 a v h, I. třída žáci Kyjov Ratíškovice Neděle 20. v h, KP muži Kyjov Ivančice Sobota 26. ve a v 16 h, KP dorost Kyjov Břeclav Sobota v 9 a v h, I. třída žáci Kyjov Hovorany Neděle v h, KP muži Kyjov Bohunice PODĚKOVÁNÍ Výbor Občanského družení 1. FC Ky jov děkuje firmě Boma Print, s. r. o. za zpracování působivého katalogu k 90. výročí kopané v Kyjově, Jihomorav skému kraji za finanční pomoc při jeho vydání a městu Kyjovu a odboru školství a kultury MěÚ za pomoc při organizaci oslav. Díky patří i všem sponzorům za jejich příspěvky, bez nichž by nebylo možné takovou akci připravit, a v nepo slední řadě i všem dobrovolným pořada telům a členům výboru za dlouhodobou přípravu a zdárný průběh oslav. ATLETICKÝ KLUB KYJOV Horňácká pětadvacítka, Lipov Nejmladší chlapci 100 m: 1. Tomáš Cibulka Dorostenci m: 3. Filip Jurásek Juniorky m: 2. Hana Hálová Junioři m: 2. Jakub Měsíček Vnorovská desítka Nejmladší chlapci 100 m: 1. Tomáš Cibulka Mladší žákyně 600 m: 3. Natálie Kolajová Juniorky 2500 m: 2. Hana Hálová II. kolo juniorů, Břeclav 100 m: 9. Ondřej Hroza 200 m: 10. Ondřej Hroza Vrh koulí 6 kg: 5. František Drmola Hod diskem 1,75 kg: 6. František Drmola Skok daleký: 13. Jakub Šlampa (žák) výkon 607 cm, v průběžných tabulkách ČR je na 5. místě Kyjovské noviny / září 2009 strana 17

18 Sobota 3. října, Vřesovice Chřiby KČT Vřesovice 8. ročník turistické akce VŘESOVSKÝ VÝŠLAP Za krásami podzimu Prezence: 8 12 h v hostinci Na Palatě ve Vřesovicích, cíl tamtéž do 17 h. Trasy po turisticky značených ces tách: 8, 10, 12 a 17 km pro pěší, 30 km cyklo (možnost i kratší značené pro pěší). Pamětní dárek a diplom pro všechny účastníky, ceny pro nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější a nejpočetnější rodinu. Akce se započítává do soutěže O zlatého turistu a je sou částí plnění OTO Slovácko. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Jiskra Kyjov Pravidelné úterní pochody za každého počasí pro členy i nečleny KČT Úterý 8. Bzenec Vracov Vlkoš (odj h, vlak) Úterý 15. Čejč Bořetice Kobylí Vrbice (odj h, bus) Úterý 22. Osvětimany Dlouhá řeka Buchlovice (odj h, bus) Úterý 29. Vracov Bzenec (odj h, vlak) Úterý Petrov Mlýnky Radějov hl. vlak. nádraží (odj h, vlak) Sobota 26. v 10 h, Polámané Kyjovský klub biketrialu 6. ročník závodu O KYJOVSKÝ POHÁR Závod se jede v rámci republiko vého poháru Hi Tec. Pro jezdce přeboru a mistrovství republiky či bez licence bude uspořádán volný závod. Bližší info: Pondělí 7. září v 16 h v horní tělocvičně ZŠ Újezd Kyjov ZÁPIS DO MODERNÍ GYMNASTIKY ŠSK při ZŠ Újezd Kyjov, oddíl mo derní gymnastiky pořádá zápis do od dílu pro nové i stávající členky ve věku od 4 let. S sebou cvičební úbor a po nožky. Více info: BASKETBALOVÝ ODDÍL TJ Jiskra Kyjov hledá do svých mlá dežnických družstev dívky ročníků naro zení Sportovní příprava probíhá od začátku září ve sportovní hale na měst ském stadionu v Kyjově. Bližší infor mace: Jiří Štěpá nek tel , Hana Kochová, tel VI. Kyjovský okruh 2009 Motocyklové závody v ulicích města 5. a 6. září Informace pro diváky a občany Kyjova Sobota h Inspekce závodní dráhy 8.40 h Oficiální uzavření závodní dráhy 8.50 h První siréna a nástup jezdců do předparkoviště 9.00 h Předparkoviště otevřeno zahájení tréninků TRÉNINK SVOZ První trénink Třída Čas Přestávka Svoz moto Kl. do Kl. do Kl. do Kl. nad VOL. Do VOL. Do SIDE Supermono Druhý trénink Třída Čas Přestávka Svoz moto Kl. do Kl. do Kl. do Kl. nad VOL. Do VOL. Do SIDE Supermono Velká přestávka po prvním tréninku: h Velká přestávka po druhém tréninku: h ZÁVOD Nástup jezdců do Start zaváděcího zaváděcí Start Počet Třída kola kolo závodu kol km Kl. do hod hod hod. 8 24, h dekorování vítězů h otevření závodní dráhy Neděle h Uzavření Komenského tř. od pošty po želez. přejezd 8.30 h Vystoupení minibike 9.05 h Vystoupení kaskadéra h Slavnostní zahájení závodu h Inspekce závodní dráhy h Oficiální uzavření závodní dráhy h První siréna a nástup jezdců Kl. do 250 ccm do předparkoviště h Předparkoviště otevřeno jezdci do zaváděcího kola ZÁVOD Nástup jezdců do Start zaváděcího zaváděcí Start Počet Třída kola kolo závodu kol km Kl. do hod hod hod. 8 24,8 Kl. do hod hod hod. 8 24,8 Kl. nad hod hod hod. 8 24,8 SIDE hod hod. 15 min. Hlavní přestávka hod. VOL. Do hod hod hod VOL. Do hod hod hod Supermono hod hod hod. 8 24, h dekorování vítězů třídy Supermono h otevření závodní dráhy a ukončení činnosti všech služeb Každá jízda končí až po dojezdu posledního jezdce projetím vozidla s bílým praporkem, proto se předtím nemůže vstoupit do závodní dráhy, poté následuje krátká přestávka. Po projetí vozidla s bílým praporkem je možné vstoupit do závodní dráhy, přejít na druhou stranu ulice nebo do dalšího diváckého prostoru. Všechna vozidla, která v tyto zhruba deseti až patnáctiminutové přestávky mohou použít ke svému přejezdu závodní trať, se musí po hybovat ve směru jízdy závodních motocyklů. Jakmile po skončení přestávky projede zavírací vůz SAFETY CAR s rozsvícenými červenými majáčky (jeho průjezd současně oznámí i hla satel závodu), je závodní trať znovu uzavřena a diváci na ni již mají zaká zaný vstup! Bezprostředně poté ná sleduje další závod. Pro občany Kyjova bydlící uvnitř okruhu bude po celou dobu tréninků a závodů k dispozici jeden sanitní vůz. Motoklub Kyjov NÁBOR DO KARATE Karate klub Kyjov pořádá nábor no vých zájemců o cvičení karate a sebe obrany. V pondělí 14. září v 16 h v tělo cvičně ZŠ Dr. Joklíka Kyjov, U Vodo jemu se koná pro všechny zájemce a rodiče dětí informační schůzka týka jící se tréninků a podmínek trénování v klubu. Více info a přihláška ke stažení: kyjov.cz, tel Petr Fiala. Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Dana Petříčková tel. & fax , e mail: Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk Hartpress s. r. o. Otrokovice. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované příspěvky a fotografie v tomto čísle: Dana Petříčková. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / září 2009

19 Máte zdravotní problémy a chcete s nimi něco dělat? NABÍZÍME VÁM ŘEŠENÍ! Nové aktivity ZDRAVÉ HUBNUTÍ Poradenství v oblasti přirozeného a zdravého hubnutí. Péče o tělo a zvyšování kondice. První informační schůzka v 19 hodin DELIJA NORDIC WALKING výukové lekce pro lidi s nedostatkem pohybu, zdravotními omezeními a nadváhou. PharmDr. Cutáková Jana, tel , Komenského 1357, Kyjov Kyjovské noviny / září 2009 strana 19

20 strana 20 Kyjovské noviny / září 2009

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ČERVENEC - SRPEN 2014

ČERVENEC - SRPEN 2014 Zlín Uherské Hradiště NAŠE Vsetín REALITNÍ Kroměříž NOVINY ČERVENEC - SRPEN 2014 VYDÁNÍ PRO OKR. UH. HRADIŠTĚ A VSETÍN NOVÉ BYTY UH. HRADIŠTĚ více na str. 3 od 900 Kč/m 2 1.255.000 Kč 625.000 Kč Vsetín

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014 Okres:Hodonín Obec :Kyjov ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.590/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.590 na Třídě Komenského 590/57 v obci Kyjov, okres Hodonín, včetně

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více