Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí"

Transkript

1 Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu mìnièe je A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Tøídy pøesnosti 0,; 1 a 3 jsou urèeny pro obvody mìøení; tyto transformátory mají nadproudové èíslo <, resp. <. Podle konkrétního požadavku odbìratele lze dodat i transformátory v lepších tøídách pøesnosti (tøída 0,S rozšíøený proudový rozsah od 1%; tøída 0,1; tøída 0,2), nebo ve tøídách pøesnosti P èi P pro obvody jištìní s vìtším nadproudovým èinitelem. Je také možné vyrobit transformátory s rozšíøeným proudovým rozsahem (0%, 200%). Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém pouzdøe z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Použité materiály odpovídají tepelné tøídì E. Sekundární svorky s kontaktními šrouby umožòují pøipojení vnìjších obvodù vodièi maximálního prùøezu mm 2 (prùmìr drátu 2, mm)). Sekundární svorky je možné zakrýt prùhledným plastovým krytem a následnì zaplombovat. Transformátory øady CLA i CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Typové øady transformátorù CLA i CLB jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem (øada CLA pod èíslem TCM 212/ , øada CLB pod èíslem TCM 212/99 27), transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny. Mìnièe CLA jsou seizmicky odolné a vhodné pro použití v jaderných elektrárnách (podle kategorizace zaøízení ETE vyhovují kategorii 1a). Další technické parametry a rozmìry jednotlivých provedení transformátorù CLA a CLB jsou specifikovány na následujících stranách. Po dohodì s výrobcem lze parametry upravit podle konkrétních požadavkù zákazníka. Vyrábí a dodává MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax:

2 CLA 1.2 S CLA 1.3 S izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 Hz, l 1n = 1 A; l therm = 60x l 1n ; l dyn = 0x l 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLA 1 S jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 1 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, jsou vyrábìny ve tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P a P. Rozmìrové náèrty transformátorù: CLA 1.2 S CLA 1.3 S Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém pouzdøe z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány jako závitové provedení. Primární vinutí je zakonèeno pøipojovacími plochami se šroubem a maticí M 8. Transformátory je možno uchytit dvìma zpùsoby. Pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M 4 nebo pøímo za primární šrouby M 8. Transformátory splòují požadavky ÈSN , mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Typová øada transformátorù je schválena pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212/ Parametry transformátorù V typu CLA 1 S je možné vyrobit prakticky jakékoliv provedení s primárním proudem v rozmezí 1 A. Požadované pøevody a tøídy pøesnosti je nutno konzultovat pøedem s výrobcem. Hmotnost: CLA 1.2 S Transformátor CLA 1.2 S... Transformátor CLA 1.3 S... 0,8 kg 0,9 kg Zvláštní pøíslušenství: (dodává se podle zpùsobu uchycení) Upevòovací patky pro montáž na lišty rozvadìèe... 4 ks CLA 1.3 S MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

3 CLA 1.2 S CLA 1.3 S Parametry transformátorù: Primární proud [A] 1 CLA 1.2 S CLA 1.3 S Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). V provedení CLA 1 S lze realizovat velké množství rùzných pøevodù lišících se konkrétními parametry (v rozmezí primárního proudu 1 A). V uvedené tabulce jsou uvedena jen nejbìžnìjší provedení, v pøípadì jiných požadavkù laskavì kontaktujte výrobce. Ceník transformátorù v , , , , , , , , , , 03 74, , , , , , 04 74, , , , , , 0 74, , Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka ,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A % k základní cenì transformátoru Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

4 CLA 1.2 CLA 1.3 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 Hz, l 1n = 200 A; l therm = 60x l 1n ; l dyn = 0x l 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLA 1 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 200 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, jsou vyrábìny ve tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P a P. Rozmìrové náèrty transformátorù: CLA 1.2 CLA 1.3 Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém pouzdøe z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány jako závitové provedení. Primární vinutí je zakonèeno pøipojovacími praporci s otvorem pro šroub M. Transformátory je možno uchytit dvìma zpùsoby. Pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M 4 nebo pøímo za primární praporce a šrouby M. Transformátory splòují požadavky ÈSN , mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Typová øada transformátorù je schválena pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212/ Hmotnost: Transformátor CLA ,9 kg Transformátor CLA ,4 kg Spojovací materiál... 0,1 kg Pøíslušenství: CLA 1.2 K transformátoru jsou standardnì dodávány dva šrouby M vèetnì podložek a matic. Zvláštní pøíslušenství: (dodává se podle zpùsobu uchycení) Upevòovací patky pro montáž na lišty rozvadìèe... 4 ks CLA 1.3 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

5 CLA 1.2 CLA 1.3 Parametry transformátorù: Primární proud [A] , CLA , 0043 CLA1.3 Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø , , Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník transformátorù v , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka ,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) , Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

6 CLA 2.1 CLA 2.2 CLA 2.3 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 Hz, l 1n = 0 70 A; l therm = 60x l 1n ; l dyn = 0x l 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLA 2 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 0 70 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, jsou vyrábìny ve tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P a P. Rozmìrové náèrty transformátorù: CLA 2.1 CLA 2.2 CLA 2.3 Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém pouzdøe z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány jako násuvné provedení. Rozmìry otvoru pro primární pasy jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Transformátory je možno uchytit dvìma zpùsoby. Pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M 4 nebo pøímo na pasy v rozvadìèi. K tomuto úèelu slouží kovové úchytky na pas. Transformátory splòují požadavky ÈSN , mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Typová øada transformátorù je schválena pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212/ Hmotnost: CLA 2.1 Transformátor CLA Transformátor CLA Transformátor CLA ,7 kg 1,0 kg 1,4 kg Zvláštní pøíslušenství: (dodává se podle zpùsobu uchycení) Upevòovací patky pro montáž na lišty rozvadìèe... Úchytky pro montáž na pasy... 4 ks 1 ks CLA 2.2 CLA 2.3 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

7 CLA 2.1 CLA 2.2 CLA 2.3 Parametry transformátorù: CLA 2.1 CLA 2.2 Primární proud [A] Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3 2, 2, , , 2, 2, , , , 7, CLA 2.3 2, 7, , 7, Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník transformátorù v , , , , , 06 22, , , 01, , 0143, 07 8, , 02 32, , 01 31, , , , 03 3, , , 014 8, , , , , , , , 0091, 0 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 09 4, , , , , , 01 4, , , , , , , , , 03 40, , , , , , , , , , , , 0 498, Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka ,00 (4 ks pro jeden transformátor) Úchytka na pas CLA X ,00 CLA X ,00 CLA X ,00 Jmenovitý sekundární proud 1 A % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) , Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

8 CLA 3.1 CLA 3.2 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 Hz, l 1n = A; l therm = 60x l 1n ; l dyn = 0x l 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLA 3 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, jsou vyrábìny ve tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P a P. Rozmìrové náèrty transformátorù: CLA 3.1 CLA 3.2 Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém pouzdøe z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány jako násuvné provedení. Rozmìry otvoru pro primární pasy jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Transformátory je možno uchytit dvìma zpùsoby. Pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M 4 nebo pøímo na pasy v rozvadìèi. K tomuto úèelu slouží kovové úchytky na pas. Transformátory splòují požadavky ÈSN , mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Typová øada transformátorù je schválena pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212/ Hmotnost: Transformátor CLA Transformátor CLA Zvláštní pøíslušenství: (dodává se podle zpùsobu uchycení) 1,1 kg 1,7 kg CLA 3.1 Upevòovací patky pro montáž na lišty rozvadìèe... 4 ks Úchytky pro montáž na pasy... 1 ks CLA 3.2 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

9 CLA 3.1 CLA 3.2 Parametry transformátorù: Primární proud [A] CLA 3.1 CLA 3.2 Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø. 3Tø. pø. 0, Tø. pø. 1 Tø. pø , , , Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník transformátorù v , , , , , , , , , , , 02 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka ,00 (4 ks pro jeden transformátor) Úchytka na pas CLA X ,00 CLA X ,00 Jmenovitý sekundární proud 1 A % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) , Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

10 CLB 0 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = 1 A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB 0 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 1 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v závitovém provedení. Primární, stejnì jako sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: transformátor CLB ,9 kg Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,2 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

11 CLB 0 Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

12 CLB 3 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = 0 0 A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB 3 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 0 0 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v násuvném provedení (otvor x mm). Pøesné rozmìry otvoru pro primární vodiè jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit dvìma zpùsoby: pøímo na primární pasy nebo pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: transformátor CLB ,9 kg Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,2 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

13 CLB 3 Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

14 CLB 4 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB 4 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v násuvném provedení (otvor 40x mm). Pøesné rozmìry otvoru pro primární vodiè jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit dvìma zpùsoby: pøímo na primární pasy nebo pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: transformátor CLB ,9 kg Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,2 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

15 CLB 4 Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

16 CLB izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = 7 00 A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù 7 00 A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v násuvném provedení (otvor 0x mm). Pøesné rozmìry otvoru pro primární vodiè jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit dvìma zpùsoby: pøímo na primární pasy nebo pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: transformátor CLB ,9 kg Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,2 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

17 CLB Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

18 CLB 6 izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB 6 jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v násuvném provedení (otvor 60x mm). Pøesné rozmìry otvoru pro primární vodiè jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit dvìma zpùsoby: pøímo na primární pasy nebo pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: transformátor CLB ,9 kg Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,2 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

19 CLB 6 Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

20 CLB izolaèní napìtí 70 V, zkušební napìtí 3 kv, 0 60 Hz, I 1n = A; I therm = 60x I 1n ; I dyn = 0x I 1n Pøístrojové transformátory proudu øady CLB jsou urèeny pro použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (izolaèní napìtí 70 V) v rozsahu primárních proudù A. Transformátory lze použít pro mìøící i jistící úèely, standardnì jsou vyrábìny v tøídách pøesnosti 0,; 1; 3; P. Transformátory jsou zapouzdøeny v plastovém krytu z vysoce kvalitního nehoølavého plastu. Konstrukce odpovídá tepelné tøídì E. Transformátory jsou konstruovány v násuvném provedení (otvor 0x mm). Pøesné rozmìry otvoru pro primární vodiè jsou patrny z rozmìrových náèrtù. Sekundární vinutí je zakonèeno pøipojovacími svorkami s otvorem pro šroub M. Transformátory lze upevnit dvìma zpùsoby: pøímo na primární pasy nebo pomocí upevòovacích patek a ètyø šroubù M4. Hmotnost: Transformátory CLB splòují požadavky ÈSN , ÈSN 3 11 i mezinárodních doporuèení IEC 18, jakož i vìtšiny zahranièních norem. Jsou schválené pro mìøení a úètování spotøeby elektrické energie Èeským metrologickým institutem pod èíslem TCM 212 / (transformátory tøídy pøesnosti 0, je možné dodat ocejchované ze státní metrologické zkušebny). transformátor CLB ,9 kg MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

21 CLB Parametry transformátorù: Jmenovité y uvedené v tabulce jsou y maximální. Je samozøejmì možné dodat transformátor s menším jmenovitým em (pozor, jiný objednací ). Podle požadavkù zákazníka je také možné dodat transformátory s tøídou pøesnosti 0,S (rozšíøený proudový rozsah). Ceník: Zvláštní ceny a pøíplatky: Upevòovací patka... 4,00 (4 ks pro jeden transformátor) Jmenovitý sekundární proud 1 A... + % k základní cenì transformátoru Úøední ovìøení (cejchování) ,00 Ceny jsou uvedeny bez danì z pøidané hodnoty. prosinec 2003 MT mìøicí transformátory, spol. s r. o., Kolištì 21, Brno tel.: , , , fax: ,

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB Přístrojové transformátory řady CLA a CLB Přístrojové transformátory typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 720 V) se jmenovitými primárními

Více

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90 Rozvaděčové přístroje Rozvaděčové přístroje feromagnetické EA16-48x48x58mm EA19-96x96x65mm EA17-72x72x65mm EA12-144x144x68mm EB16 - na DIN lištu 35 - st. voltmetry a st. ampérmetry, výchylka ručky 90 Rozvaděčové

Více

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90

Rozvaděčové fázoměry FA39-96x96x54mm FA32-144x144x58mm - měření fázového posunu (cosϕ), výchylka ručky 90 Rozvaděčové přístroje Rozvaděčové přístroje feromagnetické EA16-48x48x58mm EA19-96x96x65mm EA17-72x72x65mm EA12-144x144x68mm EB16 - na DIN lištu 35 - st. voltmetry a st. ampérmetry, výchylka ručky Rozvaděčové

Více

PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU

PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU 9 2016 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU OBSAH Technické informace... 2 Měřicí transformátory proudu s kruhovým otvorem typ ASR... 6 násuvné typ ASK... 14 závitového provedení typ WSK... 64 provedení se

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní

TRANSFORMÁTORY. Transformátory toroidní Transformátory 230 V,EN 61558 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / tøída izolace VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x) 6 ~ 24 ano 70 C / B TRF 30/12.5 (10.5) EI 30 1.0 ~ 2.3 230

Více

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny PØÍMÌRNÉ DESKY Použití: slouží jako mìøicí základna pro mìøicí a kontrolní úlohy, patøí k základnímu vybavení pracovišťpøi orýsování a v mìøicích laboratoøích. b 0,22b 0,22b 0,22a 0,22a a B B Pøímìrné

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko. 55-315 kw. Katalog K 14-9911 CZ

MEZ. Trojfázové asynchronní motory nakrátko. 55-315 kw. Katalog K 14-9911 CZ MEZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko 55-315 kw Katalog K 14-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko osové výšky 180 355 mm a výkonu 11 315 kw Trojfázové asynchronní motory

Více

Tøídy pøesnosti koncových mìrek

Tøídy pøesnosti koncových mìrek KONCOVÉ MÌRKY Materiál KONCOVých MÌReK Speciální ocel Souèinitel teplotní délkové roztažnosti: do délky 0mm α=11,93x 6 K 1 nad 0mm α=1x 6 K 1 Tvrdokov Vlastnosti: mìrky z tvrdokovu se vyznaèují vysokou

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz Rishabh.cz tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz instalace do existujících zařízení bez nutnosti přerušení nebo demontáže primárního vodiče jednoduchá a rychlá montáž slyšitelným jištěným zaklapnutím

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001

TRANSFORMÁTORY ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Transformátory 230 V, EN 61558 ERA - ISO 9001 BV ELEKTRONIK - ISO 9001 Typ Jádro Výkon Primár Sekundár Zkratuvzdorné Prac.teplota / Izolaèní tøída Bezpeènostní normy VA V V TRF 20/10 EI 20 0.5 230 1x (2x)

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk.

typ Umax Imax vodiè rozteè (mm) poznámka V A mm 2 5.00 5.08 7.50 7.62 8.25 9.50 10 11 13 DG801 250 6.3 2.5 x s pojistk. d SVORKOVNIC základní do plošného spoje Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodièe pod šroub typ Umax Imax vodiè rozteè () montáž poznámka V A.50.54.50.81 5.08 6.5 7.50 7.6 9.5 10.16 do PS vodièe

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7. 0,12-3 kw. Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw Katalog K 04-0104 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení

Více

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ

Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Jednofázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LF7 0,12-3 kw K04-0203 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení 3 Odvozená provedení 4 Typové oznaèování motorù 5 Zkrácená oznaèení pro zvláštní

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7 0,12-13,5 kw Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0105 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní REGULÁTORY ODBÌRU ELEKTRICKÉ ENERGIE ØADY HJ Úvodem Poplatky za odebranou elektrickou energii se stávají jednou z významných položek vydání jak podnikatelských subjektù, tak i každé domácnosti. Jsou složeny

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE

PolluTherm CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY POUŽITÍ SPECIFIKACE LH 6110 CZ PolluTherm KALORIMETRICKÉ POÈÍTADLO PRO MÌØIÈ TEPLA A CHLADU POUŽITÍ Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotøebovaného množství energie v topných

Více

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì váleèkové Mìrky, mìøicí drátky, přesné kuličky váleèkové Mìrky Použití: slouží k pøesnému mìøení otvorù válcového tvaru, k promìøování rozteèí, k mìøení vnìjších i vnitøních tvarù souèástek v pøesné výrobì.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné)

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné) Austral IJX IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II (volitelné) Mìsta Rezidenèní zóny Promenády Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým nebo polykarbonátovým (volitelné) difuzorem kulovitého tvaru.

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

OBSAH Co je dobré vìdìt, než zaènete pracovat s elektrickým proudem... 12 Úraz elektrickým proudem... 12 První pomoc pøi úrazu elektrickým proudem... 12 Pro práci pod napìtím a v blízkosti èástí s napìtím

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949

FÓLIOVÉ KONDENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 FÓLIOVÉ KONENZÁTORY ARCOTRONICS - ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949 Polyesterové kondenzátory typ diel. kapacita tolerance jm. napìtí dv / dt klim.kat konstrukce rozteè typické aplikace ± % V dc V / s mm

Více

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr VODOMÌROVÉ ŠACHTY S kruhovým poklopem Typ: K 1000 mm, celková výška 1300 mm Typ: B 1 mm, celková výška 1400 mm Se dvìma ètvercovými poklopy Typ: VK 1000 mm, celková výška 1400 mm Hranaté Popis montáže

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd.

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd. MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ mobilní použití fce alarm, logger, data atd. POPIS: lehké, jednoduché, pøenosné možnost rozšíøení funkcí odolné pouzdro OBLAST POUŽITÍ: energetika strojírenský prùmysl rozvody

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_daq@tedia.cz

Více

Sada pro automatické ovládání ZSS/

Sada pro automatické ovládání ZSS/ Sada pro automatické Sada pro automatické ZSS je urèena pro støešního jednorychlostního ve funkci: teploty, vlhkosti prostøedí, rychlosti prùtoku vzduchu ve vìtracím kanálu a pro realizaci programu vybraného

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

Rozvádûãe typu 8DH10 do 24 kv, s izolací SF 6, stavebnicové, roz ifiitelné

Rozvádûãe typu 8DH10 do 24 kv, s izolací SF 6, stavebnicové, roz ifiitelné Rozvádûãe typu 8DH10 do 24 kv, s izolací SF 6, stavebnicové, roz ifiitelné Rozvádûãe vn Katalog HA 41.11 2001 Neplatn : Katalog HA 41.11. 1993 Všeobecnì Obsah Strana Oblasti použití, vlastnosti, požadavky

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

hodnota Dìlení stupnice Indikace resp. nonia displeje (mm) 0,1 a 0,05 (mm) 0,02 (mm) 0,01 (mm) 50 20 20 100

hodnota Dìlení stupnice Indikace resp. nonia displeje (mm) 0,1 a 0,05 (mm) 0,02 (mm) 0,01 (mm) 50 20 20 100 POSUVNÁ MÌØIDLA Použití: pro mìøení vnìjších a vnitøních rozmìrù, hloubek a výšek. Mìøení osazení, orýsování. Speciální posuvná mìøítka na mìøení prùmìrù a šíøek zápichù, mìøení rozteèí, ozubení, prùmìrù

Více

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany ABB Energo SPAU 300 Napì ové ochrany Napì ové ochrany SPAU 300 Vlastnosti: Napì ová kontrolní a ochranná relé pro rozvodny. Všeobecnì použitelné napì ové ochrany pro aplikace vyžadující kontrolu pøepìtí

Více

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA

Koncové měrky ocelové - HITEC. Koncové měrky - MITUTOYO. Koncové měrky - KOBA 530-32 Jednotlivě Koncové měrky pro kalibraci posuvných měřítek Použití: na kalibraci, kontrolu a seřizování posuvných měřidel Koncové měrky ocelové - HITEC Přesnost dle DIN 861/1 Obj. číslo Jmenovitý

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

ZPA EKOREG spol. s r. o.

ZPA EKOREG spol. s r. o. ZPA EKOREG spol. s r. o. CENÍK 2008 ÈÁST PJ 34 Mìøení teploty, snímaèe, pøevodníky, oddìlovaèe Elektronické pøístroje, indikátory, regulátory Mìøení a regulace hladin Ultrazvukové èistièky Mìøení tlaku

Více

VaryControl regulátor VVS

VaryControl regulátor VVS 5/3.5/TCH/1 VaryControl regulátor VVS Typ TVR-Easy TROX AUSTRIA GmbH organizaèní slo ka Ïáblická 2 182 00 Praha 8 tel.: +420 283 880 380 fax: +420 286 881 870 e-mail: trox@trox.cz Obsah TVR-Easy TVR-Easy,

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ kabel pøipojovací tøížilový, bavlnìné opletení, délka 2 m, se zástrèkou a šòùrovým vypínaèem 20 101 00 zlatý 20 101 01 20 101 01 kabel pøipojovací, bavlnìné opletení kabel pøipojovací

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F SYSTÉM AUTOMATICKÉ KOTROLY VÌTRACÍHO TAHU 3F urèení a provádìné funkce Ovládaè 3F slouí pro ovládání tøífázových støešních ventilátorù typu FE výroby Uniwersal sp. z o.o. Provádí tyto funkce: zapínání

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI.

ØADA AF TÌŽKÁ ØADA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL. n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : 80 AF U L A Výtlaèné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI. ØA AF TÌŽKÁ ØA KALOVÝCH PONORNÝCH ÈERPADEL VÝKON:.4 45 [kw] MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 52,5 [m] MAX. PRÙTOK: 171 [m /hod] n ZNAÈENÍ ÈERPADEL Pøíklad 1 : AF U 2.7 L A Výtlaèné hrdlo [mm] obìž. kola P/U/E Poèet

Více

2,1 m 3 TYP: JS 2,1 o prùmìru / výšky mm nadstaví plastovým nádstavcem na požadovanou výšku (nivelaci). Po dohodì s technikem mùže být plastové 1 1340 mm 1 Hmotnost (prázdné nádrže): 81 kg 2,8 m 3 TYP:

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více