Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence"

Transkript

1 Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání M/01

2 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence absolventa... 5 Klíčové kompetence... 5 Odborné kompetence... 7 Způsob ukončení vzdělávání... 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 Celkové pojetí vzdělávání... 9 Organizace výuky a realizace praktického vyučování Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Realizace průřezových témat Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Způsob a kritéria hodnocení žáků Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán školního vzdělávacího programu Převodní tabulka RVP - ŠVP Učební osnovy Český jazyk a komunikace Anglický jazyk (první cizí jazyk) Anglický jazyk (druhý cizí jazyk) Německý jazyk (první cizí jazyk) Německý jazyk (druhý cizí jazyk) Dějepis Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Statistika a demografie Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Právo Veřejná správa Zeměpis Evropská integrace Aplikovaná psychologie Společenská kultura Písemná a elektronická komunikace Korespondence Seminář ze společenských věd Seminář z matematiky Seminář z literatury Popis materiálního a personálního zajištění výuky

3 68-43-M/01 Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Dodatek ke způsobu ukončení vzdělávání Dodatek k učebním osnovám cizích jazyků Dodatek k učebnímu plánu Učební plán školního vzdělávacího programu Příloha k maturitním zkouškám na příslušný školní rok viz webové stránky Příloha k přijímacímu řízení na příslušný školní rok viz webové stránky

4 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa Pardubice tel: fax: e_mail: Zřizovatel: PaedDr. Zdeněk Macl Libuše Vodochodská Ivanka Hamáčková Název školního vzdělávacího programu: M/01 čtyřleté denní Jméno ředitele školy: PaedDr. Zdeněk Macl tel: Od jmenována do funkce ředitelky školy Ing. Radmila Kozohorská. Kontakty pro komunikaci se školou: sekretariát tel: mobil Platnost ŠVP od 1. září 2009 PaedDr. Zdeněk Macl ředitel školy 3

5 68-43-M/01 Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa Pardubice Zřizovatel: PaedDr. Zdeněk Macl Libuše Vodochodská Ivanka Hamáčková Název školního vzdělávacího programu: Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: M/01 maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce čtyřleté denní Datum platnosti: od 1. září 2009 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru disponuje kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Uplatní se v oblasti hospodaření s majetkem obce, při vedení evidence podle závazně platných předpisů, agendy správních a samosprávných komisí. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých. 4

6 68-43-M/01 Očekávané kompetence absolventa Klíčové kompetence Kompetence k učení vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a aby si reálně stanovovali potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání žáci jsou vedeni k tomu, aby měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání, aby ovládali různé techniky učení, znali možnosti svého dalšího vzdělávání aby využívali ke svému učení různé informační zdroje uplatňovány jsou různé způsoby práce s textem Kompetence k řešení problémů Žáci jsou vedeni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Komunikativní kompetence Žák/žákyně: se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, své myšlenky formuluje srozumitelně a souvisle vhodně se prezentuje při oficiálním jednání (se zaměstnavatelem, na úřadech aj.) naslouchá pozorně druhým, účastní se diskusí, tzn. vyjadřuje se přiměřeně tématu diskuse, formuluje a zdůvodňuje své názory, postoje a návrhy, vyslechne názory druhých a vhodně na ně reaguje zpracovává věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti na instituce, zaměstnavatelům apod., strukturovaný životopis, formuláře aj.) a používá adekvátní stylistické a jazykové prostředky včetně odborné terminologie písemně zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální a sociální kompetence Žák/žákyně jsou vedeni tak, aby: kriticky hodnotili své osobní dispozice, uvědomovali si vlastní přednosti i meze a nedostatky, odhadovali výsledky svého jednání a chovaní v různých situacích 5

7 68-43-M/01 rozhodovali se a plánovali svůj život, pracovní kariéru i dílčí aktivity podle svých schopností, osobnostních vlastností, studijních výsledků - efektivně se učili volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívali k učení různé pomůcky a prostředky, uplatňovali zásady duševní hygieny vyhodnocovali dosažené výsledky a pokrok využívali ke svému učení zkušeností jiných lidí a učili se i na základě zprostředkovaných zkušeností kriticky hodnotili výsledky svého učení a práce, přijímali radu i kritiku od druhých lidí dále se vzdělávali, pečovali o svůj fyzický a duševní rozvoj. Žáci jsou vedeni: adaptovat se na pracovní prostředí a nové požadavky podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat samostatně i v týmu tzn., spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktů a k odstraňování diskriminace. Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák/žákyně: jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný dbá na dodržování zákonů a pravidel chování, respektuje práva a osobnost jiných občanů jedná v souladu s morálními principy přispívá k uplatňování hodnot demokracie a plurality aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti místního charakteru chápe význam životního prostředí pro člověka uznává život jako nejvyšší hodnotu a řeší racionálně své osobní a sociální problémy uvažuje racionálně a kriticky, tvoří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady, byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách, využívali poradenských a zprostředkovatelských služeb 6

8 68-43-M/01 vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli orientovali se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků si osvojili základní dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit získali pozitivní vztah k povolání a k práci jako druhu lidské aktivity, uvědomovali si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost. znali obecná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů rozuměli podstatě a principům podnikání, měli představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázali vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi Matematické kompetence Žáci jsou vedeni: správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet a používat funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologii a pracovat s informacemi Žáci jsou vedeni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Odborné kompetence Vést správní agendy Žáci jsou vedeni tak, aby se orientovali v našem právním řádu, rozuměli právním pojmům, pracovali se zdroji právních informací znali strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností adresátů veřejnoprávního působení 7

9 68-43-M/01 uměli aplikovat základní právní pojmy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech veřejné správy odpovědně prováděli potřebná šetření a rozhodnutí o nárocích klientů, dodržovali správní řád zpracovávali věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti samostatně zpracovávali, kontrolovali nebo vystavovali správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty dodržovali předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů využívali racionálně pro práci prostředky kancelářské techniky, ovládali desetiprstovou hmatovou metodu Být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce Žáci jsou vedeni tak, aby měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí v regionu ve srovnání s ostatními regiony ČR uměli vyhledat a připravit podklady pro sestavení místních rozpočtů a záměrů rozvoje regionu a obce chápali cíle a strategie EU, měli přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky a možnostech jejich využití pro místní a regionální rozvoj znali funkci euroregionů pracovali s odbornou literaturou a informačními systémy, využívali cizí jazyk Komunikovat s veřejností Žáci jsou vedeni tak, aby uplatňovali dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i písemném styku s občany i institucemi v kontaktu s klienty dodržovali rovnováhu mezi asertivitou a empatií, reagovali přiměřeně ve vypjatých situacích zachovávali mlčenlivost a diskrétnost, dbali na ochranu osobnosti využívali získaných informací i poradenství klientům poskytovali úplné informace řídili se principy profesní etiky, jednali podle mravního kodexu státního úředníka. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Žáci jsou vedeni tak, aby chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče ozdraví své, spolupracovníků i klientů znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a sami ji dokázali poskytnout 8

10 68-43-M/01 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Žáci jsou vedeni tak, aby chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti zohledňovali požadavky klientů Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Žáci jsou vedeni tak, aby znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili s finančními prostředky nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Společnou vzdělávací strategií ŠVP je: učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní zodpovědností učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Z důvodů této strategie je výuka orientována k autodidaktickým metodám sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování 9

11 68-43-M/01 metodám činnostně zaměřeného vyučování důrazu na motivační činitele Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů. Organizace výuky a realizace praktického vyučování Délka vzdělávání je 4 roky a délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů ( ve 4. ročníku 34 týdnů). Vyučování probíhá podle učebního plánu. Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, ICT, PEK) probíhá ve speciálně vybavených učebnách, kde jsou žáci děleni na skupiny podle potřeby. Výuka odborné praxe je zajištěna na pracovištích veřejné správy, zejména obecních, městských a krajských úřadech a zdravotních pojišťovnách. Se subjektem, kde probíhá praxe, musí být uzavřena Smlouva o odborné praxi v souladu s platnými právními předpisy. Další podrobnosti organizace výuky praxe uvádí tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku. Seznam smluvních organizací sociálních partnerů, je uveden jako samostatný dokument ŠVP a lze jej každoročně aktualizovat podle skutečných podmínek institucí v regionu. Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí a schopností, dále o profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: výklad s návazností na znalosti žáků řízený rozhovor samostatné řešení úkolů skupinová práce práce s počítačem setkání s odborníky odborné exkurze konzultační hodiny praktické práce žáků hry, soutěže, simulační a situační metody diskuse, brainstorming, brainwriting Vyučující přistupuje k žákům diferencovaně podle individuálních možností a věkových specifik. 10

12 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Název školního vzdělávacího programu: M/01 Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Klíčové kompetence Český jazyk a komunikace x x x x x x x Anglický jazyk x x x x x x x Německý jazyk x x x x x x x Dějepis x x x x x Základy společenských věd x x x x x x Základy přírodních věd x x x x x x x x Matematika x x x x x x x x Statistika a demografie x x x x x x x x Literatura x x x x x x Tělesná výchova x x x x Informační a komunikační technologie x x x x x x x Ekonomika x x x x x x x x Účetnictví x x x x x x x x Právo x x x x x x x Veřejná správa x x x x x x x x Zeměpis x x x x x x Evropská integrace x x x x x x x x Aplikovaná psychologie x x x x x x Společenská kultura x x x x x x x Písemná a elektronická komunikace x x x x x x x Korespondence x x x x x x x x Seminář ze společenských věd x x x x x x Seminář z matematiky x x x x x x x x Seminář z literatury x x x x x x Realizace průřezových témat Průřezová témata, zařazená v ŠVP do všech ročníků, směřují k tomu, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáka, a proto jsou zařazena a konkrétně rozpracována ve vazbě na vhodné učivo v učebních osnovách všech vyučovacích předmětů. Jedná se o průřezová témata: 11

13 68-43-M/01 Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Žáci jsou vedeni k tomu, aby mimo jiné měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku byli ochotni se angažovat nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Těžiště realizace průřezového tématu předpokládá důslednou etickou výchovu, vytvoření demokratického klimatu školy, v úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, v promyšleném a funkčním používání strategií výuky, v realizaci mediální výchovy. Člověk a životní prostředí Toto téma se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje, připravuje budoucí generaci k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Cílem je, aby žáci pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí s lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními enviromentálními problémy chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení enviromentálních problémů dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Hlavní obsahové složky: osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost, jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství stát, politika, politický systém, soudobý svět masmédia a jejich úloha morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Toto téma je začleněno především do přírodovědného vzdělávání v tématech ekologie a člověk a životní prostředí, dále do společenskovědním vzdělávání, estetickém vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. Člověk a svět práce Toto průřezové téma doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 12

14 68-43-M/01 Cílem je, aby žáci identifikovali a formulovali vlastní priority pracovali s informacemi, vyhledávali, vyhodnocovali a využívali informace odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací verbálně komunikovali při důležitých jednáních písemně se vyjadřovali při úřední korespondenci Žáci jsou vedeni k poznání specifičnosti i náročnosti oboru a vlastní uplatnitelnosti na trhu práce. Téma prolíná většinou předmětů, mimořádnou pozornost vyžaduje v rámci odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem je připravit žáka uplatnitelného na trhu práce, schopného adaptovat se na měnící se podmínky trhu práce a schopného začlenit se do systému celoživotního vzdělávání. Na konci přípravy žák bude schopen po získání nezbytné praxe i samostatné podnikatelské činnosti, popř. využít pracovních nabídek v rámci EU. K tomuto cíli směřuje působení celého pedagogického sboru, důležitým nástrojem k plnění cílů v daném tématu je i spolupráce s odborníky Úřadem práce Pardubice. Hlavní obsahové složky: hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce trh práce, jeho ukazatele, všeobecné i regionální vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů soustava školního vzdělávání v ČR, vazby a vztahy, nutnost celoživotního vzdělávání informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací nabídce písemná a verbální prezentace při vstupu na trh práce zákoník práce soukromé podnikání a jeho specifičnosti úloha státu v politice zaměstnanosti, nástroje, metody a formy práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí Informační a komunikační technologie Základním cílem průřezového tématu je příprava žáků na úspěšný život v informační společnosti. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače ve vazbě k uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí je potřeba naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Prostředky ICT jsou využívány ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě Absolvent se vyjadřuje v mateřském jazyce mluvenou i psanou formou tak, jak to vyžaduje komunikační situace přiměřeně situaci komunikuje i ve dvou cizích jazycích, používá je k předávání informací jak v osobním, společenském, tak i pracovním styku má přehled o fungování demokratické společnosti 13

15 68-43-M/01 orientuje se v základech práva má takové vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání, aby se dokázal orientovat na trhu práce, v podnikových činnostech, v pracovněprávních vztazích identifikuje běžné problémy a hledá způsoby jejich řešení efektivně numericky počítá, odhaduje výsledek orientuje se v přírodních jevech a procesech, v zásadách udržitelného rozvoje a ochrany zdraví Specifické výsledky vzdělávání Žáci jsou vedeni tak, aby cíleně vyhledávali potřebné informace, pracovali s nimi uvážlivě a kriticky měli aktivní přístup k životu včetně života občanského a k řešení jeho problémů jednali odpovědně, tedy s patřičnou mírou kritičnosti, svobody, tolerance a solidarity, žili čestně vážili si lidské svobody a lidských práv, preferovali humánní a demokratické hodnoty, přístupy a postupy před nedemokratickými ctili život jako nejvyšší hodnotu vědomě usilovali ve vztahu k jiným lidem a v jednání s nimi o empatii; v komunikaci s nimi a ve svém jednání se oprostili od předsudků, preferovali slušnost, vstřícnost a odpovědnost před intolerantním myšlením a jednáním chránili životní prostředí a aktivně se zapojili do jeho udržování a zlepšování jednali hospodárně, ctili hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečovali o majetek pociťovali zodpovědnost za vlastní zdraví, usilovali o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti preferovali hodnotné umění před pokleslými způsoby zábavy Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Žáci se účastní četných exkurzí v rámci prohloubení odborných znalostí a praktické ukázky chodu veřejné správy. Dále se žáci účastní sportovních (např. přebor v plavání, turnaj ve volejbalu, hokejbalu), jazykových a vědomostních soutěží. Žáci mají možnost zapojit se do projektů vyhlašovaných různými subjekty (např. MŠMT, VŠ, krajské úřady, kulturní instituce) a účastnit se diskusních fór na vybraná témata (např. v Paláci Žofín). Způsob a kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, písemných prací a hodnocení praktických činností. Žáci jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu školy, který je nedílnou součástí Školního řádu a je zveřejněn na webových stránkách školy. Tento Klasifikační řád stanovuje kriteria hodnocení. Pro hodnocení žáků je využíváno známkování. Učitel hodnotí žáky také slovním hodnocením, a to v průběhu celého vyučovacího procesu. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: 14

16 68-43-M/01 princip spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání princip autodidaktického učení princip aktivního přístupu žáků princip propojení vzdělávacího programu s praxí princip sebehodnocení žáků Důležitou součástí hodnocení jsou vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti (výstavy, projekty, společenské akce, soutěže) prokazující schopnosti a dovednosti žáků. Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní a výchovné funkce. Jeho pravidla jsou součástí školního klasifikačního řádu. Stoupající význam má sebehodnocení žáků. Bližší podrobnosti a specifika hodnocení uvádí učební osnovy jednotlivých předmětů. Hlavním cílem hodnocení není pouze získání určitého počtu známek v daném předmětu, ale i hodnocení žákovy aktivity, domácí přípravy, kultivovanosti projevu, schopnosti formulovat svůj názor na určitý problém, schopnost samostatně pracovat, využít získané poznatky v praxi. Žáci jsou zkoušeni průběžně v klasifikačním období tak, aby žák měl v jednohodinovém předmětu nejméně 2 známky, v předmětu s vyšší hodinovou dotací nejméně 4 známky. Známky jsou zapisovány do systému Škola OnLine. Učitel zadá také váhu příslušné známky. Tento systém je dálkově přístupný nejen pro žáky, ale také zákonné zástupce žáků. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Do prvního ročníku studijního oboru jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejdéle do konce ledna příslušného roku. Od začátku platnosti ŠVP, tj. pro školní rok 2009/2010, budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě kritérií zveřejněných na webu školy do konce ledna daného roku. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů vzdělání stanovené vládním nařízením ( 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. ). Ke studiu oboru není požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti. Organizace, forma a obsah přijímacího řízení a kritéria přijetí žáka ke vzdělávání, viz příloha ŠVP. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Maturitní zkouška se skládá ze společné části maturitní zkoušky zahrnující komplexní zkoušku z českého jazyka, cizího jazyka a třetí povinné zkoušky, kde si žák zvolí mezi matematikou a občanským a společenskovědním základem. Profilová zkouška zahrnuje praktickou zkoušku z odborných předmětů konanou formou písemné práce, ústní zkoušku z veřejné správy a práva a třetí zkoušku si žák volí mezi druhým cizím jazykem, ekonomikou, matematikou a zkouškou ze společenských věd. 15

17 68-43-M/01 Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky zvolené z nabídky stanovené ředitelem školy.výstupem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách i na jazykových školách. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Nabídka předmětů maturitní zkoušky bude v příloze ŠVP na každý školní rok. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí platnou právní úpravou, zvláště zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou činnost školy. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny zajistí výchovná poradkyně u vyučujících veškerá zohlednění. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem vývojovými poruchami učení nebo chování a žíly se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace, podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, prodloužit období klasifikace, škola nabízí konzultační hodiny učitelů. Nezbytnou součástí přípravy na vyučování žáků s tělesným postižením je úprava prostředí. Organizace výuky vede k maximální samostatnosti jednotlivých žáků při dodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním se podle 16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu. Ve škole je věnována soustavná a cílená pozornost prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Ve škole pracuje preventista sociálně patologických jevů, vypracován je minimální preventivní program. 16

18 68-43-M/01 Žákům dlouhodobě nemocným jsou poskytovány konzultační hodiny, umožněno je prodloužení termínu klasifikace, přerušení studia, rozložení učiva do více ročníků nebo udělení individuálního studijního plánu. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se řídí platnou právní úpravou, zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ve výuce těchto žáků je vhodné používat náročnější metody a postupy, problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi. Žáci jsou také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce (jako její vedoucí i členové), jsou vedeni k co nejlepším výkonům i v předmětech, na které nejsou orientováni. Mimořádně nadaní žáci se účastní jazykových, sportovních a odborných soutěží. Ředitel školy může, za podmínek daných školským zákonem, přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Učební plán školního vzdělávacího programu Učební plán Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Celkem Český jazyk a komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Statistika a demografie 1 1 Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Právo Veřejná správa Zeměpis 2 2 Evropská integrace 2 2 Aplikovaná psychologie Společenská kultura Písemná a elektronická komunikace

19 68-43-M/01 Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem Korespondence Volitelné předměty Seminář ze společenských věd Seminář z matematiky Nepovinné předměty Seminář z literatury 1 1 Pozn.: Ve 3. ročníku si žáci budou povinně volit mezi seminářem z matematiky a seminářem ze společenských věd. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle učebního plánu Lyžařský výcvikový kurz 1 Odborná praxe Časová rezerva, exkurze, výchovně vzdělávací akce Maturitní zkoušky 2 Pomaturitní období - červen 4 Celkem

20 68-43-M/01 Převodní tabulka RVP - ŠVP Škola Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. Kód a název RVP M/01 Název ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk a komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Disponibilní hodiny Společenskovědní vzdělávání Dějepis Základy společenských věd Disponibilní hodiny Přírodovědné Základy přírodních vzdělávání věd Disponibilní hodiny 0 6 Matematické vzdělávání Matematika Statistika a demografie 1 34 Disponibilní hodiny Estetické vzdělávání Literatura Disponibilní hodiny 0 1 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v IKT Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Ekonomika

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více