!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% % )" ) 3 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5"

Transkript

1

2 2

3 3

4 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" ) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4

5 5

6 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6

7 89:!7: 8;<; !;<$B,89C!2H,<! E G, 2;$C$89 <H$... =B B$:I B :9I JB! 8<2K9C, ;D7 9K!?;DE2 7 9HL =:,;,:< J;,; G $; :=G<B;

8 8

9 ./012!!3!450!!!265 7!28 9 /4 /: ':!;1 2!3 <5!/ :5!2 /<5 0 :/2282 /:!8 50<! </5 ':!;10! <:!4= 8!<:5!/257 0= &1! /3 81!3 /2!!=!82!95!82!87/1/7/6/=$!= >$ 82!4= ># 5 >A!/2< B2=&1! /:81= >#<4! 2: =&<7!!5 2B2=>.! 8/ ># /90 = G!!!3/2:/2=!5 :/11 8= G! <! <4:/17 8=$12!4/ :/17/8/8 5 9

10 !<14 78='05:9!8! 83!= H5!/ /=#6HI=A/!8!=A/168/401 :1:/C :14 HI B!48 /8 /5 :14/8=41='7645 3/4041=J83!!4< 9 4/=! 025 HI!= #0 8 / 05! HI/5 2/5<28CA<88= ! 01780!!= > 2/ B2= >% 5 0!< 7 B2!= >"0 =" 5 <!9! 0<2!68= =!!4:2:7 = $!= K25 :/1 895! 7/!!!0 2!=# < 5 475!75 44<175:7CA :750! <858:0 84!!7/212= H2<8? "5 68= "0 :0 /185 : /=!!!78 1/<9= A/ 1:!13L1!3/85!/162 =M! 1/5!!!/2L/8<20 8 / 5: 8! 4 3 :/= /! 5 / 1 61!6 83 = #! 10

11 67 >!N12 61!!3 / : 782 O: 26 7 P 62!3/ 5 6! 8757:2!!31:50! 682/ 2 2= Q6! 828! :1 CQ10/ 9! 8 :1! 1// ///!/0443/B/2/ 7650;!/70C " :6! /!!= $ B2: 2/82 81=#! 1:5 6<!32/!!= 5 >/4 75 6/1 / < 4!= M 467 / = >#5/ 5 = R8 /1 :1//5!1/!/1= //178=!!501<<3 5 R8 2= > C $46! : 28 7 <= $2<5 0 <!62 4!1 88!!= >#/ 4 8!/1!! 8 / 1/ >!1?#!< 95 C!/ 6 0/ 7!CJ1!91/9:1 11

12 >D 6 8 8!13! :1 7! 1/!!/2 < =!2 >=. = 54<2<83! >!4 88!!= 1:104= >H5 0175/!!500!!!1/ >A!C# 8AJ.S/2!?" 8/!<! 8 : 1!5 >2! / >"/ 94= >$0; >#!< 3C A /5 84= J / 5 2 HI5 = # 3/ 2571:14 4<2 88!/8= E!8=!1!13 762!328CE2/3 52/28! / 2 4<!5 0! 202 /05 1 HI= $0; /! / 12 6!!3/:/4!12/90!6!7= 6!! :!6!!/= $8!! 20! HI /5! 4 4<2= 2 /1! /1 2 AJ.S= #/ !852!/4= >CHI!: 12

13 > 7 : = >A HI5/! 2 : >8 =3420! 12C!8 89!!68= $! 6 =&/ <= 4 1!/8475<86!50I/ 5 0! 64::2 12/= A 5 7 /4470/! HI = G0 /4! :1/!2 4 4:5 /! U5 /= >1! <581<?J 621!2 72:/90!62=A885 ':!;1 0 /! ! / U :8 58!N28!:3:!3 0!3 =': 3/9#1< <=& !2 F1 :1 61 :!44:1633/6= #1<!8!458= >#541/ !2 78! #1<81!= >H5 5! : 83! := >! 88<5 #1<= >G<; / Q &T'T 13

14 .!!8:968:5 25 1!50!4#1<<5#1<!5<<4!2/81/:7/ : /! = 98/ /3 126!43 84/=G!!= > >A!/ /!D #1!2<D! < : >A /4 =!2<! 45:2= 5 :/4 81 HI5 7! 43/04<8::50! :8!6!=J:!5 13:/250/12:< !:3#1<985 81! 8!4 84 :3!9 6= '2/ !!:1/!!/= K2 75!2< 47 15!= !115 N26/= >0?#1 >#! /!2:/42= J / = >& '02= &!7/ B!48/= "! :1:= 1! 4:1!3=&!!/ <2= 1/ 14

15 >#05 $82! 11!/4!/1= >!DR8 /1//5 =#:8 >J5 D</< 7! #1< 4!3::= 1!!!4 3 :2 / /! 1<2!!4 4 3!1<:81 / <2 45! 0: !4:!2 C $ 82 4 <!#1</ 1!4D G0 1/!/! 8 >'I 75 / 3/! 12 < 8 H F49603!=! 2 28=#% :/2= >A! >J5 7 6= > 4!504!/4!!7 51 4!4/4=#0!28!!/!= ! 35 3!= J ! #02<"!! <!685 5 F /! /!5 / 5 7 : < 87 /875 38! 544 <!6F34!3:4 <4:4 HI /5 5! ':!; /= 15

16 >#! 4/!!28!0282/ 1 >4!= 82 /! / G2/46365:183 :44!3/ 6=$361!15!65!/ 47!5 < < 7:75! /03: 4= >$! ,! &!3/!V 2!2 WWW5 W/! W8 W!= 4 2!!2 U!! 5!4! /! >' 1 >J8!83/!44=J4!//4:1 8!N5!8! /!2:1!3 = >J5! 83/!445 < /4 7 4<2=J $:8= >4<2 /!/!50!!<8!28 B6!29=.!!28 0!!28 /09= W! /4 16

17 :64 1 =!N! 0 2!2=M1712!N501712!N50 /12 7 7!N= E!!9 A1:4:3=7!/:/25081= > /09= 8 :!V /! ! 4:1 2! /4=! /5!!98/:19= >A <12/!2 8= 90 >A883 9= 1= A0 / /!//0!28043:9! >J=<!//452/ : /03 E!/5 0 2/75! /4 /2 2/! 4:!6=!!/! 2 = >$< =.!!28 /82 :/2! 3 8!V=' ! 07!3/ 90= :4 5!!2 15 :! H " < /: 9! 3 /3 E!3!44= "4: $/ /3 82 2/7/ 0= : >$!/ =! 4 4= >!!/

18 >T85</=A3/!N: > 14= J!='!/!! 2:!3 /9! /!/ : H "= "0!/! 905!/2! :1! 8507=!:7</8:5!3 312::9 = $ 82! :" /!!<6=::4=":47</= $5 5 / ! >J5 /!=' 5 1! = >4<25 2 8= :"! 1!3 62/ :/4 5 :28 L <!7 1: L >&<2/ 3=!!? 41 >'! 105 /!= X7 62 =&3!/ 3 19= : ! B6!28 :!5 : 85!!<5 11 1= :4! :!5 7 2 <= /4/2 3:2 1! L B6/4 4 >:H " /06=#/::5 8!!5!: =! 2/3= Y 48 /!/! $ :1!5 0 < 43 4= <2// 03: 1!!5 0!! </5 /!2 /2 5 0!!0!1/=! :!3 /9! 2/D! :2! >":15D$248!9D.!18 18

19 >J5 1 :17 /7!N=.6 2/7/ 6 26&02/!/47/5 / 4! 2 /8 B 82/ 0// !2/<2 >$/!8 B2 125! >1=&4 6/= G1:!5 0 0!5! 215!835!<4!835 /0 /82=4/ / < 1/ < <!!07/ >G0 62/5 /!= "0! ":15! /62 8= $ / 24! /628= ::/82 82! :2! :1:/!43/ 9 4 8:3W/!W8W!5:1 4 >J!4 :2:19:8 3 = =J4/5"!550!/2?M 0!! > /!5 8! 1 < 85 7 L/4!!?'!/ W8 W! :!/?"C"07!8 5B0!37 >!<5I!/8?$14!78= >#1 7/5/!=#1!5/4 B6=J/!2/285!/2/50!/ 1!3 /4=W/!W/=#1515 :81 = :15 81/!8=' L 7 8D/: 4/ 7! 19

20 >"! R!5 8!3:1!42 2 W/#:124!:84 ' /!3 :5 2!/! 5 = /3 <7 <7 /2= J! / 5 0!! :4 R!"!5:8 /2 9! 1 :6/ : : 1:3 6!8 01= 20

21 >$1<! 2 J% 8 A 1/ 75 B!4<7 /:28/0!2 2/ (=!!28!1 6='! 8 /3 :V4!: !/18=.! /5 0 < 1 # R! 6 7 1! 82 <1!=' 5!105/! /1 1:1= #0< D 1 47 = >A 5 # R!4!!!= &7B163/:=$48/2!85 1!!8!!:6:25 4 2!7="0 75 6! =&= # R!! :/= H/!7/ / 18=4 8/:= &!:18/258 66=! 4/50A44= 0 82=6!= Q!1!5!4 /5!5 0 6= :

22 7<2=>6 /4/4:2/?#9 A 8 = 2/!!/ > < :185 :!!44 /65 <4 /!4 = % 7!/1!3/183 0= E4!/ = & / 4 8! 62 6= 2! 4/!83 5:1 2/5<42 )/28 :95 48= #!4 9! 43=&20=A 7C <!83=$6!!: 5!8!!8!!<=A //2:15 :9! 7=#R!40 4= &2 05!= A / /= A8 V= "! /7<25 02? M11 /41810/!=!1/= &20= $1:!2 6!3 F3 1= 3! <!24=E50:8 42=$22/ 4! 1:7! <1538!2= "!!? A<84553! <:2/3:V=Q!1!3 1: 7 4!7/ 8/ 9/ :<47/!4= $82/4!/! /=J0 /035 # R!!/!= A 6 /: /62!5! 81421/58!3! :!= 0 181!/! 22

23 02!! 35 61!2 5!39C A/8=010!:% :1/<= R :1<; 0 3/ 5 3!4L /0! 56? G 4 / # R 0 :62 /2 :=!1! 1 8!1/C >8 :1F :475! :/42=43!64:2/3=/616 = A!:12 1!5 8! :82: 5!= = = #R!= Q /0!7/!/C >$0;!/1!:50!1/!20=A2/ H! 8 2:!:75 2/7=" 045/ :<282=#0! 81: : 3 61! 63 /182/ 82/ 25 :25 25!2!02= >A0<2=A/67 42=.4 1/:!5=/41/ >.0 >$ 7 12C A = 0 A 0 R!1 :1 : 64!4! /1!2!!/ % = <! 23

24 2/ /7 0!7!= H /85:!8= 1/3 0=' /!15! 7/ 67/ 6/= 4 7:7! 1 B!= 6 / !7162= /111/A:5!1!2 := &5 0!15! R = J 41 /= A:= >/F=!!/D 43 8= 0!3 >165/!2/508: : :1= $: 6 /= A: /!!<=4!:8/= > R 5!/ 5 8 < < >A >$2 = A:! 18 2!= >A 8 1< = >.!/4 4 >#/! 0!7/!/= >' 35!! :/4 <8 :1:/8= /=>!!?6 <=M0!1=.//58<2 A:814:/= >J !64= /1/! /3/ >& 2 = >J 45 24

25 >12 5 :8 A:= ># =&2/ >M!1511/21/50! >J5 /!/! 5 /!2<! 01 = A:= > R 5 0!N12 > >C #1 J? A Q'A5 R 4= >A 40 # R :45 = R!! 4 2/5 8<2= >'/! 1 4? A!!C :1 3=#1 8 Q!8L3: 5#R 025/ 15 2<15 2/!47:35:3 Q!4/ 20=$</!5068!/ 842L !4!/42= Q!:!= > </5 /1 7=!8!= J /21/5 8! #02<!502<!C $ 4!8:/!/= 4? 25

26 2! = A < = 1!5 8/4 :/163=#1!!!35= #02<!C" /4I4A::!=>G0 >G0! 4<2/ F3 4= 5 /!2 7 # 02/!<? #1!! 2/= >165:621/ = $</!50!484!/=G!<3: 450!/:/:4<= Q! 8 /: 0 16= R 1/4!8 828=$:/2!58!!! ! 1 /4<218:1F/2!2! 2!=# := >'/! 1 :1!F12? 0F/!3 $!18!1!4/188= R 0 L! L :!5!6 45 :!12/=!825! = $ 1!282/:/ 825 0/ 8 038D 7// <182!F=J :181!10194= 26

27 !!450:188= /4: 5: 8:2/ 4/25! R = 2/2! 0 7/ 1:7/! 4/ 20= :A:58:!% = 6!/:4/2= <5:! = J! 4 /13/!=&4!5 :7821<452/2447/<1 631=A:!43!5!=G!/2! 4= 4 B!/4 :! 8= =#29=!:/4 = $4!:3= Q!115!15 75!2= R! 8= A:! B!/4/ :4 0/F0= >#!/:78% >#1 2/5! 8 /6!= ># 5 0! >&0 :1:29/= 2/ =&62/ 0 F /28RUGA=A!=J2/<=A 82 3!12= #02<!5!/513!80 5 :!/8:23=$:/4!58! !78= #! = 27

28 .! 1848/25 /!/21= >$! = >./ /5 0!/! 4 2= R2 2<!/=#! =!/1!= >8! /4 <: =' / 0= A8!21:45/125!44? 90< #:4410!15!/= 8=&<488= > 88< 4? 90 :! = #!/ /8% =&67=#/0!/ / 2/ $! 85 0!18 0= : 0 :L/4!2! 2!5 = 4= $! // :/ 1/4<2/083= 7/0!7!=!6! = # R :1= 1! <4! 450!4/50/D G2!1 54<<2!4<250J5!= ># 28

29 # =X 8/= R! </5 0!6! 8 8 <! 9/4 18 8/9=.!!3 4= < A: 1= ># :15 = /F5 /1/! : = #!4 / /= G/1= H:4 12= #!1 : >#/!# =&22/!25! <2 8= G!4! := ># 5 0 >#!/ 2 85 # :!!4 6<:7!= A:: 0!/7 2 2/= A 25 B!5!: 1:C#2? #R!5:15<!6! 2 :8 : / 74 := R / / 0 : :178 8= 4!:678 2!:= >5A:=#</=. 50!/5 4= 1/ B 6 81/ 3:!85 = J /!!=! :1!42= '2=1!2=$!2/:% /=#1 81/51!: $:1 = = >#!58L4D4 CA 4 >A /9/0!/2!458!/:2 251!/ 51/2/5/4 J0! <;!3 # R :!1 45 0! < 15 81! / / :B6 29

30 <5 /!!1 6 >1 4 62/5 J!65 <4 :!8 43 3!5 /!/ 5!2<: 3 945: / :4/2 <2 1:1= "0! :/5 /2!!!1/5 : 87/ /= '!1/5 B4!1/= 25 / 8215:!03 8/3: 4!430<= #02<!54/51025:! B43!!!=&4!: 1:=R!: 1:=D /12DB4/12D#1!//125 /!//12D 1!/2!!= / = &1! :/84 75 :<75 8 /7=J5!2<=42/7! = $!4 :<282= J 94 1/2!!=.!64/:/1F= A:! 504= J? < 0/F/=82=!= Q <4!5 3:/25 4/0= A!D G4/!5 0:!8 43 3! :/4 1= # / 75!? /= J5 /!13!= 30

31 !"#$%&%'()*% #512/!459!:65= $! '!!! 2282/!!/ 21 >H!5/1/ 87/212/! 1<50 :1<2:!25 0 3/ 46/ B4 7/ '!! < = M1 : 0= A12 = M / 5! 44!/!175! :&5 < '!< :2 467/!!7 2: 4 6 < 65 1=#0 8 /4 /50! 5:9!0= J478/:7!235!! F J&J5 5 <45 0!= A0'!!/!!<445 8:!82 15 /4 1: /1!4<2: / <!18 8 5!2/ 2 450:7!2<4 <= #7?175/7:1 5!7 / / 9 <75 '! / :!2! 1:2=<15/5 571 <!57! :! :6 :7! 5 95 : 5 < / 4!:2/:C 31

32 A :!2 95 8/4! ! 1: 485 0!4 B4 75!!!4 95 8! 8 4 /1 <<2 <<25 0 :1 F5 1 48!/9 8 <2= 4! 15 H!5 8 <5 : 78/ 445 0!7 9!!/2 5 0!/! 58/<50<25! 65<1/2/55< H!= 21/5H!C"?/148=!!5821/!!28!/87/! CR'! 2= :4!!2 <4650/:! :8 </0:8 4/ 4 5/! ! 12: 5/4! !/: ;19!< 1 /! <!4/6215>/1! 4 >A!/8! 21 >A5 7/!/ <86/45:/!/2!5<:8 5 : /: 7 B:7 6 /: 8/!!2:! 52//4/8715: 4<8<8882! !45!8! 8 :!5/!575 :!! <50 9!5 /45! : 9/=!18/1N258: /5 :! / 0 <!5 84 :! 2//5:/!1>"/ 5 <

33 ! '! F 1 21>#1!/35 >#5 '!= > !2< 3= '!= > !:: 1/? A/! '! 445 >2 013!/83!!= /4 >"!5 8 :!/87!!! 24 >.!/25 A 3! '!!84 '! 8! < 1 8 : B J/1!1!5 / 4 75 / 62 0!2: !2//=K4258/=.9 8C $ H! 013!!!/ !/ /075 40!/2 2 :8 /8!C "0'!: J/1!1! 25 5!!2!!28 20!85. :1!! 45!/2!2? " 1 /! /? A'!!='/!75 0 4/ / < 47 2!4 8! /5 1 :8!/8789C $ 7/! !! 8'!= X :1 85 /4 8!8! 5 8<! :9// 5!2 6:2!54 33

34 5 3!<2/ 7/2/!4/5/40 250!!:2 5!<:! >A5 4:5!/1<8!!/1:6 '!1:/2='!!!2 <:7 <2 6 82! 2/ :! 47!!/17!2B45< 50< //2!58!:/55/ <4 C!! / 5 8 4/ 6/45! :! / >$ ! :6 = #0:/ 011:18 = / 8:!5!11F 5 < / :7 ; !!/!/!// 88 / /4 25 /! /7/!/ 5 8 '!!6! !/7 4! 2 : 4!! >.JR% #&T $Z XJ%5 '! 85 :! : 85! :2 ;! 8 7 H!57 <50!12/!/25 :/7 5 0 /075;:6!4/!/!//5 '!:81! 5:! / 2:! 2 8/ /4!5 < :15 8 :!5!/!!5 8 81!1! 5!:7 ;! / 5 :8 0!/7/!//07/:82/ </4/:/5!7/!!42 = A0 5 :6! !2</! :

35 !11/ 1!1!<45 /!! / :5 0! 8! 1/28! //=#5 :6 '!!4/ >H!5/1/ 0? 6 / /1 4? / !/ ! 167!0 45 /2! 5::!!4/ 1 //:1/!4<2/ 47? #81 4I5/9044= #1!/'!5= 35

36 36

37 0 :2! = $</! =! /281= >5 44= Q8: 5!5!/:1='1!50J8!46</5 1!50! 9: 85!1!: 5 3/1<2! 4= !! /05 / 0 1:5 1= $ 26!= 5!!/5 :!: 6! < 2<4<2 :!3 05 :5 2012! 50!2/42 6!! /4!/!! / : 7= /1!1 R78 5 :2/8 : 06 2 : /! <=! /4!1!7 : 22 8= J8!/ ! /!!5! 6/ 8!<47/= /7<2! 478 :28:10!8 /18!= "1 /281 /=!1<2 <19 2!431!="10:!3<15 /35! 84 67/ /5!7/!87/ / / 83 /&= X1/1 37

38 07 3!/ !!!1!7/:/=G!0/75!/43 81= ::9!11705/42!<B:212= 48508!!1::1F0! 6256!2<:28625/42L!41!!2:=/85/0150!2 /5 10=!</!50!=4013!='!48= 4 3 9:63 B5!!5!!3="05 :! 28:/50<!3/= G04!= " <485! :1/7 1 A!)R5 3/ :46 # J <!<2 /= J! 8F! 5 2/4 05! 82!: / ! =#0I/= 4850!!/<:/49!2:9!4: 8""!5/0J8"!3=A!2 4/!3!1!7/!//2811 /3/ <1= A!2 /90 :!!582584""!!2//05 "/"!= $</!50J8!/281=7 1!=#! 18 X23 Q9085!4!=" ! ! 7/ /= "! 3! 7! :!/4<4 63!5 85/1#J14LI//:3L 6=A/!:!6!= '</!85 6!1828= 4! 0 6!9 1 /! : <2/5! V:2= 1:: 8D8:445:<4438 /1= 84 :5 228 /25 :1! 38

39 /50 4/8!81:52/8I5 /0 / L 2 1! 2!= AI/<58/!8/21= /! 25 /!1/! 25 /90! 2!5!:1:6= A425=:8!2/4= A! J8 6 </= #!0! :! 6!5 /4 8!= #0! 6! B4 :!= " 8 4:/4! 06 8 L/! :1/ 06!44<1= : /8=!D!= 3<28=82/? #!J84!=A/!2/:1!1/= 5645 :6!= A 4378!=!!6= :J8:!/50 :!5 2! /!5 0! /!15 2/1/ 4 8!45 : / : /<2 <2= 2642/:7= K:!/!!8= 4! 6 4/!5 0 /1 01 8= 5 0! 0 J8 50/01: 43 8! :1= 4 6=<=!/48!:!= # 6315/01=&/4<1!5!43282C K:!:4!=$:/4!1#26 8=.4/: 89/! !47C #9!:4<:!! = 39

40 A/:/5 0!:4<2 :25 0! 0= A 5!!F/! !!24:43/3!! 8""!=!2< 50 :J8 /8:3= &6!</50!:!!26 3J8!!065/01//= A06!/50/6= J!F485/!!!!2/=J89? AI5 0! :65 0!!!8 13/58/348!282/3!!3 /5 4<210!:148 /2!5!5!/2549= 4D / 81: 1!/ <!/ 185! 7/! 67/!2282/ :!18='20! 645 /5! 28 4!! 5 /4! /!7/ 8= 7!4 6754!828078/V !07 : 83 /0! = #!5!2/ !8 7!7= #02<!D 25 8 " "!5 /63""! 4:43 3 < 3""!5= /4!0= &05!48:=X?:4? :2? B4 63 4/ B?/4!0D AI 0!"! 7!75 :621!2 625! ! 3""! / 5 /01!<7/6/= 40

41 /4!0 : 0 3""!5 ://2!8!J8518<2!2! 3 07/!/!!1!7/ :/5!!:7/81/!2/= A5/1/B/!= ""!5 /7 4:F5 8 93!85 14!4/=!45J8505<258!4/ 23 :6261= 3!2= 45<2//=E!/5 /0/= $ 5 <8 5 4/!""!5/73= ' /<? ' 15 4/2!6!? ' =. 3 /4!05 43"!8!J8= 1!4/= #5:4/4= AI 0""! 1: ::1!!3 4=A5881:45!125!42!6!=# = $<8! 44<26!=#!/5 8: : 5 /1!2/5 8!/4!! /! 3 3!= /3/!4452: 0!282!! 2/ 5!45 <2 =!2/!! /5! 1 285/02/! 0 42/= A!4= ""!!4/6= 0 2:= :35 ="!!! : 4 :728 7!28 7/: = /45 4""!5 0:! 1!= 41

42 A/1/B/!54= /45<C8 7C8C A! :! 3 28!:!= 8 7?A0? J514= 6 8/44? #J8=#1D/= 5=/? #8 358/4=#/ = # /5! :<1502/=#!10!!= #!:42:12=#D &/:/4508:""!5!/5 8= ' 895 7: 4 7<=!/3!!1!8= G4/! J8/ 0 84 :1 0 81!3 /: 3 7 / 7/4 : 2 :62= E2/ 28! / 28!2= 4!5! 28 /5!6 2/! 8! 4/5 0 /12 8= " 64 01!!!5 4 /! /3 0 8!!:=#0 /12!8C /12""! 4!!12!!!7/ /4/5 " "!5 12! : /12!! 85!2< 4/2 3 " "!5!6! 8 <2825 4/35! :43 :!30J8530<2825/ = " 0!4 3 B4 :6! 8= G9=A306!9<10!!6</6!:1<2:6!1661!3/0=""!5 /7 35!24 4J84= 42

43 J!:6:/<= 5:!=!4!:/<="!! 28!=R1!D 4!7:8=/1<1!8? :25::/= #/ /? :6! " "!5 /7 : 7= # 5 < = A!!3!!= &62D A:8: = #1J8/C 14= 0 4 /? 0 41? 0!22<? 1! J8="! 85! 06 : 2<= " "! 4 5! J8!64 /= $47 :248 = R3 25 0! " 5 4:5!6!7/!2/= 85 / 6!4! !31= ""! 7:/751: /395!0348 D!6<5! = #!!7:27=1< 852<!5!!/11<1532:1 32!!2= A!:2!= 05/1?""!= </0/1/ 5!/1! = J :!! 7/ =G01 4!50 :38=1<2< :8= 750"!= A :!7/ = #!/ 15 0!:6 0 :/4= 48 2/5 "="! < :/5!4!!/4 : = 9! 8 2: 1! 8! !=$0;2<58/4 4LI? 2/5:""!= 43

44 J2<C$4!18 :!6!5 2 J8!:41/ Q8/&:/=&/1! 45:5!4!5!28=!2<50! :!/2150!&:/!02?!02!2/C J 5 "5! = $2/ 5!!78/!28=1/14! J8!&:/5! 7/5/ 4 5 0!/!2<5 0! /1?1/1458!J8 4/!2?/ /3?!!"1= #1!20:4!= A <8 = /:102? 44 ""!=R34251!/415 0!/ /7= J <8! 6!5!185 6!2 <2! 8=8: =./!?&/4<1 =9B954!3D.901:1/!52/!54= %0/1<12/50/1<50/4 6! 8!5 4! 5 J8/5 8:= #! 15 :!/ 4=! /2!:<2=! 71= A!2584::4L!:6 :/<50!!11/265:/<!5!/ :85 : 4 /1 61 6! 1!/4/ 5 0 /5 /01 78:!45 6!:/4 6!: 1!/<= "! 87 6! : 4! 8!2= A555= J8 8 06!4 <1= >&! >5 44= Q8: 5!5!/:1='1!50J8!46</5 44

45 <4 :8475 : :3!5 : 5 : 7 /!5:7 :=A =!2= J82 :4<1Q8&:=</5 Q8&:= 4/:!8=Q1 2!450/ < :!!1:5 L?.:3 8? /8312= G!/1! :84!/!= G /018C0 = 4/!!661/!7/!! <67/: = 28 6< 8!/= A ""!5 75!75 :/7/05!651! 47/ /!/!= 0 6!2 / 3/5! 283//=! 5050!07!/4675/= 45

46 + 3 :17 8 N5 : = 24!!/15 #02< 7 2= $!3/!/!/ = &463/! !!/V2!82!= R / := &/ Q:5 JG.% L >6!: 7#02<5!3/3/2= >$2< 44I!81 2 : 8= = >$<8!/ = A!5 6 5!8 / 15 11/ / 0! 4= 1:!/!!00=25 Q. <;!1=.5 -(= --= -+(,= 1= G82/=0!5!/62!= 46

47 >8? #1 8? M2< 85 0! ></0 5!3 /2= J 8 28 /0!3 B2 :21= 4!!!= I <85!/ 5 : /90/ 7 <;!=$<8=$51 G1:!!8=!6= 64!0! 6 0 1= / 1:5!!5 :1/5 65 0! R365/2!= 6R82=& 18!1 / /4 1 <;!4<2 /0 : 8! '05!/18C</531C2!5 216=1!81:!:8/3//0 1/=!6 :! 4:/2!!=!!7/!/5:182!=R 485<4!39/5 9/ /5 1!! 25 0! 5 5 / 0 4 2/15! :45! <2!818! =A 2!1= 0 :5 4 78= E= % R 65 V:4 81: :2/15 0 :15!2< :/15 : 15 :1= "0 82!1 67!8 :!!2 36/2!3/!54!2 / / = / < = G85! ! / 4 4 5! 4!/21 /4 =R!4:4!= 650:!86!885!!:12/=$<= >Q :1!8 :7:7/!/= >:/F :2!2= 47

48 84!50:!8:1!5612 6!= :2! "! : 1!!2= >! /4:= : B 45 8! D /F5 Q5!2 : <3 B= "!:/61!<Q9878=0 0! 112!= Q!!!<;2/;8Q/!!:3/ B2!6= 7/0!! :1 82/3! 2 : F= 8!2 0 5!!=R:= Q= >J 8= <!/!/ 0 /5/:15!!!885!!11=#!4/ /:9!5 $6 62! 82!8 2/! 2/!25 1 8!6 0 : L <8 7!85 12! 2/ B!/5 8 1 :1/78= J 8! : B2!8!!!7 WN"/ 5!2 : <2 25!! :65 : 3 8!7!2 :!2 9= A2/ < !62= >'I!61 2/!!!5 2 A1!! :!81 8=! /2! 2 4 Q= 1!82 = >Y2!/ 5 0! = E! 1/ 261 <!4 = A :2!1/5 /4 48

49 = ' = /! / $ :18!: 4: ! 500 3= 4 ::5 Q! !615711<<<19/= >3 /3 &/ R! < = J5 </5 / JG.% L $%.TD 1/:1 4!3!388DQ::< 6 >1 4!/! 18!285 9//1 >Q: < Q : : =/:3B:= >A!/:/4 41!= >"!!35!22/3 =A/!//4/=A3!/4717/ =!8 2 8Q/!3: 5 6 :6162=!/1/ !! 4! 25 64! : = G!/1!= >6!/: 5102=91 CA!4! 1 8Q/!! : :=.= $7!4! / 2 :2 12 <;!3!63 8!4 0/= A0D 78!118! /2/? 4!28 /4!264/ 1 :/1!/5! 84 /22:! R 8Q/!1:!8::1/09 87!/28= 8! <8 <2: <7/9 83!<5 0!/V2!82! 1:1="!!205!!/1= '5B!/4 =Q17 /0 =&<417D 49

50 , >' 1/5 "!5!!=! /!!/2:3:=>#2/5 V tu chvíli se nezdálo, že by Miloš Kratochvíl byl vyrovnaný. Trochu se mu klepala ruka, když kladl ped doktora Kaisera šálek s kávou. Tak se mu klepala, že šálek cinkal na talíku.!<4: 26=."!!25 0! <2/1= 20! ="0!5/2!! 1:!3 2 #!= W <3.5 /34 0 <! :/78!9=- 03/ 2 #! : :83 7: 4 :17 := $ 1:18! :!834=."! : 282!!!2 6= A < I6= >#65 >25 < 2!= >A6=$!!/ /!0 >#1! C$!:/ 50

51 >" N! 11 12/<2:!38#!=!:1 7< 8 8=#!/ 1/ "! 6 B!/4= >G<; 1!5 A2= <!8::0= >56=$25/28?822/!!!7=!!/4:1!!1/!! >"825! 3!=02107 L!!5 0!= /12= $4!F :/2 : /!56!52!=Q1!:8=$ <2! /! > "! 2!4= < 8/= >#!/ 825 = /!2/ /2 /!=$2/50!/!181!14 5!/ : 14:= 94!/ 0 /5 0 1/ 2!/!1 8=!/! <2?."!!82 18 :!02!82 /4= A05 /15 >: 1/!21/: 78!/!1 8 <2 &! 62!/1!= >J = 2:5<8=2/350?/!2/5007 A </ /42!8= 1 <!!= "07! >A05: 51

52 /:223 2=/! : : 4/38= :!: 7 /12/ :12= < :/12!!8/11/2!!12!!7 /5 445! / /8 = = >$3 2= >0F >#!C.1!: <! 2:1F!/"!/= 2!5 <5 :/5 "!5 : 11= J = 2=."!!!= %/ #!1 /! 24! <!/2= 88 4/5/65 7/ /L0!483!14 G X95 4 /= /! :2!5 / <!25 :7! :1F 48!135 : 66 6 L 1 8!/!178 /112 1:/V5 /835! 4/35!/!3= <: 4 6= >$1< 1!<"!= > 1! 2!<2= # 7 /!2 8=X!18 1!L:!1<2 7!5 0 7!1!3 =&82 N= # 25 / 2 9!7=. 102!45! 1 4:14= 84 52

53 #!4 1= >A / 45 =.8 = >$2?A! //438=#/ 25 < 2 88 :2=!2/ :5 0!/ ># ! <= >#1!< = 5! /4 88 > 82/=<:<//= >$:9= #78 :9? 6/ /2? $0; 017:=$0;:1:/5 <81:55 /:2/// :9!!9=&0!4D?D2= >A / # 24= >J5 5 1:!/!!5 0 >$<!1!! 4:= 8F = 2: >6! :67? 1< /4 = 90<!! / 2=G0!!1/=/90/18!845!3= J!7!! 4 88= &7!!/4!3!5 >A:/1<!=# 53

54 >$/4!1 81!!= <4!2!/ /4 4:1:/9= W5 5 3= H!1 7:5 7: 12 /8 L! 41: 35 &4 I /!4 "!= 5 0 / /2!4= 6 /4? /!!3 :02 <8 /49 =!1! !4=! !!5: := >A >#!!12 18? G! = A >A30 8 = /1/ 3 :/25 0 3! :1:/85<=2/58!4=/145!!1!!/7 <825/!3!/!:45!/4/2544!/5 >A >#!4 0 /1/= B09 :/2 9 12/ 4/2= ':!! <= #1! A!!/2 2/5 0 >9/! %/:/:= 54

55 G= </4!89:!14RN5/5 356/4!28#64!/=$!/ 0!:: 83!:/42= G0:21053!/8!8!//5 [<4 3 16/ L 62/!4<2/5 2/ 3=!50!1/0!1/=&/2!!2//4 #6!/ 0 5 0! "!:!<32:/=:0!1/= :63/2# :4 4[6 /5 4/!5 0! /!1!15!3/2#67/ //= J0 5 0!61!2 05! 2/ 1 L 5!61!2 4<2!45 8:2 :3= </!1 81 /4!3!1L2825!:= #0 I/4 / /= A:875:7 /=G4!4!4!6 = $ #6 / /='05!/!1!5!/!1 1!1=4/:5!<50!!2/48!=47 7=2/ 2! 6/5 // L! 84!0= $ !3 L!/4 7 F 3 06/5C< B!4<7!3!51! 40!L41278!22! 62/ /!5 0 <!=.1 /4:25!/! =.1/:2:! =" / 7!25 /!!4// 7 :854!! 5! = :87! <2= %!= A 8 1/! 4!!5 /!!=>J5 = 55

56 44 =&!5 0 2L!!03!4!= >A <!:7! <? H:4:7?%!78 $ 8!/!!/15 0/ = J!50!/28!<2= J 35! :2/= 8 1 4= >!2/! = $!6!!:8<4484: 8!= # /2 :1:/ <5 :!/3=.4150!2/81= >7/!/!/5=8!//7<1! =.!/5 0 :82/! 1= A!/2 7=#!/10 <!9!!!47/5 '0/9535/!!= 02 :!? >!2/45 G6/= A841!4=" / 7?$0;!1248!78/99= >5!61!/= 8 / < >#141/7!=#1!1/=A11<6/

57 > :<= 4 2/ 8= $!/2!/= H: / 28! 4/5 2/ 9 0= 4 8; 2!3 6!3/ 1!4= %/!57!4 /0!2=! :/2 #= 2 /= ':!2/!3/ 2820:3 12F!:/2/!2 = >Q1!<2/5 #= >1/ 4/ :/ 4= M :/ 2/02/? $!= :/4= 9!!4 4 2/5 /0 14 < 8257/!F1:/3 62 :1:/2://2! = $1:!!:/!=J7:!=!!2/!? C #/ 3C 0! = <! 7//9C6!!/1?6!/485 0/35!/1? /10!=!< 5/7<=!/=J/1/169/ =12 62!!!=.1::162! 64857/16= &/28= 57

58 E50!::/ ::55!/28 05!215!2= A 82 = 6!4<2 D 7! "!= JD 4:= C A 2C "! 16!1 250 :4 0 2="5 "!? <2 <5! 2 :5:!48<2=! /8"!= ": / !2= 16!84/!30=I! 2/! ! = A!3 = 50!31= "81! 8 2= J!! 2! = 65 0!: <" :/90= G/ / 0= <6= 4 /3 /!5!F4<4825RN<=JI!! 2:<= "!F! 0!1C 85 0; = / 4 /5! 2824= X8 6!! /09=22?!/22!2522!L 58<20/? 58

59 !! 72!22 2!!9 :=!4/ 828= $0;!/1<48410!15!=!1684? J1!81/2 5:!= /4!!5! >/4 8 62<5 0! /5 /! 2/! 1 8 4= /5!8050!!64!42850/7"82!:8= "2</4!1828=!:/4!!=.2 4/ < 5!4! </ "82/= &! 6 02/ ! 8 2 = H7 825!/4!8 4 :1< <7=&:1/!! 2/ 1 L 8! 2/ 8! 5 : /5 8! "82= '! 7 8! 82//7 $<F8 3:1!83 1! 92 69!2 9= 0 ::5! : %/!83!= G0 /4 1<4 1/4! <4 48 4<25 <8/1!9 8 8!/584/2L626= <478 9 :83/ /: :1= 59

60 = 2/ !1 # "8215<0= :4:2087/F=>24= # %/#"8232/44! / = 1!5 0!/ 8 1<2 4= >#1! 2 88 = 1! 6=! /!/4<1 L 5!/4!4 2= :30! <2447=A!2/50!:<:8= &/ 7 / 4 L 8! ! /85!33!5! : 72!24 8! 82= A 8= 8 445!1=!<7/!/:!:83/:8=A!=!:!/4!/=1=!2 :/:30= E50 ::= $7: /! :/4= 65!35 2<4 035 : 8! <3!44: 7/:1= 1!120=!6=G88250!:6=</! 6= 60

61 !/ / = :!= $0; / != >A!/2850!/ >#!</8 /6= >1407/= 12=1:8!!7!=#0: G1:/= G1: :/7!= $4 63! 6!5 8 7!87 /= >A!!8 #! "82= #1 2/5 /! 62: :8:1:/9 : 2!/:1421<8!1/ /! >#!1 03 "823= A 2!8!!1:478:1:/9=A03! >"821 /1= :83 >A! = >9! 4!: =12/? 83 = $6457!!!72/5821= >#0 = "82! 2 = 61

62 >' :8 F5821=><2/58 3=#!7L//8 =J0/8=# / =!!!= $ 9!= J 62 9!?!2/5 0! 4/8 5!/1!= A < !!465 0! /7=."! /3//3//53!!4 :61!2 78/4! 3 5 0!:/48!! 82= $<8 6!5 2"8215 B4 01 : /5 1: :81 <1!8= 7! / 81: 85 <1/ 7/= 0 4 4!=$!2=!2:8/340189:78: <:8 63:12=:812L 4/! 4!46 L :/ !7282! /4 "! #!"821=&2/:.!1 :35!3=J8:= #! < <!46= 02// = M 8!44L!!35!352/:12!2/= 8? $0;!1//1 7!2/ / /282= 1:/ :!/!= W / = E :/41 L <8 :! :1478=! 8 85!6! / /850= G00!/!50! /= 62

63 >28!/ /: 7/ /1/ //"824 > > =.2 / 7 / <4 14<2= / 1 0!1= G0 / /2=$!4=#/1/9 0!610!1=!/2="0! 4 :85 8? Q!8? = #! 5 01:8=A/1I"82 > 1 6 /= >#1! :1/ /8= A 84!8= A! 42 : >A 484= > = > 82: > 1:2<?.!? $2<5 8 >J2<580!18?#14I0 42/<8=!8/44/4=#1/95 4/! ::5 4 2: "82 = 90< /58! 4 >A =#1 >.41<!!?845010=#1!/!2/5 01 > 1:2/=G2<50!!=A< >.45/!2<=#1!/451!4 944 :5 1! < /9 /3/ : : /= J :!5!!820!2 63

64 !7/T!/1/ 7! 7/ !!2 : 862/ /5 0!:345<282!18= $4< 6! 1!5!15 :/12= 6!4 <8 41/? <"82!1: 02= Q:4/1 85 /8 2= /!2/2011!=!!5 7! 0! </ 0 0#=A 55!1510!1!!/!/ : 0!2= &= I! :! 8/ <!87/= : :!3 12 / L /! :5 0 /0!7!1:28='4/8!0403= #7!/7/!/!= ':4 #"821:18/ /0://4!!3/7=#04 4"! :81:14<2 0!220=. 0!25 3! :6 /2/ >1 5 "! <2 <"82 / 1! // 05! 4:! 4:/4=A/ B7 6070! 5/!72 83!2!/ 8 /3 63 :14!5 : 3 <3 <1= $3 :/3 : = U1!1 2:3/!=%3 / : \ \8! < 87!N= 6!4 87!N= / 4/ 8 45<534:/363!33 05! 44//: <1= $ 75 6:35 1!!:7/ B/!0!! 812! := /! 64

65 &/1 = :/:9! 4/3!35 0 8!! !!:8!2= 8! / 0 1 2!! 2 7!26= %/!:8!1:= : 0 62 /="/ 8 0!3 4:2 90="3 8! 2:! /78/2! :<= 1 < "82= >#1! /90 %/! :20= " 4!1 :4! /!! 47/ /15!2<504/!81= /7= $82!:!750/ := H4:75016= >J: 6= 21/5: 6=!/2< 8 62/= A! <#!"821= 615!61!4 /5 3/ 4!2 /2 /= A< < /: <1= %/!6/!7/7:/ 6= M!<4 : < := A /! 7 / 43!/= R!! 2 6 :40 78=!1!!62= R88= <6= G!/1!= 65

66 >J5!/ = #!/ 9 = G41/ <85 8 <82='! >J5 84= >Q1! &1! 1/!16= $:1= $ /035 0/ / /35 ; ='/1/78/885!! /45 4/5 / /:= M! / / /!!16=$50/2 /! 2 4= &16 / 7= M! 8!!/ :!7< / != / / / = J : 8!/:2= 6=!/!?!25 8! 5 1!1/= >"/:=.4=1<1/5I! 515 1! 02!=& L!288 7 :6!2!!3/= 3!=8/!=4!1= "/:<4 /425!40! 263/!8< / /4 4!88 /4 T!/185!6411/!3/!5/1/4//!2/5!2 66

67 0 2"82/58!8 = "82 = 4!22:: 782=2!1 #! "821= 4! 4 6!2/<1 /: 83!V5!7/ 07/ /62 /!87/6 /:2/!!/ ! != Marta na ni skoila ekala, že proletí 3D imagoidem jako!2/= M:=#!/4:6 :8!25 /!! 2 //4= 4!! <= &47!5!/:07/5! ztopoeným údem. Na hlav ml navleený igelitový vak, u krku omotaný prhlednou lepicí páskou. /4 ="!!" < : 25C $!<5 /!!16:=#! "821 :: 7/ < 2/ <= JD M /2! 8 6 4!24= 1!:! /= 4!!1 18! <= ;!!16:=<!7 = & : 5 = G64 5 /!!13C&!4/8/:8B!=!78!=13/!!< = 25081:0!9= >#<D G82:2!4!:2= A I / 9:5!/!:!2!6= 7 /!1 :!4 2 67

68 /14!/L /835/3 B!2 4!802/:2/4= 6!!!83!28= >"62<5 :1/!< /!! = >'< 8 4!2 6=>A! 4 :4 :! / < "82 / "!= <!!=."!/= 4! < 4=101/8= < / 5 = 0 5 1! /! /!2= A0 4450!4/833!83=J :64: /4 L!! 01 2#! 1 5!! <8 0:5:/ <8 :1/ :< <3!2= A2/!8 < /0!58!45 1F5 /!:="!!= H!38!= 2:/2= 15!!! ! 1 = J : /2!= >#!! "! 4= >8? $25 1: ! 8= 5/!2/ 1/ >A/!2/5 0 /!2 4 4/ =.1 627:/ 6= 1!"82= >2/!/31/: 68

69 ><!5!2</11/<50 / <2 0 :!2/:9! /= :1!8 :1:/9= $:/! <3!3! :85 :812 : : 7 /4 82= A : /1 878:1:/9=%/!/675 0!6!/:9! L!81:2!28:1:24:= $0;//1/!3:/2 2:35/1/ /!8 AI"!:!4=6 Pipusme, že imagoid vaší ženy vznikl podle vaší ženy. Ne 4= G < 4= 1/ 2: = ? 8 4 :14 81 /! // < 8 =! # 4: /0L!!!2<1 "82!!4! :1/ >2 = A 0!1 5 4=>#! = >A = <V585 >': 4 </75 <7=%!4= / 5?#! JI!8"!3!:/2= >815 8/1 1/ 215 "82= $< 0 2= &64 2=!4 :/:= $!/:/4 69

70 / :1/2? $0? E2 0? E :4 /?& 17/ B/2/!/? 1 9:?#7?%/? A!8= &482 3 /3 1/? W!81 >H3:C#65!/50!4:/8!=: >J I/ <"82= 4 21/!3= >A 1// 28 8!4=.8 1/ / "!=! 8F!3 8!2F=:/2/817/6!1 = 4 1! "82= / 14 :!!= '!<5 48 </2= >&62 /15 : 64!! :/"!!:/4= >J= AI 0 "!!/1! I55 4/5!!1 $:14=."!!=0F 7 =G8= G <41= A5!//1 < "82! 41! < =."!!6/= = <2/5 0 /!0 9:=# 25 / 83 / = >#1:867899!64 /#! "823 : :1:/95 5 :78 70

71 >J <: = >A 8 = &1!!='!47= $= >$25 4! 83/ 2:12!/ 8 =.!! D"0!62:42!345!628/3 84!:1=48= 6!= :!= G! =! 2!/6!=1:=A2//00 :14=!23= >4 : "!= A /2 45 / "82 6=!64 / = : 1/!!= >$< "825 4:781=>J58!/!#<:056 <1/16112=AI! 11/ "82 4! :2= >!2/5 >H! 6 = >A!!= A 1/ = 9!45 = 48!:/45 :=# $!:= /0!6= =.!=!:!/1= >1 C 64C A C # /4 81< <8C. 1/5 0! <!1/= 8 85 :< :25 3 :[!282 = 71

72 ."!! 1"82= >.5 8 1/!/3!!= /3 :1025!4 :11!9 8= 90 / 2 >J51!0!/=!/"82 3 :1:2 L 1!!47 /1 ># 1!5 "!= >"0 > >J ? M 2"821/1? J5 / = M 4 6!4<2 5 0!2 B/2/!? A 10= $74I 1! 2!1 74 2= J5 R8=1:2B!= "!!/4="!4 =<<2/2!!= J!1=#5#<=03/B /= 4! 4!43!73 < 24!!/2=.91 //74<20!75 0/!4!8= >' 435 8/!/ 1 >A "!="82: 6 7= #</4 = A5 8 5/: / /5 </"82/ 4/ /5!/ 7 435/<2/:!= A58 /:2/50!:/!5 43= #0 / < " :44!50: /= 72

73 , 12!/82! / /0:/18 :1!! B 93/!!!3</= A:!Q!1:!48:5"8! 3825!!!/82:/!!/2 12/ 8= #<4 8!! 8!26112!15!!!/87!5/! 71/7::50 :1:3B:/2/!/25I!8 2! :!/3/ = A :!1 /81 85 '5 1!8622:2578<19 :1/3:2= "8!!!:= >1/ 3/55/1/ '1:25 :2/8! ' 8= ' / =" "8!! 4 /4! 5 1 / : L! : / 1!83/!3/8=J0!12/'1:85 /!7/:862/<= 5027!7:<787<.4! /!/ 2<2/:!/=.4!? #0 12 8! 20 8 :45 0 1:5:'187<!2.4.4!5: 71!= '! :/8!8! <!5 /1=$:!/ : = 73

74 5/ : 4 50!:9!!!/!3'4 8= '= $:! 3 : : 3!81="8! 3:/4:3 8!/3= $:/4!5 0!828 8 : 28 9!/825<43!3!/835!0 :2:3/=A/4 72!7: 5 5 :/4 9! <25 1 :9! 5 2 : = $: 5 / 2/3 65!!67 2= /3 202!8! 2/ 8/! =A//:!:28! 8= # 4/2 :9!!35 :3!/504<43/ :184!/813/ :9!!2 1 01= E82= A 4/2! 8 /<6 / :/=J8!= "0 <! 45!/82 0!4 12/ 8! 6/1/ 7/!/4!262 8= :7 /! 18 /!/!5 0!/82!125 :8 28/34 92/ L 2/! 0!78 989=!12 < !/82 :1 6!5:</34! 1 : R /5 : / = M5"8!= M5/!!'= J8:? 1!! 4= >A 5/1/!1! : > /45!/!65'1:/1C 74

75 >A!54: ! / ! / / >" 8 >A = 81/ = M/5 44"8!/= 1!!8/= $7: /4 /62!!3/= #0 = >2!2/856! >6 4 :2/1? 8</ : "8!=1!2:/2= "8! ::!= >0 1! >A!< 8 "8!= >H /5'=$Q!18/4!=#!:7:22 3=#!/ :7:V45 75 = $:/ 5 </2:5 7=" 1!!!5? A B:/2 = &/!/2= #/ 8/! 6!!/!4!/=!//4!/9! 75

76 "8!! ' 4 2= >A >A <2/!/ Q!15 '= >.461!1.45.4!514 /5 6/5:7=J:251!2/!5 0! ! 1/:1!5!/! > > =# 46 1 H= 8 "8!! '!!/28/ 20= >$ Q!18! "8!:11:'I=A6:2! 182!85 :3 2 78!/838= >'I1=H4!=.!<5 8! >H5 / 47 <2= J 18 26/= R!1: / / 82!=$782:1<!06/5! >51 76

77 > >A >A 2/07= A!! 1: : 5 5 /!2</2 :! / >A!/4 ' 2 /12 81 = # /16= "50!12/'1:51/41/618= "/4!/16/? 16 / /!2<!/!112:= //16!1= &1F8218 = > =#6 1= ' 4650!2 1::0 9 2= $ / 4 8 :/1!8=!650 /2 66 :2/ < 885 "8!!37/ /!/7=!13/ 42! :/8 /4 8; : L 5'5 : 5/4 25 0!/16 28!Q!150;/946 S5 4 : T5 : H1 X4!5 58D :/!!= "0! ' : <4 : ;1= 77

78 A402858/4"8!B4=Q:/3 = "07/!/! : 3 L 0 0 L B6<45!F //12 :1! :8 = /4!20!'/50!'1:2=J ! :2 782/ 5!4 Q! J5 / <4!6:3 14=4/46!15!1 <3: 02="= #05 ; 5 ; 40 / ! ::9:5'!:07// 5 /165 8;1!!3 <4/= &1 : /! 5! !5 < <23= 2:!/5 </ :/5!/5 :2 <3!/!:9!3/:= 4 = 3!= &! :!!!/82= $</!!78 <342=.2 6 :4! /!8=J ' 4 :/=G/22/16:81:5 // 2? J! 2 /1! 21:!2!'1:2=!! 8='4 <! /17=1///!!= &0!!1!/<=!2/D :!= &!! 12 = < <5 40 :: 5"8! /4850 / 7!85:4817= J/L<2C H7/5 8?&85 3!02 8;1! 78 9? /46!<2B=!29:< 3:1!!!/9!!!43!!2! 4 F3/! = 78

79 $ 8 0 < : 2=! 1 <4 "8!5!= $14!8= "0! 205</!50 4/1:1/7!1 = G!4 /7<5 8 /:/= D / &12!:1/7/!/:/4/5 <2/5 :8 897/8= <2/:/ 8!/82 42=' 645 :/441: = $!3/!/! :/ :18= 41 :!1 8/1 8/ 8 6 :! /2 4!28!! 5 :2/8 /2!/83/8!! / 161!4!28=18! =</4!8 35!4<4 8 /2= 8 4!28 <4 81 1/4!1 : F=. 2 :2!!= 1=/4 8!1? AI5 0! 2 05 :/4! /="258: =J 8841!= "8! < 0!4=&0! 3!: 5! < 1! :07/! / <45 5 7/!/4/ /1"8!6= X/!4!50<L!!7/98/ :18L/2!5!!1:!L! 43!/83 4! :1<3 2= :13!4 "8!!<2!43= J D"C&67! !8= A </!48=' /61<8!5"8! 79

80 !<4/3: 2=A 48!! 8;15 0! 202 /2!!12 0//3 012C &<3:2!:"8!4/!= A <8L 2="6 1!!/5 /2!! 2 :5 8!4 1!!!=#<4</55/C!0I8"8!:=$6=:1/7! 1: /!!2= "8! :/2 2/!/4/ 0 <! !! 4<7!!=.<4/!64=:1/7!"8!! B!2!4= G! 8:1 1! /2 01=!:D "8!<= #!4 /4:2:1=H3!0 1 5 </! : /9!7 /7//4!262/ 8/= 90/! 1:!<2/05!35! <6 = 1!<2!18=&/ 8 43<261!!4= 1!45098!!2/1 = G4/!50!8! 3= <25 0!1/ 5 0 4!28!4 1:2:2/: /3D 0 01= 20! 2=.1 :3/ 18 :63/!87/!/:/=J/1 5 =J01D /4 F= '! /: 4/!4<2/1= "8!! 1= :1/700!!:! =' 0= G!/1! :65 0 /4! = 247/!/1::/78<95 80

81 !5 1: 1<45! 8 /= Q:4!F 1 0!3 1!= $ 15! 25 /3 6 :3 99!78!=Y23!1/3/ 12<=B!=850/4 7B!/4=$/3<4 4!437:9!9 : 9= G!250::1!4!4=M !: 2/!3 /! =$817:L 81 7:C.<04/=. : = $:!!9!1! /<= G2 :! : : 3 01= A 2 /03D 1 /!2 :8!D 1 01D01!1 4201D.!!3/!/!/50!8 8257!0181= 84/:18: = : 0!0! :0 = 2/ = :4! < 826= $:1 4/ = : 2 4/ /5 0 /4!2 83!= 15 2 :6!2 <42 :1=! = "8! :08D$:8:!!= "!5/4/:D 8/4 /<=!=&1 /3 :5 13/93//26= >!5 = >$21/ !262!4!3 G0 1::0 8= 28 6! /6/= A41/85:!58= '!/04!=&0!785<D!!:150: 2= 81

82 >R2 B!= 825 0/ B!!1 :5 7!875 :7: 39= 8:42/!2: = G!64= >A!!? A! <8? A!!4!7 "8! /4 8!<4!5 /: <1!! Q! =&'/! :/2!/8 )!/= &!3!2!4!5 812= >! /4D /4 6D A1 :D &1 6 4:! :9= >A!D >A!D /83 /!/C A!! ' N:2 7 :12!!8= A 01D!225!0/1: FD0! 2 :8= J 0!1D /15 <2/165 '5 3 8! / 07/ / 5!18!/825!/16C 4/ 85 >! <5 0!/ /1C#!1/5!//1=J82851!/ >H!1 1C # /4D #1!/ 05 "65 <!29:54/1!<7/21=&/1!= >J5!< 05 2<5 0! 05 /

83 &64/5:!:1/!=12/=$9 88 D!!4 :! = >/:DA 8 Q:!/1!= :! /!:!! /26= $2!4! /!/1= 12:104= >%45<6J/4854 $! 4= 5! 1! 47/!312/! = Q:/ /B10!:0/5 8! 81 : 0/ :2= "8! /4 01 8= M! 44 = :!!=A58 4<895: "8!= 2<1 8!8!! /04= M!0"8!:/58!!/ 0!0!!:/:2= :: 45 0! 2!!"8!:2=>&4!102!81C!/2 $:"8! 8=A40285:4!814 //5!4D 8 /8!2 :/ <2!=A82850"8!/4!/ 83=Q25 :!= $1 5/= $24:4!:!/15!!!/: / "8! :2= :! 1! 2 58!!:= "8! 8/79:=1:!= M /! 6 :<5 0"8! /7/ /4 3 12= 4!5:!3!6!7/> 4C 83

84 7"8!!! 8!/3!= M!2/!= >J/48D#/8!2<:="/! < J U6D &4<2 /05! 85 /85!/D "0 5 :/462 3 /!/D4!2/2F85<7 /7 9:5:/7 75! 2!"8!: :/4= &12/:2/45:6562!2!78/18= >#!/ $ $/ A< :452/50/! /=!! / >X! ]!/ 3 4 6/= /! < 3 /38= </282= >A! =!45 0/1!9 4= $1< 5 /8 D J 8; 8 :9!D 6 > 84

85 >6 8D':87!40!4!7D$ 8-+]+!/28!644!28=H: :6250!R!62/!834 8C $!/878:18/! 1!4!1 8='0! D 17/!= > 84 4!3/!8 "8!= >#!4= <4!25!4!1 45! 82!9 5 6 R!5/4 3/!78 /218 R= A0!/ 5 1 A!6= >6D 6D #1! :/21/= A<15!/:/40!/C#0L 1!/81 54!/:50!/ 5/ $$/!/:4:< = >A 7 B!48 <8!9 "U'C "0!!124!28:L64//4! %J!!83 8 L!35 0! 12/5!::"U'! 8282// 8=#!4 15 1!05 > >!444 >"0!! 07/!76&/!!02 / /4= J >#5 512/=G6!/!<501!/8 581<?4 85

86 >Q!1!4!1 2 >! I /!!3 2082= '/180!4= /: $!4= > 4= A /!81 =&4! 0 :/2<= #!/ H &4!3!:5 >! :!:"8!7/:1/0!7!=!47Q!= A<1!5 0!/ 6=' /0= $<8 /16= $81:::!3 8 4<3 90 3!3!/= # 44!7/ !/4<7/02! 25 /F75 I 7 65/4!3! /7 1!7 2= 14 /= >!/J/65#! >':!5#! >&02/5#! >A //5 :! "8!5 >8 : 62/= > /5R >M <!:!4D /83/? >/ #! $!65 >0 : <8 = # :1 8 >!! 1/!!2/5 #! 86

87 >&/:/ &6 /= >. $!6= >/4 8/!6!650://56/ #! $!6!4/7<= >$2 >#/222822! 6 #! $!6! 4!2 45 &6= >< 6! #! $!6! &6 : 2= A!1!<43!1: 6=! "8! 1!!/= $445 0 /16 7/ 6/ 22/:= R%6! := >&&C $24:!2!43 1 / <!3C #1 6!C! 4 D >! $!6&= R%6= 20!! 6/8:3/R%6= >A05!:D 5 /!/D / >& :! $ $/2= 1!29824=G1:"8!= >A D /!/D &4!7!:= M 0 / Q!5!!!3 >AD A 2? $/ 43D G2/ /!= AI /!2/! <2 87

88 8!!"8! 205! 68 1!= $ A<1 < : 2/5 :! !95 R %6 &65!:2&=1<2/350 "8!= A! 8 / 47!7 1 /3/! DA 47 =183/!? H5 /4 82: 2D#0 5 0!/ /?"5/1/:/:5/4!= <50::16! 4= "8!:'= AI! 4/5 35 0!<2!!3 5!0 < / :81:= #05!44 /169! $0;!: < :! 5 5 4!4 //:D 18 : #! $!6= >A J/65! 20! "8! '= >! >8I Q!= 1 = A I! "8!</5010/8 &= >15 : :/ R%65 7!:/4!0!313!12= A<1! 5 ':: 582/!/75 6: !6::282!8!8= :16= 88

89 "8!!!/82= 17!/47="8!858!!=' :475 3!4 := / 1! :1:29/5 2 / 7 = 5 1!81!/D ' 1 <4 3 = R0 1515!3/! 425/48!75390!6/!= # ! :!0 :1/= /!! :!<2 /165 3 "8! 4= 8 4/ : 5 :81:!45!15! = A/0357!290/$ A<35"8!= 4!5 7 : 183!= #! /16 14 L!!/!: :! "8! 85 '= >$2! 3/!445! 7 R %6= &!= H8 /04 :8 4! 3=&! 2!4/6=!/ L : 4041:'R= R%6 /04 8!/! 1!1 &6/!6282'= Q: /!! :6!2 8028:29!/<2:6!2! R!= >Q85 1! /2 15!: /R=>E//!1/5!:C# /7/!:=$1!49! 85 /828=! <2 4 /0317 = 89

90 J!3/2/ = "0 5 R%6 <3 5 3!507 56!7 07=& /82 &6 / R! 38= >A5 R=& /::1 4 87/ 96 '!=A! 8!0!!1= &64!! 6B!04 R= R%6:2/ 0!282! !=&62 : 6/$/2%65!= A 15 87! //!'9 /::1= >. R= >!/2/: =# "!!:2 /4!262 8 :9! / : 20= "8!!84= R41:!/= >J/87 A<1= >$ $/ A<15 2 >2/3= J: /9 7 #! $!6 >. 15 <6!'04/ /0=.2!/! = >&145! 6!:5 1 8D A!: 2 1 /65 >14!/! 8!D! &= 90

91 >&14!4=A0D254:!75! 7! <2 61= " :! < /6/3/=.8& 41!!"8! 5:82050 = ' / 0! ! :1:285 9 /0!'/ < 8!= </8!854:18= R!861:A<= A<1= >#!/ 48!43 8!4 15! RC $0; 1!/::!!2! /1!9 1< B!:!5 <!/5! 3 B:/2!4!3 5 1! 4!/ /4!125 1!! 5 3 : <3 5! &5! '045!<651!/!!5 >2 R /= :</! 1!&5<6'04= >5!:5!;5 4 2D 1/ 5 2D!2!! 4D!2D 82D &6 D!05 <6C : 4C 8 &!2!6= "3 6! / :!!8= ; A< /=! :7:/5 4 "8! : /5"8!4:/2282!85 63/! :!1 / :/ !/2= 4! 6"8!='&= >5 /87!D J; /1<!2! :2 /83 = J"8!!8= 2 <3D= 5 :4 2 <1 2 6!5 3!:B6!= #!4!2= 91

92 -. >"!/?Y1/5'5!/A645 0!4/42261!V3 3!!282&/28!3\!102!54!1://3: 61!0!3/=!/ / ;!1: :/ 35! 1! / : 68!!2/:=! 40 /<!15!! <= /4 <2= A1 : 4 :!7 5 6<=.!!:/48= > 204!/ 14 0:62/ /! ! 1 / 9= M! / ># ! /04<4=>H!/:=2 \! 102 1!4!//=# 8<2!2! 8/= 1 7 L &/28!3 102 : =!2 8 J4 4!8 /2= 2/3:02= >"!=.! 0 8 2=#! 92

93 ::!561!4!/='8 >: L:!/1= G4!/-=:12-+=J!/61!4 5 9= #!/! '!5 7 "<8=A/ >15 $!!7/!0/W885: =8 /\!4102= $204102<4= $:!= 7!//:<!/78=>88 $82!/!/:/4/<50!/ 6457:0!7$!= 4 2 :4!/ # X1/5!85 7 6! 8 N 8=!6!/ U "/:23 8=# : !450!35"/:239 8 : 25 4:!!2 H: 1= #185#!0 =$:/4!/! : 18!/ /1 /!12 44= >$0 $!35 #= >A 0! #= ># =!2 135= >.!! 1 0! = Q::1/D $2<5 0 2!

94 ::12 /? #!!9/ > 4; 08 47/:9! / = 1 2:=#0!1=#/5/88=# 4;L 4;5 : >A!:1504 >$:12=!42/50: >A0 /4<4 >!F!12="/ : F78 29= J5 /!2/50 >J:!/4150;/!2 být šok spáchat vraždu! >A/1<=$3<42!/4:10=J: ::12/!/4 3//11 3/= 24 /35! 18 &!/! 7 /3/!:2!# X1//5 :! 5 1 :162 8!4= 7 :9!!/ <8= 0 67!4!45 <! /4= & /4!35/<2/!!:!0 12=$68/01!= > $!//=.4//1/:! 5 : 714= 94

95 '/7150!/!4/50!/ V4:35<4/4<21 50!/!:5!!:12$!3:8= $204/=&4 :!= "!4 :9!!25 / ! :!/1= $0; <8 /='1: !3/ 3/35!1:1/ JI napoprvé, zaznly ze tmy, rytmizované dunním železniních kol, a pach zkysaného alkoholu a propoceného svetru mi najednou pipadal jako pach místa navštíveného smrtí. $:8<8V = >K !!!115 0 / U= $1 /2!4!4 4/ 2"/:23857/9852/0! 1 2 3= >$!4!8/= $! <2 6 4!: :/2 L :0435!/7 6= E!4 814 :5 88:20 8!/:/4! 6!4 83 > ::1!! 1 3! 7!/= A6!/!!/1= >$ 5 $! :3=$4<47 >A0 : 682 / >.42 #= >E82 :2 >. :2? > ::2/=# /<

96 > : = 8 <2!25!N5 1! = $21 4=.!86!14= #!!87 B5! / >$</!/!5 0 /# X1/ 2!//62= $ <= $ < 15! 8!8= R3!!81 <2/!48!7/2/86826= $</!5042/= :!48282/!/ :3! /0 /<! !3 <4/= "0 /1=4/ !</55!1::='7!!! 62 8=' 5:1/7 :1/7: D $!3? 8!65/ 8:2/ 405! 8 /5 < 5! 1$!35/3/1!4:2/= 4!/= #!3= A4!4 3 5!2< 75 < 26/ 7!3/!3/ 15!!/: : 3= 9 05$!1 02/= $? < 1? G 1 9 :6 7!35 0 /4 8!=!!/:0:62//8!/! : = 3!/ :!18 /= "90!:!78/2828= /450 8//428#X1/= 96

97 #05 8 / /? M /1/ 8? "5 0 8 <? 1/ 1 1<? 1/ 8? / : = 8! 4 5!//8! 75 :5 :!13 :/4!125!/ ! 02? 1/ /1 <5 83/!445!62 28 /908! = 84!/<2 4= A 8/ < :1F/4 =' 1:5!4=#!!5 0 / 2/ <42?J6!/140$!3? A 2 125/01 8/V25! 4/ '/ H 5 W< U Q "625 67/1/4$/2 5!2! "25 : :6!3 6 " < :/ 0 '828 1:80!3!/8-+,+= #0 12"2 :! 18 A/ : 3! B5 : :5 : :2= X!/H18295!/4/X41!3=$<: 9: 82 9 U3!1= G0 :1<2 < 85! 405 / <' 0 = $: :!/ 8!5 0 6!628!2/ 2/:= 83= 1 5 0! <1! ! !7= #9! :1/83/!1= 82 H14 85 :/03/!3/ 5 29:= 97

98 "/!26/=&/4! <75 7!/28= ># :1<2 &!/!5 84"/:238='1!/!5 0 :!!2/= G0/4 /35!!/ #"/85 <!/5 0 3 /3=#!:2= J5 763/!=$!/!= /4!78=.! /4 = 84!/!:!/1= >#!/ 85 0! 2/: 71/? 2/4 842= > 215 0! /5! 2/:6=!4D: != $14/ /= = ! /= "62 = >#! 035 3!!/ 2/ :=!:<2 4!8= 2!!!5 0!!1 41=! /!2!2:0/0!/! > >#552=&/2/2/ 72 3/5!=A!0!=J!! >1 #= >A / 1 21/ 98

99 150# 1: 1:/= >&!/!! /15! / 6 484= >M13#"/ /! /2 :1:/8= J !:!2= 015 0!!/4! >J5 5 2: 22 3 D 7/:9! >J=Y250!!1//5<!4 :6: 2=':/44%1 Y8= A1!5!2:!2/=&40!5 0 /1 /4; : /35 0:/45 0 4/4! 85 8:!54/8D4! 7 :/ 1!95:!8 B0 >Y25 0! 0 1/! 5 0/ / 4!43 1= $1! 8= $1/2!/2 >:65 0! = $ 18!/42 85!1!22 25!22! B285!3 B:25 >J!=.41/!!=$1/8/45 >' 985!/ 8= 84!

100 >J5 2= M 4 4 = M 0 10!/!2/! 4!/3/=!2!2/ > >!/!=Y250!78:<! > 5 8 :65: 22 9/44 0: 5= 0$!3 8/4 7 >41 8 = $25 8 8= :!="1185/21=#! /: #= >90 7 <7 8= 2/ <7=J/90 >Q:4! 4/!2/ 20 2= 5 >&/:/4 0 = 1!!12 = $!6:9:5:1/4:!5//4 >&4!! :/:? # 6 >5 D $81:!/:!5 < /4 : "/8 6= $ 4!/80 7 = >A 6 / 2 /35 812D "0145! /4 <4 20!!!!! 2/5 1/ 62!/ 64: /1= $ !// >84 8 > 1:5 2</ -+,,= J 1 8 :4= A /90 7 /!5 107 #<4!/421041= 100

101 H!/ 875!::7= >'5!<2/5 ' 5 "/8= >1 / 42= !!46! /5! :/5 2[!/! :2 6C :8 45 2: 78 7<5 4 :15!50 45!64:1 102! :2 : 0 2/ :2 4!/7 1 1!! = $<8! / /!/28= 2!/! = 1/ 12 2! 7/67/62!==-5!1/= > "/85 1 1/ 42/5 /!2 /4!46= 2 = $!8!/ 1!= 15 0/1 12 0! 2= G:11/ 5 822/! > ! :2 <!2= 101

102 H!/! = ::3 62!282= 5 62!!1= :8 4!=$!/:='==!/#X1/= >:!= 1/: 2/ 5 8#!= >1/ /!1/= Q:4 I= 90 2 <!2= 1!/! / <7!!7 5/!/! 1!2! :!47 = 6 : /=$!!/!=" 1!/!8! 45!/! 0!!=!/ ^!/! 6/ &:/ 0 $180!/58<=GA6282/!/!8:!822!:1:!/ Q!!!"1/4!2#6= 2!/50/<40=.6!/!:/? A 8!82 1:= A! /5 0/4!462:850: 81=!/ 21/ W8:!3 : #!= 4 = &1!// = "! 1:1=!!/ 1!/!!='!3 3= 85 :/67! =. 6= 102

103 A!//!:5 /!4?!/198/? "!= /!/ 9 82=!/ 0! $<!5:2!/! 8 J 5! / 2/ 4/! 03 4 /<!7818=$8 1:7= '81= 1: :="< =&204!/ 1 X 24 8=!/:3=!!/5!6:= !7 1=!!/ 47 11"/:23850!/!4 U!#X1//1/3143/ 81513/!12= " <5:282 /5!4 8 3! 5 : 40!!/=./2 3= 1<250:/= E!4 7 9/! 6!!1= :781/85!/ //5 /62 :2:2 /! : 1 8 /316= $<!/= /45 0 8/4 40 : #: /=#!/ 64 = 61/ 4 D&!/!88:9= &17 9/= &8<4 : 3 :!7/ / : 8/!3 1:3 1 10! //5! 282! /12! :1 272=!4 0 5!4 07 8/165 /2 /!! /V45 03/ 40= 1 <4!/!/ 65 1 <4 6! 5 8! 496#X1/= 103

104 #!/5 64: 9/:/5!/!135 ;! 5 8 / 2= 3= $<!/!3!24=203!4= $4!/ 4<1! 4/ 15 < 1= 4<1 <4! 68!1:1!2/ := 3!48!2F = #0/4:2/ = G4!/! !//44=!!/!= 2/2/!1!847!9 4/D$!102= G4/!/! :"/:23 8= :!/ 5 0 /4! 4 67! /4! 4 6! ! :/1 :1:1D $/3D A 4 2# X1/? A5 :9! 5/41 3/337<5!! 2/= ' 5 18:<78 = A :3 B!13! 8! 7/!!87/ :1/4/5 6/0 2:1 : /=!/ 10!4/4<1!5! <7/87/= 4/3<F98:2! 6= "/85!78/<!78 185!3 3<!7/1=Q8084 :/ 5 84!<= = 7= >&/:/4=A >. /4= 104

105 62!<12=6!/!="6! 20= "8?4/095/0128? 1!/! :1 "/8=.0 8 6!= >:C 1 : > "/8:F=G!6!/:= /3 2 < /= & :"/8 :1 2=.2! / 1!< /! 3 B!/4=!/ / :!= :1 4 /1:3 3 </=8!3!5/:/X1/= H:/2/4= 4!/= $:1! 0 / /=&<!/5 21 6/21!?!/41853/ = 3!/ B!/ X1/= W!84 4 7!!= / 7!=#! 5 0!/41?5/= // 25 0!/!!3 4!4! 4 <'5 : !48/3!83150!/!//!0!/1= ':1<2! 8 2:62 4# "/8= &0 5 7!! / 4/ 4!4= AI 0 1:3 :/!14! 2/ 8!3= J5 4/!0 = /8 = # 8 4 $!= ' / /!4< !/! 14 : 1 4 H!

106 ! 102= J 14 : 102!/! 61! 7! &!5 /5! $!1 =' 7 05 : /1812= R380= AI!/<'=J/1/:1/385! /90 = A: /4!45 18 / ! 2/5 0! :!! : :5!/! :!28!28= M 7 1!7 :1 75 0! :22= 106

107 107

108 /.$ /0 ATRT$%_.TQZAQ"J 2 8 3!40!128 39\!! H: --:2! H!81 10 &/: /: 10!= 1/ 4<2 21!!=J5C PAUL SMELEYJ55250!/4:5 /4 16!= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA65!2154= 1<:24:!2!? PAUL SMELEY!5 5 = Y<!5 0!/!/1251/1/421//1/51 8!5/1/215!//8155<50!015:6/14 65/4:5 50!/852<5:!5/FD O 4"P TELEVIZNÍ MODERÁTORKA O 4 4%&"P A! 4850=5/902? PAUL SMELEY O Q )+ +&+ R "P :!5 5!/ : /5 / /1/!/ =" 8 / 2 5/ !//1/ 48 <5:/2<? TELEVIZNÍ MODERÁTORKA 72/!5 0!/!2/5 0 :!383:1! ? 108

109 PAUL SMELEY A! O941+) "P=#!4521<=J!// <=90!46/:? TELEVIZNÍ MODERÁTORKA#!45= PAUL SMELEY #1! 15 0 /4 < 1 :!/12=J1!/=' !/12= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA$6/2<:2? PAUL SMELEYAI!/4!C#12851!482/= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA!!51!!= PAUL SMELEY /4 407=#1/8/ /2/= #!/!48! ;1/="1//! 82/5 2/5<8= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA A /90 7 <85 = 2!44/2 ;1<8!22/! L / = PAUL SMELEYA2/50!<4= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA$6/428? PAUL SMELEY.2!6/501L/1/28L!1/2/!7/!8/= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA O 3 "P J 21<5 0 /2</50!<5 8!= A! 1!4 1C 5 21<!85 4!<<226!40 39? PAUL SMELEYA4 = TELEVIZNÍ MODERÁTORKA! / 7 <4 :/=!!/7<5/!!3/= PAUL SMELEY: A!4=#0 :/ F1!6= $:/!6!075/1/? "0!!/90!5/88=& ;1/ : ;1= $ 3/ 5 /1<! 8!D OE% Q 3 &"P!!= TELEVIZNÍ MODERÁTORKAO<' "PA!/! :8!6!//1/:3 D 109

110 PAUL SMELEY#0 88!85 8= A/! /= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA4:1//48 0<2= PAUL SMELEY #1 :!2/5 = !=# / <?!D $<8!/ 8!4= J / 1:"!/? /? J /? #/! <! 15!< // 20!2/!8 0 2/5 0!/! 48!= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA O% +& &3 )4)"PA/4= PAUL SMELEY=4=JI1=Y! 8!=404875:/2<?!=$:/! 50:62= TELEVIZNÍ MODERÁTORKAA</!= PAUL SMELEY!4C H!C #0 / 48!<4!75 0:62 =# <5 0 0! 02=M:18!581<?/90<=!4 01:/2!1/2! 3="088<835/!2 7 7 = Q/:! 0! = A 0:8= TELEVIZNÍ MODERÁTORKA!2/! :5 0 /4 0 :<5 0! 8! /!8=!2/56= PAUL SMELEY': <= 5 0!/! 0:8D TELEVIZNÍ MODERÁTORKA &? A 812 2!C PAUL SMELEY#150:/!2//184C Q:/!8!65/ 750:/!8/625!!/2!1= TELEVIZNÍ MODERÁTORKAO4"P8!/= PAUL SMELEY!45!/ < 0:85 1 /4 612=! = "61!8!4/= TELEVIZNÍ MODERÁTORKAJ!<!3/= 110

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Č ý é á ž á ý á ř ž á Ř ž Á ř Úč Á Ě Á ě ě č ř Í ž ě ř é ú č úč ú á ú á ě ó ě ú á Í á é ž č ř ž ž čť č ě ž č á é ý áč úž ý ů ý ř ř áž é ť é č ř é é ř žá ů ž á č á č Í ČÁ é á áž š ě ů ř ť áž š ě š š ě š

Více

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č ž ž č Ý ť ž ž Ó š á ď č č č ž Ó á ě é ě ž á ě š á ěč ě á ť ž á ď áš Ť ď Ž ď á š é é é á ž ď ď ďč á ž š ď á á é č č é é á ť ž ň ěď á é Ž á ž ď á ě Ť á ž é é é ě ě á žá žď é ě áť é á Ž č č é Ý ď ě é é ě

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

Š É Á á á é č ě ž é ž á č ž é ě á ž ě č é č č ž č á Ž ě Í ě ž áž ě ž ň á ě ž á ž č á é é ě é á ě č ž á é é ě é é ě é č ě é é é á á ž á ž é á Š é Ž ž é č é á á á á ď č á Š é á ěž á č č ě ě é č ě ě é á Ž

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

é ě č é Ž á č ž á č č á č ý Ž á á Ž á á á á á ř ě ěš é Ž á ý ě á č Ž á á Ř Ú Č é Ž ář é č á á č á Ž ý č é č á é ř á á č ý ý ý ř é á á ř ň ř é á č ř é á é ř č é č á č ř š á é č á á ý ř á ř é á Ž á á á á

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

í á í ří ě ů í ů á é á č ý čá í ří ě ší ří ě í í ů í á šť á í í í ů á é á č ý čá í ří ě ší ř í é í í ů í á í á ů ý šť á í á í ř š í á ů í í Ť íúč ř í

í á í ří ě ů í ů á é á č ý čá í ří ě ší ří ě í í ů í á šť á í í í ů á é á č ý čá í ří ě ší ř í é í í ů í á í á ů ý šť á í á í ř š í á ů í í Ť íúč ř í č í ří á č ě í ě ší ř ů í ýů ě í č í í ů š á í ě ň š á č í í ů š á á č í á á á é ď í ě é é é ů ň í ě é á á ě é ť ý í á í ů ó á ď č í áň ř á ě ý ř č ě č ř ě č č í á ý ů ý á ě ý Í č ý čá í á ť č á í č ě

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

č úč ř ú úč é š ř úč ř ář ž úč úč ř ň á č á á á ř á ř ř ř úč Č ář é úč é á á ř á č úč š ř áš á á á č úč š ř úč ř č á úč é úč á č á á š ř á č Í š ř č úč č ž á é á é š é úč ď ž č Ýé ř á é ř úč úč ř ž ď š

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

ř á Á Í Á Í É Ž ÁŽ É á é é Č ř á č á ť é řá á á Ž Š ň Č ň á ý Ž š Č ř š Č á Ž ď á á č Í ý ř ř č á á ř á ý čá č č š á á úř ň ý ú ř š é čá ř š ýš é é á ú é é ú é ý Ř ý ý ř ý ů čá ý š ř č é á č ýš ř á č ýš

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I.

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 Troubsko dolní ± 404 ± 154, letovisko (z), město ± 430 Rapotice ± 431,

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

áž ž áž ž ě š á ř á áž ž ř ž ř č ě č ě á áš ě áž ž ž á ě č é ř č á ř ě ř ž Ú ž ř č ů ů ž ů ž é á ě á ž ř š é ž ž š éř é ž ě á ž ě č š ě á ě ť é č ě ž áž ž á č ž á ě á ě ě á č ůž ů Č ř áž č č čá č ř č á

Více

á ě ř š ě š Ů Ž Ž Ů Ů á á á ŠÍ ř ě ř á á ř ě á Ů á ěř Š á á Ů ř ŠÍ Í Í Éá á ú á ř á ě ěž á ň á á Š á Ů á ó ř ň Ž á ň Č ů ř á Íě á ů ú ě á á á É ě Ý ě á á ě Ž ě ěř Ú čá Ů ě š á áž Ů Ž ř á ě ň á á á Ž Š

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

á ř č á é Ž ř ů á á ř á Čá Ž ř á á é ž ř á á Š ý é ř é ř á ř Š ář ř ž á ř ý ž á ř á ý ú ů á ř ý á á ú ň ý ř č á č ř Ž á á Žá ý ý ř ý ř č ú ř ůž á žá ý

á ř č á é Ž ř ů á á ř á Čá Ž ř á á é ž ř á á Š ý é ř é ř á ř Š ář ř ž á ř ý ž á ř á ý ú ů á ř ý á á ú ň ý ř č á č ř Ž á á Žá ý ý ř ý ř č ú ř ůž á žá ý á á á é áí ř ý Čá áš ř ý ý á Š ář á Šá á á č ů á á ř ř éč č á č Č á ž á ř ů áš é á ž á Í á ř é úř Ž š ř á š úč á ř Ž é ú ů é č č é á ž á řá á á áš š úř ý á á á ý á Ž š é á á ř ů á á ř á ú ů é á Ž é ř á

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů

á ó ě ší ú ě ů á č á ó í á ů ž ř í í ší ú í ž é í á á ě á é í č úč ý á í é ž ý ě č ý ě á á ý á ý é ě š š ě í á ů ě é é ž ů ř í ý á í ř í ě á í á ž ú ů Ó í á ý č é ó á ý á ý í ý í ř í ší á ú í ě ř ů é ř áš ě é ó í ř á í í ó ě á ě ě á ě á ě ší ž ř íž á á é í ů á í š ř áž ě ě č Č á ě ý ší á ý ě ě čí ř ší ž á ří č é ž á í í ě é ó í č á é č á ř ý ř š éý é

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

ý č Í É Ě Í š Č č ý Ú ť š č ú š ý š ď č č ý Š Š č č Á ý ť ť Í ý ť č Ť É Ě Í š Č Č Ý ť Í ý ý č Ý É Ě Í č š ý ň č ý Í ď Í ú Ě Í č É Ě Í š č č Í ý ý úč č É Ě Í ý č ň š č ý ď ť ť ž ý č č É š Ě Í č š Ě š čď

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ

Více

Í Ý ž á Ý š ě ž ž ě ě č ě ě š Í č č ň ž Í č á Ť ě ž á Ť Í á Ž á á ú ž á š ě á Ó Ť š Ť š č á á á š á š á á ě č ě ě á č ž Ž š á ě ť š ě č Í š á ž Ť ž č ž š š Í č ě č č š ž š Í č š ě ě ž áš ž á ě ě Í Ť š

Více

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední

Více

ě ý úř ý š úř é á ý š ě ý Č š ě á ě á Úř á Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě Žá á č é ú é ý š á čá ř čá ř čá ř čí ě á á ř é Ó ú áš ý š ě á á áš č ě šú ě ú á ú ř řá ě ě š ř ů

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž řč á ů ů ó ě ý ů ý ř á ú á č ř ó á Ú ě ě Ž š ř ý á ř ů ó ř á ý ů ě č ů ů ě ě á ý ů ě ář ě ě ě ě ý ř š ýš ě šť á ř š č ř ě Ž š ř á ě šš ě ů ě ě š ě ů á šť ř ě ě Ž č ý Ž á ě ý ě á ě ě ýš ě ý ů ř ěř ýš ě

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

Výzva k podávání návrhů. na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů. a na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů. na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů. a na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem,

Více

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř á ú ÍÚ á š Í á š Í ě ý á Í á š á ř ú Úč á á ř á ů Í č á ú á č ů ř ý ů á Í Í ě ž Í Í š é ř ň é á ř Ě Í á ř ř á ř á á ě á ě č ř č á Č á ý ž ý š é šť á é á ě á é á č á š ě ř ě Íď ž ň Í š ě á ýř é ý á úč ž

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

č É Á Á Ě É É Á Á É ň á š č Ř á á é č č žá ř áž á á Žá á ř ň á é ř č Č é é ň á ú á č ň á á é š á Žá é á š á á ř é ú á é ú ř š ú Ž á Ž š Ž ř é ř á č ř Ž á č ř š ř ů Ž Ž Ž á á ú Ž á š ř ů ř Ž ů Ž ř ř Č á

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení cv. 308 Situace 2 na 1 Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává

Více

ú ě Á úř š úř ř á Ú Í Í Í Í á čá ě úř úř úř ř š á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á č é ú ř ř ě ž Ž á žá á ě ě ó č é ó ě á á ě ř á á á á áš č ě š ú ě ú ř ř á ú ř ě á Č á Ú ř é ř ř ě é ř ř á ř ř ě ž ř ř š ř řá

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Strana 1 z 8 TI-P329-01 CH Vydání 1 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Popis Colima Visco a Colima Viscorol jsou magnetické stavoznaky. Stavoznaky slouží

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ř šť é ů š á ž á ů Ž á á ě č šť á ř é ř á ě á ž á ě é é č é ť á á č á á ééč ě ě š ř ů á Ž é á ř ř č á ř š é ě ř ě á á á ář é Í ř č á á Ž č ř ě ů ě žá

ř šť é ů š á ž á ů Ž á á ě č šť á ř é ř á ě á ž á ě é é č é ť á á č á á ééč ě ě š ř ů á Ž é á ř ř č á ř š é ě ř ě á á á ář é Í ř č á á Ž č ř ě ů ě žá ě úř é š ž ř é á é Č ř á á é š ě é š é á č é š Ř Á ÁŠ Ú Í Í á čá ě úř é š Ž ř úř ř š á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á á á ě ě ž ú á ě é š Č é á č é š ž á ě á á á áš č ě š ú ú ř ř á ú ř ě ě Ž ú úě ě

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99- 1999 !!" # $%&'()*+,-'.% /(%'01.- &'(23'.- /(45.- &'(-'6.%. &'%7*(!1'(%8#9%9'0!8: C26 (+8:;'.%)*+,

Více