Cestovní pojištění v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav Flaška CSc. Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 20. dubna 2015 Anastasia Savická

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc., za poskytnutý čas při zpracování této práce a cenné rady, kterými přispěl k vypracování této práce.

4 Anotace Bakalářská práce na téma je zaměřena na pojistné produkty nabízené v oblasti cestovního pojištění. Cílem je charakterizovat jednotlivé produkty cestovního pojištění, popsat proces asistenčních služeb a v závěru práce porovnat vybrané pojistné produkty nabízené na Českém trhu. Účelem srovnání je určit nejvýhodnější pojistný produkt dle cenové dostupnosti a komplexnosti pojistné ochrany. Klíčová slova: cestovní pojištění, asistenční služba, pojišťovnictví. Annotation: Bachelor thesis is focused on insurance products offered in travel insurance. The aim is to define individual travel insurance products, describe the process of assistance services and in the conclusion to compare selected insurance products offered on the Czech market. The purpose of the comparison is to determine the best travel insurance according to affordability and complexity of insurance protection. Keywords: travel insurance, assistance service, insurance.

5 Obsah Úvod Cestovní pojištění a jeho formy Vznik, trvání a uzemní platnost pojištění Práva a povinnosti pojištěného Práva a povinnosti pojistitele Výluky z pojištění Formy sjednání cestovního pojištění Léčebné výlohy a doplňkové připojištění Význam cestovního pojištění Pojištění léčebných výloh Cestovní úrazové pojištění Pojištění zpoždění nebo zrušení letu Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění zrušení cesty Cestovní pojištění právní ochrany Připojištění rizikových sportů Úloha asistenčních služeb Základní rysy asistenčních služeb Přehled asistenčních služeb v České republice Komunikace s klientem Proces asistence Vymezení spolupráce asistenční služby a pojišťovny Porovnání vybraných produktů Česká pojišťovna, a. s Pojišťovna VZP, a.s AXA Assistance, s.r.o Výpočet pojistného pro fiktivního klienta Závěr POUŽITÁ LITERATURA... 44

6 Úvod S rozvojem cestovního ruchu se cestovní pojištění stává stále významnějším a otázka zabezpečení se proti možným rizikům a negativním finančním dopadům různých problémů, které se mohou vyskytnout během cestování, je stále aktuálnější. Nabídka cestovního pojištění na českém pojistném trhu je poměrně pestrá a rozsáhlá. Jednotlivé pojistné produkty mají své zvláštnosti, výhody i nevýhody. V bakalářské práci se zabývám cestovním pojištěním, které je součástí neživotního pojištění a asistenčními službami, bezvýhradně spojenými s tímto pojištěním. V úvodní části se zaměřuji na vymezení a charakteristiku pojmů spjatých s cestovním pojištěním. Věnuji se širokým možnostem sjednání cestovního pojištění a rozebírám důležitost tohoto pojištění pro každého, kdo se chystá cestovat. Druhá část obsahuje obecnou charakteristiku pojištění léčebných výloh, vymezení specifikací ostatních složek cestovního pojištění a významu tohoto pojištění při cestování do zahraničí. Je zde vysvětleno, co si vlastně pod pojmem léčebné výlohy můžeme představit a v jakém obsahu jsou jednotlivá připojištění nabízena na českém trhu. Důležitou a zajímavou je informace zabývající se výlukami z pojištění, tj. situacemi, na které se pojištění nevztahuje. V rámci třetí části je charakterizován obsah asistenčních služeb. Z pohledu asistenční společnosti popisuji proces asistenční služby, od rozhodování o úhradě vzniklých nákladů, souvisejících pravomocí, které asistenční společnost přebírá za příslušnou pojišťovnu, až po smluvní vymezení této spolupráce. Praktická část je zaměřena na analýzu produktů cestovního pojištění určených pro turistické cesty. Z širokého spektra komerčních pojišťoven nabízejících cestovní pojištění jsem vybrala 3 komerční pojišťovny, které zaujímají se svými produkty důležité pozice na trhu cestovního pojištění v České republice. Jsou jimi Pojišťovna VZP, Česká pojišťovna a AXA Assistance. Bakalářskou práci zavírám porovnáním nabídky vybraných pojišťoven a analýzou nejvýhodnějšího cestovního pojištěni. 6

7 1. Cestovní pojištění a jeho formy 1.1. Vznik, trvání a uzemní platnost pojištění Pojistný vztah vzniká mezi pojištěným a pojišťovnou uzavřením smlouvy, kterou s pojistitelem uzavírá pojistník (tato osoba může být odlišná od osoby pojištěného), a zaplacením pojistného, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Pro běžné turistické cesty se lze pojistit maximálně na jeden rok. Pojišťovny ve většině případů nabízí produkty určené ke krátkodobým jednorázovým cestám do zahraničí, produkty určené k opakovaným výjezdům do zahraničí s dobou platnosti na 1 rok nebo nepřetržitý pobyt do 1 roku. Pokud je pojištění sjednáno s výjezdem, je důležitou informací, na kolik dnů je výjezd sjednán. Počet výjezdů v roce není nijak omezen. Maximální délka výjezdu je stanovená v pojistných podmínkách a po uplynutí této doby pojištění končí. Územní platnost se řídí údaji uvedenými ve smlouvě. V převážné většině nabízí pojišťovny tři zeměpisné oblasti. První oblastí bývá Česká republika, druhou oblastí Evropa a třetí oblastí Svět. Třetí oblastí se myslí všechny státy světa. Pojistné cestovního pojištění bývá stanoveno denní sazbou za osobu a den. Faktory, které ovlivňují výši pojistného, především jsou: délka trvání pojištění délka cesty, pobytu, destinace většinou bývá stanovena jedna sazba pro Evropu a vyšší sazby pro ostatní části světa, účel cesty služební, turistická nebo sportovní (např. pro sportovní činnosti bývá pojistné zvýšené), věk pojištěnce pro osoby nad 70 let bývají stanoveny dvojnásobné sazby pojistného Práva a povinnosti pojištěného Kromě povinností uložených zákonem a právními předpisy je pojistník povinen učinit veškerá možná opatření k zamezení rozšíření jakékoliv škody a dbát, aby pojistná událost nenastala. Bez zbytečného odkladu musí vyhledat lékařskou pomoc a pokračovat v léčení, až do jeho skončení. Neprodleně poté, co se o škodě dozvěděl, pojištěný je povinen informovat pojistitele, resp. asistenční službu a dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události, rozsahu jejích následků a vyžádat si pokyny asistenční služby a postupovat v souladu s nimi. Pokud 7

8 pojištěný žádá o plnění z pojištění má povinnosti předložit pojistitelem požadované podklady a případně zabezpečit jejich úřední překlad Práva a povinnosti pojistitele Pojišťovna má kromě práv a povinností stanovených zákonem další povinnosti jako jsou například zachovávání mlčenlivost o skutečnostech, které vyplývají z pojistné smlouvy při správě a likvidaci pojistných událostí, nebo poskytnutí zájemci o pojištění jasným a přesným způsobem informace o pojištění. Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy, může vznikat pojišťovně povinnost uhradit lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků apod. Plnění je v tomto případě omezeno pojistnou částkou. Pokud pojištěný porušil povinnosti stanovené pojistnými podmínkami, může pojistitel pojistné plnění snížit nebo úplně odmítnout Výluky z pojištění. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky, ve kterých je uvedena celá řada výluk z pojistné ochrany, proto by se s nimi měl pojištěný seznámit ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Některé z výluk lze obejít zaplacením mimořádného pojistného, jiné nikoli. Proto je nutné při výběru produktu věnovat značnou pozornost výlukám z pojištění, v těchto případech totiž klientovi nenáleží výplata pojistného plnění. Mezi obecné výluky z pojištění, kdy pojišťovna neposkytuje plnění, patří škody způsobené: situacemi, kdy ke škodné události došlo v důsledku nebo v souvislosti s účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní, s válečnými událostmi, občanskou válkou či nepokoji, akty násilí (včetně teroristické činnosti), na nichž se pojištěný podílel; výtržnostmi nebo trestnou činností, které pojištěný vyvolal nebo spáchal; jednáním pojištěného pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek; 8

9 při účasti na provozování extrémních sportů čí kaskadérských činností, na výpravách do míst s extrémními klimatickými podmínkami nebo přírodními podmínkami; událostí, kdy pojištěný nedodržel zákonná ustanovení platná v zemi pobytu; při výkonu činností s vysokým rizikem (např. práce s výbušninami, práce s vysokým rizikem akutních otrav a popálenin, záchranné a havarijní práce). Další výluky budou uvedeny u jednotlivých produktů v dalších kapitolách Formy sjednání cestovního pojištění Cestovní pojištění je jedním z mála pojistných produktů, který je možné prodávat téměř kdekoli a bez složitých administrativních úkonů. Cestovní pojištění si klient může sjednat na pobočce komerční pojišťovny, prostřednictvím telefonu či internetových stránek jednotlivých pojišťoven či jiných on-line prodejců pojištění, ale může využít i cestovní pojištění jako součást platební karty nebo si případně cestovní pojištění k platební kartě doplatit. Cestovní pojištění nám prodá cestovní kancelář, zdravotní pojišťovna nebo letecká společnost. Jedním ze způsobů sjednání cestovního pojištění je uzavření pojištění na pobočce komerční pojišťovny. Výhodu tohoto způsobu je možnost okamžitého odborného zodpovězení otázek týkajících se jednotlivých připojištění a dalších dotazů ohledně podmínek pojištění. Cestovní pojištění si můžeme koupit i od své zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny zpravidla nemají cestovní pojištění v nabídce svých standardních služeb, ale nabízejí možnost sjednání pojištění s komerční pojišťovnou. Největší zdravotní pojišťovna VZP má svou vlastní Pojišťovnu VZP a. s., u které lze cestovní pojištění uzavřít. Moderní formou sjednání pojištění je uzavření smlouvy přes internet. Nyní již většina pojišťoven a makléřských společností nabízí možnost sjednat si cestovní pojištění on-line a pomocí on-line platby uhradit pojistné. Smlouva je uzavřena až zaplacením pojistného, v případě on-line plateb obvykle do 1 hodiny, při platbě převodem - od jednoho až do třech pracovních dnů. Přednostmi tohoto způsobu sjednávání pojištění jsou rychlost uzavření pojištění, poskytované slevy na pojistném a také možnost sjednání pojištění kdykoliv a odkudkoliv. Výhodou je zajisté i možnost vzájemného porovnání s ostatními produkty na trhu. Negativem by mohl být neosobní přístup nebo nepřehlednost internetového portálu pojišťovny. 9

10 Vzhledem k rozšířenosti platebních karet je dnes běžnou součástí platebních karet i cestovní pojištění. Míra pojistné ochrany se ale velmi liší. Záleží na druhu platební karty, ale i na bance, ve které si platební kartu pořídíme. Obecně se dá říci, že čím lepší a dražší platební karta je, tím lepší cestovní pojištění poskytuje. Velmi dobrá pojistná ochrana je poskytována ke všem zlatým kartám, kartám Diners Club, American Express. U těchto karet jsou ale velmi vysoké roční poplatky za vedení karty. U standardních karet, kde neplatíme tak vysoké položky, je to už s pojištěním horší, zdarma k ceně levné karty získáme pojistku jen u některých bank a často mají nízké limity pojistného krytí. Některé banky poskytují cestovní pojištění automaticky v ceně platební karty, u některých bank je třeba pojištění aktivovat za poplatek. Platnost pojištění je shodná s dobou platnosti platební karty. Běžně platí cestovní pojištění k platebním kartám 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty pro všechny státy světa. Pojistit lze ne jen osobu, která platební kartu vlastní, ale například i rodinné příslušníky. Mezi hlavní výhody této formy pojištění patří především nižší ceny ve srovnání s běžným cestovním pojištěním a možnost kdykoli odcestovat. Při koupi zahraničního zájezdu je dnes běžně v ceně zájezdu zahrnuto cestovní pojištění. Některé cestovní kanceláře tento produkt nabízejí v ceně zájezdu. Je třeba ale dávat pozor, jaká pojistná ochrana je v ceně zájezdu a na co vše se vztahuje. Další možností je, že cestovní kanceláře mají uzavřenou smlouvu s pojišťovnou a nabízejí možnost uzavření pojištění při uzavření cestovní smlouvy. Takto uzavřené pojištění šetří čas, ovšem za cenu, že klient nemá možnost výběru pojišťovny. Na druhou stranu je klientovi již připraven produkt, který je přesně nastaven na potřeby daného zájezdu. Další možností je uzavření cestovního pojištění přes telefon. Tento rychlý a pohodlný způsob také spojen s různými slevami na pojistném. Výhodou je, stejně jako při sjednávání pojištění na pobočce pojišťovny, možnost nechat si ihned odborně poradit a zajistit si tak takovou pojistnou ochranu, kterou potřebujeme pro svou cestu do zahraničí. Novinkou je sjednávání cestovního pojištění prostřednictvím mobilního telefonu přes sms. Smyslem tohoto způsobu sjednávání cestovního pojištění je jednoduchost, praktičnost a rychlost. 10

11 2. Léčebné výlohy a doplňkové připojištění 2.1. Význam cestovního pojištění Cestovní pojištění představuje oblast pojištění, kde dochází ke kombinování pojistných produktů různého typu. (1. Principy pojištění a pojišťovnictví - Eva Ducháčková). To znamená, že v cestovním pojištění je zahrnuto více jednotlivých pojištění, které se vzájemně doplňují. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí. V zemích Evropské Unie sice občané České republiky mají nárok na zdravotní ošetření ve stejném rozsahu jako občané dané zemi, ale na mnohých zdravotních výkonech je třeba se v zahraničí finančně spolupodílet. Výše spoluúčastí ošetření bývá v zahraničí poměrně vysoká a zahraniční cesta se jimi bez cestovního pojištění může prodražit. Hlavní výhodou cestovního pojištění je zajištění asistenční služby v českém jazyce, kterou pojištěný může kontaktovat v případě nouze nebo potřebné pomoci a tzv. repatriace, transport zraněného zpět do ČR, popř. transport ostatků. Cílem cestovního pojištění je vyloučit riziko značných starostí a finančních potíží v případě neočekávané události během cesty do zahraničí. Kompletní nabídka cestovního pojištění by měla zajistit vědomí jistoty zabezpečení pro případ úrazu či onemocnění během cesty do zahraničí, pro případ odcizení zavazadel, způsobení škody jiné osobě apod. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. K tomuto pojištění jsou nabízeny různé druhy připojištění. Pojišťovny obvykle nabízejí: pojištění léčebných výloh, kryjící náklady na lékařskou péči, léky, pobyt v nemocnici, převoz do zdravotnického zařízení nebo návrat do vlasti apod., pojištění úrazové, pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění zrušení nebo zpoždění letu, pojištění odpovědnosti za škody pro případ, kdy klient nahodile v průběhu cesty způsobí škodu za kterou je odpovědný a bude proti němu uplatněn nárok, pojištění storna cesty krytí finančních ztrát při nevyužití cesty v návaznosti na výskyt nahodilé události, právní asistenci. 11

12 Některá pojištění jsou škodová, v rámci kterých pojišťovna proplácí škody uhradí léčbu, nahradí hodnotu ztracených zavazadel nebo škodu, kterou jsme způsobili třetí osobě, a jiná jsou obnosová, z těch je vypláceno jakési bolestné např. za způsobený úraz či za zpoždění dopravního prostředku. V posledních letech se v cestovním pojištění objevily nové produkty, například, pojištění nevyužité dovolené, pojištění odjezdu, pojištění pobytu v nemocnici, pojištění horské služby nebo pojištění únosu. Inovace stávajících produktů spočívají především v rozšiřování pojistné ochrany například u pojištění pro případ terorismu, který byl v minulosti ve výlukách z pojištění, či pojistitelnosti rizikových sportů. Dalším směrem, kterým se pojišťovny ubírají, je cílená nabídka, kterou se snaží oslovit určité skupiny potenciálních klientů sportovce, podnikatelské subjekty, rodiny s dětmi aj. V případě seniorů dochází k posunu věkové hranice pojistitelnosti. Studenti zase mohou využívat výhodných slev a speciálních produktů určených pro pojištění během studijních pobytů. V rodinném cestovním pojištění platí snížené, občas i nulové pojistné pro děti do určitého věku. Nově se též objevují pojistné balíčky sestavené s ohledem na cíl cesty, například, baliček AXA Zima od AXA Assistance, který zahrnuje pojištění veškerých zimních sportů a zohledňuje nejčastější nebezpečí s těmito druhy sportu spojená. Většina pojišťoven umožňuje sestavení cestovního pojištění na míru, kdy si pojištěný může připojistit i rizika nezahrnutá do základního produktu nebo si navýšit pojistné limity Pojištění léčebných výloh Základním a nejdůležitějším je pojištění léčebných výloh. Jedná se o pojištění škodové a jsou z něho obvykle hrazeny náklady do výše skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však do výše limitu sjednaného za jednu pojistnou událost. Pojišťovna obvykle hradí náklady na: neodkladnou zdravotní péči a nezbytné ambulantní ošetření, vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytnou hospitalizaci či nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh; přepravu z místa vzniku pojistné události do nebližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí; léky a zdravotnické pomůcky předepsané lékařem; 12

13 neodkladné ošetření zubů za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy protéz; repatriaci pojištěného, pokud je nutná z lékařského hlediska, do místa trvalého bydliště pojištěného; mohou být hrazeny i přepravní náklady další osoby nezbytné pro doprovod pojištěného; převoz tělesných ostatků pojištěného do České republiky, kde měl dotyčný trvalý resp. přechodný pobyt, nebo či náklady na kremaci ve státě, kde pojištěný zemřel; návrat nezletilých dětí do vlasti, pokud jsou jejich rodiče hospitalizováni. Náklady za léčebné výlohy pojistitel hradí přímo nebo prostřednictvím poskytovatele asistenčních služeb. V případě, že zdravotnické zařízení neakceptuje platební garanci od pojišťovny, uhradí pojištěný náklady na lékařskou péči sám na místě v hotovosti. Pojistitel následně proplatí přiměřené a prokazatelné náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh obsahují celou řadu výluk. Jejich účelem je především zabránit zneužívání pojištění k provádění drahých plánovaných lékařských výkonů, za které by jinak klient zaplatil mnohonásobně více, než činí zaplacené pojistné. Výluky rovněž chrání pojistitele před mimořádnými situacemi a udržují pojistné na reálné výši. Tak pojišťovny nehradí náklady vynaložené: v souvislosti s úrazem nebo nemocí, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před odjezdem do zahraničí; za léčení nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péče vhodná, ale odkladná a lze ji poskytnout až po návratu do ČR; na lékařskou péči spojenou s chronickým onemocněním; za léčení, které nebylo z lékařského hlediska nezbytně nutné a neodkladné; v souvislosti s újmou na zdraví v důsledku požití alkoholu nebo aplikace omamných a psychotropních látek; v souvislosti s újmou na zdraví způsobenou sebepoškozením pojištěného, sebevraždou nebo pokusem o ni; za kosmetické úkony, očkování, prevenci. 13

14 za rehabilitaci, lázeňskou léčbu, chiropraktické výkony, homeopatickou léčbu, orgánové transplantace nebo léčení hemofilie; za zhotovení zubních náhrad a korunek; za brýle, kontaktní čočky a naslouchací přístroje; za porod a předporodní komplikace; na léčbu duševních chorob, onemocnění AIDS, infekcí HIV a pohlavních chorob Cestovní úrazové pojištění Pojistnou událostí je úraz pojištěného, ke kterému došlo nezávisle na vůli pojištěného během trvání úrazového pojištění a bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. (2. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Assistance [online]. [cit ]. Dostupné: https://www.axa-assistance.cz/getattachment/naseprodukty/cestovni-pojisteni/cestovni-pojisteni-online/popis-pojisteni/vseobecne-pojistne-podminky- cestovniho-pojisteni_ pdf.aspx). Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny např. tonutím, elektrickým proudem, úderem blesku, požitím jedovatých nebo leptavých látek, chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu. Pojišťovny nekryjí úrazy nebo následky úrazů prodělaných v minulosti. Dále za pojistnou událost pojišťovny nepovažují úraz způsobený úmyslným jednáním pojištěného nebo jednáním jiné osoby z podnětu jakéhokoli účastníka pojištění. Úrazové pojištění bývá zaměňováno za pojištění léčebných výloh v zahraničí. Z pojištění léčebných výloh jsou však hrazeny pouze vzniklé náklady v souvislosti s léčbou úrazu nebo nemoci, kdežto úrazové pojištění sjednáváno jako pojištění obnosové a kryje následky trvalých úrazů a smrt na následky úrazu. Některé pojišťovny v souvislosti s úrazem vyplácejí ještě denní odškodné po dobu nezbytného léčení následkem úrazu Pojištění osobních věcí a zavazadel Pojištění osobních věcí a zavazadel je pojištěním škodovým a vztahuje se na věci osobní potřeby patřící pojištěnému a věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění cestovních zavazadel hradí škody v případě ztráty, poškození nebo odcizení zavazadel během cestování. Pojištění se dále vztahuje na škodu na věcech, která byla 14

15 způsobena živelnou událostí nebo dopravní nehodou. Pojišťovny si kladou podmínky, že při krádeži musí pachatel prokazatelně překonat překážky chránící zavazadla před odcizením. U loupežného přepadení musí být použito násilí. V případě pojistné události vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci, a to nejvýše do časové ceny věci, nebo částku odpovídající časové ceně věci. Pojištění zavazadel se nevztahuje na případy finančních ztrát způsobených pojištěnému zničením, poškozením nebo odcizením věci nebo kdy byla škoda způsobena pojištěnému osobou blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Za pojištěné věci se často nepovažují cenné předměty (např. klenoty, hodinky), pro něž existuje zvláštní pojištění, doklady, hudební nástroje, zbraně, umělecké předměty, audiovizuální technika, mobilní telefony, počítače apod. včetně jejich příslušenství. Cestovní pojištění zavazadel se může týkat i zpoždění zavazadel. Zpozdí-li se dodání řádně zaregistrovaných kufrů po příletu do zahraničí, pojišťovna uhradí náklady na nákup nezbytného oblečení a toaletních potřeb do výše předem stanoveného limitu. Nárok nastává po uplynutí určité doby po příletu (obvykle minimálně o 6 hodin a více). Pro uplatnění pojistného nároku je pojištěný povinen předložit letenku či obdobný cestovní dokument, písemné potvrzení od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel a účty za nákup náhradních věcí Pojištění zpoždění nebo zrušení letu Pokud je odlet pojištěného opožděn oproti údaji letového řádu nebo pokud je takový let zrušen a pojištěnému není poskytnuta žádná alternativní doprava do určité doby, která je stanovena v pojistných podmínkách, pojistitel uhradí výdaje, které pojištěná osoba vynaložila na stravu, občerstvení, hotel a na cestu z letiště do náhradního ubytování a zpět. Tyto náklady jsou hrazeny do výše limitu pojistného plnění v případě, že toto připojištění je sjednáno jako škodové. Pokud je uzavřeno jako obnosové, pojistitel poskytne plnění za každou hodinu zpoždění (po uplynutí určité doby) do výše sjednaného limitu. Pojistné plnění nebude poskytnuto, pokud je zpoždění způsobeno zrušením letu v důsledku nařízení civilního leteckého úřadu nebo pojištěný se rozhodne zrušit cestu před svým odletem sám. Pojištění se také nevtahuje na zpoždění způsobené stávkou nebo na zpoždění letu nepravidelné letecké linky. 15

16 2.6. Pojištění odpovědnosti za škodu Cestovní odpovědnostní pojištění se týká právní odpovědnosti za vznik škody na zdraví, životě nebo na majetku jiné osoby, která vznikla během cesty v souvislosti s činností pojištěného v běžném občanském životě a za kterou pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo. Způsobí-li pojištěná osoba jiným osobám škody na majetku nebo zdraví a životě, zaplatí za něj pojišťovna finanční náhrady těchto škod. Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má pojištěný proti pojistiteli právo na náhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by jinak byl povinen plnit poškozenému (3. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 07 cestovní agentury Invia Assistance [online]. [cit ]. Dostupné: Jelikož se jedná o pojištění škodové, hradí pojišťovna skutečnou škodu, kterou pojištěný způsobil třetí osobě během zahraniční cesty a za kterou odpovídá, a to až do výše sjednaného limitu plnění. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na zdraví, škody na věci a škody finanční. Většina pojišťoven u tohoto pojištění vyžaduje spoluúčast pojištěného. Vedle obecných výluk z pojištění odpovědnosti bývají vyjmuty například, škody: způsobené úmyslně; převzaté nebo uznané pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy; způsobené provozem dopravního motorového prostředku; na věcích, za které odpovídá svým společníkům či osobám žijícím s pojištěným v jedné domácnosti; způsobené na životním prostředí a ekologické škody. Plnění rovněž není poskytováno za pokuty, penále, správní nebo trestní sankce Pojištění zrušení cesty Smyslem tohoto pojištění je postarat se o situace, kdy pojištěný nemůže nastoupit cestu nebo pokračovat v cestě kvůli nešťastné události. Pojišťovna poskytne pojistné plnění ve formě náhrady výdajů na cestu a ubytování, které již byly uhrazeny nebo pojištěný se 16

17 zavázal uhradit, až do výše příslušného limitu. Zrušení cesty považují pojišťovny za pojistnou událost pouze z vybraných důvodů, jedná se např. o tyto případy: úmrtí pojištěného nebo rodinného příslušníka, vážného onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo rodinného příslušníka, vážného poškození bytu nebo domu, v němž má pojištění bydliště nebo prostory určené k podnikatelské činnosti, přivolání k soudu jako svědek. Pojištění se nevztahuje na zrušení cesty z důvodů: nemoci nebo úrazu, který nastal již před uzavřením pojistné smlouvy, chronických onemocnění; změny cestovního plánu, neobdržení víza, nemožnosti čerpat dovolenou či neplatnosti cestovního dokladu; kdy pojištěný mohl již při zakoupení zájezdu vznik pojistné události předvídat nebo kdy její vznik způsobil záměrně; zmeškání odjezdu Cestovní pojištění právní ochrany Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěného v následujících případech: vůči pojištěnému je zahájeno trestní nebo správní řízení nebo došlo k porušení právních předpisů a/nebo právních povinností ze strany třetích osob, jehož následkem byly narušeny oprávněné zájmy pojištěného. Pojistitel v souvislosti s plněním svých závazků může poskytnout pojištěnému: telefonickou službu právních informací, na kterou se pojištěný může obrátit s obecnými právními dotazy v případě nejasností a s cílem zabránit vzniku pojistné události; administrativně-právní asistenci. Pojistitel poskytne informace při řešení problémových situací např. asistenci při ztrátě osobních dokladů, tlumočení při policejní kontrole nebo zajistí doručení kauce, je-li pojištěný zadržen; 17

18 právní ochranu. Pojištěnému jsou poskytnuty služby za účelem nalezení řešení jeho pojistné události v soudním řízení, případně v exekučním řízení, a to zejména právním zastoupením pojištěného. Stejně jako odpovědnostní pojištění je i toto pojištění sjednáváno jako škodové pojištění Připojištění rizikových sportů Na sportovní aktivity klientů se pojišťovny dívají různě. Mezi jednotlivými pojistkami jsou značné rozdíly. Základem při uzavírání cestovního pojištění je detailně se informovat o rozsahu pojištění tedy na co se pojistka vztahuje. Velkou část letních i zimních sportů pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné. Některé je možné připojistit, jiné nejde pojistit vůbec. Rizikovost a s tím spojenou pojistitelnost sportu posuzuje každá pojišťovna jinak, proto je nezbytné důkladně sledovat pojistné podmínky. Na druhou stranu pojišťovny dnes nabízejí připojištění, které kryjí rizikové a extrémní sporty. Za rizikový sport se považuje rafting, vodní motorové sporty, potápění s použitím dýchacích přístrojů, parašutismus, paragliding, bezmotorové a motorové létání všeho druhu, bungee jumping, horolezectví, lyžování či snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a v extrémních terénech, skialpinismus, motorové sporty na sněhu, ledě či vodě, bojové sporty aj. Pojišťovny mívají ve výlukách také provozování rizikových sportů závodně či profesionálně. 3. Úloha asistenčních služeb 3.1. Základní rysy asistenčních služeb Společným rysem všech asistenčních společností je poskytování svých služeb 24 hodin a 7 dní v týdnu. Non-stop asistenční služba a komunikace v rodném jazyce jsou dnes již standardem u všech poskytovatelů. Velké a úspěšné asistenční společnosti se nezaměřují jen na jednu oblast asistenčních služeb, ale poskytují zdravotní, technickou i domácí asistenci. Některé z nich nabízejí i své vlastní produkty k určitému typu pojištění. Asistenční služba je součástí základního pojištění léčebných výloh a je již dávno standardní nabídkou českých pojišťoven. Asistenční služba obvykle funguje na možnosti 18

19 telefonického kontaktu nebo ové komunikace, číslo a adresa bývají uvedeny na kartičce, kterou při sjednání cestovního pojištění klient obdrží. Nejdůležitější funkcí asistenčních společností je pomoc poskytovaná klientům při řešení jejich problémů přímo v zahraničí. V převážné většině případů volají klienti, kteří se ocitli v nesnázích a nevědí, například, na jaké zdravotnické zařízení se obrátit, jak řešit úhradu, jak se dopravit zpět atd. Úkolem asistenční služby je zajistit kontakt s nemocnicemi nebo pomoci pojištěnému s převozem do vhodného zdravotnického zařízení, zařídit repatriaci zpět do České republiky, poskytnout platební garanci nebo zajistit potřebné léky, které nejsou v místě dostupné. Operátoři asistenční centrály se tedy přímo soustředí na téměř okamžitou pomoc klientovi v případě vzniku potíží. Definice asistenčních služeb je uvedena v zákoně č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, konkrétně se jedná o 2 odstavec 1, písmeno t): Jde o pomoc poskytovanou osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; ta spočívá v závazku pojistitele, který provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18, části B přílohy č. 1 k citovanému zákonu, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. (4. KRÁLÍČKOVÁ, Dana. Asistenční služby ve smyslu zákona o pojišťovnictví [cit ]. Jinými slovy lze konstatovat, že asistenční služby je součástí pojistného plnění v případě škodné události a že pojišťovna může přenést pojistné plnění na asistenční společnost, která tuto službu poskytne. Asistence se u většiny pojistek vztahuje také na jiné události než jen ty, které jsou spojené s pojištěním léčebných výloh. Některé pojišťovny nabízejí svým klientům asistenční služby v rozšířené podobě. Doplňkové asistenční služby zahrnují: cestovní a turistické informace informace o restauracích, kursech měn, místních kulturních památkách a turistických zvláštnostech, kontakty na zprostředkovatele služeb v cílové zemi a stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi; lékařské informace informace o obecné úrovni lékařské péče v porovnání s Českou republikou, o nutnosti očkování do cílové země, výskytu epidemií či specifických zdravotních rizik v daných lokalitách; telefonickou pomoc v nouzi rady při řešení nouzové situace, jednání s administrativou, vyhledání právníka, ohlášení škodné události pojišťovně; 19

20 tlumočení a překlady telefonické tlumočení při styku s policií, při celním řízení a hraničním přechodu, při styku s administrativou a lékařským zařízením, při vyplňování dokladů, zajištění tlumočníka při policejním šetření nebo při soudním řízení; administrativně právní informace právní pomoc, informace o dokladech nutných pro vstup do cílové země, vízové povinnosti do cílové země, zastupitelských úřadech a konzulátech, rady jak zabránit odepření vstupu do cílové země, postupy při vyřizování žádostí o víza a jiných dokladů; asistenci v souvislosti s pracovním pobytem informace o právech a povinnostech v zemi pobytu, o rizicích spojených s výkonem povolání v cílové zemi, postupech nutných k prodloužení pobytu, procedurách a rizicích vyhoštění a možnosti obrany proti vyhoštění, zorganizování dodání příslušných tiskopisů a žádostí a pomoc při jejich vyplňování; asistenci při zpoždění či zmeškání letu zálohové předání hotovosti pojištěnému za účelem koupě věcí osobní potřeby, zajištění vstupu do odpočinkového salónku na letišti, změna rezervace letenek případně zajištění náhradní pozemní přepravy, předání zpráv o případném zpoždění pojištěného jeho rodinným příslušníkům nebo obchodním partnerům; zprostředkování návratu v případě nemožnosti návratu do České republiky plánovaným způsobem z jiných důvodů než lékařských; technickou pomoc při závažné škodě na majetku pojištěného v místě jeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí. Význam asistenční služby je zcela zásadní, jelikož nabízí komplexní řešení problémů v případě pojistné události. Postup, který operátor asistenční služby pro daného klienta zvolí, mu dává jistotu v plnění a proplacení pojistné události. Velmi důležitým prvkem spolupráce mezi klientem a operátorem je samozřejmě komunikace. Ráda bych dále popsala tuto činnost asistenčních společností Přehled asistenčních služeb v České republice Na českém trhu působí několik společností zabezpečujících asistenční služby k cestovnímu pojištění. V dané části práci uvádím stručnou charakteristiku 6 asistenčních služeb, které působí v rámci cestovního pojištění v České republice a jsou členové České asociace asistenčních služeb. 20

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb.

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb. AS 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Toto pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro něj příslušná ustanovení

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Asistenční služby Naše auto

Asistenční služby Naše auto Asistenční služby Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz ÚVOD Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě :

10. Uzavření pojistné smlouvy 10.1. Akceptaci návrhu pojistné smlouvy vyhodnocuje pojistitel na základě : Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče cizinců UCZ/KZP/10 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pojištění komplexní zdravotní péče cizinců (dále jen KZP ), které uzavírá UNIQA

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 k sjednávanému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace PICP-O-01/2015 (dále jen PICP-O ) k sjednávanému cestovnímu pojištění dle Všeobecných pojistných podmínek

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více