Cestovní pojištění v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní pojištění v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav Flaška CSc. Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 20. dubna 2015 Anastasia Savická

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc., za poskytnutý čas při zpracování této práce a cenné rady, kterými přispěl k vypracování této práce.

4 Anotace Bakalářská práce na téma je zaměřena na pojistné produkty nabízené v oblasti cestovního pojištění. Cílem je charakterizovat jednotlivé produkty cestovního pojištění, popsat proces asistenčních služeb a v závěru práce porovnat vybrané pojistné produkty nabízené na Českém trhu. Účelem srovnání je určit nejvýhodnější pojistný produkt dle cenové dostupnosti a komplexnosti pojistné ochrany. Klíčová slova: cestovní pojištění, asistenční služba, pojišťovnictví. Annotation: Bachelor thesis is focused on insurance products offered in travel insurance. The aim is to define individual travel insurance products, describe the process of assistance services and in the conclusion to compare selected insurance products offered on the Czech market. The purpose of the comparison is to determine the best travel insurance according to affordability and complexity of insurance protection. Keywords: travel insurance, assistance service, insurance.

5 Obsah Úvod Cestovní pojištění a jeho formy Vznik, trvání a uzemní platnost pojištění Práva a povinnosti pojištěného Práva a povinnosti pojistitele Výluky z pojištění Formy sjednání cestovního pojištění Léčebné výlohy a doplňkové připojištění Význam cestovního pojištění Pojištění léčebných výloh Cestovní úrazové pojištění Pojištění zpoždění nebo zrušení letu Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění zrušení cesty Cestovní pojištění právní ochrany Připojištění rizikových sportů Úloha asistenčních služeb Základní rysy asistenčních služeb Přehled asistenčních služeb v České republice Komunikace s klientem Proces asistence Vymezení spolupráce asistenční služby a pojišťovny Porovnání vybraných produktů Česká pojišťovna, a. s Pojišťovna VZP, a.s AXA Assistance, s.r.o Výpočet pojistného pro fiktivního klienta Závěr POUŽITÁ LITERATURA... 44

6 Úvod S rozvojem cestovního ruchu se cestovní pojištění stává stále významnějším a otázka zabezpečení se proti možným rizikům a negativním finančním dopadům různých problémů, které se mohou vyskytnout během cestování, je stále aktuálnější. Nabídka cestovního pojištění na českém pojistném trhu je poměrně pestrá a rozsáhlá. Jednotlivé pojistné produkty mají své zvláštnosti, výhody i nevýhody. V bakalářské práci se zabývám cestovním pojištěním, které je součástí neživotního pojištění a asistenčními službami, bezvýhradně spojenými s tímto pojištěním. V úvodní části se zaměřuji na vymezení a charakteristiku pojmů spjatých s cestovním pojištěním. Věnuji se širokým možnostem sjednání cestovního pojištění a rozebírám důležitost tohoto pojištění pro každého, kdo se chystá cestovat. Druhá část obsahuje obecnou charakteristiku pojištění léčebných výloh, vymezení specifikací ostatních složek cestovního pojištění a významu tohoto pojištění při cestování do zahraničí. Je zde vysvětleno, co si vlastně pod pojmem léčebné výlohy můžeme představit a v jakém obsahu jsou jednotlivá připojištění nabízena na českém trhu. Důležitou a zajímavou je informace zabývající se výlukami z pojištění, tj. situacemi, na které se pojištění nevztahuje. V rámci třetí části je charakterizován obsah asistenčních služeb. Z pohledu asistenční společnosti popisuji proces asistenční služby, od rozhodování o úhradě vzniklých nákladů, souvisejících pravomocí, které asistenční společnost přebírá za příslušnou pojišťovnu, až po smluvní vymezení této spolupráce. Praktická část je zaměřena na analýzu produktů cestovního pojištění určených pro turistické cesty. Z širokého spektra komerčních pojišťoven nabízejících cestovní pojištění jsem vybrala 3 komerční pojišťovny, které zaujímají se svými produkty důležité pozice na trhu cestovního pojištění v České republice. Jsou jimi Pojišťovna VZP, Česká pojišťovna a AXA Assistance. Bakalářskou práci zavírám porovnáním nabídky vybraných pojišťoven a analýzou nejvýhodnějšího cestovního pojištěni. 6

7 1. Cestovní pojištění a jeho formy 1.1. Vznik, trvání a uzemní platnost pojištění Pojistný vztah vzniká mezi pojištěným a pojišťovnou uzavřením smlouvy, kterou s pojistitelem uzavírá pojistník (tato osoba může být odlišná od osoby pojištěného), a zaplacením pojistného, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Pro běžné turistické cesty se lze pojistit maximálně na jeden rok. Pojišťovny ve většině případů nabízí produkty určené ke krátkodobým jednorázovým cestám do zahraničí, produkty určené k opakovaným výjezdům do zahraničí s dobou platnosti na 1 rok nebo nepřetržitý pobyt do 1 roku. Pokud je pojištění sjednáno s výjezdem, je důležitou informací, na kolik dnů je výjezd sjednán. Počet výjezdů v roce není nijak omezen. Maximální délka výjezdu je stanovená v pojistných podmínkách a po uplynutí této doby pojištění končí. Územní platnost se řídí údaji uvedenými ve smlouvě. V převážné většině nabízí pojišťovny tři zeměpisné oblasti. První oblastí bývá Česká republika, druhou oblastí Evropa a třetí oblastí Svět. Třetí oblastí se myslí všechny státy světa. Pojistné cestovního pojištění bývá stanoveno denní sazbou za osobu a den. Faktory, které ovlivňují výši pojistného, především jsou: délka trvání pojištění délka cesty, pobytu, destinace většinou bývá stanovena jedna sazba pro Evropu a vyšší sazby pro ostatní části světa, účel cesty služební, turistická nebo sportovní (např. pro sportovní činnosti bývá pojistné zvýšené), věk pojištěnce pro osoby nad 70 let bývají stanoveny dvojnásobné sazby pojistného Práva a povinnosti pojištěného Kromě povinností uložených zákonem a právními předpisy je pojistník povinen učinit veškerá možná opatření k zamezení rozšíření jakékoliv škody a dbát, aby pojistná událost nenastala. Bez zbytečného odkladu musí vyhledat lékařskou pomoc a pokračovat v léčení, až do jeho skončení. Neprodleně poté, co se o škodě dozvěděl, pojištěný je povinen informovat pojistitele, resp. asistenční službu a dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události, rozsahu jejích následků a vyžádat si pokyny asistenční služby a postupovat v souladu s nimi. Pokud 7

8 pojištěný žádá o plnění z pojištění má povinnosti předložit pojistitelem požadované podklady a případně zabezpečit jejich úřední překlad Práva a povinnosti pojistitele Pojišťovna má kromě práv a povinností stanovených zákonem další povinnosti jako jsou například zachovávání mlčenlivost o skutečnostech, které vyplývají z pojistné smlouvy při správě a likvidaci pojistných událostí, nebo poskytnutí zájemci o pojištění jasným a přesným způsobem informace o pojištění. Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy, může vznikat pojišťovně povinnost uhradit lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků apod. Plnění je v tomto případě omezeno pojistnou částkou. Pokud pojištěný porušil povinnosti stanovené pojistnými podmínkami, může pojistitel pojistné plnění snížit nebo úplně odmítnout Výluky z pojištění. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky, ve kterých je uvedena celá řada výluk z pojistné ochrany, proto by se s nimi měl pojištěný seznámit ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Některé z výluk lze obejít zaplacením mimořádného pojistného, jiné nikoli. Proto je nutné při výběru produktu věnovat značnou pozornost výlukám z pojištění, v těchto případech totiž klientovi nenáleží výplata pojistného plnění. Mezi obecné výluky z pojištění, kdy pojišťovna neposkytuje plnění, patří škody způsobené: situacemi, kdy ke škodné události došlo v důsledku nebo v souvislosti s účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní, s válečnými událostmi, občanskou válkou či nepokoji, akty násilí (včetně teroristické činnosti), na nichž se pojištěný podílel; výtržnostmi nebo trestnou činností, které pojištěný vyvolal nebo spáchal; jednáním pojištěného pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek; 8

9 při účasti na provozování extrémních sportů čí kaskadérských činností, na výpravách do míst s extrémními klimatickými podmínkami nebo přírodními podmínkami; událostí, kdy pojištěný nedodržel zákonná ustanovení platná v zemi pobytu; při výkonu činností s vysokým rizikem (např. práce s výbušninami, práce s vysokým rizikem akutních otrav a popálenin, záchranné a havarijní práce). Další výluky budou uvedeny u jednotlivých produktů v dalších kapitolách Formy sjednání cestovního pojištění Cestovní pojištění je jedním z mála pojistných produktů, který je možné prodávat téměř kdekoli a bez složitých administrativních úkonů. Cestovní pojištění si klient může sjednat na pobočce komerční pojišťovny, prostřednictvím telefonu či internetových stránek jednotlivých pojišťoven či jiných on-line prodejců pojištění, ale může využít i cestovní pojištění jako součást platební karty nebo si případně cestovní pojištění k platební kartě doplatit. Cestovní pojištění nám prodá cestovní kancelář, zdravotní pojišťovna nebo letecká společnost. Jedním ze způsobů sjednání cestovního pojištění je uzavření pojištění na pobočce komerční pojišťovny. Výhodu tohoto způsobu je možnost okamžitého odborného zodpovězení otázek týkajících se jednotlivých připojištění a dalších dotazů ohledně podmínek pojištění. Cestovní pojištění si můžeme koupit i od své zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny zpravidla nemají cestovní pojištění v nabídce svých standardních služeb, ale nabízejí možnost sjednání pojištění s komerční pojišťovnou. Největší zdravotní pojišťovna VZP má svou vlastní Pojišťovnu VZP a. s., u které lze cestovní pojištění uzavřít. Moderní formou sjednání pojištění je uzavření smlouvy přes internet. Nyní již většina pojišťoven a makléřských společností nabízí možnost sjednat si cestovní pojištění on-line a pomocí on-line platby uhradit pojistné. Smlouva je uzavřena až zaplacením pojistného, v případě on-line plateb obvykle do 1 hodiny, při platbě převodem - od jednoho až do třech pracovních dnů. Přednostmi tohoto způsobu sjednávání pojištění jsou rychlost uzavření pojištění, poskytované slevy na pojistném a také možnost sjednání pojištění kdykoliv a odkudkoliv. Výhodou je zajisté i možnost vzájemného porovnání s ostatními produkty na trhu. Negativem by mohl být neosobní přístup nebo nepřehlednost internetového portálu pojišťovny. 9

10 Vzhledem k rozšířenosti platebních karet je dnes běžnou součástí platebních karet i cestovní pojištění. Míra pojistné ochrany se ale velmi liší. Záleží na druhu platební karty, ale i na bance, ve které si platební kartu pořídíme. Obecně se dá říci, že čím lepší a dražší platební karta je, tím lepší cestovní pojištění poskytuje. Velmi dobrá pojistná ochrana je poskytována ke všem zlatým kartám, kartám Diners Club, American Express. U těchto karet jsou ale velmi vysoké roční poplatky za vedení karty. U standardních karet, kde neplatíme tak vysoké položky, je to už s pojištěním horší, zdarma k ceně levné karty získáme pojistku jen u některých bank a často mají nízké limity pojistného krytí. Některé banky poskytují cestovní pojištění automaticky v ceně platební karty, u některých bank je třeba pojištění aktivovat za poplatek. Platnost pojištění je shodná s dobou platnosti platební karty. Běžně platí cestovní pojištění k platebním kartám 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty pro všechny státy světa. Pojistit lze ne jen osobu, která platební kartu vlastní, ale například i rodinné příslušníky. Mezi hlavní výhody této formy pojištění patří především nižší ceny ve srovnání s běžným cestovním pojištěním a možnost kdykoli odcestovat. Při koupi zahraničního zájezdu je dnes běžně v ceně zájezdu zahrnuto cestovní pojištění. Některé cestovní kanceláře tento produkt nabízejí v ceně zájezdu. Je třeba ale dávat pozor, jaká pojistná ochrana je v ceně zájezdu a na co vše se vztahuje. Další možností je, že cestovní kanceláře mají uzavřenou smlouvu s pojišťovnou a nabízejí možnost uzavření pojištění při uzavření cestovní smlouvy. Takto uzavřené pojištění šetří čas, ovšem za cenu, že klient nemá možnost výběru pojišťovny. Na druhou stranu je klientovi již připraven produkt, který je přesně nastaven na potřeby daného zájezdu. Další možností je uzavření cestovního pojištění přes telefon. Tento rychlý a pohodlný způsob také spojen s různými slevami na pojistném. Výhodou je, stejně jako při sjednávání pojištění na pobočce pojišťovny, možnost nechat si ihned odborně poradit a zajistit si tak takovou pojistnou ochranu, kterou potřebujeme pro svou cestu do zahraničí. Novinkou je sjednávání cestovního pojištění prostřednictvím mobilního telefonu přes sms. Smyslem tohoto způsobu sjednávání cestovního pojištění je jednoduchost, praktičnost a rychlost. 10

11 2. Léčebné výlohy a doplňkové připojištění 2.1. Význam cestovního pojištění Cestovní pojištění představuje oblast pojištění, kde dochází ke kombinování pojistných produktů různého typu. (1. Principy pojištění a pojišťovnictví - Eva Ducháčková). To znamená, že v cestovním pojištění je zahrnuto více jednotlivých pojištění, které se vzájemně doplňují. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí. V zemích Evropské Unie sice občané České republiky mají nárok na zdravotní ošetření ve stejném rozsahu jako občané dané zemi, ale na mnohých zdravotních výkonech je třeba se v zahraničí finančně spolupodílet. Výše spoluúčastí ošetření bývá v zahraničí poměrně vysoká a zahraniční cesta se jimi bez cestovního pojištění může prodražit. Hlavní výhodou cestovního pojištění je zajištění asistenční služby v českém jazyce, kterou pojištěný může kontaktovat v případě nouze nebo potřebné pomoci a tzv. repatriace, transport zraněného zpět do ČR, popř. transport ostatků. Cílem cestovního pojištění je vyloučit riziko značných starostí a finančních potíží v případě neočekávané události během cesty do zahraničí. Kompletní nabídka cestovního pojištění by měla zajistit vědomí jistoty zabezpečení pro případ úrazu či onemocnění během cesty do zahraničí, pro případ odcizení zavazadel, způsobení škody jiné osobě apod. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. K tomuto pojištění jsou nabízeny různé druhy připojištění. Pojišťovny obvykle nabízejí: pojištění léčebných výloh, kryjící náklady na lékařskou péči, léky, pobyt v nemocnici, převoz do zdravotnického zařízení nebo návrat do vlasti apod., pojištění úrazové, pojištění osobních věcí a zavazadel, pojištění zrušení nebo zpoždění letu, pojištění odpovědnosti za škody pro případ, kdy klient nahodile v průběhu cesty způsobí škodu za kterou je odpovědný a bude proti němu uplatněn nárok, pojištění storna cesty krytí finančních ztrát při nevyužití cesty v návaznosti na výskyt nahodilé události, právní asistenci. 11

12 Některá pojištění jsou škodová, v rámci kterých pojišťovna proplácí škody uhradí léčbu, nahradí hodnotu ztracených zavazadel nebo škodu, kterou jsme způsobili třetí osobě, a jiná jsou obnosová, z těch je vypláceno jakési bolestné např. za způsobený úraz či za zpoždění dopravního prostředku. V posledních letech se v cestovním pojištění objevily nové produkty, například, pojištění nevyužité dovolené, pojištění odjezdu, pojištění pobytu v nemocnici, pojištění horské služby nebo pojištění únosu. Inovace stávajících produktů spočívají především v rozšiřování pojistné ochrany například u pojištění pro případ terorismu, který byl v minulosti ve výlukách z pojištění, či pojistitelnosti rizikových sportů. Dalším směrem, kterým se pojišťovny ubírají, je cílená nabídka, kterou se snaží oslovit určité skupiny potenciálních klientů sportovce, podnikatelské subjekty, rodiny s dětmi aj. V případě seniorů dochází k posunu věkové hranice pojistitelnosti. Studenti zase mohou využívat výhodných slev a speciálních produktů určených pro pojištění během studijních pobytů. V rodinném cestovním pojištění platí snížené, občas i nulové pojistné pro děti do určitého věku. Nově se též objevují pojistné balíčky sestavené s ohledem na cíl cesty, například, baliček AXA Zima od AXA Assistance, který zahrnuje pojištění veškerých zimních sportů a zohledňuje nejčastější nebezpečí s těmito druhy sportu spojená. Většina pojišťoven umožňuje sestavení cestovního pojištění na míru, kdy si pojištěný může připojistit i rizika nezahrnutá do základního produktu nebo si navýšit pojistné limity Pojištění léčebných výloh Základním a nejdůležitějším je pojištění léčebných výloh. Jedná se o pojištění škodové a jsou z něho obvykle hrazeny náklady do výše skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však do výše limitu sjednaného za jednu pojistnou událost. Pojišťovna obvykle hradí náklady na: neodkladnou zdravotní péči a nezbytné ambulantní ošetření, vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytnou hospitalizaci či nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh; přepravu z místa vzniku pojistné události do nebližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí; léky a zdravotnické pomůcky předepsané lékařem; 12

13 neodkladné ošetření zubů za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti s výjimkou zhotovení a opravy protéz; repatriaci pojištěného, pokud je nutná z lékařského hlediska, do místa trvalého bydliště pojištěného; mohou být hrazeny i přepravní náklady další osoby nezbytné pro doprovod pojištěného; převoz tělesných ostatků pojištěného do České republiky, kde měl dotyčný trvalý resp. přechodný pobyt, nebo či náklady na kremaci ve státě, kde pojištěný zemřel; návrat nezletilých dětí do vlasti, pokud jsou jejich rodiče hospitalizováni. Náklady za léčebné výlohy pojistitel hradí přímo nebo prostřednictvím poskytovatele asistenčních služeb. V případě, že zdravotnické zařízení neakceptuje platební garanci od pojišťovny, uhradí pojištěný náklady na lékařskou péči sám na místě v hotovosti. Pojistitel následně proplatí přiměřené a prokazatelné náklady, a to po převzetí originálů potřebných dokladů. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh obsahují celou řadu výluk. Jejich účelem je především zabránit zneužívání pojištění k provádění drahých plánovaných lékařských výkonů, za které by jinak klient zaplatil mnohonásobně více, než činí zaplacené pojistné. Výluky rovněž chrání pojistitele před mimořádnými situacemi a udržují pojistné na reálné výši. Tak pojišťovny nehradí náklady vynaložené: v souvislosti s úrazem nebo nemocí, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před odjezdem do zahraničí; za léčení nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péče vhodná, ale odkladná a lze ji poskytnout až po návratu do ČR; na lékařskou péči spojenou s chronickým onemocněním; za léčení, které nebylo z lékařského hlediska nezbytně nutné a neodkladné; v souvislosti s újmou na zdraví v důsledku požití alkoholu nebo aplikace omamných a psychotropních látek; v souvislosti s újmou na zdraví způsobenou sebepoškozením pojištěného, sebevraždou nebo pokusem o ni; za kosmetické úkony, očkování, prevenci. 13

14 za rehabilitaci, lázeňskou léčbu, chiropraktické výkony, homeopatickou léčbu, orgánové transplantace nebo léčení hemofilie; za zhotovení zubních náhrad a korunek; za brýle, kontaktní čočky a naslouchací přístroje; za porod a předporodní komplikace; na léčbu duševních chorob, onemocnění AIDS, infekcí HIV a pohlavních chorob Cestovní úrazové pojištění Pojistnou událostí je úraz pojištěného, ke kterému došlo nezávisle na vůli pojištěného během trvání úrazového pojištění a bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly. (2. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Assistance [online]. [cit ]. Dostupné: https://www.axa-assistance.cz/getattachment/naseprodukty/cestovni-pojisteni/cestovni-pojisteni-online/popis-pojisteni/vseobecne-pojistne-podminky- cestovniho-pojisteni_ pdf.aspx). Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny např. tonutím, elektrickým proudem, úderem blesku, požitím jedovatých nebo leptavých látek, chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu. Pojišťovny nekryjí úrazy nebo následky úrazů prodělaných v minulosti. Dále za pojistnou událost pojišťovny nepovažují úraz způsobený úmyslným jednáním pojištěného nebo jednáním jiné osoby z podnětu jakéhokoli účastníka pojištění. Úrazové pojištění bývá zaměňováno za pojištění léčebných výloh v zahraničí. Z pojištění léčebných výloh jsou však hrazeny pouze vzniklé náklady v souvislosti s léčbou úrazu nebo nemoci, kdežto úrazové pojištění sjednáváno jako pojištění obnosové a kryje následky trvalých úrazů a smrt na následky úrazu. Některé pojišťovny v souvislosti s úrazem vyplácejí ještě denní odškodné po dobu nezbytného léčení následkem úrazu Pojištění osobních věcí a zavazadel Pojištění osobních věcí a zavazadel je pojištěním škodovým a vztahuje se na věci osobní potřeby patřící pojištěnému a věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil během cesty. Pojištění cestovních zavazadel hradí škody v případě ztráty, poškození nebo odcizení zavazadel během cestování. Pojištění se dále vztahuje na škodu na věcech, která byla 14

15 způsobena živelnou událostí nebo dopravní nehodou. Pojišťovny si kladou podmínky, že při krádeži musí pachatel prokazatelně překonat překážky chránící zavazadla před odcizením. U loupežného přepadení musí být použito násilí. V případě pojistné události vyplatí pojistitel částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci, a to nejvýše do časové ceny věci, nebo částku odpovídající časové ceně věci. Pojištění zavazadel se nevztahuje na případy finančních ztrát způsobených pojištěnému zničením, poškozením nebo odcizením věci nebo kdy byla škoda způsobena pojištěnému osobou blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Za pojištěné věci se často nepovažují cenné předměty (např. klenoty, hodinky), pro něž existuje zvláštní pojištění, doklady, hudební nástroje, zbraně, umělecké předměty, audiovizuální technika, mobilní telefony, počítače apod. včetně jejich příslušenství. Cestovní pojištění zavazadel se může týkat i zpoždění zavazadel. Zpozdí-li se dodání řádně zaregistrovaných kufrů po příletu do zahraničí, pojišťovna uhradí náklady na nákup nezbytného oblečení a toaletních potřeb do výše předem stanoveného limitu. Nárok nastává po uplynutí určité doby po příletu (obvykle minimálně o 6 hodin a více). Pro uplatnění pojistného nároku je pojištěný povinen předložit letenku či obdobný cestovní dokument, písemné potvrzení od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel a účty za nákup náhradních věcí Pojištění zpoždění nebo zrušení letu Pokud je odlet pojištěného opožděn oproti údaji letového řádu nebo pokud je takový let zrušen a pojištěnému není poskytnuta žádná alternativní doprava do určité doby, která je stanovena v pojistných podmínkách, pojistitel uhradí výdaje, které pojištěná osoba vynaložila na stravu, občerstvení, hotel a na cestu z letiště do náhradního ubytování a zpět. Tyto náklady jsou hrazeny do výše limitu pojistného plnění v případě, že toto připojištění je sjednáno jako škodové. Pokud je uzavřeno jako obnosové, pojistitel poskytne plnění za každou hodinu zpoždění (po uplynutí určité doby) do výše sjednaného limitu. Pojistné plnění nebude poskytnuto, pokud je zpoždění způsobeno zrušením letu v důsledku nařízení civilního leteckého úřadu nebo pojištěný se rozhodne zrušit cestu před svým odletem sám. Pojištění se také nevtahuje na zpoždění způsobené stávkou nebo na zpoždění letu nepravidelné letecké linky. 15

16 2.6. Pojištění odpovědnosti za škodu Cestovní odpovědnostní pojištění se týká právní odpovědnosti za vznik škody na zdraví, životě nebo na majetku jiné osoby, která vznikla během cesty v souvislosti s činností pojištěného v běžném občanském životě a za kterou pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo. Způsobí-li pojištěná osoba jiným osobám škody na majetku nebo zdraví a životě, zaplatí za něj pojišťovna finanční náhrady těchto škod. Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má pojištěný proti pojistiteli právo na náhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by jinak byl povinen plnit poškozenému (3. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 07 cestovní agentury Invia Assistance [online]. [cit ]. Dostupné: Jelikož se jedná o pojištění škodové, hradí pojišťovna skutečnou škodu, kterou pojištěný způsobil třetí osobě během zahraniční cesty a za kterou odpovídá, a to až do výše sjednaného limitu plnění. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na zdraví, škody na věci a škody finanční. Většina pojišťoven u tohoto pojištění vyžaduje spoluúčast pojištěného. Vedle obecných výluk z pojištění odpovědnosti bývají vyjmuty například, škody: způsobené úmyslně; převzaté nebo uznané pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy; způsobené provozem dopravního motorového prostředku; na věcích, za které odpovídá svým společníkům či osobám žijícím s pojištěným v jedné domácnosti; způsobené na životním prostředí a ekologické škody. Plnění rovněž není poskytováno za pokuty, penále, správní nebo trestní sankce Pojištění zrušení cesty Smyslem tohoto pojištění je postarat se o situace, kdy pojištěný nemůže nastoupit cestu nebo pokračovat v cestě kvůli nešťastné události. Pojišťovna poskytne pojistné plnění ve formě náhrady výdajů na cestu a ubytování, které již byly uhrazeny nebo pojištěný se 16

17 zavázal uhradit, až do výše příslušného limitu. Zrušení cesty považují pojišťovny za pojistnou událost pouze z vybraných důvodů, jedná se např. o tyto případy: úmrtí pojištěného nebo rodinného příslušníka, vážného onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo rodinného příslušníka, vážného poškození bytu nebo domu, v němž má pojištění bydliště nebo prostory určené k podnikatelské činnosti, přivolání k soudu jako svědek. Pojištění se nevztahuje na zrušení cesty z důvodů: nemoci nebo úrazu, který nastal již před uzavřením pojistné smlouvy, chronických onemocnění; změny cestovního plánu, neobdržení víza, nemožnosti čerpat dovolenou či neplatnosti cestovního dokladu; kdy pojištěný mohl již při zakoupení zájezdu vznik pojistné události předvídat nebo kdy její vznik způsobil záměrně; zmeškání odjezdu Cestovní pojištění právní ochrany Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěného v následujících případech: vůči pojištěnému je zahájeno trestní nebo správní řízení nebo došlo k porušení právních předpisů a/nebo právních povinností ze strany třetích osob, jehož následkem byly narušeny oprávněné zájmy pojištěného. Pojistitel v souvislosti s plněním svých závazků může poskytnout pojištěnému: telefonickou službu právních informací, na kterou se pojištěný může obrátit s obecnými právními dotazy v případě nejasností a s cílem zabránit vzniku pojistné události; administrativně-právní asistenci. Pojistitel poskytne informace při řešení problémových situací např. asistenci při ztrátě osobních dokladů, tlumočení při policejní kontrole nebo zajistí doručení kauce, je-li pojištěný zadržen; 17

18 právní ochranu. Pojištěnému jsou poskytnuty služby za účelem nalezení řešení jeho pojistné události v soudním řízení, případně v exekučním řízení, a to zejména právním zastoupením pojištěného. Stejně jako odpovědnostní pojištění je i toto pojištění sjednáváno jako škodové pojištění Připojištění rizikových sportů Na sportovní aktivity klientů se pojišťovny dívají různě. Mezi jednotlivými pojistkami jsou značné rozdíly. Základem při uzavírání cestovního pojištění je detailně se informovat o rozsahu pojištění tedy na co se pojistka vztahuje. Velkou část letních i zimních sportů pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné. Některé je možné připojistit, jiné nejde pojistit vůbec. Rizikovost a s tím spojenou pojistitelnost sportu posuzuje každá pojišťovna jinak, proto je nezbytné důkladně sledovat pojistné podmínky. Na druhou stranu pojišťovny dnes nabízejí připojištění, které kryjí rizikové a extrémní sporty. Za rizikový sport se považuje rafting, vodní motorové sporty, potápění s použitím dýchacích přístrojů, parašutismus, paragliding, bezmotorové a motorové létání všeho druhu, bungee jumping, horolezectví, lyžování či snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a v extrémních terénech, skialpinismus, motorové sporty na sněhu, ledě či vodě, bojové sporty aj. Pojišťovny mívají ve výlukách také provozování rizikových sportů závodně či profesionálně. 3. Úloha asistenčních služeb 3.1. Základní rysy asistenčních služeb Společným rysem všech asistenčních společností je poskytování svých služeb 24 hodin a 7 dní v týdnu. Non-stop asistenční služba a komunikace v rodném jazyce jsou dnes již standardem u všech poskytovatelů. Velké a úspěšné asistenční společnosti se nezaměřují jen na jednu oblast asistenčních služeb, ale poskytují zdravotní, technickou i domácí asistenci. Některé z nich nabízejí i své vlastní produkty k určitému typu pojištění. Asistenční služba je součástí základního pojištění léčebných výloh a je již dávno standardní nabídkou českých pojišťoven. Asistenční služba obvykle funguje na možnosti 18

19 telefonického kontaktu nebo ové komunikace, číslo a adresa bývají uvedeny na kartičce, kterou při sjednání cestovního pojištění klient obdrží. Nejdůležitější funkcí asistenčních společností je pomoc poskytovaná klientům při řešení jejich problémů přímo v zahraničí. V převážné většině případů volají klienti, kteří se ocitli v nesnázích a nevědí, například, na jaké zdravotnické zařízení se obrátit, jak řešit úhradu, jak se dopravit zpět atd. Úkolem asistenční služby je zajistit kontakt s nemocnicemi nebo pomoci pojištěnému s převozem do vhodného zdravotnického zařízení, zařídit repatriaci zpět do České republiky, poskytnout platební garanci nebo zajistit potřebné léky, které nejsou v místě dostupné. Operátoři asistenční centrály se tedy přímo soustředí na téměř okamžitou pomoc klientovi v případě vzniku potíží. Definice asistenčních služeb je uvedena v zákoně č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, konkrétně se jedná o 2 odstavec 1, písmeno t): Jde o pomoc poskytovanou osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; ta spočívá v závazku pojistitele, který provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18, části B přílohy č. 1 k citovanému zákonu, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. (4. KRÁLÍČKOVÁ, Dana. Asistenční služby ve smyslu zákona o pojišťovnictví [cit ]. Jinými slovy lze konstatovat, že asistenční služby je součástí pojistného plnění v případě škodné události a že pojišťovna může přenést pojistné plnění na asistenční společnost, která tuto službu poskytne. Asistence se u většiny pojistek vztahuje také na jiné události než jen ty, které jsou spojené s pojištěním léčebných výloh. Některé pojišťovny nabízejí svým klientům asistenční služby v rozšířené podobě. Doplňkové asistenční služby zahrnují: cestovní a turistické informace informace o restauracích, kursech měn, místních kulturních památkách a turistických zvláštnostech, kontakty na zprostředkovatele služeb v cílové zemi a stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi; lékařské informace informace o obecné úrovni lékařské péče v porovnání s Českou republikou, o nutnosti očkování do cílové země, výskytu epidemií či specifických zdravotních rizik v daných lokalitách; telefonickou pomoc v nouzi rady při řešení nouzové situace, jednání s administrativou, vyhledání právníka, ohlášení škodné události pojišťovně; 19

20 tlumočení a překlady telefonické tlumočení při styku s policií, při celním řízení a hraničním přechodu, při styku s administrativou a lékařským zařízením, při vyplňování dokladů, zajištění tlumočníka při policejním šetření nebo při soudním řízení; administrativně právní informace právní pomoc, informace o dokladech nutných pro vstup do cílové země, vízové povinnosti do cílové země, zastupitelských úřadech a konzulátech, rady jak zabránit odepření vstupu do cílové země, postupy při vyřizování žádostí o víza a jiných dokladů; asistenci v souvislosti s pracovním pobytem informace o právech a povinnostech v zemi pobytu, o rizicích spojených s výkonem povolání v cílové zemi, postupech nutných k prodloužení pobytu, procedurách a rizicích vyhoštění a možnosti obrany proti vyhoštění, zorganizování dodání příslušných tiskopisů a žádostí a pomoc při jejich vyplňování; asistenci při zpoždění či zmeškání letu zálohové předání hotovosti pojištěnému za účelem koupě věcí osobní potřeby, zajištění vstupu do odpočinkového salónku na letišti, změna rezervace letenek případně zajištění náhradní pozemní přepravy, předání zpráv o případném zpoždění pojištěného jeho rodinným příslušníkům nebo obchodním partnerům; zprostředkování návratu v případě nemožnosti návratu do České republiky plánovaným způsobem z jiných důvodů než lékařských; technickou pomoc při závažné škodě na majetku pojištěného v místě jeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí. Význam asistenční služby je zcela zásadní, jelikož nabízí komplexní řešení problémů v případě pojistné události. Postup, který operátor asistenční služby pro daného klienta zvolí, mu dává jistotu v plnění a proplacení pojistné události. Velmi důležitým prvkem spolupráce mezi klientem a operátorem je samozřejmě komunikace. Ráda bych dále popsala tuto činnost asistenčních společností Přehled asistenčních služeb v České republice Na českém trhu působí několik společností zabezpečujících asistenční služby k cestovnímu pojištění. V dané části práci uvádím stručnou charakteristiku 6 asistenčních služeb, které působí v rámci cestovního pojištění v České republice a jsou členové České asociace asistenčních služeb. 20

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více