Ř Á D D R Á Ž N Í H O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ř Á D D R Á Ž N Í H O"

Transkript

1 Drážní úřad Wilsonova 300/ Praha 2 Vinohrady DUCR-37896/15/Kj crdux008qq9u CRDUX008QQ9U O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D D R Á Ž N Í H O Ú Ř A D U Projednáno s MD dne: Projednáno se ZV OSŽ dne: Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, VKŘ, ředitelé územních odborů Olomouc a Plzeň, disk G Znalost: všichni zaměstnanci Gesce/zpracoval: kancelář ředitele DÚ/Ing. Jitka Kotásková Schválil: Ing. Jiří Kolář v. r., ředitel Drážního úřadu Platnost od: Účinnost od:

2 Obsah: Část I Úvodní ustanovení 4 Čl. 1 Právní základ 4 Čl. 2 Působnost DÚ 4 Část II Vedení DÚ 5 Čl. 3 Základní členění sídlo a dislokovaná pracoviště 5 Čl. 4 Působnost vedoucích zaměstnanců 6 Čl. 5 Působnost ředitele DÚ 6 Čl. 6 Působnost ředitele pro sekci stavební 6 Čl. 7 Působnost ředitele pro sekci provozně-technickou 6 Čl. 8 Působnost ředitele odboru kanceláře ředitele DÚ 7 Čl. 9 Působnost vedoucího personálně ekonomického oddělení 7 Čl. 10 Působnost vedoucího oddělení vnitřní správy 8 Čl. 11 Působnost ředitelů odborů 8 Čl. 12 Působnost vedoucích oddělení 8 Čl. 13 Jmenování vedoucích zaměstnanců DÚ a stanovení jejich zastupování 9 Část III Organizační struktura DÚ 9 Čl. 14 Všeobecné kompetence útvarů DÚ 9 Čl. 15 Působnost odboru kanceláře ředitele DÚ 10 Čl. 16 Působnost asistentky ředitele DÚ 10 Čl. 17 Působnost oddělní metodicko-právního a přestupkového 10 Čl. 18 Působnost oddělení vnitřní správy 11 Čl. 19 Působnost personálně ekonomického oddělení 12 Čl. 20 Působnost interního auditora 13 Čl. 21 Působnost sekretariátů dislokovaných pracovišť 13 Čl. 22 Působnost sekce stavební 14 Čl. 23 Působnost kanceláře ředitele sekce stavební 14 Čl. 24 Působnost odborů sekce stavební 15 Čl. 25 Působnost oddělení železničních celostátních drah 15 Čl. 26 Působnost oddělení železničních regionálních drah a vleček 15 Čl. 27 Působnost oddělení ostatních drah 15 Čl. 28 Působnost sekce provozně-technické 16 Čl. 29 Působnost kanceláře ředitele sekce provozně-technické 16 Čl. 30 Působnost samostatného oddělení způsobilosti osob 17 Čl. 31 Působnost odboru bezpečnosti a licencí

3 Čl. 32 Působnost oddělení bezpečnosti a práv cestujících 18 Čl. 33 Působnost oddělení úředních povolení a licencí 18 Čl. 34 Působnost odboru UTZ elektrických 19 Čl. 35 Působnost oddělení sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 19 Čl. 36 Působnost oddělení elektrotechnických a energetických zařízení 20 Čl. 37 Působnost odboru UTZ neelektrických 20 Čl. 38 Působnost oddělení RID 21 Čl. 39 Působnost oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení 21 Čl. 40 Působnost odboru drážních vozidel a ECM 22 Čl. 41 Působnost oddělení železničních vozidel 22 Čl. 42 Působnost oddělení ECM a svařování 23 Čl. 43 Působnost oddělení MHD a interoperability 23 Část IV Poradní orgány DÚ 24 Čl. 44 Poradní orgány DÚ 24 Čl. 45 Stálé komise 24 Čl. 46 Jednání jménem DÚ 24 Čl. 47 Pracovní činnosti 24 Část V Závěrečná a přechodná ustanovení 24 Čl. 48 Závěrečná a přechodná ustanovení 24 Přílohy: Příloha č. 1: Organizační schéma DÚ Příloha č. 2: Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ Příloha č. 3: Uvedena ve směrnici 1/2011 Delegování pravomocí personální seznamy: č Seznam představených a jejich zástupců - 3 -

4 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní základ 1. Drážní úřad (dále jen DÚ ) je zřízen na základě 53 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dráhách ), jako správní úřad a orgán státní správy podřízený Ministerstvu dopravy. 2. Základním posláním a působností DÚ je výkon státní správy, státního dozoru ve věcech drah a stavebního dohledu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). 3. Organizační řád DÚ je základním vnitřním organizačním předpisem DÚ. Organizační řád stanoví organizační strukturu, zásady organizace a řízení DÚ, včetně delegování pravomocí a povinností, působnost a hlavní činnosti jednotlivých organizačních útvarů DÚ a jejich vzájemné vztahy. 4. Zásady organizace a řízení, včetně delegování pravomocí a povinností jsou blíže upraveny na základě ostatních vnitřních předpisů. Ty specifikují zásady organizace, povinnosti a pravomoci detailně. Ředitel DÚ může v odůvodněných případech stanovit výjimku z tohoto organizačního řádu. 5. Organizační řád navazuje na Statut DÚ a Zřizovací listinu DÚ. 6. Na organizační řád DÚ navazují další vnitřní předpisy DÚ, zejména: a) spisový a skartační řád DÚ, který upravuje postup zaměstnanců v oblasti spisové služby, archivace a skartace písemností, b) pracovní řád DÚ, který blíže rozvádí ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů při plnění pracovních úkolů a vzájemné vztahy zaměstnanců a DÚ vyplývající ze zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů, c) vnitřní kontrolní řád DÚ, který upravuje kontrolní systém, zaměření kontrolní činnosti, postavení a působnost jednotlivých článků kontrolního systému, obecné zásady a základní pravidla kontrolní činnosti na DÚ. d) podpisový řád DÚ, který upravuje delegování pravomocí a povinností statutárního orgánu DÚ. Delegování pravomocí a povinností se týká jednání a plnění povinností jménem DÚ a podepisování dokumentů v souvislosti s výkonem státní správy, státního dozoru a s hospodařením DÚ a případně v souvislosti s dalšími činnostmi DÚ. 7. Některé agendy spadají do kompetence více organizačních útvarů DÚ. V tomto případě je jeden z útvarů pověřen konáním v dané věci gestorský útvar. Tento útvar si zajistí odborná stanoviska ostatních útvarů, kterých se příslušná agenda týká. Závěrečný akt rozhodnutí nelze vydat dříve, než se pro gestorský útvar zajistí všechna stanoviska všech příslušných útvarů. Při tom je nutné zachovat postup minimální zátěže žadatele. Jiný než gestorský útvar není oprávněn vést korespondenci ve stejné věci s účastníky řízení. Čl. 2 Působnost DÚ 1. Působnost DÚ je stanovena zákonem o dráhách. Podle 55 zákona o dráhách vykonává DÚ působnost podle zákona o dráhách nebo podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo obce. Dále DÚ vykonává působnost orgánu dozoru podle ustanovení zvláštního právního předpisu nad stánovenými výrobky ( 18 odst

5 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. )) a ostatními výrobky ( 7 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 102/2001 Sb. )) určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel, nad drážními vozidly, určenými technickými zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na dráhách zařazených do evropského železničního systému. 2. Výkon působnosti DÚ podle zákona o dráhách zahrnuje: a) výkon státní správy ve věcech drah na úrovni prvního stupně, b) výkon povinností bezpečnostního a regulačního orgánu na železnici podle příslušných předpisů Evropské unie, c) výkon funkce příslušného orgánu" Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), d) výkon státního dozoru ve věcech drah, e) výkon působnosti orgánu dozoru podle ustanovení zvláštního právního předpisu nad stanovenými výrobky a ostatními výrobky podle odst. 1, nad drážními vozidly, určenými technickými zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na dráhách zařazených do evropského železničního systému, f) výkon povinností dozoru nad dodržováním práv cestujících podle příslušných předpisů Evropských společenství. 3. Výkon působnosti DÚ podle zvláštního právního předpisu zahrnuje: a) výkon působnosti speciálního stavebního úřadu, s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování, u staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, ve smyslu 15 stavebního zákona a 7 odst. 1 zákona o dráhách, b) výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu podle 171 stavebního zákona. c) ověřování subjektů odpovědných za údržbu a funkce údržby podle Nařízení Komise (EU) č. 445/2011, o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů, a Nařízení Komise (ES) č. 653/2007, o používání společného evropského vzoru osvědčení o bezpečnosti, v konsolidovaných verzích a rovněž rozhoduje o nezpůsobilosti těchto osob. 4. V době nepřítomnosti zastupují ředitele DÚ pověřené osoby v tomto pořadí: ředitel pro sekci provozně-technickou, ředitel pro sekci stavební, ředitel odboru kanceláře ředitele DÚ. ČÁST II. VEDENÍ DÚ Čl. 3 Základní členění, sídlo a dislokovaná pracoviště 1. V čele DÚ je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění. Ředitel DÚ má dva ředitele sekcí, ředitele pro sekci stavební a ředitele pro sekci provozně-technickou. 2. DÚ se člení na jednotlivé útvary podle organizačního schématu uvedeného v příloze 1. Každá sekce je řízena ředitelem sekce, odbor ředitelem odboru, oddělení vedoucím oddělení

6 3. DÚ má následující dislokovaná pracoviště: a) Olomouc, b) Plzeň. 4. Sídlem vedení DÚ, ředitelů sekcí, ředitelů odborů Praha je pracoviště Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady. Dislokované pracoviště Olomouc sídlí na adrese Nerudova 1, Olomouc a dislokované pracoviště Plzeň na adrese Škroupova 11, Plzeň a jsou sídlem ředitelů příslušných územních odborů sekce stavební. Čl. 4 Působnost vedoucích zaměstnanců DÚ 1. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vzájemně koordinovat činnost svých a podřízených útvarů tak, aby navenek bylo jednání DÚ jednotné. Čl. 5 Působnost ředitele DÚ Ředitel DÚ ve své působnosti zejména: 1. Řídí činnost organizace. Svou pravomoc vykonává v souladu s obecně závaznými právními předpisy s cílem vytvářet podmínky pro zajištění všech činností DÚ, kterými je tato organizace pověřena. Ředitel je statutárním orgánem DÚ a jedná jeho jménem ve všech věcech týkajících se DÚ. 2. Rozhoduje o veškerých záležitostech, které nejsou tímto organizačním řádem, nebo jiným vnitřním předpisem, příp. plnou mocí delegovány na některý z útvarů DÚ, nebo na konkrétního zaměstnance. Ředitel DÚ rozhoduje zejména o: a) organizační struktuře DÚ a jejich změnách, b) vnitřních předpisech, c) opatřeních pro racionalizaci a zvyšování účinnosti státní správy a řízení, d) provádění vnitřní kontroly, e) koordinaci administrativní a správní činnosti DÚ, f) personálních a mzdových záležitostech DÚ včetně sjednávání služebních poměrů a jejich ukončení. 3. Přímo řídí ředitele odboru kanceláře ředitele DÚ, interního auditora, ředitele pro sekci stavební a ředitele pro sekci provozně-technickou. Čl. 6 Působnost ředitele pro sekci stavební Ředitel pro sekci stavební zejména: 1. řídí činnost sekce stavební a odpovídá za její činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí ředitele územních odborů Praha, Olomouc a Plzeň, 3. předkládá řediteli DÚ návrhy na řešení personálních a mzdových záležitostí sekce stavební, 4. řídí a koordinuje kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců sekce stavební nad výkonem státní správy, státního dozoru a výkonem speciálního stavebního úřadu na dráhách, 5. stanovuje, ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením, pracovní náplně zaměstnanců sekce stavební, 6. stanovuje územní působnost jednotlivých odborů sekce stavební, 7. odpovídá za udržování těch částí internetových stránek DÚ, které nejsou v kompetenci sekce - 6 -

7 provozně-technické a odboru kanceláře ředitele DÚ. Čl. 7 Působnost ředitele pro sekci provozně-technickou Ředitel pro sekci provozně-technickou zejména: 1. řídí činnost sekce provozně-technické a odpovídá za její činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí vedoucí podřízených odborů a samostatného oddělení způsobilosti osob, 3. předkládá řediteli DÚ návrhy na řešení personálních a mzdových záležitostí sekce provoznětechnickou, 4. řídí a koordinuje kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců sekce provozně-technické nad výkonem státní správy a státního dozoru, 5. stanovuje, ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením, pracovní náplně zaměstnanců sekce provozně-technické, 6. odpovídá za udržování těch částí internetových stránek DÚ, které nejsou v kompetenci sekce stavební a odboru kanceláře ředitele DÚ. Čl. 8 Působnost ředitele odboru kanceláře ředitele DÚ Ředitel odboru kanceláře ředitele DÚ zejména: 1. řídí činnost odboru kanceláře ředitele DÚ a odpovídá za její činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí vedoucího oddělení vnitřní správy, vedoucího personálně ekonomického oddělení, asistentku ředitele a vedoucího oddělení metodicko-právního a přestupkového, 3. předkládá řediteli DÚ návrhy na řešení personálních a mzdových záležitostí odboru kanceláře ředitele DÚ, 4. stanovuje, ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením, pracovní náplně zaměstnanců odboru kanceláře ředitele DÚ, 5. zpracovává zápisy z porad ředitele DÚ, 6. odpovídá za udržování těch částí internetových stránek DÚ, které nejsou v kompetenci jednotlivých odborných útvarů, 7. odpovídá za zpracování technicko-ekonomického rozboru DÚ, 8. zpracovává podklady pro optimalizaci počtu zaměstnanců DÚ. Čl. 9 Působnost vedoucího personálně ekonomického oddělení Vedoucí personálně ekonomického oddělení zejména: 1. řídí činnost personálně ekonomického oddělení a odpovídá za jeho činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí zaměstnance personálně ekonomického oddělení, 3. řídí personálně ekonomické oddělení tak, aby byly zajištěny věcné, finanční a ekonomické náležitosti DÚ v souladu s platnými právními předpisy, 4. zajišťuje komunikaci s informačním systémem státní pokladna, 5. zajišťuje návrhy ekonomických plánů a rozpočtu DÚ, - 7 -

8 6. zabezpečuje rozbory a statistické výkazy pro vnější i vnitřní potřeby, 7. odpovídá za kvalitu celého procesu inventarizace majetku včetně organizačního zajištění, 8. zajišťuje komplexní personální agendu DÚ, 9. předkládá návrhy na řešení personálních a mzdových záležitostí personálně ekonomického oddělení řediteli odboru kanceláře ředitele DÚ. Čl. 10 Působnost vedoucího oddělení vnitřní správy Vedoucí oddělení vnitřní správy zejména: 1. řídí činnost oddělení vnitřní správy a odpovídá za jeho činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí zaměstnance oddělení vnitřní správy, 3. odpovídá za zajištění písemných podkladů pro zpracování investičních záměrů a investičních výhledů a vyhodnocení investiční činnosti v oblasti výpočetní techniky a za jejich včasné předání personálně ekonomickému oddělení DÚ, 4. vykonává koordinaci správy počítačových sítí, 5. odpovídá za výkon spisové služby týkající se příjmu, evidence, rozdělování, oběhu, odesílání a případně ukládání dokumentů podle příslušných ustanovení spisového a skartačního řádu DÚ, 6. odpovídá za zajištění písemných podkladů pro vedení operativně technické evidence hardware a software používaných na DÚ a za jejich včasné předání personálně ekonomickému oddělení DÚ, 7. předkládá návrhy na řešení personálních a mzdových záležitostí oddělení vnitřní správy řediteli odboru kanceláře ředitele DÚ. Ředitel odboru zejména: Čl. 11 Působnost ředitelů odborů 1. řídí činnost odboru a odpovídá za jeho činnost a za plnění uložených úkolů, 2. přímo řídí vedoucí jednotlivých oddělení, 3. řídí, koordinuje a kontroluje výkon státní správy, státního dozoru a dalších činností zajišťovaných odborem, 4. předkládá zprávy, rozbory, návrhy a jiné materiály řediteli sekce případně řediteli DÚ, pokud odbor spadá přímo do jeho působnosti, 5. předkládá návrhy na řešení personálních a mzdových otázek odboru řediteli sekce případně řediteli DÚ, pokud odbor spadá přímo do jeho působnosti, 6. odpovídá za správné vedení a archivaci písemností odboru, 7. odpovídá za hospodárné stanovení požadavků na nákup kancelářských potřeb a drobného hmotného majetku a jeho využití. Vedoucí oddělení zejména: Čl. 12 Působnost vedoucích oddělení 1. řídí činnost oddělení a odpovídá za jeho činnost a za plnění uložených úkolů, - 8 -

9 2. přímo řídí zaměstnance oddělení, 3. řídí, koordinuje a kontroluje výkon státní správy, státního dozoru a dalších činností zajišťovaných oddělením, 4. předkládá zprávy, rozbory, návrhy a jiné materiály řediteli odboru, 5. předkládá návrhy na řešení personálních a mzdových otázek oddělení řediteli odboru, 6. odpovídá za správné vedení a archivaci písemností oddělení, 7. odpovídá za hospodárné stanovení požadavků na nákup kancelářských potřeb a drobného hmotného majetku a jeho využití. Čl. 13 Jmenování vedoucích zaměstnanců DÚ a stanovení jejich zastupování 1. Vedoucí zaměstnance (představené, mimo ředitele DÚ) do funkce jmenuje ředitel DÚ. V případě nepřítomnosti vedoucího zaměstnance jej zastupuje jeho zástupce. Stálé zástupce pověřuje na návrh ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení ředitel DÚ. Takto určený zaměstnanec zastupuje ředitele sekce/odboru nebo vedoucího oddělení v plném rozsahu jeho činnosti. 2. Přehled vedoucích zaměstnanců a jejich stálých zástupců je uveden v příloze č Seznam vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců směrnice č. 1/2011 Delegování pravomocí personální seznamy. Tato příloha je informativní a nepodléhá projednávání se zřizovatelem a zástupci odborových organizací. ČÁST III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DÚ Čl. 14 Všeobecné kompetence útvarů DÚ 1. Organizační struktura je zobrazena organizačním schématem, které je uvedeno v příloze č Detailní přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ je uveden v příloze č. 2. Příloha č. 2 je informativní a nepodléhá projednávání se zřizovatelem a zástupci odborových organizací. Útvary DÚ plní povinnosti vyplývající z jejich odborného poslání a v jeho rozsahu. Kromě výše uvedeného útvary též: a) zpracovávají stanoviska k návrhům právních předpisů, výnosů, technických norem apod. v oblasti své působnosti, b) vypracovávají rozbory vlastní činnosti na úseku státní správy, c) vedou spisovou službu a zajišťují archivaci v rozsahu stanoveném spisovým řádem, d) zpracovávají plány dovolených, e) vedou evidenci vydaných dokumentů a vydaných oprávnění v rozsahu potřeb DÚ. 3. DÚ je povinným subjektem, který poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečení jednotného postupu jednotlivých útvarů a zaměstnanců DÚ v oblasti poskytování informací je upraveno příslušnou směrnicí DÚ. Touto agendou jsou pověřeny všechny útvary v rámci své působnosti. Všechny útvary udržují v aktuálním stavu informace zveřejňované na internetových stránkách DÚ. Pro zajištění těchto informací zpracovávají podklady a předkládají je odboru kanceláře ředitele DÚ k odsouhlasení a publikaci. 4. Každý útvar při výkonu státního dozoru a při své činnosti dohlíží nad dodržováním právních předpisů v rozsahu své působnosti. V případě zjištění jejich porušení vyzve zodpovědnou osobu k odstranění závad a za podmínek stanovených právními předpisy vede řízení ve věci uložení - 9 -

10 pokuty za spáchání správního deliktu, případně přestupku. Čl. 15 Působnost odboru kanceláře ředitele DÚ Odbor kanceláře ředitele DÚ zejména: 1. zajišťuje součinnost s odbornými útvary a podílí se na vedení správních řízení, 2. eviduje úkoly DÚ a sleduje termíny jejich plnění, 3. vykonává další činnosti podle pokynů ředitele DÚ, 4. působnost odboru kanceláře ředitele DÚ je detailně popsána v působnosti jednotlivých oddělení, podrobný seznam agend je uveden v příloze č. 2. Asistentka ředitele zejména: Čl. 16 Působnost asistentky ředitele DÚ 1. vede evidenci docházky a služebních cest ředitele DÚ, vedoucího personálně ekonomického oddělení, oddělení vnitřní správy, interního auditora a oddělení metodicko-právního a přestupkového, 2. zpracovává plány dovolené ředitele DÚ, vedoucího personálně ekonomického oddělení, oddělení vnitřní správy, interního auditora a oddělení metodicko-právního a přestupkového, 3. eviduje a číselně řadí vnitřní předpisy DÚ, včetně stvrzení o seznámení zaměstnanců uvedených v rozdělovníku, 4. zajišťuje ukládání a archivaci písemností ředitele DÚ, vedoucího personálně ekonomického oddělení, oddělení vnitřní správy, interního auditora a oddělení metodicko-právního a přestupkového ve Státním ústředním archivu, 5. soustřeďuje požadavky ředitele DÚ, vedoucího personálně ekonomického oddělení, oddělení vnitřní správy, interního auditora a oddělení metodicko-právního a přestupkového na kancelářský a jiný materiál a uplatňuje je u personálně ekonomického oddělení, 6. řeší stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Čl. 17 Působnost oddělení metodicko-právního a přestupkového Oddělení metodicko-právní a přestupkové především: 1. posuzuje správnost sankčních řízení z právního hlediska a vede jejich centrální evidenci, 2. zajišťuje správnost smluv DÚ z právního hlediska, vede jejich evidenci a archivaci, 3. zajišťuje správnost vnitřních předpisů DÚ z právního hlediska a vede jejich evidenci, 4. je odborným poradcem zaměstnanců DÚ v právních věcech při výkonu jejich pracovní činnosti, 5. vede správní řízení ve složitých případech na základě rozhodnutí ředitele DÚ, 6. zastupuje DÚ před soudy a v řízeních před orgány státní správy na základě plné moci udělené ředitelem DÚ, 7. projednává a vyřizuje náhrady škod vzniklých organizaci, 8. projednává a vyřizuje odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání,

11 9. kompletuje připomínky a vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se výkonu státní správy a státního dozoru ve věcech drah, 10. ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením projednává a vyřizuje pracovně právní spory, 11. v součinnosti s odbornými útvary koordinuje zpracování metodických pokynů případně přímo zpracovává metodické pokyny pro aplikaci platné legislativy v podmínkách DÚ a podle pokynů ředitele DÚ, 12. v součinnosti s odbornými útvary zpracovává žádosti o stanovisko Ministerstva dopravy a dalších orgánů ve věci českých, evropských nebo mezinárodních právních předpisů, 13. zakládá úplnou Sbírku zákonů, 14. vykonává státní dozor ve věcech provozování drah a drážní dopravy. 15. projednává přestupky podle 50 odst. 1 zákona o dráhách v prvním stupni a vede jejich agendu, 16. zajišťuje úkoly BOZP, ve spolupráci s PEO vede příslušnou agendu, zajišťuje odborné vyšetření příčin vzniku pracovních úrazů a řádné sepsání záznamu o úrazu podle platných předpisů, vede evidenci o pracovních úrazech a nemocích z povolání. 17. vede agendu požární ochrany. Oddělení vnitřní správy: Čl. 18 Působnost oddělení vnitřní správy 1. zajišťuje prostřednictvím programu GINIS výkon spisové služby týkající se příjmu, evidence, rozdělování, oběhu, odesílání a případně ukládání dokumentů podle příslušných ustanovení spisového a skartačního řádu DÚ, zajišťuje odesílání prostřednictvím datových schránek, 2. zajišťuje vkládání, úpravy a odstraňování adres z kartotéky externích subjektů v programu GINIS, 3. zpracovává písemné podklady pro investiční záměry a investiční výhledy a provádí vyhodnocení činnosti v oblasti výpočetní techniky, 4. ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením zajišťuje poptávku a výběr dodavatele na nákup hardware a software podle zákona o veřejných zakázkách, 5. ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením zajišťuje nákup nového hardware a software podle dispozic ředitele DÚ, 6. zajišťuje včasné opravy hardware instalovaného na DÚ, 7. zajišťuje a provádí instalace software v rámci DÚ, 8. zajišťuje včasné opravy hardware instalovaného na DÚ, 9. ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením zajišťuje opravy nebo úpravy software v majetku DÚ, 10. provádí kontrolu oprávněnosti instalovaného software ve vztahu k licencím na všech počítačích instalovaných na DÚ, 11. zpracovává písemné podklady pro vedení operativně technické evidence hardware a software používaných na DÚ, 12. zajišťuje údržbu používaných programů a zpracovávaných úloh,

12 13. zajišťuje ochranu a zálohování dat v informačních systémech na DÚ, 14. zajišťuje a organizuje správu počítačových sítí DÚ a odpovídá za jejich provoz, 15. vede evidenci a přesuny majetku v oblasti výpočetní techniky, kopírek, telefonních přístrojů, 16. po technické a organizační stránce zajišťuje agendu elektronických podpisů a značek, 17. po technické a organizační stránce zajišťuje přístupová práva do elektronických informačních systémů, 18. zajišťuje správu metalických datových, zabezpečovacích a telefonních okruhů na všech dislokovaných pracovištích DÚ, 19. provádí kontrolu oprávněnosti instalovaného software ve vztahu k SW licencím na všech počítačích v majetku DÚ, 20. provádí kontrolu dodržování uživatelské kázně. Čl. 19 Působnost personálně ekonomického oddělení Personálně ekonomické oddělení zejména: 1. vykonává činnosti, které mu stanovují vnitřní předpisy, 2. zpracovává vnitřní předpisy spojené s hospodařením DÚ a personalistikou, 3. zpracovává návrhy plánů a rozpočtu DÚ a jejich změn, 4. sleduje čerpání rozpočtu a odpovídá za hospodaření s finančními prostředky, 5. zajišťuje komunikaci s informačním systémem státní pokladna, 6. vede účetnictví a odpovídá za správnost zaúčtování účetních dokladů, účetních uzávěrek a vykazování hospodářských vztahů DÚ vůči Ministerstvu dopravy a vůči státnímu rozpočtu, 7. zpracovává příslušná daňová přiznání a podklady pro finanční referáty místních úřadů a pro finanční daňové revize, 8. zajišťuje veškeré účetní práce FKSP, 9. vyhotovuje převodní příkazy k úhradám z běžného účtu, zajišťuje platební styk s ČNB, 10. zajišťuje vyplácení platů, cestovních náhrad a úhrady faktur, 11. vede agendu mezd, 12. vede evidenci majetku DÚ a zajišťuje jeho inventarizaci, 13. zajišťuje pokladní službu, 14. vede evidenci pokut a správních poplatků souhrnně za DÚ, 15. vede agendu personalistiky, systemizace DÚ a kolektivního vyjednávání, 16. zodpovídá za splnění podmínek zdravotní způsobilosti zaměstnanců DÚ, 17. vede agendu jízdních výhod zaměstnanců DÚ, 18. vede evidenci pověření k výkonu státního dozoru na dráhách, služebních průkazů, razítek a dalších oprávnění, 19. ve spolupráci s vedoucími útvarů organizuje a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců DÚ, 20. vede evidenci o dosažené kvalifikaci, absolvovaných kurzech a získaných osvědčeních

13 zaměstananců DÚ, 21. vede evidenci poskytnutých oprávnění, aktualizuje související dokumenty (např. směrnici delegování pravomocí personální seznamy, telefonní seznam, dokumentaci ve vtahu k autodopravě), 22. zajišťuje zahraniční služební cesty (jízdenky, pojištění atd.) zaměstnanců DÚ, 23. zajišťuje řízení přiděleného služebního vozidla při pracovních cestách ředitele, případně jeho zástupců, 24. zajišťuje organizace jízd vozidel DÚ a posádek podle objednávek uživatelů dopravy, včetně plánování a optimalizace tras, 25. v součinnosti s odbornými útvary organizuje školení zaměstnanců DÚ a sleduje úroveň doplňování, prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců DÚ, 26. zajišťuje poptávku a výběr dodavatelů na služby, dodávky a stavební práce podle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 27. ve spolupráci s odborem kanceláře ředitele DÚ zajišťuje hospodářskou správu pro všechny útvary DÚ (nákup materiálu, zajišťování oprav majetku DÚ a zařízení pronajatých prostor, výběrová řízení). Čl. 20 Působnost interního auditora Interní auditor (kontrolor) zejména: 1. sestavuje plány kontrol a koordinuje kontrolní činnost na DÚ, 2. řídí a provádí kontroly podle plánu kontrol a mimořádné kontroly ukládané ředitelem DÚ, 3. vede centrální evidenci stížností, oznámení a vyřizuje je ve spolupráci s ostatními útvary DÚ, 4. stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému pro zajištění účinného řízení DÚ včetně ověřování jeho účinnosti, 5. vede evidenci utajovaných materiálů DÚ, zabezpečuje jejich předávání, ukládání, archivaci a skartaci, 6. odpovídá za činnosti DÚ v oblasti poskytování informací, vede evidenci a zpracovává výroční zprávy o činnosti DÚ v této oblasti, 7. vykonává státní dozor ve věcech drah, 8. podílí se na zpracování vnitřních předpisů DÚ, 9. zajišťuje úkoly krizového plánu a krizových situací a vede příslušnou agendu. Čl. 21 Působnost sekretariátů dislokovaných pracovišť Sekretariáty jsou součástí územního odboru Plzeň a územního odboru Olomouc. Sekretariát příslušného územního odboru zejména: 1. pro odbory zajišťuje výkon spisové služby týkající se příjmu, evidence, rozdělování, oběhu, odesílání a případně ukládání dokumentů podle příslušných ustanovení spisového a skartačního řádu DÚ, 2. vede evidenci docházky a služebních cest zaměstnanců územního odboru,

14 3. vede a zasílá kanceláři ředitele sekce stavební evidenci vydaných rozhodnutí, správních poplatků, pokutových a odvolacích řízení, stížností, oznámení a podnětů za územní odbor, 4. zpracovává a zasílá kanceláři ředitele sekce stavební statistické výkazy za územní odbor pro Český statistický úřad, 5. zpracovává plány dovolené zaměstnanců územního odboru a sleduje její čerpání, 6. vede deník dispečera autodopravy pro dislokované pracoviště, 7. soustřeďuje požadavky zaměstnanců dislokovaného pracoviště na kancelářský a jiný materiál a uplatňuje je prostřednictvím kanceláře ředitele sekce stavební u personálně ekonomického oddělení, 8. zajišťuje údržbu a drobné opravy inventáře a pronajatých prostor dislokovaného pracoviště ve spolupráci s personálně ekonomickým oddělením, 9. zajišťuje ukládání a archivaci písemností územního odboru ve Státním ústředním archivu, 10. plní další úkoly podle pokynů ředitele odboru. Čl. 22 Působnost sekce stavební 1. Sekce stavební vykonává zejména působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona o dráhách a 15 stavebního zákona. Rozsah působnosti svěřené stavebním zákonem je upravena částí čtvrtou až sedmou stavebního zákona. Sekce stavební vydává závazná stanoviska dle 149 správního řádu pro stavby zasahující z části do obvodu dráhy a do ochranného pásmu dráhy. Sekce stavební rovněž vede řízení o stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železničních drah s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí a jeho změně. Dále zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich, zavádí zkušební provoz na stavbách dráhy. 2. Sekce stavební spolupracuje s odborem drážních vozidel při vydávání kolaudačního rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se stane součástí evropského železničního systému. Proces ověřování způsobilosti probíhá již od posuzování dokumentace pro vydání stavebního povolení. Sekce stavební ve spolupráci s odborem drážních vozidel ověřuje splnění podmínky posouzení dráhy z hlediska bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 3. Sekce stavební vkládá údaje do registru staveb. Sekce stavební vede registr infrastruktury podle 49d zákona o dráhách. 4. Sekce stavební vykonává státní dozor dle stavebního zákona, zákona o dráhách a dozor nad výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., a to konkrétně nad výrobky stavby dráhy s výjimkou určených technických zařízení. Sekce stavební vykonává státní dozor nad zajištěním propojenosti železniční dráhy určené k začlenění do evropského železničního systému. 5. Podrobný seznam agend je uveden v příloze č. 2. Čl. 23 Působnost kanceláře ředitele sekce stavební Kancelář ředitele sekce stavební zejména: 1. zpracovává statistické výkazy za oblast Praha pro Český statistický úřad a souhrnně za sekci stavební, 2. vede evidenci vydaných rozhodnutí, správních poplatků, pokutových a odvolacích řízení,

15 stížností, oznámení a podnětů souhrnně za sekci stavební, 3. vede evidenci docházky a služebních cest zaměstnanců souhrnně za sekci stavební, rovněž zpracovává plány dovolené zaměstnanců územního odboru Praha a sleduje její čerpání, 4. nárokuje stravenky zaměstnancům sekce stavební, územního odboru Praha a zajišťuje jejich distribuci, 5. soustřeďuje požadavky zaměstnanců sekce stavební na kancelářský a jiný materiál a ve spolupráci s ředitelem sekce stavební je uplatňuje u personálně ekonomického oddělení, 6. připravuje podkladovou dokumentaci pro agendu ředitele sekce stavební, 7. provádění doručování, 8. pro ředitele sekce stavební územní odbor Praha zajišťuje drobné nákupy na reprezentaci a odpovídá za jejich zúčtování. Čl. 24 Působnost odborů sekce stavební 1. Územní odbory sekce stavební plní úkoly v rámci sekce stavební v regionu stanoveném rozhodnutím ředitele sekce stavební. Územní odbor Praha vede registr infrastruktury v rámci celé ČR. Součástí územního odboru Plzeň a územního odboru Olomouc jsou sekretariáty. Pro územní odbor Praha vykonává vybrané činnosti kancelář ředitele sekce stavební. 2. Územní odbory vykonávají činnosti v rozsahu působnosti jednotlivých oddělení. Čl. 25 Působnost oddělení železničních celostátních drah 1. Oddělení železničních celostátních drah jednotlivých územních odborů sekce stavební provádí jako speciální stavební úřad veškerou činnost podle stavebního zákona (v rozsahu celostátních drah), části čtvrté Stavební řád vč. výkonu státního dozoru ve věcech stavebního řádu a kontrolních prohlídek staveb, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 2. Oddělení železničních celostátních drah jednotlivých územních odborů sekce stavební vydává souhlasy ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a zčásti v obvodu dráhy, rozhoduje o změně rozsahu a způsobu zabezpečení železničních přejezdů, zavádí zkušební provoz na stavbách dráhy, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah, zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich, rozhoduje o omezení vlastnických práv, nedojde-li k uzavření smlouvy o umístění sítě technického vybavení do obvodu dráhy, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, a to v rozsahu celostátních drah. Čl. 26 Působnost oddělení železničních regionálních drah a vleček 1. Oddělení železničních regionálních drah a vleček jednotlivých územních odborů sekce stavební provádí jako speciální stavební úřad veškerou činnost podle stavebního zákona (v rozsahu regionálních drah a vleček), části čtvrté Stavební řád vč. výkonu státního dozoru ve věcech stavebního řádu a kontrolních prohlídek staveb, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. 2. Oddělení železničních celostátních drah jednotlivých územních odborů sekce stavební vydává souhlasy ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a zčásti v obvodu dráhy, rozhoduje o změně rozsahu a způsobu zabezpečení železničních přejezdů, zavádí zkušební provoz na stavbách dráhy, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah, zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich, rozhoduje o omezení vlastnických práv, nedojde-li k

16 uzavření smlouvy o umístění sítě technického vybavení do obvodu dráhy, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, a to v rozsahu regionálních drah a vleček. Čl. 27 Působnost oddělení ostatních drah 1. Oddělení ostatních drah jednotlivých územních odborů sekce stavební provádí jako speciální stavební úřad veškerou činnost podle stavebního zákona (v rozsahu ostatních drah), části čtvrté Stavební řád vč. výkonu státního dozoru ve věcech stavebního řádu a kontrolních prohlídek staveb, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. 2. Oddělení ostatních drah jednotlivých územních odborů sekce stavební vydává souhlasy ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a zčásti v obvodu dráhy, zavádí zkušební provoz na stavbách dráhy, provádí výkon státního dozoru ve věcech drah, zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich, řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob, a to v rozsahu ostatních drah. Čl. 28 Působnost sekce provozně-technické 1. Působnost sekce provozně-technické je schvalování způsobilosti určených technických zařízení k provozu, ověřování technické způsobilosti drážních vozidel a schvalování drážních vozidel a typů drážních vozidel a ověřování odborné způsobilosti osob. Sekce provozně-technická dále rozhoduje o nezpůsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, zajišťuje registraci drážních vozidel, spravuje rejstřík licencí. Působnost sekce provozně-technické je detailně popsána v působnosti jednotlivých odborů a oddělení. 2. Sekce provozně-technická ověřuje splnění podmínek bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, vydává osvědčení dopravce a provozovatele drah. 3. Sekce provozně-technická uděluje licence k provozování drážní dopravy, vydává úřední povolení k provozování dráhy a provádí jejich změny. Ve stanovených případech provádí změnu kategorie dráhy, ruší dráhy a její části. 4. Sekce provozně-technická vykonává činnost regulačního úřadu v souvislosti se směrnicí 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti. 5. Sekce provozně-technická vykonává státní dozor dle zákona o dráhách a dozor nad výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., a to konkrétně nad určenými technickými zařízeními a drážními vozidly. Čl. 29 Působnost kanceláře ředitele sekce provozně-technické Kancelář ředitele sekce provozně-technické zejména: 1. zajišťuje administrativně-organizační činnosti při výkonu státní správy sekce provozně-technické, 2. vede evidenci vydaných rozhodnutí, správních poplatků, pokutových a odvolacích řízení, stížností, oznámení a podnětů souhrnně za sekci provozně-technické, 3. vede evidenci docházky a služebních cest vedoucích zaměstnanců sekce provozně-technické, rovněž zpracovává plány dovolené vedoucích zaměstnanců sekce provozně-technické a sleduje její čerpání, 4. nárokuje stravenky zaměstnancům sekce provozně-technické a zajišťuje jejich distribuci, 5. soustřeďuje požadavky zaměstnanců sekce provozně-technické na kancelářský a jiný materiál

17 a ve spolupráci s ředitelem sekce provozně-technické je uplatňuje u personálně ekonomického oddělení, 6. připravuje podkladovou dokumentaci pro agendu ředitele sekce provozně-technické, 7. pro ředitele sekce provozně-technické zajišťuje drobné nákupy na reprezentaci a odpovídá za jejich zúčtování. Čl. 30 Působnost samostatného oddělení způsobilosti osob 1. Samostatné oddělení způsobilosti osob ověřuje odbornou způsobilost osob k řízení drážních vozidel. Oddělení dále vydává průkazy způsobilosti k řízení drážních vozidel a lanových drah, nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti a rozhoduje o omezení nebo zákazu řízení drážních vozidel a lanových drah za zákonem stanovených podmínek. Oddělení způsobilosti osob provádí ověřování všeobecné odborné způsobilosti pro řízení drážního vozidla a pro výkon činnosti strojvedoucího, vydává a odnímá licence strojvedoucího. Oddělení způsobilosti osob akredituje školící zařízení a provádí akreditaci zkoušejících zvláštní odborné způsobilosti. Oddělení způsobilosti osob vede rejstřík licencí strojvedoucích a spolupracuje s orgány dohledu nad činností strojvedoucích ostatních členských států EU, Evropskou komisí a Evropskou železniční agenturou (dále jen ERA ). Těmto orgánům poskytuje informace stanovené zákonem o dráhách. 2. Samostatné oddělení způsobilosti osob vykonává státní dozor dle zákona o dráhách a zejména dozor nad postupy dopravců v oblasti odborné způsobilosti osob k řízení drážních vozidel a nad činností akreditovaných školících zařízení. 3. Podrobný seznam agend je uveden v příloze č. 2. Čl. 31 Působnost odboru bezpečnosti a licencí 1. Odbor bezpečnosti a licencí plní funkci regulačního úřadu. Odbor uděluje licence dopravcům, vydává úřední povolení k provozování dráhy. Odbor bezpečnosti a licencí rozhoduje o omezení provozování dráhy a drážní dopravy, zastavení drážní dopravy, prověřuje prohlášení o dráze, přezkoumává proces přidělování kapacity dopravní cesty. Odbor zajišťuje regulaci přístupu k mezinárodním evropským železničním koridorům pro konkurenceschopnou nákladní dopravu podle přímo použitelného evropského předpisu. Odbor dále prověřuje finanční způsobilost dopravců a provozovatelů drah, prověřuje trvání pojištění odpovědnosti z provozování drážní dopravy pro dopravce, rozhoduje o změně kategorie dráhy ve vybraných případech, rozhoduje rovněž o zrušení dráhy. Vede řízení ve věci rozhodnutí o názvu stanice (zastávky). 2. Odbor ve funkci bezpečnostního úřadu osvědčuje dopravce a provozovatele dráhy z hlediska bezpečnosti a rozhoduje o změně nebo o odejmutí těchto osvědčení, zpracovává výroční zprávu o bezpečnosti. Odbor dále zajišťuje notifikaci národních bezpečnostních a technických předpisů, licencí dopravců a osvědčení Evropské železniční agentuře. Odbor bezpečnosti a licencí také řeší problematiku bezpečnostních doporučení vydávaných Drážní inspekcí, bezpečnostních varování a oznámení vydávaných Evropskou železniční agenturou. Odbor dále eviduje protokoly ze státních dozorů vykonaných Drážní inspekcí, včetně evidence odstranění nedostatků ze strany dozorovaných subjektů. Odbor dále sleduje vývoj bezpečnosti na železnici v České republice, bezpečnostních indikátorů, dodržování národních referenčních hodnot a bezpečnostních cílů, vede přehled mimořádných událostí na železnici a sleduje denní hlášení mimořádností na dráhách. 3. Odbor bezpečnosti a licencí vede agendu práv cestujících, vyřizuje stížnosti na porušování práv

18 cestujících, spolupracuje s ostatními orgány členských států EU a Evropskou komisí ve věci jednotného postupu pro zajištění práv cestujících, kontroluje výroční zprávy o kvalitě poskytovaných služeb. 4. Odbor bezpečnosti a licencí vykonává státní dozor dle zákona o dráhách. 5. Odbor bezpečnosti a licencí vykonává činnosti v rozsahu působnosti jednotlivých oddělení. 6. Podrobný seznam agend odboru bezpečnosti a licencí je uveden v příloze č. 2. Čl. 33 Působnost oddělení bezpečnosti a práv cestujících 1. Působností oddělení bezpečnosti a práv cestujících je činnost týkající se provozování dráhy a drážní dopravy na celostátní dráze a dráhách regionálních. Jedná se především o proces udělení a odejmutí licencí k provozování drážní dopravy, vydávání a rušení úředních povolení k provozování celostátní nebo regionální dráhy, provádění změn údajů uvedených v úředních povoleních a licencích, posuzuje a ověřuje odbornou způsobilost osob k provozování drah a provozování drážní dopravy, stanovuje konkrétní podmínky pro provozování drah a provozování drážní dopravy. Vydává rozhodnutí o omezení provozování celostátní/regionální dráhy, zastavení drážní dopravy, posuzuje finanční způsobilost, kontroluje doklady o trvání pojištění dopravce, vede agendu železničních koridorů, prověřuje prohlášení o dráze, přezkoumává proces přidělování kapacity dopravní cesty, rozhoduje spory při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy uzavírané mezi dopravcem a provozovatelem dráhy, rozhoduje o trase vlaku v přeshraniční osobní dopravě, řeší správní delikty za porušení povinností vlastníka dráhy, provozovatele dráhy nebo dopravce. 2. Oddělení bezpečnosti a práv cestujících vydává osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, dopravce, provádí jejich změny a odebrání, ve spolupráci s ostatními odbory a odděleními DÚ posuzuje systém bezpečnosti provozovatele dráhy a dopravce. Oddělení řeší problematiku bezpečnostních doporučení vydaných Drážní inspekcí, bezpečnostních varování a oznámení vydávaných Evropskou železniční agenturou. Oddělení dále eviduje protokoly ze státních dozorů vykonaných Drážní inspekcí, včetně evidence odstranění nedostatků ze strany dozorovaných subjektů. Oddělení dále sleduje vývoj bezpečnosti na železnici v České republice, bezpečnostních indikátorů, dodržování národních referenčních hodnot a bezpečnostních cílů, vede přehled mimořádných událostí na železnici a sleduje denní hlášení mimořádností na dráhách, zajišťuje notifikaci národních bezpečnostních a technických předpisů, licencí dopravců a osvědčení Evropské železniční agentuře, spolupracuje s Evropskou železniční agenturou v oblasti regulace a bezpečnosti. 3. Oddělení bezpečnosti a práv cestujících řeší stížnosti na postup dopravce ve veřejné osobní dopravě, včetně přepravy imobilních nebo jinak zdravotně postižených osob, kontroluje výroční zprávy kvalitě poskytovaných služeb. Čl. 33 Působnost oddělení úředních povolení a licencí 1. Působností oddělení úředních povolení a licencí je činnost v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy. Vydává úřední povolení k provozování dráhy vlečky, rozhoduje o změně nebo zrušení povolení. Uděluje licence k provozování drážní dopravy na vlečkách, a na styku vzájemně zaústěných drah, dále provádí změny a odejmutí těchto licencí. Posuzuje a ověřuje odbornou způsobilost osob k provozování drah a provozování drážní dopravy, stanovuje konkrétní podmínky pro provozování drah a provozování drážní dopravy. Projednává zrušení dráhy vlečky, nebo její části na návrh vlastníka dráhy. Zajišťuje plnění povinností vlastníka dráhy

19 týkající se provozování dráhy a provozuschopnosti, vydává rozhodnutí o omezení provozování dráhy vlečky. 2. Vede správní řízení ve věci změny kategorie dráhy v působnosti DÚ, projednává žádosti o stanovení názvu železniční zastávky/stanice, změně názvu železniční zastávky/stanice. Řeší podněty týkající bezpečnosti, především bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy, porušení povinnosti provozovatele a vlastníka dráhy, nebo dopravce. Oddělení úředních povolení a licencí, rozhoduje spory při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy uzavírané mezi dopravcem a provozovatelem dráhy. Čl. 34 Působnost odboru UTZ elektrických 1. Působností odboru UTZ elektrických je oblast UTZ podle 47, odst. 1 zákona o dráhách a dále v rozsahu stanoveném 1 odst. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Řád UTZ ). 2. Odbor UTZ elektrických schvaluje způsobilost UTZ k provozu v rozsahu své působnosti, případně může rozhodnout o nezpůsobilosti UTZ. 3. Odbor UTZ elektrických ověřuje odbornou způsobilost k provádění revizí UTZ a prohlídek a zkoušek UTZ v provozu v rozsahu své působnosti, případně může odejmout osvědčení o odborné způsobilosti. 4. Odbor UTZ elektrických ověřuje odbornou způsobilost právnických osob žádajících o pověření MD k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ ve smyslu 47 odst. 4 zákona o dráhách a 6 odst. 7 Řádu UTZ. 5. Odbor UTZ elektrických spolupracuje s odborem drážních vozidel a ECM v rámci ověření technické způsobilosti drážních vozidel, schválení typu, podmínek zkušebního provozu či schválení změny, a to v rozsahu své působnosti. 6. V rozsahu své působnosti spolupracuje s ostatními útvary DÚ v rámci povinnosti DÚ jako bezpečnostního a regulačního orgánu na železnici dle příslušných předpisů EU. 7. Odbor UTZ elektrických zastupuje DÚ v koordinační komisi při ÚNMZ v rozsahu své působnosti. 8. Odbor UTZ elektrických vykonává činnosti v rozsahu působnosti jednotlivých oddělení. 9. Odbor UTZ elektrických vykonává státní dozor ve věcech drah a nad stanovenými a ostatními výrobky určenými k provozování dráhy a drážní dopravy a nad strukturálními a provozními subsystémy dle zákona o dráhách v rozsahu své působnosti. 10. Podrobný seznam agend odboru UTZ elektrických je uveden v příloze č. 2. Čl. 35 Působnost oddělení sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 1. Výkon činností v působnosti DÚ se zaměřením na UTZ elektrická v oboru zabezpečovacích zařízení, jejichž obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy (staniční, traťové, vlakové dělící se na část infrastrukturní a část mobilní, kombinované), systémů řízení a zabezpečení podle předpisů EU (traťový subsystém, mobilní resp. vozidlový subsystém), silnoproudých zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky, rádiových zařízení, el. sítí drah

20 a el. rozvodů drah, el. zařízení napájených z TV, el. zařízení lanových drah, náhradních zdrojů el. energie pro provozování dráhy a zkušeben el. zařízení drah (dále jen oblast OZSZ ). 2. Posuzování odborné způsobilosti právnické osoby žádající MD o pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ elektrických v oblasti OZSZ. 3. Posuzování bezpečnosti drah a provozování dráhy z hlediska bezpečnosti v oblasti OZSZ. 4. Schvalování způsobilosti UTZ elektrických k provozu v oblasti OZSZ. 5. Správní řízení ve věci zadržení průkazu způsobilosti a rozhodnutí o provozní nezpůsobilosti UTZ elektrického v oblasti OZSZ. 6. Zpracování odborných stanovisek a posuzování dokumentace k žádostem v problematice související s UTZ elektrickými (zejména v oblasti OZSZ) na základě žádosti jiného odboru či oddělení DÚ. Čl. 36 Působnost oddělení elektrotechnických a energetických zařízení 1. Výkon činností v působnosti DÚ se zaměřením na UTZ elektrická v oboru el. rozvodných zařízení drah, trakčního vedení, trakčních napájecích a spínacích stanic, elektrických zařízení drážních vozidel vč. předpisů EU, silnoproudých zařízení drážní, požární, signalizační a výpočetní techniky, systémů energie dle předpisů EU, el. sítí drah a el. rozvodů drah, el. zařízení napájených z TV, el. zařízení lanových drah, náhradních zdrojů el. energie pro provozování dráhy a zkušeben el. zařízení drah (dále jen oblast OEEZ ) 2. Posuzování odborné způsobilosti právnické osoby žádající MD o pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ elektrických v oblasti OEEZ. 3. Posuzování bezpečnosti drah a provozování dráhy z hlediska bezpečnosti v oblasti OEEZ. 4. Schvalování způsobilosti UTZ elektrických k provozu v oblasti OEEZ. 5. Správní řízení ve věci zadržení průkazu způsobilosti a rozhodnutí o provozní nezpůsobilosti UTZ elektrického v oblasti OEEZ. 6. Zpracování odborných stanovisek a posuzování dokumentace k žádostem v problematice související s UTZ elektrickými (zejména v oblasti OEEZ) na základě žádosti jiného odboru či oddělení DÚ. Čl. 37 Působnost odboru UTZ neelektrických 1. Odbor UTZ neelektrických vykonává působnost odboru UTZ pro zařízení tlaková, plynová, zdvihací a dopravní dle 1 odst. 2, 3, 5, 6 Řádu UTZ. 2. Odbor UTZ neelektrických vykonává státní dozor dle zákona o dráhách a dozor nad výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., a to konkrétně nad určenými technickými zařízeními a drážními vozidly pro přepravu nebezpečných věcí. 3. Odbor UTZ neelektrických spolupracuje s ostatními odbory a odděleními v oblasti své působnosti. 4. Odbor UTZ neelektrických vykonává činnosti v rozsahu působnosti jednotlivých oddělení. 5. Podrobný seznam agend UTZ neelektrických je uveden v příloze č

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Účinnost od 1. 1. 2015 V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihočeského kraje Centra sociálních služeb Jindřichův

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 1 z 55 15.5.2013 12:20 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více