SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD"

Transkript

1 Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel odboru legislativněprávního Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: JUDr. Rostislav Dvořák předseda Směrnice o poskytování cestovních náhrad byla schválena představenstvem dne 12. prosince 2013 Změna č.1: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 25. srpna 2014 Změna č.2: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy... 4 Část II ÚČEL... 4 Část III ZÁVAZNOST... 4 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře... 5 Část V PRACOVNÍ CESTA OBECNĚ Všeobecně Pravomoci a odpovědnosti Jízdní výdaje Náhrady výdajů za ubytování Stravné Náhrada nutných vedlejších výdajů Náležitosti dokladů Ztráta dokladů a neprokázání výše výdajů Vyúčtování... 8 Část VI PRACOVNÍ CESTA V TUZEMSKU Sazba stravného Záloha na pracovní cestu Ukončení pracovní cesty... 8 Část VII PRACOVNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ Plánování pracovních cest do zahraničí Náhrady při pracovní cestě do zahraničí Záloha na pracovní cestu do zahraničí Ukončení pracovní cesty do zahraničí Pojištění zaměstnanců při pracovní cestě do zahraničí Část VIII VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL Provoz služebních vozidel Správa vozového parku Přidělení služebního vozidla Základní povinnosti řidiče Povinnosti řidiče při dopravní nehodě... 12

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana , Formulační úprava , Komentář Formulační úprava ve vazbě na provedenou organizační změnu , Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav , Formulační úprava , Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav Ustanovení zrušeno ve vazbě na aktuální stav.

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz družstvo předseda generální ředitel směrnice kolektivní smlouva Svaz českých a moravských výrobních družstev výrobní či jiné družstvo, které je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev generální ředitel Svazu českých a moravských výrobních družstev směrnice o poskytování cestovních náhrad kolektivní smlouva uzavřená na příslušné období mezi Svazem českých a moravských výrobních družstev a základní odborovou organizací OS UNIOS 1.2 Pojmy pracovní cesta útvar vedoucí útvaru pracovní cesta do zahraničí zaměstnanec časově omezené vyslání zaměstnance svazem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce organizační jednotka v rámci vnitřní organizace svazu vedoucí zaměstnanec, který řídí činnost daného útvaru doba pracovní cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke svazu Část II ÚČEL Směrnice upravuje vysílání zaměstnanců na pracovní cesty a dále stanovuje podmínky pro používání služebních vozidel. Část III ZÁVAZNOST Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. Směrnicí se řídí též pracovní cesty členů představenstva a členů kontrolní komise; pro účely podle této směrnice mají členové těchto orgánů postavení zaměstnance.

5 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy zákoník práce zákon o provozu na pozemních komunikacích 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-01 Jednací a volební řád představenstva NP-02 Organizační řád NP-10 Podpisový řád PT-08 Vnitřní hospodaření kolektivní smlouva uzavřená mezi Svazem českých a moravských výrobních družstev a základní odborovou organizací OS UNIOS 4.3 Přílohy PR-/01 Seznam záznamů 4.4 Související šablony a formuláře Bez šablon a formulářů.

6 Část V PRACOVNÍ CESTA OBECNĚ 5.1 Všeobecně Pracovní cesty zaměstnanců a poskytování náhrad při pracovních cestách zaměstnanců se řídí příslušnými právními předpisy. 5.2 Pravomoci a odpovědnosti Osobou schvalující cestovní příkaz je: a) představenstvo v případě cesty předsedy do zahraničí, b) předseda v případě pracovní cesty zaměstnanců, členů představenstva a členů kontrolní komise do zahraničí, c) předseda v případě pracovní cesty generálního ředitele, členů představenstva a členů kontrolní komise v tuzemsku, d) generální ředitel v případě pracovní cesty v tuzemsku vedoucích útvarů, e) přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec v případě pracovní cesty v tuzemsku jeho podřízených zaměstnanců Cestovní příkaz musí být schválen před nástupem na pracovní cestu. Osoba schvalující cestovní příkaz, je povinna zaměstnanci určit nebo schválit účel pracovní cesty, místo a čas jejího nástupu, místo výkonu práce, způsob dopravy a datum a místo ukončení pracovní cesty s tím, že je zároveň povinna přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Zaměstnanec je povinen dodržovat podmínky pracovní cesty stanovené v cestovním příkazu a vnitřních předpisech. 5.3 Jízdní výdaje Použití dopravního prostředku je určeno před nastoupením pracovní cesty cestovním příkazem. Jízdní výdaje za veřejné dopravní prostředky je zaměstnanec povinen doložit jízdenkou, letenkou, účtem taxislužby či jiným jízdním dokladem prokazujícím úhradu jízdních výdajů Zaměstnanec, který využije taxislužby, aniž by byla určeným dopravním prostředkem, si musí být vědom skutečnosti, že jeho náklady nemusí být uznány jako oprávněné, zvláště v případech, kdy bylo možné potřebu použití taxislužby předpokládat a přizpůsobit organizaci pracovní cesty úspoře nákladů Jiné než služební vozidlo lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem generálního ředitele na základě doporučení pověřeného pracovníka odboru rozpočtu a správy majetku, který toto vyznačí na cestovním příkazu. K vyúčtování pracovní cesty jiným než služebním vozidlem podle 157 odst. 3 zákoníku práce, je zaměstnanec povinen předložit spolu s cestovním příkazem kopii technického průkazu vozidla s údajem o spotřebě pohonných hmot a uvést číslo havarijního pojištění vozidla. V případě opakovaného použití jiného než služebního vozidla nemusí zaměstnanec přikládat technický průkaz vozidla v případě, že kopie tohoto technického průkazu je uložena u příslušného zaměstnance přezkoumávajícího cestovní příkazy. Povinností zaměstnance je v takovém případě nahlásit případné změny v technickém průkazu vozidla před nastoupením další pracovní cesty Pro výpočet náhrad za používání jiných než služebních vozidel se používají postupy podle 157 odst. 4 a 158 zákoníku práce.

7 Náhrady výdajů za ubytování Výdaje za ubytování prokazuje zaměstnanec dokladem o ubytování, který musí obsahovat tyto údaje: a) název a identifikaci ubytovacího zařízení, b) rozsah poskytnuté služby, c) jméno zaměstnance, d) datum, kdy bylo ubytování poskytnuto, e) cenu za ubytování Zaměstnanec je povinen na pracovní cestě využívat maximálně hospodárného způsobu ubytování. Vyšší kategorie hotelu s cenou nad 170,- EUR při pracovní cestě do zahraničí a nad 4.000,- Kč při pracovní cestě v tuzemsku za jeden nocleh lze použít jen po předchozím souhlasu předsedy nebo generálního ředitele, jako schvalující osoby, uděleném na cestovním příkazu. Limit ceny ubytování neplatí pro předsedu Způsob ubytování zpravidla určí osoba schvalující cestovní příkaz a případně upřesní horní hranici ceny ubytování. 5.5 Stravné Výše stravného je závislá na době trvání pracovní cesty. Čas určený pro pracovní cestu je uveden v cestovním příkazu. Pro určení doby trvání pracovní cesty platí, že při použití autobusu a vlaku jsou směrodatné časové údaje podle platného jízdního řádu, při použití letadla, odlet a přílet podle letového řádu. Odchylky od těchto údajů lze uznat jen na základě písemného potvrzení provozovatele uvedených dopravních prostředků. 5.6 Náhrada nutných vedlejších výdajů Jedná se o náhradu doložených a nutných vedlejších výdajů spojených s výkonem práce a účelem služební cesty (např. parkovné, poplatek za garáž, telefonní poplatky, poplatky za fax, kopírování, pronájem techniky a místností pro pracovní jednání, atd.). 5.7 Náležitosti dokladů Doklady prokazující výši nákladů uplatňovaných při cestovních náhradách musí splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. 5.8 Ztráta dokladů a neprokázání výše výdajů Při ztrátě dokladu (za ubytování, letenky atd.) má zaměstnanec povinnost si vyžádat vystavení náhradního dokladu. V případě, kdy není technicky možné získat opis (kopii) dokladu o úhradě, je zaměstnanec povinen sepsat čestné prohlášení o důvodech nedoložení potřebného dokladu a jeho hodnotě (výši výdajů) Pokud zaměstnanec neprokáže výši výdajů, může mu svaz poskytnout náhrady ve výši odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty a uznané osobou schvalující cestovní příkaz.

8 Vyúčtování Vyúčtování pracovní cesty a výdajů spojených s pracovní cestou musí být zaměstnancem provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po skončení pracovní cesty. Vyúčtování musí být opatřeno datem a podpisem zaměstnance, kterým stvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé Při pracovní cestě, kdy více zaměstnanců účtuje stejnou pracovní cestu, je každý zaměstnanec povinen tuto cestu vyúčtovat individuálně. Pouze v případě hromadné úhrady, např. za ubytování, lze uvést výdaj za ubytování v jednom vyúčtování s uvedením jmen dalších účastníků pracovní cesty a s odvoláním na jejich cestovní příkazy Vypočtená částka náhrady cestovních výdajů se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Vyúčtování náhrady v zahraniční měně se zaokrouhluje obdobně tak, aby výsledná částka umožňovala hotovostní úhradu v pokladně svazu. Náhrada cestovních výdajů musí být zaměstnanci vyplacena do 10 pracovních dnů ode dne, kdy zaměstnanec předložil svazu písemné doklady k vyúčtování pracovní cesty. Část VI PRACOVNÍ CESTA V TUZEMSKU 6.1 Sazba stravného Sazba stravného při pracovní cestě, případně míra jeho krácení, je sjednána v kolektivní smlouvě. 6.2 Záloha na pracovní cestu Zaměstnanec může požádat o poskytnutí přiměřené zálohy na pracovní cestu. Poskytnutí zálohy je schvalováno v cestovním příkazu Zálohu je zaměstnanec povinen vyúčtovat nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty. V případě, že se cesta neuskuteční, vrátí zálohu neprodleně. 6.3 Ukončení pracovní cesty Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen podat zprávu z uskutečněné pracovní cesty osobě schvalující cestovní příkaz, která podání zprávy na cestovním příkazu potvrdí a provést vyúčtování pracovní cesty dle kapitoly 5.9. Část VII PRACOVNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ 7.1 Plánování pracovních cest do zahraničí Plánování pracovních cest do zahraničí: a) pracovní cesty předsedy a členů volených orgánů svazu do zahraničí jsou plánovány operativně sekretariátem SČMVD, b) ostatní pracovní cesty do zahraničí jsou plánovány operativně dle rozhodnutí příslušných vedoucích zaměstnanců.

9 Zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu do zahraničí je povinen zejména za účelem zajištění finanční hotovosti a pojištění předložit vyplněný a schválený cestovní příkaz určenému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, a to, je-li to možné, minimálně pět pracovních dnů před nástupem na pracovní cestu do zahraničí. 7.2 Náhrady při pracovní cestě do zahraničí Místo nástupu, způsob dopravy, kategorii ubytování, dobu trvání a další podmínky pracovní cesty do zahraničí určí osoba schvalující cestovní příkaz při jeho schvalování, a to s přihlédnutím k charakteru jednání v zahraničí, finančním možnostem svazu a oprávněným zájmům zaměstnance Rozhodnou dobou pro uznání nároku na náhrady poskytované v cizí měně je doba přechodu české státní hranice, přičemž při použití autobusu a vlaku jsou pro určení doby směrodatné časové údaje dle jízdního řádu. Při letecké přepravě je směrodatný čas odletu a příletu letadla podle letového řádu Odchylky od těchto údajů jsou svazem akceptovány jen na základě písemného potvrzení provozovatele uvedených dopravních prostředků Při použití pozemní dopravy se při pracovních cestách do zahraničí poskytují cestovní náhrady jen za dobu strávenou mimo území České republiky. Doba strávená cestou z bydliště (stálého pracoviště) na hraniční přechod se posuzuje jako pracovní cesta v tuzemsku; to platí obdobně i pro zpáteční cestu Při pracovních cestách do zahraničí jsou základní sazby zahraničního stravného v cizí měně stanoveny právním předpisem s tím, že míra jeho krácení je sjednána v kolektivní smlouvě Svaz poskytuje při pracovní cestě do zahraničí vedle zahraničního stravného i kapesné ve výši 40% zahraničního stravného a dále příplatek ke kapesnému stanovený: a) předsedovi do výše 130% stravného, b) místopředsedům představenstva do výše 110% stravného, c) členům představenstva do výše 100% stravného, d) předsedovi a členům kontrolní komise do výše 90% stravného, e) generálnímu řediteli do výše 70% stravného, f) vedoucím útvarů do výše 50% stravného, g) ostatním zaměstnancům do výše 20% stravného Při průjezdu několika státy se výše zahraničního stravného, případně kapesného, určí ze základní sazby zahraničního stravného pro stát, ve kterém zaměstnanec v kalendářním dni stráví nejvíce času. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více pracovních cestách do zahraničí v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají Zaměstnanci mohou být hrazeny zejména tyto prokázané nutné vedlejší výdaje spojené s výkonem práce: a) meziměstské a mezistátní telefonní a poštovní poplatky, schválené při vyúčtování pracovní cesty, b) meziměstské a mezistátní jízdné uhrazené v zemích pobytu, jízdenky, resp. letenky, které nemohly být zakoupeny před odjezdem v tuzemsku, c) poplatky za vstup na letiště, pokud se vybírají, d) poplatky za parkování a garážování, e) místní poplatky a daně spojené s pobytem, f) bankovní výdaje spojené s proplacením akreditivů a šeků,

10 g) případně jiné výdaje podle charakteru pracovní cesty do zahraničí. 7.3 Záloha na pracovní cestu do zahraničí Svaz je povinen poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě do zahraničí zálohu v cizí měně v rozsahu a ve výši podle předpokládané doby trvání a podmínek pracovní cesty do zahraničí. Záloha je poskytována v měně uváděné v základních sazbách zahraničního stravného pro příslušný stát v právním předpisu. Použití příslušného kursu se řídí zákoníkem práce V případě nutné směny peněz v zahraničí se používá při přepočtu kurs místní směnárny, pokud je zaměstnancem doložen dokladem o směně. Poplatky za směnu v zahraničí jsou zaměstnanci uhrazeny a patří mezi nutné vedlejší výdaje v případě, že jsou písemně prokázány Částku, o kterou byla poskytnutá záloha vyšší, než činí nároky zaměstnance, vrací zaměstnanec do pokladny svazu v měně, která mu byla poskytnuta, nebo v měně, na kterou zaměstnanec poskytnutou měnu v zahraničí směnil, nebo v české měně. Částka, o kterou byla poskytnutá záloha nižší, než činí nároky zaměstnance, se doplácí vždy v české měně. 7.4 Ukončení pracovní cesty do zahraničí Po ukončení pracovní cesty do zahraničí je zaměstnanec povinen vyhotovit a předat zprávu z uskutečněné pracovní cesty do zahraničí osobě schvalující cestovní příkaz. Tuto zprávu je zaměstnanec povinen předložit nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty do zahraničí. Vyúčtování zpracuje příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku na základě podkladů zaměstnance a doložených dokladů a předává dispozice pokladně svazu k vypořádání peněžních plateb. 7.5 Pojištění zaměstnanců při pracovní cestě do zahraničí Na základě smlouvy s KOOPERATIVOU pojišťovnou, a. s., zajišťuje svaz na své náklady zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí standardní a jednotné cestovní pojištění, včetně pojištění léčebných výloh. Pojištění zajišťuje příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku. Část VIII VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL 8.1 Provoz služebních vozidel Provoz služebních vozidel a správa vozového parku je řízena odborem rozpočtu a správy majetku Plánování využití služebních vozidel probíhá operativně na základě žádanky o přepravu (externí tiskopis) na konkrétní jízdu Veškeré pracovní cesty, které jsou zajišťovány služebními vozidly, začínají a končí na pracovišti zaměstnance. Pouze v případě jízd, které začínají nebo končí v době od 0,00 hod. do 5,00 hod., má zaměstnanec nárok na odvoz z nebo do místa bydliště. Je-li v takovém případě

11 služební vozidlo řízeno přímo zaměstnancem, může mu svaz udělit souhlas k parkování vozidla v místě bydliště zaměstnance. 8.2 Správa vozového parku Nákup služebních vozidel, náhradních dílů a služeb je realizován podle PT-08 Vnitřní hospodaření Za údržbu a vyhovující technický stav služebních vozidel odpovídá řidič z povolání, jemuž bylo vozidlo přiděleno, za referentské vozidlo odpovídá určený zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku Za jednání ve věcech pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, havarijního pojištění a likvidace pojistných událostí odpovídá příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku V době, kdy je služební vozidlo používáno pro pracovní cestu, je za vozidlo odpovědný řidič vozidla, který je uveden na schválené žádance o přepravu. 8.3 Přidělení služebního vozidla Řidičem služebního vozidla může být pouze zaměstnanec - držitel platného řidičského oprávnění Služební vozidlo může využít zaměstnanec pouze na základě schválené žádanky o přepravu Vyplněnou žádanku podepisuje vedoucí příslušného útvaru a předává ji příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, který: a) doplní na žádanku údaje o řidiči služebního vozidla a typu vozidla, b) předá žádanku sekretariátu SČMVD ke schválení generálním ředitelem, c) po schválení žádanky o přepravu generálním ředitelem, ji zaeviduje do deníku dispečera (externí tiskopis) Příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku odpovídá za vedení evidence veškerých jízd služebních vozidel. Evidence je vedena v záznamu o provozu vozidla (externí tiskopis). Řidič je povinen potvrdit správnost údajů uvedených v záznamu o provozu vozidla svým podpisem a zajistit podpis osoby žádající o přepravu Při předávání vozidla je povinen příslušný zaměstnanec odboru rozpočtu a správy majetku vhodnou formou informovat řidiče o postupu při dopravní nehodě a postupu při zjištění technické závady vozidla, bránící další bezpečné jízdě. Informování se týká např. aktuálních telefonních čísel na asistenční služby smluvní pojišťovny. 8.4 Základní povinnosti řidiče Před započetím jízdy je každý řidič povinen zkontrolovat způsobilost vozidla k jízdě (tlak pneumatik a jejich stav, množství provozních kapalin a funkčnost světel).

12 V případě, kdy řidič shledá na vozidle závadu před započetím jízdy, je povinen informovat příslušného zaměstnance odboru rozpočtu a správy majetku a ve spolupráci s ním sjednat nápravu Při čerpání pohonných hmot je řidič povinen použít přidělenou kartu CCS. Doklad o použití karty CCS je odevzdáván při použití referentského vozidla příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku po návratu z pracovní cesty, v ostatních případech na konci každého kalendářního měsíce V případě hotovostní úhrady nákupu pohonných hmot, provozních kapalin nebo náhradních dílů (např. žárovek, stěračů apod.) je řidič povinen doložit doklad o zaplacení. 8.5 Povinnosti řidiče při dopravní nehodě V případě účasti na dopravní nehodě je řidič povinen zajistit identifikační údaje ostatních účastníků nehody a údaje, umožňující vyřízení pojistné události Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel, včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech, jsou účastníci dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu Policii České republiky a zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody Veškeré dopravní nehody, bez ohledu na to, zda byly zaviněny řidičem - zaměstnancem nebo jinou osobou, je nutno neprodleně hlásit příslušnému zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku. Hlášení musí obsahovat podrobný popis nehody, rozsah škod vzniklých na vozidle, jiném majetku nebo na zdraví cestujících a výsledky šetření policie, pokud jsou již známy V případě, kdy je k dispozici zápis z místa nehody (tiskopis, který vydávají pojišťovny), je povinností řidiče zaměstnance zaznamenat všechny údaje v něm předepsané a předat ho po návratu zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku, odpovědnému za vyřízení pojistné události.

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-03/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-03/4-MPK Cestovní náhrady na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rozpracovaná ustanovení zákona č. 119/1992 Sb.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU

o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU Směrnice výkonného výboru ČSRU o poskytování cestovních a ostatních náhrad v ČSRU schválená výkonným výborem ČSRU dne 29. února 2012 změněná výkonným výborem ČSRU dne 17. září 2014 Vyhotovil dne 17. září

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Tento vnitřní předpis Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen FZÚ ) upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům FZÚ (dále jen zaměstnanci ), které jim vzniknou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění.

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění. OT 1/2012 Opatření tajemníka UK FHS č. 1/2012 - Stanovení podmínek organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců UK FHS Toto opatření je vydáno v souladu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR

Cestovní náhrady. Právní úprava. Obecná pravidla. Náležitosti k proplacení cestovného. Junák svaz skautů a skautek ČR Cestovní náhrady Organizační jednotky Junáka mohou dle svého uvážení proplatit prokázané náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce či úkolu pro Junáka. Výpočet cestovného a vyplňování

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-12/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou upraveny v

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU

NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO CESTOVNÍHO VÝKAZU Zahraniční cestovní výkaz je rozdělen do pěti listů: První list - "Povolení cesty" - obsahuje veškeré základní údaje o pracovní cestě, které jsou potřebné

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10

Metodický pokyn pro vyplňování cestovních příkazů MP - F3 1/10 1 z 10 1 Účel Metodický pokyn stanovuje doporučení pro vyplňování a postup pro vyřizování, jak tuzemských, tak i zahraničních cestovních příkazů spojených s realizací pracovní (pracovní) cesty. 2 Působnost

Více

Platnost od: 15.2. 2014 Standard č. 4

Platnost od: 15.2. 2014 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, C, E, H Týdenní stacionář

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Čl. I. Předmět úpravy Tato směrnice stanovuje způsob organizování

Více