Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova"

Transkript

1 Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je pomoci uživateli se maximálně zapojit s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ho v takovém stylu života, který je ve společnosti považován za běžný Vedoucím zařízení je: Mgr. Josef Farkaš; Zástupcem vedoucího zařízení je: Martina Majerová, DiS Kontakt na zařízení: tel.: , Více informací viz Rozvrh služby: Vrátnice je v provozu 24 hodin. Sociální pracovníci/pracovnice jsou bez předchozí domluvy k dispozici v tyto dny a hodiny: Pondělí, středa, čtvrtek Úterý, pátek Práva a povinnosti služby 2.1. Poskytovatel služby je povinen: Jednat v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR Být přítomen na pracovišti ve výše uvedené konzultační hodiny a v případě nepřítomnosti stanovit svého zástupce Vést přehlednou dokumentaci v rozsahu nezbytně nutném pro průběh služby Vrátit uživateli při jeho odchodu vratnou kauci ve stanovené výši, pokud je ubytovací jednotka vrácena v řádném stavu a nevznikla nějaká škoda na majetku poskytovatele. Uživatelům, kterým je ubytování hrazeno z dávek hmotné nouze zpětně, nebude po odchodu vrácena kauce do doby, než bude doplaceno ubytování v plné výši, což bude uvedeno v ukončovacím protokolu Umožnit uživateli praní osobního prádla v prostorách k tomu určených v době od za poplatek 15,- Kč na jednu pračku bez poskytnutí pracího prostředku. Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Strana 1 z 5

2 2.2. Poskytovatel služby má právo: Mít náhradní klíč od ubytovací jednotky (dále jen UJ ) a použít jej v případě krizové situace i bez přítomnosti uživatele, o čemž bude vyhotoven zápis v provozní knize Provést provozně bezpečnostní kontrolu všech UJ v Azylovém domě Šromova (dále jen ADŠ ). Tuto kontrolu zpravidla provádí pracovník ADŠ za přítomnosti uživatele Rozhodnout o prodloužení či neprodloužení smlouvy poskytování služby ADŠ na základě plnění individuálního plánu, spolupráce s klíčovým sociálním pracovníkem, plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a provozního řádu Uživatelům cílové skupiny je služba dostupná bez jakékoliv diskriminace Poskytovatel uzavírá s uživatelem písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu určitou v souhrnné délce maximálně 12 měsíců. 3. Práva a povinnosti uživatelů 3.1. Uživatel služby má povinnost: Poskytovat své osobní a kontaktní údaje i jejich případné změny nezbytné pro potřeby monitorování služby Oznamovat pracovníkům služby veškeré důležité změny související s jeho účastí (zdravotní stav sebe i nezletilých, dluhy, soudní rozsudky, trestní stíhání, změna v pracovním uplatnění, ad.) Platit úhradu za poskytování služby ve výši a termínech stanovených smlouvou o poskytování služby nebo sociálním pracovníkem. Složenky a číslo účtu si uživatel vyzvedává na vrátnici a vyplňuje je v předepsaném formátu. Doklad o zaplacení je uživatel povinen doložit na vrátnici ihned po zaplacení Aktivně řešit svoji sociální situaci a spolupracovat s pracovníky ADŠ na plnění individuálního plánu (v rámci pravidelných stanovených konzultací s klíčovým sociálním pracovníkem a komunit) Dodržovat smluvené termíny; pokud se ze zdravotních či jiných závažných osobních překážek nemůže uživatel zúčastnit domluvené schůzky, musí se předem omluvit a nahlásit to příslušnému sociálnímu pracovníkovi Nehromadit věci v ubytovací jednotce ani společných prostorách poskytovatele, uživatel smí mít v ubytovací jednotce pouze tolik věcí, které je schopen uložit do svého přiděleného prostoru Při odchodu z ubytovací jednotky uklidit osobní věci, zavřít okno, zkontrolovat uzavření vodovodního kohoutku v kuchyni a koupelně, vypnout všechny elektrospotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout pokoj a odevzdat klíč od ubytovací jednotky na vrátnici (opouští-li uživatel ubytovací jednotku jako poslední a odchází z ADŠ) Nepůjčovat klíč od ubytovací jednotky jinému uživateli, než se kterým je uživatel ubytován Zajišťovat řádnou výchovu a péči o děti a nenechávat děti do 15 let bez dozoru. Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Strana 2 z 5

3 Uživatel (i spoluuživatelé), se zavazují k šetření energiemi (voda, elektřina, teplo) Chovat se ekologicky a neznečišťovat životní prostředí Dodržovat noční klid od Hlásit nepřítomnost v azylovém domě delší než 24 hodin pracovníkovi na vrátnici Pro pohyb a pobyt v areálu poskytovatele platí: Zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech budovách poskytovatele Zákaz kouření ve všech budovách poskytovatele; kouření je povoleno jen na příslušných balkonech dané UJ Zákaz donášení, uchovávání či konzumace omamných a psychotropních látek a zákaz vstupu pod vlivem omamných a psychotropních látek Zákaz donášení či uchovávání hořlavin, výbušnin, střelných, sečných a bodných zbraní Zákaz návštěv mezi uživateli na UJ a vodění si návštěv z venku, nestanoví-li příslušný sociální pracovník jinak Zákaz bezdůvodného zdržování se před vchodem do ADŠ Zákaz používání el. prodlužovacích kabelů, vlastních elektrických spotřebičů (mimo spotřebičů ve vlastnictví ADŠ) 3.3. Uživatel služby má právo: Na využití veškerých činností služby Být seznámen s průběžnými výsledky svého Individuálního plánu a tento plán v případě potřeby po dohodě s pracovníkem služby měnit Nahlížet do vlastních osobních spisů Využít přidělený prostor v UJ (postel, skříň (ě), WC, koupelnu a kuchyňský kout) Využít zpoplatněnou prádelnu (rezervace a další informace o praní jsou k dispozici na vrátnici). Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Strana 3 z 5

4 4. Krizový scénář a krizové situace 4.1. Požár Vyhlášení požárního poplachu Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Zjištěný požár se oznamuje voláním HOŘÍ Ohlášení požáru se provádí v ohlašovně požáru (vrátnice), nebo přímo na lince 150 (Hasiči) nebo 112 (Integrovaný záchranný systém). Při oznámení požáru nezapomeňte uvést následující údaje: své jméno, přesné určení místa požáru, co hoří, jsou-li ohroženy osoby nebo zda hrozí jiné vážné nebezpečí, případně číslo telefonu, z něhož voláte. Na výzvu z volané služby čekejte na její zpětný dotaz Dále se postupuje v souladu s evakuačním plánem a požárními poplachovými směrnicemi. Požární poplachové směrnice jsou umístěny u vstupu do objektů a v jednotlivých podlažích objektů. Vedoucím evakuace v ADŠ je pracovník, který koná podle rozpisu služeb službu kontrol a pohotovosti. Vedoucí evakuace řídí v případě požáru evakuaci Provozní havárie Každý je povinen ohlásit neodkladně na vrátnici zjištěnou provozní havárii nebo zabezpečit její ohlášení Únik vody v případě havárie - úniku vody je každý povinen ohlásit to na určeném místě a pokusit se uzavřít hlavní uzávěr. Službu konající pracovník nebo technik zabezpečí její odstranění Výpadek elektřiny pokud nastane výpadek elektrického proudu je každý povinen ohlásit to na určeném místě. Službu konající pracovník nebo technik zabezpečí její odstranění Výpadek kotelny - pokud nastane výpadek dodávky tepla je každý povinen ohlásit to na určeném místě. Službu konající pracovník nebo technik zabezpečí její odstranění Důležitá telefonní čísla dodavatelů energií pro hlášení poruch: Pražské vodovody a kanalizace Pražská plynárenská pohotovost 1239 České energetické závody Živelné pohromy přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Strana 4 z 5

5 Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěnou živelnou pohromu nebo zabezpečit její ohlášení Ohlášení živelné pohromy se provádí v ohlašovně požáru (vrátnice) nebo přímo na lince 150 (hasiči) nebo 112 (Integrovaný záchranný systém) Při oznámení živelné pohromy nezapomeňte uvést následující údaje: své jméno, přesné určení místa živelné pohromy, co se stalo, jsou-li ohroženy osoby nebo zda hrozí jiné vážné nebezpečí, případně číslo telefonu, z něhož voláte. Na výzvu z volané služby čekejte na její zpětný dotaz Dále se postupuje v souladu s evakuačním plánem a požárními poplachovými směrnicemi Požární poplachové směrnice jsou umístěny u vstupu do objektů a v jednotlivých podlažích objektů. Vedoucím evakuace v ADŠ je pracovník, který koná podle rozpisu služeb službu kontrol a pohotovosti. Vedoucí evakuace řídí v případě živelné pohromy evakuaci Řešení konfliktů Externí konflikt - Napadení uživatele partnerem, druhem či návštěvou. - Útok rasově motivované skupiny. - Vniknutí cizí osoby/osob do areálu. - Výskyt a napadení zvířetem pes, sršeň apod Interní konflikt - Konflikt mezi uživatelem/li a zaměstnancem/ci. - Fyzické napadení. - Nepokoje mezi uživateli Krádež 4.5. Pokud se vyskytne některá z výše uvedených situací, učiňte následující kroky: Informujte o vzniklé situaci přítomného pracovníka na vrátnici, který vyhodnotí situaci a posoudí její závažnost situace, v případě potřeby zavolá některou ze záchranných složek Dle povahy věci volejte na jedno z následujících telefonních čísel záchranných složek: Policie 158 Městská Policie 156 Integrovaný záchranný systém 112 Záchranná služba 155 Hasiči Při oznámení krizové situace nezapomeňte uvést následující údaje: své jméno, přesné určení místa, co se stalo, jsou-li ohroženy osoby nebo zda hrozí jiné vážné nebezpečí, případně číslo telefonu, z něhož voláte. Centrum sociálních služeb Praha je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Strana 5 z 5

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ:

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ: LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU příspěvková organizace Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 556 725 029 e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz/ VNITŘNÍ ŘÁD OBSAH Kap. Název Strana I.

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více