Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno"

Transkript

1 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Chémia v siedmy ročník

2 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Škola pre život v treťom tisícročí Slovenský Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Predmet Chémia v Časový rozsah výučby Týždenne 1 hodina Ročne 33 hodín Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Zachovanie života na Zemi a s tým súvisiaca ochrana životného prostredia sa stáva globálnym problémom. Predmet Chémia v aktivizujúcimi metódami podporuje a rozvíja aktívny pozitívny prístup žiakov k ochrane životného prostredia, k prírode. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Žiaci si osvojujú také poznatky, aby dokázali posúdiť základné sociálne, zdravotné a environmentálne dôsledky pôsobenia chémie v človeka. Predmet Chémia v poskytuje žiakom teoretické poznatky o chemických látkach, reakciách, ich význame a použití v každodennom. Zároveň umožňuje žiakom získať praktické zručnosti v experimentoch, kde sa oboznamujú s kladmi aj zápormi používania chemikálií, ako aj pochopiť toxicitu jednotlivých látok a ako zneškodniť vedľajšie produkty reakcií. Žiaci si osvojujú zásady, zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a bezpečného manipulovania s chemickými látkami v bežnom. Predmet Chémia v bezprostredne nadväzuje na predmety zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Zameriava sa na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v a v spoločnosti. Vytvára a rozvíja vedomosti, manuálne a intelektové zručnosti návyky potrebné pre praktický život. Zameriava sa na rozvoj citovej, hodnotovej, mravnej sféry, rozvoj komunikačných, kognitívnych, tvorivých schopností i schopností učiť sa. Pri práci na projektoch sa u žiakov rozvíja samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, hľadať informácie. Pri plánovaní sa učia organizovať si svoju prácu, vypracovať ju, dokončiť, prekonávať vznikajúce prekážky, niesť

3 zodpovednosť. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu 1. Vysvetliť význam chémie v človeka, spoločnosti a v prírode 2. Používať aktívne základné pojmy v reálnych situáciách v správnom kontexte 3. Popísať kvalitatívne a kvantitatívne objekty, systémy alebo javy v chémii, ktoré žiak pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu 4. Aplikovať základné postupy, pracovné zručnosti a návyky pri práci s chemickými látkami 5. Organizovať si prácu s použitím vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci s chemickými látkami 6. Uplatňovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami, v chemickom laboratóriu a v bežnom 7. Posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska Obsah 1. Jednoduché chemické experimenty 2. Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo 3. Experimentálne postupy a meranie doma a v laboratóriu 4. Kvalita vody znečistenie vody 5. Kolobeh vody v prírode Kognitívne zručnosti 1. Vysvetliť význam chémie v človeka, spoločnosti a v prírode 1.1. Vysvetliť význam využitia merania hmotnosti, objemu, teploty a zahrievania kvapalín v bežnom 1.2. Uviesť chemické látky používané v bežnom, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka 1.3. Vysvetliť význam rozpúšťania látok vo vode pre živé organizmy Vysvetliť význam kolobehu vody pre život človeka a prírodu 1.5. Uviesť príklad použitia rozpúšťania v každodennom 2. Používať aktívne základné pojmy v reálnych situáciách v správnom kontexte 2.1. Vysvetliť základné pojmy roztok, suspenzia, nasýtený roztok 2.2. Vymenovať rozdelenie zmesí podľa rozpustnosti 2.3. Vymenovať základné kritéria posudzovania kvality vody 2.4. Vymenovať rozdelenie vody podľa pôvodu a podľa použitia 2.5. Vysvetliť princíp filtrácie, destilácie, odparovania a usadzovania 2.6. Uviesť chemické látky ovplyvňujúce kvalitu vody 2.7. Uviesť príklad na rozpustné a nerozpustné chemické latky v domácnosti 2.8. Uviesť príklad na rozpúšťadla používané v domácnosti Vymenovať rozdelenie vôd podľa tvrdosti a ph 3. Popísať kvalitatívne a kvantitatívne objekty, systémy alebo javy v chémii, ktoré žiak pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu

4 3.1. Pomenovať pomôcky používané v chemickom laboratóriu na uskutočňovanie experimentov 3.2. Popísať procesy usadzovanie, destilácia, odparovanie, filtrácia a kryštalizácia 3.3. Popísať priebeh daného pokusu podľa nákresu aparatúry 3.4. Identifikovať chemické latky používane v domácnosti, popísať, vysvetliť ich pôsobenie na životné prostredie 3.5. Opísať proces kolobehu vody 3.6. Vysvetliť pôsobenie chemických látok používaných v domácnosti na životné prostredie 3.7. Popísať chemické deje prebiehajúce v životnom prostredí Analyzovať rozpustnosť niektorých látok v domácnosti 3.9. Popísať procesy potrebné na čistenie vody v ČOV Popísať procesy pri úprave vody Opísať deje prebiehajúce pri kolobehu vody 4. Aplikovať základné postupy, pracovné zručnosti a návyky pri práci s chemickými látkami 4.1. Vybrať základné pomôcky na uskutočnenie daného chemického pokusu (filtrácie, odparovania, destilácie, usadzovania) 4.2. Popísať postup filtrácie, usadzovania, destilácie, odparovania, kryštalizácie 4.3. Vysvetliť postup prípravy roztoku, suspenzie a emulzie. 5. Organizovať si prácu s použitím vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci s chemickými látkami 5.1. Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu 5.2.Navrhnúť vhodné alternatívy na uskutočnenie pokusov 5.3.Navrhnúť postup oddeľovania zložiek suspenzie, emulzie, roztoku 6. Uplatňovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami, v chemickom laboratóriu a v bežnom 6.1. Vymenovať základné zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 6.2. Vysvetliť zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 6.3. Zdôvodniť nutnosť dodržiavania zásad bezpečnej práce s chemickými látkami v chemickom laboratóriu a v bežnom 6.4. Popísať prvú pomoc pri zasiahnutí pokožky, očí s chemickou látkou a pri požití chemických látok 7. Posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 7.1. Posúdiť ph a tvrdosť vody z hľadiska ekonomického, ekologického a zdravotného. Čí nerozdeliť na dva 7.2. Posúdiť pozitívne a negatívne vplyvy chemickej výroby z rôznych hľadísk ekonomické, ekologické, zdravotné 7.3. Posúdiť vplyv používania čistiacich prostriedkov na kvalitu vody v riekach 7.4. Posúdiť vplyv zmäkčovadiel používaných v domácnosti na tvrdosť vody 7.5. Vysvetliť vplyv rozpúšťania plynov na ph zrážkovej vody 7.6. Posúdiť dôsledky pôsobenia chemických látok pre zdravie človeka Psychomotorické ciele: 1. Vysvetliť význam chémie v človeka, spoločnosti a v prírode 1.1. Stanoviť kvalitu vody z rôznych zdrojov 1.2. Zistiť rozpustnosť látok v domácnosti 2. Používať aktívne základné pojmy v reálnych situáciách v správnom kontexte 2.1. Rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi 2.2. Rozdeliť pripravené zmesi na roztoky, suspenzie a emulzie

5 2.3. Pomenovať príklady oddeľovania zložiek zmesí z každodenného života 2.4. Stanoviť na základe nameraných hodnôt či je voda mäkká, tvrdá, kyslá, zásaditá alebo neutrálna 3. Popísať kvalitatívne a kvantitatívne objekty, systémy alebo javy v chémii, ktoré žiak pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu 3.1. Zakresliť model kolobehu vody v prírode 3.2. Zakresliť aparatúru pre filtráciu, odparovanie, destiláciu a usadzovanie 3.3. Zakresliť schému filtrácie, odparovania v domácnosti na základe nákresu posúdiť správnosť priebehu deja 3.4. zakresliť pozorovaný jav čo najpresnejšie skutočnosti Nie je to už zbytočné 4. Aplikovať základné postupy, pracovné zručnosti a návyky pri práci s chemickými látkami 4.1. Uskutočniť podľa návodu zahrievanie kvapalín 4.2. Odmerať objem a hmotnosť 4.3. Pripraviť podľa návodu roztok, suspenziu a emulziu 4.4. Uskutočniť podľa návodu filtráciu, odparovanie, destiláciu a usadzovanie 4.5. Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme 4.6. Zmerať ph a tvrdosť vody 4.7. Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov 5. Organizovať si prácu s použitím vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci s chemickými látkami 5.1. Uskutočniť filtráciu, odparovanie, destiláciu, usadzovanie navrhovanými alternatívnymi postupmi 5.2. Vytvoriť model kolobehu vody 6. Uplatňovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami, v chemickom laboratóriu a v bežnom 6.1. Zakresliť schému filtrácie, odparovania v domácnosti na základe nákresu posúdiť správnosť priebehu deja 6.2. Používať ochranné pomôcky okuliare, štít, rukavice, plášť 7. Posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 7.1. Použiť chemické latky na lepšenie kvality vody Socioafektívne ciele: 1. Vysvetliť význam chémie v človeka, spoločnosti a v prírode 1.1. Navrhnúť opatrenia na zachovanie kvality zdrojov pitnej vody 1.2. Odôvodniť šetrné používanie čistiacich prostriedkov v domácností 1.3. Vysvetliť význam kolobehu vody pre život človeka a prírodu 1.4. Opísať význam kvality vody z ekologického a ekonomického hľadiska 1.5. Posúdiť rozpustnosť látok 1.6. Dokázať vplyv chemických látok na kvalitu odpadových vôd 2. Používať aktívne základné pojmy v reálnych situáciách v správnom kontexte 2.1. Správne používať osvojené pojmy v každodennej komunikácii 3. Popísať kvalitatívne a kvantitatívne objekty, systémy alebo javy v chémii, ktoré žiak pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu 3.1. Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne 4. Aplikovať základné postupy, pracovné zručnosti a návyky pri práci s chemickými látkami 4.1. Pracovať s dôrazom na presnosť 5. Organizovať si prácu s použitím vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci s chemickými

6 látkami 5.1. Pracovať v tíme 5.2. Prijať zodpovednosť za svoj diel práce 5.3. Spolupracovať s ostatnými členmi skupiny 5.4. Na základe zistenej chyby navrhnúť zmeny práce 6. Uplatňovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami, v chemickom laboratóriu a v bežnom 6.1. Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 6.2. Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom 7. Posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 7.1. Preukázať vplyv chemických látok na ph a tvrdosť vody z ekologického, ekonomického a zdravotného Vzdelávací program pre 7. ročník Obsah 1. Jednoduché chemické experimenty 2. Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo 3. Experimentálne postupy a meranie doma a v laboratóriu 4. Kvalita vody znečistenie vody 5. Kolobeh vody v prírode 1. Jednoduché chemické experimenty Fakty Chemické laboratórium, laboratórne pomôcky, vlastnosti látok( zápach, vôňa, vzhľad, horľavosť, skupenstvo, rozpustnosť, ), typy hasiacich prístrojov, zásady prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom, telefónne čísla prvej pomoci, ochranné pomôcky okuliare, štít, rukavice, plášť, objem, hmotnosť, teplota Pojmy Základné pravidlá bezpečnej práce s látkami v laboratóriu a domácnosti, prvá pomoc pri kontakte chemických látok s pokožkou, očami a pri požití. Pomôcky, chemikálie, postup, pozorovanie, záver, protokol. Vzťahy a procesy Chemické látky a zdravie človeka. Meranie objemu kvapalín, hmotnosti, teploty kvapalín, zahrievanie ako proces v chemickom laboratóriu a bežnom. Vypracovanie protokolu. Výkonový štandard Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu Stanovovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom Používať ochranné prostriedky. Posúdiť dôsledky pôsobenia chemických látok pre zdravie človeka Popísať postup pri poskytovaní prvej pomoci pri zasiahnutí pokožky alebo očí s chemickou látkou a pri požití chemických látok Pomenovať používané laboratórne pomôcky Uviesť príklad na meranie hmotnosti, objemu, teploty a zahrievanie kvapalín v bežnom. Odmerať objem, hmotnosť a teplotu v chemickom laboratóriu.

7 Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme Zahrievať kvapaliny v skúmavke, kadičke a na hodinovom sklíčku. Vysvetliť význam využitia merania hmotnosti, objemu, teploty a zahrievania kvapalín v bežnom. 2. Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo Fakty Skupenstvo látok- tuhé, kvapalné, plynné. Vlastnosti látok (skupenstvo, vzhľad, farba, vôňa) -cukor, soľ, múka, olej, voda, malta, piesok, prací prostriedok, čistiaci prostriedok, oxid uhličitý. Hustota látok. Pojmy rozpustný, nerozpustný, rozpúšťadlo, roztok, nasýtený roztok, nenasýtený roztok, presýtený roztok, suspenzia, rozpúšťanie, emulzia, miešateľnosť, pena Vzťahy a procesy Rozpúšťanie soli, cukru, múky, pracieho prostriedku, piesku, vápna, vo vode. Miešanie kvapalných látok -čistiaceho prostriedku, oleja, sirupu s vodou. Vplyv hustoty na miešateľnosť kvapalín. Rozdelenie roztokov podľa množstva rozpúšťanej látky. Závislosť rozpúšťania od teploty. Výkonový štandard Rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi Identifikovať chemické latky používane v domácnosti. Vymenovať rozdelenie zmesí podľa rozpustnosti Vysvetliť základné pojmy roztok, suspenzia, nasýtený roztok Rozdeliť pripravené zmesi na roztoky, suspenzie a emulzie Uviesť príklad na rozpúšťadla používané v domácnosti. Uviesť príklad na rozpustné a nerozpustné chemické latky v domácnosti Vysvetliť postup prípravy roztoku, suspenzie a emulzie. Uviesť príklad použitia rozpúšťania v každodennom. Pripraviť podľa návodu roztok, suspenziu a emulziu Zistiť rozpustnosť látok v domácnosti Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov Analyzovať rozpustnosť niektorých látok v domácnosti Posúdiť rozpustnosť látok 3. Experimentálne postupy a meranie doma a v laboratóriu Fakty Laboratórne pomôcky, vodná para, teplota varu, hustota, veľkosť častíc, kryštáliky, destilovaná voda. Cedenie cestoviny, presso, sušenie prádla - oddeľovanie pevnej nerozpustenej látky od kvapalnej. Čistenie kalnej vody. Pojmy Odparovanie, usadzovanie, filtrácia, destilácia, zahrievanie, voľné odparovanie, kondenzácia, destilát, filtrát, filter, kryštalizácia Vzťahy a procesy Laboratórna pomôcky potrebné na zostavenie aparatúry na filtráciu, destiláciu, usadzovanie, odparovanie a kryštalizáciu. Postupy oddeľovania zložiek zmesí destilácia, filtrácia, usadzovanie, odparovanie a kryštalizácie. Závislosť usadzovania od hustoty zložiek, destilácie a odparovania

8 zložiek roztoku od teploty varu, filtrácie od rozpustnosti a veľkosti častíc zložiek, kryštalizácie od schopnosti látok tvoriť kryštály. Výkonový štandard Popísať procesy usadzovanie, destilácia, odparovanie, filtrácia a kryštalizácia. Vysvetliť princíp filtrácie, destilácie, odparovania a usadzovania Pomenovať príklady oddeľovania zložiek zmesí z každodenného života Popísať postup filtrácie, usadzovania, destilácie, odparovania a kryštalizácie. Popísať priebeh daného pokusu podľa nákresu aparatúry Zakresliť aparatúru pre filtráciu, odparovanie, destiláciu a usadzovanie Vybrať základné pomôcky na uskutočnenie daného chemického pokusu (filtrácie, odparovania, destilácie, usadzovania) Uskutočniť podľa návodu filtráciu, odparovanie, destiláciu a usadzovanie Zakresliť schému filtrácie, odparovania v domácnosti na základe nákresu posúdiť správnosť priebehu deja Navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek suspenzie, emulzie, roztoku Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu Uskutočniť filtráciu, odparovanie, destiláciu, usadzovanie navrhovanými alternatívnymi postupmi Pracovať s dôrazom na presnosť Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom 4. Kvalita vody znečistenie vody Fakty Vodné zdroje, použitie vody doma, priemysle a poľnohospodárstve, úpravňa vody, ČOV, rozpustnosť tuhých, kvapalných a plynných látok vo vode, Pojmy Pitná voda, úžitková voda, odpadová voda, zrážková voda, podzemná voda, povrchová voda, úprava vody, čistenie odpadových vôd, ph, kyslé prostredie, zásadité prostredie, kyslé dažde, tvrdosť vody, tvrdá a mäkká voda, indikátor ph a tvrdosti vody, zmäkčovadlá Vzťahy a procesy Proces úpravy vody na pitnú. Procesy pri čistení odpadových vôd pre vypustením do riek. Závislosť tvrdosti vody od obsahu rozpustených látok. Vplyv zmäkčovadiel na tvrdosť vody. Závislosť ph vody od znečistenia pôdy a ovzdušia. Rozpúšťanie oxidu siričitého vo vode. Stanovenie ph a tvrdosti vody pomocou indikátorového papierika. Výkonový štandard Vymenovať rozdelenie vody podľa pôvodu a podľa použitia Popísať procesy potrebné na čistenie vody v ČOV Popísať procesy pri úprave vody Posúdiť vplyv používania čistiacich prostriedkov na kvalitu vody v riekach Vysvetliť pôsobenie chemických látok používaných v domácnosti na životné prostredie Vymenovať základné kritéria posudzovania kvality vody Vymenovať rozdelenie vôd podľa tvrdosti. Zmerať ph a tvrdosť vody Posúdiť ph a tvrdosť vody z hľadiska ekonomického, ekologického a zdravotného. Posúdiť vplyv zmäkčovadiel používaných v domácnosti na tvrdosť vody Vysvetliť vplyv rozpúšťania plynov na ph zrážkovej vody

9 Stanoviť na základe nameraných hodnôt či je voda mäkká, tvrdá, kyslá, zásaditá alebo neutrálna Použiť chemické latky na lepšenie kvality vody Odôvodniť šetrné používanie čistiacich prostriedkov v domácností Opísať význam kvality vody z ekologického a ekonomického hľadiska Posúdiť pozitívne a negatívne vplyvy chemickej výroby z rôznych hľadísk ekonomické, ekologické, zdravotné Stanoviť kvalitu vody z rôznych zdrojov Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov Preukázať vplyv chemických látok na ph a tvrdosť vody z ekologického, ekonomického a zdravotného Navrhnúť opatrenia na zachovanie kvality zdrojov pitnej vody Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne 5. Kolobeh vody v prírode Fakty Skupenstvá vody: vodná para - plynné skupenstvo, hmla, dážď - kvapalné skupenstvo, ľad, sneh tuhé skupenstvo, kondenzácia, vyparovanie, topenie, Pojmy Kolobeh vody v prírode, Vzťahy a procesy Život na zemi a kolobeh vody v prírode, rozpúšťanie plynných, pevných látok v prírode vo vode počas jej kolobehu a ich vplyv na jej kvalitu. Výkonový štandard Opísať proces kolobehu vody Popísať chemické deje prebiehajúce v životnom prostredí. Vysvetliť význam kolobehu vody pre život človeka a prírodu Vysvetliť význam rozpúšťania látok vo vode pre živé organizmy. Zakresliť model kolobehu vody v prírode Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu Vytvoriť model kolobehu vody Vybrať základné pomôcky na uskutočnenie daného chemického pokusu Pracovať v tíme Prijať zodpovednosť za svoj diel práce Spolupracovať s ostatnými členmi skupiny Na základe zistenej chyby navrhnúť zmeny práce Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne

10 Stratégia vzdelávania Metódy: pozorovanie predmetov a javov, Informačnoreceptívna - výklad, diskusia, riadený rozhovor, demonštrácia, reprodukcia, riešenie úloh, riešenie problému, žiacky projekt, písomné cvičenia, laboratórne činnosti, výskumná Formy: frontálna a individuálna práca žiakov, skupinová práca žiakov, problémové a projektové vyučovanie, demonštrácia a pozorovanie, laboratórna práca, dialogické formy, frontálna výučba Nástroje hodnotenia TC Laboratórne pomôcky a jednoduché chemické experimenty - On-line test - hodnotí kognitívne zručnosti Ústne skúšanie - hodnotí kognitívne zručnosti 6.1,6.2, 6.3, Realizovanie laboratórnej práce - žiaci podľa presného zadania učiteľa realizujú laboratórnu prácu, svoje pozorovanie zapíšu formou protokolu do pripraveného formulára a spoločne s vyučujúcim sformulujú záver hodnotí kognitívne zručnosti 3.1, psychomotorické zručnosti 4.1, 4.2, 4.5, 4.7,6.1, 6.2, 6.3, socioafektívne zručnosti Diskusia na tému Využívanie procesov váženie, meranie objemu, zahrievanie v bežnom a spôsob ich uskutočňovania - hodnotí kognitívne zručnosti 1.1,5.2, 7.6, socioafektívne zručnosti Riešenie problémovej úlohy žiaci v skupinách pripravia poster na diskutovanú tému - hodnotí kognitívne zručnosti 1.1,5.2, 7.6, psychomotorické zručnosti 3.4, socioafektívne zručnosti 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 3.1 TC Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo - Vypracovanie pracovných listov - hodnotí kognitívne zručnosti 1.2, 2.2, 2.7, 2.8,1.5, psychomotorické zručnosti 2.1, 2.2, 3.3, - Realizovanie laboratórnej práce - Žiaci podľa presného zadania realizujú laboratórnu prácu, svoje pozorovanie zapíšu formou protokolu do pripraveného formulára a spoločne sformulujú záver - psychomotorické zručnosti 3.4, 4.3, 4.5, 4.7, 6.2,, socioafektívne zručnosti 6.1, 5.1, 5.2, 5.3, - Riešenie problémovej úlohy - žiaci si v skupinách navrhnú postup rozpúšťania vybratých látok doma a spôsob dokumentácie, rozdelia si úlohy, navrhnuté postupy prezentujú pred triedou - hodnotí kognitívne zručnosti 4.3,5,1, 6.3,, psychomotorické zručnosti 6.1,, socioafektívne zručnosti 1.5, 5.1, Diskusia na tému - Žiaci v spolupráci s učiteľom pripravia na základe svojich riešení v skupinách návrh postupu zisťovania a dokumentovania rozpustnosti látok v domácnosti - hodnotí kognitívne zručnosti 4.3, 5.1, 6.3, psychomotorické zručnosti 6.1,, socioafektívne zručnosti 1.5, 3.1, - Ústne skúšanie - hodnotí kognitívne zručnosti 2.1, - Projekt - žiaci podľa navrhnutého postupu realizujú a dokumentujú pokus v domácich podmienkach s cieľom popísať rozpustnosť zdaných látok v domácnosti, pripravia poster a na

11 hodine prezentujú svoje pozorovanie a závery - hodnotí kognitívne zručnosti 3.3, 3.8, 4.3,, psychomotorické zručnosti 1.2, , 6.1, 6.2, socioafektívne zručnosti - 1.5, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 TC Experimentálne postupy a meranie doma a v laboratóriu - On-line test hodnotí kognitívne zručnosti 2.5, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, - Vypracovanie pracovných listov - hodnotí kognitívne zručnosti 5.1,, psychomotorické zručnosti 3.2, Realizovanie laboratórnej práce - žiaci podľa presne zadaného postupu učiteľa oddeľujú zložky zmesi pripravených v TC Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo hodnotí psychomotorické zručnosti 3.2, 4.4, 4.5, 4.7, socioafektívne zručnosti 6.1, 6.2, - Diskusia na tému - žiaci diskutujú o spôsoboch oddeľovania zložiek zmesí v bežnom - hodnotí kognitívne zručnosti 4.1, 4.2, 5.2,5.1, psychomotorické zručnosti 6.2, socioafektívne zručnosti Projekt - žiaci podľa presného zadania realizujú a dokumentujú pokus, uvádzajú príklady zo života, výsledky svojej práce zverejnia formou posteru hodnotí kognitívne zručnosti 4.1,5.2,5.1, 5.3,, psychomotorické zručnosti2.3,3.2, 3.3, 4.7, 5.1, 6.1,, socioafektívne zručnosti 2.1, 6.1, 6.2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 4.1 TC Kvalita vody znečistenie vody - Projekt - žiaci podľa presného zadania učiteľa realizujú a dokumentujú pokus, výsledky svojej práce spracujú formou prezentácie hodnotí kognitívne zručnosti 5.1,, psychomotorické zručnosti 1.1, 2.4,4.6, 4.7, 6.2, 7.1,, socioafektívne zručnosti 1.4, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, Puzzle - úprava vody na pitnú vodu, ČOV hodnotí kognitívne zručnosti 3.9, Vypracovanie pracovných listov hodnotí kognitívne zručnosti 2.3, 2.4, 2.6, - Diskusia Vplyv domácnosti a priemyslu na kvalita vody - hodnotí kognitívne zručnosti 3.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, socioafektívne zručnosti 1.1, 1.2, Riešenie problémovej úlohy Úprava tvrdosti vody v domácich podmienkach - hodnotí kognitívne zručnosti 7.4 TC Kolobeh vody v prírode - Projekt - Žiaci navrhnú simuláciu kolobehu vody v prírode, uskutočnia navrhnutú simuláciu, zvolenou formou zobrazia kolobeh vody v prírode, zdokumentujú svoju činnosť a odprezentujú hodnotí kognitívne zručnosti 3.5, 3.7, 1.3, 5.1, 5.2, psychomotorické zručnosti 3.1, 3,4, 4.7, 5.2, 6.2 socioafektívne zručnosti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, Puzzle - kolobeh vody hodnotí kognitívne zručnosti 3.5, - Diskusia na tému - hodnotí kognitívne zručnosti 1.4, 3.11, socioafektívne zručnosti 1.3

12 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno PREDMET: Chémia v Tematický celok Laboratórne pomôcky a jednoduché chemické experimenty Časová dotácia 6 Ročník: siedmy 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Medzipredmetové vzťahy Pravidlá bezpečnosti práce s látkami v domácnosti a chemickom laboratóriu - Základné pravidlá bezpečnosti v chemickom laboratóriu - Ochranné prostriedky - Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky, očí chemickou látkou a pri požití chemických látok Laboratórne pomôcky - Laboratórne pomôcky - Vymenovať základné zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Vysvetliť zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Zdôvodniť nutnosť dodržiavania zásad bezpečnej práce s chemickými látkami v chemickom laboratóriu a v bežnom - Popísať prvú pomoc pri zasiahnutí pokožky, očí s chemickou látkou a pri požití chemických látok - Pomenovať používané laboratórne - pomôcky Ochrana života a zdravia Fyzika Matematika Tvorba projektu a prezenčné zručnosti Jednoduché experimenty chemické - Meranie objemu, hmotnosti, teploty a zahrievanie kvapalín v chemickom laboratóriu - Meranie objemu, hmotnosti, teploty a zahrievanie kvapalín v každodennom - Spracovanie získaných poznatkov - Prezentácia svojho pozorovania a záverov - Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Používať ochranné prostriedky. - Stanovovať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom - Uviesť príklad na meranie hmotnosti, objemu, teploty a zahrievanie kvapalín v bežnom. - Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme - Zahrievať kvapaliny v skúmavke, kadičke a na hodinovom sklíčku. - Navrhnúť vhodné alternatívy na uskutočnenie pokusov

13 Rozpúšťanie voda ako rozpúšťadlo 7 Chemicky čisté látky a zmesi - Chemicky čisté látky Heterogénne a homogénne zmesi - Zmesi - Suspenzia - emulzia - Roztok - Rozpúšťadlo Rozpustí sa to ešte? - Nasýtený roztok - Nenasýtený roztok - Presýtený roztok - Príprava nasýteného roztoku v chemickom laboratóriu Rozpustí sa nerozpustí sa? - Rozpúšťanie chemických látok používaných v domácnosti - Spracovanie získaných poznatkov z domácej práce - Prezentácia svojho pozorovania a - Uskutočniť chemický pokus s dodržaním zásad bezpečnej práce - Správne používať osvojené pojmy v každodennej komunikácii - Odmerať objem, hmotnosť a teplotu v chemickom laboratóriu. - Rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi - Identifikovať chemické latky používane v domácnosti. - Uviesť chemické látky používané v bežnom, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka - Vymenovať rozdelenie zmesí podľa rozpustnosti - Vysvetliť základné pojmy roztok, suspenzia, nasýtený roztok - Uviesť príklad na rozpúšťadla používané v domácnosti. - Uviesť príklad na rozpustné a nerozpustné chemické latky v domácnosti - Uviesť príklad použitia rozpúšťania v každodennom. - Posúdiť rozpustnosť látok - Rozdeliť pripravené zmesi na roztoky, suspenzie a emulzie - Pripraviť podľa návodu roztok - Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme - Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov - Uviesť príklad na rozpustné a nerozpustné chemické latky v domácnosti - Analyzovať rozpustnosť niektorých látok v domácnosti - Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu Tvorba projektu a prezenčné zručnosti Matematika

14 Experimentálne postupy a merania doma a v laboratóriu 6 Metódy oddeľovania zložiek zmesí Oddeľovanie zložiek zmesí v chemickom laboratóriu. záverov - Zdôvodniť nutnosť dodržiavania zásad bezpečnej práce s chemickými látkami - v chemickom laboratóriu a v bežnom - Pracovať v tíme - Prijať zodpovednosť za svoj diel práce - Spolupracovať s ostatnými členmi skupiny - Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom - Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne - ovplyvňujú život človeka - Uviesť chemické látky používané v bežnom, ktoré pozitívne a negatívne - Vysvetliť postup prípravy roztoku, suspenzie a emulzie. - Pripraviť podľa návodu roztok, suspenziu a emulziu - Metódy oddeľovania zložiek zmesí( odparovanie, usadzovanie, filtrácie, destilácie, kryštalizácia) - Postupy a aparatúry oddeľovania zložiek zmesí - Princípy metód oddeľovania zložiek - Oddeľovanie zložiek pripravených zmesí filtráciou, usadzovaním, odparovaním, destiláciou a kryštalizáciou v chemickom laboratóriu - Popísať procesy usadzovanie, destilácia, odparovanie, filtrácia a kryštalizácia. - Vysvetliť princíp filtrácie, destilácie, odparovania a usadzovania - Popísať priebeh daného pokusu podľa nákresu aparatúry - Popísať postup filtrácie, usadzovania, destilácie, odparovania a kryštalizácie. - Používať ochranné pomôcky okuliare, štít, rukavice, plášť - Zaznamenať výsledky pozorovania v predpísanej forme - Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Pracovať s dôrazom na presnosť - Navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek suspenzie, emulzie, roztoku Tvorba projektu a prezenčné zručnosti Fyzika

15 Kvalita vody znečistenie vody 7 Popoluška - Oddeľovanie zložiek zmesí v každodennom Odkiaľ prichádza a ako sa využíva - Spracovanie získaných poznatkov - Prezentácia svojho pozorovania a záverov - Rozdelenie vôd podľa pôvodu - Rozdelene vôd podľa použitia Aby sme ju mohli piť - Úprava vody na pitnú - Úpravňa vody - Čistenie odpadových vôd - ČOV - Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov - Vybrať základné pomôcky na uskutočnenie daného chemického pokusu (filtrácie, odparovania, destilácie, usadzovania) - Uskutočniť podľa návodu filtráciu, odparovanie, destiláciu a usadzovanie - Uskutočniť filtráciu, odparovanie, destiláciu, usadzovanie navrhovanými - alternatívnymi postupmi - Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu - Navrhnúť vhodné alternatívy na uskutočnenie pokusov - Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom - Zakresliť schému filtrácie, odparovania v domácnosti na základe nákresu posúdiť správnosť priebehu deja - Správne používať osvojené pojmy v každodennej komunikácii - Vymenovať rozdelenie vody podľa pôvodu a podľa použitia - Popísať procesy potrebné na čistenie vody v ČOV - Popísať procesy pri úprave vody - Posúdiť vplyv používania čistiacich prostriedkov na kvalitu vody v riekach - Vysvetliť pôsobenie chemických látok používaných v domácnosti na životné - prostredie - Odôvodniť šetrné používanie čistiacich prostriedkov v domácností Tvorba projektu a prezenčné zručnosti Enviromentálna výchova Ochrana života a zdravia Etická výchova Biológia Technická váchova Fyzika Aby sa sochy a práčky nebáli - Kritéria kvality vôd - Kyslé dažde - Vymenovať základné kritéria posudzovania kvality vody - Vymenovať rozdelenie vôd podľa

16 - Meranie ph vody - Rozdelenie vôd poľa tvrdosti - Meranie tvrdosti vody - Zmäkčovadlá Odhaľte jej tajomstvo - Stanovenie kvality vody z rôznych zdrojov - Spracovanie získaných poznatkov - Prezentácia svojho pozorovania a záverov tvrdosti a ph. - Použiť chemické latky na lepšenie kvality vody - Vysvetliť vplyv rozpúšťania plynov na ph zrážkovej vody Dokázať vplyv chemických látok na kvalitu odpadových vôd - Opísať význam kvality vody z ekologického a ekonomického hľadiska - Posúdiť pozitívne a negatívne vplyvy chemickej výroby z rôznych hľadísk ekonomické, ekologické, zdravotné - Posúdiť ph a tvrdosť vody z hľadiska ekonomického, ekologického a zdravotného. - Posúdiť vplyv zmäkčovadiel používaných v domácnosti na tvrdosť vody - Posúdiť pozitívne a negatívne vplyvy chemickej výroby z rôznych hľadísk ekonomické, ekologické, zdravotné - Preukázať vplyv chemických látok na ph a tvrdosť vody z ekologického, ekonomického a zdravotného - Navrhnúť opatrenia na zachovanie kvality zdrojov pitnej vody - Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom - Uplatňovať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu - Spolupracovať s ostatnými členmi skupiny - Prijať zodpovednosť za svoj diel práce - Pracovať v tíme - Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne - Správne používať osvojené pojmy

17 v každodennej komunikácii - Používať ochranné pomôcky okuliare, štít, rukavice, plášť - Uviesť chemické látky ovplyvňujúce kvalitu vody - Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu - Zmerať ph a tvrdosť vody - Stanoviť na základe nameraných hodnôt či je voda mäkká, tvrdá, kyslá, zásaditá alebo neutrálna - Stanoviť kvalitu vody z rôznych zdrojov - Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov Kolobeh vody v prírode 7 Cesta jednej kvapky - Kolobeh vody v prírode - evaporácia - evapotranspirácia - kondenzácia - zrážky - povrchový odtok - Opísať proces kolobehu vody - Opísať deje prebiehajúce pri kolobehu vody - Popísať chemické deje prebiehajúce v životnom prostredí. - Vysvetliť význam kolobehu vody pre život človeka a prírodu - Vysvetliť význam rozpúšťania látok vo vode pre živé organizmy. Tvorba projektu a prezenčné zručnosti Enviromentálna výchova Biológia Fyzika - infiltrácia - podpovrchový odtok - minerálna voda Model kolobehu vody - Vytvorenie modelu kolobehu vody - Spracovanie získaných poznatkov - Prezentácia svojho pozorovania a záverov - Zakresliť model kolobehu vody v prírode - Stanoviť postup a pomôcky potrebné na uskutočnenie pokusu - Vytvoriť model kolobehu vody - Vybrať základné pomôcky na uskutočnenie daného chemického pokusu - Pracovať v tíme - Prijať zodpovednosť za svoj diel práce

18 - Spolupracovať s ostatnými členmi skupiny - Na základe zistenej chyby navrhnúť zmeny práce - Sformulovať záver na základe pozorovania pokusov - Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, v bežnom - Prezentovať svoje pozorovanie a záver verejne - Navrhnúť vhodné alternatívy na uskutočnenie pokusov - Zakresliť pozorovaný jav čo najpresnejšie skutočnosti - Navrhnúť opatrenia na zachovanie kvality zdrojov pitnej vody - Vysvetliť význam kolobehu vody pre život človeka a prírodu

19 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: - informácie z internetu encyklopédie - metodická príručka Tajomstvo vody - učebnica Chémie - učebnica Chémia pre základné školy - pracovné listy Materiálne výučbové prostriedky: Laboratórne pomôcky Chemikálie PC, tlačiareň, skener, dataprojektor, interaktívna tabuľa, PC učebňa

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 33 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne Škola ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, Čadca Ročník šiesty Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Štúdijná forma denná

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán.

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Mgr. Jana

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Názov oblasti ŠkVP: Človek a príroda Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týţdenne rozsah danný ŠVP + 0,5 hodiny týţdenne rozsah danný ŠkVP

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z CHÉMIE pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne, 33 hod. ročne; z toho 3 hodiny laboratórne práce Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Chémia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Svet práce. piaty ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Svet práce piaty ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA pre 7. ročník Počet hodín : hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 204/205

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov

Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Názov kvalifikácie: Konštruktér elektronických zariadení a systémov Kód kvalifikácie U2151002-01102 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Elektrotechnika SK ISCO-08 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Školský vzdelávací program - CHÉMIA Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Chémia - CHEM ŠVP O,5 hodiny týždenne pre 6. roč. + 0,5 hodiny Časový

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Učebné osnovy Chémia 6. ročník

Učebné osnovy Chémia 6. ročník Učebné osnovy Chémia 6. ročník Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Vyučovací jazyk Forma štúdia CHÉMIA 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne šiesty Základná

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Šiesty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P CHÉMIA 6. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu CHÉMIA Ročník 6. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0,5/0,5 h. Š k o l a Z

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 4 Zdravotníctvo a sociálne služby. Ortopedický technik Názov kvalifikácie: Ortopedický technik Kód kvalifikácie U3214002-00593 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 3214002 Ortopedický technik SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO

Více

Pracovný list pre žiaka

Pracovný list pre žiaka Pracovný list pre žiaka Pokus 1 (Lapitková, et al., 2010a, s. 33) Úloha č.1 Zistite akú teplotu má povrch banky, aby sa na ňom začala tvoriť rosa. Pomôcky: sklenená nádoba (banka), teplomer, kocky ľadu,

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Predmet: Fyzika Ročník: VIII. Rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Mesiac Hodina IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tematický celok Téma Úvodná hodina 1. Svetlo Skúmanie vlastností svetla Slnečné žiarenie,

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Technika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Technika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník siedmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 Štúdijná forma denná výučby

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

LÁBORATÓRNE POMÔCKY. Anorganická a organická chémia ZS

LÁBORATÓRNE POMÔCKY. Anorganická a organická chémia ZS Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Katedra environmentálneho inžinierstva LÁBORATÓRNE POMÔCKY Anorganická a organická

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová Chémia II. stupeň ZŠ ISCED2 Kovačócyová CHÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje

Více

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu CHÉMIA Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 1 hodina. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročníky: Časový rozsah výučby: Forma štúdia: Vyučovací jazyk : Človek a príroda CHÉMIA ISCED

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program CHÉMIA CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

ŠkVP. Chémia 7. ročník

ŠkVP. Chémia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Siedmy

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie

ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad 2616/25, MŠ Mládeže 2, Poprad Mgr.Beáta Polovková Malí výskumníci (Rozpustnosť látok vo vode) - rozpúšťanie Materská škola meno učiteľky Názov aktivity Vzdelávacia oblasť Podoblasť: Výkonový štandard/ Výkonová úroveň Pomôcky a učebné zdroje Organizácia prostredia Metodický postup ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více