zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice"

Transkript

1 ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( : v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisu, zákona č. 128/2000 b., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice, lč: se sídlem Za Poštovskou zahradou 557, Praha - Běchovice, PSČ: a přijalo její úplné znění, kterým se v celém rozsahu nahrazuje znění zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ze dne včetně všech jejích příloh, a to následovně: zňrzov ACÍ LISTINA Centrum sociálních služeb Běchovice Článek I. Zřizovatel příspěvkové organizace Zřizovatel organizace: Identifikační číslo zřizovatele: Sídlo zřizovatele: Městská část Praha - Běchovice Českobrodská 3, Praha - Běchovice, okres Praha Článek II. Názeva ídlo příspěvkové organizace ázev organizace: Identifikační číslo organizace: ídlo organizace: Centrum sociálních služeb Běchovice Za Poštovskou zahradou 557, Praha - Běchovice Článek III. Právní postavení organizace I. Centrum sociálních služeb Běchovice bylo zřízeno s účinností ke dni jako právnická osoba - příspěvková organizace Městské části Praha - Běchovice s vlastní právní subjektivitou. Článek IV. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a vymezení okruhů doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace 1. Hlavním účelem činnosti organizace je přispívat k plnohodnotnému životu lidí seniorského věku a lidí pečujících o seniory. 2. Předmětem činnosti je zajištění služeb pro seniory provoz domu s pečovatelskou službou a realizace aktivit rozvíjejících komunitní život, zapojování okolí a dalších s tím spojených a navazujících činností. 3. Předmět hlavní činnosti zahrnuje zejména: a) poskytování sociálních služeb dle zákona Č. 108/2006 b., o sociálních službách, v platném znění stránka J z 5

2 pečovatelská služba odlehčovací služba jiné služby, ke kterým organizace získá řádné oprávnění (registrace) b) služby pro seniory a jejich rodiny, jako např. informační servis, přednášky, volnočasové a kulturní aktivity c) komunitní aktivity speciální akce (např. Den seniorů) zaměřené na propojování všech věkových kategorií d) provoz Domů s pečovatelskou službou U sv. Anny zajišťování stravy ubytovaným klientům a nájemcům bytů vedení evidence žadatelů o byt v domě uzavírání nájemních smluv na byty po předchozím písemném souhlasu zastupitelstva zřizovatele evidence a příjem plateb za nájem a služby zajišťování drobných oprava údržby. 4. Předmět doplňkové a vedlejší hospodářské činnosti: a) rozvoz stravy fyzickým i právnickým osobám b) pronájem nebytových prostor - kuchyně c) krátkodobý pronájem ostatních nebytových prostor - jídelna, pedikérna, masérna. Článek V. Statutární orgán organizace a způ ob, jakým vystupuje jejím jménem I. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel. Zřizovatel též stanovuje řediteli plat a hodnotí jeho činnost. 2. Ředitel je oprávněn činit samostatně všechny právní i jiné úkony týkající se této příspěvkové organizace a navenek jednat jejím jménem ve všech věcech samostatně, a to v souladu s platnými právními předpisy a touto zřizovací listinou. 3. Ředitel pověřuje a odvolává svého zástupce který jej zastupuje v době nepřítomnosti. Za tímto účelem ředitel svému zástupci uděluje písemné zmocnění vymezující rozsah jeho oprávnění. 4. Ředitel nebo jím pověřený zástupce se při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů podepisuje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu příspěvkové organizace připojí pod své jméno a označení funkce svůj podpis. 5. Jiná osoba je oprávněna zastupovat příspěvkovou organizaci jen na základě písemného zmocnění. 6. Ředitel je oprávněn vydávat k organizaci a zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace vnitřní předpisy. Článek VI. Vymezení svěřeného majetku a hospodaření s ním I. Zřizovatel příspěvkové organizace vykonává svěřenou správu níže uvedeného majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se o tento majetek: budova č.p. 557 stojící na pozemku parc. č. 50/2 v k.ú. Běchovice, obec Praha pozemek parc. č. 50/2 v k.ú. Běchovice stránka 2 z 5

3 budova č.p. 564 stojící na pozemku parc. č. 50/3 v k.ú. Běchovice, obec Praha pozemek parc. č. 50/3 v k.ú. Běchovice movitý majetek specifikovaný v protokolu o provedené inventarizaci k (ve znění po provedené opravě) v Centru sociálních služeb Běchovice. 2. Výše uvedené nemovitosti a věci movité předává zřizovatel k hospodaření příspěvkové organizaci. K tomuto účelu je uzavřena dohoda o bezplatném užívání majetku, která blíže vymezuje vzájemná práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace. 3. Předáním výše uvedeného majetku k hospodaření příspěvkové organizaci se hodnota aktiv zřizovatele nemění. 4. Příspěvková organizace hospodaří se svereným majetkem v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto zřizovací listinou. Při hospodaření s majetkem může docházet v mezích zákona kjeho rozšiřování či zužování: aktuální stav svěřeného majetku bude zjištěn při inventarizaci provedené vždy k 31. prosinci příslušného roku. 5. estanoví-li zákon jinak, nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele. Organizace může pro zřizovatele nabýt majetek formou pořízení na splátky, na úvěr nebo formou leasingu pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. 6. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena a to a) bezúplatným převodem od zřizovatele, b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, nebo d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 7. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. epřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím pí emném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Článek VII. Vymezení práv k plnění hlavního účelu příspěvkové organizace I. Organizace je oprávněna a povinna svěřený majetek využívat k plnění účelu a předmětu své činnosti. Organizace je povinna umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly hospodaření se svěřeným majetkem přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci. 2. Organizace je povinna se svěřeným majetkem nakládat účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy zajistit jeho ochranu, případně jeho rozvoj a zvelebení, a předcházet škodám na tomto majetku. Za tím účelem je organizace oprávněn a povinna zejména: a) se o majetek řádně starat, pečovat o něj, udržovat jej v dobrém provozním stavu, b) chránit majetek před jeho odcizením, ztrátou či poškozením, c) řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody d) vést o majetku přehlednou, úplnou a pravdivou evidenci, stránka 3 z 5

4 e) majetek inventarizovat podle platných právních předpisů minimálně jednou ročně vždy k 3]. prosinci kalendářního roku, t) inventurní soupisy předat v jednom vyhotovení zřizovateli k dalšímu zpracování za každý kalendářní rok do 15. ledna následujícího roku, g) postupovat v souladu s právními daňovými a účetními předpisy a postupy tak, aby bylo zajištěno řádné hospodaření se svěřeným majetkem. 3. Jakékoli stavební úpravy v nebo na svěřeném majetku je organizace povinna předem ohlásit zřizovatel i a provést je je oprávněna pouze s jeho písemným souhlasem. 4. Bližší úprava práva povinností zřizovatele a příspěvkové organizace ve vztahu ke svěřenému majetku je uvedena v dohodě o bezplatném užívání majetku uzavřené mezi zřizovatelem a organizací. Článek VID. Hospodaření 1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 2. Organizace hospodaří v rámci svého rozpočtu s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, případně ze státního rozpočtu, dále zejména s prostředky svých fondů, s prostředky získanými hlavní a doplňkovou činností, finančních prostředků získaných z grantů a s dary od fyzických a právnických osob. e svěřeným majetkem organizace hospodaří v rozsahu vymezeném touto zřizovací listinou. 3. Veškeré účetní a daňové operace, včetně inventarizace majetků a závazků, jsou prováděny v souladu se zákony č. 563/1991 b. a č. 586/1992 b., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se závaznou metodikou vydanou Magistrátem hl. m. Prahy. 4. Zpracované měsíční uzávěrky je organizace povinna zřizovateli předkládat čtvrtletně vždy do 10. kalendářního měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Inventurní soupisy spolu se sumarizačními tabulkami je organizace povinna předat zřizovateli k dalšímu zpracování za každý kalendářní rok do 15. ledna následujícího roku. 5. Finanční výbor a Kontrolní výbor zřizovatele provádí kontrolu hospodaření na základě pověření starosty Městské části Praha - Běchovice. Organizace je povinna zajistit přezkoumání hospodaření po ukončení účetního období do 31. března následujícího roku, a jeho výsledek předat zřizovateli. Článek IX. Doba, na kterou je organizace zřizována 1. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. Článek X. Závěrečná ustanovení I. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy. stránka 4 z 5

5 2. Organizace se v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 b., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zřizovatel. 3. Úkoly zřizovatele, není-ii stanoveno jinak, plní příslušný orgán zřizovatele. 4. Tato zřizovací listina svým úplným zněním nahrazuje v celém rozsahu zneru všech zřizovacích listin výše uvedené příspěvkové organizace včetně všech jejich dodatků. 5. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem Městské části Praha - Běchovice. V Praze dne 28. září 2012 Ing. Ondřej Martan starosta MČ Praha - Běchovice stránka 5 z 5

6 M T KÁ Á T PRAHA - B HOVI E USNESENÍ Rady Městské části Praha - Běchovice číslo 2/36/12 ze dne k návrhu na revokaci usnehni č ze dne k n'vrhu na změnu sidla Měauké části Praha. Běchovice Rada MČPraha - Běchovice Ruii znění usneseni a nah.ra%ujejej zněním: I. SCHVALUJE a] změnu idla Městské části Praha se hovi e na adresu Ceskobrodská 3, 190 II Praha 9 s účinností od , a to v ouvíslosti se těhováním do nově budovy ÚMC n. POVĚRUJE a) tajemnici ÚMC zajištěním veškerých formálnich náležitostí a podám, spojen -ch změnou ídia MC Praha - S- hovice, včetně vhodného zveřejnění změny Termín: v návaznosti na právní moc kolaudačního rozhodnutí -.p. 3 a úplné dovybaveni nové budovy 1 z í /I I Ing. Ondřej Martan starosta MČPraha - Běehovi e lehal Jiřík zástupce starosty MČPraha - Běehoviee

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více