Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

2 OBSAH: ÚVOD 3 1. AKTUALIZACE Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok AKTUALIZACE REALIZAČNÍ ČÁSTI SPRSS 17 PŘÍLOHA - Základní osa krajské sítě ch služeb podle organizací a kapacit 35 SEZNAM ZKRATEK 68 2

3 Úvod SPRSS byl schválen usnesením RHMP č. 216 dne Předložená Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 (dále jen Aktualizace ) je závazný dokument v oblasti plánování a financování ch služeb pro HMP doplňující SPRSS a PSPRSS. Je nutné zdůraznit, že Aktualizace nemění schválené priority v oblasti ch služeb v obou schválených strategických dokumentech a neřeší problematiku potřebnosti jednotlivých ch služeb pro občany HMP. Aktualizace je především nevyhnutelnou reakcí na vnější změny, které nastaly v období plnění SPRSS. K procesu tvorby Aktualizace přistupuje HMP především z důvodu: - legislativních změn v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni, - nutnosti časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP. Legislativní změny v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni Podle zákona č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2015 k zásadní změně ve financování ch služeb. Rozhodování o výši dotace na poskytování ch služeb poskytovatelům ch služeb přejde z úrovně státu na úroveň krajů, v tomto případě na HMP. V současné době se o poskytování dotací na s regionální a místní působností rozhoduje na úrovni státu, resp. MPSV. Jedná se fakticky o centralizovaný systém poskytování dotací, kde o přidělení dotací na jednotlivé poskytované rozhoduje MPSV, přičemž administrace dotačního řízení je rozdělena mezi MPSV a krajské úřady (výkon státní správy v přenesené působnosti). Od roku 2015 kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým m službám přejdou na úroveň krajů. Dojde tedy k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně MPSV na úroveň krajů, protože bude nadále zachován vliv MPSV na způsob rozdělování prostředků na krajské úrovni (např. kraj bude uvádět v žádosti o dotaci mimo jiné způsob rozdělení a čerpání dotace, který se tak stane předmětem hodnocení ze strany MPSV, žádost kraje bude podléhat schválení MPSV; kraj bude plnit další informační povinnosti při rozdělování dotace vůči MPSV). Schvalovat podporu jednotlivých poskytovaných služeb budou orgány kraje, přičemž kraj při rozhodování o podpoře jednotlivých služeb musí vycházet ze střednědobého plánu rozvoje ch služeb kraje. Kraj bude o této podpoře rozhodovat v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy EU o veřejné podpoře. 3

4 Nutnost časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP Hlavní důvody aktualizace Realizační části SPRSS: - vyšší objem finančních prostředků alokovaných na dotační řízení v oblasti poskytování ch služeb z centrální úrovně pro HMP, - zajištění souladu SPRSS s nově schválenými strategickými materiály HMP (např. osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením či osoby se závislostí), - nemožnost realizovat některá systémová opatření obsažená ve SPRSS z důvodu organizačních změn na úrovni MHMP (rozdělení ZSP MHMP a oddělení agend přeneseného výkonu státní správy a výkonu samosprávy), např. nemožnost zajištění vzniku jednotné metodiky sběru potřeb na MČ na úrovni zástupců ch odborů z důvodu odlišné působnosti; - vlivem vnějších podmínek (např. posun v oblasti počtu uživatelů jednotlivých cílových skupin, legislativní změny v oblasti, časová tíseň) nemožnost efektivní realizace části opatření (či aktivit) vyplývajících z priorit v oblasti jednotlivých cílových skupin uživatelů ch služeb, neboť tato opatření (tyto aktivity) musí být upravena (upraveny) v časové ose plnění (posunutí termínu realizace) Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci 1. Aktualizace V souladu se současným legislativním prostředím, především zákonem č. 108/2006 Sb. a jeho připravovanou technickou novelou, dále povahou Aktualizace, je nutné definovat procesní aktivity kraje (HMP) v rámci zákonného dotačního řízení na financování ch služeb v základních bodech: - definice krajské sítě ch služeb, - definice krajské sítě ch služeb na úrovni plánovaných kapacit pro jednotlivé druhy ch služeb, - zveřejnění transparentního systému financování krajské sítě ch služeb; včetně procesů hodnocení a případné použití optimalizačních koeficientů. Nad rámec zákonných povinností HMP Aktualizaci definuje základní osu krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení pro rok 2015 na úrovni jednotlivých poskytovatelů ch služeb a plánu jejich kapacit (viz příloha Aktualizace). Vzhledem k výše zmíněnému legislativnímu rámci je užitečné zmínit procesní aktivity, které explicitně nezahrnuje Aktualizace, protože přímo nesouvisí se samotným obsahem SPRSS, ale jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci dotačního řízení z úrovně krajů: - vytvoření jednotné prováděcí metodiky kraje, která má přímou návaznost a respektuje metodiku MPSV pro přechod dotačního řízení ze státu na kraje; 4

5 - definice a schválení pravidel a podmínek realizace dotačního řízení pro rok 2015 včetně schvalovacích procesů orgány samosprávy (krajů), - určení reálného časového harmonogramu dotačního řízení včetně schvalovacích procesů orgány krajů, - vypořádání problematiky veřejné podpory v oblasti financování registrovaných ch služeb Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajskou síť ch služeb pro rok 2015 HMP definuje na úrovni plánovaných kapacit (oddíl 1. 3) a konkrétních organizací (příloha Aktualizace). Krajská síť ch služeb je definována dvojím způsobem - v optimální a reálné podobě: optimální podoba sítě maximální (žádoucí) síť ch služeb, která optimálním způsobem zohledňuje financování jednotlivých druhů ch služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu na výši disponibilních zdrojů financování ch služeb; reálná podoba sítě síť ch služeb, kterou lze na území HMP financovat z veřejných zdrojů; těmito zdroji jsou zejména: - dotace kraji poskytovaná MPSV, - vlastní prostředky z rozpočtu HMP, - prostředky z rozpočtů MČ. Kraj - jako odpovědný subjekt tvorby sítě ch služeb - v rámci dotačního řízení žádá stát (MPSV) o dotaci na financování optimální podoby krajské sítě ch služeb. Odpovědný subjekt tvorby krajské sítě ch služeb je kraj (v tomto případě HMP), a to především z důvodů: - legislativních - 95 zákona č. 108/2006 Sb. popisuje činnosti kraje v samostatné působnosti, lze z nich jednoznačně dovodit, že činnosti spojené s tvorbou sítě koordinuje, spoluvytváří a řídí kraj; - ekonomických jde o subjekt, který v procesu dotačního řízení vyplácí, až na výjimky (např. PO HMP/MČ), nejvyšší podíl finančních prostředků na poskytování ch služeb z veřejných zdrojů; - informačních na úrovni kraje se shromažďují informace z veřejných registrů (elektronické registry), provedených kontrol registračních podmínek, následných a průběžných finančních kontrol, metodických dohledů atd.; - věcných kraj je podle zákona č. 108/2006 Sb. zpracovatelem střednědobého plánu rozvoje ch služeb, ke kterému by měly být zpracovány adekvátní analytické podklady; při zpracování SPRSS vycházelo HMP ze strategických dokumentů MČ, reflektovalo zjišťování potřebnosti ch služeb na místní úrovni, dále je založena organizační struktura procesů 5

6 plánování ch služeb, je vedena permanentní komunikace s uživateli, poskytovateli a zástupci MHMP/úřadů MČ atd. Nastavení krajské sítě ch služeb je založeno na předpokladu, že současná síť ch služeb pro občany HMP převážně vznikla jako adekvátní reakce na potřeby obyvatel HMP a čerpá z toho svoji oprávněnost a legitimitu. Samotný proces tvorby krajské sítě ch služeb, který definuje kapacity v jednotlivých druzích ch služeb pro HMP, se opírá o tři základní kritéria: - kritérium kvality a historie u zařazení/nezařazení do krajské sítě ch služeb je důležitým kritériem skutečnost, zda úspěšně procházela systémem hodnocení při dotačním řízení v uplynulých letech (především v letech 2012, 2013 a 2014); dalším kritériem je skutečnost, zda jsou u konkrétní známy výsledky kontrol a metodických dohledů (pokud byly realizovány) ve vazbě na praxi a kvalitu poskytované ; - kritérium časové a místní dostupnosti v HMP hraje kritérium časové a místní dostupnosti pouze dílčí roli (např. díky faktu, že v případě HMP jde o jednu městskou aglomeraci s jednotným systémem dopravy - MHD). Jedná se spíše o vybrané druhy ch služeb poskytovaných cílové skupině senioři, OZP a rodiny, děti a mládež v krizi; zohlednění tohoto kritéria je promítnuto do systémové spolupráce mezi MČ Praha 1 až 22 a HMP (např. povinný podíl MČ na financování vybraných druhů ch služeb z vlastního rozpočtu); - kritérium priorit SPRSS některé druhy ch služeb na území HMP (podle SPRSS) jsou prioritní a existuje předpoklad postupného navyšování kapacit ( se zvláštním režimem,, osobní asistence a chráněné bydlení), pokud pro navýšení budou vytvořeny vnější podmínky (celková výše alokace finančních prostředků pro dotační řízení ze strany státu a rozpočtových možností HMP); ani konkrétní poskytovatelé těchto ch služeb však nejsou automaticky zařazeni do krajské sítě ch služeb, avšak u prioritních druhů ch služeb by nemělo dojít k poklesu kapacit minulého roku oproti roku dotačnímu (dále viz optimalizační koeficienty). Krajská síť ch služeb v konkrétních kapacitách je fixována pouze pro rok Krajská síť pro roky následující (2016 až 2019) bude vytvořena v novém střednědobém plánu rozvoje ch služeb na území HMP. Základní osa krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení na rok 2015 (na úrovni konkrétních ch služeb v jejich kapacitách) je obsažena v příloze Aktualizace. Samotné zařazení do přílohy Aktualizace však automaticky konkrétnímu poskytovateli negarantuje finanční podporu, podmínkou je formální i obsahové dodržení pravidel, podmínek a metodických pokynů spojených s dotačním řízením. Rovněž může vzniknout objektivní pochybnost o konkrétní službě (na základě provedených kontrol či metodických dohledů). Základní osa krajské sítě ch služeb obsahuje výčet kapacitních jednotek, které jsou přeneseny z podaných a evidovaných žádostí o dotaci na poskytování ch služeb pro rok Není zcela vyloučeno, že v rámci dotačního řízení na rok 2015 budou do krajské sítě zařazeny i jiné, než obsahuje příloha Aktualizace; tuto skutečnost umožňuje celkový plán kapacit 6

7 v jednotlivých druzích ch služeb, ale vždy bude žádost posuzována individuálně a platí, že v celkovém objemu není možné financovat kapacity ch služeb, které jsou vyšší než celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Sociální, které nebudou zařazeny do krajské sítě ch služeb, nebudou krajem v rámci dotačního řízení pro rok 2015 finančně podporovány. Důvodem nezařazení konkrétní do krajské sítě je v obecné rovině nesoulad se SPRSS, a to především z těchto konkrétních důvodů: - nenavyšování pobytových kapacit oproti roku předešlému s výjimkou domovů se zvláštním režimem a chráněného bydlení v intencích kapacit uvedených ve SPRSS, - nevhodná lokalizace ; jde o mimopražské, kdy má uživatel reálnou alternativu využít stejný druh na území HMP; - obsahové překrývaní základních činností u více druhů služeb, které jsou poskytovány jedním subjektem a mohou zakládat předpoklad duplicitního (totožného) plnění; - závažné pochybnosti o kvalitě a věcném plnění poskytování ch služeb (informace z realizovaných inspekcí ch služeb, kontrol registračních podmínek či metodických dohledů) Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok 2015 V hodnotícím systému HMP jsou kapacitní jednotky učeny u všech druhů ch služeb: - u osobní asistence jsou to plánované hodiny přímé péče (celkový počet vykazovaných hodin přímé práce za konkrétní časový úsek, v tomto případě rok, přičemž počet vykázaných hodin musí odpovídat částečným nebo plným úhradám uživatelů, kterým byla poskytnuta osobní asistence) na dotační rok (s logickou návazností na roky minulé), - u domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro OZP, pobytové formy odlehčovací, týdenních stacionářů, chráněného bydlení, azylového bydlení, terapeutických komunit, pobytové formy služeb následné péče, pobytové formy krizové pomoci, pobytové formy a nocleháren je to celkový počet plánovaných registrovaných lůžek,resp. cena registrovaného lůžka, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů; - u ostatních druhů ch služeb je to celkový počet plánovaných přepočtených pracovních úvazků,resp. cena přepočteného pracovního úvazku, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů. 7

8 Tabulka č. 1: Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaném kapacitním rozsahu a optimálním objemu finančních prostředků pro rok 2015 (v Kč) Paragraf druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Odborné Osobní asistence Pečovatelská Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské 43 Podpora samostatného bydlení Odlehčovací 40 Odlehčovací - pouze pobytová forma Centra denních služeb Denní Týdenní Domovy pro OZP Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra 45 optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok

9 Paragraf 60 druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok 2015 Krizová pomoc 25 Krizová pomoc pobytová forma 25 60a Intervenční centra 7 61 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče 15 Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením 67 Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity 0 69 Terénní programy Sociální 180 Sociální - pouze pobytová forma optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok Celková optimální výše na financování pražské sítě ch služeb v uvedených kapacitách je Kč. Kapacity krajské sítě pro rok 2015 byly určeny podle žádostí konkrétních poskytovatelů ch služeb o státní dotaci na poskytování ch služeb na rok Optimální výše finančních prostředků (čtvrtý sloupek tabulky č. 1) není čistým násobkem plánovaných kapacit a cenové hladiny daného druhu (tabulka č. 2), ale je redukována o příspěvek zřizovatele (v případě PO), o úhrady uživatelů a o úhrady od zdravotních pojišťoven. Po těchto redukcích je optimální výše finančních prostředků navýšena o 10 % proti roku 2014 u všech druhů ch služeb. 9

10 1.4. Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok 2015 Systém hodnocení je podrobně popsán v PSPRSS. V mírné modifikaci lze systém hodnocení procesně popsat v následných krocích: Úvodním krokem je definování jednotky, ke které se bude vztahovat cenová hladina u jednotlivých druhů ch služeb (tabulka č. 2). V následném kroku dojde ke stanovení cenové hladiny z veřejných zdrojů na jednotku/za rok podle jednotlivých druhů ch služeb. Veřejnými zdroji se rozumí státní dotace z rezortu MPSV (kapitola 313 MPSV), úhrady od uživatelů ch služeb stanovené metodikou MPSV, úhrady z fondů zdravotních pojišťoven a finanční prostředky z úrovně územních rozpočtů. Stanovení cenové hladiny určují následující kritéria: vývoj obvyklých (průměrných) nákladů na jednotku daného druhu - podle analýz dat za období 2011, 2012 a 2013; průměr nákladů na službu v ČR, konzultace s poskytovateli ch služeb, úprava cenové hladiny u jednotlivých žadatelů - v cenové hladině se dále promítá i zohlednění dalších kritérií, např. stupně zdravotního postižení, cílová skupina, poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům (přepočtené úvazky), vícezdrojovost financování ; individuální hodnocení - stanoveno procentní úpravou cenové hladiny -/ % (hodnocena především specifika (soulad se SPRSS, popis, místní dostupnost, časový rozsah, zohlednění ch služeb pro uživatele s duální problematikou) nutná shoda celé pracovní skupiny ( pracovník, ekonom, koordinátor plánování ch služeb, registrátor). Následně je možné provést výpočet optimálního návrhu: (cenová hladina x jednotka /kapacita/, tzv. náklady na jednotku) - (minimální úhrady od uživatelů plus úhrady od zdravotních pojišťoven a odečet neinvestičního příspěvku zřizovatele/ u PO/, tzv. obvyklé příjmy ) = optimální návrh dotace. Poté je upraven optimální návrh dotace na procentní výši podle působnosti pro HMP (např. je poskytována ve třech krajích, z toho připadá na HMP 30 %: úprava optimálního návrhu dotace bude tedy krácena na 30 %). Tvorba reálného návrhu podle skutečné výše dotace, kdy se s použitím optimalizačních koeficientů krátí optimální návrhy v rámci daného druhu. Důležité: Návrh výše dotace v reálném (ani v optimálním) návrhu není kalkulován na 100 % skutečných nákladů konkrétní. Samotné stanovení cenových hladin neodpovídá 100% reálnému rozpočtu konkrétní, ale vyjadřuje pouze podíl výše popsaných veřejných zdrojů. Financování ch služeb (tvorba rozpočtu a jeho plnění) musí být svým charakterem vícezdrojové. 10

11 Tabulka č. 2: Jednotka a výše cenových hladin u jednotlivých druhů ch služeb (v Kč) jednotka, ke které váže Paragraf druh cenové hladina cenová hladina 37 Odborné ÚV Osobní asistence H Pečovatelská ÚV Tísňová péče ÚV Průvodcovské a předčitatelské ÚV Podpora samostatného bydlení ÚV Odlehčovací ÚV Odlehčovací - pouze pobytová forma L Centra denních služeb ÚV Denní ÚV Týdenní L Domovy pro OZP L Domovy pro seniory L Domovy se zvláštním režimem L Chráněné bydlení L Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče L Raná péče ÚV Telefonická krizová pomoc ÚV Tlumočnické ÚV Azylové domy L / * 58 Domy na půl cesty L Kontaktní centra ÚV Krizová pomoc ÚV Krizová pomoc pobytová L a Intervenční centra ÚV

12 Paragraf druh jednotka, ke které váže cenové hladina cenová hladina 61 Nízkoprahová denní centra ÚV Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ÚV Noclehárny L Služby následné péče ÚV Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP L ÚV ÚV Sociálně terapeutické dílny ÚV Terapeutické komunity L 0 69 Terénní programy ÚV Sociální ÚV Sociální - pouze pobytová forma L * ) Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro matky/rodiny s dětmi. Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro jednotlivce (muže, ženy). Optimalizační koeficienty Vzhledem k předpokladu nedostatečné výše finančních prostředků na úspěšnou realizaci dotačního řízení musí HMP použít transparentní optimalizační koeficienty, které umožní rozdělit alokaci prostředků na jednotlivé druhy ch služeb v reálné výši. První koeficient redukční Jednotlivé druhy ch služeb byly v minulých letech financovány na základě kalkulačních vzorců, které vycházely z konkrétního nastavení cenových hladin jednotlivých kapacitních jednotek, v rámci druhu ch služeb. Tyto cenové hladiny odrážely historickou nákladovost jednotlivých druhů ch služeb. V dotačním řízení pro rok 2015 pravděpodobně dojde k situaci, že vypočítaná výše optimální podpory, založená na cenové hladině odrážející reálné náklady jednotlivých druhů ch služeb, bude výrazně vyšší než optimální výše podpory v letech minulých. V tomto případě HMP přechodně použije prostý redukční koeficient, který bude vázat k objemu finančních prostředků optimálně navržených k alokaci pro daný druh ch služeb v roce Redukční koeficient pro rok 2015 tedy snižuje rozdíl mezi výpočty optimálních návrhů výše dotace z let 2014 a 2015, které vznikly použitím nových cenových hladin na kapacitní jednotku. 12

13 Druhý koeficient - prioritní Pokud alokace prostředků bude nižší a použití redukčně strukturálního koeficientu nebude dostatečné, pak bude použit koeficient prioritní, kterým budou dále hodnoceny jednotlivé druhy ch služeb podle priorit ve SPRSS. Prioritní koeficient má intervalový charakter (tabulka č. 3). Uvedené koeficienty budou použity v případě, že celková výše procentního podílu HMP (směrné číslo) z celkové dotace na financování ch služeb nebude nižší než 90 % z celkové výše dotace pro rok V opačném případě bude krajská síť ch služeb redukována na úrovni kapacit jednotlivých druhů ch služeb a fakticky tak dojde k poklesu kapacit vybraných druhů ch služeb podpořených v roce Na oba optimalizační koeficienty navazuje základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace: zařazená do krajské sítě ch služeb v rámci systému hodnocení (což není např. snížení či zvýšení kapacitních jednotek) může poklesnout o finanční výši na úrovni max. 15 % reálné dotace z roku 2014 a naopak v rámci systému hodnocení (což není např. navýšení kapacitních jednotek) stoupnout o finanční výši na úrovni max. 30 % reálné dotace oproti roku 2014, což vychází i z metodických pokynů MPSV. Ve zcela ojedinělých případech - z důvodu objektivně vyšší nákladovosti - bude při výpočtu dotace nastavena a kalkulována vyšší cenová hladina a pro tuto službu nemusí platit základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace. Tabulka č. 3: Optimální výše dotace v roce 2014 (v Kč), výše redukčního a prioritního koeficientu paragraf 37 druh Odborné 39 Osobní asistence 40 Pečovatelská 41 Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské Podpora samostatného bydlení Odlehčovací Odlehčovací - pouze pobytová forma 45 Centra denních služeb 46 Denní 47 Týdenní 48 Domovy pro OZP optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,65 0,7-1,0 0,70 0,95-1,1 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,40 0,85 1,0 0,75 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,95-1,1 13

14 paragraf druh 49 Domovy pro seniory 50 Domovy se zvláštním režimem 51 Chráněné bydlení 52 Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 54 Raná péče 55 Telefonická krizová pomoc 56 Tlumočnické 57 Azylové domy 58 Domy na půl cesty 59 Kontaktní centra 60 60a Krizová pomoc Krizová pomoc - pobytová Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP Sociálně terapeutické dílny 68 Terapeutické komunity 69 Terénní programy optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,75 0,95-1,1 0,55 0,95-1,1 0,70 0,95-1,1 0,70 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,75 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,75 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,60 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,65 0,7-1,0 0,60 0,85 1,0 0,35 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,55 0,7-1,0 0,45 0,7-1,0 0,45 0,7-1, ,50 0,85 1,0 14

15 paragraf 70 druh Sociální Sociální - pouze pobytová forma optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,55 0,85 1,0 0,70 0,85 1, Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Jedná se o odhad hlavních finančních zdrojů, které budou ovlivňovat podobu a financování krajské sítě ch služeb na území HMP v roce Jde o: - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným HMP, - granty (dotace) HMP na registrované, - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu A, tedy objemu prostředků, který se rámci nové legislativy převede na kraje; - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu B (nadregionálnímu), - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným MČ, - granty (dotace) MČ na registrované, - úhrady od uživatelů ch služeb, - prostředky z fondů zdravotních pojišťoven, - prostředky z fondů EU, - jiné (dary, doplňková činnost, jiné dotace /soukromé subjekty, dotační výzvy jiných institucí, nadace/ atd.). 15

16 Tabulka č. 4: Odhad finančních zdrojů na rok 2015 ze SPRSS, aktualizovaný odhad na rok 2015 podle aktuálních informací (v tis. Kč) Finanční zdroje Původní odhad ze Aktualizovaný odhad SPRSS NIP PO HMP Granty HMP Program A MPSV NIP PO MČ Granty MČ Úhrady uživatelů Fondy zdravotních pojišťoven Prostředky z fondů EU Jiné Celkově Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Samotný přechod dotačního řízení ze státu na kraje obsahuje řadu faktorů obsahující různou míru rizikovosti. Aplikace upozorňuje na faktory obsahující vysokou míru rizika. Technicky je užitečné taková rizika rozdělit na celorepubliková a specificky pražská. Celorepubliková rizika dotačního řízení na úrovni kraje: - celkově nižší objem finančních prostředků alokovaných ze strany státu na průběh dotačního řízení, - obavy některých subjektů (především poskytovatelů ch služeb) z převodu dotačního řízení ze státu na kraje, - technická a metodická rizika při převodu dotačního řízení (softwarové podmínky na krajských úřadech, nejasné a obtížně aplikovatelné metodické postupy jednotlivých krajů), - nedostatečné personální zajištění této agendy na krajských úřadech, - rezignace státu na metodické vedení a řešení problematiky veřejné podpory při financování registrovaných ch služeb. Specificky pražská rizika dotačního řízení: - netransparentní a proporčně nižší výše procentního podílu kraje na celkovém objemu finančních prostředků určených k financování ch služeb (tzv. výše směrného čísla pro HMP), - vyšší počet ch služeb s celorepublikovou působností (dříve program podpory B MPSV), které budou žádat a nárokovat dotaci na poskytování ch služeb. 16

17 2. Aktualizace Realizační části SPRSS Aktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost. Oblast SYS: Systémová opatření k tvorbě sítě ch služeb na úrovni ZSP MHMP Priorita SYS2: Sjednocení a dotvoření systému hodnocení v rámci grantových programů, které realizuje ZSP MHMP, včetně systému hodnocení registrovaných ch služeb Opatření SYS2.2.: Tvorba transparentního systému hodnocení v rámci grantových programů na Aktivita SYS2.2.1 Finanční zajištění Odpovědnost Časový rámec 9/ /2015 V rámci stálé pracovní skupiny pro financování ch služeb v rámci procesů plánování ch služeb pracovat na tvorbě jednotné metodiky posuzování jednotlivých druhů ch služeb v grantovém systému HMP, s možným využitím výstupů z projektu MPSV (Podpora procesů v ch službách) a s ohledem na aktuální možnost změn v systému určení nákladovosti ch služeb z centrální úrovně. z rozpočtu HMP 2015 kap. 0504, 4379, pol tis. Kč ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Opatření SYS2.3: Nastavení systému víceletého financování Aktivita SYS Zavést výrazné prvky víceletého (tříletého) financování do většiny druhů ch služeb na úrovni HMP pro roky , tím garantovat kapacitu a podporu základní síti ch služeb na území HMP; vytvořit nový střednědobý plán rozvoje ch služeb na území HMP. Finanční zajištění z rozpočtu HMP kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec 1/ /2015 Priorita SYS3: Tvorba funkční sítě ch služeb v HMP Opatření SYS3.1.: Zavedení metodického dohledu u poskytovatelů ch služeb, kteří žádají o finanční prostředky, a převedení zjištěných poznatků do systému Aktivita SYS3.1.1 Sjednotit pojmový aparát ve výkaznictví jednotlivých druhů ch 17

18 služeb, který povede k porovnatelnosti výkonů a kapacit (tzn. poskytovatelé na území HMP by měli vykazovat data jednotně a srovnatelně). Aktivita SYS Realizovat metodické dohledy u jednotlivých ch služeb na území HMP (zjišťování informací o službě) zaměřené na ověřování deklarovaných kapacit, personálního zajištění, důvěryhodného evidenčního systému atd. Aktivita SYS3.1.3 Na základě zjištěných údajů vytvořit a aktualizovat mapu ch služeb na území HMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec 1/ /2015 Opatření SYS3.2.: Definice základních parametrů pro tvorbu funkční sítě ch služeb na základě aktualizované mapy ch služeb v návaznosti na legislativní a metodické záměry státu (potažmo MPSV) Aktivita SYS3.2.1 V rámci činnosti stálých pracovních skupin pro strategii a financování ch služeb definovat výkony a kapacity na úrovni personálních normativů u jednotlivých druhů služeb. Aktivita SYS3.2.2 V rámci činnosti stálé pracovní skupiny pro strategii a financování provést analýzu zdrojů v systému financování ch služeb a nastavit optimální poměr veřejných a jiných zdrojů výnosů u jednotlivých druhů ch služeb. Aktivita SYS3.2.3 V aktualizaci plánu ch služeb na rok 2015 definovat krajskou síť ch služeb. Finanční zajištění SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec SYS / /2015 SYS / /2015 SYS / /2014 Oblast MČ: Spolupráce MČ a HMP V oblasti plánování ch služeb Priorita MČ1: Vyšší participace jednotlivých MČ Praha 1 22 na celopražském systému plánování ch služeb Opatření MČ1.1.: Finanční podpora procesů zjišťování potřeb, sběru informací a spolupráce s HMP na úrovni MČ Praha 1-22 Aktivita MČ1.1.1 Každoroční účelové dotace HMP MČ Praha 1 22 na realizaci Opatření MČ1.1. Finanční zajištění rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4359, pol. 5229, odhadovaný náklad tis. Kč každoročně Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb, RHMP a ZHMP Časový rámec 2013, 2014 a

19 Priorita MČ2: Zlepšení spolupráce HMP a MČ Praha 1-22 v oblasti poskytování ch služeb pro seniory Opatření MČ 2.1.: Tvorba společné strategie poskytování služeb péče pro seniory na území MČ Praha 1-22 a HMP Aktivita MČ Vytvořit pracovní skupinu na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, která bude definovat zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokumentu (viz Aktivita SEN1.1.1.). Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, členové rad MČ Praha 1 22 pro oblast Časový rámec 11/ /2015 V oblasti poskytování ch služeb Priorita MČ3: Nastavení systému financování u místních (lokálních) ch služeb na území HMP Opatření MČ3.1.: Průběžná práce na definici procentního poměru spoluúčasti MČ Praha 1-22 a HMP při financování lokálních ch služeb Aktivita MČ Vytvořit závaznou metodiku, která začne fungovat v roce 2014 a promítne se do SPRSS v roce Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost koordinátor HMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec 06/ /2014 Priorita MČ4: Podpora MČ, které zřizují a provozují terénní a ambulantní na svém území Opatření MČ4.1: Finanční zvýhodnění MČ při navrhování dotace na provoz v rámci posuzovaní státní dotace Aktivita MČ U terénních a ambulantních ch služeb v systému hodnocení státní dotace modelovat příspěvek zřizovatele podle stanovených kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. Finanční zajištění státní rozpočet ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec od roku 2015 Oblast SEN: Sociální pro cílovou skupinu senioři V oblasti plánování ch služeb Priorita SEN1: Definice udržitelné celopražské strategie ch služeb pro seniory na území HMP 19

20 Opatření SEN1.1.: Vznik pracovní skupiny na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení, která definuje zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokument Aktivita SEN1.1.1 Vytvořit závazný strategický materiál na úrovni expertní skupiny zástupců MČ, který bude určovat základní kroky ke sjednocení systému celopražského u vybraných druhů ch služeb (např. tísňová péče, telefonická krizová pomoc, ) a společné základní kroky v rozvoji/redukci a poměru pobytových, terénních a ambulantních služeb v reakci na demografický vývoj. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení a věcně příslušní členové rad MČ Časový rámec od 11/2014 do 12/2015 Opatření SEN1.2.: Systém metodických dohledů u poskytovatelů ch služeb ze strany HMP Aktivita SEN1.2.1 Vytvořit aktualizované mapy poskytovatelů ch služeb pro seniory na základě kontrolní činnosti ZSP MHMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec V oblasti poskytování ch služeb Priorita SEN2: Podpora setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí Opatření SEN2.1.: Podpora terénních služeb pro seniory Aktivita SEN2.1.1 V letech 2013, 2014 a 2015 postupně navýšit objem prostředků na pečovatelskou službu o 1,5 % ročně (návrh na rozdělení státní dotace na poskytování ch služeb a granty HMP). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV; rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP a ZHMP Časový rámec Aktivita SEN2.1.2 Podporovat MČ, které zřizují a poskytují terénní a ambulantní pro seniory, modelací příspěvku zřizovatele při hodnocení státní dotace (viz Aktivita MČ4.1.1.). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec Priorita SEN3: Rozšíření forem péče pro seniory (osoby) trpící demencí Opatření SEN3.1.: Vytváření pobytových kapacit pro osoby trpící demencí Aktivita SEN3.1.1 V PO zřizovaných HMP podporovat změny jednoúčelových kapacit 20

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil Dis.,

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011

Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Příloha č. 5 Metodiky Výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 Účelem výpočtu a vypořádání vyrovnávací platby je zabezpečení

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014:

Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Postup pro stanovení reálného návrhu MPSV 2014: Jako základ byly výše dotace MPSV 2013 první kolo. Oproti roku 2013 ale přibyly některé služby (cca asi 10 mil Kč dotace navíc). Návrh reálné výše dotace

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁT Podprogram č. 1 Finanční podpora poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 29/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Co bude obsahem příspěvku? Schválení a zveřejnění Metodiky Úvodní ustanovení

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 24/2016

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 24/2016 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 24/2016 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (ve znění dodatku č. 1) Část I Úvodní

Více

Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením

Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením ze dne 30. 6. 2015 Akční plán 2016 a Metodika Libereckého kraje pro rok 2016 Součástí Akčního plánu na rok 2016 je oproti loňskému roku

Více

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 122/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor sociálních

Více

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor sociálních

Více

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015)

Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj. (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Metodika pro poskytovatele Liberecký kraj (Realizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015) Příručka pro žadatele Liberecký kraj poskytovatel 1. část 1 Příručka pro žadatele

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

A - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO SÍTĚ. ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY (vyplní poskytovatel sociální služby/žadatel o registraci)

A - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO SÍTĚ. ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY (vyplní poskytovatel sociální služby/žadatel o registraci) A - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ NOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO SÍTĚ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY (vyplní poskytovatel sociální služby/žadatel o registraci) Název poskytovatele sociální služby Identifikátor (pokud

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Program podpory A (Podpora poskytování sociálních služeb pro poskytovatele, kteří mají místní či regionální

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce , 22.,

Semináře k financování sociálních služeb v roce , 22., Semináře k financování sociálních služeb v roce 2016 21., 22., 23. 9. 2015 1 Síť x dotace Na rok 2016 dvojí řízení Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ VÝZVA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K PODÁVÁNÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ PRO ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ NA OBDOBÍ 2018-2020 Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 108/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 vyhlašuje dotační program dle 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů

Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje informace o připravenosti krajů Ustanovení 101a zákona č. 108/2006 Sb. Ukládá : Krajům se poskytuje z MPSV účelově určená dotace na financování sociálních

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více