Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

2 OBSAH: ÚVOD 3 1. AKTUALIZACE Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok AKTUALIZACE REALIZAČNÍ ČÁSTI SPRSS 17 PŘÍLOHA - Základní osa krajské sítě ch služeb podle organizací a kapacit 35 SEZNAM ZKRATEK 68 2

3 Úvod SPRSS byl schválen usnesením RHMP č. 216 dne Předložená Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 (dále jen Aktualizace ) je závazný dokument v oblasti plánování a financování ch služeb pro HMP doplňující SPRSS a PSPRSS. Je nutné zdůraznit, že Aktualizace nemění schválené priority v oblasti ch služeb v obou schválených strategických dokumentech a neřeší problematiku potřebnosti jednotlivých ch služeb pro občany HMP. Aktualizace je především nevyhnutelnou reakcí na vnější změny, které nastaly v období plnění SPRSS. K procesu tvorby Aktualizace přistupuje HMP především z důvodu: - legislativních změn v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni, - nutnosti časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP. Legislativní změny v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni Podle zákona č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2015 k zásadní změně ve financování ch služeb. Rozhodování o výši dotace na poskytování ch služeb poskytovatelům ch služeb přejde z úrovně státu na úroveň krajů, v tomto případě na HMP. V současné době se o poskytování dotací na s regionální a místní působností rozhoduje na úrovni státu, resp. MPSV. Jedná se fakticky o centralizovaný systém poskytování dotací, kde o přidělení dotací na jednotlivé poskytované rozhoduje MPSV, přičemž administrace dotačního řízení je rozdělena mezi MPSV a krajské úřady (výkon státní správy v přenesené působnosti). Od roku 2015 kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým m službám přejdou na úroveň krajů. Dojde tedy k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně MPSV na úroveň krajů, protože bude nadále zachován vliv MPSV na způsob rozdělování prostředků na krajské úrovni (např. kraj bude uvádět v žádosti o dotaci mimo jiné způsob rozdělení a čerpání dotace, který se tak stane předmětem hodnocení ze strany MPSV, žádost kraje bude podléhat schválení MPSV; kraj bude plnit další informační povinnosti při rozdělování dotace vůči MPSV). Schvalovat podporu jednotlivých poskytovaných služeb budou orgány kraje, přičemž kraj při rozhodování o podpoře jednotlivých služeb musí vycházet ze střednědobého plánu rozvoje ch služeb kraje. Kraj bude o této podpoře rozhodovat v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy EU o veřejné podpoře. 3

4 Nutnost časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP Hlavní důvody aktualizace Realizační části SPRSS: - vyšší objem finančních prostředků alokovaných na dotační řízení v oblasti poskytování ch služeb z centrální úrovně pro HMP, - zajištění souladu SPRSS s nově schválenými strategickými materiály HMP (např. osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením či osoby se závislostí), - nemožnost realizovat některá systémová opatření obsažená ve SPRSS z důvodu organizačních změn na úrovni MHMP (rozdělení ZSP MHMP a oddělení agend přeneseného výkonu státní správy a výkonu samosprávy), např. nemožnost zajištění vzniku jednotné metodiky sběru potřeb na MČ na úrovni zástupců ch odborů z důvodu odlišné působnosti; - vlivem vnějších podmínek (např. posun v oblasti počtu uživatelů jednotlivých cílových skupin, legislativní změny v oblasti, časová tíseň) nemožnost efektivní realizace části opatření (či aktivit) vyplývajících z priorit v oblasti jednotlivých cílových skupin uživatelů ch služeb, neboť tato opatření (tyto aktivity) musí být upravena (upraveny) v časové ose plnění (posunutí termínu realizace) Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci 1. Aktualizace V souladu se současným legislativním prostředím, především zákonem č. 108/2006 Sb. a jeho připravovanou technickou novelou, dále povahou Aktualizace, je nutné definovat procesní aktivity kraje (HMP) v rámci zákonného dotačního řízení na financování ch služeb v základních bodech: - definice krajské sítě ch služeb, - definice krajské sítě ch služeb na úrovni plánovaných kapacit pro jednotlivé druhy ch služeb, - zveřejnění transparentního systému financování krajské sítě ch služeb; včetně procesů hodnocení a případné použití optimalizačních koeficientů. Nad rámec zákonných povinností HMP Aktualizaci definuje základní osu krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení pro rok 2015 na úrovni jednotlivých poskytovatelů ch služeb a plánu jejich kapacit (viz příloha Aktualizace). Vzhledem k výše zmíněnému legislativnímu rámci je užitečné zmínit procesní aktivity, které explicitně nezahrnuje Aktualizace, protože přímo nesouvisí se samotným obsahem SPRSS, ale jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci dotačního řízení z úrovně krajů: - vytvoření jednotné prováděcí metodiky kraje, která má přímou návaznost a respektuje metodiku MPSV pro přechod dotačního řízení ze státu na kraje; 4

5 - definice a schválení pravidel a podmínek realizace dotačního řízení pro rok 2015 včetně schvalovacích procesů orgány samosprávy (krajů), - určení reálného časového harmonogramu dotačního řízení včetně schvalovacích procesů orgány krajů, - vypořádání problematiky veřejné podpory v oblasti financování registrovaných ch služeb Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajskou síť ch služeb pro rok 2015 HMP definuje na úrovni plánovaných kapacit (oddíl 1. 3) a konkrétních organizací (příloha Aktualizace). Krajská síť ch služeb je definována dvojím způsobem - v optimální a reálné podobě: optimální podoba sítě maximální (žádoucí) síť ch služeb, která optimálním způsobem zohledňuje financování jednotlivých druhů ch služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu na výši disponibilních zdrojů financování ch služeb; reálná podoba sítě síť ch služeb, kterou lze na území HMP financovat z veřejných zdrojů; těmito zdroji jsou zejména: - dotace kraji poskytovaná MPSV, - vlastní prostředky z rozpočtu HMP, - prostředky z rozpočtů MČ. Kraj - jako odpovědný subjekt tvorby sítě ch služeb - v rámci dotačního řízení žádá stát (MPSV) o dotaci na financování optimální podoby krajské sítě ch služeb. Odpovědný subjekt tvorby krajské sítě ch služeb je kraj (v tomto případě HMP), a to především z důvodů: - legislativních - 95 zákona č. 108/2006 Sb. popisuje činnosti kraje v samostatné působnosti, lze z nich jednoznačně dovodit, že činnosti spojené s tvorbou sítě koordinuje, spoluvytváří a řídí kraj; - ekonomických jde o subjekt, který v procesu dotačního řízení vyplácí, až na výjimky (např. PO HMP/MČ), nejvyšší podíl finančních prostředků na poskytování ch služeb z veřejných zdrojů; - informačních na úrovni kraje se shromažďují informace z veřejných registrů (elektronické registry), provedených kontrol registračních podmínek, následných a průběžných finančních kontrol, metodických dohledů atd.; - věcných kraj je podle zákona č. 108/2006 Sb. zpracovatelem střednědobého plánu rozvoje ch služeb, ke kterému by měly být zpracovány adekvátní analytické podklady; při zpracování SPRSS vycházelo HMP ze strategických dokumentů MČ, reflektovalo zjišťování potřebnosti ch služeb na místní úrovni, dále je založena organizační struktura procesů 5

6 plánování ch služeb, je vedena permanentní komunikace s uživateli, poskytovateli a zástupci MHMP/úřadů MČ atd. Nastavení krajské sítě ch služeb je založeno na předpokladu, že současná síť ch služeb pro občany HMP převážně vznikla jako adekvátní reakce na potřeby obyvatel HMP a čerpá z toho svoji oprávněnost a legitimitu. Samotný proces tvorby krajské sítě ch služeb, který definuje kapacity v jednotlivých druzích ch služeb pro HMP, se opírá o tři základní kritéria: - kritérium kvality a historie u zařazení/nezařazení do krajské sítě ch služeb je důležitým kritériem skutečnost, zda úspěšně procházela systémem hodnocení při dotačním řízení v uplynulých letech (především v letech 2012, 2013 a 2014); dalším kritériem je skutečnost, zda jsou u konkrétní známy výsledky kontrol a metodických dohledů (pokud byly realizovány) ve vazbě na praxi a kvalitu poskytované ; - kritérium časové a místní dostupnosti v HMP hraje kritérium časové a místní dostupnosti pouze dílčí roli (např. díky faktu, že v případě HMP jde o jednu městskou aglomeraci s jednotným systémem dopravy - MHD). Jedná se spíše o vybrané druhy ch služeb poskytovaných cílové skupině senioři, OZP a rodiny, děti a mládež v krizi; zohlednění tohoto kritéria je promítnuto do systémové spolupráce mezi MČ Praha 1 až 22 a HMP (např. povinný podíl MČ na financování vybraných druhů ch služeb z vlastního rozpočtu); - kritérium priorit SPRSS některé druhy ch služeb na území HMP (podle SPRSS) jsou prioritní a existuje předpoklad postupného navyšování kapacit ( se zvláštním režimem,, osobní asistence a chráněné bydlení), pokud pro navýšení budou vytvořeny vnější podmínky (celková výše alokace finančních prostředků pro dotační řízení ze strany státu a rozpočtových možností HMP); ani konkrétní poskytovatelé těchto ch služeb však nejsou automaticky zařazeni do krajské sítě ch služeb, avšak u prioritních druhů ch služeb by nemělo dojít k poklesu kapacit minulého roku oproti roku dotačnímu (dále viz optimalizační koeficienty). Krajská síť ch služeb v konkrétních kapacitách je fixována pouze pro rok Krajská síť pro roky následující (2016 až 2019) bude vytvořena v novém střednědobém plánu rozvoje ch služeb na území HMP. Základní osa krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení na rok 2015 (na úrovni konkrétních ch služeb v jejich kapacitách) je obsažena v příloze Aktualizace. Samotné zařazení do přílohy Aktualizace však automaticky konkrétnímu poskytovateli negarantuje finanční podporu, podmínkou je formální i obsahové dodržení pravidel, podmínek a metodických pokynů spojených s dotačním řízením. Rovněž může vzniknout objektivní pochybnost o konkrétní službě (na základě provedených kontrol či metodických dohledů). Základní osa krajské sítě ch služeb obsahuje výčet kapacitních jednotek, které jsou přeneseny z podaných a evidovaných žádostí o dotaci na poskytování ch služeb pro rok Není zcela vyloučeno, že v rámci dotačního řízení na rok 2015 budou do krajské sítě zařazeny i jiné, než obsahuje příloha Aktualizace; tuto skutečnost umožňuje celkový plán kapacit 6

7 v jednotlivých druzích ch služeb, ale vždy bude žádost posuzována individuálně a platí, že v celkovém objemu není možné financovat kapacity ch služeb, které jsou vyšší než celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Sociální, které nebudou zařazeny do krajské sítě ch služeb, nebudou krajem v rámci dotačního řízení pro rok 2015 finančně podporovány. Důvodem nezařazení konkrétní do krajské sítě je v obecné rovině nesoulad se SPRSS, a to především z těchto konkrétních důvodů: - nenavyšování pobytových kapacit oproti roku předešlému s výjimkou domovů se zvláštním režimem a chráněného bydlení v intencích kapacit uvedených ve SPRSS, - nevhodná lokalizace ; jde o mimopražské, kdy má uživatel reálnou alternativu využít stejný druh na území HMP; - obsahové překrývaní základních činností u více druhů služeb, které jsou poskytovány jedním subjektem a mohou zakládat předpoklad duplicitního (totožného) plnění; - závažné pochybnosti o kvalitě a věcném plnění poskytování ch služeb (informace z realizovaných inspekcí ch služeb, kontrol registračních podmínek či metodických dohledů) Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok 2015 V hodnotícím systému HMP jsou kapacitní jednotky učeny u všech druhů ch služeb: - u osobní asistence jsou to plánované hodiny přímé péče (celkový počet vykazovaných hodin přímé práce za konkrétní časový úsek, v tomto případě rok, přičemž počet vykázaných hodin musí odpovídat částečným nebo plným úhradám uživatelů, kterým byla poskytnuta osobní asistence) na dotační rok (s logickou návazností na roky minulé), - u domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro OZP, pobytové formy odlehčovací, týdenních stacionářů, chráněného bydlení, azylového bydlení, terapeutických komunit, pobytové formy služeb následné péče, pobytové formy krizové pomoci, pobytové formy a nocleháren je to celkový počet plánovaných registrovaných lůžek,resp. cena registrovaného lůžka, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů; - u ostatních druhů ch služeb je to celkový počet plánovaných přepočtených pracovních úvazků,resp. cena přepočteného pracovního úvazku, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů. 7

8 Tabulka č. 1: Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaném kapacitním rozsahu a optimálním objemu finančních prostředků pro rok 2015 (v Kč) Paragraf druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Odborné Osobní asistence Pečovatelská Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské 43 Podpora samostatného bydlení Odlehčovací 40 Odlehčovací - pouze pobytová forma Centra denních služeb Denní Týdenní Domovy pro OZP Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra 45 optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok

9 Paragraf 60 druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok 2015 Krizová pomoc 25 Krizová pomoc pobytová forma 25 60a Intervenční centra 7 61 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče 15 Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením 67 Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity 0 69 Terénní programy Sociální 180 Sociální - pouze pobytová forma optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok Celková optimální výše na financování pražské sítě ch služeb v uvedených kapacitách je Kč. Kapacity krajské sítě pro rok 2015 byly určeny podle žádostí konkrétních poskytovatelů ch služeb o státní dotaci na poskytování ch služeb na rok Optimální výše finančních prostředků (čtvrtý sloupek tabulky č. 1) není čistým násobkem plánovaných kapacit a cenové hladiny daného druhu (tabulka č. 2), ale je redukována o příspěvek zřizovatele (v případě PO), o úhrady uživatelů a o úhrady od zdravotních pojišťoven. Po těchto redukcích je optimální výše finančních prostředků navýšena o 10 % proti roku 2014 u všech druhů ch služeb. 9

10 1.4. Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok 2015 Systém hodnocení je podrobně popsán v PSPRSS. V mírné modifikaci lze systém hodnocení procesně popsat v následných krocích: Úvodním krokem je definování jednotky, ke které se bude vztahovat cenová hladina u jednotlivých druhů ch služeb (tabulka č. 2). V následném kroku dojde ke stanovení cenové hladiny z veřejných zdrojů na jednotku/za rok podle jednotlivých druhů ch služeb. Veřejnými zdroji se rozumí státní dotace z rezortu MPSV (kapitola 313 MPSV), úhrady od uživatelů ch služeb stanovené metodikou MPSV, úhrady z fondů zdravotních pojišťoven a finanční prostředky z úrovně územních rozpočtů. Stanovení cenové hladiny určují následující kritéria: vývoj obvyklých (průměrných) nákladů na jednotku daného druhu - podle analýz dat za období 2011, 2012 a 2013; průměr nákladů na službu v ČR, konzultace s poskytovateli ch služeb, úprava cenové hladiny u jednotlivých žadatelů - v cenové hladině se dále promítá i zohlednění dalších kritérií, např. stupně zdravotního postižení, cílová skupina, poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům (přepočtené úvazky), vícezdrojovost financování ; individuální hodnocení - stanoveno procentní úpravou cenové hladiny -/ % (hodnocena především specifika (soulad se SPRSS, popis, místní dostupnost, časový rozsah, zohlednění ch služeb pro uživatele s duální problematikou) nutná shoda celé pracovní skupiny ( pracovník, ekonom, koordinátor plánování ch služeb, registrátor). Následně je možné provést výpočet optimálního návrhu: (cenová hladina x jednotka /kapacita/, tzv. náklady na jednotku) - (minimální úhrady od uživatelů plus úhrady od zdravotních pojišťoven a odečet neinvestičního příspěvku zřizovatele/ u PO/, tzv. obvyklé příjmy ) = optimální návrh dotace. Poté je upraven optimální návrh dotace na procentní výši podle působnosti pro HMP (např. je poskytována ve třech krajích, z toho připadá na HMP 30 %: úprava optimálního návrhu dotace bude tedy krácena na 30 %). Tvorba reálného návrhu podle skutečné výše dotace, kdy se s použitím optimalizačních koeficientů krátí optimální návrhy v rámci daného druhu. Důležité: Návrh výše dotace v reálném (ani v optimálním) návrhu není kalkulován na 100 % skutečných nákladů konkrétní. Samotné stanovení cenových hladin neodpovídá 100% reálnému rozpočtu konkrétní, ale vyjadřuje pouze podíl výše popsaných veřejných zdrojů. Financování ch služeb (tvorba rozpočtu a jeho plnění) musí být svým charakterem vícezdrojové. 10

11 Tabulka č. 2: Jednotka a výše cenových hladin u jednotlivých druhů ch služeb (v Kč) jednotka, ke které váže Paragraf druh cenové hladina cenová hladina 37 Odborné ÚV Osobní asistence H Pečovatelská ÚV Tísňová péče ÚV Průvodcovské a předčitatelské ÚV Podpora samostatného bydlení ÚV Odlehčovací ÚV Odlehčovací - pouze pobytová forma L Centra denních služeb ÚV Denní ÚV Týdenní L Domovy pro OZP L Domovy pro seniory L Domovy se zvláštním režimem L Chráněné bydlení L Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče L Raná péče ÚV Telefonická krizová pomoc ÚV Tlumočnické ÚV Azylové domy L / * 58 Domy na půl cesty L Kontaktní centra ÚV Krizová pomoc ÚV Krizová pomoc pobytová L a Intervenční centra ÚV

12 Paragraf druh jednotka, ke které váže cenové hladina cenová hladina 61 Nízkoprahová denní centra ÚV Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ÚV Noclehárny L Služby následné péče ÚV Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP L ÚV ÚV Sociálně terapeutické dílny ÚV Terapeutické komunity L 0 69 Terénní programy ÚV Sociální ÚV Sociální - pouze pobytová forma L * ) Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro matky/rodiny s dětmi. Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro jednotlivce (muže, ženy). Optimalizační koeficienty Vzhledem k předpokladu nedostatečné výše finančních prostředků na úspěšnou realizaci dotačního řízení musí HMP použít transparentní optimalizační koeficienty, které umožní rozdělit alokaci prostředků na jednotlivé druhy ch služeb v reálné výši. První koeficient redukční Jednotlivé druhy ch služeb byly v minulých letech financovány na základě kalkulačních vzorců, které vycházely z konkrétního nastavení cenových hladin jednotlivých kapacitních jednotek, v rámci druhu ch služeb. Tyto cenové hladiny odrážely historickou nákladovost jednotlivých druhů ch služeb. V dotačním řízení pro rok 2015 pravděpodobně dojde k situaci, že vypočítaná výše optimální podpory, založená na cenové hladině odrážející reálné náklady jednotlivých druhů ch služeb, bude výrazně vyšší než optimální výše podpory v letech minulých. V tomto případě HMP přechodně použije prostý redukční koeficient, který bude vázat k objemu finančních prostředků optimálně navržených k alokaci pro daný druh ch služeb v roce Redukční koeficient pro rok 2015 tedy snižuje rozdíl mezi výpočty optimálních návrhů výše dotace z let 2014 a 2015, které vznikly použitím nových cenových hladin na kapacitní jednotku. 12

13 Druhý koeficient - prioritní Pokud alokace prostředků bude nižší a použití redukčně strukturálního koeficientu nebude dostatečné, pak bude použit koeficient prioritní, kterým budou dále hodnoceny jednotlivé druhy ch služeb podle priorit ve SPRSS. Prioritní koeficient má intervalový charakter (tabulka č. 3). Uvedené koeficienty budou použity v případě, že celková výše procentního podílu HMP (směrné číslo) z celkové dotace na financování ch služeb nebude nižší než 90 % z celkové výše dotace pro rok V opačném případě bude krajská síť ch služeb redukována na úrovni kapacit jednotlivých druhů ch služeb a fakticky tak dojde k poklesu kapacit vybraných druhů ch služeb podpořených v roce Na oba optimalizační koeficienty navazuje základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace: zařazená do krajské sítě ch služeb v rámci systému hodnocení (což není např. snížení či zvýšení kapacitních jednotek) může poklesnout o finanční výši na úrovni max. 15 % reálné dotace z roku 2014 a naopak v rámci systému hodnocení (což není např. navýšení kapacitních jednotek) stoupnout o finanční výši na úrovni max. 30 % reálné dotace oproti roku 2014, což vychází i z metodických pokynů MPSV. Ve zcela ojedinělých případech - z důvodu objektivně vyšší nákladovosti - bude při výpočtu dotace nastavena a kalkulována vyšší cenová hladina a pro tuto službu nemusí platit základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace. Tabulka č. 3: Optimální výše dotace v roce 2014 (v Kč), výše redukčního a prioritního koeficientu paragraf 37 druh Odborné 39 Osobní asistence 40 Pečovatelská 41 Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské Podpora samostatného bydlení Odlehčovací Odlehčovací - pouze pobytová forma 45 Centra denních služeb 46 Denní 47 Týdenní 48 Domovy pro OZP optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,65 0,7-1,0 0,70 0,95-1,1 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,40 0,85 1,0 0,75 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,95-1,1 13

14 paragraf druh 49 Domovy pro seniory 50 Domovy se zvláštním režimem 51 Chráněné bydlení 52 Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 54 Raná péče 55 Telefonická krizová pomoc 56 Tlumočnické 57 Azylové domy 58 Domy na půl cesty 59 Kontaktní centra 60 60a Krizová pomoc Krizová pomoc - pobytová Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP Sociálně terapeutické dílny 68 Terapeutické komunity 69 Terénní programy optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,75 0,95-1,1 0,55 0,95-1,1 0,70 0,95-1,1 0,70 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,75 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,75 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,60 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,65 0,7-1,0 0,60 0,85 1,0 0,35 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,55 0,7-1,0 0,45 0,7-1,0 0,45 0,7-1, ,50 0,85 1,0 14

15 paragraf 70 druh Sociální Sociální - pouze pobytová forma optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,55 0,85 1,0 0,70 0,85 1, Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Jedná se o odhad hlavních finančních zdrojů, které budou ovlivňovat podobu a financování krajské sítě ch služeb na území HMP v roce Jde o: - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným HMP, - granty (dotace) HMP na registrované, - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu A, tedy objemu prostředků, který se rámci nové legislativy převede na kraje; - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu B (nadregionálnímu), - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným MČ, - granty (dotace) MČ na registrované, - úhrady od uživatelů ch služeb, - prostředky z fondů zdravotních pojišťoven, - prostředky z fondů EU, - jiné (dary, doplňková činnost, jiné dotace /soukromé subjekty, dotační výzvy jiných institucí, nadace/ atd.). 15

16 Tabulka č. 4: Odhad finančních zdrojů na rok 2015 ze SPRSS, aktualizovaný odhad na rok 2015 podle aktuálních informací (v tis. Kč) Finanční zdroje Původní odhad ze Aktualizovaný odhad SPRSS NIP PO HMP Granty HMP Program A MPSV NIP PO MČ Granty MČ Úhrady uživatelů Fondy zdravotních pojišťoven Prostředky z fondů EU Jiné Celkově Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Samotný přechod dotačního řízení ze státu na kraje obsahuje řadu faktorů obsahující různou míru rizikovosti. Aplikace upozorňuje na faktory obsahující vysokou míru rizika. Technicky je užitečné taková rizika rozdělit na celorepubliková a specificky pražská. Celorepubliková rizika dotačního řízení na úrovni kraje: - celkově nižší objem finančních prostředků alokovaných ze strany státu na průběh dotačního řízení, - obavy některých subjektů (především poskytovatelů ch služeb) z převodu dotačního řízení ze státu na kraje, - technická a metodická rizika při převodu dotačního řízení (softwarové podmínky na krajských úřadech, nejasné a obtížně aplikovatelné metodické postupy jednotlivých krajů), - nedostatečné personální zajištění této agendy na krajských úřadech, - rezignace státu na metodické vedení a řešení problematiky veřejné podpory při financování registrovaných ch služeb. Specificky pražská rizika dotačního řízení: - netransparentní a proporčně nižší výše procentního podílu kraje na celkovém objemu finančních prostředků určených k financování ch služeb (tzv. výše směrného čísla pro HMP), - vyšší počet ch služeb s celorepublikovou působností (dříve program podpory B MPSV), které budou žádat a nárokovat dotaci na poskytování ch služeb. 16

17 2. Aktualizace Realizační části SPRSS Aktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost. Oblast SYS: Systémová opatření k tvorbě sítě ch služeb na úrovni ZSP MHMP Priorita SYS2: Sjednocení a dotvoření systému hodnocení v rámci grantových programů, které realizuje ZSP MHMP, včetně systému hodnocení registrovaných ch služeb Opatření SYS2.2.: Tvorba transparentního systému hodnocení v rámci grantových programů na Aktivita SYS2.2.1 Finanční zajištění Odpovědnost Časový rámec 9/ /2015 V rámci stálé pracovní skupiny pro financování ch služeb v rámci procesů plánování ch služeb pracovat na tvorbě jednotné metodiky posuzování jednotlivých druhů ch služeb v grantovém systému HMP, s možným využitím výstupů z projektu MPSV (Podpora procesů v ch službách) a s ohledem na aktuální možnost změn v systému určení nákladovosti ch služeb z centrální úrovně. z rozpočtu HMP 2015 kap. 0504, 4379, pol tis. Kč ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Opatření SYS2.3: Nastavení systému víceletého financování Aktivita SYS Zavést výrazné prvky víceletého (tříletého) financování do většiny druhů ch služeb na úrovni HMP pro roky , tím garantovat kapacitu a podporu základní síti ch služeb na území HMP; vytvořit nový střednědobý plán rozvoje ch služeb na území HMP. Finanční zajištění z rozpočtu HMP kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec 1/ /2015 Priorita SYS3: Tvorba funkční sítě ch služeb v HMP Opatření SYS3.1.: Zavedení metodického dohledu u poskytovatelů ch služeb, kteří žádají o finanční prostředky, a převedení zjištěných poznatků do systému Aktivita SYS3.1.1 Sjednotit pojmový aparát ve výkaznictví jednotlivých druhů ch 17

18 služeb, který povede k porovnatelnosti výkonů a kapacit (tzn. poskytovatelé na území HMP by měli vykazovat data jednotně a srovnatelně). Aktivita SYS Realizovat metodické dohledy u jednotlivých ch služeb na území HMP (zjišťování informací o službě) zaměřené na ověřování deklarovaných kapacit, personálního zajištění, důvěryhodného evidenčního systému atd. Aktivita SYS3.1.3 Na základě zjištěných údajů vytvořit a aktualizovat mapu ch služeb na území HMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec 1/ /2015 Opatření SYS3.2.: Definice základních parametrů pro tvorbu funkční sítě ch služeb na základě aktualizované mapy ch služeb v návaznosti na legislativní a metodické záměry státu (potažmo MPSV) Aktivita SYS3.2.1 V rámci činnosti stálých pracovních skupin pro strategii a financování ch služeb definovat výkony a kapacity na úrovni personálních normativů u jednotlivých druhů služeb. Aktivita SYS3.2.2 V rámci činnosti stálé pracovní skupiny pro strategii a financování provést analýzu zdrojů v systému financování ch služeb a nastavit optimální poměr veřejných a jiných zdrojů výnosů u jednotlivých druhů ch služeb. Aktivita SYS3.2.3 V aktualizaci plánu ch služeb na rok 2015 definovat krajskou síť ch služeb. Finanční zajištění SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec SYS / /2015 SYS / /2015 SYS / /2014 Oblast MČ: Spolupráce MČ a HMP V oblasti plánování ch služeb Priorita MČ1: Vyšší participace jednotlivých MČ Praha 1 22 na celopražském systému plánování ch služeb Opatření MČ1.1.: Finanční podpora procesů zjišťování potřeb, sběru informací a spolupráce s HMP na úrovni MČ Praha 1-22 Aktivita MČ1.1.1 Každoroční účelové dotace HMP MČ Praha 1 22 na realizaci Opatření MČ1.1. Finanční zajištění rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4359, pol. 5229, odhadovaný náklad tis. Kč každoročně Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb, RHMP a ZHMP Časový rámec 2013, 2014 a

19 Priorita MČ2: Zlepšení spolupráce HMP a MČ Praha 1-22 v oblasti poskytování ch služeb pro seniory Opatření MČ 2.1.: Tvorba společné strategie poskytování služeb péče pro seniory na území MČ Praha 1-22 a HMP Aktivita MČ Vytvořit pracovní skupinu na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, která bude definovat zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokumentu (viz Aktivita SEN1.1.1.). Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, členové rad MČ Praha 1 22 pro oblast Časový rámec 11/ /2015 V oblasti poskytování ch služeb Priorita MČ3: Nastavení systému financování u místních (lokálních) ch služeb na území HMP Opatření MČ3.1.: Průběžná práce na definici procentního poměru spoluúčasti MČ Praha 1-22 a HMP při financování lokálních ch služeb Aktivita MČ Vytvořit závaznou metodiku, která začne fungovat v roce 2014 a promítne se do SPRSS v roce Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost koordinátor HMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec 06/ /2014 Priorita MČ4: Podpora MČ, které zřizují a provozují terénní a ambulantní na svém území Opatření MČ4.1: Finanční zvýhodnění MČ při navrhování dotace na provoz v rámci posuzovaní státní dotace Aktivita MČ U terénních a ambulantních ch služeb v systému hodnocení státní dotace modelovat příspěvek zřizovatele podle stanovených kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. Finanční zajištění státní rozpočet ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec od roku 2015 Oblast SEN: Sociální pro cílovou skupinu senioři V oblasti plánování ch služeb Priorita SEN1: Definice udržitelné celopražské strategie ch služeb pro seniory na území HMP 19

20 Opatření SEN1.1.: Vznik pracovní skupiny na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení, která definuje zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokument Aktivita SEN1.1.1 Vytvořit závazný strategický materiál na úrovni expertní skupiny zástupců MČ, který bude určovat základní kroky ke sjednocení systému celopražského u vybraných druhů ch služeb (např. tísňová péče, telefonická krizová pomoc, ) a společné základní kroky v rozvoji/redukci a poměru pobytových, terénních a ambulantních služeb v reakci na demografický vývoj. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení a věcně příslušní členové rad MČ Časový rámec od 11/2014 do 12/2015 Opatření SEN1.2.: Systém metodických dohledů u poskytovatelů ch služeb ze strany HMP Aktivita SEN1.2.1 Vytvořit aktualizované mapy poskytovatelů ch služeb pro seniory na základě kontrolní činnosti ZSP MHMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec V oblasti poskytování ch služeb Priorita SEN2: Podpora setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí Opatření SEN2.1.: Podpora terénních služeb pro seniory Aktivita SEN2.1.1 V letech 2013, 2014 a 2015 postupně navýšit objem prostředků na pečovatelskou službu o 1,5 % ročně (návrh na rozdělení státní dotace na poskytování ch služeb a granty HMP). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV; rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP a ZHMP Časový rámec Aktivita SEN2.1.2 Podporovat MČ, které zřizují a poskytují terénní a ambulantní pro seniory, modelací příspěvku zřizovatele při hodnocení státní dotace (viz Aktivita MČ4.1.1.). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec Priorita SEN3: Rozšíření forem péče pro seniory (osoby) trpící demencí Opatření SEN3.1.: Vytváření pobytových kapacit pro osoby trpící demencí Aktivita SEN3.1.1 V PO zřizovaných HMP podporovat změny jednoúčelových kapacit 20

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015

Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. XX/2015 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV

PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY. Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV PŘEDSTAVENÍ METODIKY MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KONTROLNÍ MECHANISMY Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková MPSV 1 Co bude obsahem příspěvku? Schválení a zveřejnění Metodiky Úvodní ustanovení

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Obsah: Úvod... 3 I. Legislativní rámec... 4 II. Úvodní ustanovení... 4 III.

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 10. 9. 2015 Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-07-006-15 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Obsah Obsah... 1 1. Plánování rozvoje sociálních

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče:

sociální poradenství: - 37 odborné sociální poradenství služby sociální péče: Pravidla dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Pravidla ) Téma dotačního řízení: Podpora

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014

OBSAH PŘÍSPĚVKU. Cíl změny systému. Historický exkurz do dotačního řízení MPSV. Podklady deklarující nutnou změnu. První kroky v roce 2014 OBSAH PŘÍSPĚVKU Cíl změny systému Historický exkurz do dotačního řízení MPSV Podklady deklarující nutnou změnu První kroky v roce 2014 Přechod financování sociálních služeb na kraje od roku 2015 CO JE

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015

Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP. zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Výbor pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 1. 2015 Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku ZHMP (dále jen Výbor ) se uskutečnilo od 15.00 hod.

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Sociální služby na území Zlínského kraje

Sociální služby na území Zlínského kraje Sociální služby na území Zlínského kraje Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně dne 25. 9. 2014, Zlín Plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje Plánování ve Zlínském kraji historie plánování

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více