Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015"

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy

2 OBSAH: ÚVOD 3 1. AKTUALIZACE Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok AKTUALIZACE REALIZAČNÍ ČÁSTI SPRSS 17 PŘÍLOHA - Základní osa krajské sítě ch služeb podle organizací a kapacit 35 SEZNAM ZKRATEK 68 2

3 Úvod SPRSS byl schválen usnesením RHMP č. 216 dne Předložená Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok , pro rok 2015 (dále jen Aktualizace ) je závazný dokument v oblasti plánování a financování ch služeb pro HMP doplňující SPRSS a PSPRSS. Je nutné zdůraznit, že Aktualizace nemění schválené priority v oblasti ch služeb v obou schválených strategických dokumentech a neřeší problematiku potřebnosti jednotlivých ch služeb pro občany HMP. Aktualizace je především nevyhnutelnou reakcí na vnější změny, které nastaly v období plnění SPRSS. K procesu tvorby Aktualizace přistupuje HMP především z důvodu: - legislativních změn v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni, - nutnosti časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP. Legislativní změny v oblasti plánování a financování ch služeb na národní úrovni Podle zákona č. 108/2006 Sb., o ch službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2015 k zásadní změně ve financování ch služeb. Rozhodování o výši dotace na poskytování ch služeb poskytovatelům ch služeb přejde z úrovně státu na úroveň krajů, v tomto případě na HMP. V současné době se o poskytování dotací na s regionální a místní působností rozhoduje na úrovni státu, resp. MPSV. Jedná se fakticky o centralizovaný systém poskytování dotací, kde o přidělení dotací na jednotlivé poskytované rozhoduje MPSV, přičemž administrace dotačního řízení je rozdělena mezi MPSV a krajské úřady (výkon státní správy v přenesené působnosti). Od roku 2015 kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým m službám přejdou na úroveň krajů. Dojde tedy k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně MPSV na úroveň krajů, protože bude nadále zachován vliv MPSV na způsob rozdělování prostředků na krajské úrovni (např. kraj bude uvádět v žádosti o dotaci mimo jiné způsob rozdělení a čerpání dotace, který se tak stane předmětem hodnocení ze strany MPSV, žádost kraje bude podléhat schválení MPSV; kraj bude plnit další informační povinnosti při rozdělování dotace vůči MPSV). Schvalovat podporu jednotlivých poskytovaných služeb budou orgány kraje, přičemž kraj při rozhodování o podpoře jednotlivých služeb musí vycházet ze střednědobého plánu rozvoje ch služeb kraje. Kraj bude o této podpoře rozhodovat v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy EU o veřejné podpoře. 3

4 Nutnost časové a obsahové aktualizace Realizační části SPRSS na úrovni HMP Hlavní důvody aktualizace Realizační části SPRSS: - vyšší objem finančních prostředků alokovaných na dotační řízení v oblasti poskytování ch služeb z centrální úrovně pro HMP, - zajištění souladu SPRSS s nově schválenými strategickými materiály HMP (např. osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením či osoby se závislostí), - nemožnost realizovat některá systémová opatření obsažená ve SPRSS z důvodu organizačních změn na úrovni MHMP (rozdělení ZSP MHMP a oddělení agend přeneseného výkonu státní správy a výkonu samosprávy), např. nemožnost zajištění vzniku jednotné metodiky sběru potřeb na MČ na úrovni zástupců ch odborů z důvodu odlišné působnosti; - vlivem vnějších podmínek (např. posun v oblasti počtu uživatelů jednotlivých cílových skupin, legislativní změny v oblasti, časová tíseň) nemožnost efektivní realizace části opatření (či aktivit) vyplývajících z priorit v oblasti jednotlivých cílových skupin uživatelů ch služeb, neboť tato opatření (tyto aktivity) musí být upravena (upraveny) v časové ose plnění (posunutí termínu realizace) Obecný legislativní rámec pro Aktualizaci 1. Aktualizace V souladu se současným legislativním prostředím, především zákonem č. 108/2006 Sb. a jeho připravovanou technickou novelou, dále povahou Aktualizace, je nutné definovat procesní aktivity kraje (HMP) v rámci zákonného dotačního řízení na financování ch služeb v základních bodech: - definice krajské sítě ch služeb, - definice krajské sítě ch služeb na úrovni plánovaných kapacit pro jednotlivé druhy ch služeb, - zveřejnění transparentního systému financování krajské sítě ch služeb; včetně procesů hodnocení a případné použití optimalizačních koeficientů. Nad rámec zákonných povinností HMP Aktualizaci definuje základní osu krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení pro rok 2015 na úrovni jednotlivých poskytovatelů ch služeb a plánu jejich kapacit (viz příloha Aktualizace). Vzhledem k výše zmíněnému legislativnímu rámci je užitečné zmínit procesní aktivity, které explicitně nezahrnuje Aktualizace, protože přímo nesouvisí se samotným obsahem SPRSS, ale jsou nutnou podmínkou pro úspěšnou realizaci dotačního řízení z úrovně krajů: - vytvoření jednotné prováděcí metodiky kraje, která má přímou návaznost a respektuje metodiku MPSV pro přechod dotačního řízení ze státu na kraje; 4

5 - definice a schválení pravidel a podmínek realizace dotačního řízení pro rok 2015 včetně schvalovacích procesů orgány samosprávy (krajů), - určení reálného časového harmonogramu dotačního řízení včetně schvalovacích procesů orgány krajů, - vypořádání problematiky veřejné podpory v oblasti financování registrovaných ch služeb Optimální a reálná krajská síť ch služeb, oprávněný subjekt tvorby sítě, předpoklad sítě a základní kritéria vstupu do sítě Krajskou síť ch služeb pro rok 2015 HMP definuje na úrovni plánovaných kapacit (oddíl 1. 3) a konkrétních organizací (příloha Aktualizace). Krajská síť ch služeb je definována dvojím způsobem - v optimální a reálné podobě: optimální podoba sítě maximální (žádoucí) síť ch služeb, která optimálním způsobem zohledňuje financování jednotlivých druhů ch služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu na výši disponibilních zdrojů financování ch služeb; reálná podoba sítě síť ch služeb, kterou lze na území HMP financovat z veřejných zdrojů; těmito zdroji jsou zejména: - dotace kraji poskytovaná MPSV, - vlastní prostředky z rozpočtu HMP, - prostředky z rozpočtů MČ. Kraj - jako odpovědný subjekt tvorby sítě ch služeb - v rámci dotačního řízení žádá stát (MPSV) o dotaci na financování optimální podoby krajské sítě ch služeb. Odpovědný subjekt tvorby krajské sítě ch služeb je kraj (v tomto případě HMP), a to především z důvodů: - legislativních - 95 zákona č. 108/2006 Sb. popisuje činnosti kraje v samostatné působnosti, lze z nich jednoznačně dovodit, že činnosti spojené s tvorbou sítě koordinuje, spoluvytváří a řídí kraj; - ekonomických jde o subjekt, který v procesu dotačního řízení vyplácí, až na výjimky (např. PO HMP/MČ), nejvyšší podíl finančních prostředků na poskytování ch služeb z veřejných zdrojů; - informačních na úrovni kraje se shromažďují informace z veřejných registrů (elektronické registry), provedených kontrol registračních podmínek, následných a průběžných finančních kontrol, metodických dohledů atd.; - věcných kraj je podle zákona č. 108/2006 Sb. zpracovatelem střednědobého plánu rozvoje ch služeb, ke kterému by měly být zpracovány adekvátní analytické podklady; při zpracování SPRSS vycházelo HMP ze strategických dokumentů MČ, reflektovalo zjišťování potřebnosti ch služeb na místní úrovni, dále je založena organizační struktura procesů 5

6 plánování ch služeb, je vedena permanentní komunikace s uživateli, poskytovateli a zástupci MHMP/úřadů MČ atd. Nastavení krajské sítě ch služeb je založeno na předpokladu, že současná síť ch služeb pro občany HMP převážně vznikla jako adekvátní reakce na potřeby obyvatel HMP a čerpá z toho svoji oprávněnost a legitimitu. Samotný proces tvorby krajské sítě ch služeb, který definuje kapacity v jednotlivých druzích ch služeb pro HMP, se opírá o tři základní kritéria: - kritérium kvality a historie u zařazení/nezařazení do krajské sítě ch služeb je důležitým kritériem skutečnost, zda úspěšně procházela systémem hodnocení při dotačním řízení v uplynulých letech (především v letech 2012, 2013 a 2014); dalším kritériem je skutečnost, zda jsou u konkrétní známy výsledky kontrol a metodických dohledů (pokud byly realizovány) ve vazbě na praxi a kvalitu poskytované ; - kritérium časové a místní dostupnosti v HMP hraje kritérium časové a místní dostupnosti pouze dílčí roli (např. díky faktu, že v případě HMP jde o jednu městskou aglomeraci s jednotným systémem dopravy - MHD). Jedná se spíše o vybrané druhy ch služeb poskytovaných cílové skupině senioři, OZP a rodiny, děti a mládež v krizi; zohlednění tohoto kritéria je promítnuto do systémové spolupráce mezi MČ Praha 1 až 22 a HMP (např. povinný podíl MČ na financování vybraných druhů ch služeb z vlastního rozpočtu); - kritérium priorit SPRSS některé druhy ch služeb na území HMP (podle SPRSS) jsou prioritní a existuje předpoklad postupného navyšování kapacit ( se zvláštním režimem,, osobní asistence a chráněné bydlení), pokud pro navýšení budou vytvořeny vnější podmínky (celková výše alokace finančních prostředků pro dotační řízení ze strany státu a rozpočtových možností HMP); ani konkrétní poskytovatelé těchto ch služeb však nejsou automaticky zařazeni do krajské sítě ch služeb, avšak u prioritních druhů ch služeb by nemělo dojít k poklesu kapacit minulého roku oproti roku dotačnímu (dále viz optimalizační koeficienty). Krajská síť ch služeb v konkrétních kapacitách je fixována pouze pro rok Krajská síť pro roky následující (2016 až 2019) bude vytvořena v novém střednědobém plánu rozvoje ch služeb na území HMP. Základní osa krajské sítě ch služeb v rámci dotačního řízení na rok 2015 (na úrovni konkrétních ch služeb v jejich kapacitách) je obsažena v příloze Aktualizace. Samotné zařazení do přílohy Aktualizace však automaticky konkrétnímu poskytovateli negarantuje finanční podporu, podmínkou je formální i obsahové dodržení pravidel, podmínek a metodických pokynů spojených s dotačním řízením. Rovněž může vzniknout objektivní pochybnost o konkrétní službě (na základě provedených kontrol či metodických dohledů). Základní osa krajské sítě ch služeb obsahuje výčet kapacitních jednotek, které jsou přeneseny z podaných a evidovaných žádostí o dotaci na poskytování ch služeb pro rok Není zcela vyloučeno, že v rámci dotačního řízení na rok 2015 budou do krajské sítě zařazeny i jiné, než obsahuje příloha Aktualizace; tuto skutečnost umožňuje celkový plán kapacit 6

7 v jednotlivých druzích ch služeb, ale vždy bude žádost posuzována individuálně a platí, že v celkovém objemu není možné financovat kapacity ch služeb, které jsou vyšší než celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Sociální, které nebudou zařazeny do krajské sítě ch služeb, nebudou krajem v rámci dotačního řízení pro rok 2015 finančně podporovány. Důvodem nezařazení konkrétní do krajské sítě je v obecné rovině nesoulad se SPRSS, a to především z těchto konkrétních důvodů: - nenavyšování pobytových kapacit oproti roku předešlému s výjimkou domovů se zvláštním režimem a chráněného bydlení v intencích kapacit uvedených ve SPRSS, - nevhodná lokalizace ; jde o mimopražské, kdy má uživatel reálnou alternativu využít stejný druh na území HMP; - obsahové překrývaní základních činností u více druhů služeb, které jsou poskytovány jedním subjektem a mohou zakládat předpoklad duplicitního (totožného) plnění; - závažné pochybnosti o kvalitě a věcném plnění poskytování ch služeb (informace z realizovaných inspekcí ch služeb, kontrol registračních podmínek či metodických dohledů) Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy ch služeb na rok 2015 V hodnotícím systému HMP jsou kapacitní jednotky učeny u všech druhů ch služeb: - u osobní asistence jsou to plánované hodiny přímé péče (celkový počet vykazovaných hodin přímé práce za konkrétní časový úsek, v tomto případě rok, přičemž počet vykázaných hodin musí odpovídat částečným nebo plným úhradám uživatelů, kterým byla poskytnuta osobní asistence) na dotační rok (s logickou návazností na roky minulé), - u domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro OZP, pobytové formy odlehčovací, týdenních stacionářů, chráněného bydlení, azylového bydlení, terapeutických komunit, pobytové formy služeb následné péče, pobytové formy krizové pomoci, pobytové formy a nocleháren je to celkový počet plánovaných registrovaných lůžek,resp. cena registrovaného lůžka, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů; - u ostatních druhů ch služeb je to celkový počet plánovaných přepočtených pracovních úvazků,resp. cena přepočteného pracovního úvazku, za jeden rok provozu z veřejných zdrojů. 7

8 Tabulka č. 1: Krajská síť ch služeb definovaná v plánovaném kapacitním rozsahu a optimálním objemu finančních prostředků pro rok 2015 (v Kč) Paragraf druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok Odborné Osobní asistence Pečovatelská Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské 43 Podpora samostatného bydlení Odlehčovací 40 Odlehčovací - pouze pobytová forma Centra denních služeb Denní Týdenní Domovy pro OZP Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra 45 optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok

9 Paragraf 60 druh celkový plán kapacit v krajské síti ch služeb pro rok 2015 Krizová pomoc 25 Krizová pomoc pobytová forma 25 60a Intervenční centra 7 61 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče 15 Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a osoby se zdravotním postižením 67 Sociálně terapeutické dílny Terapeutické komunity 0 69 Terénní programy Sociální 180 Sociální - pouze pobytová forma optimální výše finančních prostředků podle kapacit krajské sítě pro rok Celková optimální výše na financování pražské sítě ch služeb v uvedených kapacitách je Kč. Kapacity krajské sítě pro rok 2015 byly určeny podle žádostí konkrétních poskytovatelů ch služeb o státní dotaci na poskytování ch služeb na rok Optimální výše finančních prostředků (čtvrtý sloupek tabulky č. 1) není čistým násobkem plánovaných kapacit a cenové hladiny daného druhu (tabulka č. 2), ale je redukována o příspěvek zřizovatele (v případě PO), o úhrady uživatelů a o úhrady od zdravotních pojišťoven. Po těchto redukcích je optimální výše finančních prostředků navýšena o 10 % proti roku 2014 u všech druhů ch služeb. 9

10 1.4. Krajská síť ch služeb systém hodnocení, výše cenových hladin a použití optimalizačních koeficientů pro rok 2015 Systém hodnocení je podrobně popsán v PSPRSS. V mírné modifikaci lze systém hodnocení procesně popsat v následných krocích: Úvodním krokem je definování jednotky, ke které se bude vztahovat cenová hladina u jednotlivých druhů ch služeb (tabulka č. 2). V následném kroku dojde ke stanovení cenové hladiny z veřejných zdrojů na jednotku/za rok podle jednotlivých druhů ch služeb. Veřejnými zdroji se rozumí státní dotace z rezortu MPSV (kapitola 313 MPSV), úhrady od uživatelů ch služeb stanovené metodikou MPSV, úhrady z fondů zdravotních pojišťoven a finanční prostředky z úrovně územních rozpočtů. Stanovení cenové hladiny určují následující kritéria: vývoj obvyklých (průměrných) nákladů na jednotku daného druhu - podle analýz dat za období 2011, 2012 a 2013; průměr nákladů na službu v ČR, konzultace s poskytovateli ch služeb, úprava cenové hladiny u jednotlivých žadatelů - v cenové hladině se dále promítá i zohlednění dalších kritérií, např. stupně zdravotního postižení, cílová skupina, poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům (přepočtené úvazky), vícezdrojovost financování ; individuální hodnocení - stanoveno procentní úpravou cenové hladiny -/ % (hodnocena především specifika (soulad se SPRSS, popis, místní dostupnost, časový rozsah, zohlednění ch služeb pro uživatele s duální problematikou) nutná shoda celé pracovní skupiny ( pracovník, ekonom, koordinátor plánování ch služeb, registrátor). Následně je možné provést výpočet optimálního návrhu: (cenová hladina x jednotka /kapacita/, tzv. náklady na jednotku) - (minimální úhrady od uživatelů plus úhrady od zdravotních pojišťoven a odečet neinvestičního příspěvku zřizovatele/ u PO/, tzv. obvyklé příjmy ) = optimální návrh dotace. Poté je upraven optimální návrh dotace na procentní výši podle působnosti pro HMP (např. je poskytována ve třech krajích, z toho připadá na HMP 30 %: úprava optimálního návrhu dotace bude tedy krácena na 30 %). Tvorba reálného návrhu podle skutečné výše dotace, kdy se s použitím optimalizačních koeficientů krátí optimální návrhy v rámci daného druhu. Důležité: Návrh výše dotace v reálném (ani v optimálním) návrhu není kalkulován na 100 % skutečných nákladů konkrétní. Samotné stanovení cenových hladin neodpovídá 100% reálnému rozpočtu konkrétní, ale vyjadřuje pouze podíl výše popsaných veřejných zdrojů. Financování ch služeb (tvorba rozpočtu a jeho plnění) musí být svým charakterem vícezdrojové. 10

11 Tabulka č. 2: Jednotka a výše cenových hladin u jednotlivých druhů ch služeb (v Kč) jednotka, ke které váže Paragraf druh cenové hladina cenová hladina 37 Odborné ÚV Osobní asistence H Pečovatelská ÚV Tísňová péče ÚV Průvodcovské a předčitatelské ÚV Podpora samostatného bydlení ÚV Odlehčovací ÚV Odlehčovací - pouze pobytová forma L Centra denních služeb ÚV Denní ÚV Týdenní L Domovy pro OZP L Domovy pro seniory L Domovy se zvláštním režimem L Chráněné bydlení L Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče L Raná péče ÚV Telefonická krizová pomoc ÚV Tlumočnické ÚV Azylové domy L / * 58 Domy na půl cesty L Kontaktní centra ÚV Krizová pomoc ÚV Krizová pomoc pobytová L a Intervenční centra ÚV

12 Paragraf druh jednotka, ke které váže cenové hladina cenová hladina 61 Nízkoprahová denní centra ÚV Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ÚV Noclehárny L Služby následné péče ÚV Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP L ÚV ÚV Sociálně terapeutické dílny ÚV Terapeutické komunity L 0 69 Terénní programy ÚV Sociální ÚV Sociální - pouze pobytová forma L * ) Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro matky/rodiny s dětmi. Cenová hladina Kč je určena pro azylové domy pro jednotlivce (muže, ženy). Optimalizační koeficienty Vzhledem k předpokladu nedostatečné výše finančních prostředků na úspěšnou realizaci dotačního řízení musí HMP použít transparentní optimalizační koeficienty, které umožní rozdělit alokaci prostředků na jednotlivé druhy ch služeb v reálné výši. První koeficient redukční Jednotlivé druhy ch služeb byly v minulých letech financovány na základě kalkulačních vzorců, které vycházely z konkrétního nastavení cenových hladin jednotlivých kapacitních jednotek, v rámci druhu ch služeb. Tyto cenové hladiny odrážely historickou nákladovost jednotlivých druhů ch služeb. V dotačním řízení pro rok 2015 pravděpodobně dojde k situaci, že vypočítaná výše optimální podpory, založená na cenové hladině odrážející reálné náklady jednotlivých druhů ch služeb, bude výrazně vyšší než optimální výše podpory v letech minulých. V tomto případě HMP přechodně použije prostý redukční koeficient, který bude vázat k objemu finančních prostředků optimálně navržených k alokaci pro daný druh ch služeb v roce Redukční koeficient pro rok 2015 tedy snižuje rozdíl mezi výpočty optimálních návrhů výše dotace z let 2014 a 2015, které vznikly použitím nových cenových hladin na kapacitní jednotku. 12

13 Druhý koeficient - prioritní Pokud alokace prostředků bude nižší a použití redukčně strukturálního koeficientu nebude dostatečné, pak bude použit koeficient prioritní, kterým budou dále hodnoceny jednotlivé druhy ch služeb podle priorit ve SPRSS. Prioritní koeficient má intervalový charakter (tabulka č. 3). Uvedené koeficienty budou použity v případě, že celková výše procentního podílu HMP (směrné číslo) z celkové dotace na financování ch služeb nebude nižší než 90 % z celkové výše dotace pro rok V opačném případě bude krajská síť ch služeb redukována na úrovni kapacit jednotlivých druhů ch služeb a fakticky tak dojde k poklesu kapacit vybraných druhů ch služeb podpořených v roce Na oba optimalizační koeficienty navazuje základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace: zařazená do krajské sítě ch služeb v rámci systému hodnocení (což není např. snížení či zvýšení kapacitních jednotek) může poklesnout o finanční výši na úrovni max. 15 % reálné dotace z roku 2014 a naopak v rámci systému hodnocení (což není např. navýšení kapacitních jednotek) stoupnout o finanční výši na úrovni max. 30 % reálné dotace oproti roku 2014, což vychází i z metodických pokynů MPSV. Ve zcela ojedinělých případech - z důvodu objektivně vyšší nákladovosti - bude při výpočtu dotace nastavena a kalkulována vyšší cenová hladina a pro tuto službu nemusí platit základní stabilizační pravidlo pro výpočet reálné výše dotace. Tabulka č. 3: Optimální výše dotace v roce 2014 (v Kč), výše redukčního a prioritního koeficientu paragraf 37 druh Odborné 39 Osobní asistence 40 Pečovatelská 41 Tísňová péče Průvodcovské a předčitatelské Podpora samostatného bydlení Odlehčovací Odlehčovací - pouze pobytová forma 45 Centra denních služeb 46 Denní 47 Týdenní 48 Domovy pro OZP optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,65 0,7-1,0 0,70 0,95-1,1 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,40 0,85 1,0 0,75 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,85 1,0 0,65 0,95-1,1 13

14 paragraf druh 49 Domovy pro seniory 50 Domovy se zvláštním režimem 51 Chráněné bydlení 52 Sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 54 Raná péče 55 Telefonická krizová pomoc 56 Tlumočnické 57 Azylové domy 58 Domy na půl cesty 59 Kontaktní centra 60 60a Krizová pomoc Krizová pomoc - pobytová Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 63 Noclehárny Služby následné péče Služby následné péče - pouze pobytová forma Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační pro seniory a OZP Sociálně terapeutické dílny 68 Terapeutické komunity 69 Terénní programy optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,75 0,95-1,1 0,55 0,95-1,1 0,70 0,95-1,1 0,70 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,75 0,85 1,0 0,50 0,85 1,0 0,75 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,60 0,95-1,1 0,65 0,95-1,1 0,40 0,85 1,0 0,50 0,95-1,1 0,65 0,7-1,0 0,60 0,85 1,0 0,35 0,85 1,0 0,70 0,85 1,0 0,55 0,7-1,0 0,45 0,7-1,0 0,45 0,7-1, ,50 0,85 1,0 14

15 paragraf 70 druh Sociální Sociální - pouze pobytová forma optimální výše dotace pro jednotlivé druhy ch služeb v roce redukční koeficient prioritní koeficient 0,55 0,85 1,0 0,70 0,85 1, Hlavní ekonomické parametry krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Jedná se o odhad hlavních finančních zdrojů, které budou ovlivňovat podobu a financování krajské sítě ch služeb na území HMP v roce Jde o: - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným HMP, - granty (dotace) HMP na registrované, - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu A, tedy objemu prostředků, který se rámci nové legislativy převede na kraje; - výše dotace MPSV na poskytování ch služeb v programu B (nadregionálnímu), - neinvestiční příspěvek PO zřizovaným MČ, - granty (dotace) MČ na registrované, - úhrady od uživatelů ch služeb, - prostředky z fondů zdravotních pojišťoven, - prostředky z fondů EU, - jiné (dary, doplňková činnost, jiné dotace /soukromé subjekty, dotační výzvy jiných institucí, nadace/ atd.). 15

16 Tabulka č. 4: Odhad finančních zdrojů na rok 2015 ze SPRSS, aktualizovaný odhad na rok 2015 podle aktuálních informací (v tis. Kč) Finanční zdroje Původní odhad ze Aktualizovaný odhad SPRSS NIP PO HMP Granty HMP Program A MPSV NIP PO MČ Granty MČ Úhrady uživatelů Fondy zdravotních pojišťoven Prostředky z fondů EU Jiné Celkově Rizika při tvorbě a financování krajské sítě ch služeb pro rok 2015 Samotný přechod dotačního řízení ze státu na kraje obsahuje řadu faktorů obsahující různou míru rizikovosti. Aplikace upozorňuje na faktory obsahující vysokou míru rizika. Technicky je užitečné taková rizika rozdělit na celorepubliková a specificky pražská. Celorepubliková rizika dotačního řízení na úrovni kraje: - celkově nižší objem finančních prostředků alokovaných ze strany státu na průběh dotačního řízení, - obavy některých subjektů (především poskytovatelů ch služeb) z převodu dotačního řízení ze státu na kraje, - technická a metodická rizika při převodu dotačního řízení (softwarové podmínky na krajských úřadech, nejasné a obtížně aplikovatelné metodické postupy jednotlivých krajů), - nedostatečné personální zajištění této agendy na krajských úřadech, - rezignace státu na metodické vedení a řešení problematiky veřejné podpory při financování registrovaných ch služeb. Specificky pražská rizika dotačního řízení: - netransparentní a proporčně nižší výše procentního podílu kraje na celkovém objemu finančních prostředků určených k financování ch služeb (tzv. výše směrného čísla pro HMP), - vyšší počet ch služeb s celorepublikovou působností (dříve program podpory B MPSV), které budou žádat a nárokovat dotaci na poskytování ch služeb. 16

17 2. Aktualizace Realizační části SPRSS Aktualizace Realizační části SPRSS zachycuje pouze ty priority, opatření a aktivity, které svým plněním zasahují do druhé poloviny roku 2014 a do roku 2015 (někdy se jedná o průběžné úkoly spadající do let 2013, 2014 a 2015). Jejich číslování je převzato ze SPRSS. Část předkládaných opatření a aktivit je upravena (proti původnímu SPRSS), aby odrážela skutečnost. Oblast SYS: Systémová opatření k tvorbě sítě ch služeb na úrovni ZSP MHMP Priorita SYS2: Sjednocení a dotvoření systému hodnocení v rámci grantových programů, které realizuje ZSP MHMP, včetně systému hodnocení registrovaných ch služeb Opatření SYS2.2.: Tvorba transparentního systému hodnocení v rámci grantových programů na Aktivita SYS2.2.1 Finanční zajištění Odpovědnost Časový rámec 9/ /2015 V rámci stálé pracovní skupiny pro financování ch služeb v rámci procesů plánování ch služeb pracovat na tvorbě jednotné metodiky posuzování jednotlivých druhů ch služeb v grantovém systému HMP, s možným využitím výstupů z projektu MPSV (Podpora procesů v ch službách) a s ohledem na aktuální možnost změn v systému určení nákladovosti ch služeb z centrální úrovně. z rozpočtu HMP 2015 kap. 0504, 4379, pol tis. Kč ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Opatření SYS2.3: Nastavení systému víceletého financování Aktivita SYS Zavést výrazné prvky víceletého (tříletého) financování do většiny druhů ch služeb na úrovni HMP pro roky , tím garantovat kapacitu a podporu základní síti ch služeb na území HMP; vytvořit nový střednědobý plán rozvoje ch služeb na území HMP. Finanční zajištění z rozpočtu HMP kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec 1/ /2015 Priorita SYS3: Tvorba funkční sítě ch služeb v HMP Opatření SYS3.1.: Zavedení metodického dohledu u poskytovatelů ch služeb, kteří žádají o finanční prostředky, a převedení zjištěných poznatků do systému Aktivita SYS3.1.1 Sjednotit pojmový aparát ve výkaznictví jednotlivých druhů ch 17

18 služeb, který povede k porovnatelnosti výkonů a kapacit (tzn. poskytovatelé na území HMP by měli vykazovat data jednotně a srovnatelně). Aktivita SYS Realizovat metodické dohledy u jednotlivých ch služeb na území HMP (zjišťování informací o službě) zaměřené na ověřování deklarovaných kapacit, personálního zajištění, důvěryhodného evidenčního systému atd. Aktivita SYS3.1.3 Na základě zjištěných údajů vytvořit a aktualizovat mapu ch služeb na území HMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec 1/ /2015 Opatření SYS3.2.: Definice základních parametrů pro tvorbu funkční sítě ch služeb na základě aktualizované mapy ch služeb v návaznosti na legislativní a metodické záměry státu (potažmo MPSV) Aktivita SYS3.2.1 V rámci činnosti stálých pracovních skupin pro strategii a financování ch služeb definovat výkony a kapacity na úrovni personálních normativů u jednotlivých druhů služeb. Aktivita SYS3.2.2 V rámci činnosti stálé pracovní skupiny pro strategii a financování provést analýzu zdrojů v systému financování ch služeb a nastavit optimální poměr veřejných a jiných zdrojů výnosů u jednotlivých druhů ch služeb. Aktivita SYS3.2.3 V aktualizaci plánu ch služeb na rok 2015 definovat krajskou síť ch služeb. Finanční zajištění SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS z rozpočtu HMP 2015, kap. 0504, 4379, pol tis. Kč SYS bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb Časový rámec SYS / /2015 SYS / /2015 SYS / /2014 Oblast MČ: Spolupráce MČ a HMP V oblasti plánování ch služeb Priorita MČ1: Vyšší participace jednotlivých MČ Praha 1 22 na celopražském systému plánování ch služeb Opatření MČ1.1.: Finanční podpora procesů zjišťování potřeb, sběru informací a spolupráce s HMP na úrovni MČ Praha 1-22 Aktivita MČ1.1.1 Každoroční účelové dotace HMP MČ Praha 1 22 na realizaci Opatření MČ1.1. Finanční zajištění rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4359, pol. 5229, odhadovaný náklad tis. Kč každoročně Odpovědnost ZSP MHMP, Komise RHMP pro plánování ch služeb, RHMP a ZHMP Časový rámec 2013, 2014 a

19 Priorita MČ2: Zlepšení spolupráce HMP a MČ Praha 1-22 v oblasti poskytování ch služeb pro seniory Opatření MČ 2.1.: Tvorba společné strategie poskytování služeb péče pro seniory na území MČ Praha 1-22 a HMP Aktivita MČ Vytvořit pracovní skupinu na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, která bude definovat zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokumentu (viz Aktivita SEN1.1.1.). Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, politiku a bydlení, členové rad MČ Praha 1 22 pro oblast Časový rámec 11/ /2015 V oblasti poskytování ch služeb Priorita MČ3: Nastavení systému financování u místních (lokálních) ch služeb na území HMP Opatření MČ3.1.: Průběžná práce na definici procentního poměru spoluúčasti MČ Praha 1-22 a HMP při financování lokálních ch služeb Aktivita MČ Vytvořit závaznou metodiku, která začne fungovat v roce 2014 a promítne se do SPRSS v roce Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost koordinátor HMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec 06/ /2014 Priorita MČ4: Podpora MČ, které zřizují a provozují terénní a ambulantní na svém území Opatření MČ4.1: Finanční zvýhodnění MČ při navrhování dotace na provoz v rámci posuzovaní státní dotace Aktivita MČ U terénních a ambulantních ch služeb v systému hodnocení státní dotace modelovat příspěvek zřizovatele podle stanovených kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. Finanční zajištění státní rozpočet ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP a pracovní skupina koordinátorů MČ Časový rámec od roku 2015 Oblast SEN: Sociální pro cílovou skupinu senioři V oblasti plánování ch služeb Priorita SEN1: Definice udržitelné celopražské strategie ch služeb pro seniory na území HMP 19

20 Opatření SEN1.1.: Vznik pracovní skupiny na úrovni volených zástupců MČ Praha 1 22 a HMP pod garancí člena RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení, která definuje zadání a základní parametry strategie pro expertní skupinu zpracovatelů dokument Aktivita SEN1.1.1 Vytvořit závazný strategický materiál na úrovni expertní skupiny zástupců MČ, který bude určovat základní kroky ke sjednocení systému celopražského u vybraných druhů ch služeb (např. tísňová péče, telefonická krizová pomoc, ) a společné základní kroky v rozvoji/redukci a poměru pobytových, terénních a ambulantních služeb v reakci na demografický vývoj. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost člen RHMP pro zdravotnictví, oblast politiku a bydlení a věcně příslušní členové rad MČ Časový rámec od 11/2014 do 12/2015 Opatření SEN1.2.: Systém metodických dohledů u poskytovatelů ch služeb ze strany HMP Aktivita SEN1.2.1 Vytvořit aktualizované mapy poskytovatelů ch služeb pro seniory na základě kontrolní činnosti ZSP MHMP. Finanční zajištění bez nákladů Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec V oblasti poskytování ch služeb Priorita SEN2: Podpora setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí Opatření SEN2.1.: Podpora terénních služeb pro seniory Aktivita SEN2.1.1 V letech 2013, 2014 a 2015 postupně navýšit objem prostředků na pečovatelskou službu o 1,5 % ročně (návrh na rozdělení státní dotace na poskytování ch služeb a granty HMP). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV; rozpočet HMP na rok 2013, 2014 a 2015 kap. 0504, 4349, pol granty (oblast péče) Odpovědnost ZSP MHMP a ZHMP Časový rámec Aktivita SEN2.1.2 Podporovat MČ, které zřizují a poskytují terénní a ambulantní pro seniory, modelací příspěvku zřizovatele při hodnocení státní dotace (viz Aktivita MČ4.1.1.). Finanční zajištění státní rozpočet 2013, 2014, 2015 ÚZ 13305, MPSV Odpovědnost ZSP MHMP Časový rámec Priorita SEN3: Rozšíření forem péče pro seniory (osoby) trpící demencí Opatření SEN3.1.: Vytváření pobytových kapacit pro osoby trpící demencí Aktivita SEN3.1.1 V PO zřizovaných HMP podporovat změny jednoúčelových kapacit 20

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více