KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

2 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní principy komunitního plánování sociálních služeb na Praze Informace o průběhu procesu komunitního plánovaní a řešená problematika II. Sociální služby pro občany Prahy 3 současný stav 2.1. Síť sociálních služeb v Hlavním městě Praze 2.2. Síť sociálních služeb na Praze Registrované sociální služby na Praze 3 III. Poslání a vize aneb jak by měl systém sociálních služeb v r vypadat VI. Strategie rozvoje sociálních služeb Prahy Dokumenty s nimiž jsou předkládané strategie úzce souvisí 4.2. Podkladové materiály pro tvorbu strategie 4.3. Celková SWOT analýza 4.4. Schválené prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze Zdůvodnění a rozpracování jednotlivých prioritních oblastí V. Financování sociálních služeb městskou částí Praha 3 Přílohy: 1. Organizace zapojené do procesu KPSS 2. Celková SWOT analýza 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝCHODISKA 1.1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Pro základní orientaci v předkládaném materiálu uvádíme seznam použitých zkratek: KPSS komunitní plánování sociálních služeb KPRSS komunitní plán rozvoje sociálních služeb m.č./mč městská část HMP Hlavní město Praha MHMP Magistrát hlavního města Prahy MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení c.o.- církevní organizace NNO nestátní neziskový sektor DS domov seniorů PnP příspěvek na péči NZDM- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí ZH zdravotní handicap 3

4 1.2. METODA KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Metoda komunitního plánování umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká na dialog a vyjednávání na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Konkrétně metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je: metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb Hlavními principy, na kterých je vystavěno KPSS na Praze 3, jsou: princip triády (poskytovatel, uživatel a zadavatel) princip partnerství mezi všemi účastníky princip zapojovaní místního společenství princip hledání nových lidských a finančních zdrojů princip dosažitelnosti řešení princip dohody 4

5 1.3. INFORMACE O PRŮBĚHU PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA Městská část Praha 3 oficiálně přistoupila k plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v roce 2004 usnesením RMČ č. 359 ze dne jako jedna z prvních městských částí hlavního města Prahy. Poté část účastníků procesu komunitního plánování prošla doporučenými vzdělávacími programy. Na konci roku 2007 bylo KPSS na Praze 3 byla ustanovena nová Řídící skupina KPSS jako poradní orgán místostarosty pro sociální záležitosti, která koordinuje celý proces vzniku Komunitního plánu sociálních služeb. Především zastřešuje činnost čtyř pracovních skupin zvolených podle hlavních cílových skupin: senioři zdravotně handicapovaní občané rodina s dětmi sociokulturně znevýhodnění občané. Dalším krokem byla příprava a realizace Analýzy potřeb uživatelů formou dotazníkového šetření. Dotazník se připravoval v pracovních skupinách, možnost připomínkování měla odborná i laická veřejnost. Závěrečným sběrem dat a interpretací dotazníku byla pověřena partnerská společnost Agora CE. Analýza potřeb uživatelů byla podkladem, na kterém v rámci pracovních skupin byly precizovány prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze 3. Práce v pracovních skupinách se účastnilo 70 členů. K dalšímu připomínkování Analýzy potřeb uživatelů došlo na veřejném setkání s občany MČ Praha 3. V rámci analýzy poskytovatelů byly získány informace o poskytovaných sociálních službách na Praze 3. V jednotlivých pracovních skupinách byly vypracovány SWOT analýzy a vize fungování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Na jejich základě byla vypracována celková SWOT analýza stavu sociálních služeb na Praze 3 a vize rozvoje jako základní východisko pro rozvojovou strategii městské části v oblasti sociálních služeb. Prioritní oblasti a opatření tohoto plánu byly připomínkovány na veřejném pracovním jednání v únoru tohoto roku a poté dne byly usnesením RMČ č. 218 schváleny jako základní kostra komunitního plánu. Rozpracování těchto prioritních opatření do první podoby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (KPRSS) bylo připomínkováno veřejností a především poskytovateli v říjnu tohoto roku. Rovněž byl ktéto problematice uspořádán pracovní otevřený workshop v budově ÚMČ. Předkládaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Praze 3 je tedy výsledkem téměř dvouleté práce širokého týmu poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb, běžných občanů i zástupců městské části i úřadu městské části. Při procesech komunitního plánovaní je kladen důraz na postup dle platných Metodik pro plánování sociálních služeb, který plně reflektuje platná Kritéria kvality plánování sociálních služeb. V procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je používána terminologie vycházející z těchto dokumentů. Samotný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb (déle jen KPRSS) na Praze 3 je rozpracován ve třech stupních: PRIORITNÍ OBLASTI (cíle, jež chceme dosáhnout) OPATŘENÍ (která k těmto cílům vedou) rozpracované do konkrétních AKTIVIT (projektů). Hned v počátcích procesu KPSS bylo zdůrazněno, že se vzhledem k lokálnímu charakteru tohoto procesu nemůže činnost účastníků omezovat pouze na sociální služby 5

6 definované zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale dotýká se i dalších služeb tzv. návazných, jenž s životem občanů v nepříznivé sociální situaci úzce souvisejí a dotýkají se obecné kvality života v obci. V samotném procesu KPSS proto rozlišujeme dvě základní oblasti: 1. sociální služby definované zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. služby návazné Plán je zpracován na čtyři roky, tj. na období Každý rok bude prováděna aktualizace plánu na základě hodnocení s monitorováním realizační fáze KPSS. Sledováním naplňování plánu městské části Praha 3 je pověřena Řídící skupina KPSS ve spolupráci s ostatními subjekty, které se na procesu tvorby tohoto plánu podílely. Hodnocení úspěšnosti realizace bude prováděno na základě předem daných indikátorů hodnotících kritérií. Součástí hodnocení bude i pravidelné setkání všech zainteresovaných subjektů, vždy 1x ročně. 6

7 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 3 SOUČASNÝ STAV 2.1. SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Při geografické poloze městské části Praha 3 řada občanů využívá i ty sociální služby, které poskytují organizace provozující svou činnost mimo území Prahy 3. Je třeba věnovat velkou pozornost spolupráci s hlavním městem Praha, které má ze zákona povinnost vytvořit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a ostatními městskými částmi v Praze (především sousedícími). Z hlediska počtu poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměření lze vysledovat, že: V hlavním městě Praha bylo k lednu 2008 registrováno 227 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 524 sociálních služeb. Nejčastěji poskytovanou sociální službou jsou odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a pečovatelská služba. Z pohledu způsobu poskytování je téměř polovina služeb poskytována ambulantně, terénně je poskytována přibližně třetina služeb a zbylých asi 18% služeb je poskytováno ve formě pobytové. Z hlediska věku jsou sociální služby poskytovány nejvíce osobám dospělým a dále mladším a starším seniorům. Nejvíce poskytovatelů nabízí sociální služby cílové skupině osob se zdravotním postižením, následuje skupina seniorů. (Barták, 2008, s.3) SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PRAZE 3 MČ Praha 3 patří již tradičně k městským částem, kde jsou sociální služby podporovány a rozvíjeny. Na území Prahy 3 má v současné době sídlo 23 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 34 registrovaných sociálních služeb. Tři z nich jsou příspěvkovou organizací městské části, další provozuje Centrum sociálních služeb Praha jako příspěvková organizace hl. m. Prahy, jeden denní stacionář je přímo příspěvkovou organizací hl.m. Prahy. Ostatní organizace mají právní status občanského sdružení (o.s.) v 13 případech, církevní organizace (c.o.) ve 3 případech či obecně prospěšné organizace (o.p.s.) ve zbývajících 2 případech. Nejčastějším typem poskytované sociální služby je Odborné sociální poradenství, stejně tak jako v celé Praze KONKRÉTNÍ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ PRAHY 3 Registrované sociální služby jsou takové, které vznikly na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů. Poskytovatel takové služby musí mít registraci, o které rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. V našem textu budeme popisovat konkrétní sociální služby (na základě rozlišení zákona č. 108/2006 Sb.), zjišťovat jejich působnost (tj. zda mají lokální či celopražský charakter) a hodnotit jejich lokální zjištěnou potřebnost. Zjištěná potřebnost je jedním z 7

8 výsledků procesů KPSS na Praze 3. Rovněž uvedeme organizace (poskytovatele), které službu provozují. Zákona o soc. sl. č.108/2006 Sb. rozeznává 3 základní typy sociálních služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Popis: Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace k řešení jejich situace. Zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Na základě zjištěných informací by občané přivítali rozšíření těchto služeb o právní poradenství a zastupování zdarma, posílení prevenci zadlužení, dluhovou problematiku, bytové a pracovně-právní poradenství. Poskytovatelé odborného sociálního poradenství se sídlem na Praze 3: Název poskytovatele Cílová skupina Alf Lidé se zdravotními a sociálními handicapy Alfa Human Servis Lidé pečující o zdravotně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č.70 Centrum pro integraci cizinců Centrum sociálních služeb Praha Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy La Strada handicapované Rodiny s dětmi se zdravotním postižením Imigranti a azylanti Osoby v obtížné životní situaci Komerčně zneužívané ženy Natama (profesionální) pěstouni a jejich děti R-Mosty Etnické minority Rada seniorů ČR Senioři Remedium občanská Občané v obtížné životní poradna situaci Je pravděpodobné, že občané Prahy 3 využívají alespoň v některé míře všech registrovaných odborných poraden na území HMP. R- Mosty poskytují v rámci projektu právní poradenství zdarma, ve vybraných případech i zprostředkovávají zastoupení i u soudu. Občanská poradna Remedium poskytuje i služby dluhového poradenství, prevence zadlužení a zprostředkovává mediační služby. V této oblasti 8

9 působí i občanské sdružení pro Probaci a mediaci v justici (návazná služba). Poradna Cesta domů jako jediná v Praze poskytuje odborné sociální poradenství pro nevyléčitelně nemocné a umírající a ty, kteří o ně pečují. B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Popis: Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Působnost: Celopražská. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Popis: Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění na volném trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení či jiné příčiny. Jedním z nástrojů sociální rehabilitace je podporované zaměstnávání. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poměrně dlouhé čekací doby na poskytnutí této služby (2-9 měsíců). Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3.: Ježek a čížek pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší. Ostatní poskytovatelé: pro zdravotně handicapované: o.s. Rytmus, o.s. Asistence, Fokus, Eset Help, Bona, Formika, APNN, Duha, Máme otevřeno? Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: SKP Horní Počernice, Seven Rays, Nový Prostor, Centrum sociálních služeb Praha Skloněná, Armáda Spásy OSOBNÍ ASISTENCE Popis: Tato služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace potřebuje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3: Domácí komplexní péče Ezra Ostatní poskytovatelé: Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Asistence, Hewer, Apla, Formika, Rytmus, DMHO, Diakonie ČCE SKP Vršovice (registrována jako pečovatelská sl., ale typ služeb spíše odpovídá asistenčním) 9

10 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Popis: Tato služba je poskytována dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým po účastnících odboje starších 70 let. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatel: Hlavním poskytovatelem je Pečovatelská služba Prahy 3, příspěvková organizace městské části Prahy 3. PRŮVODCOVSKÁ, PŘEDČITATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA Popis: Služba pro zdravotně handicapované a seniory, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Poptávka po této službě nebyla zaregistrována, ale lze ji v malé míře předpokládat, zřejmě ji pokryjí celopražští poskytovatelé soc. služeb. RANÁ PÉČE Popis: Raná péče poskytuje své služby rodičům dítěte do věku 7 let., které je osobou se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti a bezplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Potřebnost této služby nebyla zjištěna, lze ji však předpokládat, zřejmě je pokryta celopražskými poskytovateli. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Popis: Služba pro uživatele se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Popis: Jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek. Za úplatu. Mezi tyto služby se řadí i část služeb poskytovaná hospicovými zařízeními. Působnost: Lokální (typově celopražská). Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Hlavním poskytovatelem na Praze 3 je Ošetřovatelský domov. Jeho kapacita byla nedávno rozšířena, přesto je vytížen a potřební uživatelé využívají odlehčovacích služeb i u poskytovatelů na jiných MČ. Mezi hlavní poskytovatele hospicové pobytové péče patří hospic Štrasburk na Praze 8, terénní odlehčovací hospicové služby i občanům Prahy 3 poskytuje o.s. Cesta domů. 10

11 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Popis: Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé soc. situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Na Praze 3 denní centrum pro žádnou cílovou skupinu nesídlí, ani nebyla zaznamenána poptávka po něm. STACIONÁŘE DENNÍ A TÝDENNÍ Popis: Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům a osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby ve specializovaných zařízeních seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Svým charakterem mají působnost celopražskou, řada z nich má ovšem pro lokalitu nezastupitelný význam v oblasti integrace zdravotně postižených do života komunity. Jedná se zejména o p.o. Integrační centrum zahrada, zařízení celopražsky nadstandardní úrovně s otevřeným prostorem pro veřejnost - Zahradou Jiřího Trnky a řadou kulturních doprovodných aktivit. V časovém horizontu překračujícím tento strategický materiál bude zřejmě vhodné transformovat toto zařízení do jiné právní formy (např. o.p.s.). Zjištěná potřebnost této služby byla potvrzena, poptávka po této službě se víceméně kryje s kapacitou nabízených služeb. Účelné je i v závislosti na dalších průzkumech potřeb uživatelů (viz. Domovy seniorů) uvažovat o zřízení stacionáře pro cílovou skupinu senioři. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí tři denní stacionáře pro děti i osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením - Integrační centrum zahrada, Domov soc. služeb Vlašská, středisko Bořivojova a Pobočka Diakonie církve bratrské. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Tato služba není na Praze 3 zastoupena. Jednotliví uživatelé jsou umisťováni vněkterých zařízeních HMP, zejména mimo území Prahy. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: DOMOVY PRO SENIORY Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Tato služba na Praze 3 neexistuje a je po ní dlouhodobá poptávka. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je tato poptávka ovlivněna strachem a nejistotou seniorů z budoucnosti tzn. jaká je skutečná potřebnost této služby. Navrhujeme tedy jako další krok provést důkladnou analýzu potřeb seniorů, kteří dlouhodobě nemohou bydlet sami, a až poté navrhnout konkrétní řešení (typ služby). 11

12 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Popis: Dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení, osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba se poskytuje za úhradu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pro cílovou skupinu zdravotně handicapovaných tuto službu pokrývají celopražské služby. Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu ztráty trvalého bydlení, zejména pro rodiny z dětmi bude na místní úrovni velmi užitečné zavést status tréninkového bydlení. C) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE AZYLOVÉ DOMY Popis: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Velmi citelně chybí kapacita azylového ubytování pro rodiny s dětmi. Odhadovaná chybějící kapacita je cca 40 osob ročně. Kapacita této služby je bohužel z hlediska celého území hl. města Prahy nedostatečná (chybí cca lůžek pro rodiny s dětmi), a tak přesto, že se jedná o službu celoměstského charakteru, je nutné tuto chybějící kapacitu řešit i na úrovni obce. např. smlouvou o spolupráci s vytipovaným poskytovatelem. Prioritní služba. Poskytovatelé: Na území Prahy 3 poskytují tuto službu dvě organizace Naděje (cílová skupina muži bez trvalého přístřeší) a La Strada, která provozuje azylový byt pro osoby komerčně zneužívané. Od začne o.s. R-Mosty provozovat Azylový dům v Mladé Boleslavi pro matky s dětmi, určený převážně pro klientky s trvalým bydlištěm na Praze 3 a v Mladé Boleslavi, kapacita 40 osob. Registrace této sociální služby je v Praze. DOMY NA PŮL CESTY Popis: Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro děti a mládež. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: V rámci vzniku statusu tréninkového bydlení a celkové koncepce sociální politiky v oblasti bydlení je třeba počítat i s touto cílovou skupinou v kapacitě cca 2 osoby ročně. 12

13 KONTAKTNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Neplacená uživatelem. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Na území Prahy 3 žádné nesídlí. Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny tato oblast spadá spíše do kompetence protidrogové prevence na úrovni HMP. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Popis: Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové intervence v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Tato služba má výrazně nadregionální charakter, občané Prahy 3 mají možnost tuto službu získat v celorepublikovém měřítku. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí CSSP poskytovatel krizové Linky důvěry.. KRIZOVÁ POMOC Popis: Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Poskytovaná zdarma. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Tato služba má celoměstský charakter, nabyla zaznamenaná poptávka po ní naznačující nedostatečnou kapacitu této služby v HMP. Na Praze 3 ji poskytuje La Strada. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez trvalého přístřeší. Jsou bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pokryta v rámci HMP. Poskytovatelé: Občané Prahy 3 využívají tuto službu v jiných městských částech. Naděje, Armáda spásy NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM) Popis: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým skupinám, neorganizovaným dětem a mládeži ohroženým sociálně-patologickými jevy nebo majícím vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu je nabídka volnočasových aktivit. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Výrazně lokální.. Zjištěná potřebnost: Kapacita těchto klubů je plně vytížená, v plánu je rozšířit tuto službu o institut terénního pracovníka pro děti a mládež. Prioritní služba. Poskytovatelé: Jsou na území MČ P3 čtyři, z toho tři jako registrované sociální služby (klub Husita, klub R-mosty a středisko dětí a mládeže Teen Challange), zbývající jako klub dětí pří DDM Ulita (klub Beztíže). 13

14 NOCLEHÁRNY Popis: Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Služba má výrazný celoměstský charakter, byla zaznamenána poptávka po malokapacitních noclehárnách, kde by bylo možno s uživateli individuálně lépe pracovat. Poskytovatelé: Tuto službu poskytuje na Praze 3 c.o. Naděje. Na Praze 3 má oficiální sídlo i největší poskytovatel této služby vhmp Centrum sociálních služeb Hlavního města Prahy provozující loď Hermes, Ubytovnu pro muže bez přístřeší Skloněná a Dům tréninkového bydlení (všechna tato zařízení jsou umístěna mimo obvod Prahy 3). Občané naší městské části využívají i služeb Armády spásy na Praze 7. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Popis: Služby následné péče a služby doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla zaznamenána poptávka po této službě, ale vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO RODINU S DĚTMI Popis: Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou ambulantní i terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo již je jeho vývoj přímo ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé tíživé situace, kterou jeho rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Identifikována potřebnost a poptávka po této službě. Prioritní služba. Poskytovatelé na území m.č. Praha 3: Službu provozuje o.s. Natama pro cílovou skupinu dětí v pěstounské péči a Alfa Human servis pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. Ostatní poskytovatelé: Službu provozuje o.s. Střep české centrum pro sanaci rodiny, Poradna pro občanství a lidská práva, Lata, Kolpingův dům, Dům tří přání Přemysla Pitra a další pro cílovou skupinu ohrožené děti a mládež, Apla pro rodiny s dítětem postiženým autismem apod. Služby návazné: Nově mezi sociálně aktivizační činnosti MPSV začíná řadit i některé prorodinné aktivity, které zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zejména rodinná a mateřská centra. Financování je však odděleno od sociálních služeb. Na území městské části Praha 3 působí 4 mateřská a kulturní centra Nová Trojka, Paleček, Ulitka (u DDM Ulita) a Duhové klubíčko. Jejich význam i potřebnost pro lokalitu je jasně identifikována. 14

15 SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní i terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku či osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Působnost: Cílová skupina senioři výrazně lokální. Cílová skupina zdravotně handicapovaní celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území MČ P3 poskytují pro cílovou skupinu senioři o.s. Remedium a Armáda spásy. Pro osoby s duševním postižením pak Česká společnost pro duševní zdraví. Pro osoby se zdravotním postižením např. Máme otevřeno? Návazné služby: V této oblasti mají velký význam i návazné služby jako jsou kluby a spolky seniorů a zdravotně handicapovaných, které svou podpůrnou povahou rovněž přispívají k začlenění ohrožených osob do života komunity. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Popis: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poskytovatelé: Integrační centrum zahrada spolu se sdružením Sluneční zahrada provozuje chráněnou dílu sv. Prokop u Červeného javoru. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Popis: Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem se začlenit do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována na Praze 3, vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. TÍSŇOVÁ PÉČE Popis: Byla zaznamenána poptávka po této službě zejména pro seniory v nepříznivém zdravotním stavu. Tato služba umožňuje uživatelům zůstat déle ve svém domácí prostředí a zároveň v bezpečí. Jde o placenou službu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Zatím na Praze 3 běží pilotní projekt, kdy MČ finančně podpořila nákup zařízení tísňové péče pro 10 osob. KPRSS počítá s rozvojem této služby. Prioritní služba. TERÉNNÍ PROGRAMY Popis: Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a 15

16 mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Jde o službu silně lokálního charakteru. Zjištěná potřebnost: Poptávka po ní je vysoká a odpovídá i moderním trendům sociální práce. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území m.č. poskytuje pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší o.s. Ježek a čížek, pro osoby závislé na nealkoholových drogách pak Drop in. ÚMČ Praha 3 má rovněž poskytuje tuto službu prostřednictvím svého streetworkera osobám ohroženým sociálním vyloučením. Do budoucna je plánováno rozšířit tuto službu o pozici terénního pracovníka zaměřeného speciálně na děti a mládež. 16

17 Ještě jednou seznam všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území MČ Praha 3: Poskytovatel Právní status Registrovaná soc. služba Hlavní cílová skupina Působnost Počet uživatelů 1. Alf o.s. Odborné soc. poradenství Lidé se zdravotními a Praha 200 sociálními handicapy 2. Alfa Human servis o.s. Odborné soc. poradenství Pečující o zdravotně handicapované ČR Sociálně- aktivizační Rodiny s dětmi se Praha 90 služby pro rodiny s dětmi zdravotním postižením 3. Armáda o.s. senioři Praha 3 50 spásy 4. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č Centrum pro integraci cizinců 6. Centrum sociálních služeb Praha 7. Česká společnost pro duševní zdraví 8. Domov soc. sl. Vlašská, středisko Bořivojova 9. Husitské centrum 10. Integrační centrum Zahrada Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Komunitní centrum) o.s. Odborné soc. poradenství Rodiny s dětmi se zdravotním postižením o.s. p.o. HMP o.s. p.o. HMP o.p.s. p.o. MČ Praha 3 Odborné sociální poradenství Noclehárna (loď Hermes) Odborné sociální poradenství (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) Telefonická krizová intervence (Linka důvěry) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Denní stacionář Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Husita) Denní stacionář Sociálně-terapeutická dílna Imigranti a azylanti Osoby bez trvalého přístřeší Osoby v obtížné životní situaci Praha 3 ČR (Čechy) Praha nesledováno nesledováno Kapacita 233 nesledováno Osoby v krizi ČR Hovorů Lidé s duševním Praha 130 postižením Osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Děti s kombinovaným postižením Děti a mladší dospělí s kombinovaným a Praha Praha 3 60 Praha 38 Praha 15 Kapacita 15 17

18 smyslovým postižením 11. Ježek a čížek o.s. Sociální rehabilitace Osoby bez trvalého přístřeší Terénní programy Osoby bez trvalého přístřeší, komerčně zneužívaní muži 12. La Strada o.p.s. Azylový dům (byt) Komerčně zneužívané ženy Krizové centrum Komerčně zneužívané ženy Odborné soc. poradenství Komerčně zneužívané ženy 13. Naděje o.s. Azylový dům (Dům Osoby bez trvalého Naděje) přístřeší Noclehárna Osoby bez trvalého přístřeší 14. Natama o.s. Odborné soc. poradenství (profesionální) pěstouni a jejich děti Sociálně-aktivizační služby (profesionální) pěstouni pro rodiny s dětmi a jejich děti 15.Ošetřovatel p.o. Odlehčovací služby Senioři a zdravotně ský domov MČ handicapovaní ob. Praha 3 Praha 280 Praha 1200 kontaktů ČR 40 (kapacit a 5) ČR 50 ČR Praha Praha ČR ČR 96 Praha 3 nesledováno Kapacita 37 Kapacita 20 nesledováno Kapacita Pečovatelská služba P 3 p.o. MČ Praha 3 Pečovatelská služba Senioři a zdravotně handicapovaní ob. Praha 3 Kapacita Pobočka Diakonie církve bratrské c.o. Denní stacionář Osoby se zdravotním postižením 18. R - Mosty o.s. Odborné sociální poradenství Nízkoprahová centra pro děti a mládež Praha Etnické minority Praha 977 Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Azylový dům Matky s dětmi Praha, Mladá 19. Rada seniorů ČR o.s. Odborné sociální poradenství 20. Remedium o.s. Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Praha Kapacita Boleslav Senioři ČR nesledováno Občané v obtížné Praha Kapacita životní situaci Senioři Praha

19 21. Sluneční zahrada 22. Teen Challange International Praha 23. Židovská obec v Praze o.s. c.o. c.o. Sociálně terapeutická dílna (sv. prokop u Červeného javoru) Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (Centrum dětí a mládeže Teen Challange IP ) Osobní asistence (Komplexní domácí péče EZRA) Mladí dospělí a dospělí s kombinovaným či jiným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Senioři, se zvláštním zřetelem na seniory přeživší holocaust Praha 15 Praha mimo P3 v terénu Praha 15 19

20 III. POSLÁNÍ A VIZE ANEB JAK BY MĚL SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V R VYPADAT Následující poslání a obecná vize plánování sociálních služeb byla vypracována Řídící skupinou na základě jednotlivých vizí vzniklých v jednotlivých pracovních skupinách a znalostí souvisejících materiálů v této oblasti, zejména zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním plánování sociálních služeb je zajistit dostupnost (místní, časovou, typovou a finanční) potřebných a kvalitních sociálních služeb pro občany Prahy 3. Vize: Sociální služby na Praze 3 přispívají k rozvoji m.č. jako bezpečného a přátelského místa k životu. Podporují samostatnost a sociální začlenění osob v nepříznivé sociální situaci a předcházejí vzniku sociálních problémů. Plánování systému sociálních sužeb a jeho rozvoje je založeno na znalosti potřeb uživatelů, reálných finančních možnostech a kvalitní komunikaci, vzájemné spolupráci a dobré informovanosti všech zúčastněných stran. ROZPRACOVÁNÍ: V r budou na Praze 3 budou občané dostatečně informováni o sociálních službách a návazných službách a dalších souvisejících oblastech. Budou vědět, kam se obrátit o radu a pomoc. Budou existovat souhrnné informace, jak se chovat a kde požádat o pomoc v konkrétní obtížné životní situaci. MČ bude běžně otevřeně komunikovat s občany o jejich potřebách, budou zapojeni do procesu plánování sociálních služeb a veřejných prostor. Systém sociálních služeb bude podporovat seniory a zdravotně handicapované občany, aby co nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Zároveň, pokud již nebude možné ani bezpečné, aby zůstávali v domácím prostředí, budou pro ně dostupné pobytové sociální služby. Poskytování sociálních služeb bude zohledňovat nejen tělesné potřeby, ale i psychickou pohodu seniorů, bude plně respektovat jejich důstojnost, samostatnost a možnost volby. Bude zajištěn systém tísňové péče pro seniory. Dojde k rozvoji asistenčních a dalších služeb tak, aby senioři a lidé s handicapem nezůstávali osamoceni a izolováni ve svých domovech. V sociálních a sociálně-zdravotních službách budou pracovat kvalitní pečovatelé. Dobře dostupné budou i kulturní a volnočasové aktivity pro seniory, dále se budou rozvíjet aktivizační služby pro ně. Senioři a zdravotně handicapovaní občané budou prezentováni a vnímáni nejen jako ti, kteří potřebují péči, ale i jako aktivní a potřební členové komunity. 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více