KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

2 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní principy komunitního plánování sociálních služeb na Praze Informace o průběhu procesu komunitního plánovaní a řešená problematika II. Sociální služby pro občany Prahy 3 současný stav 2.1. Síť sociálních služeb v Hlavním městě Praze 2.2. Síť sociálních služeb na Praze Registrované sociální služby na Praze 3 III. Poslání a vize aneb jak by měl systém sociálních služeb v r vypadat VI. Strategie rozvoje sociálních služeb Prahy Dokumenty s nimiž jsou předkládané strategie úzce souvisí 4.2. Podkladové materiály pro tvorbu strategie 4.3. Celková SWOT analýza 4.4. Schválené prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze Zdůvodnění a rozpracování jednotlivých prioritních oblastí V. Financování sociálních služeb městskou částí Praha 3 Přílohy: 1. Organizace zapojené do procesu KPSS 2. Celková SWOT analýza 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝCHODISKA 1.1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Pro základní orientaci v předkládaném materiálu uvádíme seznam použitých zkratek: KPSS komunitní plánování sociálních služeb KPRSS komunitní plán rozvoje sociálních služeb m.č./mč městská část HMP Hlavní město Praha MHMP Magistrát hlavního města Prahy MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení c.o.- církevní organizace NNO nestátní neziskový sektor DS domov seniorů PnP příspěvek na péči NZDM- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí ZH zdravotní handicap 3

4 1.2. METODA KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Metoda komunitního plánování umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká na dialog a vyjednávání na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Konkrétně metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je: metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb Hlavními principy, na kterých je vystavěno KPSS na Praze 3, jsou: princip triády (poskytovatel, uživatel a zadavatel) princip partnerství mezi všemi účastníky princip zapojovaní místního společenství princip hledání nových lidských a finančních zdrojů princip dosažitelnosti řešení princip dohody 4

5 1.3. INFORMACE O PRŮBĚHU PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA Městská část Praha 3 oficiálně přistoupila k plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v roce 2004 usnesením RMČ č. 359 ze dne jako jedna z prvních městských částí hlavního města Prahy. Poté část účastníků procesu komunitního plánování prošla doporučenými vzdělávacími programy. Na konci roku 2007 bylo KPSS na Praze 3 byla ustanovena nová Řídící skupina KPSS jako poradní orgán místostarosty pro sociální záležitosti, která koordinuje celý proces vzniku Komunitního plánu sociálních služeb. Především zastřešuje činnost čtyř pracovních skupin zvolených podle hlavních cílových skupin: senioři zdravotně handicapovaní občané rodina s dětmi sociokulturně znevýhodnění občané. Dalším krokem byla příprava a realizace Analýzy potřeb uživatelů formou dotazníkového šetření. Dotazník se připravoval v pracovních skupinách, možnost připomínkování měla odborná i laická veřejnost. Závěrečným sběrem dat a interpretací dotazníku byla pověřena partnerská společnost Agora CE. Analýza potřeb uživatelů byla podkladem, na kterém v rámci pracovních skupin byly precizovány prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze 3. Práce v pracovních skupinách se účastnilo 70 členů. K dalšímu připomínkování Analýzy potřeb uživatelů došlo na veřejném setkání s občany MČ Praha 3. V rámci analýzy poskytovatelů byly získány informace o poskytovaných sociálních službách na Praze 3. V jednotlivých pracovních skupinách byly vypracovány SWOT analýzy a vize fungování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Na jejich základě byla vypracována celková SWOT analýza stavu sociálních služeb na Praze 3 a vize rozvoje jako základní východisko pro rozvojovou strategii městské části v oblasti sociálních služeb. Prioritní oblasti a opatření tohoto plánu byly připomínkovány na veřejném pracovním jednání v únoru tohoto roku a poté dne byly usnesením RMČ č. 218 schváleny jako základní kostra komunitního plánu. Rozpracování těchto prioritních opatření do první podoby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (KPRSS) bylo připomínkováno veřejností a především poskytovateli v říjnu tohoto roku. Rovněž byl ktéto problematice uspořádán pracovní otevřený workshop v budově ÚMČ. Předkládaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Praze 3 je tedy výsledkem téměř dvouleté práce širokého týmu poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb, běžných občanů i zástupců městské části i úřadu městské části. Při procesech komunitního plánovaní je kladen důraz na postup dle platných Metodik pro plánování sociálních služeb, který plně reflektuje platná Kritéria kvality plánování sociálních služeb. V procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je používána terminologie vycházející z těchto dokumentů. Samotný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb (déle jen KPRSS) na Praze 3 je rozpracován ve třech stupních: PRIORITNÍ OBLASTI (cíle, jež chceme dosáhnout) OPATŘENÍ (která k těmto cílům vedou) rozpracované do konkrétních AKTIVIT (projektů). Hned v počátcích procesu KPSS bylo zdůrazněno, že se vzhledem k lokálnímu charakteru tohoto procesu nemůže činnost účastníků omezovat pouze na sociální služby 5

6 definované zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale dotýká se i dalších služeb tzv. návazných, jenž s životem občanů v nepříznivé sociální situaci úzce souvisejí a dotýkají se obecné kvality života v obci. V samotném procesu KPSS proto rozlišujeme dvě základní oblasti: 1. sociální služby definované zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. služby návazné Plán je zpracován na čtyři roky, tj. na období Každý rok bude prováděna aktualizace plánu na základě hodnocení s monitorováním realizační fáze KPSS. Sledováním naplňování plánu městské části Praha 3 je pověřena Řídící skupina KPSS ve spolupráci s ostatními subjekty, které se na procesu tvorby tohoto plánu podílely. Hodnocení úspěšnosti realizace bude prováděno na základě předem daných indikátorů hodnotících kritérií. Součástí hodnocení bude i pravidelné setkání všech zainteresovaných subjektů, vždy 1x ročně. 6

7 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 3 SOUČASNÝ STAV 2.1. SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Při geografické poloze městské části Praha 3 řada občanů využívá i ty sociální služby, které poskytují organizace provozující svou činnost mimo území Prahy 3. Je třeba věnovat velkou pozornost spolupráci s hlavním městem Praha, které má ze zákona povinnost vytvořit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a ostatními městskými částmi v Praze (především sousedícími). Z hlediska počtu poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměření lze vysledovat, že: V hlavním městě Praha bylo k lednu 2008 registrováno 227 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 524 sociálních služeb. Nejčastěji poskytovanou sociální službou jsou odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a pečovatelská služba. Z pohledu způsobu poskytování je téměř polovina služeb poskytována ambulantně, terénně je poskytována přibližně třetina služeb a zbylých asi 18% služeb je poskytováno ve formě pobytové. Z hlediska věku jsou sociální služby poskytovány nejvíce osobám dospělým a dále mladším a starším seniorům. Nejvíce poskytovatelů nabízí sociální služby cílové skupině osob se zdravotním postižením, následuje skupina seniorů. (Barták, 2008, s.3) SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PRAZE 3 MČ Praha 3 patří již tradičně k městským částem, kde jsou sociální služby podporovány a rozvíjeny. Na území Prahy 3 má v současné době sídlo 23 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 34 registrovaných sociálních služeb. Tři z nich jsou příspěvkovou organizací městské části, další provozuje Centrum sociálních služeb Praha jako příspěvková organizace hl. m. Prahy, jeden denní stacionář je přímo příspěvkovou organizací hl.m. Prahy. Ostatní organizace mají právní status občanského sdružení (o.s.) v 13 případech, církevní organizace (c.o.) ve 3 případech či obecně prospěšné organizace (o.p.s.) ve zbývajících 2 případech. Nejčastějším typem poskytované sociální služby je Odborné sociální poradenství, stejně tak jako v celé Praze KONKRÉTNÍ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ PRAHY 3 Registrované sociální služby jsou takové, které vznikly na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů. Poskytovatel takové služby musí mít registraci, o které rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. V našem textu budeme popisovat konkrétní sociální služby (na základě rozlišení zákona č. 108/2006 Sb.), zjišťovat jejich působnost (tj. zda mají lokální či celopražský charakter) a hodnotit jejich lokální zjištěnou potřebnost. Zjištěná potřebnost je jedním z 7

8 výsledků procesů KPSS na Praze 3. Rovněž uvedeme organizace (poskytovatele), které službu provozují. Zákona o soc. sl. č.108/2006 Sb. rozeznává 3 základní typy sociálních služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Popis: Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace k řešení jejich situace. Zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Na základě zjištěných informací by občané přivítali rozšíření těchto služeb o právní poradenství a zastupování zdarma, posílení prevenci zadlužení, dluhovou problematiku, bytové a pracovně-právní poradenství. Poskytovatelé odborného sociálního poradenství se sídlem na Praze 3: Název poskytovatele Cílová skupina Alf Lidé se zdravotními a sociálními handicapy Alfa Human Servis Lidé pečující o zdravotně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č.70 Centrum pro integraci cizinců Centrum sociálních služeb Praha Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy La Strada handicapované Rodiny s dětmi se zdravotním postižením Imigranti a azylanti Osoby v obtížné životní situaci Komerčně zneužívané ženy Natama (profesionální) pěstouni a jejich děti R-Mosty Etnické minority Rada seniorů ČR Senioři Remedium občanská Občané v obtížné životní poradna situaci Je pravděpodobné, že občané Prahy 3 využívají alespoň v některé míře všech registrovaných odborných poraden na území HMP. R- Mosty poskytují v rámci projektu právní poradenství zdarma, ve vybraných případech i zprostředkovávají zastoupení i u soudu. Občanská poradna Remedium poskytuje i služby dluhového poradenství, prevence zadlužení a zprostředkovává mediační služby. V této oblasti 8

9 působí i občanské sdružení pro Probaci a mediaci v justici (návazná služba). Poradna Cesta domů jako jediná v Praze poskytuje odborné sociální poradenství pro nevyléčitelně nemocné a umírající a ty, kteří o ně pečují. B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Popis: Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Působnost: Celopražská. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Popis: Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění na volném trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení či jiné příčiny. Jedním z nástrojů sociální rehabilitace je podporované zaměstnávání. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poměrně dlouhé čekací doby na poskytnutí této služby (2-9 měsíců). Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3.: Ježek a čížek pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší. Ostatní poskytovatelé: pro zdravotně handicapované: o.s. Rytmus, o.s. Asistence, Fokus, Eset Help, Bona, Formika, APNN, Duha, Máme otevřeno? Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: SKP Horní Počernice, Seven Rays, Nový Prostor, Centrum sociálních služeb Praha Skloněná, Armáda Spásy OSOBNÍ ASISTENCE Popis: Tato služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace potřebuje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3: Domácí komplexní péče Ezra Ostatní poskytovatelé: Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Asistence, Hewer, Apla, Formika, Rytmus, DMHO, Diakonie ČCE SKP Vršovice (registrována jako pečovatelská sl., ale typ služeb spíše odpovídá asistenčním) 9

10 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Popis: Tato služba je poskytována dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým po účastnících odboje starších 70 let. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatel: Hlavním poskytovatelem je Pečovatelská služba Prahy 3, příspěvková organizace městské části Prahy 3. PRŮVODCOVSKÁ, PŘEDČITATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA Popis: Služba pro zdravotně handicapované a seniory, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Poptávka po této službě nebyla zaregistrována, ale lze ji v malé míře předpokládat, zřejmě ji pokryjí celopražští poskytovatelé soc. služeb. RANÁ PÉČE Popis: Raná péče poskytuje své služby rodičům dítěte do věku 7 let., které je osobou se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti a bezplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Potřebnost této služby nebyla zjištěna, lze ji však předpokládat, zřejmě je pokryta celopražskými poskytovateli. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Popis: Služba pro uživatele se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Popis: Jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek. Za úplatu. Mezi tyto služby se řadí i část služeb poskytovaná hospicovými zařízeními. Působnost: Lokální (typově celopražská). Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Hlavním poskytovatelem na Praze 3 je Ošetřovatelský domov. Jeho kapacita byla nedávno rozšířena, přesto je vytížen a potřební uživatelé využívají odlehčovacích služeb i u poskytovatelů na jiných MČ. Mezi hlavní poskytovatele hospicové pobytové péče patří hospic Štrasburk na Praze 8, terénní odlehčovací hospicové služby i občanům Prahy 3 poskytuje o.s. Cesta domů. 10

11 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Popis: Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé soc. situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Na Praze 3 denní centrum pro žádnou cílovou skupinu nesídlí, ani nebyla zaznamenána poptávka po něm. STACIONÁŘE DENNÍ A TÝDENNÍ Popis: Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům a osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby ve specializovaných zařízeních seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Svým charakterem mají působnost celopražskou, řada z nich má ovšem pro lokalitu nezastupitelný význam v oblasti integrace zdravotně postižených do života komunity. Jedná se zejména o p.o. Integrační centrum zahrada, zařízení celopražsky nadstandardní úrovně s otevřeným prostorem pro veřejnost - Zahradou Jiřího Trnky a řadou kulturních doprovodných aktivit. V časovém horizontu překračujícím tento strategický materiál bude zřejmě vhodné transformovat toto zařízení do jiné právní formy (např. o.p.s.). Zjištěná potřebnost této služby byla potvrzena, poptávka po této službě se víceméně kryje s kapacitou nabízených služeb. Účelné je i v závislosti na dalších průzkumech potřeb uživatelů (viz. Domovy seniorů) uvažovat o zřízení stacionáře pro cílovou skupinu senioři. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí tři denní stacionáře pro děti i osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením - Integrační centrum zahrada, Domov soc. služeb Vlašská, středisko Bořivojova a Pobočka Diakonie církve bratrské. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Tato služba není na Praze 3 zastoupena. Jednotliví uživatelé jsou umisťováni vněkterých zařízeních HMP, zejména mimo území Prahy. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: DOMOVY PRO SENIORY Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Tato služba na Praze 3 neexistuje a je po ní dlouhodobá poptávka. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je tato poptávka ovlivněna strachem a nejistotou seniorů z budoucnosti tzn. jaká je skutečná potřebnost této služby. Navrhujeme tedy jako další krok provést důkladnou analýzu potřeb seniorů, kteří dlouhodobě nemohou bydlet sami, a až poté navrhnout konkrétní řešení (typ služby). 11

12 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Popis: Dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení, osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba se poskytuje za úhradu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pro cílovou skupinu zdravotně handicapovaných tuto službu pokrývají celopražské služby. Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu ztráty trvalého bydlení, zejména pro rodiny z dětmi bude na místní úrovni velmi užitečné zavést status tréninkového bydlení. C) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE AZYLOVÉ DOMY Popis: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Velmi citelně chybí kapacita azylového ubytování pro rodiny s dětmi. Odhadovaná chybějící kapacita je cca 40 osob ročně. Kapacita této služby je bohužel z hlediska celého území hl. města Prahy nedostatečná (chybí cca lůžek pro rodiny s dětmi), a tak přesto, že se jedná o službu celoměstského charakteru, je nutné tuto chybějící kapacitu řešit i na úrovni obce. např. smlouvou o spolupráci s vytipovaným poskytovatelem. Prioritní služba. Poskytovatelé: Na území Prahy 3 poskytují tuto službu dvě organizace Naděje (cílová skupina muži bez trvalého přístřeší) a La Strada, která provozuje azylový byt pro osoby komerčně zneužívané. Od začne o.s. R-Mosty provozovat Azylový dům v Mladé Boleslavi pro matky s dětmi, určený převážně pro klientky s trvalým bydlištěm na Praze 3 a v Mladé Boleslavi, kapacita 40 osob. Registrace této sociální služby je v Praze. DOMY NA PŮL CESTY Popis: Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro děti a mládež. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: V rámci vzniku statusu tréninkového bydlení a celkové koncepce sociální politiky v oblasti bydlení je třeba počítat i s touto cílovou skupinou v kapacitě cca 2 osoby ročně. 12

13 KONTAKTNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Neplacená uživatelem. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Na území Prahy 3 žádné nesídlí. Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny tato oblast spadá spíše do kompetence protidrogové prevence na úrovni HMP. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Popis: Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové intervence v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Tato služba má výrazně nadregionální charakter, občané Prahy 3 mají možnost tuto službu získat v celorepublikovém měřítku. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí CSSP poskytovatel krizové Linky důvěry.. KRIZOVÁ POMOC Popis: Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Poskytovaná zdarma. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Tato služba má celoměstský charakter, nabyla zaznamenaná poptávka po ní naznačující nedostatečnou kapacitu této služby v HMP. Na Praze 3 ji poskytuje La Strada. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez trvalého přístřeší. Jsou bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pokryta v rámci HMP. Poskytovatelé: Občané Prahy 3 využívají tuto službu v jiných městských částech. Naděje, Armáda spásy NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM) Popis: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým skupinám, neorganizovaným dětem a mládeži ohroženým sociálně-patologickými jevy nebo majícím vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu je nabídka volnočasových aktivit. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Výrazně lokální.. Zjištěná potřebnost: Kapacita těchto klubů je plně vytížená, v plánu je rozšířit tuto službu o institut terénního pracovníka pro děti a mládež. Prioritní služba. Poskytovatelé: Jsou na území MČ P3 čtyři, z toho tři jako registrované sociální služby (klub Husita, klub R-mosty a středisko dětí a mládeže Teen Challange), zbývající jako klub dětí pří DDM Ulita (klub Beztíže). 13

14 NOCLEHÁRNY Popis: Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Služba má výrazný celoměstský charakter, byla zaznamenána poptávka po malokapacitních noclehárnách, kde by bylo možno s uživateli individuálně lépe pracovat. Poskytovatelé: Tuto službu poskytuje na Praze 3 c.o. Naděje. Na Praze 3 má oficiální sídlo i největší poskytovatel této služby vhmp Centrum sociálních služeb Hlavního města Prahy provozující loď Hermes, Ubytovnu pro muže bez přístřeší Skloněná a Dům tréninkového bydlení (všechna tato zařízení jsou umístěna mimo obvod Prahy 3). Občané naší městské části využívají i služeb Armády spásy na Praze 7. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Popis: Služby následné péče a služby doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla zaznamenána poptávka po této službě, ale vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO RODINU S DĚTMI Popis: Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou ambulantní i terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo již je jeho vývoj přímo ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé tíživé situace, kterou jeho rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Identifikována potřebnost a poptávka po této službě. Prioritní služba. Poskytovatelé na území m.č. Praha 3: Službu provozuje o.s. Natama pro cílovou skupinu dětí v pěstounské péči a Alfa Human servis pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. Ostatní poskytovatelé: Službu provozuje o.s. Střep české centrum pro sanaci rodiny, Poradna pro občanství a lidská práva, Lata, Kolpingův dům, Dům tří přání Přemysla Pitra a další pro cílovou skupinu ohrožené děti a mládež, Apla pro rodiny s dítětem postiženým autismem apod. Služby návazné: Nově mezi sociálně aktivizační činnosti MPSV začíná řadit i některé prorodinné aktivity, které zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zejména rodinná a mateřská centra. Financování je však odděleno od sociálních služeb. Na území městské části Praha 3 působí 4 mateřská a kulturní centra Nová Trojka, Paleček, Ulitka (u DDM Ulita) a Duhové klubíčko. Jejich význam i potřebnost pro lokalitu je jasně identifikována. 14

15 SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní i terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku či osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Působnost: Cílová skupina senioři výrazně lokální. Cílová skupina zdravotně handicapovaní celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území MČ P3 poskytují pro cílovou skupinu senioři o.s. Remedium a Armáda spásy. Pro osoby s duševním postižením pak Česká společnost pro duševní zdraví. Pro osoby se zdravotním postižením např. Máme otevřeno? Návazné služby: V této oblasti mají velký význam i návazné služby jako jsou kluby a spolky seniorů a zdravotně handicapovaných, které svou podpůrnou povahou rovněž přispívají k začlenění ohrožených osob do života komunity. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Popis: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poskytovatelé: Integrační centrum zahrada spolu se sdružením Sluneční zahrada provozuje chráněnou dílu sv. Prokop u Červeného javoru. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Popis: Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem se začlenit do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována na Praze 3, vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. TÍSŇOVÁ PÉČE Popis: Byla zaznamenána poptávka po této službě zejména pro seniory v nepříznivém zdravotním stavu. Tato služba umožňuje uživatelům zůstat déle ve svém domácí prostředí a zároveň v bezpečí. Jde o placenou službu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Zatím na Praze 3 běží pilotní projekt, kdy MČ finančně podpořila nákup zařízení tísňové péče pro 10 osob. KPRSS počítá s rozvojem této služby. Prioritní služba. TERÉNNÍ PROGRAMY Popis: Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a 15

16 mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Jde o službu silně lokálního charakteru. Zjištěná potřebnost: Poptávka po ní je vysoká a odpovídá i moderním trendům sociální práce. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území m.č. poskytuje pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší o.s. Ježek a čížek, pro osoby závislé na nealkoholových drogách pak Drop in. ÚMČ Praha 3 má rovněž poskytuje tuto službu prostřednictvím svého streetworkera osobám ohroženým sociálním vyloučením. Do budoucna je plánováno rozšířit tuto službu o pozici terénního pracovníka zaměřeného speciálně na děti a mládež. 16

17 Ještě jednou seznam všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území MČ Praha 3: Poskytovatel Právní status Registrovaná soc. služba Hlavní cílová skupina Působnost Počet uživatelů 1. Alf o.s. Odborné soc. poradenství Lidé se zdravotními a Praha 200 sociálními handicapy 2. Alfa Human servis o.s. Odborné soc. poradenství Pečující o zdravotně handicapované ČR Sociálně- aktivizační Rodiny s dětmi se Praha 90 služby pro rodiny s dětmi zdravotním postižením 3. Armáda o.s. senioři Praha 3 50 spásy 4. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č Centrum pro integraci cizinců 6. Centrum sociálních služeb Praha 7. Česká společnost pro duševní zdraví 8. Domov soc. sl. Vlašská, středisko Bořivojova 9. Husitské centrum 10. Integrační centrum Zahrada Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Komunitní centrum) o.s. Odborné soc. poradenství Rodiny s dětmi se zdravotním postižením o.s. p.o. HMP o.s. p.o. HMP o.p.s. p.o. MČ Praha 3 Odborné sociální poradenství Noclehárna (loď Hermes) Odborné sociální poradenství (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) Telefonická krizová intervence (Linka důvěry) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Denní stacionář Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Husita) Denní stacionář Sociálně-terapeutická dílna Imigranti a azylanti Osoby bez trvalého přístřeší Osoby v obtížné životní situaci Praha 3 ČR (Čechy) Praha nesledováno nesledováno Kapacita 233 nesledováno Osoby v krizi ČR Hovorů Lidé s duševním Praha 130 postižením Osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Děti s kombinovaným postižením Děti a mladší dospělí s kombinovaným a Praha Praha 3 60 Praha 38 Praha 15 Kapacita 15 17

18 smyslovým postižením 11. Ježek a čížek o.s. Sociální rehabilitace Osoby bez trvalého přístřeší Terénní programy Osoby bez trvalého přístřeší, komerčně zneužívaní muži 12. La Strada o.p.s. Azylový dům (byt) Komerčně zneužívané ženy Krizové centrum Komerčně zneužívané ženy Odborné soc. poradenství Komerčně zneužívané ženy 13. Naděje o.s. Azylový dům (Dům Osoby bez trvalého Naděje) přístřeší Noclehárna Osoby bez trvalého přístřeší 14. Natama o.s. Odborné soc. poradenství (profesionální) pěstouni a jejich děti Sociálně-aktivizační služby (profesionální) pěstouni pro rodiny s dětmi a jejich děti 15.Ošetřovatel p.o. Odlehčovací služby Senioři a zdravotně ský domov MČ handicapovaní ob. Praha 3 Praha 280 Praha 1200 kontaktů ČR 40 (kapacit a 5) ČR 50 ČR Praha Praha ČR ČR 96 Praha 3 nesledováno Kapacita 37 Kapacita 20 nesledováno Kapacita Pečovatelská služba P 3 p.o. MČ Praha 3 Pečovatelská služba Senioři a zdravotně handicapovaní ob. Praha 3 Kapacita Pobočka Diakonie církve bratrské c.o. Denní stacionář Osoby se zdravotním postižením 18. R - Mosty o.s. Odborné sociální poradenství Nízkoprahová centra pro děti a mládež Praha Etnické minority Praha 977 Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Azylový dům Matky s dětmi Praha, Mladá 19. Rada seniorů ČR o.s. Odborné sociální poradenství 20. Remedium o.s. Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Praha Kapacita Boleslav Senioři ČR nesledováno Občané v obtížné Praha Kapacita životní situaci Senioři Praha

19 21. Sluneční zahrada 22. Teen Challange International Praha 23. Židovská obec v Praze o.s. c.o. c.o. Sociálně terapeutická dílna (sv. prokop u Červeného javoru) Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (Centrum dětí a mládeže Teen Challange IP ) Osobní asistence (Komplexní domácí péče EZRA) Mladí dospělí a dospělí s kombinovaným či jiným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Senioři, se zvláštním zřetelem na seniory přeživší holocaust Praha 15 Praha mimo P3 v terénu Praha 15 19

20 III. POSLÁNÍ A VIZE ANEB JAK BY MĚL SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V R VYPADAT Následující poslání a obecná vize plánování sociálních služeb byla vypracována Řídící skupinou na základě jednotlivých vizí vzniklých v jednotlivých pracovních skupinách a znalostí souvisejících materiálů v této oblasti, zejména zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním plánování sociálních služeb je zajistit dostupnost (místní, časovou, typovou a finanční) potřebných a kvalitních sociálních služeb pro občany Prahy 3. Vize: Sociální služby na Praze 3 přispívají k rozvoji m.č. jako bezpečného a přátelského místa k životu. Podporují samostatnost a sociální začlenění osob v nepříznivé sociální situaci a předcházejí vzniku sociálních problémů. Plánování systému sociálních sužeb a jeho rozvoje je založeno na znalosti potřeb uživatelů, reálných finančních možnostech a kvalitní komunikaci, vzájemné spolupráci a dobré informovanosti všech zúčastněných stran. ROZPRACOVÁNÍ: V r budou na Praze 3 budou občané dostatečně informováni o sociálních službách a návazných službách a dalších souvisejících oblastech. Budou vědět, kam se obrátit o radu a pomoc. Budou existovat souhrnné informace, jak se chovat a kde požádat o pomoc v konkrétní obtížné životní situaci. MČ bude běžně otevřeně komunikovat s občany o jejich potřebách, budou zapojeni do procesu plánování sociálních služeb a veřejných prostor. Systém sociálních služeb bude podporovat seniory a zdravotně handicapované občany, aby co nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Zároveň, pokud již nebude možné ani bezpečné, aby zůstávali v domácím prostředí, budou pro ně dostupné pobytové sociální služby. Poskytování sociálních služeb bude zohledňovat nejen tělesné potřeby, ale i psychickou pohodu seniorů, bude plně respektovat jejich důstojnost, samostatnost a možnost volby. Bude zajištěn systém tísňové péče pro seniory. Dojde k rozvoji asistenčních a dalších služeb tak, aby senioři a lidé s handicapem nezůstávali osamoceni a izolováni ve svých domovech. V sociálních a sociálně-zdravotních službách budou pracovat kvalitní pečovatelé. Dobře dostupné budou i kulturní a volnočasové aktivity pro seniory, dále se budou rozvíjet aktivizační služby pro ně. Senioři a zdravotně handicapovaní občané budou prezentováni a vnímáni nejen jako ti, kteří potřebují péči, ale i jako aktivní a potřební členové komunity. 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2 ýsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ.04.3.07/2.1.01. Integrace specifických

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více