KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ

2 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní principy komunitního plánování sociálních služeb na Praze Informace o průběhu procesu komunitního plánovaní a řešená problematika II. Sociální služby pro občany Prahy 3 současný stav 2.1. Síť sociálních služeb v Hlavním městě Praze 2.2. Síť sociálních služeb na Praze Registrované sociální služby na Praze 3 III. Poslání a vize aneb jak by měl systém sociálních služeb v r vypadat VI. Strategie rozvoje sociálních služeb Prahy Dokumenty s nimiž jsou předkládané strategie úzce souvisí 4.2. Podkladové materiály pro tvorbu strategie 4.3. Celková SWOT analýza 4.4. Schválené prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze Zdůvodnění a rozpracování jednotlivých prioritních oblastí V. Financování sociálních služeb městskou částí Praha 3 Přílohy: 1. Organizace zapojené do procesu KPSS 2. Celková SWOT analýza 2

3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A VÝCHODISKA 1.1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Pro základní orientaci v předkládaném materiálu uvádíme seznam použitých zkratek: KPSS komunitní plánování sociálních služeb KPRSS komunitní plán rozvoje sociálních služeb m.č./mč městská část HMP Hlavní město Praha MHMP Magistrát hlavního města Prahy MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí o.s. občanské sdružení c.o.- církevní organizace NNO nestátní neziskový sektor DS domov seniorů PnP příspěvek na péči NZDM- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí ZH zdravotní handicap 3

4 1.2. METODA KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Metoda komunitního plánování umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká na dialog a vyjednávání na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Konkrétně metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je: metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb Hlavními principy, na kterých je vystavěno KPSS na Praze 3, jsou: princip triády (poskytovatel, uživatel a zadavatel) princip partnerství mezi všemi účastníky princip zapojovaní místního společenství princip hledání nových lidských a finančních zdrojů princip dosažitelnosti řešení princip dohody 4

5 1.3. INFORMACE O PRŮBĚHU PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVANÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA Městská část Praha 3 oficiálně přistoupila k plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v roce 2004 usnesením RMČ č. 359 ze dne jako jedna z prvních městských částí hlavního města Prahy. Poté část účastníků procesu komunitního plánování prošla doporučenými vzdělávacími programy. Na konci roku 2007 bylo KPSS na Praze 3 byla ustanovena nová Řídící skupina KPSS jako poradní orgán místostarosty pro sociální záležitosti, která koordinuje celý proces vzniku Komunitního plánu sociálních služeb. Především zastřešuje činnost čtyř pracovních skupin zvolených podle hlavních cílových skupin: senioři zdravotně handicapovaní občané rodina s dětmi sociokulturně znevýhodnění občané. Dalším krokem byla příprava a realizace Analýzy potřeb uživatelů formou dotazníkového šetření. Dotazník se připravoval v pracovních skupinách, možnost připomínkování měla odborná i laická veřejnost. Závěrečným sběrem dat a interpretací dotazníku byla pověřena partnerská společnost Agora CE. Analýza potřeb uživatelů byla podkladem, na kterém v rámci pracovních skupin byly precizovány prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb na Praze 3. Práce v pracovních skupinách se účastnilo 70 členů. K dalšímu připomínkování Analýzy potřeb uživatelů došlo na veřejném setkání s občany MČ Praha 3. V rámci analýzy poskytovatelů byly získány informace o poskytovaných sociálních službách na Praze 3. V jednotlivých pracovních skupinách byly vypracovány SWOT analýzy a vize fungování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Na jejich základě byla vypracována celková SWOT analýza stavu sociálních služeb na Praze 3 a vize rozvoje jako základní východisko pro rozvojovou strategii městské části v oblasti sociálních služeb. Prioritní oblasti a opatření tohoto plánu byly připomínkovány na veřejném pracovním jednání v únoru tohoto roku a poté dne byly usnesením RMČ č. 218 schváleny jako základní kostra komunitního plánu. Rozpracování těchto prioritních opatření do první podoby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb (KPRSS) bylo připomínkováno veřejností a především poskytovateli v říjnu tohoto roku. Rovněž byl ktéto problematice uspořádán pracovní otevřený workshop v budově ÚMČ. Předkládaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Praze 3 je tedy výsledkem téměř dvouleté práce širokého týmu poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb, běžných občanů i zástupců městské části i úřadu městské části. Při procesech komunitního plánovaní je kladen důraz na postup dle platných Metodik pro plánování sociálních služeb, který plně reflektuje platná Kritéria kvality plánování sociálních služeb. V procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je používána terminologie vycházející z těchto dokumentů. Samotný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb (déle jen KPRSS) na Praze 3 je rozpracován ve třech stupních: PRIORITNÍ OBLASTI (cíle, jež chceme dosáhnout) OPATŘENÍ (která k těmto cílům vedou) rozpracované do konkrétních AKTIVIT (projektů). Hned v počátcích procesu KPSS bylo zdůrazněno, že se vzhledem k lokálnímu charakteru tohoto procesu nemůže činnost účastníků omezovat pouze na sociální služby 5

6 definované zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale dotýká se i dalších služeb tzv. návazných, jenž s životem občanů v nepříznivé sociální situaci úzce souvisejí a dotýkají se obecné kvality života v obci. V samotném procesu KPSS proto rozlišujeme dvě základní oblasti: 1. sociální služby definované zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. služby návazné Plán je zpracován na čtyři roky, tj. na období Každý rok bude prováděna aktualizace plánu na základě hodnocení s monitorováním realizační fáze KPSS. Sledováním naplňování plánu městské části Praha 3 je pověřena Řídící skupina KPSS ve spolupráci s ostatními subjekty, které se na procesu tvorby tohoto plánu podílely. Hodnocení úspěšnosti realizace bude prováděno na základě předem daných indikátorů hodnotících kritérií. Součástí hodnocení bude i pravidelné setkání všech zainteresovaných subjektů, vždy 1x ročně. 6

7 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 3 SOUČASNÝ STAV 2.1. SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Při geografické poloze městské části Praha 3 řada občanů využívá i ty sociální služby, které poskytují organizace provozující svou činnost mimo území Prahy 3. Je třeba věnovat velkou pozornost spolupráci s hlavním městem Praha, které má ze zákona povinnost vytvořit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a ostatními městskými částmi v Praze (především sousedícími). Z hlediska počtu poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměření lze vysledovat, že: V hlavním městě Praha bylo k lednu 2008 registrováno 227 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 524 sociálních služeb. Nejčastěji poskytovanou sociální službou jsou odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a pečovatelská služba. Z pohledu způsobu poskytování je téměř polovina služeb poskytována ambulantně, terénně je poskytována přibližně třetina služeb a zbylých asi 18% služeb je poskytováno ve formě pobytové. Z hlediska věku jsou sociální služby poskytovány nejvíce osobám dospělým a dále mladším a starším seniorům. Nejvíce poskytovatelů nabízí sociální služby cílové skupině osob se zdravotním postižením, následuje skupina seniorů. (Barták, 2008, s.3) SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PRAZE 3 MČ Praha 3 patří již tradičně k městským částem, kde jsou sociální služby podporovány a rozvíjeny. Na území Prahy 3 má v současné době sídlo 23 poskytovatelů, kteří poskytují celkem 34 registrovaných sociálních služeb. Tři z nich jsou příspěvkovou organizací městské části, další provozuje Centrum sociálních služeb Praha jako příspěvková organizace hl. m. Prahy, jeden denní stacionář je přímo příspěvkovou organizací hl.m. Prahy. Ostatní organizace mají právní status občanského sdružení (o.s.) v 13 případech, církevní organizace (c.o.) ve 3 případech či obecně prospěšné organizace (o.p.s.) ve zbývajících 2 případech. Nejčastějším typem poskytované sociální služby je Odborné sociální poradenství, stejně tak jako v celé Praze KONKRÉTNÍ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ PRAHY 3 Registrované sociální služby jsou takové, které vznikly na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů. Poskytovatel takové služby musí mít registraci, o které rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. V našem textu budeme popisovat konkrétní sociální služby (na základě rozlišení zákona č. 108/2006 Sb.), zjišťovat jejich působnost (tj. zda mají lokální či celopražský charakter) a hodnotit jejich lokální zjištěnou potřebnost. Zjištěná potřebnost je jedním z 7

8 výsledků procesů KPSS na Praze 3. Rovněž uvedeme organizace (poskytovatele), které službu provozují. Zákona o soc. sl. č.108/2006 Sb. rozeznává 3 základní typy sociálních služeb: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Popis: Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace k řešení jejich situace. Zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně-právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Na základě zjištěných informací by občané přivítali rozšíření těchto služeb o právní poradenství a zastupování zdarma, posílení prevenci zadlužení, dluhovou problematiku, bytové a pracovně-právní poradenství. Poskytovatelé odborného sociálního poradenství se sídlem na Praze 3: Název poskytovatele Cílová skupina Alf Lidé se zdravotními a sociálními handicapy Alfa Human Servis Lidé pečující o zdravotně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č.70 Centrum pro integraci cizinců Centrum sociálních služeb Praha Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy La Strada handicapované Rodiny s dětmi se zdravotním postižením Imigranti a azylanti Osoby v obtížné životní situaci Komerčně zneužívané ženy Natama (profesionální) pěstouni a jejich děti R-Mosty Etnické minority Rada seniorů ČR Senioři Remedium občanská Občané v obtížné životní poradna situaci Je pravděpodobné, že občané Prahy 3 využívají alespoň v některé míře všech registrovaných odborných poraden na území HMP. R- Mosty poskytují v rámci projektu právní poradenství zdarma, ve vybraných případech i zprostředkovávají zastoupení i u soudu. Občanská poradna Remedium poskytuje i služby dluhového poradenství, prevence zadlužení a zprostředkovává mediační služby. V této oblasti 8

9 působí i občanské sdružení pro Probaci a mediaci v justici (návazná služba). Poradna Cesta domů jako jediná v Praze poskytuje odborné sociální poradenství pro nevyléčitelně nemocné a umírající a ty, kteří o ně pečují. B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Popis: Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. Působnost: Celopražská. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Popis: Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění na volném trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení či jiné příčiny. Jedním z nástrojů sociální rehabilitace je podporované zaměstnávání. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poměrně dlouhé čekací doby na poskytnutí této služby (2-9 měsíců). Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3.: Ježek a čížek pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší. Ostatní poskytovatelé: pro zdravotně handicapované: o.s. Rytmus, o.s. Asistence, Fokus, Eset Help, Bona, Formika, APNN, Duha, Máme otevřeno? Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: SKP Horní Počernice, Seven Rays, Nový Prostor, Centrum sociálních služeb Praha Skloněná, Armáda Spásy OSOBNÍ ASISTENCE Popis: Tato služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace potřebuje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé na území MČ Praha 3: Domácí komplexní péče Ezra Ostatní poskytovatelé: Pražská organizace vozíčkářů, o.s. Asistence, Hewer, Apla, Formika, Rytmus, DMHO, Diakonie ČCE SKP Vršovice (registrována jako pečovatelská sl., ale typ služeb spíše odpovídá asistenčním) 9

10 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Popis: Tato služba je poskytována dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým po účastnících odboje starších 70 let. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatel: Hlavním poskytovatelem je Pečovatelská služba Prahy 3, příspěvková organizace městské části Prahy 3. PRŮVODCOVSKÁ, PŘEDČITATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA Popis: Služba pro zdravotně handicapované a seniory, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Poptávka po této službě nebyla zaregistrována, ale lze ji v malé míře předpokládat, zřejmě ji pokryjí celopražští poskytovatelé soc. služeb. RANÁ PÉČE Popis: Raná péče poskytuje své služby rodičům dítěte do věku 7 let., které je osobou se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti a bezplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Potřebnost této služby nebyla zjištěna, lze ji však předpokládat, zřejmě je pokryta celopražskými poskytovateli. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Popis: Služba pro uživatele se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Popis: Jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek. Za úplatu. Mezi tyto služby se řadí i část služeb poskytovaná hospicovými zařízeními. Působnost: Lokální (typově celopražská). Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Hlavním poskytovatelem na Praze 3 je Ošetřovatelský domov. Jeho kapacita byla nedávno rozšířena, přesto je vytížen a potřební uživatelé využívají odlehčovacích služeb i u poskytovatelů na jiných MČ. Mezi hlavní poskytovatele hospicové pobytové péče patří hospic Štrasburk na Praze 8, terénní odlehčovací hospicové služby i občanům Prahy 3 poskytuje o.s. Cesta domů. 10

11 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Popis: Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé soc. situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Na Praze 3 denní centrum pro žádnou cílovou skupinu nesídlí, ani nebyla zaznamenána poptávka po něm. STACIONÁŘE DENNÍ A TÝDENNÍ Popis: Denní stacionáře poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům a osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace potřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby ve specializovaných zařízeních seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Svým charakterem mají působnost celopražskou, řada z nich má ovšem pro lokalitu nezastupitelný význam v oblasti integrace zdravotně postižených do života komunity. Jedná se zejména o p.o. Integrační centrum zahrada, zařízení celopražsky nadstandardní úrovně s otevřeným prostorem pro veřejnost - Zahradou Jiřího Trnky a řadou kulturních doprovodných aktivit. V časovém horizontu překračujícím tento strategický materiál bude zřejmě vhodné transformovat toto zařízení do jiné právní formy (např. o.p.s.). Zjištěná potřebnost této služby byla potvrzena, poptávka po této službě se víceméně kryje s kapacitou nabízených služeb. Účelné je i v závislosti na dalších průzkumech potřeb uživatelů (viz. Domovy seniorů) uvažovat o zřízení stacionáře pro cílovou skupinu senioři. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí tři denní stacionáře pro děti i osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením - Integrační centrum zahrada, Domov soc. služeb Vlašská, středisko Bořivojova a Pobočka Diakonie církve bratrské. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Tato služba není na Praze 3 zastoupena. Jednotliví uživatelé jsou umisťováni vněkterých zařízeních HMP, zejména mimo území Prahy. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: DOMOVY PRO SENIORY Popis: Poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Lokální. Zjištěná potřebnost: Tato služba na Praze 3 neexistuje a je po ní dlouhodobá poptávka. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je tato poptávka ovlivněna strachem a nejistotou seniorů z budoucnosti tzn. jaká je skutečná potřebnost této služby. Navrhujeme tedy jako další krok provést důkladnou analýzu potřeb seniorů, kteří dlouhodobě nemohou bydlet sami, a až poté navrhnout konkrétní řešení (typ služby). 11

12 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Popis: Dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení, osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba se poskytuje za úhradu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pro cílovou skupinu zdravotně handicapovaných tuto službu pokrývají celopražské služby. Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu ztráty trvalého bydlení, zejména pro rodiny z dětmi bude na místní úrovni velmi užitečné zavést status tréninkového bydlení. C) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE AZYLOVÉ DOMY Popis: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Velmi citelně chybí kapacita azylového ubytování pro rodiny s dětmi. Odhadovaná chybějící kapacita je cca 40 osob ročně. Kapacita této služby je bohužel z hlediska celého území hl. města Prahy nedostatečná (chybí cca lůžek pro rodiny s dětmi), a tak přesto, že se jedná o službu celoměstského charakteru, je nutné tuto chybějící kapacitu řešit i na úrovni obce. např. smlouvou o spolupráci s vytipovaným poskytovatelem. Prioritní služba. Poskytovatelé: Na území Prahy 3 poskytují tuto službu dvě organizace Naděje (cílová skupina muži bez trvalého přístřeší) a La Strada, která provozuje azylový byt pro osoby komerčně zneužívané. Od začne o.s. R-Mosty provozovat Azylový dům v Mladé Boleslavi pro matky s dětmi, určený převážně pro klientky s trvalým bydlištěm na Praze 3 a v Mladé Boleslavi, kapacita 40 osob. Registrace této sociální služby je v Praze. DOMY NA PŮL CESTY Popis: Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro děti a mládež. Placená služba. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: V rámci vzniku statusu tréninkového bydlení a celkové koncepce sociální politiky v oblasti bydlení je třeba počítat i s touto cílovou skupinou v kapacitě cca 2 osoby ročně. 12

13 KONTAKTNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Neplacená uživatelem. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Na území Prahy 3 žádné nesídlí. Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny tato oblast spadá spíše do kompetence protidrogové prevence na úrovni HMP. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Popis: Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové intervence v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Působnost: Celopražská (až celorepubliková). Zjištěná potřebnost: Tato služba má výrazně nadregionální charakter, občané Prahy 3 mají možnost tuto službu získat v celorepublikovém měřítku. Poskytovatelé: Na Praze 3 sídlí CSSP poskytovatel krizové Linky důvěry.. KRIZOVÁ POMOC Popis: Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Poskytovaná zdarma. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Tato služba má celoměstský charakter, nabyla zaznamenaná poptávka po ní naznačující nedostatečnou kapacitu této služby v HMP. Na Praze 3 ji poskytuje La Strada. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Popis: Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez trvalého přístřeší. Jsou bezplatná. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Pokryta v rámci HMP. Poskytovatelé: Občané Prahy 3 využívají tuto službu v jiných městských částech. Naděje, Armáda spásy NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM) Popis: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým skupinám, neorganizovaným dětem a mládeži ohroženým sociálně-patologickými jevy nebo majícím vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu je nabídka volnočasových aktivit. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Výrazně lokální.. Zjištěná potřebnost: Kapacita těchto klubů je plně vytížená, v plánu je rozšířit tuto službu o institut terénního pracovníka pro děti a mládež. Prioritní služba. Poskytovatelé: Jsou na území MČ P3 čtyři, z toho tři jako registrované sociální služby (klub Husita, klub R-mosty a středisko dětí a mládeže Teen Challange), zbývající jako klub dětí pří DDM Ulita (klub Beztíže). 13

14 NOCLEHÁRNY Popis: Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Služba má výrazný celoměstský charakter, byla zaznamenána poptávka po malokapacitních noclehárnách, kde by bylo možno s uživateli individuálně lépe pracovat. Poskytovatelé: Tuto službu poskytuje na Praze 3 c.o. Naděje. Na Praze 3 má oficiální sídlo i největší poskytovatel této služby vhmp Centrum sociálních služeb Hlavního města Prahy provozující loď Hermes, Ubytovnu pro muže bez přístřeší Skloněná a Dům tréninkového bydlení (všechna tato zařízení jsou umístěna mimo obvod Prahy 3). Občané naší městské části využívají i služeb Armády spásy na Praze 7. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Popis: Služby následné péče a služby doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla zaznamenána poptávka po této službě, ale vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO RODINU S DĚTMI Popis: Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou ambulantní i terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo již je jeho vývoj přímo ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé tíživé situace, kterou jeho rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Identifikována potřebnost a poptávka po této službě. Prioritní služba. Poskytovatelé na území m.č. Praha 3: Službu provozuje o.s. Natama pro cílovou skupinu dětí v pěstounské péči a Alfa Human servis pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením. Ostatní poskytovatelé: Službu provozuje o.s. Střep české centrum pro sanaci rodiny, Poradna pro občanství a lidská práva, Lata, Kolpingův dům, Dům tří přání Přemysla Pitra a další pro cílovou skupinu ohrožené děti a mládež, Apla pro rodiny s dítětem postiženým autismem apod. Služby návazné: Nově mezi sociálně aktivizační činnosti MPSV začíná řadit i některé prorodinné aktivity, které zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zejména rodinná a mateřská centra. Financování je však odděleno od sociálních služeb. Na území městské části Praha 3 působí 4 mateřská a kulturní centra Nová Trojka, Paleček, Ulitka (u DDM Ulita) a Duhové klubíčko. Jejich význam i potřebnost pro lokalitu je jasně identifikována. 14

15 SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Popis: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní i terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku či osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Působnost: Cílová skupina senioři výrazně lokální. Cílová skupina zdravotně handicapovaní celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území MČ P3 poskytují pro cílovou skupinu senioři o.s. Remedium a Armáda spásy. Pro osoby s duševním postižením pak Česká společnost pro duševní zdraví. Pro osoby se zdravotním postižením např. Máme otevřeno? Návazné služby: V této oblasti mají velký význam i návazné služby jako jsou kluby a spolky seniorů a zdravotně handicapovaných, které svou podpůrnou povahou rovněž přispívají k začlenění ohrožených osob do života komunity. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Popis: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Ano. Poskytovatelé: Integrační centrum zahrada spolu se sdružením Sluneční zahrada provozuje chráněnou dílu sv. Prokop u Červeného javoru. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Popis: Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem se začlenit do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Nebyla identifikována na Praze 3, vzhledem k cílové skupině spadá i do oblasti plánování protidrogové prevence. TÍSŇOVÁ PÉČE Popis: Byla zaznamenána poptávka po této službě zejména pro seniory v nepříznivém zdravotním stavu. Tato služba umožňuje uživatelům zůstat déle ve svém domácí prostředí a zároveň v bezpečí. Jde o placenou službu. Působnost: Celopražská. Zjištěná potřebnost: Zatím na Praze 3 běží pilotní projekt, kdy MČ finančně podpořila nákup zařízení tísňové péče pro 10 osob. KPRSS počítá s rozvojem této služby. Prioritní služba. TERÉNNÍ PROGRAMY Popis: Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a 15

16 mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba se poskytuje bezúplatně. Působnost: Jde o službu silně lokálního charakteru. Zjištěná potřebnost: Poptávka po ní je vysoká a odpovídá i moderním trendům sociální práce. Prioritní služba. Poskytovatelé: Tuto službu na území m.č. poskytuje pro cílovou skupinu osob bez trvalého přístřeší o.s. Ježek a čížek, pro osoby závislé na nealkoholových drogách pak Drop in. ÚMČ Praha 3 má rovněž poskytuje tuto službu prostřednictvím svého streetworkera osobám ohroženým sociálním vyloučením. Do budoucna je plánováno rozšířit tuto službu o pozici terénního pracovníka zaměřeného speciálně na děti a mládež. 16

17 Ještě jednou seznam všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na území MČ Praha 3: Poskytovatel Právní status Registrovaná soc. služba Hlavní cílová skupina Působnost Počet uživatelů 1. Alf o.s. Odborné soc. poradenství Lidé se zdravotními a Praha 200 sociálními handicapy 2. Alfa Human servis o.s. Odborné soc. poradenství Pečující o zdravotně handicapované ČR Sociálně- aktivizační Rodiny s dětmi se Praha 90 služby pro rodiny s dětmi zdravotním postižením 3. Armáda o.s. senioři Praha 3 50 spásy 4. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených, klub č Centrum pro integraci cizinců 6. Centrum sociálních služeb Praha 7. Česká společnost pro duševní zdraví 8. Domov soc. sl. Vlašská, středisko Bořivojova 9. Husitské centrum 10. Integrační centrum Zahrada Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Komunitní centrum) o.s. Odborné soc. poradenství Rodiny s dětmi se zdravotním postižením o.s. p.o. HMP o.s. p.o. HMP o.p.s. p.o. MČ Praha 3 Odborné sociální poradenství Noclehárna (loď Hermes) Odborné sociální poradenství (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) Telefonická krizová intervence (Linka důvěry) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Denní stacionář Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Husita) Denní stacionář Sociálně-terapeutická dílna Imigranti a azylanti Osoby bez trvalého přístřeší Osoby v obtížné životní situaci Praha 3 ČR (Čechy) Praha nesledováno nesledováno Kapacita 233 nesledováno Osoby v krizi ČR Hovorů Lidé s duševním Praha 130 postižením Osoby starší 18 let s mentálním či kombinovaným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Děti s kombinovaným postižením Děti a mladší dospělí s kombinovaným a Praha Praha 3 60 Praha 38 Praha 15 Kapacita 15 17

18 smyslovým postižením 11. Ježek a čížek o.s. Sociální rehabilitace Osoby bez trvalého přístřeší Terénní programy Osoby bez trvalého přístřeší, komerčně zneužívaní muži 12. La Strada o.p.s. Azylový dům (byt) Komerčně zneužívané ženy Krizové centrum Komerčně zneužívané ženy Odborné soc. poradenství Komerčně zneužívané ženy 13. Naděje o.s. Azylový dům (Dům Osoby bez trvalého Naděje) přístřeší Noclehárna Osoby bez trvalého přístřeší 14. Natama o.s. Odborné soc. poradenství (profesionální) pěstouni a jejich děti Sociálně-aktivizační služby (profesionální) pěstouni pro rodiny s dětmi a jejich děti 15.Ošetřovatel p.o. Odlehčovací služby Senioři a zdravotně ský domov MČ handicapovaní ob. Praha 3 Praha 280 Praha 1200 kontaktů ČR 40 (kapacit a 5) ČR 50 ČR Praha Praha ČR ČR 96 Praha 3 nesledováno Kapacita 37 Kapacita 20 nesledováno Kapacita Pečovatelská služba P 3 p.o. MČ Praha 3 Pečovatelská služba Senioři a zdravotně handicapovaní ob. Praha 3 Kapacita Pobočka Diakonie církve bratrské c.o. Denní stacionář Osoby se zdravotním postižením 18. R - Mosty o.s. Odborné sociální poradenství Nízkoprahová centra pro děti a mládež Praha Etnické minority Praha 977 Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Azylový dům Matky s dětmi Praha, Mladá 19. Rada seniorů ČR o.s. Odborné sociální poradenství 20. Remedium o.s. Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Praha Kapacita Boleslav Senioři ČR nesledováno Občané v obtížné Praha Kapacita životní situaci Senioři Praha

19 21. Sluneční zahrada 22. Teen Challange International Praha 23. Židovská obec v Praze o.s. c.o. c.o. Sociálně terapeutická dílna (sv. prokop u Červeného javoru) Nízkoprahové centrum pro děti a mládež (Centrum dětí a mládeže Teen Challange IP ) Osobní asistence (Komplexní domácí péče EZRA) Mladí dospělí a dospělí s kombinovaným či jiným postižením Děti a mládež v nepříznivé sociální situaci Senioři, se zvláštním zřetelem na seniory přeživší holocaust Praha 15 Praha mimo P3 v terénu Praha 15 19

20 III. POSLÁNÍ A VIZE ANEB JAK BY MĚL SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V R VYPADAT Následující poslání a obecná vize plánování sociálních služeb byla vypracována Řídící skupinou na základě jednotlivých vizí vzniklých v jednotlivých pracovních skupinách a znalostí souvisejících materiálů v této oblasti, zejména zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním plánování sociálních služeb je zajistit dostupnost (místní, časovou, typovou a finanční) potřebných a kvalitních sociálních služeb pro občany Prahy 3. Vize: Sociální služby na Praze 3 přispívají k rozvoji m.č. jako bezpečného a přátelského místa k životu. Podporují samostatnost a sociální začlenění osob v nepříznivé sociální situaci a předcházejí vzniku sociálních problémů. Plánování systému sociálních sužeb a jeho rozvoje je založeno na znalosti potřeb uživatelů, reálných finančních možnostech a kvalitní komunikaci, vzájemné spolupráci a dobré informovanosti všech zúčastněných stran. ROZPRACOVÁNÍ: V r budou na Praze 3 budou občané dostatečně informováni o sociálních službách a návazných službách a dalších souvisejících oblastech. Budou vědět, kam se obrátit o radu a pomoc. Budou existovat souhrnné informace, jak se chovat a kde požádat o pomoc v konkrétní obtížné životní situaci. MČ bude běžně otevřeně komunikovat s občany o jejich potřebách, budou zapojeni do procesu plánování sociálních služeb a veřejných prostor. Systém sociálních služeb bude podporovat seniory a zdravotně handicapované občany, aby co nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Zároveň, pokud již nebude možné ani bezpečné, aby zůstávali v domácím prostředí, budou pro ně dostupné pobytové sociální služby. Poskytování sociálních služeb bude zohledňovat nejen tělesné potřeby, ale i psychickou pohodu seniorů, bude plně respektovat jejich důstojnost, samostatnost a možnost volby. Bude zajištěn systém tísňové péče pro seniory. Dojde k rozvoji asistenčních a dalších služeb tak, aby senioři a lidé s handicapem nezůstávali osamoceni a izolováni ve svých domovech. V sociálních a sociálně-zdravotních službách budou pracovat kvalitní pečovatelé. Dobře dostupné budou i kulturní a volnočasové aktivity pro seniory, dále se budou rozvíjet aktivizační služby pro ně. Senioři a zdravotně handicapovaní občané budou prezentováni a vnímáni nejen jako ti, kteří potřebují péči, ale i jako aktivní a potřební členové komunity. 20

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více