Oblastní nemocnice Náchod OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní nemocnice Náchod OBSAH:"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Úvod Informace o laboratoři Identifikace laboratoře, základní údaje a kontakty Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření samoplátců Vyšetření pro veterináře Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Organizace laboratoře Přístrojové vybavení Odběry primárních vzorků Žádanky na vyšetření, identifikace vzorku Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Telefonické objednávání vyšetření Objednávání transfúzních přípravků Používaný odběrový systém Příprava pacienta Odběr venózní, kapilární a arteriální krve Odběr vzorků moči Množství vzorku Operace se vzorkem, stabilita materiálu Transport vzorku Zásady bezpečnosti práce se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků biologického materiálu Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi Komunikace s laboratoří Formy výsledků a jejich vydávání Hlášení výsledků v kritických mezích Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (doba odezvy) Změny výsledků a nálezů Vydávání potřeb laboratoří Konzultační činnost Řešení stížností Pokyny pro pacienty a pro oddělení Žilní odběr pokyny pro pacienty Odběr jednorázového vzorku moče pokyny pro pacienty Sběr moče pokyny pro pacienty Hamburgerův sediment pokyny pro pacienty Mikroalbuminurie pokyny pro pacienty Stolice na okultní krvácení (OK) pokyny pro pacienty ogtt - orální glukózový toleranční test Vyšetření punktátů Strana 2 (celkem 60)

3 7. Přehled prováděných vyšetření Přílohy Strana 3 (celkem 60)

4 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám ve spádové oblasti Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov (PKBD). Poskytuje základní informace o PKBD a službách, které nabízí. Je vypracována v souladu s požadavky na dokumentaci podle akreditační normy ISO S ohledem na změny personální, organizační a metodické bude i do budoucna snaha průběžně příručku aktualizovat. Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Laboratorní příručka je dostupná na webových stránkách Oblastní nemocnice Náchod a.s. (www.nemocnicenachod.cz), kde bude i průběžně elektronicky aktualizována, o zásadních změnách budete informování ihned. Pracovníci Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov Strana 4 (celkem 60)

5 2. Informace o laboratoři 2.1. Identifikace laboratoře, základní údaje a kontakty Organizace: Název: Oblastní nemocnice Náchod a.s. Identifikační údaje: IČO: IČP: Bankovní spojení: KB Náchod, /0100 Adresa: Purkyňova 446, Náchod Ředitel nemocnice: Ing. Miroslav Vávra, CSc. ( ) Laboratoř: Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Broumov Oblastní nemocnice Náchod a.s. Adresa: Smetanova 91, Broumov Primář oddělení: MUDr. Josef Hornych ( , ) Vedoucí lékař: MUDr. Jan Vodochodský ( , ) Vedoucí analytik: PharmDr. Miroslav Srna ( ) Vedoucí laborantka: Ivana Čuříková ( ) Kontakty: tel , 281, GSM fax: (sekretariát nemocnice Broumov) Na oddělení dále pracuje provozní analytik, celkem 5 laborantek, z toho jedna s atestací z klinické biochemie a jedna s atestací z hematologie a transfúzní služby. PKBD též zaměstnává všeobecnou sestru na plný úvazek pro odběrovou místnost laboratoře Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Spektrum nabízených služeb se řídí požadavky lékařů nemocnice, praktických lékařů a lékařů specialistů ve spádové oblasti a doporučeními odborných společností. PKBD Broumov provádí základní a částečně i specializovaná biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření nutná k zajištění akutní nemocniční a ambulantní péče v nepřetržitém provozu. Jsou prováděna vyšetření pro základní veterinární péči. Laboratoř slouží i jako krevní banka a zajišťuje předtransfúzní vyšetření pro pacienty nemocnice Broumov. Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole 7. Strana 5 (celkem 60)

6 Svým mimoústavním partnerům poskytuje PKBD Broumov kompletní servis spojený s laboratorním vyšetřováním. Na vyžádání dodává odběrový materiál a žádanky. Ve spolupráci s náchodskými pracovišti se podílí na zajištění svozu biologického materiálu a distribuci výsledků. Provádí odběry biologického materiálu, analýzy v rozsahu a frekvenci uvedených v této příručce. Data zpracovává v laboratorním informačním systému (LIS) a zajišťuje komplexní bezpečný přístup k datům. Pracoviště má odběrovou místnost pro ambulantní pacienty. Kromě toho připravuje materiál k odeslání do spolupracujících laboratoří. Poskytuje základní konzultační činnost. PKBD Broumov se přihlásilo do Registru klinických laboratoří a připravuje se k auditu podle NASKL I (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) realizací požadavků normy ISO Pracoviště je zapojeno do mezilaboratorního srovnávání a externího hodnocení kvality systému SEKK Pardubice a Referenzinstitut fur Bioanalytik (RfB). Výsledky tohoto porovnávání a zavedený systém vnitřní kontroly kvality poskytují záruku spolehlivosti prováděných analýz. Pravidelné audity v imunohematologické laboratoři a krevní bance provádí SÚKL Vyšetření cizích státních příslušníků Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Identifikace cizího státního příslušníka: jméno a příjmení, číslo pojištěnce na platné kartičce u europojištěnců, případně vygenerované číslo pojištěnce z NIS MEDEA, datum narození a kód pojišťovny dle Směrnice ONN č Úhrada poskytnuté zdravotní péče u cizinců, případně Věstník MZČR 6/2010, popisující postup při úhradě zdravotní péče u cizinců. PKBD fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím Úseku účetnictví ONN. Hodnota bodu je dána Cenovým věstníkem Ministerstva financí Vyšetření samoplátců Vyšetření se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře, žádanka musí být jasně označena Samoplátce. PKBD fakturuje provedená vyšetření požadujícímu lékaři prostřednictvím Úseku účetnictví ONN (výjimečně přímá platba v pokladně ONN). Vyšetření lze provést i na vlastní žádost pacienta, tedy v režimu samoplátce, potom není nutná žádanka (např. vyšetření krevní skupiny ABO Rh) Vyšetření pro veterináře Vyšetření zvířat pro veterinární lékaře se provádí na základě jejich smlouvy s ONN. Ve smlouvě jsou uvedeny identifikace veterinárního pracoviště, spektrum nabízených vyšetření (další po dohodě), zásady odesílání materiálu do laboratoře, zásady hlášení výsledků a zásady fakturace. Identifikace zvířat: v laboratoři s kódem začínajícím na písmeno A, dále druh zvířete a jméno majitele. PKBD přijímá krev/sérum od zvířat v označené a řádně uzavřené nepotřísněné zkumavce, přiložena je žádanka s jednoznačnou identifikací zvířete + jeho majitele, datum odběru, s uvedením ordinujícího veterinárního lékaře a požadovaného vyšetření. Stanovení Strana 6 (celkem 60)

7 analytů se provádí v režimu Rutina nebo Statim. Výsledky se hlásí ihned telefonicky, příští den se zasílá výsledkový list. Fakturaci zajišťuje 1x měsíčně Úsek účetnictví ONN, kam PKBD předává kopie faktur. Hodnota bodu je dána Cenovým věstníkem Ministerstva financí Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM, ÚS) Indikace na urgentní vyšetření: Náhlá změna zdravotního stavu, radikální změna léčby. Urgentní pacient se selháním vitálních funkcí. Pacienti s řízenými fyziologickými funkcemi, monitorovaní (zejména ARO). Pacienti před naléhavým operačním výkonem či akutním překladem na klinická pracoviště vyššího typu Organizace laboratoře Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Nemocnice Broumov je od 1. 1edna 2006 součástí Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Nachází se v suterénu budovy nemocnice v Broumově. Provoz pracoviště je nepřetržitý 365/24, v tomto režimu jsou prováděna též vyšetření STATIM. Rutinní vyšetření jsou prováděna v 5-denním pracovním cyklu denně od 6:00 do 14:30 hod., mimo tuto dobu zajišťuje vyšetření ústavní služba (ÚS). Laboratoř zpracovává data v laboratorním informačním systému (LIS - Fons OpenLIMS Stapro), který je napojen na nemocniční informační systém (NIS Medea). Zde jsou výsledky vyšetření dostupné lékařům na odděleních a ambulancích ONN po kontrole v laboratoři. Ostatním lékařům jsou též posílány výsledky elektronicky přes internet. Všechny výsledky jsou též tištěny ve formě výsledkových listů a zasílány na požadující pracoviště. V laboratoři je zaveden centrální příjem a identifikace vzorků čárovými kódy, naprostá většina analyzátorů je připojena k LIS. Svoz materiálu z ambulancí zajišťují pracovníci svozové a dopravní zdravotní firmy na základě smluv mezi ONN a spolupracujícími dopravními zdravotními službami v souladu s platnou Směrnicí ONN č Transport biologického materiálu a transfúzních přípravků Přístrojové vybavení Laboratoř je vybavena moderními analyzátory a výpočetní technikou, která umožňuje identifikaci vzorků pomocí čárových kódů, automatický přenos výsledků do LIS, tisk výsledků, kontrolní systém, archivaci dat a další. 3. Odběry primárních vzorků 3.1. Žádanky na vyšetření, identifikace vzorku Pro vyžádání vyšetření je doporučené používat žádanku PKBD Broumov (A4 STAPRO, v PDF formátu na webových stránkách ONN, vzor je přílohou této příručky), případně jiný Strana 7 (celkem 60)

8 objednávací list vyšetření, který splňuje všechny náležitosti. Žádanka musí obsahovat: - identifikace pojištěnce jméno, příjmení, číslo pojištěnce - kód pojišťovny - základní a další diagnózy pacienta - datum a čas odběru - identifikaci objednavatele třímístným kódem a razítkem (IČP, jméno lékaře, pracoviště) - čitelně a jednoznačně uvedený požadavek - správné údaje nutné k funkčním vyšetřením hmotnost, výška, diuréza, sběrné období - upozornění na infekční onemocnění v případě, že u pacienta bylo diagnostikováno (MRSA, nosokomiální nákazy) Kontaktní údaje (telefonní číslo) jsou nutné zejména u STATIM vyšetření. Na žádance se v předtištěných kolonkách označují požadovaná vyšetření. Vhodné je použití samolepících štítků s vytištěnými osobními údaji a rodným číslem v podobě čárového kódu. Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance a naopak pro ambulantní pacienty včetně zaměstnanců nemocnice razítko lůžkového oddělení. Pokud není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna zaručit dodržení správné preanalytické fáze, což může mít vliv na kvalitu výsledku. Pro urgentní vyšetření je třeba označit statimová políčka požadovaných vyšetření na žádance. Vzorek primárního materiálu musí být čitelně označen popisem (minimálně jméno, příjmení, rok narození) nebo identifikačním štítkem s osobními údaji pacienta. Údaje na vzorku primárního materiálu a žádance se musí shodovat. Nedostatečné způsoby označení materiálu a vyplnění žádanky jsou důvodem k odmítnutí. Výjimku tvoří neznámé (neidentifikované) osoby, o nichž ordinující pracoviště musí PKBD informovat, označit žádanku i materiál popisem Neznámý a v nejbližší možné době potřebné údaje doplnit Ústní a dodatečné požadavky na vyšetření Telefonické doobjednání vyšetření je možné pouze u STATIM vyšetření a při nebezpečí z prodlení. Žádanku s dodatečnými požadavky je třeba dodat na PKBD v co nejkratší době. V ostatních případech se dodatečná vyšetření požadují zásadně další žádankou, která je označena jako DODATEK (minimálně na žádance musí být výrazné D nebo DDT ). V případě, že nebude možné požadované analýzy provést (nedostatečné množství skladovaného vzorku, omezená stabilita analytu ), bude žadatel o této skutečnosti neprodleně informován. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno jeho stabilitou v odebraném biologickém materiálu (viz. kapitola 7. Přehled prováděných vyšetření ). Laboratoř skladuje vzorky při +2 až +8 C pět dnů. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. V takových případech je vždy žadatel informován. Strana 8 (celkem 60)

9 3.3. Telefonické objednávání vyšetření Z důvodů organizačně-technických je nutné zátěžový test glukózové tolerance (ogtt) u ambulantních pacientů dopředu objednávat nejlépe telefonicky ( ) Objednávání transfúzních přípravků Požadavek na transfúzní přípravky (TP) je nejčastěji sdělován nejprve telefonicky na PKBD, obratem je dodán požadující stranou do laboratoře písemně formou žádanky. Dle možnosti jsou TP vydávány ze zásoby v krevní bance (KB) PKBD nebo jsou objednány přednostně na Pracovišti klinické hematologie a transfuzní služby v Náchodě (PKHTS ONN). Transport mezi pracovišti v Náchodě a Broumově se uskutečňuje dle urgentnosti potřeby ve standardní časy v rámci cesty svozového vozidla z ONN nebo převozem sanitou smluvní DZS po domluvě s dispečinkem. Pacientovi je odebrána krev na test kompatibility a ta je s řádně vyplněnou žádankou (včetně podpisu odebírající sestry a jména ordinujícího lékaře) dopravena do laboratoře. Laborantka vždy telefonicky informuje oddělení o možnosti vyzvednutí transfuzních přípravků. Pokud nedojde k podání erytrocytárního přípravku během následujících 72 hodin, musí být znovu proveden test kompatibility a screening protilátek s čerstvě odebraným vzorkem krve příjemce. Řízení KB podléhá principu účelné hemoterapie v rámci lůžkového zařízení. Celý provoz je veden a dokumentován s pomocí počítačového programu HEMO. Předtransfuzní vyšetření jsou evidována v LIS Používaný odběrový systém Laboratoř z bezpečnostních a provozních důvodů přijímá biologický materiál odebraný do vakuového systému (Greiner - VACUETTE Dialab), případně do odběrového systému firmy SARSTEDT S-Monovette a standardních zkumavek na moč. Veškerý odběrový materiál včetně jehel a držáků poskytuje laboratoř ambulantním lékařům na vyžádání. Doporučené typy používaných zkumavek VACUETTE (Dialab) Biochemie - rutina: plast/gel + aktiv.srážení 5,0 ml červený uzávěr (sérum) plast/gel + aktiv.srážení 8,0 ml červený uzávěr plast + aktiv.srážení 6,0 ml červený uzávěr - doba srážení je 30 min po odběru před dalším zpracováním Biochemie - statim: plast/li-heparinát /gel 5,0 ml zelený uzávěr (plazma) Glukóza, laktát: fluorid-edta 2,0 ml šedý uzávěr Glykovaný Hb: plast/ K 3 -EDTA 2,0 ml fialový uzávěr Krevní obraz: plast/ K 3 -EDTA 2,0 ml fialový uzávěr Hemokoagulace: plast/na-citrát 1:9 2,0 ml modrý uzávěr Krevní skupiny: plast/k 3 -EDTA 6.0 ml fialový uzávěr + křížový pokus Sedimentace: plast, ESR, Na-citrát 2,75 ml černý uzávěr Moč: Urine/ no additive 9,5 ml žlutá Pediatrie biochemie: dle věku alternativa MICROTAINER kapil. krev žlutá Strana 9 (celkem 60)

10 Doporučené typy zkumavek S-Monovette SARSTEDT Biochemie - rutina + statim sérum/akt.srážení 4,5 ml bílá ,5 ml bílá - doba srážení je 30 min po odběru před dalším zpracováním Krevní obraz K3EDTA 2,7 ml červená Koagulace citrát 1:10 5,0 ml zelená Krevní skupina sérum/akt.srážení 4,5 ml bílá Další odběrový materiál: - kapilára 20 µl na stanovení glykémie - acidobazie - Microsampler protect non-sterile - jehla s krytkou (č.obj ) - kapilára heparinizovaná pro vyšetření acidobazie - moč - zkumavka jednorázová, PP, 10 ml, firma Vitrum (č.obj ) zátka na moč, žlutá (č.obj ) - punktát: sterilní zkumavka se zátkou, PS, 10 ml, (č.obj ) - odběrová kazeta na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (PKBD Náchod) Pro málo frekventní analyty je vždy vhodné se informovat o podmínkách odběru a transportu materiálu v laboratoři, která dané vyšetření provádí Příprava pacienta Pacient má být vždy informován o naordinovaném odběru, měl by znát dobu a místo odběru. Pacient má být poučen o tom, co má dodržovat, sledovat a hlásit sestře před odběrem. Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku venózní krve: hodin lačnění přes noc - před odběrem pacient nekouří a nepije alkoholické nápoje - po dohodě s lékařem vynechat léky, které lze vynechat. - pro speciální funkční a zátěžové testy je bezpodmínečně nutné dodržet předepsanou speciální přípravu a dietu (informace je možno získat v laboratoři) - vzorek je odebírán mezi hodinou ranní, pacient při odběru sedí (pokud je to možné) - pokud nelze provést odběr ráno, měly by se odběry u téhož pacienta provádět alespoň za stejných podmínek a ve stejném čase. Příprava pacienta pro plánovaná a kontrolní vyšetření ze vzorku moče: - pacient je poučen o zásadách správného odběru jednorázového vzorku nebo sbírané moče (viz dále) - pacient je poučen o dietních opatřeních, pokud jsou nutná 3.7. Odběr venózní, kapilární a arteriální krve Vlastní odběr provádí příslušně kvalifikovaný zdravotnický pracovník na místě určeném k odběru, dodržuje zásady bezpečnosti práce a platné hygienické předpisy. Pokud je třeba odebrat vzorek na málo frekventní nebo speciální vyšetření, je vždy vhodné informovat se o podmínkách odběru a transportu v laboratoři, která vyšetření provádí. Strana 10 (celkem 60)

11 Venózní krev: - zatažení paže má být co nejmenší, v trvání maximálně do 1 min. Sevření pěsti a pumpování je nevhodné. - vpich jehlou do žíly musí být hladký, přímý a bez zbytečné manipulace v tkáních - Pořadí zkumavek: sérum zkumavka bez přísad, koagulace, plazma heparin, KO - EDTA, plazma Fluorid-oxalát, FW - pokud je to možné, neodebírat krev při infuzi a 20 min. po ní, v případě potřeby je nutný odběr z jiné žíly Postup při odběru z centrálního žilního katétru je popsán v ošetřovatelském SOP č. 43 Odběr krve na laboratorní vyšetření. Postup při odběru krve z podkožního portu je popsán v ošetřovatelském SOP č. 31 Péče o intravenózní implantabilní port-systém. Kapilární krev: - bříško prstu musí být dostatečně prohřáté - odběr probíhá bez silného mačkání prstu - na glykémii se vzorek odebírá do speciální nádobky s hemolyzačním činidlem, odběrová kapilára musí být plná a bez bublin. Arteriální krev - k odběru z artérie doporučen mikrosampler, případně heparinizovaná odběrová kapilára 3.8. Odběr vzorků moči Jednorázové vzorky - nativní - nejlépe vzorek první ranní moči ze středního proudu po omytí zevního genitálu vodou bez použití mýdla - u ležících pacientů vzorek z čisté nádoby nebo permanentního katétru. U zacévkovaných pacientů nelze vzorek odlít ze sběrového sáčku/nádoby. - pokud se jedná o vzorek cévkované moči, uvést toto na žádance - vzorek dodat do laboratoře ke zpracování nejlépe do 1 hod od odběru Hamburgerův sediment - sběr po dobu 3 hodin, před zahájením sběru pacient močí mimo sběrnou nádobu, na žádanku se sběrné období uvede přesně na minutu - příjem tekutin maximálně 200 ml - vzorek je nutné doručit co nejdříve do laboratoře Sbírané vzorky - musí mít přesně uvedeno sběrné období, před zahájením sběru pacient močí mimo sběrnou nádobu - sběr do řádně označených nádob, které jsou uchovávány v chladu a temnu - pro některá speciální vyšetření (kyselina vanilmandlová, katecholaminy) je třeba konzervace moči - do laboratoře se předává vzorek z nasbíraného obsahu, sběrná nádoba musí být důkladně promíchána a přesně změřen objem sbírané moči (sběrné období a objem Strana 11 (celkem 60)

12 musí být uvedeny na žádance), poté se odlije 10 ml do zkumavky k vyšetření. Odběr punktátu - na biochemické vyšetření do čisté plastové zkumavky viz doporučený odběrový materiál - pro počítání buněčných elementů do odběrovky s K 3 EDTA 3.9. Množství vzorku Množství plné krve, které je třeba odebrat, záleží na druhu a počtu požadovaných vyšetření. Většinou stačí jedna zkumavka krve. Na stanovení krevní skupiny a předtransfuzní vyšetření, na stanovení glykovaného hemoglobinu, na speciální vyšetření (HIV, alkohol, ) je třeba nabrat samostatnou zkumavku krve. Stejně tak při požadavku na více vyšetření, která se provádějí na různých pracovištích na každé spolupracující pracoviště samostatná primární zkumavka. Vakuové zkumavky s aditivy se odeberou vždy po značku na zkumavce. Následující přehled je orientační: Standardní soubory (klinická biochemie analytů) 4-6 ml krve Malé soubory (tuky, CRP) 2-4 ml krve Imunohematologie (KS + KP) 6 ml krve Při nepostačujícím množství odebrané krve u statimů je kontaktováno požadující pracoviště a domluven další postup. U neprovedených vyšetření je ve výsledkovém listu uvedeno málo materiálu Operace se vzorkem, stabilita materiálu Pokud není odebraný materiál transportován ihned do laboratoře, je uložen na tmavém a chladném místě v ordinaci. Chybou jsou větší tepelné výkyvy před i během transportu, zcela nevhodné je vystavení vzorků slunečnímu záření. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne ani v lednici Transport vzorku - transport do laboratoře si zajišťují oddělení a ambulance nemocnice (sanitář, sestra) - vzorky z terénu jsou sváženy svozovými auty nebo vozidly smluvní DZS podle harmonogramu a v souladu se směrnicí o transportu biologického materiálu - materiál je transportován v nádobách k tomu účelu určených, s teploměrem a zabezpečený proti vylití nebo jinému znehodnocení vzorků např. nepřízní počasí - je nutné dodržet požadované podmínky transportu pro některá vyšetření. Kapilární krev na ABR je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve Zásady bezpečnosti práce se vzorky S každým vzorkem primárního biologického materiálu zacházíme jako s infekčním. Žádanky nesmí přijít do styku s odebraným materiálem, aby se zabránilo případné kontaminaci vzorkem. Potřísněné průvodky nebo potřísněný obal nesmí opustit pracoviště, které krev Strana 12 (celkem 60)

13 odebíralo. Je třeba zabránit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti se vzorky po odběru. V případě rozlití je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace, stejně tak při likvidaci použitého odběrového materiálu a zbytků biologického materiálu. 4. Preanalytické procesy v laboratoři Veškeré operace se vzorky před vlastní analýzou (centrifugace, alikvotace, identifikace) jsou standardizovány Příjem žádanek a vzorků biologického materiálu Biologický materiál a žádanky jsou přijímány na PKBD průběžně a zpracovávají se v intervalech daných režimem pro jednotlivé analýzy (viz přehled metod) Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků K laboratornímu vyšetření jsou odmítnuty: - vzorky bez žádanky - vzorky, u nichž není možná jednoznačná identifikace - nesoulad mezi identifikací pacienta na žádance a vzorku materiálu. - chybějící štítek na nádobce s materiálem nebo štítek vyplněný tak, že není možná jednoznačná identifikace vzorku. - žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoř neprovádí nebo nezajišťuje jeho transport do spolupracujících laboratoří. - zjevná závada v preanalytické fázi znehodnocující výsledek vyšetření: nesprávné skladování a zejména pozdní dodání materiálu z ordinace, nevhodný transport, zřejmá kontaminace vzorku (infuzní roztok ad.), špatně zvolený odběrový materiál, též silná hemolýza. - vzorky, u nichž se objeví výrazná hemolýza nebo jiná vada po centrifugaci - materiál potřísněný biologickým materiálem - vyšetření ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení a naopak pokud lze toto z dostupných údajů dohledat. Nikdy nevracíme biologický materiál zpět na oddělení Odmítnuté vzorky jsou evidovány převážně v LIS. Pokud není možné v LIS zaevidovat, je zapsán v knize Evidence odmítnutých vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Nedostatečně vyplněná žádanka: Při nečitelných nebo chybějících základních údajích na žádance PKBD telefonicky kontaktuje odesílajícího lékaře/pracoviště, vyšetření se provede až po dodání řádně vyplněné žádanky. Strana 13 (celkem 60)

14 Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Pokud nelze zjistit žadatele, vyšetření se neprovede a materiál je zlikvidován. Tuto skutečnost laborantka na příjmu zaznamená do knihy Evidence odmítnutých vzorků. Chybějící žádanka Při dodání materiálu bez žádanky je kontaktováno odebírající pracoviště (pokud je to možné) a je vyžádána řádně vyplněná žádanka. Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Pokud není možné identifikovat pracoviště nebo není žádanka dodána do vypršení stability vzorku pro jednotlivá vyšetření, je materiál zlikvidován. Tuto skutečnost laborantka na příjmu zaznamená do knihy Evidence odmítnutých vzorků. Žádanka potřísněná biologickým materiálem Při dodání takto potřísněné žádanky je telefonicky kontaktován odesílající lékař/pracoviště s žádostí o dodání nové žádanky. Materiál je ošetřen a skladován s ohledem na stabilitu analytu. Potřísněná žádanka je zlikvidována s biologickým odpadem. Vyšetření jsou provedena až po dodání nové žádanky. Nedostatečně označený vzorek materiálu: Pokud není možné jednoznačně identifikovat vzorek, PKBD vyšetření neprovede a materiál je zlikvidován. Žádanka se zadá do LISu s příslušnou textovou poznámkou o neshodě ( neoznačený materiál ) kvůli evidenci a laborantka informuje o této skutečnosti ordinující pracoviště. Chybějící vzorek materiálu Pokud je dodán pouze požadavkový list bez vzorku, žádanka se zadá do LISu s příslušnou textovou poznámkou o neshodě ( nedodán některý ze vzorků ), laborantka informuje ordinující pracoviště Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi Pokud PKBD Broumov neprovádí požadovaná vyšetření, odesílají se vzorky (příp. po předepsané úpravě) na spolupracující laboratorní pracoviště ON Náchod, FN Hradec Králové apod. PKBD vede elektronickou evidenci odesílaných vzorků. Seznamy prováděných vyšetření spolupracujících laboratoří jsou dostupné v laboratorních příručkách na webových stránkách příslušných pracovišť. Strana 14 (celkem 60)

15 5. Komunikace s laboratoří 5.1. Formy výsledků a jejich vydávání Výsledkový list v tištěné podobě Obsahuje identifikaci pacienta, diagnózy, pojišťovnu a identifikaci lékaře požadujícího vyšetření. Výsledkem analýz je nejčastěji číselný údaj s odpovídající jednotkou a grafické znázornění s referenčními mezemi, příp. rozhodovacím limitem. Tam, kde je to vhodné, jsou výsledky provázeny komentářem. Výsledkový list obsahuje údaje o datu a času příjmu vzorku do laboratoře a tisku výsledku. Jsou uvedena jména osob, které výsledky kontrolovaly. Výsledky v tištěné podobě je možné vydat po dohodě a ověření základních osobních dat přímo pacientům a nejbližším příbuzným. Zásadně se výsledky nevydávají cizím osobám. Výsledek v elektronické podobě Všechny výsledky jsou ukládány do centrální databáze LIS a automaticky přenášeny i do NIS Medea. Veškerá data jsou denně zálohována správcem sítě. Požadovaná data jsou dostupná po laboratorní kontrole příslušným uživatelům NIS Medea a na požádání i lékařům z terénu přenesená zabezpečeně prostřednictvím internetu. Telefonické hlášení výsledku Tímto způsobem jsou hlášeny výsledky statim lékařům z terénu. Vždy jsou telefonicky hlášeny výsledky v kritických intervalech nebo v případě, kdy odpovědný pracovník laboratoře na základě výsledků navrhuje doplňková vyšetření. Telefonicky nelze bez předchozí dohody sdělovat výsledky pacientům a jejich příbuzným, ani jasně neidentifikovaným zdravotnickým osobám Hlášení výsledků v kritických mezích Výrazně patologické výsledky rutinních i statimových vyšetření u ambulantních, nově přijímaných a hospitalizovaných pacientů se hlásí telefonicky. Na PKBD se provede záznam v LIS ikona Nahlášení výsledku, kde se uvede komu byl nahlášen příslušný výsledek. V LIS je tak dohledatelné, kdo a v kolik hodin nahlásil komu jaký výsledek. Meze kritických hodnot byly stanoveny po dohodě s internisty, pediatry, klinickým hematologem a klinickým onkologem. Strana 15 (celkem 60)

16 Hlášení výsledků se týká následujících vyšetření a výsledků v příslušných kritických mezí: VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET pod nad pod nad JEDNOTKA Na mmol/l K 3,0 6,5 3,0 6,0 mmol/l Ca celkové 1,5 3,0 1,5 3.0 mmol/l Mg 0,6 0,6 mmol/l P 0,6 3,0 0,6 3,0 mmol/l Urea ,0 mmol/l Kreatinin umol/l Glukóza v plazmě 10,0 (nový nález) 2,5 25,0 2,5 mmol/l Glukóza v séru 15,0 (diabetici) Bilirubin / novor. 250 umol/l ALT 10,0 5,0 ukat/l AMS v plazmě AMS v séru 10,0 6,0 ukat/l Troponin I 2,0 ug/l Myoglobin 400 ug/l Digoxin 3,0 3,0 nmol/l Teofylin mg/l TSH 60 < 0,07 20 mu/l ph 7,00 7,55 7,00 7,55 Osmolalita séra mmol/kg CRP mg/l Albumin v séru g/l Nehlásí se opakované výsledky při úpravě hodnot k normálu při téže klinické události. DĚTI DO 18 DOSPĚLÍ VYŠETŘENÍ LET JEDNOTKA POZNÁMKA pod Nad pod Nad Leuko /l Neutrofily /l Diferenciál posun doleva, blasty, Auerovy tyče Schistocyty 1 / 0.01 % / 1 Hemoglobin g/l Trombocyty /l APTT nad 5 poměr Nekoaguluje Quick (ratio,inr) nad 5 poměr 1 U prvně zjištěné hodnoty nebo při předchozí hodnotě mimo kritický interval - Hodnoty v kritických intervalech se hlásí i hematologické poradně a onkologii ONN Strana 16 (celkem 60)

17 5.3. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (doba odezvy) Doba odezvy je dána frekvencí prováděných vyšetření (uvedena v přehledu metod). V souladu s Doporučením České společnosti klinické biochemie se doporučením o časové dostupnosti rozumí interval mezi dodáním biologického materiálu do laboratoře až do zveřejnění výsledku (tedy Laboratory Turnaround Time - TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza nebo start nové analýzy je nutné odložit a podobně. PKBD prostřednictvím LIS eviduje čas přijetí vzorku do laboratoře, čas vyhotovení výsledku a čas jeho tisku (je uveden na výsledkovém listu). Pro objektivní sledování odezvy laboratoře by bylo nutné, zejména u vzorků STATIM a při ÚS, uvést na žádance skutečný čas odběru materiálu v podobě hh:mm z odesílajícího pracoviště. Při příjmu materiálu LIS zapíše čas hh:mm, vydání výsledku je dohledatelné v LIS. Tabulka udává přehled doby odezvy vybraných statimových vyšetření a zahrnuje i dobu srážení a centrifugace. Uvedené časy platí v případě, že nedojde k zásadní provozní komplikaci (např. porucha analyzátoru). Výsledky rutinně prováděných vyšetření v elektronické podobě jsou k dispozici průběžně po potvrzení a kontrole. Tištěné výsledkové listy pro mimoústavní ambulance jsou doručovány následující pracovní den ráno svozovou službou. Výsledky na ostatní pracoviště jsou doručovány poštou. Dostupnost výsledků analýz ordinovaných z vitální indikace a statim (minuty) Vitální indikace Statim S,P,B Glukóza P,S Na, K, Cl, P,S, Ca 60 P,S,B Ca ionizované 60 B Acidobazie,deriváty Hb P,S, Bilirubin celkový a konjug P,S, ALT P,S GMT 60 P,S, ALP 60 P,S, Urea P,S, Kreatinin P Laktát P,S a-ams 60 P,S, Myoglobin P,S, Troponin I P,S Celková bílkovina 60 P,S Albumin 60 P,S CRP 60 P,S Teofylin 60 P,S Digoxin 60 Strana 17 (celkem 60)

18 5.4. Změny výsledků a nálezů Změny výsledků a nálezů v den provedení vyšetření jsou v odůvodněných případech oprávněny provádět všechny laborantky, v dalších dnech zpětně mají toto právo pouze vedoucí lékař a vedoucí laborantka, o změně je proveden zápis do speciální evidenční dokumentace a jsou vytištěny výsledkové listy před i po změně k archivaci. V LISu zůstává pouze změněná hodnota výsledku a o změně a důvodu je učiněna vysvětlující poznámka. Změna je tedy dohledatelná a eviduje se v LIS. Na základě údajů objednavatele nebo dle registru VZP se mění nebo doplňují chybné a chybějící identifikační údaje (zejména nacionálie pacienta, rodné číslo, zdravotní pojišťovna). Změny výsledků v NIS MEDEA (např. zrušení celé události při zjištěné záměně pacienta) lze provést v omezeném rozsahu pouze na základě požadavku z příslušného oddělení/ambulance napsáním žádosti se zdůvodněním v podobě HELP-Desku na Referát informačních a komunikačních technologií (dle směrnice ředitele ONN). Zásadně však nelze přeřazovat výsledky k jiným pacientům (záměna) Vydávání potřeb laboratoří Na požádání laboratoř ambulancím vydává: - kompletní odběrový systém (zkumavky, jehly, držáky, kapilárky) - žádanky PKBD Broumov a Náchod - eppendorfské zkumavky naplněné hemolyzačním roztokem pro stanovení glukózy Laboratoř upřednostňuje písemnou žádost, na které je žádaný materiál a identifikace ambulance Konzultační činnost Vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují konzultační činnost telefonicky nebo při osobním kontaktu v požadovaném rozsahu. Laborantky podávají pouze informace, které se týkají provozu pracoviště Řešení stížností Drobné ústní připomínky k práci laboratoře, příp. chování zaměstnanců, jsou řešeny průběžně jednotlivými pracovníky, vždy je informován přímý nadřízený během dne nebo na ranním hlášení. Tento typ stížností/připomínek se nezaznamenává. Závažné stížnosti se podávají zásadně v písemné podobě, zaznamenávají se na formuláři Záznam stížnosti, projednává je vedení PKBD. Pokud povaha stížnosti nebo její závažnost přesahuje rámec PKBD, projednávají je příslušní vedoucí pracovníci po linii vedoucí laborantka /hlavní sestra ONN/ nebo vedoucí lékař PKBD /primář OKBD, náměstek LPP, ředitel ONN/. Na stížnost se písemně odpoví do 2 týdnů, odpověď se přiloží k Záznamu o stížnosti, který se uloží u vedoucí laborantky. Strana 18 (celkem 60)

19 6. Pokyny pro pacienty a pro oddělení 6.1. Žilní odběr pokyny pro pacienty Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla, 24 hodin nepijte alkohol, 12 hodin nekuřte. Další případné podmínky odběru Vám sdělí ordinující lékař. Pokud je to možné, vynechejte po dohodě s lékařem před odběrem léky. Odběry se provádějí zásadně nalačno nejlépe ráno, pokud Váš lékař neurčí jinak. Ráno před odběrem je doporučené vypít 250 ml hořkého čaje nebo neslazené vody. U odběru upozorněte na případnou alergii (dezinfekce, náplast) nebo na skutečnost, že Vám bývá při odběru krve nevolno. K odběru si vezměte průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů. Pokud není odběr proveden ordinujícím lékařem, je třeba mít s sebou řádně vyplněnou žádanku Odběr jednorázového vzorku moče pokyny pro pacienty Vážený paciente, váš lékař vám naordinoval vyšetření moče chemicky a morfologicky. K zabránění zkreslení nálezu dodržujte tyto pokyny: 1. pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče 2. příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná 3. před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou 4. u žen platí, že odběr moče by měl být proveden mimo období menstruace 5. k vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče 6. k vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým víčkem 7. pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou 8. nádobku. 9. na zkumavku (nádobku) nalepte štítek, označte svým jménem a rodným číslem 10. doba od vymočení a dodáním do laboratoře by měla být 1 hodina, maximálně 2 hodiny, jinak může dojít ke zkreslení výsledků 11. zkumavku s močí společně se žádankou dodejte do laboratoře 6.3. Sběr moče pokyny pro pacienty Na základě doporučení Vašeho lékaře Vám bude provedeno vyšetření ze sbírané moče. O případné nutnosti konzervace moče budete předem informováni (roztok kyseliny chlorovodíkové Vám s příslušným poučením předá sestra). Základní podmínkou pro získání správného výsledku je dodržení zásad správného sběru: 1. Sběr začíná močením mimo sběrnou nádobu. 2. Sběrná nádoba musí být čistá a uchovávaná na temném a chladném místě. Pokud je třeba moč konzervovat, se stabilizačním roztokem kyseliny chlorovodíkové zacházejte opatrně jako s žíravinou a nalijte jej do sběrné nádoby. Močte do jiné nádoby a veškerou moč přelévejte do sběrné nádoby s konzervačním roztokem. 3. Sběr končí močením do sběrné nádoby. 4. Je třeba zaznamenat počátek a konec sběrného období na žádanku. 5. Nádobu označenou Vaším jménem, příjmením, rokem narození a datem je třeba co nejdříve dodat Vašemu lékaři nebo s žádankou přímo do laboratoře. Strana 19 (celkem 60)

20 6. Pokud máte možnost změřit objem moče, je třeba moč ve sběrné nádobě důkladně promíchat, změřit s přesností na 10 ml a odlít vzorek do označené zkumavky. Tu předejte lékaři nebo spolu s žádankou přímo do laboratoře. 7. Pokud není určeno jinak, jezte svou běžnou stravu, užívejte obvyklé léky a vypijte asi 2 l tekutin Hamburgerův sediment pokyny pro pacienty Sběrné období trvá 3 hodiny. Na žádanku je třeba uvést počátek a konec sběrného období s přesností na minutu. Sběr se provádí po hygienické očistě zevního genitálu. Těsně před zahájením sběru se vymočte do záchodu, další močení po dobu tří hodin probíhají do sběrné nádoby, kterou označíte Vaším jménem, příjmením a rokem narození. Pijte v přiměřeném množství (cca 200 ml tekutin). K analýze předejte celý vzorek nejpozději do 60 minut po ukončení sběru. Čas sběru moče končí posledním vymočením do sběrné nádobky Mikroalbuminurie pokyny pro pacienty Na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude provedeno vyšetření funkce ledvin. Základní podmínkou získání správného výsledku je dodržení zásad sběru moče. 1. Moč sbírejte během nočního klidu po dobu 8 hodin (asi od do 6:00), interval není nutné přesně dodržet (je nutné uvést přesně čas začátku a konce sběru moče). 2. Asi ve 22 hod. se naposledy vymočíte MIMO sběrnou nádobu. Zaznamenejte čas hh:mm. Od této chvíle močte do sběrné nádoby (čistá plastová dobře uzavíratelná láhev). V 6 hodin ráno se naposledy vymočíte do sběrné nádoby, opět přesně zaznamenáte čas konce sběru. Časové údaje začátku a konce sběru uveďte na žádance a na lahvi s močí. 3. Po dobu sběru nádobu uchovávejte na tmavém chladném místě. 4. Do laboratoře dodejte buď plastovou láhev s veškerou močí, označenou štítkem: jméno a příjmení, data narození, čas začátku a konce sběru, přiložte žádanku; zkumavku (od lékaře), do které odlijete z promíchané sběrné nádoby 10 ml moče, opět označenou řádně vyplněným štítkem. V tomto případě je nutné s přesností na 5 ml změřit objem moče a uvést ho na zkumavce i žádance. 5. Vzorek moče co nejrychleji odevzdejte buď svému ordinujícímu lékaři nebo přímo do laboratoře v nemocnici Stolice na okultní krvácení (OK) pokyny pro pacienty Vyšetření slouží k potvrzení podezření na nádorová onemocnění tlustého střeva, zejména kolorektální karcinom. Může odhalit i přítomnost krvácejících polypů tlustého střeva, které často představují přednádorové stádiu onemocnění. Novější metody, které využívají přímou detekci lidského hemoglobinu imunochemickým způsobem zachytí i minimální krvácení a jsou výrazně citlivější než starší metoda (HEMOCULT). Též dle výrobců nevyžadují dietní opatření před vyšetření. Strana 20 (celkem 60)

21 HEMOCULT - příprava před standardním vyšetřením Tři dny před vyšetřením je nutné zajistit dietu bez masa, bez krevních výrobků, zeleniny a ovoce (křen, květák, brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby, ředkve), vitamín C, léky (zejména s obsahem železa a nesteroidní antirevmatika, acetylsalicylová kyselina zejména v kombinaci s alkoholem). Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. Odběr materiálu Odebírá se vzorek z vnitřní části stolice (maximálně velikosti čočky) do určeného odběrového kontejneru. Kontejner se označí identifikačními údaji. Vzorek nutno zpracovat do 24 hodin, v případě nutnosti lze skladovat v lednici 48 hodin. FOBT imunochemické kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - provádí náchodské pracoviště, speciální odběrové kazety na stolici je možné po domluvě získat na našem pracovišti, včetně vytištěných návodů pro pacienty, po odběru zajistíme odeslání ke zpracování. - vysoká senzitivita i specificita vyšetření a kvantitativní výsledek umožňují kromě vyslovení podezření na přítomnost krvácení do stolice též odhad rozsahu postižení a od určité hodnoty též doporučení provedení endoskopického vyšetření tlustého střeva jako velmi vhodné. - před vyšetřením nejsou vyžadována režimová ani dietní opatření. - skladování vzorku po odběru v lednici a dodání do 24 hodin do laboratoře 6.7. ogtt - orální glukózový toleranční test Pokyny pro pacienty Dodržte prosím následující pokyny: - Tři dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení příjmu cukrů, provozujte běžnou fyzickou aktivitu hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje. - Na vyšetření se dostavte do laboratoře v 6.45 hodin ráno se žádankou - Ráno před vyšetřením se napijte pouze nesladkého čaje nebo čisté vody. - Po dohodě s lékařem vynechejte léky, které lze vynechat. - Vyšetření bude trvat asi 2,5 hodiny. - Vyšetření se neprovádí při akutním onemocnění, nebo po proběhlém závažném onemocnění, operaci - vyšetření se provede minimálně po 6 týdnech Obecné informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT) podle doporučení České diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (aktualizováno 2005) zařazuje orální glukózový toleranční test (ogtt) jako podpůrnou diagnostickou metodu. ogtt vychází z protokolu WHO. Protokol pro dospělé osoby Strana 21 (celkem 60)

22 umožňuje jednoznačné odlišení DM a IGT mezi sebou. Zásadní změnou proti minulým doporučením je odběr žilní krve před zátěží a za 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy. Doporučuje se konfirmovat pozitivní výsledek ogtt opakovaným vyšetřením. Dříve uváděné indikace ogtt (např. hepatopatie, thyreopatie a podobně) se dnes nepovažují za oprávněné. Indikace Diagnostika diabetes melllitus a gestačního diabetu. Zjištění IFG (impaired fasting glucose), tj. glukóza v plazmě žilní krve nalačno mezi 5,6 až 7,0 mmol/l. Kontraindikace, nežádoucí účinky Opakovaný výsledek koncentrace postprandiální glukózy (měřená po jídle, ne nalačno) v plazmě žilní krve nad 11,0 mmol/l. Opakovaný výsledek koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve nad 7,0 mmol/l. Jasné klinické příznaky diabetes mellitus. Nausea až zvracení po podání koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracení je důvodem pro přerušení testu. Po dvou hodinách po podání glukózy se může projevit posthyperglykemická hypoglykemie. Příprava pacienta Denní příjem sacharidů musí nejméně 3 dny před vyšetřením ogtt dosahovat nejméně 150 g. Hladovění před vyšetřením musí trvat nejméně 10 hodin a nejvýše 16 hodin. ogtt nemá interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace a inzulinorezistence). Pracovní postup provedení funkčního testu Po odběru žilní plazmy (Vacuette, fluorid-edta, 2,0 ml, šedý uzávěr) nalačno vypije pacient během 5 minut 250 ml roztoku s 75g D(+) glukózy. Používají se roztoky odebírané z lékárny. Odběr materiálu Odběr žilní krve nalačno před zátěží glukózou, další odběr žilní krve se provede za 2 hodiny. Kapilární odběr krve je možné připustit pouze u dětí do 3 let. Další odběry krve pro diagnostiku diabetu nemají význam. Mohou sloužit pro posouzení fyziologické odpovědi organismu na zátěž glukózou. ogtt lze doplnit stanovením C-peptidu současně se stanovením látkové koncentrace glukózy, hlavně při screeningu stavů spojených s hyperinzulinemií (Reavenův syndrom). Hodnocení křivky Hodnotícím kriteriem je koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po podání glukózy. Strana 22 (celkem 60)

23 Vyloučení diabetu Glukóza < 7,8 mmol/l Porušená tolerance glukózy Glukóza >= 7,8 mmol/l a < 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Glukóza >= 11,1 mmol/l Gestační diabetes je nutno vyloučit u všech těhotných ve týdnu gravidity standardní zátěží podle WHO. Zátěž je 75 g glukózy p.o., odběr žilní krve nalačno a po 120 minutách. O Sullivanův test u těhotných (50 g ve 21. týdnu) není doporučen. U vysoce rizikové těhotné se vyšetřují co nejdříve v prvním trimestru, za vysoce rizikovou těhotnou se považuje, jestliže má těhotná žena přítomny alespoň dva z následujících rizikových faktorů: pozitivní rodinná anamnéza, předchozí porod plodu nad 4000 g, obezita, diabetes mellitus v předchozí graviditě, pozitivní glukozurie, předchozí porod mrtvého fétu, hypertenze nebo preeklampsie v předchozích graviditách, opakované aborty, věk nad 30 let. Naopak ogtt se nemusí provádět u těhotných s nízkým rizikem, tj. u žen, u kterých platí současně následující kriteria: věk pod 25 let, BMI pod 25 kg/m 2, bez výskytu diabetes mellitus v osobní a rodinné anamnéze, bez gynekologických komplikací v anamnéze Pokud těhotná s vysokým rizikem měla negativní výsledek ogtt v prvním trimestru, provádí se druhé vyšetření ogtt od 24. do 28. týdne Vyšetření punktátů Provádí lékař lůžkového oddělení nebo ambulance. Volba odběrové nádobky se řídí druhem požadovaného vyšetření: Pro zhodnocení počtu buněk se použijí zkumavky s přídavkem K 3 EDTA na krevní obraz (plast/k 3 EDTA, Vacuette - fialový uzávěr) k zamezení srážení výpotku v případě vyššího obsahu fibrinogenu. Pro cytologické vyšetření se použijí plastové zkumavky bez přísady, je doporučené punktát doručit na patologické oddělení co nejdříve, eventuelně odběr konzultovat na patologickém oddělení stran použití zkumavky s fixačním roztokem. Jejich výhodou je větší stabilita buněk v punktátu. Pro biochemický rozbor se použijí sterilní plastové zkumavky. Druh prováděné analýzy volí požadující lékař na žádance. Materiál je potřeba doručit do laboratoře co nejdříve, při delší prodlevě může dojít ke zkreslení výsledku. Strana 23 (celkem 60)

24 7. Přehled prováděných vyšetření Dále jsou uvedena všechna vyšetření, která PKBD Broumov provádí. Seznam je pravidelně revidován a aktualizován, v případě změn jsou lékaři neprodleně informováni. Pokud není uvedeno jinak, zdrojem referenčních mezí příp. cut-off hodnot jsou doporučení výrobců příslušných diagnostik a doporučení odborných společností. Acidobazická rovnováha (arteriální, kapilární krev) VZP: rutina i statim: Materiál: arteriální krev, případně kapilární Odběr do: artérie: mikrosampler AVL Roche kapilární: heparinizovaná kapilára Při poruše analyzátoru PKBD bude materiál po domluvě s ordinujícím oddělením odeslán k vyšetření na PKBD v nemocnici Náchod. Poznámky: Na žádance uveďte aktuální údaj o teplotě a zda pacient na oxygenoterapii (O2+) či bez ní (O2-) nebo na umělé plicní ventilaci (UPV). Materiál na PKBD maximálně do 15 minut po odběru. Dodržujte zásady odběru a transportu materiálu na PKBD. Součástí vyšetření je stanovení hemoglobinu, jeho derivátů a ionizovaného Ca. Je zakázáno nabírat krev do stříkaček bez protisrážlivého činidla nebo vypláchnutých nedefinovaným množstvím heparinu různé provenience. Je zakázáno odesílat mikrosampler s nasazenou odběrovou jehlou bez bezpečnostního krytu. Metoda: ROCHE AVL Omni 6 acidobazický analyzátor Referenční hodnoty: ph B_PH paco kpa B_pCO 2 pao2 > kpa B_pO 2 SO2 > (látkový podíl) B_SO 2 HCO mmol/l B_AKTB BE mmol/l B_ABEECF ACR ( Albumin creatinin ratio ) Výpočet: qu_albcr = Un_ALBn / Un_KREAn Materiál: vzorek první ranní moče Odběr do: močová zkumavka PP 10 ml Dostupnost: Rutina Poznámky: hodnota albuminu v 1. ranním mikčním vzorku moče je vztažena na koncentraci kreatininu v moči, proto jednotka g / mol Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/mol Referenční meze: fyziologické muži < 2.5 g/mol ženy < 3.5 g/mol ( dle doporučení České nefrologické společnosti a ČSKB) qu_albcr Strana 24 (celkem 60)

25 AIP: aterogenní index plazmy (výpočet) Výpočet: výpočtový vztah : log ( S_TAG / S_HDLC ) Jednotka: 1 Referenční meze: < 0.15 Albumin (sérum, plazma) VZP: sérum: statim: Materiál: sérum, Li-heparinová plazma Odběr do: sérum: Vacuette, plast/gel 5 ml, červený uzávěr S-Monovette SARSTEDT, plast/ akt.srážení, 4,5 ml, 7,5 ml, bílá plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 2 dnů po odběru Poznámky: Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: g/l Referenční meze: Dospělí g/l S_AIP S_ALB novorozenci do 4D g/l děti do 14 let g/l let g/l (hodnoty pro děti dle Tietze) Albuminurie - mikroalbuminurie (moč) viz Mikroalbuminurie Albumin (punktát) viz Punktát Alkohol výpočet S_ALKH Výpočet: S_OSM (2* S_Na + S_Urea + S_Glu) / 30 Materiál: sérum, plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: nelze Poznámky: Výpočtová metoda, výsledek stanovení nelze použít pro forenzní účely. Jednotka: mg/l Referenční meze: bez požití etanolu hodnoty < 0.1 promile (100 mg/l) ALP: alkalická fosfatáza celková (sérum, plazma) S_ALP VZP: rutina: statim: Materiál: sérum nebo Li-heparinová plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: hemolytický vzorek nelze použít k analýze. Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Strana 25 (celkem 60)

26 Jednotka: ukat/l Referenční meze: ukat/l ALT: alaninaminotransferáza (sérum, plazma) S_ALT VZP: rutina: statim: Materiál: sérum, Li- heparinová plazma plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast/gel 5 ml, zelený uzávěr Možnost doordinovat: do 2 dnů po odběru Poznámky: zvyšuje silná hemolýza, chylóza Metoda: Dimension RxL Max absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: ,08 ukat/l AMS: α-amyláza (sérum, plazma) S_AMS VZP: rutina: statim: Materiál: sérum nebo Li-heparinová plazma. Odběr do: sérum: Vacuette plast /gel 5 ml, červený uzávěr plazma heparinová: Vacuette Li-H/plast /gel 5 ml, zelený uzávěr Možno doordinovat: do 5 dnů po odběru Poznámky: Hodnoty v EDTA-plazmě cca o 10% nižší Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Metoda: Dimension RxL Max - absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: ukat/l AMS: α-amyláza (moč) Materiál: nativní moč Odběr do: močová zkumavka PP, kónická, graduovaná 10 ml Možno doordinovat: nelze Poznámky: Pozor na kontaminaci vzorku slinami nebo potem Metoda: Dimension RxL Max - absorpční spektrofotometrie Jednotka: ukat/l Referenční meze: nativní moč 0,5 3,33 ukat/l Un_AMS AMS: α-amyláza (punktát): viz punktát AST: Aspartátaminotransferáza (sérum, plazma) S_AST VZP: rutina: statim: Materiál: sérum, Li-heparinová plazma Strana 26 (celkem 60)

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2.1 Příprava před odběrem žilní krve - pokyny pro pacienta na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LISTOPAD 2015 LP str. 1/92 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické diagnostiky Petr Breinek Pre a Postanalytika 2014 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek Analytická fáze

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB

Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice. Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB Diabetes mellitus a úloha laboratoře v jeho diagnostice Ivana Kubalová, Lenka Hebká LKB DM skupina metabolických onemocnění vyznačující se hyperglykémií: Nedostatek inzulínu.nebo Poruchy jeho působení

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace. Dodávka diagnostik a vypůjčení přístrojového vybavení pro provádění vyšetření vzorků plné krve

Příloha č. 1 Technická specifikace. Dodávka diagnostik a vypůjčení přístrojového vybavení pro provádění vyšetření vzorků plné krve Příloha č. 1 Technická specifikace Dodávka diagnostik a vypůjčení přístrojového vybavení pro provádění vyšetření vzorků plné krve U technických parametrů nabízených zdravotnických prostředků pro IV diagnostiku

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

B-P-1 Laboratorní příručka

B-P-1 Laboratorní příručka strana : 1 z 30 Název dokumentu B-P-1 Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Revmatologického ústavu Praha.

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: ,

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: , KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: ,

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: , KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ Laboratorní příručka Verze 03 Platnost od 01.11.2015 Vypracovala Kontrolovala Schválil Mgr. Marie Vejvodová Mgr. Lenka Dítětová prim. MUDr. Josef Hornych LP 1/38 OBSAH

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o. OKBH Nemocnice Frýdlant s.r.o. V Úvoze 860, 46 401 Frýdlant www.nemfry.cz Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o. Typ dokumentace: Verze: 06 Autor (jméno,

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více