Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura"

Transkript

1 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Ter í jed á í: 23. červ a 2015 od 14:00 hod. Místo ko á í: Kapplův dvůr - Třa ovi e č. p. Příto i: dle preze č í listi Příto é přivítala I g. Kr st a Nováková a ujala se fa ilita e jed á í. Cíle jed á í Co je ož o podporovat z I tegrova ého regio ál ího operač ího progra u? Jaké priorit a opatře í strategie MAS Po esk dí souvisí s I tegrova ý regio ál í operač í progra e? Jaké projekt tohoto za ěře í jsou v úze í připravova é? 1 Jaké projekt se ohl a ěl začít připravovat a realizovat? Jak rozdělit aloka i ezi té ata i v čase? Jak sta oví e a apl í e i dikátor? Prezentace o je ož o podporovat Prv í část la urče a představe í ož oste podpor, kterou a ízí I tegrova ý regio ál í operač í progra dále také progra, IROP a priorit a opatře í strategie MAS Po esk dí souvisejí í s progra e. Fa ilitátorka upřes ila, které priorit í os, spe ifi ké íle IROP je ož o přes MAS podporovat. V IROP MAS si ůže v rat pouze ěkteré spe ifi ké íle. U ěkterý h spe ifi ký h ílů se s podporou přes MAS epředpokládá apř. zvýše í regio ál í o ilit e o s íže í e ergeti ké ároč osti v sektoru dle í. Tabulka 1: Prů ik spe ifi ký h ílů IROP a opatře í strategie MAS Po eskydí Spe ifi ké íle IROP, které ohou íst í akč í skupiny podporovat )výše í podílu udržitel ý h fore dopravy Priority spe ifi ké íle a opatře í strategie MAS Po eskydí, které souvisí s IROP 3.4 Doprava a doprav í i frastruktura SC: V tvořit příležitosti pro zkvalit ě í doprav a doprav í infrastruktury

2 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Spe ifi ké íle IROP, které ohou íst í akč í skupiny podporovat )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi Vz ik ový h a rozvoj e istují í h pod ikatelský h aktivit v oblasti so iál ího pod iká í Rozvoj infrastruktury pro posk tová í zdravot í h služe a péče o zdraví )výše í kvalit a dostup osti i frastruktur pro vzdělává í a eloživot í uče í )efektiv ě í preze ta e, posíle í o hra a rozvoje kultur ího dědi tví Podpora pořizová í a uplatňová í doku e tů úze ího rozvoje Priority spe ifi ké íle a opatře í strategie MAS Po eskydí, které souvisí s IROP.. Udržitel á doprava.. Bezpeč á doprava. Bezpeč ost a preve e SC: )lepšit příležitosti pro zvýše í ezpeč osti úze í.. Připrave ost a i ořád é události. Po o a péče pro potře é SC: )lepšit příležitosti pro začleňová í so iál ě v louče ý h e o so iál í v louče í ohrože ý h oso a skupin osob.. I for ova ost a dostup ost so iál í h služe, péče a porade ství.. Služ pro se ior a oso se s íže ou so ěstač osti.. )apoje í he dikepova ý h do života.. B dle í pro potře é. )a ěstnanost SC: )lepšit příležitosti pro zvýše í za ěst a osti a uplat ě í zej é a z evýhod ě ý h skupi u hazečů a záje ů o za ěst á í a trhu prá e.. So iál í pod iká í Není definována priorita a specifický cíl. Školství a ve kovské škol SC: Při lížit vzdělává í, škol a s í spolupra ují í orga iza e životu ve kovský h společe ství Rozvoj klíčový h ko pete í.. I kluzív í vzdělává í.. )efektiv ě í kapa it školský h zaříze í. Chuť avit se a poz ávat SC: Rozšířit a zkvalit it a ídku vol očasový h a vzděláva í h aktivit pro veřej ost.. Kvalit í tráve í vol ého času dětí a ládeže.. Vzdělává í pro veřej ost. Kultur í dědi tví a tradi e SC: )a hovat e istují í a o ovit opo íje é kultur í dědi tví a tradi e a rozvíjet pod í k pro jeji h prakti ké v užití v součas osti a v budoucnosti.. Kultur í dědi tví a tradi e. Sa ospráva a říze í rozvoje úze í SC: )efektiv it sa osprávu a říze í rozvoje úze í.. I tegrova é plá ová í 2 U v ra ý h spe ifi ký h ílů fa ilitátorka upozor ila a růz á o eze í pro žadatele a MAS v plývají í h z progra ového doku e tu:

3 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof - úze ě o eze o a v ra á ORP, v Po esk dí to jsou ORP Ostrava (havárie e ezpeč ý h látek a ORP Frýdek-Místek orká a větr é s rště, s ěhové srážk, asiv í á raz, havárie e ezpeč ý h látek )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi ezi v j e ova ý i ílový i skupinami nejsou uvedeni senioři )výše í kvalit a dostup osti i frastruktur pro vzdělává í a eloživot í uče í předpokládá se v soký vlast í podíl ad % u projektů za ěře ý h a eloživot í uče í, záj ové a efor ál í vzdělává í )efektiv ě í preze ta e, posíle í o hra a rozvoje kultur ího dědi tví pouze árod í kultur í pa átk, pa átk UNESCO a pa átk zapsa é a i dikativ í sez a u UNESCO a árod í h kultur í h pa átek k.. v MAS Po esk dí pouze pa átek + o eze ý okruh uzeí a k ihove (výz a é). Podpora pořizová í a uplatňová í doku e tů úze ího rozvoje žadatele ůže ýt pouze obec s rozšíře ou půso ostí Běhe představe í spe ifi ký h ílů l klade ásledují í dotaz : V o lasti ezpeč osti doprav udou i pře hod pro hod e? Je potře a počkat a příručku pro žadatele, která ude spe ifikovat jak způso ilé výdaje, tak i aktivit. Dle ázoru fa ilitátork, pokud ude pře hod pro hod e součástí ko ple ího řeše í ezpeč osti doprav v obci, tak ano. V ORP Frýdek-Místek ejsou podporová aktivit )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof souvisejí í h s povod ě i? Povod ě ejsou v přísluš é příloze IROP v j e ovává. 3 Pokud nejsou v ílový h skupi á h pro spe ifi ký h íl )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi zahr uti se ioři, ohou ýt se ioři podpoře i jako skupi a ohrože a so iál í v louče í každý se ior je e o ý, každý se ior á zdravot í z evýhod ě í a tak dále? )áleží jak udou doku e t avazují í a progra ový doku e t defi ovat oso so iál ě v louče é. Podo ě ůže ýt se ior i oso a v tové ouzi. Prezentace - Jaké projekty se připravují Na základě před ěž ý h výsledků průzku u připravova ý h a plá ova ý h projektů ové šetře í v ro e lze usuzovat ásledují í tre d : Větši a připravova ý h projektů i vestič ího harakteru e aplňuje spe ifi ké íle IROPu Jed a pěti a připravova ý h projektů se za ěřují a otázku zv šová í ezpeč osti hod ů, klistů v dopravě apod. hod ík, pře hod Pouze ěkteré o e plá uji rozšiřová í kapa it ateřský h škol a -2 z deseti před ěž é výsledk

4 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Výsledk udou ještě upřes ě po ko pleta i přehledů od vše h zai teresova ý h o í + vhod é dopl ě í průzku e z roku 2014). V příští o do í je ož o podporovat také projekt za ěře é a: Diskuse Připrave ost I)S a katastrof V ave ost škol ke klíčový ko pete í + i klusiv í vzdělává í So iál í dle í So iál í služ pro so. v louče é So iál í pod iká í Teré í služ potře a e istuje v úze í. Reak e fa ilitátork v IROPu á h í ližší defi i e ílové skupi oso so iál ě v louče ý h či ohrože ý h so iál í v louče í. IROP podporuje pouze i vesti e. Určitá ož ost ůže ýt pro záze í porade apod. So iál í dle í v této o lasti čeká e a legislativu, která se připravuje a která ěla defi ovat povi ost o í ít zajiště o so iál í dle í Poz á ka fa ilitátork ei vestič í projekt z o lasti so iál í ude té ate zítřejšího odpoled ího jed á í k OP )a ěst a ost. V OP )a ěst a ost udou podporová i projekt, které budou za ěře é a plá ová í so iál ího dle í ohlo se v užít pro případ ou potře u aplá ová í společ ého zajiště í so iál ího dle í pro ví e o í ikroregio apod.. 4 So iál í pod iká í příklad a Bru tálsku plá ují v užít so iál í pod iká í v ze ědělství, a aše úze í o tě hto t pe h připravova ý h projektů e í sl šet do této o lasti spadají i hrá ě é dílny apř. v Hor í h Toša ovi í h poz. fa ilitátork uď so iál í pod ik e o so iál í služ o ojí jde podporovat z IROPu) existuje velký pote iál projektů o í v o lasti ko u ál í h služe údrž a veřej ý h prostra ství, ko u ika í, so iál í h služe rozváže í o ědů. diskuse, zda o e a svazk o í založe í a zříze í su jekt udou o i ýt zřizovatelé so iál ího pod iku; pokud pod ikatelé e udou žádat ož á že se situa e z ě í a udou vítá i projekt za ěře é a so iál í pod iká í ze stra o í. Poz. fa ilitátork toto o eze í ůže řídi í orgá dát do ko krét í h výzev v to případě se to MAS e uselo týkat. Ví e ude e vědět až v jde příručka pro žadatele. souvisejí í diskuse ad ávrhe ového záko a o zadává í veřej ý h zakázek Celoživot í vzdělává í

5 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Co z a e á eloživot í vzdělává í? podporova é je eloživot í vzdělává í v j e ova ý h klíčový h ko pete í te h i ké a ře esl é o or, přírod í věd, izí jaz k, prá e s digitál í i te h ologie i, zda udou podporová pouze u ele é vzděláva í progra či jed otlivé se i áře e í z á o; Je sta ove a věková hra i e? Bude ut o se za ěřovat a eko o i k aktiv í obyvatelstvo, souvislost s zv šová í uplat itel osti a trhu prá e? V diskusi lo upřes ě o, že klíčové ko pete e, a které se IROP za ěřuje jsou v j e ová a svý za ěře í ěl vést k uplat itel osti a trhu prá e. 1 V OP )a ěst a ost ei vestič í projekt je ílová skupi a a okruh ko pete í širší vč. ko pete e k so iál í u začleňová í tj. i fi a č í gra ot ost. Mož é fi he MAS B l představe ož é fi he MAS a příto i li v zvá i k hod o e í potře osti jed otlivý h fi hí té at, které MAS á podporovat. B lo připo e uto, že odhadova á aloka e pro da é o do í ( ) je il. Kč, o představuje při liž ě částku, která la MAS doposud rozděle a na projekt za ěře é a o ča ské v ave í, o ovu ves i a kultur í dědi tví. Výše dota e se pohybuje v široké roz ezí. U projektů ge erují í h příj či ji ak arušují í h společ ý trh ude se dota e poh ovat pravděpodo ě od do % způso ilý h výdajů, u ostat í h projektů a až % způso ilý h výdajů. Tabulka 2: Hod o e í potře osti fi hí )a ěře é ož é fi he Hod o e í potře osti Udržitel á a ezpeč á doprava 21 Bezpeč ost a preve e 1 I frastruktura so iál í i kluze 3 So iál í pod iká í 4 Vzdělává í a ve kovské školství 11 Kultur í dědi tví a tradice 4 Doku e t úze ího rozvoje 1 5 Diskuse k pořizová í úze ího plá u zadavatel o e, pořizovatel ORP, hradí o e ; v této souvislosti v IROPu ejas é pod í k apř. udržitel ost, spolufi a ová í, etodi i udou uset upřes it a stanovit postupy Dále pro ěhl dro é diskuse k úze í studií za ěře ý h a řeše í kraji a veřej ý h prostra ství, te h i kou i frastrukturu; za ěře í IROPu a řeše í pro lé ů velký h o í ěst apod., ve kovské o e potře ují řešit sil i e přísli, že ude řeše o árod í i zdroji. Diskuse ke kapa itě školek a škol z hlediska porodnosti te oo l až, o dva tři rok později to přešlo a školk a další tři čt ři rok a škol. Porod ost začala klesat. Součas é pro lé s kapa itou jsou způso e z velké části i igra í v rá i su ur a iza e, ové stave í plo h. )áklad í výstup d eš ího jed á í v rá i fi hí: za ěře í a udržitel ou a ezpeč ou dopravu s tí, že ěl ýt podporová i hod ík a pře hod, a ho tuto fi hi apl ili. A druhou fi hí 1 Dopl ě í i o jed á í u tohoto spe ifi kého íle je defi ová a ílová skupi a dospělí v další vzdělává í

6 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů vzdělává í a ve kovské školství. V o lasti so iál í i kluze a pod iká í ředitelka MAS a zkoušku určitou aloka i dala a il. Kč, ovše ještě uvidí e jak ude defi ová a ílová skupi a so iál ě vylouče é oso a oso ohrože é so iál í v louče í. Čle ové pra ov í skupi doporučují ještě počkat a ko plet í přehled připravova ý h a plá ova ý h projektů o í. Fa ilitátorka i for ovala, že v o lasti školství udou zpra ovává tzv. Míst í akč í plá pro úze í ORP. Podro ější i for a e ude z á ěhe léta. Dále při lížila, že i vestič í projekt urče é pro čerpá í z IROP usí ýt v MAP odsouhlase zřizovatele a ásled ě ude ož o žádat pří o v IROPu. Podo é pod í k udou platit i pro ěkké projekty podporova é z OP VVV (tato pod í ka e ude pravděpodo ě platit pro ša lo ové a s sté ové projekt OP VVV. I dikátory výstupů Fa ilitátorka představila ož é i dikátor výstupů, které jsou uvádě ý v progra u a ze který h se ude uset MAS pravděpodo ě v rat a přiřadit ílové hod ot, který h MAS dosáh e realiza í svý h fi hí. Příklad i dikátorů progra u: Počet v tvoře ý h parkova í h íst Počet realiza í vedou í h ke zvýše í ezpeč osti v dopravě Délka ově v udova ý h klostezek a klotras Délka reko struova ý h klostezek a klotras 6 Počet parkova í h íst pro jízd í kola Projekty spoluprá e MAS Po eskydí Ředitelka MAS představila ož á té ata projektů spoluprá e fi a ová í v programu rozvoje venkova: podpora íst í produk e, I spiruj e se avzáje do rá pra e, řeše í společ ých pro lé ů, agroturistika hipoturistika, ak e a zapoje í veřej osti, za ěst a ost a podpora pod iká í. Diskuse: ezapo í at u prv ího a dro á tržiště; za ěst a ost a podpora podniká í ávaz ost na strategii ezio e í spoluprá e, kde toto té a se o jevuje a je ož á přiroze á spoluprá e s MAS Slezská Brá a. Úkol: Čle ů pra ov í h skupi e l zadá ko krét í úkol. V ásledují í h d e h se očekává v dá í aktualizova é verze etodi kého pok u pro i tegrova é ástroje očekává e zásad í z ě a souvisejí í škole í pro MAS. Následovat ude dopl ě í strategie dle potře a zpra ová í progra ový h rá ů. Prv í verze progra ový h rá ů ude projed á a a další jed á í od or ý h pra ov í h skupi. )apsala I g. Kr st a Nováková )ápis je dopl ě o preze č í listi u, hod otí í ta ulku, fotodokumentaci a prezentaci.

7 Prezenční listina: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 7

8 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 8

9 Hodnotící tabulka: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 9

10 Fotodokumentace: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 10

11 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Prezentace: Společ é jed á í od or ý h pra ov í h skupi a íst í h aktérů So iál í a doprav í i frastruktura.. od :00 hod) 11

12 Společné jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Třanovice, Cíle jednání Co je možno podporovat z operačního programu? Jaké priority a opatření strategie MAS Pobeskydí souvisí s operačním programem? Jaké projekty tohoto zaměření jsou v území připravované? Jaké projekty by se mohly a měly začít připravovat a realizovat? Cíle jednání Jak rozdělit alokaci mezi témata i včase? Jak stanovíme a naplníme indikátory? PRIORITNÍ OSY IROPu: Kokurenceschopné, dostuponé a bezpečné regiony Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály, telematika, bezpečnost, nízkoemisní vozidla a související plnící stanice, cyklodoprava => MAS Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 1

13 Zvýšení připravenosti křešení a řízení rizik a katastrof Stavební úpravy/vybudování stanic základní složky IZS, pořízení speciální techniky, modernizace vzdělávacích a výcvikových stř. vybrané ORP => MAS Zlepšit příležitosti pro zvýšení bezpečnosti území Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi deinstitucionalizace, dostupnost a rozvoj sociální služeb, komunitní centra, sociální bydlení (doplňková aktivita zeleň) => MAS Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku => MAS Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zvýšení kvality vysoce specializované péče, návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední a vyšší odborné, celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže => MAS Přiblížit vzdělávání, školy a s nimi spolupracující organizace životu venkovských společenství a rozšířit a zkvalitnit nabídku vzdělávacích aktivit pro veřejnost Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru vybraných památek, zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění UNESCO, národní kulturní památky + indikat. => MAS Zachovat existující a obnovit opomíjené kulturní dědictví a tradice a rozvíjet podmínky pro jejich praktické využití v současnosti a v budoucnosti. 2

14 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Územní plány, regulační plány, územní studie žadatel obec s rozšířenou působnosti => MAS Zefektivnit samosprávu a řízení rozvoje území. Jaké projekty se připravují Aktuální vzorek 9 obcí (nové přehledy): Cca 100 projektů za 350 mil. Kč (+ 500 mil. Kč cylkostezky) 20 projektů chodníky, přechody za 40 mil. Kč 2 rozšíření kapacity školky za 11 mil. Kč Jaké projekty mají být připravovány Připravenost IZS na katastrofy Vybavenost škol ke klíčovým kompetencím + inklusivní vzdělávání Sociální bydlení Sociální služby pro soc. vyloučené Sociální podnikání Fiche MAS Udržitelná a bezpečná doprava Bezpečnost a prevence Infrastruktura sociální inkluze Sociální podnikání Vzdělávání a venkovské školství Kulturní dědictví a tradice Dokumenty územního rozvoje Cíle pro příště Jak rozdělit alokaci mezi témata i včase? Jak stanovíme a naplníme indikátory? Indikátory výstupů (výběr z IROP) Počet vytvořených parkovacích míst Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Počet parkovacích míst pro jízdní kola 3

15 Indikátory výstupů (výběr z IROP) Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Počet podpořených vzdělávacích zařízení Citát na závěr "Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání." Jan Werich děkujeme za pozornost MAS Pobeskydí Naše místní akční skupina 4

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

AddNet I tegrova á správa sítě -

AddNet I tegrova á správa sítě - AddNet I tegrova á správa sítě - jako základ k er eti ké ezpeč osti orga iza e Ji dři h Šavel NOVICOM s.r.o. 015 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození, příspěvková orga iza e Jakub France Kateři a Mi hlíková Klára Smolíková Jaroslav Špitálský www.navrhniprojekt.cz Obsah Úvod...

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 Smart Cities inspirace pro města v ČR Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 1 Proč ěsta? Ko e tra e popula e, eko o iky i pro lé ů Udržitel ý rozvoj e viro e tál í, eko o i ké i so iál

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í a plá o á í, risk a age e tu, užití ezpilot í h dro ů e spoje í s te h ologie i Mi rosoft. Software pro podporu krajského krizového říze í a plá ová í, risk

Více

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Co to jsou sdíle é služ? Co to je loud veřej é správ? Sdíle é služ = loud Co není cloud veřejné

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400

KDK Li ere ký kraj. Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 2014 KDK Li ere ký kraj )práva o či osti za rok 4 Eva Kordová předsedky ě KDK SKIP Li ere kého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast a vše h projekte h a aktivitá

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU

FUJITSU. Když vaše s ysly estačí. 13.Dubna 2015 Hrade Králo é. 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU FUJITSU Když vaše s ysly estačí. Mila Podi í 13.Dubna 2015 Hrade Králo é 0 Copyright 2013 2012 FUJITSU Pů od áz u společ osti Fujitsu Fu jsou pr í d ě pís e a společ osti Furukawa, ji jsou pr í d ě pís

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015

Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015 Odpovědi ŘO IROP k 17.9.2015 SC 2.4 28) Máme na našem území několik dotazů k čerpání dotací na vybudování odborných učeben: ZŠ má 700 žáků kapacitu, ale z důvodu nedostatečné kapacity budovy, musí vystavět

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Milovice u Hořic, 25. června 2015

Milovice u Hořic, 25. června 2015 Milovice u Hořic, 25. června 2015 Místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace státní instituce

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Integrovaný regionální operační program IROP Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Seminář SCLLD 29.7.2015 Praha PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace pro SC 4.1-304 mil. EUR podporovány jsou aktivity identifikované ve strategiích

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA a VENKOV. Spolupráce na přípravě Místních akčních plánů vzdělávání. Hradec Králové 29.5.2015

Jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA a VENKOV. Spolupráce na přípravě Místních akčních plánů vzdělávání. Hradec Králové 29.5.2015 Jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA a VENKOV Spolupráce na přípravě Místních akčních plánů vzdělávání Hradec Králové 29.5.2015 Program jednání Úvod Informace z jednání RSK 26.5.2015 Informace o přípravě

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

(USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto

(USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto Aljaška (USA) Aljaška je se s ý i 717 854 km2 ej ětší státem USA, počet o atel je pouze 627 000, z tohoto počtu ji h 280 000 žije ej ětší ěstě A horage. Hla í ěsto Ju eau á pouze 31 000 obyvatel a je až

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

WEB JAKO OBCHODNÍK. Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky?

WEB JAKO OBCHODNÍK. Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky? WEB JAKO OBCHODNÍK Pod ikáte a ještě e áte s é i ter eto é strá ky? Ne o áte tako é, které á epři ádějí o é zákaz íky a tí páde pe íze? V d eš í i ter eto é do ě, pokud e áte sprá ou o li e strategii,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS TAB 2: Využití integrovaného nástroje CLLC v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj) Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika

Video, kde se celou strategii dozvíte krok za krokem najdete na http://jakudelatweb.cz/strategie-webu-jako-obchodnika VYTVO ENÍ WEBU STRATEGIE V t ořte si s ou internetovou strategii WEBU jako obchodníka. Jak získávat co nejvíce zákazníku na internetu, propagovat, prodávat a pečo at o stávající zákazníky. Video, kde se

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 25.6.2015 Předběžná alokace v operačních programech IROP; OPZ a OPD pro Integrovaný plán rozvoje území

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS

Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Souhrn odpovědí (PD IROP) k 17. 4 2015 pro MAS Aktivity realizované v rámci specifického cíle 4.1 IROP vycházejí z uvedených specifických cílů. Pro přehlednost jsou dotazy zařazené pod jednotlivé specifické

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?

SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU? SROVNÁNÍ INTERVENCÍ V OBDOBÍ 2007-2013 V REGIONECH S BUDOUCÍ STRUKTUROU IROP. CO VŠE SE MĚNÍ A CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU? 20.5.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Jak se změnil přístup EK 2. Představení programu IROP

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K 11. 2. 2015 Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba

Více

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách Čas konání: 22. září 2015 od 11.00

Více