Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura"

Transkript

1 MAS Pobeskydí, z. s Třanovice č. p. 1 IČ: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Sociální a dopravní infrastruktura k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Ter í jed á í: 23. červ a 2015 od 14:00 hod. Místo ko á í: Kapplův dvůr - Třa ovi e č. p. Příto i: dle preze č í listi Příto é přivítala I g. Kr st a Nováková a ujala se fa ilita e jed á í. Cíle jed á í Co je ož o podporovat z I tegrova ého regio ál ího operač ího progra u? Jaké priorit a opatře í strategie MAS Po esk dí souvisí s I tegrova ý regio ál í operač í progra e? Jaké projekt tohoto za ěře í jsou v úze í připravova é? 1 Jaké projekt se ohl a ěl začít připravovat a realizovat? Jak rozdělit aloka i ezi té ata i v čase? Jak sta oví e a apl í e i dikátor? Prezentace o je ož o podporovat Prv í část la urče a představe í ož oste podpor, kterou a ízí I tegrova ý regio ál í operač í progra dále také progra, IROP a priorit a opatře í strategie MAS Po esk dí souvisejí í s progra e. Fa ilitátorka upřes ila, které priorit í os, spe ifi ké íle IROP je ož o přes MAS podporovat. V IROP MAS si ůže v rat pouze ěkteré spe ifi ké íle. U ěkterý h spe ifi ký h ílů se s podporou přes MAS epředpokládá apř. zvýše í regio ál í o ilit e o s íže í e ergeti ké ároč osti v sektoru dle í. Tabulka 1: Prů ik spe ifi ký h ílů IROP a opatře í strategie MAS Po eskydí Spe ifi ké íle IROP, které ohou íst í akč í skupiny podporovat )výše í podílu udržitel ý h fore dopravy Priority spe ifi ké íle a opatře í strategie MAS Po eskydí, které souvisí s IROP 3.4 Doprava a doprav í i frastruktura SC: V tvořit příležitosti pro zkvalit ě í doprav a doprav í infrastruktury

2 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Spe ifi ké íle IROP, které ohou íst í akč í skupiny podporovat )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi Vz ik ový h a rozvoj e istují í h pod ikatelský h aktivit v oblasti so iál ího pod iká í Rozvoj infrastruktury pro posk tová í zdravot í h služe a péče o zdraví )výše í kvalit a dostup osti i frastruktur pro vzdělává í a eloživot í uče í )efektiv ě í preze ta e, posíle í o hra a rozvoje kultur ího dědi tví Podpora pořizová í a uplatňová í doku e tů úze ího rozvoje Priority spe ifi ké íle a opatře í strategie MAS Po eskydí, které souvisí s IROP.. Udržitel á doprava.. Bezpeč á doprava. Bezpeč ost a preve e SC: )lepšit příležitosti pro zvýše í ezpeč osti úze í.. Připrave ost a i ořád é události. Po o a péče pro potře é SC: )lepšit příležitosti pro začleňová í so iál ě v louče ý h e o so iál í v louče í ohrože ý h oso a skupin osob.. I for ova ost a dostup ost so iál í h služe, péče a porade ství.. Služ pro se ior a oso se s íže ou so ěstač osti.. )apoje í he dikepova ý h do života.. B dle í pro potře é. )a ěstnanost SC: )lepšit příležitosti pro zvýše í za ěst a osti a uplat ě í zej é a z evýhod ě ý h skupi u hazečů a záje ů o za ěst á í a trhu prá e.. So iál í pod iká í Není definována priorita a specifický cíl. Školství a ve kovské škol SC: Při lížit vzdělává í, škol a s í spolupra ují í orga iza e životu ve kovský h společe ství Rozvoj klíčový h ko pete í.. I kluzív í vzdělává í.. )efektiv ě í kapa it školský h zaříze í. Chuť avit se a poz ávat SC: Rozšířit a zkvalit it a ídku vol očasový h a vzděláva í h aktivit pro veřej ost.. Kvalit í tráve í vol ého času dětí a ládeže.. Vzdělává í pro veřej ost. Kultur í dědi tví a tradi e SC: )a hovat e istují í a o ovit opo íje é kultur í dědi tví a tradi e a rozvíjet pod í k pro jeji h prakti ké v užití v součas osti a v budoucnosti.. Kultur í dědi tví a tradi e. Sa ospráva a říze í rozvoje úze í SC: )efektiv it sa osprávu a říze í rozvoje úze í.. I tegrova é plá ová í 2 U v ra ý h spe ifi ký h ílů fa ilitátorka upozor ila a růz á o eze í pro žadatele a MAS v plývají í h z progra ového doku e tu:

3 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof - úze ě o eze o a v ra á ORP, v Po esk dí to jsou ORP Ostrava (havárie e ezpeč ý h látek a ORP Frýdek-Místek orká a větr é s rště, s ěhové srážk, asiv í á raz, havárie e ezpeč ý h látek )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi ezi v j e ova ý i ílový i skupinami nejsou uvedeni senioři )výše í kvalit a dostup osti i frastruktur pro vzdělává í a eloživot í uče í předpokládá se v soký vlast í podíl ad % u projektů za ěře ý h a eloživot í uče í, záj ové a efor ál í vzdělává í )efektiv ě í preze ta e, posíle í o hra a rozvoje kultur ího dědi tví pouze árod í kultur í pa átk, pa átk UNESCO a pa átk zapsa é a i dikativ í sez a u UNESCO a árod í h kultur í h pa átek k.. v MAS Po esk dí pouze pa átek + o eze ý okruh uzeí a k ihove (výz a é). Podpora pořizová í a uplatňová í doku e tů úze ího rozvoje žadatele ůže ýt pouze obec s rozšíře ou půso ostí Běhe představe í spe ifi ký h ílů l klade ásledují í dotaz : V o lasti ezpeč osti doprav udou i pře hod pro hod e? Je potře a počkat a příručku pro žadatele, která ude spe ifikovat jak způso ilé výdaje, tak i aktivit. Dle ázoru fa ilitátork, pokud ude pře hod pro hod e součástí ko ple ího řeše í ezpeč osti doprav v obci, tak ano. V ORP Frýdek-Místek ejsou podporová aktivit )výše í připrave osti k řeše í a říze í rizik a katastrof souvisejí í h s povod ě i? Povod ě ejsou v přísluš é příloze IROP v j e ovává. 3 Pokud nejsou v ílový h skupi á h pro spe ifi ký h íl )výše í kvalit a dostup osti služe vedou í k so iál í i kluzi zahr uti se ioři, ohou ýt se ioři podpoře i jako skupi a ohrože a so iál í v louče í každý se ior je e o ý, každý se ior á zdravot í z evýhod ě í a tak dále? )áleží jak udou doku e t avazují í a progra ový doku e t defi ovat oso so iál ě v louče é. Podo ě ůže ýt se ior i oso a v tové ouzi. Prezentace - Jaké projekty se připravují Na základě před ěž ý h výsledků průzku u připravova ý h a plá ova ý h projektů ové šetře í v ro e lze usuzovat ásledují í tre d : Větši a připravova ý h projektů i vestič ího harakteru e aplňuje spe ifi ké íle IROPu Jed a pěti a připravova ý h projektů se za ěřují a otázku zv šová í ezpeč osti hod ů, klistů v dopravě apod. hod ík, pře hod Pouze ěkteré o e plá uji rozšiřová í kapa it ateřský h škol a -2 z deseti před ěž é výsledk

4 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Výsledk udou ještě upřes ě po ko pleta i přehledů od vše h zai teresova ý h o í + vhod é dopl ě í průzku e z roku 2014). V příští o do í je ož o podporovat také projekt za ěře é a: Diskuse Připrave ost I)S a katastrof V ave ost škol ke klíčový ko pete í + i klusiv í vzdělává í So iál í dle í So iál í služ pro so. v louče é So iál í pod iká í Teré í služ potře a e istuje v úze í. Reak e fa ilitátork v IROPu á h í ližší defi i e ílové skupi oso so iál ě v louče ý h či ohrože ý h so iál í v louče í. IROP podporuje pouze i vesti e. Určitá ož ost ůže ýt pro záze í porade apod. So iál í dle í v této o lasti čeká e a legislativu, která se připravuje a která ěla defi ovat povi ost o í ít zajiště o so iál í dle í Poz á ka fa ilitátork ei vestič í projekt z o lasti so iál í ude té ate zítřejšího odpoled ího jed á í k OP )a ěst a ost. V OP )a ěst a ost udou podporová i projekt, které budou za ěře é a plá ová í so iál ího dle í ohlo se v užít pro případ ou potře u aplá ová í společ ého zajiště í so iál ího dle í pro ví e o í ikroregio apod.. 4 So iál í pod iká í příklad a Bru tálsku plá ují v užít so iál í pod iká í v ze ědělství, a aše úze í o tě hto t pe h připravova ý h projektů e í sl šet do této o lasti spadají i hrá ě é dílny apř. v Hor í h Toša ovi í h poz. fa ilitátork uď so iál í pod ik e o so iál í služ o ojí jde podporovat z IROPu) existuje velký pote iál projektů o í v o lasti ko u ál í h služe údrž a veřej ý h prostra ství, ko u ika í, so iál í h služe rozváže í o ědů. diskuse, zda o e a svazk o í založe í a zříze í su jekt udou o i ýt zřizovatelé so iál ího pod iku; pokud pod ikatelé e udou žádat ož á že se situa e z ě í a udou vítá i projekt za ěře é a so iál í pod iká í ze stra o í. Poz. fa ilitátork toto o eze í ůže řídi í orgá dát do ko krét í h výzev v to případě se to MAS e uselo týkat. Ví e ude e vědět až v jde příručka pro žadatele. souvisejí í diskuse ad ávrhe ového záko a o zadává í veřej ý h zakázek Celoživot í vzdělává í

5 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Co z a e á eloživot í vzdělává í? podporova é je eloživot í vzdělává í v j e ova ý h klíčový h ko pete í te h i ké a ře esl é o or, přírod í věd, izí jaz k, prá e s digitál í i te h ologie i, zda udou podporová pouze u ele é vzděláva í progra či jed otlivé se i áře e í z á o; Je sta ove a věková hra i e? Bude ut o se za ěřovat a eko o i k aktiv í obyvatelstvo, souvislost s zv šová í uplat itel osti a trhu prá e? V diskusi lo upřes ě o, že klíčové ko pete e, a které se IROP za ěřuje jsou v j e ová a svý za ěře í ěl vést k uplat itel osti a trhu prá e. 1 V OP )a ěst a ost ei vestič í projekt je ílová skupi a a okruh ko pete í širší vč. ko pete e k so iál í u začleňová í tj. i fi a č í gra ot ost. Mož é fi he MAS B l představe ož é fi he MAS a příto i li v zvá i k hod o e í potře osti jed otlivý h fi hí té at, které MAS á podporovat. B lo připo e uto, že odhadova á aloka e pro da é o do í ( ) je il. Kč, o představuje při liž ě částku, která la MAS doposud rozděle a na projekt za ěře é a o ča ské v ave í, o ovu ves i a kultur í dědi tví. Výše dota e se pohybuje v široké roz ezí. U projektů ge erují í h příj či ji ak arušují í h společ ý trh ude se dota e poh ovat pravděpodo ě od do % způso ilý h výdajů, u ostat í h projektů a až % způso ilý h výdajů. Tabulka 2: Hod o e í potře osti fi hí )a ěře é ož é fi he Hod o e í potře osti Udržitel á a ezpeč á doprava 21 Bezpeč ost a preve e 1 I frastruktura so iál í i kluze 3 So iál í pod iká í 4 Vzdělává í a ve kovské školství 11 Kultur í dědi tví a tradice 4 Doku e t úze ího rozvoje 1 5 Diskuse k pořizová í úze ího plá u zadavatel o e, pořizovatel ORP, hradí o e ; v této souvislosti v IROPu ejas é pod í k apř. udržitel ost, spolufi a ová í, etodi i udou uset upřes it a stanovit postupy Dále pro ěhl dro é diskuse k úze í studií za ěře ý h a řeše í kraji a veřej ý h prostra ství, te h i kou i frastrukturu; za ěře í IROPu a řeše í pro lé ů velký h o í ěst apod., ve kovské o e potře ují řešit sil i e přísli, že ude řeše o árod í i zdroji. Diskuse ke kapa itě školek a škol z hlediska porodnosti te oo l až, o dva tři rok později to přešlo a školk a další tři čt ři rok a škol. Porod ost začala klesat. Součas é pro lé s kapa itou jsou způso e z velké části i igra í v rá i su ur a iza e, ové stave í plo h. )áklad í výstup d eš ího jed á í v rá i fi hí: za ěře í a udržitel ou a ezpeč ou dopravu s tí, že ěl ýt podporová i hod ík a pře hod, a ho tuto fi hi apl ili. A druhou fi hí 1 Dopl ě í i o jed á í u tohoto spe ifi kého íle je defi ová a ílová skupi a dospělí v další vzdělává í

6 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů vzdělává í a ve kovské školství. V o lasti so iál í i kluze a pod iká í ředitelka MAS a zkoušku určitou aloka i dala a il. Kč, ovše ještě uvidí e jak ude defi ová a ílová skupi a so iál ě vylouče é oso a oso ohrože é so iál í v louče í. Čle ové pra ov í skupi doporučují ještě počkat a ko plet í přehled připravova ý h a plá ova ý h projektů o í. Fa ilitátorka i for ovala, že v o lasti školství udou zpra ovává tzv. Míst í akč í plá pro úze í ORP. Podro ější i for a e ude z á ěhe léta. Dále při lížila, že i vestič í projekt urče é pro čerpá í z IROP usí ýt v MAP odsouhlase zřizovatele a ásled ě ude ož o žádat pří o v IROPu. Podo é pod í k udou platit i pro ěkké projekty podporova é z OP VVV (tato pod í ka e ude pravděpodo ě platit pro ša lo ové a s sté ové projekt OP VVV. I dikátory výstupů Fa ilitátorka představila ož é i dikátor výstupů, které jsou uvádě ý v progra u a ze který h se ude uset MAS pravděpodo ě v rat a přiřadit ílové hod ot, který h MAS dosáh e realiza í svý h fi hí. Příklad i dikátorů progra u: Počet v tvoře ý h parkova í h íst Počet realiza í vedou í h ke zvýše í ezpeč osti v dopravě Délka ově v udova ý h klostezek a klotras Délka reko struova ý h klostezek a klotras 6 Počet parkova í h íst pro jízd í kola Projekty spoluprá e MAS Po eskydí Ředitelka MAS představila ož á té ata projektů spoluprá e fi a ová í v programu rozvoje venkova: podpora íst í produk e, I spiruj e se avzáje do rá pra e, řeše í společ ých pro lé ů, agroturistika hipoturistika, ak e a zapoje í veřej osti, za ěst a ost a podpora pod iká í. Diskuse: ezapo í at u prv ího a dro á tržiště; za ěst a ost a podpora podniká í ávaz ost na strategii ezio e í spoluprá e, kde toto té a se o jevuje a je ož á přiroze á spoluprá e s MAS Slezská Brá a. Úkol: Čle ů pra ov í h skupi e l zadá ko krét í úkol. V ásledují í h d e h se očekává v dá í aktualizova é verze etodi kého pok u pro i tegrova é ástroje očekává e zásad í z ě a souvisejí í škole í pro MAS. Následovat ude dopl ě í strategie dle potře a zpra ová í progra ový h rá ů. Prv í verze progra ový h rá ů ude projed á a a další jed á í od or ý h pra ov í h skupi. )apsala I g. Kr st a Nováková )ápis je dopl ě o preze č í listi u, hod otí í ta ulku, fotodokumentaci a prezentaci.

7 Prezenční listina: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 7

8 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 8

9 Hodnotící tabulka: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 9

10 Fotodokumentace: Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů 10

11 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Prezentace: Společ é jed á í od or ý h pra ov í h skupi a íst í h aktérů So iál í a doprav í i frastruktura.. od :00 hod) 11

12 Společné jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Třanovice, Cíle jednání Co je možno podporovat z operačního programu? Jaké priority a opatření strategie MAS Pobeskydí souvisí s operačním programem? Jaké projekty tohoto zaměření jsou v území připravované? Jaké projekty by se mohly a měly začít připravovat a realizovat? Cíle jednání Jak rozdělit alokaci mezi témata i včase? Jak stanovíme a naplníme indikátory? PRIORITNÍ OSY IROPu: Kokurenceschopné, dostuponé a bezpečné regiony Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály, telematika, bezpečnost, nízkoemisní vozidla a související plnící stanice, cyklodoprava => MAS Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 1

13 Zvýšení připravenosti křešení a řízení rizik a katastrof Stavební úpravy/vybudování stanic základní složky IZS, pořízení speciální techniky, modernizace vzdělávacích a výcvikových stř. vybrané ORP => MAS Zlepšit příležitosti pro zvýšení bezpečnosti území Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi deinstitucionalizace, dostupnost a rozvoj sociální služeb, komunitní centra, sociální bydlení (doplňková aktivita zeleň) => MAS Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku => MAS Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin uchazečů a zájemců o zaměstnání na trhu práce Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zvýšení kvality vysoce specializované péče, návazné péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední a vyšší odborné, celoživotní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání mládeže => MAS Přiblížit vzdělávání, školy a s nimi spolupracující organizace životu venkovských společenství a rozšířit a zkvalitnit nabídku vzdělávacích aktivit pro veřejnost Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru vybraných památek, zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění UNESCO, národní kulturní památky + indikat. => MAS Zachovat existující a obnovit opomíjené kulturní dědictví a tradice a rozvíjet podmínky pro jejich praktické využití v současnosti a v budoucnosti. 2

14 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Územní plány, regulační plány, územní studie žadatel obec s rozšířenou působnosti => MAS Zefektivnit samosprávu a řízení rozvoje území. Jaké projekty se připravují Aktuální vzorek 9 obcí (nové přehledy): Cca 100 projektů za 350 mil. Kč (+ 500 mil. Kč cylkostezky) 20 projektů chodníky, přechody za 40 mil. Kč 2 rozšíření kapacity školky za 11 mil. Kč Jaké projekty mají být připravovány Připravenost IZS na katastrofy Vybavenost škol ke klíčovým kompetencím + inklusivní vzdělávání Sociální bydlení Sociální služby pro soc. vyloučené Sociální podnikání Fiche MAS Udržitelná a bezpečná doprava Bezpečnost a prevence Infrastruktura sociální inkluze Sociální podnikání Vzdělávání a venkovské školství Kulturní dědictví a tradice Dokumenty územního rozvoje Cíle pro příště Jak rozdělit alokaci mezi témata i včase? Jak stanovíme a naplníme indikátory? Indikátory výstupů (výběr z IROP) Počet vytvořených parkovacích míst Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Počet parkovacích míst pro jízdní kola 3

15 Indikátory výstupů (výběr z IROP) Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Počet podpořených vzdělávacích zařízení Citát na závěr "Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání." Jan Werich děkujeme za pozornost MAS Pobeskydí Naše místní akční skupina 4

I tegro a á strategie roz oje MAS

I tegro a á strategie roz oje MAS I tegro a á strategie roz oje MAS Po esk dí pro o do í 4-2020 Veřej é projed á í á rhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským krajem.

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka

)a ezpeče í aktiv v ISSS 2015. Igor Št erka )a ezpeče í aktiv v aplikač í h systé e h ISSS 2015 Hrade Králo é,.. Igor Št erka Legislativa ČR )áko o Ky er eti ké ezpeč osti )áko č. / S. Pro ádě í předpis.go ert. z )áko o o hra ě oso í h údajů )áko

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ

Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ Vzorové pu likač í plá pro pu lika i otevře ý h dat veřej é správ I g. Duša Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Mi hal Ku áň, M. A., Mgr. To áš Kroupa, Mgr. Jiří Kár ík, Ministerstvo vnitra

Více

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ Li ity uplatňova ého edikač ího pro esu a pote iál elektro iza e a auto atiza e Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o. Konference ISSS2015, 13.., Hrade Králové Medikač í pro

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR

plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Národ í ar hitekto i ký plá a role OHA I g. O dřej Feli CSc, Digitál í ša pio ČR Hla í ar hitekt )R, MVČR I g. Petr Ku hař ředitel od oru Hla ího architekta eg, MVČR Proč NAP a o je íle Národ í ar hitekto

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy: Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií

Kdo jsme? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Studia nových médií De otevře ý h dveří, 6.. 6 Pojďte k á studovat o or Kdo jsme? Co u ás ůžeš studovat? Jak se k nám dostat? U ás ikdy estuduješ sá! Ústa i for ač í h studií a k iho i t í & Studia nových médií. století!

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod.

Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod. MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze zasedání valné hromady konaného ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, čp. 1 v pondělí dne 27. dubna 2015 v 15:00 hod. Příto

Více

OPPI - výsledk podpor pod ikatelů z prostředků evropský h fo dů v programovém období 2007-2013

OPPI - výsledk podpor pod ikatelů z prostředků evropský h fo dů v programovém období 2007-2013 OPPI - výsledk podpor pod ikatelů z prostředků evropský h fo dů v programovém období 2007-2013 I g. Petr Očko, Ph.D. ředitel Sek e fo dů EU, MPO 2. prosince 2014, Praha Agenda Operač í program Podnikání

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Orga izač í řád Leden 2014 Fyzikál í ústav AV ČR, v. v. i., se sídle v Praze, Na Slova e /, PSČ, v dává ve s slu záko a č. / S., o veřej ý h výzku ý h i stitu í h, te to

Více

1 Identifikace případo é studie

1 Identifikace případo é studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K RO)VOJI OBCE, KOMUNITY I JEDNOTLIVCE 1 Identifikace případo

Více

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE IROP CO NÁS ČEKÁ A NEMINE DAVID SVENTEK VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ 2014 ÚSPĚŠNÝ RESTART A BUDOUCNOST 18. 9. 2014 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR

Více

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV

ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV ANC Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními od r. 2018 Ing. Marie Perglerová Odbor environmentálních podpor PRV Charakteristika stavu od roku 2018 Redefinice se netýká se horských LFA Povi

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Konference ISSS Hrade Králo é,.. I g. Zde ěk Ada e, CISM Mi isterst o ze ědělst í ČR Mi isterstvo ze ědělství ČR Ústřed í orgá stát í sprá pro ze ědělst í, od í hospodářst í, potra

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

AddNet I tegrova á správa sítě -

AddNet I tegrova á správa sítě - AddNet I tegrova á správa sítě - jako základ k er eti ké ezpeč osti orga iza e Ji dři h Šavel NOVICOM s.r.o. 015 2012 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz, sales@novicom.cz

Více

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or Témata 1. Proč se vů e o NSK zají at? 2. Co je NSK 3. Souhr á čísla stav NSK, kdo to dělá 4. NSK, NSP a kompetence - ož osti v užití v personálních systémech 1 JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace

Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace Evropské fondy 2014-2020: Nastavení pravidel a elektronizace JUDr. Olga Letáčková náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci Evropský fo d pro regio ál í rozvoj Evropské strukturální

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING S artselli g je pr í ko plet í ástroj a české a slo e ské trhu, který pod jed ou stře hou spojuje še h y nezbytné nástroje moderního online marketingu. Poprvé se do rukou drobných

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA

VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA VYHLÁŠENÉ VÝZVY INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 3.11. 2015 PRAHA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3284 / 2012. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3284 / 2012 O obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu č.p. 13 na pozemku p.č. st. 62 - zastav ná plocha, včetn tohoto pozemku, dále pozemku p.č. 174/1 - zahrada v obci Jarom ice okres

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY V OBLASTI )VYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UCHA)EČŮ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození

Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození Čerstvý vzdu h z EU do OA O hod í akade ie, Česká Lípa, á ěstí Osvobození, příspěvková orga iza e Jakub France Kateři a Mi hlíková Klára Smolíková Jaroslav Špitálský www.navrhniprojekt.cz Obsah Úvod...

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM!

Hlavní druhy ochrany proti malwaru. Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Antiviry Hlavní druhy ochrany proti malwaru Antivir Firewall AntiSpyware ZDRAVÝ ROZUM! Jak ojo at proti irů Mějte nainstalovaný kvalitní antivirový program Udržujte antivirový systém aktualizovaný (databázi

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

STAV LABSKÉ CYKLOTRASY NA PARDUBICKU

STAV LABSKÉ CYKLOTRASY NA PARDUBICKU STAV LABSKÉ CYKLOTRASY NA PARDUBICKU prorůstání kořenů do asfaltového povrchu komunikací Magistrát města Pardubice Odbor hlavního architekta Ing. Karolína Koupalová stávající stav: ěsto Pardubice Svítkov

Více

a nyní jak je to ve skutečnosti

a nyní jak je to ve skutečnosti a nyní jak je to ve skutečnosti Váže ý a ilý pa e Bro e a Š ajdare a V, který to e í jed o, rád h uvedl a pravou íru o sah dvou člá ků, které v šl ve Vodňa ský h ovi á h s e presiv í i ázv : Vodňa ské

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015)

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Číslo Název Celková alokace (CZK) Z toho příspěvek Unie (CZK) Z toho národní spolufinancování (CZK) a b c d e f g h i j k l m n o p q r r r r s t u

Více

jiri.roubinek@cenia.cz

jiri.roubinek@cenia.cz Jiří Rou í ek jiri.roubinek@cenia.cz O projektu eenvplus Už jste a to to plé u párkrát sl šeli. Přesto připo e u hlav í šle ku: lépe v užít e istují í i frastrukturu a zvýšit její použitel ost a v užíva

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 16 OP Praha Konkurenceschopnost 17 OP Praha Adaptabilita IROP Počet 2007-2013 Počet 2014-2020 1 ROP NUTS II Severozápad 2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 3 ROP NUTS II Jihovýchod 4 ROP NUTS II Severovýchod 5 ROP NUTS II Střední Morava 6 ROP NUTS II Jihozápad 7 ROP

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větra í systé. Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz. Jan Filip Montážní návod SEVi 60/SEVi 60 PLUS větra í systé (I telige t í s sté větrá í se zpět ý ziske tepla) Distri u e pro Českou Repu liku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádraží, 33 Plas Telefon:

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft

Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Jak ůže stát e trál ě za ezpečit sdíle é služ pro veřej ou správu? Vá lav Koudele & )de ěk Jiříček - Microsoft Co to jsou sdíle é služ? Co to je loud veřej é správ? Sdíle é služ = loud Co není cloud veřejné

Více

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015

Smart Cities inspirace pro města v ČR. Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 Smart Cities inspirace pro města v ČR Jaroslav Šol, Magistrát hl.. Prahy ISSS/V4DIS, 13.4.2015 1 Proč ěsta? Ko e tra e popula e, eko o iky i pro lé ů Udržitel ý rozvoj e viro e tál í, eko o i ké i so iál

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Struktura IROP, prioritní osy (PO) PO 1 Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 4. jednání horizontální PS 25. 9. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Aktuální postup při zpracování Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í

Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í Soft are pro podporu krajského krizo ého říze í a plá o á í, risk a age e tu, užití ezpilot í h dro ů e spoje í s te h ologie i Mi rosoft. Software pro podporu krajského krizového říze í a plá ová í, risk

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotí ovo á., 6 8 Br o Č. j.: JMK 87314/2015 Sp. zn.: S - JMK 87314/2015 Brno R O Z H O D N U T Í hejt a a Jiho oravského kraje číslo 1/2015 ze dne. červe e 2015 o vyhláše

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Selhá á í lidského faktoru. To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym

Selhá á í lidského faktoru. To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym Selhá á í lidského faktoru a začí ají í éra ky er eti ký h álek To áš Pojar Cevro Institut/CyberGym Sílí í útoky Počet útoků se elos ěto ě z yšuje, z yšuje se i jeji h úči ost. Česká repu lika eleží a

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP bude realizován v programovém

Více