STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009

2 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá kniha v sociálních službách, 2003, str. 23 Obdrželi jste nově zpracovaný Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, který vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (KP Ostrava). Sociální služby jsou službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou tedy žít způsobem, který je v naší společnosti považován za běžný (např. z důvodu ztráty soběstačnosti zapřičiněné věkem, nepříznivým zdravotním stavem aj., životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností atd.). Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná (např. vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví apod.). Katalog je sestaven z podkladů dodaných jednotlivými pracovními skupinami KP Ostrava a je rozdělen do devíti kapitol, které obsahují informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Počet kapitol byl oproti skutečnému počtu pracovních skupin KP Ostrava (celkem 11) z praktických důvodů zredukován, neboť výčet poskytovatelů služeb byl u některých pracovních skupin v mnohém totožný. Věříme, že se Katalog stane praktickou pomůckou pro snazší orientaci v nabídce poskytovaných služeb v našem městě. Další informace ze sociální oblasti lze nalézt na internetových stránkách města Ostravy a KP Ostrava kde jsou kontakty pravidelně aktualizovány. S pozdravem

3 Druhy sociálních služeb Níže je uveden přehled sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se stručným popisem: QQ Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. QQ Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. QQ Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Pečovatelská služba Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu 1

4 se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. QQ Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Služby rané péče Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Podpora samostatného bydlení Podporované bydlení je terénní sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Stacionáře denní a týdenní Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 2

5 Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dřívější název Ústavy sociální péče) Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Domovy pro seniory (dřívější název Domovy důchodců) Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Domovy se zvláštním režimem V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se částečně poskytuje za úplatu. QQ Domy na půl cesty Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se částečně poskytuje za úplatu. QQ Chráněné bydlení Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. 3

6 Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Telefonická krizová pomoc Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Krizová pomoc Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně QQ Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. QQ Služby následné péče Služby následné péče jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 4

7 QQ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám důchodového věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Tísňová péče Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutickou činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje za úplatu. QQ Raná péče Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba se poskytuje bezúplatně. QQ Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 5

8 zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Služba se částečně poskytuje za úhradu. QQ Intervenční centra Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. 6

9 Obsah QQSenioři 11 Sociální služby 11 Odborné sociální poradenství 11 Osobní asistence 12 Pečovatelská služba 12 Tísňová péče 14 Odlehčovací služby 15 Centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře 16 Sociálně aktivizační služby 18 Pobytové služby 18 Domovy pro seniory 18 Domovy pro seniory se zvláštním režimem 19 Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem 20 Doplňující služby 21 Související aktivity, kluby pro seniory 22 QQObčané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 25 Sociální služby 25 Odborné sociální poradenství 25 Domovy se zvláštním režimem 25 Krizová pomoc 26 Služby následné péče 26 Sociální rehabilitace 27 Podpora samostatného bydlení 27 Přehled ostatních aktivit 28 Ostatní 29 7

10 QQObčané s kombinovaným, tělesným a mentálním postižením 31 Sociální služby 31 Odborné sociální poradenství 31 Osobní asistence 32 Pečovatelská služba 33 Odlehčovací služby 34 Podpora samostatného bydlení 35 Odlehčovací služby 35 Centra denních služeb 36 Denní stacionář 37 Týdenní stacionář 37 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 37 Raná péče 38 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 38 Sociálně terapeutické dílny 39 Ostatní aktivity 40 Dobrovolnictví 40 Vzdělávání 40 Zaměstnávání 40 Doprava 41 Volný čas 41 Zdravotnictví 42 Školství 43 QQObčané se zrakovým postižením 45 Sociální služby 45 Sociální poradenství 45 Průvodcovské a předčitatelské služby 46 Raná péče 46 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 46 Sociální rehabilitace 47 Ostatní aktivity 48 8

11 QQObčané se sluchovým postižením 49 Sociální služby 49 Odborné sociální poradenství 49 Tlumočnické služby pro neslyšící 49 Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením 50 Ostatní aktivity 50 Školská zařízení 51 Foniatrická centra 52 Servis sluchadel 53 QQObčané s civilizačním onemocněním 55 QQDěti a rodina 59 Sociální služby 59 Odborné sociální poradenství 59 Krizová pomoc 62 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 63 Azylové domy 64 Domy na půl cesty 66 Terénní programy 66 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 66 Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 68 Sociální rehabilitace 68 Dobrovolnictví 68 Volnočasové aktivity pro děti a klubová činnost 69 Aktivity k podpoře rodiny 70 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 71 Orgány sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě 72 9

12 QQObčané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení, včetně Romského etnika 75 Sociální služby 75 Odborné sociální poradenství 75 Domovy se zvláštním režimem 78 Azylové domy 78 Domy na půl cesty 80 Nízkoprahová denní centra 80 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 81 Noclehárny 82 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 83 Terénní programy 85 Sociální rehabilitace 86 Ostatní aktivity 87 Dobrovolnické aktivity 87 Bydlení 88 Rodinné centrum 88 Zaměstnávaní 89 QQPrevence kriminality a protidrogová prevence 91 Odborné sociální poradenství 91 Telefonická krizová pomoc 92 Kontaktní centrum 92 Terénní program 93 Terapeutická komunita 93 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 93 Ostatní aktivity 95 Slovníček pojmů 97 Ostatní kontakty 98 10

13 Senioři Senioři Sociální služby Odborné sociální poradenství QQ Poradenské a informační centrum Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytování odborného poradenství pro seniory, informace nejen o poskytovatelích sociálních služeb, ale i možnostech volnočasových aktivit. Adresa služby: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava Telefon, , , www stránky: QQ Rada seniorů České republiky, o. s., regionální pracoviště Ostrava Rada seniorů České republiky Poskytování informací v oblasti sociální a bytové problematiky. Adresa služby: Dům odborových svazů Ostrava českobratrská 18, Ostrava Telefon, , , www stránky: QQ Poradna ELPIS Ostrava Slezská diakonie Pracoviště se specializuje na problematiku domácího násilí. Služba je poskytována diskrétně, anonymně a bezplatně. Adresa služby: 28. října 86, Moravská Ostrava Telefon, , www stránky: QQ Občanská poradna Ostrava Slezská diakonie Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství lidem v obtížných životních situacích. Adresa služby: 28. října 86, Moravská Ostrava Telefon, , www stránky: QQ Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí Bílý kruh bezpečí, o. s. Poradenství obětem trestných činů a osobám ohroženým domácím násilím z okresů Ostrava Nový jičín a Opava. Služby intervenčního centra na základě rozhodnutí Policie ČR o vykázání či zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. Senioři 11

14 Senioři Adresa služby: 28. října 124, Moravská Ostrava Telefon, , www stránky: Nonstop linka osobám ohroženým domácím násilím DONA linka Osobní asistence Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. QQ Podané ruce, o.s. Projekt OsA Frýdek-Místek občanské sdružení organizační jednotka s právní subjektivitou Adresa služby: 1. máje 11, Ostrava Mariánské Hory Telefon, , , www stránky: QQ Poskytování služeb osobní asistence Agentura Slunce, o. p. s. Adresa služby: kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava Zábřeh Telefon, , , www stránky: QQ AGENTURA EMA, o. p. s. Adresa služby: Mitrovická 3/198, Ostrava Stará Bělá Telefon, , www stránky: Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba (např. donáška obědů, nákupů, pomoc při osobní hygieně apod.) se poskytuje v domácnostech osob a v domech s pečovatelskou službou (DPS). QQ Pečovatelská služba Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Adresa služby: Sokolská 28, Moravská Ostrava a Přívoz Telefon, , , , www stránky: Adresa DPS: Gajdošova 39, Moravská Ostrava a Přívoz Dobrovského 53, Moravská Ostrava a Přívoz 12 Senioři

15 QQ Pečovatelská služba Městský obvod Slezská Ostrava Adresa služby: Těšínská 138/35, Slezská Ostrava Telefon, , www stránky: Adresa DPS: DPS Hladnovská 119, Ostrava Muglinov, QQ Pečovatelská služba Městský obvod Ostrava Jih Adresa služby: Horní 791/3, Ostrava Hrabůvka Telefon, , www stránky: Adresa DPS: DPS Horymírova 121, Ostrava Zábřeh, DPS Odborářská 72, Ostrava Hrabůvka, (900) QQ Pečovatelská služba Městský obvod Vítkovice Adresa služby: Ocelářská 1157/16, Ostrava Vítkovice Telefon, , www stránky: Adresa DPS: DPS Ocelářská 16, Ostrava Vítkovice DPS Lidická 55, Ostrava Vítkovice QQ Pečovatelská služba Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Adresa služby: Přemyslovců 63, O. Mariánské Hory a Hulváky Telefon, , www stránky: Adresa DPS: DPS Šimáčkova 27, Ostrava Mariánské Hory , DPS Novoveská 14, Ostrava Mariánské Hory , QQ Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Pečovatelská služba je poskytována občanům městského obvodu Poruba denně od 6.30 do hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Adresa služby: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace I. Sekaniny 16/1812, Ostrava Poruba Telefon, (364), , www stránky: Adresa DPS: Dům s pečovatelskou službou Astra I. Sekaniny 16/1812, Ostrava Poruba Senioři Senioři 13

16 Senioři QQ Pečovatelská služba v rodinách Diakonie ČCE Diakonie ČCE středisko v Ostravě Adresa služby: Syllabova 1278/19, Ostrava Vítkovice Telefon, , , www stránky: QQ Charitní pečovatelská služba středisko Tereza Charita Ostrava Adresa služby: Charvátská 8, Ostrava Výškovice Telefon, , , www stránky: QQ Pečovatelská služba ELIM Slezská diakonie Pečovatelská služba je poskytována denně od 7.00 do hodin včetně sobot, nedělí a svátků. Adresa služby: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon, , , www stránky: QQ Agentura domácí péče TIKVAH terénní pečovatelská služba Židovská obec v Ostravě Služby jsou poskytovány seniorům Ostravy a příměstských částí se zvláštním zřetelem na potřeby obětí holocaustu a nacionálně socialistického násilí, židovského původu. Adresa služby: Tovární 732/15, Ostrava Mariánské Hory Telefon, , , www stránky: www: kehila-ostrava.cz QQ AGENTURA EMA, o. p. s. Adresa služby: Mitrovická 3/198, Ostrava Stará Bělá Telefon, , www stránky: Tísňová péče QQ Tísňová péče Dorkas Slezská diakonie Posláním služby je zajištění nepřetržité hlasové a elektronické komunikace s osobami, které jsou vystaveny stálému nebo přechodnému riziku ohrožení zdraví nebo života. Adresa služby: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon, , , www stránky: 14 Senioři

17 Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je poskytnout potřebnou pomoc v situaci, kde zdravotní stav uživatele nedovoluje přímý návrat z hospitalizace do domácího prostředí nebo umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, délka pobytu je 3 6 měsíců, nejdéle jeden rok. QQ Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Adresa služby: DPS Gajdošova 2642/39a, Moravská Ostrava Telefon, , QQ Městský obvod Slezská Ostrava Adresa služby: DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava Muglinov Telefon, , , QQ Městský obvod Ostrava Jih Adresa služby: DPS Odborářská 677/72, Ostrava Hrabůvka Telefon, , QQ Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Odlehčovací služba je službou pobytovou, je poskytována na přechodnou dobu, nejdéle na dobu 1 roku, přednostně občanům městského obvodu Poruba. Adresa služby: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace i. Sekaniny 16/1812, Ostrava Poruba Telefon, (302), www stránky: QQ Dům sociálních služeb Městská nemocnice Ostrava Fifejdy Jedná se o sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení. Služba je určena dospělým osobám, které již nepotřebují ústavní zdravotní péči, ale současně ze zdravotních důvodů nemohou být propuštěni do domácího prostředí. Adresa služby: U Stavisek 65, Ostrava Radvanice Telefon, , kl. 333, , www stránky: Senioři Senioři 15

18 Senioři QQ Hospic sv. Lukáše odlehčovací služby Charita Ostrava Cílem služby je poskytování rezidenčních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na přechodnou dobu, včetně zajištění místa pro důstojné umírání klientů v přítomnosti svých blízkých. Adresa služby: Charvátská 8, Ostrava Výškovice Telefon, , , www stránky: QQ Respitní péče odlehčovací služba Odlehčovací služba Siloe Slezská diakonie Služba je určena seniorům s poruchami paměti a jejich rodinným příslušníkům. Terénní odlehčovací služba je úlevová domácí péče poskytovaná uživatelům formou osobní asistence v jejich domácnostech. Uživatelé rovněž mohou využít pobytovou odlehčovací službu tj. noční pobyt v prostorách Centra denních služeb Domovinky Siloe. Adresa služby: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon, , www stránky: QQ Zlaté slunce služba odlehčovací péče Agentura Slunce, o. p. s. Služby jsou poskytovány jako následná péče po ukončení hospitalizace seniorů či zdravotně postižených občanů, jejichž zdravotní stav je sice kompenzován, ale současně neumožňuje bezprostřední návrat do domácího prostředí. Adresa služby: Areál Hotelového domu Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava Zábřeh Telefon, , , www stránky: Centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby (např. pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně, asistenci při využití volného času, zajištění kontaktu se společenským prostředím) osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to v době, kdy je většina rodinných pečovatelů v zaměstnání. QQ Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Adresa služby: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace I. Sekaniny 16/1812, Ostrava Poruba Telefon: , Doba poskyt. služby: v pracovní dny v době od 7.00 do hod., včetně dopravy uživatelů 16 Senioři

19 QQ S Centrum Domov pro seniory Slunečnice, příspěvková organizace Adresa služby: Opavská 4472/76, Ostrava Poruba Telefon, , Fax: www stránky: Doba poskyt. služby: v pracovní dny v době od 7.00 do hod. QQ Centrum denních služeb Domovinka Siloe Slezská diakonie Služba je určena seniorům s poruchami paměti. Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům zpravidla poslední čtvrtek v měsíci od 17 hod. pořádáme svépomocné skupiny. Adresa služby: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves Telefon: , , www stránky: Doba poskyt. služby: v pracovní dny od 7.00 do hod. QQ Domovinka pro seniory denní a týdenní stacionář Diakonie ČCE středisko v Ostravě Služba je poskytována denně (případně nepřetržitě) od pondělí do pátku, od 6.30 do hod., mimo státem uznávaných svátků. Celková doba pobytu uživatele v Domovince je zcela individuální. Adresa služby: Syllabova 1306/20, Ostrava Vítkovice Telefon, , , www stránky: QQ Charitní dům sv. Alžběty denní centrum pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domovinka Charita Ostrava Adresa služby: Zelená 2514/73, Ostrava Mariánské Hory Telefon, , , www stránky: Doba poskyt. služby: v pracovních dnech od 8.00 do hod. QQ Charitní středisko Gabriel denní centrum pro seniory Charita Ostrava Adresa služby: Dům komunitní péče G centrum čujkovova 40a, Ostrava Zábřeh Telefon, , , www stránky: Doba poskyt. služby: v pracovních dnech od 7.00 do hod Senioři Senioři 17

20 Senioři Sociálně aktivizační služby QQ Charitní středisko Gabriel komunitní centrum pro seniory Charita Ostrava Aktivity komunitního centra pro seniory jsou zaměřeny na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Adresa služby: Dům komunitní péče G centrum nám. SNP, Ostrava Zábřeh Telefon, , , www stránky: QQ Komunitní centrum Poruba Armáda spásy Adresa služby: Marie Majerové 1733/6, Ostrava Poruba Telefon, , Pobytové služby Domovy pro seniory V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Bližší určení cílové skupiny obsahují webové stránky jednotlivých zařízení. QQ Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace Statutární město Ostrava Adresa služby: Bohumínská 71/1056, Ostrava Slezská Ostrava Telefon, , www stránky: QQ Charitní dům sv. Václava domov pokojného stáří Charita Ostrava, církevní právnická osoba Adresa služby: Kubínova 44, Ostrava Heřmanice Telefon, , , www stránky: QQ Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů Charita Ostrava Cílem služby je poskytování komplexu rezidenčních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na přechodnou dobu. Adresa služby: Syllabova 19, Ostrava Zábřeh (budova A, 18 míst); Zelená 2514/73, O. Mariánské Hory (budova B, 28 míst) Telefon, , , www stránky: 18 Senioři

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více