KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

2 Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města Opavy, který vznikl v rámci procesu komunitního plánování v našem městě. Katalog je sestaven pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb: seniory, děti a rodinu, osoby se specifickými sociálními problémy, osoby se zdravotními problémy, národnostní menšiny. Některé služby zajišťují péči pro více cílových skupin, jsou pak uvedeny u každé cílové skupiny. Na konci tohoto katalogu naleznete rovněž přehled významných institucí a úřadů. Sociální služby jsou aktivity, které může během svého života potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé sociální situace. Pokud tato situace nastane, je vám k dispozici tento katalog poskytovatelů, který nabízí přehlednou nabídku forem pomoci v Opavě. Přeji vám, aby tento katalog byl vašim pomocníkem a rádcem vždy, když budete hledat potřebné informace o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v našem městě. Ing. Jindřiška Těžká vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy Opava, červen 2011

3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyl účinnosti od Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. TÍSŇOVÁ PÉČE Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutickou činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv. PRŮVODCOVSKÉ, PŘEDČITATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY Průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby se poskytují osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Podpora samostatného bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 2 3

4 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. STACIONÁŘE DENNÍ A TÝDENNÍ Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. DOMOVY PRO SENIORY Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. RANÁ PÉČE Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba se poskytuje bezúplatně. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatně. AZYLOVÉ DOMY Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu. DOMY NA PŮL CESTY Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 4 5

5 KONTAKTNÍ CENTRA Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. KRIZOVÁ POMOC Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. INTERVENČNÍ CENTRA Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nízkoprahová zařízení poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. NOCLEHÁRNY Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE Služby následné péče jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OS. SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám důchodového věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba se poskytuje bezúplatně. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Služba se částečně poskytuje za úhradu. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. TERÉNNÍ PROGRAMY Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. SOCIÁLNÍ REHABILITACE Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. 6 7

6 OBSAH SENIOŘI Sociální služby Denní stacionář Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Intervenční centrum Krizová pomoc Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Telefonická krizová pomoc Související služby a aktivity Bydlení pro seniory Dobrovolnictví Kluby pro seniory Mobilní hospicová péče Ošetřovatelské služby Ostatní kontakty DĚTI A RODINA Sociální služby Azylový dům Denní stacionář Domovy pro osoby se zdravotním postižením Intervenční centrum Krizová pomoc Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence Raná péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Telefonická krizová pomoc Terénní programy Související služby a aktivity Dobrovolnictví Poradenství Dětský domov Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Aktivity k podpoře rodiny, volnočasové aktivity, klubová činnost Ostatní kontakty OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁLNÍMI PROBLÉMY Sociální služby Azylový dům Intervenční centrum Kontaktní centrum Krizová pomoc Nízkoprahové denní centrum Noclehárny Odborné sociální poradenství Terénní programy Související služby a aktivity Bydlení Zaměstnávání Ostatní kontakty OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY Sociální služby Centrum denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Služby následné péče Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Tísňová péče Související služby a aktivity Dobrovolnictví Poradenství Klubová činnost Mobilní hospicová péče Ošetřovatelské služby Zaměstnávání Pracovní rehabilitace Ostatní kontakty NÁRODOSTNÍ MENŠINY Sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Související služby a aktivity Bydlení Zaměstnávání Ostatní kontakty Přehled významných institucí a úřadů... 79

7 SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY SENIOŘI 10 11

8 SOCIÁLNÍ SLUŽBY SENIOŘI DENNÍ STACIONÁŘ CHARITA OPAVA DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Denní stacionář pro seniory chce seniorům z opavského regionu, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, poskytnout péči a podporu tak, aby byly zachovány případně se rozvíjely jejich schopnosti. Taktéž jim chce umožnit prožití aktivnějšího života. Rodinným pečovatelům chce poskytnout úlevovou péči tím, že se část dne postará o jejich blízké. Služby jsou poskytovány v Opavě v prostorách Minoritského kláštera, od pondělí do pátku h. Uživatelům služby jsou nabízeny různé druhy aktivit, např. muzikoterapie, trénování paměti, kondiční cvičení, ergoterapie, vycházky atd. Cílová skupina senioři (osoby nad 60 let, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech). Kapacita zařízení 16 uživatelů služeb na 1 den. Adresa: Masarykova třída 342/39, Opava Telefon: DOMOVY PRO SENIORY ČESKÁ PROVINCIE KONGREGACE DCER BOŽSKÉ LÁSKY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY Posláním domova je vytvářet domov rodinného typu, kde obyvatelé domova mohou zbytek života prožít bezpečně, důstojně a plnohodnotně. Služba je pobytová, je zajištěna komplexní péče včetně duchovní péče. Cílová skupina senioři nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči jim nelze zajistit osobou blízkou nebo terénními sociálními službami. Kapacita zařízení je 22 lůžek. Adresa: Rooseveltova 768/41, Opava Telefon: Web: -senioru.ic.cz ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CHARITNÍ DOMOV OPAVA Posláním Charitního domova Opava je umožnit starým a nemocným obyvatelům, zejména sestrám kongregace, žít závěr svého života v prostředí, které respektuje jejich celoživotní zvyky. Cílovou skupinou, obyvateli Charitního domova Opava jsou: řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které z důvodu věku a nedostatečné soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pokud není Charitní domov Opava plně obsazen, ani neprobíhá jednání se zájemkyněmi o služby z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, přijímá domov především sestry z jiných kongregací, dále kněze, kteří sloužili sestrám Kongregace, a osoby, které pracovaly pro Církev. Při další volné kapacitě může být přijat ten, kdo přijme za své specifické poslání a cíle domova. Přednostně jsou přijímány ženy, protože CHD je součástí ženského kláštera. Adresa: Kylešovská 677/8, Opava Telefon: Web: DOMOV BÍLÁ OPAVA, P.O. V celoročním pobytovém zařízení umožňují osobám, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené oslabením nebo ztrátou fyzických schopnosti, žít hodnotný a důstojný život, realizovat své cíle, zachovávat smysluplné vztahy k osobám blízkým i dalším osobám, zapojit se (dle svých schopností a zdravotního stavu) do sociálního a kulturního života společnosti a mít přístup ke všem službám poskytovaným veřejnosti. Služba je poskytována seniorům starším 65 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních služeb nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech. Adresa: Rybářská 545/27; Rooseveltova 878/3; Opava Telefon: Rybářská 27; Rooseveltova 3 Web: DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMOV BÍLÁ OPAVA, P.O. V celoročním pobytovém zařízení umožňují osobám, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené oslabením nebo ztrátou fyzických schopnosti, žít hodnotný a důstojný život, realizovat své cíle, zachovávat smysluplné vztahy k osobám blízkým i dalším osobám, zapojit se (dle schopností a zdravotního stavu) do sociálního a kulturního života společnosti a mít přístup ke všem službám poskytovaným veřejnosti. Služba je poskytována osobám starším 60 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v tak nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech

9 Adresa: Rybářská 545/27, Opava Telefon: Web: INTERVENČNÍ CENTRUM BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, O.S. INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA Jedná se o sociální službu, jejímž posláním je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Služba intervenčního centra je nabízena a poskytována osobám ohroženým násilným chováním a osobám, které jsou svědky domácího násilí. V případech vykázání spolupracuje s Policií České republiky. Adresa: ul. 28. října č. 124, Ostrava Telefon: Web: KRIZOVÁ POMOC ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. KRIZOVÉ CENTRUM ELIM OPAVA Krizové centrum Elim Opava je určeno ženám a matkám s nezletilými dětmi, které jsou aktuálně ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích nebo jsou svědky tohoto konání. Posláním Krizového centra je zaměřit se na zajištění pomoci obětem domácího násilí z Opavy a okolí poskytnutím krátkodobého krizového ubytování ženám, matkám a jejich dětem bezprostředně ohrožených domácím násilím a ženám a matkám s dětmi nacházejících se v těžké životní krizi v důsledku konfliktního partnerského soužití. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , Web: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE O.S. PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OPAVA Posláním poradny je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti v Opavě ambulantní formou. Nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek. Poskytují poradenství v oblasti: státní sociální podpory, sociální péče, sociálních služeb a zákona o sociálních službách, invalidních důchodů, dávek hmotné nouze, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek, apod. Adresa: Liptovská 1045/21, Opava -Kylešovice Telefon: msk.cz Web: -msk.cz CHARITA OPAVA OBČANSKÁ PORADNA OPAVA Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Adresa: Kylešovská 835/10, Opava Telefon: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VLADIMÍRA MARTÍNKOVÁ Odlehčovací služby jsou poskytovány v domácím prostředí nejen osobám se zdravotním postižením a seniorům, ale všem věkovým kategoriím od 7 let věku, o které pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je zastoupit tuto pečující osobu po nezbytně nutnou dobu k zajištění jejího odpočinku nebo zástup v době její nemoci, návštěvy lékaře či vyřizování ostatních osobních záležitostí. Adresa: Horní náměstí 131/48, Opava Telefon: Web: -rodine.cz OSOBNÍ ASISTENCE CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE O.S. OSOBNÍ ASISTENCE OPAVSKO Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. V rámci osobní asistence zajišťujeme individuální bezbariérovou dopravu. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstač

10 nost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku. Služba je zajišťována osobám z okresu Opava. Cíle osobní asistence umožnit uživateli služby žít v přirozeném prostředí, podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele, umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk, podpořit uživatele při překonávání osamělosti, navazovat společenské kontakty a realizovat jeho zájmy, přání a potřeby, oddálit pobytovou (dříve ústavní) péči v případě, že hrozí. Adresa: Liptovská 1045/21, Opava -Kylešovice Telefon: msk.cz Web: -msk.cz VLADIMÍRA MARTÍNKOVÁ Služby osobní asistence jsou poskytovány nejen handicapovaným osobám s tělesným postižením a seniorům, ale i osobám všech věkovým kategorií od 7 let věku. Poskytuje: péči v domácím prostředí, doprovody a odvozy nejen k lékařům, dopomoc s vyřizováním osobních záležitostí na úřadech, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Adresa: Horní náměstí 131/48, Opava Telefon: Web: -rodine.cz PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba umožňuje seniorům a zdravotně postiženým, kteří mají sníženou soběstačnost, co nejdelší pobyt ve vlastním sociálním prostředí. Profesionální péče je poskytována formou pečovatelských služeb. Mezi úkony poskytované v domácím prostředí patří hygiena, celková koupel, pomoc při podání jídla, dovoz obědů, nákupy, nutné pochůzky, úklidy, sociální poradenství apod. CHARITA OPAVA CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: Kylešovská 835/10, Opava Telefon: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OASA OPAVA O.P.S. Adresa: Poštovní 239, Raduň Telefon: Web: -oasa.cz SENIORCENTRUM OPAVA, P.O. Adresa: Rolnická 1550/24, Opava Telefon: Web: -opava.cz VLADIMÍRA MARTÍNKOVÁ Adresa: Horní náměstí 131/48, Opava Telefon: Web: -rodine.cz TÍSŇOVÁ PÉČE SLEZSKÁ DIAKONIE TÍSŇOVÁ PÉČE DORKAS Tato služba napomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním, které žijí na území Moravy a Slezska snížit zdravotní, sociální a kriminální rizika a umožňuje setrvat co nejdéle v navyklém domácím prostředí. Stisknutím tísňového tlačítka si uživatelé kdykoliv přivolají okamžitou a odbornou pomoc (pády, náhlé zhoršení zdravotního stavu a jiné krizové situace). Služba přispívá ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu, posiluje soběstačnost a sebedůvěru a současně poskytuje úlevu a podporu pečujícím rodinám. Adresa: Rolnická 55/360, Ostrava Nová Ves Telefon: Web: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC ELPIDA O.P.S. LINKA SENIORŮ Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce a tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě. Adresa: Limuzská 2110/8, Praha 10 Telefon: Web:

11 SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY SENIOŘI BYDLENÍ PRO SENIORY SENIORCENTRUM OPAVA, P.O. Ubytování formou nájemního bydlení je poskytováno seniorům a invalidním důchodcům na základě pořadníku schváleného zřizovatelem. Adresa: Rolnická 1550/24, Opava Telefon: Web: -opava.cz DOBROVOLNICTVÍ ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ELIM Náplní dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické služby. Dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolníky zdravotním a sociálním organizacím. Dobrovolníci pomáhají dětem, mládeži, zdravotně postiženým, seniorům či dlouhodobě nemocným. Dobrovolníkem se může stát každý občan ČR, starší 15 let, v programu Pět P musí být navíc plnoletý. Dobrovolník musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít čistý trestní rejstřík. Dobrovolník je ten, kdo ze své dobré vůle a ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku nebo organizaci, jejímž posláním je realizace veřejně prospěšné činnosti. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , Web: KLUBY PRO SENIORY KLUBY DŮCHODCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Společenská, kulturní a jiná zájmová činnost pro seniory. Do klubu může přijít kdokoliv ze seniorů, kluby jsou zpřístupněné v pracovních dnech h. Každý klub má svou vedoucí, která klub spravuje a zajišťuje jeho chod. Adresa: Adresa: Adresa: Masarykova třída 25, Opava Na Pastvisku 14 a, Opava, Horní náměstí 48, Opava SENIORCENTRUM OPAVA, P.O. SENIORKLUB Provozuje volnočasové aktivity pro seniory, k dispozici je internet pro seniory zdarma. Provozní doba pondělí čtvrtek h. Adresa: Rolnická 1550/24, Opava Telefon: Web: -opava.cz CHARITA OPAVA KLUB SV. ANEŽKY Klub pro seniory Charity Opava slouží občanům, kteří potřebují kontakt ze společenským prostředím. Hlavním cílem je umožnit opavským seniorům: psychosociální rehabilitaci, aktivizaci, informovanost o Opavě kultura, sociální služby, veřejný život, setkávání s obyvateli města Opavy různého věku obgenerační setkávání, naplnění volného času smysluplnou činností, přednášková a vzdělávací činnost, společenská a přátelská setkávání. Adresa: Masarykova třída 342/39, Opava Telefon: MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE CHARITA OPAVA MOBILNÍ HOSPICOVÁ JEDNOTKA POKOJNÝ PŘÍSTAV Hospicová péče nemocným nabízí zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění. Posláním Charitní hospicové péče je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých. Cílem je aby: Klient netrpěl nesnesitelnou bolestí Za všech okolností byla respektována jeho lidská důstojnost Nezůstal osamocen Zůstala zachována co nejvyšší možná kvalita života Služba je terénní, tzn., že je poskytována v domácnosti klienta. Pro kvalitní zajištění služby je potřebná dobrá spolupráce s rodinou

12 Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby. Adresa: Kylešovská 835/10, Opava Telefon: OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY Nabízí úkony agentury domácí zdravotní péče, která je definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním. Je poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí. Zahrnuje odborné služby, které poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem. Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře. Zapůjčují zdravotnické pomůcky (polohovací postele s příslušenstvím, inv. vozíky, toaletní křesla, chodítka, atd.). OSTATNÍ KONTAKTY MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Krnovská 71C, tel.: příspěvek na péči, komunitní plánování MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ POMOCI ZDRAV. POSTIŽENÝM OBČANŮM Krnovská 71C, tel.: příspěvek na provoz motorového vozidla, jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (pro tělesně, zrakově a sluchově postižené občany), příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení nebo celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. CHARITA OPAVA CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: Kylešovská 835/10, Opava Telefon: OŠETŘOVATELSKÁ A SESTERSKÁ AGENTURA OASA OPAVA S.R.O AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE OASA OPAVA Adresa: Poštovní 239, Raduň Telefon: Web: -oasa.cz MEDEA DOMÁCÍ PÉČE S.R.O. Adresa: Sušilova 1, Opava Telefon: Web:

13 SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY DĚTI A RODINA 22 23

14 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DĚTI A RODINA AZYLOVÝ DŮM ARMÁDA SPÁSY V ČR AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Služba je poskytovaná matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové situaci, spojené se ztrátou bydlení. Jsou fyzicky soběstačné a mají zájem svou situaci řešit. Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná -li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání. Cílem projektu je řešit potřeby těhotných žen a matek s dětmi v nepříznivé životní situaci, obzvláště ocitnou -li se bez přístřeší. Základní službou v azylovém domě pro matky s dětmi je, poskytnout uživatelům na přechodnou dobu ubytování, pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace, podporu uživatelů využívat běžné zdroje společnosti a vést samostatný život. Snahou je zvyšovat kvalitu života matek, dětí a odpovědnost za společné věci. Uživatelé služby jsou dále podporováni při vedení domácnosti, hospodaření apod. Uživatelkám se poskytuje podpora formou individuálního plánování, řešení své momentální nepříznivé životní situace. Služba je poskytována celodenně o kapacitě 40 lůžek. Adresa: Rybářská 484/86, Opava Telefon: E -mail: Web: DENNÍ STACIONÁŘ CHARITA OPAVA MRAVENEČEK Denní stacionář Mraveneček je svým posláním určen pro děti, dorost a mladé dospělé se zdravotním postižením, konkrétně s těžkou a hlubokou mentální retardací a autismem, kombinovanými vadami od 3 do 26 let z Opavy a blízkého okolí. Uživatelé jsou do stacionáře sváženi a odpoledne rozváženi domů. Stacionář tedy poskytuje denní ambulantní služby. Mraveneček se svou činností snaží poskytovat takové služby, které vedou k co možná nejvyššímu individuálnímu rozvoji a soběstačnosti každé takto handicapované osoby. Svou intenzivní individuální péčí usiluje o naplnění životního potenciálu každého uživatele. Stacionář se svým charakterem snaží každému takto zdravotně postiženému lépe se vyrovnat se svým handicapem a umožnit jejich rodinám načerpat nové síly v péči. Při realizaci výchovně -vzdělávacích aktivit vycházejí pracovníci ze stávajícího stavu uživatele, z jeho schopností a dovedností a snaží se přizpůsobit nabývání dovedností a vědomostí takovému tempu, které vyhovuje vlastním silám každého z uživatelů. Aktivity prováděné ve stacionáři se zaměřují především na rozvoj senzomotorických schopností, rozvoj řeči, celkovou koncentraci a koordinaci pohybů. Činnosti se přizpůsobují pohybovému handicapu či jiné přidružené vadě. Nejdůležitějším posláním stacionáře je zlepšení či neprohloubení tělesného postižení a rozvoj sebeobsluhy, tzn. zajištění takových aktivit, které povedou k takto směřovanému cíli dle individuálních schopností každého uživatele. Adresa: Neumannova 640/3, Opava 7 Telefon: E -mail: DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SÍRIUS, P.O. Zařízení poskytuje celoroční pobytové služby dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let. Službu lze poskytovat výjimečně déle i osobám zcela imobilním nad 26 let, s vysokou mírou podpory, závislým na pomoci druhé osoby při všech životních úkonech. Chtějí klientům umožnit prožít aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost formou poskytování individuálně plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti, schopnosti a samostatnost. Usilují o to, aby všem dětem zprostředkovali vzdělávání a školní docházku a umožnili jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života a využívání běžných služeb společnosti. Adresa: Mánesova 1684/7, Opava Telefon: E -mail: Web: -opava.cz INTERVENČNÍ CENTRUM BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, O.S. INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA Jedná se o sociální službu, jejímž posláním je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Služba intervenčního centra je nabízena a poskytována osobám ohroženým násilným chováním a osobám, které jsou svědky domácího násilí. V případech vykázání spolupracuje s Policií České republiky. Adresa: ul. 28. října č. 124, Ostrava Telefon: E -mail: Web:

15 KRIZOVÁ POMOC ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. KRIZOVÉ CENTRUM ELIM OPAVA Krizové centrum Elim Opava je určeno ženám a matkám s nezletilými dětmi, které jsou aktuálně ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích nebo jsou svědky tohoto konání. Posláním Krizového centra je zaměřit se na zajištění pomoci obětem domácího násilí z Opavy a okolí poskytnutím krátkodobého krizového ubytování ženám, matkám a jejich dětem bezprostředně ohrožených domácím násilím a ženám a matkám s dětmi nacházejících se v těžké životní krizi v důsledku konfliktního partnerského soužití. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , E -mail: Web: NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ EUROTOPIA OPAVA O.P.S. NZDM KLUB MODRÁ KOČKA Klub Modrá kočka je určen pro děti a mládež ve věku 6 až 15 let s již téměř desetiletou tradicí, který nabízí pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací a prostor pro smysluplné trávení volného času. Posláním klubu je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Klub funguje na principu nízkoprahovosti. Znamená to, že je maximálně přístupný. Je tedy otevřen každému, kdo splňuje věkovou hranici. Nezáleží na tom, jakou má barvu vlasů, do které chodí školy, jaký používá mobilní telefon, co má z češtiny, jestli umí plavat ani, zda má v kapse nějaké peníze. Naše služby jsou poskytovány zdarma. Můžeš si u nás jen tak posedět, popovídat s kamarády, zahrát fotbálek, poslouchat hudbu nebo jen tak odpočívat. Nebo s námi také můžeš vyrazit na různé zajímavé výlety nebo tábory. A hlavně, pokud máš nějaký problém, najdeš zde vždy spoustu ochotných pracovníků, kteří Ti pomohou s jeho řešením : o) Adresa: Hradecká 650/16, Opava Telefon: , E -mail: Web: ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB MAGNET Nízkoprahový klub poskytuje dětem a mládeži z Opavy a okolí bezpečné zázemí a odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací (např. problémy s rodinou, ve škole, v partnerských vztazích apod.). Pracovníci zařízení se snaží prostřednictvím volnočasových aktivit rozvíjet jejich zájmy a podporovat je při dosahování osobních cílů. To vše s ohledem na jejich osobní potřeby, hodnoty, názory, kulturu a prostředí, ve kterém klienti žijí. V Magnetu najdou děti a mládež ve věku od 6 do 19 let žijící nebo se právě zdržující v Opavě a blízkém okolí bezpečné zázemí, podporu a odbornou pomoc v situacích, které jsou pro ně obtížné. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , E -mail: Web: ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB LEGAL Posláním nízkoprahového klubu Legal je poskytovat mládeži z Opavy a okolí ve věku let bezpečné a motivující zázemí v podobě klubu. Zde se mohou setkávat s kamarády, věnovat se různým volnočasovým aktivitám a poradit se s pracovníky o svých problémech a o svých životních situacích, které nejsou schopni sami bez pomoci zvládnout či vyřešit. Snahou pracovníků je poskytnout mladým lidem dostatek informací, podpory a odborné pomoci a tím usnadnit jejich uplatnění v budoucím životě. Cílem je poskytovat mladým lidem zázemí a smysluplné využití trávení volného času, aktivizovat oboustrannou komunikaci, nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních situací, usnadnit klientům orientaci a uplatnění ve společnosti prostřednictvím odborného přístupu profesionalizovaného týmu. Adresa: Hradecká 650/16, Opava Telefon: E -mail: Web: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CHARITA OPAVA OBČANSKÁ PORADNA OPAVA Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Adresa: Kylešovská 835/10, Opava Telefon: E -mail: EUROTOPIA OPAVA O.P.S. PORADENSKÉ STŘEDISKO EUROTOPIA Poradenské středisko je určeno pro lidi z Opavy a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. K dispozici je zkušený tým pracovníků právník a sociální pracovnice, jejichž služby jsou bezplatné. Poradna zaručuje diskrétnost, nestrannost a respekt k lidem a k jejich rozhodnutí. Usiluje o to, aby lidé věděli, jaká mají práva a příležitosti a co po nich mohou chtít ostatní

16 V jakých oblastech nabízí pomoc? Půjčky, zadlužení, exekuce a osobní bankrot Diskriminace Bydlení Pracovně-právní vztahy Vzdělání a jeho nabídka Potíže týkající se partnerských vztahů a rodinného soužití Nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměstnaností Sociální dávky a systém sociálních služeb Zprostředkování návazných služeb A další Adresa: Zacpalova 379/27, Opava Telefon: E -mail: Web: ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. PORADNA PRO VEŘEJNOST Cílovou skupinou jsou občané od 15-ti let výše, kteří se dostali do obtížné životní situace. Poradna pro veřejnost nabízí svým uživatelům pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po dobu trvání obtíží. Na Poradnu pro veřejnost se můžete obrátit s problémy v oblastech: domácí násilí, rodina a mezilidské vztahy; bydlení; majetkoprávní vztahy; sociální zabezpečení; pracovně právní vztahy a zaměstnanost; dluhová problematika; občanské soudní řízení; řešení problémů domácího násilí; ochrana spotřebitele. Poradna pro veřejnost nabízí odborné sociální poradenství; konzultace s právníkem; konzultace s psychologem. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , E -mail: Web: INSTITUT PEDAGOGICKO -PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ČR CENTRUM PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OPAVA Soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko -psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství; provádí analýzy a průzkumy související s poskytováním poradenských služeb a s pedagogicko -psychologickými aspekty vzdělávání; vytváří koncepce vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb; organizuje aktivity dalšího vzdělávání odborných pracovníků poskytujících služby poradenství ve školství; zabezpečuje přenos odborných informací z oblasti poradenství ve školství; připravuje a vydává metodické publikace a informační materiály z oblasti poradenství ve školství. Adresa: Husova 307/17, Opava Telefon: E -mail: Web: CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, P.O. RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA OPAVA Poradna poskytuje odborné sociální poradenství v manželských, rodinných, partnerských a mezigeneračních vztazích, rozvodové a porozvodové poradenství, rodinnou terapii (úpravu vzájemných vztahů v kontextu rodiny), terapii při řešení osobních, párových a mezigeneračních vztahů, první psychologickou pomoc v krizových životních situacích, sociálně právní poradenství v rodinných záležitostech, psychologické posuzování budoucích adoptivních rodičů a pěstounů, přípravu žadatelů před přijetím dítěte do rodiny, poradenství pro pěstounské a adoptivní rodiny, řešení mnoha dalších problémů, které vyžadují psychologickou pomoc. Adresa: Pekařská 106/4, Opava Telefon: , E -mail: Web: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VLADIMÍRA MARTÍNKOVÁ Odlehčovací služby jsou poskytovány v domácím prostředí seniorům a osobám se zdravotním postižením od 7 let věku, o které pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je zastoupit tuto pečující osobu po nezbytně nutnou dobu k zajištění jejího odpočinku nebo zástup v době její nemoci, návštěvy lékaře či vyřizování ostatních osobních záležitostí. Adresa: Horní náměstí 131/48, Opava Telefon: E -mail: Web: -rodine.cz OSOBNÍ ASISTENCE CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE O.S. OSOBNÍ ASISTENCE OPAVSKO Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. V rámci osobní asistence zajišťujeme individuální bezbariérovou dopravu. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku. Adresa: Liptovská 1045/21, Opava -Kylešovice Telefon: Web: -msk.cz 28 29

17 VLADIMÍRA MARTÍNKOVÁ Služby osobní asistence jsou poskytovány nejen handicapovaným osobám s tělesným postižením a seniorům, ale i osobám všech věkovým kategorií od 7 let věku. Poskytuje: péči v domácím prostředí, doprovody a odvozy nejen k lékařům, dopomoc s vyřizováním osobních záležitostí na úřadech, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Adresa: Horní náměstí 131/48, Opava Telefon: E -mail: Web: -rodine.cz RANÁ PÉČE SLEZSKÁ DIAKONIE PORADENSKÉ CENTRUM KRNOV RANÁ PÉČE Služba je určena rodinám, které mají malé dítě se specifickými potřebami ve věku od narození do 7 let (rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s autismem, s opožděným či ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů, rodinám, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku a potřebují se poradit, rodinám s předčasně narozeným dítětem. Posláním Poradenského centra Krnov rané péče je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny členy rodiny a společně hledat cesty k rozvoji dítěte. Služba rané péče probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. Je poskytována zdarma. Každá rodina má svou poradkyni, která ji asi jednou měsíčně navštěvuje. Poradkyně a rodiče společně řeší to, co je pro ně důležité podpora v orientaci v nové životní situaci, speciálně pedagogické poradenství, zapůjčování speciálních hraček, pomůcek a literatury, doprovody na jednání s úřady, s lékaři, vyřizování sociálních příspěvků, hledání vhodného směru vzdělávání pro dítě. Adresa: Šmeralova 3, Krnov Telefon: Web: STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA Terénní sociální služba rané péče je poskytována rodinám, ve kterých se narodilo dítě, jehož vývoj je nějakým způsobem ohrožen nebo rodinám, které vychovávají dítě s postižením, a to se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Služba trvá maximálně do 7 let věku dítěte. Speciálně vyškolení odborníci poradkyně rané péče dojíždí do domácností na území celého Moravskoslezského kraje a rodičům podávají informace, instruují je, jak podpořit vývoj dítěte, stimulovat jeho zrak, zapůjčují vhodné pomůcky a hračky a provázejí rodiče nastalou situací. Službu je poskytována bezplatně. Adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava Telefon: , , E -mail Web: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI EUROTOPIA OPAVA O.P.S. SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Služby pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám z Opavy a okolí, kterým pomáháme při řešení obtížných životních situací. Služby zahrnují: Klub Koťátko: Je určen pro předškolní děti ve věku 5 7 let a je provozován v prostorách ZŠ Dvořákovy Sady. Jeho záměrem je podporovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiče v začlenění dětí do hlavního vzdělávacího proudu. V rámci klubu realizujeme komplexní výchovně vzdělávací program. Terénní sociální práce s rodinami: Naši terénní sociální pracovníci vyhledávají potřebné rodiny v opavských lokalitách a pravidelně do rodin docházejí. Rodinám je přímo v domácnosti nabízena komplexní pomoc při řešení sociálních problémů, v případě potřeby právního poradenství nebo systematické dlouhodobější práce jsou rodiny odkázány na služby Poradenského střediska Eurotopia. Doučování dětí, podpora rodiny ve vzdělávání dětí a spolupráce se školou: Nabízíme bezplatné doučování dětí v prostorách škol či v domácnostech, spolupracujeme s rodiči v oblasti školní přípravy dětí apod. Podporujeme spolupráci učitelů s rodinami dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Volnočasové aktivity: Pořádáme víkendové či týdenní pobyty (letní, podzimní, zimní i jarní), příměstské tábory, sportovní aktivity, výtvarné ateliéry, pěvecké, výtvarné a taneční soutěže, zábavné a tvůrčí programy a jednodenní výlety. Vzdělávací programy pro školy: Nabízíme realizaci adaptačních programů, prevetivních programů a programů interkulturní výchovy a vzdělávání pro ZŠ, SOU a SŠ. Adresa: Zacpalova 379/27, Opava Telefon: , E -mail: Web: FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ POBOČKA FOD Služba pobočky FOD se zaměřuje na pomoc a podporu rodinám v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné krizové situaci v rodině, a to sociální prací převážně v terénu v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak odbornou pomocí v prostorách FOD. Služba je zaměřena na včasné odhalení případů ohrožených dětí a rodin s cílem zlepšit rodinné prostředí tak, aby v něm mohly děti zůstat. Hlavní činností je sociální asistence v rodinách s dětmi, sociální poradenství klientům, doučování dětí, doprovázení rodin při řešení problémových situací, zlepšování jejich orientace v síti sociálních služeb, rozvoj a posílení jejich sociálních dovedností, zejména pak rodičovských kompetencí. Fakultativně zprostředkováváme bydlení podnájemní formou na ubytovně Jateční (v rozsahu tří bytů). Konzultační hodiny: Pondělí h., h., v ostatní dny po vzájemné domluvě na pracovišti FOD nebo v terénu Adresa: Zacpalova 379/27, Opava Telefon: E -mail: Web:

18 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ AMT CENTRUM OPAVA PŘI POBOČCE FOD Cílová skupina: Rodiny s dítětem/dětmi a osoby blízké rodině, řešící situaci rozvratu (rozpadu) či obdobnou náročnou životní situaci, dále osoby řešící domácí násilí v rodině. Posláním AMT centra je taková podpora a pomoc, aby každé dítě mohlo žít ve zdravém rodinném vztahu. Nabízíme psychosociální podporu, podporu v komunikaci a ve vztahu mezi rodiči dětí a při vytváření vzájemných dohod v oblasti řešení rozchodové, rozvodové či porozvodové situace. Poskytujeme základní poradenství, asistence, mediace a terapie. Podporujeme rodičovskou komunikaci a pomáháme při setkávání a kontaktu dítěte s rodičem. Konzultační hodiny: Pondělí h., ostatní dny dle předchozího objednání Adresa: Zacpalova 379/27, Opava Telefon: , E -mail: Web: ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. SAS ELIM OPAVA Posláním SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování rodin s dětmi, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit. Cíle SAS Elim Opava: Rodina je schopna zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte. Rodina je schopna svépomocí (za pomoci běžně dostupných prostředků) řešit své problémy. Rodinné vztahy jsou navázány, rodina umí komunikovat mezi sebou. Rodina umí jednat s úřady, školami apod. Klienty služby jsou rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let. Služba je poskytována v přirozeném prostředí rodiny a je bezplatná. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , E -mail: Web: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ O.S. DONA LINKA PRO NEPŘETRŽITOU TELEFONICKOU POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Tato specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím pracuje v nepřetržitém provozu. Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů, respektuje požadavek diskrétnosti a garantuje vysoký standard služeb. Adresa: U Trojice 1042/2, Praha 5 Telefon: , E -mail: Web: SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ LINKA BEZPEČÍ TELEFONICKÁ POMOC DĚTEM Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu anonymity klienta a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje. Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Telefon: E -mail: (volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů) chat.linkabezpeci.cz RODIČOVSKÁ LINKA Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých. Telefon: nebo E -mail: Adresa: Ústavní 91/7, Praha 8 Telefon: E -mail: Web: TERÉNNÍ PROGRAMY OPEN HOUSE OPEN STREET OPAVA Posláním terénního programu OPEN STREET Opava je vyhledávat a kontaktovat děti a mládež ve věku let z Opavy, kteří se nacházejí, nebo mohou nacházet v nepříznivé životní situaci. Cílem terénních pracovníků je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. Budováním vztahu důvěry usilují pracovníci o pozitivní změnu v jejich životě. Provozní doba: PO, ST, PÁ h. Adresa: Masarykova třída č. 39, Opava Telefon: E -mail: Web:

19 SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY DĚTI A RODINA DOBROVOLNICTVÍ ELIM, KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII OPAVA O.S. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ELIM Náplní dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické služby. Dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolníky zdravotním a sociálním organizacím v opavském, bruntálském a vítkovském regionu. Dobrovolníci jsou proškolováni, je s nimi uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti. Dobrovolnické centrum zajišťuje pravidelné supervize a navazující odborná školení. Dobrovolníci pomáhají dětem, mládeži, zdravotně postiženým, seniorům či dlouhodobě nemocným. Dobrovolníkem se může stát každý občan ČR, starší 15 let, v programu Pět P musí být navíc plnoletý. Dobrovolník musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít čistý trestní rejstřík. Dobrovolník je ten, kdo ze své dobré vůle a ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku nebo organizaci, jejímž posláním je realizace veřejně prospěšné činnosti. Adresa: Rolnická 1636/21a, Opava 5 Telefon: , E -mail: Web: PORADENSTVÍ CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI O.S. Připravují programy zaměřené na vzdělávání, na duchovní život, poradenství, na tvořivé (pro maminky nebo maminky s dcerami) a zábavné akce, s možností navázání bližších kontaktů s jinými rodinami, poradenství v oblasti vztahů (předmanželských, manželských, rodinných). Nabízí: poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství, kontakty na odborníky (psychology, lékaře, ), možnost zapůjčení literatury, která se týká období známosti, života v manželství, rodině, dětí. Adresa: Masarykova 39, Opava Telefon: E -mail: Web: DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji (např. nerespektování autority ve škole, doma, záškoláctví, krádeže, experimentování s drogou, šikana apod.) a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Adresa: Hradecká 16, Opava Telefon: , E -mail: Web: -ostrava.cz PEDAGOGICKO -PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školám a školským zařízením se zaměřením na komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (zejm. problematiku osobnostního vývoje, výchovného a vzdělávacího vedení, školní i domácí přípravy, studijních a profesních předpokladů). Součástí činnosti jsou intervenční a preventivní programy, sociálně právní poradenství pro klienty a jejich rodiče, metodická podpora pedagogů škol a rodičů v otázkách výchovy a vzdělávání. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Adresa: Rybí trh 7-8/177-8, Opava Telefon: , E -mail: Web: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SRDCE PŘI ZŠ A PŠ SPC SRDCE poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením (mentálním postižením a tělesným postižením), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu Opava a Bruntál. Mezi hlavní aktivity SPC SRDCE patří podpora integrace zdravotně postižených žáků v mateřských školách, základních školách a středních školách, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika. Součástí poradenských služeb je sociálně právní poradenství pro klienty a jejich zákonné zástupce. Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pracovníků ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách. Služby jsou poskytovány bezplatně. Mezi další aktivity SPC patří kurzy grafomotoriky, synergetické reflexní masáže a craniosakrální terapie, Denisova metoda, program HYPO a KUPOZ a Feuersteinova metoda. Adresa: Slezského odboje 5, Opava Telefon: E -mail: Web: -srdce.cz 34 35

20 DĚTSKÝ DOMOV DĚTSKÝ DOMOV OPAVA Dětský domov zajišťuje péči o děti od 3 do let, které nemají závažné poruchy chování a je u nich soudně nařízena ústavní výchova. Je jim umožněna náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Děti žijí v šesti rodinných skupinách vybavených v rámci současných trendů kuchyňkou, čtyřmi až pěti ložnicemi, obývacím pokojem, sociálním zařízením a pokojem pro tety, takže připomíná běžně fungující rodinné prostředí. Adresa: Rybí trh 14, Opava Telefon: Web: -opava.cz ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC DĚTSKÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC Zařízení poskytuje kojenecké oddělení pro děti do tří let, denní stacionář a speciální MŠ pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami, dětskou rehabilitační ambulanci, zázemí pro rodiče (tři pokoje, obývací pokoj s kuchyňkou, sociální zařízení týdenní rehabilitační pobyty, zácvik v péči o dítě, zácvik budoucích osvojitelů v péči o dítě navázání vztahu, zázemí pro tzv. utajené porody, ubytování pro nezletilé matky a jejich děti), prenatální terapie pro děti předčasně narozené, pro děti odcházející do náhradní rodinné péče pomoc v navázání citové vazby mezi dítětem a jeho novými rodiči, pro děti a rodiče z ambulance rehabilitace, snoezelen terapie, poskytují sociálně -právní ochranu dětí (zajišťují péči o děti vyžadující okamžitou pomoc na tzv. krizová lůžka přijímají dívky do 18 let, chlapce do 12 let, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to na nezbytně dlouhou dobu, do vyřešení sociální situace či vydání předběžného opatření). Adresa: Nákladní 29, Opava Telefon: E -mail: Web: FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ KLOKÁNEK ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC Klokánek nabízí přechodnou rodinnou péči pro děti z celé republiky a usiluje o to, aby děti šly co nejdříve zpět do biologické rodiny nebo do náhradní rodiny. Během pobytu je dětem poskytována sociální rehabilitace s cílem děti aktivizovat a podpořit jejich zdravý vývoj. Klokánek je pobytová služba. Děti po přechodnou dobu bydlí v bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech tety. Přičemž každá z nich má na starosti 4 děti. O děti se kromě tet také starají strejdové, sociální pracovníci, psycholog, logoped, speciální pedagog a pediatr. Cílová skupina, které je služba a sociálně -právní ochrana poskytována: dětem od 0 do 18 let věku, vč. dětí dosud nenarozených, dětem a mládeži do 26 let věku (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání) ohrožené společensky nežádoucími jevy, neposkytujeme péči dětem, které potřebují trvalý lékařský dohled (děti s tělesným, duševním, psychickým postižením nebo děti s kombinovanými vadami). Cílem služby je: zajistit dítěti přechodnou péči postavenou na principech rodinné péče, je -li to možné s maximální podporou kontaktu dítěte s jeho vlastními rodinnými a blízkými vztahy (teta, sociální pracovník), návrat dítěte do vlastní rodiny není -li to možné, podpořit jejich svěření do trvalé náhradní rodiny (sociální pracovník). Adresa: Osada Míru 313, Dolní Benešov Telefon: , , , E -mail: Web: AKTIVITY K PODPOŘE RODINY, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KLUBOVÁ ČINNOST BABY CLUB KAČKA MATEŘSKÉ CENTRUM OASA Aktivity pro rodiče a děti od těhotenství do 6 let věku dítěte. Kurzy cvičení, plavání, volné vstupy do herny a bazénu, akce pro děti během celého roku. Adresa: Jateční 7, Válečkova 16 Opava Telefon: , E -mail: Web: KLUB PŘÁTEL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ ELIŠKA Pravidelně pořádájí letní integrační tábor v tuzemsku; letní ozdravný a integrační pobyt u moře; činnost Klubu mladých nabízí mladým lidem s postižením program přizpůsobený jejich zájmům a potřebám; tvořivá dílna podporuje realizaci mladých lidí s postižením (výroba keramiky, malba na sklo a další); relaxační víkendové pobyty pro maminky; činnost integrovaného pěveckého sboru Kulhavá noha. Adresa: E. Krásnohorské 8, Opava Telefon: , E -mail: Web:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více