XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM"

Transkript

1 XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Centrum pro rozvoj péče Organizační výbor děkuje všem sponzorům konference: Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Obsah 1 Úvodní slovo Poøádá Program Plánek konferenèního patra Dùležité upozornìní pro pøednášející PROGRAM XXXI. Konference sociální psychiatrie Další dùležité informace Pøednášky zahranièních hostù Abstrakta LEDOVEC, o.s Obèanské sdružení KOLUMBUS Doprovodné výstavy

4 2

5 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegynì, kolegové, pøátelé a pøíznivci sociální psychiatrie, dovolte mi, abych Vás jménem výboru sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP ve spolupráci s Karlovarským krajem srdeènì uvítal na tøicáté první konferenci sociální psychiatrie. V tomto roce se chceme zabývat tématem zotavení (recovery). Zotavení jako cíl péèe u osob se závažným duševním onemocnìním se zamìøuje na dosažení takového stavu, ve kterém je nemocný co nejvíce zapojen do života spoleènosti, dokáže zastávat rùzné sociální role a nalézat ve svém životì smysl i pøes nìkteré pøetrvávající pøíznaky své nemoci. Takový cíl nabízí možnost zapojení zdravotnických služeb a odborníkù ambulantní i lùžkové psychiatrie, psychoterapie, ale rovnìž také farmakoterapie, spoleènì se sociálními pracovníky, kteøí se dnes významnì podílejí na poskytování psychiatrické rehabilitace. Cíl zotavení je ale pøedevším výzvou pro samotné uživatele a jejich rodinné pøíslušníky. Koncept péèe, který si klademe jako letošní téma, tedy mùže spojovat profesionály rùzného zamìøení, uživatele a jejich pøíbuzné. Pøáli bychom si, aby letošní konference byla fórem k výmìnì zkušeností, poznatkù èi výsledkù výzkumu v této oblasti. Téma zotavení bude uvedeno Jaapem van Weeghelem, nizozemským výzkumníkem, autorem øady publikací v této oblasti a Jeannette Hardingovou, britskou trenérkou ve sféøe uživatelských aktivit a mezinárodní expertkou na téma zotavení a uživatelských perspektiv. Místo konání konference v Karlových Varech jsme zvolili zámìrnì. Karlovarský kraj patøí k regionùm s nejménì rozvinutými službami pro osoby s duševním onemocnìním. Konference ve spolupráci s Karlovarským krajem chce podpoøit projekt zamìøený na posílení sociálnì rehabilitaèních služeb pro osoby s duševním onemocnìním, boj se stigmatem a vzdìlávání profesionálù právì v tomto regionu. Konference bude stejnì jako v minulých letech probíhat formou plenárních pøednášek, tematických panelù, workshopù a posterù. Je nám potìšením pøivítat kolegynì a kolegy, kteøí se na nich budou chtít podílet. Pøejeme Vám pøíjemný pobyt. Za výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda 3

6 2 POØÁDÁ Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP ve spolupráci s: Karlovarským krajem Kanceláøí WHO v Èeské republice Centrem pro rozvoj péèe o duševní zdraví o.s. Kolumbus Asociací komunitních služeb Konference se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného Organizaèní a programový výbor: MUDr. Ondøej Pìè MUDr. Juraj Rektor MUDr. Lenka Vachková Mgr. Barbora Wenigová Mgr. Pavla Šelepová MUDr. Petr Hejzlar MUDr. Pøemysl Suchomel MUDr. Zuzana Foitová PhDr. Václava Probstová, CSc. Mgr. Michal Balabán PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Vìdecký sekretariát konference: Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP MUDr. Ondøej Pìè Klinika ESET Vejvanovského Praha 4 Tel:

7 Organizaèní sekretariát konference: AMEPRA, s.r.o. Španìlská Praha 2 Tel: Fax: Kontaktní osoba pro konferenci: Ing. Hana Benešová tel: , Místo konání konference XXI. konference sociální psychiatrie se koná v hotelu Thermal v Karlových Varech. Adresa Thermal - F, a.s., I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary 5

8 3 Program místnost KONGRESOVÁ èas HALA ètvrtek 4. listopadu REGISTRACE KONGRESOVÝ SÁL ÈERVENÝ SALÓNEK 1 ÈERVENÝ SALÓNEK TISKOVÁ KONFERENCE ZAHÁJENÍ KONFERENCE A ÚVODNÍ PØEDNÁŠKY Pìè O., Èermák M., Raboch J., Wenigová B., Lang A., Balabán M. pøedsedá Rektor J. Správková S., Wenigová B., Stuchlík J., Šteflová A., Pìè O pøestávka SATELITNÍ SYMPOZIUM Eli Lilly - Španiel F WELCOME DRINK CIRKUS PACIENTO (obèanské sdružení Ledovec) pátek 5. listopadu PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Pìè O. Harding J., van Weeghel J., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M., Hlísníková M., Jaroš J kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Pìè O. Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení pøestávka na obìd PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Dragomirecká E. Probstová V., Pìè O., Hejzlar P., Halíø M., Pfeiffer J., Klouèková T kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Wenigová B. Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji WORKSHOP Závišek J.: Diskuse k problematice zákona o sociálních službách MOSER KNIHOVNA KLUB PEKLO TEMATICKÁ SEKCE moderuje Foitová Z.: Zotavení z perspektivy uživatelù / zotavení rodiny WORKSHOP Asmongyová Z., Pìèová J.: Na cestì domù Jak mùže kdo z nás. pøispìt? 6

9 místnost èas KONGRESOVÁ HALA KONGRESOVÝ SÁL ÈERVENÝ SALÓNEK TEMATICKÁ SEKCE moderuje Pìè O. Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení AUKCE OBRAZÙ o.s. Kolumbus TEMATICKÁ SEKCE moderuje Bartoš J. Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji ÈERVENÝ SALÓNEK 2 TEMATICKÁ SEKCE moderuje Dragomirecká E. Zdravotní a sociální péèe pøekryvy a propasti FOCUS GROUP vyhrazeno pro diskuzní skupinu na téma psychoedukace (informace u registrace) MOSER KNIHOVNA KLUB PEKLO TEMATICKÁ SEKCE moderuje Hejzlar P. Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných WORKSHOP Pfeiffer J., Kaèírková P.: 10 krokù transformace instituce SPOLEÈENSKÝ VEÈER S RAUTEM sobota 6. listopadu PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Foitová Z. Koneèný M., Veèeøová - Procházková A., Rektorová B., Poliaèik R., Závišek J kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Hejzlar P. Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných ZAKONÈENÍ KONFERENCE výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP WORKSHOP Blabolová A., Dragomirecká E., Bankovská Motlová L.: Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS WORKSHOP Klímová H., Roubalová V.: TRANSGENERAÈNÍ PØENOS TRAUMATU A MOŽNOST UZDRAVOVÁNÍ - zkušenost se skupinovou psychoterapií následkù holocaustu na rodiny (první prezentace tøináctileté práce terapeutického týmu) 7

10 4 PLÁNEK KONFERENÈNÍHO PATRA ) Kongresový sál 2) Kongresová hala vystavovatelé 3) Knihovna 4) Èervený salonek 1 5) Èervený salonek 2 6) Moser 7) Registrace 8

11 5 DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ PRO PØEDNÁŠEJÍCÍ Všechny aktivní úèastníky upozoròujeme na nutnost dodržení vymezeného èasu jejich pøednášek. Pøedsedové sympozií mají povinnost ukonèit sympozium pøesnì podle programu. Jednací jazyky konference: èeština, slovenština, angliètina PROHLÁŠENÍ O SMLUVNÍCH VZTAZÍCH S FARMACEUTICKÝM PRÙMYSLEM ZA ROK 2010 Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP žádá všechny pøednášející, aby pøed svou prezentací uvedli Prohlášení o smluvních vztazích s farmaceutickým prùmyslem formou snímku poèítaèové prezentace. Prohlášení by mìlo obsahovat názvy všech farmaceutických firem, se kterými mìl pøednášející smluvní vztah za poslední kalendáøní rok (2010). Prohlášení umožní posluchaèùm brát v úvahu možnost konfliktu zájmu pøi posuzování objektivity prezentace. Prezentaèní technika Ke všem pøednáškám v rámci sympózií a tematických sekcí (s výjimkou workshopù) bude k dispozici dataprojektor s poèítaèem vybaveným MS Office a OS Windows. Vzhledem k riziku technických potíží prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnìjší pøípady. Pøednášející mají možnost o pøestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formì a technických požadavcích pro svou prezentaci. Technického pracovníka naleznete buï v hlavním sále, nebo na registraci. V pøípadì souhlasu pøednášejícího bude jeho prezentace zveøejnìna v CD sborníku konference. 9

12 6 PROGRAM XXXI. Konference sociální psychiatrie Ètvrtek Registrace Zahájení konference a úvodní pøednášky /Kongresový sál/ Zahájení konference Pìè O. za poøadatele; Èermák M., námìstek hejtmana Karlovarského kraje; Raboch J. za výbor Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP; Wenigová B., Lang A., Balabán M. za spolupoøadatele Úvodní pøednášky pøedsedá Rektor J. Správková S.: Projekt podpory rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocnìním Wenigová B., Stuchlík J.: Projekt rozvoje sociálních služeb pro duševnì nemocné v Karlovarském kraji Šteflová A.: Rozvoj péèe o duševní zdraví v regionech - priorita v agendì WHO Pìè O.: Koncept zotavení a jeho význam v rùzných oblastech péèe o lidi se závažnou duševní poruchou Pøestávka Satelitní symposium Eli-Lilly /Kongresový sál/ Španiel F.: Jak udržet pacienta se schizofrenií nad vodou - prevence, adherence a edukace Welcome drink /Kongresová hala/ CIRKUS PACIENTO (obèanské sdružení Ledovec) Pátek Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Pìè O. Harding J.: Moje pokraèující cesta zotavení /anglicky s èeským souhrnem/ Van Weeghel J.: Zotavení a rehabilitace: na cestì k osobám se závažnou duševní poruchou jako plnohodnotným obèanùm /anglicky s èeským souhrnem/ Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M.: Zotavení a psychoedukace Hlísníková M.: Zotavení z hlediska pøíbuzných Jaroš J.: Zapojení uživatelù do komunitního plánování služeb pro uživatele psychiatrické péèe Kávová pøestávka 10

13 Tématické sekce a workshopy Tématická sekce Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji /Èervený salónek 1/ moderuje Wenigová B. Šelepová P., Wenigová B.: Mapování stigmatu a diskriminace osob s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje Wenigová B., Pìè O., Stuchlík J., Šelepová P.: Výsledky mapování stavu služeb a potøeb poskytovatelù a uživatelù služeb pro duševnì nemocné v Karlovarském kraji. Jaké nové sociální služby v kraji vzniknou Kaèírková P.: Transformace krajské sítì služeb pro ohrožené dìti- model komplexního pøístupu Tématická sekce Zotavení z perspektivy uživatelù / zotavení rodiny /Moser/ moderuje Foitová Z. Harding J.: Zaøazování peer-pracovníkù do týmù duševního zdraví Rùžièková M., Øíèan P.: Komunitní služba z pohledu uživatelù Rùžièková M.: Zakládání komunitní služby na Hlinecku Tématická sekce Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení /Kongresový sál/ moderuje Pìè O. Minárik P., Dimitrov I., Hašto J., Luliak M.: Križovatky psychoterapie a neurovied Leczová D., Hrindová T., Frecer M.: Program Manažment choroby a zotavenia a jeho efektivita v oblasti zotavenia pacientov so závažnou duševnou poruchou Vrbová A., Støelcová H.: Podporované vzdìlávání pro žáky s duševním onemocnìním v Plzeòském kraji Workshop /Knihovna/ Asmongyová Z., Pìèová J.: Na cestì domù Jak mùže kdo z nás pøispìt? Workshop /Èervený salónek 2/ Závišek J.: Diskuse k problematice zákona o sociálních službách Pøestávka na obìd Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Dragomirecká E. Probstová V., Pìè O.: Jak mùže pøispìt psychoterapie k zotavení závažnì duševnì nemocných Hejzlar P., Halíø M.: Multidisciplinární spolupráce - rùzné pohledy na zotavení? Pfeiffer J.:Transformace ústavní v komunitní péèi jako nezbytná podmínka pro recovery model. EU perspektiva. /audiovizuální záznam/ Klouèková T.:Pilotní projekt transformace ÚSP v 13 krajích v ÈR Kávová pøestávka Tématické sekce a workshopy 11

14 Tématická sekce Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji /Èervený salónek 1/ moderuje Bartoš J. Horáková P., Pøíhoda P., Filipová L.: Zhodnocení 5letého fungování anonymní on-line poradny na Samková M.: Centrum sociální rehabilitace inspirace pro Karlovarský kraj Hoïboï J.: Case management inspirace pro Karlovarský kraji Andrejkiv P.: Možnosti propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péèe u jedincù s psychiatrickým onemocnìním Tématická sekce Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení /Kongresový sál/ moderuje Pìè O. Èerná P., Talandová H.: Asertivní tým první zkušenosti Horsáková J.: Komplexní péèí k úzdravì Blabolová A., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E.: Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocnìním Melichárek Z.: Metodologie a praktické zkušenosti zavedení pohybového programu do èasového harmonogramu psychotických klientù Tématická sekce Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných /Moser/ moderuje Hejzlar P. Hollý M., Novák P., Lang A., Broukalová L., Pìè O., Wenzl J.: Nikdy nekonèící cesta propojování služeb pøed a za plotem Kališová L., Raboch J., Èerný M., Nawka A.: Hodnocení kvality péèe o dlouhodobì psychiatricky nemocné umístìné v psychiatrických zaøízeních výsledky mezinárodního projektu DEMoBinc Fojtíèek M.: Jak nevyjasnìnost rolí podporuje zotavení zkušenost z Terapeutického centra Ledovec Tématická sekce Zdravotní a sociální péèe pøekryvy a propasti /Èervený salónek 2/ moderuje Dragomirecká E. Dragomirecká E.: Co jsme podìdili aneb èísla a data z historie psychiatrické péèe Kodymová P.: Sociální práce v pøedváleèném období pøedstavy a realita Kaucký D.: Jen setmìní na cestì? Pìè O.: Týmy pøípadového vedení jako možnost pøekryvu propasti Neudorflová E., Tomášová B.: Kasuistiky pacientù/klientù služby Sociální a pracovní zaèleòování osob s duální diagnózou Jozífková E.: Minoritní sexualita preference pro sadomasochistický sex Workshop /Knihovna/ Pfeiffer J., Kaèírková P.: 10 krokù transformace instituce Focus group /Èervený salónek 2/ Vyhrazeno pro diskusní skupinu na téma psychoedukace (informace u registrace) 12

15 Aukce obrazù o.s. Kolumbus /Kongresový sál/ Spoleèenský veèer s rautem /Klub Peklo / hudba: Maracas band /jazzové trio/ Diskotéka Sobota Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Foitová Z. Koneèný M.: Psychiatrické oddìlení nemocnice jako èlánek na cestì k zotavení Veèeøová Procházková A.: Zotavení a psychofarmaka léèit pacienta, ne chorobu Rektorová B., Poliaèik R.: Zotavení v ambulantní praxi - kazuistika Závišek J.: Zákon o sociálních službách è. 108/2006 Sb. - povinnosti zdravotnických zaøízení Kávová pøestávka Tématické sekce a workshopy Tématická sekce Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných /Kongresový sál/ moderuje Hejzlar P. Kališová L., Raboch J., Petr T.: Vypracování ukazatelù kvality péèe pro úèely jejího monitorování. Projekt WHO. Fojtíèek M.: Cirkus Paciento v psychiatrických léèebnách zpráva ze štace 2010 Matzová Z., Šuba J., Škodáèek I.: Lieèba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku Workshop /Èervený salónek 1/ Blabolová A., Dragomirecká E., Bankovská Motlová L.: Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS Workshop /Èervený salónek 2/ Klímová H., Roubalová V.: TRANSGENERAÈNÍ PØENOS TRAUMATU A MOŽNOST UZDRAVOVÁNÍ - zkušenost se skupinovou psychoterapií následkù holocaustu na rodiny (první prezentace tøináctileté práce terapeutického týmu) Zakonèení konference /Kongresový sál/ výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP POSTERY: Šelepová P., Nosková L.: Zahranièní stáže v oblasti péèe o duševní zdraví Novák P.: 20 let od založení Fokusu sdružení pro péèi o duševnì nemocné Barešová Z., Wenigová B.: Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje 13

16 Žabová R., Sochorová G.: Rozdílné pohledy na vedení pøípadu. Kterou cestou se vydat?(kasuistika) Španiel F., Hrdlièka J., Kožený J., Motlová L., Novák T.: Program prevence relapsu psychotických onemocnìní ITAREPS: Redukce poètu hospitalizací o 77% Kodymová P., Blabolová A., Dragomirecká E.: Aktivizaèní techniky v historii léèby jedincù s duševním onemocnìním. Pøínos pro jednotlivce, nebo instituci? Horáková P.: Nabídka vzdìlávacích kurzù Centra pro rozvoj péèe o duševní zdraví VÝSTAVY /Kongresová hala/: Výtvarné práce pacientù psychoterapeutického oddìlení nemocnice Ostrov 14

17 7 DALŠÍ DÙLEŽITÉ INFORMACE REGISTRACE Pøi registraci na konferenci obdržíte víceúèelovou visaèku s Vaším jménem. Bez této visaèky Vám nebude povolen pøístup na odborný program a doprovodnou výstavu. Registrace na konferenci bude umístìna v prvním patøe (konferenèní patro) proti schodùm následovnì: Ètvrtek, 4. listopadu 14:00 20:00 Pátek, 5. listopadu 8:00 20:00 Sobota, 6. listopadu 8:00 13:00 Registrace bude sloužit též jako informaèní stánek, ve kterém v uvedené èasy najdete vždy kompetentní osobu, která Vám ráda pomùže s organizaèními a technickými dotazy. UBYTOVÁNÍ K ubytování v hotelu Thermal, které bylo pøedem rezervované a uhrazené, se hlaste na recepci hotelu. KONFERENÈNÍ POPLATEK Platba do 15.øíjna 2010: Úèastník Uživatel èi rodinný pøíslušník Doprovod 950 Kè 450 Kè 300 Kè Platba od 16. øíjna 2010: Úèastník: Uživatel èi rodinný pøíslušník Doprovod 1500 Kè 600 Kè 400 Kè Registraèní poplatek zahrnuje vstup na odborný program vstup na výstavu obèerstvení v dobì kávových pøestávek konferenèní materiály certifikát o úèasti 15

18 Kapacita snížených registraèních poplatkù (reg. poplatek uživatelé) je omezená a podléhá schválení organizaèního výboru Vstupenka na spoleèenský veèer 5. listopadu 250,- Kè CERTIFIKÁTY O ÚÈASTI Certifikáty o úèasti na vzdìlávací akci bude každému úèastníkovi vydáno na registraci konference. K vyzvednutí bude od pátku 5. listopadu 12:00 do soboty 6. listopadu 13:00. POSTERY Postery budou umístìny v kongresové hale. Žádáme autory, aby své postery pøinesli na registraci do pátku 5. listopadu do 9:00. TISKOVÁ KONFERENCE Tisková konference bude poøádána ve ètvrtek od do v salónku Moser. INTERNET Po celou dobu konference je na konferenèním patøe k dispozici bezdrátové pøipojení k internetu (WiFi). STRAVOVÁNÍ Pro úèastníky je zajištìno obèerstvení bìhem pøestávek mezi jednotlivými pøednáškovými bloky. V dobì obìdové pøestávky budou rezervovány prostory restaurace TULIP pro podávání obìda, který není v cenì kongresového poplatku. Stravenky na jeden obìd je možno zakoupit na registraci konference vždy den dopøedu do 17:00. Zvýhodnìná cena za obìd (polévka a hlavní jídlo) je 130 Kè. 5. listopadu 2010 Vás srdeènì zveme na spoleèenský veèer, který probìhne ve vinárnì Peklo v hotelu Thermal od 20:00. Vstupenky na spoleèenský veèer si mùžete zakoupit na registraci konference do 5.listopadu 2010 do 14:00. Cena vstupenky je 250 Kè. PARKOVÁNÍ Parkování je možné v hotelu Thermal. Ceník parkovného: Osobní auto 1 hodina Osobní auto 1 den Autobus 1 hodina Autobus 1 den 40 Kè 250 Kè 200 Kè 1000 Kè 16

19 SLUŽBY HOTELU Vstup do bazénu je pro hotelové hosty v rámci ubytování zdarma. Bazén / sauna pro veøejnost: Bazén 1 hodina 80 Kè Sauna + bazén 2 hodiny 160 Kè 17

20 8 Pøednášky zahranièních hostù Jeannette Harding Moje pokraèující cesta zotavení Jsme svìdky dramatické redefinice toho, co znamená žít s duševní nemocí. Lidé, kteøí užívají služeb duševního zdraví, už nejsou jen pacienty nebo pøíjemci péèe a podpory. Oèekává se zotavení a sociální zaèlenìní. Ve své prezentaci se soustøeïuji na to, co mi pomohlo na mojí pokraèující cestì k zotavení, a na moje vykroèení od psychiatrického pacienta k obèanovi. Jeannette pracuje jako samostatná trenérka a konzultantka z øad uživatelù služeb a jako uživatelská tréninková konzultantka v místním trustu duševního zdraví jakou souèást jeho vzdìlávacího a vývojového týmu. Pøedtím než obdržela diagnózu bipolární poruchy pracovala 13 let jako sociální pracovnice. Jeannette se ve svých pøednáškách na národních a mezinárodních konferencích soustøeïovala perspektivy uživatelù ve službách duševního zdraví a jejím speciálním zájmem je podpora hodnot zotavení a poukazování na stigma a diskriminaci, které udržují lidi s duševními problémy setrvávat v sociálním vylouèení. Jaap van Weeghel Zotavení a rehabilitace: na cestì k osobám se závažnou duševní poruchou jako plnohodnotným obèanùm Existence kontaktu s druhými lidmi, postavení obèana a sociální zaèlenìní jsou cíle, za kterými smìøujeme všichni, ale nikdy je nedosáhneme zcela. Lidé trpící závažnými duševními nemocemi mají stejné sny a cíle jako ostatní lidé, avšak zažívají daleko vìtší potíže pro to, aby je mohli vyplnit. Pokroèit na cestì k zotavení a podporovat sociální zaèlenìní znamená èinit zásadní zmìny ve zpùsobech, jakými jsou služby duševního zdraví organizovány a provozovány. Pøedevším by služby mìli být pro klienty natolik transparentní, aby mohli porozumìt výhodám, jaké jim pøinášejí pro jejich zotavení. A také je zásadnì dùležité rozvíjet výzkum a uskuteèòovat ty rehabilitaèní intervence, které doopravdy pomáhají klientùm k dosažení plné osobnosti a skuteènému obèanství. Moje prezentace se bude vìnovat tìmto tématùm. Jaap van Weeghel, PhD je výzkumník v sociální oblasti, pracoval v Trimbos Institutu (Holandský institut duševního zdraví a závislostí) jako vedoucí oddìlení výzkumu dlouhodobé péèe a rehabilitace. V Holandsku vedl pøes 200 výzkumných projektù, publikoval øadu knih a odborných prací, jak v národních, tak v mezinárodních odborných periodikách. Od roku 2005 pracuje na èásteèný úvazek jako øeditel Kenniscentrum Rehabilitatie (národní centrum expertízy rehabilitace a úzdravy ), které je úzce spojeno s Trimbos Institutem. Od roku 2005 pùsobí také jako vedoucí oddìlení výzkumu a inovace péèe v centru duševního zdraví Dijk en Duin v regionu Severní Holandsko (North-Holland). 18

21 9 ABSTRAKTA P. Andrejkiv Agentura domácí péèe LADARA, o.p.s, Závodu míru 227, Karlovy Vary, Èeská republika Pracovníci v sociálních službách jsou v kontaktu se samotnými uživateli sociálních služeb, jejich rodinnými pøíslušníky. Z tohoto dùvodu jsou schopni po absolvování pøíslušného kurzu vèas rozpoznat anomálie v chování jedince. Úloha pracovníkù v sociálních službách spoèívá ve vytipování zaèínajících pøíznakù onemocnìní a pøedání informací o možnostech nastavení péèe ve spolupráci se specializovaným lékaøem. V péèi o duševnì nemocného èlovìka je vhodné propojit poskytování sociálních služeb se zdravotní péèí provádìnou zdravotnickým personálem terénní formou. Toto propojení v péèi o uživatele je možné pouze u lehkých stupòù onemocnìní. Vèasné zachycení zaèínající nemoci je dùležité pro jedince, kterému léèba mùže prodloužit kvalitu života. Vèasná léèba má i ekonomický dopad pro samotného jedince nebo jeho rodinu. Z. Asmongyová, J. Pìèová Psychiatrická léèebna Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, ÈR Na cestì domù Jak mùže kdo z nás pøispìt? Workshop. Obsahem workshopu bude øešení dvou modelových kazuistik pacientù s psychotickým onemocnìním, kteøí jsou dlouhodobì hospitalizovaní v Psychiatrické léèebnì Kosmonosy. Nyní by jim obìma mohla být pøemìnìna soudem naøízená ústavní ochranná léèba na léèbu ambulantní. K tomu, aby to bylo možné, je zapotøebí zajistit jejich zaøazení do návazných komunitních služeb. V regionu sice tyto služby poskytovány jsou, nicménì tito pacienti nejsou vždy schopni trvale se službami spolupracovat. V pøípadì propuštìní bez zajištìní návazných sociálních služeb u nich hrozí sociální vylouèení, relaps èi asociální chování. V krajním pøípadì i celoživotní hospitalizace. Na cestì k jejich propuštìní musí být dobrá spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami. Budeme spoleènì hledat možná úskalí (propasti), ale také odpovìï na otázku, jak pøesnì by mìla dobrá spolupráce vypadat, co od sebe vzájemnì zdravotní a sociální služby potøebují, aby mohly být pro tyto pacienty prospìšné. 19

22 Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M. 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91,18103 Praha 8, ÈR Zotavení a psychoedukace Psychoedukace je systematická, strukturovaná a didaktická informace nemocným a jejich blízkým o nemoci a její léèbì, jejímž cílem je nauèit je dovednostem dùležitým pro její zvládání a usnadnit adaptaci na nemoc. Aèkoli psychoedukace patøí k doporuèeným postupùm v léèbì schizofrenie a bipolární poruchy ve svìtì i v Èeské republice, v bìžné terénní praxi se prakticky neprovádí. Mezi dùvody, bránící širšímu zavedení rodinné psychoedukace do praxe, patøí neochota poskytovatelù psychiatrické péèe psychoedukaci podpoøit finanènì i organizaènì, nedostatek denních stacionáøù a geograficky dostupného systému komunitní péèe, kde by se mohla edukace provádìt, a absence programù, jejichž souèástí jsou didaktické materiály pro moderátory a studijní materiály pro úèastníky. Proto jsme pøipravili program PREDUKA (PREeventivnì EDUKAèní program proti relapsu psychózy). 430 absolventù programu (178 pacientù a 252 blízkých a pøíbuzných), kteøí se jej postupnì úèastnili od ledna 2008 do èervna 2009 v 25 jednodenních programech v 6 centrech v Èeské republice, celkovì hodnotili program prùmìrnou známkou 1,4 (na škále 1 nejlepší, 5 nejhorší). Otázku, zda se dozvìdìli bìhem programu Preduka nové informace, které by pomohly žít s psychózou, zodpovìdìlo kladnì 94,1% pacientù a 95,7% pøíbuzných. Z. Barešová, B. Wenigová Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví, Øehoøova 10, Praha 3, Èeská republika Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje V Karlovarském kraji probíhá v letech 2010 a 2011 projekt Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje, který je realizován Karlovarským krajem a jeho hlavním dodavatelem je Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví. Cílem projektu je podpora pøesunu péèe zejména ze zdravotnických ústavních zaøízení do pøirozeného prostøedí osob s duševním onemocnìním (tzv. komunitní péèe). Poster bude pøehlednì prezentovat jednotlivé aktivity projektu (mapování stavu služeb pro duševnì nemocné, vytváøení koncepce a modelu péèe zahájení èinnosti dvou sociálních služeb, vzdìlávání úøedníkù a sociálních pracovníkù, systematická destigmatizaèní a informaèní kampaò a komunitní plánování (práce podpùrných pracovních skupin). Ve druhé èásti budou shrnuty konkrétní výsledky témìø roèního fungování projektu. 20

23 A. Blabolová, L. Bankovská Motlová, E. Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8, ÈR Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocnìním V procesu zotavení èlovìka, který onemocní psychickým onemocnìním, hraje významnou roli životní styl. Výzkumy potvrzují, že nezdravý životní styl zpùsobuje øadu somatických potíží, které se u populace trpící duševními onemocnìními objevují ve srovnání s bìžnou populací ve zvýšené míøe. Chronická tìlesná onemocnìní zkracují dobu života pacientù a prodražují léèbu. Celé øadì z nich lze pøedejít monitorováním tìlesného zdraví, edukací a motivací k úpravì životního stylu. Tyto cíle sledují dva projekty, které aktuálnì probíhají: Evropská iniciativa HELPS si klade za cíl pøispìt ke zlepšení somatického zdraví klientù v psychiatrických zaøízeních. Svou aktivitu soustøedí na podporu vytváøení a hodnocení preventivních programù v oblasti fyzického zdraví duševnì nemocných. Výstupem projektu je soubor nástrojù urèených ke zlepšení zdravého životního stylu u pacientù v lùžkových i denních zaøízeních.tuzemský projekt Prevence obezity u schizofrenie, který navazuje na Program pro dobré zdraví, se soustøedí na zmapování fyzické kondice u pacientù se schizofrenií a ovìøení vlivu úèasti pacientù v Programu pro dobré zdraví na kvalitu jejich života. Širším pøínosem obou projektù je snížení morbidity a mortality na somatické choroby. A. Blabolová, E. Dragomirecká, L. Motlová Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8, ÈR Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS Seznámení se souborem materiálù, který umožní psychiatrickým zaøízením rozpoznat zdravotní rizika, a to jako souèást bìžnì poskytované péèe; vhodnì zvolit a aplikovat preventivní opatøení na úrovni jedince nebo zaøízení a vyhodnotit úèinnost vybraného preventivního programu. P. Èerná, H. Talandová ESET HELP o.s., Vejvanovského 1610, Praha 4, ÈR Asertivní tým - první zkušenosti Asertivní tým usiluje o navázaní kontaktu s lidmi se závažným duševním onemocnìním, kteøí obtížnì docházejí do lékaøských a sociálních zaøízení. Služba je urèena pro dospìlé lidi se závažným duševním onemocnìním (schizofrenie a afektivní poruchy), kteøí bydlí v okolí MÈ Praha 11. Tým tvoøí sociální pracovník, terénní psychiatrická sestra a psychiatr. Èlenové týmu aktivnì a asertivnì kontaktují klienty v jejich pøirozeném prostøedí, pokud je klient hospitalizován, navštíví ho ve zdravotnickém zaøízení. Posláním služby je zvýšit klientovu samostatnost, nezávislost, posílit jeho zdroje podpory v okolí (síť èlenù rodiny, pøátel a známých) a podpoøit jeho setrvání v domácím prostøedí. Èlenové týmu pomáhají klientovi zprostøedkovat potøebné zdravotnické a sociální služby. Podporují klienta v pravidelném docházení k lékaøi, užívání lékù, navazování vztahù, péèi o domácnost, finanèní plánování a vyøizování sociálních záležitostí. 21

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

09:00 16:00 Habáňová J., Košutová H.: Workshop k tvorbě palisád /foyer hotelu/

09:00 16:00 Habáňová J., Košutová H.: Workshop k tvorbě palisád /foyer hotelu/ Čtvrtek 20. 11. 2014 14:00 18:00 Registrace /Hotel Jana/ 18:00 19:30 Zahájení konference /Městský dům Přerov/ moderuje Pěč O. Hollý M., Pěč O. za pořadatele Fischer M. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Autorský kolek v: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Ondřej Pěč Jaroslav Hodboď MUDr. Jan Stuchlík

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 26.-27.3.2010 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Sociální pracovník jako case manager. Pavel Nepustil, Ph.D.

Sociální pracovník jako case manager. Pavel Nepustil, Ph.D. Sociální pracovník jako case manager Pavel Nepustil, Ph.D. Osnova 1. Vyjasnění pojmu case management 2. Současná situace v ČR a ve světě 3. Jednotlivé úkoly a role case managera 4. Podmínky pro case management

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více