XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM"

Transkript

1 XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Centrum pro rozvoj péče Organizační výbor děkuje všem sponzorům konference: Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Obsah 1 Úvodní slovo Poøádá Program Plánek konferenèního patra Dùležité upozornìní pro pøednášející PROGRAM XXXI. Konference sociální psychiatrie Další dùležité informace Pøednášky zahranièních hostù Abstrakta LEDOVEC, o.s Obèanské sdružení KOLUMBUS Doprovodné výstavy

4 2

5 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegynì, kolegové, pøátelé a pøíznivci sociální psychiatrie, dovolte mi, abych Vás jménem výboru sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP ve spolupráci s Karlovarským krajem srdeènì uvítal na tøicáté první konferenci sociální psychiatrie. V tomto roce se chceme zabývat tématem zotavení (recovery). Zotavení jako cíl péèe u osob se závažným duševním onemocnìním se zamìøuje na dosažení takového stavu, ve kterém je nemocný co nejvíce zapojen do života spoleènosti, dokáže zastávat rùzné sociální role a nalézat ve svém životì smysl i pøes nìkteré pøetrvávající pøíznaky své nemoci. Takový cíl nabízí možnost zapojení zdravotnických služeb a odborníkù ambulantní i lùžkové psychiatrie, psychoterapie, ale rovnìž také farmakoterapie, spoleènì se sociálními pracovníky, kteøí se dnes významnì podílejí na poskytování psychiatrické rehabilitace. Cíl zotavení je ale pøedevším výzvou pro samotné uživatele a jejich rodinné pøíslušníky. Koncept péèe, který si klademe jako letošní téma, tedy mùže spojovat profesionály rùzného zamìøení, uživatele a jejich pøíbuzné. Pøáli bychom si, aby letošní konference byla fórem k výmìnì zkušeností, poznatkù èi výsledkù výzkumu v této oblasti. Téma zotavení bude uvedeno Jaapem van Weeghelem, nizozemským výzkumníkem, autorem øady publikací v této oblasti a Jeannette Hardingovou, britskou trenérkou ve sféøe uživatelských aktivit a mezinárodní expertkou na téma zotavení a uživatelských perspektiv. Místo konání konference v Karlových Varech jsme zvolili zámìrnì. Karlovarský kraj patøí k regionùm s nejménì rozvinutými službami pro osoby s duševním onemocnìním. Konference ve spolupráci s Karlovarským krajem chce podpoøit projekt zamìøený na posílení sociálnì rehabilitaèních služeb pro osoby s duševním onemocnìním, boj se stigmatem a vzdìlávání profesionálù právì v tomto regionu. Konference bude stejnì jako v minulých letech probíhat formou plenárních pøednášek, tematických panelù, workshopù a posterù. Je nám potìšením pøivítat kolegynì a kolegy, kteøí se na nich budou chtít podílet. Pøejeme Vám pøíjemný pobyt. Za výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda 3

6 2 POØÁDÁ Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP ve spolupráci s: Karlovarským krajem Kanceláøí WHO v Èeské republice Centrem pro rozvoj péèe o duševní zdraví o.s. Kolumbus Asociací komunitních služeb Konference se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného Organizaèní a programový výbor: MUDr. Ondøej Pìè MUDr. Juraj Rektor MUDr. Lenka Vachková Mgr. Barbora Wenigová Mgr. Pavla Šelepová MUDr. Petr Hejzlar MUDr. Pøemysl Suchomel MUDr. Zuzana Foitová PhDr. Václava Probstová, CSc. Mgr. Michal Balabán PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Vìdecký sekretariát konference: Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP MUDr. Ondøej Pìè Klinika ESET Vejvanovského Praha 4 Tel:

7 Organizaèní sekretariát konference: AMEPRA, s.r.o. Španìlská Praha 2 Tel: Fax: Kontaktní osoba pro konferenci: Ing. Hana Benešová tel: , Místo konání konference XXI. konference sociální psychiatrie se koná v hotelu Thermal v Karlových Varech. Adresa Thermal - F, a.s., I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary 5

8 3 Program místnost KONGRESOVÁ èas HALA ètvrtek 4. listopadu REGISTRACE KONGRESOVÝ SÁL ÈERVENÝ SALÓNEK 1 ÈERVENÝ SALÓNEK TISKOVÁ KONFERENCE ZAHÁJENÍ KONFERENCE A ÚVODNÍ PØEDNÁŠKY Pìè O., Èermák M., Raboch J., Wenigová B., Lang A., Balabán M. pøedsedá Rektor J. Správková S., Wenigová B., Stuchlík J., Šteflová A., Pìè O pøestávka SATELITNÍ SYMPOZIUM Eli Lilly - Španiel F WELCOME DRINK CIRKUS PACIENTO (obèanské sdružení Ledovec) pátek 5. listopadu PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Pìè O. Harding J., van Weeghel J., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M., Hlísníková M., Jaroš J kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Pìè O. Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení pøestávka na obìd PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Dragomirecká E. Probstová V., Pìè O., Hejzlar P., Halíø M., Pfeiffer J., Klouèková T kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Wenigová B. Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji WORKSHOP Závišek J.: Diskuse k problematice zákona o sociálních službách MOSER KNIHOVNA KLUB PEKLO TEMATICKÁ SEKCE moderuje Foitová Z.: Zotavení z perspektivy uživatelù / zotavení rodiny WORKSHOP Asmongyová Z., Pìèová J.: Na cestì domù Jak mùže kdo z nás. pøispìt? 6

9 místnost èas KONGRESOVÁ HALA KONGRESOVÝ SÁL ÈERVENÝ SALÓNEK TEMATICKÁ SEKCE moderuje Pìè O. Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení AUKCE OBRAZÙ o.s. Kolumbus TEMATICKÁ SEKCE moderuje Bartoš J. Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji ÈERVENÝ SALÓNEK 2 TEMATICKÁ SEKCE moderuje Dragomirecká E. Zdravotní a sociální péèe pøekryvy a propasti FOCUS GROUP vyhrazeno pro diskuzní skupinu na téma psychoedukace (informace u registrace) MOSER KNIHOVNA KLUB PEKLO TEMATICKÁ SEKCE moderuje Hejzlar P. Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných WORKSHOP Pfeiffer J., Kaèírková P.: 10 krokù transformace instituce SPOLEÈENSKÝ VEÈER S RAUTEM sobota 6. listopadu PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY pøedsedá Foitová Z. Koneèný M., Veèeøová - Procházková A., Rektorová B., Poliaèik R., Závišek J kávová pøestávka TEMATICKÁ SEKCE moderuje Hejzlar P. Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných ZAKONÈENÍ KONFERENCE výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP WORKSHOP Blabolová A., Dragomirecká E., Bankovská Motlová L.: Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS WORKSHOP Klímová H., Roubalová V.: TRANSGENERAÈNÍ PØENOS TRAUMATU A MOŽNOST UZDRAVOVÁNÍ - zkušenost se skupinovou psychoterapií následkù holocaustu na rodiny (první prezentace tøináctileté práce terapeutického týmu) 7

10 4 PLÁNEK KONFERENÈNÍHO PATRA ) Kongresový sál 2) Kongresová hala vystavovatelé 3) Knihovna 4) Èervený salonek 1 5) Èervený salonek 2 6) Moser 7) Registrace 8

11 5 DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ PRO PØEDNÁŠEJÍCÍ Všechny aktivní úèastníky upozoròujeme na nutnost dodržení vymezeného èasu jejich pøednášek. Pøedsedové sympozií mají povinnost ukonèit sympozium pøesnì podle programu. Jednací jazyky konference: èeština, slovenština, angliètina PROHLÁŠENÍ O SMLUVNÍCH VZTAZÍCH S FARMACEUTICKÝM PRÙMYSLEM ZA ROK 2010 Sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP žádá všechny pøednášející, aby pøed svou prezentací uvedli Prohlášení o smluvních vztazích s farmaceutickým prùmyslem formou snímku poèítaèové prezentace. Prohlášení by mìlo obsahovat názvy všech farmaceutických firem, se kterými mìl pøednášející smluvní vztah za poslední kalendáøní rok (2010). Prohlášení umožní posluchaèùm brát v úvahu možnost konfliktu zájmu pøi posuzování objektivity prezentace. Prezentaèní technika Ke všem pøednáškám v rámci sympózií a tematických sekcí (s výjimkou workshopù) bude k dispozici dataprojektor s poèítaèem vybaveným MS Office a OS Windows. Vzhledem k riziku technických potíží prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnìjší pøípady. Pøednášející mají možnost o pøestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formì a technických požadavcích pro svou prezentaci. Technického pracovníka naleznete buï v hlavním sále, nebo na registraci. V pøípadì souhlasu pøednášejícího bude jeho prezentace zveøejnìna v CD sborníku konference. 9

12 6 PROGRAM XXXI. Konference sociální psychiatrie Ètvrtek Registrace Zahájení konference a úvodní pøednášky /Kongresový sál/ Zahájení konference Pìè O. za poøadatele; Èermák M., námìstek hejtmana Karlovarského kraje; Raboch J. za výbor Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP; Wenigová B., Lang A., Balabán M. za spolupoøadatele Úvodní pøednášky pøedsedá Rektor J. Správková S.: Projekt podpory rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocnìním Wenigová B., Stuchlík J.: Projekt rozvoje sociálních služeb pro duševnì nemocné v Karlovarském kraji Šteflová A.: Rozvoj péèe o duševní zdraví v regionech - priorita v agendì WHO Pìè O.: Koncept zotavení a jeho význam v rùzných oblastech péèe o lidi se závažnou duševní poruchou Pøestávka Satelitní symposium Eli-Lilly /Kongresový sál/ Španiel F.: Jak udržet pacienta se schizofrenií nad vodou - prevence, adherence a edukace Welcome drink /Kongresová hala/ CIRKUS PACIENTO (obèanské sdružení Ledovec) Pátek Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Pìè O. Harding J.: Moje pokraèující cesta zotavení /anglicky s èeským souhrnem/ Van Weeghel J.: Zotavení a rehabilitace: na cestì k osobám se závažnou duševní poruchou jako plnohodnotným obèanùm /anglicky s èeským souhrnem/ Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M.: Zotavení a psychoedukace Hlísníková M.: Zotavení z hlediska pøíbuzných Jaroš J.: Zapojení uživatelù do komunitního plánování služeb pro uživatele psychiatrické péèe Kávová pøestávka 10

13 Tématické sekce a workshopy Tématická sekce Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji /Èervený salónek 1/ moderuje Wenigová B. Šelepová P., Wenigová B.: Mapování stigmatu a diskriminace osob s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje Wenigová B., Pìè O., Stuchlík J., Šelepová P.: Výsledky mapování stavu služeb a potøeb poskytovatelù a uživatelù služeb pro duševnì nemocné v Karlovarském kraji. Jaké nové sociální služby v kraji vzniknou Kaèírková P.: Transformace krajské sítì služeb pro ohrožené dìti- model komplexního pøístupu Tématická sekce Zotavení z perspektivy uživatelù / zotavení rodiny /Moser/ moderuje Foitová Z. Harding J.: Zaøazování peer-pracovníkù do týmù duševního zdraví Rùžièková M., Øíèan P.: Komunitní služba z pohledu uživatelù Rùžièková M.: Zakládání komunitní služby na Hlinecku Tématická sekce Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení /Kongresový sál/ moderuje Pìè O. Minárik P., Dimitrov I., Hašto J., Luliak M.: Križovatky psychoterapie a neurovied Leczová D., Hrindová T., Frecer M.: Program Manažment choroby a zotavenia a jeho efektivita v oblasti zotavenia pacientov so závažnou duševnou poruchou Vrbová A., Støelcová H.: Podporované vzdìlávání pro žáky s duševním onemocnìním v Plzeòském kraji Workshop /Knihovna/ Asmongyová Z., Pìèová J.: Na cestì domù Jak mùže kdo z nás pøispìt? Workshop /Èervený salónek 2/ Závišek J.: Diskuse k problematice zákona o sociálních službách Pøestávka na obìd Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Dragomirecká E. Probstová V., Pìè O.: Jak mùže pøispìt psychoterapie k zotavení závažnì duševnì nemocných Hejzlar P., Halíø M.: Multidisciplinární spolupráce - rùzné pohledy na zotavení? Pfeiffer J.:Transformace ústavní v komunitní péèi jako nezbytná podmínka pro recovery model. EU perspektiva. /audiovizuální záznam/ Klouèková T.:Pilotní projekt transformace ÚSP v 13 krajích v ÈR Kávová pøestávka Tématické sekce a workshopy 11

14 Tématická sekce Stav péèe o duševnì nemocné v Karlovarském kraji /Èervený salónek 1/ moderuje Bartoš J. Horáková P., Pøíhoda P., Filipová L.: Zhodnocení 5letého fungování anonymní on-line poradny na Samková M.: Centrum sociální rehabilitace inspirace pro Karlovarský kraj Hoïboï J.: Case management inspirace pro Karlovarský kraji Andrejkiv P.: Možnosti propojení sociálních služeb a domácí zdravotní péèe u jedincù s psychiatrickým onemocnìním Tématická sekce Za pomoci psychoterapie a psychiatrické rehabilitace na cestì k zotavení /Kongresový sál/ moderuje Pìè O. Èerná P., Talandová H.: Asertivní tým první zkušenosti Horsáková J.: Komplexní péèí k úzdravì Blabolová A., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E.: Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocnìním Melichárek Z.: Metodologie a praktické zkušenosti zavedení pohybového programu do èasového harmonogramu psychotických klientù Tématická sekce Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných /Moser/ moderuje Hejzlar P. Hollý M., Novák P., Lang A., Broukalová L., Pìè O., Wenzl J.: Nikdy nekonèící cesta propojování služeb pøed a za plotem Kališová L., Raboch J., Èerný M., Nawka A.: Hodnocení kvality péèe o dlouhodobì psychiatricky nemocné umístìné v psychiatrických zaøízeních výsledky mezinárodního projektu DEMoBinc Fojtíèek M.: Jak nevyjasnìnost rolí podporuje zotavení zkušenost z Terapeutického centra Ledovec Tématická sekce Zdravotní a sociální péèe pøekryvy a propasti /Èervený salónek 2/ moderuje Dragomirecká E. Dragomirecká E.: Co jsme podìdili aneb èísla a data z historie psychiatrické péèe Kodymová P.: Sociální práce v pøedváleèném období pøedstavy a realita Kaucký D.: Jen setmìní na cestì? Pìè O.: Týmy pøípadového vedení jako možnost pøekryvu propasti Neudorflová E., Tomášová B.: Kasuistiky pacientù/klientù služby Sociální a pracovní zaèleòování osob s duální diagnózou Jozífková E.: Minoritní sexualita preference pro sadomasochistický sex Workshop /Knihovna/ Pfeiffer J., Kaèírková P.: 10 krokù transformace instituce Focus group /Èervený salónek 2/ Vyhrazeno pro diskusní skupinu na téma psychoedukace (informace u registrace) 12

15 Aukce obrazù o.s. Kolumbus /Kongresový sál/ Spoleèenský veèer s rautem /Klub Peklo / hudba: Maracas band /jazzové trio/ Diskotéka Sobota Plenární pøednášky /Kongresový sál/ pøedsedá Foitová Z. Koneèný M.: Psychiatrické oddìlení nemocnice jako èlánek na cestì k zotavení Veèeøová Procházková A.: Zotavení a psychofarmaka léèit pacienta, ne chorobu Rektorová B., Poliaèik R.: Zotavení v ambulantní praxi - kazuistika Závišek J.: Zákon o sociálních službách è. 108/2006 Sb. - povinnosti zdravotnických zaøízení Kávová pøestávka Tématické sekce a workshopy Tématická sekce Ambulantní, lùžkové, denní a krizové služby a jejich možnosti, jak pøispìt k zotavení závažnì duševnì nemocných /Kongresový sál/ moderuje Hejzlar P. Kališová L., Raboch J., Petr T.: Vypracování ukazatelù kvality péèe pro úèely jejího monitorování. Projekt WHO. Fojtíèek M.: Cirkus Paciento v psychiatrických léèebnách zpráva ze štace 2010 Matzová Z., Šuba J., Škodáèek I.: Lieèba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku Workshop /Èervený salónek 1/ Blabolová A., Dragomirecká E., Bankovská Motlová L.: Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS Workshop /Èervený salónek 2/ Klímová H., Roubalová V.: TRANSGENERAÈNÍ PØENOS TRAUMATU A MOŽNOST UZDRAVOVÁNÍ - zkušenost se skupinovou psychoterapií následkù holocaustu na rodiny (první prezentace tøináctileté práce terapeutického týmu) Zakonèení konference /Kongresový sál/ výbor sekce sociální psychiatrie PS ÈLS JEP POSTERY: Šelepová P., Nosková L.: Zahranièní stáže v oblasti péèe o duševní zdraví Novák P.: 20 let od založení Fokusu sdružení pro péèi o duševnì nemocné Barešová Z., Wenigová B.: Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje 13

16 Žabová R., Sochorová G.: Rozdílné pohledy na vedení pøípadu. Kterou cestou se vydat?(kasuistika) Španiel F., Hrdlièka J., Kožený J., Motlová L., Novák T.: Program prevence relapsu psychotických onemocnìní ITAREPS: Redukce poètu hospitalizací o 77% Kodymová P., Blabolová A., Dragomirecká E.: Aktivizaèní techniky v historii léèby jedincù s duševním onemocnìním. Pøínos pro jednotlivce, nebo instituci? Horáková P.: Nabídka vzdìlávacích kurzù Centra pro rozvoj péèe o duševní zdraví VÝSTAVY /Kongresová hala/: Výtvarné práce pacientù psychoterapeutického oddìlení nemocnice Ostrov 14

17 7 DALŠÍ DÙLEŽITÉ INFORMACE REGISTRACE Pøi registraci na konferenci obdržíte víceúèelovou visaèku s Vaším jménem. Bez této visaèky Vám nebude povolen pøístup na odborný program a doprovodnou výstavu. Registrace na konferenci bude umístìna v prvním patøe (konferenèní patro) proti schodùm následovnì: Ètvrtek, 4. listopadu 14:00 20:00 Pátek, 5. listopadu 8:00 20:00 Sobota, 6. listopadu 8:00 13:00 Registrace bude sloužit též jako informaèní stánek, ve kterém v uvedené èasy najdete vždy kompetentní osobu, která Vám ráda pomùže s organizaèními a technickými dotazy. UBYTOVÁNÍ K ubytování v hotelu Thermal, které bylo pøedem rezervované a uhrazené, se hlaste na recepci hotelu. KONFERENÈNÍ POPLATEK Platba do 15.øíjna 2010: Úèastník Uživatel èi rodinný pøíslušník Doprovod 950 Kè 450 Kè 300 Kè Platba od 16. øíjna 2010: Úèastník: Uživatel èi rodinný pøíslušník Doprovod 1500 Kè 600 Kè 400 Kè Registraèní poplatek zahrnuje vstup na odborný program vstup na výstavu obèerstvení v dobì kávových pøestávek konferenèní materiály certifikát o úèasti 15

18 Kapacita snížených registraèních poplatkù (reg. poplatek uživatelé) je omezená a podléhá schválení organizaèního výboru Vstupenka na spoleèenský veèer 5. listopadu 250,- Kè CERTIFIKÁTY O ÚÈASTI Certifikáty o úèasti na vzdìlávací akci bude každému úèastníkovi vydáno na registraci konference. K vyzvednutí bude od pátku 5. listopadu 12:00 do soboty 6. listopadu 13:00. POSTERY Postery budou umístìny v kongresové hale. Žádáme autory, aby své postery pøinesli na registraci do pátku 5. listopadu do 9:00. TISKOVÁ KONFERENCE Tisková konference bude poøádána ve ètvrtek od do v salónku Moser. INTERNET Po celou dobu konference je na konferenèním patøe k dispozici bezdrátové pøipojení k internetu (WiFi). STRAVOVÁNÍ Pro úèastníky je zajištìno obèerstvení bìhem pøestávek mezi jednotlivými pøednáškovými bloky. V dobì obìdové pøestávky budou rezervovány prostory restaurace TULIP pro podávání obìda, který není v cenì kongresového poplatku. Stravenky na jeden obìd je možno zakoupit na registraci konference vždy den dopøedu do 17:00. Zvýhodnìná cena za obìd (polévka a hlavní jídlo) je 130 Kè. 5. listopadu 2010 Vás srdeènì zveme na spoleèenský veèer, který probìhne ve vinárnì Peklo v hotelu Thermal od 20:00. Vstupenky na spoleèenský veèer si mùžete zakoupit na registraci konference do 5.listopadu 2010 do 14:00. Cena vstupenky je 250 Kè. PARKOVÁNÍ Parkování je možné v hotelu Thermal. Ceník parkovného: Osobní auto 1 hodina Osobní auto 1 den Autobus 1 hodina Autobus 1 den 40 Kè 250 Kè 200 Kè 1000 Kè 16

19 SLUŽBY HOTELU Vstup do bazénu je pro hotelové hosty v rámci ubytování zdarma. Bazén / sauna pro veøejnost: Bazén 1 hodina 80 Kè Sauna + bazén 2 hodiny 160 Kè 17

20 8 Pøednášky zahranièních hostù Jeannette Harding Moje pokraèující cesta zotavení Jsme svìdky dramatické redefinice toho, co znamená žít s duševní nemocí. Lidé, kteøí užívají služeb duševního zdraví, už nejsou jen pacienty nebo pøíjemci péèe a podpory. Oèekává se zotavení a sociální zaèlenìní. Ve své prezentaci se soustøeïuji na to, co mi pomohlo na mojí pokraèující cestì k zotavení, a na moje vykroèení od psychiatrického pacienta k obèanovi. Jeannette pracuje jako samostatná trenérka a konzultantka z øad uživatelù služeb a jako uživatelská tréninková konzultantka v místním trustu duševního zdraví jakou souèást jeho vzdìlávacího a vývojového týmu. Pøedtím než obdržela diagnózu bipolární poruchy pracovala 13 let jako sociální pracovnice. Jeannette se ve svých pøednáškách na národních a mezinárodních konferencích soustøeïovala perspektivy uživatelù ve službách duševního zdraví a jejím speciálním zájmem je podpora hodnot zotavení a poukazování na stigma a diskriminaci, které udržují lidi s duševními problémy setrvávat v sociálním vylouèení. Jaap van Weeghel Zotavení a rehabilitace: na cestì k osobám se závažnou duševní poruchou jako plnohodnotným obèanùm Existence kontaktu s druhými lidmi, postavení obèana a sociální zaèlenìní jsou cíle, za kterými smìøujeme všichni, ale nikdy je nedosáhneme zcela. Lidé trpící závažnými duševními nemocemi mají stejné sny a cíle jako ostatní lidé, avšak zažívají daleko vìtší potíže pro to, aby je mohli vyplnit. Pokroèit na cestì k zotavení a podporovat sociální zaèlenìní znamená èinit zásadní zmìny ve zpùsobech, jakými jsou služby duševního zdraví organizovány a provozovány. Pøedevším by služby mìli být pro klienty natolik transparentní, aby mohli porozumìt výhodám, jaké jim pøinášejí pro jejich zotavení. A také je zásadnì dùležité rozvíjet výzkum a uskuteèòovat ty rehabilitaèní intervence, které doopravdy pomáhají klientùm k dosažení plné osobnosti a skuteènému obèanství. Moje prezentace se bude vìnovat tìmto tématùm. Jaap van Weeghel, PhD je výzkumník v sociální oblasti, pracoval v Trimbos Institutu (Holandský institut duševního zdraví a závislostí) jako vedoucí oddìlení výzkumu dlouhodobé péèe a rehabilitace. V Holandsku vedl pøes 200 výzkumných projektù, publikoval øadu knih a odborných prací, jak v národních, tak v mezinárodních odborných periodikách. Od roku 2005 pracuje na èásteèný úvazek jako øeditel Kenniscentrum Rehabilitatie (národní centrum expertízy rehabilitace a úzdravy ), které je úzce spojeno s Trimbos Institutem. Od roku 2005 pùsobí také jako vedoucí oddìlení výzkumu a inovace péèe v centru duševního zdraví Dijk en Duin v regionu Severní Holandsko (North-Holland). 18

21 9 ABSTRAKTA P. Andrejkiv Agentura domácí péèe LADARA, o.p.s, Závodu míru 227, Karlovy Vary, Èeská republika Pracovníci v sociálních službách jsou v kontaktu se samotnými uživateli sociálních služeb, jejich rodinnými pøíslušníky. Z tohoto dùvodu jsou schopni po absolvování pøíslušného kurzu vèas rozpoznat anomálie v chování jedince. Úloha pracovníkù v sociálních službách spoèívá ve vytipování zaèínajících pøíznakù onemocnìní a pøedání informací o možnostech nastavení péèe ve spolupráci se specializovaným lékaøem. V péèi o duševnì nemocného èlovìka je vhodné propojit poskytování sociálních služeb se zdravotní péèí provádìnou zdravotnickým personálem terénní formou. Toto propojení v péèi o uživatele je možné pouze u lehkých stupòù onemocnìní. Vèasné zachycení zaèínající nemoci je dùležité pro jedince, kterému léèba mùže prodloužit kvalitu života. Vèasná léèba má i ekonomický dopad pro samotného jedince nebo jeho rodinu. Z. Asmongyová, J. Pìèová Psychiatrická léèebna Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, ÈR Na cestì domù Jak mùže kdo z nás pøispìt? Workshop. Obsahem workshopu bude øešení dvou modelových kazuistik pacientù s psychotickým onemocnìním, kteøí jsou dlouhodobì hospitalizovaní v Psychiatrické léèebnì Kosmonosy. Nyní by jim obìma mohla být pøemìnìna soudem naøízená ústavní ochranná léèba na léèbu ambulantní. K tomu, aby to bylo možné, je zapotøebí zajistit jejich zaøazení do návazných komunitních služeb. V regionu sice tyto služby poskytovány jsou, nicménì tito pacienti nejsou vždy schopni trvale se službami spolupracovat. V pøípadì propuštìní bez zajištìní návazných sociálních služeb u nich hrozí sociální vylouèení, relaps èi asociální chování. V krajním pøípadì i celoživotní hospitalizace. Na cestì k jejich propuštìní musí být dobrá spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami. Budeme spoleènì hledat možná úskalí (propasti), ale také odpovìï na otázku, jak pøesnì by mìla dobrá spolupráce vypadat, co od sebe vzájemnì zdravotní a sociální služby potøebují, aby mohly být pro tyto pacienty prospìšné. 19

22 Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Švejdová M. 3. LFUK a Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91,18103 Praha 8, ÈR Zotavení a psychoedukace Psychoedukace je systematická, strukturovaná a didaktická informace nemocným a jejich blízkým o nemoci a její léèbì, jejímž cílem je nauèit je dovednostem dùležitým pro její zvládání a usnadnit adaptaci na nemoc. Aèkoli psychoedukace patøí k doporuèeným postupùm v léèbì schizofrenie a bipolární poruchy ve svìtì i v Èeské republice, v bìžné terénní praxi se prakticky neprovádí. Mezi dùvody, bránící širšímu zavedení rodinné psychoedukace do praxe, patøí neochota poskytovatelù psychiatrické péèe psychoedukaci podpoøit finanènì i organizaènì, nedostatek denních stacionáøù a geograficky dostupného systému komunitní péèe, kde by se mohla edukace provádìt, a absence programù, jejichž souèástí jsou didaktické materiály pro moderátory a studijní materiály pro úèastníky. Proto jsme pøipravili program PREDUKA (PREeventivnì EDUKAèní program proti relapsu psychózy). 430 absolventù programu (178 pacientù a 252 blízkých a pøíbuzných), kteøí se jej postupnì úèastnili od ledna 2008 do èervna 2009 v 25 jednodenních programech v 6 centrech v Èeské republice, celkovì hodnotili program prùmìrnou známkou 1,4 (na škále 1 nejlepší, 5 nejhorší). Otázku, zda se dozvìdìli bìhem programu Preduka nové informace, které by pomohly žít s psychózou, zodpovìdìlo kladnì 94,1% pacientù a 95,7% pøíbuzných. Z. Barešová, B. Wenigová Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví, Øehoøova 10, Praha 3, Èeská republika Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje V Karlovarském kraji probíhá v letech 2010 a 2011 projekt Rozvoj péèe o osoby s duševním onemocnìním na území Karlovarského kraje, který je realizován Karlovarským krajem a jeho hlavním dodavatelem je Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví. Cílem projektu je podpora pøesunu péèe zejména ze zdravotnických ústavních zaøízení do pøirozeného prostøedí osob s duševním onemocnìním (tzv. komunitní péèe). Poster bude pøehlednì prezentovat jednotlivé aktivity projektu (mapování stavu služeb pro duševnì nemocné, vytváøení koncepce a modelu péèe zahájení èinnosti dvou sociálních služeb, vzdìlávání úøedníkù a sociálních pracovníkù, systematická destigmatizaèní a informaèní kampaò a komunitní plánování (práce podpùrných pracovních skupin). Ve druhé èásti budou shrnuty konkrétní výsledky témìø roèního fungování projektu. 20

23 A. Blabolová, L. Bankovská Motlová, E. Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8, ÈR Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocnìním V procesu zotavení èlovìka, který onemocní psychickým onemocnìním, hraje významnou roli životní styl. Výzkumy potvrzují, že nezdravý životní styl zpùsobuje øadu somatických potíží, které se u populace trpící duševními onemocnìními objevují ve srovnání s bìžnou populací ve zvýšené míøe. Chronická tìlesná onemocnìní zkracují dobu života pacientù a prodražují léèbu. Celé øadì z nich lze pøedejít monitorováním tìlesného zdraví, edukací a motivací k úpravì životního stylu. Tyto cíle sledují dva projekty, které aktuálnì probíhají: Evropská iniciativa HELPS si klade za cíl pøispìt ke zlepšení somatického zdraví klientù v psychiatrických zaøízeních. Svou aktivitu soustøedí na podporu vytváøení a hodnocení preventivních programù v oblasti fyzického zdraví duševnì nemocných. Výstupem projektu je soubor nástrojù urèených ke zlepšení zdravého životního stylu u pacientù v lùžkových i denních zaøízeních.tuzemský projekt Prevence obezity u schizofrenie, který navazuje na Program pro dobré zdraví, se soustøedí na zmapování fyzické kondice u pacientù se schizofrenií a ovìøení vlivu úèasti pacientù v Programu pro dobré zdraví na kvalitu jejich života. Širším pøínosem obou projektù je snížení morbidity a mortality na somatické choroby. A. Blabolová, E. Dragomirecká, L. Motlová Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8, ÈR Zlepšení tìlesného zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení projekt evropské expertní skupiny HELPS Seznámení se souborem materiálù, který umožní psychiatrickým zaøízením rozpoznat zdravotní rizika, a to jako souèást bìžnì poskytované péèe; vhodnì zvolit a aplikovat preventivní opatøení na úrovni jedince nebo zaøízení a vyhodnotit úèinnost vybraného preventivního programu. P. Èerná, H. Talandová ESET HELP o.s., Vejvanovského 1610, Praha 4, ÈR Asertivní tým - první zkušenosti Asertivní tým usiluje o navázaní kontaktu s lidmi se závažným duševním onemocnìním, kteøí obtížnì docházejí do lékaøských a sociálních zaøízení. Služba je urèena pro dospìlé lidi se závažným duševním onemocnìním (schizofrenie a afektivní poruchy), kteøí bydlí v okolí MÈ Praha 11. Tým tvoøí sociální pracovník, terénní psychiatrická sestra a psychiatr. Èlenové týmu aktivnì a asertivnì kontaktují klienty v jejich pøirozeném prostøedí, pokud je klient hospitalizován, navštíví ho ve zdravotnickém zaøízení. Posláním služby je zvýšit klientovu samostatnost, nezávislost, posílit jeho zdroje podpory v okolí (síť èlenù rodiny, pøátel a známých) a podpoøit jeho setrvání v domácím prostøedí. Èlenové týmu pomáhají klientovi zprostøedkovat potøebné zdravotnické a sociální služby. Podporují klienta v pravidelném docházení k lékaøi, užívání lékù, navazování vztahù, péèi o domácnost, finanèní plánování a vyøizování sociálních záležitostí. 21

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více