KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2 OBSAH:. Úvod Úvod do problematiky komunitního plánování Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Postup a organizace prací Pracovní skupina Sociálně demografická analýza Základní popis řešené lokality Popis území Hospodářská činnost Vybavenost obce Dopravní obslužnost Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Rodiny a domácnosti Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo podle vzdělání Přírůstek a migrace obyvatelstva Demografická prognóza a její důsledky Očekávaný vývoj porodnosti a vývoj dětské populace Očekávaný vývoj seniorské populace Socioekonomická situace rodin Trh práce Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a nezaměstnaní Identifikace cílových skupin Analýzy struktury a potřeb příjemců sociálních služeb Senioři Sociálně vyloučené skupiny obyvatel Detekce dalších cílových skupin Dotazníkové šetření Analýza poskytovatelů sociálních služeb Sociální služby poskytované v okolí (s výjimkou Prahy) Poradny Výchovná zařízení pro děti Služby sociální intervence pro děti a mládež

3 Služby sociální intervence pro dospělé Azylové služby Linky důvěry Služby pro seniory Ústavy sociální péče a služby pro zdravotně postižené Katalog sociálních služeb Prioritní oblasti Komunitního plánu sociálních služeb Prioritní oblast I. Senioři a zdravotně handicapovaní SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast II. Lidé ohrožení sociálním vyloučením SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast III. Rodiny s dětmi SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Implementace Monitoring realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Hodnocení realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Aktualizace komunitního plánu Institucionální zajištění Způsob financování Závěr PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. : Odborný posudek Komunitního plánu sociálních služeb města Libčice nad Vltavou PŘÍLOHA Č. 2: Dotazníkové šetření Libčice nad Vltavou 2007 (Člověk v tísni, o.p.s.) - 3 -

4 Seznam zkratek: ČSÚ - Český statistický úřad ČR - Česká republika EU - Evropská unie KPSS - Komunitní plán sociálních služeb MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MÚ - Městský úřad SLBD - Sčítání lidí, bytů a domů, 200 VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ZTP - Zvlášť těžce postižený Použité informační zdroje: Metodika pro plánování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje Kritéria kvality plánování sociálních služeb Bílá kniha v sociálních službách Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 08/2006 Sb., o sociálních službách Novela zákona o sociálních službách Metodiky MPSV o Komunitní plánování - průvodce o Procesy komunitního plánování o Standardy kvality sociálních služeb o Průvodce standardy - 4 -

5 K R Y C Í L I S T Název: Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou Nositel (předkladatel): Zpracovatel: Město Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou zastoupené: Ing. Pavlem Bartošem, MBA, starostou města a PhDr. Milenou Pencovou manažerem projektu Deloitte BPO G&I, a.s. Nile House, Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín IČ: zastoupený JUDr. Jarmilou Škvrnovou, předsedkyní dozorčí rady a ředitelkou divize Granty a pobídky SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Na Moráni 4, 20 00, Praha 2 Nové město Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská Praha 2 Pobočka Libčice nad Vltavou Dělnická 442, Libčice nad Vltavou Termín zpracování : květen leden 2008 Veškeré zmíněné informace, použité informační zdroje a podklady jsou aktuální a platné k

6 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám komunitní plán města Libčice nad Vltavou, který podrobně a z různých úhlů pohledu popisuje minulou, současnou a také možnou budoucí podobu sociální oblasti v našem městě. Není náhodou, že tento komunitní plán se ve všech svých částech podrobně věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, seniorům a rodinám s dětmi. Tyto tři skupiny, respektive péče o ně, a zajišťování jejich potřeb na území města, jsou do jisté míry spolehlivým ukazatelem toho, jaký lze v našem městě prožít život. V současné době se již pomalu zdá, že doznívají lákadla konzumního života a stále více lidí si klade otázky, zda místo, kde žijí, jim poskytuje a hlavně bude poskytovat kvalitní a zdravé zázemí. Pod pojmem zdravé zázemí nemyslím jen zdraví v klasickém významu, ale i zdraví v společensko kulturním rozměru. Snad by se tu i hodilo nově použít jiné frekventované označení pro kvalitu našeho života: životní úroveň. Avšak životní úroveň neměřenou jen počtem televizí a automobilů v jedné domácnosti, nýbrž životní úroveň vztaženou k tradičním humanitním hodnotám naší civilizace, jako je mezilidská solidarita, vnímavost a tolerance k těm, kteří mají ztížené podmínky pro život ve společnosti preferující jednostranně jako měřítko úspěšnosti výkon, uspokojení z prožitku vzájemného prospěchu. Nikdo z nás nechce prožít život v anonymitě, v prostředí nezájmu a apatie ostatních. Komunitní plán je na první pohled svazkem několika listů popsaného papíru. Ukazuje však cestu, po které bychom se měli ubírat, aby byl náš život spokojenější, kvalitnější a v neposlední řadě i veselejší a nejen pro nás povzbudivější. Nesmím opomenout také říci, že mnoho údajů v něm obsažených dobře poslouží i jako připomenutí toho, čemu se máme přednostně věnovat a na co dát pozor. Věřím, že alespoň část ze směru, náznaků projektů i konkrétních aktivit se nám anebo našim budoucím nástupcům na radnici v Libčicích nad Vltavou podaří společně s Vámi realizovat. Matěj Štětka místostarosta Libčice nad Vltavou, leden

7 A) ÚVOD - 7 -

8 . Úvod. Úvod do problematiky komunitního plánování Komunitní plánování je plánování rozvoje určité oblasti veřejného života, které probíhá za spolupráce obyvatel regionu. Neplánuje se celostátně ( odshora dolů ), ale na úrovni kraje nebo obce. Proto je možné vytvářet cíle s ohledem na místní podmínky i na potřeby jednotlivých občanů. Při komunitním plánování sociálních služeb se nejdříve zpracovávají sociálně demografické údaje, mapují se sociální služby a služby související, pak následuje popis a analýza přání a potřeb veřejnosti. V této fázi se může do plánování zapojit každý občan s podněty a s názorem, jaké sociální služby by se v obci měly poskytovat. Komunitní plánování pomáhá zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální pomoci. Při tom zároveň šetří finanční prostředky, protože peníze se vynakládají jen na zřizování těch zařízení, které jsou pro občany regionu doopravdy potřebné. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout o tom, jaké služby chceme mít pro případ nepříznivé životní situace připravené..2 Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, je zakotvena v Amsterodamské smlouvě, hlava XI, články V současné době (v období od roku 2000) se sociální politika EU řídí tzv. Lisabonským procesem. Ten míří k tomu, aby se EU do roku 200 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. Evropská unie hovoří o službách v obecném hospodářském zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Na regulaci těchto služeb klade tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele, dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická, ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby. Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve spojení se zaváděním standardů kvality sociálních služeb je jasným nástrojem, který vede k naplnění těchto požadavků. Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů Evropského sociálního programu, jsou pod gescí MPSV vytvářeny Národní akční plány sociálního začleňování, které uvádí do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, které se dotýkají potřeb lidí z ohrožených skupin a sociálních služeb. V Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta je kromě dalších stanoven cíl: Usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny, včetně Rovného přístupu k sociálním službám. Zde je komunitní plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový systém sociálních služeb na úrovni obce a kraje, který je schopen sledovat a vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a reagovat na ně

9 Hodnoty komunitního plánování vycházejí z principů moderních sociálních služeb, které: jsou pro uživatele dostupné (zejména z hlediska dostatečné nabídky služeb) odpovídají potřebám uživatelů fungují jako nástroj posilující nezávislost uživatelů pomáhají lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu) působí proti sociálnímu vyloučení lidí Principy komunitního plánování: partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb (zejména ve fázi zjišťování jejich potřeb) uspořádaný a systematický postup umožňuje managementu plánovat a předvídat do budoucnosti a vytvořit rámec pro vypracování záměrů a cílů (stejně jako strategické plánování) cykličnost, opakovatelnost zapojení veřejnosti (poskytováním informací v průběhu, aktivně ve fázi připomínkování materiálu) Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních služeb přináší: důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakované ověřování závěrů s přáním lidí, důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování

10 V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: příjemci, zadavatelé, poskytovatelé. Roviny komunitního plánování Příjemci KPSS Zadava telé Poskyto vatelé.3 Postup a organizace prací Na podzim roku 2006 podalo město žádost o dotaci do Společného regionálního operačního programu na proces komunitního plánování a přípravu komunitního plánu sociálních služeb. Žádost v prioritě Rozvoj lidských zdrojů v regionech, v rámci opatření Podpora sociální integrace v regionech byla úspěšná a město podepsalo se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Ve stejné době podepsalo také smlouvu o partnerství v procesu komunitního plánování se společností Člověk v tísni. V dubnu 2007 byl v rámci výběrového řízení vybrán externí poradce a zpracovatel komunitního plánu sociálních služeb města. První schůzka za účasti přizvaných odborníků, zástupců města, zástupců zpracovatele a veřejnosti se uskutečnila Byla utvořena Pracovní skupina a zahájeny konkrétní práce na sociodemografické analýze. Na základě výsledků analýzy byl proveden výzkum příjemců a výzkum poskytovatelů sociálních služeb. Na dalších jednáních byly identifikovány cíle, priority a návrhy konkrétních opatření strategie rozvoje komunálních služeb pro klíčové cílové skupiny. Dále byl vytvořen katalog sociálních služeb a navrženy zásady implementace, monitoringu, hodnocení a aktualizace komunitního plánu

11 .3. Pracovní skupina Pracovní skupina byla tvořena zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a jejím úkolem bylo vedení, řízení a koordinace procesu komunitního plánování. Členové Pracovní skupiny: Bc. Matěj Štětka - místostarosta města Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič - tajemník MÚ Libčice nad Vltavou PhDr. Milena Pencová - metodik KPSS Libčice nad Vltavou Eva Růžková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Růžena Čemusová - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Jaroslava Poláčková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Bc. Martin Šimáček - Člověk v tísni, o.p.s. - ředitel pobočky Kladno, Libčice nad Vltavou Mgr. Ľubica Šefčíková - spolupracovnice společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Ing. Petr Víšek - Socioklub - sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky - výkonný ředitel JUDr. Jarmila Škvrnová - Deloitte BPO G&I Ing. Lukáš Jakubec - Deloitte BPO G&I Ing. Karla Šlechtová - Deloitte BPO G&I Mgr. Ladislav Kučera - Deloitte BPO G&I - -

12 B) ANALYTICKÁ ČÁST - 2 -

13 2. Sociálně demografická analýza 2. Základní popis řešené lokality 2.. Popis území Město Libčice nad Vltavou jsou malé město ve Středočeském kraji, v okrese Praha západ Leží zhruba 20 km severozápadně od hlavního města Prahy a 6 km jihovýchodně od Kralup nad Vltavou. Geograficky je situováno v hlubokém údolí na levém břehu řeky Vltavy, lemovaném výraznými skalními masivy. Území bylo osídleno již od pravěku, kdy je zdokumentováno osídlení z doby neolitické. První zmínka o Libčicích je uvedena v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, kdy Boleslav II. klášteru tuto obec daroval. Později ji vlastnila i staroboleslavská kapitula a kláštery zbraslavský a maltézský. Ve 4. století je připomínán i farní kostel - gotická stavba, později zbořená. V 6. století přešly Libčice do světských rukou. Po Bílé hoře byly připojeny Polyxenou z Lobkovic k panství nelahozevskému. Jméno města se odvozuje od jeho zakladatelů rodu Libčiců. Nynější obec vznikla roku 924, kdy se spojily tři dosud samostatné vsi Libčice, Chýnov a Letky. K povýšení na město došlo roku 948. Město je součástí mikroregionu Od Okoře k Vltavě. Mikroregion Od Okoře k Vltavě je dobrovolným svazkem obcí podle příslušných právních předpisů. Má devět členských obcí. Jsou jimi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Úholičky, Svrkyně, Okoř, Dolany, Lichoceves a Libčice nad Vltavou. Mikroregion vznikl v roce Mikroregion má zpracovaný integrovaný rozvojový plán, který mapuje potřeby budoucího rozvoje a obsahuje jednotlivé projekty

14 Katastrální území obce zahrnuje 70 ha (převážně zemědělské půdy) a v současné době zde žije obyvatel. Město Libčice nad Vltavou má vlastní matriční a stavební úřad, a přísluší k pověřenému úřadu v Roztokách a k úřadu s rozšířenou působností v Černošcích. Statistické údaje o obci Libčice nad Vltavou ZUJ (kód obce): NUTS5: CZ020A53944 NUTS4: CZ020A Praha-západ NUTS3: CZ020 Středočeský kraj NUTS2: Střední Čechy Nadmořská výška (m n.m.) 207 Zeměpisné souřadnice N, E První písemná zpráva (rok): 993 Komunikace délka 9 km Počet katastrů: 3 Počet částí: Katastrální plocha: 70 (ha) Zemědělská půda 43 (ha) Orná půda 344 (ha) Zahrady 5 (ha) Ovocné sady 22 (ha) Trvalé trávní porosty 4 (ha) Lesní půda 77 (ha) Vodní plochy 35 (ha) Zastavěné plochy 3 (ha) Ostatní plochy 37 (ha) 2..2 Hospodářská činnost Původně zemědělská oblast se začala v polovině 9. století průmyslově rozvíjet zásluhou železnice. Město je významným střediskem výroby šroubů, cihel a střešních tašek. V historii i současnosti největším podnikem v okolí je šroubárna SCREWS & WIRE Libčice a.s. (Šroubárna Libčice). Založená roku 872 jako Pražský spolek železných hutí. V době svého vzniku a v období mezi světovými válkami náležela k pilířům průmyslu v regionu. V roce 992 byl podnik v rámci širších celospolečenských změn privatizován. Také cihlářská výroba má ve městě dlouhou tradici. První cihelny vznikají v Libčicích v druhé polovině 9. století. Skutečně moderním podnikem se stala cihelna Bratří Fischerové a spol. V současné době provozuje novou cihelnu z roku 988 společnost Cilipor, ta nahradila cihelnu Bratří Fišerů která vyhořela. Na druhém břehu Vltavy se nachází Výzkumný ústav včelařský Dol a jeho vinice, z kterých pochází Dolské víno - 4 -

15 K bylo ve městě Libčice nad Vltavou registrováno 743 podnikatelských subjektů v následujícím dělení podle převažující činnosti: Převažující činnost podnikatelských subjektů Počet Zemědělství, lesnictví, rybolov 6 Průmysl 95 Stavebnictví 96 Doprava a spoje 39 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 239 Ostatní obchodní služby 73 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 Školství a zdravotnictví 2 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ Podle právní formy patřily tyto podnikatelské subjekty k jednotlivým formám v následujícím dělení: Právní forma podnikatelských subjektů Počet Státní organizace 3 Akciové společnosti Obchodní společnosti 77 Družstevní organizace 5 Podnikatelé fyzické osoby 585 Samostatně hospodařící rolníci 6 Svobodná povolání 24 Ostatní právní formy 42 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ 2..3 Vybavenost obce Posouzení celkové vybavenosti obce lze učinit z několika dílčích vybaveností, a to v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, služeb atd. V oblasti školství je ve městě Libčice nad Vltavou: - základní škola založena roku 89, plnotřídní škola s. a 2. stupněm, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Ve šk.r. 2005/2006 navštěvovalo školu 297 žáků v 5 třídách, školní družina měla 2 oddělení. Výuku zajišťovalo 27 pedagogů. - mateřská škola - čtyřtřídní, s celkovou kapacitou 92 dětí. Ve třech odděleních je skupina dětí stejného věku, v jednom oddělení je věkově smíšená skupina dětí, do které jsou zpravidla umisťováni sourozenci. - základní umělecká škola založena roku 950 a zajišťuje výuku v oboru hudebním (housle, violu, violoncello, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun a bicí nástroje, klasický i populární zpěv), výtvarném, tanečním (základů pohybové výchovy a baletu i literárně dramatickém (jevištní pohyb, přednes nebo hlasovou a rytmickou - 5 -

16 průpravu). Škola sídlí v secesní patrové vile s osmi vybavenými učebnami a sálem, kde se pořádají koncerty a výstavy. Ke škole patří ještě tři pobočky (Horoměře, Velké Přílepy a Hostivice), ve kterých se vyučuje hudební obor. Školu navštěvují žáci v I. a II. cyklu a probíhá rovněž studium pro dospělé. V oblasti zdravotnictví jsou v Libčicích nad Vltavou dostupné zubní ordinace, ordinace praktického lékaře pro dospělé a gynekologicko porodnická ambulance. V místě je i lékárna. Ordinace dětského lékaře byla dočasně zrušena, vedení města usiluje o jejím znovuotevření na jiném místě v Libčicích. V kulturní a sportovní oblasti nabízí své služby jednak Městské kulturní středisko a knihovna. Mezi pravidelné služby patří půjčování knih, provoz internetu a příprava Libčických novin. Dále MKS pořádá četná divadelní představení, zájezdy, soutěže pro děti, masopustní zábavy atd. Ve městě má své zastoupení katolická a evangelická církev, které také pořádají akce pro veřejnost. Sportovní činnosti zajišťuje Sokol, který zajišťuje dostatek sportovních klubů (házená, fotbal, karate, šachy aj.) a Sbor dobrovolných hasičů Letky. K dispozici je tělocvična, 2 hřiště a koupaliště. V sociální oblasti působí ve městě pouze Pečovatelská služba (zřizovatel město Libčice nad Vltavou) a společnost Člověk v tísni, které provozuje sociální a vzdělávací služby pro sociálně slabé obyvatele zejména Romy z lokalit Kolonka a Kočičina Dopravní obslužnost Libčicemi nad Vltavou prochází významná železniční trať Praha-Děčín, s pravidelným a četným spojením do Prahy (doba dojezdu do Prahy je cca 30 min). S Máslovicemi na druhém břehu Vltavy spojuje Libčice přívoz s pravidelným jízdním řádem. Vzdálenosti větších měst v okolí (Praha 4 km, Roztoky 5 km, Kralupy nad Vltavou 6 km, Neratovice 4 km, Kladno 9 km, Slaný 20 km, Mělník 20 km) zajišťují dostupnost těchto měst a možnosti využívání jejich služeb včetně obchodní sítě a pracovních příležitostí. Pro srovnání lze uvést, že vzdálenost do vlakem dostupných Kralup je menší než dostupnost pražských obchodních center (Černý most, Čestice, apod.) z vnitřních částí Prahy Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Město Libčice nad Vltavou leží ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, což jej řadí k příměstským satelitům Prahy a ovlivňuje to i jeho složení obyvatel. V historickém vývoji počet obyvatel narůstal do roku 96 následně docházelo k opakovaným poklesům a nárůstu obyvatel. Celkově lze však říci, že Libčice nad Vltavou od 50 let minulého století mají celkem ustálený počet obyvatel: Obec Sčítání v roce Libčice n. Vlt Zdroj: ČSÚ - 6 -

17 Vývoj počtu obyvatel v Libčicích nad Vltavou počet obyvatel Podle matriky mají v současné době Libčice na Vltavou obyvatel (stav k srpnu 2007) v následujícím věkovém složení : Věk Zdroj: MÚ Libčice nad Vltavou roky Počet obyvatel Celkem Podle odbor informatizace veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR je k 7. září 2007 v obci Libčice nad Vltavou k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je 45 mužů nad 5 let, 259 chlapců do 5 let, 392 žen nad 5 let, 242 dívek do 5 let

18 Zastoupení věkových skupin v populaci obyvatel Libčic nad Vltavou v roce 2007 počet obyvatel věkové skupiny Zdroj: Socioklub Z přehledu je zřejmé, že největší zastoupení mají věkové skupiny let, let a let.

19 V porovnání tří základních věkových skupin obyvatelstva s průměrným věkovým zastoupením obyvatelstva České republiky mají Libčice nad Vltavou celkem průměrné složení obyvatel s celkem výhodným poměrem věkových skupin: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , ,9 Celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: Socioklub Toto tvrzení však již zcela neplatí v porovnání jednotlivých věkových skupin, zejména u seniorské kategorie: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: vlastní propočty Zde je vidět, že Libčice nad Vltavou mají nadprůměrné zastoupení seniorů nad 85 let a nadprůměrné zastoupení nastupujících seniorských ročníků let, zatímco věkové kategorie let vykazují podprůměrné zastoupení (zvláště kategorie let). Přes toto zjištění mají Libčice nad Vltavou stále podprůměrné hodnoty průměrného věku obyvatel, tzn. větší zastoupení mladší populace v porovnání s celou republikou (průměrný věk

20 v ČR v roce 2006 byl 40,2 roku). Z porovnání posledních pěti let je však zřejmé, že i v Libčicích nad Vltavou dochází ke stárnutí populace: Průměrný věk celkem 38,3 38,8 38,9 39,0 39,2 muži 36,8 37,3 37,7 37,5 37,9 ženy 39,7 40,2 40, 40,4 40,5 Zdroj: ČSÚ Rodiny a domácnosti Pokud jde o zastoupení rodin a domácností, tak celkovému počtu obyvatel by podle celorepublikového průměru mělo odpovídat: celkem 36 rodin a domácností a v tom úplných rodin - 84 neúplných rodin - 27 nerodinných domácností a domácností jednotlivců celkem 457 rodin se závislými dětmi a z toho úplných rodin a - 09 neúplných rodin. Porovnání těchto odhadů s daty získanými ze sčítání lidu bylo v roce 200 v Libčicích nad Vltavou je následující: Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin a domácnosti celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin se závislými dětmi celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny Zdroj: Socioklub a ČSÚ, SLDB 200 Z přehledu je vidět, že opět celkem průměrné celkové zastoupení rodin a domácností, ale s nižším zastoupením domácností jednotlivců. Navýšení rodinných domácností však ovlivňují zvýšené počty neúplných rodin. Tyto domácnosti obývaly (podle SLDB 200) 220 bytů, z toho 605 bytů bylo v 529 rodinných domech a 594 bytů v bytových jednotkách (v 70 bytových domech). 63 bytů bylo neobydleno. Většina domů byla v rukou soukromých vlastníků (527 domů), obec vlastnila 24 domů a bytová družstva 9 domů. Ve vlastním domě bydlelo 506 rodin a domácností, v bytě v osobním vlastnictví 63 rodin a domácností, stejný počet rodin a domácností (63) bydlel v nájemních bytech a 20 rodin a domácností bylo členy bytových družstev. Většina těchto bytů (70 %) měla 2 až 3 obytné místnosti, malé byty o obytné místnosti tvořily 2 % a více

21 než 3 obytné místnosti mělo 6 %. 2 Ministerstvo vnitra eviduje v Libčicích nad Vltavou 86 adres Obyvatelstvo podle národnosti Podle národnosti se obyvatelstvo Libčic nad Vltavou v roce 200 (data ze SLDB) hlásilo v 93, % k české národnosti a v 2,7 % k národnosti slovenské. Ostatní národnosti byly zastoupeny pouze okrajově a z nich nejvíce byly zastoupeny národnosti rómská (0,5 %) a ukrajinská (0,4 %). Podrobnější přehled o národnostním složení obyvatel udává následující tabulka: Národnost Počet obyvatel % zastoupení česká , moravská 4 0, slovenská 88 2,7 romská 5 0,5 polská 3 0, německá 0,0 ukrajinská 4 0,4 slezská 0 0,0 vietnamská 0 0,0 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Společnosti GAC spol. s r. o. a Nová škola o. p. s. zpracovaly pro MPSV ČR v období Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Tato analýza pro Libčice nad Vltavou uvádí, že z celkového počtu obyvatel je 0-50 romských obyvatel, kteří žijí v jedné lokalitě. Jde o lokalitu Kolonka, která bývala kdysi architektonickou chloubou Libčic nad Vltavou. Dnes jsou všechny tři pavlačové domy v Kolonce zchátralé a většina zdejších obyvatel jsou sociálně slabí lidé, z nichž podstatná část je závislá na příjmech ze sociálních transferů. Většina z nich jsou Romové. V roce 2003 se navíc do Kolonky přistěhovali z nedalekého Kladna další lidé. Všichni obyvatelé žijí v malých bytech bez rozvodu vody a se společným sociálním zařízením na chodbě. Od roku 999 zde působí Romské sdružení Manuša, které založilo několik obyvatel z Kolonky Obyvatelstvo podle vzdělání Podle SLBD v roce 200 převažovali v celkové populaci města starší 5 let podle vzdělání lidé se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity (63, %). Lidí s maturitou bylo však pouze 2,6 % a zastoupení vysokoškoláků v různé formě bylo pouhých 7,3 %. Zato lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání bylo v Libčicích nad Vltavou 25,3 %. Tato data lze zúžit pouze na populaci starší 5 let ekonomicky aktivní. Zde bylo lidí se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity 7,7 %. Lidí s maturitou 26,2 %, vysokoškoláků 9 % a lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání 5,5 %. 2 V celkových počtech bytů jsou zahrnuty všechny existující byty v době SLDB. V jednotlivých členěních v počtech nejsou zahrnuty počty bytů u nichž nebyla daná skutečnost došetřena (např. není známa forma vlastnictví, velikost bytu atd.)

22 Obyvatelstvo ve věku 5+ celkem v % z toho ekonomicky aktivní počet % Celkem , ,0 v tom nejvyšší ukončené vzdělání: základní, vč. neukončeného , ,4 vyučení bez maturity , ,2 střední odborné bez maturity 583 2, ,4 učební obor s maturitou 47,7 44 2,5 úplné střední všeobecné s mat. 7 4,3 87 4,9 úplné střední odborné s mat , ,9 nástavbové studium 45,7 42 2,3 vyšší odborné 33,2 20, vysokoškolské 87 6,9 53 8,5 z toho bakalářské 3 0,5 0 0,6 vědecká příprava 2 0,4 9 0,5 bez vzdělání 5 0,6 3 0,2 Nezjištěno 39,4 4 0,2 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Populace z lokality Kolonka dle výše zmíněné analýzy a dle kvalifikovaných odhadů dosahuje ve většině pouze základního vzdělání nebo neukončeného vzdělání a pouze několik jednotlivců dosáhlo středního vzdělání bez maturity. Mezi obyvateli Kolonky se vyskytuje i problém negramotnosti Přírůstek a migrace obyvatelstva V minulých letech byl jedním ze základních rysů demografického vývoje v České republice pokles počtu obyvatel způsobený přirozeným úbytkem a celkový přírůstek vyrovnávala zahraniční migrace. V posledních dvou letech se situace změnila a vedle kladné zahraniční migrace je zaznamenáván i kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. Obdobný vývoj vykazují i Libčice nad Vltavou, kdy za roky 2004 a 2005 počet zemřelých převyšoval počet narozených, ale v roce 2006 tomu již bylo naopak počet obyvatel Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Zdroj: ČSÚ Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob je v posledních letech dosti obdobný. Zároveň je však nutno konstatovat, že migrace obyvatelstva je v Libčicích nad Vltavou, vzhledem k počtu obyvatel, poměrně vysoká

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sedlčansko, o.p.s. pro programové období 2014 až 2020 První část - Integrovaná strategie území MAS zpracovala MAS Sedlčansko o.p.s. srpen 2014 Návrhová verze k

Více