KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2 OBSAH:. Úvod Úvod do problematiky komunitního plánování Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Postup a organizace prací Pracovní skupina Sociálně demografická analýza Základní popis řešené lokality Popis území Hospodářská činnost Vybavenost obce Dopravní obslužnost Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Rodiny a domácnosti Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo podle vzdělání Přírůstek a migrace obyvatelstva Demografická prognóza a její důsledky Očekávaný vývoj porodnosti a vývoj dětské populace Očekávaný vývoj seniorské populace Socioekonomická situace rodin Trh práce Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a nezaměstnaní Identifikace cílových skupin Analýzy struktury a potřeb příjemců sociálních služeb Senioři Sociálně vyloučené skupiny obyvatel Detekce dalších cílových skupin Dotazníkové šetření Analýza poskytovatelů sociálních služeb Sociální služby poskytované v okolí (s výjimkou Prahy) Poradny Výchovná zařízení pro děti Služby sociální intervence pro děti a mládež

3 Služby sociální intervence pro dospělé Azylové služby Linky důvěry Služby pro seniory Ústavy sociální péče a služby pro zdravotně postižené Katalog sociálních služeb Prioritní oblasti Komunitního plánu sociálních služeb Prioritní oblast I. Senioři a zdravotně handicapovaní SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast II. Lidé ohrožení sociálním vyloučením SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast III. Rodiny s dětmi SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Implementace Monitoring realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Hodnocení realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Aktualizace komunitního plánu Institucionální zajištění Způsob financování Závěr PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. : Odborný posudek Komunitního plánu sociálních služeb města Libčice nad Vltavou PŘÍLOHA Č. 2: Dotazníkové šetření Libčice nad Vltavou 2007 (Člověk v tísni, o.p.s.) - 3 -

4 Seznam zkratek: ČSÚ - Český statistický úřad ČR - Česká republika EU - Evropská unie KPSS - Komunitní plán sociálních služeb MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MÚ - Městský úřad SLBD - Sčítání lidí, bytů a domů, 200 VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ZTP - Zvlášť těžce postižený Použité informační zdroje: Metodika pro plánování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje Kritéria kvality plánování sociálních služeb Bílá kniha v sociálních službách Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 08/2006 Sb., o sociálních službách Novela zákona o sociálních službách Metodiky MPSV o Komunitní plánování - průvodce o Procesy komunitního plánování o Standardy kvality sociálních služeb o Průvodce standardy - 4 -

5 K R Y C Í L I S T Název: Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou Nositel (předkladatel): Zpracovatel: Město Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou zastoupené: Ing. Pavlem Bartošem, MBA, starostou města a PhDr. Milenou Pencovou manažerem projektu Deloitte BPO G&I, a.s. Nile House, Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín IČ: zastoupený JUDr. Jarmilou Škvrnovou, předsedkyní dozorčí rady a ředitelkou divize Granty a pobídky SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Na Moráni 4, 20 00, Praha 2 Nové město Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská Praha 2 Pobočka Libčice nad Vltavou Dělnická 442, Libčice nad Vltavou Termín zpracování : květen leden 2008 Veškeré zmíněné informace, použité informační zdroje a podklady jsou aktuální a platné k

6 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám komunitní plán města Libčice nad Vltavou, který podrobně a z různých úhlů pohledu popisuje minulou, současnou a také možnou budoucí podobu sociální oblasti v našem městě. Není náhodou, že tento komunitní plán se ve všech svých částech podrobně věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, seniorům a rodinám s dětmi. Tyto tři skupiny, respektive péče o ně, a zajišťování jejich potřeb na území města, jsou do jisté míry spolehlivým ukazatelem toho, jaký lze v našem městě prožít život. V současné době se již pomalu zdá, že doznívají lákadla konzumního života a stále více lidí si klade otázky, zda místo, kde žijí, jim poskytuje a hlavně bude poskytovat kvalitní a zdravé zázemí. Pod pojmem zdravé zázemí nemyslím jen zdraví v klasickém významu, ale i zdraví v společensko kulturním rozměru. Snad by se tu i hodilo nově použít jiné frekventované označení pro kvalitu našeho života: životní úroveň. Avšak životní úroveň neměřenou jen počtem televizí a automobilů v jedné domácnosti, nýbrž životní úroveň vztaženou k tradičním humanitním hodnotám naší civilizace, jako je mezilidská solidarita, vnímavost a tolerance k těm, kteří mají ztížené podmínky pro život ve společnosti preferující jednostranně jako měřítko úspěšnosti výkon, uspokojení z prožitku vzájemného prospěchu. Nikdo z nás nechce prožít život v anonymitě, v prostředí nezájmu a apatie ostatních. Komunitní plán je na první pohled svazkem několika listů popsaného papíru. Ukazuje však cestu, po které bychom se měli ubírat, aby byl náš život spokojenější, kvalitnější a v neposlední řadě i veselejší a nejen pro nás povzbudivější. Nesmím opomenout také říci, že mnoho údajů v něm obsažených dobře poslouží i jako připomenutí toho, čemu se máme přednostně věnovat a na co dát pozor. Věřím, že alespoň část ze směru, náznaků projektů i konkrétních aktivit se nám anebo našim budoucím nástupcům na radnici v Libčicích nad Vltavou podaří společně s Vámi realizovat. Matěj Štětka místostarosta Libčice nad Vltavou, leden

7 A) ÚVOD - 7 -

8 . Úvod. Úvod do problematiky komunitního plánování Komunitní plánování je plánování rozvoje určité oblasti veřejného života, které probíhá za spolupráce obyvatel regionu. Neplánuje se celostátně ( odshora dolů ), ale na úrovni kraje nebo obce. Proto je možné vytvářet cíle s ohledem na místní podmínky i na potřeby jednotlivých občanů. Při komunitním plánování sociálních služeb se nejdříve zpracovávají sociálně demografické údaje, mapují se sociální služby a služby související, pak následuje popis a analýza přání a potřeb veřejnosti. V této fázi se může do plánování zapojit každý občan s podněty a s názorem, jaké sociální služby by se v obci měly poskytovat. Komunitní plánování pomáhá zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální pomoci. Při tom zároveň šetří finanční prostředky, protože peníze se vynakládají jen na zřizování těch zařízení, které jsou pro občany regionu doopravdy potřebné. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout o tom, jaké služby chceme mít pro případ nepříznivé životní situace připravené..2 Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, je zakotvena v Amsterodamské smlouvě, hlava XI, články V současné době (v období od roku 2000) se sociální politika EU řídí tzv. Lisabonským procesem. Ten míří k tomu, aby se EU do roku 200 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. Evropská unie hovoří o službách v obecném hospodářském zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Na regulaci těchto služeb klade tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele, dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická, ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby. Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve spojení se zaváděním standardů kvality sociálních služeb je jasným nástrojem, který vede k naplnění těchto požadavků. Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů Evropského sociálního programu, jsou pod gescí MPSV vytvářeny Národní akční plány sociálního začleňování, které uvádí do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, které se dotýkají potřeb lidí z ohrožených skupin a sociálních služeb. V Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta je kromě dalších stanoven cíl: Usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny, včetně Rovného přístupu k sociálním službám. Zde je komunitní plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový systém sociálních služeb na úrovni obce a kraje, který je schopen sledovat a vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a reagovat na ně

9 Hodnoty komunitního plánování vycházejí z principů moderních sociálních služeb, které: jsou pro uživatele dostupné (zejména z hlediska dostatečné nabídky služeb) odpovídají potřebám uživatelů fungují jako nástroj posilující nezávislost uživatelů pomáhají lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu) působí proti sociálnímu vyloučení lidí Principy komunitního plánování: partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb (zejména ve fázi zjišťování jejich potřeb) uspořádaný a systematický postup umožňuje managementu plánovat a předvídat do budoucnosti a vytvořit rámec pro vypracování záměrů a cílů (stejně jako strategické plánování) cykličnost, opakovatelnost zapojení veřejnosti (poskytováním informací v průběhu, aktivně ve fázi připomínkování materiálu) Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních služeb přináší: důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakované ověřování závěrů s přáním lidí, důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování

10 V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: příjemci, zadavatelé, poskytovatelé. Roviny komunitního plánování Příjemci KPSS Zadava telé Poskyto vatelé.3 Postup a organizace prací Na podzim roku 2006 podalo město žádost o dotaci do Společného regionálního operačního programu na proces komunitního plánování a přípravu komunitního plánu sociálních služeb. Žádost v prioritě Rozvoj lidských zdrojů v regionech, v rámci opatření Podpora sociální integrace v regionech byla úspěšná a město podepsalo se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Ve stejné době podepsalo také smlouvu o partnerství v procesu komunitního plánování se společností Člověk v tísni. V dubnu 2007 byl v rámci výběrového řízení vybrán externí poradce a zpracovatel komunitního plánu sociálních služeb města. První schůzka za účasti přizvaných odborníků, zástupců města, zástupců zpracovatele a veřejnosti se uskutečnila Byla utvořena Pracovní skupina a zahájeny konkrétní práce na sociodemografické analýze. Na základě výsledků analýzy byl proveden výzkum příjemců a výzkum poskytovatelů sociálních služeb. Na dalších jednáních byly identifikovány cíle, priority a návrhy konkrétních opatření strategie rozvoje komunálních služeb pro klíčové cílové skupiny. Dále byl vytvořen katalog sociálních služeb a navrženy zásady implementace, monitoringu, hodnocení a aktualizace komunitního plánu

11 .3. Pracovní skupina Pracovní skupina byla tvořena zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a jejím úkolem bylo vedení, řízení a koordinace procesu komunitního plánování. Členové Pracovní skupiny: Bc. Matěj Štětka - místostarosta města Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič - tajemník MÚ Libčice nad Vltavou PhDr. Milena Pencová - metodik KPSS Libčice nad Vltavou Eva Růžková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Růžena Čemusová - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Jaroslava Poláčková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Bc. Martin Šimáček - Člověk v tísni, o.p.s. - ředitel pobočky Kladno, Libčice nad Vltavou Mgr. Ľubica Šefčíková - spolupracovnice společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Ing. Petr Víšek - Socioklub - sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky - výkonný ředitel JUDr. Jarmila Škvrnová - Deloitte BPO G&I Ing. Lukáš Jakubec - Deloitte BPO G&I Ing. Karla Šlechtová - Deloitte BPO G&I Mgr. Ladislav Kučera - Deloitte BPO G&I - -

12 B) ANALYTICKÁ ČÁST - 2 -

13 2. Sociálně demografická analýza 2. Základní popis řešené lokality 2.. Popis území Město Libčice nad Vltavou jsou malé město ve Středočeském kraji, v okrese Praha západ Leží zhruba 20 km severozápadně od hlavního města Prahy a 6 km jihovýchodně od Kralup nad Vltavou. Geograficky je situováno v hlubokém údolí na levém břehu řeky Vltavy, lemovaném výraznými skalními masivy. Území bylo osídleno již od pravěku, kdy je zdokumentováno osídlení z doby neolitické. První zmínka o Libčicích je uvedena v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, kdy Boleslav II. klášteru tuto obec daroval. Později ji vlastnila i staroboleslavská kapitula a kláštery zbraslavský a maltézský. Ve 4. století je připomínán i farní kostel - gotická stavba, později zbořená. V 6. století přešly Libčice do světských rukou. Po Bílé hoře byly připojeny Polyxenou z Lobkovic k panství nelahozevskému. Jméno města se odvozuje od jeho zakladatelů rodu Libčiců. Nynější obec vznikla roku 924, kdy se spojily tři dosud samostatné vsi Libčice, Chýnov a Letky. K povýšení na město došlo roku 948. Město je součástí mikroregionu Od Okoře k Vltavě. Mikroregion Od Okoře k Vltavě je dobrovolným svazkem obcí podle příslušných právních předpisů. Má devět členských obcí. Jsou jimi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Úholičky, Svrkyně, Okoř, Dolany, Lichoceves a Libčice nad Vltavou. Mikroregion vznikl v roce Mikroregion má zpracovaný integrovaný rozvojový plán, který mapuje potřeby budoucího rozvoje a obsahuje jednotlivé projekty

14 Katastrální území obce zahrnuje 70 ha (převážně zemědělské půdy) a v současné době zde žije obyvatel. Město Libčice nad Vltavou má vlastní matriční a stavební úřad, a přísluší k pověřenému úřadu v Roztokách a k úřadu s rozšířenou působností v Černošcích. Statistické údaje o obci Libčice nad Vltavou ZUJ (kód obce): NUTS5: CZ020A53944 NUTS4: CZ020A Praha-západ NUTS3: CZ020 Středočeský kraj NUTS2: Střední Čechy Nadmořská výška (m n.m.) 207 Zeměpisné souřadnice N, E První písemná zpráva (rok): 993 Komunikace délka 9 km Počet katastrů: 3 Počet částí: Katastrální plocha: 70 (ha) Zemědělská půda 43 (ha) Orná půda 344 (ha) Zahrady 5 (ha) Ovocné sady 22 (ha) Trvalé trávní porosty 4 (ha) Lesní půda 77 (ha) Vodní plochy 35 (ha) Zastavěné plochy 3 (ha) Ostatní plochy 37 (ha) 2..2 Hospodářská činnost Původně zemědělská oblast se začala v polovině 9. století průmyslově rozvíjet zásluhou železnice. Město je významným střediskem výroby šroubů, cihel a střešních tašek. V historii i současnosti největším podnikem v okolí je šroubárna SCREWS & WIRE Libčice a.s. (Šroubárna Libčice). Založená roku 872 jako Pražský spolek železných hutí. V době svého vzniku a v období mezi světovými válkami náležela k pilířům průmyslu v regionu. V roce 992 byl podnik v rámci širších celospolečenských změn privatizován. Také cihlářská výroba má ve městě dlouhou tradici. První cihelny vznikají v Libčicích v druhé polovině 9. století. Skutečně moderním podnikem se stala cihelna Bratří Fischerové a spol. V současné době provozuje novou cihelnu z roku 988 společnost Cilipor, ta nahradila cihelnu Bratří Fišerů která vyhořela. Na druhém břehu Vltavy se nachází Výzkumný ústav včelařský Dol a jeho vinice, z kterých pochází Dolské víno - 4 -

15 K bylo ve městě Libčice nad Vltavou registrováno 743 podnikatelských subjektů v následujícím dělení podle převažující činnosti: Převažující činnost podnikatelských subjektů Počet Zemědělství, lesnictví, rybolov 6 Průmysl 95 Stavebnictví 96 Doprava a spoje 39 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 239 Ostatní obchodní služby 73 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 Školství a zdravotnictví 2 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ Podle právní formy patřily tyto podnikatelské subjekty k jednotlivým formám v následujícím dělení: Právní forma podnikatelských subjektů Počet Státní organizace 3 Akciové společnosti Obchodní společnosti 77 Družstevní organizace 5 Podnikatelé fyzické osoby 585 Samostatně hospodařící rolníci 6 Svobodná povolání 24 Ostatní právní formy 42 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ 2..3 Vybavenost obce Posouzení celkové vybavenosti obce lze učinit z několika dílčích vybaveností, a to v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, služeb atd. V oblasti školství je ve městě Libčice nad Vltavou: - základní škola založena roku 89, plnotřídní škola s. a 2. stupněm, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Ve šk.r. 2005/2006 navštěvovalo školu 297 žáků v 5 třídách, školní družina měla 2 oddělení. Výuku zajišťovalo 27 pedagogů. - mateřská škola - čtyřtřídní, s celkovou kapacitou 92 dětí. Ve třech odděleních je skupina dětí stejného věku, v jednom oddělení je věkově smíšená skupina dětí, do které jsou zpravidla umisťováni sourozenci. - základní umělecká škola založena roku 950 a zajišťuje výuku v oboru hudebním (housle, violu, violoncello, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun a bicí nástroje, klasický i populární zpěv), výtvarném, tanečním (základů pohybové výchovy a baletu i literárně dramatickém (jevištní pohyb, přednes nebo hlasovou a rytmickou - 5 -

16 průpravu). Škola sídlí v secesní patrové vile s osmi vybavenými učebnami a sálem, kde se pořádají koncerty a výstavy. Ke škole patří ještě tři pobočky (Horoměře, Velké Přílepy a Hostivice), ve kterých se vyučuje hudební obor. Školu navštěvují žáci v I. a II. cyklu a probíhá rovněž studium pro dospělé. V oblasti zdravotnictví jsou v Libčicích nad Vltavou dostupné zubní ordinace, ordinace praktického lékaře pro dospělé a gynekologicko porodnická ambulance. V místě je i lékárna. Ordinace dětského lékaře byla dočasně zrušena, vedení města usiluje o jejím znovuotevření na jiném místě v Libčicích. V kulturní a sportovní oblasti nabízí své služby jednak Městské kulturní středisko a knihovna. Mezi pravidelné služby patří půjčování knih, provoz internetu a příprava Libčických novin. Dále MKS pořádá četná divadelní představení, zájezdy, soutěže pro děti, masopustní zábavy atd. Ve městě má své zastoupení katolická a evangelická církev, které také pořádají akce pro veřejnost. Sportovní činnosti zajišťuje Sokol, který zajišťuje dostatek sportovních klubů (házená, fotbal, karate, šachy aj.) a Sbor dobrovolných hasičů Letky. K dispozici je tělocvična, 2 hřiště a koupaliště. V sociální oblasti působí ve městě pouze Pečovatelská služba (zřizovatel město Libčice nad Vltavou) a společnost Člověk v tísni, které provozuje sociální a vzdělávací služby pro sociálně slabé obyvatele zejména Romy z lokalit Kolonka a Kočičina Dopravní obslužnost Libčicemi nad Vltavou prochází významná železniční trať Praha-Děčín, s pravidelným a četným spojením do Prahy (doba dojezdu do Prahy je cca 30 min). S Máslovicemi na druhém břehu Vltavy spojuje Libčice přívoz s pravidelným jízdním řádem. Vzdálenosti větších měst v okolí (Praha 4 km, Roztoky 5 km, Kralupy nad Vltavou 6 km, Neratovice 4 km, Kladno 9 km, Slaný 20 km, Mělník 20 km) zajišťují dostupnost těchto měst a možnosti využívání jejich služeb včetně obchodní sítě a pracovních příležitostí. Pro srovnání lze uvést, že vzdálenost do vlakem dostupných Kralup je menší než dostupnost pražských obchodních center (Černý most, Čestice, apod.) z vnitřních částí Prahy Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Město Libčice nad Vltavou leží ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, což jej řadí k příměstským satelitům Prahy a ovlivňuje to i jeho složení obyvatel. V historickém vývoji počet obyvatel narůstal do roku 96 následně docházelo k opakovaným poklesům a nárůstu obyvatel. Celkově lze však říci, že Libčice nad Vltavou od 50 let minulého století mají celkem ustálený počet obyvatel: Obec Sčítání v roce Libčice n. Vlt Zdroj: ČSÚ - 6 -

17 Vývoj počtu obyvatel v Libčicích nad Vltavou počet obyvatel Podle matriky mají v současné době Libčice na Vltavou obyvatel (stav k srpnu 2007) v následujícím věkovém složení : Věk Zdroj: MÚ Libčice nad Vltavou roky Počet obyvatel Celkem Podle odbor informatizace veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR je k 7. září 2007 v obci Libčice nad Vltavou k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je 45 mužů nad 5 let, 259 chlapců do 5 let, 392 žen nad 5 let, 242 dívek do 5 let

18 Zastoupení věkových skupin v populaci obyvatel Libčic nad Vltavou v roce 2007 počet obyvatel věkové skupiny Zdroj: Socioklub Z přehledu je zřejmé, že největší zastoupení mají věkové skupiny let, let a let.

19 V porovnání tří základních věkových skupin obyvatelstva s průměrným věkovým zastoupením obyvatelstva České republiky mají Libčice nad Vltavou celkem průměrné složení obyvatel s celkem výhodným poměrem věkových skupin: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , ,9 Celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: Socioklub Toto tvrzení však již zcela neplatí v porovnání jednotlivých věkových skupin, zejména u seniorské kategorie: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: vlastní propočty Zde je vidět, že Libčice nad Vltavou mají nadprůměrné zastoupení seniorů nad 85 let a nadprůměrné zastoupení nastupujících seniorských ročníků let, zatímco věkové kategorie let vykazují podprůměrné zastoupení (zvláště kategorie let). Přes toto zjištění mají Libčice nad Vltavou stále podprůměrné hodnoty průměrného věku obyvatel, tzn. větší zastoupení mladší populace v porovnání s celou republikou (průměrný věk

20 v ČR v roce 2006 byl 40,2 roku). Z porovnání posledních pěti let je však zřejmé, že i v Libčicích nad Vltavou dochází ke stárnutí populace: Průměrný věk celkem 38,3 38,8 38,9 39,0 39,2 muži 36,8 37,3 37,7 37,5 37,9 ženy 39,7 40,2 40, 40,4 40,5 Zdroj: ČSÚ Rodiny a domácnosti Pokud jde o zastoupení rodin a domácností, tak celkovému počtu obyvatel by podle celorepublikového průměru mělo odpovídat: celkem 36 rodin a domácností a v tom úplných rodin - 84 neúplných rodin - 27 nerodinných domácností a domácností jednotlivců celkem 457 rodin se závislými dětmi a z toho úplných rodin a - 09 neúplných rodin. Porovnání těchto odhadů s daty získanými ze sčítání lidu bylo v roce 200 v Libčicích nad Vltavou je následující: Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin a domácnosti celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin se závislými dětmi celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny Zdroj: Socioklub a ČSÚ, SLDB 200 Z přehledu je vidět, že opět celkem průměrné celkové zastoupení rodin a domácností, ale s nižším zastoupením domácností jednotlivců. Navýšení rodinných domácností však ovlivňují zvýšené počty neúplných rodin. Tyto domácnosti obývaly (podle SLDB 200) 220 bytů, z toho 605 bytů bylo v 529 rodinných domech a 594 bytů v bytových jednotkách (v 70 bytových domech). 63 bytů bylo neobydleno. Většina domů byla v rukou soukromých vlastníků (527 domů), obec vlastnila 24 domů a bytová družstva 9 domů. Ve vlastním domě bydlelo 506 rodin a domácností, v bytě v osobním vlastnictví 63 rodin a domácností, stejný počet rodin a domácností (63) bydlel v nájemních bytech a 20 rodin a domácností bylo členy bytových družstev. Většina těchto bytů (70 %) měla 2 až 3 obytné místnosti, malé byty o obytné místnosti tvořily 2 % a více

21 než 3 obytné místnosti mělo 6 %. 2 Ministerstvo vnitra eviduje v Libčicích nad Vltavou 86 adres Obyvatelstvo podle národnosti Podle národnosti se obyvatelstvo Libčic nad Vltavou v roce 200 (data ze SLDB) hlásilo v 93, % k české národnosti a v 2,7 % k národnosti slovenské. Ostatní národnosti byly zastoupeny pouze okrajově a z nich nejvíce byly zastoupeny národnosti rómská (0,5 %) a ukrajinská (0,4 %). Podrobnější přehled o národnostním složení obyvatel udává následující tabulka: Národnost Počet obyvatel % zastoupení česká , moravská 4 0, slovenská 88 2,7 romská 5 0,5 polská 3 0, německá 0,0 ukrajinská 4 0,4 slezská 0 0,0 vietnamská 0 0,0 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Společnosti GAC spol. s r. o. a Nová škola o. p. s. zpracovaly pro MPSV ČR v období Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Tato analýza pro Libčice nad Vltavou uvádí, že z celkového počtu obyvatel je 0-50 romských obyvatel, kteří žijí v jedné lokalitě. Jde o lokalitu Kolonka, která bývala kdysi architektonickou chloubou Libčic nad Vltavou. Dnes jsou všechny tři pavlačové domy v Kolonce zchátralé a většina zdejších obyvatel jsou sociálně slabí lidé, z nichž podstatná část je závislá na příjmech ze sociálních transferů. Většina z nich jsou Romové. V roce 2003 se navíc do Kolonky přistěhovali z nedalekého Kladna další lidé. Všichni obyvatelé žijí v malých bytech bez rozvodu vody a se společným sociálním zařízením na chodbě. Od roku 999 zde působí Romské sdružení Manuša, které založilo několik obyvatel z Kolonky Obyvatelstvo podle vzdělání Podle SLBD v roce 200 převažovali v celkové populaci města starší 5 let podle vzdělání lidé se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity (63, %). Lidí s maturitou bylo však pouze 2,6 % a zastoupení vysokoškoláků v různé formě bylo pouhých 7,3 %. Zato lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání bylo v Libčicích nad Vltavou 25,3 %. Tato data lze zúžit pouze na populaci starší 5 let ekonomicky aktivní. Zde bylo lidí se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity 7,7 %. Lidí s maturitou 26,2 %, vysokoškoláků 9 % a lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání 5,5 %. 2 V celkových počtech bytů jsou zahrnuty všechny existující byty v době SLDB. V jednotlivých členěních v počtech nejsou zahrnuty počty bytů u nichž nebyla daná skutečnost došetřena (např. není známa forma vlastnictví, velikost bytu atd.)

22 Obyvatelstvo ve věku 5+ celkem v % z toho ekonomicky aktivní počet % Celkem , ,0 v tom nejvyšší ukončené vzdělání: základní, vč. neukončeného , ,4 vyučení bez maturity , ,2 střední odborné bez maturity 583 2, ,4 učební obor s maturitou 47,7 44 2,5 úplné střední všeobecné s mat. 7 4,3 87 4,9 úplné střední odborné s mat , ,9 nástavbové studium 45,7 42 2,3 vyšší odborné 33,2 20, vysokoškolské 87 6,9 53 8,5 z toho bakalářské 3 0,5 0 0,6 vědecká příprava 2 0,4 9 0,5 bez vzdělání 5 0,6 3 0,2 Nezjištěno 39,4 4 0,2 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Populace z lokality Kolonka dle výše zmíněné analýzy a dle kvalifikovaných odhadů dosahuje ve většině pouze základního vzdělání nebo neukončeného vzdělání a pouze několik jednotlivců dosáhlo středního vzdělání bez maturity. Mezi obyvateli Kolonky se vyskytuje i problém negramotnosti Přírůstek a migrace obyvatelstva V minulých letech byl jedním ze základních rysů demografického vývoje v České republice pokles počtu obyvatel způsobený přirozeným úbytkem a celkový přírůstek vyrovnávala zahraniční migrace. V posledních dvou letech se situace změnila a vedle kladné zahraniční migrace je zaznamenáván i kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. Obdobný vývoj vykazují i Libčice nad Vltavou, kdy za roky 2004 a 2005 počet zemřelých převyšoval počet narozených, ale v roce 2006 tomu již bylo naopak počet obyvatel Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Zdroj: ČSÚ Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob je v posledních letech dosti obdobný. Zároveň je však nutno konstatovat, že migrace obyvatelstva je v Libčicích nad Vltavou, vzhledem k počtu obyvatel, poměrně vysoká

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více