KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2 OBSAH:. Úvod Úvod do problematiky komunitního plánování Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Postup a organizace prací Pracovní skupina Sociálně demografická analýza Základní popis řešené lokality Popis území Hospodářská činnost Vybavenost obce Dopravní obslužnost Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Rodiny a domácnosti Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo podle vzdělání Přírůstek a migrace obyvatelstva Demografická prognóza a její důsledky Očekávaný vývoj porodnosti a vývoj dětské populace Očekávaný vývoj seniorské populace Socioekonomická situace rodin Trh práce Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a nezaměstnaní Identifikace cílových skupin Analýzy struktury a potřeb příjemců sociálních služeb Senioři Sociálně vyloučené skupiny obyvatel Detekce dalších cílových skupin Dotazníkové šetření Analýza poskytovatelů sociálních služeb Sociální služby poskytované v okolí (s výjimkou Prahy) Poradny Výchovná zařízení pro děti Služby sociální intervence pro děti a mládež

3 Služby sociální intervence pro dospělé Azylové služby Linky důvěry Služby pro seniory Ústavy sociální péče a služby pro zdravotně postižené Katalog sociálních služeb Prioritní oblasti Komunitního plánu sociálních služeb Prioritní oblast I. Senioři a zdravotně handicapovaní SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast II. Lidé ohrožení sociálním vyloučením SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast III. Rodiny s dětmi SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Implementace Monitoring realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Hodnocení realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Aktualizace komunitního plánu Institucionální zajištění Způsob financování Závěr PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. : Odborný posudek Komunitního plánu sociálních služeb města Libčice nad Vltavou PŘÍLOHA Č. 2: Dotazníkové šetření Libčice nad Vltavou 2007 (Člověk v tísni, o.p.s.) - 3 -

4 Seznam zkratek: ČSÚ - Český statistický úřad ČR - Česká republika EU - Evropská unie KPSS - Komunitní plán sociálních služeb MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MÚ - Městský úřad SLBD - Sčítání lidí, bytů a domů, 200 VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ZTP - Zvlášť těžce postižený Použité informační zdroje: Metodika pro plánování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje Kritéria kvality plánování sociálních služeb Bílá kniha v sociálních službách Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 08/2006 Sb., o sociálních službách Novela zákona o sociálních službách Metodiky MPSV o Komunitní plánování - průvodce o Procesy komunitního plánování o Standardy kvality sociálních služeb o Průvodce standardy - 4 -

5 K R Y C Í L I S T Název: Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou Nositel (předkladatel): Zpracovatel: Město Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou zastoupené: Ing. Pavlem Bartošem, MBA, starostou města a PhDr. Milenou Pencovou manažerem projektu Deloitte BPO G&I, a.s. Nile House, Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín IČ: zastoupený JUDr. Jarmilou Škvrnovou, předsedkyní dozorčí rady a ředitelkou divize Granty a pobídky SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Na Moráni 4, 20 00, Praha 2 Nové město Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská Praha 2 Pobočka Libčice nad Vltavou Dělnická 442, Libčice nad Vltavou Termín zpracování : květen leden 2008 Veškeré zmíněné informace, použité informační zdroje a podklady jsou aktuální a platné k

6 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám komunitní plán města Libčice nad Vltavou, který podrobně a z různých úhlů pohledu popisuje minulou, současnou a také možnou budoucí podobu sociální oblasti v našem městě. Není náhodou, že tento komunitní plán se ve všech svých částech podrobně věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, seniorům a rodinám s dětmi. Tyto tři skupiny, respektive péče o ně, a zajišťování jejich potřeb na území města, jsou do jisté míry spolehlivým ukazatelem toho, jaký lze v našem městě prožít život. V současné době se již pomalu zdá, že doznívají lákadla konzumního života a stále více lidí si klade otázky, zda místo, kde žijí, jim poskytuje a hlavně bude poskytovat kvalitní a zdravé zázemí. Pod pojmem zdravé zázemí nemyslím jen zdraví v klasickém významu, ale i zdraví v společensko kulturním rozměru. Snad by se tu i hodilo nově použít jiné frekventované označení pro kvalitu našeho života: životní úroveň. Avšak životní úroveň neměřenou jen počtem televizí a automobilů v jedné domácnosti, nýbrž životní úroveň vztaženou k tradičním humanitním hodnotám naší civilizace, jako je mezilidská solidarita, vnímavost a tolerance k těm, kteří mají ztížené podmínky pro život ve společnosti preferující jednostranně jako měřítko úspěšnosti výkon, uspokojení z prožitku vzájemného prospěchu. Nikdo z nás nechce prožít život v anonymitě, v prostředí nezájmu a apatie ostatních. Komunitní plán je na první pohled svazkem několika listů popsaného papíru. Ukazuje však cestu, po které bychom se měli ubírat, aby byl náš život spokojenější, kvalitnější a v neposlední řadě i veselejší a nejen pro nás povzbudivější. Nesmím opomenout také říci, že mnoho údajů v něm obsažených dobře poslouží i jako připomenutí toho, čemu se máme přednostně věnovat a na co dát pozor. Věřím, že alespoň část ze směru, náznaků projektů i konkrétních aktivit se nám anebo našim budoucím nástupcům na radnici v Libčicích nad Vltavou podaří společně s Vámi realizovat. Matěj Štětka místostarosta Libčice nad Vltavou, leden

7 A) ÚVOD - 7 -

8 . Úvod. Úvod do problematiky komunitního plánování Komunitní plánování je plánování rozvoje určité oblasti veřejného života, které probíhá za spolupráce obyvatel regionu. Neplánuje se celostátně ( odshora dolů ), ale na úrovni kraje nebo obce. Proto je možné vytvářet cíle s ohledem na místní podmínky i na potřeby jednotlivých občanů. Při komunitním plánování sociálních služeb se nejdříve zpracovávají sociálně demografické údaje, mapují se sociální služby a služby související, pak následuje popis a analýza přání a potřeb veřejnosti. V této fázi se může do plánování zapojit každý občan s podněty a s názorem, jaké sociální služby by se v obci měly poskytovat. Komunitní plánování pomáhá zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální pomoci. Při tom zároveň šetří finanční prostředky, protože peníze se vynakládají jen na zřizování těch zařízení, které jsou pro občany regionu doopravdy potřebné. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout o tom, jaké služby chceme mít pro případ nepříznivé životní situace připravené..2 Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, je zakotvena v Amsterodamské smlouvě, hlava XI, články V současné době (v období od roku 2000) se sociální politika EU řídí tzv. Lisabonským procesem. Ten míří k tomu, aby se EU do roku 200 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. Evropská unie hovoří o službách v obecném hospodářském zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Na regulaci těchto služeb klade tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele, dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická, ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby. Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve spojení se zaváděním standardů kvality sociálních služeb je jasným nástrojem, který vede k naplnění těchto požadavků. Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů Evropského sociálního programu, jsou pod gescí MPSV vytvářeny Národní akční plány sociálního začleňování, které uvádí do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, které se dotýkají potřeb lidí z ohrožených skupin a sociálních služeb. V Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta je kromě dalších stanoven cíl: Usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny, včetně Rovného přístupu k sociálním službám. Zde je komunitní plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový systém sociálních služeb na úrovni obce a kraje, který je schopen sledovat a vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a reagovat na ně

9 Hodnoty komunitního plánování vycházejí z principů moderních sociálních služeb, které: jsou pro uživatele dostupné (zejména z hlediska dostatečné nabídky služeb) odpovídají potřebám uživatelů fungují jako nástroj posilující nezávislost uživatelů pomáhají lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu) působí proti sociálnímu vyloučení lidí Principy komunitního plánování: partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb (zejména ve fázi zjišťování jejich potřeb) uspořádaný a systematický postup umožňuje managementu plánovat a předvídat do budoucnosti a vytvořit rámec pro vypracování záměrů a cílů (stejně jako strategické plánování) cykličnost, opakovatelnost zapojení veřejnosti (poskytováním informací v průběhu, aktivně ve fázi připomínkování materiálu) Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních služeb přináší: důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakované ověřování závěrů s přáním lidí, důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování

10 V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: příjemci, zadavatelé, poskytovatelé. Roviny komunitního plánování Příjemci KPSS Zadava telé Poskyto vatelé.3 Postup a organizace prací Na podzim roku 2006 podalo město žádost o dotaci do Společného regionálního operačního programu na proces komunitního plánování a přípravu komunitního plánu sociálních služeb. Žádost v prioritě Rozvoj lidských zdrojů v regionech, v rámci opatření Podpora sociální integrace v regionech byla úspěšná a město podepsalo se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Ve stejné době podepsalo také smlouvu o partnerství v procesu komunitního plánování se společností Člověk v tísni. V dubnu 2007 byl v rámci výběrového řízení vybrán externí poradce a zpracovatel komunitního plánu sociálních služeb města. První schůzka za účasti přizvaných odborníků, zástupců města, zástupců zpracovatele a veřejnosti se uskutečnila Byla utvořena Pracovní skupina a zahájeny konkrétní práce na sociodemografické analýze. Na základě výsledků analýzy byl proveden výzkum příjemců a výzkum poskytovatelů sociálních služeb. Na dalších jednáních byly identifikovány cíle, priority a návrhy konkrétních opatření strategie rozvoje komunálních služeb pro klíčové cílové skupiny. Dále byl vytvořen katalog sociálních služeb a navrženy zásady implementace, monitoringu, hodnocení a aktualizace komunitního plánu

11 .3. Pracovní skupina Pracovní skupina byla tvořena zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a jejím úkolem bylo vedení, řízení a koordinace procesu komunitního plánování. Členové Pracovní skupiny: Bc. Matěj Štětka - místostarosta města Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič - tajemník MÚ Libčice nad Vltavou PhDr. Milena Pencová - metodik KPSS Libčice nad Vltavou Eva Růžková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Růžena Čemusová - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Jaroslava Poláčková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Bc. Martin Šimáček - Člověk v tísni, o.p.s. - ředitel pobočky Kladno, Libčice nad Vltavou Mgr. Ľubica Šefčíková - spolupracovnice společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Ing. Petr Víšek - Socioklub - sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky - výkonný ředitel JUDr. Jarmila Škvrnová - Deloitte BPO G&I Ing. Lukáš Jakubec - Deloitte BPO G&I Ing. Karla Šlechtová - Deloitte BPO G&I Mgr. Ladislav Kučera - Deloitte BPO G&I - -

12 B) ANALYTICKÁ ČÁST - 2 -

13 2. Sociálně demografická analýza 2. Základní popis řešené lokality 2.. Popis území Město Libčice nad Vltavou jsou malé město ve Středočeském kraji, v okrese Praha západ Leží zhruba 20 km severozápadně od hlavního města Prahy a 6 km jihovýchodně od Kralup nad Vltavou. Geograficky je situováno v hlubokém údolí na levém břehu řeky Vltavy, lemovaném výraznými skalními masivy. Území bylo osídleno již od pravěku, kdy je zdokumentováno osídlení z doby neolitické. První zmínka o Libčicích je uvedena v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, kdy Boleslav II. klášteru tuto obec daroval. Později ji vlastnila i staroboleslavská kapitula a kláštery zbraslavský a maltézský. Ve 4. století je připomínán i farní kostel - gotická stavba, později zbořená. V 6. století přešly Libčice do světských rukou. Po Bílé hoře byly připojeny Polyxenou z Lobkovic k panství nelahozevskému. Jméno města se odvozuje od jeho zakladatelů rodu Libčiců. Nynější obec vznikla roku 924, kdy se spojily tři dosud samostatné vsi Libčice, Chýnov a Letky. K povýšení na město došlo roku 948. Město je součástí mikroregionu Od Okoře k Vltavě. Mikroregion Od Okoře k Vltavě je dobrovolným svazkem obcí podle příslušných právních předpisů. Má devět členských obcí. Jsou jimi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Úholičky, Svrkyně, Okoř, Dolany, Lichoceves a Libčice nad Vltavou. Mikroregion vznikl v roce Mikroregion má zpracovaný integrovaný rozvojový plán, který mapuje potřeby budoucího rozvoje a obsahuje jednotlivé projekty

14 Katastrální území obce zahrnuje 70 ha (převážně zemědělské půdy) a v současné době zde žije obyvatel. Město Libčice nad Vltavou má vlastní matriční a stavební úřad, a přísluší k pověřenému úřadu v Roztokách a k úřadu s rozšířenou působností v Černošcích. Statistické údaje o obci Libčice nad Vltavou ZUJ (kód obce): NUTS5: CZ020A53944 NUTS4: CZ020A Praha-západ NUTS3: CZ020 Středočeský kraj NUTS2: Střední Čechy Nadmořská výška (m n.m.) 207 Zeměpisné souřadnice N, E První písemná zpráva (rok): 993 Komunikace délka 9 km Počet katastrů: 3 Počet částí: Katastrální plocha: 70 (ha) Zemědělská půda 43 (ha) Orná půda 344 (ha) Zahrady 5 (ha) Ovocné sady 22 (ha) Trvalé trávní porosty 4 (ha) Lesní půda 77 (ha) Vodní plochy 35 (ha) Zastavěné plochy 3 (ha) Ostatní plochy 37 (ha) 2..2 Hospodářská činnost Původně zemědělská oblast se začala v polovině 9. století průmyslově rozvíjet zásluhou železnice. Město je významným střediskem výroby šroubů, cihel a střešních tašek. V historii i současnosti největším podnikem v okolí je šroubárna SCREWS & WIRE Libčice a.s. (Šroubárna Libčice). Založená roku 872 jako Pražský spolek železných hutí. V době svého vzniku a v období mezi světovými válkami náležela k pilířům průmyslu v regionu. V roce 992 byl podnik v rámci širších celospolečenských změn privatizován. Také cihlářská výroba má ve městě dlouhou tradici. První cihelny vznikají v Libčicích v druhé polovině 9. století. Skutečně moderním podnikem se stala cihelna Bratří Fischerové a spol. V současné době provozuje novou cihelnu z roku 988 společnost Cilipor, ta nahradila cihelnu Bratří Fišerů která vyhořela. Na druhém břehu Vltavy se nachází Výzkumný ústav včelařský Dol a jeho vinice, z kterých pochází Dolské víno - 4 -

15 K bylo ve městě Libčice nad Vltavou registrováno 743 podnikatelských subjektů v následujícím dělení podle převažující činnosti: Převažující činnost podnikatelských subjektů Počet Zemědělství, lesnictví, rybolov 6 Průmysl 95 Stavebnictví 96 Doprava a spoje 39 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 239 Ostatní obchodní služby 73 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 Školství a zdravotnictví 2 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ Podle právní formy patřily tyto podnikatelské subjekty k jednotlivým formám v následujícím dělení: Právní forma podnikatelských subjektů Počet Státní organizace 3 Akciové společnosti Obchodní společnosti 77 Družstevní organizace 5 Podnikatelé fyzické osoby 585 Samostatně hospodařící rolníci 6 Svobodná povolání 24 Ostatní právní formy 42 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ 2..3 Vybavenost obce Posouzení celkové vybavenosti obce lze učinit z několika dílčích vybaveností, a to v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, služeb atd. V oblasti školství je ve městě Libčice nad Vltavou: - základní škola založena roku 89, plnotřídní škola s. a 2. stupněm, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Ve šk.r. 2005/2006 navštěvovalo školu 297 žáků v 5 třídách, školní družina měla 2 oddělení. Výuku zajišťovalo 27 pedagogů. - mateřská škola - čtyřtřídní, s celkovou kapacitou 92 dětí. Ve třech odděleních je skupina dětí stejného věku, v jednom oddělení je věkově smíšená skupina dětí, do které jsou zpravidla umisťováni sourozenci. - základní umělecká škola založena roku 950 a zajišťuje výuku v oboru hudebním (housle, violu, violoncello, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun a bicí nástroje, klasický i populární zpěv), výtvarném, tanečním (základů pohybové výchovy a baletu i literárně dramatickém (jevištní pohyb, přednes nebo hlasovou a rytmickou - 5 -

16 průpravu). Škola sídlí v secesní patrové vile s osmi vybavenými učebnami a sálem, kde se pořádají koncerty a výstavy. Ke škole patří ještě tři pobočky (Horoměře, Velké Přílepy a Hostivice), ve kterých se vyučuje hudební obor. Školu navštěvují žáci v I. a II. cyklu a probíhá rovněž studium pro dospělé. V oblasti zdravotnictví jsou v Libčicích nad Vltavou dostupné zubní ordinace, ordinace praktického lékaře pro dospělé a gynekologicko porodnická ambulance. V místě je i lékárna. Ordinace dětského lékaře byla dočasně zrušena, vedení města usiluje o jejím znovuotevření na jiném místě v Libčicích. V kulturní a sportovní oblasti nabízí své služby jednak Městské kulturní středisko a knihovna. Mezi pravidelné služby patří půjčování knih, provoz internetu a příprava Libčických novin. Dále MKS pořádá četná divadelní představení, zájezdy, soutěže pro děti, masopustní zábavy atd. Ve městě má své zastoupení katolická a evangelická církev, které také pořádají akce pro veřejnost. Sportovní činnosti zajišťuje Sokol, který zajišťuje dostatek sportovních klubů (házená, fotbal, karate, šachy aj.) a Sbor dobrovolných hasičů Letky. K dispozici je tělocvična, 2 hřiště a koupaliště. V sociální oblasti působí ve městě pouze Pečovatelská služba (zřizovatel město Libčice nad Vltavou) a společnost Člověk v tísni, které provozuje sociální a vzdělávací služby pro sociálně slabé obyvatele zejména Romy z lokalit Kolonka a Kočičina Dopravní obslužnost Libčicemi nad Vltavou prochází významná železniční trať Praha-Děčín, s pravidelným a četným spojením do Prahy (doba dojezdu do Prahy je cca 30 min). S Máslovicemi na druhém břehu Vltavy spojuje Libčice přívoz s pravidelným jízdním řádem. Vzdálenosti větších měst v okolí (Praha 4 km, Roztoky 5 km, Kralupy nad Vltavou 6 km, Neratovice 4 km, Kladno 9 km, Slaný 20 km, Mělník 20 km) zajišťují dostupnost těchto měst a možnosti využívání jejich služeb včetně obchodní sítě a pracovních příležitostí. Pro srovnání lze uvést, že vzdálenost do vlakem dostupných Kralup je menší než dostupnost pražských obchodních center (Černý most, Čestice, apod.) z vnitřních částí Prahy Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Město Libčice nad Vltavou leží ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, což jej řadí k příměstským satelitům Prahy a ovlivňuje to i jeho složení obyvatel. V historickém vývoji počet obyvatel narůstal do roku 96 následně docházelo k opakovaným poklesům a nárůstu obyvatel. Celkově lze však říci, že Libčice nad Vltavou od 50 let minulého století mají celkem ustálený počet obyvatel: Obec Sčítání v roce Libčice n. Vlt Zdroj: ČSÚ - 6 -

17 Vývoj počtu obyvatel v Libčicích nad Vltavou počet obyvatel Podle matriky mají v současné době Libčice na Vltavou obyvatel (stav k srpnu 2007) v následujícím věkovém složení : Věk Zdroj: MÚ Libčice nad Vltavou roky Počet obyvatel Celkem Podle odbor informatizace veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR je k 7. září 2007 v obci Libčice nad Vltavou k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je 45 mužů nad 5 let, 259 chlapců do 5 let, 392 žen nad 5 let, 242 dívek do 5 let

18 Zastoupení věkových skupin v populaci obyvatel Libčic nad Vltavou v roce 2007 počet obyvatel věkové skupiny Zdroj: Socioklub Z přehledu je zřejmé, že největší zastoupení mají věkové skupiny let, let a let.

19 V porovnání tří základních věkových skupin obyvatelstva s průměrným věkovým zastoupením obyvatelstva České republiky mají Libčice nad Vltavou celkem průměrné složení obyvatel s celkem výhodným poměrem věkových skupin: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , ,9 Celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: Socioklub Toto tvrzení však již zcela neplatí v porovnání jednotlivých věkových skupin, zejména u seniorské kategorie: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: vlastní propočty Zde je vidět, že Libčice nad Vltavou mají nadprůměrné zastoupení seniorů nad 85 let a nadprůměrné zastoupení nastupujících seniorských ročníků let, zatímco věkové kategorie let vykazují podprůměrné zastoupení (zvláště kategorie let). Přes toto zjištění mají Libčice nad Vltavou stále podprůměrné hodnoty průměrného věku obyvatel, tzn. větší zastoupení mladší populace v porovnání s celou republikou (průměrný věk

20 v ČR v roce 2006 byl 40,2 roku). Z porovnání posledních pěti let je však zřejmé, že i v Libčicích nad Vltavou dochází ke stárnutí populace: Průměrný věk celkem 38,3 38,8 38,9 39,0 39,2 muži 36,8 37,3 37,7 37,5 37,9 ženy 39,7 40,2 40, 40,4 40,5 Zdroj: ČSÚ Rodiny a domácnosti Pokud jde o zastoupení rodin a domácností, tak celkovému počtu obyvatel by podle celorepublikového průměru mělo odpovídat: celkem 36 rodin a domácností a v tom úplných rodin - 84 neúplných rodin - 27 nerodinných domácností a domácností jednotlivců celkem 457 rodin se závislými dětmi a z toho úplných rodin a - 09 neúplných rodin. Porovnání těchto odhadů s daty získanými ze sčítání lidu bylo v roce 200 v Libčicích nad Vltavou je následující: Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin a domácnosti celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin se závislými dětmi celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny Zdroj: Socioklub a ČSÚ, SLDB 200 Z přehledu je vidět, že opět celkem průměrné celkové zastoupení rodin a domácností, ale s nižším zastoupením domácností jednotlivců. Navýšení rodinných domácností však ovlivňují zvýšené počty neúplných rodin. Tyto domácnosti obývaly (podle SLDB 200) 220 bytů, z toho 605 bytů bylo v 529 rodinných domech a 594 bytů v bytových jednotkách (v 70 bytových domech). 63 bytů bylo neobydleno. Většina domů byla v rukou soukromých vlastníků (527 domů), obec vlastnila 24 domů a bytová družstva 9 domů. Ve vlastním domě bydlelo 506 rodin a domácností, v bytě v osobním vlastnictví 63 rodin a domácností, stejný počet rodin a domácností (63) bydlel v nájemních bytech a 20 rodin a domácností bylo členy bytových družstev. Většina těchto bytů (70 %) měla 2 až 3 obytné místnosti, malé byty o obytné místnosti tvořily 2 % a více

21 než 3 obytné místnosti mělo 6 %. 2 Ministerstvo vnitra eviduje v Libčicích nad Vltavou 86 adres Obyvatelstvo podle národnosti Podle národnosti se obyvatelstvo Libčic nad Vltavou v roce 200 (data ze SLDB) hlásilo v 93, % k české národnosti a v 2,7 % k národnosti slovenské. Ostatní národnosti byly zastoupeny pouze okrajově a z nich nejvíce byly zastoupeny národnosti rómská (0,5 %) a ukrajinská (0,4 %). Podrobnější přehled o národnostním složení obyvatel udává následující tabulka: Národnost Počet obyvatel % zastoupení česká , moravská 4 0, slovenská 88 2,7 romská 5 0,5 polská 3 0, německá 0,0 ukrajinská 4 0,4 slezská 0 0,0 vietnamská 0 0,0 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Společnosti GAC spol. s r. o. a Nová škola o. p. s. zpracovaly pro MPSV ČR v období Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Tato analýza pro Libčice nad Vltavou uvádí, že z celkového počtu obyvatel je 0-50 romských obyvatel, kteří žijí v jedné lokalitě. Jde o lokalitu Kolonka, která bývala kdysi architektonickou chloubou Libčic nad Vltavou. Dnes jsou všechny tři pavlačové domy v Kolonce zchátralé a většina zdejších obyvatel jsou sociálně slabí lidé, z nichž podstatná část je závislá na příjmech ze sociálních transferů. Většina z nich jsou Romové. V roce 2003 se navíc do Kolonky přistěhovali z nedalekého Kladna další lidé. Všichni obyvatelé žijí v malých bytech bez rozvodu vody a se společným sociálním zařízením na chodbě. Od roku 999 zde působí Romské sdružení Manuša, které založilo několik obyvatel z Kolonky Obyvatelstvo podle vzdělání Podle SLBD v roce 200 převažovali v celkové populaci města starší 5 let podle vzdělání lidé se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity (63, %). Lidí s maturitou bylo však pouze 2,6 % a zastoupení vysokoškoláků v různé formě bylo pouhých 7,3 %. Zato lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání bylo v Libčicích nad Vltavou 25,3 %. Tato data lze zúžit pouze na populaci starší 5 let ekonomicky aktivní. Zde bylo lidí se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity 7,7 %. Lidí s maturitou 26,2 %, vysokoškoláků 9 % a lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání 5,5 %. 2 V celkových počtech bytů jsou zahrnuty všechny existující byty v době SLDB. V jednotlivých členěních v počtech nejsou zahrnuty počty bytů u nichž nebyla daná skutečnost došetřena (např. není známa forma vlastnictví, velikost bytu atd.)

22 Obyvatelstvo ve věku 5+ celkem v % z toho ekonomicky aktivní počet % Celkem , ,0 v tom nejvyšší ukončené vzdělání: základní, vč. neukončeného , ,4 vyučení bez maturity , ,2 střední odborné bez maturity 583 2, ,4 učební obor s maturitou 47,7 44 2,5 úplné střední všeobecné s mat. 7 4,3 87 4,9 úplné střední odborné s mat , ,9 nástavbové studium 45,7 42 2,3 vyšší odborné 33,2 20, vysokoškolské 87 6,9 53 8,5 z toho bakalářské 3 0,5 0 0,6 vědecká příprava 2 0,4 9 0,5 bez vzdělání 5 0,6 3 0,2 Nezjištěno 39,4 4 0,2 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Populace z lokality Kolonka dle výše zmíněné analýzy a dle kvalifikovaných odhadů dosahuje ve většině pouze základního vzdělání nebo neukončeného vzdělání a pouze několik jednotlivců dosáhlo středního vzdělání bez maturity. Mezi obyvateli Kolonky se vyskytuje i problém negramotnosti Přírůstek a migrace obyvatelstva V minulých letech byl jedním ze základních rysů demografického vývoje v České republice pokles počtu obyvatel způsobený přirozeným úbytkem a celkový přírůstek vyrovnávala zahraniční migrace. V posledních dvou letech se situace změnila a vedle kladné zahraniční migrace je zaznamenáván i kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. Obdobný vývoj vykazují i Libčice nad Vltavou, kdy za roky 2004 a 2005 počet zemřelých převyšoval počet narozených, ale v roce 2006 tomu již bylo naopak počet obyvatel Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Zdroj: ČSÚ Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob je v posledních letech dosti obdobný. Zároveň je však nutno konstatovat, že migrace obyvatelstva je v Libčicích nad Vltavou, vzhledem k počtu obyvatel, poměrně vysoká

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec leží téměř v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. Po celé jeho jižní části probíhá státní hranice s Rakouskem. Od západu do obvodu zasahuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Pro život je velice důležité společenství, rodina a okolí, ve kterém sdílíme své každodenní radosti i starosti. Ve vyšším věku nabývá mnohem většího významu, a proto je

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Údaje za domácnosti v podrobném členění za kraje a nižší územní jednotky se zjišťují v rámci sčítání lidu, domů a bytů, konkrétně z bytového listu, kde osoby žijící v jednom

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor leží v severovýchodním koutu Jihočeského kraje, kde sousedí se Středočeským kraji a krajem Vysočina. Na jihu vtéká na území obvodu směrem k Táboru řeka

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK Správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na jihozápadě s Německem. Převážnou část správního obvodu tvoří

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9%

ostatní plochy 26,0% zastavěné plochy a nádvoří 9,2% vodní plochy 1,9% Přirozeným centrem jižní Moravy je město Brno s dominantami hradu Špilberk a katedrálou na Petrově. S počtem 369 559 obyvatel, žijících ve 29 městských částech, je druhým největším městem České republiky.

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3%

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3% Benešov Správní obvod Benešov se nachází v jižní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Černošice, Říčany, Kutná Hora, Vlašim, Votice, Sedlčany a Dobříš. Povrch tvoří Středočeská pahorkatina s nadmořskými

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek

Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období Oponentní posudek Rozvojový plán statutárního města České Budějovice v oblasti sociálních služeb na období 2008 2013 Oponentní posudek Předložený návrh rozvojového plánu by měl být jedním ze zdrojů, na základě nichž by

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 211 existovalo v Kraji Vysočina téměř třiapadesát tisíc hospodařících í seniorů s bezmála devadesáti tisíci členy. Jinými slovy,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3%

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3% V severovýchodní části Plzeňského kraje se rozkládá správní obvod Rokycany. Má společné hranice se čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje (Kralovice, Nýřany, Plzeň, Blovice) a se Středočeským krajem.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více