KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

2 OBSAH:. Úvod Úvod do problematiky komunitního plánování Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Postup a organizace prací Pracovní skupina Sociálně demografická analýza Základní popis řešené lokality Popis území Hospodářská činnost Vybavenost obce Dopravní obslužnost Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Rodiny a domácnosti Obyvatelstvo podle národnosti Obyvatelstvo podle vzdělání Přírůstek a migrace obyvatelstva Demografická prognóza a její důsledky Očekávaný vývoj porodnosti a vývoj dětské populace Očekávaný vývoj seniorské populace Socioekonomická situace rodin Trh práce Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a nezaměstnaní Identifikace cílových skupin Analýzy struktury a potřeb příjemců sociálních služeb Senioři Sociálně vyloučené skupiny obyvatel Detekce dalších cílových skupin Dotazníkové šetření Analýza poskytovatelů sociálních služeb Sociální služby poskytované v okolí (s výjimkou Prahy) Poradny Výchovná zařízení pro děti Služby sociální intervence pro děti a mládež

3 Služby sociální intervence pro dospělé Azylové služby Linky důvěry Služby pro seniory Ústavy sociální péče a služby pro zdravotně postižené Katalog sociálních služeb Prioritní oblasti Komunitního plánu sociálních služeb Prioritní oblast I. Senioři a zdravotně handicapovaní SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast II. Lidé ohrožení sociálním vyloučením SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Prioritní oblast III. Rodiny s dětmi SWOT analýza prioritní oblasti Vize Strategické cíle, opatření Implementace Monitoring realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Hodnocení realizace komunitního plánu Institucionální zajištění Aktualizace komunitního plánu Institucionální zajištění Způsob financování Závěr PŘÍLOHY: PŘÍLOHA Č. : Odborný posudek Komunitního plánu sociálních služeb města Libčice nad Vltavou PŘÍLOHA Č. 2: Dotazníkové šetření Libčice nad Vltavou 2007 (Člověk v tísni, o.p.s.) - 3 -

4 Seznam zkratek: ČSÚ - Český statistický úřad ČR - Česká republika EU - Evropská unie KPSS - Komunitní plán sociálních služeb MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy MÚ - Městský úřad SLBD - Sčítání lidí, bytů a domů, 200 VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ZTP - Zvlášť těžce postižený Použité informační zdroje: Metodika pro plánování sociálních služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje Kritéria kvality plánování sociálních služeb Bílá kniha v sociálních službách Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb Zákon č. 08/2006 Sb., o sociálních službách Novela zákona o sociálních službách Metodiky MPSV o Komunitní plánování - průvodce o Procesy komunitního plánování o Standardy kvality sociálních služeb o Průvodce standardy - 4 -

5 K R Y C Í L I S T Název: Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou Nositel (předkladatel): Zpracovatel: Město Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou zastoupené: Ing. Pavlem Bartošem, MBA, starostou města a PhDr. Milenou Pencovou manažerem projektu Deloitte BPO G&I, a.s. Nile House, Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín IČ: zastoupený JUDr. Jarmilou Škvrnovou, předsedkyní dozorčí rady a ředitelkou divize Granty a pobídky SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Na Moráni 4, 20 00, Praha 2 Nové město Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská Praha 2 Pobočka Libčice nad Vltavou Dělnická 442, Libčice nad Vltavou Termín zpracování : květen leden 2008 Veškeré zmíněné informace, použité informační zdroje a podklady jsou aktuální a platné k

6 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám komunitní plán města Libčice nad Vltavou, který podrobně a z různých úhlů pohledu popisuje minulou, současnou a také možnou budoucí podobu sociální oblasti v našem městě. Není náhodou, že tento komunitní plán se ve všech svých částech podrobně věnuje osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, seniorům a rodinám s dětmi. Tyto tři skupiny, respektive péče o ně, a zajišťování jejich potřeb na území města, jsou do jisté míry spolehlivým ukazatelem toho, jaký lze v našem městě prožít život. V současné době se již pomalu zdá, že doznívají lákadla konzumního života a stále více lidí si klade otázky, zda místo, kde žijí, jim poskytuje a hlavně bude poskytovat kvalitní a zdravé zázemí. Pod pojmem zdravé zázemí nemyslím jen zdraví v klasickém významu, ale i zdraví v společensko kulturním rozměru. Snad by se tu i hodilo nově použít jiné frekventované označení pro kvalitu našeho života: životní úroveň. Avšak životní úroveň neměřenou jen počtem televizí a automobilů v jedné domácnosti, nýbrž životní úroveň vztaženou k tradičním humanitním hodnotám naší civilizace, jako je mezilidská solidarita, vnímavost a tolerance k těm, kteří mají ztížené podmínky pro život ve společnosti preferující jednostranně jako měřítko úspěšnosti výkon, uspokojení z prožitku vzájemného prospěchu. Nikdo z nás nechce prožít život v anonymitě, v prostředí nezájmu a apatie ostatních. Komunitní plán je na první pohled svazkem několika listů popsaného papíru. Ukazuje však cestu, po které bychom se měli ubírat, aby byl náš život spokojenější, kvalitnější a v neposlední řadě i veselejší a nejen pro nás povzbudivější. Nesmím opomenout také říci, že mnoho údajů v něm obsažených dobře poslouží i jako připomenutí toho, čemu se máme přednostně věnovat a na co dát pozor. Věřím, že alespoň část ze směru, náznaků projektů i konkrétních aktivit se nám anebo našim budoucím nástupcům na radnici v Libčicích nad Vltavou podaří společně s Vámi realizovat. Matěj Štětka místostarosta Libčice nad Vltavou, leden

7 A) ÚVOD - 7 -

8 . Úvod. Úvod do problematiky komunitního plánování Komunitní plánování je plánování rozvoje určité oblasti veřejného života, které probíhá za spolupráce obyvatel regionu. Neplánuje se celostátně ( odshora dolů ), ale na úrovni kraje nebo obce. Proto je možné vytvářet cíle s ohledem na místní podmínky i na potřeby jednotlivých občanů. Při komunitním plánování sociálních služeb se nejdříve zpracovávají sociálně demografické údaje, mapují se sociální služby a služby související, pak následuje popis a analýza přání a potřeb veřejnosti. V této fázi se může do plánování zapojit každý občan s podněty a s názorem, jaké sociální služby by se v obci měly poskytovat. Komunitní plánování pomáhá zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální pomoci. Při tom zároveň šetří finanční prostředky, protože peníze se vynakládají jen na zřizování těch zařízení, které jsou pro občany regionu doopravdy potřebné. Smyslem komunitního plánování je společně se dohodnout o tom, jaké služby chceme mít pro případ nepříznivé životní situace připravené..2 Základní východiska, metodologie a metodika komunitního plánování Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, je zakotvena v Amsterodamské smlouvě, hlava XI, články V současné době (v období od roku 2000) se sociální politika EU řídí tzv. Lisabonským procesem. Ten míří k tomu, aby se EU do roku 200 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu s více lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. Evropská unie hovoří o službách v obecném hospodářském zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Na regulaci těchto služeb klade tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele, dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická, ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby. Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve spojení se zaváděním standardů kvality sociálních služeb je jasným nástrojem, který vede k naplnění těchto požadavků. Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů Evropského sociálního programu, jsou pod gescí MPSV vytvářeny Národní akční plány sociálního začleňování, které uvádí do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, které se dotýkají potřeb lidí z ohrožených skupin a sociálních služeb. V Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta je kromě dalších stanoven cíl: Usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny, včetně Rovného přístupu k sociálním službám. Zde je komunitní plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový systém sociálních služeb na úrovni obce a kraje, který je schopen sledovat a vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a reagovat na ně

9 Hodnoty komunitního plánování vycházejí z principů moderních sociálních služeb, které: jsou pro uživatele dostupné (zejména z hlediska dostatečné nabídky služeb) odpovídají potřebám uživatelů fungují jako nástroj posilující nezávislost uživatelů pomáhají lidem se sociálním nebo zdravotním handicapem využívat všech příležitostí, které společnost nabízí ostatním lidem (bez sociálního nebo zdravotního handicapu) působí proti sociálnímu vyloučení lidí Principy komunitního plánování: partnerství a spolupráce mezi zadavateli, všemi poskytujícími subjekty a uživateli služeb (zejména ve fázi zjišťování jejich potřeb) uspořádaný a systematický postup umožňuje managementu plánovat a předvídat do budoucnosti a vytvořit rámec pro vypracování záměrů a cílů (stejně jako strategické plánování) cykličnost, opakovatelnost zapojení veřejnosti (poskytováním informací v průběhu, aktivně ve fázi připomínkování materiálu) Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních služeb přináší: důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování, zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce, opakované ověřování závěrů s přáním lidí, důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i uskutečňování

10 V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: příjemci, zadavatelé, poskytovatelé. Roviny komunitního plánování Příjemci KPSS Zadava telé Poskyto vatelé.3 Postup a organizace prací Na podzim roku 2006 podalo město žádost o dotaci do Společného regionálního operačního programu na proces komunitního plánování a přípravu komunitního plánu sociálních služeb. Žádost v prioritě Rozvoj lidských zdrojů v regionech, v rámci opatření Podpora sociální integrace v regionech byla úspěšná a město podepsalo se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace. Ve stejné době podepsalo také smlouvu o partnerství v procesu komunitního plánování se společností Člověk v tísni. V dubnu 2007 byl v rámci výběrového řízení vybrán externí poradce a zpracovatel komunitního plánu sociálních služeb města. První schůzka za účasti přizvaných odborníků, zástupců města, zástupců zpracovatele a veřejnosti se uskutečnila Byla utvořena Pracovní skupina a zahájeny konkrétní práce na sociodemografické analýze. Na základě výsledků analýzy byl proveden výzkum příjemců a výzkum poskytovatelů sociálních služeb. Na dalších jednáních byly identifikovány cíle, priority a návrhy konkrétních opatření strategie rozvoje komunálních služeb pro klíčové cílové skupiny. Dále byl vytvořen katalog sociálních služeb a navrženy zásady implementace, monitoringu, hodnocení a aktualizace komunitního plánu

11 .3. Pracovní skupina Pracovní skupina byla tvořena zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a jejím úkolem bylo vedení, řízení a koordinace procesu komunitního plánování. Členové Pracovní skupiny: Bc. Matěj Štětka - místostarosta města Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič - tajemník MÚ Libčice nad Vltavou PhDr. Milena Pencová - metodik KPSS Libčice nad Vltavou Eva Růžková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Růžena Čemusová - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Jaroslava Poláčková - pečovatelská služba města Libčice nad Vltavou Bc. Martin Šimáček - Člověk v tísni, o.p.s. - ředitel pobočky Kladno, Libčice nad Vltavou Mgr. Ľubica Šefčíková - spolupracovnice společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Ing. Petr Víšek - Socioklub - sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky - výkonný ředitel JUDr. Jarmila Škvrnová - Deloitte BPO G&I Ing. Lukáš Jakubec - Deloitte BPO G&I Ing. Karla Šlechtová - Deloitte BPO G&I Mgr. Ladislav Kučera - Deloitte BPO G&I - -

12 B) ANALYTICKÁ ČÁST - 2 -

13 2. Sociálně demografická analýza 2. Základní popis řešené lokality 2.. Popis území Město Libčice nad Vltavou jsou malé město ve Středočeském kraji, v okrese Praha západ Leží zhruba 20 km severozápadně od hlavního města Prahy a 6 km jihovýchodně od Kralup nad Vltavou. Geograficky je situováno v hlubokém údolí na levém břehu řeky Vltavy, lemovaném výraznými skalními masivy. Území bylo osídleno již od pravěku, kdy je zdokumentováno osídlení z doby neolitické. První zmínka o Libčicích je uvedena v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, kdy Boleslav II. klášteru tuto obec daroval. Později ji vlastnila i staroboleslavská kapitula a kláštery zbraslavský a maltézský. Ve 4. století je připomínán i farní kostel - gotická stavba, později zbořená. V 6. století přešly Libčice do světských rukou. Po Bílé hoře byly připojeny Polyxenou z Lobkovic k panství nelahozevskému. Jméno města se odvozuje od jeho zakladatelů rodu Libčiců. Nynější obec vznikla roku 924, kdy se spojily tři dosud samostatné vsi Libčice, Chýnov a Letky. K povýšení na město došlo roku 948. Město je součástí mikroregionu Od Okoře k Vltavě. Mikroregion Od Okoře k Vltavě je dobrovolným svazkem obcí podle příslušných právních předpisů. Má devět členských obcí. Jsou jimi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Úholičky, Svrkyně, Okoř, Dolany, Lichoceves a Libčice nad Vltavou. Mikroregion vznikl v roce Mikroregion má zpracovaný integrovaný rozvojový plán, který mapuje potřeby budoucího rozvoje a obsahuje jednotlivé projekty

14 Katastrální území obce zahrnuje 70 ha (převážně zemědělské půdy) a v současné době zde žije obyvatel. Město Libčice nad Vltavou má vlastní matriční a stavební úřad, a přísluší k pověřenému úřadu v Roztokách a k úřadu s rozšířenou působností v Černošcích. Statistické údaje o obci Libčice nad Vltavou ZUJ (kód obce): NUTS5: CZ020A53944 NUTS4: CZ020A Praha-západ NUTS3: CZ020 Středočeský kraj NUTS2: Střední Čechy Nadmořská výška (m n.m.) 207 Zeměpisné souřadnice N, E První písemná zpráva (rok): 993 Komunikace délka 9 km Počet katastrů: 3 Počet částí: Katastrální plocha: 70 (ha) Zemědělská půda 43 (ha) Orná půda 344 (ha) Zahrady 5 (ha) Ovocné sady 22 (ha) Trvalé trávní porosty 4 (ha) Lesní půda 77 (ha) Vodní plochy 35 (ha) Zastavěné plochy 3 (ha) Ostatní plochy 37 (ha) 2..2 Hospodářská činnost Původně zemědělská oblast se začala v polovině 9. století průmyslově rozvíjet zásluhou železnice. Město je významným střediskem výroby šroubů, cihel a střešních tašek. V historii i současnosti největším podnikem v okolí je šroubárna SCREWS & WIRE Libčice a.s. (Šroubárna Libčice). Založená roku 872 jako Pražský spolek železných hutí. V době svého vzniku a v období mezi světovými válkami náležela k pilířům průmyslu v regionu. V roce 992 byl podnik v rámci širších celospolečenských změn privatizován. Také cihlářská výroba má ve městě dlouhou tradici. První cihelny vznikají v Libčicích v druhé polovině 9. století. Skutečně moderním podnikem se stala cihelna Bratří Fischerové a spol. V současné době provozuje novou cihelnu z roku 988 společnost Cilipor, ta nahradila cihelnu Bratří Fišerů která vyhořela. Na druhém břehu Vltavy se nachází Výzkumný ústav včelařský Dol a jeho vinice, z kterých pochází Dolské víno - 4 -

15 K bylo ve městě Libčice nad Vltavou registrováno 743 podnikatelských subjektů v následujícím dělení podle převažující činnosti: Převažující činnost podnikatelských subjektů Počet Zemědělství, lesnictví, rybolov 6 Průmysl 95 Stavebnictví 96 Doprava a spoje 39 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 239 Ostatní obchodní služby 73 Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 3 Školství a zdravotnictví 2 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ Podle právní formy patřily tyto podnikatelské subjekty k jednotlivým formám v následujícím dělení: Právní forma podnikatelských subjektů Počet Státní organizace 3 Akciové společnosti Obchodní společnosti 77 Družstevní organizace 5 Podnikatelé fyzické osoby 585 Samostatně hospodařící rolníci 6 Svobodná povolání 24 Ostatní právní formy 42 Celkem 743 Zdroj: ČSÚ 2..3 Vybavenost obce Posouzení celkové vybavenosti obce lze učinit z několika dílčích vybaveností, a to v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, služeb atd. V oblasti školství je ve městě Libčice nad Vltavou: - základní škola založena roku 89, plnotřídní škola s. a 2. stupněm, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna. Ve šk.r. 2005/2006 navštěvovalo školu 297 žáků v 5 třídách, školní družina měla 2 oddělení. Výuku zajišťovalo 27 pedagogů. - mateřská škola - čtyřtřídní, s celkovou kapacitou 92 dětí. Ve třech odděleních je skupina dětí stejného věku, v jednom oddělení je věkově smíšená skupina dětí, do které jsou zpravidla umisťováni sourozenci. - základní umělecká škola založena roku 950 a zajišťuje výuku v oboru hudebním (housle, violu, violoncello, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun a bicí nástroje, klasický i populární zpěv), výtvarném, tanečním (základů pohybové výchovy a baletu i literárně dramatickém (jevištní pohyb, přednes nebo hlasovou a rytmickou - 5 -

16 průpravu). Škola sídlí v secesní patrové vile s osmi vybavenými učebnami a sálem, kde se pořádají koncerty a výstavy. Ke škole patří ještě tři pobočky (Horoměře, Velké Přílepy a Hostivice), ve kterých se vyučuje hudební obor. Školu navštěvují žáci v I. a II. cyklu a probíhá rovněž studium pro dospělé. V oblasti zdravotnictví jsou v Libčicích nad Vltavou dostupné zubní ordinace, ordinace praktického lékaře pro dospělé a gynekologicko porodnická ambulance. V místě je i lékárna. Ordinace dětského lékaře byla dočasně zrušena, vedení města usiluje o jejím znovuotevření na jiném místě v Libčicích. V kulturní a sportovní oblasti nabízí své služby jednak Městské kulturní středisko a knihovna. Mezi pravidelné služby patří půjčování knih, provoz internetu a příprava Libčických novin. Dále MKS pořádá četná divadelní představení, zájezdy, soutěže pro děti, masopustní zábavy atd. Ve městě má své zastoupení katolická a evangelická církev, které také pořádají akce pro veřejnost. Sportovní činnosti zajišťuje Sokol, který zajišťuje dostatek sportovních klubů (házená, fotbal, karate, šachy aj.) a Sbor dobrovolných hasičů Letky. K dispozici je tělocvična, 2 hřiště a koupaliště. V sociální oblasti působí ve městě pouze Pečovatelská služba (zřizovatel město Libčice nad Vltavou) a společnost Člověk v tísni, které provozuje sociální a vzdělávací služby pro sociálně slabé obyvatele zejména Romy z lokalit Kolonka a Kočičina Dopravní obslužnost Libčicemi nad Vltavou prochází významná železniční trať Praha-Děčín, s pravidelným a četným spojením do Prahy (doba dojezdu do Prahy je cca 30 min). S Máslovicemi na druhém břehu Vltavy spojuje Libčice přívoz s pravidelným jízdním řádem. Vzdálenosti větších měst v okolí (Praha 4 km, Roztoky 5 km, Kralupy nad Vltavou 6 km, Neratovice 4 km, Kladno 9 km, Slaný 20 km, Mělník 20 km) zajišťují dostupnost těchto měst a možnosti využívání jejich služeb včetně obchodní sítě a pracovních příležitostí. Pro srovnání lze uvést, že vzdálenost do vlakem dostupných Kralup je menší než dostupnost pražských obchodních center (Černý most, Čestice, apod.) z vnitřních částí Prahy Obyvatelstvo a jeho struktura Počet obyvatel a věkové složení Město Libčice nad Vltavou leží ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, což jej řadí k příměstským satelitům Prahy a ovlivňuje to i jeho složení obyvatel. V historickém vývoji počet obyvatel narůstal do roku 96 následně docházelo k opakovaným poklesům a nárůstu obyvatel. Celkově lze však říci, že Libčice nad Vltavou od 50 let minulého století mají celkem ustálený počet obyvatel: Obec Sčítání v roce Libčice n. Vlt Zdroj: ČSÚ - 6 -

17 Vývoj počtu obyvatel v Libčicích nad Vltavou počet obyvatel Podle matriky mají v současné době Libčice na Vltavou obyvatel (stav k srpnu 2007) v následujícím věkovém složení : Věk Zdroj: MÚ Libčice nad Vltavou roky Počet obyvatel Celkem Podle odbor informatizace veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR je k 7. září 2007 v obci Libčice nad Vltavou k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je 45 mužů nad 5 let, 259 chlapců do 5 let, 392 žen nad 5 let, 242 dívek do 5 let

18 Zastoupení věkových skupin v populaci obyvatel Libčic nad Vltavou v roce 2007 počet obyvatel věkové skupiny Zdroj: Socioklub Z přehledu je zřejmé, že největší zastoupení mají věkové skupiny let, let a let.

19 V porovnání tří základních věkových skupin obyvatelstva s průměrným věkovým zastoupením obyvatelstva České republiky mají Libčice nad Vltavou celkem průměrné složení obyvatel s celkem výhodným poměrem věkových skupin: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , ,9 Celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: Socioklub Toto tvrzení však již zcela neplatí v porovnání jednotlivých věkových skupin, zejména u seniorské kategorie: Počet obyvatel % Věk matrika průměr ČR rozdíl nárůst/úbytek , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 celkem Pozn.: počty uvádějí kolik obyvatel by měl mít region s obyvateli, pokud by věkové rozdělení obyvatel odpovídalo průměrnému zastoupení věkových skupin jaké vykazuje celé území ČR Zdroj: vlastní propočty Zde je vidět, že Libčice nad Vltavou mají nadprůměrné zastoupení seniorů nad 85 let a nadprůměrné zastoupení nastupujících seniorských ročníků let, zatímco věkové kategorie let vykazují podprůměrné zastoupení (zvláště kategorie let). Přes toto zjištění mají Libčice nad Vltavou stále podprůměrné hodnoty průměrného věku obyvatel, tzn. větší zastoupení mladší populace v porovnání s celou republikou (průměrný věk

20 v ČR v roce 2006 byl 40,2 roku). Z porovnání posledních pěti let je však zřejmé, že i v Libčicích nad Vltavou dochází ke stárnutí populace: Průměrný věk celkem 38,3 38,8 38,9 39,0 39,2 muži 36,8 37,3 37,7 37,5 37,9 ženy 39,7 40,2 40, 40,4 40,5 Zdroj: ČSÚ Rodiny a domácnosti Pokud jde o zastoupení rodin a domácností, tak celkovému počtu obyvatel by podle celorepublikového průměru mělo odpovídat: celkem 36 rodin a domácností a v tom úplných rodin - 84 neúplných rodin - 27 nerodinných domácností a domácností jednotlivců celkem 457 rodin se závislými dětmi a z toho úplných rodin a - 09 neúplných rodin. Porovnání těchto odhadů s daty získanými ze sčítání lidu bylo v roce 200 v Libčicích nad Vltavou je následující: Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin a domácnosti celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Odhad dle průměru ČR Data ze SLDB 200 Počet rodin se závislými dětmi celkem úplné rodiny V tom neúplné rodiny Zdroj: Socioklub a ČSÚ, SLDB 200 Z přehledu je vidět, že opět celkem průměrné celkové zastoupení rodin a domácností, ale s nižším zastoupením domácností jednotlivců. Navýšení rodinných domácností však ovlivňují zvýšené počty neúplných rodin. Tyto domácnosti obývaly (podle SLDB 200) 220 bytů, z toho 605 bytů bylo v 529 rodinných domech a 594 bytů v bytových jednotkách (v 70 bytových domech). 63 bytů bylo neobydleno. Většina domů byla v rukou soukromých vlastníků (527 domů), obec vlastnila 24 domů a bytová družstva 9 domů. Ve vlastním domě bydlelo 506 rodin a domácností, v bytě v osobním vlastnictví 63 rodin a domácností, stejný počet rodin a domácností (63) bydlel v nájemních bytech a 20 rodin a domácností bylo členy bytových družstev. Většina těchto bytů (70 %) měla 2 až 3 obytné místnosti, malé byty o obytné místnosti tvořily 2 % a více

21 než 3 obytné místnosti mělo 6 %. 2 Ministerstvo vnitra eviduje v Libčicích nad Vltavou 86 adres Obyvatelstvo podle národnosti Podle národnosti se obyvatelstvo Libčic nad Vltavou v roce 200 (data ze SLDB) hlásilo v 93, % k české národnosti a v 2,7 % k národnosti slovenské. Ostatní národnosti byly zastoupeny pouze okrajově a z nich nejvíce byly zastoupeny národnosti rómská (0,5 %) a ukrajinská (0,4 %). Podrobnější přehled o národnostním složení obyvatel udává následující tabulka: Národnost Počet obyvatel % zastoupení česká , moravská 4 0, slovenská 88 2,7 romská 5 0,5 polská 3 0, německá 0,0 ukrajinská 4 0,4 slezská 0 0,0 vietnamská 0 0,0 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Společnosti GAC spol. s r. o. a Nová škola o. p. s. zpracovaly pro MPSV ČR v období Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Tato analýza pro Libčice nad Vltavou uvádí, že z celkového počtu obyvatel je 0-50 romských obyvatel, kteří žijí v jedné lokalitě. Jde o lokalitu Kolonka, která bývala kdysi architektonickou chloubou Libčic nad Vltavou. Dnes jsou všechny tři pavlačové domy v Kolonce zchátralé a většina zdejších obyvatel jsou sociálně slabí lidé, z nichž podstatná část je závislá na příjmech ze sociálních transferů. Většina z nich jsou Romové. V roce 2003 se navíc do Kolonky přistěhovali z nedalekého Kladna další lidé. Všichni obyvatelé žijí v malých bytech bez rozvodu vody a se společným sociálním zařízením na chodbě. Od roku 999 zde působí Romské sdružení Manuša, které založilo několik obyvatel z Kolonky Obyvatelstvo podle vzdělání Podle SLBD v roce 200 převažovali v celkové populaci města starší 5 let podle vzdělání lidé se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity (63, %). Lidí s maturitou bylo však pouze 2,6 % a zastoupení vysokoškoláků v různé formě bylo pouhých 7,3 %. Zato lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání bylo v Libčicích nad Vltavou 25,3 %. Tato data lze zúžit pouze na populaci starší 5 let ekonomicky aktivní. Zde bylo lidí se středním vzděláním, včetně vyučení a odborných škol bez maturity 7,7 %. Lidí s maturitou 26,2 %, vysokoškoláků 9 % a lidí se základním vzděláním nebo zcela bez vzdělání 5,5 %. 2 V celkových počtech bytů jsou zahrnuty všechny existující byty v době SLDB. V jednotlivých členěních v počtech nejsou zahrnuty počty bytů u nichž nebyla daná skutečnost došetřena (např. není známa forma vlastnictví, velikost bytu atd.)

22 Obyvatelstvo ve věku 5+ celkem v % z toho ekonomicky aktivní počet % Celkem , ,0 v tom nejvyšší ukončené vzdělání: základní, vč. neukončeného , ,4 vyučení bez maturity , ,2 střední odborné bez maturity 583 2, ,4 učební obor s maturitou 47,7 44 2,5 úplné střední všeobecné s mat. 7 4,3 87 4,9 úplné střední odborné s mat , ,9 nástavbové studium 45,7 42 2,3 vyšší odborné 33,2 20, vysokoškolské 87 6,9 53 8,5 z toho bakalářské 3 0,5 0 0,6 vědecká příprava 2 0,4 9 0,5 bez vzdělání 5 0,6 3 0,2 Nezjištěno 39,4 4 0,2 Zdroj: ČSÚ, SLDB 200 Populace z lokality Kolonka dle výše zmíněné analýzy a dle kvalifikovaných odhadů dosahuje ve většině pouze základního vzdělání nebo neukončeného vzdělání a pouze několik jednotlivců dosáhlo středního vzdělání bez maturity. Mezi obyvateli Kolonky se vyskytuje i problém negramotnosti Přírůstek a migrace obyvatelstva V minulých letech byl jedním ze základních rysů demografického vývoje v České republice pokles počtu obyvatel způsobený přirozeným úbytkem a celkový přírůstek vyrovnávala zahraniční migrace. V posledních dvou letech se situace změnila a vedle kladné zahraniční migrace je zaznamenáván i kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. Obdobný vývoj vykazují i Libčice nad Vltavou, kdy za roky 2004 a 2005 počet zemřelých převyšoval počet narozených, ale v roce 2006 tomu již bylo naopak počet obyvatel Živě narození celkem Zemřelí celkem Přirozený přírůstek celkem Zdroj: ČSÚ Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob je v posledních letech dosti obdobný. Zároveň je však nutno konstatovat, že migrace obyvatelstva je v Libčicích nad Vltavou, vzhledem k počtu obyvatel, poměrně vysoká

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Konference Využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení v ČR Praha, 11.-12.2013 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Koncepce byla

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více