Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/3779 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/3780 1) provedla rozpočtová opatření č. 56 s 58 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/3781 pověřit radu města provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2013, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou předloženy radě města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2013 do včetně. Strana 1 (celkem 15)

2 usnesením č. 2013/3782 schválit rozpočet města Třince na rok 2014 ve výši Kč příjmů, Kč výdajů a Kč financování ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu schválit předložený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2014 v celkové výši Kč 4) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2014 v celkové výši Kč 5) doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 celkovou částku ve výši Kč na granty v sociální oblasti a celkovou částku ve výši Kč na granty v oblasti kultury a sportu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 ostatní dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3783 stanovit radě města pro rok 2014 provádění: a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich použití c) ostatních rozpočtových opatření jednotlivě do max. výše 20% plánovaných výdajů jednotlivých organizačních jednotek až do úhrnné výše 20% schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2014, včetně závazných ukazatelů d) stanovení a úprav závazných ukazatelů města a příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) až c) s tím, že přehled všech provedených rozpočtových opatření dle bodu 1) bude vždy předložen nejbližšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města pověřit pro rok 2014 vedoucí ekonomického odboru prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) b) přesunů mezi položkami rozpočtu dle změny účelu výdaje 3) doporučila zastupitelstvu města stanovit radě města provedení navýšení rozpočtu jednotlivých organizačních jednotek města pro rok 2014 o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu roku Strana 2 (celkem 15)

3 usnesením č. 2013/3784 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 15/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3785 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/074/Ro Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor - dešťová kanalizace a přeložka vodovodu - III. etapa se společností CSK-Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3786 a) uhradit účetní ztrátu za období leden - říjen 2013 z důvodu poklesu tržeb v městské hromadné dopravě dopravci ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve výši Kč ze schváleného rozpočtu odboru dopravy b) uzavřít dodatek č.j. 2006/10/017/La/D15, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3787 zvolit do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro nové volební období občany města Třince uvedené v příloze č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3788 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013, o městské policii, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3789 1) schválila s účinností od Směrnici č. 15/2013 Organizační řád Městské policie Třinec, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3790 a) převést bezúplatně pozemky parc. č. 738/4, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 81 m 2 a parc. č. 1516/42, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 66 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ Strana 3 (celkem 15)

4 b) uzavřít darovací smlouvu č. 2013/05/571/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3791 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení a provozování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy na části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/569/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČ , spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1184, 1235/3, 1268/4, 1283/3, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/17, 1283/18, 2259/11, 2259/18 a 2259/19 v k. ú. Třinec a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/570/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3792 a) pronajmout část pozemku parc. č. 2492/1, zeleň, o výměře 13 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní L. Ch., bytem Třinec, za účelem rozšíření přístupového chodníku a umístění lavice před provozovnou rychlého občerstvení, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH, dle situačního snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/549/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3793 odprodat bytovou jednotku č. 661/33 v domě čp. 661 na ul. Lidické v Třinci a spoluvlastnický podíl o velikosti 6700/ na společných částech budovy a pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní Ž. S., bytem Třinec, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč vycházející ze znaleckého posudku č /2012 ze dne Kupní smlouva bude vyhotovena Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2013/3794 1) vzala na vědomí oznámení Mgr. Ivo Klena o vzdání se pracovního místa ředitele Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace Strana 4 (celkem 15)

5 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 4) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursních komisí 5) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/3795 rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/06/145/Še o organizaci a spolupráci pro zajištění farmářských trhů, mezi městem Třinec a společností TRISIA, a. s., se sídlem ve městě Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , spočívající ve změně termínu konání farmářských trhů, a to od dubna do listopadu, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3796 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 uzavřít smlouvu č. 2013/06/177/Slá o poskytnutí neinvestiční finanční dotace Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3797 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/172/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, ve výši Kč s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína, se sídlem v obci Ropice, č. p. 112, PSČ , IČ , na opravu dlažby a opěrné zdi u dřevěného kostela v Gutech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 15)

6 usnesením č. 2013/3798 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/169/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci FOTBAL TŘINEC, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností fotbalu dětí a mládeže a s tímto souvisejících úhrad, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/169/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/002/Še. usnesením č. 2013/3799 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/171/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/171/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/003/Še. usnesením č. 2013/3800 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/166/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/166/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/005/Še. usnesením č. 2013/3801 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/164/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/164/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/004/Še. Strana 6 (celkem 15)

7 usnesením č. 2013/3802 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/168/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TRISIA, a. s., se sídlem v Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , ve výši Kč, na zajišťování koncertů vážné hudby, divadelních představení a kulturních akcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/168/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/006/Še. usnesením č. 2013/3803 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/170/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TJ Třineckých železáren, občanské sdružení, se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na činnost TJ Třineckých železáren a s tímto souvisejících úhrad pro rok 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/170/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/007/Še. usnesením č. 2013/3804 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/173/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku organizaci NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 268, PSČ , IČ , ve výši Kč, na odbornou opravu, ošetření a očištění uměleckých děl umístěných v nemocničním parku parc. č. 566/1, k. ú. Dolní Líštná, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3805 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/175/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. Et Mgr. Jiřímu Valentovi, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů, č. p. 1028/7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3806 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/174/Še o poskytnutí investičního finančního příspěvku organizaci TJ Nebory, o. s., se sídlem v Třinci Nebory č. p. 86, PSČ , IČ , ve výši Kč, na na vybudování dětského hřiště pro občany části obce Nebory, ve znění návrhu předloženého Strana 7 (celkem 15)

8 usnesením č. 2013/3807 1) schválila navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , a to do 100 žáků. usnesením č. 2013/3808 snížit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč a) snížit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč b) schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na investice v roce 2013 ve výši Kč za předpokladu, že bude vyčerpán do usnesením č. 2013/3809 rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 2013/08/062/Sz o financování udržitelnosti projektu Komunitní centrum Borek v maximální výši Kč pro rok 2014 mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3810 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na dofinancování nájemného nových nebytových prostor na rok 2013 pro sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která je poskytována na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/060/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu a) poskytnout investiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na částečnou úhradu odhlučnění stropní konstrukce, posouzení zvukové izolace stropů a projektovou dokumentaci pro změnu účelu užívání nebytových prostor, které vznikly v souvislosti s úpravou nebytových prostor určených pro poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/061/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu Strana 8 (celkem 15)

9 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3811 1) vzala na vědomí žádost obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 o zařazení do komunitního plánování města Třinec z důvodu možnosti poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí a využívání jejich služeb občany města Třince 2) zamítla žádost o zařazení obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 do Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Třinec. usnesením č. 2013/3812 1) schválila s účinností od Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 02/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3813 a) přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace b) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2013/12/024/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3814 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí movitých č. 2011/12/024/Ru sjednané s Úřadem práce České republiky se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3815 1) vzala na vědomí informaci o uzavřených závěrkových listech č. EL až E pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině nízkého napětí s dodavatelem ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem ve městě Praha, ul. Duhová 1/425, PSČ , IČ ) vzala na vědomí informaci o uzavřeném závěrkovém listu č. EL pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině vysokého napětí s dodavatelem Dalkia Commodities CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ , IČ Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2013/3816 1) schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace STaRS ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3817 1) jmenovala jakožto Zadavatel č. 2 dle Smlouvy o sdružení zadavatelů uzavřené mezi městem Třinec a společností České dráhy, a. s., dne 5. března 2013 ve věci veřejné zakázky projektu Přestupní terminál Třinec členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Ing. Ivo Kantor a - Ing. Daniel Fojcik, a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Mgr. Ivo Kaleta a - Mgr. Rafał Zawadzki 2) pověřila v souladu s bodem 6. zadávací dokumentace k veřejné zakázce projektu Přestupní terminál Třinec Ing. Miriam Hronovskou a Ing. Daniela Fojcika k účasti na prohlídkách místa plnění. usnesením č. 2013/3818 1) vzala na vědomí Strategický plán města Třince pro období , a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3819 schválit rozpočet společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., na rok 2014, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3820 a) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období Ing. Ivo Kantora ve správní radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. b) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období PhDr. Milady Hejmejové v dozorčí radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. a) navrhnout do správní rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Ing. Ivo Kantora b) navrhnout do dozorčí rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., PhDr. Miladu Hejmejovou 3) doporučila zastupitelstvu města zmocnit Ing. Ivo Kantora, místostarostu města, aby jménem města Třince v postavení spoluzakladatele společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., svolal shromáždění zakladatelů postupem dle zakladatelské listiny za účelem realizace usnesení dle bodu 2). Strana 10 (celkem 15)

11 usnesením č. 2013/3821 uzavřít Smlouvu o dílo na výrobu a vysílání městského zpravodajství mezi městem Třinec a společností FIBERA s. r. o., se sídlem Frýdecká 201, Třinec, IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35647, zastoupenou Mgr. Věrou Judaszewiczovou, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3822 1) schválila vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2013 dle platných pravidel a závěrů hodnotící komise, stanovené radou města 2) schválila vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 podle nových pravidel. usnesením č. 2013/3823 a) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci do Programu zeleň do měst a jejich okolí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí b) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 10 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3824 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení a výměnu oken a dveří v budově SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p. 241 v rámci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3825 a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Strana 11 (celkem 15)

12 c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3826 1) vzala na vědomí odstoupení Ing. Tomáše Sabovčíka z funkce člena komise životního prostředí. usnesením č. 2013/3827 vyloučit uchazeče Milan Pavlík, Bystřice 650, Bystřice, IČ z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Provádění malířských prací v období o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Provádění malířských prací v období takto: 1. Jan Puczok, Bystřice 273, Bystřice IČ Čmiel Petr, Hrádek 332, Hrádek IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu č. 2013/05/578/St na provádění malířských prací v období mezi městem Třinec a Janem Puczokem se sídlem ve městě Bystřice 273, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3828 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku takto: 1. PROMA REHA, s. r. o., Riegrova 342, Česká Skalice IČ L I N E T spol. s r. o., Slaný - Želevčice 5 IČ Strana 12 (celkem 15)

13 v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít kupní smlouvu č. 2013/01/41 na akci Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku mezi Sociálními službami města Třinec, p. o. a firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třinec, p. o., Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření kupní smlouvy č. 2013/01/41 dle bodu 2) přednesu, s firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3829 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka tonerů takto: 1. TRIVISION, s. r. o., U spalovny 4582/17, Prostějov IČ CARTOUCHE PLUS s. r. o., Těrlická 1202, Horní Suchá IČ ABEL-Computer s. r. o., Oblouková 1, Opava IČ uzavřít smlouvu č. 2013/23/009/Mo na dodávky tonerů v době od data podpisu smlouvy do konce roku 2014 mezi městem Třinec a firmou TRIVISION, s. r. o. se sídlem ve městě Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ 79601, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3830 vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 25 a 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému Komise PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Pavel Pezda Mgr. Ellen Raszková Lukáš Pydych Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Jarmila Hofierková Mgr. Iveta Hučíková Bc. Soňa Sližová Mgr. Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 13 (celkem 15)

14 6) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2013/3831 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Dodávka dřevěných obkladů 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele Dodávka dřevěných obkladů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2013/3832 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrženou uchazečku konkursního řízení na základě doporučení konkursní komise Mgr. Annu Ježovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ , s platností od na dobu určitou 6 let. usnesením č. 2013/3833 schválit příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , IČ , podání žádosti o přihlášení se do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. usnesením č. 2013/3834 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení vnějších obvodových zdí a výměnu výplní otvorů ve všech objektech MŠ Štefániková č. p. 722 v rámci projektu MŠ Štefániková č. p. 722 zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu MŠ Štefániková č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 15)

15 usnesením č. 2013/3835 uzavřít smlouvu o umístění a provozování informačního zařízení č. PJ VI/1/1289 mezi městem Třinec a společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. NEPŘIJATÁ USNESENÍ udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí paní Lucii Jasiokové, Vendryně 353, Vendryně, IČ , v provozovně Dance club La Vista, 1.máje 495, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu neurčitou. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /102 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursních řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník a v Mladé frontě Dnes. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 15 (celkem 15)

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 105. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 105. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 20. prosince 2013 usnesením č. 2013/3917 program 105. schůze rady města, konané dne 20.12.2013. usnesením č. 2013/3918 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 2. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 2. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 7. prosince 2010 usnesením č. 2010/46 program 2. schůze rady města, konané mimořádně dne 07.12.2010. usnesením č. 2010/47 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/50/2011 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 22. února 2011 1) vyslechlo rezignaci Mgr. Petra Šišky na funkci člena Zastupitelstva města Třince a složení zákonem předepsaného slibu člena

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 1. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. prosince 2014 usnesením č. 2014/1 1) schválila program 1. schůze rady města, konané dne 01.12.2014. usnesením č. 2014/2 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 4. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 5. 36/2015 5.43/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 8. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 24. 03. 2015 Usnesením č. 8/89 schválila pořad 8. schůze rady obce konané dne 24. 03. 2015 Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více