Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/3779 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/3780 1) provedla rozpočtová opatření č. 56 s 58 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/3781 pověřit radu města provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2013, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou předloženy radě města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2013 do včetně. Strana 1 (celkem 15)

2 usnesením č. 2013/3782 schválit rozpočet města Třince na rok 2014 ve výši Kč příjmů, Kč výdajů a Kč financování ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu schválit předložený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2014 v celkové výši Kč 4) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2014 v celkové výši Kč 5) doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 celkovou částku ve výši Kč na granty v sociální oblasti a celkovou částku ve výši Kč na granty v oblasti kultury a sportu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 ostatní dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3783 stanovit radě města pro rok 2014 provádění: a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich použití c) ostatních rozpočtových opatření jednotlivě do max. výše 20% plánovaných výdajů jednotlivých organizačních jednotek až do úhrnné výše 20% schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2014, včetně závazných ukazatelů d) stanovení a úprav závazných ukazatelů města a příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) až c) s tím, že přehled všech provedených rozpočtových opatření dle bodu 1) bude vždy předložen nejbližšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města pověřit pro rok 2014 vedoucí ekonomického odboru prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) b) přesunů mezi položkami rozpočtu dle změny účelu výdaje 3) doporučila zastupitelstvu města stanovit radě města provedení navýšení rozpočtu jednotlivých organizačních jednotek města pro rok 2014 o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu roku Strana 2 (celkem 15)

3 usnesením č. 2013/3784 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 15/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3785 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/074/Ro Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor - dešťová kanalizace a přeložka vodovodu - III. etapa se společností CSK-Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3786 a) uhradit účetní ztrátu za období leden - říjen 2013 z důvodu poklesu tržeb v městské hromadné dopravě dopravci ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve výši Kč ze schváleného rozpočtu odboru dopravy b) uzavřít dodatek č.j. 2006/10/017/La/D15, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3787 zvolit do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro nové volební období občany města Třince uvedené v příloze č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3788 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013, o městské policii, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3789 1) schválila s účinností od Směrnici č. 15/2013 Organizační řád Městské policie Třinec, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3790 a) převést bezúplatně pozemky parc. č. 738/4, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 81 m 2 a parc. č. 1516/42, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 66 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ Strana 3 (celkem 15)

4 b) uzavřít darovací smlouvu č. 2013/05/571/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3791 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení a provozování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy na části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/569/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČ , spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1184, 1235/3, 1268/4, 1283/3, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/17, 1283/18, 2259/11, 2259/18 a 2259/19 v k. ú. Třinec a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/570/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3792 a) pronajmout část pozemku parc. č. 2492/1, zeleň, o výměře 13 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní L. Ch., bytem Třinec, za účelem rozšíření přístupového chodníku a umístění lavice před provozovnou rychlého občerstvení, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH, dle situačního snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/549/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3793 odprodat bytovou jednotku č. 661/33 v domě čp. 661 na ul. Lidické v Třinci a spoluvlastnický podíl o velikosti 6700/ na společných částech budovy a pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní Ž. S., bytem Třinec, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč vycházející ze znaleckého posudku č /2012 ze dne Kupní smlouva bude vyhotovena Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2013/3794 1) vzala na vědomí oznámení Mgr. Ivo Klena o vzdání se pracovního místa ředitele Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace Strana 4 (celkem 15)

5 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 4) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursních komisí 5) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/3795 rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/06/145/Še o organizaci a spolupráci pro zajištění farmářských trhů, mezi městem Třinec a společností TRISIA, a. s., se sídlem ve městě Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , spočívající ve změně termínu konání farmářských trhů, a to od dubna do listopadu, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3796 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 uzavřít smlouvu č. 2013/06/177/Slá o poskytnutí neinvestiční finanční dotace Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3797 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/172/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, ve výši Kč s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína, se sídlem v obci Ropice, č. p. 112, PSČ , IČ , na opravu dlažby a opěrné zdi u dřevěného kostela v Gutech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 15)

6 usnesením č. 2013/3798 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/169/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci FOTBAL TŘINEC, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností fotbalu dětí a mládeže a s tímto souvisejících úhrad, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/169/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/002/Še. usnesením č. 2013/3799 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/171/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/171/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/003/Še. usnesením č. 2013/3800 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/166/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/166/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/005/Še. usnesením č. 2013/3801 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/164/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/164/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/004/Še. Strana 6 (celkem 15)

7 usnesením č. 2013/3802 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/168/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TRISIA, a. s., se sídlem v Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , ve výši Kč, na zajišťování koncertů vážné hudby, divadelních představení a kulturních akcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/168/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/006/Še. usnesením č. 2013/3803 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/170/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TJ Třineckých železáren, občanské sdružení, se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na činnost TJ Třineckých železáren a s tímto souvisejících úhrad pro rok 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/170/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/007/Še. usnesením č. 2013/3804 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/173/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku organizaci NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 268, PSČ , IČ , ve výši Kč, na odbornou opravu, ošetření a očištění uměleckých děl umístěných v nemocničním parku parc. č. 566/1, k. ú. Dolní Líštná, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3805 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/175/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. Et Mgr. Jiřímu Valentovi, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů, č. p. 1028/7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3806 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/174/Še o poskytnutí investičního finančního příspěvku organizaci TJ Nebory, o. s., se sídlem v Třinci Nebory č. p. 86, PSČ , IČ , ve výši Kč, na na vybudování dětského hřiště pro občany části obce Nebory, ve znění návrhu předloženého Strana 7 (celkem 15)

8 usnesením č. 2013/3807 1) schválila navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , a to do 100 žáků. usnesením č. 2013/3808 snížit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč a) snížit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč b) schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na investice v roce 2013 ve výši Kč za předpokladu, že bude vyčerpán do usnesením č. 2013/3809 rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 2013/08/062/Sz o financování udržitelnosti projektu Komunitní centrum Borek v maximální výši Kč pro rok 2014 mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3810 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na dofinancování nájemného nových nebytových prostor na rok 2013 pro sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která je poskytována na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/060/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu a) poskytnout investiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na částečnou úhradu odhlučnění stropní konstrukce, posouzení zvukové izolace stropů a projektovou dokumentaci pro změnu účelu užívání nebytových prostor, které vznikly v souvislosti s úpravou nebytových prostor určených pro poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/061/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu Strana 8 (celkem 15)

9 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3811 1) vzala na vědomí žádost obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 o zařazení do komunitního plánování města Třinec z důvodu možnosti poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí a využívání jejich služeb občany města Třince 2) zamítla žádost o zařazení obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 do Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Třinec. usnesením č. 2013/3812 1) schválila s účinností od Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 02/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3813 a) přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace b) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2013/12/024/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3814 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí movitých č. 2011/12/024/Ru sjednané s Úřadem práce České republiky se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3815 1) vzala na vědomí informaci o uzavřených závěrkových listech č. EL až E pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině nízkého napětí s dodavatelem ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem ve městě Praha, ul. Duhová 1/425, PSČ , IČ ) vzala na vědomí informaci o uzavřeném závěrkovém listu č. EL pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině vysokého napětí s dodavatelem Dalkia Commodities CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ , IČ Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2013/3816 1) schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace STaRS ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3817 1) jmenovala jakožto Zadavatel č. 2 dle Smlouvy o sdružení zadavatelů uzavřené mezi městem Třinec a společností České dráhy, a. s., dne 5. března 2013 ve věci veřejné zakázky projektu Přestupní terminál Třinec členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Ing. Ivo Kantor a - Ing. Daniel Fojcik, a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Mgr. Ivo Kaleta a - Mgr. Rafał Zawadzki 2) pověřila v souladu s bodem 6. zadávací dokumentace k veřejné zakázce projektu Přestupní terminál Třinec Ing. Miriam Hronovskou a Ing. Daniela Fojcika k účasti na prohlídkách místa plnění. usnesením č. 2013/3818 1) vzala na vědomí Strategický plán města Třince pro období , a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3819 schválit rozpočet společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., na rok 2014, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3820 a) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období Ing. Ivo Kantora ve správní radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. b) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období PhDr. Milady Hejmejové v dozorčí radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. a) navrhnout do správní rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Ing. Ivo Kantora b) navrhnout do dozorčí rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., PhDr. Miladu Hejmejovou 3) doporučila zastupitelstvu města zmocnit Ing. Ivo Kantora, místostarostu města, aby jménem města Třince v postavení spoluzakladatele společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., svolal shromáždění zakladatelů postupem dle zakladatelské listiny za účelem realizace usnesení dle bodu 2). Strana 10 (celkem 15)

11 usnesením č. 2013/3821 uzavřít Smlouvu o dílo na výrobu a vysílání městského zpravodajství mezi městem Třinec a společností FIBERA s. r. o., se sídlem Frýdecká 201, Třinec, IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35647, zastoupenou Mgr. Věrou Judaszewiczovou, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3822 1) schválila vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2013 dle platných pravidel a závěrů hodnotící komise, stanovené radou města 2) schválila vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 podle nových pravidel. usnesením č. 2013/3823 a) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci do Programu zeleň do měst a jejich okolí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí b) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 10 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3824 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení a výměnu oken a dveří v budově SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p. 241 v rámci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3825 a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Strana 11 (celkem 15)

12 c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3826 1) vzala na vědomí odstoupení Ing. Tomáše Sabovčíka z funkce člena komise životního prostředí. usnesením č. 2013/3827 vyloučit uchazeče Milan Pavlík, Bystřice 650, Bystřice, IČ z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Provádění malířských prací v období o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Provádění malířských prací v období takto: 1. Jan Puczok, Bystřice 273, Bystřice IČ Čmiel Petr, Hrádek 332, Hrádek IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu č. 2013/05/578/St na provádění malířských prací v období mezi městem Třinec a Janem Puczokem se sídlem ve městě Bystřice 273, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3828 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku takto: 1. PROMA REHA, s. r. o., Riegrova 342, Česká Skalice IČ L I N E T spol. s r. o., Slaný - Želevčice 5 IČ Strana 12 (celkem 15)

13 v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít kupní smlouvu č. 2013/01/41 na akci Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku mezi Sociálními službami města Třinec, p. o. a firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třinec, p. o., Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření kupní smlouvy č. 2013/01/41 dle bodu 2) přednesu, s firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3829 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka tonerů takto: 1. TRIVISION, s. r. o., U spalovny 4582/17, Prostějov IČ CARTOUCHE PLUS s. r. o., Těrlická 1202, Horní Suchá IČ ABEL-Computer s. r. o., Oblouková 1, Opava IČ uzavřít smlouvu č. 2013/23/009/Mo na dodávky tonerů v době od data podpisu smlouvy do konce roku 2014 mezi městem Třinec a firmou TRIVISION, s. r. o. se sídlem ve městě Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ 79601, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3830 vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 25 a 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému Komise PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Pavel Pezda Mgr. Ellen Raszková Lukáš Pydych Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Jarmila Hofierková Mgr. Iveta Hučíková Bc. Soňa Sližová Mgr. Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 13 (celkem 15)

14 6) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2013/3831 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Dodávka dřevěných obkladů 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele Dodávka dřevěných obkladů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2013/3832 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrženou uchazečku konkursního řízení na základě doporučení konkursní komise Mgr. Annu Ježovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ , s platností od na dobu určitou 6 let. usnesením č. 2013/3833 schválit příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , IČ , podání žádosti o přihlášení se do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. usnesením č. 2013/3834 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení vnějších obvodových zdí a výměnu výplní otvorů ve všech objektech MŠ Štefániková č. p. 722 v rámci projektu MŠ Štefániková č. p. 722 zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu MŠ Štefániková č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 15)

15 usnesením č. 2013/3835 uzavřít smlouvu o umístění a provozování informačního zařízení č. PJ VI/1/1289 mezi městem Třinec a společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. NEPŘIJATÁ USNESENÍ udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí paní Lucii Jasiokové, Vendryně 353, Vendryně, IČ , v provozovně Dance club La Vista, 1.máje 495, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu neurčitou. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /102 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursních řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník a v Mladé frontě Dnes. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 15 (celkem 15)

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více