Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2013/3779 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2013/3780 1) provedla rozpočtová opatření č. 56 s 58 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2013/3781 pověřit radu města provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu města na rok 2013, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva města a budou předloženy radě města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2013 do včetně. Strana 1 (celkem 15)

2 usnesením č. 2013/3782 schválit rozpočet města Třince na rok 2014 ve výši Kč příjmů, Kč výdajů a Kč financování ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu schválit předložený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2014 v celkové výši Kč 4) doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2014 v celkové výši Kč 5) doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 celkovou částku ve výši Kč na granty v sociální oblasti a celkovou částku ve výši Kč na granty v oblasti kultury a sportu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) doporučila zastupitelstvu města schválit pro rok 2014 ostatní dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3783 stanovit radě města pro rok 2014 provádění: a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich použití c) ostatních rozpočtových opatření jednotlivě do max. výše 20% plánovaných výdajů jednotlivých organizačních jednotek až do úhrnné výše 20% schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2014, včetně závazných ukazatelů d) stanovení a úprav závazných ukazatelů města a příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) až c) s tím, že přehled všech provedených rozpočtových opatření dle bodu 1) bude vždy předložen nejbližšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města pověřit pro rok 2014 vedoucí ekonomického odboru prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) b) přesunů mezi položkami rozpočtu dle změny účelu výdaje 3) doporučila zastupitelstvu města stanovit radě města provedení navýšení rozpočtu jednotlivých organizačních jednotek města pro rok 2014 o nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu roku Strana 2 (celkem 15)

3 usnesením č. 2013/3784 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 15/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, odběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3785 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/02/074/Ro Chodník Oldřichovice od PZŠ po farní sbor - dešťová kanalizace a přeložka vodovodu - III. etapa se společností CSK-Invest, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, ul. Olšová 1165, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3786 a) uhradit účetní ztrátu za období leden - říjen 2013 z důvodu poklesu tržeb v městské hromadné dopravě dopravci ARRIVA MORAVA, a. s., se sídlem Vítkovická 3133/5, , Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , ve výši Kč ze schváleného rozpočtu odboru dopravy b) uzavřít dodatek č.j. 2006/10/017/La/D15, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3787 zvolit do funkce přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro nové volební období občany města Třince uvedené v příloze č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3788 vydat obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013, o městské policii, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3789 1) schválila s účinností od Směrnici č. 15/2013 Organizační řád Městské policie Třinec, a to ve znění přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3790 a) převést bezúplatně pozemky parc. č. 738/4, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 81 m 2 a parc. č. 1516/42, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 66 m 2 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, PSČ , IČ , zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ , IČ Strana 3 (celkem 15)

4 b) uzavřít darovací smlouvu č. 2013/05/571/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3791 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení a provozování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy na části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Guty a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/569/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČ , spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 1184, 1235/3, 1268/4, 1283/3, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/17, 1283/18, 2259/11, 2259/18 a 2259/19 v k. ú. Třinec a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 61 Kč/m 2, min. 605 Kč, včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/05/570/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3792 a) pronajmout část pozemku parc. č. 2492/1, zeleň, o výměře 13 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, paní L. Ch., bytem Třinec, za účelem rozšíření přístupového chodníku a umístění lavice před provozovnou rychlého občerstvení, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH, dle situačního snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2013/05/549/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2013/3793 odprodat bytovou jednotku č. 661/33 v domě čp. 661 na ul. Lidické v Třinci a spoluvlastnický podíl o velikosti 6700/ na společných částech budovy a pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní Ž. S., bytem Třinec, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč vycházející ze znaleckého posudku č /2012 ze dne Kupní smlouva bude vyhotovena Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, Husova 401, PSČ usnesením č. 2013/3794 1) vzala na vědomí oznámení Mgr. Ivo Klena o vzdání se pracovního místa ředitele Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace Strana 4 (celkem 15)

5 a) vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu, č. p. 550, PSČ , IČ b) zveřejnit text inzerátu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení paní Moniku Hojdyszovou, zaměstnance města Třinec, zařazeného do Městského úřadu města Třinec, odbor ŠKaTV 4) pověřila ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, PhDr. Miladu Hejmejovou, místostarostku města, požádat o nominaci členů konkursních komisí 5) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2013/3795 rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2013/06/145/Še o organizaci a spolupráci pro zajištění farmářských trhů, mezi městem Třinec a společností TRISIA, a. s., se sídlem ve městě Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , spočívající ve změně termínu konání farmářských trhů, a to od dubna do listopadu, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3796 schválit neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 uzavřít smlouvu č. 2013/06/177/Slá o poskytnutí neinvestiční finanční dotace Církevní základní škole a mateřské škole Třinec, se sídlem v Třinci, Kaštanová 412, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování uznatelných nákladů ozdravného pobytu žáků ve školním roce 2013/2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3797 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/172/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, ve výši Kč s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína, se sídlem v obci Ropice, č. p. 112, PSČ , IČ , na opravu dlažby a opěrné zdi u dřevěného kostela v Gutech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 15)

6 usnesením č. 2013/3798 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/169/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci FOTBAL TŘINEC, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností fotbalu dětí a mládeže a s tímto souvisejících úhrad, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/169/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/002/Še. usnesením č. 2013/3799 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/171/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, o. s., se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč na organizování činností hokeje žáků a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/171/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/003/Še. usnesením č. 2013/3800 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/166/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje dorostu a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/166/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/005/Še. usnesením č. 2013/3801 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/164/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, se sídlem v Třinci, ulice Lesní, č. p. 60, PSČ , IČ , ve výši Kč, na organizování činností hokeje juniorů a s touto činností souvisejících úhrad v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/164/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/004/Še. Strana 6 (celkem 15)

7 usnesením č. 2013/3802 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/168/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TRISIA, a. s., se sídlem v Třinci, nám. Svobody, č. p. 526, PSČ , IČ , ve výši Kč, na zajišťování koncertů vážné hudby, divadelních představení a kulturních akcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/168/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/006/Še. usnesením č. 2013/3803 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/170/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace organizaci TJ Třineckých železáren, občanské sdružení, se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 214, PSČ , IČ , ve výši Kč, na činnost TJ Třineckých železáren a s tímto souvisejících úhrad pro rok 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu uložit odboru ŠKaTv předložit smlouvu č. 2013/06/170/Še dle bodu 1) návrhu na usnesení vedení města k podpisu po předložení bezchybného vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2013/06/007/Še. usnesením č. 2013/3804 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/173/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku organizaci NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová, č. p. 268, PSČ , IČ , ve výši Kč, na odbornou opravu, ošetření a očištění uměleckých děl umístěných v nemocničním parku parc. č. 566/1, k. ú. Dolní Líštná, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3805 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/175/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace panu PhDr. Et Mgr. Jiřímu Valentovi, se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů, č. p. 1028/7, PSČ , IČ , ve výši Kč, na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3806 rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2013/06/174/Še o poskytnutí investičního finančního příspěvku organizaci TJ Nebory, o. s., se sídlem v Třinci Nebory č. p. 86, PSČ , IČ , ve výši Kč, na na vybudování dětského hřiště pro občany části obce Nebory, ve znění návrhu předloženého Strana 7 (celkem 15)

8 usnesením č. 2013/3807 1) schválila navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, IČ , a to do 100 žáků. usnesením č. 2013/3808 snížit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Habrová 302, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč a) snížit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na provoz pro rok 2013 o částku Kč b) schválit příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Máchova 1134, , IČ , příspěvek na investice v roce 2013 ve výši Kč za předpokladu, že bude vyčerpán do usnesením č. 2013/3809 rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 2013/08/062/Sz o financování udržitelnosti projektu Komunitní centrum Borek v maximální výši Kč pro rok 2014 mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3810 a) poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na dofinancování nájemného nových nebytových prostor na rok 2013 pro sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která je poskytována na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/060/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu a) poskytnout investiční finanční příspěvek ve výši Kč občanskému sdružení Bunkr, o. s., Jablunkovská 110, Třinec, IČ , na částečnou úhradu odhlučnění stropní konstrukce, posouzení zvukové izolace stropů a projektovou dokumentaci pro změnu účelu užívání nebytových prostor, které vznikly v souvislosti s úpravou nebytových prostor určených pro poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na ulici Jablunkovská 705 v Třinci b) uzavřít smlouvu č. 2013/08/061/Sz mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., zastoupeným předsedou sdružení Mgr. Romanem Brzezinou, o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 přednesu Strana 8 (celkem 15)

9 3) doporučila zastupitelstvu města provést vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3811 1) vzala na vědomí žádost obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 o zařazení do komunitního plánování města Třinec z důvodu možnosti poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí a využívání jejich služeb občany města Třince 2) zamítla žádost o zařazení obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s., Ropice 11 do Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Třinec. usnesením č. 2013/3812 1) schválila s účinností od Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 02/2012 Statut Klubu seniorů, který je součástí odboru sociálních věcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2013/3813 a) přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace b) uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 2013/12/024/Kr s Moravskoslezským krajem, se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 117, PSČ , IČ , zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3814 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí movitých č. 2011/12/024/Ru sjednané s Úřadem práce České republiky se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 1359/1, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3815 1) vzala na vědomí informaci o uzavřených závěrkových listech č. EL až E pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině nízkého napětí s dodavatelem ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem ve městě Praha, ul. Duhová 1/425, PSČ , IČ ) vzala na vědomí informaci o uzavřeném závěrkovém listu č. EL pro dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávek el. energie v napěťové hladině vysokého napětí s dodavatelem Dalkia Commodities CZ, s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ , IČ Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2013/3816 1) schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace STaRS ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3817 1) jmenovala jakožto Zadavatel č. 2 dle Smlouvy o sdružení zadavatelů uzavřené mezi městem Třinec a společností České dráhy, a. s., dne 5. března 2013 ve věci veřejné zakázky projektu Přestupní terminál Třinec členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Ing. Ivo Kantor a - Ing. Daniel Fojcik, a náhradníky komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: - Mgr. Ivo Kaleta a - Mgr. Rafał Zawadzki 2) pověřila v souladu s bodem 6. zadávací dokumentace k veřejné zakázce projektu Přestupní terminál Třinec Ing. Miriam Hronovskou a Ing. Daniela Fojcika k účasti na prohlídkách místa plnění. usnesením č. 2013/3818 1) vzala na vědomí Strategický plán města Třince pro období , a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3819 schválit rozpočet společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., na rok 2014, a to ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3820 a) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období Ing. Ivo Kantora ve správní radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. b) vzít na vědomí ukončení tříletého funkčního období PhDr. Milady Hejmejové v dozorčí radě společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. a) navrhnout do správní rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Ing. Ivo Kantora b) navrhnout do dozorčí rady společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., PhDr. Miladu Hejmejovou 3) doporučila zastupitelstvu města zmocnit Ing. Ivo Kantora, místostarostu města, aby jménem města Třince v postavení spoluzakladatele společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., svolal shromáždění zakladatelů postupem dle zakladatelské listiny za účelem realizace usnesení dle bodu 2). Strana 10 (celkem 15)

11 usnesením č. 2013/3821 uzavřít Smlouvu o dílo na výrobu a vysílání městského zpravodajství mezi městem Třinec a společností FIBERA s. r. o., se sídlem Frýdecká 201, Třinec, IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35647, zastoupenou Mgr. Věrou Judaszewiczovou, jednatelem společnosti, ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3822 1) schválila vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2013 dle platných pravidel a závěrů hodnotící komise, stanovené radou města 2) schválila vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 podle nových pravidel. usnesením č. 2013/3823 a) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci do Programu zeleň do měst a jejich okolí, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí b) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Integrovaný projekt obnovy zeleně ve městě Třinci. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 10 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3824 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení a výměnu oken a dveří v budově SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p. 241 v rámci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3825 a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Strana 11 (celkem 15)

12 c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Máchova 1134 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci a) realizovat projekt Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů, jehož nositelem a předkladatelem je příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Třinec (CSPT), Máchova 1134, Třinec , IČ b) podat žádost o dotaci na realizaci projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů do Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3 Udržitelné využívání zdrojů energie c) zajistit finanční prostředky na spolufinancování a profinancování projektu Centrum soc. pomoci Třinec, Čapkova 708 zateplení objektu + výměna výplní otvorů. Realizace projektu je plánována v roce Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků a úhradu vlastního podílu žadatele budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši a načasování, jak je deklarováno v žádosti o dotaci. usnesením č. 2013/3826 1) vzala na vědomí odstoupení Ing. Tomáše Sabovčíka z funkce člena komise životního prostředí. usnesením č. 2013/3827 vyloučit uchazeče Milan Pavlík, Bystřice 650, Bystřice, IČ z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Provádění malířských prací v období o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Provádění malířských prací v období takto: 1. Jan Puczok, Bystřice 273, Bystřice IČ Čmiel Petr, Hrádek 332, Hrádek IČ ) rozhodla uzavřít smlouvu č. 2013/05/578/St na provádění malířských prací v období mezi městem Třinec a Janem Puczokem se sídlem ve městě Bystřice 273, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3828 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku takto: 1. PROMA REHA, s. r. o., Riegrova 342, Česká Skalice IČ L I N E T spol. s r. o., Slaný - Želevčice 5 IČ Strana 12 (celkem 15)

13 v souladu s 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít kupní smlouvu č. 2013/01/41 na akci Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku mezi Sociálními službami města Třinec, p. o. a firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třinec, p. o., Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření kupní smlouvy č. 2013/01/41 dle bodu 2) přednesu, s firmou PROMA REHA, s. r. o., se sídlem Riegrova 342, Česká Skalice, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3829 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka tonerů takto: 1. TRIVISION, s. r. o., U spalovny 4582/17, Prostějov IČ CARTOUCHE PLUS s. r. o., Těrlická 1202, Horní Suchá IČ ABEL-Computer s. r. o., Oblouková 1, Opava IČ uzavřít smlouvu č. 2013/23/009/Mo na dodávky tonerů v době od data podpisu smlouvy do konce roku 2014 mezi městem Třinec a firmou TRIVISION, s. r. o. se sídlem ve městě Prostějov, U spalovny 4582/17, PSČ 79601, IČ , ve znění návrhu předloženého usnesením č. 2013/3830 vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s 25 a 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Dodávka kamerového, požárního a bezdrátového systému Komise PhDr. Milada Hejmejová Mgr. Pavel Pezda Mgr. Ellen Raszková Lukáš Pydych Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Jarmila Hofierková Mgr. Iveta Hučíková Bc. Soňa Sližová Mgr. Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 13 (celkem 15)

14 6) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2013/3831 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na dodavatele u veřejné zakázky pod názvem Dodávka dřevěných obkladů 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele Dodávka dřevěných obkladů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. usnesením č. 2013/3832 1) vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ ) jmenovala navrženou uchazečku konkursního řízení na základě doporučení konkursní komise Mgr. Annu Ježovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ , s platností od na dobu určitou 6 let. usnesením č. 2013/3833 schválit příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova, č. p. 275, PSČ , IČ , podání žádosti o přihlášení se do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. usnesením č. 2013/3834 přijmout investiční dotaci ve výši Kč určenou na zateplení vnějších obvodových zdí a výměnu výplní otvorů ve všech objektech MŠ Štefániková č. p. 722 v rámci projektu MŠ Štefániková č. p. 722 zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na realizaci projektu MŠ Štefániková č. p zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 14 (celkem 15)

15 usnesením č. 2013/3835 uzavřít smlouvu o umístění a provozování informačního zařízení č. PJ VI/1/1289 mezi městem Třinec a společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. NEPŘIJATÁ USNESENÍ udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/ o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila prodloužení konání hudebních produkcí paní Lucii Jasiokové, Vendryně 353, Vendryně, IČ , v provozovně Dance club La Vista, 1.máje 495, Třinec, a to ve dnech pátek, sobota a ve dnech, po kterých následuje státem uznaný den pracovního klidu, do 04:00 hodin (následujícího dne) na dobu neurčitou. RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2013/ /102 vedoucí odboru ŠKaTv zveřejnit vyhlášení konkursních řízení na úřední desce města Třinec, na internetových stránkách města Třinec, u Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Třinec, v kabelové televizi Třinec a v následujícím tisku: týdeník Horizont, Třinecký hutník, Frýdeckomístecký a třinecký deník, Karvinský a havířovský deník a v Mladé frontě Dnes. Zodp.: Ing. Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru ŠKaTv Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA Mgr. Ivo Kaleta MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 15 (celkem 15)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více