bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a 46 a násl. zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů mezi smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Bc. Kateřinou Tomínovou, pověřenou řízením odboru sociálních věcí se sídlem: U jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) a LB plán, s.r.o. zastoupená: Ing. Jiřím Lauermanem, jednatelem společnosti se sídlem: Žitavská 234/63, Liberec IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: /5500 na straně druhé (dále jen zhotovitel ) Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu o dílo (dále také jen smlouva ) podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. Článek 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/12/OSV/2012 v rámci individuálního projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále také jen Projekt ), reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-41/2011 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále také jen OP LZZ ) a ze státního rozpočtu České republiky následující: 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji včetně elektronické prezentace ve formátu (*.ppt) pro orgány Libereckého kraje dle požadavků objednatele, kterou je zhotovitel povinen předat objednateli v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD a zajistit osobní představení této prezentace v sídle objednatele v termínech dle požadavků objednatele (dále také jen dílo ) 1/15

2 Článek 2 Doba a předání předmětu díla 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedený předmět díla nejpozději do , a to v sídle objednatele. 2. O předání předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol v souladu s ust. článku 6 odst 4. této Smlouvy. Má-li předmět díla v době předání vady, není objednatel povinen předmět díla s vadami převzít. 3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný harmonogram zpracování díla dle článku 6 odst. 3 a není oprávněn jej měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde k důvodné potřebě změnit harmonogram realizace zakázky, smluvní strany se budou o této skutečnosti navzájem neprodleně informovat. Článek 3 Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, přičemž přehled těchto podkladů je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy. Dále dokumenty a vstupy dle úvahy objednatele. 2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli jemu dostupné koncepční materiály a další podklady nutné pro řádné plnění této smlouvy na sjednaných pracovních schůzkách. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel je povinen řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu za dílo. 5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy. 6. Pokud na straně objednatele nastanou skutečnosti, bránící objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli. 7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců i prostřednictvím třetích osob, které k výkonu kontroly realizace Projektu a kontroly předmětu dle této smlouvy vybaví příslušným zmocněním. 8. Objednatel je oprávněn postoupit třetí osobě některá svá práva a povinnosti, vyplývající mu z rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ na realizaci Projektu. Článek 4 Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a zavazuje se provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zpracování díla v souladu platnými právními předpisy a v souladu s platnými 2/15

3 podmínkami Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je si vědom toho, že odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením svých povinností. 2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva; prostřednictvím jiné osoby pouze po předchozím souhlasu objednatele. Provádí-li zhotovitel dílo prostřednictvím subdodavatelů či jiné osoby, odpovídá, jako by dílo provedl sám. 3. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady na provedení díla. 4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování díla s objednatelem. Konzultace budou za smluvní strany provádět osoby určené v čl. 7 odst. 1 této smlouvy a to v termínech, které určí objednatel dle své potřeby. Výzva ke konzultaci bude zaslána zhotoviteli písemně nebo mailem a to v termínu nejméně 3 pracovní dny předem. Toto ustanovení nevylučuje právo zhotovitele požádat objednatele o konzultační schůzku v případě jeho potřeby. 5. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání předmětu díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli. 6. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí a o skutečnostech, které je třeba v zájmu objednatele uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou. V případě porušení tohoto závazku si je zhotovitel vědom práva objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé. 7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit povinnosti v dohodnutém termínu, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 10. Zhotovitel je povinen všem subjektů, provádějícím kontrolu a audit Projektu, poskytnout všechny potřebné údaje a informace týkající se činností spojených se zhotovením díla dle této smlouvy a je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně případných změn a veškerou dokumentaci související s Projektem po dobu minimálně 10 let od ukončení Projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba k Projektu. 3/15

4 Článek 5 Prohlášení smluvních stran 1. Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků řádně provedeného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, jsou seznámeni s podmínkami pro účast v Projektu, a jsou rovněž obeznámeni s koncepcí Projektu. 2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohl řádně realizovat dílo podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro realizaci zakázky a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl zakázku realizovat nebo pro které by nemohl být účastníkem Projektu. 3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech, týkajících se fyzických a právnických osob zhotovitele, pro účely administrace finančních prostředků z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Článek 6 Cena a platební podmínky 1. Celková cena za řádné provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši ,00 Kč včetně všech daní a poplatků. Z toho DPH činí ,00 Kč. (Slovy: Třistasedmnácttisícdvacetkorunčeských) 2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 3. Celková cena dle odst. 1 se skládá z následujících dílčích cen stanovených pro jednotlivé dílčí části díla uvedené v článku 1. odst. 1 této smlouvy: Přehled dílčích částí díla včetně termínů plnění a dílčích částek ceny díla v Kč (včetně DPH) Označení dílčí části díla Název dílčí části díla (dílčí plnění) Nejzazší termín pro předání části díla objednateli Celková výše dílčí ceny (včetně DPH) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji z toho jednotlivé dílčí části díla: 1. fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK ,00 2. fáze Zpracování analytické části SPRSS LK ,00 3. fáze Zpracování návrhové části SPRSS LK ,00 4. fáze Finalizace, kompletace dokumentu ,00 Celková cena díla ,00 4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí ceny za jednotlivé dílčí části dle článku 6 odst. 3 až po provedení a předání všech výstupů jednotlivé dílčí části díla dle tohoto odstavce, a v návaznosti na odsouhlasení úplnosti dílčího plnění objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol k předávanému dílu nebo jeho dílčí části. Zhotovitel potvrzuje, že faktura bude vystavena do 15 dnů 4/15

5 od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. 5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem obsahovat další specifické náležitosti: - zřejmou identifikaci faktury Projektu ve znění: V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky ; případně alespoň ve zkráceném znění: Projekt IP 3, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, - DIČ Libereckého kraje, tj. DIČ: CZ , - označení bankovní instituce a čísla bankovního účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat), - lhůtu splatnosti nejméně 14 dní od doručení faktury objednateli, - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktních údajů. 6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 7. Faktura je splatná ve lhůtě minimálně 14 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. 8. Objednatel neposkytuje zálohy. Článek 7 Oprávněné osoby 1. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla, tj. ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt provádění prací při zpracování díla: Objednatel: Kontaktní (pověřené) osoby: Liberecký kraj Ing. Pavla Žabková, manažerka projektu Ing. Jana Maříková, manažerka Krajské koordinační struktury Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel./fax: , / , Zhotovitel: LB plán, s.r.o. Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Jiří Lauerman, jednatel společnosti Bc. Iva Votrubcová, jednatelka společnosti Adresa: Žitavská 234/63, Liberec Tel./fax: , /15

6 2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany vtechnických věcech souvisejících s prováděním díla a podepisují zápisy zjednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též konzultuje plnění díla se zhotovitelem, vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla a je oprávněn za objednatele reklamovat vady předaného předmětu díla. 3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. 4. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily. Článek 8 Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení. 2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 3. V případě, že by se po uzavření této smlouvy ukázalo, že poskytnutá licence není platná, protože zhotovitel neměl oprávnění takovou licenci poskytnout, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečné škody. 4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek 9 Odpovědnost za vady 1. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v 560 a následně obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Reklamace vad a nedodělků musí být provedena písemně do 14 dnů od předání příslušné části díla dle harmonogramu, stanoveného v článku 6 odst. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky do 30 dnů od doručení reklamace. Článek 10 Poskytnutí licence 1. V zájmu zachování podmínek financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v souladu s pravidly Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl podmínkou k poskytnutí finanční podpory závazek k volné šiřitelnosti produktů, které byly v rámci jednotlivých projektů OP LZZ za veřejné prostředky vyvinuty. Tato povinnost je uvedena mezi specifickými povinnostmi příjemce, Libereckého kraje, v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-41/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Projekt. 6/15

7 2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci oprávnění k výkonu práva užívat ke všem způsobům užití dílo dle této smlouvy, tj. předmět licence, po dobu od podpisu smlouvy do pro teritoriálně a množstevně neomezené užití, a to pro všechny části jako celku nebo jeho části v původní nebo změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 3. Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána žádná dodatečná odměna. Smluvní strany mají za to, že odměna za licenci je obsažena v ceně za dílo. 4. Zhotovitel předá předmět licence formou plnění díla objednateli v místě jeho sídla v těchto podobách: a) 1x rozmnoženina díla v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD v případě děl, která je možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, b) 1x fyzický výtisk díla, c) 1x rozmnoženina díla v hmotné podobě v případě děl, které není možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, d) v případě, že předmětem licence je sada děl, rozumí se v bodech a) a b) jednou rozmnoženinou jedna kompletní sada rozmnoženin. 5. Objednatel je oprávněn užívat licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném za podmínek touto smlouvou stanovených. 6. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli na základě této smlouvy jako nevýhradní, tzn. že smí poskytnout tutéž licenci další třetí osobě. Pokud za dobu trvání této nevýhradní licence poskytne autor předmětu licence nebo zhotovitel třetí osobě výhradní licenci, zůstává tato nevýhradní licence zachována. 7. Objednatel je oprávněn postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám, a to částečně nebo zcela. 8. Objednatel je oprávněn postoupit předmět licence třetí osobě. O tomto postoupení a osobě postupníka, je objednatel povinen zhotovitele informovat. Za dostatečné splnění této povinnosti se považuje zaslání ové zprávy obsahující příslušné informace na kontaktní ovou adresu zhotovitele. 9. Výslovně se touto smlouvou stanovuje možnost udělení podlicence České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, IČ: , sídlem Na Poříčním právu 1, Praha Objednatel není povinen licenci využít. Článek 11 Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dní. 7/15

8 Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: a) Přehled podkladů pro plnění díla b) Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 4. V případě, že ustanovení této smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V Liberci dne V Liberci dne Zhotovitel: Objednatel: Ing. Jiří Lauerman jednatel společnosti Bc. Kateřina Tomínová pověřená řízením odboru sociálních věcí Příloha: 1. Přehled podkladů pro plnění díla 2. Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 8/15

9 Příloha č. 1 PŘEHLED PODKLADŮ PRO PLNĚNÍ DÍLA Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji (aktualizace 2011) (dále jen SPRSS LK ), včetně akčních plánů pro r a 2012, výstupy (i průběžné) Závěrečného monitoringu SPRSS LK , metodické materiály pro tvorbu SPRSS LK (MPSV ČR, Liberecký kraj) Komunitní plány měst, obcí a regionů z Libereckého kraje (dále také jen KP ) včetně výstupů (i dílčích) z probíhajícího monitoringu komunitních plánů v Libereckém kraji a akčních plánů KP na rok 2013 (aktuálně dostupných), Rozvojové plány poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji (aktuálně dostupné) a analýza plánů rozvoje sociálních služeb (2011), Registr poskytovatelů sociálních služeb na portále MPSV ČR, Databáze Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje (př. aktuálně dostupný Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji, ekonomická a kapacitní data u jednotlivých sociálních služeb), Program rozvoje Libereckého kraje a výstupy jeho pravidelného monitoringu, Strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2020, Dostupné výstupy projektu MPSV ČR Podpora procesů v sociálních službách, Průběžné výstupy zakázek Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni kraje i obcí (realizace od 10/2012 do 06/2013) a Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji (realizace od 12/2012 do 07/2013), se kterými je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji úzce provázáno a předpokládá se průběžná koordinace zakázek v úzké spolupráci se zhotoviteli, Výstupy a závěry analýz realizovaných v rámci aktivity Projektu Zmapování potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji, Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek, Analýza stavu patologického hráčství, Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů, Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby vlibereckém kraji za období let /15

10 Příloha č. 2 NABÍDKA UCHAZEČE (ZHOTOVITELE) SPECIFIKACE DÍLA V souladu se specifikací veřejné zakázky malého rozsahu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a závěrečný monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji část B Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji zhotovitel využije pro plnění díla všechny dostupné odborné materiály a informační zdroje zaměřené na problematiku plánování rozvoje sociálních služeb a to v úrovni státu, kraje i obcí. Uchazeč (zhotovitel) je připraven zajistit naplnění hlavního cíle díla, kterým je vytvořit kvalitní plánovací dokument pro následující období a pomoci nastavit podmínky a procesy pro jeho úspěšné naplnění. SPRSS LK musí být účinným nástrojem pro vytváření a řízení a financování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, vycházejícím z reálných možností a dlouhodobě stanovených strategických cílů. Při jeho tvorbě musí být posouzeny všechny relevantní varianty řešení a do jeho projednávání musí být zapojeni všichni zásadní aktéři, kterých se sociální služby týkají. Formáty výstupů budou upraveny dle požadavků objednatele, a to jak tištěná tak i elektronická verze, včetně příslušných tabulkových a grafických příloh. Dle dohody s objednatelem bude připravena rovněž prezentace zásadních výstupů. Popis plnění díla Plnění díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) realizováno ve čtyřech dílčích fázích. 1. Fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK V rámci plnění první fáze díla bude v souladu se zadáním provedeno vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti, upřesnění návrhu metodiky a postupu zpracování dokumentu, projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 1. Fáze: a) vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti V rámci této etapy prací bude zpracován popis výchozích podmínek a podkladů pro zpracování SPRSS LK , a to na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a relevantních dokumentů s vazbou na střednědobé plánování sociálních služeb Libereckém kraji. Při zpracování nového SPRSS LK bude zhotovitel vycházet také z dalších informačních zdrojů a zkušeností týkajících se problematiky střednědobého plánování sociálních služeb, mezi které patří mimo jiné: metodické materiály a doporučení MPSV pro oblast plánování sociálních služeb (včetně aktuálně připravované metodiky pro zpracování SPRSS pokud budou k dispozici), 10/15

11 zkušenosti z procesu zpracování a naplňování SPRSS LK za období od roku 2007 do současnosti, včetně dílčích metodických materiálů (metodiky zpracování SPRSS LK, akčních plánů, monitoringu, apod.), poznatky z procesu pořizování a realizace komunitních plánů (plánů rozvoje sociálních služeb) ze všech území, měst a obcí Libereckého kraje. b) upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK Upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK bude postaven zejména na těchto principech: respektování dostupných doporučení MPSV, zejména Metodik pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vznikající v rámci aktivity č. 5 individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách, využití zkušeností a dobré praxe z procesu plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (v úrovni kraje i obcí) od roku 2007, respektování aktuální situace přípravy krajů na převzetí odpovědnosti za financování sociálních služeb, využití výstupů závěrečného monitoringu plnění SPRSS LK , koordinace plánovacích procesů i dokumentů v úrovni kraje a obcí (tj. úzká vazba na komunitní plánování v území), využití dat a informací z Datového centra sociálních služeb LK a dalších relevantních zdrojů, zajištění vzájemné logické i věcné provázanosti všech kapitol SPRSS. Dále budou při upřesnění návrhu metodiky zohledněny zkušenosti a poznatky získané v průběhu dříve prováděných sledování plnění a aktualizace SPRSS LK a shrnuté v projednaných výstupech (zejména aktualizace z roku 2011). Rovněž bude využito poznatků ze zpracování a monitoringu komunitních plánů měst a obcí v Libereckém kraji, zejména v období posledních dvou let. Upřesněný návrh metodiky bude obsahovat také další konkretizaci termínů (podrobný harmonogram), požadavky na zapojení dotčených aktérů v jednotlivých etapách zpracování a projednání, způsoby komunikace a návrh konkrétních forem zpracování jednotlivých kapitol výstupního dokumentu. c) projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem Upřesněný návrh postupu a metodiky zpracování SPRSS LK bude projednán v souladu s požadavky objednatele. Předpokládá se projednání zejména s odbornými garanty zakázky jmenovanými objednatelem. S návrhem budou seznámeni další zástupci objednatele (vedoucí odboru sociálních věcí, radní pro sociální oblast, příp. další) a budou mít možnost uplatnit své připomínky. S postupem budou seznámeni také územní koordinátoři a další aktéři sociálních služeb v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji na základě upřesněných požadavků objednatele. Návrh upřesněného postupu by měla po projednání a zapracování případných připomínek odsouhlasit vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK. 11/15

12 Výstupem první fáze bude projednaný a odsouhlasený dokument Metodika a postup zpracování SPRSS LK Fáze Zpracování analytické části SPRSS LK V rámci plnění druhé fáze díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) provedeno zpracování analytických kapitol SPRSS LK a jejich projednání. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 2. Fáze: a) zpracování jednotlivých kapitol analytické části SPRSS LK Přesnější obsah a rozsah jednotlivých kapitol a příloh analytické části bude stanoven v rámci plnění 1. fáze jako součást metodiky zpracování nového SPRSS LK. Zhotovitel na základě vlastních zkušeností předpokládá, že rámcový obsah analytické části by měl zahrnovat zejména: vymezení řešené problematiky a území, přehled východisek a souvisejících strategických dokumentů, vyhodnocení dosavadního procesu plánování (v úrovni kraje i obcí), všeobecná data o Libereckém kraji (ve vztahu k řešené problematice sociálních služeb), celkový popis sociální situace a stavu sociálních služeb v LK, shrnutí zásadních dat o sociálních službách (stav a vývoj v období od roku 2006), vyhodnocení a interpretace dat, podrobný popis stavu (sítě) sociálních služeb v členění dle: o cílových skupin uživatelů, o druhů poskytovaných služeb, o území, ekonomické podklady (stav financování sociálních služeb, přehled finančních toků, shrnutí analýzy zdrojů, atd.), souhrnné výsledky analýz (zjištění) potřebnosti sociálních služeb (pro jednotlivé cílové skupiny a podskupiny uživatelů, včetně popisu a zhodnocení územních specifik v různých částech kraje), syntézu analytických dat, informací a zjištění ve vhodné formě, např. SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů nebo pro druhy sociálních služeb, shrnutí zásadních analytických závěrů, problémů a východisek pro řešení v návrhové části SPRSS LK, další doporučení pro sledování dat v následujícím období. b) projednání analytické části Pracovní verze analytické části SPRSS LK bude projednána dle požadavků objednatele. Předpokládá se prvotní projednání s odbornými garanty objednatele a územními koordinátory, následně rozeslání (zveřejnění) dokumentu a vyhlášení termínu pro uplatnění připomínek. V případě požadavku objednatele bude provedena prezentace dokumentu pro vybrané aktéry a subjekty. 12/15

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo. č. OLP/477/2013

OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo. č. OLP/477/2013 OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo č. OLP/477/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto:

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto: Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Příspěvková organizace

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014 Kupní smlouva č. 5409/01/2014 uzavřená v souladu s 2079 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 bankovní spojení: 19-7964200287/0100 zastoupený: (dále

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: Šrobárova 48, Praha 10 fax: web:

Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: Šrobárova 48, Praha 10 fax: web: SMLOUVA o kontrolní činnosti Certifikace procesů ústavu dle normy ISO 9001:2000 uzavřená podle 591 a násl. zákona 531/1991 obchodní zákon, ve znění pozdějších změn Tato smlouva kontrolní činnosti Certifikace

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva dílo. I. Smluvní strany

Smlouva dílo. I. Smluvní strany Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučína a zajištění dotačního managementu

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více