bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a 46 a násl. zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů mezi smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Bc. Kateřinou Tomínovou, pověřenou řízením odboru sociálních věcí se sídlem: U jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) a LB plán, s.r.o. zastoupená: Ing. Jiřím Lauermanem, jednatelem společnosti se sídlem: Žitavská 234/63, Liberec IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: /5500 na straně druhé (dále jen zhotovitel ) Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu o dílo (dále také jen smlouva ) podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. Článek 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/12/OSV/2012 v rámci individuálního projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále také jen Projekt ), reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-41/2011 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále také jen OP LZZ ) a ze státního rozpočtu České republiky následující: 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji včetně elektronické prezentace ve formátu (*.ppt) pro orgány Libereckého kraje dle požadavků objednatele, kterou je zhotovitel povinen předat objednateli v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD a zajistit osobní představení této prezentace v sídle objednatele v termínech dle požadavků objednatele (dále také jen dílo ) 1/15

2 Článek 2 Doba a předání předmětu díla 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedený předmět díla nejpozději do , a to v sídle objednatele. 2. O předání předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol v souladu s ust. článku 6 odst 4. této Smlouvy. Má-li předmět díla v době předání vady, není objednatel povinen předmět díla s vadami převzít. 3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný harmonogram zpracování díla dle článku 6 odst. 3 a není oprávněn jej měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde k důvodné potřebě změnit harmonogram realizace zakázky, smluvní strany se budou o této skutečnosti navzájem neprodleně informovat. Článek 3 Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, přičemž přehled těchto podkladů je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy. Dále dokumenty a vstupy dle úvahy objednatele. 2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli jemu dostupné koncepční materiály a další podklady nutné pro řádné plnění této smlouvy na sjednaných pracovních schůzkách. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel je povinen řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu za dílo. 5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy. 6. Pokud na straně objednatele nastanou skutečnosti, bránící objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli. 7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců i prostřednictvím třetích osob, které k výkonu kontroly realizace Projektu a kontroly předmětu dle této smlouvy vybaví příslušným zmocněním. 8. Objednatel je oprávněn postoupit třetí osobě některá svá práva a povinnosti, vyplývající mu z rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ na realizaci Projektu. Článek 4 Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a zavazuje se provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zpracování díla v souladu platnými právními předpisy a v souladu s platnými 2/15

3 podmínkami Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je si vědom toho, že odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením svých povinností. 2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva; prostřednictvím jiné osoby pouze po předchozím souhlasu objednatele. Provádí-li zhotovitel dílo prostřednictvím subdodavatelů či jiné osoby, odpovídá, jako by dílo provedl sám. 3. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady na provedení díla. 4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování díla s objednatelem. Konzultace budou za smluvní strany provádět osoby určené v čl. 7 odst. 1 této smlouvy a to v termínech, které určí objednatel dle své potřeby. Výzva ke konzultaci bude zaslána zhotoviteli písemně nebo mailem a to v termínu nejméně 3 pracovní dny předem. Toto ustanovení nevylučuje právo zhotovitele požádat objednatele o konzultační schůzku v případě jeho potřeby. 5. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání předmětu díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli. 6. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí a o skutečnostech, které je třeba v zájmu objednatele uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou. V případě porušení tohoto závazku si je zhotovitel vědom práva objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé. 7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit povinnosti v dohodnutém termínu, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 10. Zhotovitel je povinen všem subjektů, provádějícím kontrolu a audit Projektu, poskytnout všechny potřebné údaje a informace týkající se činností spojených se zhotovením díla dle této smlouvy a je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně případných změn a veškerou dokumentaci související s Projektem po dobu minimálně 10 let od ukončení Projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba k Projektu. 3/15

4 Článek 5 Prohlášení smluvních stran 1. Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků řádně provedeného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, jsou seznámeni s podmínkami pro účast v Projektu, a jsou rovněž obeznámeni s koncepcí Projektu. 2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohl řádně realizovat dílo podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro realizaci zakázky a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl zakázku realizovat nebo pro které by nemohl být účastníkem Projektu. 3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech, týkajících se fyzických a právnických osob zhotovitele, pro účely administrace finančních prostředků z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Článek 6 Cena a platební podmínky 1. Celková cena za řádné provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši ,00 Kč včetně všech daní a poplatků. Z toho DPH činí ,00 Kč. (Slovy: Třistasedmnácttisícdvacetkorunčeských) 2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 3. Celková cena dle odst. 1 se skládá z následujících dílčích cen stanovených pro jednotlivé dílčí části díla uvedené v článku 1. odst. 1 této smlouvy: Přehled dílčích částí díla včetně termínů plnění a dílčích částek ceny díla v Kč (včetně DPH) Označení dílčí části díla Název dílčí části díla (dílčí plnění) Nejzazší termín pro předání části díla objednateli Celková výše dílčí ceny (včetně DPH) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji z toho jednotlivé dílčí části díla: 1. fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK ,00 2. fáze Zpracování analytické části SPRSS LK ,00 3. fáze Zpracování návrhové části SPRSS LK ,00 4. fáze Finalizace, kompletace dokumentu ,00 Celková cena díla ,00 4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí ceny za jednotlivé dílčí části dle článku 6 odst. 3 až po provedení a předání všech výstupů jednotlivé dílčí části díla dle tohoto odstavce, a v návaznosti na odsouhlasení úplnosti dílčího plnění objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol k předávanému dílu nebo jeho dílčí části. Zhotovitel potvrzuje, že faktura bude vystavena do 15 dnů 4/15

5 od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. 5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem obsahovat další specifické náležitosti: - zřejmou identifikaci faktury Projektu ve znění: V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky ; případně alespoň ve zkráceném znění: Projekt IP 3, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, - DIČ Libereckého kraje, tj. DIČ: CZ , - označení bankovní instituce a čísla bankovního účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat), - lhůtu splatnosti nejméně 14 dní od doručení faktury objednateli, - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktních údajů. 6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 7. Faktura je splatná ve lhůtě minimálně 14 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. 8. Objednatel neposkytuje zálohy. Článek 7 Oprávněné osoby 1. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla, tj. ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt provádění prací při zpracování díla: Objednatel: Kontaktní (pověřené) osoby: Liberecký kraj Ing. Pavla Žabková, manažerka projektu Ing. Jana Maříková, manažerka Krajské koordinační struktury Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel./fax: , / , Zhotovitel: LB plán, s.r.o. Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Jiří Lauerman, jednatel společnosti Bc. Iva Votrubcová, jednatelka společnosti Adresa: Žitavská 234/63, Liberec Tel./fax: , /15

6 2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany vtechnických věcech souvisejících s prováděním díla a podepisují zápisy zjednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též konzultuje plnění díla se zhotovitelem, vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla a je oprávněn za objednatele reklamovat vady předaného předmětu díla. 3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. 4. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily. Článek 8 Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení. 2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 3. V případě, že by se po uzavření této smlouvy ukázalo, že poskytnutá licence není platná, protože zhotovitel neměl oprávnění takovou licenci poskytnout, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečné škody. 4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek 9 Odpovědnost za vady 1. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v 560 a následně obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Reklamace vad a nedodělků musí být provedena písemně do 14 dnů od předání příslušné části díla dle harmonogramu, stanoveného v článku 6 odst. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky do 30 dnů od doručení reklamace. Článek 10 Poskytnutí licence 1. V zájmu zachování podmínek financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v souladu s pravidly Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl podmínkou k poskytnutí finanční podpory závazek k volné šiřitelnosti produktů, které byly v rámci jednotlivých projektů OP LZZ za veřejné prostředky vyvinuty. Tato povinnost je uvedena mezi specifickými povinnostmi příjemce, Libereckého kraje, v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-41/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Projekt. 6/15

7 2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci oprávnění k výkonu práva užívat ke všem způsobům užití dílo dle této smlouvy, tj. předmět licence, po dobu od podpisu smlouvy do pro teritoriálně a množstevně neomezené užití, a to pro všechny části jako celku nebo jeho části v původní nebo změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 3. Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána žádná dodatečná odměna. Smluvní strany mají za to, že odměna za licenci je obsažena v ceně za dílo. 4. Zhotovitel předá předmět licence formou plnění díla objednateli v místě jeho sídla v těchto podobách: a) 1x rozmnoženina díla v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD v případě děl, která je možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, b) 1x fyzický výtisk díla, c) 1x rozmnoženina díla v hmotné podobě v případě děl, které není možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, d) v případě, že předmětem licence je sada děl, rozumí se v bodech a) a b) jednou rozmnoženinou jedna kompletní sada rozmnoženin. 5. Objednatel je oprávněn užívat licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném za podmínek touto smlouvou stanovených. 6. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli na základě této smlouvy jako nevýhradní, tzn. že smí poskytnout tutéž licenci další třetí osobě. Pokud za dobu trvání této nevýhradní licence poskytne autor předmětu licence nebo zhotovitel třetí osobě výhradní licenci, zůstává tato nevýhradní licence zachována. 7. Objednatel je oprávněn postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám, a to částečně nebo zcela. 8. Objednatel je oprávněn postoupit předmět licence třetí osobě. O tomto postoupení a osobě postupníka, je objednatel povinen zhotovitele informovat. Za dostatečné splnění této povinnosti se považuje zaslání ové zprávy obsahující příslušné informace na kontaktní ovou adresu zhotovitele. 9. Výslovně se touto smlouvou stanovuje možnost udělení podlicence České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, IČ: , sídlem Na Poříčním právu 1, Praha Objednatel není povinen licenci využít. Článek 11 Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dní. 7/15

8 Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: a) Přehled podkladů pro plnění díla b) Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 4. V případě, že ustanovení této smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V Liberci dne V Liberci dne Zhotovitel: Objednatel: Ing. Jiří Lauerman jednatel společnosti Bc. Kateřina Tomínová pověřená řízením odboru sociálních věcí Příloha: 1. Přehled podkladů pro plnění díla 2. Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 8/15

9 Příloha č. 1 PŘEHLED PODKLADŮ PRO PLNĚNÍ DÍLA Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji (aktualizace 2011) (dále jen SPRSS LK ), včetně akčních plánů pro r a 2012, výstupy (i průběžné) Závěrečného monitoringu SPRSS LK , metodické materiály pro tvorbu SPRSS LK (MPSV ČR, Liberecký kraj) Komunitní plány měst, obcí a regionů z Libereckého kraje (dále také jen KP ) včetně výstupů (i dílčích) z probíhajícího monitoringu komunitních plánů v Libereckém kraji a akčních plánů KP na rok 2013 (aktuálně dostupných), Rozvojové plány poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji (aktuálně dostupné) a analýza plánů rozvoje sociálních služeb (2011), Registr poskytovatelů sociálních služeb na portále MPSV ČR, Databáze Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje (př. aktuálně dostupný Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji, ekonomická a kapacitní data u jednotlivých sociálních služeb), Program rozvoje Libereckého kraje a výstupy jeho pravidelného monitoringu, Strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2020, Dostupné výstupy projektu MPSV ČR Podpora procesů v sociálních službách, Průběžné výstupy zakázek Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni kraje i obcí (realizace od 10/2012 do 06/2013) a Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji (realizace od 12/2012 do 07/2013), se kterými je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji úzce provázáno a předpokládá se průběžná koordinace zakázek v úzké spolupráci se zhotoviteli, Výstupy a závěry analýz realizovaných v rámci aktivity Projektu Zmapování potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji, Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek, Analýza stavu patologického hráčství, Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů, Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby vlibereckém kraji za období let /15

10 Příloha č. 2 NABÍDKA UCHAZEČE (ZHOTOVITELE) SPECIFIKACE DÍLA V souladu se specifikací veřejné zakázky malého rozsahu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a závěrečný monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji část B Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji zhotovitel využije pro plnění díla všechny dostupné odborné materiály a informační zdroje zaměřené na problematiku plánování rozvoje sociálních služeb a to v úrovni státu, kraje i obcí. Uchazeč (zhotovitel) je připraven zajistit naplnění hlavního cíle díla, kterým je vytvořit kvalitní plánovací dokument pro následující období a pomoci nastavit podmínky a procesy pro jeho úspěšné naplnění. SPRSS LK musí být účinným nástrojem pro vytváření a řízení a financování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, vycházejícím z reálných možností a dlouhodobě stanovených strategických cílů. Při jeho tvorbě musí být posouzeny všechny relevantní varianty řešení a do jeho projednávání musí být zapojeni všichni zásadní aktéři, kterých se sociální služby týkají. Formáty výstupů budou upraveny dle požadavků objednatele, a to jak tištěná tak i elektronická verze, včetně příslušných tabulkových a grafických příloh. Dle dohody s objednatelem bude připravena rovněž prezentace zásadních výstupů. Popis plnění díla Plnění díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) realizováno ve čtyřech dílčích fázích. 1. Fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK V rámci plnění první fáze díla bude v souladu se zadáním provedeno vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti, upřesnění návrhu metodiky a postupu zpracování dokumentu, projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 1. Fáze: a) vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti V rámci této etapy prací bude zpracován popis výchozích podmínek a podkladů pro zpracování SPRSS LK , a to na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a relevantních dokumentů s vazbou na střednědobé plánování sociálních služeb Libereckém kraji. Při zpracování nového SPRSS LK bude zhotovitel vycházet také z dalších informačních zdrojů a zkušeností týkajících se problematiky střednědobého plánování sociálních služeb, mezi které patří mimo jiné: metodické materiály a doporučení MPSV pro oblast plánování sociálních služeb (včetně aktuálně připravované metodiky pro zpracování SPRSS pokud budou k dispozici), 10/15

11 zkušenosti z procesu zpracování a naplňování SPRSS LK za období od roku 2007 do současnosti, včetně dílčích metodických materiálů (metodiky zpracování SPRSS LK, akčních plánů, monitoringu, apod.), poznatky z procesu pořizování a realizace komunitních plánů (plánů rozvoje sociálních služeb) ze všech území, měst a obcí Libereckého kraje. b) upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK Upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK bude postaven zejména na těchto principech: respektování dostupných doporučení MPSV, zejména Metodik pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vznikající v rámci aktivity č. 5 individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách, využití zkušeností a dobré praxe z procesu plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (v úrovni kraje i obcí) od roku 2007, respektování aktuální situace přípravy krajů na převzetí odpovědnosti za financování sociálních služeb, využití výstupů závěrečného monitoringu plnění SPRSS LK , koordinace plánovacích procesů i dokumentů v úrovni kraje a obcí (tj. úzká vazba na komunitní plánování v území), využití dat a informací z Datového centra sociálních služeb LK a dalších relevantních zdrojů, zajištění vzájemné logické i věcné provázanosti všech kapitol SPRSS. Dále budou při upřesnění návrhu metodiky zohledněny zkušenosti a poznatky získané v průběhu dříve prováděných sledování plnění a aktualizace SPRSS LK a shrnuté v projednaných výstupech (zejména aktualizace z roku 2011). Rovněž bude využito poznatků ze zpracování a monitoringu komunitních plánů měst a obcí v Libereckém kraji, zejména v období posledních dvou let. Upřesněný návrh metodiky bude obsahovat také další konkretizaci termínů (podrobný harmonogram), požadavky na zapojení dotčených aktérů v jednotlivých etapách zpracování a projednání, způsoby komunikace a návrh konkrétních forem zpracování jednotlivých kapitol výstupního dokumentu. c) projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem Upřesněný návrh postupu a metodiky zpracování SPRSS LK bude projednán v souladu s požadavky objednatele. Předpokládá se projednání zejména s odbornými garanty zakázky jmenovanými objednatelem. S návrhem budou seznámeni další zástupci objednatele (vedoucí odboru sociálních věcí, radní pro sociální oblast, příp. další) a budou mít možnost uplatnit své připomínky. S postupem budou seznámeni také územní koordinátoři a další aktéři sociálních služeb v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji na základě upřesněných požadavků objednatele. Návrh upřesněného postupu by měla po projednání a zapracování případných připomínek odsouhlasit vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK. 11/15

12 Výstupem první fáze bude projednaný a odsouhlasený dokument Metodika a postup zpracování SPRSS LK Fáze Zpracování analytické části SPRSS LK V rámci plnění druhé fáze díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) provedeno zpracování analytických kapitol SPRSS LK a jejich projednání. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 2. Fáze: a) zpracování jednotlivých kapitol analytické části SPRSS LK Přesnější obsah a rozsah jednotlivých kapitol a příloh analytické části bude stanoven v rámci plnění 1. fáze jako součást metodiky zpracování nového SPRSS LK. Zhotovitel na základě vlastních zkušeností předpokládá, že rámcový obsah analytické části by měl zahrnovat zejména: vymezení řešené problematiky a území, přehled východisek a souvisejících strategických dokumentů, vyhodnocení dosavadního procesu plánování (v úrovni kraje i obcí), všeobecná data o Libereckém kraji (ve vztahu k řešené problematice sociálních služeb), celkový popis sociální situace a stavu sociálních služeb v LK, shrnutí zásadních dat o sociálních službách (stav a vývoj v období od roku 2006), vyhodnocení a interpretace dat, podrobný popis stavu (sítě) sociálních služeb v členění dle: o cílových skupin uživatelů, o druhů poskytovaných služeb, o území, ekonomické podklady (stav financování sociálních služeb, přehled finančních toků, shrnutí analýzy zdrojů, atd.), souhrnné výsledky analýz (zjištění) potřebnosti sociálních služeb (pro jednotlivé cílové skupiny a podskupiny uživatelů, včetně popisu a zhodnocení územních specifik v různých částech kraje), syntézu analytických dat, informací a zjištění ve vhodné formě, např. SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů nebo pro druhy sociálních služeb, shrnutí zásadních analytických závěrů, problémů a východisek pro řešení v návrhové části SPRSS LK, další doporučení pro sledování dat v následujícím období. b) projednání analytické části Pracovní verze analytické části SPRSS LK bude projednána dle požadavků objednatele. Předpokládá se prvotní projednání s odbornými garanty objednatele a územními koordinátory, následně rozeslání (zveřejnění) dokumentu a vyhlášení termínu pro uplatnění připomínek. V případě požadavku objednatele bude provedena prezentace dokumentu pro vybrané aktéry a subjekty. 12/15

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo. č. OLP/477/2013

OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo. č. OLP/477/2013 OLP/477/2013_dopracování PD, VV rozpočtu _SŠGaS Liberec_OPŽP Strana 1 (celkem 7) Smlouva o dílo č. OLP/477/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014

Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014 Smlouva o vytvoření a realizaci výstavy o následcích dopravních nehod v Libereckém kraji č. OLP/3298/2014 uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období

Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období Číslo smlouvy objednatele: Zpracování Příručky pro hodnotitele globální grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007-2013 Smlouva o dílo ve smyslu 536 a následujících

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto:

se sídlem: zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. zapsaná/ý v. dále jen prodávající takto: Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/2907/2016 "Mediální propagace Libereckého kraje"

Smlouva o dílo. č. OLP/2907/2016 Mediální propagace Libereckého kraje Smlouva o dílo č. OLP/2907/2016 "Mediální propagace Libereckého kraje" uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014

Kupní smlouva. č. 5409/01/2014 Kupní smlouva č. 5409/01/2014 uzavřená v souladu s 2079 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Sikou Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: Bankovní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne č.j.: 585/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne 20.07.2016 Výběr dodavatele na vypracování studie k akci "Úprava veřejného prostoru - Koněvova, Pod Lipami, Osiková,

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 bankovní spojení: 19-7964200287/0100 zastoupený: (dále

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky ROČNÍ OPERAČNÍ

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Zpracování digitálního povodňového

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY

KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY Smlouva o zajištění ubytování, stravování a pronájem školících místností k projektu s názvem KOMPETENTNÍ TŘÍDNÍ UČITEL STŘEDNÍ ŠKOLY uzavřená podle 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Smlouva uzavřená dle

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

Smlouva o dílo. I.2. Zhotovitel je oprávněn využít ke zhotovení díla třetích osob, vždy však ručí Objednateli za kvalitu a úplnost díla.

Smlouva o dílo. I.2. Zhotovitel je oprávněn využít ke zhotovení díla třetích osob, vždy však ručí Objednateli za kvalitu a úplnost díla. Smlouva o dílo Smluvní strany, jmenovitě: Objednatel : Městys Vrchotovy Janovice IČ: 00233005 DIČ: CZ00233005 se sídlem: Vrchotovy Janovice 2, 257 53 bankovní spojení: 5429121/0100 zastoupený: Marcelou

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

Příkazní smlouva. č. OLP/1378/2014

Příkazní smlouva. č. OLP/1378/2014 Příkazní smlouva č. OLP/1378/2014 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem U

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 KUJCP019MN32 uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů L Smluvní strany Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA. č.j. : MV-36662/VZ-2011

SMLOUVA. č.j. : MV-36662/VZ-2011 SMLOUVA č.j. : MV-36662/VZ-2011 Smluvní strany: Česká republika, Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Letná IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 Osoba oprávněná

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Strakonice zastoupené starostou Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice Evidenční č. smlouvy: SMLOUVA O DÍLO č. /2015/OMM /2015 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více