bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a 46 a násl. zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů mezi smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Bc. Kateřinou Tomínovou, pověřenou řízením odboru sociálních věcí se sídlem: U jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) a LB plán, s.r.o. zastoupená: Ing. Jiřím Lauermanem, jednatelem společnosti se sídlem: Žitavská 234/63, Liberec IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: /5500 na straně druhé (dále jen zhotovitel ) Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu o dílo (dále také jen smlouva ) podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. Článek 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/12/OSV/2012 v rámci individuálního projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále také jen Projekt ), reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-41/2011 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále také jen OP LZZ ) a ze státního rozpočtu České republiky následující: 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji včetně elektronické prezentace ve formátu (*.ppt) pro orgány Libereckého kraje dle požadavků objednatele, kterou je zhotovitel povinen předat objednateli v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD a zajistit osobní představení této prezentace v sídle objednatele v termínech dle požadavků objednatele (dále také jen dílo ) 1/15

2 Článek 2 Doba a předání předmětu díla 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedený předmět díla nejpozději do , a to v sídle objednatele. 2. O předání předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol v souladu s ust. článku 6 odst 4. této Smlouvy. Má-li předmět díla v době předání vady, není objednatel povinen předmět díla s vadami převzít. 3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný harmonogram zpracování díla dle článku 6 odst. 3 a není oprávněn jej měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde k důvodné potřebě změnit harmonogram realizace zakázky, smluvní strany se budou o této skutečnosti navzájem neprodleně informovat. Článek 3 Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, přičemž přehled těchto podkladů je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy. Dále dokumenty a vstupy dle úvahy objednatele. 2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli jemu dostupné koncepční materiály a další podklady nutné pro řádné plnění této smlouvy na sjednaných pracovních schůzkách. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel je povinen řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu za dílo. 5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy. 6. Pokud na straně objednatele nastanou skutečnosti, bránící objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli. 7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců i prostřednictvím třetích osob, které k výkonu kontroly realizace Projektu a kontroly předmětu dle této smlouvy vybaví příslušným zmocněním. 8. Objednatel je oprávněn postoupit třetí osobě některá svá práva a povinnosti, vyplývající mu z rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ na realizaci Projektu. Článek 4 Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a zavazuje se provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zpracování díla v souladu platnými právními předpisy a v souladu s platnými 2/15

3 podmínkami Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je si vědom toho, že odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením svých povinností. 2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva; prostřednictvím jiné osoby pouze po předchozím souhlasu objednatele. Provádí-li zhotovitel dílo prostřednictvím subdodavatelů či jiné osoby, odpovídá, jako by dílo provedl sám. 3. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady na provedení díla. 4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování díla s objednatelem. Konzultace budou za smluvní strany provádět osoby určené v čl. 7 odst. 1 této smlouvy a to v termínech, které určí objednatel dle své potřeby. Výzva ke konzultaci bude zaslána zhotoviteli písemně nebo mailem a to v termínu nejméně 3 pracovní dny předem. Toto ustanovení nevylučuje právo zhotovitele požádat objednatele o konzultační schůzku v případě jeho potřeby. 5. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání předmětu díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli. 6. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí a o skutečnostech, které je třeba v zájmu objednatele uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou. V případě porušení tohoto závazku si je zhotovitel vědom práva objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé. 7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit povinnosti v dohodnutém termínu, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 10. Zhotovitel je povinen všem subjektů, provádějícím kontrolu a audit Projektu, poskytnout všechny potřebné údaje a informace týkající se činností spojených se zhotovením díla dle této smlouvy a je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně případných změn a veškerou dokumentaci související s Projektem po dobu minimálně 10 let od ukončení Projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba k Projektu. 3/15

4 Článek 5 Prohlášení smluvních stran 1. Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků řádně provedeného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, jsou seznámeni s podmínkami pro účast v Projektu, a jsou rovněž obeznámeni s koncepcí Projektu. 2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohl řádně realizovat dílo podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro realizaci zakázky a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl zakázku realizovat nebo pro které by nemohl být účastníkem Projektu. 3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech, týkajících se fyzických a právnických osob zhotovitele, pro účely administrace finančních prostředků z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Článek 6 Cena a platební podmínky 1. Celková cena za řádné provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši ,00 Kč včetně všech daní a poplatků. Z toho DPH činí ,00 Kč. (Slovy: Třistasedmnácttisícdvacetkorunčeských) 2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 3. Celková cena dle odst. 1 se skládá z následujících dílčích cen stanovených pro jednotlivé dílčí části díla uvedené v článku 1. odst. 1 této smlouvy: Přehled dílčích částí díla včetně termínů plnění a dílčích částek ceny díla v Kč (včetně DPH) Označení dílčí části díla Název dílčí části díla (dílčí plnění) Nejzazší termín pro předání části díla objednateli Celková výše dílčí ceny (včetně DPH) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji z toho jednotlivé dílčí části díla: 1. fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK ,00 2. fáze Zpracování analytické části SPRSS LK ,00 3. fáze Zpracování návrhové části SPRSS LK ,00 4. fáze Finalizace, kompletace dokumentu ,00 Celková cena díla ,00 4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí ceny za jednotlivé dílčí části dle článku 6 odst. 3 až po provedení a předání všech výstupů jednotlivé dílčí části díla dle tohoto odstavce, a v návaznosti na odsouhlasení úplnosti dílčího plnění objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol k předávanému dílu nebo jeho dílčí části. Zhotovitel potvrzuje, že faktura bude vystavena do 15 dnů 4/15

5 od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. 5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem obsahovat další specifické náležitosti: - zřejmou identifikaci faktury Projektu ve znění: V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky ; případně alespoň ve zkráceném znění: Projekt IP 3, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, - DIČ Libereckého kraje, tj. DIČ: CZ , - označení bankovní instituce a čísla bankovního účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat), - lhůtu splatnosti nejméně 14 dní od doručení faktury objednateli, - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktních údajů. 6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 7. Faktura je splatná ve lhůtě minimálně 14 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. 8. Objednatel neposkytuje zálohy. Článek 7 Oprávněné osoby 1. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla, tj. ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt provádění prací při zpracování díla: Objednatel: Kontaktní (pověřené) osoby: Liberecký kraj Ing. Pavla Žabková, manažerka projektu Ing. Jana Maříková, manažerka Krajské koordinační struktury Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel./fax: , / , Zhotovitel: LB plán, s.r.o. Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Jiří Lauerman, jednatel společnosti Bc. Iva Votrubcová, jednatelka společnosti Adresa: Žitavská 234/63, Liberec Tel./fax: , /15

6 2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany vtechnických věcech souvisejících s prováděním díla a podepisují zápisy zjednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též konzultuje plnění díla se zhotovitelem, vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla a je oprávněn za objednatele reklamovat vady předaného předmětu díla. 3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. 4. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily. Článek 8 Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení. 2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 3. V případě, že by se po uzavření této smlouvy ukázalo, že poskytnutá licence není platná, protože zhotovitel neměl oprávnění takovou licenci poskytnout, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečné škody. 4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek 9 Odpovědnost za vady 1. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v 560 a následně obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Reklamace vad a nedodělků musí být provedena písemně do 14 dnů od předání příslušné části díla dle harmonogramu, stanoveného v článku 6 odst. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky do 30 dnů od doručení reklamace. Článek 10 Poskytnutí licence 1. V zájmu zachování podmínek financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v souladu s pravidly Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl podmínkou k poskytnutí finanční podpory závazek k volné šiřitelnosti produktů, které byly v rámci jednotlivých projektů OP LZZ za veřejné prostředky vyvinuty. Tato povinnost je uvedena mezi specifickými povinnostmi příjemce, Libereckého kraje, v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-41/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Projekt. 6/15

7 2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci oprávnění k výkonu práva užívat ke všem způsobům užití dílo dle této smlouvy, tj. předmět licence, po dobu od podpisu smlouvy do pro teritoriálně a množstevně neomezené užití, a to pro všechny části jako celku nebo jeho části v původní nebo změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 3. Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána žádná dodatečná odměna. Smluvní strany mají za to, že odměna za licenci je obsažena v ceně za dílo. 4. Zhotovitel předá předmět licence formou plnění díla objednateli v místě jeho sídla v těchto podobách: a) 1x rozmnoženina díla v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD v případě děl, která je možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, b) 1x fyzický výtisk díla, c) 1x rozmnoženina díla v hmotné podobě v případě děl, které není možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, d) v případě, že předmětem licence je sada děl, rozumí se v bodech a) a b) jednou rozmnoženinou jedna kompletní sada rozmnoženin. 5. Objednatel je oprávněn užívat licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném za podmínek touto smlouvou stanovených. 6. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli na základě této smlouvy jako nevýhradní, tzn. že smí poskytnout tutéž licenci další třetí osobě. Pokud za dobu trvání této nevýhradní licence poskytne autor předmětu licence nebo zhotovitel třetí osobě výhradní licenci, zůstává tato nevýhradní licence zachována. 7. Objednatel je oprávněn postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám, a to částečně nebo zcela. 8. Objednatel je oprávněn postoupit předmět licence třetí osobě. O tomto postoupení a osobě postupníka, je objednatel povinen zhotovitele informovat. Za dostatečné splnění této povinnosti se považuje zaslání ové zprávy obsahující příslušné informace na kontaktní ovou adresu zhotovitele. 9. Výslovně se touto smlouvou stanovuje možnost udělení podlicence České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, IČ: , sídlem Na Poříčním právu 1, Praha Objednatel není povinen licenci využít. Článek 11 Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dní. 7/15

8 Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: a) Přehled podkladů pro plnění díla b) Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 4. V případě, že ustanovení této smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V Liberci dne V Liberci dne Zhotovitel: Objednatel: Ing. Jiří Lauerman jednatel společnosti Bc. Kateřina Tomínová pověřená řízením odboru sociálních věcí Příloha: 1. Přehled podkladů pro plnění díla 2. Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 8/15

9 Příloha č. 1 PŘEHLED PODKLADŮ PRO PLNĚNÍ DÍLA Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji (aktualizace 2011) (dále jen SPRSS LK ), včetně akčních plánů pro r a 2012, výstupy (i průběžné) Závěrečného monitoringu SPRSS LK , metodické materiály pro tvorbu SPRSS LK (MPSV ČR, Liberecký kraj) Komunitní plány měst, obcí a regionů z Libereckého kraje (dále také jen KP ) včetně výstupů (i dílčích) z probíhajícího monitoringu komunitních plánů v Libereckém kraji a akčních plánů KP na rok 2013 (aktuálně dostupných), Rozvojové plány poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji (aktuálně dostupné) a analýza plánů rozvoje sociálních služeb (2011), Registr poskytovatelů sociálních služeb na portále MPSV ČR, Databáze Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje (př. aktuálně dostupný Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji, ekonomická a kapacitní data u jednotlivých sociálních služeb), Program rozvoje Libereckého kraje a výstupy jeho pravidelného monitoringu, Strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2020, Dostupné výstupy projektu MPSV ČR Podpora procesů v sociálních službách, Průběžné výstupy zakázek Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni kraje i obcí (realizace od 10/2012 do 06/2013) a Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji (realizace od 12/2012 do 07/2013), se kterými je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji úzce provázáno a předpokládá se průběžná koordinace zakázek v úzké spolupráci se zhotoviteli, Výstupy a závěry analýz realizovaných v rámci aktivity Projektu Zmapování potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji, Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek, Analýza stavu patologického hráčství, Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů, Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby vlibereckém kraji za období let /15

10 Příloha č. 2 NABÍDKA UCHAZEČE (ZHOTOVITELE) SPECIFIKACE DÍLA V souladu se specifikací veřejné zakázky malého rozsahu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a závěrečný monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji část B Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji zhotovitel využije pro plnění díla všechny dostupné odborné materiály a informační zdroje zaměřené na problematiku plánování rozvoje sociálních služeb a to v úrovni státu, kraje i obcí. Uchazeč (zhotovitel) je připraven zajistit naplnění hlavního cíle díla, kterým je vytvořit kvalitní plánovací dokument pro následující období a pomoci nastavit podmínky a procesy pro jeho úspěšné naplnění. SPRSS LK musí být účinným nástrojem pro vytváření a řízení a financování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, vycházejícím z reálných možností a dlouhodobě stanovených strategických cílů. Při jeho tvorbě musí být posouzeny všechny relevantní varianty řešení a do jeho projednávání musí být zapojeni všichni zásadní aktéři, kterých se sociální služby týkají. Formáty výstupů budou upraveny dle požadavků objednatele, a to jak tištěná tak i elektronická verze, včetně příslušných tabulkových a grafických příloh. Dle dohody s objednatelem bude připravena rovněž prezentace zásadních výstupů. Popis plnění díla Plnění díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) realizováno ve čtyřech dílčích fázích. 1. Fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK V rámci plnění první fáze díla bude v souladu se zadáním provedeno vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti, upřesnění návrhu metodiky a postupu zpracování dokumentu, projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 1. Fáze: a) vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti V rámci této etapy prací bude zpracován popis výchozích podmínek a podkladů pro zpracování SPRSS LK , a to na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a relevantních dokumentů s vazbou na střednědobé plánování sociálních služeb Libereckém kraji. Při zpracování nového SPRSS LK bude zhotovitel vycházet také z dalších informačních zdrojů a zkušeností týkajících se problematiky střednědobého plánování sociálních služeb, mezi které patří mimo jiné: metodické materiály a doporučení MPSV pro oblast plánování sociálních služeb (včetně aktuálně připravované metodiky pro zpracování SPRSS pokud budou k dispozici), 10/15

11 zkušenosti z procesu zpracování a naplňování SPRSS LK za období od roku 2007 do současnosti, včetně dílčích metodických materiálů (metodiky zpracování SPRSS LK, akčních plánů, monitoringu, apod.), poznatky z procesu pořizování a realizace komunitních plánů (plánů rozvoje sociálních služeb) ze všech území, měst a obcí Libereckého kraje. b) upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK Upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK bude postaven zejména na těchto principech: respektování dostupných doporučení MPSV, zejména Metodik pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vznikající v rámci aktivity č. 5 individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách, využití zkušeností a dobré praxe z procesu plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (v úrovni kraje i obcí) od roku 2007, respektování aktuální situace přípravy krajů na převzetí odpovědnosti za financování sociálních služeb, využití výstupů závěrečného monitoringu plnění SPRSS LK , koordinace plánovacích procesů i dokumentů v úrovni kraje a obcí (tj. úzká vazba na komunitní plánování v území), využití dat a informací z Datového centra sociálních služeb LK a dalších relevantních zdrojů, zajištění vzájemné logické i věcné provázanosti všech kapitol SPRSS. Dále budou při upřesnění návrhu metodiky zohledněny zkušenosti a poznatky získané v průběhu dříve prováděných sledování plnění a aktualizace SPRSS LK a shrnuté v projednaných výstupech (zejména aktualizace z roku 2011). Rovněž bude využito poznatků ze zpracování a monitoringu komunitních plánů měst a obcí v Libereckém kraji, zejména v období posledních dvou let. Upřesněný návrh metodiky bude obsahovat také další konkretizaci termínů (podrobný harmonogram), požadavky na zapojení dotčených aktérů v jednotlivých etapách zpracování a projednání, způsoby komunikace a návrh konkrétních forem zpracování jednotlivých kapitol výstupního dokumentu. c) projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem Upřesněný návrh postupu a metodiky zpracování SPRSS LK bude projednán v souladu s požadavky objednatele. Předpokládá se projednání zejména s odbornými garanty zakázky jmenovanými objednatelem. S návrhem budou seznámeni další zástupci objednatele (vedoucí odboru sociálních věcí, radní pro sociální oblast, příp. další) a budou mít možnost uplatnit své připomínky. S postupem budou seznámeni také územní koordinátoři a další aktéři sociálních služeb v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji na základě upřesněných požadavků objednatele. Návrh upřesněného postupu by měla po projednání a zapracování případných připomínek odsouhlasit vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK. 11/15

12 Výstupem první fáze bude projednaný a odsouhlasený dokument Metodika a postup zpracování SPRSS LK Fáze Zpracování analytické části SPRSS LK V rámci plnění druhé fáze díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) provedeno zpracování analytických kapitol SPRSS LK a jejich projednání. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 2. Fáze: a) zpracování jednotlivých kapitol analytické části SPRSS LK Přesnější obsah a rozsah jednotlivých kapitol a příloh analytické části bude stanoven v rámci plnění 1. fáze jako součást metodiky zpracování nového SPRSS LK. Zhotovitel na základě vlastních zkušeností předpokládá, že rámcový obsah analytické části by měl zahrnovat zejména: vymezení řešené problematiky a území, přehled východisek a souvisejících strategických dokumentů, vyhodnocení dosavadního procesu plánování (v úrovni kraje i obcí), všeobecná data o Libereckém kraji (ve vztahu k řešené problematice sociálních služeb), celkový popis sociální situace a stavu sociálních služeb v LK, shrnutí zásadních dat o sociálních službách (stav a vývoj v období od roku 2006), vyhodnocení a interpretace dat, podrobný popis stavu (sítě) sociálních služeb v členění dle: o cílových skupin uživatelů, o druhů poskytovaných služeb, o území, ekonomické podklady (stav financování sociálních služeb, přehled finančních toků, shrnutí analýzy zdrojů, atd.), souhrnné výsledky analýz (zjištění) potřebnosti sociálních služeb (pro jednotlivé cílové skupiny a podskupiny uživatelů, včetně popisu a zhodnocení územních specifik v různých částech kraje), syntézu analytických dat, informací a zjištění ve vhodné formě, např. SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů nebo pro druhy sociálních služeb, shrnutí zásadních analytických závěrů, problémů a východisek pro řešení v návrhové části SPRSS LK, další doporučení pro sledování dat v následujícím období. b) projednání analytické části Pracovní verze analytické části SPRSS LK bude projednána dle požadavků objednatele. Předpokládá se prvotní projednání s odbornými garanty objednatele a územními koordinátory, následně rozeslání (zveřejnění) dokumentu a vyhlášení termínu pro uplatnění připomínek. V případě požadavku objednatele bude provedena prezentace dokumentu pro vybrané aktéry a subjekty. 12/15

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013

Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smlouva na realizaci veletrhu OLP/743/2013 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 DIČ: CZ70891508 bankovní spojení: 19-7964200287/0100 zastoupený: (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Příloha č. 5 Smlouva o poskytování služeb ANNA KK, z. s. se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06 IČO: 265 40 690 zastoupený: Hanou Šnajdrovou bankovní spojení: Československá obchodní banka číslo

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více