bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a 46 a násl. zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů mezi smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Bc. Kateřinou Tomínovou, pověřenou řízením odboru sociálních věcí se sídlem: U jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: /0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) a LB plán, s.r.o. zastoupená: Ing. Jiřím Lauermanem, jednatelem společnosti se sídlem: Žitavská 234/63, Liberec IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú.: /5500 na straně druhé (dále jen zhotovitel ) Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu o dílo (dále také jen smlouva ) podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby. Článek 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/12/OSV/2012 v rámci individuálního projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále také jen Projekt ), reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-41/2011 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále také jen OP LZZ ) a ze státního rozpočtu České republiky následující: 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji včetně elektronické prezentace ve formátu (*.ppt) pro orgány Libereckého kraje dle požadavků objednatele, kterou je zhotovitel povinen předat objednateli v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD a zajistit osobní představení této prezentace v sídle objednatele v termínech dle požadavků objednatele (dále také jen dílo ) 1/15

2 Článek 2 Doba a předání předmětu díla 1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedený předmět díla nejpozději do , a to v sídle objednatele. 2. O předání předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol v souladu s ust. článku 6 odst 4. této Smlouvy. Má-li předmět díla v době předání vady, není objednatel povinen předmět díla s vadami převzít. 3. Zhotovitel je povinen dodržet sjednaný harmonogram zpracování díla dle článku 6 odst. 3 a není oprávněn jej měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dojde k důvodné potřebě změnit harmonogram realizace zakázky, smluvní strany se budou o této skutečnosti navzájem neprodleně informovat. Článek 3 Práva a povinnosti objednatele 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, přičemž přehled těchto podkladů je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy. Dále dokumenty a vstupy dle úvahy objednatele. 2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli jemu dostupné koncepční materiály a další podklady nutné pro řádné plnění této smlouvy na sjednaných pracovních schůzkách. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel je povinen řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu za dílo. 5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k plnění této smlouvy. 6. Pokud na straně objednatele nastanou skutečnosti, bránící objednateli v řádném plnění závazků pro něj z této smlouvy vyplývajících, je povinen toto bezodkladně oznámit zhotoviteli. 7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců i prostřednictvím třetích osob, které k výkonu kontroly realizace Projektu a kontroly předmětu dle této smlouvy vybaví příslušným zmocněním. 8. Objednatel je oprávněn postoupit třetí osobě některá svá práva a povinnosti, vyplývající mu z rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ na realizaci Projektu. Článek 4 Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a zavazuje se provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při zpracování díla v souladu platnými právními předpisy a v souladu s platnými 2/15

3 podmínkami Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je si vědom toho, že odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením svých povinností. 2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva; prostřednictvím jiné osoby pouze po předchozím souhlasu objednatele. Provádí-li zhotovitel dílo prostřednictvím subdodavatelů či jiné osoby, odpovídá, jako by dílo provedl sám. 3. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady na provedení díla. 4. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat zpracování díla s objednatelem. Konzultace budou za smluvní strany provádět osoby určené v čl. 7 odst. 1 této smlouvy a to v termínech, které určí objednatel dle své potřeby. Výzva ke konzultaci bude zaslána zhotoviteli písemně nebo mailem a to v termínu nejméně 3 pracovní dny předem. Toto ustanovení nevylučuje právo zhotovitele požádat objednatele o konzultační schůzku v případě jeho potřeby. 5. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání předmětu díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli. 6. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí a o skutečnostech, které je třeba v zájmu objednatele uchovat v tajnosti. Tento jeho závazek potrvá i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou. V případě porušení tohoto závazku si je zhotovitel vědom práva objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé. 7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit povinnosti v dohodnutém termínu, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění této smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci této smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 10. Zhotovitel je povinen všem subjektů, provádějícím kontrolu a audit Projektu, poskytnout všechny potřebné údaje a informace týkající se činností spojených se zhotovením díla dle této smlouvy a je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně případných změn a veškerou dokumentaci související s Projektem po dobu minimálně 10 let od ukončení Projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba k Projektu. 3/15

4 Článek 5 Prohlášení smluvních stran 1. Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků řádně provedeného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, jsou seznámeni s podmínkami pro účast v Projektu, a jsou rovněž obeznámeni s koncepcí Projektu. 2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro to, aby mohl řádně realizovat dílo podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro realizaci zakázky a nejsou mu známy žádné překážky, pro které by nemohl zakázku realizovat nebo pro které by nemohl být účastníkem Projektu. 3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech, týkajících se fyzických a právnických osob zhotovitele, pro účely administrace finančních prostředků z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Článek 6 Cena a platební podmínky 1. Celková cena za řádné provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši ,00 Kč včetně všech daní a poplatků. Z toho DPH činí ,00 Kč. (Slovy: Třistasedmnácttisícdvacetkorunčeských) 2. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 3. Celková cena dle odst. 1 se skládá z následujících dílčích cen stanovených pro jednotlivé dílčí části díla uvedené v článku 1. odst. 1 této smlouvy: Přehled dílčích částí díla včetně termínů plnění a dílčích částek ceny díla v Kč (včetně DPH) Označení dílčí části díla Název dílčí části díla (dílčí plnění) Nejzazší termín pro předání části díla objednateli Celková výše dílčí ceny (včetně DPH) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji z toho jednotlivé dílčí části díla: 1. fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK ,00 2. fáze Zpracování analytické části SPRSS LK ,00 3. fáze Zpracování návrhové části SPRSS LK ,00 4. fáze Finalizace, kompletace dokumentu ,00 Celková cena díla ,00 4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí ceny za jednotlivé dílčí části dle článku 6 odst. 3 až po provedení a předání všech výstupů jednotlivé dílčí části díla dle tohoto odstavce, a v návaznosti na odsouhlasení úplnosti dílčího plnění objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol k předávanému dílu nebo jeho dílčí části. Zhotovitel potvrzuje, že faktura bude vystavena do 15 dnů 4/15

5 od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. 5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem obsahovat další specifické náležitosti: - zřejmou identifikaci faktury Projektu ve znění: V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky ; případně alespoň ve zkráceném znění: Projekt IP 3, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, - DIČ Libereckého kraje, tj. DIČ: CZ , - označení bankovní instituce a čísla bankovního účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v této smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele informovat), - lhůtu splatnosti nejméně 14 dní od doručení faktury objednateli, - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktních údajů. 6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 7. Faktura je splatná ve lhůtě minimálně 14 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. 8. Objednatel neposkytuje zálohy. Článek 7 Oprávněné osoby 1. Osoby oprávněné jednat ve věcech provádění díla, tj. ve věcech týkajících se postupu, způsobu a lhůt provádění prací při zpracování díla: Objednatel: Kontaktní (pověřené) osoby: Liberecký kraj Ing. Pavla Žabková, manažerka projektu Ing. Jana Maříková, manažerka Krajské koordinační struktury Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel./fax: , / , Zhotovitel: LB plán, s.r.o. Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Jiří Lauerman, jednatel společnosti Bc. Iva Votrubcová, jednatelka společnosti Adresa: Žitavská 234/63, Liberec Tel./fax: , /15

6 2. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany vtechnických věcech souvisejících s prováděním díla a podepisují zápisy zjednání smluvních stran a zápis (protokol) o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též konzultuje plnění díla se zhotovitelem, vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla a je oprávněn za objednatele reklamovat vady předaného předmětu díla. 3. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně. 4. Pro doručování písemností platí kontaktní údaje smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy oznámily. Článek 8 Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení. 2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 3. V případě, že by se po uzavření této smlouvy ukázalo, že poskytnutá licence není platná, protože zhotovitel neměl oprávnění takovou licenci poskytnout, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu skutečné škody. 4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje výše dohodnutá smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek 9 Odpovědnost za vady 1. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v 560 a následně obchodního zákoníku. 2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Reklamace vad a nedodělků musí být provedena písemně do 14 dnů od předání příslušné části díla dle harmonogramu, stanoveného v článku 6 odst. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky do 30 dnů od doručení reklamace. Článek 10 Poskytnutí licence 1. V zájmu zachování podmínek financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a v souladu s pravidly Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl podmínkou k poskytnutí finanční podpory závazek k volné šiřitelnosti produktů, které byly v rámci jednotlivých projektů OP LZZ za veřejné prostředky vyvinuty. Tato povinnost je uvedena mezi specifickými povinnostmi příjemce, Libereckého kraje, v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-41/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Projekt. 6/15

7 2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci oprávnění k výkonu práva užívat ke všem způsobům užití dílo dle této smlouvy, tj. předmět licence, po dobu od podpisu smlouvy do pro teritoriálně a množstevně neomezené užití, a to pro všechny části jako celku nebo jeho části v původní nebo změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 3. Za poskytnutí licence dle této smlouvy není mezi objednatelem a zhotovitelem sjednána žádná dodatečná odměna. Smluvní strany mají za to, že odměna za licenci je obsažena v ceně za dílo. 4. Zhotovitel předá předmět licence formou plnění díla objednateli v místě jeho sídla v těchto podobách: a) 1x rozmnoženina díla v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD v případě děl, která je možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, b) 1x fyzický výtisk díla, c) 1x rozmnoženina díla v hmotné podobě v případě děl, které není možné v elektronické podobě zaznamenat na nosiči, d) v případě, že předmětem licence je sada děl, rozumí se v bodech a) a b) jednou rozmnoženinou jedna kompletní sada rozmnoženin. 5. Objednatel je oprávněn užívat licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném za podmínek touto smlouvou stanovených. 6. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli na základě této smlouvy jako nevýhradní, tzn. že smí poskytnout tutéž licenci další třetí osobě. Pokud za dobu trvání této nevýhradní licence poskytne autor předmětu licence nebo zhotovitel třetí osobě výhradní licenci, zůstává tato nevýhradní licence zachována. 7. Objednatel je oprávněn postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně nebo trvale poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám, a to částečně nebo zcela. 8. Objednatel je oprávněn postoupit předmět licence třetí osobě. O tomto postoupení a osobě postupníka, je objednatel povinen zhotovitele informovat. Za dostatečné splnění této povinnosti se považuje zaslání ové zprávy obsahující příslušné informace na kontaktní ovou adresu zhotovitele. 9. Výslovně se touto smlouvou stanovuje možnost udělení podlicence České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, IČ: , sídlem Na Poříčním právu 1, Praha Objednatel není povinen licenci využít. Článek 11 Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených obchodním zákoníkem. 2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dní. 7/15

8 Článek 12 Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: a) Přehled podkladů pro plnění díla b) Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 4. V případě, že ustanovení této smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné vůle. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. V Liberci dne V Liberci dne Zhotovitel: Objednatel: Ing. Jiří Lauerman jednatel společnosti Bc. Kateřina Tomínová pověřená řízením odboru sociálních věcí Příloha: 1. Přehled podkladů pro plnění díla 2. Nabídka uchazeče (zhotovitele) specifikace díla 8/15

9 Příloha č. 1 PŘEHLED PODKLADŮ PRO PLNĚNÍ DÍLA Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady nutné pro provedení díla: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji (aktualizace 2011) (dále jen SPRSS LK ), včetně akčních plánů pro r a 2012, výstupy (i průběžné) Závěrečného monitoringu SPRSS LK , metodické materiály pro tvorbu SPRSS LK (MPSV ČR, Liberecký kraj) Komunitní plány měst, obcí a regionů z Libereckého kraje (dále také jen KP ) včetně výstupů (i dílčích) z probíhajícího monitoringu komunitních plánů v Libereckém kraji a akčních plánů KP na rok 2013 (aktuálně dostupných), Rozvojové plány poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji (aktuálně dostupné) a analýza plánů rozvoje sociálních služeb (2011), Registr poskytovatelů sociálních služeb na portále MPSV ČR, Databáze Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje (př. aktuálně dostupný Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji, ekonomická a kapacitní data u jednotlivých sociálních služeb), Program rozvoje Libereckého kraje a výstupy jeho pravidelného monitoringu, Strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2020, Dostupné výstupy projektu MPSV ČR Podpora procesů v sociálních službách, Průběžné výstupy zakázek Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni kraje i obcí (realizace od 10/2012 do 06/2013) a Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji (realizace od 12/2012 do 07/2013), se kterými je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji úzce provázáno a předpokládá se průběžná koordinace zakázek v úzké spolupráci se zhotoviteli, Výstupy a závěry analýz realizovaných v rámci aktivity Projektu Zmapování potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji, Analýza kvality sítě služeb následné péče pro uživatele legálních i nelegálních návykových látek, Analýza stavu patologického hráčství, Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů, Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby vlibereckém kraji za období let /15

10 Příloha č. 2 NABÍDKA UCHAZEČE (ZHOTOVITELE) SPECIFIKACE DÍLA V souladu se specifikací veřejné zakázky malého rozsahu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a závěrečný monitoring Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji část B Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji zhotovitel využije pro plnění díla všechny dostupné odborné materiály a informační zdroje zaměřené na problematiku plánování rozvoje sociálních služeb a to v úrovni státu, kraje i obcí. Uchazeč (zhotovitel) je připraven zajistit naplnění hlavního cíle díla, kterým je vytvořit kvalitní plánovací dokument pro následující období a pomoci nastavit podmínky a procesy pro jeho úspěšné naplnění. SPRSS LK musí být účinným nástrojem pro vytváření a řízení a financování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, vycházejícím z reálných možností a dlouhodobě stanovených strategických cílů. Při jeho tvorbě musí být posouzeny všechny relevantní varianty řešení a do jeho projednávání musí být zapojeni všichni zásadní aktéři, kterých se sociální služby týkají. Formáty výstupů budou upraveny dle požadavků objednatele, a to jak tištěná tak i elektronická verze, včetně příslušných tabulkových a grafických příloh. Dle dohody s objednatelem bude připravena rovněž prezentace zásadních výstupů. Popis plnění díla Plnění díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) realizováno ve čtyřech dílčích fázích. 1. Fáze Upřesnění způsobu a postupu zpracování SPRSS LK V rámci plnění první fáze díla bude v souladu se zadáním provedeno vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti, upřesnění návrhu metodiky a postupu zpracování dokumentu, projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 1. Fáze: a) vyhodnocení dostupných podkladů a jejich využitelnosti V rámci této etapy prací bude zpracován popis výchozích podmínek a podkladů pro zpracování SPRSS LK , a to na základě vyhodnocení veškerých dostupných podkladů a relevantních dokumentů s vazbou na střednědobé plánování sociálních služeb Libereckém kraji. Při zpracování nového SPRSS LK bude zhotovitel vycházet také z dalších informačních zdrojů a zkušeností týkajících se problematiky střednědobého plánování sociálních služeb, mezi které patří mimo jiné: metodické materiály a doporučení MPSV pro oblast plánování sociálních služeb (včetně aktuálně připravované metodiky pro zpracování SPRSS pokud budou k dispozici), 10/15

11 zkušenosti z procesu zpracování a naplňování SPRSS LK za období od roku 2007 do současnosti, včetně dílčích metodických materiálů (metodiky zpracování SPRSS LK, akčních plánů, monitoringu, apod.), poznatky z procesu pořizování a realizace komunitních plánů (plánů rozvoje sociálních služeb) ze všech území, měst a obcí Libereckého kraje. b) upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK Upřesněný návrh metodiky a postupu zpracování SPRSS LK bude postaven zejména na těchto principech: respektování dostupných doporučení MPSV, zejména Metodik pro vytváření optimální krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb vznikající v rámci aktivity č. 5 individuálního projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách, využití zkušeností a dobré praxe z procesu plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (v úrovni kraje i obcí) od roku 2007, respektování aktuální situace přípravy krajů na převzetí odpovědnosti za financování sociálních služeb, využití výstupů závěrečného monitoringu plnění SPRSS LK , koordinace plánovacích procesů i dokumentů v úrovni kraje a obcí (tj. úzká vazba na komunitní plánování v území), využití dat a informací z Datového centra sociálních služeb LK a dalších relevantních zdrojů, zajištění vzájemné logické i věcné provázanosti všech kapitol SPRSS. Dále budou při upřesnění návrhu metodiky zohledněny zkušenosti a poznatky získané v průběhu dříve prováděných sledování plnění a aktualizace SPRSS LK a shrnuté v projednaných výstupech (zejména aktualizace z roku 2011). Rovněž bude využito poznatků ze zpracování a monitoringu komunitních plánů měst a obcí v Libereckém kraji, zejména v období posledních dvou let. Upřesněný návrh metodiky bude obsahovat také další konkretizaci termínů (podrobný harmonogram), požadavky na zapojení dotčených aktérů v jednotlivých etapách zpracování a projednání, způsoby komunikace a návrh konkrétních forem zpracování jednotlivých kapitol výstupního dokumentu. c) projednání a odsouhlasení postupu s objednatelem Upřesněný návrh postupu a metodiky zpracování SPRSS LK bude projednán v souladu s požadavky objednatele. Předpokládá se projednání zejména s odbornými garanty zakázky jmenovanými objednatelem. S návrhem budou seznámeni další zástupci objednatele (vedoucí odboru sociálních věcí, radní pro sociální oblast, příp. další) a budou mít možnost uplatnit své připomínky. S postupem budou seznámeni také územní koordinátoři a další aktéři sociálních služeb v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji na základě upřesněných požadavků objednatele. Návrh upřesněného postupu by měla po projednání a zapracování případných připomínek odsouhlasit vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK. 11/15

12 Výstupem první fáze bude projednaný a odsouhlasený dokument Metodika a postup zpracování SPRSS LK Fáze Zpracování analytické části SPRSS LK V rámci plnění druhé fáze díla bude v souladu se zadáním (specifikace veřejné zakázky malého rozsahu část B) provedeno zpracování analytických kapitol SPRSS LK a jejich projednání. Podrobnější popis dílčích činností v rámci 2. Fáze: a) zpracování jednotlivých kapitol analytické části SPRSS LK Přesnější obsah a rozsah jednotlivých kapitol a příloh analytické části bude stanoven v rámci plnění 1. fáze jako součást metodiky zpracování nového SPRSS LK. Zhotovitel na základě vlastních zkušeností předpokládá, že rámcový obsah analytické části by měl zahrnovat zejména: vymezení řešené problematiky a území, přehled východisek a souvisejících strategických dokumentů, vyhodnocení dosavadního procesu plánování (v úrovni kraje i obcí), všeobecná data o Libereckém kraji (ve vztahu k řešené problematice sociálních služeb), celkový popis sociální situace a stavu sociálních služeb v LK, shrnutí zásadních dat o sociálních službách (stav a vývoj v období od roku 2006), vyhodnocení a interpretace dat, podrobný popis stavu (sítě) sociálních služeb v členění dle: o cílových skupin uživatelů, o druhů poskytovaných služeb, o území, ekonomické podklady (stav financování sociálních služeb, přehled finančních toků, shrnutí analýzy zdrojů, atd.), souhrnné výsledky analýz (zjištění) potřebnosti sociálních služeb (pro jednotlivé cílové skupiny a podskupiny uživatelů, včetně popisu a zhodnocení územních specifik v různých částech kraje), syntézu analytických dat, informací a zjištění ve vhodné formě, např. SWOT analýza pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů nebo pro druhy sociálních služeb, shrnutí zásadních analytických závěrů, problémů a východisek pro řešení v návrhové části SPRSS LK, další doporučení pro sledování dat v následujícím období. b) projednání analytické části Pracovní verze analytické části SPRSS LK bude projednána dle požadavků objednatele. Předpokládá se prvotní projednání s odbornými garanty objednatele a územními koordinátory, následně rozeslání (zveřejnění) dokumentu a vyhlášení termínu pro uplatnění připomínek. V případě požadavku objednatele bude provedena prezentace dokumentu pro vybrané aktéry a subjekty. 12/15

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: 25595318, sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více