ANTIDEPRESIVA V LÉÈBÌ SENIORÙ V ROCE 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTIDEPRESIVA V LÉÈBÌ SENIORÙ V ROCE 2007"

Transkript

1 ANTIDEPRESIVA V LÉÈBÌ SENIORÙ V ROCE 2007 V. PIDRMAN KLÍÈOVÁ SLOVA antidepresiva SSRI SNRI NDRI deprese KEY WORDS antidepressant drugs SSRI SNRI NDRI depression faktory ovlivňující terapeutický postup léky ovlivňující rozvoj deprese komorbidity SOUHRN Autor podává přehled nejzávažnějších symptomů deprese u seniorů a popisuje jednotlivé skupiny antidepresiv. Věnuje se specifickým požadavkům na léčbu antidepresivy u seniorů. Uvádí nejnovější poznatky o léčbě, interakcích a vedlejších účincích antidepresiv a z toho vyplývající vhodnost či nevhodnost té které skupiny pro léčbu seniorů. ABSTRACT Antidepressant drugs in the treatment of senior patients in The author provides an overview of the most serious symptoms of depression in senior patients, describing the different groups of antidepressant drugs used in the treatment of depression. Specific demands placed on antidepressant drugs in the treatment of senior patients are dealt with. The latest knowledge in treatment, interactions and side effects of antidepressant drugs is presented, determining the suitability of specific classes of drugs for specific patients in ZVLÁŠTNOSTI DEPRESE SENIORÙ Rozvoj deprese seniorů, její psychopatologický obraz i průběh je ovlivněn řadou faktorů, z nichž uvádíme zejména: fyziologický proces stárnutí, možné poruchy výživy, velmi pravděpodobné patologické orgánové změny, neurodegenerativní poruchy, kardiovaskulární poruchy, endokrinní poruchy, neoplazmata, případnou probíhající léčbu a neopomenutelné vlivy sociální a psychosociální [13,16,22]. Problematika deprese vyššího věku byla diskutována v minulosti i v naší literatuře [12,22]. Považujeme ale za důležité opakovaně zdůraznit možný podíl některých běžně užívaných léků na rozvoj deprese. Uvádíme je ve stručném přehledu [13,22,26]: antihypertenziva betablokátory metyldopa reserpinové preparáty klonidin blokátory kalciových kanálů digoxin steroidy analgetika kodein opioidy indometacin antiparkinsonika L-dopa amantadin tetrabenazin psychofarmaka některá antipsychotika benzodiazepiny Vedle chorobných procesů, které je třeba náležitě léčit, dochází u seniorů i k různým fyziologickým změnám. Ty vesměs nevyžadují léčbu, ale mohou mít významný vliv na ovlivnění terapie depresivních symptomů. U depresivního pacienta budeme proto muset zohlednit zejména: další koexistující onemocnění charakter a průběhovou formu deprese vlastnosti antidepresiva probíhající medikaci pro tělesné onemocnění interakci antidepresiv s ostatními léky a nemocemi věk nemocného U pacientů vyššího věku se většinou setkáme s více chorobami probíhajícími najednou. Tato komorbidita zcela pochopitelně ovlivní i rozhodovací proces o léčbě. Největší úskalí komorbidity zde uvádíme v přehledu [22,10]: komorbidita je častá s dalšími psychiatrickými poruchami, zvláště s úzkostí 234 ÈES GER REV 2007; 5(4):

2 TAB. 1. RIZIKA INTERAKCÍ V GERONTOLOGII. 86 % populace má nejméně 2 současně existující nemoci 73 % populace užívá nejméně 1 další medikaci k základní nejčastější nemoci nejčastější medikace 35 % muskuloskeletární 35 % gastrointestinální 35 % kardiovaskulární 35 % kardiovaskulární 20 % gastrointestinální 30 % neurologické a psychiatrické 20 % neurologické a psychiatrické demence je ve vysokém procentu komorbidní s depresí tělesná imobilita je často spojena s depresí některé tělesné nemoci jsou s depresí přímo biologicky provázány Ve stručnosti uvádíme nejčastější nemoci, u kterých jsou prokázány přímé biologické koreláty mezi nemocí tělesnou a depresivními symptomy: endokrinní/metabolické poruchy poruchy štítné žlázy hyperkalcemie Cushingova choroba perniciózní anémie nemoci CNS cerebrovaskulární onemocnění, zvláště NCPM Parkinsonova choroba Alzheimerova choroba tumory CNS systémový lupus erythematodes malignity zvláště pankreatu plic kardiopulmonální onemocnění infarkt myokardu dekompenzovaná ischemická choroba srdeční chronická obstrukční choroba plicní asthma bronchiale chronické infekce lues, popř. HIV-onemocnění FARMAKOTERAPIE DEPRESE U SENIORÙ Farmakoterapie deprese má 3 etapy. V každé z nich se soustředíme na jiný cíl, každá z nich má svůj nepopiratelný význam. Bohužel se stává, že léčba je zcela nesprávně ukončena již po 1. etapě. Jedná se o tyto 3 etapy (fáze) léčby: akutní pokračovací udržovací V gerontopsychiatrii je opravdu zapotřebí počítat s delším průběhem akutní fáze (i pokud je správně léčena), jedná se o 8 12 týdnů. Cílem této fáze zůstává zvládnutí základních symptomů. Pokračovací fáze léčby u seniorů by měla trvat ve většině případů do 1 roku od vzplanutí vyléčené akutní fáze. Jde o období, kdy dochází k úpravě ad integrum a k plné rehabilitaci a resocializaci. Udržovací etapa léčby probíhá více než rok. Jejím cílem je zabránit vzniku další fáze deprese. Zejména při léčbě seniorů je nesmírně důležité srozumitelně a pravdivě informovat příbuzné nebo pečovatele. Těm bychom měli sdělit, jak asi dlouho bude léčba trvat a jaké jsou možné komplikace. Kontroly nemocného seniora na počátku léčby by měly být plánovány individuálně, nejběžnější je interval 1 až 2 týdny, pokud není indikována přímo hospitalizace. K zásadnímu vyhodnocení úspěchu či neúspěchu 1. fáze léčby by mělo dojít po 4 6 týdnech. Pokud došlo k výraznému nebo částečnému zlepšení, je správné v léčbě pokračovat, pokud se stav nezměnil, je na místě změna antidepresiva. K případnému dalšímu rozhodnému hodnocení dochází (při trvajících pravidelných kontrolách) opět po dalších 4 6 týdnech [3,5,12]. Výběr antidepresiva je ovlivněn řadou faktorů: snášenlivostí bezpečností mírou výskytu vedlejších/nežádoucích příznaků interakcí s dalšími podávanými léky interakcí s dalšími (i tělesnými) chorobami změnami farmakokinetiky ve vyšším věku obrazem deprese průběhovou formou deprese dřívější zkušeností s antidepresivem účinností léku a rychlostí nástupu účinku U pacientů vyššího věku musíme mít na paměti možnost lékových interakcí, které mohou při léčbě deprese u seniorů nastat, a to daleko častěji než v jiných věkových skupinách. Potenciál pro jejich vznik nastiňuje tab. 1 [5,10,26]. onemocnění spojená s depresí faktory pro výběr antidepresiva 3 fáze farmakoterapie ÈES GER REV 2007; 5(4):

3 TAB. 2. SSRI ANTIDEPRESIVA A CYTOCHROMOXIDÁZOVÝ SYSTÉM P450. hlavní metabolická prakticky nevýznamné metabolické cesta přes CYP P450 cesty přes CYP 450 citalopram 2D6, 2C19 fluoxetin 2D6* 2C19, 3A4 fluvoxamin 2C19, 3A4 paroxetin 2D6* sertralin 2D6, 1A2 * vede rovněž k inhibici P450 doba podávání u seniorů SSRI rizika interakce antidepresiva 1. volby DOBA PODÁVÁNÍ ANTIDEPRESIV Nejnovější literatura zcela jednoznačně doporučuje dlouhodobé podávání antidepresiv. To se týká i období po proběhlé 1. fázi deprese [15,26, 37,42]. Za nejkratší správný interval je dnes považována doba minimálně 9 měsíců, nejlépe však 1 rok. Není tomu jinak ani u seniorů, můžeme dokonce říci, že v této populaci jde o imperativ. Deprese vyššího věku je charakterizována vleklým průběhem, dlouho přetrvávajícími rezidui a vysokým rizikem rekurence. Pokud tedy senior prodělal zcela jasnou depresivní fázi, měl by antidepresivum užívat nejlépe doživotně. Bez diskusí by toto pravidlo mělo platit, pokud byla proběhlá fáze těžká (psychotická), nebo pokud její zvládnutí trvalo nepřiměřeně dlouho (více než 4 měsíce). Toto doporučujeme i z toho důvodu, že moderní antidepresiva neovlivňují negativně kognitivní funkce [2]. O případném ukončení léčby je správné domluvit se nejen s pacientem, ale i s příbuznými, ti všichni mají být poučeni o rizicích, která z takového kroku vyplývají. Jistě je vhodné konzultovat i psychiatra [4,14,30]. ANTIDEPRESIVA V LÉÈBÌ SENIORÙ V ROCE 2007 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva např. amitriptylin (Amitriptylin), dosulepin (Prothiaden), klomipramin (Anafranil, Hydiphen), maprotilin (Ludiomil), imipramin (Melipramin), nortriptylin (Nortrilen) dnes už nemají v léčbě deprese u seniorů místo, a to zejména kvůli vysokému výskytu závažných vedlejších i nežádoucích účinků [6,21,22]. Antidepresivy první volby zůstávají i v léčbě seniorů ve většině případů selektivní blokátory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). K dispozici je 6 antidepresiv SSRI (v závorce je uveden název originálu a některé z dalších názvů od jiných výrobců): citalopram (Seropram, Citalec a další) es-citalopram (Cipralex) jde o molekulu velmi blízkou citalopramu fluoxetin (Prozac, Deprex, Portal, Deprenon a další) fluvoxamin (Fevarin) paroxetin (Seroxat, Remood a další) sertralin (Zoloft, Asentra a další) SSRI jsou antidepresiva bezpečná, pokud jde o nežádoucí ovlivnění řady tělesných funkcí a orgánů [5,7,22]. Nežádoucí a vedlejší účinky u SSRI se nevyskytují zdaleka tak často, jako je tomu u TCA. Objevují se hlavně v prvních dnech podávání. Jde především o možnou nauzeu, cefaleu, někdy přechodný nárůst úzkosti či tremoru, může se vyskytnou neklid. SSRI mohou při dlouhodobé léčbě způsobit poruchy ejakulace u mužů, mohou vést k poklesu sexuální apetence u mužů i žen. Antidepresiva skupiny SSRI se navzájem v podstatě neliší svou terapeutickou účinností. Rozdíly najdeme v účinnosti při korekci některých dalších symptomů (například úzkosti) a ve výskytu některých vedlejších účinků. Z hlediska farmakokinetického se antidepresiva liší především cestou metabolizmu systémem CYP 450. Inhibicí tohoto sytému vzrůstá riziko interakcí s ostatními léky, které jsou metabolizovány toutéž cestou. Z tohoto hlediska jsou relativně nejvyšším rizikem zatíženy fluoxetin a paroxetin (metabolizmus cestou CYP 2D6, navíc jsou i jeho inhibitory). Nejmenší riziko interakcí s dalšími léky naopak vykazují citalopram a sertralin. Zjednodušený přehled vztahu SSRI a enzymů CYP 450 udává tab. 2 [5,10,21,22,28]. Uvádíme ji jako pomůcku pro gerontologa, který je seznámen s metabolizmem léků, které podává sám. Přehled konkrétních interakcí by byl velmi obsáhlý, a proto i málo přehledný. Nejnovější literatura nezpochybňuje postavení SSRI v léčbě deprese jako léku první volby. Upozorňuje však na jisté problémy, které mohou při dlouhodobé léčbě uvedenými antidepresivy na- 236 ÈES GER REV 2007; 5(4):

4 TAB. 3. ANTIDEPRESIVA A RIZIKO KARDIO VASKULÁRNÍCH NE ÁDOUCÍCH ÚÈINKÙ. antidepresiva nežádoucí účinky amitriptylin +++ clomipramin ++ imipramin ++ maprotilin ++ nortriptylin ++ SSRI 0 mirtazapin 0 bupropion 0 milnacipran 0 venlafaxin závažné, ++ střední, + mírné, 0 žádné stat. Nutno zdůraznit, že znalost těchto problémů je i důsledkem toho, jak dlouho jsou antidepresiva SSRI na trhu a jak dobře jsou známa ve svých klinických účincích [11]. Případné problémy, které mohou způsobit antidepresiva SSRI u seniorů jsou zejména [22 25,32]: ztráta aktivity, nastolení jisté pasivity, v některých případech prohloubení nebo provokace parkinsonského tremoru nástup účinku SSRI může být pomalejší, než by bylo žádoucí Tyto vlastnosti dávají šanci novějším skupinám antidepresiv, která dnes máme k dispozici. Další skupinou antidepresiv, jejíž užívání je zatím omezeno předpisem vázaným na odbornost, jsou blokátory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Jsou také nazývány jako duální antidepresiva: venlafaxin (Efektin, Efektin SR a další) milnacipran (Ixel) Na rozdíl od SSRI je lze považovat za lehce aktivující, liší se i v nižším výskytu nežádoucích gastrointestinálních a sexuálních účinků. Toho můžeme v indikovaných případech u seniorů dobře využít. Na druhé straně to může být vykoupeno přechodným nárůstem úzkosti, což je problém zvláště venlafaxinu, méně často také narušením spánku. Tomu lze čelit tím, že lék nebude podáván ve večerních hodinách. SNRI jsou lépe než SSRI snášena trávicím traktem. Riziko zvýšení krevního tlaku není vysoké (rizikovější je venlafaxin), srdeční evoluci neovlivňují. Riziko vzniku případných lékových interakcí je nižší než je tomu u fluoxetinu či paroxetinu, je srovnatelné s citalopramem a sertralinem [20,26,27,31]. Aktuální literatura naznačuje, že i u seniorů bychom u této skupiny antidepresiv mohli počítat s rychlejším nástupem účinku. Uvědomíme-li si, že i standardní depresivní fáze u seniora trvá dlouho, můžeme toho s úspěchem využívat. Antidepresiva SNRI nenavozují onu diskrétní pasivitu, kterou můžeme někdy pozorovat po SSRI, nejnovější publikace rovněž zdůrazňují, že jejich potenciál k negativnímu ovlivnění sexuálních funkcí je nižší, než je tomu u SSRI. Toto se projevuje i v populaci seniorů. SNRI nevedou k negativnímu ovlivnění kognitivních funkcí [20,24]. Skupina dopaminergních a noradrenergních antidepresiv (NDRI) je zastoupena jediným lékem bupropionem SR (Wellbutrin SR). Je aktivujícím antidepresivem (více než antidepresiva SNRI). Kromě toho se vyznačuje i tím, že nezpůsobuje sexuální poruchy, naopak, může zvýšit sexuální touhu, netlumí, nezhoršuje parkinsonický třes, pomáhá při odvykání kouření. Je kardiovaskulárně bezpečný. Protože deprese vyššího věku bývají často inhibované, má zde bupropion SR své místo. Po bupropionu nedochází k přírůstku hmotnosti, u motivovaných nemocných ho lze naopak použít při podpoře redukce váhy [16,18,22]. Novější práce věnované bupropionu SR zdůrazňují s ohledem na populaci vyššího věku právě jeho šetrnost vůči parkinsonickému třesu a nízké riziko nárůstu hmotnosti. Zdůrazňují také známou zkušenost, že 2. denní dávka by měla být podávána do 16 hod, aby nedošlo k narušení spánku. Vzhledem k aktivujícímu mechanizmu tohoto antidepresiva se rovněž uvádí, že nemá negativní vliv na kognitivní funkce seniorů [17,18,22]. Do skupiny noradrenergních a specifických serotoninergních antidepresiv (NaSSA) patří jediný lék, a sice mirtazapin (Remeron, Mirtawin a další). Kromě velmi dobrého antidepresivního účinku poskytuje mirtazapin i přímý tlumivý efekt (prakticky jako jediný z moderních antidepresiv). Toho lze s úspěchem využít při léčbě úporné nespavosti v průběhu deprese u seniorů. Lék je kardiovaskulárně bezpečný, nevede běžně k lékovým interakcím. Mirtazapin může vést k jistým hypotenzím popř. ranní únavě, na což musíme u seniorů dávat obzvlášť pozor. U některých nemocných lze počítat s přírůstkem na váze. Vzhledem k diskrétním tlumivým účinkům léku lze počítat s tím, že zvláště v počátcích užívání může z části negativně ovlivnit kognitivní funkce [2,8,17]. Jelikož kardiovaskulární bezpečnost antidepresiv je u jedinců vyššího věku extrémně důležitá, uvádíme na závěr v tab. 3 rizikovost vzniku NDRI bupropion SR charakteristika SSRI možné vedlejší účinky SNRI NaSSA mirtazapin charakteristika SNRI pozitiva a negativa ÈES GER REV 2007; 5(4):

5 dávkovací schémata nežádoucích kardiálních účinků po některých z probíraných antidepresiv. Úmyslně ponecháváme v přehledu i tricyklická antridepresiva, abychom zdůraznili jejich rizikovost [1,15,21]. DÁVKOVÁNÍ ANTIDEPRESIV U SENIORÙ Je správné začínat dávkami nižšími, které postupně zvyšujeme při sledování zejména snášenlivosti. Cílem není poddávkování léku, ale dosažení účinné a dobře tolerované dávky. Pokud to stav pacienta dovolí, měli bychom na úvodní (nízké) dávce setrvat přibližně 2 týdny, teprve pak ji zvýšit [9,10,22,24,28,30]. Obvyklé denní dávkování antidepresiv SSRI (tab. 4): Nejběžnější dávka citalopramu, fluoxetinu a paroxetinu pro seniory je 20 mg. Dávku 40 mg lze v rukou nepsychiatra považovat pří léčbě seniorů za maximální. Fluvoxamin a sertralin mají širší dávkovací rozmezí. U fluvoxaminu i setralinu vždy začínáme dávkou nižší, po několika dnech ji zvyšujeme. Fluvoxamin jako jediné SSRI je mírně tlumivý, je proto vhodné ho podávat večer. U všech SSRI platí, že je možné celou dávku podat jednou denně. U venlafaxinu bychom měli začínat dávkou 37,5 mg denně, maximální pro seniora je 225 mg. Formu SR lze podat jedou denně. Milnacipran je třeba podávat ráno a odpoledne, úvodní denní dávka je 50 mg, maximální 100 mg. 2. denní dávku je vhodné podávat do 18 hod. Bupropion SR je možné první 3 dny podat v dávce 75 mg, při dobré snášenlivosti následně 150 mg. Maximum je 300 mg: 150 mg ráno a 150 mg do 16. hod. U mirtazapinu budeme řídit dávku podle jeho očekávaného tlumivého efektu. V gerontologii začínáme 15 mg večer, maximum je 45 mg v 1 večerní dávce. Pokud jde o dávkování antidepresiv, nepřináší nejnovější literatura překvapivé poznatky, spíše zdůrazňuje, že při dobré snášenlivosti není třeba se obávat rychlého vystoupání na dávku předpokládanou. ANTIDEPRESIVA PØI NEJBÌ NÌJŠÍCH KOMORBIDITÁCH U SENIORÙ Tab. 5. podává přehled doporučení terapeutických postupů při vybraných častěji se vyskytujících komorbiditách deprese s dalšími nemocemi, a to v pořadí podle vhodného antidepresiva (skupiny antidepresiv) [21,28]. Mezi SSRI s ohledem TAB. 4. OBVYKLÉ DÁVKOVÁNÍ SSRI ANTIDEPRESIV U SENIORÙ. citalopram escitalopram fluoxetin fluvoxamin paroxetin sertralin mg mg mg mg mg mg TAB. 5. VHODNOST JEDNOTLIVÝCH ANTIDE PRESIV (SKUPIN ANTIDEPRESIV) U ÈASTÝCH KOMORBIDNÍCH ONEMOCNÌNÍ. deprese + ICHS 2. bupropion SR 3. mirtazapin 4. SNRI deprese + poruchy srdečního vedení 2. bupropion SR 3. SNRI 4. mirtazapin deprese + hyperteneze 2. mirtazapin 3. bupropion SR deprese + chronická obstrukční choroba plicní 2. SNRI 3. bupropion SR deprese + demence 2. SNRI 3. bupropion SR na případné interakce jsou nejbezpečnější citalopram a sertralin, přičemž sertralin má jako jediný mezi všemi antidepresivy (nejen SSRI) prokázanou kardiovaskulární bezpečnost za kontrolovaných podmínek [20,21]. MO NÉ OKOLNOSTI KOMPLIKUJÍCÍ LÉÈBU DEPRESE SENIORÙ medikace podávaná jiným specialistou, která může provokovat depresi nadužívání benzodiazepinů, hypnotik, analgetik, zvláště nezjištěné abúzus alkoholu známky demence, zvláště nepoznané cerebrovaskulární/kardiovaskulární onemocnění měnící/zastírající obraz deprese chronická obstrukční choroba plicní kraniální trauma akutní i chronické 238 ÈES GER REV 2007; 5(4):

6 chronická bolest poruchy výživy/malnutrice diabetes/další endokrinní poruchy neurodegnerativní onemocnění (Parkinsonova, Huntingtonova choroba) neoplazmata ZÁVÌR Deprese seniorů stále zůstává diagnózou podceňovanou a často přehlíženou. Jde přitom o závažný problém, který může komplikovat léčbu ostatních nemocí seniorů a může zároveň vést i k suicidálnímu jednání. Moderní antidepresiva jsou pro léčbu deprese u seniorů vesměs bezpečná, přesto jsou však mezi nimi rozdíly, na které poukazuje i nejčerstvější literatura publikovaná i v roce I přes srovnatelnou účinnost i bezpečnost moderních antidepresiv je dobré o těchto rozdílech vědět, protože mohou hrát roli zvláště u rizikových nemocných. Léčba deprese u seniorů je obtížná, a náročná na znalosti i zkušenosti. A jako taková zůstává i nadále uměním medicíny. LITERATURA 1. Alexopoulos GS, Katz IR, Reynolds CF et al. Pharmacotherapy of depressive disorders in older patients. New York: Comprehensive NeuroScience Inc. 2001: Alves TC, Rays J, Telles RM et al. Effects of antidepressant treatment on cognitive performance in elderly subjects with heart failure and comorbid major depression: an exploratory study. Psychosomatics 2007; 48(1): Aziz R, Lorberg B, Tampi RR. Treatments for late-life bipolar disorder. Am J Geriatr Pharmacother 2006; 4(4): Barak Y, Olmer A, Aizenberg D. Antidepressants redukce the risk of suicide aminy elderly depressed patients. Neuropsychopharmacology 2006; 31(1): Bazire S. Psychotropic drug directory Jesses Farm: Mark Alen Publishing 2004: Berger A, Dukes E, Edelsberg J et al. Use of tricyclic antidepressants in older patients with diabetic peripheral neuropathy. Clin J Pain 2007; 23(3): Brenes GA, Williamson JD, Messier SP et al. Treatment of minor depression in older adults: a pilot study comparing sertraline and exercise. Aging Ment Health 2007; 11(1): Dew MA, Whyte EM, Lenze EJ, Houck PR et al. Recovery from major depression in older adults receiving augmentation of antidepressant pharmacotherapy. Am J Psychiatry 2007; 164(6): Filocamo MT, Li Marzi V, Del Popolo G et al. Pharmacologic treatment in postprostatectomy stress urinary incontinence. Eur Urol 2007; 51(6): Grossberg GT, Stehelin HB, Mesina JC et al. Lack of adverse pharmacodynamic drug interactions with rivastigmine and twenty two classes of mediacations. Int J Geriatr Psychiatry 2002; 15: Haney EM, Chan BK, Diem SJ et al. Association of low bone minerál density with selective serotonin reuptake inhibitor use by older men. Arch Intern Med 2007; 167(12): Holmerová I, Vaňková H, Jurašková B. Deprese ve stáří. In: Deprese z různých úhlů pohledu II. Praha: Galén 2007: Holmerová I, Vaňková H, Dragomirecká E et al. Depresivní syndrom u seniorů, významný a dosud nedoceněný problém. Psychiat pro Praxi 2006; 4: Hunkeler EM, Katon W, Tang L, Williams JW Jr et al. Long term outcomes from the IMPACT randomised trial for depressed elderly patients in primary care. BMJ 2006; 332(7536): Chen Z, Skolnick P. Triple uptáme inhibitors: therapeutic potential in depression and beyond. Expert Opin Investic Drugs 2007; 16(9): Jacobson SA., Preis RW, Greenblatt DJ. Handbook of geriatric psychopharmacology. Washington: American Psychiatric Publishing 2002: Juurlink DN, Mandami MM, Kopp A, Redelmeier DA. The risk of suicide with selective serotonin reuptake inhibitors in the elderly. Am J Psychiatry 2006; 163(5): Khan A, Schwarz KA, Kolts RL, Brown WA. BMI, sex, and antidepressants response. J Affect Disord 2007; 99(1 3): Levy RH, Collins C. Risk and predictability of drug interactions in the elderly. Int Rev Neurobiol 2007; 81: Mottram P, Wilson K, Strobl J. Antidepressants for depressed elderly. Cochrane Database Syst Rev 2006; 1: CD Pidrman V. Deprese a kardiovaskulární onemocnění. 3. ed. Praha: Maxdorf 2004: Pidrman V. Deprese seniorů. Praha: Maxdorf 2003: Pinquart M, Duberstein PR, Lyness JM. Treatments for later-life depressive conditions: a metaanalytic comparison of pharmacotherapy and psychotherapy. Am J Psychiatry 2006; 163(9): Reynolds CF 3rd, Dew MA, Pollock BG et al. Maitenance treatment of major depression in old age. N Engl J Med 2006; 354(11): Richards JB, Papaioannou A, Adachi JD et al. Effect of selective serotonin reuptake inhibitors on the risk of fracture. Arch Intern Med 2007; 167(2): Reuben BD, Herr KA, Pacala JT et al. Geriatrics. Malden: Blackwell Publishing 2003: Savaskan E, Müller SE, Böhringer A et al. Antidepressive therapy with escitalopram improves mood, ÈES GER REV 2007; 5(4):

7 cognitive symptoms, and identity memory for angry faces in elderly depressed patients. Int J Neuropsychopharmacol 2007; 13: Schaltberg AF, Cole JO, DeBatista C. Manual of clinical psychopharmacology. Washington: American Psychiatric Publishing 2003: Sneed JR, Roose SP, Keilp JG et al. Response inhibition predicts poor antidepressant treatment response in very old depressed patients. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15(7): Thompson S, Herrmann N, Rapoport MJ, Lanctôt KL. Efficacy and safety of antidepressants for treatment of depression in Alzheimer s disease: a metaanalysis. Can J Psychiatry 2007; 52(4): Untzer J, Tang L, Oishi S et al. Reducing suicidal ideation in depressed older primary care patients. J A Geriatr Soc 2006; 54(10): Wongpakaran N, van Reekum R, Wongpakaran T, Clarke D. Selective serotonin reuptake inhibitor use associates with apathy aminy depressed elderly: a casecontrol study. Ann Gen Psychiatry 2007; 6: 7. doručeno do redakce přijato k publikaci DOC. MUDR. VLADIMÍR PIDRMAN, PH.D. KLINIKA PSYCHIATRIE A LÉKAØSKÉ PSYCHOLOGIE LF UP A FN OLOMOUC DOC. MUDR.VLADIMÍR PIDRMAN, PH.D. (1959) Promoval na LF UK v Hradci Králové (1984). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru psychiatrie (1998 a 1991). Obhájil doktorskou disertační práci na téma Obsedantně kompulzivní poruchy a byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. (1999). Habilitoval se na prací na téma antidepresiva u rizikových nemocných, a to včetně kardiaků a nemocných vyššího věku a byl jmenován docentem (2002). Po promoci působil na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové, nejprve jako sekundární lékař ( ), poté jako asistent ( ). Působí na psychiatrické klinice Univerzity Palackého v Olomouci (od 2001), v současnosti jako její přednosta (od 2007). Je autorem nebo spoluautorem přibližně 55 článků a 5 monografií nebo kapitol v monografiích. Je členem České lékařské společnosti, místopředseda gerontopsychiatrické sekce České psychiatrické společnosti ČLS JEP, České neuropsychofarmakologické společnosti, Společnosti pro biologickou psychiatrii, Evropské psychiatrické společnosti a Evropské neuropsychofarmakologické společnosti. 240 ÈES GER REV 2007; 5(4):

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ V. PIDRMAN SOUHRN Autor navazuje na článek Deprese seniorů uveřejněný v Čes Ger Rev 2005; 3(2). Věnuje se stručně psychoterapii deprese, podstatná část se týká farmakoterapie deprese geriatrických pacientů.

Více

Nekognitivní poruchy u demencí

Nekognitivní poruchy u demencí Nekognitivní poruchy u demencí MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika, Centrum pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onem. Fakultní nemocnice Olomouc Komplexní pojetí demencí - demence nejsou

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN

V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN INDIKACE ANTIDEPRESIV V LÉČBĚ SENI ORŮ V. PIDRMAN SO UHRN Autor uvádí základní indikace k psychi atrické intervenci, popisuje indikace antidepresiv jak po stránce symptomů, tak i di agnóz. Tato témata

Více

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Autoři uvádějí stručnou

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

ŽENA A PORUCHY NÁLADY

ŽENA A PORUCHY NÁLADY ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN Autor doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN

DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN V. PIDRMAN SOUHRN: Autor podává základní přehled symptomatologií pacientů vyššího věku, zabývá se specifickým obrazem a zvláštnostmi u seniorů. Uvádí epidemiologická data o výskytu vyššího věku. Věnuje

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování 22 Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Za použití dat z pěti otevřených

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ?

JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ? JSOU NEUROPSYCHOFARMAKA V LÉČBĚ BOLESTI ÚČINNÁ? ARE THE NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL AGENTS IN THE TREATMENT OF PAIN EFFECTIVE? Alena Večeřová-Procházková Katedra psychiatrie IPVZ, Praha Souhrn Psychofarmaka

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1. Psychiatrické centrum Praha 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1. Psychiatrické centrum Praha 1 FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha 2

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí Ústav farmakologie LF UP 30. dubna 2009 Co se jimi léčí Schizofrenie postihuje cca 1 % populace mladí lidé chronická, těžce postihuje život hereditární složka pozitivní a negativní příznaky Poruchy chování

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc.

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. Část druhá: obecné léčebné přístupy 1 2 ÚVOD Z našich zkušeností vyplývá, že léčba depresivních poruch může být pro specialisty

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno koncepce oboru klinická farmacie vývoj psychofarmak optimalizace farmakoterapie monitorování krevních hladin - vlastní zkušenosti s monitorováním

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Úvod Nejdůležitější podmínkou přechodu ke komunismu je přeměna práce v první životní

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum, Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno Deprese u Parkinsonovy nemoci Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 1. Neurologická klinika LF MU FN u sv.. Anny, Brno MKN 10 klasifikace deprese ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY DEPRESE 1) depresivní nálada 2) ztráta zájmů

Více

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Cíle léčby akutní bolesti Cílem je kvalitní analgezie (VAS 0-3) při minimálních NÚ Respektovat signální ochranný

Více

Analýza farmakoterapie nemocných s depresivní poruchou v psychiatrických ambulancích

Analýza farmakoterapie nemocných s depresivní poruchou v psychiatrických ambulancích Analýza farmakoterapie nemocných s depresivní poruchou v psychiatrických ambulancích Pharmacotherapy Analysis of Depressive Disorder Outpatients Hana Müllerová, Jiří Vlček, Ivan Tůma, Ladislav Hosák Katedra

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha TERAPIE DEPRESE, ÚZKOSTNÝCH PORUCH A NESPAVOSTI V GRAVIDITĚ A LAKTACI MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Rizika sexuálních dysfunkcí (SD) indukovaných antidepresivy nejsou zatím dostatečně prozkoumána.

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA

DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA DEPRESE VE VYŠŠÍM VÌKU A SUICIDALITA E. ÈEŠKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA deprese ve vyšším věku sekundární deprese sebevražda rizikové faktory prevence KEY WORDS late life depression secondary depression suicide

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

LÉČBA PSYCHICKÝCH KOMPLIKACÍ PARKINSONOVY NEMOCI

LÉČBA PSYCHICKÝCH KOMPLIKACÍ PARKINSONOVY NEMOCI LÉČBA PSYCHICKÝCH KOMPLIKACÍ PARKINSONOVY NEMOCI MUDr. Jiří Masopust 1, MUDr. Martin Vališ 2 1 Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Péče o pacienty

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM

AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM Rubrika Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti se zamìøuje na pravidelná sdìlení z oblasti neuropsychofarmakologie. Informuje o aktualitách našeho oboru, pøináší podrobné pøehledy individuálních

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martin Bareš 1,2,3, MUDr. Miloslav Kopeček 1,2,3 1. Psychiatrické centrum Praha, Praha 2

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martin Bareš 1,2,3, MUDr. Miloslav Kopeček 1,2,3 1. Psychiatrické centrum Praha, Praha 2 LÉČBA PSYCHOTICKÉ DEPRESE AKUTNÍ A POKRAČOVACÍ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA MUDr. Martin Bareš 1,2,3, MUDr. Miloslav Kopeček 1,2,3 1 Psychiatrické centrum Praha, Praha 2 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

I. Tůma Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

I. Tůma Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Diabetes a neuropsychická onemocnìní, Hradec Králové 4. 5. èervna 2004 Deprese a diabetes I. Tůma Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha TERAPIE DEPRESE, ÚZKOSTNÝCH PORUCH A NESPAVOSTI V GRAVIDITĚ A LAKTACI MUDr. Věra Strunzová Psychiatrické centrum Praha Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více