VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012

2 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Ivana Důrasová, 2012 ISBN

3 Anotace Praktická řešení ekonomických situací formou příkladů, které vycházejí z hospodářské činnosti poplatníků s dopadem na zdanění zisků osob samostatně výdělečně činných. Jednotlivé modelové situace zahrnují řešení hospodářských operací v deníku příjmů a výdajů, v knize pohledávek a závazků, výpočet rozdílu mezi příjmy a výdaji, zpracování uzávěrkových operací, výpočet daňové povinnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění podnikatelů. Součástí je zpracování všech podkladů, které souvisejí s daňovou evidencí ve skutečné praxi při styku podnikatelů s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, Úřadem práce ČR. Dílčí řešení jednotlivých praktických případů je spojeno v komplexní závěrečné řešení v případové studii včetně vyplnění praktických formulářů. Příklady jsou určeny jak k ručnímu zpracování, tak ke zpracování ve zvoleném účetním programu na počítači. Klíčová slova: Deník příjmů a výdajů, závazky, pohledávky, mzdy, majetek, zásoby, výsledek hospodaření, základ daně, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty. 1

4 Obsah 1. Základní charakteristika daňové evidence Praktické příklady Příklad č Příklad č Příklad č Praktické příklady s využitím účetního programu Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Literatura

5 1. Základní charakteristika daňové evidence Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Mohou ji vést podnikatelé, kteří nejsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jejich obrat za předcházejících 12 měsíců nepřesáhl 25 mil. Kč. Kladem daňové evidence je, že zabezpečuje potřeby, které vyplývají z daňové povinnosti podnikatelů, tzn., že zachycuje peněžní toky, které souvisejí s podnikáním a stav majetku a závazků podnikatele na konci zdaňovacího období. Naopak záporem je, že pro řízení firmy je využitelná již méně. Hlavní knihou pro vedení daňové evidence je deník příjmů a výdajů. Pro vedení ostatních složek evidence majetku, závazků a pohledávek se využívá účetních knih tak, jak je známe z účetnictví. Záznamy se provádějí na základě prvotních dokladů v časovém sledu. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob musí povinně vést: o záznamy o příjmech, které vzniknou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, o záznamy o výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů (pokud neuplatňují výdaje v paušální výši podle 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů), o záznamy o pohledávkách, o záznamy o závazcích. Pokud jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob plátci daně z přidané hodnoty, pak daňová evidence musí obsahovat údaje nutné pro určení daňové povinnosti v předepsaném členění pro sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňová evidence zachycuje majetek firmy, který slouží k zajištění její hospodářské činnosti a finanční zdroje, které tento majetek kryjí. Jde tedy o obchodní majetek, který ovlivňuje základ daně z příjmů fyzických osob. Obchodní majetek je veden ve struktuře: o dlouhodobý hmotný majetek, o dlouhodobý nehmotný majetek, o dlouhodobý finanční majetek, o zásoby, o finanční majetek, o peněžní prostředky, o pohledávky. Pro evidenci zápisů, které přímo nesouvisejí s peněžními toky slouží: 3

6 o inventární kniha dlouhodobého majetku, o karty rezerv, o karty zásob, o mzdové listy, o kniha jízd Deník příjmů a výdajů umožňuje kontrolu přijatých a vydaných peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. Slouží tedy pouze k zápisu pohybu peněžních prostředků v průběhu roku a nepeněžních operací na konci zdaňovacího období. Měl by obsahovat minimálně tyto údaje: 1. datum zápisu v chronologickém sledu, 2. označení dokladu, 3. stručný popis hospodářské operace, 4. celkové příjmy, 5. příjmy v členění podle jednotlivých činností, které jsou předmětem daně z příjmů, 6. celkové výdaje, 7. výdaje v členění se souvisejícími příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, 8. příjmy daně z přidané hodnoty 9. výdaje daně z přidané hodnoty 10. příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů 11. výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů. Ke dni zahájení podnikatelské činnosti se otevřou knihy daňové evidence. Zapíší se hospodářské operace, které souvisejí se získáním oprávnění k podnikatelské činnosti. V průběhu zdaňovacího období se zapisují do příslušných knih roztříděné prvotní doklady v časovém sledu. Deník příjmů a výdajů se uzavírá k poslednímu dni zdaňovacího období nebo ke dni skončení činnosti nebo ke dni předcházejícímu dni účinnosti konkurzu. Před uzavřením se dopíší nepeněžní příjmy, které ovlivňují základ daně z příjmů fyzických osob, např. přijaté dary související s podnikáním, čerpání rezerv, příjmy ze zápočtu pohledávek, atd. a nepeněžní výdaje ovlivňující základ daně z příjmů fyzických osob, např. odpisy dlouhodobého majetku, zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku, tvorba rezerv při skončení činnosti, časové rozlišení u finančních pronájmů, atd. Uzavřením deníku se zjistí souhrnné částky příjmů a výdajů daňových a nedaňových a stavy peněžních prostředků v pokladně a na účtech. Uzavřením ostatních účetních knih se zjišťuje zůstatek neuhrazených pohledávek a závazků 4

7 a zůstatek jednotlivých složek majetku. Na konci zdaňovacího období zjistí podnikatel skutečný stav obchodního majetku, pohledávek a závazků. Deník příjmů a výdajů je podkladem pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích podnikatele pro zdravotní pojišťovny a orgány sociálního zabezpečení. 5

8 2. Praktické příklady 2.1 Příklad č. 1 Pan Josef Jeřábek vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti zprostředkovatelská činnost. Vede daňovou evidenci, je plátce daně z příjmů fyzických osob, neplátce daně z přidané hodnoty, plátce silniční daně. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost. Od října je tedy povinen platit zálohy v minimální výši (není přihlášen jako plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Osobní data: Datum narození: RČ: /4381 Bydliště: Luční 48, Jihlava Obchodní jméno: Josef Jeřábek Sídlo firmy: Luční 48, Jihlava Stav: ženatý Děti žijící ve společné domácnosti: David student střední školy Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání pana Jeřábka následující operace: vklad na bankovní účet při jeho založení u ČS v Jihlavě , vklad do pokladny 5 000, na bankovní účet přijata úhrada za provedené služby dle uzavřené smlouvy , vklad manželky na podnikatelský bankovní účet manžela , do pokladny přijata tržba za poradenskou činnost , přijatá faktura za nákup kopírky ,- (zahrnuta do obchodního majetku) tato faktura uhrazena z bankovního účtu známý půjčil hotově podnikateli peníze , nákup počítače ,- v hotovosti nákup tiskárny 2 800,- v hotovosti 6

9 přijatá faktura na nákup osobního auta ,- (zahrnuto do obchodního majetku, zvolen daňový rovnoměrný odpis) úhrada faktury z bankovního účtu pronájem kanceláře zaplacený na 3 roky dopředu z bankovního účtu , úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu poskytnutý úvěr, který byl připsán na bankovní účet , přijatá faktura za spotřebovanou energii v kanceláři 2 000, úhrada této faktury z bankovního účtu z bankovního účtu zaplacena silniční daň 800, hotově zakoupeny kancelářské potřeby 1 000, hotově zakoupena odborná literatura 8 000, převod peněz z bankovního účtu do pokladny , zúčtování převodu peněz hotově zaplaceno za inzerát 1 500, nákup poštovních známek hotově 400, splátka úvěru z bankovního účtu 4 700, platba úroku z úvěru 1 980,- z bankovního účtu hotově zaplaceno za nákup nealko nápojů do kanceláře 300,- Úkol: Doplňte doklady u uvedených operací, zapište operace do deníku příjmů a výdajů, určete ostatní účetní knihy nutné pro zaevidování dokladů, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. 2.2 Příklad č. 2 Pan Aleš Novotný vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti finanční a pojišťovací poradenství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob, plátce daně z přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, plátce silniční daně a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost. Od října je tedy povinen platit zálohy v minimální výši (není přihlášen jako plátce nemocenského pojištění). 7

10 Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Od ledna do září byl zaměstnancem pojišťovny, výše jeho příjmů ze závislé činnosti za toto období je ,-Kč, zaplacené zdravotní a sociální pojištění je ve výši ,-Kč, odvedená záloha na daň z příjmů je ,-Kč (údaje jsou převzaty z vystaveného potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti). Osobní data: Datum narození: RČ: /4321 Bydliště: Kosmákova 4, Jihlava Obchodní jméno: Aleš Novotný Sídlo firmy: Kosmákova 4, Jihlava Stav: ženatý Děti žijící ve společné domácnosti: Petr žák základní školy Pavel pracuje v závislé činnosti Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání pana Novotného následující operace (operace jsou seřazeny v časové posloupnosti měsíce října - prosince), všechny peněžní částky jsou uvedeny v cenách včetně DPH, doklady splňují náležitosti běžného či zjednodušeného daňového dokladu. DPH zaokrouhlujte na celá čísla: 1. vklad na bankovní účet při jeho založení u ČS v Jihlavě ,- 2. vklad do pokladny ,- 3. na bankovní účet přijata úhrada za provedené služby ,- 4. dědictví připsané na bankovní účet ,- 5. do pokladny přijata tržba za poradenskou činnost 5 000,- 6. přijatá faktura za nákup dlouhodobého majetku ,- (zahrnut do obchodního majetku, odp.sk.2, rovnoměrný odpis) 7. tato faktura uhrazena z bankovního účtu 8. přítel půjčil hotově podnikateli peníze ,- 9. nákup počítače ,- v hotovosti 10. nákup tiskárny 4 800,- v hotovosti 11. přijatá faktura na nákup osobního auta ,- (zahrnuto do obchodního majetku, zvolen daňový zrychlený odpis) 8

11 12. úhrada faktury z bankovního účtu 13. pronájem kanceláře zaplacený na 4 roky dopředu z bankovního účtu ,- 14. poskytnutý úvěr, který byl připsán na bankovní účet ,- 15. přijatá faktura za nákup nábytku do kanceláře ,- 16. úhrada této faktury z bankovního účtu 17. z bankovního účtu zaplacena silniční daň 800,- 18. hotově zakoupeny kancelářské potřeby 540,- 19. hotově zakoupena odborná literatura 2 410,- 20. převod peněz z bankovního účtu do pokladny ,- 21. zúčtování převodu peněz 22. hotově zaplaceno za reklamu 7 500,- 23. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 24. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu 25. nákup kolků hotově 500,- 26. splátka úvěru z bankovního účtu 3 900,- 27. platba úroku z úvěru 910,- z bankovního účtu 28. z bankovního účtu zaplacena omylem podruhé faktura za nábytek do kanceláře ,- 29. pořízení kopírky formou leasingu (smlouva uzavřena na 5 let) úhrada akontace z bankovního účtu ,- 30. měsíční splátka na finanční pronájem kopírky z bankovního účtu 1 200,- 31. hotově zaplaceno za nákup kávy do kanceláře 150,- 32. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 33. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu 34. z bankovního účtu zaplacen nákup pozemku na stavbu provozovny ,- 35. hotově zaplaceno za vymalování kanceláře 7 000,- 36. z bankovního účtu odeslán dar nemocnici jako příspěvek na nákup zdravotnického přístroje 5 000,- 37. přijatá faktura na nákup zimních pneumatik ,- 38. úhrada této faktury z bankovního účtu 39. z bankovního účtu zaplacena klimatizace do osobního firemního auta ,- 40. na bankovní účet přišla vrácená platba za omylem zaplacenou fakturu za nábytek ,- 41. výběr z bankovního účtu na osobní spotřebu podnikatele ,- 9

12 42. úhrada mzdy, sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň z příjmů z bankovního účtu (hrubá mzda zaměstnance ,-) 43. úhrada zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance 4 624,- 44. vystavené faktury za poskytované finanční a pojišťovací služby celkem za dané období ,- 45. na bankovní účet došla úhrada těchto faktur v plné výši 46. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 47. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu Úkol 1: Doplňte doklady u jednotlivých uvedených operací, zapište je do deníku příjmů a výdajů, případně do ostatních účetních knih, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. Úkol 2: Vypočítejte daň z příjmů pana Novotného za sledovaný rok. Úkol 3: Vypočítejte doplatky na sociální a zdravotní pojištění za sledovaný rok a stanovte měsíční zálohy na rok následující. Úkol 4: Vyplňte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy příjmů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Úkol 5: Jak se změní daňová evidence, pokud tento podnikatel nebude plátce DPH. 2.3 Příklad č. 3 Paní Hana Doležalová vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti výroba cukrovinek. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrována jako plátce daně z příjmů fyzických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance. Je neplátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrována na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její hlavní činnost. Od listopadu platí zálohy v minimální výši (není přihlášena jako plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájila k datu tohoto roku. Od ledna do října byla vedena jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR, podporu v nezaměstnanosti nepobírala. 10

13 Osobní data: Datum narození: RČ: /4789 Bydliště: Polenská 22, Jihlava Obchodní jméno: Hana Doležalová Sídlo firmy: Polenská 22, Jihlava Stav: vdaná Děti žijící ve společné domácnosti: Romana žákyně základní školy Dita studentka střední školy (daňové zvýhodnění uplatňuje manžel) Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání paní Doležalové následující operace (operace jsou seřazeny v časové posloupnosti měsíce listopadu - prosince): 1. založení běžného účtu v Komerční bance Jihlava 1 000,- 2. osobní vklad do pokladny 8 500,- 3. připsaný podnikatelský úvěr na běžný účet ,- 4. nákup mouky, cukru, koření v hotovosti 5 540,- 5. hotově přijatá tržba za zhotovení dortů 2 420,- 6. faktura přijatá za zhotovení reklamního poutače 4 600,- 7. úhrada této faktury z běžného účtu 8. faktura přijatá za zhotovení vizitek 700,- 9. úhrada faktury hotově 10. tržba přijatá v hotovosti za prodej cukroví 5 800,- 11. faktura přijatá za nákup materiálu nutného pro výrobu 6 000,- 12. přijatá záloha na zhotovení cukroví hotově 4 000,- 13. odvod této zálohy na běžný účet 14. úhrada faktury přijaté (hosp.operace č.11) z běžného účtu 15. zúčtování odvodu zálohy podle výpisu z běžného účtu 16. faktura vystavená za zhotovení cukroví 8 300,- 17. úhrada této faktury na běžný účet po vyúčtování zálohy 18. úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatelky v minimální výši z běžného účtu 19. úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatelky v minimální výši z běžného účtu 20. výdej peněz z banky do osobní spotřeby podnikatelky ,- 11

14 21. tržba přijatá hotově za prodej vánočních perníčků 7 800,- 22. faktura přijatá na nákup mouky na pečení vánočního cukroví 5 200,- 23. faktura přijatá na nákup másla na pečení vánočního cukroví 8 800,- 24. nákup koření v hotovosti 590,- 25. úhrada mzdy z běžného účtu - podnikatelka přijala na dočasnou výpomoc pracovnici (odpracovala 160hodin, mzda je 60,-/hodinu, nepodepsala prohlášení k dani z příjmů) 26. odvod daně z příjmů za pracovnici z běžného účtu 27. úhrada zálohy na spotřebu energie v provozovně z běžného účtu 1 000,- 28. úhrada zálohy na spotřebu plynu v provozovně z běžného účtu 900,- 29. úhrada faktury z běžného účtu (hosp.operace č.22) 30. úhrada faktury z běžného účtu (hosp.operace č.23) 31. tržba za prodej vánočního cukroví v hotovosti prodáno 58kg (1kg á 280,-) 32. odvod tržby na běžný účet 33. zúčtování odvodu tržby podle výpisu z běžného účtu 34. faktura přijatá za nákup nového kuchyňského vybavení na pečení ,- a jeho zařazení do obchodního majetku (odpisová skupina 2, daňový zrychlený zvýšený odpis) 35. částečná úhrada této faktury z běžného účtu ,- 36. úrok z úvěru hrazený z běžného účtu 566,- 37. poplatky spojené s vedením běžného účtu 720,- 38. vklad osobního auta do obchodního majetku v reprodukční ceně ,- (přeřazení z osobního vlastnictví, daňový odpis rovnoměrný) Úkol 1: Doplňte doklady u jednotlivých uvedených operací, zapište operace do deníku příjmů a výdajů, případně do ostatních účetních knih, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. Úkol 2: Vypočítejte daň z příjmů paní Doležalové za sledovaný rok. Úkol 3: Vypočítejte doplatky na sociální a zdravotní pojištění za sledovaný rok a stanovte měsíční zálohy na rok následující. 12

15 3. Praktické příklady s využitím účetního programu 3.1 Příklad č. 1 Výkladový příklad na vedení daňové evidence ve zvoleném účetním programu Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence u osoby samostatně výdělečně činné, neplátce DPH. Všechny uvedené hospodářské operace souvisí s podnikatelskou činností. Faktury přijaté: 1. od firmy Tubus za pronájem kanceláře ,- 2. od firmy EON za spotřebu energie ,- Faktury vystavené: 1. firmě Hanák za zpracování ekonomické agendy ,- 2. firmě Titan za zpracování účetní uzávěrky ,- Pokladní doklady výdajové: 1. nákup pohonných hmot 1 250,- 2. nákup kancelářských potřeb 500,- 3. nákup telefonu 7 240,- Pokladní doklady příjmové: 1. osobní vklad do pokladny 3 000,- 2. tržba za službu 400,- 13

16 Výpis z BÚ: 1. osobní vklad na BÚ ,- 2. úhrada fa přijaté č.1 3. úhrada faktury vydané č.1 4. úhrada faktury vydané č.2 5. úhrada faktury přijaté č.2 6. poplatky za provedené operace 347,- 7. úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatele 2 000,- 8. úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatele 3 000,- Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. 3.2 Příklad č. 2 Paní Tereza Dvořáková vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti ekonomické poradenství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrována jako plátce daně z příjmů fyzických osob. Je neplátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrována na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její hlavní činnost. Od prosince platí zálohy v minimální výši (je přihlášena i jako dobrovolný plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájila k datu tohoto roku. Od ledna do listopadu byla zaměstnána u firmy Audit, s.r.o. Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech za toto období je úhrn vyplacených zdanitelných příjmů od zaměstnavatele ve výši ,-Kč, úhrn vyplaceného povinného pojistného ,-Kč, odvedená záloha na daň z příjmů ,-Kč. Osobní data: Datum narození: RČ: /4669 IČ: Bydliště: Benešova 2, Jihlava Obchodní jméno: Tereza Dvořáková 14

17 Sídlo firmy: Benešova 2, Jihlava Stav: svobodná Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V prosinci se uskutečnily v podnikání paní Dvořákové následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady: osobní vklad , za zpracování účetnictví 2 600, za poradenství 560, za vyhotovení smlouvy 2 100, za poradenství 450,- Pokladní výdajové doklady: za nákup tiskopisů 80, za nákup odborné knihy 980, za nákup kancelářských potřeb 99, za nákup publikace - úplná znění zákonů 450, za zarámování osvědčení 470, za nákup kolku 500, za poštovné 120,- Faktury přijaté hrazené ke dni splatnosti z bankovního účtu: Datum vystavení Splatnost VS Předmět nákupu v Kč počítač ,- (od firmy Rako, s.r.o.) tiskárna 4 870,- (od firmy Milcom, s.r.o.) pronájem kanceláře na 3 měsíce ,- (od firmy Koutný Jan, Úzká 5, Jihlava) zařízení kanceláře ,- (od firmy Ikea, Brno) 15

18 Faktury vydané hrazené ke dni splatnosti: Datum vystavení Splatnost VS Pohledávky v Kč zpracování DPH za listopad 4 200,- (pro firmu Tato, s.r. o., úhrada na běžný účet) zpracování daňové evidence ,- (pro firmu Azy, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování mzdové agendy 8 000,- (pro firmu Kos, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování účetnictví 5 400,- (pro firmu Teka, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování projektu ,- (pro charitativní organizaci, úhrada hotově) Výpis z bankovního účtu k : - osobní vklad ,- - platba zálohy na zdravotní pojištění podnikatelky - platba zálohy na sociální pojištění podnikatelky - úhrady faktur přijatých splatných v prosinci - úhrady faktur vydaných splatných v prosinci - poplatek za vedení účtu 450,- - výběr peněz do osobní spotřeby 5 000,- Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatelky za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 16

19 3.3 Příklad č. 3 Pan Josef Bednář vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti malířství a natěračství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob, plátce daně z přidané hodnoty a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho vedlejší činnost. Zároveň s podnikatelskou činností je po celý rok zaměstnán u společnosti Malba, s.r.o. jako natěrač. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Od zaměstnal podle pracovní smlouvy pana Dohnala, který provádí pomocné malířské a natěračské práce za měsíční zaručenou mzdu. Osobní data: Datum narození: RČ: /4125 IČ: Bydliště: Brtnická 24, Jihlava Obchodní jméno: Josef Bednář Sídlo firmy: Brtnická 24, Jihlava Stav: ženatý Děti ve společné domácnosti: 5-letý syn Radek Manželka: V domácnosti, bez zdanitelných příjmů Úkol č. 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V listopadu a prosinci se uskutečnily v podnikání pana Bednáře následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady (v cenách včetně DPH): vymalování kanceláří na Úřadu práce ČR, Kč , vymalování bytu p. Nováka, Luční 25, Pelhřimov, Kč 3 420, nátěr topných těles, Kč 8 240,-,firmě RAKO, Opletalova 8, Humpolec vymalování bytu p. Pospíšila, Horní 24, Jihlava, Kč 2850,- 17

20 vymalování garáže p. Novotného, Zbilidy 8, Kč 2 470, nátěr oken p. Hubená, Jablečná 5, Praha, Kč , nátěr oken dílny firmy SUKO, Ječná 7, Brno, Kč 8 790,- Pokladní výdajové doklady (v cenách včetně DPH): nákup tiskopisů od firmy Deno Jihlava, Kč 480, nákup barev od firmy Droxi Jihlava, Kč 2 450, nákup kancelářských potřeb od firmy Oskar Jihlava, Kč 189, nákup štětců od firmy Jihovel Praha, Kč 1 980, nákup ředidel od firmy Teta Jihlava, Kč 1 520, nákup barev od firmy Teta Jihlava, Kč 3 020,- Přijaté faktury (v cenách včetně DPH): Splatnost 14 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět nákupu ARKO Praha barvy 4 850, M-SOFT Jihlava počítač s tiskárnou ,- ( zvýšený zrychlený odpis ) BAKO Brno barvy 3 214, SANDRA Teplice ředidla 1 200, FILO Brno štětce 5 040,- Vydané faktury (v cenách včetně DPH): Splatnost je vždy 14 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět prodeje ZŠ Havlíčkova, Jihlava vymalování tříd , RYSK, Zelená 8, Jihlava vymalování skladu , Gymnázium Telč, Široká 20 vymalování učeben ,- 18

21 Výpisy z běžného účtu: osobní vklad na účet , výplata mzdy zaměstnanci a odvody související s touto mzdou - úhrady přijatých faktur ke dni splatnosti - úhrady vystavených faktur ke dni splatnosti - poplatky za vedení běžného účtu ve výši 327,- - úrok z vkladu 10,52 Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech byla panu Bednářovi vyplacena zaměstnavatelem hrubá mzda ve výši ,- Kč a zaplaceno povinné pojistné ,- Kč, odvedená záloha na daň z příjmů 220,-Kč. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatele za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 3.4 Příklad č. 4 Pan Jakub Prchal vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti zprostředkování obchodu a služeb. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob. Není plátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost a tedy má povinnost platit měsíční zálohy. Současně je dobrovolným plátcem nemocenského pojištění. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Do tohoto roku byl veden jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Podporu v nezaměstnanosti nepobíral. Osobní data: Datum narození: RČ: /

22 IČ: Bydliště: Mahlerova 12, Jihlava Obchodní jméno: Jakub Prchal Sídlo firmy: Mahlerova 12, Jihlava Stav: ženatý Děti ve společné domácnosti: roční dcera Markéta Manželka: Na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V prosinci se uskutečnily v podnikání pana Prchala následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady: osobní vklad do pokladny 5 000, převod peněžních prostředků z běžného účtu , přijatá provize za zprostředkování obchodu 9 800, úhrada faktury VS přijatá provize za uzavření smlouvy 3 400,- Pokladní výdajové doklady: nákup kancelářských potřeb 650, nákup pohonných hmot 1 400, úhrada faktury VS převod peněžních prostředků na běžný účet 3 400,- 20

23 Přijaté faktury: Splatnost 10 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět nákupu Servis Jihlava pronájem kanceláře , Lekva Jihlava vybavení do kanceláře , Škoda Plzeň osobní auto Octavie , M-Soft Jihlava notebook , Eon Jihlava záloha na elektr. energii 1 500, T-mobil Praha telefonní poplatky 2 100,- Vydané faktury: Splatnost je vždy 21 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět prodeje Ryor Brno zprostředkování obchodu , Dalas Jičín zprostředkování pronájmu , J.Kalný, Třebíč zprostředkování pronájmu 2 100, B.Dobrý, Telč zprostředkování pronájmu 1 900, Reality Brno zprostředkování obchodu ,- Výpisy z běžného účtu: podnikatelský úvěr připsaný na účet , úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatele v minimální výši úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatele v minimální výši zúčtování převodu peněz do pokladny úhrada faktury VS úhrada faktury VS úhrada akontace podle smlouvy o finančním pronájmu Octavie ,- 21

24 úhrada splátky podle smlouvy o finančním pronájmu Octavie , úhrada faktury VS úhrada faktury VS úhrada faktury VS poplatky za vedení běžného účtu ve výši 652,- - úrok z vkladu 6,04 Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatele za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 3.5 Příklad č. 5 Pan Martina Hrubá vlastní od tohoto roku živnostenský list. Mezi její hlavní činnost patří šití lůžkovin. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob a plátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její vedlejší činnost. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Současně je zaměstnána ve společnosti Style, s.r.o. jako šička. Osobní data: Datum narození: RČ: /4117 IČ: Bydliště: Helenínská 5, Jihlava Obchodní jméno: Martina Hrubá Sídlo firmy: Heleninská 5, Jihlava Stav: svobodná 22

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více