VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012

2 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Ivana Důrasová, 2012 ISBN

3 Anotace Praktická řešení ekonomických situací formou příkladů, které vycházejí z hospodářské činnosti poplatníků s dopadem na zdanění zisků osob samostatně výdělečně činných. Jednotlivé modelové situace zahrnují řešení hospodářských operací v deníku příjmů a výdajů, v knize pohledávek a závazků, výpočet rozdílu mezi příjmy a výdaji, zpracování uzávěrkových operací, výpočet daňové povinnosti a odvodů na sociální a zdravotní pojištění podnikatelů. Součástí je zpracování všech podkladů, které souvisejí s daňovou evidencí ve skutečné praxi při styku podnikatelů s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, Úřadem práce ČR. Dílčí řešení jednotlivých praktických případů je spojeno v komplexní závěrečné řešení v případové studii včetně vyplnění praktických formulářů. Příklady jsou určeny jak k ručnímu zpracování, tak ke zpracování ve zvoleném účetním programu na počítači. Klíčová slova: Deník příjmů a výdajů, závazky, pohledávky, mzdy, majetek, zásoby, výsledek hospodaření, základ daně, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty. 1

4 Obsah 1. Základní charakteristika daňové evidence Praktické příklady Příklad č Příklad č Příklad č Praktické příklady s využitím účetního programu Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Příklad č Literatura

5 1. Základní charakteristika daňové evidence Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Mohou ji vést podnikatelé, kteří nejsou účetními jednotkami podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jejich obrat za předcházejících 12 měsíců nepřesáhl 25 mil. Kč. Kladem daňové evidence je, že zabezpečuje potřeby, které vyplývají z daňové povinnosti podnikatelů, tzn., že zachycuje peněžní toky, které souvisejí s podnikáním a stav majetku a závazků podnikatele na konci zdaňovacího období. Naopak záporem je, že pro řízení firmy je využitelná již méně. Hlavní knihou pro vedení daňové evidence je deník příjmů a výdajů. Pro vedení ostatních složek evidence majetku, závazků a pohledávek se využívá účetních knih tak, jak je známe z účetnictví. Záznamy se provádějí na základě prvotních dokladů v časovém sledu. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob musí povinně vést: o záznamy o příjmech, které vzniknou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností, o záznamy o výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů (pokud neuplatňují výdaje v paušální výši podle 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů), o záznamy o pohledávkách, o záznamy o závazcích. Pokud jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob plátci daně z přidané hodnoty, pak daňová evidence musí obsahovat údaje nutné pro určení daňové povinnosti v předepsaném členění pro sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňová evidence zachycuje majetek firmy, který slouží k zajištění její hospodářské činnosti a finanční zdroje, které tento majetek kryjí. Jde tedy o obchodní majetek, který ovlivňuje základ daně z příjmů fyzických osob. Obchodní majetek je veden ve struktuře: o dlouhodobý hmotný majetek, o dlouhodobý nehmotný majetek, o dlouhodobý finanční majetek, o zásoby, o finanční majetek, o peněžní prostředky, o pohledávky. Pro evidenci zápisů, které přímo nesouvisejí s peněžními toky slouží: 3

6 o inventární kniha dlouhodobého majetku, o karty rezerv, o karty zásob, o mzdové listy, o kniha jízd Deník příjmů a výdajů umožňuje kontrolu přijatých a vydaných peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. Slouží tedy pouze k zápisu pohybu peněžních prostředků v průběhu roku a nepeněžních operací na konci zdaňovacího období. Měl by obsahovat minimálně tyto údaje: 1. datum zápisu v chronologickém sledu, 2. označení dokladu, 3. stručný popis hospodářské operace, 4. celkové příjmy, 5. příjmy v členění podle jednotlivých činností, které jsou předmětem daně z příjmů, 6. celkové výdaje, 7. výdaje v členění se souvisejícími příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, 8. příjmy daně z přidané hodnoty 9. výdaje daně z přidané hodnoty 10. příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů 11. výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů. Ke dni zahájení podnikatelské činnosti se otevřou knihy daňové evidence. Zapíší se hospodářské operace, které souvisejí se získáním oprávnění k podnikatelské činnosti. V průběhu zdaňovacího období se zapisují do příslušných knih roztříděné prvotní doklady v časovém sledu. Deník příjmů a výdajů se uzavírá k poslednímu dni zdaňovacího období nebo ke dni skončení činnosti nebo ke dni předcházejícímu dni účinnosti konkurzu. Před uzavřením se dopíší nepeněžní příjmy, které ovlivňují základ daně z příjmů fyzických osob, např. přijaté dary související s podnikáním, čerpání rezerv, příjmy ze zápočtu pohledávek, atd. a nepeněžní výdaje ovlivňující základ daně z příjmů fyzických osob, např. odpisy dlouhodobého majetku, zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku, tvorba rezerv při skončení činnosti, časové rozlišení u finančních pronájmů, atd. Uzavřením deníku se zjistí souhrnné částky příjmů a výdajů daňových a nedaňových a stavy peněžních prostředků v pokladně a na účtech. Uzavřením ostatních účetních knih se zjišťuje zůstatek neuhrazených pohledávek a závazků 4

7 a zůstatek jednotlivých složek majetku. Na konci zdaňovacího období zjistí podnikatel skutečný stav obchodního majetku, pohledávek a závazků. Deník příjmů a výdajů je podkladem pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů o příjmech a výdajích podnikatele pro zdravotní pojišťovny a orgány sociálního zabezpečení. 5

8 2. Praktické příklady 2.1 Příklad č. 1 Pan Josef Jeřábek vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti zprostředkovatelská činnost. Vede daňovou evidenci, je plátce daně z příjmů fyzických osob, neplátce daně z přidané hodnoty, plátce silniční daně. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost. Od října je tedy povinen platit zálohy v minimální výši (není přihlášen jako plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Osobní data: Datum narození: RČ: /4381 Bydliště: Luční 48, Jihlava Obchodní jméno: Josef Jeřábek Sídlo firmy: Luční 48, Jihlava Stav: ženatý Děti žijící ve společné domácnosti: David student střední školy Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání pana Jeřábka následující operace: vklad na bankovní účet při jeho založení u ČS v Jihlavě , vklad do pokladny 5 000, na bankovní účet přijata úhrada za provedené služby dle uzavřené smlouvy , vklad manželky na podnikatelský bankovní účet manžela , do pokladny přijata tržba za poradenskou činnost , přijatá faktura za nákup kopírky ,- (zahrnuta do obchodního majetku) tato faktura uhrazena z bankovního účtu známý půjčil hotově podnikateli peníze , nákup počítače ,- v hotovosti nákup tiskárny 2 800,- v hotovosti 6

9 přijatá faktura na nákup osobního auta ,- (zahrnuto do obchodního majetku, zvolen daňový rovnoměrný odpis) úhrada faktury z bankovního účtu pronájem kanceláře zaplacený na 3 roky dopředu z bankovního účtu , úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu poskytnutý úvěr, který byl připsán na bankovní účet , přijatá faktura za spotřebovanou energii v kanceláři 2 000, úhrada této faktury z bankovního účtu z bankovního účtu zaplacena silniční daň 800, hotově zakoupeny kancelářské potřeby 1 000, hotově zakoupena odborná literatura 8 000, převod peněz z bankovního účtu do pokladny , zúčtování převodu peněz hotově zaplaceno za inzerát 1 500, nákup poštovních známek hotově 400, splátka úvěru z bankovního účtu 4 700, platba úroku z úvěru 1 980,- z bankovního účtu hotově zaplaceno za nákup nealko nápojů do kanceláře 300,- Úkol: Doplňte doklady u uvedených operací, zapište operace do deníku příjmů a výdajů, určete ostatní účetní knihy nutné pro zaevidování dokladů, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. 2.2 Příklad č. 2 Pan Aleš Novotný vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti finanční a pojišťovací poradenství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob, plátce daně z přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, plátce silniční daně a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost. Od října je tedy povinen platit zálohy v minimální výši (není přihlášen jako plátce nemocenského pojištění). 7

10 Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Od ledna do září byl zaměstnancem pojišťovny, výše jeho příjmů ze závislé činnosti za toto období je ,-Kč, zaplacené zdravotní a sociální pojištění je ve výši ,-Kč, odvedená záloha na daň z příjmů je ,-Kč (údaje jsou převzaty z vystaveného potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti). Osobní data: Datum narození: RČ: /4321 Bydliště: Kosmákova 4, Jihlava Obchodní jméno: Aleš Novotný Sídlo firmy: Kosmákova 4, Jihlava Stav: ženatý Děti žijící ve společné domácnosti: Petr žák základní školy Pavel pracuje v závislé činnosti Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání pana Novotného následující operace (operace jsou seřazeny v časové posloupnosti měsíce října - prosince), všechny peněžní částky jsou uvedeny v cenách včetně DPH, doklady splňují náležitosti běžného či zjednodušeného daňového dokladu. DPH zaokrouhlujte na celá čísla: 1. vklad na bankovní účet při jeho založení u ČS v Jihlavě ,- 2. vklad do pokladny ,- 3. na bankovní účet přijata úhrada za provedené služby ,- 4. dědictví připsané na bankovní účet ,- 5. do pokladny přijata tržba za poradenskou činnost 5 000,- 6. přijatá faktura za nákup dlouhodobého majetku ,- (zahrnut do obchodního majetku, odp.sk.2, rovnoměrný odpis) 7. tato faktura uhrazena z bankovního účtu 8. přítel půjčil hotově podnikateli peníze ,- 9. nákup počítače ,- v hotovosti 10. nákup tiskárny 4 800,- v hotovosti 11. přijatá faktura na nákup osobního auta ,- (zahrnuto do obchodního majetku, zvolen daňový zrychlený odpis) 8

11 12. úhrada faktury z bankovního účtu 13. pronájem kanceláře zaplacený na 4 roky dopředu z bankovního účtu ,- 14. poskytnutý úvěr, který byl připsán na bankovní účet ,- 15. přijatá faktura za nákup nábytku do kanceláře ,- 16. úhrada této faktury z bankovního účtu 17. z bankovního účtu zaplacena silniční daň 800,- 18. hotově zakoupeny kancelářské potřeby 540,- 19. hotově zakoupena odborná literatura 2 410,- 20. převod peněz z bankovního účtu do pokladny ,- 21. zúčtování převodu peněz 22. hotově zaplaceno za reklamu 7 500,- 23. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 24. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu 25. nákup kolků hotově 500,- 26. splátka úvěru z bankovního účtu 3 900,- 27. platba úroku z úvěru 910,- z bankovního účtu 28. z bankovního účtu zaplacena omylem podruhé faktura za nábytek do kanceláře ,- 29. pořízení kopírky formou leasingu (smlouva uzavřena na 5 let) úhrada akontace z bankovního účtu ,- 30. měsíční splátka na finanční pronájem kopírky z bankovního účtu 1 200,- 31. hotově zaplaceno za nákup kávy do kanceláře 150,- 32. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 33. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu 34. z bankovního účtu zaplacen nákup pozemku na stavbu provozovny ,- 35. hotově zaplaceno za vymalování kanceláře 7 000,- 36. z bankovního účtu odeslán dar nemocnici jako příspěvek na nákup zdravotnického přístroje 5 000,- 37. přijatá faktura na nákup zimních pneumatik ,- 38. úhrada této faktury z bankovního účtu 39. z bankovního účtu zaplacena klimatizace do osobního firemního auta ,- 40. na bankovní účet přišla vrácená platba za omylem zaplacenou fakturu za nábytek ,- 41. výběr z bankovního účtu na osobní spotřebu podnikatele ,- 9

12 42. úhrada mzdy, sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň z příjmů z bankovního účtu (hrubá mzda zaměstnance ,-) 43. úhrada zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance 4 624,- 44. vystavené faktury za poskytované finanční a pojišťovací služby celkem za dané období ,- 45. na bankovní účet došla úhrada těchto faktur v plné výši 46. úhrada zálohy zdravotního pojištění podnikatele z bankovního účtu 47. úhrada zálohy sociálního pojištění podnikatele z bankovního účtu Úkol 1: Doplňte doklady u jednotlivých uvedených operací, zapište je do deníku příjmů a výdajů, případně do ostatních účetních knih, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. Úkol 2: Vypočítejte daň z příjmů pana Novotného za sledovaný rok. Úkol 3: Vypočítejte doplatky na sociální a zdravotní pojištění za sledovaný rok a stanovte měsíční zálohy na rok následující. Úkol 4: Vyplňte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy příjmů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Úkol 5: Jak se změní daňová evidence, pokud tento podnikatel nebude plátce DPH. 2.3 Příklad č. 3 Paní Hana Doležalová vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti výroba cukrovinek. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrována jako plátce daně z příjmů fyzických osob a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance. Je neplátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrována na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její hlavní činnost. Od listopadu platí zálohy v minimální výši (není přihlášena jako plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájila k datu tohoto roku. Od ledna do října byla vedena jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR, podporu v nezaměstnanosti nepobírala. 10

13 Osobní data: Datum narození: RČ: /4789 Bydliště: Polenská 22, Jihlava Obchodní jméno: Hana Doležalová Sídlo firmy: Polenská 22, Jihlava Stav: vdaná Děti žijící ve společné domácnosti: Romana žákyně základní školy Dita studentka střední školy (daňové zvýhodnění uplatňuje manžel) Od počátku podnikání se uskutečnily v podnikání paní Doležalové následující operace (operace jsou seřazeny v časové posloupnosti měsíce listopadu - prosince): 1. založení běžného účtu v Komerční bance Jihlava 1 000,- 2. osobní vklad do pokladny 8 500,- 3. připsaný podnikatelský úvěr na běžný účet ,- 4. nákup mouky, cukru, koření v hotovosti 5 540,- 5. hotově přijatá tržba za zhotovení dortů 2 420,- 6. faktura přijatá za zhotovení reklamního poutače 4 600,- 7. úhrada této faktury z běžného účtu 8. faktura přijatá za zhotovení vizitek 700,- 9. úhrada faktury hotově 10. tržba přijatá v hotovosti za prodej cukroví 5 800,- 11. faktura přijatá za nákup materiálu nutného pro výrobu 6 000,- 12. přijatá záloha na zhotovení cukroví hotově 4 000,- 13. odvod této zálohy na běžný účet 14. úhrada faktury přijaté (hosp.operace č.11) z běžného účtu 15. zúčtování odvodu zálohy podle výpisu z běžného účtu 16. faktura vystavená za zhotovení cukroví 8 300,- 17. úhrada této faktury na běžný účet po vyúčtování zálohy 18. úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatelky v minimální výši z běžného účtu 19. úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatelky v minimální výši z běžného účtu 20. výdej peněz z banky do osobní spotřeby podnikatelky ,- 11

14 21. tržba přijatá hotově za prodej vánočních perníčků 7 800,- 22. faktura přijatá na nákup mouky na pečení vánočního cukroví 5 200,- 23. faktura přijatá na nákup másla na pečení vánočního cukroví 8 800,- 24. nákup koření v hotovosti 590,- 25. úhrada mzdy z běžného účtu - podnikatelka přijala na dočasnou výpomoc pracovnici (odpracovala 160hodin, mzda je 60,-/hodinu, nepodepsala prohlášení k dani z příjmů) 26. odvod daně z příjmů za pracovnici z běžného účtu 27. úhrada zálohy na spotřebu energie v provozovně z běžného účtu 1 000,- 28. úhrada zálohy na spotřebu plynu v provozovně z běžného účtu 900,- 29. úhrada faktury z běžného účtu (hosp.operace č.22) 30. úhrada faktury z běžného účtu (hosp.operace č.23) 31. tržba za prodej vánočního cukroví v hotovosti prodáno 58kg (1kg á 280,-) 32. odvod tržby na běžný účet 33. zúčtování odvodu tržby podle výpisu z běžného účtu 34. faktura přijatá za nákup nového kuchyňského vybavení na pečení ,- a jeho zařazení do obchodního majetku (odpisová skupina 2, daňový zrychlený zvýšený odpis) 35. částečná úhrada této faktury z běžného účtu ,- 36. úrok z úvěru hrazený z běžného účtu 566,- 37. poplatky spojené s vedením běžného účtu 720,- 38. vklad osobního auta do obchodního majetku v reprodukční ceně ,- (přeřazení z osobního vlastnictví, daňový odpis rovnoměrný) Úkol 1: Doplňte doklady u jednotlivých uvedených operací, zapište operace do deníku příjmů a výdajů, případně do ostatních účetních knih, doplňte uzávěrkové operace, deník uzavřete. Úkol 2: Vypočítejte daň z příjmů paní Doležalové za sledovaný rok. Úkol 3: Vypočítejte doplatky na sociální a zdravotní pojištění za sledovaný rok a stanovte měsíční zálohy na rok následující. 12

15 3. Praktické příklady s využitím účetního programu 3.1 Příklad č. 1 Výkladový příklad na vedení daňové evidence ve zvoleném účetním programu Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence u osoby samostatně výdělečně činné, neplátce DPH. Všechny uvedené hospodářské operace souvisí s podnikatelskou činností. Faktury přijaté: 1. od firmy Tubus za pronájem kanceláře ,- 2. od firmy EON za spotřebu energie ,- Faktury vystavené: 1. firmě Hanák za zpracování ekonomické agendy ,- 2. firmě Titan za zpracování účetní uzávěrky ,- Pokladní doklady výdajové: 1. nákup pohonných hmot 1 250,- 2. nákup kancelářských potřeb 500,- 3. nákup telefonu 7 240,- Pokladní doklady příjmové: 1. osobní vklad do pokladny 3 000,- 2. tržba za službu 400,- 13

16 Výpis z BÚ: 1. osobní vklad na BÚ ,- 2. úhrada fa přijaté č.1 3. úhrada faktury vydané č.1 4. úhrada faktury vydané č.2 5. úhrada faktury přijaté č.2 6. poplatky za provedené operace 347,- 7. úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatele 2 000,- 8. úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatele 3 000,- Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. 3.2 Příklad č. 2 Paní Tereza Dvořáková vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti ekonomické poradenství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrována jako plátce daně z příjmů fyzických osob. Je neplátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrována na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její hlavní činnost. Od prosince platí zálohy v minimální výši (je přihlášena i jako dobrovolný plátce nemocenského pojištění). Podnikatelskou činnost zahájila k datu tohoto roku. Od ledna do listopadu byla zaměstnána u firmy Audit, s.r.o. Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech za toto období je úhrn vyplacených zdanitelných příjmů od zaměstnavatele ve výši ,-Kč, úhrn vyplaceného povinného pojistného ,-Kč, odvedená záloha na daň z příjmů ,-Kč. Osobní data: Datum narození: RČ: /4669 IČ: Bydliště: Benešova 2, Jihlava Obchodní jméno: Tereza Dvořáková 14

17 Sídlo firmy: Benešova 2, Jihlava Stav: svobodná Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V prosinci se uskutečnily v podnikání paní Dvořákové následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady: osobní vklad , za zpracování účetnictví 2 600, za poradenství 560, za vyhotovení smlouvy 2 100, za poradenství 450,- Pokladní výdajové doklady: za nákup tiskopisů 80, za nákup odborné knihy 980, za nákup kancelářských potřeb 99, za nákup publikace - úplná znění zákonů 450, za zarámování osvědčení 470, za nákup kolku 500, za poštovné 120,- Faktury přijaté hrazené ke dni splatnosti z bankovního účtu: Datum vystavení Splatnost VS Předmět nákupu v Kč počítač ,- (od firmy Rako, s.r.o.) tiskárna 4 870,- (od firmy Milcom, s.r.o.) pronájem kanceláře na 3 měsíce ,- (od firmy Koutný Jan, Úzká 5, Jihlava) zařízení kanceláře ,- (od firmy Ikea, Brno) 15

18 Faktury vydané hrazené ke dni splatnosti: Datum vystavení Splatnost VS Pohledávky v Kč zpracování DPH za listopad 4 200,- (pro firmu Tato, s.r. o., úhrada na běžný účet) zpracování daňové evidence ,- (pro firmu Azy, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování mzdové agendy 8 000,- (pro firmu Kos, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování účetnictví 5 400,- (pro firmu Teka, s.r.o., úhrada na běžný účet) zpracování projektu ,- (pro charitativní organizaci, úhrada hotově) Výpis z bankovního účtu k : - osobní vklad ,- - platba zálohy na zdravotní pojištění podnikatelky - platba zálohy na sociální pojištění podnikatelky - úhrady faktur přijatých splatných v prosinci - úhrady faktur vydaných splatných v prosinci - poplatek za vedení účtu 450,- - výběr peněz do osobní spotřeby 5 000,- Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatelky za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 16

19 3.3 Příklad č. 3 Pan Josef Bednář vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti malířství a natěračství. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob, plátce daně z přidané hodnoty a plátce daně z příjmů ze závislé činnosti. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho vedlejší činnost. Zároveň s podnikatelskou činností je po celý rok zaměstnán u společnosti Malba, s.r.o. jako natěrač. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Od zaměstnal podle pracovní smlouvy pana Dohnala, který provádí pomocné malířské a natěračské práce za měsíční zaručenou mzdu. Osobní data: Datum narození: RČ: /4125 IČ: Bydliště: Brtnická 24, Jihlava Obchodní jméno: Josef Bednář Sídlo firmy: Brtnická 24, Jihlava Stav: ženatý Děti ve společné domácnosti: 5-letý syn Radek Manželka: V domácnosti, bez zdanitelných příjmů Úkol č. 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V listopadu a prosinci se uskutečnily v podnikání pana Bednáře následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady (v cenách včetně DPH): vymalování kanceláří na Úřadu práce ČR, Kč , vymalování bytu p. Nováka, Luční 25, Pelhřimov, Kč 3 420, nátěr topných těles, Kč 8 240,-,firmě RAKO, Opletalova 8, Humpolec vymalování bytu p. Pospíšila, Horní 24, Jihlava, Kč 2850,- 17

20 vymalování garáže p. Novotného, Zbilidy 8, Kč 2 470, nátěr oken p. Hubená, Jablečná 5, Praha, Kč , nátěr oken dílny firmy SUKO, Ječná 7, Brno, Kč 8 790,- Pokladní výdajové doklady (v cenách včetně DPH): nákup tiskopisů od firmy Deno Jihlava, Kč 480, nákup barev od firmy Droxi Jihlava, Kč 2 450, nákup kancelářských potřeb od firmy Oskar Jihlava, Kč 189, nákup štětců od firmy Jihovel Praha, Kč 1 980, nákup ředidel od firmy Teta Jihlava, Kč 1 520, nákup barev od firmy Teta Jihlava, Kč 3 020,- Přijaté faktury (v cenách včetně DPH): Splatnost 14 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět nákupu ARKO Praha barvy 4 850, M-SOFT Jihlava počítač s tiskárnou ,- ( zvýšený zrychlený odpis ) BAKO Brno barvy 3 214, SANDRA Teplice ředidla 1 200, FILO Brno štětce 5 040,- Vydané faktury (v cenách včetně DPH): Splatnost je vždy 14 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět prodeje ZŠ Havlíčkova, Jihlava vymalování tříd , RYSK, Zelená 8, Jihlava vymalování skladu , Gymnázium Telč, Široká 20 vymalování učeben ,- 18

21 Výpisy z běžného účtu: osobní vklad na účet , výplata mzdy zaměstnanci a odvody související s touto mzdou - úhrady přijatých faktur ke dni splatnosti - úhrady vystavených faktur ke dni splatnosti - poplatky za vedení běžného účtu ve výši 327,- - úrok z vkladu 10,52 Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech byla panu Bednářovi vyplacena zaměstnavatelem hrubá mzda ve výši ,- Kč a zaplaceno povinné pojistné ,- Kč, odvedená záloha na daň z příjmů 220,-Kč. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatele za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 3.4 Příklad č. 4 Pan Jakub Prchal vlastní od tohoto roku živnostenský list na předmět činnosti zprostředkování obchodu a služeb. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob. Není plátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedl, že podnikání je jeho hlavní činnost a tedy má povinnost platit měsíční zálohy. Současně je dobrovolným plátcem nemocenského pojištění. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Do tohoto roku byl veden jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Podporu v nezaměstnanosti nepobíral. Osobní data: Datum narození: RČ: /

22 IČ: Bydliště: Mahlerova 12, Jihlava Obchodní jméno: Jakub Prchal Sídlo firmy: Mahlerova 12, Jihlava Stav: ženatý Děti ve společné domácnosti: roční dcera Markéta Manželka: Na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek Úkol 1: Zpracujte daňovou evidenci ve zvoleném účetním programu pro vedení daňové evidence. V prosinci se uskutečnily v podnikání pana Prchala následující hospodářské operace: Pokladní příjmové doklady: osobní vklad do pokladny 5 000, převod peněžních prostředků z běžného účtu , přijatá provize za zprostředkování obchodu 9 800, úhrada faktury VS přijatá provize za uzavření smlouvy 3 400,- Pokladní výdajové doklady: nákup kancelářských potřeb 650, nákup pohonných hmot 1 400, úhrada faktury VS převod peněžních prostředků na běžný účet 3 400,- 20

23 Přijaté faktury: Splatnost 10 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět nákupu Servis Jihlava pronájem kanceláře , Lekva Jihlava vybavení do kanceláře , Škoda Plzeň osobní auto Octavie , M-Soft Jihlava notebook , Eon Jihlava záloha na elektr. energii 1 500, T-mobil Praha telefonní poplatky 2 100,- Vydané faktury: Splatnost je vždy 21 dní od data vystavení. Datum vystavení VS Firma Předmět prodeje Ryor Brno zprostředkování obchodu , Dalas Jičín zprostředkování pronájmu , J.Kalný, Třebíč zprostředkování pronájmu 2 100, B.Dobrý, Telč zprostředkování pronájmu 1 900, Reality Brno zprostředkování obchodu ,- Výpisy z běžného účtu: podnikatelský úvěr připsaný na účet , úhrada zálohy na zdravotní pojištění podnikatele v minimální výši úhrada zálohy na sociální pojištění podnikatele v minimální výši zúčtování převodu peněz do pokladny úhrada faktury VS úhrada faktury VS úhrada akontace podle smlouvy o finančním pronájmu Octavie ,- 21

24 úhrada splátky podle smlouvy o finančním pronájmu Octavie , úhrada faktury VS úhrada faktury VS úhrada faktury VS poplatky za vedení běžného účtu ve výši 652,- - úrok z vkladu 6,04 Úkol č. 2: Vytiskněte deník příjmů a výdajů, knihu závazků a pohledávek, výkaz majetku a závazků, výkaz příjmů a výdajů. Úkol č. 3: Vypočítejte daň z příjmů fyzických osob, určete nedoplatek (přeplatek) daně z příjmů. Úkol č. 4: Vypočítejte doplatky na zdravotní a sociální pojištění podnikatele za tento rok a určete výši záloh na rok následující. 3.5 Příklad č. 5 Pan Martina Hrubá vlastní od tohoto roku živnostenský list. Mezi její hlavní činnost patří šití lůžkovin. Vede daňovou evidenci, na finančním úřadě je zaregistrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob a plátce daně z přidané hodnoty. Je současně zaregistrován na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kde uvedla, že podnikání je její vedlejší činnost. Podnikatelskou činnost zahájil k datu tohoto roku. Současně je zaměstnána ve společnosti Style, s.r.o. jako šička. Osobní data: Datum narození: RČ: /4117 IČ: Bydliště: Helenínská 5, Jihlava Obchodní jméno: Martina Hrubá Sídlo firmy: Heleninská 5, Jihlava Stav: svobodná 22

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Komplexní maturitní zkouška úkol 1 šk. rok 2012/2013. Úkol č. 2 na čem záleží výše pojistného na soc. a zdrav. pojištění OSVČ?

Komplexní maturitní zkouška úkol 1 šk. rok 2012/2013. Úkol č. 2 na čem záleží výše pojistného na soc. a zdrav. pojištění OSVČ? Daňová evidence Komplexní maturitní zkouška úkol 1 šk. rok 2012/2013 Paní Lenka Kittlová podniká. Má zakázkové krejčovství. Registrována Živnostenským odborem Městského úřadu v Českých Budějovicích. Sídlo

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU

ÚLOHA 1. 1 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU ÚČETNÍ TÝM 2016 Vzorová úloha VZOROVÁ ÚLOHA Společnost EKON, s.r.o. (jediným společníkem firmy je ing. Aleš Strnad, který je zároveň jednatelem společnosti) provozuje činnost od roku 2007, je registrována

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby, firma Ing. Josef Bukovský

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby, firma Ing. Josef Bukovský Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby, firma Ing. Josef Bukovský Pan Ing. Josef Bukovský zahájil podnikání 1. 11. 20xx. Podniká jako fyzická osoba. Předmět podnikání: nákup a prodej

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Ekonomická cvičení

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence,

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence, Výpočet mezd 1. Založ firmu, 2. Pořízení údajů o zaměstnanci a zdravotních pojišťovnách: tiskopisy/adresář firem/formulář, 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem

Dítě Pořadí Zvýhodnění Dítě Pořadí Zvýhodnění A A N 0 B N 0 B C D D Daňové zvýhodnění celkem PÍKLAD POPLATNÍKA S JEDINÝM ZAMSTNAVATELEM V ROCE, ŽIJÍCÍHO VE SPOLENÉ DOMÁCNOSTI S DRUŽKOU A 5 DTMI, UPLATUJÍCÍHO NA NKTERÉ DTI DAOVÉ ZVÝHODNNÍ Ve společně hospodařící domácnosti žije poplatník s družkou

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_178 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více