TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od hod. ZÁMĚRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Petr Slavík, Radka Širlová, Michal Vencovský Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:10 hodin, ukončeno v 17:45 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od hod. ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 463/17, trvalý travní porost o výměře 284 m 2 a p. č. 463/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/18 mají žadatelé postavenou chatku a pozemek p. č. 463/17 slouží jako zahrada. Oba pozemky mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 463/17 a 463/18 v k. ú. Dubice u České Lípy, jedná se o pronajatou zahrádku. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 1818/7, o výměře 86 m 2, p. č. 1818/8 o výměře 143 m 2, p. č. 1818/9 o výměře 224 m 2, p. č. 1818/10 o výměře 151 m 2, p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 a p. č. 1821/4 o výměře 41 m 2 vše zastavěná plocha a nádvoří, včetně staveb bez čp. na těchto pozemcích vše v k. ú. Pozemky a stavby jsou ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Jedná se o

2 Strana č. 2 / 14 areál bývalé hasičské zbrojnice v Havlíčkově ulici. V současné době jsou tyto prostory městem využívány jako garáže a sklady. Žadatel má zájem o tyto nemovitosti za účelem své podnikatelské činnosti v oblasti sklářského průmyslu (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 1818/1, 1818/7, 1818/8, 1818/9, 1818/10, 1818/11 a 1821/4 a to včetně staveb na těchto pozemcích vše v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4692/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Lípová. Jedná se o prostor mezi bytovými domy, který je využíván jako společné zázemí k těmto domům, a na kterém se již nacházejí garáže. Žadatelka má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem stavby další garáže (žádost podána ). hlasovali o záměru prodeje části pozemku p. č. 4692/1 v k. ú., který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 2 pro 5 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 4. Záměr prodeje části pozemků p. č. 4370/1, 4340/1 a 4059/36 o výměře celkem cca 60 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v bezprostřední blízkosti silnice I/9. Jedná se o pozemky, které navazují na stávající a v současné době stavěné garáže. Žadatel má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem stavby další garáže (žádost podána ). hlasovali o záměru prodeje částí pozemků p. č. 4370/1, 4340/1 a 4059/36 vše v k. ú. Česká Lípa, který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 2 pro 5 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 5. Záměr prodeje části pozemků p. č. 932/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 z celkové výměry 975 m 2 a části pozemku p. č. 292/1, lesní pozemek o výměře cca 140 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově v bezprostřední blízkosti RD žadatele. Tyto části pozemků jsou součástí oploceného pozemku přibližně od roku Na pozemcích je vybudován septik pro RD, letní pergola a přístřešek pro parkování automobilů. Tyto části pozemků jsou oplocené společně s pozemkem 336/2. Pozemky nejsou pronajaty. Při místním šetření bylo zjištěno, že požadované pozemky spolu s pozemkem p. č. 336/2

3 Strana č. 3 / 14 žadatele tvoří zázemí k domu č. p. 9 (žádost podána ). doporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 932/1 a 292/1 v k. ú. Žizníkov. Jedná se o pozemky, které jsou užívané a zaplocené přibližně od roku 1946, neplní funkci komunikace ani lesa, nenachází se zde žádný lesní porost. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 6. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3723/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 782 m 2 v k. ú. z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Pozemek je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je bezúplatně nabízí městu s tím, že pozemek tvoří část silnice v ulici Husova a je zařazen v pasportu místních komunikací (nabídka podána ). doporučili záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 3723/2 v k. ú., jedná se o zpevněnou komunikaci. PRODEJE A SMĚNY 7. Směna pozemků p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 ve vlastnictví města za pozemky p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2, p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2, p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 a p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic vše v k. ú Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, PO BOX 386, Liberec, IČ: Pozemek p. č. 5750/192 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu, u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 2788/91-95, p. č. 5795/10 a 11 nabízí ke směně Ředitelství silnic a dálnic, jedná se o pozemky, na kterých jsou vybudovány chodníky (žádost podána ). Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků: p. č. 5750/192 (ve vlastnictví města) je oceněn částkou ve výši ,- Kč p. č. 2788/91, 2788/92, 2788/93, 2788/94, 5795/10 a 5795/11 (ve vlastnictví ŘSD) jsou oceněny částkou ve výši ,- Kč (cena obvyklá) Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč.

4 Strana č. 4 / 14 Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. nedoporučili směnu výše uvedených pozemků v k. ú., se společností Ředitelství silnic a dálnic s doplatkem ve výši ,- Kč. Doporučili bezúplatný převod pozemků, které nám ŘSD nabízí a prodej pozemku p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 o který má společnost zájem. 8. Prodej části pozemku p. č. 2790/3, ostatní plocha z celkové výměry m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Žadatel: Shell Czech Republic a.s, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, kde se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které jsou v jeho vlastnictví, včetně pozemku v okolí čerpací stanice (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. společnosti Shell Czech Republic, a. s. se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: za cenu ve výši 1.800,- Kč/m 2 (jedná se o cenu pro podnikatelské účely) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 9. Prodej části pozemků p. č. 1407/1, zahrada o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 1338/233, orná půda o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 530 m 2 vše v k. ú Žadatel: Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travní porost vedle zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel má zájem si zahradu rozšířit o části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233, v současné době je pozemek neoprávněně zaplocen (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej částí pozemků p. č. 1407/1 a 1338/233 v k. ú. Miloši

5 Strana č. 5 / 14 Nedbalovi za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (zohlednění základní ceny 700,- Kč/m 2 za svažitost /-30 %/ a zároveň neoprávněné zaplocení) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 10. Prodej pozemku p. č. 4687, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Česká Lípa Žadatel: Milan Nosálek, bytem Svárovská 1658, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č v k. ú. Milanu Nosálkovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 1 se zdržel 11. Prodej části pozemku p. č. 2767/10, ostatní plocha, jiná plocha z celkové výměry m 2 v k. ú Žadatel: Martin Macháček, bytem Skalice u České Lípy 70 Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Špičák. Jedná se o prostranství mezi Lidlem a pizzerií ve Sluneční ulici, žadatel má zájem si odkoupit buď a) část pozemku před objektem pizzerie o výměře cca 70 m 2 (má žadatel v pronájmu za účelem umístění venkovního sezení a příslušenství) nebo b) část pozemku před i vedle objektu pizzerie o výměře cca 300 m 2, (z toho má žadatel v pronájmu za účelem parkování pouze část cca 90 m 2 ). Na této části pozemku se nachází topný kanál a zatím není zřízeno věcné břemeno (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej části pozemku p. č. 2767/10 v k. ú. Martinu Macháčkovi za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 (ceny pro podnikání 300, ,- Kč, zohledněno zatížení pozemku topným kanálem a před uzavřením kupní smlouvy bude zřízeno věcné břemeno) se splatností při podpisu kupní smlouvy.

6 Strana č. 6 / Prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2 v k. ú Žadatel: Jiří Pelikán, bytem nám. Míru čp. 59, Nový Bor Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o část pozemku pod budovou ve vlastnictví žadatele (skladová hala), který se dosud domníval, že pozemek je majetkem státu ČR (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 5907/12 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi za cenu ve výši 800,- Kč/m 2 (cena pro podnikatelské účely) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodeje pozemku p. č. 722/1, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Dobranov Žadatelé: 1) LILAN, s.r.o., Budyšínská 2535,, IČ: ) Jaroslav Pertl, bytem Dobranov 151, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Jedná se o neudržovaný travní porost s křovinami. Žadatel má zájem o pozemky za účelem zajištění přístupu k pozemku p. č. 722/3 v k. ú. Dobranov (žádost podána ). Po zveřejnění se přihlásil další žadatel p. Pertl, který má zájem si pozemek odkoupit, za účelem rozšíření své zahrady Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 722/1 v k. ú. Dobranov za cenu ve výši 175,- Kč/m 2 (cena 250,- Kč snížena o 30 % z důvodu podmáčení) se splatností při podpisu kupní smlouvy a navrhují seznámit s podmínkami prodeje oba žadatele. 14. Prodej pozemku p. č. 391, vodní plocha, rybník o výměře m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: Český rybářský svaz, místní organizace, se sídlem Máchova 1160,, IČ: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici u České Lípy po levé straně při výjezdu na Kvítkov. Jedná se o Horní Pekelský rybník, vytvořený zemní sypanou hrází s umělým přívodem vody se společným napouštěním, v současné době je zabahněný a

7 Strana č. 7 / 14 není využíván k intenzivnímu chovu ryb. Odhadní cena dle znaleckého posudku je ,- Kč (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej pozemku p. č. 391 Horního Pekelského rybníka v k. ú. Dubice u České Lípy za cenu ve výši ,- Kč s tím, že kupní cena bude hrazena ve splátkách takto: v roce ,- Kč, v roce ,- Kč a v roce ,- Kč (bylo navrženo snížení ceny, protože se jedná o neziskovou organizaci). Převod pozemku bude realizován až po zaplacení celé kupní ceny. 15. Prodej části pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Žadatel: Petr Červený, bytem Častolovice 16, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Častolovicích podél cesty, ale nenavazuje na ni. Jedná se částečně o travnatý a částečně zastavěný pozemek. Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku, která navazuje na jeho zahradu a na jejíž část zasahuje i stavba domu (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili prodej části pozemku p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy Petru Červenému za cenu ve výši 150,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. VÝKUPY 16. Výkup pozemků p. č. 375/1 o výměře m 2, p. č. 375/4 o výměře m 2, vše vodní plocha, rybník a p. č. 959/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m 2 vše v k. ú. Žizníkov od Státního statku Česká Kamenice v likvidaci, se sídlem Česká Kamenice, IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ). Jedná se o pozemky p. č. 375/1 o výměře m 2 a p. č. 375/4 o výměře m 2, oba vodní plocha, rybník, které navazují na žizníkovské rybníky ve vlastnictví města a pozemek p. č. 959/2 je komunikace, které spojuje městské lesní pozemky. Cena pozemků je stanovena ve výši ,- Kč viz kupní smlouva.

8 Strana č. 8 / 14 doporučili výkup výše uvedených pozemků v k. ú. Žizníkov od Státního statku Česká Kamenice za cenu ve výši ,- Kč. 17. Výkup pozemků p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/38, 5390/39, 5390/84 a 5390/85 o celkové výměře m 2 v k. ú Žadatel: polyvanced GmbH filiálka, Moskevská 674, , IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti polyvanced GmbH a nachází se v České Lípě v Obecním lese, které společnost koupila (p. č. 5390/38 a 5390/39) a směnila (p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/84 a 5390/85) s městem za účelem výstavby výrobní haly. V současné době z důvodu nepotřebnosti a v důsledku změny dlouhodobé strategie firmy nabízí městu za stejných podmínek pozemky zpět k odkupu (nabídka podána ) Společnost požaduje zpětný výkup za stejných podmínek, tj. za 300,- Kč/m 2, tj. za cenu ve výši ,- Kč. Usnesení výboru ze dne : Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí na svém jednání dne 30. dubna 2012 doporučili jednat o výkupu pozemků p. č. 5390/2, 21, 38, 39, 84 a 85 v k. ú. za cenu ve výši 150,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne neschválilo výkup výše uvedených pozemků v k. ú. za cenu ve výši 300,- Kč/m 2. vzali na vědomí, že pro společnost polyvanced není doporučená cena ve výši 150,- Kč/m 2 akceptovatelná, a že nabídne pozemky dále k prodeji na trhu. OSTATNÍ 18. Metodika prodejů nemovitostí budov a jejich příslušenství z majetku města Česká Lípa a Záměr prodeje níže uvedených nemovitostí: a) ½ objektu čp. 131 na pozemku p. č. 187, včetně pozemku p. č. 187, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 m 2 v k. ú., b) objekt čp. 135 na pozemku p. č. 183, včetně pozemku p. č. 183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m 2 v k. ú., c) objekt čp. 137 na pozemku p. č. 195, včetně pozemku p. č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m 2 v k. ú., d) objekt čp. 252 na pozemku p. č. 233, včetně pozemku p. č. 233, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m 2 a včetně pozemku p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 44 m 2 v k. ú.,

9 Strana č. 9 / 14 e) objekt čp. 363 na pozemku p. č. 1063, včetně pozemku p. č. 1063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m 2 a včetně pozemku p. č. 1064/1, zahrada o výměře 907 m 2 v k. ú., f) objekt čp. 686 na pozemku p. č. 811/1, včetně pozemku p. č. 811/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2 a včetně pozemku p. č. 811/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m 2 v k. ú., g) objekt čp na pozemku p. č. 2023/2, včetně pozemku p. č. 2023/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 815 m 2 v k. ú., Odbor rozvoje, majetku a investic připravil na základě projednání s vedením města návrh pravidel pro prodeje nemovitého majetku města - budov a jejich příslušenství (příslušenstvím se rozumí přístupové komunikace a pozemky bezprostředně související s objektem budovy, bez nichž není možné či vhodné objekt prodat). Důvodem zpracování tohoto návrhu je snaha o racionálnější nakládání se zbytným majetkem města a o stanovení transparentních pravidel pro prodeje těchto nemovitostí jak z pohledu prodávajícího, tak i z pohledu kupujících. Návrh pravidel je přílohou této důvodové zprávy a jeho podstatou je shromáždit v určitém časovém úseku jednak žádosti občanů či jiných subjektů o koupi budov z majetku města a dále vytipovat nemovitostí, jejichž využití a provozní náklady nejsou pro město z ekonomického pohledu ideální. Takový soubor nemovitostí by měl být v určitém časovém úseku předkládán zastupitelstvu města k posouzení otázky, zda tyto nemovitosti nabídnout k prodeji jinému subjektu. Další otázkou, kterou navržená metodika prodejů řeší, je samotný postup při prodeji budovy a jejího příslušenství, tzn. jednoznačná pravidla, která by měla být při individuálních prodejích použita tak, aby budoucí osud prodávané nemovitosti byl zřejmý a prodej přinesl nejen ekonomický prospěch městu, ale zároveň zabezpečil, aby nemovitost byla nadále využívána v souladu se zájmy občanů města. V souvislosti s tímto návrhem předkládá ORMI rovněž ke schválení záměr prodeje souboru nemovitostí, které město vlastní a v současné době buď nevyužívá, nebo jejich využití městem není zcela ideální, a dále nemovitostí, o něž projevili zájem soukromé osoby. V případě schválení záměru prodeje níže uvedených nemovitostí a pravidel pro jejich prodej, připraví ORMI na další jednání ZM návrh individuálních podmínek pro podání jednotlivých nabídek na koupi těchto objektů tak, aby o případném prodeji a kupní ceně mohlo ZM rozhodovat na základě co nejpodrobnějších informací a podkladů. doporučili předložená pravidla prodejů nemovitostí z majetku města a zároveň doporučili záměr prodeje výše uvedených objektů čp. 131, 135, 137, 252, 363, 686 a 1969 vše v k. ú..

10 Strana č. 10 / 14 PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku SBD Sever 19.Tien Phan Dinh, Pražská 2927,, IČO žádost o pronájem nebytových prostor v ulici Hrnčířská č.p o výměře 155,98 m 2 (prodejna) Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené prostory, které budou uvolněny stávajícím nájemcem ke dni : - prodejna o výměře 96,62 m 2 - kancelář o výměře 21,61 m 2 - sklady o výměře 18,46 m 2 - předsíň o výměře 13,35 m 2 - umývárna o výměře 3,20 m 2 - WC o výměře 2,74 m 2 doporučili Pronajmout panu Phan Dinh Tien nebytové prostory o celkové výměře 155,98 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu - prodejna oděvů - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby. Oddělení technické správy majetku 20.Vavřinova Enkhtuya, bytem východní 2608/3, žádost o pronájem areálu koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 za účelem Mongolský národní den Paní Vavřinova Enkhtuya předložila dne žádost o pronájem areálu koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2, ve které uvádí: Žádám o pronájem koupaliště dne na celý den za účelem mongolský národní den pro lidé, kteří žijí v České Lípě. doporučili pronajmout areál koupaliště v Dubici o celkové výměře m 2 paní Enkhtuya Vavřinové, za účelem pořádání společenské akce Mongolský národní den na dobu určitou dne za cenu nájemného ve výši 1.500,- Kč/den a při dodržení schválených podmínek

11 Strana č. 11 / 14 Oddělení investic a dotací ORMI 21. Pronájem majetku splašková kanalizace o celkové délce 291 m na pozemcích p.č. 5667/1, 5674/4, 5674/8, 2601/1 v k.ú. a p.č. 653, 655, 656 a 657 v k.ú. Dolní Libchava - za účelem jejího provozování Záměr zveřejněn: V roce 2009 realizovalo město prostřednictvím ORMI stavbu - splašková kanalizace v ul. U cihelny v České Lípě, celá stavba je v majetku města. Jedná se o stavbu vodohospodářských zařízení, které podléhají vodnímu zákonu. Tato stavba je v současnosti dokončena, zkolaudována a zprovozněna. Je však nutné převést tuto stavbu do vlastnictví společnosti, která je oprávněna vodohospodářské stavby provozovat. V regionu Libereckého kraje je k provozování vodohospodářských zařízení oprávněna Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, Teplice. Severočeská vodárenská společnost a.s., vzhledem k tomu, že v současné době se městu nedaří dořešit majetkoprávní vztahy (věcná břemena) s vlastníky pozemků, na kterých je stavba umístěna. Pozemky v majetku města, na kterých je stavba umístěna: 5667/1, 5674/1, 5674/8 k.ú. a 655, 656 k. ú. Dolní Libchava. Stavba je kromě pozemků města ještě vedena na - p. č. 2601/1 k. ú. a 653 k. ú. Dolní Libchava v majetku Krajské správy silnic LK - p. č. 657 k. ú. Dolní Libchava v soukromém vlastnictví Majitelé těchto pozemků udělili v rámci stavebního řízení souhlas s provedením stavby na jejich pozemku, v současné době zbývá dořešit věcné břemeno u p.č. 657, z tohoto důvodu se uzavírá nájemní smlouva na provozování stavby. Do doby než budou dořešeny majetkoprávní vztahy, je nutné uzavřít nájemní smlouvy s SVS a.s., aby stavba mohla být oficiálně provozována oprávněným provozovatelem. Roční nájemné činní 1 Kč + DPH. Po dořešení majetkoprávních vztahů bude výše uvedená stavba odkoupena za cenu 350 tis. Kč. doporučili uzavřít nájemní smlouvu se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. za cenu nájemného ve výši 1,- Kč + DPH. Úsek prodejů a pronájmů ORMI 22. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ: žádost o vypůjčení části pozemku p. č. 5493/2 v k. ú. o celkové výměře 880 m 2 pro přístup ke stavbě Rybí přechod prádelna Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku o výměře 880 m 2 z celkové výměry 6372 m 2 v k. ú.,

12 Strana č. 12 / 14 druh pozemku: trvalý travní porost. doporučili uzavřít smlouvu o výpůjčce (bezplatné užívání) části pozemku p. č. 5493/2 o celkové výměře 880 m 2 v k. ú. s firmou Povodí Ohře, státní podnik, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do účel nájmu pro přístup ke stavbě Rybí přechod prádelna - další podmínky nájemce dodrží podmínky stanovené oddělením technické správy majetku správcem zeleně. 23. Pavel a Marie Prokopovi, bytem Pod Holým vrchem 319, žádost o pronájem části pozemku p. č. 1362/1 v k. ú. o celkové výměře 355 m 2 - vybudování parkovacích ploch a údržba ostatní travnaté plochy Jedná se o část pozemku p. č. 1362/1 o výměře cca 355 m 2 z celkové výměry 2500 m 2 v k. ú., druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha. hlasovali o záměru pronajmout předmětnou část pozemku k požadovanému účelu, který nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů. HLASOVÁNÍ: 4 pro 4 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 24. Pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. žádosti o pronájem Na pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. je uzavřena smlouva o nájmu pozemku č. A /2011 ze dne za těchto podmínek: - nájemci: Alena Keslerová, bytem Pražská 2926, Stanislava Piskorová, bytem Heroutova 831, Dušan Mrha, bytem náměstí T. G. Masaryka čp. 1, - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu rozšíření zahrady a umístění přenosných staveb - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 2.330,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 582,50 Kč vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. Rada města dne pod č. usnesení 89/B/2011 souhlasila s podnájmem pro Martina Havlíka, Lenku Havlíkovou a Veroniku Havlíkovou doporučili ukončit stávající smlouvu a dát výpověď v souladu s čl s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 1 se zdržel

13 Strana č. 13 / 14 Oddělení technické správy majetku 25. Občanské sdružení Českolipsko, Žizníkov 47,, Žádost o pronájem pozemků, vodní plochy v k.ú. Žizníkov - p. č. 333/2, p. č. 333/3, p. č. 331, p. č. 329 a p. č. 334 Záměr zveřejněn: David Pokorný zplnomocněn jednat jménem přípravného výboru za občanské sdružení Českolipsko podal žádost, ve které uvádí: Žádáme Vás o dlouhodobý pronájem nemovitostí pozemků, vodní plochy v k.ú. Žizníkov za účelem trvalého zvelebování a obnovy Žizníkovských rybníků Oddělení technické správy majetku navrhuje uzavření smlouvy s občanským sdružením Českolipsko na pronájem pozemků p. č. 333/2 ( m2), p. č. 333/3 (50 m2), p. č. 331 (3 040m2), p. č. 329 ( m2) a p. č. 334 (826 m2) o celkové ploše m2 vše v k. ú. Žizníkov. Pozemek p.č. 333/1 není ve vlastnictví města České Lípa a pozemky p.č. 317 a 348/1 jsou již pronajaty společnosti Městské lesy. Rybník tvoří významný krajinotvorný prvek a z tohoto důvodu žádost občanského sdružení Českolipsko je v souladu s tímto zařazením vodní plochy. doporučili uzavření nájemní smlouvy s občanským sdružením Českolipsko na předmětné pozemky o celkové výměře cca m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu obnova a trvalé zvelebování Žizníkovského rybníku - cena nájmu 1.000,- Kč /rybník/1 rok bez DPH + valorizace (cena stanovena individuálně s ohledem na účel pronájmu vodní plochy) - další podmínky - nájemce nepodnajme pronajaté pozemky třetí osobě bez souhlasu vlastníka - nájemce může zasahovat do dřevin pouze se souhlasem vlastníka zastoupeného Městskými lesy, s. r. o. - veškeré práce budou prováděny se souhlasem vlastníka Oddělení technické správy majetku 26. Česká republika-hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec, IČ: ukončení smlouvy o výpůjčce Město (vypůjčitel) má uzavřenou smlouvu č. B /2005 ze dne s Českou republikou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (půjčitel), který je vlastníkem níže uvedených nemovitostí, za těchto podmínek: - předmět nájmu - objekt čp. 423 na st. parcela č. 1819, st. parcela č. 1819, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 483 m 2 a sušící věže na pozemku p.č. 1818/11 vše v k. ú. - účel nájmu - vytvoření technického zázemí, zejména pak archivních a skladovacích prostor městského úřadu v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy

14 Strana č. 14 / 14 - doba nájmu - na dobu určitou od do doby vkladu vlastnického práva ke shora uvedeným nemovitostem ve prospěch Města, nejdéle však do dodatkem č. 1 ze dne byla prodloužena do vzali na vědomí ukončení smlouvy o výpůjčce s Českou republikou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin v zasedací místnosti ZM. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Přítomni: Předseda: Petr Pintner Členové: Ing. Jiří Hacaperka, Zdeněk Havrančík, Ing. Jan Mára, Mgr. Marek Školoud, Karel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 2. 11. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ: 1. části poz.p.č. 1247/1 o výměře 250m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zahrádkáření. Roční nájemné činí 3,-Kč/m2/rok,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 25.08.2016 č. 627-23/2016/RM až 650-23/2016/RM USNESENÍ č. 627-23/2016/RM ze dne 25.08.2016 zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1150070

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 02.11.2016 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 4 členové ze 7 členů) Omluveni: Mgr. Marek Školoud,

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více