Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina Ing. Juraj Molnár 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Mimořádné odměny členům JSDHO 7. Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 2. etapa 8. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok Ţádost ředitele ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 10. Kronika města Příbram za r Ţádost o dotaci (Kiwanis klub) 12. Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Pohádka 13. Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Klubíčko 14. Návrh na přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 16. Ţádost o řešení bytové situace rodiny Ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením 18. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník 19. Ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 20. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 21. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 22. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 23. Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády) 24. Rozpočtové změny 25. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 26. Ţádost OSSZ o pronájem zasedací místnosti v Příbrami I Informace Státního fondu rozvoje bydlení ke zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb. 28. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků bytů a nebytových prostorů 29. Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne Ţádost Svazu tělesně postiţených v ČR, nájemník v Příbrami VII - 193, o schválení podnájmu 32. Návrh na prodej objektů č.p. 41, 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k.ú. Příbram 33. Ţádost o vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k. ú. Březové Hory - Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře - k.ú. Příbram, k.ú. Březové Hory 1

2 35. Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace - p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k. ú. Březové Hory 37. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Březové Hory, p.č Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory doprojednání 39. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky - p. č. 620 v k.ú. Březové Hory 40. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k. ú. Orlov - p.č. 12/3 41. Ţádost o doprojednání rozšíření schváleného způsobu uloţení kabelového vedení v k.ú. Kozičín - p. č. 235/1 42. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice, Příbram VI Březové Hory s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému 43. Ţádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram 44. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013 a nová ţádost o odprodej části pozemku p. č. 74/27 v k. ú. Příbram vč. zřízení věc. břemen 45. Ţádost ČR ÚZSVM, Praha, o vyjádření města k přímému prodeji pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v k. ú. Příbram a k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Příbram 46. Ţádost o směnu pozemků p. č. 71 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č o výměře cca 2100 m2 v k. ú. Příbram, případně výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory 47. Ţádost o pronájem části pozemku p. č. 715/34 a části pozemku p. č. 715/33 v k. ú. Březové Hory a ţádost o souhlas s následným podnájmem těchto pozemků 48. Ţádost o pronájem pozemků p. č. st a p. č. 436/26 v k. ú. Březové Hory 49. Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory 50. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 172/7 o vým. cca 135 m2 a části p. č. 172/8 o vým. cca 1 m2 v katastrálním území Lazec 51. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 521/33 v k. ú. Březové Hory 52. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2, pozemku p. č. 2104/77 a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 vše v k. ú. Příbram 53. Ţádost o pronájem pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram 54. Ţádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt 56. Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru knih pro Knihovnu Jana Drdy 57. Jmenování Řídící pracovní skupiny a Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let a Jednací řády 58. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření 60. Návrh z jednání bytové komise ze dne Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami IV, Čs. armády čp. 145 MB FVE Višňová s.r.o. 62. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok ČOV Příbram licence na výrobu elektřiny 64. Komise RM 65. Finanční výbor ZM 66. Návrh programu 21. zasedání ZM dne Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII 68. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor Mateřská škola Pohádka, Hradební Nabídka na odkup objektu Prokopka na Březových Horách 70. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne , o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 71. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce válečného hrobu Příbram, Hvězdička 73. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram 74. Pojmenování ulic v lokalitě Sázky Barandov 75. Zřízení věcného břemene u pozemku parc. č. 3245/6 76. Realizace energetických úspor MŠ Pohádka, MŠ Speciální, MŠ Perníková chaloupka, změnový list č Realizace energetických úspor ZUŠ A. Dvořáka, MŠ Klubíčko, změnový list č. 1 2

3 78. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubíčko 79. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vedení horkovodu v k. ú. Březové Hory, p. č. 715/30 a p. č. 715/ Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací 81. Městské lesy s.r.o. 82. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 83. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor Mateřská škola Speciální, Hradební 67, Příbram I 84. Různé R.usn.č.862/2013 program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace Jednání RM opustil M. Poulíček - počet členů RM 6. 6) Mimořádné odměny členům JSDHO R.usn.č.863/2013 vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO v celkové výši ,- Kč dle přiloţeného seznamu. Na jednání RM se vrátil M. Poulíček - počet členů RM 7. 7) Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 2. etapa R.usn.č.864/2013 1) podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy na projekt Rekonstrukce místních komunikací 2. etapa, 2) uzavření smlouvy o partnerství s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami, Centrem pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. (pobočka Příbram I), Hornickým muzeem Příbram a společností Arriva Praha s.r.o. 8) Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok 2014 R.usn.č.865/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM stanovit neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM pro rok 2014 ve výši ,- Kč/rok/zastupitel. Tato částka bude rozdělena na měsíční období a bude vyplácena měsíčně. 3

4 odboru org. a vnitřních věcí předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města ) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru R.usn.č.866/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 ve výši ,- Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude pouţit pro potřeby ţáků školy. 10) Kronika města Příbram za r R.usn.č.867/2013 předloţenou Kroniku města Příbram za rok ) Ţádost o dotaci (Kiwanis klub) Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.868/2013 Rada n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace pro Kiwanis klub Příbram o. s., Druţstevní 277, Příbram V, IČ ) Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Pohádka R.usn.č.869/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím daru - 5 ks panenek v hodnotě 3 286, - Kč od pana.. pro děti v Mateřské škole Pohádka. 13) Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Klubíčko R.usn.č.870/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím finančního daru ve výši 3 000,- Kč na zakoupení venkovního domku od.. a radiomagnetofon v hodnotě 2090,- Kč od.. pro vyuţití při hudebně - pohybových aktivitách dětí. 14) Návrh na přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní.. R.usn.č.871/2013 přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní 4

5 15) Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrzích V. Černého a MUDr. Šedivého. R.usn.č.872/2013 Rada I. n e s c h v a l u j e udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní městské realitní kanceláři nalézt alternativní řešení. 16) Ţádost o řešení bytové situace rodiny.. Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. R.usn.č.873/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í ţádost o řešení bytové situace rodiny... 17) Ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením Hlasováno o návrhu V. Černého. R.usn.č.874/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením. 18) Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník R.usn.č.875/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník. 19) Ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.876/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní... 20) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.877/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní 5

6 21) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana.. Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.878/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana 22) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.879/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana 23) Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády) R.usn.č.880/2013 Rada I. b e r e n a v ě d o m í výzvu Agentury pro sociální začleňování o spolupráci s městem Příbram na 3 roky. II. d o p o r u č u j e ZM schválit výzvu Agentury pro sociální začleňování o spolupráci s městem Příbram na 3 roky. I odboru sociálních věcí a zdravotnictví tento materiál předloţit na zasedání ZM ) Rozpočtové změny (a e) R.usn.č.881/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM 24 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů kapitoly OE (dotace) z důvodu přijetí investiční účelové dotace ve výši ,68 Kč na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/ schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) z důvodu přijetí investiční účelové dotace ve výši ,68 Kč na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/ Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Investiční dotace EU na místní komunikace ,68 RP OE Předpoklad ,68 R.usn.č.882/ b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE o částku ,- a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly KJD ve stejné výši návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE o částku ,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly KJD ve stejné výši. 6

7 Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP KJD Neinvestiční dotace - KÚ SK ,00 RP OE "Zajištění regionálch funkcí knihoven ve Středočeském kraji" ,00 24 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 98011) o částku ,-- Kč a výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 98011) o částku ,-- Kč a výdajů kapitoly 718 OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 Změna se v rozpočtu města promítne takto: účelový prvek č. pož. kapitola paragraf pol. popis částka změny znak rozpočtu RP OOO DHDM ,00 RP OOO Ochranné pomůcky 3 120,00 RP OE Povodně ,00 24 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly OSHI návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 OSHI. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OSHI Stroje, přístroje a zařízení ,00 RP OSHI Veřejné osvětlení ,00 RP OSHI Opravy MŠ ,00 RP OSHI Opravy SZM ,00 RP OSHI GIS - pasport MK ,00 RP OSHI Místní komunikace - opravy a údržba ,00 RP OSHI Opravy ,00 RP OSHI Služby spojené s opravami ,00 RP OSHI PB VI, Mariánská ulice - oprava VaK ,00 24 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 14022) o částku Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI-Březové Hory částka Kč a pro SDH Příbram I částka Kč) návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 14022) o částku Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI- Březové Hory částka Kč a pro SDH Příbram I částka Kč). Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Dotace na povodně 2013 SDH ,00 RP OOO Ochranné pomůcky ,00 RP OOO DHDM ,00 RP OOO Materiál ,00 RP OOO Ochranné pomůcky ,00 RP OOO DHDM ,00 7

8 25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.883/2013 Rada I. b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. odboru ekonomickému předloţit materiál na zasedání ZM dne ) Ţádost OSSZ o pronájem zasedací místnosti v Příbrami I Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.884/2013 pronájem zasedacího sálu za 100 Kč pro Okresní správu sociálního zabezpečení Příbram na den v čase od 08:00 do 09:30 h s tím, ţe úklid bude zajištěn. 27) Informace Státního fondu rozvoje bydlení ke zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb. R.usn.č.885/2013 Rada I. s c h v a l u j e podání ţádosti o zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb Příbram VI/26, Příbram IV/5, Příbram II/326, Příbram IV/4. vedoucí Městské realitní kanceláře vyřízení ţádostí u SFRB. 28) Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků bytů a nebytových prostorů R.usn.č.886/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit odpis dluhů uvedených v příloze. 29) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp. 114 R.usn.č.887/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114, ke dni 30) Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne R.usn.č.888/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit prodej nebytových prostor stávajícím nájemníkům na základě znaleckých posudků: Nebytová jednotka č. 301/103 nebytový prostor v domě čp. 301 Příbram V na stavebním pozemku p.č. 2024/1 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 301 Příbram V a 8

9 spoluvlastnického podílu na pozemku.., za cenu ,00 Kč. p.č. st. 2024/1 ve výši 132/20464 pro.., bytem Nebytová jednotka č. 67/101 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 65, 66, 67, 68, 69 a 70 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 919, 920, 921, 922, 923 a 924 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávajících se z domů č.p Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 919, 920, 921, 922, 923 a 924 ve výši 39/18610 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 71/101 nebytový prostor v v domě čp. 71 Příbram VII na stavebním pozemku p.č. 925 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 71 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 925 ve výši 463/10770 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 257/10 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 255, 256 a 257 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 1148, 1149 a 1150 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích st. p.č. st. 1148, 1149 a 1150 ve výši 175/8226 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 257/11 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 255, 256 a 257 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 1148, 1149 a 1150 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. st. 1148, 1149 a 1150 ve výši 119/8226 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 258/101 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 258 a 259 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č a 1152 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp. 258 a 259 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. st a 1152 ve výši 362/10252 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 471/101 nebytový prostor v v domě čp. 471 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 4235/5 a 4235/68 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 471 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 4235/5 a 4235/68 ve výši 329/7891 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 482/101 nebytový prostor v domě čp. 482 Příbram VII na stavebním pozemku p.č v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 482 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st ve výši 682/8311 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 95/101 nebytový prostor v domě čp. 95 Příbram VIII na stavebním pozemku p.č. 4236/31 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 95 Příbram VIII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1246/31 ve výši 1918/ pro p..., bytem.. a.., bytem.., za cenu ,00 Kč. 31) Ţádost Svazu tělesně postiţených v ČR, nájemník v Příbrami VII- 193, o schválení podnájmu Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.889/2013 Rada n e s c h v a l u j e podnájem v nebytovém prostoru STP v ČR v Příbrami VII/193 pro společnost Svaz tělesně postiţených Příbramsko. 32) Návrh na prodej objektu č.p. 41 a 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu V. Černého. Usn. nebylo přijato. 9

10 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Příbram a manţeli.. trvale bytem.. a.., trvale bytem.., na základě které město Příbram prodá manţelům.. a.. do jejich podílového spoluvlastnictví, a to manţelům.. jednou ideální polovinou a paní.. rovněţ jednou ideální polovinou budovu čp. 41, 42 v Příbrami VIII, Školní ul., postavenou na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram a parcely č. 4219/14 a č. 4219/15 v k. ú. Příbram, to vše za kupní cenu ve výši ,- Kč, kterou kupující uhradí podle svých podílů. Návrh nebyl přijat. hl. pro 3 proti 0 zdrţ. 4 Jednání RM opustil S. Chrastina počet členů RM 6. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.890/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í návrh na prodej objektu č.p. 41 a 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.891/2013 Rada hl. pro 5 proti 0 zdrţ. 1 u k l á d á městské realitní kanceláři předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Ţádost o vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k.ú. Březové Hory - Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram 8 R.usn.č.892/2013 Rada u d ě l u j e souhlas vlastníka pozemku města Příbram s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k.ú. Březové Hory, pro Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram 8, IČO: ) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře - k.ú. Příbram, k.ú. Březové Hory R.usn.č.893/2013 zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 4503/1, p.č. 4503/3, p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram, p.č. 455/15, p.č. 455/16, p.č. 455/39, p.č. 455/67 v k.ú. Březové Hory a umístění 1 ks kabelového pilíře na pozemku p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemky p.č. 4503/1 a p.č. 4503/3 v k.ú. Příbram - místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm 10

11 pozemek p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram - zeleň - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm - umístění 1 kabelového pilíře za cenu 5.000,- Kč/ks pozemky p.č. 455/15 a p.č. 455/39 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm pozemky p.č. 455/16 a p.č. 455/67 v k.ú. Březové Hory - zeleň - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 35) Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne R.usn.č.894/2013 částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne , kdy předmětem revokace je zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 12/3 v k.ú. Orlov ve prospěch jiných pozemků, a to nově p.č. 59/1 a p.č. 59/2 v k.ú. Orlov místo původně schváleného ve prospěch pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Orlov, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Jednání RM opustil Ing. Molnár počet členů RM 6. 36) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace - p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k.ú. Březové Hory R.usn.č.895/2013 zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti A + R s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 715/137 - účelová komunikace, zeleň - uloţení kříţením účelové kom., zeleně a podélné uloţení do účelové kom., zeleně za cenu 100,- Kč/bm pozemek p.č. 715/199 - místní komunikace III. tř., místní komunikace IV. tř. - chodník, zeleň - uloţení kříţením kom. III. tř. za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do kom. III. tř. za cenu 400,- Kč/bm - uloţení kříţením kom. IV. tř., zeleně a podélné uloţení do kom. IV. tř., zeleně za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 11

12 37) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Březové Hory, p.č. 638 R.usn.č.896/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 638 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch budovy bez čp/če, obč. vyb. na pozemku p.č. st. 499, pozemku p.č. st. 499 a pozemku p.č. 90, vše v k.ú. Březové Hory, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem nemovitostí, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 638 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - Prokopská, zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 38) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory - doprojednání R.usn.č.897/2013 Rada I. s c h v a l u j e zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 122/11 a p.č. 645/1 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. II. d o p o r u č u j e ZM schválit ve smyslu čl. II odst. 9 vnitřních "Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení uţívání nemovitostí - věcná břemena", sníţení finanční úhrady za zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 122/11 a p.č. 645/1 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: , za cenu ve výši 8,- Kč/bm. I odboru právnímu předloţit tento materiál k projednání v ZM dne ) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky - p.č. 620 v k.ú. Březové Hory R.usn.č.898/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 620 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch budovy č.p. 230 v části obce Příbram VI - Březové Hory postavené na pozemku p.č. st. 171 a pozemku p.č. st. 171, vše v k.ú. Březové Hory, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto 12

13 smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem nemovitostí, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 620 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - Pod Kovárnami, zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 50,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 40) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Orlov - p.č. 12/3 R.usn.č.899/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, p.č. 12/3 v k.ú. Orlov, ve prospěch pozemku p.č. 73 v k.ú. Orlov, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 12/3 - místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 50,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. Na jednání RM se vrátil Ing. Molnár počet členů RM 7. 41) Ţádost o doprojednání rozšíření schváleného způsobu uloţení kabelového vedení v k.ú. Kozičín - p.č. 235/1 R.usn.č.900/2013 rozšíření způsobu uloţení kabelového vedení na pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 235/1 v k.ú. Kozičín, který byl schválen RM dne , usn. č. 239/2007. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 235/1 v k.ú. Kozičín místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce 13

14 a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 42) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice, Příbram VI- Březové Hory s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému R.usn.č.901/2013 1) Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne mezi městem Příbram jako půjčitelem a panem Zdeňkem Čejkou, starostou Sboru dobrovolných hasičů - Březové Hory jako vypůjčitelem, a to na základě oboustranné dohody. 2) Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - vstupní chodby o výměře 7,1 m2, zasedací místnosti o výměře 102,1 m2, skladu o výměře 12,3 m2, kuchyňky o výměře 3,6 m2, chodby sociálního zázemí o výměře 2,2 m2, WC muţi o výměře 4,5 m2 a WC ţeny o výměře 4,3 m2, nacházejících se v budově bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, na pozemku p.č. st. 115/1, zastavěná plocha a nádvoří a v budově čp. 642 v Příbrami VI Březové Hory, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 115/12, zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k.ú. Březové Hory, mezi městem Příbram jako půjčitelem a Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, IČO: , jako vypůjčitelem, s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému. 43) Ţádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram R.usn.č.902/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit směnu pozemků pozemků vše v katastrálním území Příbram, a to: pozemků ve vlastnictví města Příbram - části pozemku p. č. 3203/3 o výměře 14 m2 z celkové výměry 2165 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/16 - části pozemku p. č. 3203/4 o výměře 67 m2 z celkové výměry 1106 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/19 - části pozemku p. č. 3176/5 o výměře 14 m2 z celkové výměry 896 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/72 - části pozemku p. č. 3176/52 o výměře 16 m2 z celkové výměry 44 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/89, za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČO část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 24 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/77 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 15 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/75 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 57 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/79 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 48 m2 z celkové výměry 767 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/80 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 231 m2 z celkové výměry 2361 m2 - dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 3203/5 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 73 m2 z celkové výměry 2361 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/18 - část pozemku p. č. 3176/1 o výměře 10 m2 z celkové výměry 5459 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/68 - část pozemku p. č. 1786/32 o výměře 12 m2 z celkové výměry 93 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl m p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 218 m2 z celkové výměry 2361 m2 - dle gpl. se jedná o nově 14

15 vzniklý díl l p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 10 m2 z celkové výměry 179 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl n p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 5 m2 z celkové výměry 179 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl z p. č. 1786/35 - část pozemku p. č. 1786/32 o výměře 8 m2 z celkové výměry 93 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl y p. č. 1786/35 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 4 m2 z celkové výměry 179 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl aa p. č. 1786/38 - část pozemku p. č. 1786/3 o výměře 1 m2 z celkové výměry 737 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl o p. č. 1786/38 s tím, ţe město Příbram doplatí Ředitelství silnic a dálnic ČR cenu za rozdílnou výměru ve výši Kč. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání zastupitelstva města Příbram dne ) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013 a nová ţádost o odprodej části pozemku p. č. 74/27 v k. ú. Příbram vč. zřízení věc. břemen Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.903/2013 Rada I. s c h v a l u j e revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013. II. d o p o r u č u j e ZM schválit 1) odprodej části pozemku p. č. 74/27 o výměře cca 6 m2 v katastrálním území Příbram, za cenu Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO ) zřízení věcného břemene uloţení nového kabelového vedení VN a NN přes pozemky p. č. 74/3, p. č. 74/1, p. č. 74/27 v k. ú. Příbram. Věcné břemeno za kaţdou přípojku bude oceněno dle "Zásad", a to: - u pozemků p. č. 74/1 a p. č. 74/27 (místní komunikace III. třídy Jiráskovy Sady, parkoviště) - uloţení: podélné do komunikace za cenu 400 Kč/bm, v ostatním pozemku (zeleni) za cenu 100 Kč/bm, kříţením - překopem za cenu Kč/bm, umístěním pojistkové skříně za cenu Kč/ks, - u pozemku p. č. 74/3 místní komunikace IV. třídy Třída Kpt. Olesinského, II/118, pravý chodník: uloţení do chodníku za cenu 100 Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů s tím, ţe odprodej části pozemku a zřízení věcného břemene budou řešeny smlouvami o smlouvách budoucích, v nichţ bude budoucí uzavření vlastních smluv vázáno na uskutečnění stavby energetického zařízení. hl. pro 4 proti 1 zdrţ. 2 45) Ţádost ČR ÚZSVM, Praha, o vyjádření města k přímému prodeji pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v k. ú. Příbram a k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Příbram R.usn.č.904/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit záměr výkupu pozemků p. č. 1282/4 a p. č.1282/7 v katastrálním území Příbram od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, IČO , za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který nechá vypracovat prodávající. 15

16 II. d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2774/2 v katastrálním území Příbram z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Příbram. I odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o směnu pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č o výměře cca 2100 m2 v k. ú. Příbram, případně výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.905/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory, který je ve vlastnictví paní.., bytem.., za cenu 301 Kč/m2. odboru právnímu předloţit tento materiál k projednání v ZM dne ) Ţádost o pronájem části pozemku p. č. 715/34 a části pozemku p. č. 715/33 v k. ú. Březové Hory a ţádost o souhlas s následným podnájmem těchto pozemků Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.906/2013 Rada I. n e s c h v a l u j e pronájem pozemků v katastrálním území Březové Hory: části pozemku p. č. 715/34 o vým. 3 m2, za cenu..kč/m2/rok a části pozemku p. č. 715/33 o vým. 10 m2, za cenu Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní.., bytem.. s tím, ţe: - můţe tyto pozemky dále podnajmout třetí osobě za podmínky, ţe je nebude podnajímat za cenu vyšší neţ je nájemné - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. II. s c h v a l u j e úhradu za bezesmluvní uţívání pozemků, a to části pozemku p. č. 715/34 o vým. 3 m2, za cenu 103 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 715/33 o výměře 10 m2, za cenu 103 Kč/m2/rok v katastrálním území Březové Hory paní.., bytem.., za 2 roky zpětně. 48) Ţádost o pronájem pozemků p. č. st a p. č. 436/26 v k. ú. Březové Hory Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.907/2013 pronájem pozemků vše v katastrálním území Březové Hory, a to: pozemku p. č. st. 1074, za cenu 10 Kč/m2/rok pozemku p. č. 436/26, za cenu 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní.., bytem.., s tím, ţe: - paní.. ve smlouvě o pronájmu pozemků prohlásí, ţe má s vlastníkem stavby vyřešenou formu realizace svého práva uţívání pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory (pokud jiţ v té době nebude stavbu sama vlastnit) - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 16

17 Jednání RM opustil Ing. Pikrt - počet členů RM 6, řízení jednání RM převzal MUDr. Šedivý. 49) Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory R.usn.č.908/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit sepsání souhlasného prohlášení, ve kterém město Příbram prohlásí, ţe jako vlastník pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory není vlastníkem stavby chatky na tomto pozemku postavené. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 172/7 o vým. cca 135 m2 a části p. č. 172/8 o vým. cca 1 m2 v katastrálním území Lazec R.usn.č.909/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej pozemků vše v katastrálním území Lazec, a to: části pozemku p. č. 172/7 o výměře cca 135 m2 (z celkové výměry 439 m2), za cenu 200 Kč/m2 a části pozemku p. č. 172/8 o výměře cca 1 m2 (z celkové výměry 6 m2), za cenu 200 Kč/m2, panu.., bytem.. s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 521/33 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.910/2013 Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 521/33 o výměře cca 1673 m2 z celkové výměry 1728 m2 v katastrálním území Březové Hory, za cenu..kč/m2, do SJM manţelů.., bytem odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne Na jednání RM se vrátil Ing. Pikrt počet členů RM 7. 52) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2, pozemku p. č. 2104/77 a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 vše v k. ú. Příbram R.usn.č.911/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej pozemků vše v k. ú. Příbram: části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2 z celkové výměry 112 m2, za cenu 500 Kč/m2, pozemku p. č. 2104/77 o výměře 124 m2, za cenu 500 Kč/m2, a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 z celkové výměry 171 m2, za cenu Kč/m2 společnosti BARANDOV s.r.o., se sídlem Orlov 79, Příbram, IČO , s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 17

18 odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o pronájem pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.912/2013 pronájem pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram, za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, panu.., trv. bytem.., s tím, ţe pan.. uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 54) Ţádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.913/2013 Rada I. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne s panem.., bytem.., ve kterém bude provedena změna z dosavadního předmětu pronájmu části pozemku p. č. 715/32 o výměře cca 6,5 m2 v k. ú. Březové Hory na následující předmět pronájmu pozemků vše v k. ú. Březové Hory: části pozemku p. č. 715/32 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry m2 a části pozemku p. č. 715/24 o výměře cca 5,5 m2 z celkové výměry 1976 m2 s tím, ţe pan.. uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč. odboru právnímu zapracovat do dodatku č. 1 k nájemní smlouvě upozornění na skutečnost, ţe stánek ve vlastnictví pana.. umístěný na předmětných částech pozemků se nachází na stávající trase plynovodu, který má být rekonstruován, a to jiţ v roce 2014, a ţe v případě, ţe z důvodu této rekonstrukce bude muset být stánek přemístěn či bude jinak znemoţněn nebo omezen jeho provoz, nebude pan.. z tohoto důvodu vznášet vůči městu Příbram ţádné nároky z důvodu existence nájemního vztahu. 55) Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt R.usn.č.914/2013 předloţenou ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci na rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt pro organizaci Knihovny Jana Drdy. 56) Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru knih pro Knihovnu Jana Drdy R.usn.č.915/2013 předloţenou ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru darovaných knih pro organizaci Knihovny Jana Drdy. MUDr. Šedivý předal řízení jednání RM Ing. Pikrtovi. 18

19 57) Jmenování Řídící pracovní skupiny a Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let a Jednací řády R.usn.č.916/2013 1) jmenný seznam členů Řídící pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let dle předloţeného návrhu, 2) Jednací řád Řídící pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let , 3) Jednací řád Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let po úpravě. 58) Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2014 R.usn.č.917/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM 1) vyhlásit 1. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2014, 2) stanovit následující podmínky výběrového řízení: a) 1. výběrové řízení proběhne dne , b) lhůta pro podávání ţádostí je stanovena do dne , c) obsah ţádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2008, čl. 5 odst. 3, ve znění OZV č. 1/2013 a č. 2/2013, d) ţádosti se podávají na formuláři, který je k dipozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém a na webových stránkách města Příbram 59) Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření R.usn.č.918/2013 předání movitého majetku, jehoţ celková hodnota činí ,91 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření. 60) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.919/2013 Rada I. s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt,.. na 1 rok, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt,.. na 1 rok, 3) výměnu bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 152, 1+1, nájemnice.. a bytu č. 16 v Příbrami III, Milínská 107, 1+0, nájemník.., 4) zařazení uvolněného bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 38,00 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální, 5) zařazení uvolněného bytu č. 14 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+1, 58,88 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální, 6) zařazení uvolněného bytu č. 4 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 2+0, 63,89 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální. II. b e r e n a v ě d o m í 1) ţádost.. o směnu bytu č. 42 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, za byt, který by vyhovoval zdravotnímu stavu jejího syna.., 19

20 2) ţádost..,.., o záměnu bytu, 1+0, 37,61 m², byt pro příjmově vymezené osoby, za uvolněný byt č. 4 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 2+0, 63,89 m². Jednání RM opustil Ing. Pikrt - počet členů RM 6, řízení jednání RM převzal MUDr. Šedivý. 61) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami IV, Čs. armády čp. 145 MB FVE Višňová s. r. o. R.usn.č.920/2013 Rada n e s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor společnosti MB -FVE Višňová s.r.o v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 145, dohodou. Na jednání RM se vrátil Ing. Pikrt, který převzal řízení jednání RM - počet členů RM 7. 62) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2014 R.usn.č.921/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit cenu vodného na rok 2014 ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2014 ve výši 23,14 Kč/m3 bez DPH. 63) ČOV Příbram licence na výrobu elektřiny Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.922/2013 Rada n e s c h v a l u j e čerpání finanční podpory za výrobu elektřiny v kogeneračních jednotkách ČOV Příbram společností 1. SčV, a.s. 64) Komise RM R.usn.č.923/2013 Rada j m e n u j e člena Komise bezpečnostní a dopravní: p. Zdeňka Havrančíka, Příbram VII 192. R.usn.č.924/2013 Rada j m e n u j e člena Komise pro ţivotní prostředí a ekologii: p. Romana Havasiho, Příbram VII 325. Usn. nebylo přijato. Rada j m e n u j e člena Komise kulturní, letopisecké a památkové: p. Radka Ctibora, Příbram III

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.11.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 21.10.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.07.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 19.05.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

U s n e s e n í. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 15,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 15,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 31.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 29.09.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.09.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.11.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.05.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.09.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.08.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.05.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.10.2016

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 23.09.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 24.10.2014

Více

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.10.2015

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 28.12.2015

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Přítomni: Předseda: Petr Pintner Členové: Ing. Jiří Hacaperka, Zdeněk Havrančík, Ing. Jan Mára, Mgr. Marek Školoud, Karel

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.12.2016

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 22. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy, konaného dne 21.11.2016 ve společenské místnosti kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 29.02.2016

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.02.2015

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

U s n e s e n í. ze 3. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15.1. 2007 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 3. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15.1. 2007 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I 3. zasedání ZM Příbram 15.1.2007 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.03.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

U s n e s e n í. z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.12.2015

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.02.2016

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více