Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina Ing. Juraj Molnár 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Mimořádné odměny členům JSDHO 7. Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 2. etapa 8. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok Ţádost ředitele ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru 10. Kronika města Příbram za r Ţádost o dotaci (Kiwanis klub) 12. Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Pohádka 13. Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Klubíčko 14. Návrh na přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 16. Ţádost o řešení bytové situace rodiny Ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením 18. Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník 19. Ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 20. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 21. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 22. Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS 23. Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády) 24. Rozpočtové změny 25. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 26. Ţádost OSSZ o pronájem zasedací místnosti v Příbrami I Informace Státního fondu rozvoje bydlení ke zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb. 28. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků bytů a nebytových prostorů 29. Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne Ţádost Svazu tělesně postiţených v ČR, nájemník v Příbrami VII - 193, o schválení podnájmu 32. Návrh na prodej objektů č.p. 41, 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k.ú. Příbram 33. Ţádost o vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k. ú. Březové Hory - Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře - k.ú. Příbram, k.ú. Březové Hory 1

2 35. Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace - p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k. ú. Březové Hory 37. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Březové Hory, p.č Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory doprojednání 39. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky - p. č. 620 v k.ú. Březové Hory 40. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k. ú. Orlov - p.č. 12/3 41. Ţádost o doprojednání rozšíření schváleného způsobu uloţení kabelového vedení v k.ú. Kozičín - p. č. 235/1 42. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice, Příbram VI Březové Hory s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému 43. Ţádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram 44. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013 a nová ţádost o odprodej části pozemku p. č. 74/27 v k. ú. Příbram vč. zřízení věc. břemen 45. Ţádost ČR ÚZSVM, Praha, o vyjádření města k přímému prodeji pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v k. ú. Příbram a k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Příbram 46. Ţádost o směnu pozemků p. č. 71 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č o výměře cca 2100 m2 v k. ú. Příbram, případně výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory 47. Ţádost o pronájem části pozemku p. č. 715/34 a části pozemku p. č. 715/33 v k. ú. Březové Hory a ţádost o souhlas s následným podnájmem těchto pozemků 48. Ţádost o pronájem pozemků p. č. st a p. č. 436/26 v k. ú. Březové Hory 49. Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory 50. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 172/7 o vým. cca 135 m2 a části p. č. 172/8 o vým. cca 1 m2 v katastrálním území Lazec 51. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 521/33 v k. ú. Březové Hory 52. Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2, pozemku p. č. 2104/77 a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 vše v k. ú. Příbram 53. Ţádost o pronájem pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram 54. Ţádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt 56. Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru knih pro Knihovnu Jana Drdy 57. Jmenování Řídící pracovní skupiny a Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let a Jednací řády 58. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření 60. Návrh z jednání bytové komise ze dne Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami IV, Čs. armády čp. 145 MB FVE Višňová s.r.o. 62. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok ČOV Příbram licence na výrobu elektřiny 64. Komise RM 65. Finanční výbor ZM 66. Návrh programu 21. zasedání ZM dne Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor v objektu MŠ 28. října 55, Příbram VII 68. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor Mateřská škola Pohádka, Hradební Nabídka na odkup objektu Prokopka na Březových Horách 70. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne , o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry 71. Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce válečného hrobu Příbram, Hvězdička 73. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram 74. Pojmenování ulic v lokalitě Sázky Barandov 75. Zřízení věcného břemene u pozemku parc. č. 3245/6 76. Realizace energetických úspor MŠ Pohádka, MŠ Speciální, MŠ Perníková chaloupka, změnový list č Realizace energetických úspor ZUŠ A. Dvořáka, MŠ Klubíčko, změnový list č. 1 2

3 78. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor v objektu MŠ Klubíčko 79. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení vedení horkovodu v k. ú. Březové Hory, p. č. 715/30 a p. č. 715/ Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací 81. Městské lesy s.r.o. 82. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 83. Přijetí dotace ze SFŢP ČR na projekt Realizace energetických úspor Mateřská škola Speciální, Hradební 67, Příbram I 84. Různé R.usn.č.862/2013 program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace Jednání RM opustil M. Poulíček - počet členů RM 6. 6) Mimořádné odměny členům JSDHO R.usn.č.863/2013 vyplacení mimořádných odměn členům JSDHO v celkové výši ,- Kč dle přiloţeného seznamu. Na jednání RM se vrátil M. Poulíček - počet členů RM 7. 7) Ţádost o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami 2. etapa R.usn.č.864/2013 1) podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy na projekt Rekonstrukce místních komunikací 2. etapa, 2) uzavření smlouvy o partnerství s Okresní hospodářskou komorou v Příbrami, Centrem pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. (pobočka Příbram I), Hornickým muzeem Příbram a společností Arriva Praha s.r.o. 8) Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM pro rok 2014 R.usn.č.865/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM stanovit neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM pro rok 2014 ve výši ,- Kč/rok/zastupitel. Tato částka bude rozdělena na měsíční období a bude vyplácena měsíčně. 3

4 odboru org. a vnitřních věcí předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města ) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru R.usn.č.866/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím finančního daru pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 ve výši ,- Kč od SRPŠ při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, který bude pouţit pro potřeby ţáků školy. 10) Kronika města Příbram za r R.usn.č.867/2013 předloţenou Kroniku města Příbram za rok ) Ţádost o dotaci (Kiwanis klub) Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.868/2013 Rada n e s c h v a l u j e poskytnutí dotace pro Kiwanis klub Příbram o. s., Druţstevní 277, Příbram V, IČ ) Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Pohádka R.usn.č.869/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím daru - 5 ks panenek v hodnotě 3 286, - Kč od pana.. pro děti v Mateřské škole Pohádka. 13) Ţádost o souhlas s přijetím daru MŠ Klubíčko R.usn.č.870/2013 Rada s o u h l a s í s přijetím finančního daru ve výši 3 000,- Kč na zakoupení venkovního domku od.. a radiomagnetofon v hodnotě 2090,- Kč od.. pro vyuţití při hudebně - pohybových aktivitách dětí. 14) Návrh na přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní.. R.usn.č.871/2013 přidělení bytu č. 49 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní 4

5 15) Ţádost o udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrzích V. Černého a MUDr. Šedivého. R.usn.č.872/2013 Rada I. n e s c h v a l u j e udělení výjimky pro zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní městské realitní kanceláři nalézt alternativní řešení. 16) Ţádost o řešení bytové situace rodiny.. Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. R.usn.č.873/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í ţádost o řešení bytové situace rodiny... 17) Ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením Hlasováno o návrhu V. Černého. R.usn.č.874/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost organizace KROK o finanční dar na akci pořádanou pro děti a mladé lidi s postiţením. 18) Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník R.usn.č.875/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních sluţeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník. 19) Ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.876/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o opětovné zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní... 20) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.877/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro paní 5

6 21) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana.. Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.878/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana 22) Ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana.. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.879/2013 Rada n e s c h v a l u j e ţádost o zařazení do pořadníku ţadatelů o umístění do DPS, pro pana 23) Spolupráce města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (Úřadem vlády) R.usn.č.880/2013 Rada I. b e r e n a v ě d o m í výzvu Agentury pro sociální začleňování o spolupráci s městem Příbram na 3 roky. II. d o p o r u č u j e ZM schválit výzvu Agentury pro sociální začleňování o spolupráci s městem Příbram na 3 roky. I odboru sociálních věcí a zdravotnictví tento materiál předloţit na zasedání ZM ) Rozpočtové změny (a e) R.usn.č.881/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM 24 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů kapitoly OE (dotace) z důvodu přijetí investiční účelové dotace ve výši ,68 Kč na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/ schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) z důvodu přijetí investiční účelové dotace ve výši ,68 Kč na projekt s názvem: Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/ Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Investiční dotace EU na místní komunikace ,68 RP OE Předpoklad ,68 R.usn.č.882/ b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE o částku ,- a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly KJD ve stejné výši návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE o částku ,--Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly KJD ve stejné výši. 6

7 Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP KJD Neinvestiční dotace - KÚ SK ,00 RP OE "Zajištění regionálch funkcí knihoven ve Středočeském kraji" ,00 24 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 98011) o částku ,-- Kč a výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 98011) o částku ,-- Kč a výdajů kapitoly 718 OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 Změna se v rozpočtu města promítne takto: účelový prvek č. pož. kapitola paragraf pol. popis částka změny znak rozpočtu RP OOO DHDM ,00 RP OOO Ochranné pomůcky 3 120,00 RP OE Povodně ,00 24 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly OSHI návrh změny rozpočtu města na rok 2013 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 OSHI. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OSHI Stroje, přístroje a zařízení ,00 RP OSHI Veřejné osvětlení ,00 RP OSHI Opravy MŠ ,00 RP OSHI Opravy SZM ,00 RP OSHI GIS - pasport MK ,00 RP OSHI Místní komunikace - opravy a údržba ,00 RP OSHI Opravy ,00 RP OSHI Služby spojené s opravami ,00 RP OSHI PB VI, Mariánská ulice - oprava VaK ,00 24 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 14022) o částku Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI-Březové Hory částka Kč a pro SDH Příbram I částka Kč) návrh změny rozpočtu města na rok 2013, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 14022) o částku Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OOO ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR na pokrytí mimořádných finančních výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 (pro SDH Příbram VI- Březové Hory částka Kč a pro SDH Příbram I částka Kč). Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Dotace na povodně 2013 SDH ,00 RP OOO Ochranné pomůcky ,00 RP OOO DHDM ,00 RP OOO Materiál ,00 RP OOO Ochranné pomůcky ,00 RP OOO DHDM ,00 7

8 25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.883/2013 Rada I. b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. odboru ekonomickému předloţit materiál na zasedání ZM dne ) Ţádost OSSZ o pronájem zasedací místnosti v Příbrami I Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.884/2013 pronájem zasedacího sálu za 100 Kč pro Okresní správu sociálního zabezpečení Příbram na den v čase od 08:00 do 09:30 h s tím, ţe úklid bude zajištěn. 27) Informace Státního fondu rozvoje bydlení ke zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb. R.usn.č.885/2013 Rada I. s c h v a l u j e podání ţádosti o zkrácení vázací doby u bytů z programů podpor SFRB dle nařízení vlády č. 209/2013 Sb Příbram VI/26, Příbram IV/5, Příbram II/326, Příbram IV/4. vedoucí Městské realitní kanceláře vyřízení ţádostí u SFRB. 28) Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků bytů a nebytových prostorů R.usn.č.886/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit odpis dluhů uvedených v příloze. 29) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, Čechovská čp. 114 R.usn.č.887/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp. 114, ke dni 30) Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č. 590/2013/ZM ze dne R.usn.č.888/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit prodej nebytových prostor stávajícím nájemníkům na základě znaleckých posudků: Nebytová jednotka č. 301/103 nebytový prostor v domě čp. 301 Příbram V na stavebním pozemku p.č. 2024/1 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 301 Příbram V a 8

9 spoluvlastnického podílu na pozemku.., za cenu ,00 Kč. p.č. st. 2024/1 ve výši 132/20464 pro.., bytem Nebytová jednotka č. 67/101 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 65, 66, 67, 68, 69 a 70 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 919, 920, 921, 922, 923 a 924 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávajících se z domů č.p Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 919, 920, 921, 922, 923 a 924 ve výši 39/18610 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 71/101 nebytový prostor v v domě čp. 71 Příbram VII na stavebním pozemku p.č. 925 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 71 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st. 925 ve výši 463/10770 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 257/10 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 255, 256 a 257 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 1148, 1149 a 1150 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích st. p.č. st. 1148, 1149 a 1150 ve výši 175/8226 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 257/11 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 255, 256 a 257 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 1148, 1149 a 1150 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. st. 1148, 1149 a 1150 ve výši 119/8226 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 258/101 nebytový prostor v budově sestávající se z domů čp. 258 a 259 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č a 1152 v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budov sestávající se z domů čp. 258 a 259 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. st a 1152 ve výši 362/10252 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 471/101 nebytový prostor v v domě čp. 471 Příbram VII na stavebních pozemcích p.č. 4235/5 a 4235/68 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 471 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 4235/5 a 4235/68 ve výši 329/7891 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 482/101 nebytový prostor v domě čp. 482 Příbram VII na stavebním pozemku p.č v k.ú. Březové Hory včetně podílu na společných částech budovy čp. 482 Příbram VII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. st ve výši 682/8311 pro p..., bytem.., za cenu ,00 Kč. Nebytová jednotka č. 95/101 nebytový prostor v domě čp. 95 Příbram VIII na stavebním pozemku p.č. 4236/31 v k.ú. Příbram včetně podílu na společných částech budovy čp. 95 Příbram VIII a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1246/31 ve výši 1918/ pro p..., bytem.. a.., bytem.., za cenu ,00 Kč. 31) Ţádost Svazu tělesně postiţených v ČR, nájemník v Příbrami VII- 193, o schválení podnájmu Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.889/2013 Rada n e s c h v a l u j e podnájem v nebytovém prostoru STP v ČR v Příbrami VII/193 pro společnost Svaz tělesně postiţených Příbramsko. 32) Návrh na prodej objektu č.p. 41 a 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu V. Černého. Usn. nebylo přijato. 9

10 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Příbram a manţeli.. trvale bytem.. a.., trvale bytem.., na základě které město Příbram prodá manţelům.. a.. do jejich podílového spoluvlastnictví, a to manţelům.. jednou ideální polovinou a paní.. rovněţ jednou ideální polovinou budovu čp. 41, 42 v Příbrami VIII, Školní ul., postavenou na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram a parcely č. 4219/14 a č. 4219/15 v k. ú. Příbram, to vše za kupní cenu ve výši ,- Kč, kterou kupující uhradí podle svých podílů. Návrh nebyl přijat. hl. pro 3 proti 0 zdrţ. 4 Jednání RM opustil S. Chrastina počet členů RM 6. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.890/2013 Rada b e r e n a v ě d o m í návrh na prodej objektu č.p. 41 a 42 v Příbrami VIII, ul. Školní, na parcelách č. 4219/14 a 4219/15 včetně pozemků č. 4219/14 a 4219/15 v k. ú. Příbram. Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.891/2013 Rada hl. pro 5 proti 0 zdrţ. 1 u k l á d á městské realitní kanceláři předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města dne ) Ţádost o vydání souhlasu vlastníka pozemku s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k.ú. Březové Hory - Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram 8 R.usn.č.892/2013 Rada u d ě l u j e souhlas vlastníka pozemku města Příbram s umístěním plynové trubky nad částí pozemku p.č. 715/163 v k.ú. Březové Hory, pro Společenství vlastníků Čechovská 111, Příbram 8, IČO: ) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a umístění kabelového pilíře - k.ú. Příbram, k.ú. Březové Hory R.usn.č.893/2013 zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 4503/1, p.č. 4503/3, p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram, p.č. 455/15, p.č. 455/16, p.č. 455/39, p.č. 455/67 v k.ú. Březové Hory a umístění 1 ks kabelového pilíře na pozemku p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemky p.č. 4503/1 a p.č. 4503/3 v k.ú. Příbram - místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm 10

11 pozemek p.č. 4513/1 v k.ú. Příbram - zeleň - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm - umístění 1 kabelového pilíře za cenu 5.000,- Kč/ks pozemky p.č. 455/15 a p.č. 455/39 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm pozemky p.č. 455/16 a p.č. 455/67 v k.ú. Březové Hory - zeleň - uloţení kříţením ost. plochy a podélné uloţení do ost. plochy za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 35) Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne R.usn.č.894/2013 částečnou revokaci usnesení RM č. 373/2013 ze dne , kdy předmětem revokace je zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek p.č. 12/3 v k.ú. Orlov ve prospěch jiných pozemků, a to nově p.č. 59/1 a p.č. 59/2 v k.ú. Orlov místo původně schváleného ve prospěch pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Orlov, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Jednání RM opustil Ing. Molnár počet členů RM 6. 36) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace - p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k.ú. Březové Hory R.usn.č.895/2013 zřízení věcného břemene uloţené dešťové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 715/137 a p.č. 715/199 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti A + R s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 715/137 - účelová komunikace, zeleň - uloţení kříţením účelové kom., zeleně a podélné uloţení do účelové kom., zeleně za cenu 100,- Kč/bm pozemek p.č. 715/199 - místní komunikace III. tř., místní komunikace IV. tř. - chodník, zeleň - uloţení kříţením kom. III. tř. za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do kom. III. tř. za cenu 400,- Kč/bm - uloţení kříţením kom. IV. tř., zeleně a podélné uloţení do kom. IV. tř., zeleně za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 11

12 37) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Březové Hory, p.č. 638 R.usn.č.896/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 638 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch budovy bez čp/če, obč. vyb. na pozemku p.č. st. 499, pozemku p.č. st. 499 a pozemku p.č. 90, vše v k.ú. Březové Hory, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem nemovitostí, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 638 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - Prokopská, zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 1 500,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 100,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 38) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení v k.ú. Březové Hory - doprojednání R.usn.č.897/2013 Rada I. s c h v a l u j e zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 122/11 a p.č. 645/1 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. II. d o p o r u č u j e ZM schválit ve smyslu čl. II odst. 9 vnitřních "Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení uţívání nemovitostí - věcná břemena", sníţení finanční úhrady za zřízení věcného břemene uloţeného plynárenského zařízení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 122/11 a p.č. 645/1 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: , za cenu ve výši 8,- Kč/bm. I odboru právnímu předloţit tento materiál k projednání v ZM dne ) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky - p.č. 620 v k.ú. Březové Hory R.usn.č.898/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 620 v k.ú. Březové Hory, ve prospěch budovy č.p. 230 v části obce Příbram VI - Březové Hory postavené na pozemku p.č. st. 171 a pozemku p.č. st. 171, vše v k.ú. Březové Hory, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto 12

13 smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem nemovitostí, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 620 v k.ú. Březové Hory - místní komunikace III. tř. - Pod Kovárnami, zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 50,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 40) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kanalizační přípojky v k.ú. Orlov - p.č. 12/3 R.usn.č.899/2013 zřízení věcného břemene uloţení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, p.č. 12/3 v k.ú. Orlov, ve prospěch pozemku p.č. 73 v k.ú. Orlov, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 12/3 - místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu 700,- Kč/bm - uloţení kříţením ost. pozemku (zeleně) za cenu 50,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. Na jednání RM se vrátil Ing. Molnár počet členů RM 7. 41) Ţádost o doprojednání rozšíření schváleného způsobu uloţení kabelového vedení v k.ú. Kozičín - p.č. 235/1 R.usn.č.900/2013 rozšíření způsobu uloţení kabelového vedení na pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to p.č. 235/1 v k.ú. Kozičín, který byl schválen RM dne , usn. č. 239/2007. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p.č. 235/1 v k.ú. Kozičín místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu 1500,- Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400,- Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce 13

14 a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 42) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice, Příbram VI- Březové Hory s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému R.usn.č.901/2013 1) Ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne mezi městem Příbram jako půjčitelem a panem Zdeňkem Čejkou, starostou Sboru dobrovolných hasičů - Březové Hory jako vypůjčitelem, a to na základě oboustranné dohody. 2) Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - vstupní chodby o výměře 7,1 m2, zasedací místnosti o výměře 102,1 m2, skladu o výměře 12,3 m2, kuchyňky o výměře 3,6 m2, chodby sociálního zázemí o výměře 2,2 m2, WC muţi o výměře 4,5 m2 a WC ţeny o výměře 4,3 m2, nacházejících se v budově bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování, na pozemku p.č. st. 115/1, zastavěná plocha a nádvoří a v budově čp. 642 v Příbrami VI Březové Hory, jiná stavba, na pozemku p.č. st. 115/12, zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k.ú. Březové Hory, mezi městem Příbram jako půjčitelem a Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory, IČO: , jako vypůjčitelem, s umoţněním dalšího přenechání věci do výpůjčky jinému. 43) Ţádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram R.usn.č.902/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit směnu pozemků pozemků vše v katastrálním území Příbram, a to: pozemků ve vlastnictví města Příbram - části pozemku p. č. 3203/3 o výměře 14 m2 z celkové výměry 2165 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/16 - části pozemku p. č. 3203/4 o výměře 67 m2 z celkové výměry 1106 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/19 - části pozemku p. č. 3176/5 o výměře 14 m2 z celkové výměry 896 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/72 - části pozemku p. č. 3176/52 o výměře 16 m2 z celkové výměry 44 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/89, za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, IČO část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 24 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/77 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 15 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/75 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 57 m2 z celkové výměry 767 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/79 - část pozemku p. č. 3176/45 o výměře 48 m2 z celkové výměry 767 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/80 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 231 m2 z celkové výměry 2361 m2 - dle gpl. se jedná o pozemek p. č. 3203/5 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 73 m2 z celkové výměry 2361 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3203/18 - část pozemku p. č. 3176/1 o výměře 10 m2 z celkové výměry 5459 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3176/68 - část pozemku p. č. 1786/32 o výměře 12 m2 z celkové výměry 93 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl m p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 3203/5 o výměře 218 m2 z celkové výměry 2361 m2 - dle gpl. se jedná o nově 14

15 vzniklý díl l p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 10 m2 z celkové výměry 179 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl n p. č. 1786/32 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 5 m2 z celkové výměry 179 m2 dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl z p. č. 1786/35 - část pozemku p. č. 1786/32 o výměře 8 m2 z celkové výměry 93 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl y p. č. 1786/35 - část pozemku p. č. 1786/35 o výměře 4 m2 z celkové výměry 179 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl aa p. č. 1786/38 - část pozemku p. č. 1786/3 o výměře 1 m2 z celkové výměry 737 m2 - dle gpl. se jedná o nově vzniklý díl o p. č. 1786/38 s tím, ţe město Příbram doplatí Ředitelství silnic a dálnic ČR cenu za rozdílnou výměru ve výši Kč. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání zastupitelstva města Příbram dne ) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013 a nová ţádost o odprodej části pozemku p. č. 74/27 v k. ú. Příbram vč. zřízení věc. břemen Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.903/2013 Rada I. s c h v a l u j e revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne , č. usn. 110/2013. II. d o p o r u č u j e ZM schválit 1) odprodej části pozemku p. č. 74/27 o výměře cca 6 m2 v katastrálním území Příbram, za cenu Kč/m2, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO ) zřízení věcného břemene uloţení nového kabelového vedení VN a NN přes pozemky p. č. 74/3, p. č. 74/1, p. č. 74/27 v k. ú. Příbram. Věcné břemeno za kaţdou přípojku bude oceněno dle "Zásad", a to: - u pozemků p. č. 74/1 a p. č. 74/27 (místní komunikace III. třídy Jiráskovy Sady, parkoviště) - uloţení: podélné do komunikace za cenu 400 Kč/bm, v ostatním pozemku (zeleni) za cenu 100 Kč/bm, kříţením - překopem za cenu Kč/bm, umístěním pojistkové skříně za cenu Kč/ks, - u pozemku p. č. 74/3 místní komunikace IV. třídy Třída Kpt. Olesinského, II/118, pravý chodník: uloţení do chodníku za cenu 100 Kč/bm. S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za účelem realizace-vybudování zařízení (právo provést stavbu), zajištění oprav, údrţby, rekonstrukce a likvidace výše uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů s tím, ţe odprodej části pozemku a zřízení věcného břemene budou řešeny smlouvami o smlouvách budoucích, v nichţ bude budoucí uzavření vlastních smluv vázáno na uskutečnění stavby energetického zařízení. hl. pro 4 proti 1 zdrţ. 2 45) Ţádost ČR ÚZSVM, Praha, o vyjádření města k přímému prodeji pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v k. ú. Příbram a k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2774/2 v k. ú. Příbram R.usn.č.904/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit záměr výkupu pozemků p. č. 1282/4 a p. č.1282/7 v katastrálním území Příbram od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, IČO , za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který nechá vypracovat prodávající. 15

16 II. d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2774/2 v katastrálním území Příbram z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Příbram. I odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o směnu pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory za část pozemku p. č o výměře cca 2100 m2 v k. ú. Příbram, případně výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.905/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit výkup pozemku p. č. 71 v k. ú. Březové Hory, který je ve vlastnictví paní.., bytem.., za cenu 301 Kč/m2. odboru právnímu předloţit tento materiál k projednání v ZM dne ) Ţádost o pronájem části pozemku p. č. 715/34 a části pozemku p. č. 715/33 v k. ú. Březové Hory a ţádost o souhlas s následným podnájmem těchto pozemků Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.906/2013 Rada I. n e s c h v a l u j e pronájem pozemků v katastrálním území Březové Hory: části pozemku p. č. 715/34 o vým. 3 m2, za cenu..kč/m2/rok a části pozemku p. č. 715/33 o vým. 10 m2, za cenu Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní.., bytem.. s tím, ţe: - můţe tyto pozemky dále podnajmout třetí osobě za podmínky, ţe je nebude podnajímat za cenu vyšší neţ je nájemné - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. II. s c h v a l u j e úhradu za bezesmluvní uţívání pozemků, a to části pozemku p. č. 715/34 o vým. 3 m2, za cenu 103 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 715/33 o výměře 10 m2, za cenu 103 Kč/m2/rok v katastrálním území Březové Hory paní.., bytem.., za 2 roky zpětně. 48) Ţádost o pronájem pozemků p. č. st a p. č. 436/26 v k. ú. Březové Hory Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.907/2013 pronájem pozemků vše v katastrálním území Březové Hory, a to: pozemku p. č. st. 1074, za cenu 10 Kč/m2/rok pozemku p. č. 436/26, za cenu 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní.., bytem.., s tím, ţe: - paní.. ve smlouvě o pronájmu pozemků prohlásí, ţe má s vlastníkem stavby vyřešenou formu realizace svého práva uţívání pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory (pokud jiţ v té době nebude stavbu sama vlastnit) - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 16

17 Jednání RM opustil Ing. Pikrt - počet členů RM 6, řízení jednání RM převzal MUDr. Šedivý. 49) Ţádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory R.usn.č.908/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit sepsání souhlasného prohlášení, ve kterém město Příbram prohlásí, ţe jako vlastník pozemku p. č. st v k. ú. Březové Hory není vlastníkem stavby chatky na tomto pozemku postavené. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 172/7 o vým. cca 135 m2 a části p. č. 172/8 o vým. cca 1 m2 v katastrálním území Lazec R.usn.č.909/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej pozemků vše v katastrálním území Lazec, a to: části pozemku p. č. 172/7 o výměře cca 135 m2 (z celkové výměry 439 m2), za cenu 200 Kč/m2 a části pozemku p. č. 172/8 o výměře cca 1 m2 (z celkové výměry 6 m2), za cenu 200 Kč/m2, panu.., bytem.. s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 521/33 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.910/2013 Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 521/33 o výměře cca 1673 m2 z celkové výměry 1728 m2 v katastrálním území Březové Hory, za cenu..kč/m2, do SJM manţelů.., bytem odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne Na jednání RM se vrátil Ing. Pikrt počet členů RM 7. 52) Ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2, pozemku p. č. 2104/77 a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 vše v k. ú. Příbram R.usn.č.911/2013 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej pozemků vše v k. ú. Příbram: části pozemku p. č. 2104/65 o vým. cca 67 m2 z celkové výměry 112 m2, za cenu 500 Kč/m2, pozemku p. č. 2104/77 o výměře 124 m2, za cenu 500 Kč/m2, a části pozemku p. č. 4108/1 o vým. cca 74 m2 z celkové výměry 171 m2, za cenu Kč/m2 společnosti BARANDOV s.r.o., se sídlem Orlov 79, Příbram, IČO , s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 17

18 odboru právnímu předloţit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne ) Ţádost o pronájem pozemku p. č. 4170/80 v k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.912/2013 pronájem pozemku p. č. 4170/80 v katastrálním území Příbram, za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, panu.., trv. bytem.., s tím, ţe pan.. uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 54) Ţádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.913/2013 Rada I. s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne s panem.., bytem.., ve kterém bude provedena změna z dosavadního předmětu pronájmu části pozemku p. č. 715/32 o výměře cca 6,5 m2 v k. ú. Březové Hory na následující předmět pronájmu pozemků vše v k. ú. Březové Hory: části pozemku p. č. 715/32 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry m2 a části pozemku p. č. 715/24 o výměře cca 5,5 m2 z celkové výměry 1976 m2 s tím, ţe pan.. uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši Kč. odboru právnímu zapracovat do dodatku č. 1 k nájemní smlouvě upozornění na skutečnost, ţe stánek ve vlastnictví pana.. umístěný na předmětných částech pozemků se nachází na stávající trase plynovodu, který má být rekonstruován, a to jiţ v roce 2014, a ţe v případě, ţe z důvodu této rekonstrukce bude muset být stánek přemístěn či bude jinak znemoţněn nebo omezen jeho provoz, nebude pan.. z tohoto důvodu vznášet vůči městu Příbram ţádné nároky z důvodu existence nájemního vztahu. 55) Ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci pro rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt R.usn.č.914/2013 předloţenou ţádost o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti na Středočeský kraj o dotaci na rok 2014 z Fondu kultury a obnovy památek na projekt pro organizaci Knihovny Jana Drdy. 56) Ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru knih pro Knihovnu Jana Drdy R.usn.č.915/2013 předloţenou ţádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru darovaných knih pro organizaci Knihovny Jana Drdy. MUDr. Šedivý předal řízení jednání RM Ing. Pikrtovi. 18

19 57) Jmenování Řídící pracovní skupiny a Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let a Jednací řády R.usn.č.916/2013 1) jmenný seznam členů Řídící pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let dle předloţeného návrhu, 2) Jednací řád Řídící pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let , 3) Jednací řád Pracovních skupin pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let po úpravě. 58) Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2014 R.usn.č.917/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM 1) vyhlásit 1. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2014, 2) stanovit následující podmínky výběrového řízení: a) 1. výběrové řízení proběhne dne , b) lhůta pro podávání ţádostí je stanovena do dne , c) obsah ţádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2008, čl. 5 odst. 3, ve znění OZV č. 1/2013 a č. 2/2013, d) ţádosti se podávají na formuláři, který je k dipozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém a na webových stránkách města Příbram 59) Návrh na předání majetku MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření R.usn.č.918/2013 předání movitého majetku, jehoţ celková hodnota činí ,91 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Příbram VII, Jana Drdy 496 k hospodaření. 60) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.919/2013 Rada I. s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt,.. na 1 rok, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt,.. na 1 rok, 3) výměnu bytu č. 3 v Příbrami IV, Březnická 152, 1+1, nájemnice.. a bytu č. 16 v Příbrami III, Milínská 107, 1+0, nájemník.., 4) zařazení uvolněného bytu č. 2 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, 38,00 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální, 5) zařazení uvolněného bytu č. 14 v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+1, 58,88 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální, 6) zařazení uvolněného bytu č. 4 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 2+0, 63,89 m², dle Zásad jako byt pro příjmově vymezené osoby sociální. II. b e r e n a v ě d o m í 1) ţádost.. o směnu bytu č. 42 v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, za byt, který by vyhovoval zdravotnímu stavu jejího syna.., 19

20 2) ţádost..,.., o záměnu bytu, 1+0, 37,61 m², byt pro příjmově vymezené osoby, za uvolněný byt č. 4 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 2+0, 63,89 m². Jednání RM opustil Ing. Pikrt - počet členů RM 6, řízení jednání RM převzal MUDr. Šedivý. 61) Ţádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami IV, Čs. armády čp. 145 MB FVE Višňová s. r. o. R.usn.č.920/2013 Rada n e s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor společnosti MB -FVE Višňová s.r.o v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 145, dohodou. Na jednání RM se vrátil Ing. Pikrt, který převzal řízení jednání RM - počet členů RM 7. 62) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2014 R.usn.č.921/2013 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit cenu vodného na rok 2014 ve výši 52,23 Kč/m3 včetně DPH a cenu stočného na rok 2014 ve výši 23,14 Kč/m3 bez DPH. 63) ČOV Příbram licence na výrobu elektřiny Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.922/2013 Rada n e s c h v a l u j e čerpání finanční podpory za výrobu elektřiny v kogeneračních jednotkách ČOV Příbram společností 1. SčV, a.s. 64) Komise RM R.usn.č.923/2013 Rada j m e n u j e člena Komise bezpečnostní a dopravní: p. Zdeňka Havrančíka, Příbram VII 192. R.usn.č.924/2013 Rada j m e n u j e člena Komise pro ţivotní prostředí a ekologii: p. Romana Havasiho, Příbram VII 325. Usn. nebylo přijato. Rada j m e n u j e člena Komise kulturní, letopisecké a památkové: p. Radka Ctibora, Příbram III

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 31.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 29.09.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.09.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.04.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.10.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.04.2015

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.05.2015

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.02.2015

Více

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.11.2012

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 24.08.2015

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více