Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 626/2006 ZM 22 Volba návrhové komise ZM po projednání zvolilo návrhovou komisi ve složení: - předseda: p Vl. Mikeška, - členové: p. J. Barveníček, p. J. Ovísek. 627/2006 ZM 22 Program zasedání ZM ZM po projednání schválilo program zasedání ZM. 628/2006 ZM Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou 2. Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí: 1. Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou a vypouští ze sledování tato svá usnesení: 378/2004-ZM 14, 539/2005-ZM 19, 552/2005-ZM 20, 553/2005-ZM 20, 572/2005-ZM 20, 575/2005-ZM 20, 577/2005-ZM 20, 578 /2005-ZM 20, 1

2 579/2005-ZM 20, 588/2005-ZM 21, 589/2005-ZM 21, 590/2005-ZM 21, 591/2005-ZM 21, 592/2005-ZM 21, 593/2005-ZM 21, 594/2005-ZM 21, 596/2005-ZM 21, 597/2005-ZM 21, 598/2005-ZM 21, 599/2005-ZM 21, 600/2005-ZM 21, 601/2005-ZM 21, 602/2005-ZM 21, 603/2005-ZM 21, 604/2005-ZM 21, 605/2005-ZM 21, 606/2005-ZM 21, 608/2005-ZM 21, 609/2005-ZM 21, 610/2005-ZM 21, 611/2005-ZM 21, 612/2005-ZM 21, 613/2005-ZM 21, 614/2005-ZM 21, 615/2005-ZM 21, 616/2005-ZM 21, 617/2005-ZM 21, 618/2005-ZM 21, 619/2005-ZM 21, 621/2005-ZM 21, 622/2005-ZM 21, 625/2005-ZM Čerpání rozpočtu města stav k Porovnání pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti - stav k /2006 ZM 22 Rezignace na členství Města Lipník nad Bečvou ve Sdružení obcí střední Moravy 1. ZM po projednání schvaluje rezignaci Města Lipník nad Bečvou na členství ve Sdružení obcí střední Moravy. 2. ZM zmocňuje starostu k zaslání písemné rezignace na členství správnímu výboru Sdružení obcí střední Moravy. T: /2006 ZM 22 Veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2004 Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace ZM po projednání bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření za rok 2004 v příspěvkové organizaci Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. 631/2006 ZM 22 Veřejnosprávní kontrola u příjemce veřejných finančních prostředků Connex Morava, akciová společnost 1. ZM po projednání bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejných finančních prostředků v akciové společnosti Connex Morava, akciová společnost. 2. ZM pověřuje starostu k jednání s Krajským úřadem Olomouckého kraje o souhlasu k převodu linek městské hromadné dopravy do linek příměstských. T: ihned 2

3 632/2006 ZM 22 Veřejnosprávní kontrola hospodaření v organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace ZM po projednání bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření v organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. za r /2006 ZM 22 Kontrola objektů v zahrádkářských lokalitách ZM po projednání: a) bere na vědomí zprávu o kontrole objektů v zahrádkářských lokalitách, b) ukládá starostovi přijat vlastní opatření, kterým zabezpečí realizaci ve zprávě navržených opatření. T: /2006 ZM 22 Činnost kontrolního výboru 1. ZM po projednání bere na vědomí zápisy kontrolního výboru o provedených kontrolách: a) kontrola způsobu přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou b) kontrola poskytování věcných a peněžitých darů Městem Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi zajistit splnění opatření navrženého v zápisu z kontrol 1a). T: /2006 ZM 22 Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2006 ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2006 dle přílohy. 3

4 636/2006 ZM 22 Zadání regulačního plánu Zelinka 1. ZM po projednání schvaluje Zadání regulačního plánu Zelinka, dle předlohy. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vypracování návrhu regulačního plánu Zelinka. T: /2006 ZM 22 Revokace části usnesení č. 430/2005 ZM 16 ZM po projednání revokuje část usnesení č. 430/2005-ZM16 týkající se schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č.2433/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou dle situačního náčrtu od paní Zdenky Hamerské,., Ing. Josefa Hamerského,. a paní Heleny Světlíkové,.. 638/2006 ZM 22 Změna č. 2 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: schvaluje pořízení změny č.2 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. ZM ukládá starostovi: a) vypracovat Zadání změny č.2 územního plánu Lipník nad Bečvou b) zajistit zpracování změny č.2 územního plánu Lipník nad Bečvou 3. ZM schvaluje požadovat po žadateli uhrazení ceny za pořízení změny č.2 územního plánu města Lipník nad Bečvou. T: /2006 ZM 22 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v průmyslové zóně PZ III v Lipníku n.b. 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků: - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 3521 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 4

5 a pozemků ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře m 2 - parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2 - parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2 - parc.č o výměře 3007 m 2 - parc.č o výměře 3167 m 2 - parc.č o výměře 6221 m 2 - parc.č o výměře m 2 - parc.č o výměře 1621 m 2 - parc.č o výměře 2345 m 2 - parc.č o výměře 4559 m 2 - parc.č o výměře 7051 m 2 - parc.č o výměře 4116 m 2 - parc.č o výměře 4123 m 2 - parc.č o výměře 722 m 2 - parc.č o výměře 2432 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby průmyslového parku mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na výše uvedené pozemky, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem výše uvedených pozemků. Počínaje dnem , - stavební práce budou zahájeny do 18 měsíců od podpisu budoucí kupní smlouvy. Průmyslový park bude zkolaudován nejpozději do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč a práva a povinnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají a smlouva pozbývá platnosti. Smluvní pokuta je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty, úhradou pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, jistota je možná i formou bankovní záruky zájemce, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, 5

6 - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího v zapečetěných obálkách označených slovy: Neotevírat prodej nemovitostí V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ - PZ III v LIPNÍKU NAD BEČVOU. Ceny nemovitostí: - nejnižší nabídková cena: 150,- Kč/m2. Upozornění: - pozemky se nacházejí v ochranném pásmu vodního zdroje - v pozemcích parc.č. 3072/15 a parc.č je uložena elektropřípojka k reklamnímu zařízení - v pozemcích parc.č. 3072/15, 3072/16 a 3083 jsou uloženy dálkové kabely TELECOM a vysokotlaký plynovod, - výše uvedené pozemky jsou v pronájmu k zemědělským účelům do Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. 2. ZM ukládá starostovi vyhlásit záměr prodeje. T: /2006 ZM 22 Finanční podpora obchodní společnosti ZAHAS s.r.o. 1. ZM po projednání neschvaluje finanční podporu obchodní společnosti ZAHAS s.r.o., se sídlem Trnávka 36, Lipník nad Bečvou VII, PSČ na realizaci posilovacího vedení NN. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T:

7 641/2006 ZM 22 Směna pozemků 1.ZM po projednání neschvaluje směnu pozemků dle návrhu obchodní společnosti SWR s.r.o., se sídlem Mezírka 1, Brno. 2. ZM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2006 ZM 22 Dotace ZM po projednání bere na vědomí podání žádostí o dotaci: a) Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj s projekty: - Víceúčelové hřiště Loučka, - Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Gymnázia a ZŠ Hranická, Komenského sady Lipník nad Bečvou, - Rekonstrukce východního křídla zámku spisovna I. a II. etapa, - Pokračování v budování infrastruktury v PZ lokalitě III Lipník nad Bečvou, b) Ministerstva kultury Programu regenerace s projektem Sanace objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou západní část (Pošta), c) Nadace ČEZ projekt Oranžové hřiště s projektem Výstavba víceúčelového hřiště v areálu Gymnázia a ZŠ Hranická, Komenského sady Lipník nad Bečvou, d) Státního fondu dopravní infrastruktury s projektem Cyklostezka Lipník n.b.- Týn n.b. Hájkem, e) Olomouckého kraje s projekty: - Oprava kamenného kříže v ul. Na Bečvě v Lipníku nad Bečvou, - Stavební úpravy střešní zahrady v areálu zámku v Lipník nad Bečvou, - Cyklostezka Lipník n.b.- Týn n.b. Hájkem, f) Ministerstva kultury Havarijního programu s projektem Oprava ohradní zdi židovského hřbitova, g) Ministerstva zemědělství s projektem Vodovod Trnávka. 643/2006 ZM 22 Příspěvek na stravování 1. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 7,20 Kč na jeden odebraný oběd pro dítě mateřské školy, nebo žáka Soukromého vzdělávacího centra a základní školy Sluníčko s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do

8 2. ZM ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku. T: /2006 ZM 22 Poskytnutí dotace 1. ZM po projednání schvaluje: a) poskytnutí účelové investiční dotace Nemocnici Hranice, a. s., ve výši ,00 Kč na pořízení resuscitačního lůžka, b) smlouvu o poskytnutí dotace. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2006 ZM 22 Finanční přebytek hospodaření za rok 2005 ZM po projednání schvaluje: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2005 před finančním vypořádáním ve výši b) vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2005 se státním rozpočtem ve výši c) postupné zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v roce 2006 ve výši z toho na akci Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru ,39 Kč, ,00 Kč, ,39 Kč, ,34 Kč. 646/2006 ZM 22 Rozpočtové opatření č ZM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: 8

9 a) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z pol. 1111, daň z příjmů fyzických osob ze ZČ (obyvatelé), Kč ,00 z pol. 1111, daň z příjmů fyzických osob ze ZČ (zaměstnanci), Kč 5.000,00 z pol. 1112, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (obyvatelé), Kč ,00 z pol. 1113, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, Kč ,00 na pol. 1121, daň z příjmů právnických osob, Kč ,00 na pol. 1211, daň z přidané hodnoty, b) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z 6171, pol. 2328, příjmy očekávané nespecifikované, Kč ,00 na pol. 4112, neinv. přij. dot. ze SR výkon státní správy, Kč ,00 na pol. 4112, neinv. přij. dot. ze SR školství, c) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v pol. 4112, neinv. přij. dot. ze SR sociální dávky, - navýšení na straně výdajů v org , ÚZ : Kč ,00 v 4174, pol. 5410, orj. 32, DSP pro staré občany, Kč ,00 v 4174, pol. 5410, orj. 38, DSP pro staré občany, Kč ,00 v 4174, pol. 5410, orj. 39, DSP pro staré občany, Kč ,00 v 4174, pol. 5410, orj. 41, DSP pro staré občany, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 11, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 12, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 13, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 14, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 15, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 21, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 22, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 23, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 24, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 25, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4181, pol. 5410, orj. 33, příspěvek při péči o osobu blízkou, Kč ,00 v 4182, pol. 5410, orj. 31, příspěvek na zvláštní pomůcky, Kč ,00 v 4183, pol. 5410, orj. 35, příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu, Kč ,00 v 4186, pol. 5410, orj. 34, příspěvek na individuální dopravu, Kč ,00 v 4199, pol. 5410, orj. 40, ost. dávky soc. zabezpečení, - navýšení na straně výdajů v org , ÚZ : Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 16, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4175, pol. 5410, orj. 17, DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 v 4176, pol. 5410, orj. 26, DSP pro soc. vyloučené, Kč ,00 v 4182, pol. 5410, orj. 27, příspěvek na zvláštní pomůcky, Kč ,00 v 4183, pol. 5410, orj. 28, příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu, Kč ,00 v 4184, pol. 5410, orj. 29, příspěvek na koupi, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, Kč ,00 v 4185, pol. 5410, orj. 30, příspěvek provoz motorového vozidla, d) - na straně financování navýšení: Kč ,34 v pol 8115, zapojení přebytku hospodaření rekonstrukce cest k MPR, Kč ,00 v pol. 8123, dlouhodobě přij. půjčené prostředky rekonstr. cest k MPR, - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,34 v 2212, pol. 6121, rekonstrukce cest k MPR, 9

10 e) - na straně výdajů snížení v org. 600: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, nespecifikované akce, - na straně financování navýšení: Kč ,66 v pol. 8115, zapojení přebytku hospodaření, f) - na straně výdajů navýšení v org. 442: Kč ,00 v 6171, pol. 5909, vratka přeplatků místní poplatky, Kč 8.419,66 v 6171, pol. 5909, vratka přeplatků nájmy pozemků, g) - na straně výdajů navýšení v org. 401: Kč ,00 v 3612, pol. 5909, vratka z vyúčtování služeb a přeplatků byty BDO, Kč 3.030,00 v 3613, pol. 5909, vratka z vyúčt. služeb a přepl. nebyt. prostory BDO, - na straně výdajů navýšení v org. 400: Kč ,00 v 3612, pol. 5909, vratka z vyúčtování služeb a přeplatků byty, Kč ,00 v 3613, pol. 5909, vratka z vyúčt. služeb a přeplatků nebyt. prostory, h) - na straně výdajů navýšení v org. 341: Kč ,00 v 5512, pol. 5137, věcné vybavení (dotace kraje), i) - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemků od VUSS Olomouc, Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemků pod skládkou, j) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3745, pol. 5169, nám. T. G. Masaryka údržba zeleně pozastávka, Kč ,00 v 3341, pol. 6121, místní rozhlas v Podhoří pozastávka, k) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, zámek oprava římsy, l) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, ohradní zeď židovského hřbitova PD, Kč ,00 v 3322, pol. 5171, ohradní zeď židovského hřbitova realizace, m) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 5166, regulační plán Zelinka, n) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6119, změna územního plánu č. 1, o) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, střelnice PD, p) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, revitalizace ul. Bratrská PD, q) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, infrastruktura ul. Tyršova, r) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 5169, skatepark měření hluku, s) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 6171, pol. 5171, zámek podlahy, t) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 6171, pol. 5171, rekonstr. budovy osadního výboru N. Dvory PD, u) - na straně výdajů navýšení v org. 342: Kč ,00 v 6171, pol. 5166, právní zastoupení BDO, v) - na straně výdajů přesun: Kč ,00 z org. 332, 3231, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, Kč ,00 na org. 415, 3231, pol. 5171, rekonstrukce sálu ZUŠ, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 z org. 415, 3231, pol. 5171, rekonstrukce sálu ZUŠ, 10

11 w) - na straně výdajů navýšení: Kč 2.430,00 v org. 345, 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, Kč ,00 v org. 346, 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, Kč ,00 v org. 347, 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, Kč 4.100,00 v org. 348, 3421, pol. 6121, orj. 6, hřiště přístřešek hromosvod, Kč ,00 v org. 348, 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, x) - na straně financování navýšení: Kč ,00 v pol. 8124, uhrazené splátky dlouhodobě přijatých úvěrů, - na straně výdajů navýšení v org. 442: Kč ,00 v 2212, pol. 5141, orj. 61, úroky vlastní rekonstrukce cest v MPR, y) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 2212, pol. 6121, rekonstrukce ul. Křižkovského PD, z) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 6121, víceúčelové hřiště v Loučce, aa) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 5166, víceúčelová sportovní hala objemová studie, bb) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 5166, infrastruktura průmyslová zóna VŘ, cc) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, odstavná plocha ul. L. Janáčka PD, dd) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 5166, aktualizace strategického plánu, ee) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 5311, pol. 6122, Program Partnerství informační tabule radar, ff) - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 2140, pol. 5169, Program podpory cestovního ruchu, gg) - na straně výdajů navýšení v org. 311: Kč ,00 v 3113, pol. 6351, inv. dotace zříz. PO optimalizace budov, hh) - na straně výdajů navýšení v org. 312: Kč ,00 v 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO tělocvična, ii) - na straně výdajů navýšení v org. 362: Kč ,00 v 4312, pol. 6351, inv. dotace zříz. PO termoventily, jj) - na straně výdajů navýšení v org. 442: Kč ,00 v 3522, pol. 6313, inv. nedotační transfery podnik. subjektům, kk) - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, výkup pozemků SOLO, Kč ,00 v 3635, pol. 6130, výkup pozemků ul. Příční, Kč ,00 v 3635, pol. 6130, směna pozemků s ŘSD, ll) - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč ,00 v 6171, pol. 5169, nákup služeb provize realitním kancelářím, mm) - na straně výdajů navýšení v org. 400: Kč ,00 v 3322, pol. 6121, klášter pořízení vrat, nn) - na straně výdajů navýšení v org. 400: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, zvonice rekonstrukce elektroinstalace, oo) - na straně výdajů navýšení v org. 365: Kč ,00 v 2129, pol. 6351, inv. dotace zříz. PO pořízení sekačky. 2. ZM ukládá starostovi zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

12 647/2006 ZM 22 Opětovná volba přísedícího Okresního soudu v Přerově 1. ZM po projednání zvolilo pana Ing. Pravdomila Kadlase, CSc., přísedícím Okresního soudu v Přerově na volební období , dle důvodové zprávy. 2. ZM pověřuje místostarostu k informování Okresního soudu v Přerově o provedené opětovné volbě. T: /2006 ZM 22 Ostranění závad mimořádné revize elektrického zařízení v objektu budovy s tribunou Stadionu míru - rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP (přízemí) včetně nového rozvaděče 1. ZM po projednání schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši Kč 200 tis. na rekonstrukci elektroinstalace v 1. NP (přízemí) objektu budovy s tribunou Stadionu míru včetně nového rozvaděče. 2. ZM ukládá starostovi zajistit uvolnění finančních prostředků. T: ihned 649/2006 ZM 22 Demolice přístřešků situovaných na pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou Čestné prohlášení 1. ZM po projednání schvaluje demolici přístřešků 4 skladovacích prostor situovaných na pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou. T: ZM po projednání schvaluje čestné prohlášení týkající se přístřešků 4 skladovacích prostor situovaných na pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle předlohy). 3. ZM pověřuje starostu podpisem čestného prohlášení. T:

13 650/2006 ZM 22 Prodej části pozemku parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 442 m 2, nově označené dle geometrického plánu jako parc.č. 27/2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, manželům Josefu a Jaroslavě Větrovcovým,., za dohodnutou cenu ,- Kč (tj. za cenu 60,- Kč/m 2 pozemku, což činí ,- Kč a 3.425,- Kč za trvalé porosty na předmětné části pozemku). Kupující uhradí: - kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíší kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2006 ZM 22 Odkoupení pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání neschvaluje odkoupení pozemků parc.č. st.396 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 87 m 2, parc.č. 300/1 zahrada o výměře 215 m 2 parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 35 m 2 a pozemků ve ZE-PK parc.č. st.396 o výměře 396 m 2, parc.č. 300/1 o výměře 5 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví paní Zdenky Svobodové,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu 80,- Kč/m ZM ukládá starostovi informovat vlastníka nemovitostí. T: /2006 ZM 22 Odkoupení pozemku v ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 56/3 zahrada o výměře 315 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví MUDr. Herberta Temlíka,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za dohodnutou cenu ,- Kč. 13

14 Město Lipník nad Bečvou uhradí: - prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - náklady za vyhotovení znaleckého posudku, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí uhradí dle platných právních předpisů prodávající. 2. ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T: /2006 ZM 22 Směna pozemků v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) směnu částí pozemků parc.č. 45 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 593 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 27 ostatní plocha manipulační plocha o celkové výměře 534 m 2 (viz geometrický plán) vše v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví společnosti ZAHAS s.r.o., se sídlem v Trnávce 36 za pozemek parc.č. 592 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 191 m 2, část pozemku parc.č. 622 ostatní plocha jiná plocha o výměře 28 m 2 a část pozemku parc.č. st.23/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m 2 (viz geometrický plán) vše v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví společnosti ZAHAS s.r.o., se sídlem v Trnávce 36 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí ve výši 1.390,- Kč uhradí společnost ZAHAS s r.o., se sídlem v Trnávce 36, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - každá ze smluvních stran uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku na ocenění svých nemovitostí, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí oba účastníci rovným dílem, - společnost ZAHAS s.r.o. uhradí Městu Lipník nad Bečvou poměrnou část nákladů za vyhotovení geometrického plánu, a to do 10 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, - náklady spojené s vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí oba účastníci rovným dílem, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že nebude směnná smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti. Upozornění: Na pozemku parc.č. 592 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou je zřízeno věcné břemeno jízdy ve prospěch vlastníků domu č.p. 2 a vlastníků pozemku parc.č. st

15 b) uzavření dohody o zániku věcného břemene jízdy váznoucího na pozemku parc.č. 593 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, zapsaného ve prospěch oprávněného vlastníka budovy č.p. 2 a pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, a to mezi panem Vladimírem Spáčilem. (jako oprávněným z věcného břemene) a Městem Lipník nad Bečvou (jako povinným z věcného břemene). Přístup a příjezd k nemovitostem - budově č.p. 2 a pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, které jsou ve vlastnictví pana Vladimíra Spáčila - bude po realizaci rozdělení pozemků dle geometrického plánu zajištěn přes pozemky parc.č. 27/1 a parc.č. 592 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, c) vydání potvrzení o zániku věcného břemene jízdy váznoucího na pozemku parc.č. 593 ostatní plocha ostatní komunikace patřící k usedlosti č.p. 3, vystavěné na ploše st.23 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, zapsaného ve prospěch oprávněného vlastníka objektu č.p. 3 a pozemku parc.č. st.23/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, vše ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, a to z toho důvodu, že po realizaci rozdělení pozemků dle geometrického plánu bude zajištěn přístup a příjezd přes pozemky parc.č. 27/1 a parc.č. 592 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. ZM pověřuje starostu uzavřením směnné smlouvy, dohody o zániku věcného břemene a podpisem potvrzení o zániku věcného břemene. T: /2006 ZM 22 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc.č. 178/1 ost. pl. jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností ARPEL s r.o., se sídlem Hrnčířská 389, Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 250 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu 100,- Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek: - s budoucím kupujícím bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem uvedené části pozemku, a to do doby prodeje předmětné nemovitosti, - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po kolaudaci stavby, která bude postavena na předmětné části pozemku, - stavba bude postavena a zkolaudována nejpozději do , v případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - jistota ve výši 5.000,- Kč, která byla budoucím kupujícím složena na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, 15

16 - v případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Poznámka: na pozemku se nachází: - veřejné komunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. - vodovodní přípojka PE DN 50 - ochranné pásmo plynárenského zařízení na pozemku je vedeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení veřejné telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2006 ZM 22 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků parc.č a parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. ZM po projednání: a) neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností VASTAINVEST, s.r.o., IČ: , se sídlem v Dolním Újezdě, Dolní Újezd 157, zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Radkem Štenclem (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č orná půda o výměře cca 2610 m 2 a části pozemku parc.č. 3530/2 orná půda o výměře cca 1290 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou za cenu 45,22 Kč/m 2, 16

17 b) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností VASTAINVEST, s.r.o., IČ: , se sídlem v Dolním Újezdě, Dolní Újezd 157, zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Radkem Štenclem (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č orná půda o výměře cca 2610 m 2 a části pozemku parc.č. 3530/2 orná půda o výměře cca 1290 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za dohodnutou cenu 100,- Kč/m 2, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na vybudování infrastruktury v předmětné lokalitě mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - stavba infrastruktury v předmětné lokalitě včetně její kolaudace bude provedena nejpozději do , v případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen a v takovém případě má zároveň budoucí prodávající právo od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit, - v případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude část usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že smlouva o budoucí kupní smlouvě nebude podepsána do , bude žadateli do vrácena jistota ve výši ,- Kč, která byla složena na účet města. Upozornění: - na předmětných částech pozemků parc.č a parc.č. 3530/2 se nachází kanalizace odvodňující nemovitosti po západní straně lokality, která je ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, - předmětné pozemky jsou do v pronájmu. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. 17

18 2. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. T: /2006 ZM 22 Postoupení pohledávky na nájemném a službách spojené s užíváním bytu č. 8 o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu ZM po projednání nerozhodlo o postoupení pohledávky ve výši ,20 Kč, kterou má Město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 8, I. kategorie, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou, s následným přidělením. 657/2006 ZM 22 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku ve ZE původ PK parc.č. 1528/1 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 1528/1 o výměře 11 m 2 (viz geometrický plán) v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 50,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, 18

19 - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU ZE-PK PARC.Č. 1528/1 V K.Ú. NOVÉ DVORY NAD BEČVOU. Cena předmětné části pozemku dle znaleckého posudku činí 750,- Kč. 2. ZM ukládá starostovi zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2006 ZM 22 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 2643/3 a parc.č. 2644/1 v k.ú. Loučka 1. ZM po projednání: a) neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 275 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka, b) schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 2644/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 200,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 19

20 - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 2644/1 V K.Ú. LOUČKA. Cena pozemku parc.č. 2644/1 v k.ú. Loučka dle znaleckého posudku činí 40,- Kč/m ZM ukládá starostovi: a) informovat žadatele T: b) zajistit vyhlášení záměru prodeje. T: /2006 ZM 22 Částečná revokace usnesení č. 543/2005 ZM 19 ze dne bod D), E) Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou 1. ZM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 543/2005 ZM 19 ze dne bod D), E), b) vyhlášení záměru prodeje: - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2, - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1100 m 2, - části pozemku parc.č. 3524/2 zahrada o výměře cca 130 m 2 (viz situační plán část 1 ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce postaví na částech výše uvedených nemovitostí rodinný dům, - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem uvedených částí pozemků, - dům bude postaven a zkolaudován nejpozději do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20

21 ,- Kč a budoucí prodávající si vyhrazuje právo od budoucí kupní smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty, úhradou pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, jistota je možná i formou bankovní záruky zájemce, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zájemce nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckých posudků, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ NEMOVITOSTÍ V UL. JEZERSKÁ ČÁST 1. Ceny nemovitostí dle znaleckého posudku č. 619/2005 ze dne : - cena za 1 m 2 parc.č. 3502, parc.č. 3503, parc.č. 3524/2 činí 41,- Kč. Celková cena pozemků bude stanovena po vyhotovení geometrického plánu. K této ceně bude připočteno ocenění trvalých porostů. Ocenění porostů bude provedeno až po geometrickém zaměření předmětných částí pozemků. 21

22 Účelová komunikace na pozemcích parc.č a parc.č. 3524/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou zůstane ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a bude sloužit k zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem označeným v situačním plánu jako část 1. Tato skutečnost bude zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. c) vyhlášení záměru prodeje: - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 90 m 2, - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 1700 m 2, - sklepu o rozměrech cca 4 x 7 m situovaného na pozemku parc.č (viz situační plán část 2 ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce postaví na částech výše uvedených nemovitostí rodinný dům, - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem uvedených částí pozemků, - dům bude postaven a zkolaudován nejpozději do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč a budoucí prodávající si vyhrazuje právo od budoucí kupní smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty, úhradou pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, jistota je možná i formou bankovní záruky zájemce, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zájemce nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, uhradí zájemce prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, 22

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 17. zasedání dne 1. 3. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Usnesení 457/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 458/2017 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více