Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni"

Transkript

1 Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních činností roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni a limitní trmíny jím určné tak, jak j uvdno v této vyhlášc a v přílohách 1 až 4 této vyhlášky. II. Pro všchny studnty FEL ZČU platí Studijní a zkušbní řád ZČU v vrzi z dn (dál SaZŘ) a s ním souvisjící krditní systém s tím, ž v rámci své komptnc upřsňuji: 1. Studnt FEL ZČU si můž v ak. roc 2014/15 zapsat v rámci studia na FEL přdměty v rozsahu njvýš 70 krditů, přičmž minimálně 85% krditů zapsaných v daném akadmickém roc musí být povinné a povinně volitlné přdměty z studijního plánu studovaného oboru. Výjimku od tohoto ustanovní můž na písmnou žádost studnta povolit děkan FEL. (Krdity za uznané přdměty s do tohoto počtu nzapočítávají.) SaZŘ čl.18, odst Stanovuji minimální počt krditů, ktré musí získat studnt v 1. smstru studia v Bc. nbo NMgr. studijním programu FEL do limitního trmínu (tj. do ) na 18 krditů. SaZŘ čl.17, odst V souladu s vyhláškou děkana FEL č. 11D/2012 potvrzuji maximální počt zápisových propustk v Bc studiu FEL 5 propustk a v NMgr studiu FEL 3 propustky. SaZŘ čl.25, odst.2. III. 1. Ukládám všm studntům FEL ZČU a všm vyučujícím na této fakultě, aby s přsně řídili Studijním a zkušbním řádm ZČU, studijním plánm příslušného oboru v aktuální vrzi pro ak. rok 2014/15, touto vyhláškou a všmi dalšími platnými normami FEL a ZČU a pokyny děkanátu FEL a aby j důsldně a přsně dodržovali. 2. Vyhlášky a pokyny děkanátu FEL jsou zvřjněný na úřdní dsc FEL na intrntové adrs případně na vývěskách umístěných v budově FEL, Univrzitní 26, EU 2. podlaží (děkanát FEL) Zvřjnění na úřdní dsc FEL ZČU nahrazuj písmně doručné rozhodnutí či oznámní. 3. Studnt j povinn rspktovat i oznámní a rozhodnutí, ktrá obdrží lktronickou poštou na svoji studntskou -mailovou adrsu. IV. V souladu s platným studijním a zkušbním řádm a jdnotným harmonogramm akadmického roku 2014/15 na ZČU jsm rozhodl takto: 1. Mzní trmíny zápočtů a zkoušk v akad. roc 2014/15 pro bakalářské a navazující magistrské studium FEL jsou uvdny v přiložné tabulc této vyhlášky. (Příloha č. 1) 2. Podmínkou pro konání obhajoby bakalářské, rsp. diplomové prác a státní závěrčné zkoušky v řádném trmínu v květnu až črvnu 2015 j splnění všch studijních povinností studnta, tj.: odvzdání závěrčné bakalářské prác na požadované úrovni njpozději do a získání příslušného počtu krditů v Bc studiu njpozději do ; odvzdání diplomové prác na požadované úrovni njpozději do a získání příslušného počtu krditů v NMgr studiu njpozději do Při pozdějším splnění těchto povinností musí studnt písmně požádat děkana FEL o náhradní trmín a uvést důvody (čl. 55 SaZŘ). Pokud děkan studntovi vyhoví, můž studnt konat obhajobu kvalifikační prác a SZZ až v pozdějším děkanm stanovném trmínu, pravděpodobně v září 2015, rsp. až v násldujícím akadmickém roc 2015/ Státní závěrčné zkoušky v bakalářských a v navazujících magistrských studijních programch FEL ZČU s konají podl příslušné směrnic děkana FEL č. 1D/2013 o SZZ a obhajobách kvalifikačních prací na FEL ZČU v Plzni.

2 V. Výuka na FEL probíhá podl rozvrhu jdnotlivých rozvrhových akcí, jhož oficiální vrz j dostupná na na portálu ZČU a v databázi STAG. a) Povinností katdr j každou změnu tohoto rozvrhu nchat přdm schválit proděkanm pro vzdělávací činnost, oznámit ji poté písmně příslušnému garantovi rozvrhu FEL a zabzpčit informovanost studntů. Případná změna rozvrhu nsmí mít za násldk rozvrhovou kolizi pro studnty zapsané na dané rozvrhové akci. b) Povinností studnta j zodpovědně si vybrat svůj úplný osobní rozvrh v rámci přdzápisu, rsp. zápisu do akad. roku 2014/15. Jakékoliv rozvrhové změny vyvolané studntm v průběhu akadmického roku jsou možné jn na základě kladného rozhodnutí proděkana pro vzdělávací činnost FEL o písmné žádosti studnta, ktrá musí být dostatčně zdůvodněna. VI. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou rozvrhovaných či dohodnutých konzultací. Studnti této formy studia jsou povinni zjistit si při první konzultaci v smstru nbo osobním kontaktm s vyučujícím přdmětu běhm prvních 2 týdnů smstru požadavky na průběh výuky přdmětu a na zápočt, rsp. zkoušku. Vyučující, j povinn v této době zvřjnit pro studnty kombinované formy studia dostatčně konkrétní informac o obsahu přdmětu, dostupné litratuř a požadavcích na průběh výuky a zápočt, rsp. zkoušku. VII. V průběhu akad. roku a zkouškového období j nutné zadat garantující katdrou do databáz IS/STAG údaj o výsldku zkoušky či zápočtu v souladu s SaZŘ čl.38, odst.3 a čl.39, odst.3 njpozději do 3 pracovních dnů a v závěru ak. roku 2014/15 limitně do (do hod.) VIII. V věci povinnosti účasti studntů na výuc v souvislosti s studijním a zkušbním řádm (čl.14 SaZŘ): 1. Stanovuji povinnou účast studntů prznčního studia FEL na všch formách výuky v všch povinných a povinně volitlných přdmětch 1. ročníku bakalářského studia FEL. 2. Stanovuji povinnou účast studntů na výuc v prvním týdnu každého smstru, rsp. na první konzultaci v kombinovaném studiu. Vyučující sznámí studnty s obsahm přdmětu, s požadavky a s podmínkami pro získání zápočtu. 3. Stanovuji povinnou účast studntů na další výuc v rozsahu určném garantm a programm přdmětu a schválném vdoucím příslušné garantující katdry (viz samostatná vyhláška děkana FEL, ktrá bud vydána do ). 4. Núčast na povinné výuc v stanovném rozsahu, rsp. nsplnění náhradních povinností za núčast na povinné výuc, j hodnocno jako nplnění studijních povinností s příslušnými důsldky z pohldu hodnocní přdmětu i studia. Ukládám garantům přdmětů zvřjnění programů přdmětů (včtně rozpisu témat na jdnotlivé týdny smstru a podmínk pro zápočt a zkoušku) na Portálu ZČU, příp. na Courswar ( njpozději do začátku výuky v příslušném smstru. Podmínky pro získání zápočtu stanoví vyučující tak, aby zápočt byl standardně získatlný do skonční výuky v daném smstru. IX. Ukládám všm zkoušjícím studntů FEL vypsání dostatčného množství zkušbních trmínů (včtně trmínů opravných a trmínů pro opakované přihlášky k zkoušc), rozprostřných po clém období stanovném pro konání zkoušk (včtně trmínů limitních). doc. Ing. Jiří Hammrbaur, Ph.D. děkan FEL ZČU Příloha č. 1: Tabulka Trmíny zápočtů a zkoušk na FEL v ak. r. 2014/15 Příloha č. 2: Harmonogram akad. roku 2014/15 pro Bc. studium na FEL ZČU Příloha č. 3: Harmonogram akad. roku 2014/15 pro NMgr. studium FEL ZČU Příloha č. 4: Kvalifikační prác BP/DP a SZZ - dodatk k harmonogramu ak. r. 2014/15 2/8

3 L E T N Í S E M E S T R L t n í s m st r Z I M N Í S E M E S T R Z i m n í s m s t r Akad. r. 2014/15 Zkouškové období po výuc v zimním smstru (Pozn. 1, 2) (Pozn. 4) Mzní trmín pro získání zápočtů (ZS) (Pozn. 3) Děkanm povolné výjimky pro získání zápočtů za ZS Mzní trmín pro vykonání zkoušk a opravných zk. Zkouškové období po výuc v ltním smstru (Pozn. 1) Mzní trmín pro získání zápočtů za r. 2013/14 (Pozn. 3) Děkanm povolné výjimky pro získání zápočtů Mzní trmín pro vykonání zkoušk a opravných zkoušk Odvzdání dipl. / bc. prác Řádný trmín SZZ (viz odst. IV.2) (Pozn. 6) Tabulka: Trmíny zápočtů a zkoušk na FEL v ak. r. 2014/15 (Příloha č. 1 vyhlášky děkana č. 2D/2014) Bc. a NMgr. studium NMgr. (inž.) studium kromě posldního posldní ročník ročníku (2.roč.NMgr.) 3/8 bc. studium posldní ročník (3. roč. Bc.) až (zkoušt lz al i mimo toto období) (1. ročník Bc studia navíc do při výuc v LS) Získání min. 18 krditů v 1. roc studia Bc nbo NMgr. do (Pozn. 4) Trmín určn vyučujícím, njpozději však do kromě výjimk stanovných v násldujícím bodu až a až do až při konání SZZ v řádném trmínu do až při konání SZZ v řádném trmínu Trmín určn vyučujícím, njpozději však do kromě výjimk stanovných v násldujícím bodu dipl. prác do do bc. prác do (pís ) Pozn.1: Po dohodě s zkoušjícím (j-li vypsán zkušbní trmín) mohou studnti skládat zkoušky (opravné zkoušky) i v přdtrmínu, běhm výukového období smstru nbo o prázdninách. Pozn.2: Zkoušky za zimní smstr mohou studnti konat i běhm ltního smstru včtně zkouškového období ltního smstru. Pozn.3: U přdmětů zakončných zápočtm a zkouškou j získání zápočtu podmínkou pro konání zkoušky. Pozn.4: Studnt 1. smstru studia (Bc. i navazujícího Mgr. studia) musí získat alspoň 18 krditů v přdpsané skladbě přdmětů njpozději do (Nsplnění této podmínky znamná ukonční studia, pokud děkan v mimořádných případch nrozhodn jinak.) Pozn.5: Uvdný mzní trmín pro získání zápočtů a vykonání zkoušk v posldním roc studia v ak. r. 2014/15 s vztahuj na studnty, ktrým j děkanm FEL povolno konání SZZ v náhradním trmínu, rsp. v roc 2015/16. (Pokud bud děkanm povolno konání SZZ v září 2015, j tnto limitní trmín dán limitním trmínm uzavřní indxu ) Pozn.6: Opravný trmín SZZ určí děkan buď výjimčně na září 2015 nbo až na řádné období SZZ v násldujícím akad. roc 2015/16 (děkan FEL rozhodn do ).

4 Harmonogram akad. roku 2014/15 pro bakalářské (Bc.) studium na FEL ZČU (Příloha č. 2 vyhlášky děkana č. 2D/2014) Zápis do akadmického roku 2014/15 (podrobněji viz samostatná vyhláška děkana FEL): 1. ročník Bc. 24. a , 1.7., 2. a kombinované studium do ročník Bc. 8. a ročník Bc. 11. a náhradní trmín jn z závažných důvodů a po povolní děkana (konkrétně dohodnot s stud. rfrntkou oboru) 22. až až 3. ročník bakalářského (Bc.) studia FEL: Akadmický rok 2014/15 (administrativní doba trvání) Začátk výuky v akad. roc 2014/ Výuka v zimním smstru (13 týdnů, 1. týdn výuky j lichý) 2) Vyhlášní trmínů zkoušk katdrami pro přdměty ZS njpozději do Zimní prázdniny Zkouškové období ZS (5 týd., zkoušt i v přdtrmínu) kromě 1.roč. Bc až Zkouškové období ZS pro 1. roč. Bc (přkrývá s 3 týdny s počátkm LS) až Mzní trmín pro získání 18 krditů za 1. smstr studia Upřsňující zápis pro ltní smstr (kromě vynucných změn) ), 2) Výuka v ltním smstru ( týdn, 1. týdn j lichý) (Pozn.: v posldním ročníku Bc. studia s výuka v posldním týdnu LS přkrývá s zk. obdobím tohoto ročníku) Vlikonoční prázdniny 2. a Písmná část SZZ v posldním ročníku Bc. studia Vyhlášní trmínů zkoušk katdrami pro přdměty LS njpozději do Přdběžný zápis pro akad. rok 2015/16 (bud upřsněno samostatnou vyhl.) Mzní trmín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 v posldním roč. Bc. studia 3) Trmín odvzdání bakalářské prác od cca Mzní trmín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 (kromě posl. ročníků) Zkouškové období LS (kromě posldních ročníků) (8 týdnů) , Zkouškové období LS pro posldní ročníky Bc. studia 3) Mzní trmín pro vykonání zkoušk za akad. r. 2014/15 (kromě studntů konajících SZZ v řádném trmínu) Státní závěrčné zkoušky Bc. oborů a obhajoby Bc. prací Promoc Bc. oborů (bud upřsněno samostatnou vyhláškou děkana) a Ltní prázdniny Zápis do akad. r. 2015/16 (bud upřsněno samostatnou vyhláškou) od Zahájní výuky v akad. roc 2015/ Pozn.: 1) Vlikonoční prázdniny 2.4. a Úprava rozvrhu: v pondělí náhrada za , výuka jako v pondělí (lichý týdn) v útrý náhrada za , výuka jako v pátk (sudý týdn) v střdu náhrada za , výuka jako v pátk (lichý týdn) 2) V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od a v LS ) Pro studnty, ktří nsplní tnto trmín a nkonají proto SZZ v črvnu 2015, platí trmín shodný s ostatními ročníky (pokud nkonají SZZ v ak. roc 2014/15), rsp. trmín , pokud jim bud děkanm povoln náhradní trmín SZZ v září /8

5 Harmonogram akad. roku 2014/15 pro NMgr. studium na FEL ZČU (Příloha č. 3 vyhlášky děkana FEL č. 2D/2014) Zápis do akadmického roku 2014/15 (podrobněji viz samostatná vyhláška děkana FEL): 1. ročník navazující Mgr. 2) 18. a kombinované studium do roč. navazující Mgr. 2) 15. a náhradní trmín jn z závažných důvodů a po povolní děkana (konkrétně dohodnout s studijní rfrntkou) 22. až a 2. (rsp. 3. 2) ) ročník navazujícího magistrského (NMgr.) studia FEL: Akadmický rok 2014/15 (administrativní doba trvání) Začátk výuky v akad. roc 2014/ Výuka v zimním smstru (13 týdnů, 1. týdn výuky j lichý) 3) Vyhlášní trmínů zkoušk katdrami pro přdměty ZS njpozději do Zimní prázdniny Zkouškové období ZS (5 týdnů; doporučuj s zkoušt i v přdtrmínu) až Mzní trmín pro získání 18 krditů za 1. smstr studia Upřsňující zápis pro ltní smstr (kromě vynucných změn) ), 3) Výuka v ltním smstru ( týdn, 1. týdn j lichý) (Pozn.: v posldním ročníku NMgr. studia j výuka povinných přdmětů LS 7 týdnů v období ) Vlikonoční prázdniny a Vyhlášní trmínů zkoušk katdrami pro přdměty LS njpozději do Přdběžný zápis pro akad. rok 2015/16 (bud upřsněno samostatnou vyhl.) Mzní trmín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 v posl. roč. NMgr. 4) Trmín odvzdání diplomové prác od cca do Mzní trmín pro získání zápočtů za ak.r. 2014/15 (kromě posl. ročníků) Zkouškové období (kromě posldních ročníků) (8 týdnů) a Zkouškové období pro posldní ročníky NMgr. studia 4) Mzní trmín pro vykonání zkoušk za akad. r. 2014/15 (kromě studntů konajících SZZ v řádném trmínu) Státní závěrčné zkoušky NMgr. oborů a obhajoby diplomových prací Promoc Mgr. oborů (pravděpodobně) 22. a Ltní prázdniny Zápis do akad. r. 2015/16 (bud upřsněno samostatnou vyhláškou děkana) od Zahájní výuky v akad. roc 2015/ Pozn.: 1) 13 plných týdnů výuky (po odčtní svátků a vlikonočních prázdnin); Vlikonoční prázdniny 2.4. a Úprava rozvrhu: v pondělí náhrada za , výuka jako v pondělí (lichý týdn) v útrý náhrada za , výuka jako v pátk (sudý týdn) v střdu náhrada za , výuka jako v pátk (lichý týdn) 2) V studijním programu Aplikovaná lktrotchnika, ktrý má standardní délku studia 3 roky (včtně 1. tzv. vyrovnávacího ročníku pro absolvnty nlktrotchnických bakalářských oborů), j první ročník prakticky všm studntům uznán z jjich přdchozího absolvovaného bakalářského studia a jjich skutčná standardní délka studia j tdy rovněž 2 roky. 3) V kombinovaném studiu začíná výuka ZS již od a v LS ) Pro studnty, ktrým j děkanm povoln v r.2014/15 odklad SZZ platí trmín. 5/8

6 Dodatk k harmonogramu ak. r. 2014/15 na FEL ZČU Bakalářské a diplomové prác a státní závěrčné zkoušky (Příloha č. 4 vyhlášky děkana č. 2D/2014) BP bakalářská prác DP diplomová prác SZZ státní závěrčná zkouška zadávající katdra - připravuj téma BP/DP, j pracovištěm vdoucího BP/DP; garantující katdra katdra garantující daný studijní obor, zabzpčuj oponnta BP/DP, zajišťuj administrativu a organizaci SZZ a obhajob prací; ESZ BP_DP lktronický systém zadávání bakalářských a diplomových prací na Intrantu fakulty (garant Ing. Wissar, Ph.D. KAE) Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2014/15: (tj. pro studnty končící studium v ak. roc 2014/15) činnost trmín kdo rozdělní počtu zadání mzi zadávající katdry do proděkan pro VzdČ, KD navrhování témat BP/DP samotnými studnty (přdání vlastního návrhu garantující katdř) do studnti zavdní úplného zadání do ESZ BP_DP (názv prác, bližší spcifikac tématu, doporučné přdměty) do vdoucí prací kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP posouzní oborové příslušnosti i náročnosti tématu do vdoucí zadávající kat. do garanti oborů (lktronicky potvrdí vd.kat. a garant oboru) zvřjnění témat pro první kolo přihlašování studntů garantující katdry ukonční 1. kola přihlašování studntů na témata studnti výběr z přihlášných studntů, přidělní tématu studntovi, odmítnutí ostatních zvřjnění výběru do vdoucí prací 2. kolo přihlašování studntů *) od studnti uzavřní 2. kola přihlašování studntů *) do studnti rozhodnutí o přidělní zadání BP/DP po 2. kol do vdoucí prací končná kontrola úplnosti a obsahové i formální správnosti zadání do vdoucí garant.katdr a přdstavitl oboru přdložní zadání k podpisu děkanovi do garantující katdry oborů přvztí zadání studnty (studnt si vyzvdn zadání proti podpisu na skrtariátu garant. katdry) od do studnti Pozn. *) Vztahuj s i na studnty přijaté opakovaně k studiu v r.2014/15, ktří z důvodu uznání dřív absolvovaných přdmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2014/15. (Pokud mají zájm navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit do a individuálně si dojdnat na garantující katdř jho uznání a vypsání tak, aby s mohli přihlásit do trmínu ) Studnt j povinn vyzvdnout si zadání BP/DP podl pokynů garantující katdry na skrtariátu této katdry v období od do V případě nvyzvdnutí zadání BP/DP do s studnt vystavuj nbzpčí, ž nbud moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roc 2014/15; v krajním případě mu můž být studium ukončno pro nplnění studijních povinností. Ihnd po vyzvdnutí zadání BP/DP na skrtariátu garantující katdry studnt kontaktuj vdoucího prác a získá od něho bližší informac pro vypracování BP/DP, na ktré bud průběžně pracovat. 6/8

7 Harmonogram závěru studia v bakalářských studijních programch FEL v ak. roc 2014/15: výuka v ltním smstru (posldní smstr Bc. studia - 13 výuk. týdnů) písmná část SZZ 10. a zkouškové období (5 týdnů přkrývá s s posldním týdnm výuky LS) odvzdání bakalářské prác do Uzavřní výkazu o studiu (indxu) na studijním odd. FEL do SZZ a obhajoba BP promoc (příp. změna bud včas oznámna) přijímací zkoušky do navazujícího magistrského studia FEL ZČU 2. až Náhradní trmín SZZ, rsp. náhradní trmín odvzdání BP (pokud bud děkanm povoln *) ): odvzdání BP *) do (výjimčně do trmínu r. 2015/16) uzavřní indxu na studijním odd. FEL do nbo SZZ a obhajoba BP v náhradním trmínu (bud upřsněno) cca promoc září 2015 Pozn.: Pokud nbud tnto náhradní trmín SZZ děkanm FEL stanovn, bud studnt SZZ konat až v řádném trmínu akad. roku 2015/16, tj. v črvnu Děkan rozhodn v této zálžitosti do *) Náhradní trmín odvzdání bakalářské prác bud děkanm povoln jn v zcla výjimčných případch na základě řádně zdůvodněné žádosti studnta doložné doporučním vdoucího prác a vdoucího garantující katdry. V případě, ž děkan žádosti nvyhoní, j studntovi studium ukončno pro nplnění povinností. Harmonogram závěru studia v navazujícím magistrských stud. programch FEL v ak. roc 2014/15: výuka v ltním smstru (7 týdnů s zdvojným rozsahm) zkouškové období až odvzdání DP *) do uzavřní výkazu o studiu (indxu) na studijním odd. FEL do SZZ a obhajoby DP promoc absolvntů (bud včas upřsněno) Pozn.: Zkrácné výukové období posldního smstru studia (7 týdnů) s týká jn povinných a povinně volitlných přdmětů standardního stud. plánu posldního smstru. Pokud si studnt zapíš něktré jiné přdměty, probíhá jjich výuka až do a případnou možnost dřívějšího uzavřní musí studnt řšit individuálně s příslušným vyučujícím. Případný náhradní, rsp. opravný, trmín SZZ jště v r. 2014/15 v NMgr. studiu FEL, pokud bud děkanm FEL povoln, bud vyhlášn njpozději do a uskutčnil by s počátkm září 2015, njpozději do 18. září (Pozn.: Rozhodnutí děkana o konání náhradního trmínu SZZ s můž týkat jn něktrých studijních oborů.) Výkaz o studiu (indx) j v tomto případě nutné uzavřít na studijním odd. FEL limitně do *) Náhradní trmín odvzdání diplomové prác bud děkanm povoln jn v zcla výjimčných případch na základě řádně zdůvodněné žádosti studnta doložné doporučním vdoucího prác a vdoucího garantující katdry. Náhradní trmín odvzdání DP lz stanovit njpozději do , rsp. na trmín odvzdání v roc 2015/16. V případě, ž děkan žádosti nvyhoví, j studntovi studium ukončno pro nplnění povinností. 7/8

8 Harmonogram zadávání BP a DP pro ak. rok 2015/16: (tj. pro studnty, ktří budou končit své studium v ak. roc 2015/16 konáním SZZ a obhajobou BP/DP) činnost trmín kdo rozdělní počtu zadání mzi zadávající katdry do proděkan pro VzdČ, KD navrhování témat BP/DP samotnými studnty (přdání vlastního návrhu garantující katdř) do studnti zavdní úplného zadání do ESZ BP_DP (názv prác, bližší spcifikac tématu, doporučné přdměty) do vdoucí prací kontrola úplnosti, kvality a náročnosti zadání BP/DP posouzní oborové příslušnosti i náročnosti tématu do vdoucí zadávající kat. do garanti oborů (lktronicky potvrdí vd. kat. a garant oboru) zvřjnění témat pro první kolo přihlašování studntů garantující katdry ukonční 1. kola přihlašování studntů na témata studnti výběr z přihlášných studntů, přidělní tématu studntovi, odmítnutí ostatních zvřjnění výběru do vdoucí prací 2. kolo přihlašování studntů *) od studnti uzavřní 2. kola přihlašování studntů *) do studnti rozhodnutí o přidělní zadání BP/DP po 2. kol do vdoucí prací končná kontrola úplnosti a obsahové i formální správnosti zadání do vdoucí garant.katdr a přdstavitl oboru přdložní zadání k podpisu děkanovi do garantující katdry oborů přvztí zadání studnty (studnt si vyzvdn zadání proti podpisu na skrtariátu garant. katdry) od do studnti Pozn. *) Vztahuj s i na studnty přijaté opakovaně k studiu v r.2015/16, ktří z důvodu uznání dřív absolvovaných přdmětů budou konat SZZ a obhajobu BP/DP již v r. 2015/16. (Pokud mají zájm navrhnout vlastní téma BP/DP, musí tak učinit do a individuálně si dojdnat na garantující katdř jho uznání a vypsání tak, aby s mohli přihlásit do trmínu ) Studnt j povinn vyzvdnout si zadání BP/DP podl pokynů garantující katdry na skrtariátu této katdry v období od do V případě nvyzvdnutí zadání BP/DP do s studnt vystavuj nbzpčí, ž nbud moci konat SZZ a obhajobu BP/DP v ak. roc 2015/16; v krajním případě mu můž být studium ukončno pro nplnění studijních povinností. 8/8

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 1D/2017 o organizaci akademického roku 2017/18 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 31. 3. 2017 I. V souladu s harmonogramem akademického roku na ZČU pro 2017/18 upřesňuji organizaci základních

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Číslo jednací: ZCU 011088/2018 V Plzni 17. 04. 2018 Vyhláška děkana č. 5D/2018 O ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI V souladu s pokynem prorektora

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU

o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU Plzeň 14. 3. 2012 Vyhláška děkana č. 3D/2012 o organizaci akademického roku 2012/13 na FEL ZČU I. Stanovuji harmonogram studijního roku 2012/13 na FEL ZČU v Plzni a limitní termíny jím určené tak, jak

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Univerzita Karlova v Praze 116 39 Praha 1-Nové Město Pedagogická fakulta M. D. Rettigové č. 4 Strana 1 (celkem 6) IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 1 7 / 2 0 0 8 ČJ. 4599/2008

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019... 3 HAMORNOGRAM ZÁPISŮ KE STUDIU... 3 Bakalářské studium prezenční i kombinovaná forma... 3 Navazující magisterské studium

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 5. 2. 2018 Účinnost: 5. 2. 2018 Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti Závaznost: Fakulta podnikatelská Vydává:

Více

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019

Pokyn děkana č. 4/2018. Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Vydáno v Karviné, duben 2018 Pokyn děkana č. 4/2018 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2018/2019 Začátek

Více

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17

Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 1) ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17 Plzeň 5. září 2016 ZCU 024053/2016 Vyhláška děkana č. 19D/2016 TERMÍNOVNÍK ČINNOSTÍ VE STUDIJNÍ OBLASTI V AK. R. 2016/17 Tato vyhláška doplňuje Pokyn prorektora 4P/2015 ze dne 17. prosince 2015. 1) ZIMNÍ

Více

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7/2018 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018

HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK Univerzitní harmonogram akademického roku 2017/2018 Harmonogram katedry dějin umění v akademickém roce 2017/2018 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 77180 Olomouc Tel.: +420 585633001, email: dekan.ff@upol.cz HARMONOGRAMM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / Univerzitní harmonogram akademického

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury VUT v Brně PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018 doplnění Studijního a zkušebního řádu VUT Úvodní ustanovení

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2018-2019 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 27.08.2018-23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 16. 9. 2016 AB, AT, AM 3. 10. 16. 12. 2016 2. 1. 6. 1. 2017 AB, AT, AM 28. 11. - 2. 12. 2016 Zimní semestr

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2015/2016 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 14. 9. 2015 do 18. 9. 2016 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2015/2016 Fakulta

Více

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2017-2018 PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ Zimní semestr 31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2019/2020 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: Po Pá : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na Filozofické

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Kód: SD/01/18 Druh: Směrnice děkana Název: Pokyny pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně Organizační Fakulta aplikované informatiky

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2018 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 V souladu s Opatřením rektora JU č. R 372 ze dne 13. 2. 2018 stanovuji

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2017. Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS Ing. Petr MARTÍNEK

Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS Ing. Petr MARTÍNEK Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS 3. 5. 2019 Ing. Petr MARTÍNEK SaZŘ - Opakovaný zápis předmětu Článek 24 1) Nesplní-li student předmět (čl. 34 odst. 3), může si jej v rámci svého studia zapsat

Více

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M akademického roku 2018/2019 PROVOZNÍ DOBA fakulty mimo prázdniny: : 6:00 20:45 hod. So (pokud je výuka) : 7:00 18:00 hod. So (otevřeno pro zkoušení) : 7:00 16:00 hod. (vždy půl hodiny

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS Ing. Petr MARTÍNEK

Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS Ing. Petr MARTÍNEK Ročníkový pohovor kombi studenti PŘEDZÁPIS 20. 4. 2018 Ing. Petr MARTÍNEK SaZŘ - Opakovaný zápis předmětu Článek 24 1) Nesplní-li student předmět (čl. 34 odst. 3), může si jej v rámci svého studia zapsat

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 5/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách bakalářských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2016/2017 UJEP - Akademický rok 2015/2016 od 19. 9. 2016 do 16. 9. 2017 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2016/2017 Fakulta

Více

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ. OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV OR č. 18/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ OR č. 18/2016 STUDIUM MIMOŘÁDNÉHO PROGRAMU V RÁMCI CŽV Datum vydání: 22. 7. 2016 Účinnost od: 22. 7.

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY Článek 1. ČÁST DRUHÁ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SZZ Článek 2. Obsah a forma SZZ Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 29. ledna 2018 ZCU 002094/2018/DFPE/For Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU

Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Pokyn č. 2DP/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace zápisu studentů FEK do akademického roku 2017/2018 čl. 1 Obecné informace 1. Zkouškové období v akademickém roce 2016/2017 končí dne 31. 8. 2017.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Toto opatření upravuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem (dále SZŘ ) Vysoké školy ekonomické v Praze některé

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2017/18 Zpracováno dne 31. 10. 2017 Pro všechny bakalářské obory v prezenční

Více

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM

UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ STUDIJNÍM PROGRAMEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 8/2018 UZNÁVÁNÍ KREDITNÍCH BODŮ ABSOLVOVANÝCH PŘEDMĚTŮ NAHRAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTY PŘEDEPSANÉ

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období:

Článek 2 Úprava letního výukového a zkouškového období Výukové období: Zkouškové období: UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 6/2016 Věc: Směrnice o státních závěrečných zkouškách navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2016 Pravidla studia v programech celoživotního

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2017/2018 UJEP - Akademický rok 2017/2018 od 18. 9. 2017 do 16. 9. 2018 žlutě označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2017/2018 Fakulta

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2012/13 Zpracováno dne 1. 11. 2012 Informace o přijímacím řízení na

Více

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019

Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 Fakulta zdravotnických studií Harmonogram akademického roku 2018/2019 UJEP - Akademický rok 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 15. 9. 2019 zeleně označené údaje v textu jsou z harmonogramu UJEP 2018/2019 Fakulta

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2018/19 Zpracováno dne 31. 10. 2018 Ke studiu bakalářských studijních gramů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Směrnice č. 9/2017. Věc: Zápisy studentů DFJP na akademický rok 2017/2018

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Směrnice č. 9/2017. Věc: Zápisy studentů DFJP na akademický rok 2017/2018 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Směrnice č. 9/2017 Věc: Zápisy studentů DFJP na akademický rok 2017/2018 Působnost: studenti DFJP, akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci Den vydání:

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018.

B3-17/1-PR-ÚZ01. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG. v akademickém roce 2017/2018. VNITŘNÍ NORMA UP B3-17/1-PR-ÚZ01 Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 Obsah: Garant: Touto vnitřní normou UP je

Více

DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Směrnice děkana č. 03/2006 Studium v navazujícím magisterském studijním oboru Euroculture

DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Směrnice děkana č. 03/2006 Studium v navazujícím magisterském studijním oboru Euroculture DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 03/2006 Studium v navazujícím magisterském studijním

Více

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností

Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky č. 11/2018 k plnění studijních povinností Toto opatření upravuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem (dále SZŘ ) Vysoké školy ekonomické v Praze některé

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017

Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 Hradec Králové, 27. června 2017 č. j. DFF/301/17 Výnos děkanky FF UHK č. 13/2017 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ZIMNÍ SEMESTR 25. 9. 2017-22. 12. 2017 výuka v zimním semestru 23. 12. 2017-1. 1.

Více

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015

Č.j: OU-93783/ V Ostravě Směrnice děkana č. 16/2015 Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 30.dubna 22 701 03 Ostrava Č.j: OU-93783/31-2015 V Ostravě 16. 12. 2015 Směrnice děkana č. 16/2015 O státních závěrečných zkouškách na Přírodovědecké fakultě OU a obhajobách

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2010 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2010 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP

Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení. Studijního a zkušebního řádu UP A-14/5/SD A-14/5/SD PŘÍRODOVĚDECK[ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PŘF Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP Obsah: Provedení některých

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zimní semestr Letní semestr Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 AB,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160

I. Studijní program. Kapacita pro přijetí nových studentů: 160 Podmínky přijímacího řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301-Strojní inženýrství na Fakultě strojní ZČU v Plzni v akademickém roce 2019/2020 I. Studijní program Uchazeč se

Více

Směrnice děkana č. 2D/2018 O STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A KVALIFIKAČNÍCH PRACÍCH V BAKALÁŘSKÉM A NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU FEL ZČU V PLZNI

Směrnice děkana č. 2D/2018 O STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A KVALIFIKAČNÍCH PRACÍCH V BAKALÁŘSKÉM A NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU FEL ZČU V PLZNI Plzeň 29. 1. 2018 Směrnice děkana č. 2D/2018 O STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A KVALIFIKAČNÍCH PRACÍCH V BAKALÁŘSKÉM A NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU FEL ZČU V PLZNI ve znění změny č. 1 Článek 1 (1) Státní

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 21/2015 Věc: Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech DFJP akademický rok 2015/ Působnost:

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více