JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a my do nich postupn vcházeli. A jednoho dne uvidl ty dvee. Vdl jsem, že ten den pijde brzy. ekl jsem: Ježíši, nejsem pipravený na to, abychom do toho pokoje vstoupili. Nebo v mém srdci je místo, kam ani já nechodím. Mám tam pár vcí, o kterých jen já sám vím. On mi však podal klí, slzy lásky na tvái své, a pravil: Já toužím istým t mít. Nech m vejít do skrýše své. Pak vstoupili jsme dovnit, když otevel jsem dvee své. Tak odkryl jsem svj skrytý hích a velmi zastydl se. O tom pokoji však když nyní pemýšlím, už se vbec nestydím. Nebo vím, že za jeho dvemi se již neskrývá mj tajný hích. Nebo v mém srdci bylo místo, kam ani já nevcházel. Ml jsem tam pár vcí, o kterých jen já sám vdl. On mi však podal klí, slzy lásky na tvái své a pravil: Já toužím istým t mít, dovol, a zstanu ve skrýši tvé. Máš v srdci místo, kam ani ty nechodíš? Máš tam pár vcí, o kterých jen ty sám víš? Tak nech Ho podat ti ten klí, má slzy lásky na tvái své a praví: Já toužím istým t mít. Nech Ho vejít do skrýše své. 1

2 Chvála Bohu! Chci s vámi trochu mluvit o tomto dom. Od dtství se mi opakovan zdával jeden sen. V tom snu jsem vlastnil dm, který vypadal jako hrad. Ale já se v nm bál. Vdl jsem totiž, že jsou v nm tmavé chodby a v tch chodbách temní duchové. Vždycky jsem se bál, že bych do nich ml nkdy vstoupit. Jak šel mj život dál, víc a víc jsem snil o tom, že bych mohl do uritých místností vstoupit a vyistit je. Když m Ježíš spasil, zjistil jsem, že jedno patro v mém dom je zcela isté, úpln svobodné. Zstávala tam však další patra, kterých jsem se stále bál. Vci, které jsem si teprve ml podrobit. Nevím, kdo složil tu píse, ale myslím si, že to byl lovk, který prožil, že se jeho srdce podobá takovému domu. Vlastn i Bible a Bh sám nám dávají porozumt pesn této skutenosti. Bh íká, že jste Jeho vlastnictvím a Jeho píbytkem. Možná nkdy pemýšlíte, o jaký píbytek se vlastn jedná a práv o tom chci dnes mluvit. Pokusím se vám nakreslit dva obrázky. První bude znázorovat duši, tak jak je popsána v Ezechieli 1,5n. Nejprve nakreslíme jeden kruh a na jeho obvodu tyi menší: jeden umístíme nahoru, jeden dol a po jednom na každou stranu. Tyto malé kruhy pedstavují rzné oblasti (i rozmry) duše. Pojme se te na n spolen podívat. MYSL (OREL) TOUHY (LOVK) DUŠE EMOCE (LEV) VLE (VL) Horní kruh pedstavuje mysl, jejímž symbolem je orel. Spodní kruh pedstavuje vli a jejím symbolem je vl. Kruh napravo pedstavuje emoce, 2

3 které symbolizuje lev. Na levé stran máme lovka, který pedstavuje oblast našich tužeb. Tyto rozmry, místnosti i dm reprezentují ucelenou jednotku, kterou nazýváme duše. Druhý obrázek, který chci nakreslit, má tvar krychle. U této krychle jsou vidt všechny její stny. Nazvme ji domem nebo pokojem. Na pední stnu krychle nakresleme dvee (orel). Další dvee nakresleme na zadní stnu (vl), na levou (lovk) a na pravou (lev). Nyní tedy máme dm, který má dvee nebo eknme otvory ve všech svých stnách. (Viz Ezechiel 1,10) VLE (VL) TOUHY (LOVK) MYSL (OREL) EMOCE (LEV) Tyto obrázky nám ukazují dv roviny, ze kterých mžeme vidt, jak funguje duše. První rovina (a o ní dnes budeme hovoit) vidí duši jako celek, jako ucelenou jednotku. Než se na ni však blíže podíváme, chci vám ukázat druhý pohled, který se zamuje na jednotlivé složky, z nichž se duše skládá. Zmenšeme si náš trojrozmrný nártek krychle (domu) tak, abychom jej mohli vložit do všech ty kruh na prvním obrázku. Pokud vezmete každý dm s jeho tymi dvemi a tyto dvee znásobíte tymi rozmry duše, zjistíte, že máte šestnáct rzných vstup, skrze které mžete sytit svoji duši. Rozumíte tomu? Máte šestnáct rzných otvor i kanál, které tvoí vstup do vaší duše. Nebudu to zde dnes celé probírat, ale dotknu se jen mysli (domu mysli). Vrame se tedy k první rovin pohledu, která duši pedkládá jako celek, spolu s vloženými trojrozmrnými domy v každém kruhu. Pro lepší srozumitelnost dodávám, že budeme mluvit pouze o jednch pedních a tech zadních dveích. Máme ped sebou obrázek domu naší mysli. Pedstavují-li pední dvee mysl (orla), co budou pedstavovat dvee zadní? Zadní dvee jsou dvee vle (vola). Vli vždy reprezentuje vl. Dvee napravo pak znázorují emoce 3

4 (lva) a dvee nalevo touhy (lovka). Podívejme se na dvee orla. Orel je vaše mysl a ta má tvery dvee. To znamená, že mysl má svá zadní vrátka. Jinými slovy, zatímco nkteré myšlenky vstupují dovnit pedními dvemi, existují podružné myšlenky, které vcházejí dvemi zadními skrze vaši vli, emoce, touhy nebo vaši lidskou pirozenost. V Písloví 4,23 Bh íká: Pedevším stez a chra své srdce, nebo z nj pochází život. (Peklad upraven podle originálu.) Dovolte mi, brati, abych vám to vysvtlil. Bh k vám nechce na prvním míst mluvit skrze vaše emoce, vli nebo jakýkoli jiný otvor, ale chce k vám mluvit skrze vaši mysl. Dává pednost pedním dveím orla, které pedstavují mysl. A Bh chce, abyste mu celou tuto oblast dali k dispozici, aby k vám skrze ni mohl mluvit. Vezmte si kousek papíru a nakreslete na nm velký kruh, který bude pedstavovat duši. Nahoe nakreslete malý kruh mysl. Jak víte, jsou tu ješt další ti oblasti, ale o nich dnes nebudu hovoit. Poprosím vás, abyste zbylé ti oblasti (kruhy) nakreslili ponkud menší. To však neznamená, že by byly malé. Mysl, vle, touhy a emoce jsou tyi složky, které dohromady tvoí celou vaši duši. Uprosted velikého kruhu nakreslete židli, která bude pedstavovat Boží trn. To Bh nazývá vaším srdcem. Než vás Ježíš spasil, vaše mysl se zaobírala mnohými vcmi. Upeme te svoji pozornost na jednu oblast, která naši mysl velmi nepízniv ovliv- uje i spíše bych ml íci zamouje (infikuje). Velice m zarmoutilo, když jsem zjistil, že jsou mezi námi brati, kteí mají dosud problémy s pornografií. Víte, pornografie je oblast, se kterou musíme jednat bez okolk. Je to zabiják a mnozí z nás jsme se jí jako nevící zabývali. Rádi jsme se dívali na erotické, nahé obrázky a podobné vci. Mluvíme o oblasti ve vaší mysli, s kterou je teba drazn jednat. Když jsme došli spasení, pijali jsme Ježíše Krista, který tuto problematickou oblast zaal v našich myslích istit. Zkušenosti s tlesností a s áblem mi daly moudrost, abych tmto vcem porozuml. ZJISTIL JSEM, ŽE TYTO NE ISTÉ VCI V LOVKU ZSTANOU, DOKUD PROTI NIM VDOM, ROZHODN A RAZANTN NEZAÚTO Í A ZE SVÉHO ŽIVOTA JE NEVYMETE. 4

5 Bh vidí mysl jako obrovskou rozsáhlou oblast. Jenže my si nkdy pedstavujeme, že v sob máme takovou malikou vc, které íkáme mysl. Mysl však vbec není malá. V duchu je mysl obrovsky rozlehlou a rozsáhlou oblastí, která v sob skrývá poušt, pustiny a suchá místa místa, v nichž pebývají divoké šelmy. Nalezneme v ní všechny možné i nemožné vci. Ale Bh chce vaši mysl vyistit. Víte pro? Protože je to místo, ze kterého bude vládnout Ježíš Kristus. Bh chce, abyste mli mysl Kristovu. Dnes budeme nejprve hovoit o problémech v mysli. Pokud bychom o nich nemluvili, nemli bychom píležitost rozpoznat oblasti, které nás trápí a obtžují, ani bychom nemli možnost na n reagovat. Pak budeme hovoit o tom, jak získat mysl Kristovu. Nestaí jen, abych vám ukázal vaše problémy. Potebujete se také dozvdt, jak s nimi naložit. Mysl je oblast, kterou chce satan získat ze všeho nejvíce. Pokud je totiž schopen ovládat vaši mysl, ovládne celé vaše tlo. Pohovome tedy trochu o problému pornografie a sexu. Pornografie byla souástí života nkterých z nás. Vidíte ji v televizi, v kinech, v novinách, v asopisech a každý den ve spolenosti. Byli jsme této vci vystavováni do takové míry, že do naší mysli vyryla hlubokou cestu, po níž do nás vstoupil neistý duch. Když do nás vešel Ježíš Kristus, tento duch se skryl. Ztratil se v jakési hluboké jeskyni, v njaké ásti naší mysli, aby mohl nerušen pokraovat ve své innosti a nebýt pi tom nikým pozorován. Dovolte mi použít píkladu dveí. eknme, že máte pede dvemi svtlo. Co se stane, když dvee otevete a svtlo pronikne dovnit? Dostane se do místnosti pouze do té míry, nakolik mu to dvee dovolí, a pravdpodobn ozáí dva protjší kouty a stnu. Ve zbytku místnosti nadále zstanou stíny. Pornografie je takový temný stín. Jestliže ve svých emocích takový stín jako je pornografie nebo sexuální neistota máte, pak to znamená, že tam bude ve tm íhat a as od asu vás napadne. Vtšinou se za to stydíte natolik, že o tom nikomu neeknete. A tak na vás tato šelma neustále doráží. JE- DINÝ ZPSOB, JAK JI DOSTAT VEN, JE, NECHAT NA NI SVÍTIT BOŽÍ SVTLO. A DO VAŠICH EMOCÍ SE TOTO SVTLO DOSTANE TAK, ŽE HO DO SEBE NECHÁTE ZÁIT DVEMI SVÉ MYSLI. 5

6 Rozumíte tomu, co íkám? Jinými slovy tady mluvíme o Kristov trnu. Bh bude vládnout celému svému království skrze vaši mysl. Boží vláda vstupuje skrze mysl do duše (která je Jeho královstvím) a z duše dále do tla a do svta. Nechci se nyní pouštt do hlubokých rozbor biblických verš na toto téma. Nemyslím si, že na to máme v tuto chvíli dost asu. Ale pravdou zstává, že je to mysl, která ovládá celou duši. Samozejm, že se nad vašimi emocemi snaží uplatovat vládu i další vci. JINÝMI SLOVY, VŠECHNO KOLEM SE VÁS POKOUŠÍ OVLÁD- NOUT PROSTEDNICTVÍM VAŠICH EMOCÍ. BRATI, NIKDY NE- DOVOLTE NIKOMU ANI NI EMU, ABY VÁS OVLÁDAL SKRZE VAŠE EMOCE. NIKDY TO NEDOVOLTE! Podívejme se na verš v Izaiáši 11,3, který íká, že Ježíš Kristus nebude ve svých rozhodnutích ovládán vidním svých oí ani slyšením svých uší. To platí i pro nás! Pokud vám nkdo ekne nco, co zraní vašeho ducha, a vy na to zareagujete tak, že vás to pošle do pekla, pak jste na tom velice špatn. Pak se totiž nacházíte ve velmi nebezpené situaci! Zkuste nad tím jen trochu zapemýšlet. Jestliže k vám nkdo mže pijít a íct vám nco, co vás dokáže roz- ílit a odvrátit tak vaši duši od Boha, pak to znamená, že vám ábel zavel a zamkl vaše pední dvee. Ten nkdo, kdo k vám pichází zadními nebo boními dvemi, uzamkl váš hlavní vchod a Bh se nemže dostat dovnit. Jestliže jste rozzlobení, nemžete slyšet Boha. Není možné, abyste slyšeli Boha, když zuíte, protože vaše pední dvee jsou zavené. Rozumíte tomu, co íkám? Musíte se nauit nechávat pední dvee otevené. Jedním ze zpsob, jak to mžete uinit, je, že postavíte Boha ke svým zadním a boním dveím. Už víte, že máte troje dvee v zadní ásti domu dvoje po stranách a jedny vzadu. Jak k nim tedy mžete dostat Boha? Je to opravdu velice jednoduché. Žalmista v Žalmu 119,11 ekl: V SRDCI SVÉM SKLÁDÁM E TVOU, ABYCH NEHEŠIL PROTI TOB. To znamená, že z vašeho srdce vychází energie a život, které steží vaše zadní dvee. Tím vám ale neíkám, že máte mít své zadní dvee zavené. Co by se napíklad stalo, kdyby k vám Bh z njakého dvodu zrovna nemohl mluvit skrze dvee vaší mysli a zadní dvee by byly zavené? Pak Boha neuslyšíte, když k vám bude mluvit skrze vaše emoce, protože dvee lva budou zavené. 6

7 MUSÍTE K NIM POSTAVIT STRÁŽ. A TOU STRÁŽÍ JE BOŽÍ SLOVO SKRYTÉ VE VAŠEM SRDCI. SKRYTÉ NATOLIK, ŽE OTESE KAŽ- DÝM PICHÁZEJÍCÍM NEPÍTELEM. ábel se k vám vždycky bude snažit mluvit skrze vaše emoce. Ježíš Kristus se na poušti postil tyicet dní. Bible neíká, že by k Nmu ábel bhem tchto dní cokoli mluvil. ekal, až Mu pst skoní, ekal na chvíli, až Ježíš zcela vyhladoví. Vyhladoví! Brati, nejsem si jistý, že nkdo z vás ml nkdy opravdu hlad. Mli jste nkdy opravdový hlad? Hlad vás pivádí k samotnému šílenství. Chytíte do ruky cokoli, co se dá sníst. O tomto druhu hladu mluvím. Je to jako šílenství, ale vy se musíte ovládnout. Proto se musíte postit a modlit, musíte cviit svoji mysl i tlo. Musíte trénovat celou svou duši v tom, že máte jídlo a pitom ho nesníte. Naším problémem však je, že neznáme dvod, pro se postit, a ani nevíme, jak se postit. Vidl jsem tolik lidí, kteí v pstu neobstáli. Prost skon- ili a nco sndli. Bh ustanovil pst jako zpsob, kterým se máme cviit. Všichni mladí lidé se musí nauit postit. Musíte se cviit v tom, jak odolávat pokušení. S jakým pokušením pišel satan za Ježíšem nejdíve? Podívejte se se mnou do Lukáše 4,3. ábel mu ekl: Jsi-li Syn Boží, ekni tomuto kameni, a se stane chlebem. Kdyby Ježíš neml hlad, satan by na nj s tímto pokušením jist nepišel. Hlad, který ml Ježíš, byl tyicetidenní hlad. Každá buka v Jeho tle kiela po jídle. eknu vám nco o pstu a opravdovém hladu. Pi pstu zanete cítit vni jakéhokoli jídla, které máte rádi. áblové vdí, jak jídlo pipravit. Uvaí ho a vy zanete cítit jeho vni. Žádné pokušení není tak silné jako vn. Víte to? Ano, je to tak! Pokud nkdo používá uritý druh parfému, pak pokaždé, když ho ucítíte, doslova zakusíte pítomnost toho lovka. ich je nesmírn mocný smysl. Když jsem ješt uil, dlal jsem ve tíd pokus s vní, která byla mým žákm velice píjemná. Dlal jsem to proto, aby se na mé hodiny vždycky rádi vraceli. Kdykoli ucítili tuto konkrétní vni, pipomnla jim hodiny zempisu. Vn je úinný spoušt, který uvádí do pohybu vaši pam. Ježíš musel cítit teplý chléb. Víte, my máme doma pístroj na peení chleba. Když ho naprogramujete tak, abyste mli chléb hotový v šest hodin ráno, musíte v šest vstát, protože jeho vn vám už nedovolí spát déle. 7

8 Pedpokládejme, že Ježíš cítil teplý, dozlatova upeený chléb. Když si satan myslel, že Ježíše dostal do bodu, kde ho zvládne, ekl mu: Nezapomínej, že jsi Boží Syn. Mžeš udlat, cokoli se Ti zachce. Pro si neudlat chléb? Máš hlad a tvj pst je u konce. Peruš ho a dej si chléb. Co mu Ježíš odpovdl? Odpovdl mu Božím slovem! Ano, Božím slovem! Chci, abyste to vidli. POUZE BOŽÍ SLOVO MŽE STEŽIT VAŠE ZADNÍ DVEE. POKUD NEBUDETE MÍT BOŽÍ SLOVO, ABY STÁLO NA STRÁŽI U VAŠICH ZADNÍCH DVEÍ, PAK JE S VÁMI KONEC. UCHVÁTÍ VÁS JINÉ VCI. Ježíš ekl: Je psáno Jinými slovy Boží slovo íká, že...ne samým chlebem živ bude lovk. Bible o této vci mluví jak ve Starém, tak i v Novém zákon. V V. Mojžíšov 8,3 se íká: I ponížil t a dopustil na tebe hlad, potom t krmil mannou, kteréž jsi ty neznal, ani otcové tvoji, aby známé uinil tob, že ne samým chlebem živ bude lovk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude lovk. Stejná slova citoval Ježíš v Matouši 4,4 a Lukášovi 4,4. Chci se vás tedy zeptat: Co pro vás tato slova znamenají? Ne samým chlebem živ bude lovk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových. Co to pro vás znamená? Tato slova znamenají pesn to, co íkají. Víte, já jsem zažil hlad. Chci tím íct, že jsem se postil a ml jsem jednadvacetidenní hlad. Ten m pivedl do uritého stavu šílenství. Ale když jsem se modlil, cítil jsem naplnní a uspokojení. A pak jsem šel do práce. Místo obda jsem se šel ven modlit a znovu m to uspokojilo a znovu jsem se vrátil do práce. Co to znamená? Znamená to, že Bh vaše tlo zkonstruoval jako víceúelový stroj. Chci, abyste porozumli tomu, co vám íkám: vaše tlo mže ke svému nasycení a pro svoji potebu využívat jak Boží, tak pirozenou energii (potravu). Podívejme se na to spolen. Je nkde v Bibli zaznamenán pípad, že by se to stalo? Pípad, kdy byla potrava nahrazena Boží energií? Ano, mám na mysli Daniela. Vzpomínáte si na Daniela? Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvroval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž král pil. (Dan 1,8) A tak mu dávali jen luštniny a vodu. Ale Daniel byl tunjší, zdatnjší a krásnjší než všichni, kdo jedli královské pokrmy! Ježíš také ekl: Mj pokrm jest, abych inil vli toho, kterýž mne poslal (Jan 4,34) JINÝMI SLOVY, INIT BOŽÍ VLI JE POKRM 8

9 (JÍDLO), KTERÝ NÁS ZÁSOBUJE JAK FYZICKOU, TAK DUCHOVNÍ ENERGIÍ. Mjte tedy na pamti, že Bh mže doplnit a nahradit i váš fyzický nedostatek. Amen! Já jsem to vidl a nemám naprosto žádnou pochybnost, že je Boží vlí, aby se to dlo. Nyní picházíme k dalšímu bodu. Vzpomínáte si na verš, který íká: Všechno je možné tomu, kdo ví. Podívejme se spolen do Marka, 9. kapitoly, a petme si to v kontextu celého píbhu. Zaneme od verše 14: Když potom pišel k uedníkm, uvidl, že je kolem nich veliký zástup a že se s nimi hádají zákoníci. A jakmile ho všichni v zástupu spatili, byli velmi pekvapeni a bželi k nmu a zdravili ho. Zeptal se tedy zákoník:,pro se s nimi hádáte? A jeden ze zástupu mu odpovdl:,miste, pivedl jsem k tob svého syna, který má nmého ducha. Kdekoli se ho zmocní, trhá jím a on pní a skípe zuby a vyerpá se. ekl jsem tedy tvým uedníkm, aby ho vyhnali, ale nemohli! On mu ale odpovdl:,ó nevící pokolení, jak dlouho budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Pivete ho ke mn. Pivedli ho tedy k nmu, a jakmile ho uvidl, hned jím ten duch zaal tak zmítat, že upadl, válel se po zemi a pnil. Ježíš se pak zeptal jeho otce:,jak je to dlouho, co se mu tohle stává? A on ekl:,od dtství. A asto s ním házel i do ohn a do vody, aby ho zahubil. Ale mžeš-li nco udlat, slituj se nad námi a pomoz nám! Ježíš mu však ekl:,mžeš-li tomu vit. Pro vícího je možné všechno. A otec toho chlapce ihned se slzami vykikl:,pane, já vím! Pomoz mé nevíe! (Peklad NBK) I ta nejmenší míra víry uvede do pohybu Boží slovo. Opravdu k tomu staí jen malá míra víry! Nemusíte ji mít njakou velikou, úžasnou. Kdokoli z vás mže íct neistému duchu: Vyjdi z nho! Nepotebujete žádné mambo džambo. Nepotebujete mluvit v jazycích, tleskat, skákat nebo ki- et, aby se to stalo. Nkdy všechny tyto vci sice dláme, ale jediné, co potebujete, je míra víry, kdy víte, že k tomu duchu mluvíte, a když eknete: Jdi!, pak musí vyjít. A víte, pro musí vyjít? Protože Bh nám dal svj mandát. Ano! Bh nám dal mandát, který o mnoho pesahuje ten, který dal Adamovi a o který Adam pišel. Ježíš Kristus nám dal svj mandát, když ekl: JDOUCE PO VŠEM SVT, KAŽTE EVANGELIUM VŠEMU STVOENÍ..., protože...dána JEST MI VŠELIKÁ MOC NA NEBI I NA ZEMI. (Marek 16,15, Matouš 28,18). íká tím, že vám dal svj mandát a že máte moc nade vším, co se v této oblasti hýbe. 9

10 Dovolte mi, abych vám uvedl píklad. Jednou jsem s nkolika bratry obcházel Miami a hledali jsme místo k pronájmu, kde bychom mohli mít shromáždní. Jeden bratr šel jedním smrem a já se vydal druhým. Po chvíli jsem vstoupil do tvrt, kde nežijí žádní ernoši. Obyvatelé této ásti msta si oividn ani nepáli, aby tudy erní chodili. I když jsem ernoch, nedlal jsem si s tím hlavu. Jak jsem tak kráel, najednou se naproti mn vynoil muž s dobrmanem na vodítku. Když m spatil, sundal psovi vodítko a pikázal mu, a se na m vrhne. Uvidl jsem, jak se ten pes rozbhl pes ulici smrem ke mn. Obrátil jsem se k nmu zády a šel jsem dál svou cestou. Když se ke mn piítil, otoil jsem se k nmu a napomenul ho ve jménu Ježíše. Pes se zastavil a pikril se k zemi. Vypadal, jako by ho nco prudce zasáhlo. Pak se otoil a upaloval zpátky za svým pánem. Ten lovk zstal stát s pusou otevenou. Nic podobného zejm nikdy nevidl. Nemyslím si, že toho psa ješt kdy k nemu podobnému používal. Jde o to, že když víte Bohu, pak se nemusíte bát žádného psa. Nemusíte se bát nieho! Nco podobného se stalo bratru Branhamovi. Pišel k výbhu, kde se za ohradou prohánl veliký býk. To zvíe práv usmrtilo svého majitele, ale bratr Branham o tom nic nevdl. Poteboval však tímto výbhem projít, a tak peskoil ohradu a vydal se pes pole. Býk se k nmu okamžit rozbhl, a když byl tsn u nho, bratr Branham mu ekl: Promi, že vstupuji na tvé území, ale ve jménu JEŽÍŠE se vra! Býk se zastavil a odešel po svém. PRAVDOU ZSTÁVÁ, ŽE BOŽÍ MOC JE VE VÁS A VE VAŠÍ MYSLI (POKUD TUTO OBLAST PLNÍTE BOŽÍM SLOVEM). A NIC NA ZEMI NEBO V PEKLE VÁS NEMŽE PORAZIT ANI NAD VÁMI ZVÍTZIT. VÍTE, MY NEVYUŽÍVÁME MOC, KTEROU NÁM BH DAL. JAK SI MYSLÍTE, ŽE SATAN NI Í VAŠI MOC? PIJDE K VÁM A EKNE: JEN SE NA SEBE PODÍVEJ. UŽ JSI ZAPOMNL, ŽE JSI BYL TAKOVÝ A TAKOVÝ A ŽES UDLAL TO A ONO...? STÁLE JEŠT TOTIŽ NEROZPOZNÁVÁME ŽALOBNÍKA BRATÍ. BH SVÉ SLOVO NI ÍM NEPODMÍNIL. V BIBLI SE NEÍKÁ, ŽE KDYBYS TI DNY NEHEŠIL NEBO KDYBYS NEUDLAL NIC ZLÉHO, PAK VŠECHNY VCI JSOU MOŽNÉ... NIC TAKOVÉHO V BIBLI NENÍ! PÍŠE SE TAM:...MŽEŠ-LI TOMU VITI; VŠECKO JEST MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ. 10

11 To je jedním z našich problém na tomto svt. Rozhlížíte se kolem sebe a vidíte mocné zázraky, které nkteí muži iní. Jenže mnozí z nich se nechávají podvádt, protože se cítí být velkými pro zázraky, které se skrze n djí. Ale oni v žádném pípad velcí nejsou. Nikdy nezapomenu na to, co se nám kdysi pihodilo v Miami. Celé roky mi to bylo záhadou. Když vám to te budu vyprávt, také vás to možná zmate. Ale já vám to vysvtlím. Jeden kesan ml dar ducha. Abych byl upímný, nevím jakého ducha, ale on vil, že ducha Božího. Pišel tehdy do jednoho malého shromáždní v Miami, aby nám tento Boží dar pedvedl. Jeho dar byl tím nejzvláštnjším darem, jaký jsem kdy vidl. Byl to duchovní zuba. Pokud jste mli špatné zuby, mohli jste za ním pijít, a on vám je spravil. Pišel do shromáždní, kde byla dívka, která Bohu ekla, že chce nový zub, protože jí ten pvodní vypadl. Ale nechtla ledajaký zub. Pála si zlatý zub. A modlila se za to. Ten lovk pišel a ekl jí: Poj sem. Vložil jí svoji ruku na ústa a ona zakiela Ááá! Když se jí pak lidé podívali do úst, spatili krásný zlatý zub pesn na míst, kde jí pedtím chybl. A tak tento lovk pijel do Miami, do sboru jedné sestry. Byla to její církev byla v ní pastorem. Ona však najednou vstala a ekla: Brati, lituji, ale rozpouštím shromáždní. Dnes veer nebudeme mít shromáždní, protože tento lovk žije v cizoložství! Vidíte tu ženu vedle nj? To není jeho manželka. Nevíme, že by zde proto ml konat jakékoli zázraky. (K takovému prohlášení je opravdu zapotebí ženy!) Všichni byli v šoku. Pítomní starší sboru šli za ní a ekli: Myslíme, že bychom to nemli ukonit. Zkusme se podívat, co te bude moct udlat, když jsi ho odhalila. Alespo zjistíme, zda je to z Boha i nikoli. Ten muž povstal a vypadal jako spráskaný pes. Byl z toho celý sklíený. ekl: Brati, je mi tak líto, co se dnes veer stalo. Zejm nebudu moct nic udlat. Musíte se za m modlit. Zkusím to a uvidíme, jestli nco udlám nebo ne. Nikdy nepopel, že žije v cizoložství. Toho veera se skrze nj v pokoení, kterého se mu dostalo, událo mnohem více zázrak než kdy pedtím. eknu vám ješt jeden podobný pípad, který m opravdu šokoval. Jeden lovk, byl to doktor psychologie, ml svá ústa plná zubních kaz. Ten zázraný zuba vložil na jeho ústa ruce, ekl slovo a všechny zuby dostaly zlatou výpl. Všechny zuby! Doktor psychologie si ekl: Mám to! 11

12 Vím, co udlám! Druhý den zašel k zubai, ten mu seškrábl trochu z jeho zlatých plomb a poslal vzorek do laboratoe na testy. Laboranti prohlásili, že se nejedná o zlato, ale že nevdí, o co by mohlo jít. Tvrdili, že žádný takový kov na zemi neexistuje. Njakou dobu jsem žil v dom toho doktora psychologie. Rád bych ho te po dvaceti letech znovu vidl, jestli má stále ješt v zubech zlato. Zázraný zuba ten zázrak udlal pesto, že žil v cizoložství. A te si to srovnejte. Písmo íká, že...dar zajisté svých a povolání Bh nelituje. (ímanm 11,29) Nenechte se podvést zázraky, protože lovk mže dlat nejvtší zázraky na svt, ale ty z nj lepšího kesana neudlají. Pokud víte Bohu, mžete dlat zázraky. Je to jen otázka toho, jestli víte Bohu. Jenže by vás to mohlo odsoudit. Vidl jsem, jak to lidi odsuzuje. Víte jak? Uvedu vám píklad. Nkdo ekne: Mám tolik víry, že se mohu modlit za vaše zuby a ty se spraví. Ale nemám víru na to, abych žil spravedliv. Rozumíte tomu? Stejnou víru, se kterou se modlím za zuby, bych ml použít k tomu, abych žil spravedlivý život. Podívejme se na situaci v Markovi v 9. kapitole, kde brati nemohli vyhnat démona. Ježíš jim zde íká velice zvláštní vc. Uedníci si Ho vzali stranou a ptali se: Pro jsme ho nemohli vyhnat? Pamatujete si, co jim Ježíš odpovdl? ekl: Toto pokolení nijakž nemž vyjíti, jediné skrze modlitbu a pst. (Marek 9,29) Tím íkal, že se mli modlit a postit. Pro? Protože mli v mysli pekážky. Rozumíte tomu? Mluvíme o pekážkách v mysli. íkám vám pravdu když se postím za vci, které se zdají být nemožné, najednou se mi stanou možnými. Pro nás je velmi obtížné uvit, že všechny vci jsou možné. Pedstavte si, že jsem si práv zakoupil letenku do Chicaga. Jak tžké by pro m bylo vit, že bych mohl být i se svými zavazadly do Chicaga penesen? Velmi, velmi tžké, brati! Je to prost píliš tžké. Ale pravdou i nadále zstává, že VŠECHNO je možné tomu, kdo ví. Jestliže tomu mžete vit, pak je to možné. Vím, že víra je nco, co je nám dáno od Boha. Pamatujete si ješt, co ten muž v Markovi 9 ekl? Pane, já vím! Pomoz mé nevíe! Vdl totiž, že se nenalézá dostaten vysoko. Proto ekl:...pomoz mé nevíe. Ježíš okamžit zareagoval a pikázal duchu, který v chlapci byl, aby z nho vyšel. Odpovdl na modlitbu toho muže, pomohl jeho nevíe a vysvobodil jeho 12

13 syna. Slovo, že všechno je možné tomu, kdo ví, se mže vztahovat také na vaši duši. Hovome tedy o ásti duše, kterou je naše mysl. Chceme mít mysl Kristovu. Jste schopni te vit, že je možné, abyste získali mysl Kristovu? Pokud jste baptisté, nebudete vit, že to je možné. Baptisté uí baptisty, že není možné být zde na zemi dokonalý. Pokud jste bžnými letniními, také tomu nebudete vit. Ale jestliže m už njakou dobu posloucháte, mli byste být schopni vit, že je možné získat mysl Kristovu. Mám pro vás jednu dobrou zprávu. A to, že už obas mysl Kristovu máte. Nkdy pemýšlíte pesn tak, jako by pemýšlel Ježíš Kristus. Jediným problémem je, že do Jeho pemýšlení vstupujeme a zase z nj vystupujeme. A tento problém vyléíme jedin tím, že zaneme vit, že všechno je možné... Myslím, že jsem došel na dobré místo, kde se mohu dotknout nedotknutelného. Existují lidé, kteí se zabývají metafyzikou. Víte, co to je metafyzika? Jedná se o nadpirozené, arodjnické vci. První lekcí, kterou se jako rosenkruciáni v metafyzice nauíte, je to, že dostanete tácek, na který položíte roztrhaný kousek papíru. Svou myslí pak kousky papíru pohybujete sem a tam. Když to dokážete, zvládli jste první krok a jste pipraveni pejít na další. Nkteí lidé se cvií v tom, že svou myslí zvedají do vzduchu rzné pedmty, jako teba židli, a pohybují jimi po místnosti. Podobné vci dlával napíklad Hitler. Když se rozzuil, po místnosti zaal lítat nábytek. MLUVÍME ZDE O PIROZENÉ MYSLI. Watchman Nee ji nazýval skrytou silou duše. Toto uení vlastn pochází od Jesse Penn-Lewise. Mysl má obrovskou moc, která je však nesrovnatelná s mocí Boží. Pokud Bohu dovolíte, aby vstoupil do vaší duše, vejde do ní a odstraní z ní všechny pekážky. Víte, co tam uvnit máte? Pojmenuji vám nkteré vci, které tam máte a které zabraují vstupu Božího svtla. Máte tam rysy a vlastnosti zddné po pedcích. KDYŽ JSTE PIJALI JEŽÍŠE JAKO SVÉHO SPASITELE A KDYŽ TENTO SPASITEL VSTOUPIL DO VA- ŠEHO SRDCE, NEVEŠEL DO NJ TAK, ŽE BY VZAL POD SVOJI SPRÁVU KAŽDI KÝ MALÝ KOUT. NECHAL TOTIŽ NA VÁS, ABYSTE POUŽILI BOŽÍ SLOVO A DOVOLILI MU TU PRÁCI DO- KON IT. DOVOLTE MU TO! STOJÍ PÍMO VE STEDU VAŠEHO 13

14 SRDCE A EKÁ, AŽ MU DOVOLÍTE VSTOUPIT DO JEDNCH DVEÍ, DO DRUHÝCH I DO TCH DALŠÍCH JEDIN VY MŽETE TY DVEE OTEVÍT. Ve vaší mysli jsou urité oblasti, ze kterých máte strach. Opravdu to tak je. Pamatuji si, že jsem se léta bál vzteku. Jako zlodj jsem utíkal od každé hádky nebo rvaky, protože jsem se bál, že bych se mohl rozzuit. Nebyl jsem si jistý sám sebou. Aby Bh mohl s tímto duchem hnvu jednat, musel m nechat se postit. Postil jsem se (perušovan) asi rok postil a modlil a prosil jsem Pána, aby nedovolil žádnému lovku proti mn vystoupit. Víte, jako zlodj jsem prchal a skrýval se ped tím, co bylo v mé mysli a v mé duši. Utíkal jsem tak dlouho, dokud s tím Pán nemohl jednat. A teprve tehdy, když na tom míst ve mn zapálil ohe a s tou vcí jednal, jsem byl osvobozen. Nyní se už nebojím, že bych se mohl rozzuit. Musíte se dostat na místo, kde vámi ábel nebude moci manipulovat. Víte, jak vámi manipuluje? Dlá to pomocí zptné psychologie. Chce, abyste šli uritým smrem, a tak vás do nj tlaí. Vy se mu zanete vzpírat, ale nakonec se stejn vydáte tam, kam chce on. Podívejme se na to. Pokud rozumíte tomu, o em mluvím, pak chápete, že vámi ábel chce manipulovat. Co tedy udlá? Pošle nkoho, aby vám ublížil. Jen si pedstavte, jak nkde sedíte (a bute upímní) a njaký cizí lovk pijde pímo k vám a vrazí vám facku. Kdo z vás by byl schopen íct: Chvála Pánu! Dkuji Ti, Ježíši, za tuto facku! PRÁSK!...dkuji Ti, Ježíši. eknte mi, kdo z vás by byl schopen zaít tancovat a chválit Boha? Zatímco vám to tady povídám, vzpomínám si na situaci jednoho bratra, který byl jedním z nejpomazanjších muž, jaké jsem kdy potkal. Byl jen venkovským kazatelem, ale když kázal Boží slovo, cítili jste, že se nco dje. Amen! Jenže ábel ho chtl mít pro sebe, ml na nj zálusk. Tento kazatel býval díve rváem, lovkem, který vejde do baru a celé to tam pevrátí vzhru nohama. Byl silný jako lev. Sám byl schopen zmlátit deset muž a oni ho nezvládli. Ale Ježíš ho spasil. Jednou jel svým náklaákem a najednou mu njaký lovk zatarasil cestu a zastavil ho. Když vystoupil, uvidl muže, kterého ped njakou dobou zbil. Ten muž uslyšel, že se stal kesanem, a rozhodl se, že toho využije. Pistoupil k nmu a zaal do nj mlátit. Kazatel mu však nastavil druhou tvá. Tak mu vrazil do druhé tváe. A kazatel jen stál a usmíval se na 14

15 nj. Když ten lovk vidl, jak se mu daí, zašel ješt o kousek dál. Popadnul ho, otoil a zaal do nj kopat. Najednou se nco zlomilo a kazatel se na toho muže osopil a zaal te kopat on do nho. Kopal ho takovou silou, že kdyby nepišli lidé a neodvedli ho, jist by ho ukopal k smrti. Byl postaven k výslechu ped církevní radu. Odpovídal jim: Ano, ano! Zkopal jsem toho muže. Bible íká, že když m nkdo uhodí do levé tváe, mám nastavit pravou. A když m uhodí do pravé, mám nastavit levou. A to jsem udlal, brati, nebo snad ne? Oni na to: Ano, to jsi udlal. Pak pokraoval: Ale Bible mi neíká, co mám dlat, když do m nkdo zane kopat. Tak mu to vrátil. Celého ho zkopal! Jeho vztek ho dostal do bodu, kdy už se nedokázal ovládat. Nebyl pipraven, nebyl hotov. Když se do hitlerovských nebo ruských tábor dostal kesan, muili ho tím, že ped nj postavili nahou ženu. Zaveli ho s ní do cely a nechali ho tam tak dlouho, dokud nezhešil. Dokud to nevzdal a nekapituloval. Amen. BH NÁS POVOLÁVÁ K TOMU, ABYCHOM BYLI NAD TÍM VŠÍM. ROZUMÍTE? JESTLIŽE SI TO NEVYEŠÍTE DÍV, NEŽ PI- JDOU ZKOUŠKY, JE PO VÁS. MUSÍTE ZVÍTZIT DO TÉ MÍRY, ABY ÁBEL NEML NAD VAŠÍ DUŠÍ MOC A ABY PRO VÁS PODOBNÉ VCI UŽ NEBYLY POKUŠENÍM. MLUVÍME ZDE O MYSLI. VE VAŠÍ MYSLI BUDE BOŽÍ ODVAHA. MUSÍTE SI SKRZE BOŽÍ SLOVO VŠTÍPIT MYSL KRISTOVU. POKUD BUDETE NADÁLE PEMÝŠLET JEN O SVÝCH PI- ROZENÝCH, FYZICKÝCH VCECH A BUDETE SE VNOVAT TOMU, CO JE PIROZENÉ, ZJISTÍTE, ŽE VÁM TO ZABRÁNÍ V PIJETÍ PLNOSTI KRISTA. KRISTUS NÁS NYNÍ PIPRAVUJE NA SVJ PÍCHOD. JEŽÍŠ KRISTUS TOTIŽ NEJPRVE PICHÁZÍ DO DUŠE, A TEPRVE PAK DO SVTA. JAK SE TEDY MŽEME PIPRA- VIT? MUSÍME KE SVÝM DVEÍM POSTAVIT STRÁŽ, KTERÁ ZABRÁNÍ VSTOUPIT STARÝM VCEM, ALE VPUSTÍ DOVNIT BOŽÍ SVTLO, A TAK Z NÁS VYTLA Í TEMNOTU. NEPEHLÍŽEJ TEMNOTU! Jestliže zjistíš, že jsi zlodj, pak když se modlíš, ekni: Bože, jsem zlodj, ale hnusí se mi to! Pane Bože, nechci být zlodjem. Vysvobo m z toho. Víte, co se vám mže další den stát? Mže 15

16 pro vás pijít policie. Prosíte Boha, aby vás vysvobodil, a On s vámi bude jednat pesn tak, jak to potebujete. Možná pro vás policie nepijde, ale stejn s vámi Bh bude jednat skrze ohe, který z vás tu vc vypálí. Bh s vámi bude jednat skrze tento ohe. Rozumíte mi, brati? A TAK MYSL JE NEJDLEŽITJŠÍ ÁSTÍ VAŠÍ DUŠE. TO, O EM PEMÝŠLÍTE, UR UJE, KDO JSTE. JE TO TAK! JAK PE- MÝŠLÍTE, TAKOVÍ JSTE. BUDEME MUSET ZA ÍT ROZUMT TOMU, ŽE BH CHCE, ABY NAŠE MYSL BYLA ISTÁ DÍVE, NEŽ DO NÁS ON SÁM VSTOUPÍ. Dávejte si dobrý pozor, o em pemýšlíte. Už jste to nkdy zkusili? Všímejte si vcí, o kterých od rána do veera pemýšlíte, a zjistte, co vás nutí pemýšlet tímto smrem. Jestliže vás ábel mže pimt k tomu, abyste mysleli na vci proti Bohu, pak vás v této oblasti ovládá. Slyšíte, co íkám? TO, CO VÁM TADY ÍKÁM, JE, ŽE MYSL JE NEJDLEŽI- TJŠÍ ÁSTÍ VAŠÍ DUŠE. ZPSOB, JAKÝM PEMÝŠLÍTE, VCI, O KTERÝCH PEMÝŠLÍTE, VCI, KTERÝM DOVOLUJETE, ABY BOMBARDOVALY VAŠE MYŠLENKY TO JSOU VCI, KTERÉ OVLÁDAJÍ CELÝ VÁŠ ŽIVOT. MUSÍTE ZA ÍT PEMÝŠLET O BOŽÍM SLOVU! Mladým lidem vždycky íkávám: Sežete si walkmana a pouštjte si Boží Slovo. Zatímco teba doma uklízíte, dejte si na uši sluchátka. Pouštjte si do uší Boží Slovo. Možná neuslyšíte zvonit telefon, ale nechte do svých uší plynout Boží Slovo. Boží Slovo vás uchrání od toho, abyste minuli Boha. 16

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více