JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a my do nich postupn vcházeli. A jednoho dne uvidl ty dvee. Vdl jsem, že ten den pijde brzy. ekl jsem: Ježíši, nejsem pipravený na to, abychom do toho pokoje vstoupili. Nebo v mém srdci je místo, kam ani já nechodím. Mám tam pár vcí, o kterých jen já sám vím. On mi však podal klí, slzy lásky na tvái své, a pravil: Já toužím istým t mít. Nech m vejít do skrýše své. Pak vstoupili jsme dovnit, když otevel jsem dvee své. Tak odkryl jsem svj skrytý hích a velmi zastydl se. O tom pokoji však když nyní pemýšlím, už se vbec nestydím. Nebo vím, že za jeho dvemi se již neskrývá mj tajný hích. Nebo v mém srdci bylo místo, kam ani já nevcházel. Ml jsem tam pár vcí, o kterých jen já sám vdl. On mi však podal klí, slzy lásky na tvái své a pravil: Já toužím istým t mít, dovol, a zstanu ve skrýši tvé. Máš v srdci místo, kam ani ty nechodíš? Máš tam pár vcí, o kterých jen ty sám víš? Tak nech Ho podat ti ten klí, má slzy lásky na tvái své a praví: Já toužím istým t mít. Nech Ho vejít do skrýše své. 1

2 Chvála Bohu! Chci s vámi trochu mluvit o tomto dom. Od dtství se mi opakovan zdával jeden sen. V tom snu jsem vlastnil dm, který vypadal jako hrad. Ale já se v nm bál. Vdl jsem totiž, že jsou v nm tmavé chodby a v tch chodbách temní duchové. Vždycky jsem se bál, že bych do nich ml nkdy vstoupit. Jak šel mj život dál, víc a víc jsem snil o tom, že bych mohl do uritých místností vstoupit a vyistit je. Když m Ježíš spasil, zjistil jsem, že jedno patro v mém dom je zcela isté, úpln svobodné. Zstávala tam však další patra, kterých jsem se stále bál. Vci, které jsem si teprve ml podrobit. Nevím, kdo složil tu píse, ale myslím si, že to byl lovk, který prožil, že se jeho srdce podobá takovému domu. Vlastn i Bible a Bh sám nám dávají porozumt pesn této skutenosti. Bh íká, že jste Jeho vlastnictvím a Jeho píbytkem. Možná nkdy pemýšlíte, o jaký píbytek se vlastn jedná a práv o tom chci dnes mluvit. Pokusím se vám nakreslit dva obrázky. První bude znázorovat duši, tak jak je popsána v Ezechieli 1,5n. Nejprve nakreslíme jeden kruh a na jeho obvodu tyi menší: jeden umístíme nahoru, jeden dol a po jednom na každou stranu. Tyto malé kruhy pedstavují rzné oblasti (i rozmry) duše. Pojme se te na n spolen podívat. MYSL (OREL) TOUHY (LOVK) DUŠE EMOCE (LEV) VLE (VL) Horní kruh pedstavuje mysl, jejímž symbolem je orel. Spodní kruh pedstavuje vli a jejím symbolem je vl. Kruh napravo pedstavuje emoce, 2

3 které symbolizuje lev. Na levé stran máme lovka, který pedstavuje oblast našich tužeb. Tyto rozmry, místnosti i dm reprezentují ucelenou jednotku, kterou nazýváme duše. Druhý obrázek, který chci nakreslit, má tvar krychle. U této krychle jsou vidt všechny její stny. Nazvme ji domem nebo pokojem. Na pední stnu krychle nakresleme dvee (orel). Další dvee nakresleme na zadní stnu (vl), na levou (lovk) a na pravou (lev). Nyní tedy máme dm, který má dvee nebo eknme otvory ve všech svých stnách. (Viz Ezechiel 1,10) VLE (VL) TOUHY (LOVK) MYSL (OREL) EMOCE (LEV) Tyto obrázky nám ukazují dv roviny, ze kterých mžeme vidt, jak funguje duše. První rovina (a o ní dnes budeme hovoit) vidí duši jako celek, jako ucelenou jednotku. Než se na ni však blíže podíváme, chci vám ukázat druhý pohled, který se zamuje na jednotlivé složky, z nichž se duše skládá. Zmenšeme si náš trojrozmrný nártek krychle (domu) tak, abychom jej mohli vložit do všech ty kruh na prvním obrázku. Pokud vezmete každý dm s jeho tymi dvemi a tyto dvee znásobíte tymi rozmry duše, zjistíte, že máte šestnáct rzných vstup, skrze které mžete sytit svoji duši. Rozumíte tomu? Máte šestnáct rzných otvor i kanál, které tvoí vstup do vaší duše. Nebudu to zde dnes celé probírat, ale dotknu se jen mysli (domu mysli). Vrame se tedy k první rovin pohledu, která duši pedkládá jako celek, spolu s vloženými trojrozmrnými domy v každém kruhu. Pro lepší srozumitelnost dodávám, že budeme mluvit pouze o jednch pedních a tech zadních dveích. Máme ped sebou obrázek domu naší mysli. Pedstavují-li pední dvee mysl (orla), co budou pedstavovat dvee zadní? Zadní dvee jsou dvee vle (vola). Vli vždy reprezentuje vl. Dvee napravo pak znázorují emoce 3

4 (lva) a dvee nalevo touhy (lovka). Podívejme se na dvee orla. Orel je vaše mysl a ta má tvery dvee. To znamená, že mysl má svá zadní vrátka. Jinými slovy, zatímco nkteré myšlenky vstupují dovnit pedními dvemi, existují podružné myšlenky, které vcházejí dvemi zadními skrze vaši vli, emoce, touhy nebo vaši lidskou pirozenost. V Písloví 4,23 Bh íká: Pedevším stez a chra své srdce, nebo z nj pochází život. (Peklad upraven podle originálu.) Dovolte mi, brati, abych vám to vysvtlil. Bh k vám nechce na prvním míst mluvit skrze vaše emoce, vli nebo jakýkoli jiný otvor, ale chce k vám mluvit skrze vaši mysl. Dává pednost pedním dveím orla, které pedstavují mysl. A Bh chce, abyste mu celou tuto oblast dali k dispozici, aby k vám skrze ni mohl mluvit. Vezmte si kousek papíru a nakreslete na nm velký kruh, který bude pedstavovat duši. Nahoe nakreslete malý kruh mysl. Jak víte, jsou tu ješt další ti oblasti, ale o nich dnes nebudu hovoit. Poprosím vás, abyste zbylé ti oblasti (kruhy) nakreslili ponkud menší. To však neznamená, že by byly malé. Mysl, vle, touhy a emoce jsou tyi složky, které dohromady tvoí celou vaši duši. Uprosted velikého kruhu nakreslete židli, která bude pedstavovat Boží trn. To Bh nazývá vaším srdcem. Než vás Ježíš spasil, vaše mysl se zaobírala mnohými vcmi. Upeme te svoji pozornost na jednu oblast, která naši mysl velmi nepízniv ovliv- uje i spíše bych ml íci zamouje (infikuje). Velice m zarmoutilo, když jsem zjistil, že jsou mezi námi brati, kteí mají dosud problémy s pornografií. Víte, pornografie je oblast, se kterou musíme jednat bez okolk. Je to zabiják a mnozí z nás jsme se jí jako nevící zabývali. Rádi jsme se dívali na erotické, nahé obrázky a podobné vci. Mluvíme o oblasti ve vaší mysli, s kterou je teba drazn jednat. Když jsme došli spasení, pijali jsme Ježíše Krista, který tuto problematickou oblast zaal v našich myslích istit. Zkušenosti s tlesností a s áblem mi daly moudrost, abych tmto vcem porozuml. ZJISTIL JSEM, ŽE TYTO NE ISTÉ VCI V LOVKU ZSTANOU, DOKUD PROTI NIM VDOM, ROZHODN A RAZANTN NEZAÚTO Í A ZE SVÉHO ŽIVOTA JE NEVYMETE. 4

5 Bh vidí mysl jako obrovskou rozsáhlou oblast. Jenže my si nkdy pedstavujeme, že v sob máme takovou malikou vc, které íkáme mysl. Mysl však vbec není malá. V duchu je mysl obrovsky rozlehlou a rozsáhlou oblastí, která v sob skrývá poušt, pustiny a suchá místa místa, v nichž pebývají divoké šelmy. Nalezneme v ní všechny možné i nemožné vci. Ale Bh chce vaši mysl vyistit. Víte pro? Protože je to místo, ze kterého bude vládnout Ježíš Kristus. Bh chce, abyste mli mysl Kristovu. Dnes budeme nejprve hovoit o problémech v mysli. Pokud bychom o nich nemluvili, nemli bychom píležitost rozpoznat oblasti, které nás trápí a obtžují, ani bychom nemli možnost na n reagovat. Pak budeme hovoit o tom, jak získat mysl Kristovu. Nestaí jen, abych vám ukázal vaše problémy. Potebujete se také dozvdt, jak s nimi naložit. Mysl je oblast, kterou chce satan získat ze všeho nejvíce. Pokud je totiž schopen ovládat vaši mysl, ovládne celé vaše tlo. Pohovome tedy trochu o problému pornografie a sexu. Pornografie byla souástí života nkterých z nás. Vidíte ji v televizi, v kinech, v novinách, v asopisech a každý den ve spolenosti. Byli jsme této vci vystavováni do takové míry, že do naší mysli vyryla hlubokou cestu, po níž do nás vstoupil neistý duch. Když do nás vešel Ježíš Kristus, tento duch se skryl. Ztratil se v jakési hluboké jeskyni, v njaké ásti naší mysli, aby mohl nerušen pokraovat ve své innosti a nebýt pi tom nikým pozorován. Dovolte mi použít píkladu dveí. eknme, že máte pede dvemi svtlo. Co se stane, když dvee otevete a svtlo pronikne dovnit? Dostane se do místnosti pouze do té míry, nakolik mu to dvee dovolí, a pravdpodobn ozáí dva protjší kouty a stnu. Ve zbytku místnosti nadále zstanou stíny. Pornografie je takový temný stín. Jestliže ve svých emocích takový stín jako je pornografie nebo sexuální neistota máte, pak to znamená, že tam bude ve tm íhat a as od asu vás napadne. Vtšinou se za to stydíte natolik, že o tom nikomu neeknete. A tak na vás tato šelma neustále doráží. JE- DINÝ ZPSOB, JAK JI DOSTAT VEN, JE, NECHAT NA NI SVÍTIT BOŽÍ SVTLO. A DO VAŠICH EMOCÍ SE TOTO SVTLO DOSTANE TAK, ŽE HO DO SEBE NECHÁTE ZÁIT DVEMI SVÉ MYSLI. 5

6 Rozumíte tomu, co íkám? Jinými slovy tady mluvíme o Kristov trnu. Bh bude vládnout celému svému království skrze vaši mysl. Boží vláda vstupuje skrze mysl do duše (která je Jeho královstvím) a z duše dále do tla a do svta. Nechci se nyní pouštt do hlubokých rozbor biblických verš na toto téma. Nemyslím si, že na to máme v tuto chvíli dost asu. Ale pravdou zstává, že je to mysl, která ovládá celou duši. Samozejm, že se nad vašimi emocemi snaží uplatovat vládu i další vci. JINÝMI SLOVY, VŠECHNO KOLEM SE VÁS POKOUŠÍ OVLÁD- NOUT PROSTEDNICTVÍM VAŠICH EMOCÍ. BRATI, NIKDY NE- DOVOLTE NIKOMU ANI NI EMU, ABY VÁS OVLÁDAL SKRZE VAŠE EMOCE. NIKDY TO NEDOVOLTE! Podívejme se na verš v Izaiáši 11,3, který íká, že Ježíš Kristus nebude ve svých rozhodnutích ovládán vidním svých oí ani slyšením svých uší. To platí i pro nás! Pokud vám nkdo ekne nco, co zraní vašeho ducha, a vy na to zareagujete tak, že vás to pošle do pekla, pak jste na tom velice špatn. Pak se totiž nacházíte ve velmi nebezpené situaci! Zkuste nad tím jen trochu zapemýšlet. Jestliže k vám nkdo mže pijít a íct vám nco, co vás dokáže roz- ílit a odvrátit tak vaši duši od Boha, pak to znamená, že vám ábel zavel a zamkl vaše pední dvee. Ten nkdo, kdo k vám pichází zadními nebo boními dvemi, uzamkl váš hlavní vchod a Bh se nemže dostat dovnit. Jestliže jste rozzlobení, nemžete slyšet Boha. Není možné, abyste slyšeli Boha, když zuíte, protože vaše pední dvee jsou zavené. Rozumíte tomu, co íkám? Musíte se nauit nechávat pední dvee otevené. Jedním ze zpsob, jak to mžete uinit, je, že postavíte Boha ke svým zadním a boním dveím. Už víte, že máte troje dvee v zadní ásti domu dvoje po stranách a jedny vzadu. Jak k nim tedy mžete dostat Boha? Je to opravdu velice jednoduché. Žalmista v Žalmu 119,11 ekl: V SRDCI SVÉM SKLÁDÁM E TVOU, ABYCH NEHEŠIL PROTI TOB. To znamená, že z vašeho srdce vychází energie a život, které steží vaše zadní dvee. Tím vám ale neíkám, že máte mít své zadní dvee zavené. Co by se napíklad stalo, kdyby k vám Bh z njakého dvodu zrovna nemohl mluvit skrze dvee vaší mysli a zadní dvee by byly zavené? Pak Boha neuslyšíte, když k vám bude mluvit skrze vaše emoce, protože dvee lva budou zavené. 6

7 MUSÍTE K NIM POSTAVIT STRÁŽ. A TOU STRÁŽÍ JE BOŽÍ SLOVO SKRYTÉ VE VAŠEM SRDCI. SKRYTÉ NATOLIK, ŽE OTESE KAŽ- DÝM PICHÁZEJÍCÍM NEPÍTELEM. ábel se k vám vždycky bude snažit mluvit skrze vaše emoce. Ježíš Kristus se na poušti postil tyicet dní. Bible neíká, že by k Nmu ábel bhem tchto dní cokoli mluvil. ekal, až Mu pst skoní, ekal na chvíli, až Ježíš zcela vyhladoví. Vyhladoví! Brati, nejsem si jistý, že nkdo z vás ml nkdy opravdu hlad. Mli jste nkdy opravdový hlad? Hlad vás pivádí k samotnému šílenství. Chytíte do ruky cokoli, co se dá sníst. O tomto druhu hladu mluvím. Je to jako šílenství, ale vy se musíte ovládnout. Proto se musíte postit a modlit, musíte cviit svoji mysl i tlo. Musíte trénovat celou svou duši v tom, že máte jídlo a pitom ho nesníte. Naším problémem však je, že neznáme dvod, pro se postit, a ani nevíme, jak se postit. Vidl jsem tolik lidí, kteí v pstu neobstáli. Prost skon- ili a nco sndli. Bh ustanovil pst jako zpsob, kterým se máme cviit. Všichni mladí lidé se musí nauit postit. Musíte se cviit v tom, jak odolávat pokušení. S jakým pokušením pišel satan za Ježíšem nejdíve? Podívejte se se mnou do Lukáše 4,3. ábel mu ekl: Jsi-li Syn Boží, ekni tomuto kameni, a se stane chlebem. Kdyby Ježíš neml hlad, satan by na nj s tímto pokušením jist nepišel. Hlad, který ml Ježíš, byl tyicetidenní hlad. Každá buka v Jeho tle kiela po jídle. eknu vám nco o pstu a opravdovém hladu. Pi pstu zanete cítit vni jakéhokoli jídla, které máte rádi. áblové vdí, jak jídlo pipravit. Uvaí ho a vy zanete cítit jeho vni. Žádné pokušení není tak silné jako vn. Víte to? Ano, je to tak! Pokud nkdo používá uritý druh parfému, pak pokaždé, když ho ucítíte, doslova zakusíte pítomnost toho lovka. ich je nesmírn mocný smysl. Když jsem ješt uil, dlal jsem ve tíd pokus s vní, která byla mým žákm velice píjemná. Dlal jsem to proto, aby se na mé hodiny vždycky rádi vraceli. Kdykoli ucítili tuto konkrétní vni, pipomnla jim hodiny zempisu. Vn je úinný spoušt, který uvádí do pohybu vaši pam. Ježíš musel cítit teplý chléb. Víte, my máme doma pístroj na peení chleba. Když ho naprogramujete tak, abyste mli chléb hotový v šest hodin ráno, musíte v šest vstát, protože jeho vn vám už nedovolí spát déle. 7

8 Pedpokládejme, že Ježíš cítil teplý, dozlatova upeený chléb. Když si satan myslel, že Ježíše dostal do bodu, kde ho zvládne, ekl mu: Nezapomínej, že jsi Boží Syn. Mžeš udlat, cokoli se Ti zachce. Pro si neudlat chléb? Máš hlad a tvj pst je u konce. Peruš ho a dej si chléb. Co mu Ježíš odpovdl? Odpovdl mu Božím slovem! Ano, Božím slovem! Chci, abyste to vidli. POUZE BOŽÍ SLOVO MŽE STEŽIT VAŠE ZADNÍ DVEE. POKUD NEBUDETE MÍT BOŽÍ SLOVO, ABY STÁLO NA STRÁŽI U VAŠICH ZADNÍCH DVEÍ, PAK JE S VÁMI KONEC. UCHVÁTÍ VÁS JINÉ VCI. Ježíš ekl: Je psáno Jinými slovy Boží slovo íká, že...ne samým chlebem živ bude lovk. Bible o této vci mluví jak ve Starém, tak i v Novém zákon. V V. Mojžíšov 8,3 se íká: I ponížil t a dopustil na tebe hlad, potom t krmil mannou, kteréž jsi ty neznal, ani otcové tvoji, aby známé uinil tob, že ne samým chlebem živ bude lovk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude lovk. Stejná slova citoval Ježíš v Matouši 4,4 a Lukášovi 4,4. Chci se vás tedy zeptat: Co pro vás tato slova znamenají? Ne samým chlebem živ bude lovk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových. Co to pro vás znamená? Tato slova znamenají pesn to, co íkají. Víte, já jsem zažil hlad. Chci tím íct, že jsem se postil a ml jsem jednadvacetidenní hlad. Ten m pivedl do uritého stavu šílenství. Ale když jsem se modlil, cítil jsem naplnní a uspokojení. A pak jsem šel do práce. Místo obda jsem se šel ven modlit a znovu m to uspokojilo a znovu jsem se vrátil do práce. Co to znamená? Znamená to, že Bh vaše tlo zkonstruoval jako víceúelový stroj. Chci, abyste porozumli tomu, co vám íkám: vaše tlo mže ke svému nasycení a pro svoji potebu využívat jak Boží, tak pirozenou energii (potravu). Podívejme se na to spolen. Je nkde v Bibli zaznamenán pípad, že by se to stalo? Pípad, kdy byla potrava nahrazena Boží energií? Ano, mám na mysli Daniela. Vzpomínáte si na Daniela? Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvroval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž král pil. (Dan 1,8) A tak mu dávali jen luštniny a vodu. Ale Daniel byl tunjší, zdatnjší a krásnjší než všichni, kdo jedli královské pokrmy! Ježíš také ekl: Mj pokrm jest, abych inil vli toho, kterýž mne poslal (Jan 4,34) JINÝMI SLOVY, INIT BOŽÍ VLI JE POKRM 8

9 (JÍDLO), KTERÝ NÁS ZÁSOBUJE JAK FYZICKOU, TAK DUCHOVNÍ ENERGIÍ. Mjte tedy na pamti, že Bh mže doplnit a nahradit i váš fyzický nedostatek. Amen! Já jsem to vidl a nemám naprosto žádnou pochybnost, že je Boží vlí, aby se to dlo. Nyní picházíme k dalšímu bodu. Vzpomínáte si na verš, který íká: Všechno je možné tomu, kdo ví. Podívejme se spolen do Marka, 9. kapitoly, a petme si to v kontextu celého píbhu. Zaneme od verše 14: Když potom pišel k uedníkm, uvidl, že je kolem nich veliký zástup a že se s nimi hádají zákoníci. A jakmile ho všichni v zástupu spatili, byli velmi pekvapeni a bželi k nmu a zdravili ho. Zeptal se tedy zákoník:,pro se s nimi hádáte? A jeden ze zástupu mu odpovdl:,miste, pivedl jsem k tob svého syna, který má nmého ducha. Kdekoli se ho zmocní, trhá jím a on pní a skípe zuby a vyerpá se. ekl jsem tedy tvým uedníkm, aby ho vyhnali, ale nemohli! On mu ale odpovdl:,ó nevící pokolení, jak dlouho budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Pivete ho ke mn. Pivedli ho tedy k nmu, a jakmile ho uvidl, hned jím ten duch zaal tak zmítat, že upadl, válel se po zemi a pnil. Ježíš se pak zeptal jeho otce:,jak je to dlouho, co se mu tohle stává? A on ekl:,od dtství. A asto s ním házel i do ohn a do vody, aby ho zahubil. Ale mžeš-li nco udlat, slituj se nad námi a pomoz nám! Ježíš mu však ekl:,mžeš-li tomu vit. Pro vícího je možné všechno. A otec toho chlapce ihned se slzami vykikl:,pane, já vím! Pomoz mé nevíe! (Peklad NBK) I ta nejmenší míra víry uvede do pohybu Boží slovo. Opravdu k tomu staí jen malá míra víry! Nemusíte ji mít njakou velikou, úžasnou. Kdokoli z vás mže íct neistému duchu: Vyjdi z nho! Nepotebujete žádné mambo džambo. Nepotebujete mluvit v jazycích, tleskat, skákat nebo ki- et, aby se to stalo. Nkdy všechny tyto vci sice dláme, ale jediné, co potebujete, je míra víry, kdy víte, že k tomu duchu mluvíte, a když eknete: Jdi!, pak musí vyjít. A víte, pro musí vyjít? Protože Bh nám dal svj mandát. Ano! Bh nám dal mandát, který o mnoho pesahuje ten, který dal Adamovi a o který Adam pišel. Ježíš Kristus nám dal svj mandát, když ekl: JDOUCE PO VŠEM SVT, KAŽTE EVANGELIUM VŠEMU STVOENÍ..., protože...dána JEST MI VŠELIKÁ MOC NA NEBI I NA ZEMI. (Marek 16,15, Matouš 28,18). íká tím, že vám dal svj mandát a že máte moc nade vším, co se v této oblasti hýbe. 9

10 Dovolte mi, abych vám uvedl píklad. Jednou jsem s nkolika bratry obcházel Miami a hledali jsme místo k pronájmu, kde bychom mohli mít shromáždní. Jeden bratr šel jedním smrem a já se vydal druhým. Po chvíli jsem vstoupil do tvrt, kde nežijí žádní ernoši. Obyvatelé této ásti msta si oividn ani nepáli, aby tudy erní chodili. I když jsem ernoch, nedlal jsem si s tím hlavu. Jak jsem tak kráel, najednou se naproti mn vynoil muž s dobrmanem na vodítku. Když m spatil, sundal psovi vodítko a pikázal mu, a se na m vrhne. Uvidl jsem, jak se ten pes rozbhl pes ulici smrem ke mn. Obrátil jsem se k nmu zády a šel jsem dál svou cestou. Když se ke mn piítil, otoil jsem se k nmu a napomenul ho ve jménu Ježíše. Pes se zastavil a pikril se k zemi. Vypadal, jako by ho nco prudce zasáhlo. Pak se otoil a upaloval zpátky za svým pánem. Ten lovk zstal stát s pusou otevenou. Nic podobného zejm nikdy nevidl. Nemyslím si, že toho psa ješt kdy k nemu podobnému používal. Jde o to, že když víte Bohu, pak se nemusíte bát žádného psa. Nemusíte se bát nieho! Nco podobného se stalo bratru Branhamovi. Pišel k výbhu, kde se za ohradou prohánl veliký býk. To zvíe práv usmrtilo svého majitele, ale bratr Branham o tom nic nevdl. Poteboval však tímto výbhem projít, a tak peskoil ohradu a vydal se pes pole. Býk se k nmu okamžit rozbhl, a když byl tsn u nho, bratr Branham mu ekl: Promi, že vstupuji na tvé území, ale ve jménu JEŽÍŠE se vra! Býk se zastavil a odešel po svém. PRAVDOU ZSTÁVÁ, ŽE BOŽÍ MOC JE VE VÁS A VE VAŠÍ MYSLI (POKUD TUTO OBLAST PLNÍTE BOŽÍM SLOVEM). A NIC NA ZEMI NEBO V PEKLE VÁS NEMŽE PORAZIT ANI NAD VÁMI ZVÍTZIT. VÍTE, MY NEVYUŽÍVÁME MOC, KTEROU NÁM BH DAL. JAK SI MYSLÍTE, ŽE SATAN NI Í VAŠI MOC? PIJDE K VÁM A EKNE: JEN SE NA SEBE PODÍVEJ. UŽ JSI ZAPOMNL, ŽE JSI BYL TAKOVÝ A TAKOVÝ A ŽES UDLAL TO A ONO...? STÁLE JEŠT TOTIŽ NEROZPOZNÁVÁME ŽALOBNÍKA BRATÍ. BH SVÉ SLOVO NI ÍM NEPODMÍNIL. V BIBLI SE NEÍKÁ, ŽE KDYBYS TI DNY NEHEŠIL NEBO KDYBYS NEUDLAL NIC ZLÉHO, PAK VŠECHNY VCI JSOU MOŽNÉ... NIC TAKOVÉHO V BIBLI NENÍ! PÍŠE SE TAM:...MŽEŠ-LI TOMU VITI; VŠECKO JEST MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ. 10

11 To je jedním z našich problém na tomto svt. Rozhlížíte se kolem sebe a vidíte mocné zázraky, které nkteí muži iní. Jenže mnozí z nich se nechávají podvádt, protože se cítí být velkými pro zázraky, které se skrze n djí. Ale oni v žádném pípad velcí nejsou. Nikdy nezapomenu na to, co se nám kdysi pihodilo v Miami. Celé roky mi to bylo záhadou. Když vám to te budu vyprávt, také vás to možná zmate. Ale já vám to vysvtlím. Jeden kesan ml dar ducha. Abych byl upímný, nevím jakého ducha, ale on vil, že ducha Božího. Pišel tehdy do jednoho malého shromáždní v Miami, aby nám tento Boží dar pedvedl. Jeho dar byl tím nejzvláštnjším darem, jaký jsem kdy vidl. Byl to duchovní zuba. Pokud jste mli špatné zuby, mohli jste za ním pijít, a on vám je spravil. Pišel do shromáždní, kde byla dívka, která Bohu ekla, že chce nový zub, protože jí ten pvodní vypadl. Ale nechtla ledajaký zub. Pála si zlatý zub. A modlila se za to. Ten lovk pišel a ekl jí: Poj sem. Vložil jí svoji ruku na ústa a ona zakiela Ááá! Když se jí pak lidé podívali do úst, spatili krásný zlatý zub pesn na míst, kde jí pedtím chybl. A tak tento lovk pijel do Miami, do sboru jedné sestry. Byla to její církev byla v ní pastorem. Ona však najednou vstala a ekla: Brati, lituji, ale rozpouštím shromáždní. Dnes veer nebudeme mít shromáždní, protože tento lovk žije v cizoložství! Vidíte tu ženu vedle nj? To není jeho manželka. Nevíme, že by zde proto ml konat jakékoli zázraky. (K takovému prohlášení je opravdu zapotebí ženy!) Všichni byli v šoku. Pítomní starší sboru šli za ní a ekli: Myslíme, že bychom to nemli ukonit. Zkusme se podívat, co te bude moct udlat, když jsi ho odhalila. Alespo zjistíme, zda je to z Boha i nikoli. Ten muž povstal a vypadal jako spráskaný pes. Byl z toho celý sklíený. ekl: Brati, je mi tak líto, co se dnes veer stalo. Zejm nebudu moct nic udlat. Musíte se za m modlit. Zkusím to a uvidíme, jestli nco udlám nebo ne. Nikdy nepopel, že žije v cizoložství. Toho veera se skrze nj v pokoení, kterého se mu dostalo, událo mnohem více zázrak než kdy pedtím. eknu vám ješt jeden podobný pípad, který m opravdu šokoval. Jeden lovk, byl to doktor psychologie, ml svá ústa plná zubních kaz. Ten zázraný zuba vložil na jeho ústa ruce, ekl slovo a všechny zuby dostaly zlatou výpl. Všechny zuby! Doktor psychologie si ekl: Mám to! 11

12 Vím, co udlám! Druhý den zašel k zubai, ten mu seškrábl trochu z jeho zlatých plomb a poslal vzorek do laboratoe na testy. Laboranti prohlásili, že se nejedná o zlato, ale že nevdí, o co by mohlo jít. Tvrdili, že žádný takový kov na zemi neexistuje. Njakou dobu jsem žil v dom toho doktora psychologie. Rád bych ho te po dvaceti letech znovu vidl, jestli má stále ješt v zubech zlato. Zázraný zuba ten zázrak udlal pesto, že žil v cizoložství. A te si to srovnejte. Písmo íká, že...dar zajisté svých a povolání Bh nelituje. (ímanm 11,29) Nenechte se podvést zázraky, protože lovk mže dlat nejvtší zázraky na svt, ale ty z nj lepšího kesana neudlají. Pokud víte Bohu, mžete dlat zázraky. Je to jen otázka toho, jestli víte Bohu. Jenže by vás to mohlo odsoudit. Vidl jsem, jak to lidi odsuzuje. Víte jak? Uvedu vám píklad. Nkdo ekne: Mám tolik víry, že se mohu modlit za vaše zuby a ty se spraví. Ale nemám víru na to, abych žil spravedliv. Rozumíte tomu? Stejnou víru, se kterou se modlím za zuby, bych ml použít k tomu, abych žil spravedlivý život. Podívejme se na situaci v Markovi v 9. kapitole, kde brati nemohli vyhnat démona. Ježíš jim zde íká velice zvláštní vc. Uedníci si Ho vzali stranou a ptali se: Pro jsme ho nemohli vyhnat? Pamatujete si, co jim Ježíš odpovdl? ekl: Toto pokolení nijakž nemž vyjíti, jediné skrze modlitbu a pst. (Marek 9,29) Tím íkal, že se mli modlit a postit. Pro? Protože mli v mysli pekážky. Rozumíte tomu? Mluvíme o pekážkách v mysli. íkám vám pravdu když se postím za vci, které se zdají být nemožné, najednou se mi stanou možnými. Pro nás je velmi obtížné uvit, že všechny vci jsou možné. Pedstavte si, že jsem si práv zakoupil letenku do Chicaga. Jak tžké by pro m bylo vit, že bych mohl být i se svými zavazadly do Chicaga penesen? Velmi, velmi tžké, brati! Je to prost píliš tžké. Ale pravdou i nadále zstává, že VŠECHNO je možné tomu, kdo ví. Jestliže tomu mžete vit, pak je to možné. Vím, že víra je nco, co je nám dáno od Boha. Pamatujete si ješt, co ten muž v Markovi 9 ekl? Pane, já vím! Pomoz mé nevíe! Vdl totiž, že se nenalézá dostaten vysoko. Proto ekl:...pomoz mé nevíe. Ježíš okamžit zareagoval a pikázal duchu, který v chlapci byl, aby z nho vyšel. Odpovdl na modlitbu toho muže, pomohl jeho nevíe a vysvobodil jeho 12

13 syna. Slovo, že všechno je možné tomu, kdo ví, se mže vztahovat také na vaši duši. Hovome tedy o ásti duše, kterou je naše mysl. Chceme mít mysl Kristovu. Jste schopni te vit, že je možné, abyste získali mysl Kristovu? Pokud jste baptisté, nebudete vit, že to je možné. Baptisté uí baptisty, že není možné být zde na zemi dokonalý. Pokud jste bžnými letniními, také tomu nebudete vit. Ale jestliže m už njakou dobu posloucháte, mli byste být schopni vit, že je možné získat mysl Kristovu. Mám pro vás jednu dobrou zprávu. A to, že už obas mysl Kristovu máte. Nkdy pemýšlíte pesn tak, jako by pemýšlel Ježíš Kristus. Jediným problémem je, že do Jeho pemýšlení vstupujeme a zase z nj vystupujeme. A tento problém vyléíme jedin tím, že zaneme vit, že všechno je možné... Myslím, že jsem došel na dobré místo, kde se mohu dotknout nedotknutelného. Existují lidé, kteí se zabývají metafyzikou. Víte, co to je metafyzika? Jedná se o nadpirozené, arodjnické vci. První lekcí, kterou se jako rosenkruciáni v metafyzice nauíte, je to, že dostanete tácek, na který položíte roztrhaný kousek papíru. Svou myslí pak kousky papíru pohybujete sem a tam. Když to dokážete, zvládli jste první krok a jste pipraveni pejít na další. Nkteí lidé se cvií v tom, že svou myslí zvedají do vzduchu rzné pedmty, jako teba židli, a pohybují jimi po místnosti. Podobné vci dlával napíklad Hitler. Když se rozzuil, po místnosti zaal lítat nábytek. MLUVÍME ZDE O PIROZENÉ MYSLI. Watchman Nee ji nazýval skrytou silou duše. Toto uení vlastn pochází od Jesse Penn-Lewise. Mysl má obrovskou moc, která je však nesrovnatelná s mocí Boží. Pokud Bohu dovolíte, aby vstoupil do vaší duše, vejde do ní a odstraní z ní všechny pekážky. Víte, co tam uvnit máte? Pojmenuji vám nkteré vci, které tam máte a které zabraují vstupu Božího svtla. Máte tam rysy a vlastnosti zddné po pedcích. KDYŽ JSTE PIJALI JEŽÍŠE JAKO SVÉHO SPASITELE A KDYŽ TENTO SPASITEL VSTOUPIL DO VA- ŠEHO SRDCE, NEVEŠEL DO NJ TAK, ŽE BY VZAL POD SVOJI SPRÁVU KAŽDI KÝ MALÝ KOUT. NECHAL TOTIŽ NA VÁS, ABYSTE POUŽILI BOŽÍ SLOVO A DOVOLILI MU TU PRÁCI DO- KON IT. DOVOLTE MU TO! STOJÍ PÍMO VE STEDU VAŠEHO 13

14 SRDCE A EKÁ, AŽ MU DOVOLÍTE VSTOUPIT DO JEDNCH DVEÍ, DO DRUHÝCH I DO TCH DALŠÍCH JEDIN VY MŽETE TY DVEE OTEVÍT. Ve vaší mysli jsou urité oblasti, ze kterých máte strach. Opravdu to tak je. Pamatuji si, že jsem se léta bál vzteku. Jako zlodj jsem utíkal od každé hádky nebo rvaky, protože jsem se bál, že bych se mohl rozzuit. Nebyl jsem si jistý sám sebou. Aby Bh mohl s tímto duchem hnvu jednat, musel m nechat se postit. Postil jsem se (perušovan) asi rok postil a modlil a prosil jsem Pána, aby nedovolil žádnému lovku proti mn vystoupit. Víte, jako zlodj jsem prchal a skrýval se ped tím, co bylo v mé mysli a v mé duši. Utíkal jsem tak dlouho, dokud s tím Pán nemohl jednat. A teprve tehdy, když na tom míst ve mn zapálil ohe a s tou vcí jednal, jsem byl osvobozen. Nyní se už nebojím, že bych se mohl rozzuit. Musíte se dostat na místo, kde vámi ábel nebude moci manipulovat. Víte, jak vámi manipuluje? Dlá to pomocí zptné psychologie. Chce, abyste šli uritým smrem, a tak vás do nj tlaí. Vy se mu zanete vzpírat, ale nakonec se stejn vydáte tam, kam chce on. Podívejme se na to. Pokud rozumíte tomu, o em mluvím, pak chápete, že vámi ábel chce manipulovat. Co tedy udlá? Pošle nkoho, aby vám ublížil. Jen si pedstavte, jak nkde sedíte (a bute upímní) a njaký cizí lovk pijde pímo k vám a vrazí vám facku. Kdo z vás by byl schopen íct: Chvála Pánu! Dkuji Ti, Ježíši, za tuto facku! PRÁSK!...dkuji Ti, Ježíši. eknte mi, kdo z vás by byl schopen zaít tancovat a chválit Boha? Zatímco vám to tady povídám, vzpomínám si na situaci jednoho bratra, který byl jedním z nejpomazanjších muž, jaké jsem kdy potkal. Byl jen venkovským kazatelem, ale když kázal Boží slovo, cítili jste, že se nco dje. Amen! Jenže ábel ho chtl mít pro sebe, ml na nj zálusk. Tento kazatel býval díve rváem, lovkem, který vejde do baru a celé to tam pevrátí vzhru nohama. Byl silný jako lev. Sám byl schopen zmlátit deset muž a oni ho nezvládli. Ale Ježíš ho spasil. Jednou jel svým náklaákem a najednou mu njaký lovk zatarasil cestu a zastavil ho. Když vystoupil, uvidl muže, kterého ped njakou dobou zbil. Ten muž uslyšel, že se stal kesanem, a rozhodl se, že toho využije. Pistoupil k nmu a zaal do nj mlátit. Kazatel mu však nastavil druhou tvá. Tak mu vrazil do druhé tváe. A kazatel jen stál a usmíval se na 14

15 nj. Když ten lovk vidl, jak se mu daí, zašel ješt o kousek dál. Popadnul ho, otoil a zaal do nj kopat. Najednou se nco zlomilo a kazatel se na toho muže osopil a zaal te kopat on do nho. Kopal ho takovou silou, že kdyby nepišli lidé a neodvedli ho, jist by ho ukopal k smrti. Byl postaven k výslechu ped církevní radu. Odpovídal jim: Ano, ano! Zkopal jsem toho muže. Bible íká, že když m nkdo uhodí do levé tváe, mám nastavit pravou. A když m uhodí do pravé, mám nastavit levou. A to jsem udlal, brati, nebo snad ne? Oni na to: Ano, to jsi udlal. Pak pokraoval: Ale Bible mi neíká, co mám dlat, když do m nkdo zane kopat. Tak mu to vrátil. Celého ho zkopal! Jeho vztek ho dostal do bodu, kdy už se nedokázal ovládat. Nebyl pipraven, nebyl hotov. Když se do hitlerovských nebo ruských tábor dostal kesan, muili ho tím, že ped nj postavili nahou ženu. Zaveli ho s ní do cely a nechali ho tam tak dlouho, dokud nezhešil. Dokud to nevzdal a nekapituloval. Amen. BH NÁS POVOLÁVÁ K TOMU, ABYCHOM BYLI NAD TÍM VŠÍM. ROZUMÍTE? JESTLIŽE SI TO NEVYEŠÍTE DÍV, NEŽ PI- JDOU ZKOUŠKY, JE PO VÁS. MUSÍTE ZVÍTZIT DO TÉ MÍRY, ABY ÁBEL NEML NAD VAŠÍ DUŠÍ MOC A ABY PRO VÁS PODOBNÉ VCI UŽ NEBYLY POKUŠENÍM. MLUVÍME ZDE O MYSLI. VE VAŠÍ MYSLI BUDE BOŽÍ ODVAHA. MUSÍTE SI SKRZE BOŽÍ SLOVO VŠTÍPIT MYSL KRISTOVU. POKUD BUDETE NADÁLE PEMÝŠLET JEN O SVÝCH PI- ROZENÝCH, FYZICKÝCH VCECH A BUDETE SE VNOVAT TOMU, CO JE PIROZENÉ, ZJISTÍTE, ŽE VÁM TO ZABRÁNÍ V PIJETÍ PLNOSTI KRISTA. KRISTUS NÁS NYNÍ PIPRAVUJE NA SVJ PÍCHOD. JEŽÍŠ KRISTUS TOTIŽ NEJPRVE PICHÁZÍ DO DUŠE, A TEPRVE PAK DO SVTA. JAK SE TEDY MŽEME PIPRA- VIT? MUSÍME KE SVÝM DVEÍM POSTAVIT STRÁŽ, KTERÁ ZABRÁNÍ VSTOUPIT STARÝM VCEM, ALE VPUSTÍ DOVNIT BOŽÍ SVTLO, A TAK Z NÁS VYTLA Í TEMNOTU. NEPEHLÍŽEJ TEMNOTU! Jestliže zjistíš, že jsi zlodj, pak když se modlíš, ekni: Bože, jsem zlodj, ale hnusí se mi to! Pane Bože, nechci být zlodjem. Vysvobo m z toho. Víte, co se vám mže další den stát? Mže 15

16 pro vás pijít policie. Prosíte Boha, aby vás vysvobodil, a On s vámi bude jednat pesn tak, jak to potebujete. Možná pro vás policie nepijde, ale stejn s vámi Bh bude jednat skrze ohe, který z vás tu vc vypálí. Bh s vámi bude jednat skrze tento ohe. Rozumíte mi, brati? A TAK MYSL JE NEJDLEŽITJŠÍ ÁSTÍ VAŠÍ DUŠE. TO, O EM PEMÝŠLÍTE, UR UJE, KDO JSTE. JE TO TAK! JAK PE- MÝŠLÍTE, TAKOVÍ JSTE. BUDEME MUSET ZA ÍT ROZUMT TOMU, ŽE BH CHCE, ABY NAŠE MYSL BYLA ISTÁ DÍVE, NEŽ DO NÁS ON SÁM VSTOUPÍ. Dávejte si dobrý pozor, o em pemýšlíte. Už jste to nkdy zkusili? Všímejte si vcí, o kterých od rána do veera pemýšlíte, a zjistte, co vás nutí pemýšlet tímto smrem. Jestliže vás ábel mže pimt k tomu, abyste mysleli na vci proti Bohu, pak vás v této oblasti ovládá. Slyšíte, co íkám? TO, CO VÁM TADY ÍKÁM, JE, ŽE MYSL JE NEJDLEŽI- TJŠÍ ÁSTÍ VAŠÍ DUŠE. ZPSOB, JAKÝM PEMÝŠLÍTE, VCI, O KTERÝCH PEMÝŠLÍTE, VCI, KTERÝM DOVOLUJETE, ABY BOMBARDOVALY VAŠE MYŠLENKY TO JSOU VCI, KTERÉ OVLÁDAJÍ CELÝ VÁŠ ŽIVOT. MUSÍTE ZA ÍT PEMÝŠLET O BOŽÍM SLOVU! Mladým lidem vždycky íkávám: Sežete si walkmana a pouštjte si Boží Slovo. Zatímco teba doma uklízíte, dejte si na uši sluchátka. Pouštjte si do uší Boží Slovo. Možná neuslyšíte zvonit telefon, ale nechte do svých uší plynout Boží Slovo. Boží Slovo vás uchrání od toho, abyste minuli Boha. 16

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více