OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury."

Transkript

1 OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. 4. Marketing v cestovní kancelá i a agentu e. 5. Ochrana spot ebitele v innosti cestovních kancelá í a agentur. 6. Prosazování kvality a princip udržitelnosti v innosti cestovních kancelá í a agentur. 7. Obchodní operace p i zajiš ování vybraných služeb cestovní kancelá í. 8. Tvorba a struktura podnikatelského plánu. 9. Trh cestovních kancelá í a agentur v eské republice a v evropském prostoru.

2 Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 1 ISBN Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Monika Palatková 2010

3 ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur SLOVO AUTORKY Publikace p edstavuje souhrn devíti témat tématicky zam ených na oblast ízení a provozu cestovních kancelá í a agentur jako studijní podporu kurzu ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur v 6. semestru bakalá ského studia. Cílem publikace je podání p ehledu o základní legislativní úprav založení a provozování cestovních kancelá í a agentur s využitím znalostí dalších kurz bakalá ského studia zam ených na management, marketing, právo, psychologii a další. Publikace je koncipována p ehlednou formou jako vysv tlení nejvýznamn jších pojm a souvislostí vztahujících se k založení cestovní kancelá e a agentury v sou asném právním prost edí eské republiky i v návaznosti na evropskou právní úpravu. Další témata se orientují na zp sob ízení ve vztahu k vytvá ení organiza ní struktury, personálního ízení i v návaznosti na marketingové innost. Zvláštní okruh problém kurzu p edstavuje ochrana spot ebitele i sestavení podnikatelského plánu. Publikace odkazuje na další okruh rozši ujících zdroj pot ebných pro zvládnutí kurzu, zejména v podob platných právních norem. Studenti najdou v publikaci základní studijní oporu pro uvedený kurz a seznámí se s dalšími zdroji. Zvládnutí devíti témat, které jsou náplní kurzu, pak mohou ov it v záv ru každého z nich p i pln ní kontrolních úkol. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

4 ÁST 1: OSNOVA 1.1 Vymezení cestovních kancelá í a cestovních agentur a jejich funkce. 1.2 Historický vývoj cestovních kancelá í a cestovních agentur. 1.3 Služby cestovní kancelá e a agentury. 1.4 Typologie cestovních kancelá í a zájezd. 1.5 Kontrolní úkoly.

5 1.1 VYMEZENÍ CK A CA A JEJICH FUNKCE CESTOVNÍ KANCELÁ (CK) provozovatel / podnikatel, který je na základ koncese (KONCESOVANÁ ŽIVNOST) oprávn n organizovat, nabízet a prodávat zájezdy NOVELA od 01/08/2006 (Zákon. 214/2006 Sb.): Cestovní kancelá í je také osoba, která má v dob podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném lenském stát Evropské unie nebo v jiném stát tvo ícím Evropský hospodá ský prostor, než je eská republika (dále jen "cestovní kancelá usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelá usazená na území jiného státu musí podnikat na základ oprávn ní tohoto státu k provozování cestovní kancelá e a musí mít sjednané pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, nebo být jinak pro tento ípad zajišt na, alespo v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Zdroj: Zákon. 159/1999 Sb. o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p. Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

6 Cestovní kancelá že v rámci živnosti rovn ž: a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kancelá i za ú elem jejího dalšího podnikání c) zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelá nebo cestovní agenturu, p ípadn pro jiné osoby (dopravce, po adatele kulturních, spole enských a sportovních akcí apod.) d) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelá ; cestovní smlouva v t chto p ípadech musí být uzav ena jménem cestovní kancelá e, pro kterou je zájezd zprost edkováván e) prodávat v ci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní ády, tišt né pr vodce a upomínkové p edm ty Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

7 Cestovní kancelá - povinnosti je povinna mít uzav enu pojistnou smlouvu (povinné pojišt ní záruky pro ípad úpadku) po celou dobu své podnikatelské innosti nesmí zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona musí edložit p ed uzav ením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku i zprost edkování prodeje zájezdu pro jinou CK musí CK dodržet informa ní povinnost ve všech materiálech o tom, pro kterou CK je zájezd zprost edkováván a p ed uzav ením smlouvy p edložit klientovi na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK, pro kterou prodej zájezdu zprost edkovává v p ípad zprost edkovávání prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu musí CK neprodlen informovat MMR (údaje o rozsahu pojišt ní záruky, p íp. jiná forma zajišt ní) a poskytnout klientovi na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování CK. jeho edn ov eného p ekladu a informovat klienta o rozsahu pojišt ní záruky, íp. jiné form zajišt ní Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

8 Cestovní agentura provozovatel cestovní agentury / podnikatel, který je oprávn n na základ VOLNÉ živnosti provozovat následující innosti: nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné CK za ú elem jejího dalšího podnikání zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou CK/CA, p íp. pro jiné osoby (nap. dopravce) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou CK (cestovní smlouva musí být uzav ena jménem CK, pro niž je zájezd zprost edkováván) prodávat v ci související s cestovním ruchem (vstupenky, pr vodce, upomínkové p edm ty, ) CESTOVNÍ AGENTURA NESMÍ: zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

9 Cestovní agentura - povinnosti ozna it provozovnu a propaga ní a jiné materiály ur ené zákazníkovi slovy "cestovní agentura", pokud toto ozna ení neobsahuje již obchodní firma v propaga ních, nabídkových a jiných materiálech, v etn jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelá je prodej zájezdu zprost edkováván ed uzav ením cestovní smlouvy p edložit zájemci o uzav ení cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, pro kterou zprost edkovává prodej zájezdu ed zahájením zprost edkování prodeje zájezd pro CK usazenou na území jiného státu bezodkladn informovat o této skute nosti MMR ("ministerstvo"), a to v etn údaj o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu edložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování cestovní kancelá e v etn jeho ú edn ov eného p ekladu a informovat zájemce o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku cestovní kancelá e nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu prost ednictvím prost edk komunikace na dálku poskytnout zájemci s dostate ným p edstihem údaje uvedené v 10 Zákona 214/2006 Sb. (viz katalog ) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

10 Zájezd edem sestavená kombinace alespo dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu p esahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování p es noc: a) doprava b) ubytování c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou dopl kem dopravy nebo ubytování a tvo í významnou ást zájezdu nebo jejichž cena tvo í alespo 20 % souhrnné ceny zájezdu Odd lené ú tování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezproš uje subjekt, který je oprávn n nabízet a prodávat zájezdy, závazk podle tohoto zákona. Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

11 Zájezd individuální objednávka služeb NOV : i kombinace služeb sestavená na základ individuální objednávky zájezd na základ individuálních požadavk zákazníka nesmí prodávat vlastním jménem jiné subjekty než CK! implementace rozsudku ESD C 400/00 z roku 2002 sm rnice 90/314/EHS nový výklad pojmu zájezd, resp. kombinace služeb Club-Tour, Viagens e Turismo SA vs. Alberto Carlos Lobo Goncalves Garrido, za ítomnosti: Club Med Viagens prodávat zájezd mohou jen CK p i spln ní podmínek zákona uzav ením cestovní smlouvy zprost edkovávat prodej zájezdu mohou CK a CA (p i spln ní podmínek zákona) PROBLÉM:! NEKALÉ PODNIKÁNÍ (nekalá konkurence pro pojišt né cestovní kancelá e) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

12 Zákazník osoba, která uzav e s cestovní kancelá í cestovní smlouvu nebo osoba, v jejíž prosp ch byla tato smlouva uzav ena i osoba, na kterou byl zájezd p eveden za podmínek stanovených zvláštním právním edpisem ( 852f ob anského zákoníku) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

13 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A CESTOVNÍCH AGENTUR VELKÁ BRITÁNIE - THOMAS COOK 1841 jednodenní výlet železnicí z Leicesteru do Loughborough, 500 pax sociální motivace 1845 první komer ní akce cesta do Liverpoolu publikace KATALOGU 1850 po átek p íprav cesty do Evropy 1855 Mezinárodní výstava v Pa íži 1863 Švýcarsko a Itálie, první okružní lístky budování obchodních vztah vydávání tzv. blanketových úv rových list (1868) k placení ubytování a stravování tzv. ob žných akreditiv (1874), tedy p edch dci cestovních šek umož ující získání hotovosti v místní m 1865 cesta do Severní Ameriky a další mimoevropské cesty Thomas Cook se stal sou ástí Thomas Cook plc vytvo ené 19/07/2007 fúzí Thomas Cook AG a MyTravel Group plc Zdroj:

14 EDOK ESKOSLOVENSKO EDOK edok 1920 jako protiváha zahrani ního Wagon-lits a Cook 1922 filiálky ve Vídni, Pa íži a Londýn 1925 z ízení st edoevropské asociace AGOT významná silni ní a letecká doprava do zahrani í a železni ní doprava v domácím turismu Jadran výjezdový turismus - 90 % trhu první organizace ve st ední Evrop, která zahájila letecké zájezdy Casablanca, Káhira 1925 Vaše cesta naše starost plánované hospodá ství 1948 znárodn ní edoku a jeho integrace s hotely 80. léta 166 pobo ek v eskoslovensku, 20 zastoupení a majetkových ú astí v zahrani í, 200 hotel s kapacitou 23 tisíc l žek, 22 tis. zam stnanc od pol. 60. let: CKM, Rekrea, Balnea, Sport turist, Autoturist % podíl Odien Group Zdroj:

15 SFR a eská republika 90. léta tis. oprávn ní k provozování CK, dále až 11 tis. oprávn ní vysoké výkony CK v 1. pol. 90. let problematický legislativní rámec tlak na p ísn jší regulaci podnikání v oblasti cestovního ruchu posílení ochrany klienta Zákon 159/1999 Sb. + modifikace zákona 455/1991 Sb. a zákona 40/1964 Sb. problém se statistickým sledováním innosti CK a CA kvalitativní zm ny dnes: nár st po tu CK (silná CZK + zlevn ní pojišt ní)

16 1.3 SLUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁ E A AGENTURY Zprost edkovávání následujících služeb (jednotliv i v kombinaci) ubytování stravování (snídan, polopenze, plná penze) doprava sportovní služby, kulturní služby, spole enské programy, pr vodcovské služby prodej vstupenek prodej pr vodc, brožur, dalších materiál programy p ipravené animátory pro d ti, mládež, dosp lé výlety sm nárenské služby pojišt ní služby obchodního cestovního ruchu, MICE, a další

17 1.4 TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A ZÁJEZD TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í / ZÁJEZD 1. podle geografického hlediska domácí aktivní pasivní 2. podle doby trvání krátkodobé dlouhodobé 3. podle tématické nápln rekrea ní kulturn -poznávací sportovní a turistické zájezdy aktivní (obtížnost) i pasivní zájezdy na výstavy a veletrhy zvláštní tématické zájezdy incentivní a kongresový cestovní ruch láze ské pobyty relaxa ní a lé ebné pobyty lovecké akce lov a rybolov Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

18 Typologie cestovních kancelá í / zájezd 4. podle zp sobu dopravy 5. podle ro ních období letní zimní mimo/mezisezónní 6. podle zp sobu jejich p ípravy standardní forfaitové (objednané) 7. podle sociologického hlediska rodiny s d tmi senio i mládež další Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

19 Typologie zprost edkovatel služeb cestovního ruchu podle VELIKOSTI velké (100 a více zam stnanc ) st ední (20 99 zam stnanc ) malé (1 19 zam stnanc ) podle ZA AZENÍ V DISTRIBUCI CK (tour operator) CA (travel agent) VELKOOBCHODNÍK S KAPACITAMI (wholesaler)

20 1.5 KONTROLNÍ ÚKOLY Vysv tlete základní rozdíly a povinnosti provozovatele cestovní kancelá e a agentury Definujte zájezd a vyjmenujte hlavní hlediska typologie zájezd Uve te r zná hlediska t íd ní cestovních kancelá í / agentur a vysv tlete praktický význam t íd ní Vysv tlete vývoj organizovaného cestovního ruchu na území eské republiky i v evropských souvislostech.

21 Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 2 Monika Palatková 2010

22 ÁST 2: OSNOVA 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU 2.2 Vybrané sm rnice EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu 2.3 Legislativní úprava podnikání CK a CA v R 2.4 Kontrolní úkoly

23 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU VYBRANÉ PRAMENY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA sekundární komunitární právo (typické) na ízení sm rnice (implementace do národního práva) rozhodnutí a doporu ení stanovisko judikatura ESD další Pro innost CK a CA mají nejv tší význam: SM RNICE JUDIKATURA Evropského soudního dvora

24 Implementace sm rnice EU Implementace sm rnice do vnitrostátního práva lenského státu znamená provedení obsahu sm rnice formou vnitrostátní právní normy - zákona, na ízení, vyhlášky apod. Sm rnice zavazuje jen lenské státy co do výsledku a cíle kterého má být dosaženo v ur itém asovém horizontu. Povinností lenského státu je pak sm rnici v dané lh implementovat! Obecn platí, že z neaplikované sm rnice plyne jen tzv. p ímý vertikální ú inek, tj. jednotlivec se m že dovolat svého práva v i státu který sm rnici neaplikoval i aplikoval špatn. Neexistuje zatím p ímý horizontální ú inek, tj. možnost dovolání se svého práva z neaplikované sm rnice v i subjektu na stejné úrovni v i fyzické i právnické osob.

25 Vybrané sm rnice EU upravující innost CK / CA Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Sm rnice 36/2005/ES o uznávání kvalifika ních edpoklad Sm rnice 94/47/ES EU o timesharingu (o ochran nabyvatel ve vztahu k n kterým aspekt m smluv o nabytí práv k do asnému užívání nemovitostí) Sm rnice 84/450/EHS o klamavé reklam (zm no 97/55/EHS) Sm rnice 97/7/ES o ochran spot ebitele v p ípad smluv uzav ených na dálku Sm rnice 98/6/ES o ochran spot ebitele p i ozna ování cen výrobk nabízených spot ebiteli a další

26 Normalizace v EU ochrana spot ebitele SN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kancelá e (touroperáto i) Terminologie ( NI, 2004) SN EN ISO Služby cestovního ruchu Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování Terminologie NI, 2004) SN EN Poskytovatelé jazykových studijních pobyt Požadavky ( NI, 2006) SN Služby cestovního ruchu Klasifikace ubytovacích za ízení Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel ( NI, 2007) SN EN 15565:2008 Tourism Services Require-ments for the provision of professional training and qualification programmes of tourist guides, Brussels, CEN, 2008 ( NI, 2008) a další

27 2.2 VYBRANÉ SM RNICE EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Implementace v R: Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Implementace v R: Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve zn ní p. p.

28 2.2.1 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 314 definuje zájezd ( package ) cestovní kancelá ( tour organiser / tour operator ) vymezuje roli CK a CA ( retailer / travel agent ) Zájezd prodán nebo nabídnut k prodeji za souhrnnou cenu edem p ipraven zahrnuje min. 2 ze 3 služeb doprava ubytování ostatní základní služby cestovního ruchu VÝZNAMNÉ / PODSTATNÉ jako sou ást paketu nap. fly and drive holiday, golf weekend, (klient kupuje paket kv li aktivit ) musí zahrnovat min. 1 p enocování nebo trvat více než 24 hodin nap. obchodní ád ABTA, P íru ka len ABTA zahrnuje zásady dané sm rnicí 314 informování klienta, reklama, standard služeb, podmínky rezervace, Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

29 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy problém: odlišnosti právních p edpis lenských stát o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy a rozdílná vnitrostátní praxe ekážky pro volný pohyb služeb cestovního ruchu + narušování hospodá ské sout že mezi provozovateli usazenými v r zných lenských státech cíl: odstran ní p ekážek spole ného trhu služeb a možnost nabízet služby v dalších lenských státech a pro spot ebitele možnost využít srovnatelné podmínky nezávisle na lenském stát Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

30 Cíle Sm rnice 314/1990/EHS slad ní p edpis na ochranu spot ebitel v jednotlivých lenských státech spot ebitelé nakupují p evážn ve své lenské zemi (blokování volného trhu služeb) zvláštní povaha služeb cestovního ruchu / souborných služeb (vysoké výdaje s asovým p edstihem za nehmotnou službu) uvád ní pravdivých informací ze strany TO a TA ve všech dokumentech a materiálech (katalogy) písemná smlouva o souboru služeb s kopií pro klienta evedení rezervace souboru služeb na t etí osobu za ur itých podmínek fixní stanovení ceny (možnost zm ny jen za ur itých podmínek) možnost odstoupení od smlouvy ze strany spot ebitele (za ur itých podmínek) vymezení práv klienta v p ípad zrušení zájezdu ed dnem odjezdu a další Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

31 Implementace Sm rnice 314 lenské státy p ijmou nezbytná opat ení zajiš ující, aby organizátor nebo prodejce, který je stranou smlouvy, odpovídali spot ebiteli za ádné pln ní závazk vyplývajících ze smlouvy! bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit organizátor nebo prodejce anebo jiný poskytovatel služeb, aniž je dot eno právo organizátora nebo prodejce tyto jiné poskytovatele služeb postihnout pokud jde o škody, které vyplývají pro spot ebitele z nepln ní nebo nesprávného pln ní smlouvy, ijmou lenské státy nezbytná opat ení zajiš ující, aby za n organizátor nebo prodejce odpovídali, ledaže by toto nepln ní nebo nesprávné pln ní nezavinili oni ani jiný poskytovatel služeb v p ípad, že nedostatky lze p íst t etí osob nespojené s poskytováním služeb nebo byly zp sobeny vyšší mocí i jinou nep ekonatelnou událostí, má tour operátor nebo agentura! POVINNOST poskytnout neprodlen spot ebiteli v nesnázích pomoc Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

32 Implementace Sm rnice v R zákon 159/1999 Sb. zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ze dne 30. ervna 1999 zákon nabyl ú innosti dnem 1. íjna 2000 ZÁKON OBSAHUJE TY I ÁSTI: První ást upravuje podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu - zahrnuje základní vymezení zájezdu (pozitivní i negativní) ( 1), vymezení cestovní kancelá e ( 2) a cestovní agentury ( 3), podmínky vydání koncesní listiny ( 5), povinné pojišt ní záruky ( 6) v etn pojistného pln ní ( 7), pravidla sjednávání pojišt ní ( 8), povinnosti cestovní kancelá e ( 9 a 10). Druhá ást obsahuje zm nu zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Vkládá do hlavy dvacáté první ob anského zákoníku ustanovení o cestovní smlouv zakotvené v 852a 852k zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní p. p. etí ást obsahuje zm nu zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní p. p. Dopl uje p ílohu. 2 a. 3 živnostenského zákona o podmínky provozování cestovní agentury (p íloha. 2) a cestovní kancelá e (p íloha. 3). tvrtá ást pak obsahuje p echodná a záv re ná ustanovení a týká se navázání zákonné úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu na živnostenský zákon (nap. pozbytí platnosti živnostenských oprávn ní u živností které zákon. 159/1999 Sb. ve zn ní p. p. zm nil na živnost ohlašovací vázanou provozování cestovní agentury nebo na živnost koncesovanou provozování cestovní kancelá e apod.)

33 2.2.2 Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu návrh z roku 2004 Cíl: odstranit p ekážky pro volný pohyb služeb v celé EU! Sm rnice se netýká pracovního práva lenských stát vodn ambiciózn jší záb r, p i projednávání EP zúžení zásada: svoboda poskytování služeb namísto zásady zem p vodu poskytovatelé služeb by m li podléhat právu hostitelských zemí, které mohou služby z d vod ve ejné politiky, ve ejné bezpe nosti, ochrany ve ejného zdraví nebo životního prost edí omezovat Sm rnice posuzována v rámci procesu spolurozhodování (návrh posouzen Parlamentem a po schválení p edloží Rad EU) schválení záleží na dohod Parlamentu a Rady Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

34 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu Zám ry Sm rnice 70 % podíl služeb na HDP vnit ní trh je oblast bez vnit ních hranic, ve které je zaru en volný pohyb služeb a svoboda usazování (viz unijní právo) cílem je odbourání právních a byrokratických p ekážek a usnadn ní pohybu služeb v EU etn dotvo ení vnit ního trhu sm rnice p edstavuje klí ový prvek tzv. Lisabonské strategie (konkurenceschopnost, pracovní místa, ) X rizika: mzdové, sociální a ekologický dumping, snížení standardu ochrany práce lenské státy uznávají právo poskytovatel služeb poskytovat služby v jiném lenském stát než je stát, v n mž jsou usazeni a musejí zajistit volný p ístup k innosti v oblasti poskytování služeb a její volný výkon na svém území! zákaz vytvá et p ekážky pro volný pohyb služeb nap. státy nesmí žádat, aby na jejich území z ídily organiza ní složku, ale musí umožnit z ízení ur ité infrastruktury žádné získávání povolení (ani zápisy do rejst íku nebo registrace u profesního subjektu vytvá ení tzv. JEDNOTNÝCH KONTAKTNÍCH MÍST Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

35 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu sobnost sm rnice služby obchodního charakteru (konzultace, ) cestovní kancelá e služby v oboru cestovního ruchu služby pro volný as sportovní centra zábavní parky organizace veletrhu pronájem vozidel a další Služby vyjmuté z p sobnosti sm rnice ve ejná i soukromá zdravotní pé e právní služby doprava Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

36 2.3 Legislativní úprava podnikání CK/CA v R Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník Zákon. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele Zákon. 526/1990 Sb., o cenách Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb Zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví Zákon. 525/2004 Sb., o ochran osobních údaj Zákon. 248/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví vše ve zn ní pozd jších p edpis a další

37 2.4 KONTROLNÍ ÚKOLY Na p íkladu evropské sm rnice 314/1990 EHS vysv tlete proces implementace sm rnic do národního právního ádu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Uve te nejvýznamn jší právní normy významné pro podnikání v oblasti cestovních kancelá í a agentur.

38 edpoklady provozování a faktory ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 3 Monika Palatková 2010

39 ÁST 3: OSNOVA 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Získání koncese pro provozování innosti CK. 3.2 Organizace a ízení CK a CA a jejich specifika. 3.3 Personální ízení a jeho specifika. 3.4 Prostorové nároky pro provoz CK/CA. 3.5 Kontrolní úkoly.

40 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání v oblasti CK/CA a kontrolu nad jejich dodržováním Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává íslušné p edpisy EU Získání koncese pro provozování innosti CK

41 3.1.1 Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání ("živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním živnost = soustavná innost provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpov dnost, za ú elem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenského zákona subjekty oprávn né provozovat živnost fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem;! státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v p ípadech vymezených živnostenským zákonem ( innost cestovních kancelá í) fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky ("zahrani ní osoba") že na území eské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá n co jiného za eskou osobu považuje fyzická osoba s bydlišt m (trvalým pobytem) nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

42 len ní živností a) ohlašovací i spln ní stanovených podmínek sm jí být provozovány na základ ohlášení a) živnosti emeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost, b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost uvedená v p íloze. 2, není-li dále stanoveno jinak, c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná zp sobilost stanovena ( innost CA) b) koncesované sm jí být provozovány na základ koncese innost CK) íloha 3 živnostenského zákona Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

43 Podmínky provozování živnosti 1) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI fyzické osoby 1) dosažení v ku 18 let 2) zp sobilost k právním úkon m 3) bezúhonnost 2) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 1) odborná nebo jiná zp sobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní p edpisy vyžadují 2) nebo praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

44 Provozovna prostor, v n mž je živnost provozována, i automat nebo obdobné za ízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen automat ) a mobilní provozovna živnost m že být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla zp sobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních p edpis a byla ádn ozna ena pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpov dná za innost provozovny provozovna musí být trvale a zven í viditeln ozna ena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a íjmením podnikatele a jeho identifika ním íslem, bylo-li p id leno Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

45 Provozování cestovní kancelá e POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZP SOBILOST vysokoškolské vzd lání ve studijním programu a studijním oboru zam eném na cestovní ruch vyšší odborné vzd lání v oboru zam eném na cestovní ruch, st ední vzd lání s maturitní zkouškou v oboru zam eném na cestovní ruch vysokoškolské vzd lání a 1 rok praxe v oboru vyšší odborné vzd lání a 3 roky praxe v oboru st ední vzd lání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru osv ení o rekvalifikaci doklad o díl í kvalifikaci pro provozování CK podle zvláštního právního p edpisu (zákon 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání a o zm kterých zákon ) a 2 roky praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

46 3.1.2 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává p íslušné p edpisy EU podnikání v R fyzická osoba (OSV ) - na základ živnostenského listu i koncesní listiny, za ít podnikat m že od zápisu do živnostenského, ípadn obchodního rejst íku právnická osoba - nej ast ji obchodní spole nost podniká na základ živnostenského listu, zakladatelé (fyzické osoby) musí doložit spole enskou smlouvu, spole nost vzniká zápisem do obchodního rejst íku Podnik = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat í podnikateli a slouží k provozování podniku Provozovna = prostor, v n mž je uskute ována podnikatelská innost, provozovna musí být ozna ena obchodní firmou nebo jménem a p íjmením anebo názvem podnikatele, k níž m že být ipojen název provozovny nebo jiné rozlišující ozna ení Zdroj: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více