OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury."

Transkript

1 OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. 4. Marketing v cestovní kancelá i a agentu e. 5. Ochrana spot ebitele v innosti cestovních kancelá í a agentur. 6. Prosazování kvality a princip udržitelnosti v innosti cestovních kancelá í a agentur. 7. Obchodní operace p i zajiš ování vybraných služeb cestovní kancelá í. 8. Tvorba a struktura podnikatelského plánu. 9. Trh cestovních kancelá í a agentur v eské republice a v evropském prostoru.

2 Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 1 ISBN Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Monika Palatková 2010

3 ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur SLOVO AUTORKY Publikace p edstavuje souhrn devíti témat tématicky zam ených na oblast ízení a provozu cestovních kancelá í a agentur jako studijní podporu kurzu ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur v 6. semestru bakalá ského studia. Cílem publikace je podání p ehledu o základní legislativní úprav založení a provozování cestovních kancelá í a agentur s využitím znalostí dalších kurz bakalá ského studia zam ených na management, marketing, právo, psychologii a další. Publikace je koncipována p ehlednou formou jako vysv tlení nejvýznamn jších pojm a souvislostí vztahujících se k založení cestovní kancelá e a agentury v sou asném právním prost edí eské republiky i v návaznosti na evropskou právní úpravu. Další témata se orientují na zp sob ízení ve vztahu k vytvá ení organiza ní struktury, personálního ízení i v návaznosti na marketingové innost. Zvláštní okruh problém kurzu p edstavuje ochrana spot ebitele i sestavení podnikatelského plánu. Publikace odkazuje na další okruh rozši ujících zdroj pot ebných pro zvládnutí kurzu, zejména v podob platných právních norem. Studenti najdou v publikaci základní studijní oporu pro uvedený kurz a seznámí se s dalšími zdroji. Zvládnutí devíti témat, které jsou náplní kurzu, pak mohou ov it v záv ru každého z nich p i pln ní kontrolních úkol. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

4 ÁST 1: OSNOVA 1.1 Vymezení cestovních kancelá í a cestovních agentur a jejich funkce. 1.2 Historický vývoj cestovních kancelá í a cestovních agentur. 1.3 Služby cestovní kancelá e a agentury. 1.4 Typologie cestovních kancelá í a zájezd. 1.5 Kontrolní úkoly.

5 1.1 VYMEZENÍ CK A CA A JEJICH FUNKCE CESTOVNÍ KANCELÁ (CK) provozovatel / podnikatel, který je na základ koncese (KONCESOVANÁ ŽIVNOST) oprávn n organizovat, nabízet a prodávat zájezdy NOVELA od 01/08/2006 (Zákon. 214/2006 Sb.): Cestovní kancelá í je také osoba, která má v dob podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném lenském stát Evropské unie nebo v jiném stát tvo ícím Evropský hospodá ský prostor, než je eská republika (dále jen "cestovní kancelá usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelá usazená na území jiného státu musí podnikat na základ oprávn ní tohoto státu k provozování cestovní kancelá e a musí mít sjednané pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, nebo být jinak pro tento ípad zajišt na, alespo v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Zdroj: Zákon. 159/1999 Sb. o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p. Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

6 Cestovní kancelá že v rámci živnosti rovn ž: a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kancelá i za ú elem jejího dalšího podnikání c) zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelá nebo cestovní agenturu, p ípadn pro jiné osoby (dopravce, po adatele kulturních, spole enských a sportovních akcí apod.) d) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelá ; cestovní smlouva v t chto p ípadech musí být uzav ena jménem cestovní kancelá e, pro kterou je zájezd zprost edkováván e) prodávat v ci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní ády, tišt né pr vodce a upomínkové p edm ty Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

7 Cestovní kancelá - povinnosti je povinna mít uzav enu pojistnou smlouvu (povinné pojišt ní záruky pro ípad úpadku) po celou dobu své podnikatelské innosti nesmí zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona musí edložit p ed uzav ením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku i zprost edkování prodeje zájezdu pro jinou CK musí CK dodržet informa ní povinnost ve všech materiálech o tom, pro kterou CK je zájezd zprost edkováván a p ed uzav ením smlouvy p edložit klientovi na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK, pro kterou prodej zájezdu zprost edkovává v p ípad zprost edkovávání prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu musí CK neprodlen informovat MMR (údaje o rozsahu pojišt ní záruky, p íp. jiná forma zajišt ní) a poskytnout klientovi na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování CK. jeho edn ov eného p ekladu a informovat klienta o rozsahu pojišt ní záruky, íp. jiné form zajišt ní Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

8 Cestovní agentura provozovatel cestovní agentury / podnikatel, který je oprávn n na základ VOLNÉ živnosti provozovat následující innosti: nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné CK za ú elem jejího dalšího podnikání zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou CK/CA, p íp. pro jiné osoby (nap. dopravce) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou CK (cestovní smlouva musí být uzav ena jménem CK, pro niž je zájezd zprost edkováván) prodávat v ci související s cestovním ruchem (vstupenky, pr vodce, upomínkové p edm ty, ) CESTOVNÍ AGENTURA NESMÍ: zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

9 Cestovní agentura - povinnosti ozna it provozovnu a propaga ní a jiné materiály ur ené zákazníkovi slovy "cestovní agentura", pokud toto ozna ení neobsahuje již obchodní firma v propaga ních, nabídkových a jiných materiálech, v etn jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelá je prodej zájezdu zprost edkováván ed uzav ením cestovní smlouvy p edložit zájemci o uzav ení cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, pro kterou zprost edkovává prodej zájezdu ed zahájením zprost edkování prodeje zájezd pro CK usazenou na území jiného státu bezodkladn informovat o této skute nosti MMR ("ministerstvo"), a to v etn údaj o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu edložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování cestovní kancelá e v etn jeho ú edn ov eného p ekladu a informovat zájemce o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku cestovní kancelá e nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu prost ednictvím prost edk komunikace na dálku poskytnout zájemci s dostate ným p edstihem údaje uvedené v 10 Zákona 214/2006 Sb. (viz katalog ) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

10 Zájezd edem sestavená kombinace alespo dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu p esahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování p es noc: a) doprava b) ubytování c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou dopl kem dopravy nebo ubytování a tvo í významnou ást zájezdu nebo jejichž cena tvo í alespo 20 % souhrnné ceny zájezdu Odd lené ú tování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezproš uje subjekt, který je oprávn n nabízet a prodávat zájezdy, závazk podle tohoto zákona. Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

11 Zájezd individuální objednávka služeb NOV : i kombinace služeb sestavená na základ individuální objednávky zájezd na základ individuálních požadavk zákazníka nesmí prodávat vlastním jménem jiné subjekty než CK! implementace rozsudku ESD C 400/00 z roku 2002 sm rnice 90/314/EHS nový výklad pojmu zájezd, resp. kombinace služeb Club-Tour, Viagens e Turismo SA vs. Alberto Carlos Lobo Goncalves Garrido, za ítomnosti: Club Med Viagens prodávat zájezd mohou jen CK p i spln ní podmínek zákona uzav ením cestovní smlouvy zprost edkovávat prodej zájezdu mohou CK a CA (p i spln ní podmínek zákona) PROBLÉM:! NEKALÉ PODNIKÁNÍ (nekalá konkurence pro pojišt né cestovní kancelá e) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

12 Zákazník osoba, která uzav e s cestovní kancelá í cestovní smlouvu nebo osoba, v jejíž prosp ch byla tato smlouva uzav ena i osoba, na kterou byl zájezd p eveden za podmínek stanovených zvláštním právním edpisem ( 852f ob anského zákoníku) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

13 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A CESTOVNÍCH AGENTUR VELKÁ BRITÁNIE - THOMAS COOK 1841 jednodenní výlet železnicí z Leicesteru do Loughborough, 500 pax sociální motivace 1845 první komer ní akce cesta do Liverpoolu publikace KATALOGU 1850 po átek p íprav cesty do Evropy 1855 Mezinárodní výstava v Pa íži 1863 Švýcarsko a Itálie, první okružní lístky budování obchodních vztah vydávání tzv. blanketových úv rových list (1868) k placení ubytování a stravování tzv. ob žných akreditiv (1874), tedy p edch dci cestovních šek umož ující získání hotovosti v místní m 1865 cesta do Severní Ameriky a další mimoevropské cesty Thomas Cook se stal sou ástí Thomas Cook plc vytvo ené 19/07/2007 fúzí Thomas Cook AG a MyTravel Group plc Zdroj:

14 EDOK ESKOSLOVENSKO EDOK edok 1920 jako protiváha zahrani ního Wagon-lits a Cook 1922 filiálky ve Vídni, Pa íži a Londýn 1925 z ízení st edoevropské asociace AGOT významná silni ní a letecká doprava do zahrani í a železni ní doprava v domácím turismu Jadran výjezdový turismus - 90 % trhu první organizace ve st ední Evrop, která zahájila letecké zájezdy Casablanca, Káhira 1925 Vaše cesta naše starost plánované hospodá ství 1948 znárodn ní edoku a jeho integrace s hotely 80. léta 166 pobo ek v eskoslovensku, 20 zastoupení a majetkových ú astí v zahrani í, 200 hotel s kapacitou 23 tisíc l žek, 22 tis. zam stnanc od pol. 60. let: CKM, Rekrea, Balnea, Sport turist, Autoturist % podíl Odien Group Zdroj:

15 SFR a eská republika 90. léta tis. oprávn ní k provozování CK, dále až 11 tis. oprávn ní vysoké výkony CK v 1. pol. 90. let problematický legislativní rámec tlak na p ísn jší regulaci podnikání v oblasti cestovního ruchu posílení ochrany klienta Zákon 159/1999 Sb. + modifikace zákona 455/1991 Sb. a zákona 40/1964 Sb. problém se statistickým sledováním innosti CK a CA kvalitativní zm ny dnes: nár st po tu CK (silná CZK + zlevn ní pojišt ní)

16 1.3 SLUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁ E A AGENTURY Zprost edkovávání následujících služeb (jednotliv i v kombinaci) ubytování stravování (snídan, polopenze, plná penze) doprava sportovní služby, kulturní služby, spole enské programy, pr vodcovské služby prodej vstupenek prodej pr vodc, brožur, dalších materiál programy p ipravené animátory pro d ti, mládež, dosp lé výlety sm nárenské služby pojišt ní služby obchodního cestovního ruchu, MICE, a další

17 1.4 TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A ZÁJEZD TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í / ZÁJEZD 1. podle geografického hlediska domácí aktivní pasivní 2. podle doby trvání krátkodobé dlouhodobé 3. podle tématické nápln rekrea ní kulturn -poznávací sportovní a turistické zájezdy aktivní (obtížnost) i pasivní zájezdy na výstavy a veletrhy zvláštní tématické zájezdy incentivní a kongresový cestovní ruch láze ské pobyty relaxa ní a lé ebné pobyty lovecké akce lov a rybolov Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

18 Typologie cestovních kancelá í / zájezd 4. podle zp sobu dopravy 5. podle ro ních období letní zimní mimo/mezisezónní 6. podle zp sobu jejich p ípravy standardní forfaitové (objednané) 7. podle sociologického hlediska rodiny s d tmi senio i mládež další Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

19 Typologie zprost edkovatel služeb cestovního ruchu podle VELIKOSTI velké (100 a více zam stnanc ) st ední (20 99 zam stnanc ) malé (1 19 zam stnanc ) podle ZA AZENÍ V DISTRIBUCI CK (tour operator) CA (travel agent) VELKOOBCHODNÍK S KAPACITAMI (wholesaler)

20 1.5 KONTROLNÍ ÚKOLY Vysv tlete základní rozdíly a povinnosti provozovatele cestovní kancelá e a agentury Definujte zájezd a vyjmenujte hlavní hlediska typologie zájezd Uve te r zná hlediska t íd ní cestovních kancelá í / agentur a vysv tlete praktický význam t íd ní Vysv tlete vývoj organizovaného cestovního ruchu na území eské republiky i v evropských souvislostech.

21 Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 2 Monika Palatková 2010

22 ÁST 2: OSNOVA 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU 2.2 Vybrané sm rnice EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu 2.3 Legislativní úprava podnikání CK a CA v R 2.4 Kontrolní úkoly

23 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU VYBRANÉ PRAMENY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA sekundární komunitární právo (typické) na ízení sm rnice (implementace do národního práva) rozhodnutí a doporu ení stanovisko judikatura ESD další Pro innost CK a CA mají nejv tší význam: SM RNICE JUDIKATURA Evropského soudního dvora

24 Implementace sm rnice EU Implementace sm rnice do vnitrostátního práva lenského státu znamená provedení obsahu sm rnice formou vnitrostátní právní normy - zákona, na ízení, vyhlášky apod. Sm rnice zavazuje jen lenské státy co do výsledku a cíle kterého má být dosaženo v ur itém asovém horizontu. Povinností lenského státu je pak sm rnici v dané lh implementovat! Obecn platí, že z neaplikované sm rnice plyne jen tzv. p ímý vertikální ú inek, tj. jednotlivec se m že dovolat svého práva v i státu který sm rnici neaplikoval i aplikoval špatn. Neexistuje zatím p ímý horizontální ú inek, tj. možnost dovolání se svého práva z neaplikované sm rnice v i subjektu na stejné úrovni v i fyzické i právnické osob.

25 Vybrané sm rnice EU upravující innost CK / CA Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Sm rnice 36/2005/ES o uznávání kvalifika ních edpoklad Sm rnice 94/47/ES EU o timesharingu (o ochran nabyvatel ve vztahu k n kterým aspekt m smluv o nabytí práv k do asnému užívání nemovitostí) Sm rnice 84/450/EHS o klamavé reklam (zm no 97/55/EHS) Sm rnice 97/7/ES o ochran spot ebitele v p ípad smluv uzav ených na dálku Sm rnice 98/6/ES o ochran spot ebitele p i ozna ování cen výrobk nabízených spot ebiteli a další

26 Normalizace v EU ochrana spot ebitele SN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kancelá e (touroperáto i) Terminologie ( NI, 2004) SN EN ISO Služby cestovního ruchu Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování Terminologie NI, 2004) SN EN Poskytovatelé jazykových studijních pobyt Požadavky ( NI, 2006) SN Služby cestovního ruchu Klasifikace ubytovacích za ízení Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel ( NI, 2007) SN EN 15565:2008 Tourism Services Require-ments for the provision of professional training and qualification programmes of tourist guides, Brussels, CEN, 2008 ( NI, 2008) a další

27 2.2 VYBRANÉ SM RNICE EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Implementace v R: Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Implementace v R: Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve zn ní p. p.

28 2.2.1 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 314 definuje zájezd ( package ) cestovní kancelá ( tour organiser / tour operator ) vymezuje roli CK a CA ( retailer / travel agent ) Zájezd prodán nebo nabídnut k prodeji za souhrnnou cenu edem p ipraven zahrnuje min. 2 ze 3 služeb doprava ubytování ostatní základní služby cestovního ruchu VÝZNAMNÉ / PODSTATNÉ jako sou ást paketu nap. fly and drive holiday, golf weekend, (klient kupuje paket kv li aktivit ) musí zahrnovat min. 1 p enocování nebo trvat více než 24 hodin nap. obchodní ád ABTA, P íru ka len ABTA zahrnuje zásady dané sm rnicí 314 informování klienta, reklama, standard služeb, podmínky rezervace, Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

29 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy problém: odlišnosti právních p edpis lenských stát o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy a rozdílná vnitrostátní praxe ekážky pro volný pohyb služeb cestovního ruchu + narušování hospodá ské sout že mezi provozovateli usazenými v r zných lenských státech cíl: odstran ní p ekážek spole ného trhu služeb a možnost nabízet služby v dalších lenských státech a pro spot ebitele možnost využít srovnatelné podmínky nezávisle na lenském stát Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

30 Cíle Sm rnice 314/1990/EHS slad ní p edpis na ochranu spot ebitel v jednotlivých lenských státech spot ebitelé nakupují p evážn ve své lenské zemi (blokování volného trhu služeb) zvláštní povaha služeb cestovního ruchu / souborných služeb (vysoké výdaje s asovým p edstihem za nehmotnou službu) uvád ní pravdivých informací ze strany TO a TA ve všech dokumentech a materiálech (katalogy) písemná smlouva o souboru služeb s kopií pro klienta evedení rezervace souboru služeb na t etí osobu za ur itých podmínek fixní stanovení ceny (možnost zm ny jen za ur itých podmínek) možnost odstoupení od smlouvy ze strany spot ebitele (za ur itých podmínek) vymezení práv klienta v p ípad zrušení zájezdu ed dnem odjezdu a další Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

31 Implementace Sm rnice 314 lenské státy p ijmou nezbytná opat ení zajiš ující, aby organizátor nebo prodejce, který je stranou smlouvy, odpovídali spot ebiteli za ádné pln ní závazk vyplývajících ze smlouvy! bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit organizátor nebo prodejce anebo jiný poskytovatel služeb, aniž je dot eno právo organizátora nebo prodejce tyto jiné poskytovatele služeb postihnout pokud jde o škody, které vyplývají pro spot ebitele z nepln ní nebo nesprávného pln ní smlouvy, ijmou lenské státy nezbytná opat ení zajiš ující, aby za n organizátor nebo prodejce odpovídali, ledaže by toto nepln ní nebo nesprávné pln ní nezavinili oni ani jiný poskytovatel služeb v p ípad, že nedostatky lze p íst t etí osob nespojené s poskytováním služeb nebo byly zp sobeny vyšší mocí i jinou nep ekonatelnou událostí, má tour operátor nebo agentura! POVINNOST poskytnout neprodlen spot ebiteli v nesnázích pomoc Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

32 Implementace Sm rnice v R zákon 159/1999 Sb. zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ze dne 30. ervna 1999 zákon nabyl ú innosti dnem 1. íjna 2000 ZÁKON OBSAHUJE TY I ÁSTI: První ást upravuje podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu - zahrnuje základní vymezení zájezdu (pozitivní i negativní) ( 1), vymezení cestovní kancelá e ( 2) a cestovní agentury ( 3), podmínky vydání koncesní listiny ( 5), povinné pojišt ní záruky ( 6) v etn pojistného pln ní ( 7), pravidla sjednávání pojišt ní ( 8), povinnosti cestovní kancelá e ( 9 a 10). Druhá ást obsahuje zm nu zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Vkládá do hlavy dvacáté první ob anského zákoníku ustanovení o cestovní smlouv zakotvené v 852a 852k zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní p. p. etí ást obsahuje zm nu zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní p. p. Dopl uje p ílohu. 2 a. 3 živnostenského zákona o podmínky provozování cestovní agentury (p íloha. 2) a cestovní kancelá e (p íloha. 3). tvrtá ást pak obsahuje p echodná a záv re ná ustanovení a týká se navázání zákonné úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu na živnostenský zákon (nap. pozbytí platnosti živnostenských oprávn ní u živností které zákon. 159/1999 Sb. ve zn ní p. p. zm nil na živnost ohlašovací vázanou provozování cestovní agentury nebo na živnost koncesovanou provozování cestovní kancelá e apod.)

33 2.2.2 Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu návrh z roku 2004 Cíl: odstranit p ekážky pro volný pohyb služeb v celé EU! Sm rnice se netýká pracovního práva lenských stát vodn ambiciózn jší záb r, p i projednávání EP zúžení zásada: svoboda poskytování služeb namísto zásady zem p vodu poskytovatelé služeb by m li podléhat právu hostitelských zemí, které mohou služby z d vod ve ejné politiky, ve ejné bezpe nosti, ochrany ve ejného zdraví nebo životního prost edí omezovat Sm rnice posuzována v rámci procesu spolurozhodování (návrh posouzen Parlamentem a po schválení p edloží Rad EU) schválení záleží na dohod Parlamentu a Rady Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

34 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu Zám ry Sm rnice 70 % podíl služeb na HDP vnit ní trh je oblast bez vnit ních hranic, ve které je zaru en volný pohyb služeb a svoboda usazování (viz unijní právo) cílem je odbourání právních a byrokratických p ekážek a usnadn ní pohybu služeb v EU etn dotvo ení vnit ního trhu sm rnice p edstavuje klí ový prvek tzv. Lisabonské strategie (konkurenceschopnost, pracovní místa, ) X rizika: mzdové, sociální a ekologický dumping, snížení standardu ochrany práce lenské státy uznávají právo poskytovatel služeb poskytovat služby v jiném lenském stát než je stát, v n mž jsou usazeni a musejí zajistit volný p ístup k innosti v oblasti poskytování služeb a její volný výkon na svém území! zákaz vytvá et p ekážky pro volný pohyb služeb nap. státy nesmí žádat, aby na jejich území z ídily organiza ní složku, ale musí umožnit z ízení ur ité infrastruktury žádné získávání povolení (ani zápisy do rejst íku nebo registrace u profesního subjektu vytvá ení tzv. JEDNOTNÝCH KONTAKTNÍCH MÍST Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

35 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu sobnost sm rnice služby obchodního charakteru (konzultace, ) cestovní kancelá e služby v oboru cestovního ruchu služby pro volný as sportovní centra zábavní parky organizace veletrhu pronájem vozidel a další Služby vyjmuté z p sobnosti sm rnice ve ejná i soukromá zdravotní pé e právní služby doprava Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

36 2.3 Legislativní úprava podnikání CK/CA v R Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník Zákon. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele Zákon. 526/1990 Sb., o cenách Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb Zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví Zákon. 525/2004 Sb., o ochran osobních údaj Zákon. 248/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví vše ve zn ní pozd jších p edpis a další

37 2.4 KONTROLNÍ ÚKOLY Na p íkladu evropské sm rnice 314/1990 EHS vysv tlete proces implementace sm rnic do národního právního ádu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Uve te nejvýznamn jší právní normy významné pro podnikání v oblasti cestovních kancelá í a agentur.

38 edpoklady provozování a faktory ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 3 Monika Palatková 2010

39 ÁST 3: OSNOVA 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Získání koncese pro provozování innosti CK. 3.2 Organizace a ízení CK a CA a jejich specifika. 3.3 Personální ízení a jeho specifika. 3.4 Prostorové nároky pro provoz CK/CA. 3.5 Kontrolní úkoly.

40 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání v oblasti CK/CA a kontrolu nad jejich dodržováním Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává íslušné p edpisy EU Získání koncese pro provozování innosti CK

41 3.1.1 Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání ("živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním živnost = soustavná innost provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpov dnost, za ú elem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenského zákona subjekty oprávn né provozovat živnost fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem;! státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v p ípadech vymezených živnostenským zákonem ( innost cestovních kancelá í) fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky ("zahrani ní osoba") že na území eské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá n co jiného za eskou osobu považuje fyzická osoba s bydlišt m (trvalým pobytem) nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

42 len ní živností a) ohlašovací i spln ní stanovených podmínek sm jí být provozovány na základ ohlášení a) živnosti emeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost, b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost uvedená v p íloze. 2, není-li dále stanoveno jinak, c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná zp sobilost stanovena ( innost CA) b) koncesované sm jí být provozovány na základ koncese innost CK) íloha 3 živnostenského zákona Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

43 Podmínky provozování živnosti 1) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI fyzické osoby 1) dosažení v ku 18 let 2) zp sobilost k právním úkon m 3) bezúhonnost 2) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 1) odborná nebo jiná zp sobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní p edpisy vyžadují 2) nebo praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

44 Provozovna prostor, v n mž je živnost provozována, i automat nebo obdobné za ízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen automat ) a mobilní provozovna živnost m že být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla zp sobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních p edpis a byla ádn ozna ena pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpov dná za innost provozovny provozovna musí být trvale a zven í viditeln ozna ena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a íjmením podnikatele a jeho identifika ním íslem, bylo-li p id leno Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

45 Provozování cestovní kancelá e POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZP SOBILOST vysokoškolské vzd lání ve studijním programu a studijním oboru zam eném na cestovní ruch vyšší odborné vzd lání v oboru zam eném na cestovní ruch, st ední vzd lání s maturitní zkouškou v oboru zam eném na cestovní ruch vysokoškolské vzd lání a 1 rok praxe v oboru vyšší odborné vzd lání a 3 roky praxe v oboru st ední vzd lání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru osv ení o rekvalifikaci doklad o díl í kvalifikaci pro provozování CK podle zvláštního právního p edpisu (zákon 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání a o zm kterých zákon ) a 2 roky praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

46 3.1.2 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává p íslušné p edpisy EU podnikání v R fyzická osoba (OSV ) - na základ živnostenského listu i koncesní listiny, za ít podnikat m že od zápisu do živnostenského, ípadn obchodního rejst íku právnická osoba - nej ast ji obchodní spole nost podniká na základ živnostenského listu, zakladatelé (fyzické osoby) musí doložit spole enskou smlouvu, spole nost vzniká zápisem do obchodního rejst íku Podnik = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat í podnikateli a slouží k provozování podniku Provozovna = prostor, v n mž je uskute ována podnikatelská innost, provozovna musí být ozna ena obchodní firmou nebo jménem a p íjmením anebo názvem podnikatele, k níž m že být ipojen název provozovny nebo jiné rozlišující ozna ení Zdroj: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více