OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury."

Transkript

1 OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. 4. Marketing v cestovní kancelá i a agentu e. 5. Ochrana spot ebitele v innosti cestovních kancelá í a agentur. 6. Prosazování kvality a princip udržitelnosti v innosti cestovních kancelá í a agentur. 7. Obchodní operace p i zajiš ování vybraných služeb cestovní kancelá í. 8. Tvorba a struktura podnikatelského plánu. 9. Trh cestovních kancelá í a agentur v eské republice a v evropském prostoru.

2 Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 1 ISBN Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Monika Palatková 2010

3 ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur SLOVO AUTORKY Publikace p edstavuje souhrn devíti témat tématicky zam ených na oblast ízení a provozu cestovních kancelá í a agentur jako studijní podporu kurzu ízení a provoz cestovních kancelá í a agentur v 6. semestru bakalá ského studia. Cílem publikace je podání p ehledu o základní legislativní úprav založení a provozování cestovních kancelá í a agentur s využitím znalostí dalších kurz bakalá ského studia zam ených na management, marketing, právo, psychologii a další. Publikace je koncipována p ehlednou formou jako vysv tlení nejvýznamn jších pojm a souvislostí vztahujících se k založení cestovní kancelá e a agentury v sou asném právním prost edí eské republiky i v návaznosti na evropskou právní úpravu. Další témata se orientují na zp sob ízení ve vztahu k vytvá ení organiza ní struktury, personálního ízení i v návaznosti na marketingové innost. Zvláštní okruh problém kurzu p edstavuje ochrana spot ebitele i sestavení podnikatelského plánu. Publikace odkazuje na další okruh rozši ujících zdroj pot ebných pro zvládnutí kurzu, zejména v podob platných právních norem. Studenti najdou v publikaci základní studijní oporu pro uvedený kurz a seznámí se s dalšími zdroji. Zvládnutí devíti témat, které jsou náplní kurzu, pak mohou ov it v záv ru každého z nich p i pln ní kontrolních úkol. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

4 ÁST 1: OSNOVA 1.1 Vymezení cestovních kancelá í a cestovních agentur a jejich funkce. 1.2 Historický vývoj cestovních kancelá í a cestovních agentur. 1.3 Služby cestovní kancelá e a agentury. 1.4 Typologie cestovních kancelá í a zájezd. 1.5 Kontrolní úkoly.

5 1.1 VYMEZENÍ CK A CA A JEJICH FUNKCE CESTOVNÍ KANCELÁ (CK) provozovatel / podnikatel, který je na základ koncese (KONCESOVANÁ ŽIVNOST) oprávn n organizovat, nabízet a prodávat zájezdy NOVELA od 01/08/2006 (Zákon. 214/2006 Sb.): Cestovní kancelá í je také osoba, která má v dob podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném lenském stát Evropské unie nebo v jiném stát tvo ícím Evropský hospodá ský prostor, než je eská republika (dále jen "cestovní kancelá usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelá usazená na území jiného státu musí podnikat na základ oprávn ní tohoto státu k provozování cestovní kancelá e a musí mít sjednané pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, nebo být jinak pro tento ípad zajišt na, alespo v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Zdroj: Zákon. 159/1999 Sb. o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p. Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

6 Cestovní kancelá že v rámci živnosti rovn ž: a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kancelá i za ú elem jejího dalšího podnikání c) zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelá nebo cestovní agenturu, p ípadn pro jiné osoby (dopravce, po adatele kulturních, spole enských a sportovních akcí apod.) d) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelá ; cestovní smlouva v t chto p ípadech musí být uzav ena jménem cestovní kancelá e, pro kterou je zájezd zprost edkováván e) prodávat v ci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní ády, tišt né pr vodce a upomínkové p edm ty Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

7 Cestovní kancelá - povinnosti je povinna mít uzav enu pojistnou smlouvu (povinné pojišt ní záruky pro ípad úpadku) po celou dobu své podnikatelské innosti nesmí zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona musí edložit p ed uzav ením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku i zprost edkování prodeje zájezdu pro jinou CK musí CK dodržet informa ní povinnost ve všech materiálech o tom, pro kterou CK je zájezd zprost edkováván a p ed uzav ením smlouvy p edložit klientovi na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK, pro kterou prodej zájezdu zprost edkovává v p ípad zprost edkovávání prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu musí CK neprodlen informovat MMR (údaje o rozsahu pojišt ní záruky, p íp. jiná forma zajišt ní) a poskytnout klientovi na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování CK. jeho edn ov eného p ekladu a informovat klienta o rozsahu pojišt ní záruky, íp. jiné form zajišt ní Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

8 Cestovní agentura provozovatel cestovní agentury / podnikatel, který je oprávn n na základ VOLNÉ živnosti provozovat následující innosti: nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné CK za ú elem jejího dalšího podnikání zprost edkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou CK/CA, p íp. pro jiné osoby (nap. dopravce) zprost edkovávat prodej zájezdu pro jinou CK (cestovní smlouva musí být uzav ena jménem CK, pro niž je zájezd zprost edkováván) prodávat v ci související s cestovním ruchem (vstupenky, pr vodce, upomínkové p edm ty, ) CESTOVNÍ AGENTURA NESMÍ: zprost edkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelá í ve smyslu zákona Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

9 Cestovní agentura - povinnosti ozna it provozovnu a propaga ní a jiné materiály ur ené zákazníkovi slovy "cestovní agentura", pokud toto ozna ení neobsahuje již obchodní firma v propaga ních, nabídkových a jiných materiálech, v etn jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelá je prodej zájezdu zprost edkováván ed uzav ením cestovní smlouvy p edložit zájemci o uzav ení cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojišt ní záruky pro ípad úpadku cestovní kancelá e, pro kterou zprost edkovává prodej zájezdu ed zahájením zprost edkování prodeje zájezd pro CK usazenou na území jiného státu bezodkladn informovat o této skute nosti MMR ("ministerstvo"), a to v etn údaj o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku CK nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu pro CK usazenou na území jiného státu edložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávn ní k provozování cestovní kancelá e v etn jeho ú edn ov eného p ekladu a informovat zájemce o rozsahu pojišt ní záruky pro p ípad úpadku cestovní kancelá e nebo jiné formy zajišt ní t chto zájezd i zprost edkování prodeje zájezdu prost ednictvím prost edk komunikace na dálku poskytnout zájemci s dostate ným p edstihem údaje uvedené v 10 Zákona 214/2006 Sb. (viz katalog ) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

10 Zájezd edem sestavená kombinace alespo dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu p esahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování p es noc: a) doprava b) ubytování c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou dopl kem dopravy nebo ubytování a tvo í významnou ást zájezdu nebo jejichž cena tvo í alespo 20 % souhrnné ceny zájezdu Odd lené ú tování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezproš uje subjekt, který je oprávn n nabízet a prodávat zájezdy, závazk podle tohoto zákona. Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

11 Zájezd individuální objednávka služeb NOV : i kombinace služeb sestavená na základ individuální objednávky zájezd na základ individuálních požadavk zákazníka nesmí prodávat vlastním jménem jiné subjekty než CK! implementace rozsudku ESD C 400/00 z roku 2002 sm rnice 90/314/EHS nový výklad pojmu zájezd, resp. kombinace služeb Club-Tour, Viagens e Turismo SA vs. Alberto Carlos Lobo Goncalves Garrido, za ítomnosti: Club Med Viagens prodávat zájezd mohou jen CK p i spln ní podmínek zákona uzav ením cestovní smlouvy zprost edkovávat prodej zájezdu mohou CK a CA (p i spln ní podmínek zákona) PROBLÉM:! NEKALÉ PODNIKÁNÍ (nekalá konkurence pro pojišt né cestovní kancelá e) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

12 Zákazník osoba, která uzav e s cestovní kancelá í cestovní smlouvu nebo osoba, v jejíž prosp ch byla tato smlouva uzav ena i osoba, na kterou byl zájezd p eveden za podmínek stanovených zvláštním právním edpisem ( 852f ob anského zákoníku) Zdroj: Zákon. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon. 159/99 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

13 1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A CESTOVNÍCH AGENTUR VELKÁ BRITÁNIE - THOMAS COOK 1841 jednodenní výlet železnicí z Leicesteru do Loughborough, 500 pax sociální motivace 1845 první komer ní akce cesta do Liverpoolu publikace KATALOGU 1850 po átek p íprav cesty do Evropy 1855 Mezinárodní výstava v Pa íži 1863 Švýcarsko a Itálie, první okružní lístky budování obchodních vztah vydávání tzv. blanketových úv rových list (1868) k placení ubytování a stravování tzv. ob žných akreditiv (1874), tedy p edch dci cestovních šek umož ující získání hotovosti v místní m 1865 cesta do Severní Ameriky a další mimoevropské cesty Thomas Cook se stal sou ástí Thomas Cook plc vytvo ené 19/07/2007 fúzí Thomas Cook AG a MyTravel Group plc Zdroj:

14 EDOK ESKOSLOVENSKO EDOK edok 1920 jako protiváha zahrani ního Wagon-lits a Cook 1922 filiálky ve Vídni, Pa íži a Londýn 1925 z ízení st edoevropské asociace AGOT významná silni ní a letecká doprava do zahrani í a železni ní doprava v domácím turismu Jadran výjezdový turismus - 90 % trhu první organizace ve st ední Evrop, která zahájila letecké zájezdy Casablanca, Káhira 1925 Vaše cesta naše starost plánované hospodá ství 1948 znárodn ní edoku a jeho integrace s hotely 80. léta 166 pobo ek v eskoslovensku, 20 zastoupení a majetkových ú astí v zahrani í, 200 hotel s kapacitou 23 tisíc l žek, 22 tis. zam stnanc od pol. 60. let: CKM, Rekrea, Balnea, Sport turist, Autoturist % podíl Odien Group Zdroj:

15 SFR a eská republika 90. léta tis. oprávn ní k provozování CK, dále až 11 tis. oprávn ní vysoké výkony CK v 1. pol. 90. let problematický legislativní rámec tlak na p ísn jší regulaci podnikání v oblasti cestovního ruchu posílení ochrany klienta Zákon 159/1999 Sb. + modifikace zákona 455/1991 Sb. a zákona 40/1964 Sb. problém se statistickým sledováním innosti CK a CA kvalitativní zm ny dnes: nár st po tu CK (silná CZK + zlevn ní pojišt ní)

16 1.3 SLUŽBY CESTOVNÍ KANCELÁ E A AGENTURY Zprost edkovávání následujících služeb (jednotliv i v kombinaci) ubytování stravování (snídan, polopenze, plná penze) doprava sportovní služby, kulturní služby, spole enské programy, pr vodcovské služby prodej vstupenek prodej pr vodc, brožur, dalších materiál programy p ipravené animátory pro d ti, mládež, dosp lé výlety sm nárenské služby pojišt ní služby obchodního cestovního ruchu, MICE, a další

17 1.4 TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í A ZÁJEZD TYPOLOGIE CESTOVNÍCH KANCELÁ Í / ZÁJEZD 1. podle geografického hlediska domácí aktivní pasivní 2. podle doby trvání krátkodobé dlouhodobé 3. podle tématické nápln rekrea ní kulturn -poznávací sportovní a turistické zájezdy aktivní (obtížnost) i pasivní zájezdy na výstavy a veletrhy zvláštní tématické zájezdy incentivní a kongresový cestovní ruch láze ské pobyty relaxa ní a lé ebné pobyty lovecké akce lov a rybolov Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

18 Typologie cestovních kancelá í / zájezd 4. podle zp sobu dopravy 5. podle ro ních období letní zimní mimo/mezisezónní 6. podle zp sobu jejich p ípravy standardní forfaitové (objednané) 7. podle sociologického hlediska rodiny s d tmi senio i mládež další Zdroj: Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahrani ních zájezd. Idea Servis, Praha, s. ISBN , s

19 Typologie zprost edkovatel služeb cestovního ruchu podle VELIKOSTI velké (100 a více zam stnanc ) st ední (20 99 zam stnanc ) malé (1 19 zam stnanc ) podle ZA AZENÍ V DISTRIBUCI CK (tour operator) CA (travel agent) VELKOOBCHODNÍK S KAPACITAMI (wholesaler)

20 1.5 KONTROLNÍ ÚKOLY Vysv tlete základní rozdíly a povinnosti provozovatele cestovní kancelá e a agentury Definujte zájezd a vyjmenujte hlavní hlediska typologie zájezd Uve te r zná hlediska t íd ní cestovních kancelá í / agentur a vysv tlete praktický význam t íd ní Vysv tlete vývoj organizovaného cestovního ruchu na území eské republiky i v evropských souvislostech.

21 Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 2 Monika Palatková 2010

22 ÁST 2: OSNOVA 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU 2.2 Vybrané sm rnice EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu 2.3 Legislativní úprava podnikání CK a CA v R 2.4 Kontrolní úkoly

23 2.1 Legislativní úprava innosti CK a CA v EU VYBRANÉ PRAMENY KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA sekundární komunitární právo (typické) na ízení sm rnice (implementace do národního práva) rozhodnutí a doporu ení stanovisko judikatura ESD další Pro innost CK a CA mají nejv tší význam: SM RNICE JUDIKATURA Evropského soudního dvora

24 Implementace sm rnice EU Implementace sm rnice do vnitrostátního práva lenského státu znamená provedení obsahu sm rnice formou vnitrostátní právní normy - zákona, na ízení, vyhlášky apod. Sm rnice zavazuje jen lenské státy co do výsledku a cíle kterého má být dosaženo v ur itém asovém horizontu. Povinností lenského státu je pak sm rnici v dané lh implementovat! Obecn platí, že z neaplikované sm rnice plyne jen tzv. p ímý vertikální ú inek, tj. jednotlivec se m že dovolat svého práva v i státu který sm rnici neaplikoval i aplikoval špatn. Neexistuje zatím p ímý horizontální ú inek, tj. možnost dovolání se svého práva z neaplikované sm rnice v i subjektu na stejné úrovni v i fyzické i právnické osob.

25 Vybrané sm rnice EU upravující innost CK / CA Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Sm rnice 36/2005/ES o uznávání kvalifika ních edpoklad Sm rnice 94/47/ES EU o timesharingu (o ochran nabyvatel ve vztahu k n kterým aspekt m smluv o nabytí práv k do asnému užívání nemovitostí) Sm rnice 84/450/EHS o klamavé reklam (zm no 97/55/EHS) Sm rnice 97/7/ES o ochran spot ebitele v p ípad smluv uzav ených na dálku Sm rnice 98/6/ES o ochran spot ebitele p i ozna ování cen výrobk nabízených spot ebiteli a další

26 Normalizace v EU ochrana spot ebitele SN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kancelá e (touroperáto i) Terminologie ( NI, 2004) SN EN ISO Služby cestovního ruchu Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování Terminologie NI, 2004) SN EN Poskytovatelé jazykových studijních pobyt Požadavky ( NI, 2006) SN Služby cestovního ruchu Klasifikace ubytovacích za ízení Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel ( NI, 2007) SN EN 15565:2008 Tourism Services Require-ments for the provision of professional training and qualification programmes of tourist guides, Brussels, CEN, 2008 ( NI, 2008) a další

27 2.2 VYBRANÉ SM RNICE EU Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Implementace v R: Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve zn ní p. p Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Implementace v R: Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve zn ní p. p.

28 2.2.1 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Sm rnice 314 definuje zájezd ( package ) cestovní kancelá ( tour organiser / tour operator ) vymezuje roli CK a CA ( retailer / travel agent ) Zájezd prodán nebo nabídnut k prodeji za souhrnnou cenu edem p ipraven zahrnuje min. 2 ze 3 služeb doprava ubytování ostatní základní služby cestovního ruchu VÝZNAMNÉ / PODSTATNÉ jako sou ást paketu nap. fly and drive holiday, golf weekend, (klient kupuje paket kv li aktivit ) musí zahrnovat min. 1 p enocování nebo trvat více než 24 hodin nap. obchodní ád ABTA, P íru ka len ABTA zahrnuje zásady dané sm rnicí 314 informování klienta, reklama, standard služeb, podmínky rezervace, Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

29 Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy problém: odlišnosti právních p edpis lenských stát o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy a rozdílná vnitrostátní praxe ekážky pro volný pohyb služeb cestovního ruchu + narušování hospodá ské sout že mezi provozovateli usazenými v r zných lenských státech cíl: odstran ní p ekážek spole ného trhu služeb a možnost nabízet služby v dalších lenských státech a pro spot ebitele možnost využít srovnatelné podmínky nezávisle na lenském stát Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

30 Cíle Sm rnice 314/1990/EHS slad ní p edpis na ochranu spot ebitel v jednotlivých lenských státech spot ebitelé nakupují p evážn ve své lenské zemi (blokování volného trhu služeb) zvláštní povaha služeb cestovního ruchu / souborných služeb (vysoké výdaje s asovým p edstihem za nehmotnou službu) uvád ní pravdivých informací ze strany TO a TA ve všech dokumentech a materiálech (katalogy) písemná smlouva o souboru služeb s kopií pro klienta evedení rezervace souboru služeb na t etí osobu za ur itých podmínek fixní stanovení ceny (možnost zm ny jen za ur itých podmínek) možnost odstoupení od smlouvy ze strany spot ebitele (za ur itých podmínek) vymezení práv klienta v p ípad zrušení zájezdu ed dnem odjezdu a další Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

31 Implementace Sm rnice 314 lenské státy p ijmou nezbytná opat ení zajiš ující, aby organizátor nebo prodejce, který je stranou smlouvy, odpovídali spot ebiteli za ádné pln ní závazk vyplývajících ze smlouvy! bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit organizátor nebo prodejce anebo jiný poskytovatel služeb, aniž je dot eno právo organizátora nebo prodejce tyto jiné poskytovatele služeb postihnout pokud jde o škody, které vyplývají pro spot ebitele z nepln ní nebo nesprávného pln ní smlouvy, ijmou lenské státy nezbytná opat ení zajiš ující, aby za n organizátor nebo prodejce odpovídali, ledaže by toto nepln ní nebo nesprávné pln ní nezavinili oni ani jiný poskytovatel služeb v p ípad, že nedostatky lze p íst t etí osob nespojené s poskytováním služeb nebo byly zp sobeny vyšší mocí i jinou nep ekonatelnou událostí, má tour operátor nebo agentura! POVINNOST poskytnout neprodlen spot ebiteli v nesnázích pomoc Zdroj: Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

32 Implementace Sm rnice v R zákon 159/1999 Sb. zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ze dne 30. ervna 1999 zákon nabyl ú innosti dnem 1. íjna 2000 ZÁKON OBSAHUJE TY I ÁSTI: První ást upravuje podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu - zahrnuje základní vymezení zájezdu (pozitivní i negativní) ( 1), vymezení cestovní kancelá e ( 2) a cestovní agentury ( 3), podmínky vydání koncesní listiny ( 5), povinné pojišt ní záruky ( 6) v etn pojistného pln ní ( 7), pravidla sjednávání pojišt ní ( 8), povinnosti cestovní kancelá e ( 9 a 10). Druhá ást obsahuje zm nu zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. Vkládá do hlavy dvacáté první ob anského zákoníku ustanovení o cestovní smlouv zakotvené v 852a 852k zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní p. p. etí ást obsahuje zm nu zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní p. p. Dopl uje p ílohu. 2 a. 3 živnostenského zákona o podmínky provozování cestovní agentury (p íloha. 2) a cestovní kancelá e (p íloha. 3). tvrtá ást pak obsahuje p echodná a záv re ná ustanovení a týká se navázání zákonné úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu na živnostenský zákon (nap. pozbytí platnosti živnostenských oprávn ní u živností které zákon. 159/1999 Sb. ve zn ní p. p. zm nil na živnost ohlašovací vázanou provozování cestovní agentury nebo na živnost koncesovanou provozování cestovní kancelá e apod.)

33 2.2.2 Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu návrh z roku 2004 Cíl: odstranit p ekážky pro volný pohyb služeb v celé EU! Sm rnice se netýká pracovního práva lenských stát vodn ambiciózn jší záb r, p i projednávání EP zúžení zásada: svoboda poskytování služeb namísto zásady zem p vodu poskytovatelé služeb by m li podléhat právu hostitelských zemí, které mohou služby z d vod ve ejné politiky, ve ejné bezpe nosti, ochrany ve ejného zdraví nebo životního prost edí omezovat Sm rnice posuzována v rámci procesu spolurozhodování (návrh posouzen Parlamentem a po schválení p edloží Rad EU) schválení záleží na dohod Parlamentu a Rady Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

34 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu Zám ry Sm rnice 70 % podíl služeb na HDP vnit ní trh je oblast bez vnit ních hranic, ve které je zaru en volný pohyb služeb a svoboda usazování (viz unijní právo) cílem je odbourání právních a byrokratických p ekážek a usnadn ní pohybu služeb v EU etn dotvo ení vnit ního trhu sm rnice p edstavuje klí ový prvek tzv. Lisabonské strategie (konkurenceschopnost, pracovní místa, ) X rizika: mzdové, sociální a ekologický dumping, snížení standardu ochrany práce lenské státy uznávají právo poskytovatel služeb poskytovat služby v jiném lenském stát než je stát, v n mž jsou usazeni a musejí zajistit volný p ístup k innosti v oblasti poskytování služeb a její volný výkon na svém území! zákaz vytvá et p ekážky pro volný pohyb služeb nap. státy nesmí žádat, aby na jejich území z ídily organiza ní složku, ale musí umožnit z ízení ur ité infrastruktury žádné získávání povolení (ani zápisy do rejst íku nebo registrace u profesního subjektu vytvá ení tzv. JEDNOTNÝCH KONTAKTNÍCH MÍST Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

35 Sm rnice 2006/123/ES o službách na vnit ním trhu sobnost sm rnice služby obchodního charakteru (konzultace, ) cestovní kancelá e služby v oboru cestovního ruchu služby pro volný as sportovní centra zábavní parky organizace veletrhu pronájem vozidel a další Služby vyjmuté z p sobnosti sm rnice ve ejná i soukromá zdravotní pé e právní služby doprava Zdroj: Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu

36 2.3 Legislativní úprava podnikání CK/CA v R Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Zákon. 40/1964 Sb., ob anský zákoník Zákon. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Zákon. 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele Zákon. 526/1990 Sb., o cenách Zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty Zákon. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb Zákon. 563/1991 Sb., o ú etnictví Zákon. 525/2004 Sb., o ochran osobních údaj Zákon. 248/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví vše ve zn ní pozd jších p edpis a další

37 2.4 KONTROLNÍ ÚKOLY Na p íkladu evropské sm rnice 314/1990 EHS vysv tlete proces implementace sm rnic do národního právního ádu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 123/2006/ES o službách na vnit ním trhu Vysv tlete hlavní cíle Sm rnice 314/1990/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Uve te nejvýznamn jší právní normy významné pro podnikání v oblasti cestovních kancelá í a agentur.

38 edpoklady provozování a faktory ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury ízení a provoz cestovních kancelá í ÁST 3 Monika Palatková 2010

39 ÁST 3: OSNOVA 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Získání koncese pro provozování innosti CK. 3.2 Organizace a ízení CK a CA a jejich specifika. 3.3 Personální ízení a jeho specifika. 3.4 Prostorové nároky pro provoz CK/CA. 3.5 Kontrolní úkoly.

40 3.1 Legislativní p edpoklady a faktory založení a provozování CK a CA Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání v oblasti CK/CA a kontrolu nad jejich dodržováním Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává íslušné p edpisy EU Získání koncese pro provozování innosti CK

41 3.1.1 Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání ("živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním živnost = soustavná innost provozovaná samostatn, vlastním jménem, na vlastní odpov dnost, za ú elem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenského zákona subjekty oprávn né provozovat živnost fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem;! státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v p ípadech vymezených živnostenským zákonem ( innost cestovních kancelá í) fyzická osoba s bydlišt m nebo právnická osoba se sídlem mimo území eské republiky ("zahrani ní osoba") že na území eské republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá n co jiného za eskou osobu považuje fyzická osoba s bydlišt m (trvalým pobytem) nebo právnická osoba se sídlem na území eské republiky Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

42 len ní živností a) ohlašovací i spln ní stanovených podmínek sm jí být provozovány na základ ohlášení a) živnosti emeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost, b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp sobilost uvedená v p íloze. 2, není-li dále stanoveno jinak, c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná zp sobilost stanovena ( innost CA) b) koncesované sm jí být provozovány na základ koncese innost CK) íloha 3 živnostenského zákona Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

43 Podmínky provozování živnosti 1) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI fyzické osoby 1) dosažení v ku 18 let 2) zp sobilost k právním úkon m 3) bezúhonnost 2) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI 1) odborná nebo jiná zp sobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní p edpisy vyžadují 2) nebo praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

44 Provozovna prostor, v n mž je živnost provozována, i automat nebo obdobné za ízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen automat ) a mobilní provozovna živnost m že být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla zp sobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních p edpis a byla ádn ozna ena pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpov dná za innost provozovny provozovna musí být trvale a zven í viditeln ozna ena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a íjmením podnikatele a jeho identifika ním íslem, bylo-li p id leno Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

45 Provozování cestovní kancelá e POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZP SOBILOST vysokoškolské vzd lání ve studijním programu a studijním oboru zam eném na cestovní ruch vyšší odborné vzd lání v oboru zam eném na cestovní ruch, st ední vzd lání s maturitní zkouškou v oboru zam eném na cestovní ruch vysokoškolské vzd lání a 1 rok praxe v oboru vyšší odborné vzd lání a 3 roky praxe v oboru st ední vzd lání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru osv ení o rekvalifikaci doklad o díl í kvalifikaci pro provozování CK podle zvláštního právního p edpisu (zákon 179/2006 Sb., o ov ování a uznávání výsledk dalšího vzd lávání a o zm kterých zákon ) a 2 roky praxe v oboru Zdroj: Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn ní p. p.

46 3.1.2 Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník upravuje postavení podnikatel, obchodní závazkové vztahy, jakož i n které jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává p íslušné p edpisy EU podnikání v R fyzická osoba (OSV ) - na základ živnostenského listu i koncesní listiny, za ít podnikat m že od zápisu do živnostenského, ípadn obchodního rejst íku právnická osoba - nej ast ji obchodní spole nost podniká na základ živnostenského listu, zakladatelé (fyzické osoby) musí doložit spole enskou smlouvu, spole nost vzniká zápisem do obchodního rejst íku Podnik = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat í podnikateli a slouží k provozování podniku Provozovna = prostor, v n mž je uskute ována podnikatelská innost, provozovna musí být ozna ena obchodní firmou nebo jménem a p íjmením anebo názvem podnikatele, k níž m že být ipojen název provozovny nebo jiné rozlišující ozna ení Zdroj: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Změna: 39/2004 Sb. Změna: 37/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 214/2006

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá. ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 Odbor sociálních věcí Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 1. INFORMACE O

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty Č.j.: MF-19797/2016/3005-2 PID: MFCR6XJPBS

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A Agentura WEC Ing. Radim Jane ek, Ploukonice 46, 511 01 Turnov Akreditované vzd lávací za ízení Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R pro kvalifikaci elektro vyhláška 50/78 Sb. Vás zve na kurz

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více