EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN"

Transkript

1 EVROPSKÁ INICIATIVA PRO TRANSPARENTNOST (ETI) ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ REJSTŘÍKU ZÁSTUPCŮ ZÁJMOVÝCH SKUPIN 1. Kdy začne Rejstřík zástupců zájmových skupin fungovat a jak se můžeme zaregistrovat? Rejstřík bude zpřístupněn 23. června 2008, jak pro registraci, tak pro širokou veřejnost, a bude k dispozici na internetu: 2. Kdo by se měl zaregistrovat? Zaregistrovat by se měly všechny subjekty, které vykonávají činnosti s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů. Tyto činnosti zahrnují: kontaktování zaměstnanců evropských orgánů, přípravu a distribuci dopisů, informačních materiálů nebo diskuzních a pozičních dokumentů, organizování akcí, setkání či propagačních kampaní (v kancelářích nebo na jiných místech) ve prospěch zájmové skupiny 1. Patří sem také činnosti, které jsou součástí formálních konzultací o návrzích právních předpisů a dalších otevřených konzultací. Některé konkrétní činnosti sem však nespadají: právní a jiné odborné poradenství, které se vztahuje k výkonu základního práva klienta na spravedlivý proces, včetně práva na obhajobu ve správním řízení; činnosti sociálních partnerů v rámci sociálního dialogu; činnosti na přímou žádost Komise. Jak naznačuje název rejstříku, Komise nabádá všechny zástupce zájmových skupin, aby se zaregistrovali, včetně těch subjektů, které se nepovažují za lobbisty. Registrace znamená, že organizace zastupuje určité zájmy. Neznamená to, že zaregistrované subjekty lze označit za lobbisty. 3. Měly by se zaregistrovat také advokátní kanceláře, odbory a profesní sdružení? Ano, měly. Rozhodujícím faktorem pro registraci není povaha organizace, ale povaha činností, které organizace vykonává. Zaregistrovat se však nemusí advokátní kanceláře, veřejnoprávní poradci, účetní znalci a další subjekty, které pomáhají klientům v individuálních právních sporech předložených Soudnímu dvoru nebo v přímé souvislosti se spory v oblasti hospodářské soutěže nebo při žádosti o přístup k dokumentu, kterou vyřizují útvary Komise. Podobná situace nastává, když se odbory nebo profesní sdružení účastní setkání v rámci sociálního dialogu. Za tímto účelem se tyto subjekty nemusí zaregistrovat. Na druhou stranu, jestliže stejná advokátní kancelář, veřejnoprávní poradce, odbory nebo profesní sdružení podnikají iniciativy mimo tento rámec a zastávají konkrétní pozici ve vztahu k evropské politice nebo stávajícím či budoucím právním předpisům, stávají se z nich zástupci zájmových skupin, jak je definuje Komise, a měly by se zaregistrovat. 4. Měly by se zaregistrovat také malé organizace a samostatní lobbisté? 1 KOM(2007) 127 v konečném znění ze dne 21. března 2007 a KOM(2008) 323 ze dne 27. května FAQs on the European Transparency Initiative (Register and Code) 21/05/2008 1

2 Ano, měly. Neexistuje žádná hranice, co se týče členství, obratu, počtu zaměstnanců či jiných ukazatelů. Rejstřík je určen k registraci organizací. Fyzické osoby se registrovat nemusí, pokud to nejsou fyzické osoby, které fungují jako nezávislí zástupci zájmových skupin. 5. Nemáme v Bruselu žádnou kancelář. Máme se přesto zaregistrovat? Ano, měli byste se zaregistrovat. Místo vaší kanceláře nehraje žádnou roli. Jestliže vaše činnost zahrnuje zastupování zájmových skupin, jak je definuje Komise, měli byste se zaregistrovat. 6. Zastupujeme veřejný orgán (město, region apod.). Měli bychom se zaregistrovat? Veřejné orgány jakéhokoli stupně či zeměpisného původu se registrovat nemusí. Nicméně pokud má veřejnoprávní subjekt zájem o zápis v rejstříku, může tak učinit. Výše uvedená výjimka platí pouze pro veřejnoprávní subjekty. Nevztahuje se však na organizace, jejichž právní postavení není veřejnoprávní, i když se daná organizace úplně nebo částečně skládá z veřejných orgánů. 7. Naše organizace, její zástupci, členové či zaměstnanci jsou již vázáni profesním kodexem, proto se nemůžeme řídit etickým kodexem Komise. Můžeme se i přesto zaregistrovat? Zaregistrovat se můžete, i když jste vázáni jiným kodexem. Jestliže jsou vaše organizace, její zástupci, členové či zaměstnanci již vázáni kodexem a jestliže tento kodex v podstatě obsahuje stejné povinnosti jako etický kodex Komise, musíte tuto skutečnost nahlásit. Na internetových stránkách rejstříku naleznete dvě možnosti, z nichž jednu zaškrtnete. Organizace se buď zavážou k etickému kodexu Komise, a nebo prohlásí, že se již řídí jiným kodexem, jehož obsah se podobá kodexu Komise. Pokud Evropská komise požádá organizaci, aby předložila daný kodex k přezkoumání, musí tak neprodleně učinit. 8. Jsou s registrací spojené nějaké výhody? Registrace není spojená se žádnými výhodami. Není to akreditace a neumožňuje přístup k žádným zvláštním informacím. Proto by zaregistrované organizace neměly prezentovat svou registraci jako akreditaci nebo jakoukoli jinou formu oficiálního uznání Komisí. Registrace však má dva praktické důsledky: 1. Při registraci musí organizace označit ty oblasti, o které má zájem. V případě, že Komise v těchto oblastech zahájí veřejné konzultace, obdrží zaregistrované organizace (jestliže si to přejí). 2. Komise zveřejňuje všechny příspěvky ke svým veřejným konzultacím. Registrace nemá vliv na právo organizace předkládat příspěvky k veřejným konzultacím. Ve společných normách pro konzultace Komise se však uvádí, že zainteresované strany musí fungovat v takovém prostředí, které je transparentní, aby veřejnost věděla, jaké strany se na konzultacích podílejí a jak se chovají. Musí být zřejmé, jaké zájmy zastupují [ ]. 2 Za tím účelem bude Komise uvádět příspěvky od nezaregistrovaných přispěvatelů jako individuální příspěvky, na rozdíl od příspěvků od zaregistrovaných přispěvatelů, kteří splňují tyto požadavky na transparentnost. 2 KOM(2002) 704 v konečném znění ze dne FAQs on the European Transparency Initiative (Register and Code) 21/05/2008 2

3 9. Může Komise zaručit, že veškeré informace uvedené v rejstříku jsou správné? Za veškeré faktické informace v rejstříku odpovídají pouze samotné organizace. 10. Kterou kategorii si máme při registraci naší organizace vybrat? Rejstřík nabízí různé kategorie pro registraci. Každá organizace se musí rozhodnout sama, do které kategorie náleží. 11. Jakým způsobem máme uvést požadované finanční informace? Požadavky na finanční informace jsou přizpůsobené konkrétní situaci jednotlivých organizací. Organizace z první kategorie (poradenské firmy a advokátní kanceláře, které lobbují u orgánů EU) musí uvést obrat své organizace spojený s lobbováním u všech orgánů EU na základě poslední účetní uzávěrky. Tento obrat musí odpovídat celkovým příjmům vaší organizace za tuto činnost od všech klientů. Poté musí organizace uvést seznam klientů, jejichž zájmy u orgánů EU zastupuje. Tento seznam uvedený v sestupném pořadí podle výše obratu obsahuje údaje o vašem obratu s jednotlivými klienty buď v absolutních číslech (rozpětí eur), nebo v procentech z celkového obratu (rozpětí 10 %). Výběr typu seznamu závisí na vás. Organizace z druhé kategorie (interní lobbisté a profesní sdružení) musí uvést odhad nákladů spojených s přímým lobbováním u orgánů EU. Tento odhad nemusí splňovat obvyklé požadavky účetnictví a finančního výkaznictví, a nemá proto právně závaznou povahu ani účinky. U organizací, které mají svou kancelář v Bruselu, může tento odhad vycházet z celkového rozpočtu pro tuto kancelář (mzdové náklady a výdaje na materiál, pronájem kanceláře, členství ve sdruženích apod.), ze kterého se odečtou všechny náklady na činnosti nesouvisející s lobbováním. Organizace, které svou kancelář v Bruselu nemají, mohou zhruba odhadnout čas, který jejich zaměstnanci tráví lobbováním u orgánů EU, a na základě toho určit náklady věnované na tyto činnosti, včetně cest do Bruselu či Štrasburku apod. Organizace ze třetí a čtvrté kategorie (nevládní organizace, think-tanky a další organizace) musí uvést svůj celkový rozpočet, tj. rozpočet organizace. Dále je třeba uvést hlavní zdroje příjmů organizace, jako například veřejné prostředky (evropské, státní a regionální či místní), dary, členské příspěvky atd. Ve všech kategoriích mají organizace vždy možnost uvést více informací a vysvětlit uvedená čísla. Mohou osvětlit, jakým způsobem k daným číslům došly. Mají možnost podrobněji popsat, jaké činnosti daná čísla zahrnují. Mohou odkázat na stanovy sdružení či organizace. Jestliže si to organizace přejí, mohou poskytnout podrobnější finanční informace. Za každou cenu se však musí vyhnout dvojnásobnému započítání uvedených nákladů na lobbování. K takovému dvojnásobnému započítání může například dojít v případě, že interní zástupce zájmové skupiny zadal nějakému veřejnoprávnímu poradci určitý úkol, a obě organizace pak tyto náklady zahrnuly do své tabulky. Podobně profesní sdružení, která zastupují skupinu firem, mohou uvést náklady, které zadaly i jednotlivé firmy. Aby se tomuto dvojnásobnému započítání zabránilo, organizace by se měly nejdříve domluvit se svými partnery a klienty, kdo bude uvádět jaké náklady. FAQs on the European Transparency Initiative (Register and Code) 21/05/2008 3

4 12. Zveřejní Komise statistiku a analýzu nákladů na lobbování u orgánů EU? Ne, Komise nepřipravuje žádnou celkovou finanční statistiku ani analýzu uvedených finančních nákladů. Poskytne však informace o celkovém počtu organizací a kategoriích, do kterých patří. 13. Jak často musíme údaje v rejstříku aktualizovat? Informace byste měli aktualizovat tehdy, pokud si myslíte, že došlo k důležitým změnám. Nicméně minimálně byste je měli aktualizovat jednou za rok. Zaregistrované organizace obdrží varovný čtyři týdny před termínem. Pokud aktualizaci neprovedete, nebudou už vaše informace veřejně přístupné a za poměrně krátkou dobu bude vaše organizace vymazána z databáze. 14. Zveřejní Komise všechny údaje, které jsme uvedli? Ano, veškeré informace, které do rejstříku zadáte, budou zveřejněny. Výjimkou jsou informace o kontaktní osobě pro rejstřík, které budou použity pouze interně. 15. Musí organizace platit nějaké poplatky za používání rejstříku, nebo je tato služba zdarma? Registrace je zdarma. 16. Můžeme se přihlásit k etickému kodexu Komise bez registrace? Ne. 17. Jakým způsobem byl etický kodex vypracován? Navržený kodex se zakládá na existujících dřívějších normách, zejména na minimálních požadavcích z roku Bere v úvahu stávající profesní etické kodexy, které například vypracovaly odborníci na veřejnou správu a Evropský parlament. Před přijetím kodexu prováděla Komise rozsáhlé konzultace. 18. Proč obsahuje etický kodex pouze základní pravidla a principy? Kodex je záměrně omezen na sedm jasných a konkrétních pravidel kvůli usnadnění jeho prosazování. Přezkoumání jakéhokoli porušení těchto pravidel tak bude založeno na věcném a jasném základě a ne na subjektivních či abstraktních názorech a interpretacích konceptů a principů. 19. Kdo bude dohlížet na soulad s etickým kodexem, aby se do rejstříku nedostaly nepravdivé informace? Komise bude tuto shodu monitorovat a rozhodovat o sankcích. V případě, že třetí strana podá stížnost, nebo jestliže Komise bude mít vážné podezření na porušení etického kodexu, budou provedeny kontroly. 20. Jakým způsobem lze podat stížnost a jaké sankce může Komise uložit? Stížnosti podané fyzickými osobami nebo jinými zainteresovanými stranami prozkoumá Komise na individuálním základě. Komise nejdříve zkontroluje, je-li stížnost doložena prokazatelnými skutečnostmi. Pokud tomu tak je, zahájí Komise nejprve neformální řízení k objasnění situace se zaregistrovaným subjektem a vyzve ho, aby vysvětlil, zda je stížnost opodstatněná, a je-li tomu tak, aby situaci napravil a opravil v rejstříku jakékoli nepravdivé nebo zavádějící informace. FAQs on the European Transparency Initiative (Register and Code) 21/05/2008 4

5 Ohledně možných sankcí může Komise zahájit správní řízení. Toto řízení bude respektovat proporcionalitu a právo na obhajobu. V případě porušení pravidel kodexu uplatní Komise následující sankce: Dočasné vyškrtnutí z rejstříku na určitou dobu či do doby, dokud zaregistrovaný subjekt nezjedná nápravu. Vyškrtnutí znamená odnětí veškerých výhod registrace. Své rozhodnutí sdělí Komise viníkovi i stěžovateli. Trvalé vyškrtnutí z rejstříku v případě vážného a/nebo trvalého nedodržování kodexu. (To se posuzuje úměrně dané situaci.) Své rozhodnutí sdělí Komise viníkovi i stěžovateli. Při rozhodování o uplatnění sankcí bude Komise respektovat proporcionalitu a právo na obhajobu. 21. Existuje společné kontaktní místo pro registraci pro všechny orgány EU? Výzva k registraci a přijetí etického kodexu platí pro zástupce zájmových skupin, kteří jsou ve styku s Evropskou komisí. Komise vyzvala ostatní instituce, aby prozkoumaly možnost bližší spolupráce v této oblasti. S velkým zájmem sledujeme probíhající diskuze v Parlamentu a jsme otevřeni spolupráci s Evropským parlamentem a Radou ministrů ohledně vývoje společného kontaktního místa pro registraci. FAQs on the European Transparency Initiative (Register and Code) 21/05/2008 5

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA

V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2014 C(2014) 7372 final OPRAVA rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

,!7IJ2I9-ehjbhc! Evropská komise

,!7IJ2I9-ehjbhc! Evropská komise 956704_CS_CV 26-04-2006 15:03 Pagina 1 V EU s 25 členskými státy existuje CS NB-60-04-773-CS-C přibližně 23 milionů malých a středních podniků, představují 99 % všech společností EU, zaměstnávají okolo

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více