Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady."

Transkript

1 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, Hradec Králové, IČ: , konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti. 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku Závěr valné hromady. 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. Jednání řádné valné hromady zahájil na základě pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala, který rovněž přivítal akcionáře a zástupce akcionářů. Oznámil řádné valné hromadě akcionářů, že podle dokumentu Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 1) a oznámení osob zajišťujících prezenci jsou jednání řádné valné hromady přítomni tři akcionáři a zástupci akcionářů, kteří mají celkem akcií a počet hlasů v procentech ze základního kapitálu, jimiž na této valné hromadě disponují, představuje 72,9 % základního kapitálu společnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je schopna se usnášet, neboť podle článku 10 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou na ni přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Strana 1

2 Dále uvedl, že: 1. Řádná valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti způsobem předepsaným v obchodním zákoníku a Stanovami společnosti. Pozvánka na její konání byla v zákonem stanovené lhůtě zaslána na adresu sídla všech akcionářů a byla uveřejněna na stránkách společnosti 2. Bude dodržen oznámený pořad jednání valné hromady včetně pořadí jednotlivých bodů uvedených v oznámení, protože nejsou přítomni všichni akcionáři. 3. Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní řádné valné hromadě projednávána, je - V případě hlasování o změně stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech to bude kvalifikovaná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů - Ve všech ostatních případech rozhodování valné hromady se pro schválení usnesení vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů. Způsob jednání a hlasování na dnešní řádné valné hromadě je určen stanovami společnosti. Hlavní zásady jednání a hlasování jsou obsaženy v článcích 8, 10, 12 a 13. Stanovy společnosti jsou akcionářům k dispozici v informačním středisku řádné valné hromady. Způsob hlasování na valné hromadě je určen stanovami společnosti Protože byly splněny všechny formální předpoklady pro konání řádné valné hromady, prohlásil místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala tuto řádnou valnou hromadu za zahájenou. Volba orgánů valné hromady. Pan Ing. Josef Skala oznámil řádné valné hromadě, že osoby, které mají být řádnou valnou hromadou zvoleny do funkcí předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů jsou na valné hromadě přítomny tak, aby mohl být spolehlivě ověřen průběh dnešní řádné valné hromady. Na základě zmocnění, které obdržel od představenstva, navrhl zvolení: Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Strana 2

3 Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani žádný protinávrh k návrhu představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu představenstva, a to o všech navržených osobách najednou s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil Ing. Josef Skala, že valná hromada rozhodla takto: - valná hromada zvolila Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Další průběh jednání řádné valné hromady řídil zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, který požádal zvolené osoby, aby se ujaly výkonu svých funkcí. Zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že z informačního střediska mu nebyla dána zpráva o tom, že by řádná valná hromada pozbyla usnášeníschopnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je podle příslušného znění obchodního zákoníku jakož i stanov společnosti ALMET, a.s. schopna usnášení, a že je nadále přítomno hlasů, tj. 72,9 % z celkového počtu hlasů. Další průběh valné hromady se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o jejím konání. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. Tento zápis bude obsahovat navrhovaný text změny stanov společnosti. Předseda řádné valné hromady informoval přítomné o skutečnosti, že představenstvo společnosti na svém zasedání dne projednalo a schválilo návrh změny stanov a zařadilo změnu stanov na pořad jednání řádné valné hromady. Dále konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byla charakterizována podstata navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání VH a rovněž na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Strana 3

4 Všichni akcionáři měli možnost s návrhem změn stanov se seznámit a v přiměřené lhůtě protinávrhu k návrhu změn stanov společnosti. z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu změn stanov nevyužil. Žádný protinávrh akcionáře k návrhu změny stanov nebude na dnešní valné hromadě projednáván. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Návrh představenstva na nové úplné znění stanov společnosti (viz příloha č. 3) přečetl nahlas předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k navrhované a přečtené změně stanov společnosti a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se návrhu změny stanov společnosti, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Strana 4

5 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že i v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o podřízení se společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5. Důvodem pro přijetí tohoto usnesení je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 3. ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 5

6 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 4. ve znění navrženém představenstvem takto: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 6

7 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s touto zprávou místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Josef Skala. Dokument Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 (viz příloha č. 4). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení přednesené zprávy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 7

8 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Na základě žádosti předsedy valné hromady přednesl pan Miroslav Kurka, člen dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku (viz příloha č. 5). Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k podaným zprávám a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k podaným zprávám. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k podaným zprávám od přítomných akcionářů. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 (viz příloha č. 6). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Strana 8

9 Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Následovalo hlasování o schválení návrhu představenstva týkajícího se rozdělení zisku za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Strana 9

10 Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Předseda valné hromady informoval přítomné, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit opětovně s tím, že stávajícímu představenstvu v roce 2015 doběhne funkční období. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů představenstva společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu Strana 10

11 hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu představenstva se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Josefa Skaly z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Michala Kurky, LL.M. z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že představenstvo navrhuje volbu členů představenstva takto: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Václava Ryšánka do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Josefa Skaly do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Strana 11

12 Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Michala Kurky, LL.M. do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady volené valnou hromadou. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti Ing. David Henzl dne odstoupil z dozorčí rady společností a dozorčí rada na dnešním zasedání jeho odstoupení projednala a jeho členství v dozorčí radě skončilo před zahájením dnešní valné hromady. V době konání valné hromady má dozorčí rada dva členy. Strana 12

13 Dále informoval přítomné, že nově přijaté stanovy společnosti v článku XXII určují, že všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČ: , v níž působil do data jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu dozorčí rady se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku obou hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ Obě usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že oba členové dozorčí rady byli odvoláni, proto navrhuje představenstvo volbu nových členů dozorčí rady takto: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. Strana 13

14 - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Bc. Vladimíra Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byly vzory smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady uveřejněny na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s texty smluv vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva (viz příloha č.7), Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (viz příloha č.8) a Smlouva o výkonu funkce Strana 14

15 člena dozorčí rady společnosti (viz příloha č.9). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textům smluv navržených představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém návrhu smlouvy se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Strana 15

16 Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl vzor smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pověřeného operativním řízením společnosti uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem smlouvy vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti (viz příloha č.10), Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu smlouvy navržené představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu smlouvy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Strana 16

17 Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem Pravidel vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty (viz příloha č.11). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu Pravidel navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu Pravidel, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: Strana 17

18 - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem vnitřního předpisu vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké (viz příloha č.12) Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu vnitřního předpisu navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu vnitřního předpisu, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 18

19 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu jednání ve znění navrženém představenstvem takto: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Předseda řádné valné hromady informoval přítomné, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k určení externího auditora navrženým představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se určení externího auditora, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 19

20 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 15. Závěr valné hromady. Jelikož žádný z přítomných akcionářů, zástupců akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznesl dotaz, námitku nebo protest, týkající se některého z rozhodnutí dnešní řádné valné hromady, konstatoval předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, že byl vyčerpán a splněn pořad jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval všem akcionářům i zmocněncům za účast na jednání a členům orgánů řádné valné hromady poděkoval za výkon jejich funkcí. Řádnou valnou hromadu společnosti ALMET, a.s. ukončil v 14:15 hodin. Ing. Václav Ryšánek předseda valné hromady Ing. Martin Laštůvka zapisovatel Miroslav Kurka ověřovatel zápisu Ing. Josef Skala ověřovatel zápisu Strana 20

21 Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady: Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 Příloha č.8 Příloha č.9 Příloha č.10 Příloha č.11 Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Úplné nové znění stanov společnosti ALMET, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 Zpráva dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Příloha č.12 Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké Strana 21

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR.

T +420 266 019 711 Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 00014915 ÚČET Č. 1809071, NUMERICKÝ SMĚR. Praha, 3. dubna 2015 Vážený akcionáři, představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol.

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s NZ 157/2014 N 186/2014 STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s strana první sepsaný dne sedmého dubna roku dva tisíce čtrnáct (7.4.2014) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze, se sídlem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VA L NOU HROMADU Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_...

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_... Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://obchodnivestnik.cz. Stránka č. 1 z 5 Rubrika Obchodní jméno Valná hromada Sídlo Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ 60108789 Číslo obch. věstníku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014

Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014 Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014 Obchodní firma a sídlo společnosti: ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod Místo a čas konání valné hromady: Salonek Zámecké

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Arca Capital Global Equity, investiční fond, a.s. IČ: 02236842, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více