Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady."

Transkript

1 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, Hradec Králové, IČ: , konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti. 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku Závěr valné hromady. 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. Jednání řádné valné hromady zahájil na základě pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala, který rovněž přivítal akcionáře a zástupce akcionářů. Oznámil řádné valné hromadě akcionářů, že podle dokumentu Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 1) a oznámení osob zajišťujících prezenci jsou jednání řádné valné hromady přítomni tři akcionáři a zástupci akcionářů, kteří mají celkem akcií a počet hlasů v procentech ze základního kapitálu, jimiž na této valné hromadě disponují, představuje 72,9 % základního kapitálu společnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je schopna se usnášet, neboť podle článku 10 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou na ni přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Strana 1

2 Dále uvedl, že: 1. Řádná valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti způsobem předepsaným v obchodním zákoníku a Stanovami společnosti. Pozvánka na její konání byla v zákonem stanovené lhůtě zaslána na adresu sídla všech akcionářů a byla uveřejněna na stránkách společnosti 2. Bude dodržen oznámený pořad jednání valné hromady včetně pořadí jednotlivých bodů uvedených v oznámení, protože nejsou přítomni všichni akcionáři. 3. Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní řádné valné hromadě projednávána, je - V případě hlasování o změně stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech to bude kvalifikovaná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů - Ve všech ostatních případech rozhodování valné hromady se pro schválení usnesení vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů. Způsob jednání a hlasování na dnešní řádné valné hromadě je určen stanovami společnosti. Hlavní zásady jednání a hlasování jsou obsaženy v článcích 8, 10, 12 a 13. Stanovy společnosti jsou akcionářům k dispozici v informačním středisku řádné valné hromady. Způsob hlasování na valné hromadě je určen stanovami společnosti Protože byly splněny všechny formální předpoklady pro konání řádné valné hromady, prohlásil místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala tuto řádnou valnou hromadu za zahájenou. Volba orgánů valné hromady. Pan Ing. Josef Skala oznámil řádné valné hromadě, že osoby, které mají být řádnou valnou hromadou zvoleny do funkcí předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů jsou na valné hromadě přítomny tak, aby mohl být spolehlivě ověřen průběh dnešní řádné valné hromady. Na základě zmocnění, které obdržel od představenstva, navrhl zvolení: Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Strana 2

3 Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani žádný protinávrh k návrhu představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu představenstva, a to o všech navržených osobách najednou s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil Ing. Josef Skala, že valná hromada rozhodla takto: - valná hromada zvolila Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Další průběh jednání řádné valné hromady řídil zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, který požádal zvolené osoby, aby se ujaly výkonu svých funkcí. Zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že z informačního střediska mu nebyla dána zpráva o tom, že by řádná valná hromada pozbyla usnášeníschopnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je podle příslušného znění obchodního zákoníku jakož i stanov společnosti ALMET, a.s. schopna usnášení, a že je nadále přítomno hlasů, tj. 72,9 % z celkového počtu hlasů. Další průběh valné hromady se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o jejím konání. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. Tento zápis bude obsahovat navrhovaný text změny stanov společnosti. Předseda řádné valné hromady informoval přítomné o skutečnosti, že představenstvo společnosti na svém zasedání dne projednalo a schválilo návrh změny stanov a zařadilo změnu stanov na pořad jednání řádné valné hromady. Dále konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byla charakterizována podstata navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání VH a rovněž na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Strana 3

4 Všichni akcionáři měli možnost s návrhem změn stanov se seznámit a v přiměřené lhůtě protinávrhu k návrhu změn stanov společnosti. z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu změn stanov nevyužil. Žádný protinávrh akcionáře k návrhu změny stanov nebude na dnešní valné hromadě projednáván. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Návrh představenstva na nové úplné znění stanov společnosti (viz příloha č. 3) přečetl nahlas předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k navrhované a přečtené změně stanov společnosti a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se návrhu změny stanov společnosti, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Strana 4

5 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že i v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o podřízení se společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5. Důvodem pro přijetí tohoto usnesení je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 3. ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 5

6 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 4. ve znění navrženém představenstvem takto: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 6

7 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s touto zprávou místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Josef Skala. Dokument Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 (viz příloha č. 4). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení přednesené zprávy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 7

8 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Na základě žádosti předsedy valné hromady přednesl pan Miroslav Kurka, člen dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku (viz příloha č. 5). Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k podaným zprávám a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k podaným zprávám. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k podaným zprávám od přítomných akcionářů. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 (viz příloha č. 6). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Strana 8

9 Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Následovalo hlasování o schválení návrhu představenstva týkajícího se rozdělení zisku za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Strana 9

10 Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Předseda valné hromady informoval přítomné, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit opětovně s tím, že stávajícímu představenstvu v roce 2015 doběhne funkční období. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů představenstva společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu Strana 10

11 hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu představenstva se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Josefa Skaly z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Michala Kurky, LL.M. z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že představenstvo navrhuje volbu členů představenstva takto: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Václava Ryšánka do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Josefa Skaly do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Strana 11

12 Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Michala Kurky, LL.M. do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady volené valnou hromadou. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti Ing. David Henzl dne odstoupil z dozorčí rady společností a dozorčí rada na dnešním zasedání jeho odstoupení projednala a jeho členství v dozorčí radě skončilo před zahájením dnešní valné hromady. V době konání valné hromady má dozorčí rada dva členy. Strana 12

13 Dále informoval přítomné, že nově přijaté stanovy společnosti v článku XXII určují, že všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČ: , v níž působil do data jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu dozorčí rady se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku obou hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ Obě usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že oba členové dozorčí rady byli odvoláni, proto navrhuje představenstvo volbu nových členů dozorčí rady takto: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. Strana 13

14 - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Bc. Vladimíra Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byly vzory smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady uveřejněny na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s texty smluv vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva (viz příloha č.7), Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (viz příloha č.8) a Smlouva o výkonu funkce Strana 14

15 člena dozorčí rady společnosti (viz příloha č.9). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textům smluv navržených představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém návrhu smlouvy se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Strana 15

16 Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl vzor smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pověřeného operativním řízením společnosti uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem smlouvy vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti (viz příloha č.10), Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu smlouvy navržené představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu smlouvy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Strana 16

17 Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem Pravidel vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty (viz příloha č.11). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu Pravidel navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu Pravidel, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: Strana 17

18 - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem vnitřního předpisu vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké (viz příloha č.12) Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu vnitřního předpisu navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu vnitřního předpisu, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 18

19 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu jednání ve znění navrženém představenstvem takto: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Předseda řádné valné hromady informoval přítomné, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k určení externího auditora navrženým představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se určení externího auditora, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 19

20 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 15. Závěr valné hromady. Jelikož žádný z přítomných akcionářů, zástupců akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznesl dotaz, námitku nebo protest, týkající se některého z rozhodnutí dnešní řádné valné hromady, konstatoval předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, že byl vyčerpán a splněn pořad jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval všem akcionářům i zmocněncům za účast na jednání a členům orgánů řádné valné hromady poděkoval za výkon jejich funkcí. Řádnou valnou hromadu společnosti ALMET, a.s. ukončil v 14:15 hodin. Ing. Václav Ryšánek předseda valné hromady Ing. Martin Laštůvka zapisovatel Miroslav Kurka ověřovatel zápisu Ing. Josef Skala ověřovatel zápisu Strana 20

21 Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady: Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 Příloha č.8 Příloha č.9 Příloha č.10 Příloha č.11 Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Úplné nové znění stanov společnosti ALMET, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 Zpráva dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Příloha č.12 Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké Strana 21

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách 1.Zahájení - valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál v

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

538 34 Rosice u Chrasti

538 34 Rosice u Chrasti Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti. Crystal BOHEMIA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiráskova 223, PSČ 290 01, IČO: 28486722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti icom Vision Holding, a.s., IČO: 247 29 353, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu.

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu. Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s.,

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, IČ 64609995, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B,

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.

Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání) Valná hromada

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov

Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Zápis z valné hromady Občanského sdružení Wi-Fi-Vit Network, IČ 266 61 349, se sídlem Švermova 541, 749 01 Vítkov Valná hromada se konala dne 22.4.2014 od 17:30 hodin ve Vítkově v kulturním domě. S ohledem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více