Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady."

Transkript

1 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, Hradec Králové, IČ: , konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti. 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku Závěr valné hromady. 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. Jednání řádné valné hromady zahájil na základě pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala, který rovněž přivítal akcionáře a zástupce akcionářů. Oznámil řádné valné hromadě akcionářů, že podle dokumentu Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 1) a oznámení osob zajišťujících prezenci jsou jednání řádné valné hromady přítomni tři akcionáři a zástupci akcionářů, kteří mají celkem akcií a počet hlasů v procentech ze základního kapitálu, jimiž na této valné hromadě disponují, představuje 72,9 % základního kapitálu společnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je schopna se usnášet, neboť podle článku 10 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou na ni přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Strana 1

2 Dále uvedl, že: 1. Řádná valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti způsobem předepsaným v obchodním zákoníku a Stanovami společnosti. Pozvánka na její konání byla v zákonem stanovené lhůtě zaslána na adresu sídla všech akcionářů a byla uveřejněna na stránkách společnosti 2. Bude dodržen oznámený pořad jednání valné hromady včetně pořadí jednotlivých bodů uvedených v oznámení, protože nejsou přítomni všichni akcionáři. 3. Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní řádné valné hromadě projednávána, je - V případě hlasování o změně stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech to bude kvalifikovaná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů - Ve všech ostatních případech rozhodování valné hromady se pro schválení usnesení vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů. Způsob jednání a hlasování na dnešní řádné valné hromadě je určen stanovami společnosti. Hlavní zásady jednání a hlasování jsou obsaženy v článcích 8, 10, 12 a 13. Stanovy společnosti jsou akcionářům k dispozici v informačním středisku řádné valné hromady. Způsob hlasování na valné hromadě je určen stanovami společnosti Protože byly splněny všechny formální předpoklady pro konání řádné valné hromady, prohlásil místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala tuto řádnou valnou hromadu za zahájenou. Volba orgánů valné hromady. Pan Ing. Josef Skala oznámil řádné valné hromadě, že osoby, které mají být řádnou valnou hromadou zvoleny do funkcí předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů jsou na valné hromadě přítomny tak, aby mohl být spolehlivě ověřen průběh dnešní řádné valné hromady. Na základě zmocnění, které obdržel od představenstva, navrhl zvolení: Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Strana 2

3 Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani žádný protinávrh k návrhu představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu představenstva, a to o všech navržených osobách najednou s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil Ing. Josef Skala, že valná hromada rozhodla takto: - valná hromada zvolila Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Další průběh jednání řádné valné hromady řídil zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, který požádal zvolené osoby, aby se ujaly výkonu svých funkcí. Zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že z informačního střediska mu nebyla dána zpráva o tom, že by řádná valná hromada pozbyla usnášeníschopnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je podle příslušného znění obchodního zákoníku jakož i stanov společnosti ALMET, a.s. schopna usnášení, a že je nadále přítomno hlasů, tj. 72,9 % z celkového počtu hlasů. Další průběh valné hromady se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o jejím konání. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. Tento zápis bude obsahovat navrhovaný text změny stanov společnosti. Předseda řádné valné hromady informoval přítomné o skutečnosti, že představenstvo společnosti na svém zasedání dne projednalo a schválilo návrh změny stanov a zařadilo změnu stanov na pořad jednání řádné valné hromady. Dále konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byla charakterizována podstata navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání VH a rovněž na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Strana 3

4 Všichni akcionáři měli možnost s návrhem změn stanov se seznámit a v přiměřené lhůtě protinávrhu k návrhu změn stanov společnosti. z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu změn stanov nevyužil. Žádný protinávrh akcionáře k návrhu změny stanov nebude na dnešní valné hromadě projednáván. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Návrh představenstva na nové úplné znění stanov společnosti (viz příloha č. 3) přečetl nahlas předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k navrhované a přečtené změně stanov společnosti a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se návrhu změny stanov společnosti, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Strana 4

5 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že i v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o podřízení se společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5. Důvodem pro přijetí tohoto usnesení je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 3. ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 5

6 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 4. ve znění navrženém představenstvem takto: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 6

7 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s touto zprávou místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Josef Skala. Dokument Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 (viz příloha č. 4). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení přednesené zprávy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 7

8 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Na základě žádosti předsedy valné hromady přednesl pan Miroslav Kurka, člen dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku (viz příloha č. 5). Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k podaným zprávám a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k podaným zprávám. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k podaným zprávám od přítomných akcionářů. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 (viz příloha č. 6). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Strana 8

9 Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Následovalo hlasování o schválení návrhu představenstva týkajícího se rozdělení zisku za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Strana 9

10 Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Předseda valné hromady informoval přítomné, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit opětovně s tím, že stávajícímu představenstvu v roce 2015 doběhne funkční období. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů představenstva společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu Strana 10

11 hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu představenstva se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Josefa Skaly z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Michala Kurky, LL.M. z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že představenstvo navrhuje volbu členů představenstva takto: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Václava Ryšánka do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Josefa Skaly do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Strana 11

12 Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Michala Kurky, LL.M. do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady volené valnou hromadou. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti Ing. David Henzl dne odstoupil z dozorčí rady společností a dozorčí rada na dnešním zasedání jeho odstoupení projednala a jeho členství v dozorčí radě skončilo před zahájením dnešní valné hromady. V době konání valné hromady má dozorčí rada dva členy. Strana 12

13 Dále informoval přítomné, že nově přijaté stanovy společnosti v článku XXII určují, že všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČ: , v níž působil do data jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu dozorčí rady se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku obou hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ Obě usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že oba členové dozorčí rady byli odvoláni, proto navrhuje představenstvo volbu nových členů dozorčí rady takto: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. Strana 13

14 - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Bc. Vladimíra Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byly vzory smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady uveřejněny na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s texty smluv vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva (viz příloha č.7), Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (viz příloha č.8) a Smlouva o výkonu funkce Strana 14

15 člena dozorčí rady společnosti (viz příloha č.9). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textům smluv navržených představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém návrhu smlouvy se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Strana 15

16 Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl vzor smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pověřeného operativním řízením společnosti uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem smlouvy vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti (viz příloha č.10), Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu smlouvy navržené představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu smlouvy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Strana 16

17 Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem Pravidel vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty (viz příloha č.11). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu Pravidel navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu Pravidel, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: Strana 17

18 - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem vnitřního předpisu vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké (viz příloha č.12) Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu vnitřního předpisu navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu vnitřního předpisu, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 18

19 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu jednání ve znění navrženém představenstvem takto: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Předseda řádné valné hromady informoval přítomné, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k určení externího auditora navrženým představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se určení externího auditora, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 19

20 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 15. Závěr valné hromady. Jelikož žádný z přítomných akcionářů, zástupců akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznesl dotaz, námitku nebo protest, týkající se některého z rozhodnutí dnešní řádné valné hromady, konstatoval předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, že byl vyčerpán a splněn pořad jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval všem akcionářům i zmocněncům za účast na jednání a členům orgánů řádné valné hromady poděkoval za výkon jejich funkcí. Řádnou valnou hromadu společnosti ALMET, a.s. ukončil v 14:15 hodin. Ing. Václav Ryšánek předseda valné hromady Ing. Martin Laštůvka zapisovatel Miroslav Kurka ověřovatel zápisu Ing. Josef Skala ověřovatel zápisu Strana 20

21 Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady: Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 Příloha č.8 Příloha č.9 Příloha č.10 Příloha č.11 Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Úplné nové znění stanov společnosti ALMET, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 Zpráva dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Příloha č.12 Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké Strana 21

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593 se sídlem Soběslavská 15, Praha 3 konané dne 18. června 2019 od 11 hodin v Praze Na základě pozvánky

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s.

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s. Zápis z řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Valná hromada je schopna se usnášet.

Valná hromada je schopna se usnášet. Zápis z valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ZÁPIS z jednání valné hromady obchodní společnosti Společnost pro zemědělskou výrobu Ostře dek, a.s., IČ 46355871, se sídlem Ostředek, pošta Chocerady, PSČ 257 24 konané dne 23.6.2014 od 16.00 hodin v

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Zápis z řádné valné hromady

Zápis z řádné valné hromady Zápis z řádné valné hromady obchodní korporace Srí Lanka Project a.s., IČO 031 96 305 se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s.

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní valné hromadě projednávána, je:

Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní valné hromadě projednávána, je: Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti

Z Á P I S. které se konalo dne 17. 6. 2014 od 10.00 hodin, v sídle společnosti Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s. Představenstvo obchodní společnosti Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00 zapsané v

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 22. května 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Řádná valná hromada je schopna se usnášet.

Řádná valná hromada je schopna se usnášet. Zápis z řádné valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách 1.Zahájení - valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál v

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 28. května 2013 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Platný program jednání

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

České vinařské závody a. s. sídlem Praha 4, Nusle,Bělehradská čp. 7/13, PSČ zapsána v OR Mě soudu Praha oddíl B, vložka 2357

České vinařské závody a. s. sídlem Praha 4, Nusle,Bělehradská čp. 7/13, PSČ zapsána v OR Mě soudu Praha oddíl B, vložka 2357 Vnitřní informace Tato informace se zveřejňuje v souladu se zákonem 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu na finančním serveru www.ipoint.cz, v sekci informace emitentů, na URL adrese www.cvz.cz

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO:

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO: ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: 62242504 konané dne 25. 02. 2019 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Kalenská zemědělská a. s. IČO 25962612 registrovaná Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2211 se sídlem v Dolní Kalné č. p. 150, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

ZÁPIS. Kopie protokolu o usnášeníschopnosti a listina přítomných tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

ZÁPIS. Kopie protokolu o usnášeníschopnosti a listina přítomných tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. ZÁPIS z řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 445 69 491, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015 Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. konané dne 15. prosince 2015 (Praha, 28. prosince 2015) Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále Společnost nebo PLG ) zveřejňuje

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Artesa, spořitelní družstvo se sídlem v Praze 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČO: 25778722, Datum a místo konání: 28. června 2018 od 10:30 hodin v Národním domě

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. IČ: 282 19 490 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, PSČ: 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

538 34 Rosice u Chrasti

538 34 Rosice u Chrasti Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu společnosti DOTEC, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

TEZAS a.s., Pernerova 52, Praha 8 Karlín IČ: , DIČ CZ , Reg. Městský soud Praha, OR-oddíl B/2342

TEZAS a.s., Pernerova 52, Praha 8 Karlín IČ: , DIČ CZ , Reg. Městský soud Praha, OR-oddíl B/2342 TEZAS a.s., Pernerova 52, 186 07 Praha 8 Karlín IČ: 60193549, DIČ CZ60193549, Reg. Městský soud Praha, OR-oddíl B/2342 Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti TEZAS a.s. konané dne 28. 6. 2016

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin

v termínu dne 30.12.2014 od 10.00 hodin ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e -m ai l: info@csadl b.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: 45274754, www.ubytovanihome.cz zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti icom Vision Holding, a.s., IČO: 247 29 353, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s. svolává na den v 10.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s. svolává na den v 10. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Doplněný o návrhy kvalifikovanéhoakcionáře na projednání dalších záležitostí zařazeny doprogramupod body 4a, 4b) a protinávrhy k návrhům usnesení k bodu 2 a 3 programu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více