ÚŘAD PRÁCE. ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE za rok ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE. ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE za rok 2010. ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická 402 288 19 Nymburk"

Transkript

1 ÚŘAD PRÁCE PÍSTY ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická Nymburk tel.: fax: ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE za rok 2010 Nymburk, ÚNOR 2011 Zpracoval : Schválil - předkládá : Pavel Kořínek Jiří Jeţek 0 S t r á n k a

2 Na základě dopisu č.j. 2011/ ředitelky odboru analýz a statistik Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky byl zpracován následující materiál, který navazuje na Zprávu o situaci na trhu práce za rok 2009 a za roky předešlé. Analýza je sestavena podle doporučeného členění a jejím úkolem je charakterizovat trh práce a nezaměstnanost OKRESU NYMBURK V ROCE Úřad práce v Nymburku čerpal informace obsaţené v této analýze krom vlastních zdrojů (OKpráce Úřad práce v Nymburku), také se zdrojů MPSV ČR ( Českého statistického úřadu ( a 1 S t r á n k a

3 OSNOVA I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU I.1 Úvod - specifikace okresu, základní informace + mapka I.2 Ekonomická, sociální a demografická situace I.3 Silné stránky okresu I.4 Slabé stránky okresu II. II.1 II.2 II.3 III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 ZAMĚSTNANOST Celková zaměstnanost Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů Volná pracovní místa NEZAMĚSTNANOST Vývoj nezaměstnanosti Absolventi škol a mladiství Osoby se ZP Situace dalších problémových skupin na TP Situace v jednotlivých mikroregionech v okrese Mapa okresu IV. CIZINCI NA TRHU PRÁCE V. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V.1 Komentář k realizaci (účinnosti) jednotlivých nástrojů APZ V.2 Realizace APZ v roce 2010 (Normativní instrukce MPSV č. 36/2009) V.3 Rekvalifikace V.4 Zkušenosti s realizovanými projekty ESF V.5 Opatření související s hospodářskou krizí VI. PROGNÓZA VÝVOJE TRHU PRÁCE V DALŠÍM OBDOBÍ VI.1 Předpokládaný vývoj trhu práce ve vašem okrese, včetně celorepublikových a místních faktorů, které ho ovlivňují VI.2 Dvě varianty možného vývoje nezaměstnanosti VII. DOPORUČENÍ 2 S t r á n k a

4 I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU Jako zdroj ke zpracování této části analýzy byla použita data Českého statistického úřadu dostupná k I.1 Úvod - specifikace okresu, základní informace + mapka Okres Nymburk se rozkládá ve východní části Středočeského kraje v Polabské níţině. Jeho severním sousedem je Mladoboleslavsko, na západě hraničí s okresem Praha-východ, jiţním sousedem je Kolínsko a na východě hraničí s jičínským a královéhradeckým okresem. Povrch Nymburska je málo členitý s charakterem výrazně rovinného typu. Největší část okresu leţí v níţině pod 200 m nad mořem a jen na severu území mírně stoupá do výšky ke 300 m nad mořem u Chroustova 290 m. Nejniţší místo je při odtoku Labe z okresu 173 m n.m.. Ojedinělé lokality jako Oškobrh 285 m n.m., Chotuc 252 m n.m. a Sadský kopec s 213 m n.m. porušují rovinný ráz krajiny. Svojí rozlohou 850 km 2 zaujímá okres 6. místo ve Středočeském kraji a 7,7 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 69,6 % a lesy 17,4 % z rozlohy okresu. K průměrným okresům kraje patří svou hustotou osídlení 107 obyvatel na km 2. K 31. prosinci 2009 náleţelo do okresu Nymburk 87 obcí. Z celkového počtu obcí má 7 statut města a 3 obce byly stanoveny městysem. V okrese bylo k celkem obyvatel. Během roku 2008 bylo zaregistrováno ţivě narozených dětí, bylo uzavřeno 434 sňatků a rozvedeno 288 manţelství. Pro příhodnou polohu a úrodnost půdy bylo Nymbursko v minulosti ryze zemědělskou oblastí. Rozvoj průmyslu nastal aţ s výstavbou ţelezniční tratě Praha Olomouc. Mohutný rozvoj ţelezniční dopravy - Nymburk leţí na tzv. severozápadní dráze (Havlíčkův Brod Nymburk - Ústí nad Labem - Děčín) - působil na zaloţení ţelezničních opraven s celorepublikovým významem. Tradici na okrese má průmysl strojírenský, potravinářský, gumárenskoosinkový a sklářský. V rámci Středočeského regionu má význam nymburské zemědělství, z hlediska intenzity zemědělské výroby patří k předním okresům v kraji. 3 S t r á n k a

5 V okrese bylo k v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem subjektů, z toho tvoří po cca 14,5 % činnosti v odvětví průmyslu, stavebnictví a maloobchodě, 6,9 % v zemědělství a lesnictví. Školství je v okrese zastoupeno sítí základních škol, učilišť a středních škol. Střední všeobecné vzdělání lze získat na gymnáziu v Nymburce, jehoţ absolventem byl i spisovatel Bohumil Hrabal, nebo v Poděbradech, kde je ještě gymnázium s ekologickým zaměřením. Tradici má střední a vyšší odborná škola v Poděbradech, kde lze studovat hotelnictví a turismus. Okres Nymburk nepatří mezi turisticky nejpřitaţlivější, ale i zde je celá řada zachovalých kulturních a zejména historických památek, dokumentujících bohatou minulost okresu. Okres je známý především svým lázeňským městem Poděbrady. Historie města sahá ještě před počátky českého státu, kdy se obec jmenovala pode brody. V druhé polovině 13.století Přemysl Otakar II. zde nechal postavit hrad, který byl později přebudován na zámek. Přístupná je pamětní síň krále Jiřího z Poděbrad, který se zde roku 1420 narodil. Poděbrady mají i svůj krásný lázeňský park, kde jsou květinové hodiny, vedle nichţ stojí kontroverzní trpaslík odbíjející čas. Léčí se zde především choroby srdce, dále pak zaţívacího a pohybového ústrojí. V Nymburce jsou zajímavé dochované městské cihlové hradby se šesti hranolovými baštami pocházejícími ze 14. století. Dominantou města je gotický cihlový kostel sv.jiljí. Městec Králové vznikl jako hrazené městečko ve 13.století, které bylo rodištěm Přemysla Otakara II.. V Lysé nad Labem je barokní zámecká zahrada, barokní farní kostel s plastikami Matyáše Brauna. V současné době je Lysá nad Labem známá díky svému výstavišti, kde se pořádá mnoho tematických výstav. Přerov nad Labem je známý Polabským muzeem v přírodě, Libice nad Cidlinou jako sídlo mocného rodu Slavníkovců. Na okrese se nachází šest národních přírodních památek. Čtvrtě s flórou a faunou charakteristickou pro polabské pahorkatinné lesy, Hrabanovská černava vzniklá zazemňováním slepých ramen a meandrů Labe, Libický luh s luţními lesy, Slatinná louka u Velenky, Ţehuňská obora významné biocentrum a Ţehuňský rybník významné hnízdiště a tahová zastávka vodního ptactva. 4 S t r á n k a

6 Okresy ČR Zdroj: 5 S t r á n k a

7 Zdroj: I.2 Ekonomická, sociální a demografická situace Věkové složení obyvatel podle věkových skupin OKRES NYMBURK ( k ) Věk Počet obyvatel Celkem obyvatel věk věk věk Průměrný věk 40, Index stáří (65+/0-14) 96, S t r á n k a

8 Zdroj: 7 S t r á n k a

9 8 S t r á n k a

10 9 S t r á n k a

11 10 S t r á n k a

12 Počet obyvatel (k ) v obcích OKRESU NYMBURK název obce celkem muţi ţeny průměrný věk správní obvod obce s rozšířenou působností Bobnice ,1 Nymburk Bříství ,1 Český Brod Budiměřice ,3 Nymburk Černíky ,3 Český Brod Čilec ,4 Nymburk Činěves ,2 Poděbrady Dlouhopolsko ,0 Poděbrady Dobšice ,1 Poděbrady Dvory ,2 Nymburk Dymokury ,6 Poděbrady Hořany ,8 Nymburk Hořátev ,9 Nymburk Hradčany ,0 Poděbrady Hradištko ,9 Nymburk Hrubý Jeseník ,6 Nymburk Chleby ,0 Nymburk Choťánky ,8 Poděbrady Chotěšice ,6 Poděbrady Chrást ,5 Nymburk Chroustov ,7 Poděbrady Jíkev ,4 Nymburk Jiřice ,7 Lysá nad Labem Jizbice ,1 Nymburk Kamenné Zboţí ,0 Nymburk Kněţice ,8 Poděbrady Kněţičky ,8 Poděbrady Kolaje ,8 Poděbrady Kostelní Lhota ,6 Nymburk Kostomlátky ,6 Nymburk Kostomlaty nad Labem ,8 Nymburk Košík ,2 Nymburk Kounice ,9 Český Brod Kouty ,0 Poděbrady Kovanice ,6 Nymburk Krchleby ,9 Nymburk Křečkov ,9 Poděbrady Křinec ,0 Nymburk Libice nad Cidlinou ,3 Poděbrady Loučeň ,8 Nymburk Lysá nad Labem ,1 Lysá nad Labem Mcely ,4 Nymburk 11 S t r á n k a

13 Městec Králové ,6 Poděbrady Milčice ,1 Nymburk Milovice ,1 Lysá nad Labem Netřebice ,7 Nymburk Nový Dvůr ,7 Nymburk Nymburk ,8 Nymburk Odřepsy ,4 Poděbrady Okřínek ,6 Poděbrady Opočnice ,2 Poděbrady Opolany ,9 Poděbrady Oseček ,4 Poděbrady Oskořínek ,5 Nymburk Ostrá ,1 Lysá nad Labem Pátek ,5 Poděbrady Písková Lhota ,4 Poděbrady Písty ,6 Nymburk Poděbrady ,0 Poděbrady Podmoky ,6 Poděbrady Přerov nad Labem ,9 Lysá nad Labem Roţďalovice ,7 Nymburk Sadská ,0 Nymburk Sány ,4 Poděbrady Seletice ,1 Nymburk Semice ,6 Lysá nad Labem Senice ,4 Poděbrady Sloveč ,7 Poděbrady Sokoleč ,6 Poděbrady Stará Lysá ,4 Lysá nad Labem Starý Vestec ,0 Lysá nad Labem Straky ,4 Nymburk Stratov ,0 Lysá nad Labem Třebestovice ,8 Nymburk Úmyslovice ,2 Poděbrady Velenice ,7 Poděbrady Velenka ,1 Nymburk Vestec ,6 Nymburk Vlkov pod Oškobrhem ,7 Poděbrady Vrbice ,4 Poděbrady Vrbová Lhota ,0 Poděbrady Všechlapy ,9 Nymburk Vykáň ,7 Český Brod Záhornice ,4 Poděbrady Zboţíčko ,7 Nymburk Zvěřínek ,2 Nymburk Ţitovlice ,9 Nymburk 12 S t r á n k a

14 I.3 Silné stránky okresu - Stabilizovaný počet obyvatelstva - Fungující zemědělské obhospodařování krajiny - Technické infrastruktura - Tradiční zaměstnavatelé působící na okresním trhu práce - Výhodná geografická poloha okresu - Dobrá dopravní obsluţnost (blízkost) do sousedních regionů s nabídkou VM (Praha, Mladá Boleslav) I.4 Slabé stránky okresu - V některých částech okresu poměrně vysoké procento dojíţdění za prací, závislost na hromadné dopravě (malá dopravní obsluţnost) - V některých částech okresu malé procento místních podniků výroby či sluţeb (mnohdy téměř úplná absence pracovních příleţitostí) - Nedostatek turisticky atraktivních lokalit - Nedostatek pracovních příleţitostí II. ZAMĚSTNANOST Jako zdroj ke zpracování této části analýzy byla použita data Českého statistického úřadu dostupná k a databáze OKprace. II.1 Celková zaměstnanost Dle údajů Českého statistického úřadu bylo na Nymburském okrese k celkem ekonomických subjektů. Z tohoto počtu bylo fyzických osob, obchodních společností a 54 druţstev. 13 S t r á n k a

15 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců (k ) Nymburk Celkem velikostní kategorie neuvedeno bez zaměstnanců Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (k ) z toho vybrané právní formy Nymburk Celkem celkem soukromí podnikatelé živnostníci zemědělští podnikatelé celkem právnické osoby obchodní společnosti zahraniční osoby Stanovení pracovní síly - (zaměstnaní + dosaţitelní nezaměstnaní + zaměstnaní cizinci) Klouzavý průměr Pracovní síla celkem zaměstnaní nezaměstnaní zaměstnanost z VŠPS dosaţitelní cizinců Nymburk I. Q 2010 Nymburk II. Q 2010 Nymburk III. Q 2010 Nymburk IV. Q 2010 Klouzavý průměr Pracovní síla - ţeny zaměstnaní nezaměstnaní zaměstnanost z VŠPS dosaţitelní cizinců Nymburk I. Q 2010 Nymburk II. Q 2010 Nymburk III. Q 2010 Nymburk IV. Q 2010 Čtvrtletní údaje během roku 2010 ukazují pokles úrovně pracovní síly OKRESU Nymburk. Pracovní síla se ve sledovaném roce sníţil o osob. 14 S t r á n k a

16 Vybrané ukazatele (rok 2009) OKRES NYMBURK Měřicí jednotka Celkem ORGANIZAČNÍ STATISTIKA Registrované subjekty (k ) právnické osoby celkem obchodní společnosti z toho akciové společnosti 98 družstva 53 státní podniky 1 ostatní fyzické osoby celkem živnostníci zemědělští podnikatelé 424 podnikající dle zvláštních předpisů 755 ZEMĚDĚLSTVÍ Počet zemědělských podniků 424 v tom podle výměry zemědělské půdy: méně než 5 ha ,99 ha ,99 ha ,99 ha ,99 ha a více 33 ZDRAVOTNICTVÍ Lékaři celkem přepočtené osoby 238 na obyvatel 2,6 z toho v nestátních zařízeních 235 Obyvatelé na 1 lékaře 382 Nemocnice 2 Odborné léčebné ústavy - z toho léčebny dlouhodobě nemocných - Ordinace praktického lékaře pro dospělé 34 pro děti a dorost 15 stomatologa 35 Lékaři ambulantní péče na obyvatel přepočtené osoby 19,0 Lékárny (vč. odloučených pracovišť) 19 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Příjemci důchodů celkem osoby z toho starobních plných Průměrný měsíční důchod celkem Kč starobní plný S t r á n k a

17 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (k ) Právní forma OKRES Nymburk 101 Fyzická osoba pod. dle živ. zák. nez. v obch. rejstř Fyzická osoba pod. dle živ. zák. zap. v obch. rejstř Samostatně hosp. rolník nezapsaný v obch. rejstř Fyz. osoba podn. dle jiných zákonů než živnost. a zákona o zemědělství nezapsaná v obchod. rejstř Fyz. osoba podn. dle jiných zákonů než živnost. a zákona o zemědělství zapsaná v obchod. rejstř Zem. podnikatel - fyzická osoba nezapsané v obchodním rejstříku Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Společnost komanditní Nadace Nadační fond Akciová společnost Obecně prospěšná společnost Společenství vlastníků jednotek Družstvo Státní podnik Organizační složka státu Příspěvková organizace Zahraniční osoba Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Církevní organizace Organizační jednotka sdružení Organizační jednotka politické strany, politické hnutí Stavovská organizace - profesní komora Komora (s výjimkou profesních komor) Zájmové sdružení právnických osob Honební společenstvo Svazek obcí Obec nebo městská část Mezinárodní organizace a sdružení Evropská společnost 1 16 S t r á n k a

18 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE (k ) Převažující činnost (sekce, oddíl) OKRES Nymburk Celkem v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti Lesnictví a těžba dřeva Rybolov a akvakultura 8 Průmysl celkem (B až E) B Těžba a dobývání 6 08 Ostatní těžba a dobývání 5 09 Podpůrné činnosti při těžbě 1 C Zpracovatelský průmysl Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů 8 13 Výroba textilií Výroba oděvů Výroba usní a souvisejících výrobků Zprac. dřeva, výroba dřevěn., korkových, proutěných a slaměných výrob., kromě nábytku Výroba papíru a výrobků z papíru Tisk a rozmnožování nahraných nosičů Výroba chemických látek a chemic. přípravků Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 8 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 8 27 Výroba elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 5 30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 6 31 Výroba nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy a instalace strojů a zařízení 149 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, klimatizovaného vzduchu 4 E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Shromažďování, úprava a rozvod vody 2 37 Činnosti související s odpadními vodami 2 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 93 F Stavebnictví Výstavba budov Inženýrské stavitelství 8 43 Specializované stavební činnosti G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Velkoobch., maloobch. a opravy motor. vozidel Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel H Doprava a skladování Pozemní a potrubní doprava Vodní doprava 3 17 S t r á n k a

19 52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Poštovní a kurýrní činnosti 3 I Ubytování, stravování a pohostinství Ubytování Stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti Vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televiz. programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Tvorba programů a vysílání 1 61 Telekomunikační činnosti 7 62 Činnosti v oblasti informačních technologií Informační činnosti 99 K Peněžnictví a pojišťovnictví Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování Ostatní finanční činnosti 460 L Činnosti v oblasti nemovitostí 766 M Profesní, vědecké a technické činnosti Právní a účetnické činnosti Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklama a průzkum trhu Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Veterinární činnosti 36 N Administrativní a podpůrné činnosti Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu Činnosti související se zaměstnáním 3 79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti Bezpečnostní a pátrací činnosti Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 42 O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 187 P Vzdělávání 303 Q Zdravotní a sociální péče Zdravotní péče Pobytové služby sociální péče 6 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 21 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 4 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 444 S Ostatní činnosti Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Poskytování ostatních osobních služeb 776 U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 1 Bez uvedení činnosti S t r á n k a

20 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců (k ) Velikostní kategorie (podle počtu zaměstnanců) OKRES Nymburk Celkem v tom neuvedeno bez zaměstnanců a více - II.2 Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů (Zdroj: Oznámení o plnění povinného podílu OZP za rok 2010 u počtu zaměstnanců uváděn průměrný přepočtený stav) Tabulka 1 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný a přesný název zaměstnavatele: Fresenius HemoCare CZ s.r.o., koncern sídlo: Hořátev předmět činnosti (podrobněji): Výroba lékařských nástrojů a potřeb počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele Aktuál. počet zaměstnanců = 386 včetně vývoje za sledované období 19 S t r á n k a

21 Úplný a přesný název zaměstnavatele: JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce sídlo: Nymburk předmět činnosti (podrobněji): Obchodní činnost počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele Aktuál. počet zaměstnanců = 478 včetně vývoje za sledované období Úplný a přesný název zaměstnavatele: Lázně Poděbrady a.s. sídlo: Poděbrady předmět činnosti (podrobněji): Poskytování zdravotní péče počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele Aktuál. počet zaměstnanců = 326 včetně vývoje za sledované období Úplný a přesný název zaměstnavatele: sídlo: předmět činnosti (podrobněji): počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o. Lysá nad Labem Výroba nástrojů a nářadí, dílů a příslušenství pro motorová vozidla Spolková republika Německo Aktuál. počet zaměstnanců = 429 Úplný a přesný název zaměstnavatele: Parker-Hannifin s.r.o. sídlo: Sadská předmět činnosti (podrobněji): Zpracování gumárenských směsí, výroba pryžových výrobků počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) Spolková republika Německo komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele Aktuál. počet zaměstnanců = 450 včetně vývoje za sledované období 20 S t r á n k a

22 Úplný a přesný název zaměstnavatele: Poděbradka, a.s. sídlo: Poděbrady předmět činnosti (podrobněji): Výroba nealkoholických nápojů počet zaměstnanců v okrese: v roce v roce země zahraničního partnera (pokud existuje) komentář: stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Mezi nejvýznamnější zaměstnavatelé NB okresu dále patří společnost: Magna Exteriors & Interiors (Nymburk) s.r.o. Tato společnost má sídlo: Kubelíkova 604, Liberec Aktuální počet zaměstnanců (Nymburk) = 492 Předmět podnikání: zámečnictví, nástrojářství (výroba dílů pro motorová vozidla) II.3 Volná pracovní místa Volná pracovní místa - k (2010 / 2009) Rok Volná pracovní místa u zaměstnavatelů Poţadavek na vzdělání Počet Počet (A) bez vzdělání (B) neúplné základní vzdělání 0 0 (C) základní vzdělání + praktická škola (D) niţší střední vzdělání 0 0 (E) niţší střední odborné vzdělání 0 0 (H) střední odborné vzdělání (vyučen) (J) střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity a bez vyučení 1 10 (K) ÚSV vzdělání 5 5 (L) ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) 1 3 (M) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) (N) vyšší odborné vzdělání 0 1 (R) bakalářské vzdělání 0 0 (T) vysokoškolské vzdělání (V) doktorské vzdělání (vědecká výchova) 0 0 CELKEM S t r á n k a

23 Volná pracovní místa - k (2010 / 2009) Rok Volná pracovní místa u zaměstnavatelů Struktura volných míst podle KZAM Počet Počet tř. 1 KZAM 6 8 tř. 2 KZAM tř. 3 KZAM tř. 4 KZAM 6 12 tř. 5 KZAM tř. 6 KZAM 0 23 tř. 7 KZAM tř. 8 KZAM tř. 9 KZAM tř. 0 KZAM 0 0 CELKEM Hlavní třídy KZAM (legenda k číselnému označení): 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 4 Niţší administrativní pracovníci (úředníci) 5 Provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě 6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení) 7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) 8 Obsluha strojů a zařízení 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 Příslušníci armády Absence volných pracovních míst u tř. 6 KZAM je zapříčiněna tím, ţe zaměstnavatelé podnikající v zemědělství mnohdy nepoţadují na místa kvalifikované pracovníky. U těchto míst se jedná o pomocné práce, které mohou vykonávat nekvalifikovaní pracovníci (tř. 9 KZAM). S ohledem na poţadované vzdělání u volných míst je zřejmé, ţe teoreticky největší šanci uplatnit se na trhu práce NB okresu mají lidé se středním odborným vzděláním. Velký pokles moţného pracovního uplatnění byl zaznamenám u míst, která vyţadují základním vzděláním. Tato místa byla v minulosti hlášená především v zemědělství, kde na pomocné práce není vyţadováno vzdělání. Místa byla mnohdy 22 S t r á n k a

24 obsazovaná cizinci, kteří jsou za daných podmínek ochotni pracovat. Uvedená místa jsou pro uchazeče v evidenci ÚP ne příliš atraktivní. Příčiny lze spatřovat v těţké fyzické práci, která je v sezóně časově náročná a často špatně finančně ohodnocená. Volná místa 2009 / 2010 OKRES Nymburk Období Volná místa Počet uchazečů na 1 VM 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Při pohledu na vývoj hlášených míst v roce 2009 a 2010 je patrné postupné sniţování celkového počtu volných pracovních míst, které zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP nabízejí. Trend poklesu nabízených pracovních příleţitostí na ÚP je dlouholetý. V meziročním srovnání (prosinec 2009 / 2010) je zřejmé, ţe míst, která se na ÚP nabízela uchazečům o zaměstnání ubylo. Jedná se o pokles počtu míst o 75. V pololetním srovnání roku 2009 a 2010 ubylo 84 hlášených pracovních míst. 23 S t r á n k a

25 Pracovní místa 2009 / 2010 (hlášená zaměstnavateli na ÚP v Nymburku) hlášená VM obsazená VM na konci zrušená místa místa měsíce ČERVEN PROSINEC ČERVEN PROSINEC Zaměstnanost jak u velkých firem, tak i u zaměstnavatelů s menším počtem pracovníků se v průběhu roku 2010 na okrese Nymburk nejevila jako příliš příznivá. Tato situace prakticky navazovala na rok V důsledku celosvětové krize zaměstnavatelé, aţ na výjimky nové pracovníky nepřijímají. Firmy jsou, co se týče počtu zaměstnanců, spokojeny alespoň se stagnujícím stavem. Na trhu práce docházelo k sezónním výkyvům zejména v zemědělství a stavebnictví, coţ jsou odvětví, které přímo ovlivňuje sezónnost počasí. Tento trend lze také sledovat na hlášených pracovních místech. Počet pracovních příleţitostí se zvýšil v měsících květnu aţ září. Jak jiţ bylo uváděno v minulých analýzách trhu práce okresu Nymburk měl k zlepšení situace týkající se zaměstnanosti v Nymburce a okolí pomoci tzv. Podnikatelský inkubátor, který byl vybudován v okrajové průmyslové zóně. Tento projekt má slouţit - pomoci začínajícím podnikatelům. Podnikatelským inkubátorem se rozumí prostředí, převáţně pro začínající inovativní firmy, které v tomto prostředí poţívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a sluţeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj produkt v rozumném časovém horizontu na trhu. Za inovační firmu je zpravidla povaţována malá (do 49 zaměstnanců) nebo střední (od 50 do 249 zaměstnanců) firma, jejímţ hlavním předmětem podnikání je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, sluţby) do komerční zralosti a uvést je na trh. Tento projekt (stavba) byla otevřena v roce 2008 a projevily se zde první aktivity. Ke znatelnému ovlivnění trhu práce v této oblasti však nedošlo. Z důvodu poměrně velkého zaměření okresu na rostlinnou výrobu ovlivňuje nejvíce počet volných míst zemědělství. Jiţ několik let je v této oblasti 24 S t r á n k a

26 zaznamenáváno nejvíce poţadavků zaměstnavatelů. Konkrétně se jedná o místa nekvalifikovaných dělníků v rostlinné výrobě. Není výjimkou, ţe zaměstnavatel nahlašuje najednou větší počet volných míst na uvedenou profesi. Ze strany zaměstnavatelů je dále největší zájem o technické profese. Ve vztahu na vzdělání pak převládá poţadavek na vyučené uchazeče, nebo při pomocných pracích není poţadována ţádná kvalifikace. U některých profesí se vedle poţadavků na vzdělání klade důraz zejména na praxi či jiné speciální poţadavky. Některá VM (ojediněle) se nedaří dlouhodobě obsadit, coţ je způsobeno jejich specifickou podmínkou např. jazyk, zkušenosti, atd. a dále pak jejich neatraktivností. Jako hlavní problém při obsazování VM byla v minulosti uváděna ze strany uchazečů neochota přizpůsobit se novým podmínkám a učit se novému. Někteří uchazeči rezignují na nabídku zaměstnání a ani se nepokouší si práci vyzkoušet. Ze strany zaměstnavatelů lze jako moţnou příčinu obtíţného obsazení VM najít v předchozí negativní zkušenosti odmítají určité skupiny uchazečů, protoţe od nich očekávají neţádoucí chování, které jiţ v minulosti opakovaně nastalo. Situace na konci roku 2010 však ukazuje jistou bezmocnost uchazečů o zaměstnání. Vzhledem k velkému převisu mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, nemají nezaměstnaní, mnohdy ani v případě flexibility, moţnost uplatnění na místním trhu práce. Zaměstnanost na NB trhu práce částečně ovlivňuje aplikace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (kapitola IV. Této analýzy). 25 S t r á n k a

27 III. III.1 NEZAMĚSTNANOST Vývoj nezaměstnanosti V prosinci roku 2010 dosáhla míra registrované nezaměstnanosti na okrese Nymburk historického maxima 10,7 %. Meziměsíčně vzrostla nezaměstnanost o 1,2 p. b. (listopad 2010 = 9,5 %). Okres Nymburk měl k druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti ve Středočeském kraji. K evidoval úřad práce celkem uchazečů o zaměstnání (5 186 dosaţitelných 1 ). Počet nezaměstnaných je o 555 vyšší neţ ke konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostl o 619. U dosaţitelných uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP se jedná o nárůst o 571 meziměsíčně a o 627 osob více neţ ke konci předchozího roku. V průběhu prosince bylo na úřadu práce nově zaevidováno 881 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to více o 202 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to více o 295 osob. Z evidence úřadu práce v prosinci odešlo celkem 327 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 107 osob méně neţ v předchozím měsíci a o 9 osob méně neţ v prosinci Ke konci prosince evidoval úřad práce ţen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů je 48 %. V evidenci úřadu práce bylo 619 osob se zdravotním postiţením, coţ představuje 11,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. K bylo evidováno 352 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 12 osob a ve srovnání s prosincem 2009 je vyšší o 17 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podílejí 6,7 % (listopad ,3 %, prosinec ,3 %). Podporu v nezaměstnanosti poskytoval v prosinci úřad práce uchazečům o zaměstnání, tj. 32,3 % všech osob vedených v evidenci (listopad ,5 %, prosinec ,6 %). 1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 26 S t r á n k a

28 Okres Dosaţitelní uchazeči Pracovní síla Míra Volná celkem celkem nezaměstnanosti místa STŘEDOČESKÝ KRAJ Příbram ,0% 206 Nymburk ,7% 172 Kolín ,4% 177 Kutná Hora ,9% 351 Rakovník ,3% 86 Kladno ,2% 284 Mělník ,0% 373 Beroun ,7% 238 Benešov ,1% 247 Mladá Boleslav ,0% 395 Praha-východ ,2% 785 Praha-západ ,1% 326 Nezaměstnanost v prosinci nejvíce ovlivnilo ukončení pracovních poměru na dobu určitou u nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterým jsou veřejně prospěšné práce. Dále se během prosince na ÚP v Nymburku zaevidovalo 26 osob od zaměstnavatele TONA a.s., u kterého došlo k organizačním změnám. Spojení uvedených nepříznivých činitelů a absence zaměstnavatele, který by ve větší míře poptával (přibíral) pracovníky má za následek jiţ zmiňovanou rekordní nezaměstnanost. V roce 2010 se nezaměstnanost nevyvíjela na sledovaném trhu práce pozitivně. Narůstající procentuální míru lze přisoudit také vlivu hospodářské krize. Zaměstnavatelé NB okresu mají, tak jako v celé ČR, problémy s odbytem svých produktů (sluţeb). Ve sledovaném roce prakticky neprobíhaly ţádné výrazné změny trendu ve vývoji tohoto negativního prvku trhu práce. ÚP v Nymburku nemá v době zpracování této analýzy informaci, která by zvěstovala změny trendu ve vývoji nezaměstnanosti, nebo která by souvisela s vývojem na trhu práce v okrese. 27 S t r á n k a

29 Vývoj nezaměstnanosti ( % ) - okres Nymburk leden 9,6 7,7 6,2 7,8 8,9 9,2 únor 9, ,6 8,7 8,7 březen 9,7 8,1 5,6 7,2 8,5 8,5 duben 8,8 7,9 5,3 6,5 8 8 květen 8,4 7,9 5,1 6,3 7,8 7,8 červen 8,7 7,9 5,2 6,3 7,8 8 červenec 9 8,2 5,5 6,3 8,1 8,4 srpen 9,1 8,6 5,7 6,3 8,1 8,6 září 9 8,7 5,8 6 7,9 8,5 říjen 9 8,5 5,7 5,8 7,6 8,1 listopad 9,5 8,7 6,4 5,7 7,5 8,1 prosinec 10,7 9,3 7,1 6,2 7,9 8,7 Uchazeči o zaměstnání - nově hlášení - ukončená evidence a vyřazení z evidence 2010 Nově hlášeni Ukončená evidence a vyřazení z evidence Umístění ÚP celkem z toho na APZ Umístění jinak Vyřazení podle 30, odst. 2 Ostatní leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec S t r á n k a

30 Uchazeči a volná místa 2009 / 2010 OKRES Nymburk Období Uchazeči Volná místa Míra nezam. 12/ ,7 % 11/ ,5 % 10/ ,0 % 09/ ,0 % 08/ ,1 % 07/ ,0 % 06/ ,7 % 05/ ,4 % 04/ ,8 % 03/ ,7 % 02/ ,8 % 01/ ,6 % 12/ ,3 % 11/ ,7 % 10/ ,5 % 09/ ,7 % 08/ ,6 % 07/ ,2 % 06/ ,9 % 05/ ,9 % 04/ ,9 % 03/ ,1 % 02/ ,0 % 01/ ,7 % Průměrná míra nezaměstnanosti (MN) v % rok Okres Nymburk 8,3 8,4 8,1 6,5 5,8 8,2 9,2 Globálním problémem na trhu práce (OKRES NYMBURK) při uplatňování nezaměstnaných je nedostatek volných pracovních míst. 29 S t r á n k a

31 III.2 Absolventi škol a mladiství Moţnosti uplatnění nejen absolventů, ale všech uchazečů o zaměstnání úzce souvisí s celkovou ekonomickou situací a sniţuje se s rostoucí nezaměstnaností. Velký rozdíl mezi poptávkou po práci a nabídkou umoţňuje zaměstnavatelům vybírat mezi větším počtem uchazečů s potřebnou kvalifikací. Největším problémem při zaměstnávání absolventů je nedostatek praxe. Problém této skupiny uchazečů se dá spatřovat v chybějících pracovních návycích. Absolventi nejsou seznámeni s trhem práce a často nejsou samostatní, přičemţ ale mají nerealistické mzdové nároky, coţ jim způsobuje potíţe při hledání prvního zaměstnání. Na druhou stranu je tato skupina nezaměstnaných ochotna dojíţdět za prací. Evidence absolventů nebývá příliš dlouhá. Pro některé tyto uchazeče je evidence na ÚP pouze přechodné období mezi studii. Absolventi se v některých případech mohou prezentovat přednostmi, jako je práce IT, jazyková vybavenost a aktuálnost teoretických znalostí, které mají na lepší úrovni oproti starším pracovníkům. Pro některé zaměstnavatelé, můţe být nedostatečná praxe u absolventů brána jako pozitivní. Člověk bez pracovní praxe nemá ţádné negativní návyky a snáze se přizpůsobuje filozofii firmy. Zaměstnavatel tak od tohoto člověka očekává a vyţaduje aktivní přístup na druhou stranu mnohdy nemusí na tohoto člověka vynakládat takové finanční ohodnocení jako pracovníka s praxí Absolventi celkem ţeny celkem ţeny Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Mladiství (mladší 18 let) 30 S t r á n k a

32 Absolventi Mladiství (mladší 18 let) III.3 Osoby se ZP Jestliţe jsme uváděli, ţe hlavním problémem při uplatňování nezaměstnaných, jako celku je nedostatek vhodných, volných pracovních míst, tak toto platí u osob se ZP dvojnásob. Tento důvod v kombinaci s nějaký handicapem osob se ZP v současné situaci na trhu práce umoţňuje najít zaměstnání pouze v ojedinělých případech. Problémy osob se zdravotním postiţením na trhu práce, příčiny a hlavní důvody jejich evidence jsou z uvedených důvodu zřejmé. Osoby se ZP zůstávají v evidenci ÚP dlouhou dobu Osoby se ZP Dosaţitelní celkem ţeny celkem ţeny Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec S t r á n k a

33 Osoby se ZP celkem ženy III.4 Situace dalších problémových skupin na TP Za problémové skupiny na trhu práce lze označit uchazeče o zaměstnání, kterým se dle Zákona o zaměstnanosti má věnovat při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče. Mezi tyto osoby skupiny patří zejména: - Zdravotně postiţení (kapitola Osoby se ZP) - Osoby do 20 let věku (kapitola Absolventi škol a mladiství) - Ţeny po rodičovské dovolené a ţeny pečující o dítě - Osoby starší 50 let věku - Dlouhodobě nezaměstnaní (v evidenci ÚP déle neţ 5 měsíců) Dále můţou do problémové skupiny na trhu práce spadat uchazeči o zaměstnání, kterým chybí vzdělání. K bylo na ÚP v Nymburku 962 uchazečů s evidencí delší neţ 5 měsíců. Průměrná délka evidence činila 384 dnů. Ţen těhotných, kojících a matek do devátého měsíce po porodu bylo k uvedenému datu v evidenci ÚP celkem 30 a osob pečujících o dítě do 15 let celkem S t r á n k a

34 Uchazeči o zaměstnání - k Věková struktura Celkem Ţeny do 19 let z toho mladiství let let let let let let let let let a více let 0 0 Vzdělanostní struktura Celkem Ţeny (A) bez vzdělání 3 3 (B) neúplné základní vzdělání 9 4 (C) základní vzdělání + praktická škola (D) niţší střední vzdělání 1 0 (E) niţší střední odborné vzdělání (H) střední odborné vzdělání (vyučen) (J) střední nebo stř. odbor. vzdělání bez maturity a bez vyuč (K) ÚSV vzdělání (L) ÚSO vzdělání (vyučení s maturitou) (M) ÚSO vzdělání s maturitou (bez vyučení) (N) vyšší odborné vzdělání (R) bakalářské vzdělání (T) vysokoškolské vzdělání (V) doktorské vzdělání (vědecká výchova) 5 0 Struktura podle zaměstnání Celkem Ţeny tř. 1 KZAM tř. 2 KZAM tř. 3 KZAM tř. 4 KZAM tř. 5 KZAM tř. 6 KZAM tř. 7 KZAM tř. 8 KZAM tř. 9 KZAM tř. 0 KZAM 2 1 tř. KZAM neuvedena S t r á n k a

35 Doba evidence uchazečů - k (v evidenci celkem) Celkem Ţeny Do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců Více neţ 24 měsíců Doba evidence uchazečů - k (s nárokem na PvN) Celkem Ţeny Do 3 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců 1 0 Více neţ 24 měsíců 0 0 Problémy na trhu práce mohou mít uchazeči, kteří byli ze zaměstnání propuštěni z organizačních důvodů nebo je k nezaměstnanosti vedl jiný důvod a jejich věk je nad 50 let. Tito lidé mají na trhu práce malou šanci k opětovnému zaměstnání. Poptávka po této pracovní síle ze strany zaměstnavatelů je velice nízká. Jako důvod lze označit očekávanou rigiditu v přístupu k novým úkolům, niţší výkonnost a také negativní očekávání ze strany zaměstnavatelů v oblasti pracovních návyků. Tito uchazeči později začínají spadat do dlouhodobé nezaměstnanosti. Spojení těchto dvou záleţitostí působí mnohdy na uchazeče tak, ţe se cítí být vyloučeni ze společnosti a ztratí tak veškerou motivaci k hledání zaměstnání. Část těchto uchazečů začne být na TP neaktivních a pouze čekají na důchod. Právě na tyto uchazeče směřuje ÚP zvláštní pozornost a má snahu o jejich zaktivování. Pomoc této skupině nezaměstnaných lze částečně hledat ve vyuţívání nástrojů APZ nebo ve spojení s vyuţitím ESF a speciálně zacíleným poradenstvím. Dlouhodobá nezaměstnanost uchazečů je velkým problémem na TP. Uchazeči, kteří jsou v evidenci déle neţ ½, nebo jeden rok mají na celkovém počtu nezaměstnaných velký podíl. Tito uchazeči v mnoha případech jiţ rezignovali na 34 S t r á n k a

36 snahu hledat si zaměstnání a jsou spokojeni se stávajícím způsobem ţivota. Dlouhodobá nezaměstnanost se často dá označit za skloubení více problémů najednou. Kumulace uváděných problémů minimalizuje moţnost pracovního umístění těchto uchazečů. Na ţeny s dětmi nebo uchazečky po rodičovské dovolené se zaměstnavatelé často dívají s obavami časté pracovní absence spojené s péčí o dítě. Uchazeči mohou mít také na trhu práce problém s nedostatečnou nebo odlišnou kvalifikací neţ jaká je poţadována a v případě, ţe nejeví ochotu aktivně se podílet na změně bývají neumístitelní. Největší problém lze spatřit ve vzájemném prolínání více problémů. Problémy jednotlivých skupin - uchazečů můţe pomoci částečně řešit zřizování míst pomoci úřadu práce prostřednictvím APZ. ÚP se dále snaţí zajistit informovanost a vést uchazeče k samostatnému hledání zaměstnání. III.5 Situace v jednotlivých mikroregionech v okrese Tabulka 2 Charakteristika mikroregionů k počet uchazečů MN v % Název mikroregionu počet EAO z celk. z dosaţ. obyvatel celkem dosaţitelní počtu uchazečů uch. Nymburk ,5 11,4 Lysá nad Labem ,5 10,4 Městec Králové ,3 15,2 Milovice ,9 21,6 Křinec ,1 12 Poděbrady ,5 10,5 Sadská ,6 12,4 Zaměstnanost v mikroregionech (především v okrajových částech okresu) ve velké míře ovlivňují zaměstnavatelé s předmětem činnosti zemědělství a stavebnictví, kde se projevuje závislost na klimatických podmínkách. Většina zaměstnavatelů v této oblasti řeší tuto situaci sjednáváním pracovních poměrů se zaměstnanci na dobu určitou. Problémové oblasti okresu Nymburk z hlediska nezaměstnanosti lze sledovat v okrajových částech okresu, zejména pak v mikroregionu Milovice. Uváděná nezaměstnanost na MILOVICKU je téměř 22 %. Nezaměstnanost v Milovicích je 35 S t r á n k a

37 důsledkem velkého mnoţství přistěhovaných lidí do zrekonstruovaných objektů po armádě. V dané oblasti se nenachází ţádný podnikatelský subjekt, který by z hlediska zaměstnanosti mohl znatelně pomoci řešit tuto záleţitost. Zlepšení situace na Milovicku nejen z hlediska zaměstnanosti měla a má přinést například rekonstrukce (elektrifikace) ţelezniční trati z Lysé nad Labem. V roce 2010 jezdila přímá spojení z Milovic do Prahy a zpět. Nezaměstnanost však toto zpřístupnění města dle statistik pozitivně neovlivnilo. Do problémové oblasti okresu dále patří na Nymbursku zemědělství, především jeho zelinářské odvětví s vysokými nároky na ruční práci a časovou flexibilitu, kterou mnohdy doplňuje nízká finanční motivace. Mezi zemědělské oblasti patří zejména mikroregion Lysá nad Labem. MĚSTA OKRESU NYMBURK Počet uchazečů o zaměstnání k MĚSTO Lysá nad Městec Milovice Poděbrady Nymburk Labem Králové Sadská Celkem MN - % 10,9 22,7 9,7 11,3 11,9 10,8 Dosaţitelní MN - % 10,7 22,4 9,6 11,2 11,9 10,6 36 S t r á n k a

38 Nejvyšší nezaměstnanost na okrese Nymburk měla k obec Chotěšice. Míra tamní nezaměstnanosti měla hodnotu 33,1 % coţ tvořilo 41 uchazečů o zaměstnání. Tato obec je okrajovou obcí NB okresu a nachází se v mikroregionu Městec Králové. Ke konci roku pak v dalších 5 obcích přesáhla MN hodnotu 20 % (Černíky 20,7 %, Dymokury 26 %, Chroustov 22,5 %, Kolaje 23,7 % a město Milovice 22,7 %). Naopak nejniţší nezaměstnanost na okrese má ve sledovaném období obec Zvěřínek 5,7 %. MIKROREGION MĚSTEC KRÁLOVÉ KŘINEC MILOVICE LYSÁ NAD LABEM Obec Městec Králové Běrunice Sloveč Kněžice Chroustov Chotěšice Činěves Dymokury Záhornice Velenice Vrbice Podmoky Opočnice Kolaje Dobšice Hradčany Žehuň Choťovice Kněžičky Dlouhopolsko Křinec Nový Dvůr Mcely Jíkev Loučeň Košík Seletice Rožďalovice Žitovlice Vestec Oskořínek Hrubý Jeseník Milovice Zbožíčko Jiřice Lysá nad Labem Stará Lysá Starý Vestec Stratov Semice Ostrá Přerov nad Labem Bříství Chrást Černíky Vykáň Velenka Kounice MIKROREGION Obec Sadská Hořany Hradištko Milčice Kostelní Lhota Tatce Třebestovice Nymburk Všechlapy Zvěřínek Bobnice Budiměřice Čilec Dvory Hořátev Chleby Jizbice Kamenné Zboží Kostomlátky Kostomlaty nad Labem Kovanice Krchleby Straky Písty Poděbrady Choťánky Kouty Křečkov Libice nad Cidlinou Netřebice Odřepsy Okřínek Opolany Oseček Pátek Písková Lhota Pňov-Předhradí Sány Senice Sokoleč Úmyslovice Vlkov pod Oškobrhem SADSKÁ NYMBURK PODĚBRADY 37 S t r á n k a

39 Obec / město Uchazeči Míra Uchazeči Míra Obec / město celkem nezaměstnanosti (%) celkem nezaměstnanosti (%) Běrunice 65 15,7 Milovice ,7 Bobnice 56 15,1 Netřebice 16 14,8 Bříství 12 9 Nový Dvůr 6 16,7 Budiměřice 36 12,6 Nymburk ,3 Černíky 12 20,7 Odřepsy 24 16,9 Čilec Okřínek 11 16,4 Činěves 33 13,7 Opočnice 26 12,2 Dlouhopolsko 11 11,7 Opolany 54 14,5 Dobšice 15 15,3 Oseček 7 17,9 Dvory 29 9,8 Oskořínek 28 10,6 Dymokury Ostrá Hořany 3 6,4 Pátek 26 9,8 Hořátev 35 11,7 Písková Lhota 21 9,6 Hradčany Písty 18 10,8 Hradištko Poděbrady 673 9,7 Hrubý Jeseník 51 19,4 Podmoky 8 9,1 Chleby 25 15,3 Přerov nad Labem 34 6,7 Choťánky 28 12,3 Roţďalovice ,6 Chotěšice 41 33,1 Sadská ,8 Chrást 29 12,9 Sány 30 13,2 Chroustov 22 22,4 Seletice 11 13,3 Jíkev 16 10,7 Semice 34 6,7 Jiřice 6 8,1 Senice 11 12,5 Jizbice 16 11,5 Sloveč 38 14,8 Kamenné Zboţí 29 10,5 Sokoleč 54 12,2 Kněţice Stará Lysá 26 10,3 Kněţičky 15 17,4 Starý Vestec 8 10,8 Kolaje 9 23,7 Straky 20 7,8 Kostelní Lhota 70 19,4 Stratov 19 9,9 Kostomlátky 19 17,8 Třebestovice 58 13,4 Kostomlaty nad Labem 99 11,7 Úmyslovice 21 12,4 Košík 24 15,5 Velenice 11 10,2 Kounice 45 9,4 Velenka 20 17,2 Kouty 14 11,7 Vestec 23 13,8 Kovanice 48 12,8 Vlkov pod Oškobrhem 7 18,4 Krchleby Vrbice 10 11,6 Křečkov 21 12,2 Vrbová Lhota 32 17,4 Křinec 59 8,3 Všechlapy Libice nad Cidlinou 71 10,6 Vykáň 26 16,7 Loučeň 64 11,1 Záhornice 31 18,2 Lysá nad Labem ,9 Zboţíčko 9 11,8 Mcely 19 9,5 Zvěřínek 6 5,7 Městec Králové ,9 Ţitovlice 7 8,5 Milčice 23 13,8 38 S t r á n k a

40 III.6 Nezaměstnanost: OKRES Nymburk: 10,7 % Uchazeči dosaţitelní (UD): Mapa okresu - míra nezaměstnanosti k rozčleněná na mikroregiony OKRES NYMBURK - mikroregiony - KŘINEC UD : 408 = 12 % MILOVICE UD : 528 = 21,6 % LYSÁ NAD LABEM UD : 721 = 10,4 % NYMBURK UD : = 11,4 % MĚSTEC KRÁLOVÉ UD : 661 = 15,2 % SADSKÁ UD : 356 = 12,4 % PODĚBRADY UD : = 10,5 % 39 S t r á n k a

41 IV. CIZINCI NA TRHU PRÁCE Povolení k zaměstnání + informací občanů EU/EHP a Švýcarska + informací cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (k ) 2010 Stát Celkem Ţeny BLR 1 0 CHN 35 4 IDN 3 3 IND 1 0 ISR 3 1 LKA 3 0 MDA Povolení k zaměstnání MNG 10 8 RUS 5 1 THA 7 6 UKR USA 3 0 VNM 1 1 ZAF 1 0 Celkem AUT 1 0 BEL 1 0 BGR 12 3 DEU 2 2 ESP 2 0 FRA 4 0 GBR 9 3 Informace-EU/EHP/Švýc. GRC 1 0 IRL 1 0 LTU 7 3 LVA 1 1 NLD 6 0 POL ROM 21 2 SVK Celkem BLR 4 3 CIV 1 0 Informace-cizinci COG 1 0 GEO 1 0 CHN 3 2 ISR S t r á n k a

42 KOR 1 1 MDA 6 2 MMR 2 1 MNG 6 5 NZL 1 1 PHL 1 1 RUS 4 2 UKR USA 1 1 VNM 4 1 YUG 3 2 Celkem Celkem všechny doklady Celkem státy EU Celkem státy OECD Celkem státy bez EU V roce 2010 byl největší počet pracovních povolení vydán cizincům ze států Ukrajina a Moldavsko. Tito cizinci byli zaměstnáváni na pracovních místech tř. 9 a 6 KZAM, coţ jsou pomocní pracovníci v rostlinné výrobě a pěstitelé zemědělských plodin. Co se týče informací EU/EHP/Švýc. evidoval ÚP nejvíce občanů Slovenska. U informací cizinci se jedná především o cizince (Ukrajina), u kterých se povolení k zaměstnání nevyţaduje z důvodu trvalého pobytu. Meziroční srovnání působení cizinců na NB trhu práce ukazuje, ţe povoleních k zaměstnání bylo vydáno celkem o 10 méně (prosinec 2009 = 471). Naopak informací EU/EHP/Švýc. bylo v roce 2010 více o 94 (prosinec 2009 = 519). Jedná se zejména o nárůst občanů Slovenska (12/2009 = 387, 12/2010 = 467). Informací cizinců meziročně přibylo 66 (Ukrajina 12/2009 = 93, 12/2010 = 149). Struktura cizinců na OKRESE NYMBURK, kterým je úřadem práce vydáváno povolení k zaměstnání se jiţ delší dobu nemění. Po vstupu ČR do Evropské unie se od občanů EU/EHP a Švýcarska nevyţaduje dle zákona o zaměstnanosti povolení k zaměstnání. Tito cizinci, jsou pouze evidováni na základě informací zaměstnavatelů informační karty. Cizinci z jiných ostatních zemí potřebují k práci na území ČR povolení k zaměstnávání. Cizinci jsou zaměstnáváni povolováni na Nymburský trh práce po prověření moţností zaměstnání tuzemské pracovní síly. Pracovní síla ze zahraničí je uplatňována na místech profesích, kde se nedaří evidované uchazeč umístit. Mezi důvody zaměstnávání cizinců jsou vedle nedostatku 41 S t r á n k a

43 kvalifikovaných tuzemců, coţ jsou pouze ojedinělé případy, také pracovní podmínky hlášených volných míst. Místa jsou pro uchazeče vedené na ÚP nevyhovující. Cizinci jsou ochotni vykonávat fyzicky a časově náročnou práci i o SO a NE, častokrát i za minimální mzdu. Z důvodu velkého počtu podnikatelských subjektů zabývajících se zemědělskou výrobou, která je závislá na počasí se dá předpokládat fluktuace v oblasti zaměstnávání cizinců. V zemědělství zaměstnavatelé nevznášejí ţádné poţadavky na vzdělání. Vedle jiţ uvedených důvodů, proč jsou na VM v okrese Nymburk zaměstnáváni cizinci lze také zmínit uchazeče vedené na ÚP, kteří nemohou dané profese vykonávat například z důvodu dopravní dostupnosti. zdravotní důvody nebo směnnost. Případy neodpovídající kvalifikace nebo nedostatečné praxe při uplatňování cizinců na NB trhu práce se objevují pouze v malém mnoţství, kdy je poţadována spec.odbornost (znalosti). V. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V.1 Komentář k realizaci (účinnosti) jednotlivých nástrojů APZ Výdaj na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) za rok 2010 činil celkem ,- Kč. Veřejně prospěšné práce (VPP) Na realizaci VPP vynaloţil ÚP během roku 2010 částku ,- Kč (z toho OP LZZ = ,- Kč). Z celkových výdajů APZ v uváděném období činil podíl vynaloţený na VPP 51,3 %. VPP jsou uzavírány ve většině případů s obcemi, městy a sdruţeními. Tento nástroj APZ má slouţit jako přechodná pracovní příleţitost. Na VPP jsou převáţně zaměstnáváni uchazeči hůře umístitelní, často se jedná o uchazeče s niţší kvalifikací. Cílem VPP je zachovat u uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP pracovní návyky a překlenout dobu před získáním trvalého zaměstnání. Počtem umístěných uchazečů o zaměstnání na VPP a vynaloţenou částkou je tento nástroj APZ nejefektivnější, nejvíce uţívaný a vzhledem k tomu také finančně nejnáročnější. Nástroj APZ VPP je vyuţíván zejména v období od března do října roku. Vytvářet pracovní příleţitosti v rámci veřejně prospěšných prací v zimních měsících, 42 S t r á n k a

44 tj. v období zvýšené potřeby obecních prací v souvislosti s odklidem sněhu, se v roce 2010 dařilo pouze omezeně. Dle slov zástupců obcí není pro pracovníky v případě nekalamitního stavu uplatnění. Běţnou údrţbu obce zvládnou s vlastními zaměstnanci. Společensky účelná pracovní místa ÚP v Nymburku přispěl v průběhu roku 2009 na vznik účelných pracovních míst celkovou částkou ,-Kč. V roce 2010 dosáhly náklady na tento nástroj APZ celkem ,- Kč (z toho OP LZZ ,- Kč). U těchto míst je předpoklad dlouhodobého nebo trvalého zaměstnání. Tento předpoklad je odvozen zejména z charakteru těchto míst. Náklady na financování účelných pracovních míst z prostředků APZ činily 15,5 % celkové vynaloţené částky na APZ za uváděný rok. Celková částka obsahuje také příspěvek lidem, kteří zahájili SVČ. Uchazečům, kteří se rozhodl zahájit samostatnou výdělečnou činnost přispěl ÚP v roce 2009 částkou ,-Kč a v roce 2010 = ,- Kč). V roce 2010 ÚP vyplatil také příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny ve výši ,- Kč. Výdaje na zabezpečení APZ k Nástroj APZ Kč Konzultační, poradenské a právní sluţby ,- Rekvalifikace Úhrada nákladů vzdělávacím zařízením , ,- OPLZZ ,- Úhrada nákladů na vytvoř. VPP ,- VPP OPLZZ , ,- SÚPM ,- SÚPM ,- SVČ ,- OPLZZ ,- CHPD provozní náklady ,- Informační materiály a činnosti 3 240,- OP LZZ Vzdělávejte se! ,- APZ CELKEM ,- Podpora zaměstnanosti ZP občanů ,- 43 S t r á n k a

45 ÚP v Nymburku dále vyplatil v roce 2010 ze státního rozpočtu částku ,- Kč v souvislosti s příspěvkem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením ( 78 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). APZ - Výkaz o aktivní politice zaměstnanosti - pololetní, pololetí 2010 ( ) Ukazatel Počet Počet Z toho míst uchazečů OZP Do 25 let Nad 50 let Nad 55 let Veřejně prospěšné práce Od počátku roku celkem Společensky účelná pracovní místa - vyhrazená místa Od počátku roku celkem (příspěvek na úhradu mzdových nákladů) Samostatně výdělečná činnost Od počátku roku celkem ESF - OP LZZ Veřejně prospěšné práce Od počátku roku celkem ESF - OP LZZ Společensky účelná pracovní místa Od počátku roku celkem V.2 Realizace APZ v roce 2010 (Normativní instrukce MPSV č. 36/2009) Realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v roce 2010 probíhala v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti) a v souladu s dalšími příslušnými předpisy. Pozornost úřadu práce se zaměřovala především na uchazeče o zaměstnání nejvíce znevýhodněné na trhu práce a na zvyšování jejich zaměstnatelnosti, na sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti a na sniţování regionálních rozdílů v nezaměstnanosti. ÚP dle Normativní instrukce č. 36/2009 (Realizace APZ v roce 2010) odpovědně zvaţovat vhodnost pouţití jednotlivých nástrojů APZ, a to v závislosti na situaci na trhu práce tak, aby byly prostředky APZ vynakládány co nejefektivněji. V roce 2010 pokračovala realizace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF). 44 S t r á n k a

46 Nástroje APZ určené k umístění uchazečů o zaměstnání (aplikované na ÚP v Nymburku) - veřejně prospěšné práce, - společensky účelná pracovní místa (včetně těchto nástrojů realizovaných v rámci Národních individuálních projektů) - zabezpečování odborné praxe v organizačních sloţkách státu a příspěvkových organizacích - rekvalifikace (včetně rekvalifikací realizovaných v rámci Národního individuálního projektu) - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny - projekt Vzdělávejte se! 45 S t r á n k a

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Středočeský kraj Únor 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o počtu nezaměstnaných

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Duben 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Prosinec 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Červen 2012 Zpracoval: Milan Bouška, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva březen 2019 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2019 www.uradprace.cz 1 Informace

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva leden 2018 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Stránka č. 1 z 10 Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Vybrat deník Napište nám poslední aktualizace: 23:06 V Deníku Hledat Výzva čtenářům: Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! skrýt

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva prosinec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva prosinec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz 1

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva říjen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva říjen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Říjen 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva září 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva leden Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva leden Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva leden 2019 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2019 www.uradprace.cz 1 Informace

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva listopad Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva listopad Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva duben 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha OBYVATELSTVO PRAHY Tomáš Dragoun, ČSÚ Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 218, CAMP IPR Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Obsah: Základní údaje o

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červenec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červenec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Úřad práce ČR Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva únor Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva únor Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva únor 2019 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2019 www.uradprace.cz 1 Informace

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva květen 2019 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni

Více

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2017 v Jihočeském kraji

Výsledky dotazníkového šetření za rok 2017 v Jihočeském kraji Výsledky dotazníkového šetření za rok 2017 v Jihočeském kraji Zpracoval: Bc.Ivo Kotaška, expert projektu KOMPAS Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích Dotazníkové šetření základní informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2016 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva duben 2019 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Zdenka Šimková https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/nezamestananost_v_cislech/statistiky/rok_2016/pa rdubicky_kraj/cervenec_2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

úplné střední základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) bez vzdělání všeobecné (s maturitou) vzdělání celkem

úplné střední základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) bez vzdělání všeobecné (s maturitou) vzdělání celkem Tab. 164 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného a podle hlavních tříd, tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého pobytu Období:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4.1. Zaměstnaní, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní Ekonomicky aktivní v kraji činili 139 871 osob. Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Karlovarském kraji činil při

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2019 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Leden 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 1. 2012

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva září Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva září Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva září 2018 Zprávu předkládá: Petr Šindelář analytik trhu práce ÚP ČR - krajské pobočky v Příbrami Příbram 2018 www.uradprace.cz 1 Informace

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A prosinec 2005 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. III. Nezaměstnanost v kraji Vysočina Přehled nezaměstnanosti podle

Více

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Projekt KOMPAS Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Řídící výbor Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Únor 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 29. 2. 2012

Více

Králo vé hrad ecký kraj. Pardu bický kra j. Kraj Vysočina. Jihom ora vský kraj

Králo vé hrad ecký kraj. Pardu bický kra j. Kraj Vysočina. Jihom ora vský kraj Karlo va rský Úste cký kraj Lib erecký Králo vé hrad ecký kraj Plze ňský Praha Střed očeský kraj kraj Pardu bický Mora vskoslezský kr aj Olom oucký Zlín ský kraj Jihom ora vský kraj Vybrané základní údaje

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A listopad 2010 Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2011 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. Nezaměstnanost

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce kraje V Y S O Č I N A I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A březen 2011 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti podle

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR krajské pobočky v Jihlavě

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. Úřadu práce ČR krajské pobočky v Jihlavě I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N Úřadu práce ČR krajské pobočky v Jihlavě červen 2011 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. Nezaměstnanost v kraji Vysočina III. Přehled nezaměstnanosti

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A duben 2006 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. III. Nezaměstnanost v kraji Vysočina Přehled nezaměstnanosti podle

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010

Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010 Ú Ř A D P R Á C E V P Ř Í B R A M I ANALÝZA TRHU PRÁCE V KRAJI ZA ROK 2010 Zpracovalo: oddělení trhu práce Příbram, březen 2011 Předkládá: JUDr. Jiří Kubeša ředitel Úřadu práce v Příbrami Anotace Na základě

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Září 2017 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Pavel Literák, BA(Hons) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE. ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE za rok 2009. ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická 402 288 19 Nymburk

ÚŘAD PRÁCE. ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE za rok 2009. ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická 402 288 19 Nymburk ÚŘAD PRÁCE PÍSTY ÚŘAD PRÁCE V NYMBURKU Dělnická 402 288 19 Nymburk tel.: 32 10 911 fax: 32 10 916 e-mail: posta@nb.mpsv.cz ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE za rok 2009 Nymburk, ÚNOR 2010 Zpracoval : Schválil

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce

I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N. úřadů práce I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N úřadů práce kraje V Y S O Č I N A říjen 2005 Obsah: I. Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina II. III. Nezaměstnanost v kraji Vysočina Přehled nezaměstnanosti podle

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva Srpen 2019 Zprávu předkládá: Mgr. Jana Belblová vedoucí Oddělení metodiky https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy

Více