OBSAH Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Rezervní fond Nároky z nespotřebovaných výdajů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů"

Transkript

1

2

3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Rezervní fond Nároky z nespotřebovaných výdajů Specifické ukazatele - příjmy Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Daně a daňové poplatky z vybraných činností Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Specifické ukazatele - výdaje Celkové výdaje Výdaje na zabezpečení činnosti Armády České republiky Společné síly Síly podpory Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany Ústřední správní úřad Správní úřady, VSÚ a org. složky resortu MO Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář presidenta republiky a Hradní stráž Dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO Průřezové ukazatele Platové a související výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Závazné limity regulace zaměstnanosti Prostředky na platy 98 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 106

4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Institucionální podpora celkem Účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora výzkumných orhanizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SPZ celkem Ze státního rozpočtu Kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie Společné programy EU a ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, 162 se kterým je příslušné hospodařit MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v EDS/SMVS převedené z jiných kapitol Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací Výdaje na ostatní úkoly MO Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR vzahraničí Nasazení jednotek v zahraničí Zahraniční operace ukončené v předchozích letech a neaktivní operace Spolupráce s armádami NATO Implementace mezinárodních smluv Výdaje na zahraniční cesty Zahraniční transfery a příspěvky Ostatní ukazatele Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím Transfery územním samosprávným celkům Transfery podnikatelským subjektům Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Transfery jiným veřejným rozpočtům 212

5 1.9. Odvětvové třídění Výdaje podle odvětvového třídění Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na státní správu Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv Bezúplatné převody majetku Movitý majetek a zásoby Nemovitý majetek Bezúplatné převody ve prospěch MO Výsledky vnějších a vnitřních kontrol Vnější kontroly Vnitřní kontroly 233

6

7 II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) III. Tabulkové přílohy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu vývoje a inovací Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Výdaje účelově určené na programové financování Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR a finančních mechanismů Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie čerpané v roce 2011 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2011 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU Organizační schéma kapitoly MO IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez ostatních zdrojů 7. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů 8. Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 9. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích 10. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům 11. Přehled právních předpisů 12. Přehled zkratek

8

9 I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

10

11 1.1. Ú V O D Základní činnosti armády České republiky v roce 2011, stejně jako v letech předchozích, vycházely především z hlavního poslání armády, které je dáno ústavou a je jím bránit celistvost České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění úplné a všestranné obrany území ČR je možné pouze v rámci sdílené odpovědnosti a vzájemné pomoci, je nadále uplatňována vzájemná pomoc v systému kolektivní obrany NATO. ČR rovněž podporuje vytváření vojenských schopností EU, a to v souladu s budováním schopností NATO. Členství v mezinárodních organizacích nesnímá z České republiky její prvotní odpovědnost za vlastní obranu. V souladu s touto premisou probíhá i nasazení ozbrojených sil mimo území České republiky v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství a v celém spektru operací vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc koalicemi. Armáda České republiky se v roce 2011 zapojila do 5 zahraničních operací, a sice na území Afghánistánu (ISAF), Kosova (Joint Guardian), Bosny a Hercegoviny (Althea), Velké Británie (Atalanta) a Egypta (Multinational Force and Observers). Působení českých jednotek v Afghánistánu je z hlediska působení v zahraničních operacích považováno za klíčové. Mezinárodní společenství přitom počítá s tím, že v roce 2014 bude předána vláda v Afghánistánu místním autoritám a také bezpečnostním složkám, na jejichž výcviku se Češi podílejí. Mise v zahraničí jsou považovány za cenné jednak z hlediska profesního výcviku a v neposlední řadě je významná jejich stabilizační role. Celkem se v těchto operacích, včetně pozorovatelských misí OSN, za rok 2011 vystřídalo téměř 2100 vojáků. Za stěžejní koncepční dokument o budoucnosti české armády ve vazbě na externí i interní vlivy, který byl v roce 2011 dokončen a publikován, je Bílá kniha o obraně. Bílou knihu schválila vláda svým Usnesením č ) dne 18. května Vzhledem k tomu, že otázky obrany, a to včetně způsobu vynakládání zdrojů z veřejných prostředků k jejímu zajištění, stejně jako problematika postavení ozbrojených sil ve společnosti, jsou záležitostí všech občanů, Bílá kniha v tomto ohledu podporuje informační otevřenost Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Bílá kniha má snahu v širokém spektru vlivů ukazovat cesty, kterými se lze ubírat v době rozsáhlých rozpočtových škrtů. Předmětem dokumentu je identifikace klíčových a nezbytných schopností ozbrojených sil a jejich vazba na majetkové, personální i finanční zdroje. 9

12 Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2011 byly prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 433/2010 Sb., 3) o státním rozpočtu ČR na rok 2011, který kapitole MO stanovil souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů. Důvodem rozpočtových škrtů je především bezprecedentní krize v eurozóně a snaha vlády se této krizi vyhnout snižováním zadlužování a naplňováním konvergenčního programu, tedy plánu na zlepšení hospodaření, který musejí předkládat všechny členské země Evropské unie, jež dosud nepřijaly euro. Přetrvávající nejistota ohledně potenciálních zdrojů využitelných Ministerstvem obrany a razantní pokles tohoto zdrojového rámce od roku 2008 klade výzvu na deklaraci zadání politické reprezentace ohledně politicko - vojenských ambicí. Může být ohrožena kapacita pro plnění mezinárodních závazků České republiky a plnění úkolů na území České republiky v případě krizových situací nevojenského charakteru. Tudíž je nezbytné dlouhodobě přesměrovat zdroje, jimiž ministerstvo disponuje, a soustředit je na podporu klíčových rolí a funkcí ozbrojených sil, a to zejména těch povinných, vyplývajících ze zákonů České republiky a mezinárodních závazků země. V souladu se střednědobou koncepcí působení České republiky v operacích v zahraničí bylo schváleno Usnesení vlády č ) ze dne 6. října 2010, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok Toto usnesení vlády vyjma definování maximálního rámce pro počty osob Ministerstva obrany v jednotlivých zahraničních misích uložilo ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011 ve výši 1, 896 mld. Kč. Skutečné výdaje dosáhly v roce 2011 výše 1,810 mld. Kč. Systémové úspory byly v roce 2011 hledány mimo jiné v rozvoji spolupráce se zahraničními partnery, kteří se potýkají s obdobnými problémy. Zapojování do projektů tzv. sdílení vojenských schopností v rámci iniciativy NATO Smart Defence a EU Pooling and Sharing je jednou z finančně efektivních forem při realizaci požadovaných vojenských schopností. Mezi členskými zeměmi NATO se Česká republika za posledních 10 let v procentuálním vyjádření výdajů na obranu značně propadla ze 7. na 11. místo, kdy 10

13 v roce 2003 byl podíl vojenských výdajů na HDP ve výši 2,06 % a v roce 2011 už pouze 1,22 %. Během posledních let se v důsledku škrtů v rozpočtu a z nich plynoucích odkladů investic nahromadil deficit ve výzbroji, technice a nemovité infrastruktuře. Přehled o rozpočtu schváleném, po změnách a čerpání v oblasti programového financování za roky je znázorněn v následujícím grafickém vyjádření. Porovnání rozpočtu schváleného, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v oblasti programového financování za roky (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání V oblasti programového financování byl oproti roku 2010 propad přidělených zdrojů nikoliv příliš dramatický, je nutné si však uvědomit, že alokované zdroje do této oblasti byly v roce 2011 použity především ke krytí již uzavřených smluvních vztahů, jako je například pořízení lehkých a kolových obrněných vozidel a pronájem nadzvukových letounů. K uzavření těchto smluvních vztahů však došlo za zcela odlišné představy o vývoji zdrojového rámce pro Ministerstvo obrany. K dalšímu externímu negativnímu vlivu na rozpočet Ministerstva obrany patřila novela zákona č. 235/2004 Sb. 6), o dani z přidané hodnoty, a to z důvodu přechodu povinnosti na Českou republiku hradit základní sazbu DPH za pronájem letounů JAS-39 Gripen splatnou po 1. lednu 2011, a to v objemu 535 mil. Kč. Rovněž v souvislosti s prosazováním mandatorních výdajů do výše max. 50% celkových výdajů kapitoly bylo nezbytné přistoupit i v roce 2011 ke snížení počtů osob, a sice o Z níže uvedeného grafu prezentujícího vývoj počtů osob za poslední 11

14 dekádu je v dlouhodobém horizontu zřejmý pokles počtů osob resortu Ministerstva obrany. V oblasti počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2002 až 2011 k poklesu zaměstnanců o osob, tj. o 32,51 %. Navíc hrozí pro kategorii vojáků, kteří vstoupili do armády v 90. letech, jejich hromadný odchod, protože mají v drtivé většině odsloužen potřebný počet let pro nárok na výsluhový příspěvek. S případným odchodem by pak souvisela následná výplata výsluhových náležitostí, která by se opět promítla do mandatorních výdajů, a to nikoliv pouze krátkodobě. Případným snižováním personálních finančních náležitostí by navíc došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti na trhu práce. Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2002 až 2011 je uveden v následujícím grafu. Přehled o počtu zaměstnanců za roky Celkový počet zaměstnanců Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byl stanoven kapitole MO rozpočet výdajů na rok 2011 v celkové výši tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení schváleného rozpočtu o tis. Kč, tj. o 10,2 %. V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení rozpočtu po změnách o tis. Kč, tj. o 10,2 %. V roce 2011 se ukazatele schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženého čerpání dostaly hluboko pod úroveň roku V meziročním srovnání mezi roky 2009 a 2011 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu o 12, 106 mld. Kč, u rozpočtu po změnách došlo k poklesu o 10, 508 mld. Kč 12

15 a u dosaženého čerpání došlo k poklesu o 14, 018 mld. Kč. Přehled o vývoji v oblasti stanoveného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2002 až 2011 je uveden v následujícím grafu. Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky (v mil. Kč) Rozpočet stanovený Rozpočet po změnách Čerpání Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2011 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 103,60 % rozpočtu po změnách, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze ve srovnání se základními makroekonomickými ukazateli shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje mil. Kč Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje mil. Kč 2. Celkové příjmy mil. Kč 3. Výsledné saldo mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP od MF mld. Kč)* 1,22 %* 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 155 mld. Kč)* 3,96 %* 6. Index roku 11/10 celkových výdajů kapitoly MO 0,90 13

16 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky je uvedeno v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 2. Poznámka: údaje označené * nebyly do doby zpracování známy, byly zpracovány na základě odhadu zveřejněného Ministerstvem financí 14

17 1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2011 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2011 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 53 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2010 bylo provedeno o 8 úprav schváleného rozpočtu více. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2011 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč, z toho celkové snížení rozpočtu ve výši tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve výši tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO se týkalo navýšení výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací z jiných kapitol státního rozpočtu (10 úprav). Dále byly realizovány úpravy státního rozpočtu kapitoly MO na dotační program Rezidenční místa vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků ve prospěch p.o. ÚVN Praha a p.o. VN Olomouc (7 úprav) a na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany (5 úprav). V oblasti výdajů se jednalo o následující navýšení státního rozpočtu kapitoly MO: převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra) do rozpočtu kapitoly MO na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, 15

18 mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s leteckou přepravou občanů ČR z Japonska postiženého přírodní katastrofou ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na projekt EU Začlenění válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce a projekt Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí zaměstnanců resortu MO v pozorovatelské misi EU v Gruzii ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro sčítací komisaře na zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na projekt Historie a vojenství v dobových písemnostech a projekt Historie a vojenství v dobovém tisku pro Vojenský historický ústav ve výši tis. Kč, 16

19 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zahraničích věcí do rozpočtu kapitoly MO jako vratka nevyužitých prostředků spojených s přípravou mezinárodní konference ke 20. výročí rozpuštění Varšavské smlouvy ve výši 373 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha (dále jen ÚVN) na provozní výdaje Krizového transfuzního centra a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra ve výši 300 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR ve výši 250 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením dopravy po dobu trvání stávky v dopravě ve výši 191 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných příspěvkovou organizací ÚVN Praha ve výši 102 tis. Kč. Úpravy, kterými došlo ke snížení státního rozpočtu kapitoly se především týkaly: převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva dopravy, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby žadatelům v zahraničí ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva kultury, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním oficiálních státních aktů konaných v Národním památníku na Vítkově a u Hrobu neznámého 17

20 vojína v celkové výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s přípravou mezinárodní konference ke 20. výročí rozpuštění Varšavské smlouvy v celkové výši 750 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vratku nevyčerpané systémové investiční dotace, která byla určena na sportovní reprezentaci v celkové výši 450 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajišťováním leteckých činností a s tím spojených organizačně technických ujednání ve výši 120 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které byly určeny pro ÚVN Praha v rámci dotačního programu Rezidenční místa vratka nespotřebovaných peněžních prostředků ve výši 14 tis. Kč. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2011 byla ze strany Ministerstva financí provedena jedna úprava: navýšení peněžních prostředků na příjmech kapitoly MO, které byly určeny na spolufinancování projektu z prostředků EU Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši tis. Kč. 18

21 1.3. REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování programů bezpečnostních investic NATO. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2008 až 2011 (k příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh zdroje/rok Úspory rozpočtových prostředků Prostředky ze zahraničí a peněžité dary Prostředky z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO Celkem K byl počáteční stav rezervního fondu tis. Kč, z toho: a) prostředky ze zahraničí (účelově vymezené) tis. Kč, b) nepoužité peněžité dary (účelově vymezené) tis. Kč, c) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. V roce 2011 činily příjmy tohoto fondu celkem tis. Kč, z toho příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč, z toho příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč. Prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na stanovený účel ve výši tis. Kč a přijaté účelové peněžité dary ve výši tis. Kč. V meziročním srovnání s rokem 2010 došlo k navýšení celkových příjmů na tomto fondu o tis. Kč (tj. o 5,54 %), a to zejména vlivem navýšení příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč (tj. o 49,79 %) a příjmů z účelových peněžitých darů o tis. Kč (tj. o 427,24 %). 19

22 U příjmů ze zahraničí došlo ke snížení příjmů o tis. Kč (tj. o 94,02%), především z důvodu změn účtování prostředků přijatých od NATO, které nebyly vyčerpány a ve výši tis. Kč, byly převedeny z rezervního fondu do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012 viz kapitola 1.4. V roce 2011 bylo do příjmů rezervního fondu na nezajištěných prostředků zapojeno celkem tis. Kč. Z toho příjmy : úhradu rozpočtově a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů ve výši tis. Kč, v tom: - NATO tis. Kč, - program Erasmus 999 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje prostředky ze zahraničí tis. Kč, - peněžité dary tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku ve výši tis. Kč. Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu do oblasti programů reprodukce majetku. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno v části V hodnoceném období byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši tis. Kč, z toho: a) z prostředků ze zahraničí ve výši tis. Kč, v tom: - NATO tis. Kč, - program Erasmus 999 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje prostředky ze zahraničí tis. Kč, - peněžité dary tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku ve výši tis. Kč, 20

23 c) použité jiným způsobem vrácené poskytovateli ve výši tis. Kč, v tom: - peněžité dary 3 tis. Kč, - prostředky ze zahraničí tis. Kč, - prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k navýšení použití prostředků z tohoto fondu celkem o tis. Kč (tj. o 149,71 %), a to zejména vlivem použití prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o tis. Kč (tj. o 356,00 %). Došlo ke snížení použití prostředků z peněžitých darů o tis. Kč (tj. o 46,45 %). Do roku 2012 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. 21

24 1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010 V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly vypočteny k nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč v tomto členění: l. Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, (z toho z roku 2010 nároky z nespotřebovaných výdajů 2 tis. Kč), Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu celkem Modernizace komunikační infrastruktury MO Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO Zvyšování schopoností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21. století Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury AČR Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace vrtulníkového letectva Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy - transfer z MŠMT 8 celkem

25 c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, z toho: (z roku 2010 institucionální nároky z nespotřebovaných výdajů tis. Kč), účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, d) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi EU v Gruzii ve výši 19 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč V roce 2011 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010, které byly zanesené do evidence v roce 2011v celkové výši tis Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: (snížené o částky nároků, které v roce 2011 skončily ve výši 182 tis. Kč, z toho financované z národních prostředků 54 tis. Kč a předfinancované z prostředků EU 128 tis. Kč), financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky číslo určené na název programu překročení programu programy, rozpočtu celkem které výdajů skončily Modernizace komunikační infrastruktury Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel

26 číslo programu název programu (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebpvaných výdajů o částky překročení rozpočtu výdajů určené na programy, které skončily celkem Zvyšování schopností vojáka 21. století Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba a rekonstrukce infrastruktury AČR Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace vrtulníkového letectva Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy - transfer z MŠMT Celkem c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, (v tom snížení o programy, které OSS již nepoužije tis. Kč), institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, (v tom snížení o programy, které OSS již nepoužije 21 tis. Kč), d) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy (dále jen VPS) na pozorovatelskou misi EU v Gruzii ve výši 3 tis. Kč. (v tom snížení o částky, u kterých pominul účel rozpočtování 3 tis. Kč). 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho na překročení výdajů v oblasti: platů tis. Kč, ostatních plateb za provedenou práci tis. Kč, pojistného placeného zaměstnavatelem 830 tis. Kč, přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb 258 tis. Kč, ostatních rozpočtově nezajištěných běžných výdajů tis. Kč. 24

27 Z výše uvedených nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2010 bylo v roce 2011 použito celkem tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč. Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem % výdajů k překročení rozpočtu převod zůstatku do roku 2012 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO ,00 0 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení , Pořízení lehkých obrněných vozidel , Zvyšování schopností vojáka 21. století , Rozvoj vojenského zpravodajství , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury AČR ,00 0 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO , Rozvoj pozemních sil , Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část , Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení , Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil , Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO , Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry , Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel , Celkem , c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, z toho: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč. Na základě návrhu Rady pro výzkum a vývoj (čj /11 v části III.C ze dne ) bylo usnesením vlády ČR č ) ze dne rozhodnuto o změně využití nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO ve výši tis. Kč (v období 25

28 roku 2011, 2012 a výhledově až do roku 2014) z oblasti institucionální podpory ve prospěch účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) název oblasti překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem převod zůstatku do roku 2012 platy ostatní platby za provedenou práci (zvláštní příplatek v zahraničí a odstupné) pojistné placené zaměstnavatelem příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ostatní neinvestiční výdaje z toho např. nákup materiálu (drobný hmotný majetek, munice) nákup vody paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Celkem Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2010 nebyly použity v celkové výši tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, d) účelově určené z kapitoly VPS na pozorovatelskou misi v Gruzii 15 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje ve výši 172 tis. Kč. 26

29 Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2011 V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2011 částku tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: - financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, - spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii tis. Kč, sociální dávky tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2010 ve výši tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: - financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, - spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii 15 tis. Kč, 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2010 ve výši 172 tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 134 tis. Kč. 27

30 Přehled o zůstatku nevyčerpaných peněžních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO k podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) v částce tis. Kč podle výdajových bloků je uveden v následující tabulce: Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji k pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů A B C D E F (v tis. Kč) Blok činnost AČR státní správa a samospráva v působnosti MO ostatní organizační složky MO dávky důchodového pojištění ostatní sociální dávky sportovní reprezentace Celkem Profilující výdaje Na jejichž provedení dostává ČR penežní prostředky nebo jejich část od EU (ř ) v tom: výdaje, které jsou financováné z národních peněžních prostředků výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU Na jejichž provedení dostává ČR penežní prostředky od NATO Na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel Na výzkum a vývoj Účelové určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel Sociální dávky Neprofilující výdaje C E L K E M V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly k vypočteny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč, v tomto členění: 1) Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od Evropské unie z toho výdaje: tis. Kč, financované z národní peněžních prostředků tis. Kč, spolufinancované z prostředků Evropské unie tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, z toho: 28

31 zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, výdaje rozpočtu na programy reprodukce majetku tis. Kč, d) výzkum, vývoj a inovace tis. Kč, z toho: zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, výdaje rozpočtu na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, e) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly VPS na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 2) Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: tis. Kč. zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, ostatní neprofilující výdaje rozpočtu tis. Kč, nepoužité výdaje z pojistných událostí 134 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. 2) překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, mají od roku 2008, kdy byly po novele citovaného zákona zavedeny, klesající tendenci. Tento trend vyplývá jednak ze snižujícího se rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých letech, tak také ze skutečnosti, že peněžní prostředky jsou efektivněji využívány a jejich nedočerpání, ze kterého jsou nároky z nespotřebovaných výdajů vypočteny, je nižší, což dokládá následující graf. Porovnání nároků z nespotřebovaných výdajů v jednotlivých letech: Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. roku (v tis. Kč)

32 1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU grafu: Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2008 až 2011 je uveden v následujícím Porovnání příjmů za období (v tis. Kč) Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové * Příjmy celkem * nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byly pro kapitolu MO na rok 2011 stanoveny příjmy v celkové výši tis. Kč. V hodnoceném období byla ze strany MF provedena 1 úprava závazného ukazatele příjmů státního rozpočtu kapitoly MO, která v souhrnném saldovém vyjádření představuje zvýšení příjmů rozpočtu o tis. Kč. Jednalo se o převod prostředků z kapitoly 312 Národní fond MF na zabezpečení výdajů krytých z prostředků EU na projekt Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO byly uvedeným opatřením upraveny na částku tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 143,98 % a dosáhly výše tis. Kč, z toho samostatná OSS Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti v celkové výši tis. Kč. Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů je uveden v následující tabulce: 30

33 (v tis. Kč) Stanovené Upravené Plnění příjmů % plnění příjmy příjmy Daňové příjmy ,73 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , ,53 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,32 Celkem ,98 Porovnání plnění příjmů s rokem 2010 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Plnění příjmů rozdíl ( ) Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Celkem Při srovnání plnění příjmů za roky bylo vyšší plnění v roce 2008 a 2009 ovlivněno povoleným překročením rozpočtu, kdy v těchto letech se do příjmů započítával převod mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu. Od roku 2010 došlo ke snížení z výše uvedeného důvodu. Proti roku 2010 byly příjmy v roce 2011 vyšší zejména z důvodu vyššího plnění v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů, a to o tis. Kč. Naopak příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 31

34 zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění byly ve srovnání s rokem 2010 nižší o tis. Kč, a to z důvodu snížení počtu zaměstnanců. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2011 ovlivněno zejména nižšími příjmy souvisejícími s povoleným překročením rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů kapitoly MO, a to: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary v celkové výši tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů, v tom: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši tis. Kč, prostředky poskytnuté z NATO ve výši tis. Kč, prostředky na komunitární program Erasmus ve výši 999 tis. Kč. b) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, v celkové výši tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku, c) prostředky poskytnuté od NATO v celkové výši tis. Kč určené na realizaci financování NSIP - programů a ostatních běžných výdajů souvisejících s plněním smluv. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění za pojistné události k úhradě vzniklých škod v celkové výši tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů DANĚ A DAŇOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ Závazný ukazatel Daňové příjmy ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2011 celkem tis. Kč a byl splněn na 89,73 %. Na nižším plnění proti roku 2010 o tis. Kč se podílely poplatky a odvody z oblasti životního prostředí o tis. Kč (v tom zejména poplatky za uložení odpadů tis. Kč) a správní poplatky byly nižší o 26 tis. Kč. 32

35 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2011 částky tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance vojáka z povolání činí 8,08 tis. Kč) a ukazatel byl splněn na 93,53 %. Z toho u: závazného ukazatele příjmu z pojistného na důchodové pojištění ve výši tis. Kč bylo v roce 2011 přijato tis. Kč, z toho na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele tis. Kč a na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 7,18 tis. Kč), závazného ukazatele příjmů na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč bylo v roce 2011 přijato celkem tis. Kč, z toho příjmů na nemocenské pojištění tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,59 tis. Kč) a příjmů na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,31 tis. Kč). K 31. prosinci 2011 bylo přijato vyměřené penále ve výši 3 tis. Kč v rámci sankčních plateb spojených s výběrem pojistného NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven na tis. Kč. V roce 2011 dosáhl částky tis. Kč a byl splněn na 525,32 %. Na plnění těchto příjmů se podílely zejména: příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na financování programů reprodukce majetku ( tis. Kč), přijaté transfery ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP ( tis. Kč), 33

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny (metodický materiál) Vlastník: Strana 1 z 27 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Sumarizace změn Změny

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 Průvodní zpráva NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Bc. Irena Hořavová rozpočtářka JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. generální

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku TABULKA č.1 Obec: Okres: Poskytovatel: JEDOMĚLlCE Kladno MF ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 166 000 166 000 Kancelář prezidenta republiky 166 000 166 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2006 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2006 OBSAH: Strana 1. Schválený rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015 Informace o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více