OBSAH Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Rezervní fond Nároky z nespotřebovaných výdajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů"

Transkript

1

2

3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu Rezervní fond Nároky z nespotřebovaných výdajů Specifické ukazatele - příjmy Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Daně a daňové poplatky z vybraných činností Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Specifické ukazatele - výdaje Celkové výdaje Výdaje na zabezpečení činnosti Armády České republiky Společné síly Síly podpory Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany Ústřední správní úřad Správní úřady, VSÚ a org. složky resortu MO Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář presidenta republiky a Hradní stráž Dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO Průřezové ukazatele Platové a související výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Závazné limity regulace zaměstnanosti Prostředky na platy 98 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 106

4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Institucionální podpora celkem Účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora výzkumných orhanizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SPZ celkem Ze státního rozpočtu Kryté příjmem z rozpočtu Evropské unie Společné programy EU a ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, 162 se kterým je příslušné hospodařit MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v EDS/SMVS převedené z jiných kapitol Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací Výdaje na ostatní úkoly MO Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR vzahraničí Nasazení jednotek v zahraničí Zahraniční operace ukončené v předchozích letech a neaktivní operace Spolupráce s armádami NATO Implementace mezinárodních smluv Výdaje na zahraniční cesty Zahraniční transfery a příspěvky Ostatní ukazatele Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím Transfery územním samosprávným celkům Transfery podnikatelským subjektům Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Transfery jiným veřejným rozpočtům 212

5 1.9. Odvětvové třídění Výdaje podle odvětvového třídění Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na státní správu Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv Bezúplatné převody majetku Movitý majetek a zásoby Nemovitý majetek Bezúplatné převody ve prospěch MO Výsledky vnějších a vnitřních kontrol Vnější kontroly Vnitřní kontroly 233

6

7 II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) III. Tabulkové přílohy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu vývoje a inovací Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Výdaje účelově určené na programové financování Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR a finančních mechanismů Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie čerpané v roce 2011 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2011 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU Organizační schéma kapitoly MO IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez ostatních zdrojů 7. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů 8. Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 9. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích 10. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům 11. Přehled právních předpisů 12. Přehled zkratek

8

9 I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

10

11 1.1. Ú V O D Základní činnosti armády České republiky v roce 2011, stejně jako v letech předchozích, vycházely především z hlavního poslání armády, které je dáno ústavou a je jím bránit celistvost České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění úplné a všestranné obrany území ČR je možné pouze v rámci sdílené odpovědnosti a vzájemné pomoci, je nadále uplatňována vzájemná pomoc v systému kolektivní obrany NATO. ČR rovněž podporuje vytváření vojenských schopností EU, a to v souladu s budováním schopností NATO. Členství v mezinárodních organizacích nesnímá z České republiky její prvotní odpovědnost za vlastní obranu. V souladu s touto premisou probíhá i nasazení ozbrojených sil mimo území České republiky v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství a v celém spektru operací vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc koalicemi. Armáda České republiky se v roce 2011 zapojila do 5 zahraničních operací, a sice na území Afghánistánu (ISAF), Kosova (Joint Guardian), Bosny a Hercegoviny (Althea), Velké Británie (Atalanta) a Egypta (Multinational Force and Observers). Působení českých jednotek v Afghánistánu je z hlediska působení v zahraničních operacích považováno za klíčové. Mezinárodní společenství přitom počítá s tím, že v roce 2014 bude předána vláda v Afghánistánu místním autoritám a také bezpečnostním složkám, na jejichž výcviku se Češi podílejí. Mise v zahraničí jsou považovány za cenné jednak z hlediska profesního výcviku a v neposlední řadě je významná jejich stabilizační role. Celkem se v těchto operacích, včetně pozorovatelských misí OSN, za rok 2011 vystřídalo téměř 2100 vojáků. Za stěžejní koncepční dokument o budoucnosti české armády ve vazbě na externí i interní vlivy, který byl v roce 2011 dokončen a publikován, je Bílá kniha o obraně. Bílou knihu schválila vláda svým Usnesením č ) dne 18. května Vzhledem k tomu, že otázky obrany, a to včetně způsobu vynakládání zdrojů z veřejných prostředků k jejímu zajištění, stejně jako problematika postavení ozbrojených sil ve společnosti, jsou záležitostí všech občanů, Bílá kniha v tomto ohledu podporuje informační otevřenost Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Bílá kniha má snahu v širokém spektru vlivů ukazovat cesty, kterými se lze ubírat v době rozsáhlých rozpočtových škrtů. Předmětem dokumentu je identifikace klíčových a nezbytných schopností ozbrojených sil a jejich vazba na majetkové, personální i finanční zdroje. 9

12 Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2011 byly prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 433/2010 Sb., 3) o státním rozpočtu ČR na rok 2011, který kapitole MO stanovil souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů. Důvodem rozpočtových škrtů je především bezprecedentní krize v eurozóně a snaha vlády se této krizi vyhnout snižováním zadlužování a naplňováním konvergenčního programu, tedy plánu na zlepšení hospodaření, který musejí předkládat všechny členské země Evropské unie, jež dosud nepřijaly euro. Přetrvávající nejistota ohledně potenciálních zdrojů využitelných Ministerstvem obrany a razantní pokles tohoto zdrojového rámce od roku 2008 klade výzvu na deklaraci zadání politické reprezentace ohledně politicko - vojenských ambicí. Může být ohrožena kapacita pro plnění mezinárodních závazků České republiky a plnění úkolů na území České republiky v případě krizových situací nevojenského charakteru. Tudíž je nezbytné dlouhodobě přesměrovat zdroje, jimiž ministerstvo disponuje, a soustředit je na podporu klíčových rolí a funkcí ozbrojených sil, a to zejména těch povinných, vyplývajících ze zákonů České republiky a mezinárodních závazků země. V souladu se střednědobou koncepcí působení České republiky v operacích v zahraničí bylo schváleno Usnesení vlády č ) ze dne 6. října 2010, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok Toto usnesení vlády vyjma definování maximálního rámce pro počty osob Ministerstva obrany v jednotlivých zahraničních misích uložilo ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011 ve výši 1, 896 mld. Kč. Skutečné výdaje dosáhly v roce 2011 výše 1,810 mld. Kč. Systémové úspory byly v roce 2011 hledány mimo jiné v rozvoji spolupráce se zahraničními partnery, kteří se potýkají s obdobnými problémy. Zapojování do projektů tzv. sdílení vojenských schopností v rámci iniciativy NATO Smart Defence a EU Pooling and Sharing je jednou z finančně efektivních forem při realizaci požadovaných vojenských schopností. Mezi členskými zeměmi NATO se Česká republika za posledních 10 let v procentuálním vyjádření výdajů na obranu značně propadla ze 7. na 11. místo, kdy 10

13 v roce 2003 byl podíl vojenských výdajů na HDP ve výši 2,06 % a v roce 2011 už pouze 1,22 %. Během posledních let se v důsledku škrtů v rozpočtu a z nich plynoucích odkladů investic nahromadil deficit ve výzbroji, technice a nemovité infrastruktuře. Přehled o rozpočtu schváleném, po změnách a čerpání v oblasti programového financování za roky je znázorněn v následujícím grafickém vyjádření. Porovnání rozpočtu schváleného, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v oblasti programového financování za roky (v mil. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání V oblasti programového financování byl oproti roku 2010 propad přidělených zdrojů nikoliv příliš dramatický, je nutné si však uvědomit, že alokované zdroje do této oblasti byly v roce 2011 použity především ke krytí již uzavřených smluvních vztahů, jako je například pořízení lehkých a kolových obrněných vozidel a pronájem nadzvukových letounů. K uzavření těchto smluvních vztahů však došlo za zcela odlišné představy o vývoji zdrojového rámce pro Ministerstvo obrany. K dalšímu externímu negativnímu vlivu na rozpočet Ministerstva obrany patřila novela zákona č. 235/2004 Sb. 6), o dani z přidané hodnoty, a to z důvodu přechodu povinnosti na Českou republiku hradit základní sazbu DPH za pronájem letounů JAS-39 Gripen splatnou po 1. lednu 2011, a to v objemu 535 mil. Kč. Rovněž v souvislosti s prosazováním mandatorních výdajů do výše max. 50% celkových výdajů kapitoly bylo nezbytné přistoupit i v roce 2011 ke snížení počtů osob, a sice o Z níže uvedeného grafu prezentujícího vývoj počtů osob za poslední 11

14 dekádu je v dlouhodobém horizontu zřejmý pokles počtů osob resortu Ministerstva obrany. V oblasti počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2002 až 2011 k poklesu zaměstnanců o osob, tj. o 32,51 %. Navíc hrozí pro kategorii vojáků, kteří vstoupili do armády v 90. letech, jejich hromadný odchod, protože mají v drtivé většině odsloužen potřebný počet let pro nárok na výsluhový příspěvek. S případným odchodem by pak souvisela následná výplata výsluhových náležitostí, která by se opět promítla do mandatorních výdajů, a to nikoliv pouze krátkodobě. Případným snižováním personálních finančních náležitostí by navíc došlo ke ztrátě konkurenceschopnosti na trhu práce. Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2002 až 2011 je uveden v následujícím grafu. Přehled o počtu zaměstnanců za roky Celkový počet zaměstnanců Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byl stanoven kapitole MO rozpočet výdajů na rok 2011 v celkové výši tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení schváleného rozpočtu o tis. Kč, tj. o 10,2 %. V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo ke snížení rozpočtu po změnách o tis. Kč, tj. o 10,2 %. V roce 2011 se ukazatele schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženého čerpání dostaly hluboko pod úroveň roku V meziročním srovnání mezi roky 2009 a 2011 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu o 12, 106 mld. Kč, u rozpočtu po změnách došlo k poklesu o 10, 508 mld. Kč 12

15 a u dosaženého čerpání došlo k poklesu o 14, 018 mld. Kč. Přehled o vývoji v oblasti stanoveného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2002 až 2011 je uveden v následujícím grafu. Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky (v mil. Kč) Rozpočet stanovený Rozpočet po změnách Čerpání Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2011 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 103,60 % rozpočtu po změnách, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze ve srovnání se základními makroekonomickými ukazateli shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje mil. Kč Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje mil. Kč 2. Celkové příjmy mil. Kč 3. Výsledné saldo mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP od MF mld. Kč)* 1,22 %* 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 155 mld. Kč)* 3,96 %* 6. Index roku 11/10 celkových výdajů kapitoly MO 0,90 13

16 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky je uvedeno v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 2. Poznámka: údaje označené * nebyly do doby zpracování známy, byly zpracovány na základě odhadu zveřejněného Ministerstvem financí 14

17 1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2011 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2011 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 53 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2010 bylo provedeno o 8 úprav schváleného rozpočtu více. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2011 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč, z toho celkové snížení rozpočtu ve výši tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve výši tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO se týkalo navýšení výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací z jiných kapitol státního rozpočtu (10 úprav). Dále byly realizovány úpravy státního rozpočtu kapitoly MO na dotační program Rezidenční místa vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků ve prospěch p.o. ÚVN Praha a p.o. VN Olomouc (7 úprav) a na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany (5 úprav). V oblasti výdajů se jednalo o následující navýšení státního rozpočtu kapitoly MO: převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra) do rozpočtu kapitoly MO na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, 15

18 mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s leteckou přepravou občanů ČR z Japonska postiženého přírodní katastrofou ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na projekt EU Začlenění válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce a projekt Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost v celkové výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí zaměstnanců resortu MO v pozorovatelské misi EU v Gruzii ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro sčítací komisaře na zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na projekt Historie a vojenství v dobových písemnostech a projekt Historie a vojenství v dobovém tisku pro Vojenský historický ústav ve výši tis. Kč, 16

19 převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zahraničích věcí do rozpočtu kapitoly MO jako vratka nevyužitých prostředků spojených s přípravou mezinárodní konference ke 20. výročí rozpuštění Varšavské smlouvy ve výši 373 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha (dále jen ÚVN) na provozní výdaje Krizového transfuzního centra a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra ve výši 300 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR ve výši 250 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením dopravy po dobu trvání stávky v dopravě ve výši 191 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných příspěvkovou organizací ÚVN Praha ve výši 102 tis. Kč. Úpravy, kterými došlo ke snížení státního rozpočtu kapitoly se především týkaly: převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva dopravy, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby žadatelům v zahraničí ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva kultury, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním oficiálních státních aktů konaných v Národním památníku na Vítkově a u Hrobu neznámého 17

20 vojína v celkové výši tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s přípravou mezinárodní konference ke 20. výročí rozpuštění Varšavské smlouvy v celkové výši 750 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vratku nevyčerpané systémové investiční dotace, která byla určena na sportovní reprezentaci v celkové výši 450 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajišťováním leteckých činností a s tím spojených organizačně technických ujednání ve výši 120 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které byly určeny pro ÚVN Praha v rámci dotačního programu Rezidenční místa vratka nespotřebovaných peněžních prostředků ve výši 14 tis. Kč. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2011 byla ze strany Ministerstva financí provedena jedna úprava: navýšení peněžních prostředků na příjmech kapitoly MO, které byly určeny na spolufinancování projektu z prostředků EU Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši tis. Kč. 18

21 1.3. REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování programů bezpečnostních investic NATO. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2008 až 2011 (k příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh zdroje/rok Úspory rozpočtových prostředků Prostředky ze zahraničí a peněžité dary Prostředky z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO Celkem K byl počáteční stav rezervního fondu tis. Kč, z toho: a) prostředky ze zahraničí (účelově vymezené) tis. Kč, b) nepoužité peněžité dary (účelově vymezené) tis. Kč, c) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. V roce 2011 činily příjmy tohoto fondu celkem tis. Kč, z toho příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč, z toho příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč. Prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na stanovený účel ve výši tis. Kč a přijaté účelové peněžité dary ve výši tis. Kč. V meziročním srovnání s rokem 2010 došlo k navýšení celkových příjmů na tomto fondu o tis. Kč (tj. o 5,54 %), a to zejména vlivem navýšení příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši tis. Kč (tj. o 49,79 %) a příjmů z účelových peněžitých darů o tis. Kč (tj. o 427,24 %). 19

22 U příjmů ze zahraničí došlo ke snížení příjmů o tis. Kč (tj. o 94,02%), především z důvodu změn účtování prostředků přijatých od NATO, které nebyly vyčerpány a ve výši tis. Kč, byly převedeny z rezervního fondu do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2012 viz kapitola 1.4. V roce 2011 bylo do příjmů rezervního fondu na nezajištěných prostředků zapojeno celkem tis. Kč. Z toho příjmy : úhradu rozpočtově a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů ve výši tis. Kč, v tom: - NATO tis. Kč, - program Erasmus 999 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje prostředky ze zahraničí tis. Kč, - peněžité dary tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku ve výši tis. Kč. Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu do oblasti programů reprodukce majetku. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno v části V hodnoceném období byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši tis. Kč, z toho: a) z prostředků ze zahraničí ve výši tis. Kč, v tom: - NATO tis. Kč, - program Erasmus 999 tis. Kč, - ostatní běžné výdaje prostředky ze zahraničí tis. Kč, - peněžité dary tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku ve výši tis. Kč, 20

23 c) použité jiným způsobem vrácené poskytovateli ve výši tis. Kč, v tom: - peněžité dary 3 tis. Kč, - prostředky ze zahraničí tis. Kč, - prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k navýšení použití prostředků z tohoto fondu celkem o tis. Kč (tj. o 149,71 %), a to zejména vlivem použití prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o tis. Kč (tj. o 356,00 %). Došlo ke snížení použití prostředků z peněžitých darů o tis. Kč (tj. o 46,45 %). Do roku 2012 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. 21

24 1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010 V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly vypočteny k nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč v tomto členění: l. Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, (z toho z roku 2010 nároky z nespotřebovaných výdajů 2 tis. Kč), Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu celkem Modernizace komunikační infrastruktury MO Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO Zvyšování schopoností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21. století Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury AČR Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace vrtulníkového letectva Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy - transfer z MŠMT 8 celkem

25 c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, z toho: (z roku 2010 institucionální nároky z nespotřebovaných výdajů tis. Kč), účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, d) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi EU v Gruzii ve výši 19 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč V roce 2011 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010, které byly zanesené do evidence v roce 2011v celkové výši tis Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: (snížené o částky nároků, které v roce 2011 skončily ve výši 182 tis. Kč, z toho financované z národních prostředků 54 tis. Kč a předfinancované z prostředků EU 128 tis. Kč), financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky číslo určené na název programu překročení programu programy, rozpočtu celkem které výdajů skončily Modernizace komunikační infrastruktury Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení lehkých obrněných vozidel

26 číslo programu název programu (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebpvaných výdajů o částky překročení rozpočtu výdajů určené na programy, které skončily celkem Zvyšování schopností vojáka 21. století Rozvoj vojenského zpravodajství Výstavba a rekonstrukce infrastruktury AČR Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Rozvoj pozemních sil Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace vrtulníkového letectva Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy - transfer z MŠMT Celkem c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, (v tom snížení o programy, které OSS již nepoužije tis. Kč), institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, (v tom snížení o programy, které OSS již nepoužije 21 tis. Kč), d) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy (dále jen VPS) na pozorovatelskou misi EU v Gruzii ve výši 3 tis. Kč. (v tom snížení o částky, u kterých pominul účel rozpočtování 3 tis. Kč). 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho na překročení výdajů v oblasti: platů tis. Kč, ostatních plateb za provedenou práci tis. Kč, pojistného placeného zaměstnavatelem 830 tis. Kč, přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb 258 tis. Kč, ostatních rozpočtově nezajištěných běžných výdajů tis. Kč. 24

27 Z výše uvedených nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2010 bylo v roce 2011 použito celkem tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč. Přehled jednotlivých programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem % výdajů k překročení rozpočtu převod zůstatku do roku 2012 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO ,00 0 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení , Pořízení lehkých obrněných vozidel , Zvyšování schopností vojáka 21. století , Rozvoj vojenského zpravodajství , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury AČR ,00 0 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO , Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO , Rozvoj pozemních sil , Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část , Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení , Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil , Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO , Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry , Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel , Celkem , c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, z toho: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč. Na základě návrhu Rady pro výzkum a vývoj (čj /11 v části III.C ze dne ) bylo usnesením vlády ČR č ) ze dne rozhodnuto o změně využití nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO ve výši tis. Kč (v období 25

28 roku 2011, 2012 a výhledově až do roku 2014) z oblasti institucionální podpory ve prospěch účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) název oblasti překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem převod zůstatku do roku 2012 platy ostatní platby za provedenou práci (zvláštní příplatek v zahraničí a odstupné) pojistné placené zaměstnavatelem příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ostatní neinvestiční výdaje z toho např. nákup materiálu (drobný hmotný majetek, munice) nákup vody paliv a energie nákup služeb ostatní nákupy neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím Celkem Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2010 nebyly použity v celkové výši tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU ve výši tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků tis. Kč, předfinancované z prostředků EU tis. Kč, b) na programy reprodukce majetku podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši tis. Kč, c) na programy výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, institucionální programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, d) účelově určené z kapitoly VPS na pozorovatelskou misi v Gruzii 15 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje ve výši 172 tis. Kč. 26

29 Nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2011 V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2011 částku tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: - financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, - spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii tis. Kč, sociální dávky tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2010 ve výši tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU tis. Kč, v tom: - financované z národních peněžních prostředků tis. Kč, - spolufinancované z prostředků EU tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii 15 tis. Kč, 2. Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2010 ve výši 172 tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 134 tis. Kč. 27

30 Přehled o zůstatku nevyčerpaných peněžních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO k podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) v částce tis. Kč podle výdajových bloků je uveden v následující tabulce: Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji k pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů A B C D E F (v tis. Kč) Blok činnost AČR státní správa a samospráva v působnosti MO ostatní organizační složky MO dávky důchodového pojištění ostatní sociální dávky sportovní reprezentace Celkem Profilující výdaje Na jejichž provedení dostává ČR penežní prostředky nebo jejich část od EU (ř ) v tom: výdaje, které jsou financováné z národních peněžních prostředků výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU Na jejichž provedení dostává ČR penežní prostředky od NATO Na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel Na výzkum a vývoj Účelové určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel Sociální dávky Neprofilující výdaje C E L K E M V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly k vypočteny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši tis. Kč, v tomto členění: 1) Profilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od Evropské unie z toho výdaje: tis. Kč, financované z národní peněžních prostředků tis. Kč, spolufinancované z prostředků Evropské unie tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO tis. Kč, c) na programy podle 13, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) tis. Kč, z toho: 28

31 zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, výdaje rozpočtu na programy reprodukce majetku tis. Kč, d) výzkum, vývoj a inovace tis. Kč, z toho: zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, výdaje rozpočtu na programy výzkumu, vývoje a inovací tis. Kč, e) účelové výdaje podle 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) poskytnuté z kapitoly VPS na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 2) Neprofilující výdaje ve výši tis. Kč z toho: tis. Kč. zůstatek nepoužitých NNV z roku tis. Kč, ostatní neprofilující výdaje rozpočtu tis. Kč, nepoužité výdaje z pojistných událostí 134 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. 2) překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, mají od roku 2008, kdy byly po novele citovaného zákona zavedeny, klesající tendenci. Tento trend vyplývá jednak ze snižujícího se rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých letech, tak také ze skutečnosti, že peněžní prostředky jsou efektivněji využívány a jejich nedočerpání, ze kterého jsou nároky z nespotřebovaných výdajů vypočteny, je nižší, což dokládá následující graf. Porovnání nároků z nespotřebovaných výdajů v jednotlivých letech: Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. roku (v tis. Kč)

32 1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU grafu: Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2008 až 2011 je uveden v následujícím Porovnání příjmů za období (v tis. Kč) Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové * Příjmy celkem * nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery Zákonem č. 433/2010 Sb. 3) byly pro kapitolu MO na rok 2011 stanoveny příjmy v celkové výši tis. Kč. V hodnoceném období byla ze strany MF provedena 1 úprava závazného ukazatele příjmů státního rozpočtu kapitoly MO, která v souhrnném saldovém vyjádření představuje zvýšení příjmů rozpočtu o tis. Kč. Jednalo se o převod prostředků z kapitoly 312 Národní fond MF na zabezpečení výdajů krytých z prostředků EU na projekt Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO byly uvedeným opatřením upraveny na částku tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 143,98 % a dosáhly výše tis. Kč, z toho samostatná OSS Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti v celkové výši tis. Kč. Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů je uveden v následující tabulce: 30

33 (v tis. Kč) Stanovené Upravené Plnění příjmů % plnění příjmy příjmy Daňové příjmy ,73 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , ,53 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,32 Celkem ,98 Porovnání plnění příjmů s rokem 2010 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Plnění příjmů rozdíl ( ) Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Celkem Při srovnání plnění příjmů za roky bylo vyšší plnění v roce 2008 a 2009 ovlivněno povoleným překročením rozpočtu, kdy v těchto letech se do příjmů započítával převod mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu. Od roku 2010 došlo ke snížení z výše uvedeného důvodu. Proti roku 2010 byly příjmy v roce 2011 vyšší zejména z důvodu vyššího plnění v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů, a to o tis. Kč. Naopak příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 31

34 zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění byly ve srovnání s rokem 2010 nižší o tis. Kč, a to z důvodu snížení počtu zaměstnanců. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2011 ovlivněno zejména nižšími příjmy souvisejícími s povoleným překročením rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů kapitoly MO, a to: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary v celkové výši tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů, v tom: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši tis. Kč, prostředky poskytnuté z NATO ve výši tis. Kč, prostředky na komunitární program Erasmus ve výši 999 tis. Kč. b) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, v celkové výši tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku, c) prostředky poskytnuté od NATO v celkové výši tis. Kč určené na realizaci financování NSIP - programů a ostatních běžných výdajů souvisejících s plněním smluv. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění za pojistné události k úhradě vzniklých škod v celkové výši tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů DANĚ A DAŇOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ Závazný ukazatel Daňové příjmy ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2011 celkem tis. Kč a byl splněn na 89,73 %. Na nižším plnění proti roku 2010 o tis. Kč se podílely poplatky a odvody z oblasti životního prostředí o tis. Kč (v tom zejména poplatky za uložení odpadů tis. Kč) a správní poplatky byly nižší o 26 tis. Kč. 32

35 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2011 částky tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance vojáka z povolání činí 8,08 tis. Kč) a ukazatel byl splněn na 93,53 %. Z toho u: závazného ukazatele příjmu z pojistného na důchodové pojištění ve výši tis. Kč bylo v roce 2011 přijato tis. Kč, z toho na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele tis. Kč a na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 7,18 tis. Kč), závazného ukazatele příjmů na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč bylo v roce 2011 přijato celkem tis. Kč, z toho příjmů na nemocenské pojištění tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,59 tis. Kč) a příjmů na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč (průměrná výše příjmů připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,31 tis. Kč). K 31. prosinci 2011 bylo přijato vyměřené penále ve výši 3 tis. Kč v rámci sankčních plateb spojených s výběrem pojistného NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven na tis. Kč. V roce 2011 dosáhl částky tis. Kč a byl splněn na 525,32 %. Na plnění těchto příjmů se podílely zejména: příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na financování programů reprodukce majetku ( tis. Kč), přijaté transfery ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP ( tis. Kč), 33

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 a Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2014 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky třída R O Z P O Č E T 012.2014 % Index seskupe podsesk.

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Období: 012.2014 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2014

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 V Praze dne 24. listopadu 2011 Sp. zn.: 240/11-NKU45/117/11 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (k sněmovnímu tisku č. 516) předkládané v souladu s ustanovením

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2008 Sb. Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu (1) Základní formuláře č.1/1 a č. 1/2 A. Základní formuláře a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XARZL čj. MSMT-16620/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příjmy celkem 60 Výdaje celkem 393 023 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 229 z toho: platy

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL Obsah: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více