Město Vrchlabí Rada města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola (od bodu č. 4), JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Navržený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Ceny vodného a stočného 3. Změna ceníku služeb městské knihovny 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 10. Bytové záležitosti 11. Veřejnosprávní kontroly 12. Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/ Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení 14. Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. 15. Činnost komisí 16. Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice 18. Tříděný odpad 19. Pojištění mobiliáře klášterního kostela 20. Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí 21. Zámecká vyřazení ze sítě komunikací 22. Majetky darování hasičům 23. Divadelní klub 24. Přesun dotace na provoz zimního stadionu 25. Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy 26. Použití znaku města Hlasování o navrženém programu schůze: Rada města schválila navržený program jednání. (Pro 6, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace. 2. Ceny vodného a stočného Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje nové ceny vodného a stočného platné od 1.ledna 2012 v této výši: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 27,82 Kč 31,71 Kč Stočné 29,49 Kč 33,62 Kč Celkem 57,31 Kč 65,33 Kč ze současných cen: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 26,75 Kč 29,43 Kč Stočné 27,66 Kč 30,43 Kč Celkem 54,41 Kč 59,86 Kč RM, ve smyslu ust. čl. IV Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu OS 2003/5 ve znění dodatku č.1, stanovuje pevné nájemné a variabilní nájemné za 1 m3 dodané pitné vody a za 1 m3 odvedené odpadní vody na rok 2011: Pevné nájemné Variabilní nájemné (6,0,0) (k vyřízení FO) Kč / rok, 1,59 Kč/ 1 m3 dodané pitné vody, 14,00 Kč/ 1 m3 odvedené odpadní vody. 3. Změna ceníku služeb městské knihovny Viz příloha č. 3a 3b RM schvaluje ceník placených služeb v městské knihovně dle návrhu s účinností od (6,0,0) (k vyřízení MK) 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na období Viz příloha č. 4a 4r, viz příloha č. 5a 5t RM schvaluje plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na roky dle příloh. (k vyřízení ŽP) Strana 2 (celkem 12)

3 5. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání Viz příloha č. 6a 6m RM se seznámila s upraveným zadáním Změny územního plánu města Vrchlabí č.2 a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu města Vrchlabí. 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn Viz příloha č. 7a 7aj RM posoudila jednotlivé návrhy v rámci Změny územního plánu města Vrchlabí č.4 takto: 1. Z4 I) Schoberová Jana 2. Z4 II) Fajmonová Martina, Ing. 3. Z4 III) Nejedlý Aleš, Ing. 4. Z4 IV) Jebavý Leoš 5. Z4 V) Zdeněk Lubomír Nedoporučuje 6. Z4 VI) Erben Martin 7. Z4 VII) Snowhill, a.s. 8. Z4 VIII) Město Vrchlabí ul. Českých Bratří RM doporučuje požadovat po navrhovatelích změn ÚP v rámci změny ÚP města Vrchlabí č. 4 úplnou úhradu nákladů na její zpracování a na mapové podklady, jejichž výše pro jednotlivého navrhovatele bude stanovena podílem celkové ceny za pořízení změny ÚP města Vrchlabí č.4. a počtu navrhovatelů, a která musí být uhrazena na účet města Vrchlabí před uzavřením smlouvy se zpracovatelem této změny. Strana č. 3

4 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží Viz příloha č. 8a 8e RM souhlasí s výběrem poplatku za vjezd na autobusové nádraží i u autobusů, které zabezpečují závazek veřejné služby od RM neschvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností KAD, kterým se nájemci umožňuje využití veškerého prostoru autobusového nádraží k pronájmu reklamních ploch a zrušení plateb nájemce za pronájem reklamní plochy. RM souhlasí s úpravou cen jízdného MHD Vrchlabí dle varianty c), tj. zastávka Vrchlabí, rozc. Strážné bude přesunuta do zóny Vrchlabí a zvýšení cen na 12 Kč se bude týkat pouze zastávek Herlíkovice a Herlíkovice, internát Tento přesun je platný pro MHD i pro příměstské linky v systému IREDO. 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 9a 9c 1) Lokalita čp. 40 v Hoř. Vrchlabí RM schvaluje pronájem pozemků p. p.č. 10/1, 10/2 a par.č. stav. 98 (celkem 660 m 2 ) v kat. ú. Hoř. Vrchlabí dle ceníku B3 panu Ing. Miloslavu Vališkovi V případě prořezu náletových dřevin, je nezbytný předchozí souhlas vlastníka pozemku. 2) Pronájem prostor v čp. 8 (Radnice) a čp. 1 (Zámek) ve Vrchlabí pro potřeby zřízení místa soc. podpory pro ČR Úřad práce v Trutnově, IČ: RM schvaluje pronájem kanceláře č v Krkonošské čp. 8 a kanceláře č v Zámku čp. 1 od ) Zřízení práva věcného břemene po akci ČHL, v rozsahu již uzavřených smluv o smlouvě budoucí a dle rozhodnutí RM ze dne (bod. 40/12.RM) RM schvaluje zřízení VB: 3.1) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (spoluvlastníci: Miloslav Kebrle, Zdeňka Korbelářová, dědicové po paní Věře Kebrlové, Lenka Barešová, Lenka Charvátová) (lokalita č.1, Vrchlabí) nebo rovnou jednat o odkoupení části pozemku, který je pozemkem pod komunikací 3.2) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (Jan Safín*), LV č (Mgr. Daniel Kučera), LV č (PF ČR, IČ: ), LV č.1381 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22, Vejsplachy-Vrchlabí) * dle smlouvy o smlouvě budoucí bude řešeno směnou pozemků 3.3) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (obec Dolní Branná, IČ: ), LV č. 608 (Lesy ČR, s.p., IČ: ), LV č.348 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22/ii, Dolní Branná) Strana č. 4

5 3.4) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č. 654 (Viktor Bobák), LV č (František Chládek), LV č.512 (Ludmila a Zdeněk Kynčlovi), LV č (Miroslava a Milan Krausovi), LV č (Alois Jorda), LV č. 638 (Soňa a Jindřich Pacholíkovi) a LV č (Libuše Lahrová, Eliška Stínilová, Ing. Petr Radek, Mgr. Magda Kumprechtová, Mgr. Lenka Chaloupková) (lokalita č.3, Vápenická ulice ve Vrchlabí) 4) Lokalita Pražská v kat. ú. Podhůří-Harta RM souhlasí a předkládá ZM ke schválení vykoupení pozemků od PF ČR: část pozemku p.p.č. 930/13 díl a o výměře 17 m 2 a část pozemku p.p.č. 930/14 díl b o výměře 2 m 2 v kat. ú. Podhůří-Harta, nově dle GP č /2011 se bude jednat o p.p.č. 930/20 o výměře 19 m 2 v kat. ú. pozemek je součástí pravomocného územního rozhodnutí čj. SÚ/6210/ ze dne chodník v ulici Pražská ve Vrchlabí 5) Lokalita Za Řekou v kat. ú. Hořejším Vrchlabí RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (koupě pozemku pod komunikací p.p.č v kat. ú. Hořejší Vrchlabí byla již schválena ZM dne ). 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 9a 9d 1) Lokalita ul. A. Jiráska v kat. ú. Vrchlabí RM souhlasí s prodejem objektu čp. 621 na par.č. stav. 842 v části obce Vrchlabí a pozemků: par.č. stav. 842 a p.p.č. 516/3 v kat. ú. Vrchlabí do podílového spoluvlastnictví nájemníků a vybraného zájemce o volný podíl RM souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí pro nájemníky, kteří mají o koupi zájem a respektují podmínky prodeje. podíl 181/1000..nabídková cena 837 tis. Kč (paní Drášilová,paní Krátká) podíl 179/1000..nabídková cena 828 tis. Kč (manž. Chvalinovi) podíl 135/1000..nabídková cena 621 tis. Kč (paní Kudrnovská) podíl 131/1000..nabídková cena 605 tis. Kč (manž. Tichý) RM souhlasí se zveřejněním nabídky na prodej volných podílů: samostatné nabídky podíl 48/1000..nabídková cena 350 tis. Kč (po paní Charvátové) podíl 145/1000..nabídková cena tis. Kč (po paní Matouškové) a zároveň podíl společný 193/1000. nabídková cena tis. Kč s tím, že z důvodu urychlení prodeje město preferuje prodej společného podílu. 2) Lokalita LK ve Vrchlabí RM nesouhlasí s pronájmem nebo prodejem požadovaného pozemku v kat. ú. Podhůří- Harta (p.p.č. 472/1 nebo p.p.č. 906/67 a část par. č. stav. 993) dle žádosti manželů Pacákových. Strana č. 5

6 3) Vyhrazené parkovací místo RM souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro paní Ing. P. Holubcovou 4) Prodej domu čp. 146 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí RM požaduje zopakovat nabídku na prodej nemovitostí dle původní nabídky ze dne ) Žádost společnosti SKI areál Bubákov s.r.o. umístění 2 reklamních zařízení (bude doplněno) RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 1258/18 v k. ú. Hořejší Vrchlabí pro sezónní umístění 2 ks reklamních zařízení do za ½ běžné ceny dle OZV s rozvazovací podmínkou veřejný zájem při rozvoji území. 6) Lokalita Nádražní 100 RM souhlasí s poskytnutím termínu společnosti ITTREND s.r.o. pro vyrovnání závazků z pronájmu nebytových prostor do ) Plot ulice Komenského reklama RM souhlasí s umístěním reklamního panelu na plotě MŠ Komenského Františku Krejčímu, IČ (bufet pod Liščákem) 8) Nádražní pronájem garáže RM souhlasí s pronájmem garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí panu Martinu Pospíšilovi od do pro prodej vánočních stromků za jednorázovou platbu 500,- Kč. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí. 9) Lokalita Vejsplachy Viz též příloha č. 9e RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy OS 2009/1 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne na pronájem areálu Vejsplachy s panem M. Gerstmanem dle přiloženého dodatku č. 3 (zpřesněná definice pro zápočet investic). 10) Tuba věcné břemeno ČEZ RM souhlasí se zřízením věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. dle GP /2010 na pozemcích p. p. č. 373/2, 1719/1 a 1902 v kat. ú. Vrchlabí dle běžných podmínek města Vrchlabí. Strana č. 6

7 11) Lokalita ul. P.J. Šafaříka RM souhlasí s pronájmem objektu bez ev. č. na p. č. stav v kat. ú. Vrchlabí (garáž) paní Libuši Volfové za běžných podmínek. 10.Bytové záležitosti Viz příloha č. 9a 9d 1) RM pro účely výpočtu nájemného v městských bytech od bere na vědomí a souhlasí s tím, že Město bude dále využívat termíny ze zrušeného zákona č. 107/2006 Sb. s doplňkem takto byt se sníženou kvalitou je byt: bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství s ústředním vytápěním bez základního příslušenství základní příslušenství je: koupelna, koupelnový nebo sprchový kout a splachovací záchod základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu ústřední topení je: vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rod. domě s jedním bytem jiné elektrické či plynové vytápění Ostatní byty jsou pak v režimu byt základní kvality Doplněk: v kuchyni do 12 m 2 nemusí být samostatné topidlo 2) RM souhlasí se zveřejněním: BJ (1+2) č. 2/1.np. Jos. Šíra čp. 380, VR nabídka za 20. tis. + složení kauce. Nájemník v bytě zanechal vybavení, o kterém by chtěl s novým nájemcem jednat (samostatné fin. vyrovnání) BJ (1+2) č.2/1.np. Krkonošská čp. 22, VR nabídka za 100 tis. Kč + složení kauce (bezbarierový byt s imob. rampou) 3) RM souhlasí s přidělením BJ č.3 (1+2)/2.np. P.J. Šafaříka 840, Vrchlabí paní Petře Matouškové. Souhlas s přidělením, pokud zájemkyně bude respektovat běžné podmínky pronájmu (včetně složení kauce Kč) a o případné úpravě bytu uzavře s BP běžnou smlouvu buď o darování nároku za zhodnocení nájemníkem, nebo dohodu o splácení případné investice provedené pronajímatelem. 4) RM souhlasí s vrácením kauce paní Boženě Jiroušové (nájemkyně musela opustit byt v čp. 122, který je určen k demolici). Strana č. 7

8 11.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 10a 10b, viz příloha č. 11a 11b, viz příloha č.12a 12b, viz příloha č. 13a 13b, viz příloha č. 14a 14b, viz příloha č. 15a 15b, viz příloha č. 16a 16b RM bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Městské vodovody a kanalizace, Služby města Vrchlabí, Bytový podnik Vrchlabí a Kulturní dům Střelnice a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v závěrech kontrol a podat o tom písemnou zprávu. RM ukládá vedoucí finančního odboru předložit na příští jednání RM výši průměrných mzdových nákladů za roky 2009, 2010 a 2011 na jednoho zaměstnance v příspěvkových organizacích Bytový podnik, Služby města Vrchlabí a Městské vodovody a kanalizace v členění hrubá mzda + příplatky + odměny pro ředitele, THP a dělníky s uvedením jednotlivých pracovních pozic, zařazených do THP a dělníků. (k vyřízení FO, BP, SMV, MěVaK) RM bere na vědomí protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté v roce RM bere na vědomí protokol o výsledku předběžné veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu z grantového programu města Vrchlabí. RM bere na vědomí protokol o výsledku následné řídící kontroly finančního odboru v oblasti agendy místních poplatků. 12.Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 Viz příloha č. 17a 17y, viz příloha č. 18a 18n, viz příloha č. 19a 19l, viz příloha č. 20a 20f, viz příloha č. 21a 21i RM bere na vědomí výroční zprávy ZŠ nám. Míru, ZŠ ul. Školní, ZŠ ul. Horská a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011 dle příloh. RM bere na vědomí plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 dle přílohy. 13.Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení Viz příloha č. 22a RM rozhodnutí odkládá, protože nařízení vlády, kterými se stanoví nové tarify, dosud nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. (k vyřízení ŠO) 14.Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. Viz příloha č. 23a 23e Strana č. 8

9 RM souhlasí s použitím příspěvku města na čerpání potřeby grantu Peníze školám s tím, že po připsání zbývající částky budou závazky vyrovnány. (k vyřízení ŠO) 15.Činnost komisí Komise majetková a bytová Viz příloha č. 9a 9c RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise výstavby a rozvoje Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. 16.Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Viz příloha č. 25 RM schvaluje zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne za podmínky, že bude zajištěna základní činnost úřadu a bude zajištěna činnost podatelny v době od 8 do 14 hodin. (k vyřízení TAJ) 17.Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice Viz příloha č 26 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z položky propagace města. Dušanu Vodnárkovi na realizaci regionální učebnice. (k vyřízení KST, FO) 18.Tříděný odpad Viz příloha č. 27a 27e Závěr: RM ruší zadání veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci tříděného komunálního odpadu na rok 2012 ze dne a schvaluje zadání veřejné zakázky na toto plnění na dobu šest let, zároveň ukládá příspěvkové organizaci Služby města Vrchlabí ve lhůtě 90 dnů zpracovat a předložit projekt na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu Strana č. 9

10 RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu od 1.ledna 2012 na dobu nezbytně nutnou s dosavadním dodavatelem této služby (k vyřízení KST, ŽP, SMV) 19.Pojištění mobiliáře klášterního kostela Viz příloha č. 28 Závěr: RM schvaluje doplnění pojistné smlouvy o pojištění mobiliáře klášterního kostela sv. Augustina dle první části návrhu živelné nebezpečí a požaduje upravenou nabídku na pojištění proti vandalismu a odcizení. 20.Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí Viz příloha č. 29 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TJ SVS Krkonoše, Fügnerova 1288, Vrchlabí, IČ: na údržbu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2011/2012 s maximálním rozsahem plnění 200 tis. Kč (TJ SVS není plátcem DPH). RM deleguje na starostu města sjednání ostatních smluvních podmínek shora uvedené smlouvy. (k vyřízení KST) 21.Zámecká vyřazení ze sítě komunikací Viz příloha č. 30a 30 b RM a) schvaluje vyřazení pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, z kategorie místní komunikace b) bere na vědomí, že pozemek p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, bude nadále veden jako veřejně přístupná účelová komunikace c) schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit Správě KRNAP část pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, vymezený prodloužením hranice s pozemky parc.č. st. 4/1 a p.parc.č. 2656/2, vše k.ú. Vrchlabí (k vyřízení KST) 22.Darování majetku dobrovolným hasičům Viz příloha č. 31a 31c RM doporučuje ZM schválit darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 31b Sboru dobrovolných hasičů vrchlabí III., se sídlem Lipová 15, Vrchlabí Podhůří, IČ Strana č. 10

11 RM schvaluje darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 2 organizaci Česká republika Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové, IČ (k vyřízení FO) 23. Divadelní klub Viz příloha č. 32a 32b RM mění a doplňuje bod 30 usnesení ze svého 51. zasedání konaného dne takto: : 1) schvaluje odepisování technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí (divadelní klub) v rozsahu definovaném kolaudačním souhlasem sužíváním stavby vydaným Městským úřadem Vrchlabí stavebním úřadem pod čj. SÚ/199+94/ ze dne nájemcem objektu společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: ) schvaluje nájemné za užívání objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí po dobu odepisování technického zhodnocení dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 10 tis. Kč + DPH dle platných předpisů ročně 3) podmiňuje změnu obsahu dosavadního smluvního vztahu se společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: závazkem bezúplatného převodu technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí dle bodu 1) tohoto usnesení a vybavovacích předmětů na město Vrchlabí, a to ke dni uplynutí 10 let trvání nájmu 4) deleguje sjednání dalšího obsahu nájemní smlouvy na starostu města (k vyřízení KST, FO) 24.Přesun dotace na provoz zimního stadionu Viz příloha č. 33a 33b RM schvaluje v souladu s ustanovením smlouvy č. 13/2011-ZM/4 přesun části dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti HC Stadion vrchlabí s.r.o., Krkonošská 186, Vrchlabí, IČ na provoz zimního stadionu z roku 2011 na rok (k vyřízení KSt, FO) 25.Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy Viz příloha č. 34a 34f RM schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitosti umístění a péče o odchycené psy s p. Martinem Antonínem, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem, IČ: , dle návrhu. (k vyřízení MP) Strana č. 11

12 26.Použití znaku města Viz příloha č. 35 RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí na propagačních materiálech srazu Peugeot Clubu ČR v rámci pořádání 35. srazu Peugeot Clubu ve dnech (k vyřízení KSt) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka v.r. starosta města Alfred Plašil v.r. místostarosta města Strana č. 12

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více