Město Vrchlabí Rada města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola (od bodu č. 4), JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Navržený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Ceny vodného a stočného 3. Změna ceníku služeb městské knihovny 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 10. Bytové záležitosti 11. Veřejnosprávní kontroly 12. Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/ Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení 14. Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. 15. Činnost komisí 16. Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice 18. Tříděný odpad 19. Pojištění mobiliáře klášterního kostela 20. Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí 21. Zámecká vyřazení ze sítě komunikací 22. Majetky darování hasičům 23. Divadelní klub 24. Přesun dotace na provoz zimního stadionu 25. Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy 26. Použití znaku města Hlasování o navrženém programu schůze: Rada města schválila navržený program jednání. (Pro 6, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace. 2. Ceny vodného a stočného Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje nové ceny vodného a stočného platné od 1.ledna 2012 v této výši: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 27,82 Kč 31,71 Kč Stočné 29,49 Kč 33,62 Kč Celkem 57,31 Kč 65,33 Kč ze současných cen: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 26,75 Kč 29,43 Kč Stočné 27,66 Kč 30,43 Kč Celkem 54,41 Kč 59,86 Kč RM, ve smyslu ust. čl. IV Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu OS 2003/5 ve znění dodatku č.1, stanovuje pevné nájemné a variabilní nájemné za 1 m3 dodané pitné vody a za 1 m3 odvedené odpadní vody na rok 2011: Pevné nájemné Variabilní nájemné (6,0,0) (k vyřízení FO) Kč / rok, 1,59 Kč/ 1 m3 dodané pitné vody, 14,00 Kč/ 1 m3 odvedené odpadní vody. 3. Změna ceníku služeb městské knihovny Viz příloha č. 3a 3b RM schvaluje ceník placených služeb v městské knihovně dle návrhu s účinností od (6,0,0) (k vyřízení MK) 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na období Viz příloha č. 4a 4r, viz příloha č. 5a 5t RM schvaluje plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na roky dle příloh. (k vyřízení ŽP) Strana 2 (celkem 12)

3 5. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání Viz příloha č. 6a 6m RM se seznámila s upraveným zadáním Změny územního plánu města Vrchlabí č.2 a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu města Vrchlabí. 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn Viz příloha č. 7a 7aj RM posoudila jednotlivé návrhy v rámci Změny územního plánu města Vrchlabí č.4 takto: 1. Z4 I) Schoberová Jana 2. Z4 II) Fajmonová Martina, Ing. 3. Z4 III) Nejedlý Aleš, Ing. 4. Z4 IV) Jebavý Leoš 5. Z4 V) Zdeněk Lubomír Nedoporučuje 6. Z4 VI) Erben Martin 7. Z4 VII) Snowhill, a.s. 8. Z4 VIII) Město Vrchlabí ul. Českých Bratří RM doporučuje požadovat po navrhovatelích změn ÚP v rámci změny ÚP města Vrchlabí č. 4 úplnou úhradu nákladů na její zpracování a na mapové podklady, jejichž výše pro jednotlivého navrhovatele bude stanovena podílem celkové ceny za pořízení změny ÚP města Vrchlabí č.4. a počtu navrhovatelů, a která musí být uhrazena na účet města Vrchlabí před uzavřením smlouvy se zpracovatelem této změny. Strana č. 3

4 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží Viz příloha č. 8a 8e RM souhlasí s výběrem poplatku za vjezd na autobusové nádraží i u autobusů, které zabezpečují závazek veřejné služby od RM neschvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností KAD, kterým se nájemci umožňuje využití veškerého prostoru autobusového nádraží k pronájmu reklamních ploch a zrušení plateb nájemce za pronájem reklamní plochy. RM souhlasí s úpravou cen jízdného MHD Vrchlabí dle varianty c), tj. zastávka Vrchlabí, rozc. Strážné bude přesunuta do zóny Vrchlabí a zvýšení cen na 12 Kč se bude týkat pouze zastávek Herlíkovice a Herlíkovice, internát Tento přesun je platný pro MHD i pro příměstské linky v systému IREDO. 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 9a 9c 1) Lokalita čp. 40 v Hoř. Vrchlabí RM schvaluje pronájem pozemků p. p.č. 10/1, 10/2 a par.č. stav. 98 (celkem 660 m 2 ) v kat. ú. Hoř. Vrchlabí dle ceníku B3 panu Ing. Miloslavu Vališkovi V případě prořezu náletových dřevin, je nezbytný předchozí souhlas vlastníka pozemku. 2) Pronájem prostor v čp. 8 (Radnice) a čp. 1 (Zámek) ve Vrchlabí pro potřeby zřízení místa soc. podpory pro ČR Úřad práce v Trutnově, IČ: RM schvaluje pronájem kanceláře č v Krkonošské čp. 8 a kanceláře č v Zámku čp. 1 od ) Zřízení práva věcného břemene po akci ČHL, v rozsahu již uzavřených smluv o smlouvě budoucí a dle rozhodnutí RM ze dne (bod. 40/12.RM) RM schvaluje zřízení VB: 3.1) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (spoluvlastníci: Miloslav Kebrle, Zdeňka Korbelářová, dědicové po paní Věře Kebrlové, Lenka Barešová, Lenka Charvátová) (lokalita č.1, Vrchlabí) nebo rovnou jednat o odkoupení části pozemku, který je pozemkem pod komunikací 3.2) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (Jan Safín*), LV č (Mgr. Daniel Kučera), LV č (PF ČR, IČ: ), LV č.1381 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22, Vejsplachy-Vrchlabí) * dle smlouvy o smlouvě budoucí bude řešeno směnou pozemků 3.3) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (obec Dolní Branná, IČ: ), LV č. 608 (Lesy ČR, s.p., IČ: ), LV č.348 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22/ii, Dolní Branná) Strana č. 4

5 3.4) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č. 654 (Viktor Bobák), LV č (František Chládek), LV č.512 (Ludmila a Zdeněk Kynčlovi), LV č (Miroslava a Milan Krausovi), LV č (Alois Jorda), LV č. 638 (Soňa a Jindřich Pacholíkovi) a LV č (Libuše Lahrová, Eliška Stínilová, Ing. Petr Radek, Mgr. Magda Kumprechtová, Mgr. Lenka Chaloupková) (lokalita č.3, Vápenická ulice ve Vrchlabí) 4) Lokalita Pražská v kat. ú. Podhůří-Harta RM souhlasí a předkládá ZM ke schválení vykoupení pozemků od PF ČR: část pozemku p.p.č. 930/13 díl a o výměře 17 m 2 a část pozemku p.p.č. 930/14 díl b o výměře 2 m 2 v kat. ú. Podhůří-Harta, nově dle GP č /2011 se bude jednat o p.p.č. 930/20 o výměře 19 m 2 v kat. ú. pozemek je součástí pravomocného územního rozhodnutí čj. SÚ/6210/ ze dne chodník v ulici Pražská ve Vrchlabí 5) Lokalita Za Řekou v kat. ú. Hořejším Vrchlabí RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (koupě pozemku pod komunikací p.p.č v kat. ú. Hořejší Vrchlabí byla již schválena ZM dne ). 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 9a 9d 1) Lokalita ul. A. Jiráska v kat. ú. Vrchlabí RM souhlasí s prodejem objektu čp. 621 na par.č. stav. 842 v části obce Vrchlabí a pozemků: par.č. stav. 842 a p.p.č. 516/3 v kat. ú. Vrchlabí do podílového spoluvlastnictví nájemníků a vybraného zájemce o volný podíl RM souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí pro nájemníky, kteří mají o koupi zájem a respektují podmínky prodeje. podíl 181/1000..nabídková cena 837 tis. Kč (paní Drášilová,paní Krátká) podíl 179/1000..nabídková cena 828 tis. Kč (manž. Chvalinovi) podíl 135/1000..nabídková cena 621 tis. Kč (paní Kudrnovská) podíl 131/1000..nabídková cena 605 tis. Kč (manž. Tichý) RM souhlasí se zveřejněním nabídky na prodej volných podílů: samostatné nabídky podíl 48/1000..nabídková cena 350 tis. Kč (po paní Charvátové) podíl 145/1000..nabídková cena tis. Kč (po paní Matouškové) a zároveň podíl společný 193/1000. nabídková cena tis. Kč s tím, že z důvodu urychlení prodeje město preferuje prodej společného podílu. 2) Lokalita LK ve Vrchlabí RM nesouhlasí s pronájmem nebo prodejem požadovaného pozemku v kat. ú. Podhůří- Harta (p.p.č. 472/1 nebo p.p.č. 906/67 a část par. č. stav. 993) dle žádosti manželů Pacákových. Strana č. 5

6 3) Vyhrazené parkovací místo RM souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro paní Ing. P. Holubcovou 4) Prodej domu čp. 146 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí RM požaduje zopakovat nabídku na prodej nemovitostí dle původní nabídky ze dne ) Žádost společnosti SKI areál Bubákov s.r.o. umístění 2 reklamních zařízení (bude doplněno) RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 1258/18 v k. ú. Hořejší Vrchlabí pro sezónní umístění 2 ks reklamních zařízení do za ½ běžné ceny dle OZV s rozvazovací podmínkou veřejný zájem při rozvoji území. 6) Lokalita Nádražní 100 RM souhlasí s poskytnutím termínu společnosti ITTREND s.r.o. pro vyrovnání závazků z pronájmu nebytových prostor do ) Plot ulice Komenského reklama RM souhlasí s umístěním reklamního panelu na plotě MŠ Komenského Františku Krejčímu, IČ (bufet pod Liščákem) 8) Nádražní pronájem garáže RM souhlasí s pronájmem garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí panu Martinu Pospíšilovi od do pro prodej vánočních stromků za jednorázovou platbu 500,- Kč. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí. 9) Lokalita Vejsplachy Viz též příloha č. 9e RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy OS 2009/1 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne na pronájem areálu Vejsplachy s panem M. Gerstmanem dle přiloženého dodatku č. 3 (zpřesněná definice pro zápočet investic). 10) Tuba věcné břemeno ČEZ RM souhlasí se zřízením věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. dle GP /2010 na pozemcích p. p. č. 373/2, 1719/1 a 1902 v kat. ú. Vrchlabí dle běžných podmínek města Vrchlabí. Strana č. 6

7 11) Lokalita ul. P.J. Šafaříka RM souhlasí s pronájmem objektu bez ev. č. na p. č. stav v kat. ú. Vrchlabí (garáž) paní Libuši Volfové za běžných podmínek. 10.Bytové záležitosti Viz příloha č. 9a 9d 1) RM pro účely výpočtu nájemného v městských bytech od bere na vědomí a souhlasí s tím, že Město bude dále využívat termíny ze zrušeného zákona č. 107/2006 Sb. s doplňkem takto byt se sníženou kvalitou je byt: bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství s ústředním vytápěním bez základního příslušenství základní příslušenství je: koupelna, koupelnový nebo sprchový kout a splachovací záchod základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu ústřední topení je: vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rod. domě s jedním bytem jiné elektrické či plynové vytápění Ostatní byty jsou pak v režimu byt základní kvality Doplněk: v kuchyni do 12 m 2 nemusí být samostatné topidlo 2) RM souhlasí se zveřejněním: BJ (1+2) č. 2/1.np. Jos. Šíra čp. 380, VR nabídka za 20. tis. + složení kauce. Nájemník v bytě zanechal vybavení, o kterém by chtěl s novým nájemcem jednat (samostatné fin. vyrovnání) BJ (1+2) č.2/1.np. Krkonošská čp. 22, VR nabídka za 100 tis. Kč + složení kauce (bezbarierový byt s imob. rampou) 3) RM souhlasí s přidělením BJ č.3 (1+2)/2.np. P.J. Šafaříka 840, Vrchlabí paní Petře Matouškové. Souhlas s přidělením, pokud zájemkyně bude respektovat běžné podmínky pronájmu (včetně složení kauce Kč) a o případné úpravě bytu uzavře s BP běžnou smlouvu buď o darování nároku za zhodnocení nájemníkem, nebo dohodu o splácení případné investice provedené pronajímatelem. 4) RM souhlasí s vrácením kauce paní Boženě Jiroušové (nájemkyně musela opustit byt v čp. 122, který je určen k demolici). Strana č. 7

8 11.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 10a 10b, viz příloha č. 11a 11b, viz příloha č.12a 12b, viz příloha č. 13a 13b, viz příloha č. 14a 14b, viz příloha č. 15a 15b, viz příloha č. 16a 16b RM bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Městské vodovody a kanalizace, Služby města Vrchlabí, Bytový podnik Vrchlabí a Kulturní dům Střelnice a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v závěrech kontrol a podat o tom písemnou zprávu. RM ukládá vedoucí finančního odboru předložit na příští jednání RM výši průměrných mzdových nákladů za roky 2009, 2010 a 2011 na jednoho zaměstnance v příspěvkových organizacích Bytový podnik, Služby města Vrchlabí a Městské vodovody a kanalizace v členění hrubá mzda + příplatky + odměny pro ředitele, THP a dělníky s uvedením jednotlivých pracovních pozic, zařazených do THP a dělníků. (k vyřízení FO, BP, SMV, MěVaK) RM bere na vědomí protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté v roce RM bere na vědomí protokol o výsledku předběžné veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu z grantového programu města Vrchlabí. RM bere na vědomí protokol o výsledku následné řídící kontroly finančního odboru v oblasti agendy místních poplatků. 12.Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 Viz příloha č. 17a 17y, viz příloha č. 18a 18n, viz příloha č. 19a 19l, viz příloha č. 20a 20f, viz příloha č. 21a 21i RM bere na vědomí výroční zprávy ZŠ nám. Míru, ZŠ ul. Školní, ZŠ ul. Horská a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011 dle příloh. RM bere na vědomí plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 dle přílohy. 13.Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení Viz příloha č. 22a RM rozhodnutí odkládá, protože nařízení vlády, kterými se stanoví nové tarify, dosud nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. (k vyřízení ŠO) 14.Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. Viz příloha č. 23a 23e Strana č. 8

9 RM souhlasí s použitím příspěvku města na čerpání potřeby grantu Peníze školám s tím, že po připsání zbývající částky budou závazky vyrovnány. (k vyřízení ŠO) 15.Činnost komisí Komise majetková a bytová Viz příloha č. 9a 9c RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise výstavby a rozvoje Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. 16.Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Viz příloha č. 25 RM schvaluje zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne za podmínky, že bude zajištěna základní činnost úřadu a bude zajištěna činnost podatelny v době od 8 do 14 hodin. (k vyřízení TAJ) 17.Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice Viz příloha č 26 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z položky propagace města. Dušanu Vodnárkovi na realizaci regionální učebnice. (k vyřízení KST, FO) 18.Tříděný odpad Viz příloha č. 27a 27e Závěr: RM ruší zadání veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci tříděného komunálního odpadu na rok 2012 ze dne a schvaluje zadání veřejné zakázky na toto plnění na dobu šest let, zároveň ukládá příspěvkové organizaci Služby města Vrchlabí ve lhůtě 90 dnů zpracovat a předložit projekt na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu Strana č. 9

10 RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu od 1.ledna 2012 na dobu nezbytně nutnou s dosavadním dodavatelem této služby (k vyřízení KST, ŽP, SMV) 19.Pojištění mobiliáře klášterního kostela Viz příloha č. 28 Závěr: RM schvaluje doplnění pojistné smlouvy o pojištění mobiliáře klášterního kostela sv. Augustina dle první části návrhu živelné nebezpečí a požaduje upravenou nabídku na pojištění proti vandalismu a odcizení. 20.Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí Viz příloha č. 29 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TJ SVS Krkonoše, Fügnerova 1288, Vrchlabí, IČ: na údržbu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2011/2012 s maximálním rozsahem plnění 200 tis. Kč (TJ SVS není plátcem DPH). RM deleguje na starostu města sjednání ostatních smluvních podmínek shora uvedené smlouvy. (k vyřízení KST) 21.Zámecká vyřazení ze sítě komunikací Viz příloha č. 30a 30 b RM a) schvaluje vyřazení pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, z kategorie místní komunikace b) bere na vědomí, že pozemek p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, bude nadále veden jako veřejně přístupná účelová komunikace c) schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit Správě KRNAP část pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, vymezený prodloužením hranice s pozemky parc.č. st. 4/1 a p.parc.č. 2656/2, vše k.ú. Vrchlabí (k vyřízení KST) 22.Darování majetku dobrovolným hasičům Viz příloha č. 31a 31c RM doporučuje ZM schválit darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 31b Sboru dobrovolných hasičů vrchlabí III., se sídlem Lipová 15, Vrchlabí Podhůří, IČ Strana č. 10

11 RM schvaluje darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 2 organizaci Česká republika Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové, IČ (k vyřízení FO) 23. Divadelní klub Viz příloha č. 32a 32b RM mění a doplňuje bod 30 usnesení ze svého 51. zasedání konaného dne takto: : 1) schvaluje odepisování technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí (divadelní klub) v rozsahu definovaném kolaudačním souhlasem sužíváním stavby vydaným Městským úřadem Vrchlabí stavebním úřadem pod čj. SÚ/199+94/ ze dne nájemcem objektu společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: ) schvaluje nájemné za užívání objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí po dobu odepisování technického zhodnocení dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 10 tis. Kč + DPH dle platných předpisů ročně 3) podmiňuje změnu obsahu dosavadního smluvního vztahu se společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: závazkem bezúplatného převodu technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí dle bodu 1) tohoto usnesení a vybavovacích předmětů na město Vrchlabí, a to ke dni uplynutí 10 let trvání nájmu 4) deleguje sjednání dalšího obsahu nájemní smlouvy na starostu města (k vyřízení KST, FO) 24.Přesun dotace na provoz zimního stadionu Viz příloha č. 33a 33b RM schvaluje v souladu s ustanovením smlouvy č. 13/2011-ZM/4 přesun části dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti HC Stadion vrchlabí s.r.o., Krkonošská 186, Vrchlabí, IČ na provoz zimního stadionu z roku 2011 na rok (k vyřízení KSt, FO) 25.Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy Viz příloha č. 34a 34f RM schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitosti umístění a péče o odchycené psy s p. Martinem Antonínem, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem, IČ: , dle návrhu. (k vyřízení MP) Strana č. 11

12 26.Použití znaku města Viz příloha č. 35 RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí na propagačních materiálech srazu Peugeot Clubu ČR v rámci pořádání 35. srazu Peugeot Clubu ve dnech (k vyřízení KSt) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka v.r. starosta města Alfred Plašil v.r. místostarosta města Strana č. 12

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 17. schůze dne 18.01.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 30. schůze dne 19.12.2012 od 14 hodin konaného

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 15. schůze dne 23.11.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/25/2012 Rada města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 2. schůze dne 17.12.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 23. schůze dne 27.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení z 5. zasedání dne 8. července 2015 konaného v zasedací místnosti městského úřadu Vrchlabí UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města, kt eré se konalo dne 9.3.2016 38/8/ZM/2016 Složení slibu nového člena zastupitelstva města I. Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 21. schůze dne 16.05.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 41. schůze dne 19.02.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení ze 4. zasedání dne 13. května 2015 konaného v zasedací místnosti městského úřadu Vrchlabí UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 4/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 4/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 4/2014, které se konalo v pondělí dne 17. 2. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/4/2014 Rada města schvaluje program 4. zasedání s navrženým doplněním. 2/4/2014

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod.

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod. U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne 23. 11. 2016 v kanceláři starostky města od 15.00 hod. Usnesení č. 408/2016: RM bere na vědomí Zprávu o poskytování služeb

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 31. schůze dne 23.01.2013 od 13 hodin konané

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, (body 1-19 a body 28 a 34) Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 51. schůze dne 01.10.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ

Více

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 27. jednání rady města dne 2.4.2012 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/27/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 27. jednání rady města Bod programu 1. UR/27/2/2012

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í městského úřadu z 19. jednání rady města dne 28.11.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti UR/19/1/2011 Schválení programu 19. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 19. jednání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 20.01.2010 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů, Ing. J. Sobotka, Bc.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 1/2015/ZM Smluvní strany: Město Vrchlabí se sídlem: Zámek čp.1, 6543 01 Vrchlabí IČ: 002 78 475 zastoupené: Ing. Janem Sobotkou, starostou města (dále jen Poskytovatel

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 38. schůze dne 30.10.2013 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více