Město Vrchlabí Rada města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola (od bodu č. 4), JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Navržený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Ceny vodného a stočného 3. Změna ceníku služeb městské knihovny 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 10. Bytové záležitosti 11. Veřejnosprávní kontroly 12. Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/ Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení 14. Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. 15. Činnost komisí 16. Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice 18. Tříděný odpad 19. Pojištění mobiliáře klášterního kostela 20. Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí 21. Zámecká vyřazení ze sítě komunikací 22. Majetky darování hasičům 23. Divadelní klub 24. Přesun dotace na provoz zimního stadionu 25. Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy 26. Použití znaku města Hlasování o navrženém programu schůze: Rada města schválila navržený program jednání. (Pro 6, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace. 2. Ceny vodného a stočného Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje nové ceny vodného a stočného platné od 1.ledna 2012 v této výši: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 27,82 Kč 31,71 Kč Stočné 29,49 Kč 33,62 Kč Celkem 57,31 Kč 65,33 Kč ze současných cen: Položka Cena bez DPH Cena včetně DPH Vodné 26,75 Kč 29,43 Kč Stočné 27,66 Kč 30,43 Kč Celkem 54,41 Kč 59,86 Kč RM, ve smyslu ust. čl. IV Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu OS 2003/5 ve znění dodatku č.1, stanovuje pevné nájemné a variabilní nájemné za 1 m3 dodané pitné vody a za 1 m3 odvedené odpadní vody na rok 2011: Pevné nájemné Variabilní nájemné (6,0,0) (k vyřízení FO) Kč / rok, 1,59 Kč/ 1 m3 dodané pitné vody, 14,00 Kč/ 1 m3 odvedené odpadní vody. 3. Změna ceníku služeb městské knihovny Viz příloha č. 3a 3b RM schvaluje ceník placených služeb v městské knihovně dle návrhu s účinností od (6,0,0) (k vyřízení MK) 4. Plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na období Viz příloha č. 4a 4r, viz příloha č. 5a 5t RM schvaluje plán odpadového hospodářství města Vrchlabí na roky dle příloh. (k vyřízení ŽP) Strana 2 (celkem 12)

3 5. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 2 upravené zadání Viz příloha č. 6a 6m RM se seznámila s upraveným zadáním Změny územního plánu města Vrchlabí č.2 a doporučuje jej ke schválení Zastupitelstvu města Vrchlabí. 6. Změna územního plánu města Vrchlabí č. 4 návrh na pořízení změn Viz příloha č. 7a 7aj RM posoudila jednotlivé návrhy v rámci Změny územního plánu města Vrchlabí č.4 takto: 1. Z4 I) Schoberová Jana 2. Z4 II) Fajmonová Martina, Ing. 3. Z4 III) Nejedlý Aleš, Ing. 4. Z4 IV) Jebavý Leoš 5. Z4 V) Zdeněk Lubomír Nedoporučuje 6. Z4 VI) Erben Martin 7. Z4 VII) Snowhill, a.s. 8. Z4 VIII) Město Vrchlabí ul. Českých Bratří RM doporučuje požadovat po navrhovatelích změn ÚP v rámci změny ÚP města Vrchlabí č. 4 úplnou úhradu nákladů na její zpracování a na mapové podklady, jejichž výše pro jednotlivého navrhovatele bude stanovena podílem celkové ceny za pořízení změny ÚP města Vrchlabí č.4. a počtu navrhovatelů, a která musí být uhrazena na účet města Vrchlabí před uzavřením smlouvy se zpracovatelem této změny. Strana č. 3

4 7. Žádost KAD s.r.o. o změny při provozu autobusového nádraží Viz příloha č. 8a 8e RM souhlasí s výběrem poplatku za vjezd na autobusové nádraží i u autobusů, které zabezpečují závazek veřejné služby od RM neschvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností KAD, kterým se nájemci umožňuje využití veškerého prostoru autobusového nádraží k pronájmu reklamních ploch a zrušení plateb nájemce za pronájem reklamní plochy. RM souhlasí s úpravou cen jízdného MHD Vrchlabí dle varianty c), tj. zastávka Vrchlabí, rozc. Strážné bude přesunuta do zóny Vrchlabí a zvýšení cen na 12 Kč se bude týkat pouze zastávek Herlíkovice a Herlíkovice, internát Tento přesun je platný pro MHD i pro příměstské linky v systému IREDO. 8. Pronájmy pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 9a 9c 1) Lokalita čp. 40 v Hoř. Vrchlabí RM schvaluje pronájem pozemků p. p.č. 10/1, 10/2 a par.č. stav. 98 (celkem 660 m 2 ) v kat. ú. Hoř. Vrchlabí dle ceníku B3 panu Ing. Miloslavu Vališkovi V případě prořezu náletových dřevin, je nezbytný předchozí souhlas vlastníka pozemku. 2) Pronájem prostor v čp. 8 (Radnice) a čp. 1 (Zámek) ve Vrchlabí pro potřeby zřízení místa soc. podpory pro ČR Úřad práce v Trutnově, IČ: RM schvaluje pronájem kanceláře č v Krkonošské čp. 8 a kanceláře č v Zámku čp. 1 od ) Zřízení práva věcného břemene po akci ČHL, v rozsahu již uzavřených smluv o smlouvě budoucí a dle rozhodnutí RM ze dne (bod. 40/12.RM) RM schvaluje zřízení VB: 3.1) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (spoluvlastníci: Miloslav Kebrle, Zdeňka Korbelářová, dědicové po paní Věře Kebrlové, Lenka Barešová, Lenka Charvátová) (lokalita č.1, Vrchlabí) nebo rovnou jednat o odkoupení části pozemku, který je pozemkem pod komunikací 3.2) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (Jan Safín*), LV č (Mgr. Daniel Kučera), LV č (PF ČR, IČ: ), LV č.1381 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22, Vejsplachy-Vrchlabí) * dle smlouvy o smlouvě budoucí bude řešeno směnou pozemků 3.3) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č (obec Dolní Branná, IČ: ), LV č. 608 (Lesy ČR, s.p., IČ: ), LV č.348 (Královéhradecký kraj, SUS, IČ: ) (lokalita č.22/ii, Dolní Branná) Strana č. 4

5 3.4) dle GP č /2011: povinná osoba.lv č. 654 (Viktor Bobák), LV č (František Chládek), LV č.512 (Ludmila a Zdeněk Kynčlovi), LV č (Miroslava a Milan Krausovi), LV č (Alois Jorda), LV č. 638 (Soňa a Jindřich Pacholíkovi) a LV č (Libuše Lahrová, Eliška Stínilová, Ing. Petr Radek, Mgr. Magda Kumprechtová, Mgr. Lenka Chaloupková) (lokalita č.3, Vápenická ulice ve Vrchlabí) 4) Lokalita Pražská v kat. ú. Podhůří-Harta RM souhlasí a předkládá ZM ke schválení vykoupení pozemků od PF ČR: část pozemku p.p.č. 930/13 díl a o výměře 17 m 2 a část pozemku p.p.č. 930/14 díl b o výměře 2 m 2 v kat. ú. Podhůří-Harta, nově dle GP č /2011 se bude jednat o p.p.č. 930/20 o výměře 19 m 2 v kat. ú. pozemek je součástí pravomocného územního rozhodnutí čj. SÚ/6210/ ze dne chodník v ulici Pražská ve Vrchlabí 5) Lokalita Za Řekou v kat. ú. Hořejším Vrchlabí RM doporučuje ZM schválit uzavření předložené kupní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (koupě pozemku pod komunikací p.p.č v kat. ú. Hořejší Vrchlabí byla již schválena ZM dne ). 9. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 9a 9d 1) Lokalita ul. A. Jiráska v kat. ú. Vrchlabí RM souhlasí s prodejem objektu čp. 621 na par.č. stav. 842 v části obce Vrchlabí a pozemků: par.č. stav. 842 a p.p.č. 516/3 v kat. ú. Vrchlabí do podílového spoluvlastnictví nájemníků a vybraného zájemce o volný podíl RM souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí pro nájemníky, kteří mají o koupi zájem a respektují podmínky prodeje. podíl 181/1000..nabídková cena 837 tis. Kč (paní Drášilová,paní Krátká) podíl 179/1000..nabídková cena 828 tis. Kč (manž. Chvalinovi) podíl 135/1000..nabídková cena 621 tis. Kč (paní Kudrnovská) podíl 131/1000..nabídková cena 605 tis. Kč (manž. Tichý) RM souhlasí se zveřejněním nabídky na prodej volných podílů: samostatné nabídky podíl 48/1000..nabídková cena 350 tis. Kč (po paní Charvátové) podíl 145/1000..nabídková cena tis. Kč (po paní Matouškové) a zároveň podíl společný 193/1000. nabídková cena tis. Kč s tím, že z důvodu urychlení prodeje město preferuje prodej společného podílu. 2) Lokalita LK ve Vrchlabí RM nesouhlasí s pronájmem nebo prodejem požadovaného pozemku v kat. ú. Podhůří- Harta (p.p.č. 472/1 nebo p.p.č. 906/67 a část par. č. stav. 993) dle žádosti manželů Pacákových. Strana č. 5

6 3) Vyhrazené parkovací místo RM souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro paní Ing. P. Holubcovou 4) Prodej domu čp. 146 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí RM požaduje zopakovat nabídku na prodej nemovitostí dle původní nabídky ze dne ) Žádost společnosti SKI areál Bubákov s.r.o. umístění 2 reklamních zařízení (bude doplněno) RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 1258/18 v k. ú. Hořejší Vrchlabí pro sezónní umístění 2 ks reklamních zařízení do za ½ běžné ceny dle OZV s rozvazovací podmínkou veřejný zájem při rozvoji území. 6) Lokalita Nádražní 100 RM souhlasí s poskytnutím termínu společnosti ITTREND s.r.o. pro vyrovnání závazků z pronájmu nebytových prostor do ) Plot ulice Komenského reklama RM souhlasí s umístěním reklamního panelu na plotě MŠ Komenského Františku Krejčímu, IČ (bufet pod Liščákem) 8) Nádražní pronájem garáže RM souhlasí s pronájmem garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí panu Martinu Pospíšilovi od do pro prodej vánočních stromků za jednorázovou platbu 500,- Kč. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu garáže na p. č. st. 67/4 v k. ú. Vrchlabí. 9) Lokalita Vejsplachy Viz též příloha č. 9e RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy OS 2009/1 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne na pronájem areálu Vejsplachy s panem M. Gerstmanem dle přiloženého dodatku č. 3 (zpřesněná definice pro zápočet investic). 10) Tuba věcné břemeno ČEZ RM souhlasí se zřízením věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. dle GP /2010 na pozemcích p. p. č. 373/2, 1719/1 a 1902 v kat. ú. Vrchlabí dle běžných podmínek města Vrchlabí. Strana č. 6

7 11) Lokalita ul. P.J. Šafaříka RM souhlasí s pronájmem objektu bez ev. č. na p. č. stav v kat. ú. Vrchlabí (garáž) paní Libuši Volfové za běžných podmínek. 10.Bytové záležitosti Viz příloha č. 9a 9d 1) RM pro účely výpočtu nájemného v městských bytech od bere na vědomí a souhlasí s tím, že Město bude dále využívat termíny ze zrušeného zákona č. 107/2006 Sb. s doplňkem takto byt se sníženou kvalitou je byt: bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství s ústředním vytápěním bez základního příslušenství základní příslušenství je: koupelna, koupelnový nebo sprchový kout a splachovací záchod základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu ústřední topení je: vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rod. domě s jedním bytem jiné elektrické či plynové vytápění Ostatní byty jsou pak v režimu byt základní kvality Doplněk: v kuchyni do 12 m 2 nemusí být samostatné topidlo 2) RM souhlasí se zveřejněním: BJ (1+2) č. 2/1.np. Jos. Šíra čp. 380, VR nabídka za 20. tis. + složení kauce. Nájemník v bytě zanechal vybavení, o kterém by chtěl s novým nájemcem jednat (samostatné fin. vyrovnání) BJ (1+2) č.2/1.np. Krkonošská čp. 22, VR nabídka za 100 tis. Kč + složení kauce (bezbarierový byt s imob. rampou) 3) RM souhlasí s přidělením BJ č.3 (1+2)/2.np. P.J. Šafaříka 840, Vrchlabí paní Petře Matouškové. Souhlas s přidělením, pokud zájemkyně bude respektovat běžné podmínky pronájmu (včetně složení kauce Kč) a o případné úpravě bytu uzavře s BP běžnou smlouvu buď o darování nároku za zhodnocení nájemníkem, nebo dohodu o splácení případné investice provedené pronajímatelem. 4) RM souhlasí s vrácením kauce paní Boženě Jiroušové (nájemkyně musela opustit byt v čp. 122, který je určen k demolici). Strana č. 7

8 11.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 10a 10b, viz příloha č. 11a 11b, viz příloha č.12a 12b, viz příloha č. 13a 13b, viz příloha č. 14a 14b, viz příloha č. 15a 15b, viz příloha č. 16a 16b RM bere na vědomí protokol z veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Městské vodovody a kanalizace, Služby města Vrchlabí, Bytový podnik Vrchlabí a Kulturní dům Střelnice a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v závěrech kontrol a podat o tom písemnou zprávu. RM ukládá vedoucí finančního odboru předložit na příští jednání RM výši průměrných mzdových nákladů za roky 2009, 2010 a 2011 na jednoho zaměstnance v příspěvkových organizacích Bytový podnik, Služby města Vrchlabí a Městské vodovody a kanalizace v členění hrubá mzda + příplatky + odměny pro ředitele, THP a dělníky s uvedením jednotlivých pracovních pozic, zařazených do THP a dělníků. (k vyřízení FO, BP, SMV, MěVaK) RM bere na vědomí protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté v roce RM bere na vědomí protokol o výsledku předběžné veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu z grantového programu města Vrchlabí. RM bere na vědomí protokol o výsledku následné řídící kontroly finančního odboru v oblasti agendy místních poplatků. 12.Výroční zprávy základních škol a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011, plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 Viz příloha č. 17a 17y, viz příloha č. 18a 18n, viz příloha č. 19a 19l, viz příloha č. 20a 20f, viz příloha č. 21a 21i RM bere na vědomí výroční zprávy ZŠ nám. Míru, ZŠ ul. Školní, ZŠ ul. Horská a DDM Pelíšek za školní rok 2010/2011 dle příloh. RM bere na vědomí plán práce DDM Pelíšek na školní rok 2011/2012 dle přílohy. 13.Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení Viz příloha č. 22a RM rozhodnutí odkládá, protože nařízení vlády, kterými se stanoví nové tarify, dosud nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. (k vyřízení ŠO) 14.Žádost ZŠ ul. Školní o možnost použití příspěvku města na dočasné krytí nákladů grantu. Viz příloha č. 23a 23e Strana č. 8

9 RM souhlasí s použitím příspěvku města na čerpání potřeby grantu Peníze školám s tím, že po připsání zbývající částky budou závazky vyrovnány. (k vyřízení ŠO) 15.Činnost komisí Komise majetková a bytová Viz příloha č. 9a 9c RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise výstavby a rozvoje Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. 16.Zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne Viz příloha č. 25 RM schvaluje zrušení pracovní doby pro veřejnost městského úřadu dne za podmínky, že bude zajištěna základní činnost úřadu a bude zajištěna činnost podatelny v době od 8 do 14 hodin. (k vyřízení TAJ) 17.Žádost Mgr. Dušana Vodnárka o poskytnutí finančního daru na tvorbu regionální učebnice Viz příloha č 26 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z položky propagace města. Dušanu Vodnárkovi na realizaci regionální učebnice. (k vyřízení KST, FO) 18.Tříděný odpad Viz příloha č. 27a 27e Závěr: RM ruší zadání veřejné zakázky malého rozsahu na likvidaci tříděného komunálního odpadu na rok 2012 ze dne a schvaluje zadání veřejné zakázky na toto plnění na dobu šest let, zároveň ukládá příspěvkové organizaci Služby města Vrchlabí ve lhůtě 90 dnů zpracovat a předložit projekt na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu Strana č. 9

10 RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu od 1.ledna 2012 na dobu nezbytně nutnou s dosavadním dodavatelem této služby (k vyřízení KST, ŽP, SMV) 19.Pojištění mobiliáře klášterního kostela Viz příloha č. 28 Závěr: RM schvaluje doplnění pojistné smlouvy o pojištění mobiliáře klášterního kostela sv. Augustina dle první části návrhu živelné nebezpečí a požaduje upravenou nabídku na pojištění proti vandalismu a odcizení. 20.Smlouva na úpravu lyžařských běžeckých tratí Viz příloha č. 29 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TJ SVS Krkonoše, Fügnerova 1288, Vrchlabí, IČ: na údržbu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2011/2012 s maximálním rozsahem plnění 200 tis. Kč (TJ SVS není plátcem DPH). RM deleguje na starostu města sjednání ostatních smluvních podmínek shora uvedené smlouvy. (k vyřízení KST) 21.Zámecká vyřazení ze sítě komunikací Viz příloha č. 30a 30 b RM a) schvaluje vyřazení pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, z kategorie místní komunikace b) bere na vědomí, že pozemek p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, bude nadále veden jako veřejně přístupná účelová komunikace c) schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit Správě KRNAP část pozemku p.parc.č. 2656/1, k.ú. Vrchlabí, vymezený prodloužením hranice s pozemky parc.č. st. 4/1 a p.parc.č. 2656/2, vše k.ú. Vrchlabí (k vyřízení KST) 22.Darování majetku dobrovolným hasičům Viz příloha č. 31a 31c RM doporučuje ZM schválit darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 31b Sboru dobrovolných hasičů vrchlabí III., se sídlem Lipová 15, Vrchlabí Podhůří, IČ Strana č. 10

11 RM schvaluje darování drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 2 organizaci Česká republika Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové, IČ (k vyřízení FO) 23. Divadelní klub Viz příloha č. 32a 32b RM mění a doplňuje bod 30 usnesení ze svého 51. zasedání konaného dne takto: : 1) schvaluje odepisování technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí (divadelní klub) v rozsahu definovaném kolaudačním souhlasem sužíváním stavby vydaným Městským úřadem Vrchlabí stavebním úřadem pod čj. SÚ/199+94/ ze dne nájemcem objektu společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: ) schvaluje nájemné za užívání objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí po dobu odepisování technického zhodnocení dle bodu 1) tohoto usnesení ve výši 10 tis. Kč + DPH dle platných předpisů ročně 3) podmiňuje změnu obsahu dosavadního smluvního vztahu se společností Divadelní klub s.r.o., Vrchlabí, Vančurova 407, PSČ: , IČ: závazkem bezúplatného převodu technického zhodnocení objektu Vančurova čp. 407, Vrchlabí dle bodu 1) tohoto usnesení a vybavovacích předmětů na město Vrchlabí, a to ke dni uplynutí 10 let trvání nájmu 4) deleguje sjednání dalšího obsahu nájemní smlouvy na starostu města (k vyřízení KST, FO) 24.Přesun dotace na provoz zimního stadionu Viz příloha č. 33a 33b RM schvaluje v souladu s ustanovením smlouvy č. 13/2011-ZM/4 přesun části dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti HC Stadion vrchlabí s.r.o., Krkonošská 186, Vrchlabí, IČ na provoz zimního stadionu z roku 2011 na rok (k vyřízení KSt, FO) 25.Smlouva o obstarání záležitosti péče o odchycené psy Viz příloha č. 34a 34f RM schvaluje uzavření smlouvy o obstarání záležitosti umístění a péče o odchycené psy s p. Martinem Antonínem, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem, IČ: , dle návrhu. (k vyřízení MP) Strana č. 11

12 26.Použití znaku města Viz příloha č. 35 RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí na propagačních materiálech srazu Peugeot Clubu ČR v rámci pořádání 35. srazu Peugeot Clubu ve dnech (k vyřízení KSt) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka v.r. starosta města Alfred Plašil v.r. místostarosta města Strana č. 12

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 15. schůze dne 23.11.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 2. schůze dne 17.12.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 23. schůze dne 27.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 21. schůze dne 16.05.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 3. schůze rady města, která se konala dne 4. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 1.7.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, (body 1-19 a body 28 a 34) Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina,

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení Číslo usnesení 10-15-134 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje ověřovateli zápisu p. Veselého a p. Tichého. 6 TI 0 3 Číslo usnesení 10-15-135 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje navržený program,

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 38. schůze dne 30.10.2013 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více