Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v."

Transkript

1 Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro jeji pr izna ni za kladni podmi nku: v posledni ch dvou letech odpracovat minima lne 12 me si cu. Tato c innost musi za roven zakla dat u c ast na du chodove m pojis te ni. Do za konem stanovene lhu ty se zapoc i ta va i na hradni doba pojis te ni, tedy i rodic ovska dovolena. V praxi to znamena, z e na podporu v nezame stnanosti vypoc i tanou z pru me rne ho vy de lku v posledni m zame stna ni dosa hne ten rodic, ktery doloz i spolec ne se z a dosti o pr izna ni podpory take potvrzeni o tom, z e v posledni ch dvou letech pr ed zar azeni m do evidence U r adu pra ce C R pracoval a za roven ma zaplaceno z te to c innosti du chodove pojis te ni. Pokud se c love k nahla si u r adu do tr i pracovni ch dnu po rozva za ni pracovni ho pome ru, zar adi ho U r ad pra ce C R do evidence uchazec u o zame stna ni ode dne, ktery na sleduje po skonc eni zame stna ni. Klient tedy skonc i napr i klad , zaeviduje se na U r adu pra ce C R do tr i pracovni ch dnu, a pokud splni podmi nky na roku na podporu v nezame stnanosti, pr izna mu ji u r ad uz od Pr i vy poc tu vy s e podpory v nezame stnanosti hraje rozhoduji ci roli to, zda rodic v uplynuly ch dvou letech opravdu pracoval, nebo jestli ho jeho zame stnavatel pouze vedl ve stavu zame stnancu a dotyc ny byl na rodic ovske dovolene. Jestliz e z adatel skutec ne pracoval, zi ska na rok na podporu v nezame stnanosti vypoc tenou z pr edchozi ho pru me rne ho me si c ni ho c iste ho vy de lku. Bude tedy dosta vat prvni dva me si ce 65 procent, v dals i ch dvou me si ci ch 50 procent a po zbytek podpu rc i doby 45 procent pr edchozi ho pr i jmu. Ve ts ina rodic u ovs em konc i pracovni pome r souc asne s rodic ovskou dovolenou a pr ed pr i chodem do evidence U r adu pra ce C R v zame stna ni fyzicky nepracovala. Ti m pa dem maji dobu du chodove ho pojis te ni pokrytou na hradni dobou pojis te ni, nikoli zame stna ni m. U r ad pra ce C R jim tedy vypoc i ta v pr i pade, z e splni podmi nky na roku podporu v nezame stnanosti z pru me rne mzdy v na rodni m hospoda r stvi, coz je pro letos ni rok Kc. V tom pr i pade tedy klient U r adu pra ce C R dostane za prvni dva me si ce da vku ve vy s i 0,15na sobku (3 694 Kc ), dals i dva me si ce ve vy s i 0,12na sobku (2 955 Kc ) a po zby vaji ci podpu rc i dobu ve vy s i 0,11na sobku pru me rne mzdy v na rodni m hospoda r stvi (2 709 Kc ). Zdroj: Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Dobra zpra va pro pracuji ci du chodce pr is la rozhodnuti m U stavni ho soudu, ktere jim vraci slevu na poplatni ka uz za letos ni rok. Na ota zky, jak to bude probi hat v praxi, odpovi da mluvc i Genera lni ho financ ni ho r editelstvi Petra Petlachova. Du chodci, kter i jsou zame stnani a budou chti t uplatnit slevu na poplatni ku uz nyni, musi to ozna mit zame stnavateli a v prohla s eni k dani tuto skutec nost vyznac it. Popi s eme si situace, jak se zachovat, pokud jste pr i pobi ra ni du chodu za roven zame stnany, z ivnostni k a jak povinnosti ma zame stnavatel. Jak ma nyni postupovat zame stnanec, ktery podepsal u zame stnavatele Prohla s eni poplatni ka dane z pr i jmu fyzicky ch osob ze za visle c innosti (ruz ovy papi r) na zdan ovaci obdobi 2014 a neuplatnil za kladni slevu na dani, protoz e pobi ra starobni duchod? Jestli chce zame stnanec (starobni du chodce) uplatnit za kladni slevu na dani jiz pro vy poc et me si c ni za lohy na dan, musi to ozna mit sve mu zame stnavateli. To ude la tak, z e v prohla s eni poplatni ka vyznac i datum zme ny, ktere je rozhodne pro pla tce dane (zame stnavatele), ktery pak tuto za kladni slevu zohledni pr i vy poc tu za lohy na dan. Kdy se zme na projevi? Sleva se zac ne uplatn ovat v kalenda r ni m me si ci, ktery na sleduje po me si ci, kdy to zame stnanec sve mu zame stnavateli ozna mil vyznac eni m zme ny v Prohla s eni. Financ ni spra va bude akceptovat poskytnuti za kladni slevy na dani poprve i za kalenda r ni me si c, v ne mz byl na lez U stavni ho soudu vyhla s en ve Sbi rce za konu (stalo se 4. srpna), coz je ve prospe ch poplatni ku a zohledn uje argumenty U stavni ho soudu vyja dr ene v na lezu. Starobni duchodce zame stnanec podepsal na zdan ovaci obdobi 2014 u zame stnavatele prohla s eni poplatni ka a uplatnil za kladni slevu na dani. Zame stnavatel vs ak tuto slevu pr i vy poc tu za loh na dani nezohlednil. Musi tento zame stnanec znovu poz a dat o slevu nebo ji pla tce dane zohledni sa m? Na rok jiz byl uplatne n, proto mu za kladni slevu zame stnavatel zohledni pr i vy poc tu za loh sa m. A to poc i naje kalenda r ni m me si cem na sleduji ci m po srpnu, me si ci, kdy byl na lez U stavni ho soudu vyhla s en ve Sbi rce

2 za konu. Tedy od za r i. Financ ni spra va bude i zde uzna vat poskytnuti za kladni slevy na dani poprve i za srpen letos ni ho roku. Zame stnanci na lez i za kladni sleva na dani za cely rok Jaky m zpu sobem je moz ne uplatnit c a st za kladni slevy vztahuji ci se k obdobi od poc a tku roku? V pr i pade, z e ma du chodce pr i jmy ze za visle c innosti, u zame stnavatele podepsal Prohla s eni poplatni ka k dani na zdan ovaci obdobi 2014 a uplatnil za kladni slevu na dani, poz a da do 15. u nora 2015 zame stnavatele o provedeni roc ni ho zu c tova ni za loh za zdan ovaci obdobi Pr i vy poc tu dane (do 31. br ezna 2015) mu zame stnavatel zohledni slevu za cely rok a c a stku za ty me si ce, kdy mu ji neuplatn oval, dostane zame stnanec vyplacenou jako pr eplatek na dani. Pokud v pru be hu roku 2014 tuto slevu zame stnanec neuplatnil, ma moz nost si ji uplatnit dodatec ne v z a dosti o roc ni zu c tova ni za loh za zdan ovaci obdobi 2014, nebo si ji mu z e uplatnit sa m v dan ove m pr izna ni. Ma zame stnanec (starobni duchodce) na rok na za kladni slevu na dani i za zdan ovaci obdobi 2013? Ne, nema. Jak ma spra vne postupovat zame stnavatel - pla tce dane v souvislosti s na lezem U stavni ho soudu? Za kladni slevu na dani zohledni pr i vy poc tu za loh na dani sa m u te ch zame stnancu, kter i podepsali prohla s eni poplatni ka, ve ktere m uplatnili za kladni slevu na dani v pru be hu roku 2014, ale on jim tuto slevu pr i vy poc tu za loh na dani nezohlednil. V ostatni ch pr i padech je nutne, aby vu le zame stnance slevu na dani uplatnit, byla vyznac ena v prohla s eni poplatni ka. Zame stnavatel pak zame stnanci du chodci zohledni slevu od dals i ho me si ce po me si ci, kdy ho o to zame stnanec poz a dal. Jak uz jsem uva de la dr i ve, Financ ni spra va bude akceptovat poskytnuti za kladni slevy na dani poprve i za srpen, v ne mz byl na lez U stavni ho soudu vyhla s en ve Sbi rce za konu. Zame stnavatel nebude postupovat podle 38i za kona o dani ch z pr i jmu, to znamena, z e nebude zpe tne pr epoc i ta vat za lohy na dan za pr edcha zeji ci me si ce zdan ovaci ho obdobi Na za klade z a dosti poplatni ka o roc ni zu c tova ni za loh bude za kladni sleva na dani zohledne na pr i vy poc tu dane za zdan ovaci obdobi 2014 v plne vy s i. Jak se zme na dotkne duchodcu z ivnostni ku? Ti si ji uplatni az v dan ove m pr izna ni? Ano. Ude laji to poc a tkem pr i s ti ho roku, slevu na poplatni ka si uplatni najednou za cely rok v dan ove m pr izna ni za zdan ovaci obdobi Muz e poplatni k (starobni duchodce) podat dodatec ne dan ove pr izna ni za zdan ovaci obdobi 2013 a uplatnit si za kladni slevu na dani? Nikoliv, poplatni k si nemu z e uplatnit za kladni slevu na dani za zdan ovaci obdobi 2013 v dan ove m pr izna ni r a dne m ani dodatec ne m. A jak je to u vyr izova ni pozustalosti? Muz e ten, kdo spravuje pozustalost, podat za zustavitele dodatec ne dan ove pr izna ni za c a st zdan ovaci ho obdobi 2014 a uplatnit si za kladni slevu na dani? Pokud osoba spravuji ci pozu stalost podala v roce 2014 dan ove pr izna ni do tr i me si cu ode dne smrti zu stavitele, kde neuplatnila za kladni slevu na dani, mu z e si tuto slevu uplatnit formou dodatec ne ho dan ove ho pr izna ni. Zdroj: c=a140804_122147_p_dane_zuk#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=fincentrum&utm_content=main Vla da rozs i r i seznam nemoci z povola ni. Pr ibudou choroby vyvolane azbestem. PRAHA - Seznam nemoci z povola ni se od pr i s ti ho roku rozs i r i o dals i choroby. Nove do ne j pr ibude tr eba rakovina vajec ni ku kvu li pu sobeni azbestu. Schva lila to ve str edu vla da. Informoval o tom jeji tiskovy odbor. Kabinet podle ne j podpor il i u pravu evidence u razu. Platny seznam nemoci z povola ni je z roku Naposledy se upravoval pr ed tr emi lety. Ministerstvo pra ce nyni pr is lo s novou verzi. Podle ne j totiz vznikaji sta le nove materia ly a technologie, ktere znamenaji pro zdravi c love ka take nova rizika. Mohou se tak objevit jina pos kozeni zdravi nez dosud. Pokroc il i vy zkum v pracovni m le kar stvi a jsou nove poznatky o pr i c ina ch chorob, uvedli autor i seznamu v podkladech pro vla du. Seznam se de li do s esti kapitol. Ty kaji se chorob zpu sobeny ch chemicky mi la tkami, chorob kvu li fyzika lni m faktoru m, nemoci dy chaci ch cest,

3 pohrudnice a pobr is nice, koz ni ch nemoci, nemoci pr enosny ch a nemoci kvu li jiny m faktoru m. Nyni vla da upravuje v seznamu nemoci takzvany ch ti hovy ch va c ku mezi kostmi, svaly a u pony u kloubu, ktere vznikaji z pr eti z eni. Do tr eti kapitoly se pak dostala rakovina vajec ni ku kvu li azbesto ze. Naopak z ni zmizely choroby vyvolane prachem z cukrove tr tiny. Novela nar i zeni o evidenci u razu zpr esn uje podmi nky pro zpracova ni statisticky ch dat. Nove se zava di do formula r u tzv. popis u razove ho de je. Jednotlive c a sti te la a druhy porane ni maji svu j c i selny ko d. Evidence podle u pravy platne v EU je du lez ita i pro prevenci pracovni ch u razu. Roc ne je v C esku hla s eno na pracovni ch u razu, z nich kolem stovky smrtelny ch, a zhruba tisi covka pr i padu nemoci z povola ni. Z hlediska pracovni ch u razu jsou v nejve ts i m riziku kvalifikovani de lni ci v zeme de lstvi a lesnictvi, r emeslni ci a oprava r i. Nadpru me rne mnoz stvi u razu je mezi obsluhou stroju a zar i zeni a mezi pomocny mi a nekvalifikovany mi pracovni ky. Stars i c love k = niz s i nemocnost Podle C eske ho statisticke ho u r adu za viseji s vykona vany m zame stna ni m na ve ku pracuji ci ch. Poc et lidi s te mito poti z emi roste do du chodove ho ve ku. U stars i ch nemocnost klesa, protoz e klesa i pracovni aktivita. Statistici take zjistili, z e nejvi c zdravotni ch proble mu me li pracuji ci ve zpracovatelske m pru myslu, stavebnictvi, obchodu a doprave. Proble my se za dy a krkem uvedlo 53 procent postiz eny ch. Spolu s proble my s horni mi a dolni mi konc etinami se poti z e s podpu rny m apara tem projevuji u 71 procent vs ech postiz eny ch pracuji ci ch, zjistil C esky statisticky u r ad. Kaz dy pa ty c love k take pocit uje na sve m pracovis ti negativni vlivy pu sobi ci na dus evni stav, je to zejme na c asovy stres nebo pr epracovanost. zdravotni Zdroj: -azbestem-16y-/zpravy-domov.aspx? c=a140806_123607_ln_domov_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main proble my spojene 49 (1) Bra ni -li dus evni porucha zletile mu, ktery nema jine ho za stupce, samostatne pra vne jednat, mu z e ho zastupovat jeho potomek, pr edek, sourozenec, manz el nebo partner, nebo osoba, ktera se zastoupeny m z ila pr ed vznikem zastoupeni ve spolec ne doma cnosti alespon tr i roky. (2) Za stupce da zastoupene mu na ve domi, z e ho bude zastupovat, a srozumitelne mu vysve tli povahu a na sledky zastoupeni. Odmi tne-li to c love k, ktery ma by t zastoupen, zastoupeni nevznikne; k odmi tnuti postac i schopnost projevit pr a ni. 50 Ke vzniku zastoupeni se vyz aduje schva leni soudu. Pr ed vyda ni m rozhodnuti soud vyvine potr ebne u sili, aby zjistil na zor zastoupene ho, a to i za pouz iti takove ho zpu sobu dorozumi va ni, ktery si zastoupeny zvoli. 51 Za stupce dba o ochranu za jmu zastoupene ho a napln ova ni jeho pra v i o to, aby zpu sob jeho z ivota nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumne odporovat, odpovi dal i zvla s tni m pr edstava m a pr a ni m zastoupene ho. 52 (1) Zastoupeni se vztahuje na obvykle za lez itosti, jak to odpovi da z ivotni m pome ru m zastoupene ho. Za stupce vs ak neni opra vne n ude lit souhlas k za sahu do dus evni nebo te lesne integrity c love ka s trvaly mi na sledky. (2) Za stupce mu z e nakla dat s pr i jmy zastoupene ho v rozsahu potr ebne m pro obstara ni obvykly ch za lez itosti, jak to odpovi da z ivotni m pome ru m zastoupene ho; s pene z ni mi prostr edky na u c tu zastoupene ho vs ak mu z e nakla dat jen v rozsahu nepr esahuji ci m me si c ne vy s i z ivotni ho minima jednotlivce podle jine ho pra vni ho pr edpisu. 53 Ma -li zastoupeny vi ce za stupcu, postac i, pokud jedna jeden z nich. Jedna -li vs ak vu c i dals i osobe vi ce za stupcu spolec ne a odporuji -li si, nepr ihli z i se k projevu z a dne ho z nich. 54 (1) Zastoupeni zanika, pokud se jej za stupce vzda nebo pokud zastoupeny odmi tne, aby ho za stupce da le

4 zastupoval; k odmi tnuti postac i schopnost projevit pr a ni. Zastoupeni rovne z zanika, pokud soud jmenuje zastoupene mu opatrovni ka. (2) Je-li uzavr ena smlouva o na pomoci pr i rozhodova ni, zanikne zastoupeni u c innosti smlouvy v rozsahu, v jake m je zastoupeny zpu sobily pra vne jednat. Omezeni sve pra vnosti. 55 (1) K omezeni sve pra vnosti lze pr istoupit jen v za jmu c love ka, jehoz se to ty ka, po jeho zhle dnuti a s plny m uzna va ni m jeho pra v a jeho osobni jedinec nosti. Pr itom musi by t du kladne vzaty v u vahu rozsah i stupen neschopnosti c love ka postarat se o vlastni za lez itosti. (2) Omezit sve pra vnost c love ka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak za vaz na u jma a nepostac i -li vzhledem k jeho za jmu m mi rne js i a me ne omezuji ci opatr eni. 56 (1) Omezit sve pra vnost c love ka mu z e jen soud. (2) Soud vyvine potr ebne u sili, aby zjistil na zor c love ka, o jehoz sve pra vnosti rozhoduje, a to i za pouz iti takove ho zpu sobu dorozumi va ni, ktery si c love k zvoli. 57 (1) Soud mu z e omezit sve pra vnost c love ka v rozsahu, v jake m c love k neni pro dus evni poruchu, ktera neni jen pr echodna, schopen pra vne jednat, a vymezi rozsah, v jake m zpu sobilost c love ka samostatne pra vne jednat omezil. (2) Ma -li c love k obti z e dorozumi vat se, neni to samo o sobe du vodem k omezeni sve pra vnosti. 58 Soud mu z e v pru be hu r i zeni o omezeni sve pra vnosti sve r it tr eti osobe provedeni urc ity ch jednotlivy ch pra vni ch jedna ni nebo spra vu majetku, je-li to nutne, aby se zabra nilo za vaz ne u jme. 59 Soud mu z e sve pra vnost omezit v souvislosti s urc itou za lez itosti na dobu nutnou pro jeji vyr i zeni, nebo na jinak urc enou urc itou dobu, nejde le vs ak na tr i roky; uplynuti m doby pra vni u c inky omezeni zanikaji. Zaha ji -li se vs ak v te to dobe r i zeni o prodlouz eni doby omezeni, trvaji pra vni u c inky pu vodni ho rozhodnuti az do vyda ni nove ho rozhodnuti, nejde le vs ak jeden rok. 60 Zme ni -li se okolnosti, soud sve rozhodnuti bezodkladne zme ni nebo zrus i, a to i bez na vrhu. 61 Rozhoduje-li soud o omezeni sve pra vnosti c love ka, mu z e osoba ji m povolana za opatrovni ka navrhnout, aby byla opatrovni kem jmenova na; pokud na vrh nepoda, zjisti soud jeji stanovisko. Je-li tato osoba zpu sobila k opatrovnictvi, soud ji s jeji m souhlasem opatrovni kem jmenuje. 62 V rozhodnuti o omezeni sve pra vnosti jmenuje soud c love ku opatrovni ka. Pr i vy be ru opatrovni ka pr ihle dne soud k pr a ni m opatrovance, k jeho potr ebe i k podne tu m osob opatrovanci bli zky ch, sleduji -li jeho prospe ch, a dba, aby vy be rem opatrovni ka nezaloz il nedu ve ru opatrovance k opatrovni kovi. 63 Opatrovni kem nelze jmenovat osobu nezpu sobilou pra vne jednat nebo osobu, jeji z za jmy jsou v rozporu se za jmy opatrovance, ani provozovatele zar i zeni, kde opatrovanec poby va nebo ktere mu poskytuje sluz by, nebo osobu za vislou na takove m zar i zeni.

5 64 Rozhodnuti o omezeni sve pra vnosti nezbavuje c love ka pra va samostatne pra vne jednat v be z ny ch za lez itostech kaz dodenni ho z ivota. 65 (1) Jednal-li opatrovanec samostatne, ac nemohl jednat bez opatrovni ka, lze jeho pra vni jedna ni prohla sit za neplatne, jen pu sobi -li mu u jmu. Postac i -li vs ak k na prave jen zme na rozsahu opatrovancovy ch povinnosti, soud tak uc ini, aniz je va za n na vrhy stran. (2) Jednal-li opatrovanec samostatne, ac nemohl jednat bez opatrovni ka, povaz uje se opatrovancovo jedna ni za platne, pokud je opatrovni k schva lil. To plati i v pr i pade, z e takove pra vni jedna ni schva lil jednaji ci sa m pote, co nabyl sve pra vnosti. Zdroj: Dotazy: Chte l bych si ude lat r idic sky pru kaz pro osobni automobil. Ma m rovnou da t z a dost o pr estavbu auta nebo si nejdr i ve ude lat r idic sky pru kaz a potom az z a dost o pr estavbu r i zeni? Za kon c. 329/2011 Sb., o poskytova ni da vek osoba m se zdravotni m postiz eni m a o zme ne souviseji ci ch za konu, ve zne ni pozde js i ch pr edpisu (da le jen za kon c. 329/2011 Sb. ), neurc uje, zda osoba, ktera o dodatec nou u pravu motorove ho vozidla z a da, musi by t drz itelem r idic ske ho opra vne ni. Jak je jiz vy s e uvedeno, dodatec nou u pravou nemusi by t pouze pr estavba na ruc ni ovla da ni, ale i u pravy umoz n uji ci snadne js i nastupova ni, nebo nakla da ni vozi ku, ktere neni plne va za no na sedadlo r idic e a ti m i na vlastnictvi r idic ske ho pru kazu. Pr edevs i m je tr eba zdu raznit, z e pr i spe vek je moz ne pr iznat pouze v pr i pade, z e z adatel souhlasi s ti m, z e: - pouz ije pr i spe vek do 3 me si cu ode dne jeho vyplaceni nebo ve lhu te stanovene krajskou poboc kou U r adu pra ce na por i zeni zvla s tni pomu cky, -v obdobi 60 kalenda r ni ch me si cu po sobe jdouci ch ode dne vyplaceni pr i spe vku bude vlastni kem zvla s tni pomu cky, - v obdobi 60 kalenda r ni ch me si cu po sobe jdouci ch ode dne vyplaceni pr i spe vku bude zvla s tni pomu cku uz i vat, a dals i. V pr i pade, z e z adatel o dodatec nou u pravu motorove ho vozidla, splni vy s e uvedene podmi nky, mu z e mu by t pr i spe vek pr izna n a vyplacen. Jak postupovat pr i por i zeni zvla s tni pomu cky a to ruc ni ovla da ni + automaticka pr evodovka, zaji ma mi zda podat jednu z a dost jak na ruc ni r i zeni tak i na pr evodovku nebo to rozde lit a poda vat dve z a dosti? Na automatickou pr evodovku nelze dostat zvla s tni pr i spe vek. Na koupi auta jako celku vs ak mu z ete c erpat pr i spe vek na zvla s tni pomu cku na por i zeni motorove ho vozidla, mu z e by t maxima lne Kc. Jinak je to s ruc ni m ovla da ni m, ktere je dodatec nou u pravou auta. Na ne lze samostatne zaz a dat o pr i spe vek na zvla s tni pomu cku. Je moz ne dostat pr i spe vek na zakoupeni auta pro dva drz itele ZTP/P na koupi jednoho automobilu? Jedna se o manz ele. Za kon nevyluc uje, aby si vi ce lidi, kter i pobi raji pr i spe vek na zvla s tni pomu cku (v tomto pr i pade motorove vozidlo), tuto pomu cku zakoupilo spolec ne. Takovy postup je be z ny napr i klad v ra mci rodiny. Proto, aby si motorove vozidlo jako zvla s tni pomu cku mohlo vi ce lidi se zdravotni m postiz eni m koupit spolec ne, musi splnit ne kolik podmi nek, ktere stanovuje za kon c. 329/2011 Sb. Vs ichni musi by t vlastni ky vozidla, musi to by t doloz eno z kupni nebo jine smlouvy, musi to vyply vat z technicke ho pru kazu vozidla, vs echny osoby musi pouz i t celou da vku, pravidelne se dopravovat apod. Zdroj:

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz

Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz Obchodní podmínky provizního portálu jasnaznacka.cz I. Všeobecná ustanovení využívání provizního systému affiliate.jasnaznacka.cz Vyplne ním registrac ního formulár e a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Metaxa Partyhaus Design Contest

Metaxa Partyhaus Design Contest Pravidla studentské soutěže Metaxa Partyhaus Design Contest Společnost REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o. vyhlašuje tuto Studentskou designovou soutěž 1. VYHLAS OVATEL SOUTE Z E A VYHLA S ENI SOUTE Z

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více