Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační."

Transkript

1 září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z různých oblastí daní. Ministerstvo spravedlnosti se vyjádřilo k pochybnostem, které panovaly mezi odbornou veřejností v otázce souběhu při výkonu činností členů orgánů společností po 1. lednu 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Právní předpisy, které se zdály být v tomto ohledu v minulých dvou letech konečně jednoznačné, se v roce 2014 diametrálně změnily. Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. Pečlivě budeme sledovat další aktivity ministerstva financí v oblasti prokazování původu majetku. Je pravda, že některé články, odvolávající se na daň ze životního stylu, které se v této souvislosti objevily v tisku a které neobsahovaly zcela přesné informace ohledně plánovaných kroků, vyvolaly negativní reakci u řady daňových subjektů. Z prvních vyjádření ministerstva by se dalo v této chvíli dovodit, že takovou daň ministerstvo zavádět nemíní. Nicméně určité kroky v oblasti prověřování původu majetku se připravují. Uvidíme, jakými prostředky toho chce ministerstvo přesně dosáhnout a do jaké míry je avizovaná iniciativa myšlena vážně. Jana Bartyzalová

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Další úprava 24 odst. 2 zc) Nejvyšší správní soud uvolňuje výklad pro aplikaci ustanovení umožňujícího změnu nedaňových nákladů na daňové. Ministerstvo financí v mezičase naopak připravuje zpřísnění daného ustanovení. Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění Ministerstvo financí se rozhodlo zpřísnit podmínky pro daňové zvýhodnění produktů soukromého životního pojištění. Využitelnost daňového zvýhodnění tak bude omezená pro smlouvy umožňující výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, tzv. částečných odkupů. Souběh funkcí již není od 1. ledna 2014 přípustný Ministerstvo spravedlnosti jednoznačně potvrzuje nepřípustnost souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce. Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností Neukončí-li správce daně postup k odstranění pochybností v případě nadměrného daňového odpočtu DPH do pěti měsíců, bude pravděpodobně od příštího roku náležet daňovému subjektu úrok za dobu přesahující toto období. Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje Od 1. října 2014 se snižuje hranice nedoplatku na DPH po dobu třech měsíců z 10 mil. Kč na 500 tis. Kč. Jedná se o jeden z aspektů vedoucích k aplikaci institutu nespolehlivého plátce. DPH zvláštní režim jednoho správního místa u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb Osoby povinné k dani se budou moci ke zvláštnímu režimu dobrovolně registrovat na daňovém portále Finanční správy ČR již od 1. října 2014, kdy by měla být rovněž zveřejněna přihláška k registraci. Česko-ruská smlouva o sociálním zabezpečení Smlouva pokrývá oblast sociálního zabezpečení migrujících pracovníků obou států a měla by tak pro tyto zaměstnance představovat právní ochranu v oblasti sociálního zabezpečení. Problematiku zdravotního pojištění smlouva neupravuje. JUDIKATURA Poplatníci pobírající starobní důchod mají opět nárok na základní slevu na poplatníka Zaměstnavatelé mohou začít uplatňovat základní slevu na dani v rámci měsíční mzdové agendy u pracujících důchodců poprvé za měsíc srpen Inovace versus výzkum a vývoj Nejvyšší správní soud posuzuje otázku vymezení výzkumu a vývoje pro účely odčitatelné položky. SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov schválena vládou Vláda připravila rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna V rámci ní se například mění pravidla nízké kapitalizace i předpisy upravující převodní ceny.

3 LEGISLATIVA Další úprava 24 odst. 2 zc) Během letních měsíců vydal Nejvyšší správní soud přelomový rozsudek ve věci aplikace stávajícího znění 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP). Závěry rozsudku nabývají na významu zejména v souvislosti se současnou oblibou tohoto ustanovení umožňujícího překlasifikaci nedaňových nákladů na daňově uznatelné. Řada subjektů využívá uvedené ustanovení, pokud specifické nedaňové náklady efektivně nese jiný subjekt. Ustanovení totiž umožňuje za daňově uznatelné považovat náklady, které jsou podle 25 ZDP obecně daňově neuznatelné. Tyto náklady se stávají daňovými do výše výnosů s nimi přímo souvisejících za předpokladu, že tyto výnosy ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících. Současné znění ustanovení je poměrně úsporné a dává tak prostor individuální interpretaci, zejména v otázce existence přímé souvislosti mezi vzniklými náklady a realizovanými výnosy. Přístup daňové správy není v praxi jednotný a v některých případech je spíše striktní a rezervovaný. Někteří správci daně mají v současnosti tendenci omezovat aplikovatelnost ustanovení pouze na problematiku tzv. čistých přefakturací. V rozsudku 7 Afs 57/ Nejvyšší správní soud explicitně připustil, že ustanovení je v zásadě možné aplikovat i na tak specifické případy, jakými jsou účetní odpisy, pokud představují jednu z kalkulačních položek odměny za poskytované služby. A to i přesto, že ZDP obecně předpokládá, že pořizovací náklady dlouhodobého majetku budou vstupovat do základu daně formou specificky vymezených daňových odpisů. V dané situaci se jednalo o společnost podnikající v oboru plynárenství a předmětné odpisy vstupovaly do kalkulačního vzorce, na jehož základě Energetický regulační úřad stanovuje ceny energií. I přes tuto specifičnost případu by rozsudek mohl mít v praxi vliv na postup správců daně a uvolnit jejich dosud spíše striktní výklad daného ustanovení. V souvislosti s tímto ustanovením bychom chtěli připomenout, že ministerstvo financí navrhuje změnu podmínek jeho aplikace, což by vedlo k zúžení rozsahu případů, na které jeho působnost dopadá. Ministerstvem navrhovaná změna spočívá primárně v náhradě obecného požadavku existence přímo souvisejících výnosů podmínkou, podle níž jsou dotčené náklady zcela či zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu. Ostatní podmínky pak zůstávají v zásadě zachovány. Navrhované znění daného ustanovení však ani v nové podobě nedává zcela jasnou odpověď na to, jaké konkrétní situace se budou kvalifikovat pro uvedené přeúčtování (nákladů) jiné osobě. Deklarovaným cílem změny je dle ministerstva financí realizace původního záměru daného ustanovení, a to sice jeho aplikace na tzv. přefakturace. Nová úprava má rovněž zamezit situacím, v nichž by byl náklad ve výsledku efektivně uplatněn dvakrát. Ministerstvo financí v důvodové zprávě dále upozorňuje, že bude-li pro nedaňový výdaj platit zvláštní/speciální daňový režim, nebude možné toto ustanovení použít vůbec. Pojem zvláštní/specifický režim však není nijak vymezen, jako příklady jsou mimo jiné uvedeny pohledávky či finanční leasing. Přesný důvod změny ustanovení tak zůstává nadále nejasný. V souvislosti se změnou 24 odst. 2 písm. zc) se navrhuje změna dalšího ustanovení, a to 23 odst. 4 písm. e). Toto v zásadě zrcadlové ustanovení dokáže změnit obecně zdanitelné výnosy související s nedaňovými náklady vynaloženými v předcházejících zdaňovacích obdobích na nezdanitelné. Nově by se toto ustanovení mělo týkat i výnosů, pokud byl související náklad vynaložen ve stejném zdaňovacím období. Ustanovení by se tak mohlo vztahovat na některé situace, které jsou v současnosti daňově ošetřené ustanovením 24 odst. 2 písm. zc). Lze očekávat, že výklad nově

4 upraveného ustanovení 23 odst. 4 písm. e) bude v praxi podobně náročný jako interpretace kontroverzního ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). Stejně tak bude pravděpodobně způsobovat problémy jeho aplikace v případech, v nichž lze paralelně použít ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). Návrh zákona obsahující tyto změny půjde v září ve Sněmovně do druhého čtení. Je tedy možné, že textace ještě dozná změn. Přesto lze již v předstihu doporučit revizi transakcí, u nichž jsou na základě stávajícího znění 24 odst. 2 písm. zc) ZDP náklady uplatňovány jako daňově uznatelné. Posouzena by měla být rovněž smluvní úprava takovýchto transakcí. Samozřejmě Vás budeme informovat o dalším legislativním vývoji této problematiky. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Zdeněk Strmiska, tel.: Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění Vláda se rozhodla omezit daňové výhody u produktů soukromého životního pojištění, které umožňují specifické výplaty ve formě tzv. částečného odkupného. V rámci projednávání návrhu novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně byl předložen poměrně radikální návrh na změnu v režimu zdaňování produktů soukromého životního pojištění. V současnosti jsou tyto produkty zaměstnavateli hojně nabízeny jako součást zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z důvodu jejich výhodného daňového režimu, přičemž platí, že: daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele může být z pohledu zaměstnance osvobozen od daně a pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení do výše 30 tis. Kč za rok, a zároveň má zaměstnanec možnost uplatnit si jako nezdanitelnou část základu daně jím zaplacené pojistné až do výše 12 tis. Kč ročně. Pro uplatnění daňových výhod je kromě dalších podmínek klíčové zejména, aby byla smluvně ošetřena možnost výplaty pojistného plnění nejdříve po 60 měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěná osoba dosáhne věku 60 let. Mnohé pojistné produkty, které pojišťovny na trhu nabízejí, však v praxi umožňují i dřívější výběry prostředků, a to formou tzv. částečných odkupů, při nichž nedochází k zániku příslušné pojistné smlouvy ani k výplatě pojistného plnění. Dle navrhovaného znění novely by s účinností od 1. ledna 2015 měla být u produktů, které umožňují výplatu tzv. částečných odkupů, omezena využitelnost výše uvedených daňových výhod. Pokud by se výplata uskutečnila v době kratší než 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy nebo před rokem, v němž pojištěný dosáhne 60 let svého věku: nárok na osvobození příspěvků zaměstnavatele uhrazených za posledních deset let by obecně zanikl a zaměstnanec by byl s určitými výjimkami povinen zdanit tyto příjmy prostřednictvím daňového přiznání. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by nevznikala povinnost dodaňovat příspěvky zaměstnavatele, které byly uhrazeny před rokem pojištěný by byl dále povinen zvýšit základ daně o částku jím zaplaceného pojistného, o kterou si v posledních deseti letech snížil základ daně prostřednictvím tzv. nezdanitelné

5 částky. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by povinnost vracet nezdanitelné částky uplatněné do konce roku 2014 v případě výplaty částečného odkupného nevznikala. Tento striktní režim zdanění z pohledu zaměstnaneckých příjmů však do jisté míry vyvažuje změna daňového režimu samotných výplat částečných odkupů. Za současného znění totiž podléhá 15% dani, kterou je při výplatě povinna srazit a odvést z příjmu pojišťovna, vyplacený příjem snížený pouze o příspěvky, které byly zaplaceny pojištěným. Nově bude dani podléhat jen případné zhodnocení prostředků na daném produktu. Daň by totiž měla být srážena pouze z rozdílu mezi vyplaceným příjmem a zaplaceným pojistným, tj. včetně pojistného uhrazeného zaměstnavatelem. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 bude možné odečíst pouze příspěvky zaměstnavatele uhrazené po datu účinnosti novely. Přijetí navrhovaných změn by mohlo v budoucnu významně ovlivnit zdanění příjmů osob, které uzavřely soukromé životní pojištění, a to včetně zdanění benefitů poskytovaných zaměstnavateli ve formě příspěvků na soukromé životní pojištění. I přestože v tuto chvíli nelze předjímat výsledek legislativního procesu, lze již v předstihu doporučit revizi současných pojistných smluv s ohledem na připravovanou novelizaci. Alena Švecová, tel.: Eva Mikulášková, tel.: Souběh funkcí již není od 1. ledna 2014 přípustný Dne 11. července 2014 vydalo ministerstvo spravedlnosti stanovisko, v němž potvrzuje nepřípustnost souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce. Závěr tohoto stanoviska se shoduje s právním názorem KPMG, podle něhož je od 1. ledna 2014 nutné mít uzavřenu pouze smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena. Není tudíž možné mít na shodnou činnost (či její část) souběžně uzavřen pracovní poměr. Důsledkem nedovoleného souběhu tak stejně jako dříve může být neplatnost pracovního poměru. V této souvislosti bychom také rádi opětovně zdůraznili, že veškeré smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem jejího statutárního orgánu před 1. lednem 2014, tj. přede dnem účinnosti zákona o obchodních korporacích, bylo dle znění zákona nutné zrevidovat do 6 měsíců od jeho účinnosti. Nedodržení této povinnosti ze strany společností a jejich statutárních orgánů může mimo jiné vést k bezplatnosti výkonu funkce a povinnosti jednotlivých členů vracet plnění od společnosti obdržená za výkon funkce. Při řešení otázek souvisejících s úpravou vztahů člena statutárního orgánu ke společnosti jsme Vám vždy připraveni poskytnout naše služby. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.:

6 Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností V rámci projednávání návrhu novely daňového řádu byl v Poslanecké sněmovně předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je zavedení tzv. úroku z daňového odpočtu. Tento úrok by byl povinen platit správce daně daňovému subjektu v případě, že by po podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností, přičemž délka postupu by přesáhla dobu pěti měsíců. Byl-li v přiznání k DPH uplatněn nadměrný odpočet, může správce daně zahájit postup k odstranění pochybností nejpozději do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání přiznání. Pro samotné provedení postupu však lhůta stanovena není, nicméně dle záměru zákonodárce by měl být postup správcem daně používán jako rychlý nástroj k odstranění konkrétních pochybností. Dle pozměňovacího návrhu bude daňovému subjektu v případě, že správce daně neukončí postup k odstranění pochybností do pěti měsíců, náležet úrok, avšak pouze za dobu postupu přesahující pět měsíců. Základem pro výpočet úroku by měla být výše odpočtu daně, kterou správce daně stanoví na základě postupu k odstranění pochybností. Ta proto nemusí odpovídat výši odpočtu uplatněného v daňovém přiznání. Sazba úroku je navržena ve výši repo sazby zvýšené o jeden procentní bod. Takto stanovená sazba úroku je výrazně nižší oproti sazbám jiného typu úročení upraveným daňovým řádem, např. úroku z neoprávněného jednání správce daně, kdy se daňový odpočet úročí repo sazbou zvýšenou o čtrnáct procentních bodů. Účelem úročení odpočtu je motivace správce daně k tomu, aby z jeho strany nedocházelo ke zbytečným průtahům. Nižší sazba má na druhé straně zajistit, aby k případným průtahům nebyly motivovány daňové subjekty s cílem dosáhnout vyššího zúročení peněz z důvodu neoprávněného jednání správce daně. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje Generální finanční ředitelství (GFŘ) znovu modifikovalo informaci k aplikaci 106a zákona o DPH, která se týká právního institutu nespolehlivého plátce. Ta byla vydána počátkem roku 2013 a upravena začátkem roku Cílem institutu nespolehlivého plátce je postihnout plátce, kteří závažně porušují povinnosti při správě DPH a negativním způsobem tak ovlivňují reálné inkaso daně, běžný chod správy DPH a rovné konkurenční prostředí na trhu. Institut nespolehlivého plátce je aplikován při závažných porušeních povinností plátce DPH. Za tato porušení jsou považovány situace, při nichž je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru DPH. GFŘ nově rozšířilo seznam takovýchto situací o následující možnosti (přihlíží se pouze k situacím vzniklým po 1. říjnu 2014):

7 po dobu nejméně tří kalendářních měsíců existuje nedoplatek na DPH v minimální výši 500 tis. Kč (původní limit platný pro situace nastalé do 30. září 2014 byl stanoven na 10 mil. Kč), bude opakovaně stanovena daň podle pomůcek (alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích), plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu správce daně nebo bez odůvodnění nepředloží požadované údaje, plátce nepodá opakovaně včas daňové přiznání, hlášení či výpis z evidence pro daňové účely bez řádného odůvodnění (alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců). S platností od 1. ledna 2015 bude také za ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH považována situace, kdy plátce uvede nepravdivý údaj ohledně skutečného (reálného) sídla. Dle informace finanční správy nemá institut nespolehlivého plátce postihovat běžné plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení, nestihli ho včas napravit, ale jinak plní své základní daňové povinnosti řádně. Nicméně rozšíření situací představuje zvýšené riziko pro kvalifikaci plátce jako nespolehlivého. To může přinášet komplikace odběratelům, kteří se tak mohou dostat do pozice ručitele za odvod DPH v případě odběru zboží či služeb od takového plátce. Tomáš Havel, tel.: Iva Císařová, tel.: DPH zvláštní režim jednoho správního místa u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb Jak jsme Vás již informovali v předcházejících vydáních Finančních aktualit, mělo by v návaznosti na harmonizaci právních předpisů upravujících DPH dojít od 1. ledna 2015 ke změně pravidel při určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani. Aby se poskytovatel vymezených služeb vyhnul registraci k DPH ve všech členských státech místa usazení konečných zákazníků, má možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Finanční správa vydala v této souvislosti informaci shrnující základní pravidla tohoto zvláštního režimu, viz Informace uvádí příklady služeb, kterých se může změna pravidel týkat a definuje, kdo je oprávněn zvláštní režim využít. Mimoto obsahuje pravidla pro podávání přiznání k DPH a úhradu daňové povinnosti při použití zvláštního režimu. Osoby povinné k dani se budou moci ke zvláštnímu režimu dobrovolně registrovat na daňovém portále Finanční správy ČR již od 1. října 2014, kdy by měla být rovněž zveřejněna přihláška k registraci. Aleš Krempa, tel.: Veronika Svobodová, tel.:

8 Česko-ruská smlouva o sociálním zabezpečení Po časově náročném ratifikačním procesu došlo 8. srpna 2014 v Moskvě k výměně ratifikačních listin ke smlouvě mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení. Příslušná smlouva vstoupí v platnost 1. listopadu tohoto roku. Smlouva nahrazuje původní dohodu o sociálním zabezpečení uzavřenou se Sovětským svazem, kterou Česká republikou vypověděla v roce Smlouva pokrývá oblast sociálního zabezpečení migrujících pracovníků obou států a měla by tak představovat právní ochranu v oblasti sociálního zabezpečení pro tyto zaměstnance. Na oblast zdravotního pojištění se smlouva nevztahuje. Smlouva obsahuje mimo jiné pravidla pro určení příslušnosti migrujících pracovníků k systému sociálního zabezpečení, která mají zabránit dvojím odvodům pojistného ze stejného příjmu v obou státech. Součástí smlouvy jsou i speciální pravidla pro vysílané zaměstnance. Konkrétně čeští zaměstnanci vyslaní pracovně do Ruska zůstávají po dobu prvních 24 měsíců pojištěni v České republice a teprve následně vznikne povinnost odvodů pojistného na sociální zabezpečení v Rusku. Toto pravidlo platí zrcadlově i pro zaměstnance vyslané z Ruska do České republiky. Smlouva rovněž stanovuje podmínky pro výplatu dávek z pojistného (důchody, dávky v nemoci a mateřství, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, přídavky na děti). Pro účely výpočtu výše důchodu bude zohledněna doba pojištění v obou státech a důchod bude poměrně přiznán oběma státy. Specificky je také upraveno hodnocení dob pojištění získaných před nabytím platnosti této smlouvy. Iva Krákorová, tel.: Gabriela Vokněrová, tel.: JUDIKATURA Poplatníci pobírající starobní důchod mají opět nárok na základní slevu na poplatníka Ústavní soud (ÚS) v červenci letošního roku dospěl k závěru, že ustanovení v zákoně o daních z příjmů, jež od roku 2013 znemožňuje poplatníkům pobírajícím starobní důchod uplatnit základní slevu na dani ve výši Kč za rok, porušuje princip rovnosti. Vyhlášením nálezu ÚS ve Sbírce zákonů dne 4. srpna 2014 bylo uvedené ustanovení zrušeno a starobní důchodci tak mají na tuto základní slevu na dani opět nárok. ÚS ve svém nálezu dále uvedl, že základní slevu na dani mohou pracující důchodci uplatnit v celém kalendářním roce Rok 2013 nálezem ÚS dotčen není a nárok na slevu za tento rok zpětně nevzniká. Zaměstnavatelé mohou začít uplatňovat základní slevu na dani v rámci měsíční mzdové agendy u pracujících důchodců poprvé za měsíc srpen 2014, a to v případě, že tito zaměstnanci podepsali Prohlášení, v němž uplatnili základní slevu na dani. Jiná situace je u pracujících důchodců, kteří sice Prohlášení na zdaňovací období 2014 podepsali, avšak o uplatnění základní slevy na dani v něm nepožádali. Tito zaměstnanci pokud si přejí, aby jim

9 byla základní sleva na dani uplatněna v rámci mzdové agendy musí o slevu požádat formou provedení změny v Prohlášení. Aby pracující důchodci mohli uplatnit slevu na dani i za předcházející měsíce roku 2014 (leden až červenec), doporučujeme požádat zaměstnavatele o roční zúčtování či podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Iva Krákorová, tel.: Gabriela Vokněrová, tel.: Inovace versus výzkum a vývoj Pro společnosti uplatňující odčitatelnou položku na výzkum a vývoj je významný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 52 Af 30/ Soud se v něm zabýval zejména otázkou, zda aktivity realizované poplatníkem v souvislosti se zhotovením vstřikovacích forem představují výzkum a vývoj, nebo zda mají pouze inovativní charakter. Zásadním bodem sporu byla otázka odlišení inovace od aktivit výzkumu a vývoje, přičemž určující by měla být existence ocenitelného (významného) prvku novosti a technické nejistoty, kterými se vyznačují právě projekty výzkumu a vývoje. Krajský soud potvrdil restriktivní výklad správce daně a v posuzovaných projektech neshledal výzkum a vývoj.. Soud se rovněž vyjádřil k metodice uplatňování nákladů na výzkum a vývoj a některým dalším oblastem. Významným je závěr, podle něhož za náklady vynaložené při realizaci výzkumu a vývoje nelze považovat náhrady mzdy za dovolenou. Důvodem je skutečnost, že v době čerpání dovolené se pracovník nepodílí na realizaci konkrétního výzkumného či vývojového projektu. V současné době soudní spor stále pokračuje, neboť proti rozhodnutí krajského soudu byla poplatníkem podána kasační stížnost a případem se aktuálně zabývá Nejvyšší správní soud. Výše uvedené závěry a interpretace vzbudily velký zájem a výsledné rozhodnutí je tak netrpělivě očekáváno. Ke každému výzkumně-vývojovému projektu je třeba přistupovat individuálně a zabývat se zejména otázkou existence ocenitelného prvku novosti a vědecké nejistoty. Má-li společnost pochybnosti, zda mohou být její aktivity a s nimi spojené náklady uznány za projekty výzkumu a vývoje, může být užitečným nástrojem institut závazného posouzení. Daňová správa tak vydá rozhodnutí, na jehož základě společnost získá jistotu, zda odčitatelnou položku podle zákona o daních z příjmů použít a na jaké daňové náklady ji vztáhnout. Václav Baňka, tel.: Michaela Thelenová, tel.: Karin Osinová, tel.:

10 SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov schválena vládou Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára Novela bola schválená na rokovaní vlády 20. augusta Zhrnutie niektorých navrhovaných zmien uvádzame nižšie: Daňový výdavok pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby a s ním súvisiacich výdavkov bude daňový výdavok uznaný len v primeranej výške k dosiahnutým zdaniteľným príjmom. Výdavky na určitý majetok budú daňovo uznané najviac do výšky 80 % týchto výdavkov, avšak ak daňovník preukáže výlučné používanie tohto majetku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, bude si môcť uplatniť 100 % týchto výdavkov. Ide pritom napríklad o spotrebnú elektroniku, optické a fotografické prístroje, prístroje pre domácnosť, kosačky, osobné autá, nábytok. Finančný prenájom bude zadefinovaný odlišne od súčasnej definície, pričom sa zruší minimálna doba prenájmu 3 roky, pričom v prípade pozemkov sa bude rozlišovať, či na nich stojí stavba zaradená do 5. alebo do 6. odpisovej skupiny. Zároveň, ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka musí byť vyčíslená osobitne. Príjmy zo služieb, ak nebudú poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne na Slovensku, budú mať zdroj na Slovensku a teda podliehať zdaneniu zrážkovou daňou na Slovensku len ak budú poskytované na území Slovenska a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí ináč. Ide v podstate o návrat k stavu pred rokom Transferové oceňovanie veľmi významná zmena bola navrhnutá v oblasti transferového oceňovania. Bude sa vzťahovať aj na slovenské daňové subjekty prepojené so slovenskými daňovými subjektmi, pričom uvedené subjekty budú mať aj dokumentačnú povinnosť. Pokiaľ transferovú dokumentáciu daňovému úradu nepredložia do 15 dní od výzvy na jej predloženie, môžu očakávať sankcie do výšky eur, to aj opakovane. Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení budú napríklad výdavky (náklady) na nájomné (pričom nájomné zaplatené fyzickej osobe sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie), náklady na marketingové a iné štúdie (pričom budú zahrnované do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov), výdavky na poradenské a právne služby, odplaty za sprostredkovanie (najviac však do výšky 10 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu), náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov zo zdrojov na území Slovenska vyplácaných daňovníkovi nezmluvného štátu a zároveň po splnení povinnosti zraziť zrážkovú daň alebo zabezpečenie dane a oznámiť vykonanie zrážky DÚ. Zmluvné pokuty nebudú daňovým výdavkom. Odplata za vymáhanie pohľadávky bude daňovo uznaná najviac do výšky 50 % z vymoženej pohľadávky. Paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka nebudú daňovými výdavkami. Pravidlá nízkej kapitalizácie sa budú vzťahovať na právnické osoby okrem bánk, poisťovní, zaisťovní a ich pobočiek na Slovensku a subjektů kolektívneho investovania. Ich uplatnenie je oproti pôvodnému návrhu rozšírené na všetky závislé osoby v zmysle ich definície pre účely transferového oceňovania, nielen na zahraničné závislé osoby. Podľa navrhovanej úpravy budú úroky presahujúce 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa zákona o účtovníctve alebo IFRS a v ňom

11 zahrnutých odpisov a nákladových úrokov daňovo neuznané, okrem kapitalizovaných úrokov. Zároveň, ak podmienkou pre poskytnutie úveru dlžníkovi bude poskytnutie priamo súvisiaceho úveru alebo vkladu jeho veriteľovi osobou spojenou vo vzťahu k dlžníkovi, pre účely nízkej kapitalizácie sa veriteľ bude považovať za závislú osobu vo vzťahu k dlžníkovi. Dochádza ku zmenám v daňových odpisoch. Odpočet daňovej straty bude možný iba rovnomerne 4 roky. Odpočítať od základu dane (po uplatnení prípadnej straty) bude možné súčet 25 % výdavkov na výskum a vývoj, 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov absolventa školy v trvalom pracovnom pomere, 25 % výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn týchto výdavkov v predchádzajúcom zdaňovacom období. O ďalšom vývoji navrhovaných zmien Vás budeme informovať. Zuzana Blažejová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 136/2014 Sb. novela zákona o zaměstnanosti obsahující změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovních cest cizinců ze třetích zemí a kontrolní činnosti k zákonem stanoveným povinnostem zaměstnavatelů. Ministerstvo financí vydalo pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, který směřuje vůči orgánům daňové správy a jehož cílem je stanovit konkrétnější mantinely pro správce daně tak, aby postupovali v daňových řízeních bez zbytečných průtahů. Tento pokyn nahrazuje současný pokyn č. MF-1, nicméně k zásadním změnám v textu a úpravě nedochází. Generální finanční ředitelství aktualizovalo svůj metodický pokyn k aplikaci 157 odst. 7 daňového řádu, který se týká upuštění od předepsání úroku z posečkání. Pokyn uvádí nejen situace vylučující upuštění od předepsání úroku, ale také shrnuje důvody umožňující upuštění od takového předpisu. Ministerstvo financí připravuje návrh na zrušení osvobození ekologicky šetrné elektřiny od energetické daně. Vláda schválila novelu zákona o dani z nemovitých věcí, jejímž cílem je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe a revize změn vyplývajících z rekodifikace soukromého práva. V srpnu byla v Monaku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA s vládou USA a na půdě Generálního finančního ředitelství se uskutečnilo pracovní setkání zástupců české a americké daňové správy (IRS) týkající se implementace této dohody. Ministerstvo financí společně s ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna Česko zjednoduší proces zakládání firmy. Na jaře příštího roku by mělo být možné založit společnost s ručením omezeným během tří dnů a s náklady nižšími než tři tisíce korun. Česká republika se ke zjednodušení zavázala při vyjednávání o čerpání eurodotací. Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo expertní tým, který připravuje tzv. akutní novelu občanského zákoníku. Ta má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které již působí či do budoucna mohou působit potíže lidem, justici i dalším subjektům.

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více