Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační."

Transkript

1 září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z různých oblastí daní. Ministerstvo spravedlnosti se vyjádřilo k pochybnostem, které panovaly mezi odbornou veřejností v otázce souběhu při výkonu činností členů orgánů společností po 1. lednu 2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Právní předpisy, které se zdály být v tomto ohledu v minulých dvou letech konečně jednoznačné, se v roce 2014 diametrálně změnily. Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. Pečlivě budeme sledovat další aktivity ministerstva financí v oblasti prokazování původu majetku. Je pravda, že některé články, odvolávající se na daň ze životního stylu, které se v této souvislosti objevily v tisku a které neobsahovaly zcela přesné informace ohledně plánovaných kroků, vyvolaly negativní reakci u řady daňových subjektů. Z prvních vyjádření ministerstva by se dalo v této chvíli dovodit, že takovou daň ministerstvo zavádět nemíní. Nicméně určité kroky v oblasti prověřování původu majetku se připravují. Uvidíme, jakými prostředky toho chce ministerstvo přesně dosáhnout a do jaké míry je avizovaná iniciativa myšlena vážně. Jana Bartyzalová

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Další úprava 24 odst. 2 zc) Nejvyšší správní soud uvolňuje výklad pro aplikaci ustanovení umožňujícího změnu nedaňových nákladů na daňové. Ministerstvo financí v mezičase naopak připravuje zpřísnění daného ustanovení. Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění Ministerstvo financí se rozhodlo zpřísnit podmínky pro daňové zvýhodnění produktů soukromého životního pojištění. Využitelnost daňového zvýhodnění tak bude omezená pro smlouvy umožňující výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, tzv. částečných odkupů. Souběh funkcí již není od 1. ledna 2014 přípustný Ministerstvo spravedlnosti jednoznačně potvrzuje nepřípustnost souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce. Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností Neukončí-li správce daně postup k odstranění pochybností v případě nadměrného daňového odpočtu DPH do pěti měsíců, bude pravděpodobně od příštího roku náležet daňovému subjektu úrok za dobu přesahující toto období. Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje Od 1. října 2014 se snižuje hranice nedoplatku na DPH po dobu třech měsíců z 10 mil. Kč na 500 tis. Kč. Jedná se o jeden z aspektů vedoucích k aplikaci institutu nespolehlivého plátce. DPH zvláštní režim jednoho správního místa u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb Osoby povinné k dani se budou moci ke zvláštnímu režimu dobrovolně registrovat na daňovém portále Finanční správy ČR již od 1. října 2014, kdy by měla být rovněž zveřejněna přihláška k registraci. Česko-ruská smlouva o sociálním zabezpečení Smlouva pokrývá oblast sociálního zabezpečení migrujících pracovníků obou států a měla by tak pro tyto zaměstnance představovat právní ochranu v oblasti sociálního zabezpečení. Problematiku zdravotního pojištění smlouva neupravuje. JUDIKATURA Poplatníci pobírající starobní důchod mají opět nárok na základní slevu na poplatníka Zaměstnavatelé mohou začít uplatňovat základní slevu na dani v rámci měsíční mzdové agendy u pracujících důchodců poprvé za měsíc srpen Inovace versus výzkum a vývoj Nejvyšší správní soud posuzuje otázku vymezení výzkumu a vývoje pro účely odčitatelné položky. SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov schválena vládou Vláda připravila rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů s účinností od 1. ledna V rámci ní se například mění pravidla nízké kapitalizace i předpisy upravující převodní ceny.

3 LEGISLATIVA Další úprava 24 odst. 2 zc) Během letních měsíců vydal Nejvyšší správní soud přelomový rozsudek ve věci aplikace stávajícího znění 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP). Závěry rozsudku nabývají na významu zejména v souvislosti se současnou oblibou tohoto ustanovení umožňujícího překlasifikaci nedaňových nákladů na daňově uznatelné. Řada subjektů využívá uvedené ustanovení, pokud specifické nedaňové náklady efektivně nese jiný subjekt. Ustanovení totiž umožňuje za daňově uznatelné považovat náklady, které jsou podle 25 ZDP obecně daňově neuznatelné. Tyto náklady se stávají daňovými do výše výnosů s nimi přímo souvisejících za předpokladu, že tyto výnosy ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících. Současné znění ustanovení je poměrně úsporné a dává tak prostor individuální interpretaci, zejména v otázce existence přímé souvislosti mezi vzniklými náklady a realizovanými výnosy. Přístup daňové správy není v praxi jednotný a v některých případech je spíše striktní a rezervovaný. Někteří správci daně mají v současnosti tendenci omezovat aplikovatelnost ustanovení pouze na problematiku tzv. čistých přefakturací. V rozsudku 7 Afs 57/ Nejvyšší správní soud explicitně připustil, že ustanovení je v zásadě možné aplikovat i na tak specifické případy, jakými jsou účetní odpisy, pokud představují jednu z kalkulačních položek odměny za poskytované služby. A to i přesto, že ZDP obecně předpokládá, že pořizovací náklady dlouhodobého majetku budou vstupovat do základu daně formou specificky vymezených daňových odpisů. V dané situaci se jednalo o společnost podnikající v oboru plynárenství a předmětné odpisy vstupovaly do kalkulačního vzorce, na jehož základě Energetický regulační úřad stanovuje ceny energií. I přes tuto specifičnost případu by rozsudek mohl mít v praxi vliv na postup správců daně a uvolnit jejich dosud spíše striktní výklad daného ustanovení. V souvislosti s tímto ustanovením bychom chtěli připomenout, že ministerstvo financí navrhuje změnu podmínek jeho aplikace, což by vedlo k zúžení rozsahu případů, na které jeho působnost dopadá. Ministerstvem navrhovaná změna spočívá primárně v náhradě obecného požadavku existence přímo souvisejících výnosů podmínkou, podle níž jsou dotčené náklady zcela či zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu. Ostatní podmínky pak zůstávají v zásadě zachovány. Navrhované znění daného ustanovení však ani v nové podobě nedává zcela jasnou odpověď na to, jaké konkrétní situace se budou kvalifikovat pro uvedené přeúčtování (nákladů) jiné osobě. Deklarovaným cílem změny je dle ministerstva financí realizace původního záměru daného ustanovení, a to sice jeho aplikace na tzv. přefakturace. Nová úprava má rovněž zamezit situacím, v nichž by byl náklad ve výsledku efektivně uplatněn dvakrát. Ministerstvo financí v důvodové zprávě dále upozorňuje, že bude-li pro nedaňový výdaj platit zvláštní/speciální daňový režim, nebude možné toto ustanovení použít vůbec. Pojem zvláštní/specifický režim však není nijak vymezen, jako příklady jsou mimo jiné uvedeny pohledávky či finanční leasing. Přesný důvod změny ustanovení tak zůstává nadále nejasný. V souvislosti se změnou 24 odst. 2 písm. zc) se navrhuje změna dalšího ustanovení, a to 23 odst. 4 písm. e). Toto v zásadě zrcadlové ustanovení dokáže změnit obecně zdanitelné výnosy související s nedaňovými náklady vynaloženými v předcházejících zdaňovacích obdobích na nezdanitelné. Nově by se toto ustanovení mělo týkat i výnosů, pokud byl související náklad vynaložen ve stejném zdaňovacím období. Ustanovení by se tak mohlo vztahovat na některé situace, které jsou v současnosti daňově ošetřené ustanovením 24 odst. 2 písm. zc). Lze očekávat, že výklad nově

4 upraveného ustanovení 23 odst. 4 písm. e) bude v praxi podobně náročný jako interpretace kontroverzního ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). Stejně tak bude pravděpodobně způsobovat problémy jeho aplikace v případech, v nichž lze paralelně použít ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). Návrh zákona obsahující tyto změny půjde v září ve Sněmovně do druhého čtení. Je tedy možné, že textace ještě dozná změn. Přesto lze již v předstihu doporučit revizi transakcí, u nichž jsou na základě stávajícího znění 24 odst. 2 písm. zc) ZDP náklady uplatňovány jako daňově uznatelné. Posouzena by měla být rovněž smluvní úprava takovýchto transakcí. Samozřejmě Vás budeme informovat o dalším legislativním vývoji této problematiky. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Zdeněk Strmiska, tel.: Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění Vláda se rozhodla omezit daňové výhody u produktů soukromého životního pojištění, které umožňují specifické výplaty ve formě tzv. částečného odkupného. V rámci projednávání návrhu novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně byl předložen poměrně radikální návrh na změnu v režimu zdaňování produktů soukromého životního pojištění. V současnosti jsou tyto produkty zaměstnavateli hojně nabízeny jako součást zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z důvodu jejich výhodného daňového režimu, přičemž platí, že: daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele může být z pohledu zaměstnance osvobozen od daně a pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení do výše 30 tis. Kč za rok, a zároveň má zaměstnanec možnost uplatnit si jako nezdanitelnou část základu daně jím zaplacené pojistné až do výše 12 tis. Kč ročně. Pro uplatnění daňových výhod je kromě dalších podmínek klíčové zejména, aby byla smluvně ošetřena možnost výplaty pojistného plnění nejdříve po 60 měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěná osoba dosáhne věku 60 let. Mnohé pojistné produkty, které pojišťovny na trhu nabízejí, však v praxi umožňují i dřívější výběry prostředků, a to formou tzv. částečných odkupů, při nichž nedochází k zániku příslušné pojistné smlouvy ani k výplatě pojistného plnění. Dle navrhovaného znění novely by s účinností od 1. ledna 2015 měla být u produktů, které umožňují výplatu tzv. částečných odkupů, omezena využitelnost výše uvedených daňových výhod. Pokud by se výplata uskutečnila v době kratší než 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy nebo před rokem, v němž pojištěný dosáhne 60 let svého věku: nárok na osvobození příspěvků zaměstnavatele uhrazených za posledních deset let by obecně zanikl a zaměstnanec by byl s určitými výjimkami povinen zdanit tyto příjmy prostřednictvím daňového přiznání. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by nevznikala povinnost dodaňovat příspěvky zaměstnavatele, které byly uhrazeny před rokem pojištěný by byl dále povinen zvýšit základ daně o částku jím zaplaceného pojistného, o kterou si v posledních deseti letech snížil základ daně prostřednictvím tzv. nezdanitelné

5 částky. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 by povinnost vracet nezdanitelné částky uplatněné do konce roku 2014 v případě výplaty částečného odkupného nevznikala. Tento striktní režim zdanění z pohledu zaměstnaneckých příjmů však do jisté míry vyvažuje změna daňového režimu samotných výplat částečných odkupů. Za současného znění totiž podléhá 15% dani, kterou je při výplatě povinna srazit a odvést z příjmu pojišťovna, vyplacený příjem snížený pouze o příspěvky, které byly zaplaceny pojištěným. Nově bude dani podléhat jen případné zhodnocení prostředků na daném produktu. Daň by totiž měla být srážena pouze z rozdílu mezi vyplaceným příjmem a zaplaceným pojistným, tj. včetně pojistného uhrazeného zaměstnavatelem. U pojistných smluv uzavřených do konce roku 2014 bude možné odečíst pouze příspěvky zaměstnavatele uhrazené po datu účinnosti novely. Přijetí navrhovaných změn by mohlo v budoucnu významně ovlivnit zdanění příjmů osob, které uzavřely soukromé životní pojištění, a to včetně zdanění benefitů poskytovaných zaměstnavateli ve formě příspěvků na soukromé životní pojištění. I přestože v tuto chvíli nelze předjímat výsledek legislativního procesu, lze již v předstihu doporučit revizi současných pojistných smluv s ohledem na připravovanou novelizaci. Alena Švecová, tel.: Eva Mikulášková, tel.: Souběh funkcí již není od 1. ledna 2014 přípustný Dne 11. července 2014 vydalo ministerstvo spravedlnosti stanovisko, v němž potvrzuje nepřípustnost souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce. Závěr tohoto stanoviska se shoduje s právním názorem KPMG, podle něhož je od 1. ledna 2014 nutné mít uzavřenu pouze smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu či jeho člena. Není tudíž možné mít na shodnou činnost (či její část) souběžně uzavřen pracovní poměr. Důsledkem nedovoleného souběhu tak stejně jako dříve může být neplatnost pracovního poměru. V této souvislosti bychom také rádi opětovně zdůraznili, že veškeré smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem jejího statutárního orgánu před 1. lednem 2014, tj. přede dnem účinnosti zákona o obchodních korporacích, bylo dle znění zákona nutné zrevidovat do 6 měsíců od jeho účinnosti. Nedodržení této povinnosti ze strany společností a jejich statutárních orgánů může mimo jiné vést k bezplatnosti výkonu funkce a povinnosti jednotlivých členů vracet plnění od společnosti obdržená za výkon funkce. Při řešení otázek souvisejících s úpravou vztahů člena statutárního orgánu ke společnosti jsme Vám vždy připraveni poskytnout naše služby. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.:

6 Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností V rámci projednávání návrhu novely daňového řádu byl v Poslanecké sněmovně předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je zavedení tzv. úroku z daňového odpočtu. Tento úrok by byl povinen platit správce daně daňovému subjektu v případě, že by po podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností, přičemž délka postupu by přesáhla dobu pěti měsíců. Byl-li v přiznání k DPH uplatněn nadměrný odpočet, může správce daně zahájit postup k odstranění pochybností nejpozději do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání přiznání. Pro samotné provedení postupu však lhůta stanovena není, nicméně dle záměru zákonodárce by měl být postup správcem daně používán jako rychlý nástroj k odstranění konkrétních pochybností. Dle pozměňovacího návrhu bude daňovému subjektu v případě, že správce daně neukončí postup k odstranění pochybností do pěti měsíců, náležet úrok, avšak pouze za dobu postupu přesahující pět měsíců. Základem pro výpočet úroku by měla být výše odpočtu daně, kterou správce daně stanoví na základě postupu k odstranění pochybností. Ta proto nemusí odpovídat výši odpočtu uplatněného v daňovém přiznání. Sazba úroku je navržena ve výši repo sazby zvýšené o jeden procentní bod. Takto stanovená sazba úroku je výrazně nižší oproti sazbám jiného typu úročení upraveným daňovým řádem, např. úroku z neoprávněného jednání správce daně, kdy se daňový odpočet úročí repo sazbou zvýšenou o čtrnáct procentních bodů. Účelem úročení odpočtu je motivace správce daně k tomu, aby z jeho strany nedocházelo ke zbytečným průtahům. Nižší sazba má na druhé straně zajistit, aby k případným průtahům nebyly motivovány daňové subjekty s cílem dosáhnout vyššího zúročení peněz z důvodu neoprávněného jednání správce daně. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje Generální finanční ředitelství (GFŘ) znovu modifikovalo informaci k aplikaci 106a zákona o DPH, která se týká právního institutu nespolehlivého plátce. Ta byla vydána počátkem roku 2013 a upravena začátkem roku Cílem institutu nespolehlivého plátce je postihnout plátce, kteří závažně porušují povinnosti při správě DPH a negativním způsobem tak ovlivňují reálné inkaso daně, běžný chod správy DPH a rovné konkurenční prostředí na trhu. Institut nespolehlivého plátce je aplikován při závažných porušeních povinností plátce DPH. Za tato porušení jsou považovány situace, při nichž je ohrožen veřejný zájem na řádném výběru DPH. GFŘ nově rozšířilo seznam takovýchto situací o následující možnosti (přihlíží se pouze k situacím vzniklým po 1. říjnu 2014):

7 po dobu nejméně tří kalendářních měsíců existuje nedoplatek na DPH v minimální výši 500 tis. Kč (původní limit platný pro situace nastalé do 30. září 2014 byl stanoven na 10 mil. Kč), bude opakovaně stanovena daň podle pomůcek (alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích), plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu správce daně nebo bez odůvodnění nepředloží požadované údaje, plátce nepodá opakovaně včas daňové přiznání, hlášení či výpis z evidence pro daňové účely bez řádného odůvodnění (alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců). S platností od 1. ledna 2015 bude také za ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH považována situace, kdy plátce uvede nepravdivý údaj ohledně skutečného (reálného) sídla. Dle informace finanční správy nemá institut nespolehlivého plátce postihovat běžné plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení, nestihli ho včas napravit, ale jinak plní své základní daňové povinnosti řádně. Nicméně rozšíření situací představuje zvýšené riziko pro kvalifikaci plátce jako nespolehlivého. To může přinášet komplikace odběratelům, kteří se tak mohou dostat do pozice ručitele za odvod DPH v případě odběru zboží či služeb od takového plátce. Tomáš Havel, tel.: Iva Císařová, tel.: DPH zvláštní režim jednoho správního místa u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb Jak jsme Vás již informovali v předcházejících vydáních Finančních aktualit, mělo by v návaznosti na harmonizaci právních předpisů upravujících DPH dojít od 1. ledna 2015 ke změně pravidel při určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani. Aby se poskytovatel vymezených služeb vyhnul registraci k DPH ve všech členských státech místa usazení konečných zákazníků, má možnost se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu pro správu daně, tzv. mini one stop shop. Finanční správa vydala v této souvislosti informaci shrnující základní pravidla tohoto zvláštního režimu, viz Informace uvádí příklady služeb, kterých se může změna pravidel týkat a definuje, kdo je oprávněn zvláštní režim využít. Mimoto obsahuje pravidla pro podávání přiznání k DPH a úhradu daňové povinnosti při použití zvláštního režimu. Osoby povinné k dani se budou moci ke zvláštnímu režimu dobrovolně registrovat na daňovém portále Finanční správy ČR již od 1. října 2014, kdy by měla být rovněž zveřejněna přihláška k registraci. Aleš Krempa, tel.: Veronika Svobodová, tel.:

8 Česko-ruská smlouva o sociálním zabezpečení Po časově náročném ratifikačním procesu došlo 8. srpna 2014 v Moskvě k výměně ratifikačních listin ke smlouvě mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení. Příslušná smlouva vstoupí v platnost 1. listopadu tohoto roku. Smlouva nahrazuje původní dohodu o sociálním zabezpečení uzavřenou se Sovětským svazem, kterou Česká republikou vypověděla v roce Smlouva pokrývá oblast sociálního zabezpečení migrujících pracovníků obou států a měla by tak představovat právní ochranu v oblasti sociálního zabezpečení pro tyto zaměstnance. Na oblast zdravotního pojištění se smlouva nevztahuje. Smlouva obsahuje mimo jiné pravidla pro určení příslušnosti migrujících pracovníků k systému sociálního zabezpečení, která mají zabránit dvojím odvodům pojistného ze stejného příjmu v obou státech. Součástí smlouvy jsou i speciální pravidla pro vysílané zaměstnance. Konkrétně čeští zaměstnanci vyslaní pracovně do Ruska zůstávají po dobu prvních 24 měsíců pojištěni v České republice a teprve následně vznikne povinnost odvodů pojistného na sociální zabezpečení v Rusku. Toto pravidlo platí zrcadlově i pro zaměstnance vyslané z Ruska do České republiky. Smlouva rovněž stanovuje podmínky pro výplatu dávek z pojistného (důchody, dávky v nemoci a mateřství, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, přídavky na děti). Pro účely výpočtu výše důchodu bude zohledněna doba pojištění v obou státech a důchod bude poměrně přiznán oběma státy. Specificky je také upraveno hodnocení dob pojištění získaných před nabytím platnosti této smlouvy. Iva Krákorová, tel.: Gabriela Vokněrová, tel.: JUDIKATURA Poplatníci pobírající starobní důchod mají opět nárok na základní slevu na poplatníka Ústavní soud (ÚS) v červenci letošního roku dospěl k závěru, že ustanovení v zákoně o daních z příjmů, jež od roku 2013 znemožňuje poplatníkům pobírajícím starobní důchod uplatnit základní slevu na dani ve výši Kč za rok, porušuje princip rovnosti. Vyhlášením nálezu ÚS ve Sbírce zákonů dne 4. srpna 2014 bylo uvedené ustanovení zrušeno a starobní důchodci tak mají na tuto základní slevu na dani opět nárok. ÚS ve svém nálezu dále uvedl, že základní slevu na dani mohou pracující důchodci uplatnit v celém kalendářním roce Rok 2013 nálezem ÚS dotčen není a nárok na slevu za tento rok zpětně nevzniká. Zaměstnavatelé mohou začít uplatňovat základní slevu na dani v rámci měsíční mzdové agendy u pracujících důchodců poprvé za měsíc srpen 2014, a to v případě, že tito zaměstnanci podepsali Prohlášení, v němž uplatnili základní slevu na dani. Jiná situace je u pracujících důchodců, kteří sice Prohlášení na zdaňovací období 2014 podepsali, avšak o uplatnění základní slevy na dani v něm nepožádali. Tito zaměstnanci pokud si přejí, aby jim

9 byla základní sleva na dani uplatněna v rámci mzdové agendy musí o slevu požádat formou provedení změny v Prohlášení. Aby pracující důchodci mohli uplatnit slevu na dani i za předcházející měsíce roku 2014 (leden až červenec), doporučujeme požádat zaměstnavatele o roční zúčtování či podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Iva Krákorová, tel.: Gabriela Vokněrová, tel.: Inovace versus výzkum a vývoj Pro společnosti uplatňující odčitatelnou položku na výzkum a vývoj je významný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 52 Af 30/ Soud se v něm zabýval zejména otázkou, zda aktivity realizované poplatníkem v souvislosti se zhotovením vstřikovacích forem představují výzkum a vývoj, nebo zda mají pouze inovativní charakter. Zásadním bodem sporu byla otázka odlišení inovace od aktivit výzkumu a vývoje, přičemž určující by měla být existence ocenitelného (významného) prvku novosti a technické nejistoty, kterými se vyznačují právě projekty výzkumu a vývoje. Krajský soud potvrdil restriktivní výklad správce daně a v posuzovaných projektech neshledal výzkum a vývoj.. Soud se rovněž vyjádřil k metodice uplatňování nákladů na výzkum a vývoj a některým dalším oblastem. Významným je závěr, podle něhož za náklady vynaložené při realizaci výzkumu a vývoje nelze považovat náhrady mzdy za dovolenou. Důvodem je skutečnost, že v době čerpání dovolené se pracovník nepodílí na realizaci konkrétního výzkumného či vývojového projektu. V současné době soudní spor stále pokračuje, neboť proti rozhodnutí krajského soudu byla poplatníkem podána kasační stížnost a případem se aktuálně zabývá Nejvyšší správní soud. Výše uvedené závěry a interpretace vzbudily velký zájem a výsledné rozhodnutí je tak netrpělivě očekáváno. Ke každému výzkumně-vývojovému projektu je třeba přistupovat individuálně a zabývat se zejména otázkou existence ocenitelného prvku novosti a vědecké nejistoty. Má-li společnost pochybnosti, zda mohou být její aktivity a s nimi spojené náklady uznány za projekty výzkumu a vývoje, může být užitečným nástrojem institut závazného posouzení. Daňová správa tak vydá rozhodnutí, na jehož základě společnost získá jistotu, zda odčitatelnou položku podle zákona o daních z příjmů použít a na jaké daňové náklady ji vztáhnout. Václav Baňka, tel.: Michaela Thelenová, tel.: Karin Osinová, tel.:

10 SLOVENSKO Novela zákona o dani z príjmov schválena vládou Ministerstvo financií SR pripravilo návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára Novela bola schválená na rokovaní vlády 20. augusta Zhrnutie niektorých navrhovaných zmien uvádzame nižšie: Daňový výdavok pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby a s ním súvisiacich výdavkov bude daňový výdavok uznaný len v primeranej výške k dosiahnutým zdaniteľným príjmom. Výdavky na určitý majetok budú daňovo uznané najviac do výšky 80 % týchto výdavkov, avšak ak daňovník preukáže výlučné používanie tohto majetku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, bude si môcť uplatniť 100 % týchto výdavkov. Ide pritom napríklad o spotrebnú elektroniku, optické a fotografické prístroje, prístroje pre domácnosť, kosačky, osobné autá, nábytok. Finančný prenájom bude zadefinovaný odlišne od súčasnej definície, pričom sa zruší minimálna doba prenájmu 3 roky, pričom v prípade pozemkov sa bude rozlišovať, či na nich stojí stavba zaradená do 5. alebo do 6. odpisovej skupiny. Zároveň, ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka musí byť vyčíslená osobitne. Príjmy zo služieb, ak nebudú poskytované prostredníctvom stálej prevádzkarne na Slovensku, budú mať zdroj na Slovensku a teda podliehať zdaneniu zrážkovou daňou na Slovensku len ak budú poskytované na území Slovenska a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí ináč. Ide v podstate o návrat k stavu pred rokom Transferové oceňovanie veľmi významná zmena bola navrhnutá v oblasti transferového oceňovania. Bude sa vzťahovať aj na slovenské daňové subjekty prepojené so slovenskými daňovými subjektmi, pričom uvedené subjekty budú mať aj dokumentačnú povinnosť. Pokiaľ transferovú dokumentáciu daňovému úradu nepredložia do 15 dní od výzvy na jej predloženie, môžu očakávať sankcie do výšky eur, to aj opakovane. Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení budú napríklad výdavky (náklady) na nájomné (pričom nájomné zaplatené fyzickej osobe sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie), náklady na marketingové a iné štúdie (pričom budú zahrnované do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov), výdavky na poradenské a právne služby, odplaty za sprostredkovanie (najviac však do výšky 10 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu), náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov zo zdrojov na území Slovenska vyplácaných daňovníkovi nezmluvného štátu a zároveň po splnení povinnosti zraziť zrážkovú daň alebo zabezpečenie dane a oznámiť vykonanie zrážky DÚ. Zmluvné pokuty nebudú daňovým výdavkom. Odplata za vymáhanie pohľadávky bude daňovo uznaná najviac do výšky 50 % z vymoženej pohľadávky. Paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávok, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka nebudú daňovými výdavkami. Pravidlá nízkej kapitalizácie sa budú vzťahovať na právnické osoby okrem bánk, poisťovní, zaisťovní a ich pobočiek na Slovensku a subjektů kolektívneho investovania. Ich uplatnenie je oproti pôvodnému návrhu rozšírené na všetky závislé osoby v zmysle ich definície pre účely transferového oceňovania, nielen na zahraničné závislé osoby. Podľa navrhovanej úpravy budú úroky presahujúce 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa zákona o účtovníctve alebo IFRS a v ňom

11 zahrnutých odpisov a nákladových úrokov daňovo neuznané, okrem kapitalizovaných úrokov. Zároveň, ak podmienkou pre poskytnutie úveru dlžníkovi bude poskytnutie priamo súvisiaceho úveru alebo vkladu jeho veriteľovi osobou spojenou vo vzťahu k dlžníkovi, pre účely nízkej kapitalizácie sa veriteľ bude považovať za závislú osobu vo vzťahu k dlžníkovi. Dochádza ku zmenám v daňových odpisoch. Odpočet daňovej straty bude možný iba rovnomerne 4 roky. Odpočítať od základu dane (po uplatnení prípadnej straty) bude možné súčet 25 % výdavkov na výskum a vývoj, 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov absolventa školy v trvalom pracovnom pomere, 25 % výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn týchto výdavkov v predchádzajúcom zdaňovacom období. O ďalšom vývoji navrhovaných zmien Vás budeme informovať. Zuzana Blažejová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 136/2014 Sb. novela zákona o zaměstnanosti obsahující změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovních cest cizinců ze třetích zemí a kontrolní činnosti k zákonem stanoveným povinnostem zaměstnavatelů. Ministerstvo financí vydalo pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, který směřuje vůči orgánům daňové správy a jehož cílem je stanovit konkrétnější mantinely pro správce daně tak, aby postupovali v daňových řízeních bez zbytečných průtahů. Tento pokyn nahrazuje současný pokyn č. MF-1, nicméně k zásadním změnám v textu a úpravě nedochází. Generální finanční ředitelství aktualizovalo svůj metodický pokyn k aplikaci 157 odst. 7 daňového řádu, který se týká upuštění od předepsání úroku z posečkání. Pokyn uvádí nejen situace vylučující upuštění od předepsání úroku, ale také shrnuje důvody umožňující upuštění od takového předpisu. Ministerstvo financí připravuje návrh na zrušení osvobození ekologicky šetrné elektřiny od energetické daně. Vláda schválila novelu zákona o dani z nemovitých věcí, jejímž cílem je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe a revize změn vyplývajících z rekodifikace soukromého práva. V srpnu byla v Monaku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA s vládou USA a na půdě Generálního finančního ředitelství se uskutečnilo pracovní setkání zástupců české a americké daňové správy (IRS) týkající se implementace této dohody. Ministerstvo financí společně s ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna Česko zjednoduší proces zakládání firmy. Na jaře příštího roku by mělo být možné založit společnost s ručením omezeným během tří dnů a s náklady nižšími než tři tisíce korun. Česká republika se ke zjednodušení zavázala při vyjednávání o čerpání eurodotací. Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo expertní tým, který připravuje tzv. akutní novelu občanského zákoníku. Ta má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které již působí či do budoucna mohou působit potíže lidem, justici i dalším subjektům.

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

KempHoogstad daňové novinky

KempHoogstad daňové novinky KempHoogstad daňové novinky Září 2014 Obsah: 1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty... 2 2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015... 4 3. Ostatní změny... 5 V tomto vydání našeho newsletteru naleznete

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15

Úvod Seznam zkratek Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád..........................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty.

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 47484/17/7100-20118-012287 Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13

Obsah. Úvod Seznam zkratek... 13 5 Obsah Úvod... 11 Seznam zkratek... 13 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád... 15 Daňová kontrola...... Л.... 15 Daňová ztráta... 22 Daňový ručitel (výzva)... 24 Doméřovací

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 184/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 184/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 184/0 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České

Více

Obsah. Daňové novinky červen Účinnost novely daňových zákonů od 1. července Zajímavá výkladová stanoviska GFŘ.

Obsah. Daňové novinky červen Účinnost novely daňových zákonů od 1. července Zajímavá výkladová stanoviska GFŘ. Daňové novinky červen 2017 Vážení klienti, o slovo se neodbytně hlásí léto a s ním doba, během které se obvykle myslí více na zážitky s rodinou či cestování než na daňové záležitosti. Nicméně zákonodárce

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více