Finanční gramotnost 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost 1"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 Úvod Charakteristika daní Placení daně Klasifikace daní... 7 Příklad č Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob Poplatníci daně Předmět daně z příjmů FO... 8 Postup stanovení základu daně z příjmů fyzické osoby:... 9 Slevy na dani Povinnost podat daňové přiznání Slevy na dani pro pracující důchodce Příklad č Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitých věcí Daň z pozemků Daň ze staveb Daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí Příklad č Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Ekologické daně Příklad č Příloha č. 1: Nejčastější chyby při podání daňového přiznání Příloha č. 2: Brigády jsou nejvýhodnější do 10 tisíc korun Příloha č. 3: Otázky a odpovědi na téma daně: Příloha č. 4 : Vymezení plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění Finanční gramotnost 1

3 Příloha č. 5:K čemu slouží Sociální pojištění Příloha č. 6:Jak se změní daňové zatížení u zaměstnanců v roce 2014 a 2015? Použité zdroje: Finanční gramotnost 2

4 Úvod Z historického hlediska je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státních útvarů, setkáváme se s jejich předchůdci již ve starém Řecku a Římě. Původně měly sloužit jako zdroj financování válečných akcí a potřeb dvora panovníka, později také k tlumení následků přírodních kalamit. Kromě státních daní se začaly později vybírat také daně církevní a také daně vypisované feudály jako odraz růstu jejich mocenského postavení. V pozdním feudalismu pak dochází k oddělení hospodaření panovníka od ekonomiky státu a výběr daní je již pravidlem. Stát vždy cítil potřebu zabezpečovat a financovat určité potřeby, např. obranu země, provoz panovníkova dvora, vytvářet rezervy na časy neúrody, války, povodní, epidemií. To nešlo zajistit, aniž by bylo vymezeno, kdo, kdy a kolik přispěje do společné pokladny. Státní moc začala tedy jednotlivce k převzetí určeného podílu na úhradu společných potřeb nutit. Povinnost platit daň sice omezuje svobodu člověka, ale v moderní společnosti nutnost platit daně patří mezi základní občanské povinnosti. Daně plynou do veřejného rozpočtu státu a obcí. Moderní daňové teorie charakterizují daň jako zákonem stanovenou povinnou platbu vybíranou správci daní ve prospěch veřejných rozpočtů daň je označována jako platba nenávratná, neekvivalentní a neúčelová. Nenávratnost znamená pro poplatníka bezprostřední újmu na jeho příjmech, tím se daň odlišuje např. od půjčky, která se po určité době vrací zpět. Zaplacením daně nevzniká jednotlivci žádný nárok, je to vlastně cena za to, že existují veřejné služby. Neekvivalentnost znamená, že odvedená částka jakou se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá zpravidla vliv na objem jím spotřebovaných veřejných statků, neúčelovost znamená, že poplatník a plátce daně neví, když platí daň, které veřejné projekty nebo dávky budou z těchto peněz financovány. Výběr a určení se odehrávají na principu solidarity, neboť jsou uspokojovány i potřeby těch občanů, kteří daně vůbec neplatí. Finanční gramotnost 3

5 1 Charakteristika daní Pojem daň je spojován s existencí státu, nebo organizovaného celku a institucemi, které tento celek představují, tedy parlamentem, vládou a dalšími orgány státu v dnešním vyjádření. Na důvody vzniku a fungování státu je možno najít řadu teorií, z pohledu ekonomického je fungování státu vysvětlováno např. teorií veřejných statků, teorií selhání trhu i teoriemi jinými. Toto zjednodušené konstatování souvisí rovněž s pojmem veřejný sektor. Vznik a vývoj veřejného sektoru přímo navazuje na vývoj vlastnických vztahů. Vznikem vydělením soukromého vlastnictví vzniká na druhé straně vlastnictví nesoukromé, tedy veřejné. Veřejné vlastnictví je majetek, který má možnost užívat celá daná společnost a k jeho správě a využívání jeho funkcí jsou nezbytně potřebné ekonomické zdroje. Původ těchto zdrojů může být různý, ale postupně převážily zdroje získávané mocensky nařízením, zákonem, a to ve formě poplatků, cla a daní. Vznikají veřejné finance. Veřejné finance je možno definovat jako vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí a jedním z podstatných subjektů v systému veřejných financí je právě stát. Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Daně jsou rozhodujícím příjmem veřejných rozpočtů, ale ne jediným. Významnou roli v tomto směru hrají také sociální pojistné, clo, poplatky, úvěrové příjmy, splátky a podobně. Daňový systém zahrnuje všechny daně, které se na daném území vybírají. V každé zemi jsou předepsány příslušnými zákony a těmto zákonům podléhají. Daňový systém určitého státu vždy odráží konkrétní ekonomické podmínky a možnosti daného státu. Stát musí zabezpečovat svou ekonomickou roli a v rámci ní se ocitá v poměrně složité situaci a musí čelit různým tlakům: Potřebuje vybrat co nejvíc peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity Finanční gramotnost 4

6 Občané a firmy naopak chtějí odvádět co nejméně, aby jim zůstalo co nejvíc e pro jejich vlastní potřeby Stát musí respektovat sociální únosnost daní, proto uplatňuje různé varianty slev, daňových zvýhodnění, nezdanitelných částek, odečitatelných položek, osvobození od daně. Uvedené informace odpovídají právnímu stavu k 1. lednu Finanční gramotnost 5

7 1.1 Placení daně Daňový řád je velmi důležitým právním předpisem, který upravuje vztahy mezi poplatníky daně a správci daně (finančními a celními úřady), postupy a povinnosti daňových subjektů (jedná se zejména o povinnost dodržovat lhůty, podávat daně na platných formulářích příslušnému správci daně, v případě chyby podat opravné daňové přiznání, uhradit daň). Poplatník je povinen daň platit v zákonném termínu. Dan se platí příslušného správci daně v české měně. Platí se Bezhotovostním převodem V hotovosti Poštovní poukázkou Šekem Daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci Za den platby se považuje den, kdy byla připsána naft správce daně, nebo u platby v hotovosti den, kdy úřední osoba platbu převzala. Významný nástroj v kontrole platby daní je daňová kontrola, tedy právo správce daně vykonávat u daňového subjektu daňovou kontrolu. Předmětem této kontroly jsou daňové povinnosti a okolnosti, rozhodné pro správné zjištění stanovení daně. Daňový subjekt je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení kontroly, poskytnout nezbytné informace, přeložit důkazní prostředky, umožnit jednání se svými zaměstnanci, nezatajovat důkazní prostředky. Za porušení povinností pří právě daní se ukládají sankce až do výše ,-- Kč (porušení mlčenlivosti), dále pořádková pokuta za závažné ztěžování průběhu řízení a pokuta za opožděné podání daně. Je možné hradit úroky z prodlení, pokud není daň uhrazena v den její splatnosti, úrok se uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Finanční gramotnost 6

8 2 Klasifikace daní Nejběžnější členění je podle dopadu daňového břemene na daně přímě a nepřímé. Přímé daně dopadají bezprostředně, tedy přímo na poplatníka daně podle jeho konkrétní majetkové situace. Nepřímé daně jsou daně postihující poplatníka nepřímo, neboť se vybírají jako část ceny výrobku či služby při jeho výrobě nebo prodeji, daňové zatížení tedy padá na kupujícího, spotřebitele nebo jinak zákazníka. Tyto daně nezohledňují majetkovou situaci osoby, jsou vyměřeny ve stejné výši pro soby s vysokými i nízkými příjmy. Příklad č. 1: Vysvětlete význam daní pro stát, jaké další zdroje státního příjmu znáte? Finanční gramotnost 7

9 2.1. Přímé daně Celosvětově je v posledních letech patrný trend snižování přímých daní a naopak zvyšování daní nepřímých Daň z příjmu fyzických osob Tato daň patří spolu s daní z přidané hodnoty a s daní z příjmů právnických osob k nejdůležitějším Iljům příjmů státního rozpočtu ČR. K pozitivním rysům této daně patří skutečnost, že tato daň je adresná,přehledná a jednoznačná, je efektivní a spravedlivá. Optimálně lze u této daně využít prvků solidarity, které umožňují zohlednit rodinné, zdravotní a sociální poměry poplatníka, či přispívání na veřejně prospěšné účely dary či pojišťovací systémy penzijní pojištění. Prvky solidarity se uplatňují ve formě nezdanitelných částí, které snižují základ daně poplatníka nebo formou slev na daní, které snižují přímo daňovou povinnost. Od zdaňovacího období 2008 byla zavedena jednotná sazba pro daň z příjmů fyzických osob, která je stanovena ve výši 15 % (včetně sazby pro výpočet měsíčních záloh u zaměstnanců). Dále došlo ke sjednocení sazeb pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob plynoucích ze zdrojů na území České republiky a stanovení horní (nejvyšší) sazby u této daně ve výši 15 %. DPFO patří bezesporu k nejsložitějším daním, se kterými se lze setkat. 2.2 Poplatníci daně Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci ). Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky (osoby s bydlištěm v ČR nebo obvykle se zdržující na území ČR, tj alespoň 183 dní v roce), nebo daňovými nerezidenty (ti zdaňují pouze příjmy se zdrojem v ČR). 2.3 Předmět daně z příjmů FO Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: 1. příjmy ze závislé činnosti (mzdy, platy a odměny z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), 2. příjmy ze samostatné činnosti (příjmy OSVČ např. příjmy ze zemědělské výroby, příjmy z jiného podnikání, podíly společníků, příjmy z autorských a jiných práv, z výkonu nezávislého povolání umělci, sportovci, příjmy znalců, tlumočníků a jiné, 3. příjmy z kapitálového majetku např.: úroky, dividendy, Finanční gramotnost 8

10 4. příjmy z nájmu (pronájem nemovitostí, bytů a movitých věcí kromě příležitostného pronájmu), 5. ostatní příjmy např.: příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitých a movitých věcí, výhry (např. příležitostný pronájem věcí, výhry v loteriích a sázkách, ceny z veřejných soutěží, podíly na likvidačním zůstatku, příjmy z prodeje vlastní nemovitosti, bytu, cenného papíru). 6. Předmětem daně nejsou např.: příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku. příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů, částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny. příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem. Postup stanovení základu daně z příjmů fyzické osoby: ZD = DZD NČ - PO ZD základ daně DZD součet jednotlivých dílčích základů daní NČ nezdanitelné části základu daně PO odečitatelné položky DZD dle 6 (příjem ze zaměstnání) se stanoví jako Pc x 1,34, tedy celkový roční příjem (hrubá mzda krát koeficient 1,34 (tedy superhrubá mzda (vyjadřující, že zaměstnavatel hradí za zaměstnance pojištění 34%, z toho 9 % zdravotní a 25 % sociální pojištění). Daň se vypočítá ze základu daně zaokrouhleného na 100 Kč dolů vynásobením základu daně jednotnou sazbou 15 %. V případě uplatnění zákonného nároku lze snížit daň o slevy na dani, pak daň po slevě činí daň sníženou o slevy na dani. D = ZD x Sd (sazba daně 15 %) Dsl= D - sl Finanční gramotnost 9

11 Základ daně je snižován o tzv. nezdanitelné n částky, k nimž patří odpočty darů (pokud tvoří minimálně 2 % ze základu daně nebo 1000,-- Kč, maximálně však 10 % ze základu daně), úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru (za domácnost maximálně ,-- Kč ročně), zaplacený příspěvek na penzijní připojištění (maximálně lze základ daně snížit o ,--), zaplacené pojistně na soukromé životní pojištění (maximálně lze odečíst ,--), zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace do výš 1.5 % zdanitelných příjmů, Slevy na dani Slevy v roce 2014 Roční Měsíční Na poplatníka, druhého z manželů bez příjmů* Kč Kč Na druhého z manželů bez příjmů - držitele ZTP/P (částka je zvýšena dvojnásobně) Kč 4 140Kč Invalidní důchod prvního a druhého stupně Kč 210 Kč Invalidní důchod třetího stupně Kč 420 Kč Držitel průkazu ZTP/P Kč Kč Student Kč 335 Kč Daňové zvýhodnění na dítě - dítě ZTP/P Kč Kč 1117 Kč Kč * Limit pro uplatnění slevy na druhého z manželů bez příjmů je Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují: dávky státní sociální podpory dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči, sociální služby státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání Finanční gramotnost 10

12 příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen Povinnost podat daňové přiznání Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Příjmy ze závislé činnosti se zdaňují prostřednictvím plátce daně zaměstnatele, který srazí poplatníkovi měsíční zálohu daně sazbou 15 % ze základu pro daňovou zálohu, přičemž po skončení zdaňovacího období lze provést roční zúčtování záloh na daň. V případě měsíčního příjmu do výše včetně, kdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani, se provede jednorázově srážka daně ve výši 15 % ze samostatného základu daně a ročnízúčtování se už neprování. U příjmů podléhajících zdravotnímu a sociálnímu pojištění se příjem pro výpočtu zálohy na daň násobí koeficientem 1,34, tedy tzv. koeficient superhrubého příjmu, který vyjadřuje, že zaměstnavatel jako plátce daně hradí za zaměstnance 34 % pojistného z jeho hrubé mzdy. Jestliže se jedná o příjem nepodléhající pojištění, např. příjem na základy dohody o provedení práce, pak se příjem žádným koeficientem nenásobí. Příjmy z pronájmu se zdaňují pouze v daňovém přiznání, patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů. Základ daně lze snížit o výdaje, které musí poplatník prokázat nebo má možnost stanovit výdaje ve výši 30% z příjmů. Od daně jsou osvobozeny příjmy příležitostného charteru nepřesahující Kč ročně, výhry z loterií, sázek podobných her, provozovaných na základě povolení, např. výhry ve sportce. Pokud celkové zdanitelné příjmy fyzické osoby nepřesahují Kč za rok, daň se neplatí. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014byli poplatníci povinni podat nejpozději do 1. dubna Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, prodloužila se lhůta do 1. července Finanční gramotnost 11

13 Slevy na dani pro pracující důchodce V rámci daňových úsporných opatření bylo minulou vládou od roku 2013 zavedeno, že důchodci, kteří k 1. lednu daného roku pobírají starobní důchod, nemají v daném roce nárok na uplatnění daňové slevy na poplatníka. Zdanění výdělečně činných důchodců tak bylo vyšší než ostatních zaměstnanců nebo živnostníků. Díky rozhodnutí Ústavního soudu mohou ovšem daňovou slevu na poplatníka již za rok 2014 opět uplatnit všichni daňoví poplatníci. Toto rozhodnutí však neplatí zpětně, za rok 2013 tedy daňovou slevu na poplatníka uplatnit nelze. Co rozhodnutí znamená v praxi? Při stejné hrubé mzdě budou mít tedy zaměstnaní penzisté již v dalších měsících roku 2014 čistou mzdu vyšší o Kč měsíčně. Při hrubé mzdě Kč činila čistá mzda pracujícího důchodce do rozhodnutí Ústavního soudu v letošním roce Kč, v dalších měsících bude Kč. A při ročním zúčtování za rok 2014 vznikne zaměstnaným důchodcům nárok na daňový přeplatek. Pro osoby v řádném důchodovém věku nejsou zavedena žádná omezení týkající se vlastních příjmů. Starobní důchodci mohou mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání. Více informací si můžete přečíst na Příklad č. 2: Popište stručně princip výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Finanční gramotnost 12

14 2.3.1 Daň z příjmu právnických osob Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a organizační složky státu. Z hlediska předmětu daně je rozlišujeme na osoby podnikající (právnické osoby založené za účelem podnikání, a.s., s.r.o., a nepodnikající osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a byly zřízeny zákonem, např. vysoké školy. To této skupiny patří obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace a jiné. Předmět daně Předmětem daně jsou příjmy (tedy výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Sazba daně s účinností od činí 19 % (s účinností do byla 20 %), pokud není stanoveno jinak. Výjimku tvoří investiční fondy, podílové fondy a penzijní fondy a penzijní pojištění, tam sazba činí 5% Daň z nemovitých věcí Daní z nemovitých věcí jsou zatíženy pozemky a stavby. Daň z nemovitých věcí nahradila v roce 2014 daň z nemovitostí. Daň je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o dani z nemovitých věcí. Na konci roku 2013 byla schválena novela zákona. Změny se vztahují k Daň z pozemků Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou: pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, Finanční gramotnost 13

15 pozemky určené pro obranu státu. pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku, nebo jeho nájemce. Od daně z pozemků jsou osvobozeny (platí i na část pozemku): pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, knihovnám, veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu, zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zařízení sociálních služeb, fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti. pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy, 1) pozemky určené pro veřejnou dopravu podle písmene o) 4 zákona o dani z nemovitých věcí, Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u: zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč, zpevněných ploch pozemků sloužících a) pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč, sloužících za b) pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč, stavebních pozemků 2,00 Kč, ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,20 Kč. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektoraanebo na základě veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy. Základní sazba daně 2,00 Kč se násobí koeficientem: Finanční gramotnost 14

16 1,0 v obcích do obyvatel 1,4 v obcích nad obyvatel do obyvatel 1,6 v obcích nad obyvatel do obyvatel 2,0 v obcích nad obyvatel do obyvatel 2,5 v obcích nad obyvatel do obyvatel 3,5 v obcích nad obyvatel, ve statutárních městecdh a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 4,5 v Praze; Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Finanční gramotnost 15

17 2.3.4 Daň ze staveb Předmětem daně ze staveb a jednotek je na území České republiky: zdanitelná stavba a) budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona b) inženýrská stavba bytová jednotka Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí. Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník nebo nájemce zdanitelné stavby nebo jednotky. Od daně ze staveb jsou osvobozeny: zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví státu, stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, stavby nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností, budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací. zdanitelné stavby vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, k závlaze a odvodňování pozemků, přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící školám, kulturním institucím, zdravotnickým zařízením, zařízením sociálních služeb aj. podle písmene k 9 tohoto zákona budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení, Finanční gramotnost 16

18 budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo držitele průkazu ZTP/P Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti a za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje 31. leden zdaňovacího období. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze: ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím ke změně místní příslušnosti, poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny. Finanční gramotnost 17

19 Daň z nemovitosti se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Finanční gramotnost 18

20 2.3.5 Daň silniční Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozena. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby). Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikánínebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která: je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Základem daně je: zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů v technických dokladech k vozidlu. Finanční gramotnost 19

21 U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v 2 o předmětu daně. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle 15 o daňovém přiznání u místně příslušného správce daně. 4c) U vozidel, u nichž vznikla daňová povinnost, zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v 2 o předmětu daně. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost. Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození. Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad. Finanční gramotnost 20

22 2.3.6 Daň z nabytí nemovitých věcí V souvislosti s rozsáhlými daňovými změnami vznikl nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil dosud existující zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.). Norma k dani z nabytí nemovitých věcí byla přijata Senátem ve formě zákonného opatření č. 340/2013 Sb. na konci roku 2013, vzápětí jej schválila sněmovna a v účinnost vstoupil k 1. lednu Od se změnou nového občanského zákoníku, došlo ke změnám v oblasti povinnosti platit daně z převodu nemovitostí (či darování nebo zdědění nemovitosti). Základ daně, ze které budete vypočítávat daň ve výši 4% je buď srovnávací daňová hodnota, nebo sjednaná kupní cena. Platí pravidlo, že 4% daň se platí z částky, která je vyšší. Jedná se o částku uvedenou v kupní smlouvě, za kterou byla nemovitost kupujícím koupena a prodávajícím prodána. Srovnávací daňová hodnota je částka, která je vypočítána jako 75% ze směrné hodnoty (bez znaleckého odhadu), nebo zjištěné ceny (se znaleckým odhadem) Směrná hodnota je částka, kterou určí pracovník finančního úřadu na základě porovnání cen obdobných nemovitostí v okolí a také polohy, ceny, stavu, stáří aj. technických a stavebních parametrů nemovitosti. Výhodou směrné hodnoty je, že nemusíte vyhotovovat a platit znalecký posudek. Určitou nevýhodou pak může být množství informací, které musíte do daňového přiznání vyplnit, aby pracovník finančního úřadu dokázal vaši nemovitost identifikovat a správně ocenit. U zjištěné ceny vás čeká standardní proces, jakým se určovala cena nemovitosti do roku 2014 zajistíte a zaplatíte odhadce nemovitosti, který pro vás vyhotoví znalecký posudek, ve kterém bude uvedena zjištěná cena. Cena znaleckého odhadu záleží na typu nemovitosti a městě (Praha vs. Prostějov). V obou městech si odhadce bude účtovat za odhad jinou cenu. Pro představu počítejte s částkou Kč. Novinkou je, že prokazatelné náklady za odhad nemovitosti můžete odečít z výsledné daně a výslednou daň si tak o tento náklad ponížit. Finanční gramotnost 21

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více