PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu"

Transkript

1 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

2 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. 1. Kdy mohu jít do starobního důchodu? Starobním důchodem lidé většinou myslí řádný starobní důchod. Tímto pojmem označujeme takový důchod, na který vzniká nárok dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Důchodový věk pojištěnců narozených v období mezi lety 1936 až 1977: Rok narození mužů Důchodový věk činí (roků + kalendářních měsíců) u žen s počtem vychovaných dětí a více

3 Rok narození mužů Důchodový věk činí (roků + kalendářních měsíců) u žen s počtem vychovaných dětí a více Tzv. věkovou kalkulačku, týkající se odchodu do starobního důchodu a kalkulačku pouze pro orientační představu o výši starobního důchodu najdete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí TIP 2

4 2. Jakou dobu pojištění musím získat? Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu v roce 2012 je 28 let. Postupně se prodlužuje takto: Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku Potřebná doba pojištění let let let let let let let let 2018 a dále 35 let Pro zjištění, jaká je potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok, kdy dosáhnete důchodového věku. To platí i v případě, že by vám v roce dosažení důchodového věku chyběla potřebná doba pojištění, kterou byste mohli získali během následujících let. PŘÍKLAD 1 Žena narozená vychovala 3 děti. Z tabulky vyplývá, že její důchodový věk je 58 let a 4 měsíce. Toho dosáhne Aby jí vznikl nárok na starobní důchod, musí získat alespoň 28 let důchodového pojištění. Žena pracuje od roku 1973, z toho 10 let pečovala o děti. Celkem je její doba důchodového pojištění 38 let. Ženě vznikne nárok na starobní důchod. 3

5 Muž dosáhl důchodového věku v roce 2012, nárok na starobní důchod mu však nevznikl, protože byl pojištěn pouze 24 let. Po získání chybějící doby 4 roků pojištění mu nárok na starobní důchod vznikne, přestože muži, kteří v roce 2016 dosáhnou důchodového věku, mají stanovenou potřebnou dobu pojištění na 32 let. PŘÍKLAD 2 3. Nesplňuji jednu z podmínek, znamená to, že nárok na starobní důchod nemám? Pokud nesplníte předcházející podmínku doby trvání pojištění, máte nárok na starobní důchod i tehdy, pokud jste starší 65 let a získali jste minimální dobu pojištění podle následující tabulky: Minimální doba pojištění 17 let 18 let 19 let 20 let Věk pojištěnce v roce 2011 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození v roce 2012 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození v roce 2013 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození po roce 2013 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození Nárok na starobní důchod vám vznikne také tehdy, pokud dosáhnete důchodového věku po roce 2014 a získáte alespoň 30 let tzv. čisté doby pojištění (do 4

6 doby pojištění se v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění, jako např. osobní péče o dítě mladší 4 let). Jestliže nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, máte nárok na starobní důchod též, jestliže jste dosáhli věku 65 let a splnili zákonné podmínky nároku na invalidní důchod. Tzn. pokud jste se stali invalidními (bez ohledu na stupeň invalidity) a získali potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo se stali invalidními následkem pracovního úrazu. 4. Jak mohu průběžně sledovat své doby pojištění? Můžete požádat o vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Z něj zjistíte, jaké vaše doby pojištění má ČSSZ ve své evidenci a jaké vyměřovací základy a vyloučené doby jim odpovídají. Žádost o IOLDP zašlete písemně na adresu ČSSZ odbor správy údajové základny, Křížová 25, Praha 5 s uvedením rodného čísla, jména a příjmení, rodného příjmení a adresy, na kterou má být IOLDP zaslán, nebo elektronicky prostřednictvím e-podatelny (avšak pouze s elektronickým podpisem) nebo datové schránky. ČSSZ vám list zašle nejpozději do 90 dnů od podání žádosti. Údaje z IOLDP se dosazují do kalkulačky pro výpočet důchodu. 5. Co jsou to vyloučené doby? Vyloučenými dobami jsou např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba studia, doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce atd. Význam vyloučených dob je v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů připadajících na vyloučené doby odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků dosaho- 5

7 vaných v rozhodném období. Tím se docílí toho, aby při výpočtu denního (a následně měsíčního) průměru příjmů byl celkový souhrn příjmů dosažených v rozhodném období rozpočítáván pouze na dny spadající do rozhodného období, v nichž byla výdělečná činnost vykonávána. Nikoliv tedy na dny, ve kterých trvala sociální událost bez příjmů. To má výrazně pozitivní dopad na konečnou výši důchodové dávky. V životě ovšem mohou nastat situace, kdy osoba, u níž nastala sociální událost odpovídající vyloučené době, zároveň vykonává výdělečnou činnost s nízkými příjmy, ze kterých se ovšem odvádí pojistné (např. žena pečující o dítě do 4 let věku si přivydělává Kč měsíčně roznášením letáků, a to na základě dohody o pracovní činnosti). Za těchto okolností se podle zákona upřednostní při výpočtu výše důchodu dosažené příjmy před vyloučenou dobou, což se negativně odrazí na výši důchodové dávky. Máte však možnost požádat, aby ČSSZ naopak upřednostnila vyloučenou dobu před příjmem, a tím bude výše důchodu pozitivně ovlivněna. Toto se ovšem týká pouze důchodů, na které vznikl nárok po Bez žádosti občana však ČSSZ tento postup sama neaplikuje. 6. Co je to náhradní doba pojištění? Náhradní doba pojištění je období života, kdy například lidé studují, vychovávají děti či jsou nezaměstnaní. I když se za tuto dobu neodvádí žádné pojistné, započítává se do potřebné doby pojištění. A to v případě, že náhradní doba pojištění byla získána na území ČR (tato podmínka nemusí být splněna u osobní péče o dítě do 4 let věku) a doba pojištění trvala alespoň jeden rok. Na výši důchodu nemají vliv náhradní doby získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod. 6

8 7. Jaké jsou druhy náhradních dob pojištění? Za náhradní dobu pojištění se považuje: Doba studia Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v ČR. Započítává se po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem Doba evidence u úřadu práce Období po se započítá vždy, pokud člověk pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže podporu už nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítají se maximálně tři roky. Doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítá v rozsahu nejvýše jednoho roku. Vojenská služba v ozbrojených silách ČR Jedná se např. o základní službu, náhradní službu či vojenská cvičení; nejedná se však o vojenskou službu vojáka z povolání či vojáka v další službě. Civilní služba Dnes již sice neexistuje, ale těm, kteří ji dříve absolvovali, se počítá jako náhradní doba pojištění. Péče o dítě Osobní péče o dítě do 4 let věku je náhradní doba, která se může započíst jak ženám, tak i mužům. Doba péče ženy i muže o dítě, nebo doba péče započatá dříve a ukončená po se dokládá čestným prohlášením při uplatnění žádosti. (Před se mužům péče o dítě do 4 let věku započítávala do důchodu jen tehdy, pokud podali nejpozději do dvou let od skončení péče o dítě přihlášku k účasti na pojištění u příslušné OSSZ a návrh na zahájení řízení o zápočtu této doby.) 7

9 Péče o osoby závislé na péči jiné osoby Náhradní dobou pojištění je (od ) i péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Vyžaduje se jen podání návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu této péče. Náhradní dobou je též doba péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). V době do byla náhradní dobou pojištění i doba péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žili v domácnosti. Také v tomto případě se nevyžadovalo soužití v domácnosti, pokud šlo o osobu blízkou. Pobírání nemocenských dávek Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění, pokud DPN vznikla v době této výdělečné činnosti, popřípadě v ochranné lhůtě. Podmínkou je, že si ji pojištěnec nepřivodil úmyslně. Dále doba karantény nařízené v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě a doba trvání podpůrčí doby u ošetřovného a v období před porodem u peněžité pomoci v mateřství (PPM). Zařazení osob se zdravotním postižením v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Pobírání invalidního důchodu Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého pojištění do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. 8

10 8. Jak se mi započítá náhradní doba pojištění? Pro vznik nároku na starobní důchod a pro stanovení výše procentní výměry starobního důchodu se náhradní doby započítají plně, tj. 100 %, pokud se jedná o: a) dobu vojenské služby v ozbrojených silách ČR (nejde-li o vojáky z povolání a vojáky v další službě), b) dobu osobní péče o dítě ve věku do 4 let, resp. c) dobu osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a to za podmínky, že spolu žijí ve společné domácnosti (s výjimkou osob blízkých), a že o této době rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení; popřípadě o obdobnou dobu podle předpisů platných před (např. doba péče o bezmocnou osobu). Jiná náhradní doba se pro: a) vznik nároku na starobní důchod započítává plně, pokud byla získaná před , nebo 80 %, pokud byla získaná po , b) stanovení výše procentní výměry starobního důchodu započítává 80 %. 9. Za jakých podmínek si mohu požádat o předčasný starobní důchod? Přiznání tohoto druhu starobního důchodu je vázáno na věk občana a na získanou dobu pojištění. Důležité je vědět, že jeho přiznání je nevratné, protože vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Nárok na 9

11 důchod vám vznikne za splnění dvou podmínek. Tou první je získání potřebné doby pojištění. Druhá podmínka se týká důchodového věku: je-li váš důchodový věk pro odchod do důchodu nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vám vzniká nejdříve ode dne, od kterého vám do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky, nebo pokud je váš důchodový věk pro odchod do důchodu alespoň 63 let, vzniká vám nárok nejdříve dosažením věku alespoň 60 let. Důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod a při stanovení jeho výše dochází k tzv. krácení v závislosti na době, o kterou chcete jít do důchodu dříve. Výplata předčasného starobního důchodu by vám nenáležela do dosažení důchodového věku, pokud byste vykonávali výdělečnou činnost nebo pobírali podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. UPOZORNĚNÍ 10. Může se stát, že nedostanu žádný důchod, když si neplatím pojistné na důchodové pojištění? Pokud si neplatíte pojistné na důchodové pojištění, pak se může stát, že vám nárok na důchod nevznikne. V lepším případě bude důchod podstatně nižší, než jaký by mohl být, kdybyste si platili pojištění celý svůj pracovní život. Obecně platí, že čím delší dobu se pojistné na důchodové pojištění platí, tím je zpravidla vyšší starobní důchod. Za zaměstnance pojistné na důchodové i na nemocenské pojištění odvádí zaměstnavatel. A pokud je neodvádí, ČSSZ 10

12 dlužné pojistné na zaměstnavateli vymáhá. Nemusíte se tedy obávat, že byste vinou zaměstnavatele neměli na důchod nárok. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si pojistné na důchodové pojištění odvádí samy. 11. Mohu si chybějící pojistné na důchodové pojištění doplatit? Ano, v některých případech lze dobrovolným důchodovým pojištěním chybějící dobu pojištění tzv. doplatit. Období, za které je to možné, závisí na druhu doby účasti na pojištění, která je přesně uvedena v zákoně o důchodovém pojištění. Platí se vždy za celé kalendářní měsíce a minimální měsíční výše pojistného činí v roce 2012 částku Kč. 12. Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat? Odejít tzv. do důchodu není povinnost, ale vaše právo. Splnění nároku na starobní důchod, resp. dosažení důchodového věku není ani důvod ke skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. To znamená, že člověk, který se rozhodne dále pracovat, může pokračovat i po vzniku nároku na řádný starobní důchod. 13. Mohu si ke starobnímu důchodu přivydělat? Pokud pobíráte starobní důchod a dosáhli jste již důchodového věku, můžete vykonávat výdělečnou činnost. To znamená, že můžete pobírat důchod a zároveň pracovat. Zaměstnavatel s vámi může uzavřít i smlouvu na dobu neurčitou. Jako starobní důchodce máte tyto možnosti: 1) Pobírat důchod v plné výši procentní výměra důchodu se vám pak zvyšuje o 0,4 % výpočtového 11

13 základu za každých 360 kalendářních dnů. Zvýšení ale náleží vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu činnosti, a to i v situaci, kdy na skončení bezprostředně navazuje začátek jiné výdělečné činnosti. Zvýšení náleží také v případě, že důchodce získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a ukončí ji. 2) Pobírat důchod ve výši poloviny procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, tj. o 3 % za rok. Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry. 3) Důchod nepobírat procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, tj. o 6 % za rok. 14. Mohu si přivydělat k předčasnému starobnímu důchodu? Přiznání předčasného starobního důchodu neznamená, že si nemůžete přivydělat. Aby vám však výplata důchodu náležela, nesmí být přivýdělek v takovém rozsahu, který založí účast na důchodovém pojištění. Může to být například výkon práce na základě dohody o provedení práce (do dosažení příjmu ve výši Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele) nebo podnikání (jako OSVČ), pokud ovšem příjem z této činnosti (po odpočtu výdajů) nedosáhl částky, která zakládá účast na důchodovém pojištění. V roce 2012 se jedná o Kč, pokud byla samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok Za každý kalendářní měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se tato částka snižuje o 1/12. Může to být i tzv. zaměstnání malého rozsahu, jestliže v kalendářním měsíci nedosáhnete rozhodného příjmu Kč. 12

14 důležité Pokud si k předčasnému důchodu přivyděláváte a jste přitom v zaměstnaneckém poměru, je povinností zaměstnavatele, aby tuto skutečnost nahlásil příslušné správě sociálního zabezpečení a o zaměstnanci vedl předepsanou evidenci. 15. Mám nárok na starobní důchod, když pobírám invalidní důchod a letos mi bude 65 let? Ano. Pokud dosáhnete věku 65 let, invalidní důchod vyplácený k tomuto dni vám ČSSZ podle zákona automaticky změní na starobní důchod. Ten vám náleží ve stejné výši, v jaké byl původně vyplácený důchod invalidní. Přitom však máte možnost požádat o přiznání a provedení výpočtu řádného či poměrného starobního důchodu. Nárok na invalidní důchod však po dosažení 65 let věku ze zákona zaniká. 13

15 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAROBNÍ DŮCHOD Pokud jste splnili zákonné podmínky pro nárok na důchod, přichází důležitá etapa - podání žádosti o jeho přiznání. Žádost o starobní důchod podává každý člověk osobně, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce. 16. Kdy mohu podat žádost o starobní důchod? Žádost o starobní důchod můžete sepsat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož důchod požadujete. Jinak by řízení o dávce bylo přerušeno nebo zastaveno. Později je to možné kdykoliv. Zpětně lze důchod vyplatit maximálně za pět let. To však pouze v případě, že už před uvedenými pěti lety vám vznikl nárok na výplatu důchodu. 17. Kde se mnou žádost o starobní důchod sepíší? Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení. Nejvhodnější je obrátit se na správu příslušnou podle místa vašeho trvalého pobytu. V Praze je možné navštívit kterékoliv územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (MSSZ). 18. Které doklady si mám vzít s sebou? Při podání žádosti o důchod se předkládají originály následujících dokladů nebo jejich úředně ověřené fotokopie: Občanský průkaz, cizinci se musí prokázat pasem, případně dokladem o povolení k pobytu. Doklad o studiu či vyučení; týká se to i nedokončeného studia. 14

16 Doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jestliže nejsou uvedeny v Informativním osobním listu důchodového pojištění, má-li jej žadatel k dispozici. Muži předkládají doklady o výkonu vojenské a civilní služby. Muži dále předkládají rozhodnutí OSSZ/PSSZ/ MSSZ o době a rozsahu péče o dítě do 4 let věku vykonávané a ukončené v období do (k prokázání péče ukončené po tomto datu postačí čestné prohlášení). Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí (od níž se odvíjí věk pro odchod do důchodu) a péči o děti (která se považuje za náhradní dobu pojištění): rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narozených (i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů), příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě, jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatelky. Prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) anebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství), péči o děti do 4 let věku prokazují ženy vždy formou čestného prohlášení (bez ohledu na to, ve které době tato péče probíhala), a to na předepsaném tiskopisu. 15

17 19. Chybí mi doklady o pojištění, co mám dělat? Zaměstnavatelé mají od roku 2004 povinnost každoročně za své zaměstnance vyhotovovat evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), posílat je ČSSZ a stejnopis dát zaměstnanci. V ELDP jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (nejčastěji dny DPN), aby měli lidé průběžnou kontrolu nad svým pojištěním. ČSSZ při rozhodování o důchodu vychází z podkladů, které jsou uloženy v její centrální evidenci. Pokud vám chybí některé doby pojištění, doporučujeme obrátit se na příslušnou OSSZ se žádostí o pomoc při jejich dohledání. Když se ELDP nepodaří dohledat, k žádosti o důchod připojte veškeré doklady o chybějící době pojištění jako např.: pracovní smlouvy, doklady o ukončení výdělečné činnosti, zápočtové listy, legitimaci ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků v jednotlivých měsících, výplatní pásky, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň, přehledy o příjmech poživatele částečného invalidního důchodu apod. 20. Kam se mám obrátit, když mi chybí údaje o vojenské službě? Pokud nejsou v evidenci ČSSZ, lze je doložit z vojenské knížky - údaje z ní ověří příslušná OSSZ. Nemáte-li vojenskou knížku, obraťte se na příslušné vo- 16

18 jenské velitelství a požádejte, aby vydalo potvrzení o výkonu vojenské služby. V případě, že ani tento vojenský orgán nemá potřebné informace, požádejte o spolupráci příslušnou OSSZ nebo kontaktujte Správní archiv Armády České republiky, náměstí Republiky 4, Olomouc. 21. Lze nějakým náhradním způsobem doložit studium? Studium na střední nebo vyšší odborné škole se prokazuje posledním školním vysvědčením. Vysokoškolské studium pak diplomem, vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky, popř. výkazem o studiu na vysoké škole (indexem). Pokud nemáte k dispozici tyto doklady, můžete se - jedná-li se o střední nebo vyšší odbornou školu - obrátit přímo na tuto instituci. U vysoké školy na její rektorát. Stejně je tomu i v případě, když studium nebylo dokončeno, nebo bylo přerušeno. Nejsou-li doklady o studiu v dané škole, výpis doby studia může vydat příslušný archiv - jeho adresu sdělí na ministerstvu školství. 22. Mohou mi chybějící dobu pojištění doložit svědci, například bývalí spolupracovníci? Výpověď svědků se v důchodovém řízení využívá jen zcela mimořádně. A to v případě, že nelze dobu pojištění prokázat jinak. Slouží k tomu tiskopis Prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění. Nejméně dva svědci v něm mimo jiné uvedou, odkud mají informace o době zaměstnání (pojištění), která se tímto způsobem prokazuje. Dokument vlastnoručně podepíší. Pravost podpisů svědků ověřuje matrika obecního úřadu či notář. Pokud se tiskopis podepisuje přímo v OSSZ, podpis ověří tato instituce. 17

19 23. Mohou žádost o důchod podat i rodinní příslušníci nebo zmocněné osoby? Ve výjimečných případech je také možné, aby se žadatel nechal pro podání žádosti o důchod zastoupit zmocněncem na základě plné moci. Z ní musí být patrné, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Zmocněnec za žadatele uvádí a podepisuje některá prohlášení a sdělení zásadního charakteru (např. o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), s nimiž nemusí být vždy dokonale seznámen. Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů by mohlo mít pro žadatele negativní důsledky. Pokud žadatel nemůže sám podat žádost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník, plná moc přitom není nutná. Nutný je ale souhlas žadatele s podáním žádosti o starobní důchod a také potvrzení od lékaře o tom, že jeho zdravotní stav neumožňuje, aby žádost o dávku sepsal sám. 24. Jak se postupuje, když jde o důchod s mezinárodním prvkem? K uplatnění nároku na důchod z více států EU stačí podat žádost pouze v jednom státě - považuje se tak za žádost uplatněnou ve všech členských státech EU, kde byl žadatel pojištěn. Žádost o důchod se podává obvykle ve státě bydliště žadatele. V ČR je to příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu. Pracovníci OSSZ pomohou občanům vyplnit nezbytné formuláře. Vyplněné dokumenty poté ČSSZ předá příslušným institucím členských států EU, ve kterých byl občan důchodově pojištěn. Ty následně rozhodují o nároku na důchod. Samotný starobní důchod se vždy řeší na základě konkrétních podkladů a životní 18

20 situace žadatele. V případech, kdy občan stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě EU (popř. ve státě, se kterým má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení), a přesto nezíská předepsanou dobu pojištění pro nárok na dávku důchodového pojištění v některém z nich, uplatňuje se princip sčítání dob pojištění. Jestliže občan získá dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom státě bez přihlédnutí k cizím dobám pojištění, bude se mu přiznávat tzv. plný důchod. Jeho výše bude určena pouze na základě vnitrostátních právních předpisů. Pokud občan získá v některém státě nárok na důchod pouze s přihlédnutím k dobám pojištění získaným v jiném státě, bude mu přiznán tzv. dílčí důchod. Důchodový věk se v jednotlivých členských státech EU liší. Tabulka s orientačními údaji je rovněž dostupná na webu ČSSZ. Rozdílné jsou také podmínky potřebné doby pojištění pro odchod do starobního důchodu. Na vznik nároku na důchod je třeba se informovat přímo u příslušné instituce v daném státě. ČSSZ informace o systémech důchodového pojištění jiných států neposkytuje a ani poskytovat nemůže. Na žádost důchodce se důchod vyplácí do toho členského státu EU, který si určí. Důchod vyplácí všechny členské státy EU, které jej přiznaly podle svých vnitrostátních předpisů. Obdobné principy platí i ve vztahu ke státům, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení. Více podrobností získáte na webu ČSSZ sekce Evropská unie nebo sekce Mezinárodní smlouvy. 19

21 25. Jak mám postupovat při žádosti, když země není členem EU a ani nemá s ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení? Záleží na tom, zda-li žádáte o český starobní důchod nebo zda se jedná o přiznání a výplatu starobního důchodu ze zahraničí. V prvním případě vyplníte Žádost o důchod ze zahraničí, která je k dispozici na kterékoliv OSSZ nebo na webu ČSSZ. Podpis na žádosti je třeba nechat úředně ověřit. Vyplněný formulář pak pošlete ústředí ČSSZ v Praze. Nárok na starobní důchod se posuzuje podle českých právních předpisů. Když ČSSZ rozhodne o nároku na důchod, pošle vám písemné rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výši nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti. V opačném případě, kdy se jedná o přiznání a výplatu důchodu z tzv. nesmluvního státu (není členem EU a nemá uzavřenou s ČR smlouvu o sociální zabezpečení) do ČR, je třeba se informovat u nositele pojištění daného státu. 20

22 VÝŠE STAROBNÍHO DŮCHODU Výši starobního důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. To se týká pouze důchodů v kompetenci ČSSZ, nikoliv v působnosti ministerstev obrany, vnitra nebo spravedlnosti. Každý žadatel o důchod dostane z ČSSZ písemné rozhodnutí o přiznání a výši starobního důchodu nebo o zamítnutí žádosti. Současně obdrží osobní list, ve kterém jsou uvedeny započítané doby pojištění a příjmy dosažené v rozhodném období. Samotné vyřízení žádosti o důchod trvá průměrně dva měsíce. 26. Co tvoří můj starobní důchod? Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. V roce 2012 činí základní výměra důchodu, jednotná pro všechny důchody, Kč měsíčně. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle vaší získané doby pojištění. Váš důchod tedy ovlivňují dvě skutečnosti: jak dlouho jste byli účastni důchodového pojištění a jakých výdělků jste dosahovali. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) náleží 1,5 % výpočtového základu. Pokud vám již vznikl nárok na důchod, ale pracujete dál a o důchod si nepožádáte, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti. To znamená, že prací po vzniku nároku na starobní důchod se vám zvyšuje podstatně rychleji než do té doby. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ (OVZ). Tj. měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. V roce 2012 jde o období let 1986 až Jednotlivé roční příjmy se násobí různými koeficienty, které se odvozují od průměru dosažených příjmů všech pojištěnců v jednotlivých 21

23 letech. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž se odvedlo pojistné na sociální zabezpečení (např. i brigády). Započítává se též náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Výpočet řádného starobního důchodu v roce 2012 Muž narozený , požádal o řádný starobní důchod (dle 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let a 6 měsíců. Toho dosáhne a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období činí Kč. Výpočtový základ z OVZ Kč se stanoví následujícím způsobem: částka Kč náleží v plné výši, k této částce se přičte 28 % rozdílu mezi částkou Kč a částkou Kč, tj. 28 % z částky Kč, což je po zaokrouhlení Kč. Výpočtový základ činí celkem Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu, tj ,45 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru Kč. Procentní výměra starobního důchodu bude Kč, základní výměra Kč. Celkem bude starobní důchod činit Kč. PŘÍKLAD 3 22

24 TIP Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ můžete písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost můžete podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu). Tuto možnost můžete využít např. v situaci, když z rozhodnutí zjistíte, že vám do získání dalšího celého kalendářního roku pojištění chybí 10 dnů. V tomto případě požádáte ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu tak, aby vám mohl být zhodnocen i další celý kalendářní rok pojištění. 27. Předčasný starobní důchod se krátí. Jak to ovlivní jeho výši? U předčasných starobních důchodů dochází k vyššímu krácení, je-li doba předčasnosti delší než 360 dnů. To znamená, že pokud byste chtěli odejít do předčasného starobního důchodu o 1 až 2 roky dříve, výrazně se vám sníží procentní výměra důchodu. Základní výměra zůstane stejná jako u všech druhů důchodů. Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se bude snižovat za každých, i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku: za období prvních 360 kalendářních dnů o 0,9 % z výpočtového základu, tj. při odchodu o 360 dnů dříve o 3,6 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů), za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 %, tj. při odchodu o 450 dnů dříve o 4,8 % 23

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod

Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod Co nás učí nehoda autobusu v Chorvatsku z června 2012: Známe svá práva? České sdružení obětí dopravních nehod 1 Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva. Africké přísloví, Etiopie Co nás učí nehoda autobusu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více