Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce zrušen pro neústavnost Novela daňového řádu od roku individuální promíjení penále a úroku z prodlení a zpřísnění sankcí 6 Finanční úřady se více zaměří na kontrolu transferových cen 7 Outsourcing a offshoring se opět dostávají do kurzu; ne jen u nadnárodních korporací 8 Pokyn Ministerstva financí ČR č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní 9 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve světle judikátu ESD 10 Příprava elektronické evidence tržeb 10 Platby na zrušené bankovní účty finančních úřadů po Změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí 12 Daňový kalendář říjen - prosinec 2014

2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky V posledních letech kladou státní správy na celém světě stále větší důraz na oblast boje s daňovými úniky. Důsledkem snah o zamezení daňovým únikům je i pokračující proces uzavírání smluv o výměně informací v daňové oblasti nejen v rámci zemí, které již jsou sou částí sítě mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění, ale i zemí, které jsou označovány za tzv. daňové ráje. Z aktuálně uzavřených dohod o výměně informací v daňových záležitostech můžeme uvést například dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy nebo dohodu mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím, které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv a zveřejněny ve finančním zpravodaji dne Významným nástrojem v boji proti daňovým únikům se v posledních třech letech stal také nový daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), který byl přijat v USA v roce 2010 a jehož účelem je zabránit, aby se američtí občané vyhýbali zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA klade na zahraniční finanční instituce zvýšené nároky na postup identifikace amerických osob investujících na neamerické bankovní účty nebo do neamerických aktiv a zavádí s tím související specifické kontrolní postupy a další povinnosti. V roce 2014 byla Česká republika zařazena na seznam jurisdikcí, které jsou americkým Ministerstvem financí pro účely uplatňování srážkové daně považovány za ty, s nimiž je již dohoda k implementaci FATCA sjednána. V souvislosti s tímto rozhodnutím byl v květnu 2014 do vnějšího připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) a dne 4. srpna 2014 podepsali dohodu FATCA mezi USA a Českou republikou náměstkyně ministra financí paní Simona Hornochová za Českou republiku a pan Steven Kashkett ve funkci Chargé d Affaires za USA. V souladu s ustanoveními zákona FATCA by finanční instituce definované tímto zákonem, zejména tedy banky, správci majetku, pojiš ťovny a penzijní fondy měly uzavřít smlouvu s daňovým úřadem v USA - Internal Revenue Service (IRS). Uzavření takové smlouvy je však pouze prvním krokem k harmonizaci interních procesů ve finančních institucích s legislativou FATCA. K úspěšné implementaci všech požadavků tohoto zákona bude nutné sladit všechny dotčené klíčové oblasti, zejména procesní postupy, risk management a IT a analyzovat právní a daňové dopady přijatých opatření. Jak dohoda FATCA, tak i dohody o výměně daňových informací umožní oběma smluvním stranám, aby efektivně sledovaly příjmy svých daňových poplatníků v zahraničí a významně tak zlepšily výběr daní u daňových rezidentů. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Novela zákona o daních z příjmů ( ZDP ) a daňového řádu ( DŘ ). Sněmovní tisk 252 a další novinky Úrok z daňového odpočtu V současné době státní správa za účelem omezení úniků na DPH často před vrácením nadměrného odpočtu zahajuje tzv. postup k odstranění pochybností ( POP ). Vrácení odpočtu se pak protahuje na dlouhé měsíce a to má negativní vliv na stav hotovosti dotčených subjektů. Projednávaná novela DŘ zavádí úrok z daňového odpočtu, který by správce daně byl povinen hradit daňovému subjektu v případě, že se POP protáhne na déle než 5 měsíců. Úrok ve výši repo sazby ČNB (v současnosti 0,05 %) plus 1 % by náležel daňovému subjektu od 1. dne 6. měsíce po zahájení POP. GFŘ odůvodňuje takto stanovenou výši úroku tím, aby odpovídala standardnímu tržnímu zhodnocení peněz uložených u banky a nevytvářela nežádoucí motivaci pro daňové subjekty k tomu, aby z jejich strany docházelo k záměrnému protahování postupu k odstranění pochybností s cílem dosáhnout majetkového prospěchu v podobě výhodného zúročení peněz (důvodová zpráva). možné považovat za daňově uznatelné i takové výdaje, které jsou dle 25 ZDP považovány za nedaňové, a to do výše s nimi přímo souvisejících výnosů. Tato oblast je značně široká a nikdy nebylo zcela jednoznačné, jaké výdaje je možné pod toto ustanovení zahrnout. Zajímavý je odlišný pohled na toto ustanovení Nejvyššího správního soudu a Ministerstva financí. NSS ve svém judikátu 7 Afs 57/2013 připustil, že by za daňové mohly být považovány i tzv. povolené odpisy vycházející z účetních odpisů (byť stěžovatel uplatnil i daňové odpisy), které u energetické společnosti vstupují do regulačního vzorce pro výpočet tzv. povolených výnosů. Naproti tomu MF v důvodové zprávě k novele ZDP uvádí, že v případě, kdy má výdaj tzv. zvláštní daňový režim, nelze jej pod 24 odst. 2 písm. zc) zahrnout. Za tituly, které mají zvláštní daňový režim, MF považuje mimo jiné rezervy, opravné položky, pohledávky, finanční leasing, odpisy apod. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Sleva na poplatníka i pro důchodce Přefakturace dle 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ( ZDP ) Podle výše uvedeného ustanovení ZDP je Novela ZDP navrhuje zavedení slevy na poplatníka i pro starobní důchodce, kteří k 1. lednu daného roku pobírají starobní důchod Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Souběh funkcí Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách uveřejnilo informaci k tzv. souběhu funkcí, tedy situaci, kdy statutární orgán společnosti má se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce i smlouvu pracovně právní. Dle výše uvedené informace je tento stav nepřípustný, protože pracovně právní poměr v tomto případě postrádá důvod. Informaci naleznete zde: =23&j=33&k=2073&d= Nespolehlivý plátce GFŘ vydalo novelizovanou Informaci k 106a zákona o DPH týkající se nespolehlivého plátce. Za závažné porušení plnění povinností vztahujících se ke správě daně je pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce považováno s účinností od : U plátce je po dobu nejméně tří měsíců evidován nedoplatek 500 tisíc Kč (dosud 10 milionů Kč) Vyměření daně podle pomůcek alespoň ve dvou zdaňovacích obdobích v šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje na výzvy správce daně či nepředloží bez odůvodnění požadované údaje Plátce nepodal 2x v období 12 měsíců daňové přiznání Plátce uvedl nepravdivé či neúplné registrační údaje, zejména neopravil ani na výzvu neplatný nebo uvedl nepravdivý či nereálný registrační údaj týkající se skutečného místa vedení, kterým je místo, kde se přijímají zásadní rozhodnutí či kde se schází vedení osoby povinné k dani (v tomto bodu od ). Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce zrušen pro neústavnost Ústavní soud dne 4. srpna 2014 vyhlásil nález (sp. zn. Pl. ÚS 31/1), jímž pro neústavnost zrušil právní úpravu zakazující uplatňovat slevu na dani ve výši Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Pracující starobní důchodci si budou moci díky nálezu uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Plátce daně nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce roku 2014 a o slevu na dani může snížit zálohu na daň poprvé za měsíc srpen Případně na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši. Za zdaňovací období roku 2013 základní slevu na dani v daňovém přiznání řádném ani dodatečném uplatnit nelze. Zuzana Důjková Tax Manager E Novela daňového řádu od roku 2015 individuální promíjení penále a úroku z prodlení a zpřísnění sankcí Do daňového řádu by se měly vrátit některé instituty, které byly obsaženy v zákoně o správě daní a poplatků. Součástí sněmovního tisku 252, který obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů, je novela daňového řádu. Ta v 259a a 259b obsahuje nová ustanovení umožňující daňovému subjektu individuálně požádat o prominutí penále či úroku z prodlení. Podmínkou v obou případech je, že předmětná daň byla uhrazena. Správce daně může prominout až 75 % penále a celý úrok z prodlení. Daňový řád v 247a znovuzavádí pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy do výše až Kč za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, případně záznamní nebo jiné evidenční povinnosti. Výše pořádkové pokuty podle 247 se zvyšuje z dosavadních na Kč. Novela zatím prošla prvním čtením Poslanecké sněmovny. Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Finanční úřady se více zaměří na kontrolu transferových cen V souvislosti s celosvětovým zvyšováním důrazu na boj proti daňovým únikům (plán BEPS, dohoda FATCA) se Specializovaný finanční úřad, který spravuje největší a fiskálně nejvýznamnější české společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun, banky a finančních instituce, hodlá v budoucnu ještě více zaměřit na kontrolu nastavení tzv. převodních cen, tj. cen u transakcí mezi majetkově či personálně či jinak spojenými osobami. Cílem je zabránit umělému krácení zisků u českých dceřiných společností ze strany jejich mateřských společností se sídlem v zahraničí. V souladu s tímto záměrem byl vytvořen dotazníkový formulář, který je prvním krokem k získání rámcového přehledu o situaci těchto významných firem a institucí ve vztahu k uskutečňování transakcí mezi spojenými osobami a následnému zamezení daňovým únikům mezi těmito osobami. Tento dotazník je v současné době rozesílán vybraným poplatníkům spravovaným Specializovaným finančním úřadem, a přestože se jedná o dobrovolný dotazník, jeho nevyplnění nebo poskytnutí nepravdivých či neúplných informací bude finančním úřadem posuzováno jako podezřelé, a finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně. Dalším krokem je záměr Generálního finančního ředitelství vytvořit novou povinnou přílohu k daňovému přiznání, která bude součástí daňového přiznání k dani z příjmů za rok Nová příloha má být povinná pro právnické osoby, které překročí alespoň jednu z podmínek pro povinný audit (obrat vyšší než 80 mil. Kč, souhrn aktiv vyšší než 40 mil. Kč nebo zaměstnávání více než 50 zaměstnanců) a bude se týkat transakcí mezi spojenými osobami, pokud je jednou ze stran transakce daňový nerezident. Uvádět se budou i transakce mezi spojenými osobami českými daňovými rezidenty, pokud je jedna ze stran ve ztrátě nebo čerpá investiční pobídky. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Outsourcing a offshoring se opět dostávají do kurzu; ne jen u nadnárodních korporací. Společnost Grant Thornton se v rámci pravidelného dotazníkového šetření The International Business Report (IBR) vždy zaměřuje na aktuální témata v businessu. Tentokrát se stala předmětem zkoumání problematika outsourcingu, tedy přenesení některé z provozních agend firmy na externí společnosti. Cílem série dotazování výzkumu bylo především zjištění, zda a proč se firmy chystají v následujícím roce, nebo již mají, některou z činností outsourcovánu, a o kterou z provozních agend se přesně jedná. Výsledkem průzkumu je zjištění, že celosvětově má v úmyslu přenést některou z provozních agend na externí poskytovatele 40 % z dotázaných top managerů. Novinkou je zjištění, že zájem je téměř stejný jak na straně nadnárodních korporací (43 %), tak u menších a středních podniků (40 %). Dalším překvapivým výstupem v tomto směru je, že nejvyšší zájem o outsourcing je ve státech jižní Evropy (64 %) v čele se Španělskem, kde se pro toto řešení rozhoduje 70 % dotázaných. Druhým regionem v pořadí jsou státy latinské Ameriky (51 %) vedené Argentinou. Tématem číslo jedna je outsourcing daňové agendy, který je nebo bude outsourcovat 49 % dotazovaných. Následuje outsourcing IT služeb (ze 46 %) a poslední v řadě jsou služby spojené s vedením mzdové a personální agendy (36 %). Plánujete, nebo již máte outsourcované některé služby? Důvodem pro volbu outsourcingu některých z provozních činností je především zvýšení efektivity provozu (57 %) a snížení nákladů (55 % dotázaných), nicméně na svém významu získává i potřeba zajistit svým zaměstnancům dostatečný prostor pro to, aby se mohli věnovat svému hlavnímu předmětu práce, který jim přísluší (45 %). Nejčastějšími příčinami proti rozhodnutí přenést některé činnosti na externí poskytovatele jsou především obavy ze ztráty kontroly nad konkrétní agendou, ve 44 % procentech případů. Druhou nejčastěji uváděnou příčinou je především obava z vysokých nákladů spojených s přenosem vybrané agendy a implementací outsourcingového řešení (32 %). Pro komplexní zprávu týkající se problematiky outsourcingu navštivte stránky Pavel Přikryl Senior Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Pokyn Ministerstva financí ČR č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní Při správě daní se někdy daňové subjekty domnívají, že správci daně nepostupují při vyřizování jejich podání dostatečně rychle. Podle daňového řádu mají správci daně postupovat bez zbytečných průtahů a rozhodovat v přiměřených lhůtách. Pokud se daňový subjekt domnívá, že správce daně řízení protahuje, má možnost podat nejblíže nadřízenému správci daně podnět k zajištění nápravy (tzv. ochrana před nečinností). Aby nebylo pochyb o tom, co se považuje za přiměřenou lhůtu pro rozhodnutí správce daně, vydalo MF ČR s účinností od Pokyn č. MF-4, ve kterém správcům daně stanovuje následující lhůty: 30 dní, např. pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností uvedených v původním rozhodnutí (oprava chyb v psaní, počtech atp.) o odvolání, pokud je odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě o stanovení záloh na daň jinak 3 měsíce, např. pro vydání rozhodnutí o odvolání, jestliže správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, odvolání sám vyhoví v plném či částečném rozsahu o odvolání ve věci správcem daně uložené povinnosti vést zvláštní záznamy pro správné zjištění a stanovení daně o závazném posouzení (např. sjednané ceny mezi spojenými osobami, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, určení sazby DPH u zdanitelného plnění atp.) 6 měsíců, např. pro vydání rozhodnutí o odvolání odvolacím orgánem o povolení obnovy řízení Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání daňového subjektu příslušnému správci daně. Běh lhůty se přerušuje např. po dobu soustřeďování či doplňování nezbytných stanovisek osob zúčastněných na správě daní nebo do doby uhrazení správního poplatku. Ve složitých a odůvodněných případech může správci daně stanovené lhůty prodloužit nejblíže nadřízený správní orgán, nejvýše však na dvojnásobek původní lhůty. Olga Krnáčová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve světle judikátu ESD V červnu letošního roku vydal Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodnutí k ustanovení 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů (ZDP). Jedná se o spojené případy C 53/13 Strojírny Prostějov, a.s. a C 80/13 ACO Industries Tábor s.r.o. Oba podniky měly pronajaté zaměstnance jako ekonomičtí zaměstnavatelé od slovenských agentur práce (právních zaměstnavatelů), které měly v ČR zaregistrovanou organizační složku. Neodváděly zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti dle 6 odst. 2 ZDP. V případě C-80/13 odváděla zálohy organizační složka slovenského subjektu. Správce daně v obou případech českým podnikům doměřil zálohy ze závislé činnosti s odůvodněním, že organizační složka nemá právní subjektivitu a že tedy zaměstnavatelem je zahraniční subjekt. Případy nakonec skončily u Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu. Oba soudy se obrátily na ESD s otázkami, zda je možné, aby ekonomický zaměstnavatel musel odvádět zálohy na závislou činnost, pokud je právním zaměstnavatelem agentura z jiného členského státu, zatímco pokud je právním zaměstnavatelem agentura práce z ČR, odvádí tyto zálohy právní zaměstnavatel a dále, zda má ekonomický zaměstnavatel povinnost odvádět tyto zálohy, pokud právní zaměstnavatel má v ČR organizační složku. České orgány odůvodňovaly výše uvedené ustanovení ZDP nezbytností předcházet podvodům a daňovým únikům. ESD dospěl k závěru, že ustanovení 6 odst. 2 ZDP je v rozporu s článkem 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb a že uplatňování srážky daně nemůže být odůvodněno jako nezbytné k předcházení podvodům a daňovým únikům. Ministerstvo financí bude rozsudek studovat, nevyloučilo změnu ZDP: O dalším vývoji v této kauze Vás budeme informovat. Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Příprava elektronické evidence tržeb Státní správa začala spolupracovat s odbornou veřejností na konkrétní podobě zákona o elektronické evidenci tržeb. V červenci 2014 se uskutečnilo první setkání zástupců státní správy spolu s podnikatelskými asociacemi. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, obchodních řetězců a podnikatelů. Finanční správa získá zavedením elektronické evidence přístup ke sledování tržeb podnikatelů. Údaje o každé přijaté platbě budou zaznamenávány a prostřednictvím napojení pokladních terminálů k internetu pracovníkům finančních úřadů okamžitě k dispozici. Elektronická evidence tržeb, jako jeden z hlavních nástrojů boje proti daňovým únikům, by měla být zavedena od roku Jitka Mrázová Tax Consultant E Platby na zrušené bankovní účty finančních úřadů po S předstihem upozorňujeme, že platby zasílané po na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. K byly u České národní banky zrušeny bankovní účty všech 199 zrušených finančních úřadů a otevřeny nástupnické bankovní účty nově vzniklých finančních úřadů, kam se po dobu dvou let automaticky převádí chybné platby na zrušené bankovní účty. Proto prosíme o zkontrolování, zdali je správně identifikován bankovní účet příjemce a nezůstalli např. v IT systému nastaven původní bankovní účet platný do Jitka Mrázová Tax Consultant E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí Změna osoby poplatníka Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ) vydalo informaci ke změně osoby poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí. GFŘ upozorňuje, že se správci daně v současné době velmi často setkávají s nevhodně formulovaným ujednáním o tom, že se poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stává nabyvatel. Za nejvhodnější formulaci GFŘ považuje: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Nabytí vlastnického práva směnou Generální finanční ředitelství dále informuje o tom, jak postupovat v případě směny nemovitých věcí. Doposud platilo, že se daň vybírala z vyšší hodnoty směňovaných nemovitostí. Nově je však předmětem daně každá nemovitost samostatně, daň je tedy vybírána od obou účastníků, pokud se nedohodnou jinak, protože i v tomto případě platí, že poplatníkem daně je převodce, pokud se účastníci nedomluví jinak. Poplatníky daně tedy mohou být oba převodci, nebo oba nabyvatelé, nebo jeden z nich v obou daňových řízeních. Základem daně je obvykle zjištěná cena určená znalcem, která se porovnává se srovnávací daňovou hodnotou nabývané nemovité věci, což představuje 75 % zjištěné ceny nebo 75 % směrné hodnoty. Každý z účastníků může použít pro ocenění směňované nemovitosti jinou metodu, protože jde o dvě různá daňová řízení. V případě, kdy je ke směňované nemovitosti poskytováno ještě další plnění, např. finanční vyrovnání, je základem daně součet všech těchto plnění. Anna Šatrová Tax Consultant E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňový kalendář říjen prosinec 2014 Říjen a listopad pátek spotřební daň splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014 pondělí pondělí daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za září 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září roku 2014 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září roku 2014 výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2014 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014 pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014 daň z přidané poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny hodnoty podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace pondělí spotřební daň splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek spotřební daň splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za říjen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za říjen roku 2014 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen roku 2014 výpis z evidence za říjen 2014 úterý energetické daně daň z příjmů pojistné daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Prosinec pondělí daň z příjmů daň z nemovitých věcí odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014 splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) středa spotřební daň splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí pondělí pondělí daň silniční daň z příjmů daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad roku 2014 souhrnné hlášení za listopad roku 2014 výpis z evidence za listopad 2014 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014 středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehled ě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako spole čnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více