Instinct Quarterly Grant Thornton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce zrušen pro neústavnost Novela daňového řádu od roku individuální promíjení penále a úroku z prodlení a zpřísnění sankcí 6 Finanční úřady se více zaměří na kontrolu transferových cen 7 Outsourcing a offshoring se opět dostávají do kurzu; ne jen u nadnárodních korporací 8 Pokyn Ministerstva financí ČR č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní 9 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve světle judikátu ESD 10 Příprava elektronické evidence tržeb 10 Platby na zrušené bankovní účty finančních úřadů po Změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí 12 Daňový kalendář říjen - prosinec 2014

2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky V posledních letech kladou státní správy na celém světě stále větší důraz na oblast boje s daňovými úniky. Důsledkem snah o zamezení daňovým únikům je i pokračující proces uzavírání smluv o výměně informací v daňové oblasti nejen v rámci zemí, které již jsou sou částí sítě mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění, ale i zemí, které jsou označovány za tzv. daňové ráje. Z aktuálně uzavřených dohod o výměně informací v daňových záležitostech můžeme uvést například dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy nebo dohodu mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím, které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv a zveřejněny ve finančním zpravodaji dne Významným nástrojem v boji proti daňovým únikům se v posledních třech letech stal také nový daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), který byl přijat v USA v roce 2010 a jehož účelem je zabránit, aby se američtí občané vyhýbali zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA klade na zahraniční finanční instituce zvýšené nároky na postup identifikace amerických osob investujících na neamerické bankovní účty nebo do neamerických aktiv a zavádí s tím související specifické kontrolní postupy a další povinnosti. V roce 2014 byla Česká republika zařazena na seznam jurisdikcí, které jsou americkým Ministerstvem financí pro účely uplatňování srážkové daně považovány za ty, s nimiž je již dohoda k implementaci FATCA sjednána. V souvislosti s tímto rozhodnutím byl v květnu 2014 do vnějšího připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní (tzv. lex FATCA) a dne 4. srpna 2014 podepsali dohodu FATCA mezi USA a Českou republikou náměstkyně ministra financí paní Simona Hornochová za Českou republiku a pan Steven Kashkett ve funkci Chargé d Affaires za USA. V souladu s ustanoveními zákona FATCA by finanční instituce definované tímto zákonem, zejména tedy banky, správci majetku, pojiš ťovny a penzijní fondy měly uzavřít smlouvu s daňovým úřadem v USA - Internal Revenue Service (IRS). Uzavření takové smlouvy je však pouze prvním krokem k harmonizaci interních procesů ve finančních institucích s legislativou FATCA. K úspěšné implementaci všech požadavků tohoto zákona bude nutné sladit všechny dotčené klíčové oblasti, zejména procesní postupy, risk management a IT a analyzovat právní a daňové dopady přijatých opatření. Jak dohoda FATCA, tak i dohody o výměně daňových informací umožní oběma smluvním stranám, aby efektivně sledovaly příjmy svých daňových poplatníků v zahraničí a významně tak zlepšily výběr daní u daňových rezidentů. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Novela zákona o daních z příjmů ( ZDP ) a daňového řádu ( DŘ ). Sněmovní tisk 252 a další novinky Úrok z daňového odpočtu V současné době státní správa za účelem omezení úniků na DPH často před vrácením nadměrného odpočtu zahajuje tzv. postup k odstranění pochybností ( POP ). Vrácení odpočtu se pak protahuje na dlouhé měsíce a to má negativní vliv na stav hotovosti dotčených subjektů. Projednávaná novela DŘ zavádí úrok z daňového odpočtu, který by správce daně byl povinen hradit daňovému subjektu v případě, že se POP protáhne na déle než 5 měsíců. Úrok ve výši repo sazby ČNB (v současnosti 0,05 %) plus 1 % by náležel daňovému subjektu od 1. dne 6. měsíce po zahájení POP. GFŘ odůvodňuje takto stanovenou výši úroku tím, aby odpovídala standardnímu tržnímu zhodnocení peněz uložených u banky a nevytvářela nežádoucí motivaci pro daňové subjekty k tomu, aby z jejich strany docházelo k záměrnému protahování postupu k odstranění pochybností s cílem dosáhnout majetkového prospěchu v podobě výhodného zúročení peněz (důvodová zpráva). možné považovat za daňově uznatelné i takové výdaje, které jsou dle 25 ZDP považovány za nedaňové, a to do výše s nimi přímo souvisejících výnosů. Tato oblast je značně široká a nikdy nebylo zcela jednoznačné, jaké výdaje je možné pod toto ustanovení zahrnout. Zajímavý je odlišný pohled na toto ustanovení Nejvyššího správního soudu a Ministerstva financí. NSS ve svém judikátu 7 Afs 57/2013 připustil, že by za daňové mohly být považovány i tzv. povolené odpisy vycházející z účetních odpisů (byť stěžovatel uplatnil i daňové odpisy), které u energetické společnosti vstupují do regulačního vzorce pro výpočet tzv. povolených výnosů. Naproti tomu MF v důvodové zprávě k novele ZDP uvádí, že v případě, kdy má výdaj tzv. zvláštní daňový režim, nelze jej pod 24 odst. 2 písm. zc) zahrnout. Za tituly, které mají zvláštní daňový režim, MF považuje mimo jiné rezervy, opravné položky, pohledávky, finanční leasing, odpisy apod. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Sleva na poplatníka i pro důchodce Přefakturace dle 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ( ZDP ) Podle výše uvedeného ustanovení ZDP je Novela ZDP navrhuje zavedení slevy na poplatníka i pro starobní důchodce, kteří k 1. lednu daného roku pobírají starobní důchod Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Souběh funkcí Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách uveřejnilo informaci k tzv. souběhu funkcí, tedy situaci, kdy statutární orgán společnosti má se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce i smlouvu pracovně právní. Dle výše uvedené informace je tento stav nepřípustný, protože pracovně právní poměr v tomto případě postrádá důvod. Informaci naleznete zde: =23&j=33&k=2073&d= Nespolehlivý plátce GFŘ vydalo novelizovanou Informaci k 106a zákona o DPH týkající se nespolehlivého plátce. Za závažné porušení plnění povinností vztahujících se ke správě daně je pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce považováno s účinností od : U plátce je po dobu nejméně tří měsíců evidován nedoplatek 500 tisíc Kč (dosud 10 milionů Kč) Vyměření daně podle pomůcek alespoň ve dvou zdaňovacích obdobích v šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích Plátce neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje na výzvy správce daně či nepředloží bez odůvodnění požadované údaje Plátce nepodal 2x v období 12 měsíců daňové přiznání Plátce uvedl nepravdivé či neúplné registrační údaje, zejména neopravil ani na výzvu neplatný nebo uvedl nepravdivý či nereálný registrační údaj týkající se skutečného místa vedení, kterým je místo, kde se přijímají zásadní rozhodnutí či kde se schází vedení osoby povinné k dani (v tomto bodu od ). Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce zrušen pro neústavnost Ústavní soud dne 4. srpna 2014 vyhlásil nález (sp. zn. Pl. ÚS 31/1), jímž pro neústavnost zrušil právní úpravu zakazující uplatňovat slevu na dani ve výši Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Pracující starobní důchodci si budou moci díky nálezu uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Plátce daně nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce roku 2014 a o slevu na dani může snížit zálohu na daň poprvé za měsíc srpen Případně na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši. Za zdaňovací období roku 2013 základní slevu na dani v daňovém přiznání řádném ani dodatečném uplatnit nelze. Zuzana Důjková Tax Manager E Novela daňového řádu od roku 2015 individuální promíjení penále a úroku z prodlení a zpřísnění sankcí Do daňového řádu by se měly vrátit některé instituty, které byly obsaženy v zákoně o správě daní a poplatků. Součástí sněmovního tisku 252, který obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů, je novela daňového řádu. Ta v 259a a 259b obsahuje nová ustanovení umožňující daňovému subjektu individuálně požádat o prominutí penále či úroku z prodlení. Podmínkou v obou případech je, že předmětná daň byla uhrazena. Správce daně může prominout až 75 % penále a celý úrok z prodlení. Daňový řád v 247a znovuzavádí pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy do výše až Kč za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, případně záznamní nebo jiné evidenční povinnosti. Výše pořádkové pokuty podle 247 se zvyšuje z dosavadních na Kč. Novela zatím prošla prvním čtením Poslanecké sněmovny. Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Finanční úřady se více zaměří na kontrolu transferových cen V souvislosti s celosvětovým zvyšováním důrazu na boj proti daňovým únikům (plán BEPS, dohoda FATCA) se Specializovaný finanční úřad, který spravuje největší a fiskálně nejvýznamnější české společnosti s ročním obratem nad 2 miliardy korun, banky a finančních instituce, hodlá v budoucnu ještě více zaměřit na kontrolu nastavení tzv. převodních cen, tj. cen u transakcí mezi majetkově či personálně či jinak spojenými osobami. Cílem je zabránit umělému krácení zisků u českých dceřiných společností ze strany jejich mateřských společností se sídlem v zahraničí. V souladu s tímto záměrem byl vytvořen dotazníkový formulář, který je prvním krokem k získání rámcového přehledu o situaci těchto významných firem a institucí ve vztahu k uskutečňování transakcí mezi spojenými osobami a následnému zamezení daňovým únikům mezi těmito osobami. Tento dotazník je v současné době rozesílán vybraným poplatníkům spravovaným Specializovaným finančním úřadem, a přestože se jedná o dobrovolný dotazník, jeho nevyplnění nebo poskytnutí nepravdivých či neúplných informací bude finančním úřadem posuzováno jako podezřelé, a finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně. Dalším krokem je záměr Generálního finančního ředitelství vytvořit novou povinnou přílohu k daňovému přiznání, která bude součástí daňového přiznání k dani z příjmů za rok Nová příloha má být povinná pro právnické osoby, které překročí alespoň jednu z podmínek pro povinný audit (obrat vyšší než 80 mil. Kč, souhrn aktiv vyšší než 40 mil. Kč nebo zaměstnávání více než 50 zaměstnanců) a bude se týkat transakcí mezi spojenými osobami, pokud je jednou ze stran transakce daňový nerezident. Uvádět se budou i transakce mezi spojenými osobami českými daňovými rezidenty, pokud je jedna ze stran ve ztrátě nebo čerpá investiční pobídky. Gabriela Magsumová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 Outsourcing a offshoring se opět dostávají do kurzu; ne jen u nadnárodních korporací. Společnost Grant Thornton se v rámci pravidelného dotazníkového šetření The International Business Report (IBR) vždy zaměřuje na aktuální témata v businessu. Tentokrát se stala předmětem zkoumání problematika outsourcingu, tedy přenesení některé z provozních agend firmy na externí společnosti. Cílem série dotazování výzkumu bylo především zjištění, zda a proč se firmy chystají v následujícím roce, nebo již mají, některou z činností outsourcovánu, a o kterou z provozních agend se přesně jedná. Výsledkem průzkumu je zjištění, že celosvětově má v úmyslu přenést některou z provozních agend na externí poskytovatele 40 % z dotázaných top managerů. Novinkou je zjištění, že zájem je téměř stejný jak na straně nadnárodních korporací (43 %), tak u menších a středních podniků (40 %). Dalším překvapivým výstupem v tomto směru je, že nejvyšší zájem o outsourcing je ve státech jižní Evropy (64 %) v čele se Španělskem, kde se pro toto řešení rozhoduje 70 % dotázaných. Druhým regionem v pořadí jsou státy latinské Ameriky (51 %) vedené Argentinou. Tématem číslo jedna je outsourcing daňové agendy, který je nebo bude outsourcovat 49 % dotazovaných. Následuje outsourcing IT služeb (ze 46 %) a poslední v řadě jsou služby spojené s vedením mzdové a personální agendy (36 %). Plánujete, nebo již máte outsourcované některé služby? Důvodem pro volbu outsourcingu některých z provozních činností je především zvýšení efektivity provozu (57 %) a snížení nákladů (55 % dotázaných), nicméně na svém významu získává i potřeba zajistit svým zaměstnancům dostatečný prostor pro to, aby se mohli věnovat svému hlavnímu předmětu práce, který jim přísluší (45 %). Nejčastějšími příčinami proti rozhodnutí přenést některé činnosti na externí poskytovatele jsou především obavy ze ztráty kontroly nad konkrétní agendou, ve 44 % procentech případů. Druhou nejčastěji uváděnou příčinou je především obava z vysokých nákladů spojených s přenosem vybrané agendy a implementací outsourcingového řešení (32 %). Pro komplexní zprávu týkající se problematiky outsourcingu navštivte stránky Pavel Přikryl Senior Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Pokyn Ministerstva financí ČR č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní Při správě daní se někdy daňové subjekty domnívají, že správci daně nepostupují při vyřizování jejich podání dostatečně rychle. Podle daňového řádu mají správci daně postupovat bez zbytečných průtahů a rozhodovat v přiměřených lhůtách. Pokud se daňový subjekt domnívá, že správce daně řízení protahuje, má možnost podat nejblíže nadřízenému správci daně podnět k zajištění nápravy (tzv. ochrana před nečinností). Aby nebylo pochyb o tom, co se považuje za přiměřenou lhůtu pro rozhodnutí správce daně, vydalo MF ČR s účinností od Pokyn č. MF-4, ve kterém správcům daně stanovuje následující lhůty: 30 dní, např. pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností uvedených v původním rozhodnutí (oprava chyb v psaní, počtech atp.) o odvolání, pokud je odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě o stanovení záloh na daň jinak 3 měsíce, např. pro vydání rozhodnutí o odvolání, jestliže správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, odvolání sám vyhoví v plném či částečném rozsahu o odvolání ve věci správcem daně uložené povinnosti vést zvláštní záznamy pro správné zjištění a stanovení daně o závazném posouzení (např. sjednané ceny mezi spojenými osobami, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, určení sazby DPH u zdanitelného plnění atp.) 6 měsíců, např. pro vydání rozhodnutí o odvolání odvolacím orgánem o povolení obnovy řízení Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání daňového subjektu příslušnému správci daně. Běh lhůty se přerušuje např. po dobu soustřeďování či doplňování nezbytných stanovisek osob zúčastněných na správě daní nebo do doby uhrazení správního poplatku. Ve složitých a odůvodněných případech může správci daně stanovené lhůty prodloužit nejblíže nadřízený správní orgán, nejvýše však na dvojnásobek původní lhůty. Olga Krnáčová Senior Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve světle judikátu ESD V červnu letošního roku vydal Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodnutí k ustanovení 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů (ZDP). Jedná se o spojené případy C 53/13 Strojírny Prostějov, a.s. a C 80/13 ACO Industries Tábor s.r.o. Oba podniky měly pronajaté zaměstnance jako ekonomičtí zaměstnavatelé od slovenských agentur práce (právních zaměstnavatelů), které měly v ČR zaregistrovanou organizační složku. Neodváděly zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti dle 6 odst. 2 ZDP. V případě C-80/13 odváděla zálohy organizační složka slovenského subjektu. Správce daně v obou případech českým podnikům doměřil zálohy ze závislé činnosti s odůvodněním, že organizační složka nemá právní subjektivitu a že tedy zaměstnavatelem je zahraniční subjekt. Případy nakonec skončily u Krajského soudu v Ostravě a Nejvyššího správního soudu. Oba soudy se obrátily na ESD s otázkami, zda je možné, aby ekonomický zaměstnavatel musel odvádět zálohy na závislou činnost, pokud je právním zaměstnavatelem agentura z jiného členského státu, zatímco pokud je právním zaměstnavatelem agentura práce z ČR, odvádí tyto zálohy právní zaměstnavatel a dále, zda má ekonomický zaměstnavatel povinnost odvádět tyto zálohy, pokud právní zaměstnavatel má v ČR organizační složku. České orgány odůvodňovaly výše uvedené ustanovení ZDP nezbytností předcházet podvodům a daňovým únikům. ESD dospěl k závěru, že ustanovení 6 odst. 2 ZDP je v rozporu s článkem 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb a že uplatňování srážky daně nemůže být odůvodněno jako nezbytné k předcházení podvodům a daňovým únikům. Ministerstvo financí bude rozsudek studovat, nevyloučilo změnu ZDP: O dalším vývoji v této kauze Vás budeme informovat. Ondřej Štědrý Tax Manager E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Příprava elektronické evidence tržeb Státní správa začala spolupracovat s odbornou veřejností na konkrétní podobě zákona o elektronické evidenci tržeb. V červenci 2014 se uskutečnilo první setkání zástupců státní správy spolu s podnikatelskými asociacemi. Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, obchodních řetězců a podnikatelů. Finanční správa získá zavedením elektronické evidence přístup ke sledování tržeb podnikatelů. Údaje o každé přijaté platbě budou zaznamenávány a prostřednictvím napojení pokladních terminálů k internetu pracovníkům finančních úřadů okamžitě k dispozici. Elektronická evidence tržeb, jako jeden z hlavních nástrojů boje proti daňovým únikům, by měla být zavedena od roku Jitka Mrázová Tax Consultant E Platby na zrušené bankovní účty finančních úřadů po S předstihem upozorňujeme, že platby zasílané po na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. K byly u České národní banky zrušeny bankovní účty všech 199 zrušených finančních úřadů a otevřeny nástupnické bankovní účty nově vzniklých finančních úřadů, kam se po dobu dvou let automaticky převádí chybné platby na zrušené bankovní účty. Proto prosíme o zkontrolování, zdali je správně identifikován bankovní účet příjemce a nezůstalli např. v IT systému nastaven původní bankovní účet platný do Jitka Mrázová Tax Consultant E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí Změna osoby poplatníka Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ) vydalo informaci ke změně osoby poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí. GFŘ upozorňuje, že se správci daně v současné době velmi často setkávají s nevhodně formulovaným ujednáním o tom, že se poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stává nabyvatel. Za nejvhodnější formulaci GFŘ považuje: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Nabytí vlastnického práva směnou Generální finanční ředitelství dále informuje o tom, jak postupovat v případě směny nemovitých věcí. Doposud platilo, že se daň vybírala z vyšší hodnoty směňovaných nemovitostí. Nově je však předmětem daně každá nemovitost samostatně, daň je tedy vybírána od obou účastníků, pokud se nedohodnou jinak, protože i v tomto případě platí, že poplatníkem daně je převodce, pokud se účastníci nedomluví jinak. Poplatníky daně tedy mohou být oba převodci, nebo oba nabyvatelé, nebo jeden z nich v obou daňových řízeních. Základem daně je obvykle zjištěná cena určená znalcem, která se porovnává se srovnávací daňovou hodnotou nabývané nemovité věci, což představuje 75 % zjištěné ceny nebo 75 % směrné hodnoty. Každý z účastníků může použít pro ocenění směňované nemovitosti jinou metodu, protože jde o dvě různá daňová řízení. V případě, kdy je ke směňované nemovitosti poskytováno ještě další plnění, např. finanční vyrovnání, je základem daně součet všech těchto plnění. Anna Šatrová Tax Consultant E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Daňový kalendář říjen prosinec 2014 Říjen a listopad pátek spotřební daň splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) středa daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014 pondělí pondělí daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za září 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září roku 2014 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září roku 2014 výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2014 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014 pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014 daň z přidané poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny hodnoty podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace pondělí spotřební daň splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek spotřební daň splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za říjen 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za říjen roku 2014 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen roku 2014 výpis z evidence za říjen 2014 úterý energetické daně daň z příjmů pojistné daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Prosinec pondělí daň z příjmů daň z nemovitých věcí odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014 splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) středa spotřební daň splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí pondělí pondělí daň silniční daň z příjmů daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za listopad roku 2014 souhrnné hlášení za listopad roku 2014 výpis z evidence za listopad 2014 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014 středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehled ě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako spole čnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

KempHoogstad daňové novinky

KempHoogstad daňové novinky KempHoogstad daňové novinky Září 2014 Obsah: 1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty... 2 2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015... 4 3. Ostatní změny... 5 V tomto vydání našeho newsletteru naleznete

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Březen 2014 Obsah 2 Nové požadavky na formu plných mocí 3 FATCA pro finanční instituce ČR 3 Bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 4 Novinky v elektronickém

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce 2015 4 Novinky v právních předpisech v roce 2015 5 Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od 1.

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2015 Obsah 2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů 3 Zákon o evidenci tržeb 3 Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi 4 Minimální mzda

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE Leden Pá. 09 Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc 31 Út. 25 St. - Podání přiznání k a platba za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, S r p e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. listopad 2016

Právní novinky Deloitte Česká republika. listopad 2016 Právní novinky Deloitte Česká republika listopad 2016 dopady pro společnost 2 dopady pro společnost Finanční správa v posledních letech zintenzivňuje kontrolní postupy a zesiluje tlak na vyšší výběr daní.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více