Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o."

Transkript

1 Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace

2 Motto: 2

3 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti naší organizace v podobě příspěvkové organizace, zřizované vyšším územněsprávním celkem, kterým je Olomoucký kraj. Dosažením vyrovnaného hospodářského výsledku, který byl nejen odrazem veřejných podpor, ale také efektivního hospodaření organizace a významného řízení rizik si dovolujeme jako každý rok předložit všem zájemcům Výroční zprávu Domova důchodců Jesenec, p. o. Máme potřebu informovat o činnosti organizace v uplynulém roce, který byl pro organizaci v sociální sféře velmi hektický. I proto máme zájem v předkládaném materiálu osvětlit všechny základní ukazatele, které mají na chod Domova zásadní vliv a celospolečenské konotace o této ekonomicky a právně složité a nákladné veřejné službě. S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o obsahově limitovaný materiál, bohužel nemůžeme vyjmenovat nebo se podrobně zabývat všemi skutečnostmi, které se v roce 2014 podařily či naopak nebylo možno je zrealizovat a jaké změny v organizaci nastaly. Snažili jsme se však s ohledem na ekonomickou situaci vnést dostatečné a transparentní informace zejména z ekonomické sféry a také o odborné činnosti (tedy péči v sociálních službách), na které je chod Domova zaměřen. Zpráva má snahu podat informace o místě, čase a lidech, kteří náročnou službu pro seniory vykonávají. Jsme i v letošní zprávě připraveni odpovědět alespoň na část otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout. Přivítáme také Vaše názory a připomínky k dané problematice, neboť právě ty můžeme v následujícím období pro chod naší služby využít. V Jesenci dne Bc. Zuzana Bratterová, LLM ředitelka organizace 3

4 Obsah 1. Úvod Základní údaje o organizaci Identifikační údaje a kontakty v roce Statut organizace Údaje o sídelním celku Veřejný závazek v roce Materiální vybavení pro poskytování služby Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Poskytované služby a jejich úhrada Stravovací služby Ubytování Úhrada za pobyt a stravu Fakultativní služby Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Sociální péče Zajištění či zprostředkovávání dalších služeb pro Uživatele Služba realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí v roce Struktura Uživatelů Statistické údaje o Uživatelích Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na lůžko v průběhu roku Příspěvek na péči Průběh v roce Činnosti pracovních úseků Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Provozní úsek Stravovací úsek Organizační struktura

5 7.7 Pracovní týmy a Komise Personální zajištění služby Personální obsazení Vzdělávání pracovníků v roce Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Celkový údaj o průměrných platech v roce Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Hospodaření organizace Tvorba a čerpání fondů v roce Rozvaha stav k Výkaz zisků a ztrát Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období Dary Vnitřní legislativa Kontrola Kontroly provedené státními orgány Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace Dodržování zásad účelnosti hospodárnosti, efektivity Analýza, hodnocení a snižování rizik Společenská odpovědnost organizace Prezentace organizace Závěr

6 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2014 organizace Domov důchodců Jesenec, p. o., je zpracována na základě příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím ke znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění. Její obsahovou náplň tvoří základní údaje o statutu organizace, údaje o službách poskytovaných Uživatelům, významné ekonomické informace v souladu s článkem 7, odst. 8 a 9 dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v aktuálním znění (účinnost od ). Výroční zpráva dále podává údaje o organizaci jako je: název, sídlo, charakteristiku organizace, zřizovatele, údaje o vedení organizace, adresu pro dálkový přístup, přehled o činnosti, o personálním zajištění služby, struktuře Uživatelů, základní údaje o hospodaření a další údaje, stav interní legislativy, aktivity v oblasti životního prostředí, soubor nastavených kontrolních mechanizmů, proces snižování nebo odstraňování rizik, prezentace Domova atp. Domov důchodců Jesenec, p. o. prohlašuje v souladu s ustanovením 20 odst. 2, písmeno e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění, že nemá organizační složku v zahraničí. V souladu s ustanovením 21, odst. 4) tohoto právního předpisu bude výroční zpráva uložena do sbírky listin vedené u obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu. 6

7 2. Základní údaje o organizaci 2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2014 Název organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ Poloha na mapě: 49 36'38.304"N, 16 51'45.817"E Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM IČO organizace: Bankovní spojení: /0100 Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Předmět činnosti: poskytování sociální služby Služba je určena: seniorům ve věku od 60 let Cílová skupina: mladší senioři (60 80 let) starší senioři (nad 80 let) Služba je poskytována v intencích ustanovení 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Právní forma: příspěvková organizace, zapsaná u obchodního rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432 Webová stránka pro veřejné zakázky: Webové stránky Domova: ID datové schránky Domova: jwgkhya 7

8 Kontakty: Funkce: Pevná linka: ředitelka vrchní sestra, zástupce ředitele ekonom personalista provozář sociální pracovnice ergo zásobovač účetní (pro sociální záležitosti) provozní Fax:

9 2.2 Statut organizace Domov důchodců Jesenec je příspěvková organizace zřizovaná na základě ustanovení 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení). Dále je příspěvková organizace zřizována na základě ustanovení 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Činnost organizace je financována částečně z veřejných prostředků, protože v sociálních službách jde převážně o nevýnosné činnosti. Domov důchodců Jesenec má své působení omezeno předmětem činnosti. Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, založení, reorganizaci nebo jejím zrušení. Zařízení je příspěvkovou organizací od Zřízena byla z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje (č. j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003). Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby, v souladu se zákonem o sociálních službách. Domov také, v souladu se zákonem, poskytuje péči zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny se svěřeným nemovitým majetkem Olomouckého kraje v katastru obce Jesenec, dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím a třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. 2.3 Údaje o sídelním celku Současnost Domov důchodců Jesenec je v katastru obce Jesenec. Samotná obec leží na jižním svahu Zámecké horky. Obec se nachází cca 3 km od města Konice, 25 km od Prostějova a 38 km od krajského města Olomouce. Obec je dostupná dopravou jak autobusovou, tak i železniční. Název obce vznikl podle stromů Jasanů, lidově řečených Jeseny. Přes Jesenec vede naučná stezka Kladecko, využívaná především turisty. Obec Jesenec má přes 104 popisných čísel a přes 300 obyvatel, z nichž asi 50 žije v našem Domově. Zámek samotný, je v majetku Olomouckého kraje a to od roku Jde o historickou, památkově chráněnou budovu (nejen o národní kulturní památku v intencích ustanovení 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění, ale jde 9

10 o kulturní památku dle ustanovení 2 téhož právního předpisu), která je umístěna ve výšce 495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku je umístěna pamětní deska věnována hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde prožil své mládí a je autorem nápěvu písně Moravo, Moravo, Moravičko milá. Z historie zámku Původně se zde nacházela tvrz. Později byl na místě tvrze v roce 1711 postaven barokní zámek. Autorem stavby byl pravděpodobně slavný evropský architekt Jan Blažej Santini Aichl. V minulosti se zde vystřídalo asi 18 majitelů, například: moravský panský rod Páni ze Zástřizl, sestry Dominikánského řádu, aj. K zámku také patří přilehlý kostel, postaven již v roce 1710 díky daru, který poskytla šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Tento kostel je zasvěcen sv. Liborovi, který je patronem všech nemocných. Historie sociální služby Sociální služba je v objektu poskytována od roku 1932, nejdříve pro děti a starší dorost. V tomto roce byl zámek a přilehlé pozemky s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně a v objektu je od této chvíle poskytována sociální služba. Od roku 1960 začal Domov spravovat stát, přičemž službu zde řádové sestry vykonávaly až do roku Po navrácení objektu církevním organizacím v roce 1989 bylo zařízení i nadále spravováno státem, tedy státem zřizovanou příspěvkovou organizací. S účinností od přešla zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné správy na Olomoucký kraj. Organizace je v následujícím období ustavována jako Domov důchodců Jesenec se statutem příspěvkové organizace. V prosinci 2006 se Olomoucký kraj stal vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov důchodců Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy. 10

11 3. Veřejný závazek v roce 2014 Našim veřejným závazkem v roce 2014 bylo udržení soběstačnosti a umožnění důstojného prožití stáří našim Uživatelům. Těm jsou v naší službě zajištěny základní životní potřeby jako čistota, teplo, strava atp. Prostřednictvím ošetřovatelských služeb je zajištěn pocit bezpečí, Uživatel zde není v izolaci, důraz je rovněž kladen na zachování rodinných a společenských vztahů. Posláním Domova je poskytovat celodenní sociální a zdravotní péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni se o sebe v plné míře starat sami, tak aby mohli i nadále žít důstojný a spokojený život. Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se ocitli z důvodu věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci. Věkovou strukturu tvoří: mladší senioři (60 80 let), starší senioři (nad 80 let). I. Dlouhodobé cíle Domova důchodců Jesenec, p. o. Dlouhodobým cílem Domova je poskytování sociální služby, pomoc a podpora Uživatelům v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb Tento dlouhodobý cíl je naplňován: 1) kvalitní péčí o Uživatele; 2) podporou důstojného a plnohodnotného života; 3) respektováním individuality Uživatele; 4) podporou kvalitních mezilidských vztahů. Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou: 1) efektivní hospodaření organizace s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku; 2) revitalizace parku za pomoci takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody tedy ozdravění původní výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest); 11

12 3) zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras navštěvuje oblast; 4) mapování možnosti využití alternativních zdrojů energie; 5) zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby. II. Krátkodobé cíle poskytované sociální služby: 1) zlepšit kvalitu bydlení Uživatelů, prostředí a podmínky poskytované sociální služby a) respektovat přání Uživatelů při výběru barev pro výmalbu pokojů a společenských prostor, b) snížit kapacitu lůžek na pokojích, c) odstranit bariéry na oddělení I. nájezdem u pokoje č. 8, d) pomoc a podpora při výzdobě pokoje (vlastní obrazy, obrázky, nástěnky s rodinnými fotografiemi, tvorba zátiší aj.), e) dovybavení osobního prostoru poličkami, křesílky, zrcadly, lampičkami aj.), f) přizpůsobit koupelny na hlavní budově (oddělení I. a V.) potřebám imobilních Uživatelů (odstranit vanu a bariéry, zřídit sprchový kout se sedátkem), g) dovybavit tématicky solnou jeskyni nábytkem a doplňky (křesílka, deky, polštářky, fototapeta na zeď, umělý vodotrysk, světelná lampa aj.); 2) zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby a) přijetí pracovníka na výdej a transport jídla, prádla, odpadu a použitých plen, b) vytvoření místa koordinátora ošetřovatelské péče; 3) zlepšit kvalitu stravování a) zajistit pestrost jídelníčku (zejména u obědů a odpoledních svačin) nabídkou kvalitních potravin a větší variability jídel, b) včasné reakce na připomínky a podněty Uživatelů účastí zástupců Uživatelů na jednání Stravovací komise; 4) zkvalitnit prožití volného času Uživatelů a) začít využívat zastřešený prostor pergolu za budovu III (oddělení III.), b) zajistit pravidelné návštěvy cvičeného psa (kočky) pro canisterapii (felinoterapii). Opatření dlouhodobého a hlavního cíle a další strategické cíle organizace jsou součástí každoročního Plánu činností pro běžný rok, který je každoročně vypracován. 12

13 Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji: 1) Zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok, 2) hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby, 3) dotazníky spokojenosti. Víme také, kdy nejsme službu schopni poskytnout, Jde o situace, jestliže: 1) zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby např.: ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování), osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou poruchou, vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění, chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné duševní nebo mentální poruchy, zájemce má speciální dietu, sondu apod., 2) neposkytujeme službu, kterou žadatel žádá, 3) máme naplněnou kapacitu zařízení, 4) zájemce nespadá do naší cílové skupiny, 5) nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu, 6) osoba potřebuje pobyt v Domově se zvláštním režimem či na uzavřeném oddělení. Pro poskytování služby byly také stanoveny zásady, jejichž dodržování zajišťuje kvalitní a etický výkon služby. Proto se snažíme naplňovat: spolupráci s rodinami Uživatelů - podporujeme a rozvíjíme kontakty Uživatele s jeho rodinou a širší vztahovou sítí. V případě jejich předchozího přerušení, na žádost Uživatele napomáháme k jejich obnově. S rodinou, známými či blízkými Uživatele spolupracujeme při individuálním plánování, a to pro zkvalitnění péče a poskytování sociální služby. Cenné jsou pro nás jejich připomínky a náměty na zlepšení, respektování lidských práv a svobod - všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich Uživatelů, dbají na ochranu jeho osobní svobody, soukromí či osobních údajů, individuální přístup k Uživatelům - k Uživateli přistupujeme individuálně, s respektem k jeho možnostem a schopnostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho tempu, 13

14 respektování potřeb a zájmů Uživatelů a vlastní volby - v centru zájmu naší služby je Uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naší snahou je to, aby se Uživatel rozhodoval samostatně o způsobu poskytované péče či o vlastním způsobu života. Uživatel si sám proto volí např. dobu vstávání, jídla, účast na skupinové či individuální aktivitě, rozhoduje se sám pro praktického lékaře, dodavatele léků a zdravotních pomůcek. Dále se rozhoduje o využití fakultativních služeb atd. s ohledem na technické a provozní možnosti Domova a vnitřní pravidla, podpora nezávislosti a samostatnosti - snahou poskytované služby je zlepšení (zajištění) kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vlivem nemoci, stáří či nepříznivé sociální situace. Poskytujeme nezbytnou péči a podporu, a to v takové míře, aby se Uživatel nestal pokud možno zcela závislým na službě, ale naopak aby jeho specifické schopnosti a dovednosti byly udržovány či individuálně dále rozvíjeny a umožnily jeho začlenění do společnosti a aby přitom zůstal co nejvíce a nejdéle soběstačný, týmová práce - pracujeme společně a provázaně jako tým, odbornost, kvalita a její zvyšování služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který se za účelem dosažení vyšší kvality poskytované péče dále vzdělává a doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích konaných v zařízení i mimo něj nebo prostřednictvím řádného studia. 14

15 4. Materiální vybavení pro poskytování služby 4.1 Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce 2014 Služba je vykonávána ve třech obytných budovách, z nichž jsou dvě stavebně propojeny. Těmito propojenými subjekty jsou barokní zámek z počátku 18. století a přístavba z 60. let minulého století, které jsou včetně přilehlého lesoparku kulturní památkou. Budova zámku je též spojena tzv. krčkem s přiléhajícím kostelem, který byl vystavěn ve stejném období, jako barokní zámek. Původní budova zámku je nejrozsáhlejším zázemím Uživatelů i personálu. Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v minulých letech, došlo z důvodu bezpečnosti a lepší orientace k novému rozdělení Domova takto: Budova I: oddělení I. 12 pokojů, sociální zázemí, jídelna, pracovna sester, pracovna vrchní sestry a rehabilitace, oddělení V. 6 pokojů, sociální zázemí a klubovna, přízemí administrativní zázemí Domova, kuchyně, šatna kuchařů, jídelna zaměstnanců, sklady a sociální zázemí. Budova II: oddělení II. 4 pokoje, sociální zázemí, jídelna a kuřárna, oddělení IV. 3 pokoje, sociální zázemí, šatna zdravotnického personálu a pracovna pracovníků v sociálních službách, přízemí kotelna Domova. Budova III: oddělení III. 7 pokojů, sociální zázemí, jídelna, kulturní místnost, k oddělení III. jsou stavebně přilehlé prostory skladů a prádelny vč. šatny pro pracovníky provozního úseku. Na pozemcích, svěřených organizaci do správy se nacházejí i objekty s garážemi a bývalá stodola tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení zahradní techniky, parkování automobilů a také k uložení sezónního venkovního mobiliáře. 15

16 Vytápění všech ubytovacích i provozních částí objektu je zajišťováno čtyřmi plynovými kotli. Pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů by jako záložní tepelný zdroj mohl být využit kotel na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody je v budově I a II zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, v budově III je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech. Na objektech celého Domova byly realizovány v roce 2014 následující investiční akce a opravy, které bylo nezbytné provést s ohledem na stavební dispozice a stáří objektu. Investiční akce a opravy: Opravy realizované z rozpočtu Domova: oprava fasády zadního traktu budovy I, úprava vstupů na oddělení III. tak, aby vznikly bezbariérové přístupy, oprava fasády hlavního vstupu oddělení III., oprava stávajících WC na oddělení III., oprava fasády ve dvoře III. budovy, jedná se o část fasády technických budov, oprava zateplení půdní vestavby hlavní budovy oddělení V., oprava automatizované pojízdné plošiny mezi odděleními I. a IV., oprava podlahy ve skladu potravin a vybavení skladu novými regály, oprava části omítky v kanceláři ekonoma, úprava stávajícího osvětlení V. oddělení na senzorové osvětlení, elektroinstalační práce v různých prostorách Domova dle potřeby, výmalby pokojů, chodeb a ostatních prostor v různých částech Domov dle potřeby. Cílem bylo zlepšení kvality ubytování Uživatelů, snížení rizik a značné bariérovosti objektu a v neposlední řadě také zamezení poškozování stavebních částí budov. Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím nedisponuje veřejnou kanalizací. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné odběry vzorků. Po celý rok 2014 ČOV pracovala bezproblémově. Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen na základě smluvního vztahu Domova a obchodního partnera, organizace se připojila k centralizované zakázce, vyhlašované zřizovatelem. Domov provozuje chladící box na upotřebené inkontinentní pomůcky a nespotřebovaná jídla. 16

17 4.2 Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Příspěvkové organizaci byly svěřeny do správy pozemky v celkové výměře m 2 jedná se o prostor parku s velikostí m 2 a prostory zahrady o velikosti m 2. Povinností Domova je také údržba těchto ploch a jejich obnova. Park je unikátní celek, který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současné době se organizaci daří pouze nezbytné úkony na jeho údržbě. Bohužel do tohoto stavu se dostal v minulosti, když nebyl nijak systematicky udržován. V takovémto stavu již přešel do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel z rozvolněně vzrostlých stromů a cestních sítí v kopcovitém terénu se schody a mobiliářem, nynější realita je dnes tvořena značným množstvím (cca ks) náletových dřevin. Z důvodu odpovědnosti za případnou škodu, způsobenou na majetku zřizovatele či třetích osob a z důvodu ohrožení zdraví osob, které se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, je nezbytné provádět standardní údržbu a likvidaci uchycených malých náletů. Takový zásah byl prováděn již od roku V posledních letech je prováděn zejména zaměstnanci, které Domov zaměstnává v projektu veřejně prospěšných prací (VPP). Plat zaměstnanců VPP je financován z 30 % ze státního rozpočtu a ze 70 % z ESF, zbylá část mzdy byla dofinancována ze závazného ukazatele Domova. Vozové vybavení pro poskytované služby osobní automobily značek Škoda Octavia a Fiat Scudo, který je určen pro přepravu až 9 osob včetně řidiče, dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza, přívěsný vozík, motorový kartáč na údržbu chodníků a přilehlých komunikací. 17

18 Vybavení pro poskytování prádelenských služeb standardní pračka (na 5kg prádla) a 5 průmyslových praček, 2 sušičky, 2 mandly (z toho jeden v provozu), 3 průmyslové žehličky, šicí stroje z toho 1 overlock, germicidní lampa. Vybavení pro poskytování stravovacích služeb průmyslový robot, nářezové stroje, konvektomat, vodní lázeň (ohřívač pro výdej stravy), průmyslová elektrická pánev, centrální odsavač par, elektrické trouby, elektrické průmyslové kotle, elektrická stolička, elektrické sporáky a plynový sporák, lednice, chladnice a mrazící pulty, thermomix, mlýnek na maso, myčka na nádobí. Obecné výtahy, plošina pro imobilní Uživatele, standardní myčky na nádobí, průmyslová myčka na nádobí, plynové kotle na vytápění, centrální bojlery, elektrické bojlery, čistička odpadních vod (ČOV), přečerpávací stanice pro ČOV, lapač tuku. 18

19 5. Poskytované služby a jejich úhrada 5.1 Stravovací služby Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které personál stravovacího provozu připravuje celodenní stravu. Strava je Uživatelům zajišťována každý den v týdnu a je složena z pěti jídel denně snídaně s desátkou, oběd, svačina a večeře. U diabetické stravy je také navíc podávána druhá večeře. Teplé jídlo je podáváno minimálně jednou denně oběd. Teplá večeře bývá podávána zpravidla dvakrát do týdne, dle aktuálního rozvržení směnnosti na tomto úseku. Jídelníček sestavuje a schvaluje Stravovací komise, která přihlíží k aktuálnímu ročnímu období a výši stravovací jednotky. Dále také přihlíží k požadavkům na racionální stravu, s ohledem na zdravotní stav Uživatelů a operativně řeší připomínky ke stravě ze stran Uživatelů (kteří se jí pravidelně účastní) i zaměstnanců. Uživatelé jsou vždy zařazeni do jedné z možných diet, které jsou v Domově vařeny a podávány, jedná se o následující: D3 klasická racionální strava, D4 žlučníková strava, D9 diabetická strava, D9/4 lomená strava D4 a D9, Ml. mletá strava a Mix. mixovaná strava. V roce 2014 je služba stravovacího úseku zajišťována pracovníky Domova, v následujícím složení: provozář (1 ), kuchař (3 ), pomocná kuchařka (1 ). 19

20 5.2 Ubytování Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách a jedné přístavbě. v hlavní budově se nachází oddělení č. I., v její půdní vestavbě oddělení č. V., v přístavbě k této budově z 60. let 20. století je oddělení č. II., v půdní vestavbě této budovy vzniklo další oddělení IV., samostatná budova představuje oddělení č. III. Kapacita Domova je maximálně 75 Uživatelů. K bylo složení pokojů následovné: Jednolůžkové pokoje 5 Dvoulůžkové pokoje 15 Třílůžkové pokoje 9 Vícelůžkové pokoje 3 Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem jedná se o postele, noční stolky a další nábytkové zařízení (křesla, stolky, police a uzamykatelné šatní skříně), a to dle potřeby a prostorových možností. Uživatelé mohou mít a užívat na pokoji vlastní spotřebiče (TV, rádia, lednice), po domluvě s vedením Domova si mohou přivézt nebo pořídit i některé další vlastní vybavení. Stejně jako v předchozích letech jsme v roce 2014 využili kvalitních služeb nábytkářské dílny Věznice Mírov při zařizování nových prostor Domova. V roce 2014 jsme také nechali vybudovat bezdrátové připojení k internetu, které mohou Uživatelé využívat celodenně. Každá budova má vlastní jídelnu a další společenské prostory vhodné pro odpočinek či setkávání se s dalšími Uživateli a rodinnými příslušníky. Při oddělení II. se nachází kuřárna jedná se sice o mužské oddělení, je ovšem dostupná pro všechny Uživatele Domova. Kromě toho je v bezprostředním okolí Domova k dispozici několik relaxačních zón 2 kryté terasy s křesly a stoly a další místa s lavičkami ve dvoře, před hlavní budovou a u jezírka. Dále lze využít prostory pro pasivní i aktivní odpočinek za budovou III (ve dvoře za III. oddělením). Dále sad a zahradu se skleníkem. Tyto venkovní prostory a stavby jsou vhodné a využívané některými Uživateli kupříkladu k pěstování květin a zeleniny či k péči o ovocné stromy. 20

21 5.3 Úhrada za pobyt a stravu Denní úhrada v roce 2014 Vícelůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 95 Kč 155 Kč = 250 Kč 250 Kč x počet kalendářních dní D4 95 Kč 156 Kč = 251 Kč 251 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 95 Kč 158 Kč = 253 Kč 253 Kč x počet kalendářních dní Dvoulůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 120 Kč 155 Kč = 275 Kč 275 Kč x počet kalendářních dní D4 120 Kč 156 Kč = 276 Kč 276 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 120 Kč 158 Kč = 278 Kč 278 Kč x počet kalendářních dní Jednolůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 130 Kč 155 Kč = 285 Kč 285 Kč x počet kalendářních dní D4 130 Kč 156 Kč = 286 Kč 286 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 130 Kč 158 Kč = 288 Kč 288 Kč x počet kalendářních dní 5.4 Fakultativní služby Součástí nabídky Domova jsou fakultativní služby činnosti za úhradu. Jedná se o služby, které poskytují Uživateli kompetentní pracovníci, popř. jsou tyto služby vykonávány v rámci servisu Domova jejich přehled uvádíme níže v tabulce. Mimo tyto služby zprostředkováváme dovoz léků a zdravotnických pomůcek, jejich úhrada, resp. doplatek podléhá sazebníku VZP. Kromě výše uvedených fakultativních služeb mají Uživatelé možnost využít pravidelných služeb pedikérky či holičky/kadeřnice, a to přímo v prostorách Domova, popřípadě je Uživateli tato služba zprostředkována v provozovně přímo v obci Jesenec. 21

22 Na žádost Uživatele zajišťujeme, ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovníky, ověřování podpisů a listin, zhotovování občanských průkazů, včetně změny trvalého pobytu, právní poradenství a jiné činnosti. Ceny placených fakultativních služeb Typ fakultativní služby Soukromý televizor Soukromá lednice Telefonní hovor Nákup Holení Doprava Používání televizoru domova Kopírování Tisk z počítače černobílý Tisk z počítače barevný Cena 30 Kč / měsíc 60 Kč / měsíc dle skutečných nákladů 5 Kč / nákup 5 Kč / holení 10 Kč / km 135 Kč / počet lůžek na pokoji 2 Kč / A4 2 Kč / A4 3 Kč / A4 5.5 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení v nepřetržité službě středním zdravotnickým personálem sestrami v sociálních službách s registrací. Ošetřovatelská činnost Zdravotního úseku byla v roce 2014 zajišťována šesti registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra v sociálních službách, dle zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních). Samotné snížení počtu pracovníků nemělo vliv na rozsah ani kvalitu ošetřovatelské péče, pouze došlo k zefektivnění chodu této části Zdravotního úseku. Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. I v roce 2014 má Domov uzavřeny smlouvy s: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Pojišťovnou Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče byla v roce 2014 zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami (cca k 15 % čistého času), zbylá část úkonů není zdravotními pojišťovnami proplácena, přesto že je s ohledem na zdravotní stav našich Uživatelů nezbytná. Tuto skutečnost však nemáme šanci ovlivnit, neboť jde o systémovou záležitost. 22

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Adresa zařízení: Bílsko 38, 783 22 Cholina Telefon: 606 511 735 E-ailová adresa: m.spurnik@gmail.com

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více