Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o."

Transkript

1 Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace

2 Motto: 2

3 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti naší organizace v podobě příspěvkové organizace, zřizované vyšším územněsprávním celkem, kterým je Olomoucký kraj. Dosažením vyrovnaného hospodářského výsledku, který byl nejen odrazem veřejných podpor, ale také efektivního hospodaření organizace a významného řízení rizik si dovolujeme jako každý rok předložit všem zájemcům Výroční zprávu Domova důchodců Jesenec, p. o. Máme potřebu informovat o činnosti organizace v uplynulém roce, který byl pro organizaci v sociální sféře velmi hektický. I proto máme zájem v předkládaném materiálu osvětlit všechny základní ukazatele, které mají na chod Domova zásadní vliv a celospolečenské konotace o této ekonomicky a právně složité a nákladné veřejné službě. S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o obsahově limitovaný materiál, bohužel nemůžeme vyjmenovat nebo se podrobně zabývat všemi skutečnostmi, které se v roce 2014 podařily či naopak nebylo možno je zrealizovat a jaké změny v organizaci nastaly. Snažili jsme se však s ohledem na ekonomickou situaci vnést dostatečné a transparentní informace zejména z ekonomické sféry a také o odborné činnosti (tedy péči v sociálních službách), na které je chod Domova zaměřen. Zpráva má snahu podat informace o místě, čase a lidech, kteří náročnou službu pro seniory vykonávají. Jsme i v letošní zprávě připraveni odpovědět alespoň na část otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout. Přivítáme také Vaše názory a připomínky k dané problematice, neboť právě ty můžeme v následujícím období pro chod naší služby využít. V Jesenci dne Bc. Zuzana Bratterová, LLM ředitelka organizace 3

4 Obsah 1. Úvod Základní údaje o organizaci Identifikační údaje a kontakty v roce Statut organizace Údaje o sídelním celku Veřejný závazek v roce Materiální vybavení pro poskytování služby Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Poskytované služby a jejich úhrada Stravovací služby Ubytování Úhrada za pobyt a stravu Fakultativní služby Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Sociální péče Zajištění či zprostředkovávání dalších služeb pro Uživatele Služba realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí v roce Struktura Uživatelů Statistické údaje o Uživatelích Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na lůžko v průběhu roku Příspěvek na péči Průběh v roce Činnosti pracovních úseků Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Provozní úsek Stravovací úsek Organizační struktura

5 7.7 Pracovní týmy a Komise Personální zajištění služby Personální obsazení Vzdělávání pracovníků v roce Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Celkový údaj o průměrných platech v roce Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Hospodaření organizace Tvorba a čerpání fondů v roce Rozvaha stav k Výkaz zisků a ztrát Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období Dary Vnitřní legislativa Kontrola Kontroly provedené státními orgány Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace Dodržování zásad účelnosti hospodárnosti, efektivity Analýza, hodnocení a snižování rizik Společenská odpovědnost organizace Prezentace organizace Závěr

6 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2014 organizace Domov důchodců Jesenec, p. o., je zpracována na základě příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím ke znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění. Její obsahovou náplň tvoří základní údaje o statutu organizace, údaje o službách poskytovaných Uživatelům, významné ekonomické informace v souladu s článkem 7, odst. 8 a 9 dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v aktuálním znění (účinnost od ). Výroční zpráva dále podává údaje o organizaci jako je: název, sídlo, charakteristiku organizace, zřizovatele, údaje o vedení organizace, adresu pro dálkový přístup, přehled o činnosti, o personálním zajištění služby, struktuře Uživatelů, základní údaje o hospodaření a další údaje, stav interní legislativy, aktivity v oblasti životního prostředí, soubor nastavených kontrolních mechanizmů, proces snižování nebo odstraňování rizik, prezentace Domova atp. Domov důchodců Jesenec, p. o. prohlašuje v souladu s ustanovením 20 odst. 2, písmeno e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění, že nemá organizační složku v zahraničí. V souladu s ustanovením 21, odst. 4) tohoto právního předpisu bude výroční zpráva uložena do sbírky listin vedené u obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu. 6

7 2. Základní údaje o organizaci 2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2014 Název organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ Poloha na mapě: 49 36'38.304"N, 16 51'45.817"E Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM IČO organizace: Bankovní spojení: /0100 Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Předmět činnosti: poskytování sociální služby Služba je určena: seniorům ve věku od 60 let Cílová skupina: mladší senioři (60 80 let) starší senioři (nad 80 let) Služba je poskytována v intencích ustanovení 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Právní forma: příspěvková organizace, zapsaná u obchodního rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432 Webová stránka pro veřejné zakázky: Webové stránky Domova: ID datové schránky Domova: jwgkhya 7

8 Kontakty: Funkce: Pevná linka: ředitelka vrchní sestra, zástupce ředitele ekonom personalista provozář sociální pracovnice ergo zásobovač účetní (pro sociální záležitosti) provozní Fax:

9 2.2 Statut organizace Domov důchodců Jesenec je příspěvková organizace zřizovaná na základě ustanovení 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení). Dále je příspěvková organizace zřizována na základě ustanovení 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Činnost organizace je financována částečně z veřejných prostředků, protože v sociálních službách jde převážně o nevýnosné činnosti. Domov důchodců Jesenec má své působení omezeno předmětem činnosti. Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, založení, reorganizaci nebo jejím zrušení. Zařízení je příspěvkovou organizací od Zřízena byla z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje (č. j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003). Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby, v souladu se zákonem o sociálních službách. Domov také, v souladu se zákonem, poskytuje péči zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny se svěřeným nemovitým majetkem Olomouckého kraje v katastru obce Jesenec, dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím a třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. 2.3 Údaje o sídelním celku Současnost Domov důchodců Jesenec je v katastru obce Jesenec. Samotná obec leží na jižním svahu Zámecké horky. Obec se nachází cca 3 km od města Konice, 25 km od Prostějova a 38 km od krajského města Olomouce. Obec je dostupná dopravou jak autobusovou, tak i železniční. Název obce vznikl podle stromů Jasanů, lidově řečených Jeseny. Přes Jesenec vede naučná stezka Kladecko, využívaná především turisty. Obec Jesenec má přes 104 popisných čísel a přes 300 obyvatel, z nichž asi 50 žije v našem Domově. Zámek samotný, je v majetku Olomouckého kraje a to od roku Jde o historickou, památkově chráněnou budovu (nejen o národní kulturní památku v intencích ustanovení 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění, ale jde 9

10 o kulturní památku dle ustanovení 2 téhož právního předpisu), která je umístěna ve výšce 495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku je umístěna pamětní deska věnována hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde prožil své mládí a je autorem nápěvu písně Moravo, Moravo, Moravičko milá. Z historie zámku Původně se zde nacházela tvrz. Později byl na místě tvrze v roce 1711 postaven barokní zámek. Autorem stavby byl pravděpodobně slavný evropský architekt Jan Blažej Santini Aichl. V minulosti se zde vystřídalo asi 18 majitelů, například: moravský panský rod Páni ze Zástřizl, sestry Dominikánského řádu, aj. K zámku také patří přilehlý kostel, postaven již v roce 1710 díky daru, který poskytla šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Tento kostel je zasvěcen sv. Liborovi, který je patronem všech nemocných. Historie sociální služby Sociální služba je v objektu poskytována od roku 1932, nejdříve pro děti a starší dorost. V tomto roce byl zámek a přilehlé pozemky s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně a v objektu je od této chvíle poskytována sociální služba. Od roku 1960 začal Domov spravovat stát, přičemž službu zde řádové sestry vykonávaly až do roku Po navrácení objektu církevním organizacím v roce 1989 bylo zařízení i nadále spravováno státem, tedy státem zřizovanou příspěvkovou organizací. S účinností od přešla zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné správy na Olomoucký kraj. Organizace je v následujícím období ustavována jako Domov důchodců Jesenec se statutem příspěvkové organizace. V prosinci 2006 se Olomoucký kraj stal vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov důchodců Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy. 10

11 3. Veřejný závazek v roce 2014 Našim veřejným závazkem v roce 2014 bylo udržení soběstačnosti a umožnění důstojného prožití stáří našim Uživatelům. Těm jsou v naší službě zajištěny základní životní potřeby jako čistota, teplo, strava atp. Prostřednictvím ošetřovatelských služeb je zajištěn pocit bezpečí, Uživatel zde není v izolaci, důraz je rovněž kladen na zachování rodinných a společenských vztahů. Posláním Domova je poskytovat celodenní sociální a zdravotní péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni se o sebe v plné míře starat sami, tak aby mohli i nadále žít důstojný a spokojený život. Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se ocitli z důvodu věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci. Věkovou strukturu tvoří: mladší senioři (60 80 let), starší senioři (nad 80 let). I. Dlouhodobé cíle Domova důchodců Jesenec, p. o. Dlouhodobým cílem Domova je poskytování sociální služby, pomoc a podpora Uživatelům v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb Tento dlouhodobý cíl je naplňován: 1) kvalitní péčí o Uživatele; 2) podporou důstojného a plnohodnotného života; 3) respektováním individuality Uživatele; 4) podporou kvalitních mezilidských vztahů. Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou: 1) efektivní hospodaření organizace s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku; 2) revitalizace parku za pomoci takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody tedy ozdravění původní výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest); 11

12 3) zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras navštěvuje oblast; 4) mapování možnosti využití alternativních zdrojů energie; 5) zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby. II. Krátkodobé cíle poskytované sociální služby: 1) zlepšit kvalitu bydlení Uživatelů, prostředí a podmínky poskytované sociální služby a) respektovat přání Uživatelů při výběru barev pro výmalbu pokojů a společenských prostor, b) snížit kapacitu lůžek na pokojích, c) odstranit bariéry na oddělení I. nájezdem u pokoje č. 8, d) pomoc a podpora při výzdobě pokoje (vlastní obrazy, obrázky, nástěnky s rodinnými fotografiemi, tvorba zátiší aj.), e) dovybavení osobního prostoru poličkami, křesílky, zrcadly, lampičkami aj.), f) přizpůsobit koupelny na hlavní budově (oddělení I. a V.) potřebám imobilních Uživatelů (odstranit vanu a bariéry, zřídit sprchový kout se sedátkem), g) dovybavit tématicky solnou jeskyni nábytkem a doplňky (křesílka, deky, polštářky, fototapeta na zeď, umělý vodotrysk, světelná lampa aj.); 2) zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby a) přijetí pracovníka na výdej a transport jídla, prádla, odpadu a použitých plen, b) vytvoření místa koordinátora ošetřovatelské péče; 3) zlepšit kvalitu stravování a) zajistit pestrost jídelníčku (zejména u obědů a odpoledních svačin) nabídkou kvalitních potravin a větší variability jídel, b) včasné reakce na připomínky a podněty Uživatelů účastí zástupců Uživatelů na jednání Stravovací komise; 4) zkvalitnit prožití volného času Uživatelů a) začít využívat zastřešený prostor pergolu za budovu III (oddělení III.), b) zajistit pravidelné návštěvy cvičeného psa (kočky) pro canisterapii (felinoterapii). Opatření dlouhodobého a hlavního cíle a další strategické cíle organizace jsou součástí každoročního Plánu činností pro běžný rok, který je každoročně vypracován. 12

13 Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji: 1) Zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok, 2) hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby, 3) dotazníky spokojenosti. Víme také, kdy nejsme službu schopni poskytnout, Jde o situace, jestliže: 1) zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby např.: ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování), osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou poruchou, vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění, chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné duševní nebo mentální poruchy, zájemce má speciální dietu, sondu apod., 2) neposkytujeme službu, kterou žadatel žádá, 3) máme naplněnou kapacitu zařízení, 4) zájemce nespadá do naší cílové skupiny, 5) nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu, 6) osoba potřebuje pobyt v Domově se zvláštním režimem či na uzavřeném oddělení. Pro poskytování služby byly také stanoveny zásady, jejichž dodržování zajišťuje kvalitní a etický výkon služby. Proto se snažíme naplňovat: spolupráci s rodinami Uživatelů - podporujeme a rozvíjíme kontakty Uživatele s jeho rodinou a širší vztahovou sítí. V případě jejich předchozího přerušení, na žádost Uživatele napomáháme k jejich obnově. S rodinou, známými či blízkými Uživatele spolupracujeme při individuálním plánování, a to pro zkvalitnění péče a poskytování sociální služby. Cenné jsou pro nás jejich připomínky a náměty na zlepšení, respektování lidských práv a svobod - všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich Uživatelů, dbají na ochranu jeho osobní svobody, soukromí či osobních údajů, individuální přístup k Uživatelům - k Uživateli přistupujeme individuálně, s respektem k jeho možnostem a schopnostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho tempu, 13

14 respektování potřeb a zájmů Uživatelů a vlastní volby - v centru zájmu naší služby je Uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naší snahou je to, aby se Uživatel rozhodoval samostatně o způsobu poskytované péče či o vlastním způsobu života. Uživatel si sám proto volí např. dobu vstávání, jídla, účast na skupinové či individuální aktivitě, rozhoduje se sám pro praktického lékaře, dodavatele léků a zdravotních pomůcek. Dále se rozhoduje o využití fakultativních služeb atd. s ohledem na technické a provozní možnosti Domova a vnitřní pravidla, podpora nezávislosti a samostatnosti - snahou poskytované služby je zlepšení (zajištění) kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vlivem nemoci, stáří či nepříznivé sociální situace. Poskytujeme nezbytnou péči a podporu, a to v takové míře, aby se Uživatel nestal pokud možno zcela závislým na službě, ale naopak aby jeho specifické schopnosti a dovednosti byly udržovány či individuálně dále rozvíjeny a umožnily jeho začlenění do společnosti a aby přitom zůstal co nejvíce a nejdéle soběstačný, týmová práce - pracujeme společně a provázaně jako tým, odbornost, kvalita a její zvyšování služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který se za účelem dosažení vyšší kvality poskytované péče dále vzdělává a doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích konaných v zařízení i mimo něj nebo prostřednictvím řádného studia. 14

15 4. Materiální vybavení pro poskytování služby 4.1 Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce 2014 Služba je vykonávána ve třech obytných budovách, z nichž jsou dvě stavebně propojeny. Těmito propojenými subjekty jsou barokní zámek z počátku 18. století a přístavba z 60. let minulého století, které jsou včetně přilehlého lesoparku kulturní památkou. Budova zámku je též spojena tzv. krčkem s přiléhajícím kostelem, který byl vystavěn ve stejném období, jako barokní zámek. Původní budova zámku je nejrozsáhlejším zázemím Uživatelů i personálu. Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v minulých letech, došlo z důvodu bezpečnosti a lepší orientace k novému rozdělení Domova takto: Budova I: oddělení I. 12 pokojů, sociální zázemí, jídelna, pracovna sester, pracovna vrchní sestry a rehabilitace, oddělení V. 6 pokojů, sociální zázemí a klubovna, přízemí administrativní zázemí Domova, kuchyně, šatna kuchařů, jídelna zaměstnanců, sklady a sociální zázemí. Budova II: oddělení II. 4 pokoje, sociální zázemí, jídelna a kuřárna, oddělení IV. 3 pokoje, sociální zázemí, šatna zdravotnického personálu a pracovna pracovníků v sociálních službách, přízemí kotelna Domova. Budova III: oddělení III. 7 pokojů, sociální zázemí, jídelna, kulturní místnost, k oddělení III. jsou stavebně přilehlé prostory skladů a prádelny vč. šatny pro pracovníky provozního úseku. Na pozemcích, svěřených organizaci do správy se nacházejí i objekty s garážemi a bývalá stodola tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení zahradní techniky, parkování automobilů a také k uložení sezónního venkovního mobiliáře. 15

16 Vytápění všech ubytovacích i provozních částí objektu je zajišťováno čtyřmi plynovými kotli. Pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů by jako záložní tepelný zdroj mohl být využit kotel na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody je v budově I a II zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, v budově III je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech. Na objektech celého Domova byly realizovány v roce 2014 následující investiční akce a opravy, které bylo nezbytné provést s ohledem na stavební dispozice a stáří objektu. Investiční akce a opravy: Opravy realizované z rozpočtu Domova: oprava fasády zadního traktu budovy I, úprava vstupů na oddělení III. tak, aby vznikly bezbariérové přístupy, oprava fasády hlavního vstupu oddělení III., oprava stávajících WC na oddělení III., oprava fasády ve dvoře III. budovy, jedná se o část fasády technických budov, oprava zateplení půdní vestavby hlavní budovy oddělení V., oprava automatizované pojízdné plošiny mezi odděleními I. a IV., oprava podlahy ve skladu potravin a vybavení skladu novými regály, oprava části omítky v kanceláři ekonoma, úprava stávajícího osvětlení V. oddělení na senzorové osvětlení, elektroinstalační práce v různých prostorách Domova dle potřeby, výmalby pokojů, chodeb a ostatních prostor v různých částech Domov dle potřeby. Cílem bylo zlepšení kvality ubytování Uživatelů, snížení rizik a značné bariérovosti objektu a v neposlední řadě také zamezení poškozování stavebních částí budov. Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím nedisponuje veřejnou kanalizací. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné odběry vzorků. Po celý rok 2014 ČOV pracovala bezproblémově. Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen na základě smluvního vztahu Domova a obchodního partnera, organizace se připojila k centralizované zakázce, vyhlašované zřizovatelem. Domov provozuje chladící box na upotřebené inkontinentní pomůcky a nespotřebovaná jídla. 16

17 4.2 Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Příspěvkové organizaci byly svěřeny do správy pozemky v celkové výměře m 2 jedná se o prostor parku s velikostí m 2 a prostory zahrady o velikosti m 2. Povinností Domova je také údržba těchto ploch a jejich obnova. Park je unikátní celek, který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současné době se organizaci daří pouze nezbytné úkony na jeho údržbě. Bohužel do tohoto stavu se dostal v minulosti, když nebyl nijak systematicky udržován. V takovémto stavu již přešel do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel z rozvolněně vzrostlých stromů a cestních sítí v kopcovitém terénu se schody a mobiliářem, nynější realita je dnes tvořena značným množstvím (cca ks) náletových dřevin. Z důvodu odpovědnosti za případnou škodu, způsobenou na majetku zřizovatele či třetích osob a z důvodu ohrožení zdraví osob, které se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, je nezbytné provádět standardní údržbu a likvidaci uchycených malých náletů. Takový zásah byl prováděn již od roku V posledních letech je prováděn zejména zaměstnanci, které Domov zaměstnává v projektu veřejně prospěšných prací (VPP). Plat zaměstnanců VPP je financován z 30 % ze státního rozpočtu a ze 70 % z ESF, zbylá část mzdy byla dofinancována ze závazného ukazatele Domova. Vozové vybavení pro poskytované služby osobní automobily značek Škoda Octavia a Fiat Scudo, který je určen pro přepravu až 9 osob včetně řidiče, dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza, přívěsný vozík, motorový kartáč na údržbu chodníků a přilehlých komunikací. 17

18 Vybavení pro poskytování prádelenských služeb standardní pračka (na 5kg prádla) a 5 průmyslových praček, 2 sušičky, 2 mandly (z toho jeden v provozu), 3 průmyslové žehličky, šicí stroje z toho 1 overlock, germicidní lampa. Vybavení pro poskytování stravovacích služeb průmyslový robot, nářezové stroje, konvektomat, vodní lázeň (ohřívač pro výdej stravy), průmyslová elektrická pánev, centrální odsavač par, elektrické trouby, elektrické průmyslové kotle, elektrická stolička, elektrické sporáky a plynový sporák, lednice, chladnice a mrazící pulty, thermomix, mlýnek na maso, myčka na nádobí. Obecné výtahy, plošina pro imobilní Uživatele, standardní myčky na nádobí, průmyslová myčka na nádobí, plynové kotle na vytápění, centrální bojlery, elektrické bojlery, čistička odpadních vod (ČOV), přečerpávací stanice pro ČOV, lapač tuku. 18

19 5. Poskytované služby a jejich úhrada 5.1 Stravovací služby Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které personál stravovacího provozu připravuje celodenní stravu. Strava je Uživatelům zajišťována každý den v týdnu a je složena z pěti jídel denně snídaně s desátkou, oběd, svačina a večeře. U diabetické stravy je také navíc podávána druhá večeře. Teplé jídlo je podáváno minimálně jednou denně oběd. Teplá večeře bývá podávána zpravidla dvakrát do týdne, dle aktuálního rozvržení směnnosti na tomto úseku. Jídelníček sestavuje a schvaluje Stravovací komise, která přihlíží k aktuálnímu ročnímu období a výši stravovací jednotky. Dále také přihlíží k požadavkům na racionální stravu, s ohledem na zdravotní stav Uživatelů a operativně řeší připomínky ke stravě ze stran Uživatelů (kteří se jí pravidelně účastní) i zaměstnanců. Uživatelé jsou vždy zařazeni do jedné z možných diet, které jsou v Domově vařeny a podávány, jedná se o následující: D3 klasická racionální strava, D4 žlučníková strava, D9 diabetická strava, D9/4 lomená strava D4 a D9, Ml. mletá strava a Mix. mixovaná strava. V roce 2014 je služba stravovacího úseku zajišťována pracovníky Domova, v následujícím složení: provozář (1 ), kuchař (3 ), pomocná kuchařka (1 ). 19

20 5.2 Ubytování Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách a jedné přístavbě. v hlavní budově se nachází oddělení č. I., v její půdní vestavbě oddělení č. V., v přístavbě k této budově z 60. let 20. století je oddělení č. II., v půdní vestavbě této budovy vzniklo další oddělení IV., samostatná budova představuje oddělení č. III. Kapacita Domova je maximálně 75 Uživatelů. K bylo složení pokojů následovné: Jednolůžkové pokoje 5 Dvoulůžkové pokoje 15 Třílůžkové pokoje 9 Vícelůžkové pokoje 3 Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem jedná se o postele, noční stolky a další nábytkové zařízení (křesla, stolky, police a uzamykatelné šatní skříně), a to dle potřeby a prostorových možností. Uživatelé mohou mít a užívat na pokoji vlastní spotřebiče (TV, rádia, lednice), po domluvě s vedením Domova si mohou přivézt nebo pořídit i některé další vlastní vybavení. Stejně jako v předchozích letech jsme v roce 2014 využili kvalitních služeb nábytkářské dílny Věznice Mírov při zařizování nových prostor Domova. V roce 2014 jsme také nechali vybudovat bezdrátové připojení k internetu, které mohou Uživatelé využívat celodenně. Každá budova má vlastní jídelnu a další společenské prostory vhodné pro odpočinek či setkávání se s dalšími Uživateli a rodinnými příslušníky. Při oddělení II. se nachází kuřárna jedná se sice o mužské oddělení, je ovšem dostupná pro všechny Uživatele Domova. Kromě toho je v bezprostředním okolí Domova k dispozici několik relaxačních zón 2 kryté terasy s křesly a stoly a další místa s lavičkami ve dvoře, před hlavní budovou a u jezírka. Dále lze využít prostory pro pasivní i aktivní odpočinek za budovou III (ve dvoře za III. oddělením). Dále sad a zahradu se skleníkem. Tyto venkovní prostory a stavby jsou vhodné a využívané některými Uživateli kupříkladu k pěstování květin a zeleniny či k péči o ovocné stromy. 20

21 5.3 Úhrada za pobyt a stravu Denní úhrada v roce 2014 Vícelůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 95 Kč 155 Kč = 250 Kč 250 Kč x počet kalendářních dní D4 95 Kč 156 Kč = 251 Kč 251 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 95 Kč 158 Kč = 253 Kč 253 Kč x počet kalendářních dní Dvoulůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 120 Kč 155 Kč = 275 Kč 275 Kč x počet kalendářních dní D4 120 Kč 156 Kč = 276 Kč 276 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 120 Kč 158 Kč = 278 Kč 278 Kč x počet kalendářních dní Jednolůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 130 Kč 155 Kč = 285 Kč 285 Kč x počet kalendářních dní D4 130 Kč 156 Kč = 286 Kč 286 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 130 Kč 158 Kč = 288 Kč 288 Kč x počet kalendářních dní 5.4 Fakultativní služby Součástí nabídky Domova jsou fakultativní služby činnosti za úhradu. Jedná se o služby, které poskytují Uživateli kompetentní pracovníci, popř. jsou tyto služby vykonávány v rámci servisu Domova jejich přehled uvádíme níže v tabulce. Mimo tyto služby zprostředkováváme dovoz léků a zdravotnických pomůcek, jejich úhrada, resp. doplatek podléhá sazebníku VZP. Kromě výše uvedených fakultativních služeb mají Uživatelé možnost využít pravidelných služeb pedikérky či holičky/kadeřnice, a to přímo v prostorách Domova, popřípadě je Uživateli tato služba zprostředkována v provozovně přímo v obci Jesenec. 21

22 Na žádost Uživatele zajišťujeme, ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovníky, ověřování podpisů a listin, zhotovování občanských průkazů, včetně změny trvalého pobytu, právní poradenství a jiné činnosti. Ceny placených fakultativních služeb Typ fakultativní služby Soukromý televizor Soukromá lednice Telefonní hovor Nákup Holení Doprava Používání televizoru domova Kopírování Tisk z počítače černobílý Tisk z počítače barevný Cena 30 Kč / měsíc 60 Kč / měsíc dle skutečných nákladů 5 Kč / nákup 5 Kč / holení 10 Kč / km 135 Kč / počet lůžek na pokoji 2 Kč / A4 2 Kč / A4 3 Kč / A4 5.5 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení v nepřetržité službě středním zdravotnickým personálem sestrami v sociálních službách s registrací. Ošetřovatelská činnost Zdravotního úseku byla v roce 2014 zajišťována šesti registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra v sociálních službách, dle zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních). Samotné snížení počtu pracovníků nemělo vliv na rozsah ani kvalitu ošetřovatelské péče, pouze došlo k zefektivnění chodu této části Zdravotního úseku. Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. I v roce 2014 má Domov uzavřeny smlouvy s: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Pojišťovnou Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče byla v roce 2014 zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami (cca k 15 % čistého času), zbylá část úkonů není zdravotními pojišťovnami proplácena, přesto že je s ohledem na zdravotní stav našich Uživatelů nezbytná. Tuto skutečnost však nemáme šanci ovlivnit, neboť jde o systémovou záležitost. 22

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Výroční zpráva 2015 Domov pro seniory Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2015 Domov pro seniory Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: Uměním není stárnutí, ale snášení stárnutí. Goethe 2 Předmluva Domova pro seniory Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2015 Vážení

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Směrnice č. 117 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 117 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Směrnice č. 117 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb ČL. 1. Úvod Standard Cíle a způsoby poskytování služeb DD Jesenec, p.o. je vydán v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice

Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice 373 35 Horní Stropnice 54 Kontaktní osoba: ředitelka: Valhová Eva Vrchní sestra: Mgr.Kubaláková Jarmila e-mail: dd.stropnice@post.cz, tel. 386 327 130, 386 327 377, fax

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. Domov pro seniory pobytová Centrum pro

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova důchodců Police nad Metují Název organizace: Domov důchodců Police nad Metují Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Právní forma: příspěvková organizace

Více