Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o."

Transkript

1 Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace

2 Motto: 2

3 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti naší organizace v podobě příspěvkové organizace, zřizované vyšším územněsprávním celkem, kterým je Olomoucký kraj. Dosažením vyrovnaného hospodářského výsledku, který byl nejen odrazem veřejných podpor, ale také efektivního hospodaření organizace a významného řízení rizik si dovolujeme jako každý rok předložit všem zájemcům Výroční zprávu Domova důchodců Jesenec, p. o. Máme potřebu informovat o činnosti organizace v uplynulém roce, který byl pro organizaci v sociální sféře velmi hektický. I proto máme zájem v předkládaném materiálu osvětlit všechny základní ukazatele, které mají na chod Domova zásadní vliv a celospolečenské konotace o této ekonomicky a právně složité a nákladné veřejné službě. S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o obsahově limitovaný materiál, bohužel nemůžeme vyjmenovat nebo se podrobně zabývat všemi skutečnostmi, které se v roce 2014 podařily či naopak nebylo možno je zrealizovat a jaké změny v organizaci nastaly. Snažili jsme se však s ohledem na ekonomickou situaci vnést dostatečné a transparentní informace zejména z ekonomické sféry a také o odborné činnosti (tedy péči v sociálních službách), na které je chod Domova zaměřen. Zpráva má snahu podat informace o místě, čase a lidech, kteří náročnou službu pro seniory vykonávají. Jsme i v letošní zprávě připraveni odpovědět alespoň na část otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout. Přivítáme také Vaše názory a připomínky k dané problematice, neboť právě ty můžeme v následujícím období pro chod naší služby využít. V Jesenci dne Bc. Zuzana Bratterová, LLM ředitelka organizace 3

4 Obsah 1. Úvod Základní údaje o organizaci Identifikační údaje a kontakty v roce Statut organizace Údaje o sídelním celku Veřejný závazek v roce Materiální vybavení pro poskytování služby Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Poskytované služby a jejich úhrada Stravovací služby Ubytování Úhrada za pobyt a stravu Fakultativní služby Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Sociální péče Zajištění či zprostředkovávání dalších služeb pro Uživatele Služba realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí v roce Struktura Uživatelů Statistické údaje o Uživatelích Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na lůžko v průběhu roku Příspěvek na péči Průběh v roce Činnosti pracovních úseků Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Provozní úsek Stravovací úsek Organizační struktura

5 7.7 Pracovní týmy a Komise Personální zajištění služby Personální obsazení Vzdělávání pracovníků v roce Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Celkový údaj o průměrných platech v roce Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Hospodaření organizace Tvorba a čerpání fondů v roce Rozvaha stav k Výkaz zisků a ztrát Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období Dary Vnitřní legislativa Kontrola Kontroly provedené státními orgány Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace Dodržování zásad účelnosti hospodárnosti, efektivity Analýza, hodnocení a snižování rizik Společenská odpovědnost organizace Prezentace organizace Závěr

6 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2014 organizace Domov důchodců Jesenec, p. o., je zpracována na základě příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím ke znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění. Její obsahovou náplň tvoří základní údaje o statutu organizace, údaje o službách poskytovaných Uživatelům, významné ekonomické informace v souladu s článkem 7, odst. 8 a 9 dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v aktuálním znění (účinnost od ). Výroční zpráva dále podává údaje o organizaci jako je: název, sídlo, charakteristiku organizace, zřizovatele, údaje o vedení organizace, adresu pro dálkový přístup, přehled o činnosti, o personálním zajištění služby, struktuře Uživatelů, základní údaje o hospodaření a další údaje, stav interní legislativy, aktivity v oblasti životního prostředí, soubor nastavených kontrolních mechanizmů, proces snižování nebo odstraňování rizik, prezentace Domova atp. Domov důchodců Jesenec, p. o. prohlašuje v souladu s ustanovením 20 odst. 2, písmeno e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění, že nemá organizační složku v zahraničí. V souladu s ustanovením 21, odst. 4) tohoto právního předpisu bude výroční zpráva uložena do sbírky listin vedené u obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu. 6

7 2. Základní údaje o organizaci 2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2014 Název organizace: Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ Poloha na mapě: 49 36'38.304"N, 16 51'45.817"E Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM IČO organizace: Bankovní spojení: /0100 Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Předmět činnosti: poskytování sociální služby Služba je určena: seniorům ve věku od 60 let Cílová skupina: mladší senioři (60 80 let) starší senioři (nad 80 let) Služba je poskytována v intencích ustanovení 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Právní forma: příspěvková organizace, zapsaná u obchodního rejstříku, Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432 Webová stránka pro veřejné zakázky: Webové stránky Domova: ID datové schránky Domova: jwgkhya 7

8 Kontakty: Funkce: Pevná linka: ředitelka vrchní sestra, zástupce ředitele ekonom personalista provozář sociální pracovnice ergo zásobovač účetní (pro sociální záležitosti) provozní Fax:

9 2.2 Statut organizace Domov důchodců Jesenec je příspěvková organizace zřizovaná na základě ustanovení 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení). Dále je příspěvková organizace zřizována na základě ustanovení 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Činnost organizace je financována částečně z veřejných prostředků, protože v sociálních službách jde převážně o nevýnosné činnosti. Domov důchodců Jesenec má své působení omezeno předmětem činnosti. Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, založení, reorganizaci nebo jejím zrušení. Zařízení je příspěvkovou organizací od Zřízena byla z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje (č. j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003). Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby, v souladu se zákonem o sociálních službách. Domov také, v souladu se zákonem, poskytuje péči zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny se svěřeným nemovitým majetkem Olomouckého kraje v katastru obce Jesenec, dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím a třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. 2.3 Údaje o sídelním celku Současnost Domov důchodců Jesenec je v katastru obce Jesenec. Samotná obec leží na jižním svahu Zámecké horky. Obec se nachází cca 3 km od města Konice, 25 km od Prostějova a 38 km od krajského města Olomouce. Obec je dostupná dopravou jak autobusovou, tak i železniční. Název obce vznikl podle stromů Jasanů, lidově řečených Jeseny. Přes Jesenec vede naučná stezka Kladecko, využívaná především turisty. Obec Jesenec má přes 104 popisných čísel a přes 300 obyvatel, z nichž asi 50 žije v našem Domově. Zámek samotný, je v majetku Olomouckého kraje a to od roku Jde o historickou, památkově chráněnou budovu (nejen o národní kulturní památku v intencích ustanovení 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění, ale jde 9

10 o kulturní památku dle ustanovení 2 téhož právního předpisu), která je umístěna ve výšce 495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku je umístěna pamětní deska věnována hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde prožil své mládí a je autorem nápěvu písně Moravo, Moravo, Moravičko milá. Z historie zámku Původně se zde nacházela tvrz. Později byl na místě tvrze v roce 1711 postaven barokní zámek. Autorem stavby byl pravděpodobně slavný evropský architekt Jan Blažej Santini Aichl. V minulosti se zde vystřídalo asi 18 majitelů, například: moravský panský rod Páni ze Zástřizl, sestry Dominikánského řádu, aj. K zámku také patří přilehlý kostel, postaven již v roce 1710 díky daru, který poskytla šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Tento kostel je zasvěcen sv. Liborovi, který je patronem všech nemocných. Historie sociální služby Sociální služba je v objektu poskytována od roku 1932, nejdříve pro děti a starší dorost. V tomto roce byl zámek a přilehlé pozemky s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně a v objektu je od této chvíle poskytována sociální služba. Od roku 1960 začal Domov spravovat stát, přičemž službu zde řádové sestry vykonávaly až do roku Po navrácení objektu církevním organizacím v roce 1989 bylo zařízení i nadále spravováno státem, tedy státem zřizovanou příspěvkovou organizací. S účinností od přešla zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné správy na Olomoucký kraj. Organizace je v následujícím období ustavována jako Domov důchodců Jesenec se statutem příspěvkové organizace. V prosinci 2006 se Olomoucký kraj stal vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov důchodců Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy. 10

11 3. Veřejný závazek v roce 2014 Našim veřejným závazkem v roce 2014 bylo udržení soběstačnosti a umožnění důstojného prožití stáří našim Uživatelům. Těm jsou v naší službě zajištěny základní životní potřeby jako čistota, teplo, strava atp. Prostřednictvím ošetřovatelských služeb je zajištěn pocit bezpečí, Uživatel zde není v izolaci, důraz je rovněž kladen na zachování rodinných a společenských vztahů. Posláním Domova je poskytovat celodenní sociální a zdravotní péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již nejsou schopni se o sebe v plné míře starat sami, tak aby mohli i nadále žít důstojný a spokojený život. Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se ocitli z důvodu věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci. Věkovou strukturu tvoří: mladší senioři (60 80 let), starší senioři (nad 80 let). I. Dlouhodobé cíle Domova důchodců Jesenec, p. o. Dlouhodobým cílem Domova je poskytování sociální služby, pomoc a podpora Uživatelům v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb Tento dlouhodobý cíl je naplňován: 1) kvalitní péčí o Uživatele; 2) podporou důstojného a plnohodnotného života; 3) respektováním individuality Uživatele; 4) podporou kvalitních mezilidských vztahů. Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou: 1) efektivní hospodaření organizace s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku; 2) revitalizace parku za pomoci takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody tedy ozdravění původní výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest); 11

12 3) zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras navštěvuje oblast; 4) mapování možnosti využití alternativních zdrojů energie; 5) zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby. II. Krátkodobé cíle poskytované sociální služby: 1) zlepšit kvalitu bydlení Uživatelů, prostředí a podmínky poskytované sociální služby a) respektovat přání Uživatelů při výběru barev pro výmalbu pokojů a společenských prostor, b) snížit kapacitu lůžek na pokojích, c) odstranit bariéry na oddělení I. nájezdem u pokoje č. 8, d) pomoc a podpora při výzdobě pokoje (vlastní obrazy, obrázky, nástěnky s rodinnými fotografiemi, tvorba zátiší aj.), e) dovybavení osobního prostoru poličkami, křesílky, zrcadly, lampičkami aj.), f) přizpůsobit koupelny na hlavní budově (oddělení I. a V.) potřebám imobilních Uživatelů (odstranit vanu a bariéry, zřídit sprchový kout se sedátkem), g) dovybavit tématicky solnou jeskyni nábytkem a doplňky (křesílka, deky, polštářky, fototapeta na zeď, umělý vodotrysk, světelná lampa aj.); 2) zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby a) přijetí pracovníka na výdej a transport jídla, prádla, odpadu a použitých plen, b) vytvoření místa koordinátora ošetřovatelské péče; 3) zlepšit kvalitu stravování a) zajistit pestrost jídelníčku (zejména u obědů a odpoledních svačin) nabídkou kvalitních potravin a větší variability jídel, b) včasné reakce na připomínky a podněty Uživatelů účastí zástupců Uživatelů na jednání Stravovací komise; 4) zkvalitnit prožití volného času Uživatelů a) začít využívat zastřešený prostor pergolu za budovu III (oddělení III.), b) zajistit pravidelné návštěvy cvičeného psa (kočky) pro canisterapii (felinoterapii). Opatření dlouhodobého a hlavního cíle a další strategické cíle organizace jsou součástí každoročního Plánu činností pro běžný rok, který je každoročně vypracován. 12

13 Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji: 1) Zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok, 2) hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby, 3) dotazníky spokojenosti. Víme také, kdy nejsme službu schopni poskytnout, Jde o situace, jestliže: 1) zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování služby např.: ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování), osobám trpícím chronickou duševní nebo závažnou poruchou, vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních onemocnění, chováním narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu závažné duševní nebo mentální poruchy, zájemce má speciální dietu, sondu apod., 2) neposkytujeme službu, kterou žadatel žádá, 3) máme naplněnou kapacitu zařízení, 4) zájemce nespadá do naší cílové skupiny, 5) nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce o službu, 6) osoba potřebuje pobyt v Domově se zvláštním režimem či na uzavřeném oddělení. Pro poskytování služby byly také stanoveny zásady, jejichž dodržování zajišťuje kvalitní a etický výkon služby. Proto se snažíme naplňovat: spolupráci s rodinami Uživatelů - podporujeme a rozvíjíme kontakty Uživatele s jeho rodinou a širší vztahovou sítí. V případě jejich předchozího přerušení, na žádost Uživatele napomáháme k jejich obnově. S rodinou, známými či blízkými Uživatele spolupracujeme při individuálním plánování, a to pro zkvalitnění péče a poskytování sociální služby. Cenné jsou pro nás jejich připomínky a náměty na zlepšení, respektování lidských práv a svobod - všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich Uživatelů, dbají na ochranu jeho osobní svobody, soukromí či osobních údajů, individuální přístup k Uživatelům - k Uživateli přistupujeme individuálně, s respektem k jeho možnostem a schopnostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho tempu, 13

14 respektování potřeb a zájmů Uživatelů a vlastní volby - v centru zájmu naší služby je Uživatel, jeho potřeby a zájmy. Naší snahou je to, aby se Uživatel rozhodoval samostatně o způsobu poskytované péče či o vlastním způsobu života. Uživatel si sám proto volí např. dobu vstávání, jídla, účast na skupinové či individuální aktivitě, rozhoduje se sám pro praktického lékaře, dodavatele léků a zdravotních pomůcek. Dále se rozhoduje o využití fakultativních služeb atd. s ohledem na technické a provozní možnosti Domova a vnitřní pravidla, podpora nezávislosti a samostatnosti - snahou poskytované služby je zlepšení (zajištění) kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci vlivem nemoci, stáří či nepříznivé sociální situace. Poskytujeme nezbytnou péči a podporu, a to v takové míře, aby se Uživatel nestal pokud možno zcela závislým na službě, ale naopak aby jeho specifické schopnosti a dovednosti byly udržovány či individuálně dále rozvíjeny a umožnily jeho začlenění do společnosti a aby přitom zůstal co nejvíce a nejdéle soběstačný, týmová práce - pracujeme společně a provázaně jako tým, odbornost, kvalita a její zvyšování služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který se za účelem dosažení vyšší kvality poskytované péče dále vzdělává a doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích konaných v zařízení i mimo něj nebo prostřednictvím řádného studia. 14

15 4. Materiální vybavení pro poskytování služby 4.1 Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce 2014 Služba je vykonávána ve třech obytných budovách, z nichž jsou dvě stavebně propojeny. Těmito propojenými subjekty jsou barokní zámek z počátku 18. století a přístavba z 60. let minulého století, které jsou včetně přilehlého lesoparku kulturní památkou. Budova zámku je též spojena tzv. krčkem s přiléhajícím kostelem, který byl vystavěn ve stejném období, jako barokní zámek. Původní budova zámku je nejrozsáhlejším zázemím Uživatelů i personálu. Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v minulých letech, došlo z důvodu bezpečnosti a lepší orientace k novému rozdělení Domova takto: Budova I: oddělení I. 12 pokojů, sociální zázemí, jídelna, pracovna sester, pracovna vrchní sestry a rehabilitace, oddělení V. 6 pokojů, sociální zázemí a klubovna, přízemí administrativní zázemí Domova, kuchyně, šatna kuchařů, jídelna zaměstnanců, sklady a sociální zázemí. Budova II: oddělení II. 4 pokoje, sociální zázemí, jídelna a kuřárna, oddělení IV. 3 pokoje, sociální zázemí, šatna zdravotnického personálu a pracovna pracovníků v sociálních službách, přízemí kotelna Domova. Budova III: oddělení III. 7 pokojů, sociální zázemí, jídelna, kulturní místnost, k oddělení III. jsou stavebně přilehlé prostory skladů a prádelny vč. šatny pro pracovníky provozního úseku. Na pozemcích, svěřených organizaci do správy se nacházejí i objekty s garážemi a bývalá stodola tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení zahradní techniky, parkování automobilů a také k uložení sezónního venkovního mobiliáře. 15

16 Vytápění všech ubytovacích i provozních částí objektu je zajišťováno čtyřmi plynovými kotli. Pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů by jako záložní tepelný zdroj mohl být využit kotel na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody je v budově I a II zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, v budově III je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech. Na objektech celého Domova byly realizovány v roce 2014 následující investiční akce a opravy, které bylo nezbytné provést s ohledem na stavební dispozice a stáří objektu. Investiční akce a opravy: Opravy realizované z rozpočtu Domova: oprava fasády zadního traktu budovy I, úprava vstupů na oddělení III. tak, aby vznikly bezbariérové přístupy, oprava fasády hlavního vstupu oddělení III., oprava stávajících WC na oddělení III., oprava fasády ve dvoře III. budovy, jedná se o část fasády technických budov, oprava zateplení půdní vestavby hlavní budovy oddělení V., oprava automatizované pojízdné plošiny mezi odděleními I. a IV., oprava podlahy ve skladu potravin a vybavení skladu novými regály, oprava části omítky v kanceláři ekonoma, úprava stávajícího osvětlení V. oddělení na senzorové osvětlení, elektroinstalační práce v různých prostorách Domova dle potřeby, výmalby pokojů, chodeb a ostatních prostor v různých částech Domov dle potřeby. Cílem bylo zlepšení kvality ubytování Uživatelů, snížení rizik a značné bariérovosti objektu a v neposlední řadě také zamezení poškozování stavebních částí budov. Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím nedisponuje veřejnou kanalizací. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné odběry vzorků. Po celý rok 2014 ČOV pracovala bezproblémově. Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen na základě smluvního vztahu Domova a obchodního partnera, organizace se připojila k centralizované zakázce, vyhlašované zřizovatelem. Domov provozuje chladící box na upotřebené inkontinentní pomůcky a nespotřebovaná jídla. 16

17 4.2 Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Příspěvkové organizaci byly svěřeny do správy pozemky v celkové výměře m 2 jedná se o prostor parku s velikostí m 2 a prostory zahrady o velikosti m 2. Povinností Domova je také údržba těchto ploch a jejich obnova. Park je unikátní celek, který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současné době se organizaci daří pouze nezbytné úkony na jeho údržbě. Bohužel do tohoto stavu se dostal v minulosti, když nebyl nijak systematicky udržován. V takovémto stavu již přešel do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel z rozvolněně vzrostlých stromů a cestních sítí v kopcovitém terénu se schody a mobiliářem, nynější realita je dnes tvořena značným množstvím (cca ks) náletových dřevin. Z důvodu odpovědnosti za případnou škodu, způsobenou na majetku zřizovatele či třetích osob a z důvodu ohrožení zdraví osob, které se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, je nezbytné provádět standardní údržbu a likvidaci uchycených malých náletů. Takový zásah byl prováděn již od roku V posledních letech je prováděn zejména zaměstnanci, které Domov zaměstnává v projektu veřejně prospěšných prací (VPP). Plat zaměstnanců VPP je financován z 30 % ze státního rozpočtu a ze 70 % z ESF, zbylá část mzdy byla dofinancována ze závazného ukazatele Domova. Vozové vybavení pro poskytované služby osobní automobily značek Škoda Octavia a Fiat Scudo, který je určen pro přepravu až 9 osob včetně řidiče, dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza, přívěsný vozík, motorový kartáč na údržbu chodníků a přilehlých komunikací. 17

18 Vybavení pro poskytování prádelenských služeb standardní pračka (na 5kg prádla) a 5 průmyslových praček, 2 sušičky, 2 mandly (z toho jeden v provozu), 3 průmyslové žehličky, šicí stroje z toho 1 overlock, germicidní lampa. Vybavení pro poskytování stravovacích služeb průmyslový robot, nářezové stroje, konvektomat, vodní lázeň (ohřívač pro výdej stravy), průmyslová elektrická pánev, centrální odsavač par, elektrické trouby, elektrické průmyslové kotle, elektrická stolička, elektrické sporáky a plynový sporák, lednice, chladnice a mrazící pulty, thermomix, mlýnek na maso, myčka na nádobí. Obecné výtahy, plošina pro imobilní Uživatele, standardní myčky na nádobí, průmyslová myčka na nádobí, plynové kotle na vytápění, centrální bojlery, elektrické bojlery, čistička odpadních vod (ČOV), přečerpávací stanice pro ČOV, lapač tuku. 18

19 5. Poskytované služby a jejich úhrada 5.1 Stravovací služby Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které personál stravovacího provozu připravuje celodenní stravu. Strava je Uživatelům zajišťována každý den v týdnu a je složena z pěti jídel denně snídaně s desátkou, oběd, svačina a večeře. U diabetické stravy je také navíc podávána druhá večeře. Teplé jídlo je podáváno minimálně jednou denně oběd. Teplá večeře bývá podávána zpravidla dvakrát do týdne, dle aktuálního rozvržení směnnosti na tomto úseku. Jídelníček sestavuje a schvaluje Stravovací komise, která přihlíží k aktuálnímu ročnímu období a výši stravovací jednotky. Dále také přihlíží k požadavkům na racionální stravu, s ohledem na zdravotní stav Uživatelů a operativně řeší připomínky ke stravě ze stran Uživatelů (kteří se jí pravidelně účastní) i zaměstnanců. Uživatelé jsou vždy zařazeni do jedné z možných diet, které jsou v Domově vařeny a podávány, jedná se o následující: D3 klasická racionální strava, D4 žlučníková strava, D9 diabetická strava, D9/4 lomená strava D4 a D9, Ml. mletá strava a Mix. mixovaná strava. V roce 2014 je služba stravovacího úseku zajišťována pracovníky Domova, v následujícím složení: provozář (1 ), kuchař (3 ), pomocná kuchařka (1 ). 19

20 5.2 Ubytování Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách a jedné přístavbě. v hlavní budově se nachází oddělení č. I., v její půdní vestavbě oddělení č. V., v přístavbě k této budově z 60. let 20. století je oddělení č. II., v půdní vestavbě této budovy vzniklo další oddělení IV., samostatná budova představuje oddělení č. III. Kapacita Domova je maximálně 75 Uživatelů. K bylo složení pokojů následovné: Jednolůžkové pokoje 5 Dvoulůžkové pokoje 15 Třílůžkové pokoje 9 Vícelůžkové pokoje 3 Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem jedná se o postele, noční stolky a další nábytkové zařízení (křesla, stolky, police a uzamykatelné šatní skříně), a to dle potřeby a prostorových možností. Uživatelé mohou mít a užívat na pokoji vlastní spotřebiče (TV, rádia, lednice), po domluvě s vedením Domova si mohou přivézt nebo pořídit i některé další vlastní vybavení. Stejně jako v předchozích letech jsme v roce 2014 využili kvalitních služeb nábytkářské dílny Věznice Mírov při zařizování nových prostor Domova. V roce 2014 jsme také nechali vybudovat bezdrátové připojení k internetu, které mohou Uživatelé využívat celodenně. Každá budova má vlastní jídelnu a další společenské prostory vhodné pro odpočinek či setkávání se s dalšími Uživateli a rodinnými příslušníky. Při oddělení II. se nachází kuřárna jedná se sice o mužské oddělení, je ovšem dostupná pro všechny Uživatele Domova. Kromě toho je v bezprostředním okolí Domova k dispozici několik relaxačních zón 2 kryté terasy s křesly a stoly a další místa s lavičkami ve dvoře, před hlavní budovou a u jezírka. Dále lze využít prostory pro pasivní i aktivní odpočinek za budovou III (ve dvoře za III. oddělením). Dále sad a zahradu se skleníkem. Tyto venkovní prostory a stavby jsou vhodné a využívané některými Uživateli kupříkladu k pěstování květin a zeleniny či k péči o ovocné stromy. 20

21 5.3 Úhrada za pobyt a stravu Denní úhrada v roce 2014 Vícelůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 95 Kč 155 Kč = 250 Kč 250 Kč x počet kalendářních dní D4 95 Kč 156 Kč = 251 Kč 251 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 95 Kč 158 Kč = 253 Kč 253 Kč x počet kalendářních dní Dvoulůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 120 Kč 155 Kč = 275 Kč 275 Kč x počet kalendářních dní D4 120 Kč 156 Kč = 276 Kč 276 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 120 Kč 158 Kč = 278 Kč 278 Kč x počet kalendářních dní Jednolůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 130 Kč 155 Kč = 285 Kč 285 Kč x počet kalendářních dní D4 130 Kč 156 Kč = 286 Kč 286 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 130 Kč 158 Kč = 288 Kč 288 Kč x počet kalendářních dní 5.4 Fakultativní služby Součástí nabídky Domova jsou fakultativní služby činnosti za úhradu. Jedná se o služby, které poskytují Uživateli kompetentní pracovníci, popř. jsou tyto služby vykonávány v rámci servisu Domova jejich přehled uvádíme níže v tabulce. Mimo tyto služby zprostředkováváme dovoz léků a zdravotnických pomůcek, jejich úhrada, resp. doplatek podléhá sazebníku VZP. Kromě výše uvedených fakultativních služeb mají Uživatelé možnost využít pravidelných služeb pedikérky či holičky/kadeřnice, a to přímo v prostorách Domova, popřípadě je Uživateli tato služba zprostředkována v provozovně přímo v obci Jesenec. 21

22 Na žádost Uživatele zajišťujeme, ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovníky, ověřování podpisů a listin, zhotovování občanských průkazů, včetně změny trvalého pobytu, právní poradenství a jiné činnosti. Ceny placených fakultativních služeb Typ fakultativní služby Soukromý televizor Soukromá lednice Telefonní hovor Nákup Holení Doprava Používání televizoru domova Kopírování Tisk z počítače černobílý Tisk z počítače barevný Cena 30 Kč / měsíc 60 Kč / měsíc dle skutečných nákladů 5 Kč / nákup 5 Kč / holení 10 Kč / km 135 Kč / počet lůžek na pokoji 2 Kč / A4 2 Kč / A4 3 Kč / A4 5.5 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení v nepřetržité službě středním zdravotnickým personálem sestrami v sociálních službách s registrací. Ošetřovatelská činnost Zdravotního úseku byla v roce 2014 zajišťována šesti registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra v sociálních službách, dle zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních). Samotné snížení počtu pracovníků nemělo vliv na rozsah ani kvalitu ošetřovatelské péče, pouze došlo k zefektivnění chodu této části Zdravotního úseku. Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. I v roce 2014 má Domov uzavřeny smlouvy s: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Pojišťovnou Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče byla v roce 2014 zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami (cca k 15 % čistého času), zbylá část úkonů není zdravotními pojišťovnami proplácena, přesto že je s ohledem na zdravotní stav našich Uživatelů nezbytná. Tuto skutečnost však nemáme šanci ovlivnit, neboť jde o systémovou záležitost. 22

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domova důchodců Jesenec Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek. francouzské přísloví 2 Předmluva Domova důchodců

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více