Bankovní spojení: IČO: e- Komerční banka Jihlava tel: Č. ú.: /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302"

Transkript

1 Bankovní spojení: IČO: e- Komerční banka Jihlava tel: Č. ú.: / Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014

2 Slovo ředitelky: Vážení čtenáři naší výroční zprávy. Předkládáme Vám poněkud rozsáhlou zprávu o činnosti našeho domova v roce Pojali jsme ji jako možnost v ucelené podobě vystihnout činnost naší organizace v uplynulém období. Máte možnost podrobně se seznámit s prací jednotlivých úseků a najít informace, které Vás zajímají. Rok 2014 byl pro nás rokem rušným a náročným. Obě budovy tzn. rekonstruovaná starší budova i nový domov byly již plně vybaveny a plně obsazeny. Ale dostavovala se spojovací hala mezi budovami, revitalizovali jsme a vybavovali zahradu a park, keramickou dílnu a vzpomínkové cesty v domově se zvláštním režimem. Celý rok 2014 jsme realizovali mezinárodní projekt Handicap Fit, který nám umožnil vybavit Zahradu paměti i Vzpomínkové cesty. Stabilizovali jsme personální situaci, proškolovali zaměstnance a snažili se nastavit kvalitní systém ošetřiovatelské a zdravotní péče o klienty. Jak se nám to daří ukáže budoucnost. PaedDr. Martina Matějková str. 2

3 Základní informace: Název organizace: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace Sídlo: Ždírec 43, Polná Pracoviště v roce 2014: Ždírec 43, Polná IČ: Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Internetové stránky: Základní charakteristika organizace: Domov důchodců Ždírec je samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. V roce 2014 poskytoval náš domov dvě sociální služby: domov pro seniory (46 lůžek) a domov se zvláštním režimem (70 lůžek). Od byla registrována třetí služba odborné sociální poradenství pod názvem Alzheimer poradna Vysočina. Jedná se o ambulantní službu, jejímž posláním je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Kontakty: Ředitelka: PaedDr. Martina Matějková tel: Ekonomka a zástupce ředitelky: Bc. Soňa Humpolíčková tel: , Vrchní sestra: Bc. Mária Šimková tel: , Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Hana Bohuňovská, tel , Mzdová účetní, personalista: Jana Váchová tel: , mobil: sestry ve službě domov se zvláštním režimem 1, 1a mobil: sestry ve službě domov se zvláštním režimem 2, 3 mobil: sestry ve službě domov pro seniory Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2014: domov se zvláštním režimem domov pro seniory odborné sociální poradenství (od ) str. 3

4 1. Vize organizace: Vizí naší organizace je stát se přirozeným centrem pro seniory v oblasti poskytovaných pobytových služeb a centrem poradenství a podpory osobám, které pečují o seniory v domácím prostředí v našem mikroregionu. 2. Základní prohlášení organizace (poslání, cíle, zásady a okruh osob, kterým je služba poskytována): A) poslání: Poslání organizace: Posláním Domova důchodců Ždírec je poskytovat sociální služby seniorům převážně z kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Poslání domova pro seniory: Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně z kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života. Poslání domova se zvláštním režimem: Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytovat sociální služby seniorům (převážně z Kraje vysočina), kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí (chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života. Poslání odborného sociálního poradenství Alzheimer poradny Vysočina: Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní životě těchto osob v přirozeném prostředí. str. 4

5 B) cíle služby: Domov pro seniory: Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově pro seniory ve Ždírci: podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich potřeby, chránit jejich soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Domov se zvláštním režimem: Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově se zvláštním režimem ve Ždírci: podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich potřeby, chránit jejich soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Alzheimer poradna Vysočina: Nabídnout všem, kteří se setkávají s Alzheimerovou chorobou, ať poprvé či opakovaně, pozitivní, odborný a seriózní náhled na stáří a stárnutí a poskytování péče ve stínu této nemoci. Cílem je také apelovat na veřejnost, laické i odborné pečující, aby pochopili, co tato nemoc znamená pro nemocného a co pro jeho okolí. Chceme být centrem komunitních setkávání pečujících a chceme provádět osvětovou činnost v co největší možné míře. C) Zásady naší práce: Zásady naší práce se skrývají ve dvou slovech, se kterými se v námi poskytovaných službách často setkáváme. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem: S oběstačnost (podpora uživatelů jen v té míře, jakou potřebují) E tika (dodržování morálních hodnot a norem mezi všemi lidmi v rámci dané služby) N aslouchání (i zdánlivá maličkost může být důležitá, všímat si přání) I ndividuální přístup (ke každému přistupujeme podle jeho potřeb) O chota (ve smyslu přijetí nových změn v souvislosti s vývojem sociálních služeb) R espekt (přijímat názory druhých, vnímat rozdílnost lidí) Odborné sociální poradenství: P osilování sociálního začleňování O chrana základních lidských práv a svobod R espekt ke klientovi A ktivní působení D ůstojnost, důvěrnost N estrannost a individualita A kceptace této nemoci veřejností a blízkými str. 5

6 D) Okruh osob (cílová skupina): Domov pro seniory: Služba je určena pro seniory od 60ti let věku, převážně z Kraje Vysočina, kteří z důvodu věku, či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem: Služba je určena pro seniory od 55 let věku, (chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí) převážně z Kraje Vysočina, kteří z důvodu trvalé změny duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Odborné sociální poradenství: Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s ACH a jinými typy demence od 26 let), dále pro osoby v krizi (rodinní a profesionální pečující o nemocné s ACH a jinými typy demence od 18cti let). Spolu s novu službou vzniklo také nové logo Alzheimer poradny Vysočina, která poskytuje službu odborného sociálního poradenství. Máme barevnou i černobílou verzi: str. 6

7 E) Kapacita jednotlivých druhů služby (stav k ): Celková kapacita DD Ždírec: 116 lůžek (z toho domov pro seniory 46 lůžek a domov se zvláštním režimem 70 lůžek). Odborné sociální poradenství: počet intervencí (30 minutové jednání):5/den počet klientů: 30 osob (pro vzdělávací a osvětové akce) F) Kritéria pro naplnění veřejného závazku: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem: Kritéria pro naplnění veřejného závazku vychází z cílů služby, které jsou: pomoci našim uživatelům udržovat soběstačnost umožnit jim kvalitní prožití stáří důstojné završení života Kritéria, na jejichž základě je posuzováno naplňování cíle služby: a) udržování soběstačnosti uživatelů služby: kontrolou individuálních plánů péče bude zjištěno, že u 80% uživatelů souhlasí rozsah podpory a péče, kterou jim poskytuje služba, s výši přiznaného příspěvku na péči b) kvalitní prožití života v domově: bude minimum stížností na kvalitu poskytování přímé péče, na zabezpečení a kvalitu stravování a ubytování a uživatelům bude nabídnuto široké spektrum aktivizačních činností c) zachování důstojnosti: žádný z uživatelů se nesetká a nebude si stěžovat na neetické jednání ze strany pracovníků domova rodinní příslušníci nebo třetí osoby, které mají k domovu vztah, se nesetkají s neetickým jednáním ze strany pracovníků domova Odborné sociální poradenství: Kritéria pro naplnění veřejného závazku vychází z cílů služby, které jsou: pomoc rodinným pečujícím zvládnout péči v domácím prostředí co nejdéle poskytovat laickým i odborným pečujícím možnost získávání informací a praktických dovedností na základě besed, školení a nácviků v oblasti péče o lidi s demencí vytvořit pro pečující komunitní centrum pro výměnu informací a sdílení svých zkušeností a zážitků při poskytování péče v domácím prostředí člověku s demencí Kritéria, na jejichž základě je posuzováno naplňování cíle služby: a) pomoc rodinným pečujícím zvládnout péči v domácím prostředí co nejdéle: 60% klientů poradny z řad rodinných pečujících bude o seniora s demencí pečovat doma po co nejdelší možnou dobu, tj. dokud zvládnou uspokojovat všechny základní lidské potřeby (Maslowova pyramida) a nevyužije pobytové sociální služby b) poskytovat laickým i odborným pečujícím možnost získávání informací a praktických dovedností na základě besed, školení a nácviků v oblasti péče o lidi s demencí: str. 7

8 poradna bude mít zpracovány materiály (letáky, informační brožury atd.) na jednotlivé oblasti péče o osoby s demencí určené pro klienty a dále za kalendářní rok připraví pro klientelu poradny včetně veřejnosti (laická i odborná) minimálně 4 vzdělávací akce c) vytvořit pro pečující komunitní centrum pro výměnu informací a sdílení svých zkušeností a zážitků při poskytování péče v domácím prostředí člověku s demencí: poradna připraví pro pečující 6 setkání a dále bude nabízet zprostředkování podobných setkávání v jiných centrech (např. Čaje o čtvrté v Třebíči atd.). 3. Struktura organizace (počty pracovníků): Ředitelka Alzheimer poradna Vysočina Sosiální úsek Vedoucí sociálního úseku Ekonomický úsek - vedoucí, zástupkyně řed. Provozní úsek - vedoucí provozu Úsek přímé péče- vrchní sestra Vedoucí poradny Vedoucí kuchyně DpS - vedoucí oddělení DZR I. - vedoucí oddělení DZR II. a DZR III. - vedoucí oddělení Sociální prac./jiný odb.prac Sociální pracovnice Personalistkaúčetní Kuchařky Pradleny Údržbáři Všeobecné sestry Pracovníci v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách Pracovník v sociálních službách Pracovníci základní výchovné péč Skladník Pracovníci v sociálních službách Administrativní pracovnice Uklízečky Organizace měla k zaměstnanců, z toho 40 zaměstnanců v přímé obslužné péči a 11 zdravotních sester ( včetně vedoucích ). Alzheimer poradna Vysočina měla k dva zaměstnance. Ostatní začali v poradně pracovat od Struktura zaměstnanců dle úvazků: 1. ředitelka Ředitelka 1,0 2. Úsek ekonomický úsek ekonomický 2,5 Vedoucí úseku, ekonomka 1 Personální/mzdová účetní 1 Skladník 0,5 3. Úsek přímé péče úsek přímé péče 58,0 Vedoucí úseku vrchní sestra 1,0 Vedoucí oddělení DpS a DZR 3,0 Všeobecné sestry 7,0 Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče 40,0 Uklízečky 7,0 str. 8

9 4. Úsek sociální úsek sociální 6,0 Vedoucí 1,0 Sociální pracovnice 1,0 Pracovnice základní výchovné nepedagogické činnosti 4,0 5. Úsek provozní úsek provozní 12,5 Vedoucí 1,0 Pradleny 3,0 Údržbáři 1,5 Vedoucí oddělení stravovacího úseku 1,0 Kuchařky 6,0 Alzheimer poradna 2,0 Celkový počet zaměstnanců domova: Domov celkem 82,0 4. Statistické údaje za uplynulý rok (počet uživatelů, zájemců o službu, příchody a odchody uživatelů) Žadatelé o službu: V roce 2014 jsme přijali do evidence žadatelů celkem 189 žádostí, z toho 104 bylo na službu domov se zvláštním režimem a 85 na domov pro seniory. Vyřazených žádostí bylo 48. Konečný počet žádostí o služby našeho zařízení k byl 246 (v evidenci jsou žádosti i z předchozích let). Tabulka č. 1: Přehled pohybu žádostí v rámci evidence Rok 2014 Přijatých žádostí Vyřazených žádostí Žadatelé přijatí do DD z evidence domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: str. 9

10 Tabulka č. 2: Důvody vyřazení žádosti z evidence Rok 2014 Počet vyřazených žádostí Vyřazení na základě úmrtí žadatele Žadatel umístěn v jiném zařízení Žadatel již nechce být v evidenci Vyřazení na základě písemného dotazu domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: Průměrná čekací doba služby domova pro seniory v roce 2014 byla 9 měsíců, domova se zvláštním režimem 5 měsíce. Jednání proběhlo s celkem 32 žadateli o službu. Počet nových uživatelů, kteří byli přijati v roce 2014 do našeho domova byl 27 (z toho na domov pro seniory bylo přijato 8 uživatelů a na domov se zvláštním režimem 19). Počet žádostí v DD Ždírec k : Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Struktura žádostí přijatých v roce 2014: Ženy Muži Celkem 0 Domov pro seniory Domov se zvl. režimem str. 10

11 Uživatelé služeb: K datu byla kapacita domova v obou službách naplněna, průměrný věk byl 79,2 let na domově pro seniory a 83,2 let na domově se zvláštním režimem. Průměrný věk v obou službách (v celém domově) pak činil rovných 81,6 let. Ve věku do 65 let jsme měli 11 uživatelů, ve věku let 15, nejvíce jich bylo ve věku let 49. Ve věkové kategorii let jsme měli 41 uživatelů, ve věku nad 96 let jsme měli 1 uživatele viz grafické znázornění. Naši senioři obývají v domově jedno, dvoj a třílůžkové pokoje. Každý pokoj má svoji televizi, vestavěnou lednici, sociální zařízení a moderní elektrické polohovací lůžka s příslušenstvím. Součástí nábytku je zabudovaný trezor na uložení cenností. Tabulka č. 3: Počty pokojů Rok 2014 Jednolůžkový pokoj Dvojlůžkový pokoj Třílůžkový pokoj domov pro seniory domov se zvláštním režimem Celkem pokojů: Věkové kategorie uživatelů DD Ždírec k : do 65 let let let let nad 96 let Tabulka č. 4: Důvody ukončení pobytu uživatelů našich služeb Rok 2014 Počet ukončených pobytů Ukončení z důvodu úmrtí Odchod do jiného zařízení domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: str. 11

12 5. Informace dle zákona č. 106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím Naše organizace postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace o organizaci a poskytovaných službách jsou k dispozici na společném portálu Kraje Vysočina, na webových stránkách domova 6. Celkové zhodnocení připomínek, podnětů a stížností za uplynulý rok, přehled o provedených kontrolách v organizaci) Uživatelé, jejich rodiny a veřejnost mají možnost kromě veřejně podaných stížností a podnětů využívat schránky důvěry rozmístěné v každém patře našeho domova. Několik takto podaných námětů jsme obdrželi i v roce Týkaly se kvality podávaných jídel, soužití uživatelů na pokoji, chování pracovnice přímé péče k uživateli služby. Celkem za rok 2014 bylo ředitelce předáno 6 stížností, 1 podnět a 2 připomínky. Stížnosti směřovaly: ve dvou případech na kuchyň, 2x do přímé péče na chování zaměstnanců k uživatelům, 1x do oblasti soužití uživatelů a 1x do oblasti bydlení uživatelů (vytápění). Připomínky se pak týkaly v jednom případě oblasti bydlení (zápach na pokoji), 1x oblasti stravy. Podnět pak jsme přijali jeden, týkal se soužití uživatelů na domově pro seniory. Všechny stížnosti, podněty a připomínky byly řešené s kompetentními osobami ze zařízení a s osobami, kterých se týkaly. Stěžovatelům byly podány písemné odpovědi a byla přijata nápravná opatření. Stížnosti týkající se nevhodného chování pracovníků v přímé péči byly řešeny s příslušnými zaměstnanci a s jejich přímými nadřízenými. O všech jednáních byla vedena písemná dokumentace. Kontroly provedené v domově v roce 2014: Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Tematická kontrola Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu o inspekci práce Kontrola pročkovanosti - očkování proti infekčním nemocem - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava str. 12

13 Kontrola hygieny stravovacího provozu Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Kontrola systému vedení evidence žádostí a pravidel přijímání uživatelů kontrolní výbor Kraje Vysočina Metodická kontrola na SQ zřizovatel Kraj Vysočina Úřad práce ČR krajská pobočka v Jihlavě veřejnoprávní kontrola u příjemce veřejné finanční kontroly Žádný kontrolní orgán nezjistil závažné porušení právních a jiných předpisů. Drobné závady byly odstraněny. 7. Informovanost o službách, propagace a odborné aktivity Informace o službách, které náš domov poskytuje, jsou k dispozici na webových stránkách domova a na stánkách poradny V tištěné podobě tyto informace jsou k dispozici praktickým lékařům, v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických nemocnicích a v dalších zdravotnických zařízeních a organizacích, které mají vztah k péči o seniory. V rámci služby domov pro seniory i domov se zvláštním režimem poskytujeme ubytování (do kterého je zahrnut úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení) a stravu (která je poskytována celodenně, její složení odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Skládá se z pěti jídel: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře u diabetiků druhá večeře. Služba dále zahrnuje úkony uvedené v 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v 15 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (505/2006 Sb.). a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí g) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu i) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím j) sociálně terapeutické činnosti k) aktivizační činnosti l) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí str. 13

14 Služby v domově jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky (pracovníci sociální služby, zdravotní sestry, sociální pracovnice atd.). Úzce jsme celý rok spolupracovali s praktickou lékařkou MUDr. Jaroslavou Hájkovu a psychiatrem MUDr. Jaroslav Žabinský. V rámci přímé péče pracovníci domova poskytují přímou obslužnou péči o uživatele, tj. podporují je v zachování soběstačnosti v co nejvyšší možné míře, provádí nácvik jednoduchých denních činností, poskytují uživatelům pomoc při osobní hygieně a oblékání, doprovází uživatele k lékaři, na kulturní akce atd. Staráme se také o smysluplné a příjemné využití volného času našich seniorů. Náš domov nabízí našim uživatelům také různé pracovní činnosti - cvičení, ruční práce, hraní společenských her, muzikoterapii atd. V roce 2014 pokračovala v našem domově canisterapie návštěva psů v domově, hipoterapie (jezdíme za koňmi do Nových Dvorů), využívali jsme nabídky Horáckého divadla v Jihlavě k návštěvě předpremiér. Uživatelé využívali možnost půjčovat si zvukové knihy v Městské knihovně Jihlava. Kdo má zájem, může se do těchto aktivit zapojit. Pro naše klienty jsme po celý rok 2014 zajišťovali drobné nákupy. V domově probíhali pravidelné mše, návštěvy kněze na pokojích. Výše uváděné činnosti jsme poskytovali seniorům v rámci obou našich registrovaných služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Rok 2014 byl pro naše uživatele i pracovníky rokem stabilizace, kdy obě naše služby fungovaly v rámci jednoho areálu. Byl to rok, který se nesl ve znamení budování zahrady paměti a vzpomínkových chodeb v rámci evropského projektu Handicap Fit. Dále se začala stavět spojovací hala mezi oběma budovami, která by měla sloužit jako nová odpočinková zóna a nový cíl procházek pro naše uživatele. Zároveň by měla být příjemným prostředím pro trávení času samotných uživatelů a jejich blízkých. Byli bychom rádi, pokud by tento prostor sloužil také k integraci našich seniorů a občanů z obce. V roce 2014 byla zaregistrována naše třetí sociální služba odborné poradenství. Budovalo se zázemí poradny ve spojovací hale. Připravovali jsme potřebné dokumenty a zázemí pro službu. Dále byla realizována Zahrada paměti (Memory garden) v parku a areálu zahrady. Má sloužit k pobytu seniorů venku s doprovodem i bez doprovodu a dále počítáme s přenesením některých zájmových aktivit do prostor zahrady. Proběhla i kompletní příprava vybavení Memory koridorů Vzpomínkových chodeb. Vlastní realizace vybavení proběhla až v lednu a únoru roku str. 14

15 Foto prostor recepce domova a místností Alzheimer poradny Vysočina. Tento prostor slouží také k integraci našich seniorů a občanů Ždírce. Je tepnou života v našem domově, jsou zde umístěné také poštovní schránky pro naše uživatele a je zde vybudováno příjemné zázemí pro jejich návštěvy. A) Zhodnocení odborné a vzdělávací činnosti: Naše organizace zajišťuje pro své pracovníky kvalitní a potřebné vzdělávací aktivity. Cílem je zajištění kvalitních služeb pro seniory týmem proškolených a kvalitně vzdělávaných pracovníků. Při tvorbě vzdělávacího plánu vycházíme z potřeb pracovníků, které zjišťujeme v rámci motivačně hodnotících pohovorů. Uskutečněné vzdělávací aktivity rok 2014: Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory ( ) Mgr. Matěj Černý Antistresový program ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Práva sociálního zabezpečení II. ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Základy práva sociálního zabezpečení II. ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Úvod do paliativní péče v sociálních službách ( ) Curatio Úvod do paliativní péče v sociálních službách ( ) Mgr. Miroslav Erdinger Gerontopsychiatrická péče ( ) Curatio Zákon o sociálních službách - aktuality, praxe ( ) Ing. František Háva Rozvoj komunikačních dovedností ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Vyjednávání a komunikace s problémovými klienty, psychologie obětí neštěstí, krizová intervence ( ) EFEKT PLUS, s. r.o. str. 15

16 Úvod do péče o klienty v domovech se zvláštním režimem ( ) Mgr. Berková Manažerské dovednosti ( ) - EFEKT PLUS, s. r. o. Úvod do problematiky inkontinence ( ) UNTRACO v. o. s. Pracovní setkání vedoucích pracovníků domovů pro seniory ( ) ABENA Právní odpovědnost poskytovatelů soc. a zdrav. služeb v kontextu nového Občanského zákoníku ( ) CURATIO Komunikace se seniory ( ) Mgr. Matěj Černý Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících ( ) APSS ČR 6. Mezinárodní vědecká konference Bratislava - Aktivizace seniorů a nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby ( ) Slovenská Alzheimerovská spoločnosť Práce s riziky při poskytování sociálních služeb ( ) Bc. Jan Syrový Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenních obtíží personálu ( ) LINET Slaný Axmanova technika práce s hlínou ( ) Sdružení Slepíši Péče o klienty s demencí ( ) Mgr. Miroslav Erdinger Výcvik klíčových pracovníků v individuálním pracovníků v průběhu poskytování služby ( ) Mgr. Iveta Šůstková Prevence násilí od třetí strany v organizacích poskytujících soc. a zdr. služby ( ) - konference Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2015 ( ) JUDr. Eva Rothová Podzimní konference nelékařských oborů ( ) Psychiatrická nemocnice Jihlava Axmanova technika práce s hlínou ( ) Sdružení Slepíši Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách ( ) Mgr. Dana Klevetová Úvod do standardů kvality soc. služeb ( ) Mgr. Hana Bohuňovská Proměny stáří a gerontooblek ( ) APSS ČR Jak se připravit na to, že budeme žít do stovky ( ) Mgr. Martin Chlupáč Rodinná politika v Kraji Vysočina ( ) Krajský úřad Kraje Vysočina Individuální plánování v kostce ( ) Mgr. Hana Bohuňovská Platba za vzdělávací aktivity v roce 2014 dosáhla částky Kč. Byla financována v rámci bonusů poskytovaných firmou MK Market, podporu byla poskytnuta také z Kraje Vysočina. Některé vzdělávací aktivity (nad rámec povinnosti zaměstnavatele vzdělávat své zaměstnance v rozsahu 24 hodin/rok) si hradili zaměstnanci sami. B) Zhodnocení aktivit v oblasti práce s uživateli z pohledu sociálního úseku včetně aktivizace: Sociální úsek domova se podílel na tvorbě metodik, zavádění standardů kvality, spolupracoval na zájmové činnosti uživatelů, podílel se na organizaci kulturních a jiných akcí v domově. Velkou měrou k tomu přispěli aktivizační pracovníci domova, kteří nabízí str. 16

17 našim seniorům bohatou paletu aktivit a naplňují tak jejich volný čas. Zároveň však usilují o to, aby ve formě zábavy či her pomohli našim seniorům udržet si své schopnosti. Jedna aktivizační pracovnice se také zapojila do kurzu Axmanovy techniky práce s hlínou a tuto svou novou dovednost uplatní v rámci naší nově vzniklé keramické dílny. Proběhla Kavárnička s paní Kamilou Moučkovou tentokrát pouze pro seniory z našeho domova a z obce Ždírec. V roce 2014 sociální úsek přijal 27 nových uživatelů a 25 pobytů bylo ukončeno. Sociální úsek domova v roce 2014 zajistil a spolupodílel se na: Zajištění sponzorských darů na kulturní akce pořádané domovem Zajišťování internetových stránek domova a APV - spravoval je systémem redakční služby Zvýšení příjmů v oblasti příspěvku na péči a dohod o přistoupení k závazku Zajišťoval a vedl aktivizaci Rozvíjel spolupráci s Obcí Ždírec (v rámci pořádání kulturních akcí, spolupráce s Mateřskou školkou, atd.). Koordinaci činnosti dobrovolníků Rozvíjení spolupráce s rodinami uživatelů (pozvání na kulturní akce atd) Zajistil možnost výběru z kadeřnických služeb (2 kadeřnice v domově) Vytvořil ve spolupráci s přímou péčí kadeřnictví v prostorách domova (zajistil vybavení) Spolupracoval s ostatními úseky domova Zajistil Kavárničku s paní Kamilou Moučkovou a další kulturní akce v domově i mimo domov Spolupodílel se na revizi standardů kvality Aktivity uplynulého roku aneb Co jsme připravili pro naše uživatele služeb v roce 2014 : Pravidelně se pořádají v domově pro obě služby: Kino (promítání filmu, který si senioři sami vyberou) Mše svatá (1x měsíčně) Schůzka nad jídelníčkem (1x měsíčně) Oslavy narozenin seniorů (společná oslava 1x měsíčně) Canisterapie Muzikoterapie (1x týdně) str. 17

18 Účastníme se akcí, které pořádá náš zřizovatel (Kraj Vysočina): Srdce na dlani Barevné vánoce Zapojujeme se také celorepublikové akce nazvané Týden sociálních služeb. Mimo tyto pravidelné aktivity v roce 2014 proběhlo v našem domově např.: Leden 8.1. Pěvecký sbor Seniorek Příprava na olympiádu v Sochi Únor 5.2. Draní peří Hudební odpoledne Pečení koblih Masopustní oslavy Březen 7.3. Rozdání květin ženám k svátku MDŽ Přednáška o Polenském hradě Návštěva MŠ Ždírec Canisterapie Vystoupení skupiny HOTCH-POTCH a Břišních tanců Kavárnička s Kamilou Moučkovou Duben 7.4. Canisterapie 8.4. Pletení pomlázky Velikonoční mše Vystoupení skupiny Hotch - Potch a břišních tanců Seniorek Ples v Pošné a Srdce na dlani Slavnosti čarodějnic Květen 6.5. MŠ Ždírec 7.5. ZUŠ Polná vystoupení muzikálové pohádky 12 měsíčků Červen 4.6. Turnaj v kuželkách Koncert KN MUSIC Taneční odpoledne Červenec 2.7. Výlet Zoo Jihlava Canisterapie Srpen 6.8. Turnaj v kuželkách Ukončení prázdnin výlet do Polenské cukrárny Září 9.9. Návštěva ždíreckých koní Desetiboj v Telči Horácké divadlo Někdo to rád Horké Vinobraní str. 18

19 Říjen Dožínky Canisterapie Výroba mýdel Tvořivé ruce pletení z pedigu Koncert Jakuba Pustiny Muzikohraní Retro přehlídka žen ze Svratky Listopad Návštěva kostela ve Ždírci Zapalování svíček na vzpomínku všech svatých a zemřelých Tvořivé ruce výroba s obcí sněhulákových lucerniček Oslava svátku svatého Martina oslava narozenin Horácké divadlo LAKOMEC Rozsvícení stromku v jídelně akce s obcí Exkurze uživatelů do místní kuchyně Prosinec Oslava svátku svaté Barbory Workshop se zaměstnanci a uživateli výroba andělů z papíru Připomenutí svátku svatého Mikuláše Vánoční pásmo MŠ Ždírec Účast na Barevných Vánocích Babi, dědo já tancuju pásmo taneční skupiny HOTCH POTCH Jihlava Seniorek Návštěva místního kostela podívání se na vánoční výzdobu Česká mše vánoční J. J. Ryby v místním kostele Kdo nám pomáhá a spolupracuje s námi: Kraj Vysočina Obec Ždírec MPSV Magistrát města Jihlavy, městské úřady (např. Havlíčkův Brod, Telč, Chotěboř, atd..) Kontaktní pracoviště úřadů práce Poděkování patří dárcům věcných či finančních darů a také za darování svého volného času ve formě dobrovolnické činnosti: Paní Radce Štěpánkové Paní Janě Vackové Obci Ždírec Mateřské školce Ždírec Občanskému sdružení Cantes, Bystřice nad Pernštejnem Panu Františku Palánovi Paní Lence Bednářové Paní RNDr. Jitce Šedivé p. páteru Novákovi, p. jáhenovi Kuncovi, p. děkanovi Krčkovi Manželům Živným str. 19

20 Lence Nekorancové ZUŠ Polná Majitelce koňů z Nových Dvorů Horáckému divadlu Jihlava Tanečnímu klubu Hotch-Potch Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež ERKO při Oblastní Charitě Jihlava Petru Nekorancovi Tanečníkům orientálních tanců a paní Lence Bakové a mnoha dalším dobrovolníkům C) Zhodnocení práce úseku přímé péče domova: Pracovníci úseku přímé péče se starají o celkem 116 seniorů v rámci dvou poskytovaných sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Průměrný věk našich uživatelů se v roce 2014 pohyboval v rozmezí 81,7 82,8 let. Úsek přímé péče je personálně zajištěn: vrchní sestrou vedoucí oddělení pro DPS vedoucími oddělení pro DZR1 a DZR 1A, DZR 2 a DZR 3 7 všeobecnými sestrami (službu zajišťují na DZR i DPS) 40 pracovníky v sociálních službách 7 pracovníky úklidu Domov pro seniory: V rámci této služby poskytují pracovníci péči 46 uživatelům. Péče odpovídá přiznaným stupňům příspěvku na péči a je poskytována individuálně dle potřeb jednotlivých seniorů: Stupně závislosti našich uživatelů na poskytované péči jsou znázorněny v tomto grafu: Počty uživatelů DPS v jednotlivých stupních příspěvku na péči k : stupeň stupeň 3. stupeň stupeň Nemá str. 20

21 U uživatele bez přiznaného příspěvku probíhá jednání o jeho přiznání. Trvale bylo na této službě zhruba 13 uživatelů upoutáno na lůžku, 24 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 9 bylo mobilních bez pomůcky viz graf: Struktura uživatelů služby DPS z pohledu mobility k : 13 9 mobilní bez pomůcky 24 mobilní s pomůckou nebo s pomocí druhé osoby imobilní Domov se zvláštním režimem: V rámci této služby poskytují pracovníci péči 70 uživatelům v rámci čtyř komunit (3 komunity po 20 seniorech a jedna po 10). Péče odpovídá přiznaným stupňům příspěvku na péči a je poskytována individuálně dle potřeb jednotlivých seniorů. Stupně závislosti našich uživatelů na poskytované péči jsou znázorněny v tomto grafu: Počty uživatelů DZR v jednotlivých stupních příspěvku na péči k : stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň str. 21

22 Trvale bylo na této službě zhruba 9 uživatelů upoutáno na lůžko, 48 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 13 bylo mobilních bez pomůcky viz graf: Struktura uživatelů z DZR z pohledu mobility k : 9 13 mobilní bez pomůcky 48 mobilní s pomůckou nebo s pomocí druhé osoby imobilní V rámci obou těchto poskytovaných sociálních služeb pracovníci přímé péče našeho domova vykonávají činnosti, které se vztahují k ubytování, podávání stravy, úklidu a praní prádla, úkony spojenými s péčí o osobu seniora, pomoc při osobní hygieně, použití WC. Pomáhají uživatelům při obstarávání nákupů, kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zajišťují doprovody k lékaři v domově i mimo domov. Pomáhají jim při využívání různých informačních zdrojů, spolupodílejí se na integraci našich seniorů do běžné populace. Spolupodílejí se na tvorbě standardů kvality pro poskytované služby. V roce 2014 spolupracovali na revizi SQ 2, 3, 4, 5 a 6. Výraznou měrou se podílejí na individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby. Jsou klíčovými pracovníky. Jsou členy realizačních týmů pro individuální plánování, řeší rizikové situace našich uživatelů a vytváří pro ně bezpečný, ale zároveň otevřený domov. Při své práci dbají na důstojnost seniora, dodržují etický kodex domova a nezanedbatelným kritériem dobře odvedené práce je pro ně i vytvoření pocitu bezpečí pro naše uživatele, získání jejich důvěry a vytvoření důstojného prostředí a podmínek pro prožití jejich podzimu života. str. 22

23 8. Závěry rozboru hospodaření za uplynulý rok Hospodaření naší organizace je v souladu s Ročním finančním plánem 2014 (dále jen RFP 2014), přičemž se naše organizace potýká s umořováním ztráty z r Výsledek hospodaření jako první závazný ukazatel splněn. Tento zlepšený HV ve výši 303tis.Kč za r V souladu s rozhodnutím RK , př.2 je použit prostřednictvím rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let. Po této operaci bude zůstatek ztráty z minulých let 301tis.Kč, který se naše organizace bude snažit v rámci zákonné lhůty 5 let umořit. Mzdový limit jako druhý závazný ukazatel nebyl překročen. Evropský projekt - organizace realizovala v průběhu roku 2014 projekt o objemu 4,7mil.Kč. Tento projekt je spolufinancován z prostředků evropského fondu ERDF dále pak ze státního rozpočtu a z vlastích zdrojů. Tento projekt Handicap Fit byl realizován za účelem zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované. Významné nákladové položky VZZ_2014: Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které tvoří 63,4% celkových nákladů, dále pak nákup materiálu, kde zásadní část tvoří potraviny na stravování pro naše klienty, odpisy majetku a spotřeba energií. Naše organizace v r prošla výstavbou spojovací haly mezi dvěma stávajícími budovami. Podíl jednotlivých nákladů 2014: 7% 12% 7% 9% Spotřeba materiálu Spotřeba energií Spotřeba služeb 65% Osobní náklady Odpisy Významné výnosové položky VZZ 2014: Nejvyšší část výnosů tvoří úhrady od uživatelů, které pokrývají náklady v úrovni 32%, PnP 26,7%, zásadní částka jsou poskytnuté transfery od KÚ a MPSV v úrovni 34%. V oblasti úhrad zdravotních výkonů přispěly pojišťovny 4,6%. str. 23

24 Mil.Kč Výnosy 2014: ; 33% Úhrady od obyvatel Příspěvek na péči Úhrady od pojišťoven Transfery Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu: Čerpání dotace od MPSV - organizace obdržela na základě naší žádosti č.a2014/01 ze dne v r transfer ve výši 8750tis.Kč. Tato dotace byla účtována v souladu s Metodikou MPSV příl. č. 1 část XVI, ze dne Na základě této Metodiky a následně i Rozhodnutí MPSV č. 1, 2 o poskytnutí dotace, bylo provedeno vyúčtování a finanční vypořádání dotace v zákonném termínu a to Vývoj dotací MPSV dle služeb_ Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele: Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele - v minulých letech procházela naše organizace významnými změnami a jednou z nich byla rekonstrukce stávajících budov a následně v r přístavba zcela nové budovy. Z grafického zobrazení vývoje čerpání je však zřejmé, že naše organizace začíná stabilizovat a to jak kapacity klientů, tak běžný provoz. str. 24

25 Počet zaměstnanců KÚ_příspěvek na provoz_celkem Osobní náklady a zaměstnanci: Osobní náklady - Naše organizace v meziročním porovnání doznala zásadních změn. Tyto změny byly vyvolány zahájením provozu vlastní kuchyně, prádelny a provozního úseku, což s sebou neslo nárůst zaměstnanců a s tím i osobních nákladů. Tento nárůst se nejvíce projevil v oblasti Odborní sociální a Dělnické. Počet zaměstnanců ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Zdravotničtní Odborní THP pracovníci soc.pracovníci ,58 30,82 2,79 8,17 Dělnické kategorie ,00 33,37 4,58 11, ,14 37,13 4,59 15, ,35 47,40 5,00 18,37 Peněžní fondy: Investiční fond - byl naplněn odpisy DHM. Čerpán na nákup majetku a odvod do rozpočtu zřizovatele. Fond kulturních a sociálních potřeb tvorba dle vyhl. 365/2010 Sb. 1% ze mzdových nákladů, čerpán na rekreaci zaměstnanců a dětí. Fond odměn netvoříme z důvodu umořování ztráty z minulých let Rezervní fond tvorba ze zlepšeného HV a jeho následného použití na krytí ztrát z minulých let. str. 25

26 Závodní stravování zaměstnanců organizace: Naše organizace poskytuje zaměstnancům závodní stravování. Zároveň přispívá z FKSP částkou 11,-Kč/oběd. V rámci účelného využití nově vybudované vývařovny provozuje i doplňkovou činnost Pohostinství v souladu s dod. č. 9 ke ZL. Tuto doplňkovou činnost poskytujeme pro veřejnost služby (obědy) i pro zaměstnance. Péče o spravovaný majetek: Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření: naše organizace pečuje o svěřený, majetek v souladu s pravidly Rady kraje vysočina a zák.250/2000 Sb. Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě: V r v sídle naší organizace proběhla - přístavba zcela nové budovy v hodnotě 2mil. Kč. Tato investiční akce byla realizována za finanční účasti SR parkoviště a přístupový chodník zahradní altán a zpevněné plochy vč. osvětlení vybudování Vzpomínkových chodeb a Vzpomínkové zahrady za spolufinancování fondů EU a SR. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech: organizace má veškerý majetek pojištěn u Kooperativa pojišťovny, zák. pojištění zaměstnanců. Informace o inventarizaci majetku na základě zák.563/1991 Sb, Směrnice k provedení inventarizace EÚ/002/2014 a dále pak z Rozhodnutí ředitele organizace ze dne byla provedena fyzická Inventarizace majetku a zásob, rovněž byla ke rozhodnému dni provedena dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku organizace pronajímá kompenzační pomůcky za cenu dohodou na základě Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pohledávky a závazky organizace: Pohledávky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny veškeré pohledávky r Závazky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny veškeré závazky Rozvaha, výkaz zisků a ztrát: SÚ 021 Stavby: zůstatek ,13Kč, z toho ve správě PO ,13Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni zařazena (vyřazena) do (z) užívání stavba Komunikace ,-Kč,,chodníky ,-Kč, oplocení ,-Kč vše na pozemku parc. č. 9/1; zpevněné plochy 66297,-Kč p. č. st.5/1; venkovní osvětlení ,-Kč p. č. st.5/1; přístavba vstupního objektu ,25 Kč p.č. st.5/1 ; hospodářský objekt ,- Kčp.č.st.212. str. 26

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 Název: Domov důchodců Ždírec, PO Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,20 I. Náklady z činnosti , , , ,20 1. Spotřeba materiálu , , , ,43 2. Spotřeba energie , , , ,52 8. Opravy a udržování , , ,24 341,24 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Odpisy dlouhodobého , , , ,06 majetku 35. Náklady z drobného , ,02 dlouhodobého majetku II. Finanční náklady , ,38 B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje 601 vlastních výrobků 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 II. Finanční výnosy , ,86 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. Výsledek hospodaření 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , , , ,80 * Konec sestavy * h 0m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1 str. 27

28 Informace k položkám přehledu o peněžních tocích: Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. Informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu: Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. 9. Další aktivity domova Od roku 2013 se připravoval projekt Handicap fit z programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika , který byl realizován v roce Cílem projektu bylo zkvalitnit pobytové sociální služby v našem domově a to formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů uplatňovaných u našeho partnera v Rakousku. Práce na tomto projektu probíhaly v roce 2014 velmi intenzivně. Budovala se zahrada paměti, v rámci projektu jsme uspořádali několik velmi pěkných akcí. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím textu: Zahrada paměti (Memory garden): Během podzimu byla dokončena výstavba a vybavení zahrady. Veškeré dřevěné prvky vytvořil a dodal PaedDr. Radomír Dvořák, havlíčkobrodský sochař. Zahrada byla vybavena interaktivními prvky a cvičícím stroji pro seniory a dána uživatelům k využití. Zahrada je též zdrojem přírodního materiálu pro práce v rámci zahradní terapie např. bylinky, květina, suché květy a plody. Je určena i veřejnosti a k vycházkám návštěv. Vzpomínkové cesty (Memory koridory): Součástí projektu je též vybavení chodeb jako vzpomínkových cest. K této realizaci došlo až na začátku roku str. 28

29 Exkurzy Arteterapie: V rámci projektu Handicap Fit navštívili naši rakouští partneři náš domov a zúčastnili se aktivně kurzů Arteterapie - práce s hlínou v Domově ve Zboží. Kurzy probíhaly v květnu a listopadu a zúčastnilo se jich téměř 30 rakouských hostů (viz foto níže). Závěrečná konference: Dne se uskutečnila závěrečná konference v rámci projektu Handicap Fit. Tato konference byla jedním z posledních bodů před ukončením tohoto projektu. Sešlo se na 50 účastníků včetně ředitelů příspěvkových organizací poskytujících pobytové sociální služby na Vysočině a další hosté. Po prezentaci projektu následovala prohlídka Domova a hosté si prošli vzpomínkovou zahradu a vyzkoušeli si prvky zapojené do ní. Po prohlídce následovala přednáška Ing. arch. Františka Trojáka ze Senior Holdingu, dceřiné společnosti našich rakouských partnerů SeneCura. Pan architekt zhodnotil celý projekt a spolupráci našeho Domova s rakouskou SeneCurou, detailně zároveň představil koncept Memory. Po slavnostním rozloučení byla konference ukončena (viz foto níže). str. 29

30 10. Provozní úsek domova Po zprovoznění nového objektu pokračovala dostavba spojovacího krčku, kde byla prováděna koordinace se stavební firmou ohledně zásobování nového objektu stravou, prádlem apod. V listopadu nám byl spojovací krček předán a tím došlo k propojení dvou původně oddělených budov a zjednodušení veškerého zásobování, ale i pohybu personálu a uživatelů. Pokračovalo dále dovybavení tohoto objektu. V průběhu celého roku jsme spolupracovali s dodavatelskými firmami na projektech Stavební úpravy parku, Zahradní úpravy Memory garden, Memory garden-zahradní a sadové úpravy a Mobiliář pro Memory garden. Prováděná údržba: V průběhu roku byla činnost vlastní údržby zaměřena na drobné dovybavení nového objektu, řešení reklamačních závad, ale zejména zabezpečení kvalitních a rychlých služeb pro oddělení a to drobných oprav, přepravních požadavků, nových požadavků na zlepšení vnitřních prostor a dodavatelského zabezpečení veškerých servisních a revizních činností. Stravovací úsek: V našem domově ve Ždírci je strava poskytována uživatelům s ohledem na jejich mobilitu, buď ve společné jídelně, nebo v jednotlivých pokojích, kam se strava rozváží. Ke stávajícím dietám (racionální, žlučníková, diabetická) nyní kuchyň připravuje také dietu diabetickou šetřící, bezmléčnou a vegetariánskou. Strava se nadále mechanicky upravuje dle přání a potřeb našich uživatelů (mleté maso, mixovaná strava). Po celý den zaměstnanci v kuchyni zajišťují uživatelům pitný režim. Nabízíme našim uživatelům studené balíčky (místo teplé večeře) v případě, že odjíždí domů nebo ve výjimečných případech, když danou večeři nechtějí. V našem domově probíhá každý měsíc schůzka nad jídelním lístkem s našimi uživateli i personálem, kde zazní přání či požadavky na stravu od uživatelů. Některým uživatelům vadí jako příloha rýže anebo nejí rybu, proto se kuchyň snaží vyhovět individuálním přání. str. 30

31 K uživatelům na jejich přání či konzultaci dochází i vedoucí stravovacího úseku, aby našli nějaký kompromis na jejich stravu. Zařazení do diet určuje lékař. Od nového roku 2015 budeme spolupracovat s nutriční terapeutkou, kde bude propočítávána a hlídána strava převážně u kritických uživatelů, ale i celkově všechna strava na vyvěšených jídelních lístkách. Vaříme jídla dle zásad zdravé výživy a v souladu s platnými normami, dbáme na vzhled a pestrost jídla. Strava je poskytována v rozsahu třech hlavních a dvou vedlejších jídel, u stravy diabetické v rozsahu třech hlavních a čtyř vedlejších jídel. Kuchyň spolupracuje se sociálním úsekem, s aktivizačními pracovníky a s pracovníky přímé péče při zabezpečování občerstvení na různých kulturních akcích v domově (zajišťováním surovin, nebo přímou pomocí v kuchyni). Ve Ždírci dne 28. června Za celou organizaci: PaedDr. Martina Matějková, ředitelka str. 31

32 Příloha výroční zprávy: Fotografie z kulturních, společenských akcí a aktivizačních činností v domově i mimo domov Pálení čarodějnic duben 2014: Náš domov se zúčastnil Telečského desetiboje září 2014: str. 32

33 Vinobraní v domově podzim 2014: Pečení vánočního cukroví prosinec 2014: str. 33

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více