Bankovní spojení: IČO: e- Komerční banka Jihlava tel: Č. ú.: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302"

Transkript

1 Bankovní spojení: IČO: e- Komerční banka Jihlava tel: Č. ú.: / Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014

2 Slovo ředitelky: Vážení čtenáři naší výroční zprávy. Předkládáme Vám poněkud rozsáhlou zprávu o činnosti našeho domova v roce Pojali jsme ji jako možnost v ucelené podobě vystihnout činnost naší organizace v uplynulém období. Máte možnost podrobně se seznámit s prací jednotlivých úseků a najít informace, které Vás zajímají. Rok 2014 byl pro nás rokem rušným a náročným. Obě budovy tzn. rekonstruovaná starší budova i nový domov byly již plně vybaveny a plně obsazeny. Ale dostavovala se spojovací hala mezi budovami, revitalizovali jsme a vybavovali zahradu a park, keramickou dílnu a vzpomínkové cesty v domově se zvláštním režimem. Celý rok 2014 jsme realizovali mezinárodní projekt Handicap Fit, který nám umožnil vybavit Zahradu paměti i Vzpomínkové cesty. Stabilizovali jsme personální situaci, proškolovali zaměstnance a snažili se nastavit kvalitní systém ošetřiovatelské a zdravotní péče o klienty. Jak se nám to daří ukáže budoucnost. PaedDr. Martina Matějková str. 2

3 Základní informace: Název organizace: Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace Sídlo: Ždírec 43, Polná Pracoviště v roce 2014: Ždírec 43, Polná IČ: Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Internetové stránky: Základní charakteristika organizace: Domov důchodců Ždírec je samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. V roce 2014 poskytoval náš domov dvě sociální služby: domov pro seniory (46 lůžek) a domov se zvláštním režimem (70 lůžek). Od byla registrována třetí služba odborné sociální poradenství pod názvem Alzheimer poradna Vysočina. Jedná se o ambulantní službu, jejímž posláním je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Kontakty: Ředitelka: PaedDr. Martina Matějková tel: Ekonomka a zástupce ředitelky: Bc. Soňa Humpolíčková tel: , Vrchní sestra: Bc. Mária Šimková tel: , Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Hana Bohuňovská, tel , Mzdová účetní, personalista: Jana Váchová tel: , mobil: sestry ve službě domov se zvláštním režimem 1, 1a mobil: sestry ve službě domov se zvláštním režimem 2, 3 mobil: sestry ve službě domov pro seniory Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2014: domov se zvláštním režimem domov pro seniory odborné sociální poradenství (od ) str. 3

4 1. Vize organizace: Vizí naší organizace je stát se přirozeným centrem pro seniory v oblasti poskytovaných pobytových služeb a centrem poradenství a podpory osobám, které pečují o seniory v domácím prostředí v našem mikroregionu. 2. Základní prohlášení organizace (poslání, cíle, zásady a okruh osob, kterým je služba poskytována): A) poslání: Poslání organizace: Posláním Domova důchodců Ždírec je poskytovat sociální služby seniorům převážně z kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Poslání domova pro seniory: Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně z kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života. Poslání domova se zvláštním režimem: Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytovat sociální služby seniorům (převážně z Kraje vysočina), kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí (chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme kvalitní prožití podzimu života. Poslání odborného sociálního poradenství Alzheimer poradny Vysočina: Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní životě těchto osob v přirozeném prostředí. str. 4

5 B) cíle služby: Domov pro seniory: Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově pro seniory ve Ždírci: podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich potřeby, chránit jejich soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Domov se zvláštním režimem: Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově se zvláštním režimem ve Ždírci: podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich potřeby, chránit jejich soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím. Alzheimer poradna Vysočina: Nabídnout všem, kteří se setkávají s Alzheimerovou chorobou, ať poprvé či opakovaně, pozitivní, odborný a seriózní náhled na stáří a stárnutí a poskytování péče ve stínu této nemoci. Cílem je také apelovat na veřejnost, laické i odborné pečující, aby pochopili, co tato nemoc znamená pro nemocného a co pro jeho okolí. Chceme být centrem komunitních setkávání pečujících a chceme provádět osvětovou činnost v co největší možné míře. C) Zásady naší práce: Zásady naší práce se skrývají ve dvou slovech, se kterými se v námi poskytovaných službách často setkáváme. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem: S oběstačnost (podpora uživatelů jen v té míře, jakou potřebují) E tika (dodržování morálních hodnot a norem mezi všemi lidmi v rámci dané služby) N aslouchání (i zdánlivá maličkost může být důležitá, všímat si přání) I ndividuální přístup (ke každému přistupujeme podle jeho potřeb) O chota (ve smyslu přijetí nových změn v souvislosti s vývojem sociálních služeb) R espekt (přijímat názory druhých, vnímat rozdílnost lidí) Odborné sociální poradenství: P osilování sociálního začleňování O chrana základních lidských práv a svobod R espekt ke klientovi A ktivní působení D ůstojnost, důvěrnost N estrannost a individualita A kceptace této nemoci veřejností a blízkými str. 5

6 D) Okruh osob (cílová skupina): Domov pro seniory: Služba je určena pro seniory od 60ti let věku, převážně z Kraje Vysočina, kteří z důvodu věku, či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem: Služba je určena pro seniory od 55 let věku, (chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí) převážně z Kraje Vysočina, kteří z důvodu trvalé změny duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Odborné sociální poradenství: Služba je určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s ACH a jinými typy demence od 26 let), dále pro osoby v krizi (rodinní a profesionální pečující o nemocné s ACH a jinými typy demence od 18cti let). Spolu s novu službou vzniklo také nové logo Alzheimer poradny Vysočina, která poskytuje službu odborného sociálního poradenství. Máme barevnou i černobílou verzi: str. 6

7 E) Kapacita jednotlivých druhů služby (stav k ): Celková kapacita DD Ždírec: 116 lůžek (z toho domov pro seniory 46 lůžek a domov se zvláštním režimem 70 lůžek). Odborné sociální poradenství: počet intervencí (30 minutové jednání):5/den počet klientů: 30 osob (pro vzdělávací a osvětové akce) F) Kritéria pro naplnění veřejného závazku: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem: Kritéria pro naplnění veřejného závazku vychází z cílů služby, které jsou: pomoci našim uživatelům udržovat soběstačnost umožnit jim kvalitní prožití stáří důstojné završení života Kritéria, na jejichž základě je posuzováno naplňování cíle služby: a) udržování soběstačnosti uživatelů služby: kontrolou individuálních plánů péče bude zjištěno, že u 80% uživatelů souhlasí rozsah podpory a péče, kterou jim poskytuje služba, s výši přiznaného příspěvku na péči b) kvalitní prožití života v domově: bude minimum stížností na kvalitu poskytování přímé péče, na zabezpečení a kvalitu stravování a ubytování a uživatelům bude nabídnuto široké spektrum aktivizačních činností c) zachování důstojnosti: žádný z uživatelů se nesetká a nebude si stěžovat na neetické jednání ze strany pracovníků domova rodinní příslušníci nebo třetí osoby, které mají k domovu vztah, se nesetkají s neetickým jednáním ze strany pracovníků domova Odborné sociální poradenství: Kritéria pro naplnění veřejného závazku vychází z cílů služby, které jsou: pomoc rodinným pečujícím zvládnout péči v domácím prostředí co nejdéle poskytovat laickým i odborným pečujícím možnost získávání informací a praktických dovedností na základě besed, školení a nácviků v oblasti péče o lidi s demencí vytvořit pro pečující komunitní centrum pro výměnu informací a sdílení svých zkušeností a zážitků při poskytování péče v domácím prostředí člověku s demencí Kritéria, na jejichž základě je posuzováno naplňování cíle služby: a) pomoc rodinným pečujícím zvládnout péči v domácím prostředí co nejdéle: 60% klientů poradny z řad rodinných pečujících bude o seniora s demencí pečovat doma po co nejdelší možnou dobu, tj. dokud zvládnou uspokojovat všechny základní lidské potřeby (Maslowova pyramida) a nevyužije pobytové sociální služby b) poskytovat laickým i odborným pečujícím možnost získávání informací a praktických dovedností na základě besed, školení a nácviků v oblasti péče o lidi s demencí: str. 7

8 poradna bude mít zpracovány materiály (letáky, informační brožury atd.) na jednotlivé oblasti péče o osoby s demencí určené pro klienty a dále za kalendářní rok připraví pro klientelu poradny včetně veřejnosti (laická i odborná) minimálně 4 vzdělávací akce c) vytvořit pro pečující komunitní centrum pro výměnu informací a sdílení svých zkušeností a zážitků při poskytování péče v domácím prostředí člověku s demencí: poradna připraví pro pečující 6 setkání a dále bude nabízet zprostředkování podobných setkávání v jiných centrech (např. Čaje o čtvrté v Třebíči atd.). 3. Struktura organizace (počty pracovníků): Ředitelka Alzheimer poradna Vysočina Sosiální úsek Vedoucí sociálního úseku Ekonomický úsek - vedoucí, zástupkyně řed. Provozní úsek - vedoucí provozu Úsek přímé péče- vrchní sestra Vedoucí poradny Vedoucí kuchyně DpS - vedoucí oddělení DZR I. - vedoucí oddělení DZR II. a DZR III. - vedoucí oddělení Sociální prac./jiný odb.prac Sociální pracovnice Personalistkaúčetní Kuchařky Pradleny Údržbáři Všeobecné sestry Pracovníci v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách Pracovník v sociálních službách Pracovníci základní výchovné péč Skladník Pracovníci v sociálních službách Administrativní pracovnice Uklízečky Organizace měla k zaměstnanců, z toho 40 zaměstnanců v přímé obslužné péči a 11 zdravotních sester ( včetně vedoucích ). Alzheimer poradna Vysočina měla k dva zaměstnance. Ostatní začali v poradně pracovat od Struktura zaměstnanců dle úvazků: 1. ředitelka Ředitelka 1,0 2. Úsek ekonomický úsek ekonomický 2,5 Vedoucí úseku, ekonomka 1 Personální/mzdová účetní 1 Skladník 0,5 3. Úsek přímé péče úsek přímé péče 58,0 Vedoucí úseku vrchní sestra 1,0 Vedoucí oddělení DpS a DZR 3,0 Všeobecné sestry 7,0 Pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče 40,0 Uklízečky 7,0 str. 8

9 4. Úsek sociální úsek sociální 6,0 Vedoucí 1,0 Sociální pracovnice 1,0 Pracovnice základní výchovné nepedagogické činnosti 4,0 5. Úsek provozní úsek provozní 12,5 Vedoucí 1,0 Pradleny 3,0 Údržbáři 1,5 Vedoucí oddělení stravovacího úseku 1,0 Kuchařky 6,0 Alzheimer poradna 2,0 Celkový počet zaměstnanců domova: Domov celkem 82,0 4. Statistické údaje za uplynulý rok (počet uživatelů, zájemců o službu, příchody a odchody uživatelů) Žadatelé o službu: V roce 2014 jsme přijali do evidence žadatelů celkem 189 žádostí, z toho 104 bylo na službu domov se zvláštním režimem a 85 na domov pro seniory. Vyřazených žádostí bylo 48. Konečný počet žádostí o služby našeho zařízení k byl 246 (v evidenci jsou žádosti i z předchozích let). Tabulka č. 1: Přehled pohybu žádostí v rámci evidence Rok 2014 Přijatých žádostí Vyřazených žádostí Žadatelé přijatí do DD z evidence domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: str. 9

10 Tabulka č. 2: Důvody vyřazení žádosti z evidence Rok 2014 Počet vyřazených žádostí Vyřazení na základě úmrtí žadatele Žadatel umístěn v jiném zařízení Žadatel již nechce být v evidenci Vyřazení na základě písemného dotazu domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: Průměrná čekací doba služby domova pro seniory v roce 2014 byla 9 měsíců, domova se zvláštním režimem 5 měsíce. Jednání proběhlo s celkem 32 žadateli o službu. Počet nových uživatelů, kteří byli přijati v roce 2014 do našeho domova byl 27 (z toho na domov pro seniory bylo přijato 8 uživatelů a na domov se zvláštním režimem 19). Počet žádostí v DD Ždírec k : Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Struktura žádostí přijatých v roce 2014: Ženy Muži Celkem 0 Domov pro seniory Domov se zvl. režimem str. 10

11 Uživatelé služeb: K datu byla kapacita domova v obou službách naplněna, průměrný věk byl 79,2 let na domově pro seniory a 83,2 let na domově se zvláštním režimem. Průměrný věk v obou službách (v celém domově) pak činil rovných 81,6 let. Ve věku do 65 let jsme měli 11 uživatelů, ve věku let 15, nejvíce jich bylo ve věku let 49. Ve věkové kategorii let jsme měli 41 uživatelů, ve věku nad 96 let jsme měli 1 uživatele viz grafické znázornění. Naši senioři obývají v domově jedno, dvoj a třílůžkové pokoje. Každý pokoj má svoji televizi, vestavěnou lednici, sociální zařízení a moderní elektrické polohovací lůžka s příslušenstvím. Součástí nábytku je zabudovaný trezor na uložení cenností. Tabulka č. 3: Počty pokojů Rok 2014 Jednolůžkový pokoj Dvojlůžkový pokoj Třílůžkový pokoj domov pro seniory domov se zvláštním režimem Celkem pokojů: Věkové kategorie uživatelů DD Ždírec k : do 65 let let let let nad 96 let Tabulka č. 4: Důvody ukončení pobytu uživatelů našich služeb Rok 2014 Počet ukončených pobytů Ukončení z důvodu úmrtí Odchod do jiného zařízení domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem: str. 11

12 5. Informace dle zákona č. 106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím Naše organizace postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace o organizaci a poskytovaných službách jsou k dispozici na společném portálu Kraje Vysočina, na webových stránkách domova 6. Celkové zhodnocení připomínek, podnětů a stížností za uplynulý rok, přehled o provedených kontrolách v organizaci) Uživatelé, jejich rodiny a veřejnost mají možnost kromě veřejně podaných stížností a podnětů využívat schránky důvěry rozmístěné v každém patře našeho domova. Několik takto podaných námětů jsme obdrželi i v roce Týkaly se kvality podávaných jídel, soužití uživatelů na pokoji, chování pracovnice přímé péče k uživateli služby. Celkem za rok 2014 bylo ředitelce předáno 6 stížností, 1 podnět a 2 připomínky. Stížnosti směřovaly: ve dvou případech na kuchyň, 2x do přímé péče na chování zaměstnanců k uživatelům, 1x do oblasti soužití uživatelů a 1x do oblasti bydlení uživatelů (vytápění). Připomínky se pak týkaly v jednom případě oblasti bydlení (zápach na pokoji), 1x oblasti stravy. Podnět pak jsme přijali jeden, týkal se soužití uživatelů na domově pro seniory. Všechny stížnosti, podněty a připomínky byly řešené s kompetentními osobami ze zařízení a s osobami, kterých se týkaly. Stěžovatelům byly podány písemné odpovědi a byla přijata nápravná opatření. Stížnosti týkající se nevhodného chování pracovníků v přímé péči byly řešeny s příslušnými zaměstnanci a s jejich přímými nadřízenými. O všech jednáních byla vedena písemná dokumentace. Kontroly provedené v domově v roce 2014: Veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Tematická kontrola Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu o inspekci práce Kontrola pročkovanosti - očkování proti infekčním nemocem - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava str. 12

13 Kontrola hygieny stravovacího provozu Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Kontrola systému vedení evidence žádostí a pravidel přijímání uživatelů kontrolní výbor Kraje Vysočina Metodická kontrola na SQ zřizovatel Kraj Vysočina Úřad práce ČR krajská pobočka v Jihlavě veřejnoprávní kontrola u příjemce veřejné finanční kontroly Žádný kontrolní orgán nezjistil závažné porušení právních a jiných předpisů. Drobné závady byly odstraněny. 7. Informovanost o službách, propagace a odborné aktivity Informace o službách, které náš domov poskytuje, jsou k dispozici na webových stránkách domova a na stánkách poradny V tištěné podobě tyto informace jsou k dispozici praktickým lékařům, v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických nemocnicích a v dalších zdravotnických zařízeních a organizacích, které mají vztah k péči o seniory. V rámci služby domov pro seniory i domov se zvláštním režimem poskytujeme ubytování (do kterého je zahrnut úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení) a stravu (která je poskytována celodenně, její složení odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Skládá se z pěti jídel: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře u diabetiků druhá večeře. Služba dále zahrnuje úkony uvedené v 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v 15 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (505/2006 Sb.). a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí g) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu i) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím j) sociálně terapeutické činnosti k) aktivizační činnosti l) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí str. 13

14 Služby v domově jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky (pracovníci sociální služby, zdravotní sestry, sociální pracovnice atd.). Úzce jsme celý rok spolupracovali s praktickou lékařkou MUDr. Jaroslavou Hájkovu a psychiatrem MUDr. Jaroslav Žabinský. V rámci přímé péče pracovníci domova poskytují přímou obslužnou péči o uživatele, tj. podporují je v zachování soběstačnosti v co nejvyšší možné míře, provádí nácvik jednoduchých denních činností, poskytují uživatelům pomoc při osobní hygieně a oblékání, doprovází uživatele k lékaři, na kulturní akce atd. Staráme se také o smysluplné a příjemné využití volného času našich seniorů. Náš domov nabízí našim uživatelům také různé pracovní činnosti - cvičení, ruční práce, hraní společenských her, muzikoterapii atd. V roce 2014 pokračovala v našem domově canisterapie návštěva psů v domově, hipoterapie (jezdíme za koňmi do Nových Dvorů), využívali jsme nabídky Horáckého divadla v Jihlavě k návštěvě předpremiér. Uživatelé využívali možnost půjčovat si zvukové knihy v Městské knihovně Jihlava. Kdo má zájem, může se do těchto aktivit zapojit. Pro naše klienty jsme po celý rok 2014 zajišťovali drobné nákupy. V domově probíhali pravidelné mše, návštěvy kněze na pokojích. Výše uváděné činnosti jsme poskytovali seniorům v rámci obou našich registrovaných služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Rok 2014 byl pro naše uživatele i pracovníky rokem stabilizace, kdy obě naše služby fungovaly v rámci jednoho areálu. Byl to rok, který se nesl ve znamení budování zahrady paměti a vzpomínkových chodeb v rámci evropského projektu Handicap Fit. Dále se začala stavět spojovací hala mezi oběma budovami, která by měla sloužit jako nová odpočinková zóna a nový cíl procházek pro naše uživatele. Zároveň by měla být příjemným prostředím pro trávení času samotných uživatelů a jejich blízkých. Byli bychom rádi, pokud by tento prostor sloužil také k integraci našich seniorů a občanů z obce. V roce 2014 byla zaregistrována naše třetí sociální služba odborné poradenství. Budovalo se zázemí poradny ve spojovací hale. Připravovali jsme potřebné dokumenty a zázemí pro službu. Dále byla realizována Zahrada paměti (Memory garden) v parku a areálu zahrady. Má sloužit k pobytu seniorů venku s doprovodem i bez doprovodu a dále počítáme s přenesením některých zájmových aktivit do prostor zahrady. Proběhla i kompletní příprava vybavení Memory koridorů Vzpomínkových chodeb. Vlastní realizace vybavení proběhla až v lednu a únoru roku str. 14

15 Foto prostor recepce domova a místností Alzheimer poradny Vysočina. Tento prostor slouží také k integraci našich seniorů a občanů Ždírce. Je tepnou života v našem domově, jsou zde umístěné také poštovní schránky pro naše uživatele a je zde vybudováno příjemné zázemí pro jejich návštěvy. A) Zhodnocení odborné a vzdělávací činnosti: Naše organizace zajišťuje pro své pracovníky kvalitní a potřebné vzdělávací aktivity. Cílem je zajištění kvalitních služeb pro seniory týmem proškolených a kvalitně vzdělávaných pracovníků. Při tvorbě vzdělávacího plánu vycházíme z potřeb pracovníků, které zjišťujeme v rámci motivačně hodnotících pohovorů. Uskutečněné vzdělávací aktivity rok 2014: Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory ( ) Mgr. Matěj Černý Antistresový program ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Práva sociálního zabezpečení II. ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Základy práva sociálního zabezpečení II. ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Úvod do paliativní péče v sociálních službách ( ) Curatio Úvod do paliativní péče v sociálních službách ( ) Mgr. Miroslav Erdinger Gerontopsychiatrická péče ( ) Curatio Zákon o sociálních službách - aktuality, praxe ( ) Ing. František Háva Rozvoj komunikačních dovedností ( ) EFEKT PLUS, s. r. o. Vyjednávání a komunikace s problémovými klienty, psychologie obětí neštěstí, krizová intervence ( ) EFEKT PLUS, s. r.o. str. 15

16 Úvod do péče o klienty v domovech se zvláštním režimem ( ) Mgr. Berková Manažerské dovednosti ( ) - EFEKT PLUS, s. r. o. Úvod do problematiky inkontinence ( ) UNTRACO v. o. s. Pracovní setkání vedoucích pracovníků domovů pro seniory ( ) ABENA Právní odpovědnost poskytovatelů soc. a zdrav. služeb v kontextu nového Občanského zákoníku ( ) CURATIO Komunikace se seniory ( ) Mgr. Matěj Černý Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících ( ) APSS ČR 6. Mezinárodní vědecká konference Bratislava - Aktivizace seniorů a nefarmakologické přístupy v léčbě Alzheimerovy choroby ( ) Slovenská Alzheimerovská spoločnosť Práce s riziky při poskytování sociálních služeb ( ) Bc. Jan Syrový Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenních obtíží personálu ( ) LINET Slaný Axmanova technika práce s hlínou ( ) Sdružení Slepíši Péče o klienty s demencí ( ) Mgr. Miroslav Erdinger Výcvik klíčových pracovníků v individuálním pracovníků v průběhu poskytování služby ( ) Mgr. Iveta Šůstková Prevence násilí od třetí strany v organizacích poskytujících soc. a zdr. služby ( ) - konference Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2015 ( ) JUDr. Eva Rothová Podzimní konference nelékařských oborů ( ) Psychiatrická nemocnice Jihlava Axmanova technika práce s hlínou ( ) Sdružení Slepíši Základy péče o klienty s cukrovkou v soc. službách ( ) Mgr. Dana Klevetová Úvod do standardů kvality soc. služeb ( ) Mgr. Hana Bohuňovská Proměny stáří a gerontooblek ( ) APSS ČR Jak se připravit na to, že budeme žít do stovky ( ) Mgr. Martin Chlupáč Rodinná politika v Kraji Vysočina ( ) Krajský úřad Kraje Vysočina Individuální plánování v kostce ( ) Mgr. Hana Bohuňovská Platba za vzdělávací aktivity v roce 2014 dosáhla částky Kč. Byla financována v rámci bonusů poskytovaných firmou MK Market, podporu byla poskytnuta také z Kraje Vysočina. Některé vzdělávací aktivity (nad rámec povinnosti zaměstnavatele vzdělávat své zaměstnance v rozsahu 24 hodin/rok) si hradili zaměstnanci sami. B) Zhodnocení aktivit v oblasti práce s uživateli z pohledu sociálního úseku včetně aktivizace: Sociální úsek domova se podílel na tvorbě metodik, zavádění standardů kvality, spolupracoval na zájmové činnosti uživatelů, podílel se na organizaci kulturních a jiných akcí v domově. Velkou měrou k tomu přispěli aktivizační pracovníci domova, kteří nabízí str. 16

17 našim seniorům bohatou paletu aktivit a naplňují tak jejich volný čas. Zároveň však usilují o to, aby ve formě zábavy či her pomohli našim seniorům udržet si své schopnosti. Jedna aktivizační pracovnice se také zapojila do kurzu Axmanovy techniky práce s hlínou a tuto svou novou dovednost uplatní v rámci naší nově vzniklé keramické dílny. Proběhla Kavárnička s paní Kamilou Moučkovou tentokrát pouze pro seniory z našeho domova a z obce Ždírec. V roce 2014 sociální úsek přijal 27 nových uživatelů a 25 pobytů bylo ukončeno. Sociální úsek domova v roce 2014 zajistil a spolupodílel se na: Zajištění sponzorských darů na kulturní akce pořádané domovem Zajišťování internetových stránek domova a APV - spravoval je systémem redakční služby Zvýšení příjmů v oblasti příspěvku na péči a dohod o přistoupení k závazku Zajišťoval a vedl aktivizaci Rozvíjel spolupráci s Obcí Ždírec (v rámci pořádání kulturních akcí, spolupráce s Mateřskou školkou, atd.). Koordinaci činnosti dobrovolníků Rozvíjení spolupráce s rodinami uživatelů (pozvání na kulturní akce atd) Zajistil možnost výběru z kadeřnických služeb (2 kadeřnice v domově) Vytvořil ve spolupráci s přímou péčí kadeřnictví v prostorách domova (zajistil vybavení) Spolupracoval s ostatními úseky domova Zajistil Kavárničku s paní Kamilou Moučkovou a další kulturní akce v domově i mimo domov Spolupodílel se na revizi standardů kvality Aktivity uplynulého roku aneb Co jsme připravili pro naše uživatele služeb v roce 2014 : Pravidelně se pořádají v domově pro obě služby: Kino (promítání filmu, který si senioři sami vyberou) Mše svatá (1x měsíčně) Schůzka nad jídelníčkem (1x měsíčně) Oslavy narozenin seniorů (společná oslava 1x měsíčně) Canisterapie Muzikoterapie (1x týdně) str. 17

18 Účastníme se akcí, které pořádá náš zřizovatel (Kraj Vysočina): Srdce na dlani Barevné vánoce Zapojujeme se také celorepublikové akce nazvané Týden sociálních služeb. Mimo tyto pravidelné aktivity v roce 2014 proběhlo v našem domově např.: Leden 8.1. Pěvecký sbor Seniorek Příprava na olympiádu v Sochi Únor 5.2. Draní peří Hudební odpoledne Pečení koblih Masopustní oslavy Březen 7.3. Rozdání květin ženám k svátku MDŽ Přednáška o Polenském hradě Návštěva MŠ Ždírec Canisterapie Vystoupení skupiny HOTCH-POTCH a Břišních tanců Kavárnička s Kamilou Moučkovou Duben 7.4. Canisterapie 8.4. Pletení pomlázky Velikonoční mše Vystoupení skupiny Hotch - Potch a břišních tanců Seniorek Ples v Pošné a Srdce na dlani Slavnosti čarodějnic Květen 6.5. MŠ Ždírec 7.5. ZUŠ Polná vystoupení muzikálové pohádky 12 měsíčků Červen 4.6. Turnaj v kuželkách Koncert KN MUSIC Taneční odpoledne Červenec 2.7. Výlet Zoo Jihlava Canisterapie Srpen 6.8. Turnaj v kuželkách Ukončení prázdnin výlet do Polenské cukrárny Září 9.9. Návštěva ždíreckých koní Desetiboj v Telči Horácké divadlo Někdo to rád Horké Vinobraní str. 18

19 Říjen Dožínky Canisterapie Výroba mýdel Tvořivé ruce pletení z pedigu Koncert Jakuba Pustiny Muzikohraní Retro přehlídka žen ze Svratky Listopad Návštěva kostela ve Ždírci Zapalování svíček na vzpomínku všech svatých a zemřelých Tvořivé ruce výroba s obcí sněhulákových lucerniček Oslava svátku svatého Martina oslava narozenin Horácké divadlo LAKOMEC Rozsvícení stromku v jídelně akce s obcí Exkurze uživatelů do místní kuchyně Prosinec Oslava svátku svaté Barbory Workshop se zaměstnanci a uživateli výroba andělů z papíru Připomenutí svátku svatého Mikuláše Vánoční pásmo MŠ Ždírec Účast na Barevných Vánocích Babi, dědo já tancuju pásmo taneční skupiny HOTCH POTCH Jihlava Seniorek Návštěva místního kostela podívání se na vánoční výzdobu Česká mše vánoční J. J. Ryby v místním kostele Kdo nám pomáhá a spolupracuje s námi: Kraj Vysočina Obec Ždírec MPSV Magistrát města Jihlavy, městské úřady (např. Havlíčkův Brod, Telč, Chotěboř, atd..) Kontaktní pracoviště úřadů práce Poděkování patří dárcům věcných či finančních darů a také za darování svého volného času ve formě dobrovolnické činnosti: Paní Radce Štěpánkové Paní Janě Vackové Obci Ždírec Mateřské školce Ždírec Občanskému sdružení Cantes, Bystřice nad Pernštejnem Panu Františku Palánovi Paní Lence Bednářové Paní RNDr. Jitce Šedivé p. páteru Novákovi, p. jáhenovi Kuncovi, p. děkanovi Krčkovi Manželům Živným str. 19

20 Lence Nekorancové ZUŠ Polná Majitelce koňů z Nových Dvorů Horáckému divadlu Jihlava Tanečnímu klubu Hotch-Potch Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež ERKO při Oblastní Charitě Jihlava Petru Nekorancovi Tanečníkům orientálních tanců a paní Lence Bakové a mnoha dalším dobrovolníkům C) Zhodnocení práce úseku přímé péče domova: Pracovníci úseku přímé péče se starají o celkem 116 seniorů v rámci dvou poskytovaných sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Průměrný věk našich uživatelů se v roce 2014 pohyboval v rozmezí 81,7 82,8 let. Úsek přímé péče je personálně zajištěn: vrchní sestrou vedoucí oddělení pro DPS vedoucími oddělení pro DZR1 a DZR 1A, DZR 2 a DZR 3 7 všeobecnými sestrami (službu zajišťují na DZR i DPS) 40 pracovníky v sociálních službách 7 pracovníky úklidu Domov pro seniory: V rámci této služby poskytují pracovníci péči 46 uživatelům. Péče odpovídá přiznaným stupňům příspěvku na péči a je poskytována individuálně dle potřeb jednotlivých seniorů: Stupně závislosti našich uživatelů na poskytované péči jsou znázorněny v tomto grafu: Počty uživatelů DPS v jednotlivých stupních příspěvku na péči k : stupeň stupeň 3. stupeň stupeň Nemá str. 20

21 U uživatele bez přiznaného příspěvku probíhá jednání o jeho přiznání. Trvale bylo na této službě zhruba 13 uživatelů upoutáno na lůžku, 24 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 9 bylo mobilních bez pomůcky viz graf: Struktura uživatelů služby DPS z pohledu mobility k : 13 9 mobilní bez pomůcky 24 mobilní s pomůckou nebo s pomocí druhé osoby imobilní Domov se zvláštním režimem: V rámci této služby poskytují pracovníci péči 70 uživatelům v rámci čtyř komunit (3 komunity po 20 seniorech a jedna po 10). Péče odpovídá přiznaným stupňům příspěvku na péči a je poskytována individuálně dle potřeb jednotlivých seniorů. Stupně závislosti našich uživatelů na poskytované péči jsou znázorněny v tomto grafu: Počty uživatelů DZR v jednotlivých stupních příspěvku na péči k : stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň str. 21

22 Trvale bylo na této službě zhruba 9 uživatelů upoutáno na lůžko, 48 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 13 bylo mobilních bez pomůcky viz graf: Struktura uživatelů z DZR z pohledu mobility k : 9 13 mobilní bez pomůcky 48 mobilní s pomůckou nebo s pomocí druhé osoby imobilní V rámci obou těchto poskytovaných sociálních služeb pracovníci přímé péče našeho domova vykonávají činnosti, které se vztahují k ubytování, podávání stravy, úklidu a praní prádla, úkony spojenými s péčí o osobu seniora, pomoc při osobní hygieně, použití WC. Pomáhají uživatelům při obstarávání nákupů, kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zajišťují doprovody k lékaři v domově i mimo domov. Pomáhají jim při využívání různých informačních zdrojů, spolupodílejí se na integraci našich seniorů do běžné populace. Spolupodílejí se na tvorbě standardů kvality pro poskytované služby. V roce 2014 spolupracovali na revizi SQ 2, 3, 4, 5 a 6. Výraznou měrou se podílejí na individuálním plánování průběhu poskytování sociální služby. Jsou klíčovými pracovníky. Jsou členy realizačních týmů pro individuální plánování, řeší rizikové situace našich uživatelů a vytváří pro ně bezpečný, ale zároveň otevřený domov. Při své práci dbají na důstojnost seniora, dodržují etický kodex domova a nezanedbatelným kritériem dobře odvedené práce je pro ně i vytvoření pocitu bezpečí pro naše uživatele, získání jejich důvěry a vytvoření důstojného prostředí a podmínek pro prožití jejich podzimu života. str. 22

23 8. Závěry rozboru hospodaření za uplynulý rok Hospodaření naší organizace je v souladu s Ročním finančním plánem 2014 (dále jen RFP 2014), přičemž se naše organizace potýká s umořováním ztráty z r Výsledek hospodaření jako první závazný ukazatel splněn. Tento zlepšený HV ve výši 303tis.Kč za r V souladu s rozhodnutím RK , př.2 je použit prostřednictvím rezervního fondu na úhradu ztráty minulých let. Po této operaci bude zůstatek ztráty z minulých let 301tis.Kč, který se naše organizace bude snažit v rámci zákonné lhůty 5 let umořit. Mzdový limit jako druhý závazný ukazatel nebyl překročen. Evropský projekt - organizace realizovala v průběhu roku 2014 projekt o objemu 4,7mil.Kč. Tento projekt je spolufinancován z prostředků evropského fondu ERDF dále pak ze státního rozpočtu a z vlastích zdrojů. Tento projekt Handicap Fit byl realizován za účelem zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované. Významné nákladové položky VZZ_2014: Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které tvoří 63,4% celkových nákladů, dále pak nákup materiálu, kde zásadní část tvoří potraviny na stravování pro naše klienty, odpisy majetku a spotřeba energií. Naše organizace v r prošla výstavbou spojovací haly mezi dvěma stávajícími budovami. Podíl jednotlivých nákladů 2014: 7% 12% 7% 9% Spotřeba materiálu Spotřeba energií Spotřeba služeb 65% Osobní náklady Odpisy Významné výnosové položky VZZ 2014: Nejvyšší část výnosů tvoří úhrady od uživatelů, které pokrývají náklady v úrovni 32%, PnP 26,7%, zásadní částka jsou poskytnuté transfery od KÚ a MPSV v úrovni 34%. V oblasti úhrad zdravotních výkonů přispěly pojišťovny 4,6%. str. 23

24 Mil.Kč Výnosy 2014: ; 33% Úhrady od obyvatel Příspěvek na péči Úhrady od pojišťoven Transfery Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu: Čerpání dotace od MPSV - organizace obdržela na základě naší žádosti č.a2014/01 ze dne v r transfer ve výši 8750tis.Kč. Tato dotace byla účtována v souladu s Metodikou MPSV příl. č. 1 část XVI, ze dne Na základě této Metodiky a následně i Rozhodnutí MPSV č. 1, 2 o poskytnutí dotace, bylo provedeno vyúčtování a finanční vypořádání dotace v zákonném termínu a to Vývoj dotací MPSV dle služeb_ Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele: Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele - v minulých letech procházela naše organizace významnými změnami a jednou z nich byla rekonstrukce stávajících budov a následně v r přístavba zcela nové budovy. Z grafického zobrazení vývoje čerpání je však zřejmé, že naše organizace začíná stabilizovat a to jak kapacity klientů, tak běžný provoz. str. 24

25 Počet zaměstnanců KÚ_příspěvek na provoz_celkem Osobní náklady a zaměstnanci: Osobní náklady - Naše organizace v meziročním porovnání doznala zásadních změn. Tyto změny byly vyvolány zahájením provozu vlastní kuchyně, prádelny a provozního úseku, což s sebou neslo nárůst zaměstnanců a s tím i osobních nákladů. Tento nárůst se nejvíce projevil v oblasti Odborní sociální a Dělnické. Počet zaměstnanců ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Zdravotničtní Odborní THP pracovníci soc.pracovníci ,58 30,82 2,79 8,17 Dělnické kategorie ,00 33,37 4,58 11, ,14 37,13 4,59 15, ,35 47,40 5,00 18,37 Peněžní fondy: Investiční fond - byl naplněn odpisy DHM. Čerpán na nákup majetku a odvod do rozpočtu zřizovatele. Fond kulturních a sociálních potřeb tvorba dle vyhl. 365/2010 Sb. 1% ze mzdových nákladů, čerpán na rekreaci zaměstnanců a dětí. Fond odměn netvoříme z důvodu umořování ztráty z minulých let Rezervní fond tvorba ze zlepšeného HV a jeho následného použití na krytí ztrát z minulých let. str. 25

26 Závodní stravování zaměstnanců organizace: Naše organizace poskytuje zaměstnancům závodní stravování. Zároveň přispívá z FKSP částkou 11,-Kč/oběd. V rámci účelného využití nově vybudované vývařovny provozuje i doplňkovou činnost Pohostinství v souladu s dod. č. 9 ke ZL. Tuto doplňkovou činnost poskytujeme pro veřejnost služby (obědy) i pro zaměstnance. Péče o spravovaný majetek: Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření: naše organizace pečuje o svěřený, majetek v souladu s pravidly Rady kraje vysočina a zák.250/2000 Sb. Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě: V r v sídle naší organizace proběhla - přístavba zcela nové budovy v hodnotě 2mil. Kč. Tato investiční akce byla realizována za finanční účasti SR parkoviště a přístupový chodník zahradní altán a zpevněné plochy vč. osvětlení vybudování Vzpomínkových chodeb a Vzpomínkové zahrady za spolufinancování fondů EU a SR. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech: organizace má veškerý majetek pojištěn u Kooperativa pojišťovny, zák. pojištění zaměstnanců. Informace o inventarizaci majetku na základě zák.563/1991 Sb, Směrnice k provedení inventarizace EÚ/002/2014 a dále pak z Rozhodnutí ředitele organizace ze dne byla provedena fyzická Inventarizace majetku a zásob, rovněž byla ke rozhodnému dni provedena dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku organizace pronajímá kompenzační pomůcky za cenu dohodou na základě Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pohledávky a závazky organizace: Pohledávky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny veškeré pohledávky r Závazky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny veškeré závazky Rozvaha, výkaz zisků a ztrát: SÚ 021 Stavby: zůstatek ,13Kč, z toho ve správě PO ,13Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni zařazena (vyřazena) do (z) užívání stavba Komunikace ,-Kč,,chodníky ,-Kč, oplocení ,-Kč vše na pozemku parc. č. 9/1; zpevněné plochy 66297,-Kč p. č. st.5/1; venkovní osvětlení ,-Kč p. č. st.5/1; přístavba vstupního objektu ,25 Kč p.č. st.5/1 ; hospodářský objekt ,- Kčp.č.st.212. str. 26

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 Název: Domov důchodců Ždírec, PO Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,20 I. Náklady z činnosti , , , ,20 1. Spotřeba materiálu , , , ,43 2. Spotřeba energie , , , ,52 8. Opravy a udržování , , ,24 341,24 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Odpisy dlouhodobého , , , ,06 majetku 35. Náklady z drobného , ,02 dlouhodobého majetku II. Finanční náklady , ,38 B. Výnosy celkem , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje 601 vlastních výrobků 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 II. Finanční výnosy , ,86 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. Výsledek hospodaření 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , , , ,80 * Konec sestavy * h 0m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1 str. 27

28 Informace k položkám přehledu o peněžních tocích: Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. Informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu: Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. 9. Další aktivity domova Od roku 2013 se připravoval projekt Handicap fit z programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika , který byl realizován v roce Cílem projektu bylo zkvalitnit pobytové sociální služby v našem domově a to formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů uplatňovaných u našeho partnera v Rakousku. Práce na tomto projektu probíhaly v roce 2014 velmi intenzivně. Budovala se zahrada paměti, v rámci projektu jsme uspořádali několik velmi pěkných akcí. Bližší informace jsou uvedeny v následujícím textu: Zahrada paměti (Memory garden): Během podzimu byla dokončena výstavba a vybavení zahrady. Veškeré dřevěné prvky vytvořil a dodal PaedDr. Radomír Dvořák, havlíčkobrodský sochař. Zahrada byla vybavena interaktivními prvky a cvičícím stroji pro seniory a dána uživatelům k využití. Zahrada je též zdrojem přírodního materiálu pro práce v rámci zahradní terapie např. bylinky, květina, suché květy a plody. Je určena i veřejnosti a k vycházkám návštěv. Vzpomínkové cesty (Memory koridory): Součástí projektu je též vybavení chodeb jako vzpomínkových cest. K této realizaci došlo až na začátku roku str. 28

29 Exkurzy Arteterapie: V rámci projektu Handicap Fit navštívili naši rakouští partneři náš domov a zúčastnili se aktivně kurzů Arteterapie - práce s hlínou v Domově ve Zboží. Kurzy probíhaly v květnu a listopadu a zúčastnilo se jich téměř 30 rakouských hostů (viz foto níže). Závěrečná konference: Dne se uskutečnila závěrečná konference v rámci projektu Handicap Fit. Tato konference byla jedním z posledních bodů před ukončením tohoto projektu. Sešlo se na 50 účastníků včetně ředitelů příspěvkových organizací poskytujících pobytové sociální služby na Vysočině a další hosté. Po prezentaci projektu následovala prohlídka Domova a hosté si prošli vzpomínkovou zahradu a vyzkoušeli si prvky zapojené do ní. Po prohlídce následovala přednáška Ing. arch. Františka Trojáka ze Senior Holdingu, dceřiné společnosti našich rakouských partnerů SeneCura. Pan architekt zhodnotil celý projekt a spolupráci našeho Domova s rakouskou SeneCurou, detailně zároveň představil koncept Memory. Po slavnostním rozloučení byla konference ukončena (viz foto níže). str. 29

30 10. Provozní úsek domova Po zprovoznění nového objektu pokračovala dostavba spojovacího krčku, kde byla prováděna koordinace se stavební firmou ohledně zásobování nového objektu stravou, prádlem apod. V listopadu nám byl spojovací krček předán a tím došlo k propojení dvou původně oddělených budov a zjednodušení veškerého zásobování, ale i pohybu personálu a uživatelů. Pokračovalo dále dovybavení tohoto objektu. V průběhu celého roku jsme spolupracovali s dodavatelskými firmami na projektech Stavební úpravy parku, Zahradní úpravy Memory garden, Memory garden-zahradní a sadové úpravy a Mobiliář pro Memory garden. Prováděná údržba: V průběhu roku byla činnost vlastní údržby zaměřena na drobné dovybavení nového objektu, řešení reklamačních závad, ale zejména zabezpečení kvalitních a rychlých služeb pro oddělení a to drobných oprav, přepravních požadavků, nových požadavků na zlepšení vnitřních prostor a dodavatelského zabezpečení veškerých servisních a revizních činností. Stravovací úsek: V našem domově ve Ždírci je strava poskytována uživatelům s ohledem na jejich mobilitu, buď ve společné jídelně, nebo v jednotlivých pokojích, kam se strava rozváží. Ke stávajícím dietám (racionální, žlučníková, diabetická) nyní kuchyň připravuje také dietu diabetickou šetřící, bezmléčnou a vegetariánskou. Strava se nadále mechanicky upravuje dle přání a potřeb našich uživatelů (mleté maso, mixovaná strava). Po celý den zaměstnanci v kuchyni zajišťují uživatelům pitný režim. Nabízíme našim uživatelům studené balíčky (místo teplé večeře) v případě, že odjíždí domů nebo ve výjimečných případech, když danou večeři nechtějí. V našem domově probíhá každý měsíc schůzka nad jídelním lístkem s našimi uživateli i personálem, kde zazní přání či požadavky na stravu od uživatelů. Některým uživatelům vadí jako příloha rýže anebo nejí rybu, proto se kuchyň snaží vyhovět individuálním přání. str. 30

31 K uživatelům na jejich přání či konzultaci dochází i vedoucí stravovacího úseku, aby našli nějaký kompromis na jejich stravu. Zařazení do diet určuje lékař. Od nového roku 2015 budeme spolupracovat s nutriční terapeutkou, kde bude propočítávána a hlídána strava převážně u kritických uživatelů, ale i celkově všechna strava na vyvěšených jídelních lístkách. Vaříme jídla dle zásad zdravé výživy a v souladu s platnými normami, dbáme na vzhled a pestrost jídla. Strava je poskytována v rozsahu třech hlavních a dvou vedlejších jídel, u stravy diabetické v rozsahu třech hlavních a čtyř vedlejších jídel. Kuchyň spolupracuje se sociálním úsekem, s aktivizačními pracovníky a s pracovníky přímé péče při zabezpečování občerstvení na různých kulturních akcích v domově (zajišťováním surovin, nebo přímou pomocí v kuchyni). Ve Ždírci dne 28. června Za celou organizaci: PaedDr. Martina Matějková, ředitelka str. 31

32 Příloha výroční zprávy: Fotografie z kulturních, společenských akcí a aktivizačních činností v domově i mimo domov Pálení čarodějnic duben 2014: Náš domov se zúčastnil Telečského desetiboje září 2014: str. 32

33 Vinobraní v domově podzim 2014: Pečení vánočního cukroví prosinec 2014: str. 33

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok 204 Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok 204. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více