VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 19)

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20 ze dne 10. srpna 1998 Senovážné náměstí 978/23 Sídlo nadace: Praha 1 Česká republika Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento Poslání nadace: cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců. Vznik nadace: 3. června 1992 Výše nadačního jmění: ,00 Kč Nadace je nositelem ochranných známek zapsaných v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod Ochranná známka: číslem zápisu a , dne , a to ve smyslu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Komerční banka, a. s. Bankovní ústav: číslo účtu: /0100 R audit, s. r. o. Auditor: číslo auditorského osvědčení 124 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec 2007 Strana 2 (celkem 19)

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE 2.1. Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2007 v tomto složení: Jméno Funkce Zástupce* Od Do Jaromír Černík Martha Elefteriadu Tomáš Kyndl předseda správní rady člen správní rady členka správní rady předsedkyně správní rady člen správní rady předseda správní rady UOH SAI UPZ Miroslav Svoboda člen správní rady UPZ Petr Nárožný člen správní rady HA Jiřina Bohdalová členka správní rady HA Lubomír Šterc člen správní rady ARTES Vladimír Prošek člen správní rady ARTES Jiří Tomášek člen správní rady AHUV V průběhu roku proběhlo 5 zasedání správní rady a 6 pracovních setkání Dozorčí rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2007 ve složení: Jméno Funkce Zástupce* Od Do Jiří Hlaváč předseda dozorčí rady AHUV Michal Krůšek člen dozorčí rady UPZ Libuše Paterová členka dozorčí rady HA Dozorčí rada se setkala na 2 řádných zasedáních a účastnila se setkání správní rady Výkonný aparát nadace pracoval v roce 2007 ve složení: Jméno Funkce Od Do Daniela Hrnčířová výkonná ředitelka Lýdie Soldánová tajemnice Spolupracovníci nadace: Jméno Činnost od do JUDr. Marie Beránková právní poradenství CGB-Consult, s.r.o. účetní a daňové poradenství Ing. Tomáš Šílený finanční poradenství * Zástupce zřizovatelů nadace: AHUV Asociace hudebních umělců a vědců, ARTES Umělecké sdružení Artes, HA Herecká asociace, SAI Svaz autorů a interpretů, UPZ Unie - Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR, UOH Unie - Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR Strana 3 (celkem 19)

4 3. STRUKTURA NADAČNÍHO JMĚNÍ V ROCE ) Výše zapsaného nadačního jmění k činí ,00 Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůosmsetosmdesátšesttisícšestsetčtyřicet korun českých). 2) Nadační jmění tvoří : a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), byly převedeny na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., která je ke dni evidovala jako nadační jmění ve struktuře portfolia NAZIV. Majetek složený na výše uvedeném účtu spravuje v rámci limitů daných zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Otevřené podílové fondy peněžního a dluhopisného trhu, případně smíšeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 15 %. Dluhopisy vydané či garantované MF ČR, ČNB nebo FNM, případně státem EU, USA nebo Kanadou, resp. centrální bankou těchto států. Podnikové dluhopisy, za předpokladu, že rating eminenta dosahuje alespoň u 85% z nich nejméně hodnocení ČR. Ostatní podílové fondy do výše 15 %. Maximálně 15 % objemu portfolia smí být investování v akciích či akciových fondech, každá investice do jiných než fixně úročených nástrojů podléhá schválení nadace. b) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: dvacetmilionůšestsettisícšestsetčtyřicet korun českých), které jsou spravovány ve formě podílových listů otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, a to na základě Smlouvy o obstarání obchodů s cennými papíry, Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy o správě cenných papírů. c) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. Strana 4 (celkem 19)

5 4. STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Příjmy : Označení Intergram Sdružení výkonných umělců Nadace České spořitelny Dary od výkonných umělců Výnosy kapitalizace finančních prostředků Ostatní Součet Částka ,64 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,32 Kč Výdaje: Označení Správní náklady nadace *) SENIOR PRIX **) Granty a projekty Sociální příspěvky Péče o nadační hroby Součet Částka ,46 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč *) Náklady související se správou nadace dle čl. V odst.1) Statutu NADACE ŽIVOT UMĚLCE jsou v souladu s daným omezením. Stanovená částka byla vyčerpána pouze z 62 %. **) Výše nákladů vynaložených na akci SENIOR PRIX je v souladu se Statutem nadace. NADACE ŽIVOT UMĚLCE dosáhla za účetní období roku 2007 kladný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE s výnosy z nadačního jmění i dary je v souladu se všemi relevantními právními i vnitřními předpisy a plní cíle nadace dle statutu. Výrok auditora k Roční účetní závěrce za rok 2007 byl ověřen bez výhrad. Strana 5 (celkem 19)

6 5. NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND 1) Příspěvek z Nadačního investičního fondu činí ,00 Kč a byl vložen do nadačního jmění následujícím způsobem: a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále Komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a Smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. b) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: dvacetmilionůšestsettisícšestsetčtyřicet korun českých), které jsou spravovány ve formě podílových listů otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, a to na základě Smlouvy o obstarání obchodů s cennými papíry, Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy o správě cenných papírů. 2) Výnos z příspěvku z Nadačního investičního fondu za rok 2006 činil ,48 Kč. Částka ,00 Kč (slovy: jedenmilioosmnácttisíc korun českých) byla poskytnuta třetím osobám v rámci veřejného výběrového řízení na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Povinná minimální výše poskytnutých příspěvků stanovená Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.etapě (ve znění pozdějších dodatků) byla dvojnásobně překročena. Plnění podmínek z výše uvedené smlouvy uzavřené s Fondem národního majetku České republiky bylo ověřeno auditorem bez výhrad. Pravidla výběrového řízení byla zveřejněna na správní rada rozhodla o udělení finančních příspěvků těmto žadatelům: Projekty Žadatel Název projektu Částka Divadelní studio Továrna Horákova x Gottwald ,00 Kč Jednota hudebního divadla Národní divadlo v Brně Pražské jaro Roxy Ensemble 8. ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2007 Mladé publikum - Janáčkova opera dětem a mládeži 60. výročí Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro Pražské předjaří mladých talentů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Akademie múzických umění Zlomvaz 2007 Česká hudební společnost Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2007 Společnost F. Chopina 48. ročník festivalu F. Chopina Strana 6 (celkem 19)

7 Společnost F.V.Heka Letohrad Společnost Z. Fibicha Tanec Praha České doteky hudby EM-ART Žadatel Název projektu Částka Mezinárodní hudební festival Letohrad 2007 Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v interpretaci melodramů J. M. Ramos (MEX) - rezidenční projekt Festival České doteky hudby - Doteky hudby a poezie Dětská opera Praha Pěvecká soutěž Pražský pěvec Divadlo v Dlouhé Dětský divadelní festival Dítě v Dlouhé Farma v jeskyni Festival FARMA 2007 Harmonia, sdružení pro provozování hudby Souvislosti II Komorní orchestr Berg Konvergence BergArt07 - vznik sedmi nových děl, skladatelská soutěž Konvergence cyklus koncertů 2007 MgA. F. Brikcius Weinberger Tour Multi-Art Česká soudobá opera na Varšavském podzimu 2007 OS hradu Grabštejn Worldfest 2007 Občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové Cena Jarmily Jeřábkové 2007 Open Art Nová Paka Festival Muzika Paka 2007 Aula Regia Slavnosti Elišky Přemyslovny BuranTeatr Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl L. Holánková Jablůňka Městské kulturní středisko Vimperk Letní kurzy žesťů Vimperk 2007 Městské kulturní zařízení v Litoměřicích Litoměřické divadelní třídění MgA. V. Ondrašíková IN-FINITO Musica Poetica Baroko v evropských zemích - cyklus koncertů OS APROPO Zvěst o té revue OS Sananim Dostojevskij - trip Sdružení dechových orchestrů Skladatelská soutěž pro mladé skladatele do 35 let Sdružení Divadla U Anděla*) Tajný tajný Sdružení přátel K. Krautgartnera Pocta K. Krautgartnerovi Spread - Sdružení pro experimentální a alternativní divadlo TEST-OSTERON Středisko volného času Lipník nad Bečvou Dvořákův Lipník 2007 Studio Damúza VyšeHrátky Divadlo na Vyšehradě T. Skovajsová Skrznaskrz Tolerdance Lusofona Collegium 419 Dolorosi martir - hudební inspirace v rudolfínské Praze Strana 7 (celkem 19)

8 Žadatel Název projektu Částka Divadlo Konvikt Týden improvizace 2007 H. Hessová-Czivišová J. Kalivoda Jesenické infocentrum Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Pulcherrimum Famfuláre Mundi - Nejkrásnější Famfuláre světa Festival Bruntálské indiánské léto Kulturní centrum Kaskáda Belinensis 2007 M. Blažíček Festival "Svátek bláznů" M. Čechová Hlas Anny Frankové M. Vlček *) inscenace Rok v Jistebníku Městské kulturní středisko Holešov Bluesový podzimek 2007 Občanské sdružení AQUALUNG Cesta kolem světa za... dní Občanské sdružení Divadlo Company.cz Údolí včel Swingový a jazzový orch. Big Band CL IX. Sjezd swingařů 2007 Veselé skoky Dětství J. Slouková hra Kaltes Land od Reto Fingera Součet: 8.000,00 Kč ,00 Kč *) Vzhledem k nezahájení realizace projektu Tajný tajný a Rok v Jistebníku v roce 2007 byly poskytnuté příspěvky v celkové výši Kč vráceny na účet nadace. Příspěvky na studium Jméno Částka V. Semerád - studium v Paříži B. Mišíková - studijní stáž ve Francii P. Richta - studijní stáž ve Francii V. Vaculíková - studijní stáž ve Francii E. Brtnická - studijní stáž ve Francii L. Hetmerová - studium v Banské Bystrici na Slovensku Součet: ,00 Kč Ceny Označení Písňová soutěž B. Martinů - Hudební škola hl. m. Prahy (D. Dovžik) Součet: Částka Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s pravidly vyhlášeného programu a byly využity k podpoře výkonných umělců. U všech realizovaných projektů byly splněny podmínky dokladování. Strana 8 (celkem 19)

9 6. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A SOCIÁLNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ NADACE Správní rada rozhodla o udělení nadačních příspěvků ve výši ,00 Kč takto: Projekty Žadatel název projektu Český rozhlas - Concertino Praga 2007 Herecká asociace - Klub seniorů Ty2ženy, o. s. - Malá rodinná představení Adria-Neptun, s. r. o. - Třeboňská nocturna 2007 Divadelní studio Továrna, o. s. - inscenace Česká pornografie Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OS Porta - České národní finále mezinárodního festivalu PORTA Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - Mezinárodní festival zdravotně postižených písničkářů Židlochovický dětský sbor Skřivánek - Mezinárodní sborový festival Los Angeles Kalifornie, USA Chrámový sbor a orchestr Chorus Odry, o. s. - Festival sborového umění Odry 2007 J. Suchánek - Vikýř - kontaktní pořad Literární kavárny Salmovská Janáčkova konzervatoř v Ostravě, přísp. org. - Z. Barták a M. Prostějovský: Popelka Lyra Pragensis, o.p.s. - Divadlo Lyra Pragensis - celoroční činnost O. s. Fórum mladých, člen AHUV - Festival Mladé podium 2007 "Hudby severu a jihu" Sdružení pro českou hudbu a umění, o. s. - Letní škola staré hudby 2007 Společnost českých skladatelů, člen AHUV - Festival Dny soudobé hudby 2007 Yettey, o. s. - Divadelní šapitó jako jedna ze scén festivalu Mighty sounds Židovská obec Plzeň - Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2007 J. Dvořáková - koncerty s obrazy v kostele sv. Petra a Pavla u Líšně ,00 Kč Česká jazzová společnost, o. s. - Letní jazzová dílna Praha 2007 Doc. Mgr. Jiří Hošek - Nekonvenční žižkovský podzim Happy end production, s. r. o. - Alchymista - Svítání v Sakkáře I. Chřibková Mezinárodní varhanní festival Inventura, o. s. - Normální festival 2007 JAMU - 8. mezinárodní setkání kontrabasistů Město Libáň - Foerstrovy dny 2007 Město Velvary - Festival Dvořákovy Velvary MgA. R. Janků - Klasika Viva Šumperk O. Valenta - cyklus koncertů a projekty konané Pražským violoncellovým duem Obec Tuchlovice - Hudební festival Tuchlovické varhany Žadatel název projektu Částka Strana 9 (celkem 19)

10 Pražská konzervatoř - inscenace operního představení W. A. Mozart: Figarova svatba Sdružení pro umění a výchovu Talent, o. s. - klavírní soutěž Pro Bohemia Š. Maršíková - Gamchabatmy V. Pospíšilová - V.P.ART - Galakoncert Juniorští senioři Obec Mařenice - Slavnostní koncert k pouti sv. Máří Magdaleny ,00 Kč A. Balzerová - Tleskač Futra - Orlovský špagát 2007 Gymnázium a SOŠPg, přísp. org. - Mezinárodní houslová soutěž J. Muziky HAMU - Letní kursy komorní hudby Mgr.L. Herink - VIII. hudební ateliér v Rožnově pod Radhoštěm 2007 Město Smržovka - Hudební festival Eurion 2007 Společnost dechové hudby, člen AHUV - Novinkový koncert skladeb pro dechové orchestry mladých Základní umělecká škola, přísp. org. - Klarinetový festival na zámku v Žirovnici J. Pěruška - koncert (recitál českých a moravských skladatelů) 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč Příspěvky na studium, soutěže a kurzy Jméno Částka A. Kulíšková - zakoupení hudebního nástroje - příčné flétny ,00 Kč J. Ihnátová - studium na 1. soukromé taneční konzervatoři v Praze J. Mráček - účast na soutěži ve Weimaru E. Bayer mistrovské kurzy Meadowmount School of Music v USA A. Švejdová - studium na Universität für Musik ve Vídni - obor flétna M. Langová - studium barokních houslí v Paříži P. Tichá - studium hry na klavír v Paříži V. Šafařík - studium v Londýně T. A. Přívratská mistrovské kurzy v Písku a Luhačovicích O. Štochl - účast na festivalu ISCM 2007 v Hong Kongu 6.000,00 Kč J. Krygel - Mezinárodní dirigentské kurzy 5.000,00 Kč O. Reiprich - Letní flétnová akademie ve Fissu 5.000,00 Kč R. Hranička mistrovské kurzy The Interntaional Holland Music Sessions Summer Academy 2007 v Begenu 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč Ceny Strana 10 (celkem 19)

11 Označení Dabingová cena Fr. Filipovského za celoživotní mistrovství Herecká asociace (E. Klepáčová, R. Krátký) Thálie 2006 za celoživotní mistrovství Herecká asociace (M. Fiedlerová-Sopirová, J. Šlezingerová-Škodová) Semmering Internationaler Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (Cena Antonína Reicha) Cena J. Adamíry NŽU DAMU (B. Poláková, J. Konečný) Trilobit Beroun 2007 čestné uznání FITES Cena Z. Navarové NŽU Pražská konzervatoř (P. Janiššová, B. Holiček) Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka soutěže Pražské jaro Pražské jaro (J. Řeřichová) Kocianova houslová soutěž - Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana (D. Horvat, M. Nádvorníková, K. Daniš, Šimon Michal) Prague Junior Note 2007 Vlastimila Pospíšilová V. P. Art (A. Stoliarenko, E. Šístek) Součet: Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s vnitřními pravidly nadace. U všech realizovaných projektů byly splněny podmínky dokladování. Sociální podpory byly poskytnuty v celkové výši ,00 Kč takto: Jméno Zdůvodnění Částka Václav B. tíživá životní situace ,00 Kč Rostislav Č. na lázně Ilona J. tíživá sociální situace Jaromír N. dlouhodobá nemoc Dagmar B. tíživá sociální situace Ljuba B. tíživá sociální situace Zuzana B. tíživá sociální situace Jana B. úmrtí člena rodiny Stanislav B. na lázně Radovan Č. tíživá sociální situace Vlasta F. úmrtí člena rodiny Stanislav F. těžce nemocný Alexej F. tíživá sociální situace Josef F. tíživá sociální situace Valérie F. úmrtí člena rodiny Jméno Zdůvodnění Částka Alexandr G. úmrtí člena rodiny Strana 11 (celkem 19)

12 Radka H. úmrtí člena rodiny Petr H. tíživá sociální situace Miloš H. tíživá sociální situace Zdena H. tíživá sociální situace Jiřina H. úmrtí člena rodiny Ivo H. tíživá sociální situace Josef H. tíživá sociální situace Otakar J. těžce nemocný Jana J. úmrtí člena rodiny Běla J. dlouhodobá nemoc Zita K. na léky Martin K. tíživá sociální situace Jiří K. těžce nemocný Miroslav K. tíživá sociální situace Rudolf L. tíživá sociální situace Radovan L. úmrtí člena rodiny Svatopluk M. tíživá životní situace Karel M. na léky Helena N. tíživá sociální situace Jarmila P. tíživá sociální situace Lukáš P. tíživá sociální situace Arnošt P. tíživá životní situace Stanislava P. úmrtí člena rodiny Radka P. úmrtí člena rodiny Otta R. po úrazu Bohuslav S. tíživá sociální situace Ema S. složitá zdravotní situace Ivana S. po operaci Romana S. tíživá sociální situace Zita S. tíživá sociální situace Milada S. těžce nemocná Karel Š. těžce nemocný Lucie Š. těžce nemocná Jiří Š. tíživá sociální situace Jan T. tíživá sociální situace Strana 12 (celkem 19)

13 Jméno Zdůvodnění Částka Miroslav V. po těžké operaci Zorka Z. tíživá sociální situace Petr Z. tíživá sociální situace Hana B. tíživá sociální situace Michal F. dlouhodobá nemoc Jaroslav S. těžce nemocný Lubomír Š. tíživá sociální situace Miluše W. tíživá sociální situace Dominik B. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Martin Č. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Michaela Č. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Bohumil K. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Václav K. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jiří M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Anežka M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Klára M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Veronika M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Gabriela P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jakub P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Karolína P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Václav Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Anna Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan V. K. na lázně 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč 7. SEZNAM DÁRCŮ Strana 13 (celkem 19)

14 Dary a příspěvky a) Velmi si vážíme podpory všech výkonných umělců, kteří nám svými příspěvky umožnili podporu jejich kolegů v nelehké životní situaci. DĚKUJEME. Dary od výkonných umělců v celkové výši ,00 Kč byly použity na sociální podpory. Na konto NADACE ŽIVOT UMĚLCE vedeného Komerční bankou, a. s. číslo /0100 své dary zaslali: Dárce Václav Neckář, David Prachař Vilma Cibulková dárce Anna Barová Stanislav Fišer, Veronika Freimanová, Státní filharmonie Brno Josef Mixa Pavlína Filipovská Petr Kocfelda - Audio-Kokpit Lumír Olšovský Jindřich Brejšek, Radoslav Brzobohatý, Miroslav Etzler, Milan Hein, Dalimil Klapka, Dana Klášterecká-Hradiláková, Jaromír Meduna, Taťána Medvecká, Jiří Datel Novotný, Lýdie Soldánová, Stanislav Zindulka Miriam Kantorková Ondřej Kepka Zdeněk Benda, Jana Brožková, Jan Buble, Zuzana Hájková, Pavel Herajn, František Herman, Petr Holub, Jan Jouza, Vojtěch Jouza jr., Jitka Kokšová, Daniel Mikolášek, Barbara Pazourová, Jiří Seidl, Aida Shabuová, Zdeněk Starý, Jaroslav Šaroun, Milan Vavřínek, Jiří Zelba Hana Gregorová, Blanka Hakenová, Daniela Hašková-Syslová, Jana Jonášová, Miloslav Klement, Václav Mareš, Mgr. Tomáš Racek, Libuše Švormová-Paterová, Jana Vasmutová-Kličková Mojmír Heger, Jaroslava Obermaierová Ivan Pazour, Jiří Poslední Zdeněk Barták, Stanislav Bronec, Viktor Preiss, Jan Sedliský Josef Dvořák, Tomáš Hostička, Jan Kopecký, František Lhotka Eva Černá, M. Kovárnová, Bohuslav Maršík, Tomáš Masák, Anna Procházková, Vlasta Soumarová, Richard Šírek Jiřina Pokorná Jana Brejchová Ivan Klička, Helena Reichardová Součet Částka 8.000,00 Kč 5.000,00 Kč 3.300,00 Kč 2.000,00 Kč 1.800,00 Kč 1.500,00 Kč 1.300,00 Kč 1.200,00 Kč 1.000,00 Kč 800,00 Kč 720,00 Kč 582,00 Kč 500,00 Kč 400,00 Kč 332,00 Kč 300,00 Kč 249,00 Kč 200,00 Kč 170,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč ,00 Kč b) Nadace České spořitelny nás podpořila částkou ve výši ,00 Kč na předvánoční setkání držitelů ceny SENIOR PRIX Strana 14 (celkem 19)

15 c) Sdružení výkonných umělců nás kromě materiální podpory chodu kanceláře podpořilo částkou ,00 Kč na projekt SENIOR PRIX d) Společnost Intergram nás podpořila darem ve výši ,64 Kč. Součástí činnosti nadace a spolupráce se společností Intergram je také péče o držitele ceny SENIOR PRIX v průběhu celého roku. e) Podpora nadační činnosti ve výši ,00 Kč prostřednictvím společnosti Intergram je základním kamenem fungování nadace. Správní rada tímto děkuje vedení společnosti a všem výkonným umělcům za jejich podporu. f) Stav termínovaného účtu projektu Dům 4 múz byl k ve výši ,22 Kč. Paní Věra Tichánková přispěla na tento projekt částkou Kč. Strana 15 (celkem 19)

16 8. SENIOR PRIX Správní rada nadace rozhodla o udělení ceny SENIOR PRIX 2007 vybraným výkonným umělcům. Poděkování za celoživotní úspěšnou práci v divadle, na koncertních pódiích, v rozhlase, filmu, televizi a v nahrávacích studiích obdrželo na slavnostním odpoledni v Národním domě na Smíchově těchto 35 umělců: Jméno Obor (působení) Narozen/a Bednářová Drahomíra operní pěvkyně (Národní divadlo Praha) 1926 Bednářová Věra loutkoherečka (Ústřední loutkové divadlo Praha) 1918 Dvořák Milan skladatel, klavírista (vedoucí orchestru H. Hegerové) 1934 Hanibalová Jiřina sborová zpěvačka - hlasový obor soprán (Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava) Havlík Jaromír flétnista (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně) 1932 Humpolík Jaroslav saxofonista a klarinetista (Orchestr G. Broma, Orchestr studia Brno, Orchestr Československého rozhlasu BERO) Jubánek Vladimír violoncellista (Symfonický orchestr Brno, Státní filharmonie Brno) 1927 Keller Jan sborový zpěvák - hlasový obor tenor (Smetanovo divadlo) 1922 Kolář Jiří Kuchařová Eliška sbormistr (Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, Komorní ženský sbor Československý státní soubor písní a tanců) herečka (Zájezdový soubor Ústředního divadla Čsl. armády, Východočeské divadlo Pardubice) Macků Milan režisér (Národní divadlo Praha, Československá televize Praha) 1924 Mádle Alexej koncertní mistr, houslista (Smetanovo divadlo) 1928 Malecká-Svobodová Miroslava herečka (Divadlo mladých pionýrů Praha, Divadlo pracujících) 1923 Messiereur Petr houslista (primárius Talichova kvarteta a Kvarteta Rafael) 1937 Micka Vít dirigent (Národní divadlo Praha, Moravská filharmonie Olomouc), šéfdirigent (Plzeňský rozhlasový orchestr), skladatel Miler Mojmír tanečník (Brno, Národní divadlo Praha) 1925 Míšek Vilém operní zpěvák hlasový obor baryton (Plzeň, Národní divadlo Praha) 1936 Mrázová Marie sborová zpěvačka - hlasový obor mezzosoprán (Český pěvecký sbor) 1926 Mulač Miloš Václav herec (Orlické divadlo Ústí n. Orlicí, Vesnické divadlo, Horácké divadlo Jihlava, Divadlo J. Wolkra) Novotný Jiří herec (Realistické divadlo Z. Nejedlého) 1937 Písařík Josef hudebník - bicí nástroje (Ústřední hudba čs. armády Praha, Jihočeské divadlo České Budějovice) Plachá Anna sborová zpěvačka - hlasový obor soprán (Jihočeské divadlo) 1933 Poláček Vladimír zpěvák, moderátor, estrádní a hudební parodista 1925 Rezek Václav hudebník - bicí nástroje 1936 Stanovská Ivana klavíristka 1936 Šamlot Ladislav herec a inspicient (Městské divadlo Plzeň, Divadlo J. Fučíka Brno) Strana 16 (celkem 19)

17 Jméno Obor (působení) Narozen/a Šťastná Eva violistka (Plzeňský rozhlasový orchestr, Hudební divadlo Karlín) 1936 Štědrý Karel zpěvák (Divadlo Semafor, Rokoko, orchestr K. Vlacha) 1937 Štraus Ivan Šulc Zdeněk houslista (Východočeský státní komorní orchestr Pardubice, primárius Sukova kvarteta a Českého tria) dirigent, sbormistr (Armádní umělecký soubor V. Nejedlého, Hudební divadlo Karlín, Pražský Hlahol) Tomšovská Stanislava tanečnice (Městská divadla pražská, Divadlo Na Zábradlí) 1936 Trnková-Hudečková Žofie Válek Vladimír Vysloužilová- Wanieková Jaroslava herečka (Horácké divadlo Jihlava, Vesnické divadlo, Činoherní klub) 1915 dirigent (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Česká filharmonie), šéfdirigent (Symfonický orchestr Československého rozhlasu Praha) herečka (Beskydské divadlo Nový Jičín, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo Šumperk) Záveský Václav sborový zpěvák - hlasový obor bas (Jihočeské divadlo) Letošní ročník proběhl pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma. Dne se v Národním domě na Smíchově v předvánoční atmosféře sešlo více než 300 držitelů ceny SENIOR PRIX k přátelskému posezení. Nesmírnou radost nám opět udělal pan Karel Moudrý, který nás poctil svou přítomností ve svých neuvěřitelných 101 letech. Děkujeme Nadaci České spořitelny, Sdružení výkonných umělců a společnosti Intergram za finanční podporu tohoto setkání. Strana 17 (celkem 19)

18 Tato výroční zpráva je k dispozici v sídle nadace. Bude zveřejněna na webových stránkách a ve Zpravodaji Intergram. V Praze dne Jaromír Černík předseda správní rady Valérie Zawadská členka správní rady Martha Elefteriadu členka správní rady Vladimír Prošek člen správní rady Miroslav Svoboda člen správní rady Jiří Tomášek člen správní rady Daniela Hrnčířová výkonná ředitelka Strana 18 (celkem 19)

19 9. SEZNAM PŘÍLOH 1. Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2007 včetně ověřených účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce. 2. Zpráva nezávislého auditora o kontrole plnění podmínek stanovených Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě (uzavřené podle 18, odst. 2, písm. a) bod 6) zákona č. 171/91 Sb.) 3. Výroční zpráva dozorčí rady za rok 2007 NADACE ŽIVOT UMĚLCE 4. Pravidla výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení a formuláře žádostí o grant z prostředků poskytnutých nadací z prostředků Nadačního investičního fondu pro rok 2007 Strana 19 (celkem 19)

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: 45251746 Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 17)

NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 17) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 17) 11.. IDEENTTI I IFFI IKAČČNÍ Í ÚDAJJEE NNáázzeevv : NNAADDAACCEE ŽŽI IVVOOTT UUMĚĚLLCCEE Iddeenntti I ifikkaaččnní í ččí íssl loo : 4455225511774466

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADACE ŽIVOT UMĚLCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: 45251746 Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 10. srpna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY

VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY VÝROČÍ 2012 Z OBLASTI ČESKÉ (ČESKOSLOVENSKÉ) POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 10.01.1952 Zdena Adamová, zpěvačka, 60. 03.01.1942 Petr Brožek, kontrabasista, baskytarista, trumpetista, zpěvák, skladatel, kapelník

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing.

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing. NADACE STUDENT Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 předkládá předsedkyně správní rady Ing. Markéta Stará NADACE STUDENT 2014 Stránka 1 z 22 V Mostě dne 22. 6. 2015 Obsah 1. Identifikační

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Výsledková listina. Jméno ZUŠ umístění. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo. Doležalová Lucie Znojmo 3.místo

Výsledková listina. Jméno ZUŠ umístění. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo. Doležalová Lucie Znojmo 3.místo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 8.-9.5.2014 Kategorie I. Vopalecká Johana Pardubice Polabiny 1.místo Mutaková Klára Kladno, 5.května 2.místo Čermáková Anna Jihlava,Masaryk.n. 3.místo Doležalová

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí

07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů), 60. výročí Výročí z oblasti české populární hudby v roce 2011 LEDEN 02.01.1936 Svatopluk Košvanec, jazzový pozounista, 75. 07.01.1951 Jiří Vondráček, skladatel, zpěvák a herec (Marsyas, činný ve Svazu autorů a interpretů),

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ

Výsledky soutěží 1993 1994. Výsledky soutěží 1994 1995. Výsledky soutěží 1997 1998 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Výsledky soutěží 1993 1994 ÚSTŘEDNÍ KOLO AKORDEON CHOCEŇ Sólo 6. kat. Jana Štorová 6.místo 7.kat. Romana Tošnerová 6.-8.místo Komorní hra 1.kat trio TS 3.místo 2. kat. kvarteto 2.místo ALŠOVA ZEMĚ VÝTVARNÁ

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Okresní kolo soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dech. nástrojů České Budějovice,ZUŠ Piar.nám. 5.února 2010 Kvarteto ZF Michaela Mrázová 1. místo, postup kat. III a Jaroslav

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více