VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Strana 1 (celkem 19)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Strana 1 (celkem 19)

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20 ze dne 10. srpna 1998 Senovážné náměstí 978/23 Sídlo nadace: Praha 1 Česká republika Účelem a cílem činnosti nadace je všestranná podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento Poslání nadace: cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců. Vznik nadace: 3. června 1992 Výše nadačního jmění: ,00 Kč Nadace je nositelem ochranných známek zapsaných v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví pod Ochranná známka: číslem zápisu a , dne , a to ve smyslu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Komerční banka, a. s. Bankovní ústav: číslo účtu: /0100 R audit, s. r. o. Auditor: číslo auditorského osvědčení 124 Hospodářský rok: 1. leden až 31. prosinec 2007 Strana 2 (celkem 19)

3 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE 2.1. Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2007 v tomto složení: Jméno Funkce Zástupce* Od Do Jaromír Černík Martha Elefteriadu Tomáš Kyndl předseda správní rady člen správní rady členka správní rady předsedkyně správní rady člen správní rady předseda správní rady UOH SAI UPZ Miroslav Svoboda člen správní rady UPZ Petr Nárožný člen správní rady HA Jiřina Bohdalová členka správní rady HA Lubomír Šterc člen správní rady ARTES Vladimír Prošek člen správní rady ARTES Jiří Tomášek člen správní rady AHUV V průběhu roku proběhlo 5 zasedání správní rady a 6 pracovních setkání Dozorčí rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE pracovala v roce 2007 ve složení: Jméno Funkce Zástupce* Od Do Jiří Hlaváč předseda dozorčí rady AHUV Michal Krůšek člen dozorčí rady UPZ Libuše Paterová členka dozorčí rady HA Dozorčí rada se setkala na 2 řádných zasedáních a účastnila se setkání správní rady Výkonný aparát nadace pracoval v roce 2007 ve složení: Jméno Funkce Od Do Daniela Hrnčířová výkonná ředitelka Lýdie Soldánová tajemnice Spolupracovníci nadace: Jméno Činnost od do JUDr. Marie Beránková právní poradenství CGB-Consult, s.r.o. účetní a daňové poradenství Ing. Tomáš Šílený finanční poradenství * Zástupce zřizovatelů nadace: AHUV Asociace hudebních umělců a vědců, ARTES Umělecké sdružení Artes, HA Herecká asociace, SAI Svaz autorů a interpretů, UPZ Unie - Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR, UOH Unie - Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR Strana 3 (celkem 19)

4 3. STRUKTURA NADAČNÍHO JMĚNÍ V ROCE ) Výše zapsaného nadačního jmění k činí ,00 Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůosmsetosmdesátšesttisícšestsetčtyřicet korun českých). 2) Nadační jmění tvoří : a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), byly převedeny na účet č /0300 vedený u ČSOB a. s., která je ke dni evidovala jako nadační jmění ve struktuře portfolia NAZIV. Majetek složený na výše uvedeném účtu spravuje v rámci limitů daných zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Otevřené podílové fondy peněžního a dluhopisného trhu, případně smíšeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných nástrojů do výše 15 %. Dluhopisy vydané či garantované MF ČR, ČNB nebo FNM, případně státem EU, USA nebo Kanadou, resp. centrální bankou těchto států. Podnikové dluhopisy, za předpokladu, že rating eminenta dosahuje alespoň u 85% z nich nejméně hodnocení ČR. Ostatní podílové fondy do výše 15 %. Maximálně 15 % objemu portfolia smí být investování v akciích či akciových fondech, každá investice do jiných než fixně úročených nástrojů podléhá schválení nadace. b) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: dvacetmilionůšestsettisícšestsetčtyřicet korun českých), které jsou spravovány ve formě podílových listů otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, a to na základě Smlouvy o obstarání obchodů s cennými papíry, Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy o správě cenných papírů. c) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. Strana 4 (celkem 19)

5 4. STRUKTURA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Příjmy : Označení Intergram Sdružení výkonných umělců Nadace České spořitelny Dary od výkonných umělců Výnosy kapitalizace finančních prostředků Ostatní Součet Částka ,64 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,32 Kč Výdaje: Označení Správní náklady nadace *) SENIOR PRIX **) Granty a projekty Sociální příspěvky Péče o nadační hroby Součet Částka ,46 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč *) Náklady související se správou nadace dle čl. V odst.1) Statutu NADACE ŽIVOT UMĚLCE jsou v souladu s daným omezením. Stanovená částka byla vyčerpána pouze z 62 %. **) Výše nákladů vynaložených na akci SENIOR PRIX je v souladu se Statutem nadace. NADACE ŽIVOT UMĚLCE dosáhla za účetní období roku 2007 kladný hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE s výnosy z nadačního jmění i dary je v souladu se všemi relevantními právními i vnitřními předpisy a plní cíle nadace dle statutu. Výrok auditora k Roční účetní závěrce za rok 2007 byl ověřen bez výhrad. Strana 5 (celkem 19)

6 5. NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND 1) Příspěvek z Nadačního investičního fondu činí ,00 Kč a byl vložen do nadačního jmění následujícím způsobem: a) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc korun českých), které jsou spravovány Českou spořitelnou, a. s., na majetkových účtech a peněžním účtu č /0800, na základě Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání vypořádání obchodů mezi nimi ( 8 odst. 3) písm. a), dále Komisionářské smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papírů ( 8 odst. 2) písm. b) a Smlouvy o investičním poradenství ( 8 odst. 3) písm. f), uzavřených ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. b) peněžní prostředky ve výši ,00 Kč (slovy: dvacetmilionůšestsettisícšestsetčtyřicet korun českých), které jsou spravovány ve formě podílových listů otevřeného podílového fondu Růstový fond nadací, Pioneer Investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, a to na základě Smlouvy o obstarání obchodů s cennými papíry, Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy o správě cenných papírů. 2) Výnos z příspěvku z Nadačního investičního fondu za rok 2006 činil ,48 Kč. Částka ,00 Kč (slovy: jedenmilioosmnácttisíc korun českých) byla poskytnuta třetím osobám v rámci veřejného výběrového řízení na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Povinná minimální výše poskytnutých příspěvků stanovená Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II.etapě (ve znění pozdějších dodatků) byla dvojnásobně překročena. Plnění podmínek z výše uvedené smlouvy uzavřené s Fondem národního majetku České republiky bylo ověřeno auditorem bez výhrad. Pravidla výběrového řízení byla zveřejněna na správní rada rozhodla o udělení finančních příspěvků těmto žadatelům: Projekty Žadatel Název projektu Částka Divadelní studio Továrna Horákova x Gottwald ,00 Kč Jednota hudebního divadla Národní divadlo v Brně Pražské jaro Roxy Ensemble 8. ročník Festivalu hudebního divadla Opera 2007 Mladé publikum - Janáčkova opera dětem a mládeži 60. výročí Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro Pražské předjaří mladých talentů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Akademie múzických umění Zlomvaz 2007 Česká hudební společnost Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2007 Společnost F. Chopina 48. ročník festivalu F. Chopina Strana 6 (celkem 19)

7 Společnost F.V.Heka Letohrad Společnost Z. Fibicha Tanec Praha České doteky hudby EM-ART Žadatel Název projektu Částka Mezinárodní hudební festival Letohrad 2007 Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v interpretaci melodramů J. M. Ramos (MEX) - rezidenční projekt Festival České doteky hudby - Doteky hudby a poezie Dětská opera Praha Pěvecká soutěž Pražský pěvec Divadlo v Dlouhé Dětský divadelní festival Dítě v Dlouhé Farma v jeskyni Festival FARMA 2007 Harmonia, sdružení pro provozování hudby Souvislosti II Komorní orchestr Berg Konvergence BergArt07 - vznik sedmi nových děl, skladatelská soutěž Konvergence cyklus koncertů 2007 MgA. F. Brikcius Weinberger Tour Multi-Art Česká soudobá opera na Varšavském podzimu 2007 OS hradu Grabštejn Worldfest 2007 Občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové Cena Jarmily Jeřábkové 2007 Open Art Nová Paka Festival Muzika Paka 2007 Aula Regia Slavnosti Elišky Přemyslovny BuranTeatr Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl L. Holánková Jablůňka Městské kulturní středisko Vimperk Letní kurzy žesťů Vimperk 2007 Městské kulturní zařízení v Litoměřicích Litoměřické divadelní třídění MgA. V. Ondrašíková IN-FINITO Musica Poetica Baroko v evropských zemích - cyklus koncertů OS APROPO Zvěst o té revue OS Sananim Dostojevskij - trip Sdružení dechových orchestrů Skladatelská soutěž pro mladé skladatele do 35 let Sdružení Divadla U Anděla*) Tajný tajný Sdružení přátel K. Krautgartnera Pocta K. Krautgartnerovi Spread - Sdružení pro experimentální a alternativní divadlo TEST-OSTERON Středisko volného času Lipník nad Bečvou Dvořákův Lipník 2007 Studio Damúza VyšeHrátky Divadlo na Vyšehradě T. Skovajsová Skrznaskrz Tolerdance Lusofona Collegium 419 Dolorosi martir - hudební inspirace v rudolfínské Praze Strana 7 (celkem 19)

8 Žadatel Název projektu Částka Divadlo Konvikt Týden improvizace 2007 H. Hessová-Czivišová J. Kalivoda Jesenické infocentrum Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil Pulcherrimum Famfuláre Mundi - Nejkrásnější Famfuláre světa Festival Bruntálské indiánské léto Kulturní centrum Kaskáda Belinensis 2007 M. Blažíček Festival "Svátek bláznů" M. Čechová Hlas Anny Frankové M. Vlček *) inscenace Rok v Jistebníku Městské kulturní středisko Holešov Bluesový podzimek 2007 Občanské sdružení AQUALUNG Cesta kolem světa za... dní Občanské sdružení Divadlo Company.cz Údolí včel Swingový a jazzový orch. Big Band CL IX. Sjezd swingařů 2007 Veselé skoky Dětství J. Slouková hra Kaltes Land od Reto Fingera Součet: 8.000,00 Kč ,00 Kč *) Vzhledem k nezahájení realizace projektu Tajný tajný a Rok v Jistebníku v roce 2007 byly poskytnuté příspěvky v celkové výši Kč vráceny na účet nadace. Příspěvky na studium Jméno Částka V. Semerád - studium v Paříži B. Mišíková - studijní stáž ve Francii P. Richta - studijní stáž ve Francii V. Vaculíková - studijní stáž ve Francii E. Brtnická - studijní stáž ve Francii L. Hetmerová - studium v Banské Bystrici na Slovensku Součet: ,00 Kč Ceny Označení Písňová soutěž B. Martinů - Hudební škola hl. m. Prahy (D. Dovžik) Součet: Částka Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s pravidly vyhlášeného programu a byly využity k podpoře výkonných umělců. U všech realizovaných projektů byly splněny podmínky dokladování. Strana 8 (celkem 19)

9 6. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A SOCIÁLNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ NADACE Správní rada rozhodla o udělení nadačních příspěvků ve výši ,00 Kč takto: Projekty Žadatel název projektu Český rozhlas - Concertino Praga 2007 Herecká asociace - Klub seniorů Ty2ženy, o. s. - Malá rodinná představení Adria-Neptun, s. r. o. - Třeboňská nocturna 2007 Divadelní studio Továrna, o. s. - inscenace Česká pornografie Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OS Porta - České národní finále mezinárodního festivalu PORTA Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - Mezinárodní festival zdravotně postižených písničkářů Židlochovický dětský sbor Skřivánek - Mezinárodní sborový festival Los Angeles Kalifornie, USA Chrámový sbor a orchestr Chorus Odry, o. s. - Festival sborového umění Odry 2007 J. Suchánek - Vikýř - kontaktní pořad Literární kavárny Salmovská Janáčkova konzervatoř v Ostravě, přísp. org. - Z. Barták a M. Prostějovský: Popelka Lyra Pragensis, o.p.s. - Divadlo Lyra Pragensis - celoroční činnost O. s. Fórum mladých, člen AHUV - Festival Mladé podium 2007 "Hudby severu a jihu" Sdružení pro českou hudbu a umění, o. s. - Letní škola staré hudby 2007 Společnost českých skladatelů, člen AHUV - Festival Dny soudobé hudby 2007 Yettey, o. s. - Divadelní šapitó jako jedna ze scén festivalu Mighty sounds Židovská obec Plzeň - Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2007 J. Dvořáková - koncerty s obrazy v kostele sv. Petra a Pavla u Líšně ,00 Kč Česká jazzová společnost, o. s. - Letní jazzová dílna Praha 2007 Doc. Mgr. Jiří Hošek - Nekonvenční žižkovský podzim Happy end production, s. r. o. - Alchymista - Svítání v Sakkáře I. Chřibková Mezinárodní varhanní festival Inventura, o. s. - Normální festival 2007 JAMU - 8. mezinárodní setkání kontrabasistů Město Libáň - Foerstrovy dny 2007 Město Velvary - Festival Dvořákovy Velvary MgA. R. Janků - Klasika Viva Šumperk O. Valenta - cyklus koncertů a projekty konané Pražským violoncellovým duem Obec Tuchlovice - Hudební festival Tuchlovické varhany Žadatel název projektu Částka Strana 9 (celkem 19)

10 Pražská konzervatoř - inscenace operního představení W. A. Mozart: Figarova svatba Sdružení pro umění a výchovu Talent, o. s. - klavírní soutěž Pro Bohemia Š. Maršíková - Gamchabatmy V. Pospíšilová - V.P.ART - Galakoncert Juniorští senioři Obec Mařenice - Slavnostní koncert k pouti sv. Máří Magdaleny ,00 Kč A. Balzerová - Tleskač Futra - Orlovský špagát 2007 Gymnázium a SOŠPg, přísp. org. - Mezinárodní houslová soutěž J. Muziky HAMU - Letní kursy komorní hudby Mgr.L. Herink - VIII. hudební ateliér v Rožnově pod Radhoštěm 2007 Město Smržovka - Hudební festival Eurion 2007 Společnost dechové hudby, člen AHUV - Novinkový koncert skladeb pro dechové orchestry mladých Základní umělecká škola, přísp. org. - Klarinetový festival na zámku v Žirovnici J. Pěruška - koncert (recitál českých a moravských skladatelů) 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč Příspěvky na studium, soutěže a kurzy Jméno Částka A. Kulíšková - zakoupení hudebního nástroje - příčné flétny ,00 Kč J. Ihnátová - studium na 1. soukromé taneční konzervatoři v Praze J. Mráček - účast na soutěži ve Weimaru E. Bayer mistrovské kurzy Meadowmount School of Music v USA A. Švejdová - studium na Universität für Musik ve Vídni - obor flétna M. Langová - studium barokních houslí v Paříži P. Tichá - studium hry na klavír v Paříži V. Šafařík - studium v Londýně T. A. Přívratská mistrovské kurzy v Písku a Luhačovicích O. Štochl - účast na festivalu ISCM 2007 v Hong Kongu 6.000,00 Kč J. Krygel - Mezinárodní dirigentské kurzy 5.000,00 Kč O. Reiprich - Letní flétnová akademie ve Fissu 5.000,00 Kč R. Hranička mistrovské kurzy The Interntaional Holland Music Sessions Summer Academy 2007 v Begenu 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč Ceny Strana 10 (celkem 19)

11 Označení Dabingová cena Fr. Filipovského za celoživotní mistrovství Herecká asociace (E. Klepáčová, R. Krátký) Thálie 2006 za celoživotní mistrovství Herecká asociace (M. Fiedlerová-Sopirová, J. Šlezingerová-Škodová) Semmering Internationaler Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (Cena Antonína Reicha) Cena J. Adamíry NŽU DAMU (B. Poláková, J. Konečný) Trilobit Beroun 2007 čestné uznání FITES Cena Z. Navarové NŽU Pražská konzervatoř (P. Janiššová, B. Holiček) Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka soutěže Pražské jaro Pražské jaro (J. Řeřichová) Kocianova houslová soutěž - Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana (D. Horvat, M. Nádvorníková, K. Daniš, Šimon Michal) Prague Junior Note 2007 Vlastimila Pospíšilová V. P. Art (A. Stoliarenko, E. Šístek) Součet: Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s vnitřními pravidly nadace. U všech realizovaných projektů byly splněny podmínky dokladování. Sociální podpory byly poskytnuty v celkové výši ,00 Kč takto: Jméno Zdůvodnění Částka Václav B. tíživá životní situace ,00 Kč Rostislav Č. na lázně Ilona J. tíživá sociální situace Jaromír N. dlouhodobá nemoc Dagmar B. tíživá sociální situace Ljuba B. tíživá sociální situace Zuzana B. tíživá sociální situace Jana B. úmrtí člena rodiny Stanislav B. na lázně Radovan Č. tíživá sociální situace Vlasta F. úmrtí člena rodiny Stanislav F. těžce nemocný Alexej F. tíživá sociální situace Josef F. tíživá sociální situace Valérie F. úmrtí člena rodiny Jméno Zdůvodnění Částka Alexandr G. úmrtí člena rodiny Strana 11 (celkem 19)

12 Radka H. úmrtí člena rodiny Petr H. tíživá sociální situace Miloš H. tíživá sociální situace Zdena H. tíživá sociální situace Jiřina H. úmrtí člena rodiny Ivo H. tíživá sociální situace Josef H. tíživá sociální situace Otakar J. těžce nemocný Jana J. úmrtí člena rodiny Běla J. dlouhodobá nemoc Zita K. na léky Martin K. tíživá sociální situace Jiří K. těžce nemocný Miroslav K. tíživá sociální situace Rudolf L. tíživá sociální situace Radovan L. úmrtí člena rodiny Svatopluk M. tíživá životní situace Karel M. na léky Helena N. tíživá sociální situace Jarmila P. tíživá sociální situace Lukáš P. tíživá sociální situace Arnošt P. tíživá životní situace Stanislava P. úmrtí člena rodiny Radka P. úmrtí člena rodiny Otta R. po úrazu Bohuslav S. tíživá sociální situace Ema S. složitá zdravotní situace Ivana S. po operaci Romana S. tíživá sociální situace Zita S. tíživá sociální situace Milada S. těžce nemocná Karel Š. těžce nemocný Lucie Š. těžce nemocná Jiří Š. tíživá sociální situace Jan T. tíživá sociální situace Strana 12 (celkem 19)

13 Jméno Zdůvodnění Částka Miroslav V. po těžké operaci Zorka Z. tíživá sociální situace Petr Z. tíživá sociální situace Hana B. tíživá sociální situace Michal F. dlouhodobá nemoc Jaroslav S. těžce nemocný Lubomír Š. tíživá sociální situace Miluše W. tíživá sociální situace Dominik B. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Martin Č. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Michaela Č. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Bohumil K. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Václav K. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jiří M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Anežka M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Klára M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Veronika M. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Gabriela P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jakub P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Karolína P. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Václav Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Anna Ž. sirotčí sociální výpomoc 6.500,00 Kč Jan V. K. na lázně 5.000,00 Kč Součet: ,00 Kč 7. SEZNAM DÁRCŮ Strana 13 (celkem 19)

14 Dary a příspěvky a) Velmi si vážíme podpory všech výkonných umělců, kteří nám svými příspěvky umožnili podporu jejich kolegů v nelehké životní situaci. DĚKUJEME. Dary od výkonných umělců v celkové výši ,00 Kč byly použity na sociální podpory. Na konto NADACE ŽIVOT UMĚLCE vedeného Komerční bankou, a. s. číslo /0100 své dary zaslali: Dárce Václav Neckář, David Prachař Vilma Cibulková dárce Anna Barová Stanislav Fišer, Veronika Freimanová, Státní filharmonie Brno Josef Mixa Pavlína Filipovská Petr Kocfelda - Audio-Kokpit Lumír Olšovský Jindřich Brejšek, Radoslav Brzobohatý, Miroslav Etzler, Milan Hein, Dalimil Klapka, Dana Klášterecká-Hradiláková, Jaromír Meduna, Taťána Medvecká, Jiří Datel Novotný, Lýdie Soldánová, Stanislav Zindulka Miriam Kantorková Ondřej Kepka Zdeněk Benda, Jana Brožková, Jan Buble, Zuzana Hájková, Pavel Herajn, František Herman, Petr Holub, Jan Jouza, Vojtěch Jouza jr., Jitka Kokšová, Daniel Mikolášek, Barbara Pazourová, Jiří Seidl, Aida Shabuová, Zdeněk Starý, Jaroslav Šaroun, Milan Vavřínek, Jiří Zelba Hana Gregorová, Blanka Hakenová, Daniela Hašková-Syslová, Jana Jonášová, Miloslav Klement, Václav Mareš, Mgr. Tomáš Racek, Libuše Švormová-Paterová, Jana Vasmutová-Kličková Mojmír Heger, Jaroslava Obermaierová Ivan Pazour, Jiří Poslední Zdeněk Barták, Stanislav Bronec, Viktor Preiss, Jan Sedliský Josef Dvořák, Tomáš Hostička, Jan Kopecký, František Lhotka Eva Černá, M. Kovárnová, Bohuslav Maršík, Tomáš Masák, Anna Procházková, Vlasta Soumarová, Richard Šírek Jiřina Pokorná Jana Brejchová Ivan Klička, Helena Reichardová Součet Částka 8.000,00 Kč 5.000,00 Kč 3.300,00 Kč 2.000,00 Kč 1.800,00 Kč 1.500,00 Kč 1.300,00 Kč 1.200,00 Kč 1.000,00 Kč 800,00 Kč 720,00 Kč 582,00 Kč 500,00 Kč 400,00 Kč 332,00 Kč 300,00 Kč 249,00 Kč 200,00 Kč 170,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč ,00 Kč b) Nadace České spořitelny nás podpořila částkou ve výši ,00 Kč na předvánoční setkání držitelů ceny SENIOR PRIX Strana 14 (celkem 19)

15 c) Sdružení výkonných umělců nás kromě materiální podpory chodu kanceláře podpořilo částkou ,00 Kč na projekt SENIOR PRIX d) Společnost Intergram nás podpořila darem ve výši ,64 Kč. Součástí činnosti nadace a spolupráce se společností Intergram je také péče o držitele ceny SENIOR PRIX v průběhu celého roku. e) Podpora nadační činnosti ve výši ,00 Kč prostřednictvím společnosti Intergram je základním kamenem fungování nadace. Správní rada tímto děkuje vedení společnosti a všem výkonným umělcům za jejich podporu. f) Stav termínovaného účtu projektu Dům 4 múz byl k ve výši ,22 Kč. Paní Věra Tichánková přispěla na tento projekt částkou Kč. Strana 15 (celkem 19)

16 8. SENIOR PRIX Správní rada nadace rozhodla o udělení ceny SENIOR PRIX 2007 vybraným výkonným umělcům. Poděkování za celoživotní úspěšnou práci v divadle, na koncertních pódiích, v rozhlase, filmu, televizi a v nahrávacích studiích obdrželo na slavnostním odpoledni v Národním domě na Smíchově těchto 35 umělců: Jméno Obor (působení) Narozen/a Bednářová Drahomíra operní pěvkyně (Národní divadlo Praha) 1926 Bednářová Věra loutkoherečka (Ústřední loutkové divadlo Praha) 1918 Dvořák Milan skladatel, klavírista (vedoucí orchestru H. Hegerové) 1934 Hanibalová Jiřina sborová zpěvačka - hlasový obor soprán (Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava) Havlík Jaromír flétnista (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně) 1932 Humpolík Jaroslav saxofonista a klarinetista (Orchestr G. Broma, Orchestr studia Brno, Orchestr Československého rozhlasu BERO) Jubánek Vladimír violoncellista (Symfonický orchestr Brno, Státní filharmonie Brno) 1927 Keller Jan sborový zpěvák - hlasový obor tenor (Smetanovo divadlo) 1922 Kolář Jiří Kuchařová Eliška sbormistr (Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, Komorní ženský sbor Československý státní soubor písní a tanců) herečka (Zájezdový soubor Ústředního divadla Čsl. armády, Východočeské divadlo Pardubice) Macků Milan režisér (Národní divadlo Praha, Československá televize Praha) 1924 Mádle Alexej koncertní mistr, houslista (Smetanovo divadlo) 1928 Malecká-Svobodová Miroslava herečka (Divadlo mladých pionýrů Praha, Divadlo pracujících) 1923 Messiereur Petr houslista (primárius Talichova kvarteta a Kvarteta Rafael) 1937 Micka Vít dirigent (Národní divadlo Praha, Moravská filharmonie Olomouc), šéfdirigent (Plzeňský rozhlasový orchestr), skladatel Miler Mojmír tanečník (Brno, Národní divadlo Praha) 1925 Míšek Vilém operní zpěvák hlasový obor baryton (Plzeň, Národní divadlo Praha) 1936 Mrázová Marie sborová zpěvačka - hlasový obor mezzosoprán (Český pěvecký sbor) 1926 Mulač Miloš Václav herec (Orlické divadlo Ústí n. Orlicí, Vesnické divadlo, Horácké divadlo Jihlava, Divadlo J. Wolkra) Novotný Jiří herec (Realistické divadlo Z. Nejedlého) 1937 Písařík Josef hudebník - bicí nástroje (Ústřední hudba čs. armády Praha, Jihočeské divadlo České Budějovice) Plachá Anna sborová zpěvačka - hlasový obor soprán (Jihočeské divadlo) 1933 Poláček Vladimír zpěvák, moderátor, estrádní a hudební parodista 1925 Rezek Václav hudebník - bicí nástroje 1936 Stanovská Ivana klavíristka 1936 Šamlot Ladislav herec a inspicient (Městské divadlo Plzeň, Divadlo J. Fučíka Brno) Strana 16 (celkem 19)

17 Jméno Obor (působení) Narozen/a Šťastná Eva violistka (Plzeňský rozhlasový orchestr, Hudební divadlo Karlín) 1936 Štědrý Karel zpěvák (Divadlo Semafor, Rokoko, orchestr K. Vlacha) 1937 Štraus Ivan Šulc Zdeněk houslista (Východočeský státní komorní orchestr Pardubice, primárius Sukova kvarteta a Českého tria) dirigent, sbormistr (Armádní umělecký soubor V. Nejedlého, Hudební divadlo Karlín, Pražský Hlahol) Tomšovská Stanislava tanečnice (Městská divadla pražská, Divadlo Na Zábradlí) 1936 Trnková-Hudečková Žofie Válek Vladimír Vysloužilová- Wanieková Jaroslava herečka (Horácké divadlo Jihlava, Vesnické divadlo, Činoherní klub) 1915 dirigent (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Česká filharmonie), šéfdirigent (Symfonický orchestr Československého rozhlasu Praha) herečka (Beskydské divadlo Nový Jičín, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo Šumperk) Záveský Václav sborový zpěvák - hlasový obor bas (Jihočeské divadlo) Letošní ročník proběhl pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Pavla Béma. Dne se v Národním domě na Smíchově v předvánoční atmosféře sešlo více než 300 držitelů ceny SENIOR PRIX k přátelskému posezení. Nesmírnou radost nám opět udělal pan Karel Moudrý, který nás poctil svou přítomností ve svých neuvěřitelných 101 letech. Děkujeme Nadaci České spořitelny, Sdružení výkonných umělců a společnosti Intergram za finanční podporu tohoto setkání. Strana 17 (celkem 19)

18 Tato výroční zpráva je k dispozici v sídle nadace. Bude zveřejněna na webových stránkách a ve Zpravodaji Intergram. V Praze dne Jaromír Černík předseda správní rady Valérie Zawadská členka správní rady Martha Elefteriadu členka správní rady Vladimír Prošek člen správní rady Miroslav Svoboda člen správní rady Jiří Tomášek člen správní rady Daniela Hrnčířová výkonná ředitelka Strana 18 (celkem 19)

19 9. SEZNAM PŘÍLOH 1. Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2007 včetně ověřených účetních výkazů a přílohy k účetní závěrce. 2. Zpráva nezávislého auditora o kontrole plnění podmínek stanovených Smlouvou o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě (uzavřené podle 18, odst. 2, písm. a) bod 6) zákona č. 171/91 Sb.) 3. Výroční zpráva dozorčí rady za rok 2007 NADACE ŽIVOT UMĚLCE 4. Pravidla výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení a formuláře žádostí o grant z prostředků poskytnutých nadací z prostředků Nadačního investičního fondu pro rok 2007 Strana 19 (celkem 19)

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE ŽIVOT UMĚLCE ZA ROK 2005 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Identifikační číslo: 45251746 Nadace je registrována Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 20

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT NADACE ŽIVOT UMĚ LCE Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Název a sídlo nadace 1) Název nadace: NADACE ŽIVOT UMĚLCE. 2) Sídlo nadace: Senovážné náměstí č. p. 978/23 110 00 Praha 1 Česká republika. Čl.

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Název, právní poměry a sídlo nadace

Název, právní poměry a sídlo nadace Statut Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové I. Název, právní poměry a sídlo nadace 1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci: Výbor dobré vůle -

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Předseda správní rady: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků

Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Statut Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY ve znění dodatků Preambule Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY byla založena dále uvedenými zakladateli a registrována Obvodním úřadem v Praze 9 pod čj. 88/97. Nadace se rozhodla

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 2 Název účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Sídlo účetní

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více